close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ГОСТ Р 52370-2005 Порошки из природных алмазов. Технические условия

код для вставкиСкачать
Настоящий стандарт распространяется на порошки из природных алмазов, предназначенные для изготовления алмазного инструмента, применяемого при камнеобработке, бурении горных пород, правке абразивных кругов, резке и обработке неметаллических материало
ГµДЂГ·Гё Г·Гё
ùø ÷òûôøö õòø÷òĂ ò öøõøòò
Г·ГєГІГёГ·ГµДЂГ·ГїГі
Г·
ГёГІГіГґГёГі
ГєГІГІ
Гё ВІ
ùøøüôò òñ ùòø÷ÿ õöñø
Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
ГІД…Д‹Д† ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊ
Гё ВІ
Г№Д†Д‰ДЊД†
ГєД‰Д† Д† ДЌД†Д‹ДЋД†ДЌД“ Д‹Д†Д…ДЋД†Д† ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† Д‹ДЊД‰Д‹Д“ Д‰Д”Д‹Д“ДЉ Д…Д€ДЊД‹ДЊДЉ ДЊ
Ĉė ñ ©ø ċĆďĈČĊ ĉĆČċĆĆª čĆĉ čĆĊċċĆė ċĎĆČċĉĔċē
Д‹ДЊ ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† ВІ Гё ВІ В©Д‹Д†Д…ДЋД†Д— ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д†
ГёД‹ДЊД‹Д“ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д†Д—ВЄ
Д‹Д†Д— ДЊ Д‹
Г±ГёГ· Д‰Д”Д‹Д“ДЉ ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д‹Д†Д‹Д“ДЉ ДЌДЌД†Д—Д†ДЉ В©ДЊД†Д‡Д€Д†Д‡ Д‹ДЏД‹ДЊ
ĆĉČĉĔĈĆć ĆċĆ čĆČċē ĆċĆďĈĆ ĉĊąČ Ć ĆċĊċª ù ©÷òòõöñª
Ć ĈĎĆČċċČć ĈČĊčċĆć ©õøª
÷÷ ù ©÷òòõöñª ċĆďĈĆĊĆ ĈČĊĆĊĆ čČ ċĆąĎĆĆ ô ©Č
Ďċċē ĈĊċĆª ô ©òċĊċª
ð÷ ò ÷ óò ùĆĈąČĊ ĉĔċČČ ċ čČ ċĆďĈČĊ
Д‰Д†ДЊД‹Д†Д– Д† ДЉДЊД‰ДЊД†Д† ДЊ Д‹Д—Д— Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ ДЊДЊ ДЉД„Д‹ДЊД‹ДЊДЉ Д‹ ГІГё В©Д…Д†Д‹Д“
ДЉД†Д‰Д“ Г±Д‹Д†ДЊД” Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д† ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д€Д†ДЏД€ДЊДЊ Д‹Д†Д† ДЊВЄ ,62 В©$EUDVLYH SURGXFWV ВІ *UDLQ VL]HV RI GLDPRQG RU FXELF ERURQ QLWULGHВЄ 1(4 ДЏД† ДЊД‹Д†Д‡ Д…Д‹Д†ДЊД†
ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ
Г· Г№Гї
ГІД‹ДЊДЉДЋД†Д— ДЊ Д†Д…ДЉД‹Д‹Д†Д— Д€ Д‹ДЊД—Д‘ДЉ Д‹ ДЌД‰Д†Д€Д— Д„ДЊД‹ДЊ Д†Д…ДЉДЊДЉ
ĆċČĊĎĆČċċČĊ Ĉąĉ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª Ĉ ĆąĊċċĆć Ć čČčČĈ ² ĄĊ
ėďċČ ĆąĊē ĆċČĊĎĆČċċē Ĉąĉė ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª ĉď čĊČ
Д…ДЉД‹Д“ Д†Д‰Д† ДЊДЉД‹Д“ Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹ ДЊДЊД–Д‘ ДЊДЉД‰Д‹Д† ДЊДЌД‰Д†Д€ДЊД‹ДЊ
ĄĊėďċČ ĆąĊČĊ ĆċČĊĎĆČċċČĊ Ĉąĉ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª ČČ
Д–Д‘Д— Д†Д‹ДЊДЉДЋД†Д— ДЊДЉД‰Д‹Д† Д† Д€Д“ Д…ДЉД‘Д–Д— Д€Д„ Д†Д‹ДЊДЉДЋД†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ Д†ДЉ ДЊД‘
ДЊ ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д— ВІ Д‹ ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊДЉ Д‡ Д‹ДЋД†ДЊД‹Д‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЊД‹ ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† ДЌДЊ Д‹
Д†Д…ДЋД†Д† Д† ГІД‹Д‹
Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ Д‹ ДЉДЊД„ Д“Д” ДЌДЊД‰Д‹ДЊД”Д– Д†Д‰Д† ДЏД†ДЏД‹ДЊ ДЊДЌДЊД†Д…Д‹ Д†Д„Д†ДЊД‹ Д†
ДЌДЊД‹Д‹ Д€ДЏ ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊДЊ Д†Д…Д‹Д†Д— Д… Д…ДђД‹Д†Д— Д‰Д”Д‹ДЊДЊ Д‹ ДЌДЊ Д‹Д†ДЏ
Д€ДЊДЉ Д‰Д†ДЊД‹Д†Д– Д† ДЉДЊД‰ДЊД†Д†
В‹ Г·ГІГ·ГёГ¶ В‹ Г·ГІГ·ГёГ¶ Г№Д†Д…Д‹Д† ДЌДЊ ДЊДЊД—Д‹Д†Д– Д‹ ДЉ ,,
Гё ВІ
ДЊД„Д‹Д†
ГёД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д— Г·ДЊДЉД†Д‹Д“ Д“Д‰Д€Д† ДЉД†Д‹Д“ Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ГґД‰Д†Д†Д€ДЋД†Д— Д† ДЊДЊД…Д‹ДЏД‹Д†Д— Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д— Г№Д†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д† Г¶ДЊД“ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Д† Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ Г¶Д€Д†ДЊД€ ДЌД€ДЊД€ Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д† Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…Д‹Д†ДЊД† Д† Д…Д‹ДЊДЊДЊ ДЊ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ
Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌДЊД€Д…Д‰Д— Д†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђ
Д€ДЊ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д€ДЊД•Д†ДЋД†Д‹ ДЊДЉД“ Д…Д‹ Д† ДЊДЊД†Д—
ДЉД€ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д— ДЊД†ДЉД“ ДЌД†ДЉД‡ ДђД‰Д†
ДЌДЊДЊДђД€ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д— Д‰Д† ДЌДЊДЊДђД€ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“
Д‰ДЉД…ДЊ Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌД†ДЉД‡ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“
Д‰ДЉД…ДЊ Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† Г° ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…Д‹Д†ДЊД† ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“
Д‰ДЉД…ДЊ Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ГІ ДЌДЊДЏД‹ДЊ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌДЊД€Д…Д‰Д— Д†Д‹ДЉД†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђ
Д€ДЊ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† Гґ ДЌДЊДЏД‹ДЊ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‰ДЊД†ДЏД€ДЊД‡ Д€Д†Д†Д€Д† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ
Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† Гµ ДЌДЊДЏД‹ДЊ Г№Д†ДЉД‹ДЊ ДЊДЊД‹ДЊДђД‹Д† Д…Д‹Д†ДЊД‡ Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ
ДЌДЊ Д…Д‰Д†ДЏД‹Д“ДЉ Д‹ДЉ ,,,
105
ГЌГ ГЇГҐГ·Г ГІГ Г­Г®
À10Ê200, Èç öåëûõ êðèñòà ëëîâ ðà çëè÷íûõ À10Ê200,
À9Ê200 ôîðì. Ñîäåðæà íèå èçîìåòðè÷À9Ê200,
íûõ à ëìà çî⠗ 100 % — 90 %
ГЂ8ГЉ200,
ГЂ7ГЉ200
À10Ê160, Èç öåëûõ êðèñòà ëëîâ ðà çëè÷íûõ À10Ê160,
À9Ê160, ôîðì. Ñîäåðæà íèå èçîìåòðè÷À6Ê160,
À8Ê160, íûõ à ëìà çî⠗ 100 % — 70 %. Ïî
ГЂ9ГЉ160,
À7Ê160 ïîêà çà òåëþ ïðî÷íîñòè ÿâëÿþòÀ8Ê160,
ñÿ à íà ëîãîì ìà ðêè ÀÑ160 ïî
ГЂ7ГЉ160
ÃÎÑÒ 9206
Ïóíêò 5.1. Òà áëèÀ10Ê300,
öà 1. Ãðà ôû: «Ìà ðÀ9Ê300,
êà à ëìà çíîãî ïî- À10Ê300, Èç öåëûõ êðèñòà ëëîâ ðà çëè÷íûõ
ГЂ8ГЉ300,
ðîøêà », «Õà ðà êòå- À10Ê250 ôîðì. Ñîäåðæà íèå èçîìåòðè÷- À10Ê250,
íûõ à ëìà çî⠗ 100 %.
ðèñòèêà ïîðîøêà »
ГЂ9ГЉ250,
ГЂ8ГЉ250
 êà êîì ìåñòå
ГЋГЉГ‘ 25.100.70
(Ïðîäîëæåíèå ñì. ñ. 106)
Èç öåëûõ êðèñòà ëëîâ ðà çëè÷íûõ
ôîðì. Ñîäåðæà íèå èçîìåòðè÷íûõ à ëìà çî⠗ 100 % — 60 %.
Ïî ïîêà çà òåëþ ïðî÷íîñòè ÿâëÿþòñÿ à íà ëîãîì ìà ðêè ÀÑ160 ïî
ÃÎÑÒ 9206
Èç öåëûõ êðèñòà ëëîâ ðà çëè÷íûõ
ôîðì. Ñîäåðæà íèå èçîìåòðè÷íûõ à ëìà çî⠗ 100 % — 70 %
Èç öåëûõ êðèñòà ëëîâ ðà çëè÷íûõ
ôîðì. Ñîäåðæà íèå èçîìåòðè÷íûõ à ëìà çî⠗ 100 % — 80 %.
Äîëæíî áûòü
Ïîïðà âêà ê ÃÎÑÒ Ð 52370—2005 Ïîðîøêè èç ïðèðîäíûõ à ëìà çîâ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
25 ÌÀ�ÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
ÏÎÏÐÀÂÊÈ, ÂÍÅÑÅÍÍÛÅ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
106
В—
Ïóíêò 5.3.2. Òà áëèöà 5. Ïðèìå÷à íèå
Ï ð è ì å ÷ à í è å: ïî ñîãëà ñîâà íèþ ñ çà êà ç÷èêîì äëÿ çåðíèñòîñòåé 230/270 è áîëåå äîïóñêà åòñÿ ñîäåðæà íèå îñíîâíîé ôðà êöèè íå ìåíåå
80 %.
Äîëæíî áûòü
64
48
60/70
78
98
123
140
112
73
56
50/60
89
336
135 175 216 270
18/20
196
234
537
245 294
280 396
49
58
65
72
79
88
99
124 159
111 138 177
671 805 137 177 218 273 340 437
(ÈÓÑ ¹ 1 2012 ã.)
157
179
430
198
232
545
247 340
277 332
687 818
Ïîêà çà òåëü ñòà òè÷åñêîé ïðî÷íîñòè, Í,
Ïîêà çà òåëü ñòà òè÷åñêîé ïðî÷íîñòè, Í,
Ïóíêò 5.4.1. Òà áëèöà 7. Ãðà ôà «Ïîêà çà - íå ìåíåå, äëÿ ìà ðîê ñ èíäåêñîì ïðî÷íî- íå ìåíåå, äëÿ ìà ðîê ñ èíäåêñîì ïðî÷íîñòè
Г±ГІГЁ
òåëü ñòà òè÷åñêîé
ïðî÷íîñòè, Í, íå
ìåíåå, äëÿ ìà ðîê ñ
èíäåêñîì ïðî÷íîñÊ50 Ê65 Ê80 Ê100 Ê125 Ê160 Ê200 Ê250 Ê300 Ê50 Ê65 Ê80 Ê100 Ê125Ê160 Ê200 Ê250 Ê300
òè» äëÿ óêà çà ííûõ
çåðíèñòîñòåé:
ГЌГ ГЇГҐГ·Г ГІГ Г­Г®
 êà êîì ìåñòå
(Ïðîäîëæåíèå Ïîïðà âêè ê ÃÎÑÒ Ð 52370—2005)
Гё ВІ
Г· Гє ГІ Гё Г· Гµ ДЂ Г· Гї Гі
Г· Гё ГІ Гі Гґ Гё Гі
Гє ГІ ГІ
ùøøüôò òñ ùòø÷ÿ õöñø
Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
1DWXUDO GLDPRQG SRZGHUV 6SHFLILFDWLRQV
Д‹Д†Д—ВІВІВІ
ГёД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д—
Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ ДЌДЊД‹Д—Д— Д‹ ДЌДЊДЊДђД€Д† Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ДЌД‹Д…Д‹ДЏД‹Д‹Д“ Д‰Д—
Д†Д…ДЊДЊД‰Д‹Д†Д— Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ Д†Д‹ДЉД‹ ДЌД†ДЉД‹Д—ДЉДЊДЊ ДЌД† Д€ДЉД‹ДЊДЊД€ Д‹Д†Д† ДЊД‹Д“ ДЌДЊДЊ ДЌД€
Д…Д†Д‹Д“ Д€ДЊ Д…Д€ Д† ДЊДЊД€ Д‹ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€Д† ДЉД†Д‰ДЊ ДЋД‹Д“ ДЉД‰Д‰ДЊ Д† ДЌД‰ДЊ Д€Д„ Д‰Д— ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д— Д‹Д…Д€ДЌД‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЊДЊД—Д‹Д†Д† Д† ДЌ Д† ДЌД‹Д…Д†Д‡ Д† Д‹Д‰Д† ДЊ
Д‹Д†Д— Д€ ДЌДЊДЊДђД€ДЉ
Д‹ Д‹ ДЌДЊД‹Д—Д— Д‹ Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђД€Д† ДЌДЊД€Д“Д†Д—ДЉД†
Г·ДЊДЉД†Д‹Д“ Д“Д‰Д€Д†
Д‹ДЊД—Д‘ДЉ Д‹ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д“ Д‹ДЊДЉД†Д‹Д“ Д“Д‰Д€Д† Д‹ Д‰Д–Д‘Д† Д‹Д“
Гё ВІ Д†ДЉ Д‹ДЊ Д…ДЊДЌД‹ДЊД† ГёДЊДЊД‹Д† ДЌДЊД†Д…ДЊД‹Д‹ДЊ
ГёД‘Д† ДЊД‹Д†Д— Д…ДЊДЌД‹ДЊД†
Гё7 ВІ Д†ДЉ Д‹ДЊ Д…ДЊДЌД‹ДЊД† Г№ДЊДЋД“ ДЊДЊД€Д† Д‰ДЉД…Д‹Д“ДЉ
Д†Д‹ДЉД‹ДЊДЉ ДЊД‹Д†Д— Д…ДЊДЌД‹ДЊД†
ø ² ĆĊ ċČ ąČčċČĆ čĆČē ü©õčČĈª ċĆďĈĆ ĉČĆė
Гё ВІ ГґД‰Д”Д€ ДЉД„Д‹Д— Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ ГјДЊДЊДЊД” ДЌДЊД‹ДЊД† Г№ДЉД“ Д† Д€Д†Д†Д€Д†
Гё ВІ ДЉД†ДЋД†Д‹Д€Д— Д†ДЊД€ДЊДЌД†ДЏД€Д— Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Д€Д† ДЌДЊДЊД‰ДЊДЏД‹Д“ Д€Д‹Д“ Д€Д‹Д“ДЉД† Д—ДЏД‡Д€ДЉД† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Д€Д‰ ДЌДЊД€ДЊД‹Д“ Д‰Д— ДЉД†Д€ДЊДЌДЌДЊ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ ДЊ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹Д— Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Д†Д† ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д—
Гё ВІ Г¶Д‰ ДЏДЊД“ ДЊД‘ДЊ Д‹Д…Д‹ДЏД‹Д†Д— Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г№ДЊ Д† ДЊДЊДЊД‹Д† Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЊД“ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г№ДЊДЊДђД€Д† Д‰ДЉД…Д‹Д“ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Д€Д‰ ДЌДЉД‹Д“ Д‰Д— ДЉД†Д€ДЊДЌДЌДЊД‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ ГґД†Д† Д† Д‘Д€Д† ДЉД‰Д—Д‹Д“ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г¶Д‰Д— Д“ДЊД— Д‰ДЊДЌДЏДЊДЉД„Д‹Д— ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ ДЉ Д†Д‰Д”ДЊД‰Д”Д‹Д— Д‰ДЊДЊД‹Д— Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г¶Д‰ДЊ Д†ДЉДЉД†ДЊД‹Д‹ДЊ Д‰Д— ДЉД†Д€ДЊД€ДЊДЌД†Д† Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д—
Гё ВІ ДЃД‰Д€ДЊДЌД‰Д†Д“ Д•Д‰Д€ДЊДЌД‰Д†Д€Д† Д† Д„ДЊДЏД‹Д“ Д•Д‰Д€ДЊДђД€Д“ Д“ДЊД“ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ ГІД‹ДЉД‹ ДЉД‰Д‰ДЊД„Д‘Д†Д‡ Д‰ДЉД…Д‹Д“Д‡ ДЊД„Д‘Д†Д‡ Д‰Д‹ДЊДЉДЊД‹Д„Д‹Д“Д‡
Д† ДЌДЊДЉДЊД‰Д”Д‹Д“Д‡ ДЌД€ДЊД€ ДЉД€Д†ДЊД€ Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д†
Гё ВІ ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д€Д†Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ ГІД‹ДЉД‹Д“ ДЉД†ДЋД†Д‹Д€Д† ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€Д† ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г№ДЊД€ДЊД“ Д†Д…ДЉД†Д‰Д”Д‹Д“ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
ГІД…Д‹Д† ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊ
Ċ čĆĊďċĆ ù ©÷ò÷øöª ø ²
Гё ВІ Д†Д‰Д† ДЏДђД† Д€Д‹Д“ Д€ДЊД‰Д“ ДЊДЊД‹Д€Д† ДЌДЊД†Д€Д† Д† Д‹Д€ДЊД‹ДЏД‹Д†Д€Д† Д†Д… ДЌДЊД…ДЏД‹ДЊДЊ
Д€ДЋДЊДЊ Д€Д‰ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г№Д†Д‹ДЋД“ ДЉД†ДЋД†Д‹Д€Д† ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д— Д† ДЉДЊД“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
Гё7 ВІ ГјД€Д“ ДЉДЊД‹ДЋД†ДЊД‹Д‹Д“ Д† Д‰ДЊДЊД‹Д“ Д“Д—Д„Д‹Д“ Д†ДЌД“ Д† Д‹Д€ДЋД†ДЊД‹Д‰Д”Д‹Д“
Д…ДЉД“
Гё ВІ Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д—
Гё ВІ Г№ДЊ Д† ДЊДЊДЊД‹Д† Д‰ДЊДЊД‹Д“ Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д“ Д†ДЌД“ ДЊД‹ДЊД‹Д“ ДЌДЉД“
Д† Д…ДЉД“
Гё ВІ Д€Д‹Д† Д‰ДЊДЌДЏДЊДЉД„Д‹Д“ Д† ДЉДђД‹Д‹Д“ Д“ДЊД“ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Г№ Д† ДЉ ДЏ Д‹ Д† ВІ Г№Д† ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д† Д‹ДЊД—Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ ДЋД‰ДЊДЊД…Д‹ДЊ ДЌДЊД†Д” Д‡Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“
Д‹ДЊ Д†Д‹ДЊДЉДЋД†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ Д†ДЉ ДЊД‘ДЊ ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д— ВІ Д‹ ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊДЉ Д‡ Д‹ДЋД†ДЊД‹Д‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЊД‹
ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† ДЌДЊ Д‹Д†Д…ДЋД†Д† Д† ГІД‹Д‹ Д†Д‰Д† ДЌДЊ Д„ДЊД‹ДЊ Д†Д…ДЉДЊДЉ Д†Д‹ДЊДЉДЋД†ДЊД‹Д‹ДЊДЉ
ĈąĉĖ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª ĈČČēć ČčĉĆĈČċ čČ ČČėċĆĖ ċ ėċė ĈđČ Č Ć čČ
ДЊДЊД–Д‘Д†ДЉ Д„ДЉД—ДЏД‹ДЊ Д†Д…ДЉД“ДЉ Д†Д‹ДЊДЉДЋД†ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д€Д…Д‰Д—ДЉ ДЊДЌД‰Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д€Д‘ДЉ ДЊ Д‰Д†
Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“Д‡ ДЊД€ДЉД‹ Д…ДЉД‹Д‹ Д†Д…ДЉД‹Д‹ ДЊ ДЌД† ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д† Д‹ДЊД—Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ Д‰ Д€ДЊДЊДЊД”Д—
Д…ДЉД‹Д‹Д‹Д“ДЉ Д†Д…ДЉД‹Д‹Д‹Д“ДЉ ДЊД€ДЉД‹ДЊДЉ Д‰Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“Д‡ ДЊД€ДЉД‹ ДЊДЉД‹Д‹ Д… Д…ДЉД‹Д“ ДЊ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д† Д€ДЊДЊДЊДЉ
Д‹ Д“Д‰Д€ Д‹ Д‹ДЊ ДЌД†ДЉД‹Д—Д— ДЏД† Д‹ Д…Д†Д–Д‘Д‡ Д• Д“Д‰Д€
ДЉД†Д‹Д“ Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
Д‹ДЊД—Д‘ДЉ Д‹ ДЌД†ДЉД‹Д‹Д“ Д‰Д–Д‘Д† ДЉД†Д‹Д“ ДЊДЊД–Д‘Д†ДЉД† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—ДЉД†
Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђД€Д† ДЊДЊД€ДЌД‹ДЊД” Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д‰ДЉД…ДЊ Д† Д† ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ Д…ДЉДЊДЉ ДЉД€ДЉ
Д† ДЉД‹ ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹Д“ Д…Д‰Д” ДЊД†ДЊД€Д† Д‹ДЊДЊД‹Д‹Д“ Д†Д‰Д† ДЊДЊД‹Д‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ДЊДЊ
Д†Д† Д‹ДЊДЉД†Д‹Д“ДЉД† ДЊД€ДЉД‹ДЉД† Д‹ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€Д† Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ
Д…Д‹Д†ДЊД” Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д…ДЉ ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д† Д“Д„Д‹Д‹Д“Д‡ ДЉД†Д€ДЊД‹
Д†Д‰Д† ДЉДђ ДЌДЊД‰Д–Д‘Д†Д‡ ДЌДЊ ДЉ ДЊДЊД…Д‹ДЏД–Д‘Д†Д‡Д— ДЊД”Д– Д€ДЊДЊДЊД‡ ДЏД†Д‰Д†Д‰Д” ДЊДЊ
Д…ДЉ ДЊДЊД‹Д“ Д—ДЏД‡Д€Д† Д‹ДЊ Д† Д…Д‹ДЉД‹Д‰Д” ВІ Д…ДЉ ДЊДЊД‹Д“ Д—ДЏД‡Д€Д† Д‹Д†Д„Д‹ДЊ Д†
Д€ДЊД•Д†ДЋД†Д‹ ДЊДЉД“ ГёД‹ДЊДђД‹Д† Д‹Д†ДЊД‰Д”ДђД‡ Д‰Д†Д‹Д“ Д…Д‹ Д€ ДЊ Д‹Д†ДЉД‹Д”ДђД‡ ДђД†Д†Д‹
ДЋД‰Д“Д‡ Д€Д†Д‰Д‰ Д‰ДЉД… Г·ДЌДЊД„Д‹Д‹Д“Д‡ Д€Д†Д‰Д‰ Д€Д„ Д€Д†Д‰Д‰ ДЊД€ДЊД‰ДЊД“Д‡ Д‹ ДЊД‰
ДЏДЉ Д‹ ДЏД” Д†ДЊД‹ДЊДЊ ДЊД’ДЉ ДЌД† Д‰ДЊД†Д† ДЏДЊ Д•Д† Д€ДЊД‰Д“ Д‹Д…Д‹ДЏД†Д‰Д”Д‹ДЊ Д†Д€Д„Д– ДЌДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹Д–
Д€Д†Д‰Д‰ДЊД†ДЏД€Д– ДЊДЉ Д€Д†Д‰Д‰
ДЊД‰ДЊДЉДЊД€ Д€Д†Д‰Д‰ Д‰ДЉД… Г»Д” Д€Д†Д‰Д‰ Д‰ДЉД… ДЊД‰Д—Д–Д‘Д— ДЉД‹ ДЊ Д†ДЊД‹ДЊДЊ
ДЊД’ДЉ Д†Д‰Д† Д‰ДЉД… Д‹ Д†ДЉД–Д‘Д†Д‡ ДЏД€ДЊ Д“Д„Д‹Д‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰Д‰ДЊД†ДЏД€ДЊД‡ ДЊДЉД“
Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“Д‡ Д€Д†Д‰Д‰ Д‰ДЉД… Д‰ДЉД…Д‹Д“Д‡ Д€Д†Д‰Д‰ Д…ДЉД“ Д€ДЊДЊДЊДЊ ДЌДЊД€ДЋД†Д† Д…Д†ДЉДЊДЌДЌД‹Д†Д€Д‰Д—Д‹Д“ Д‹ДЌД‰Д‹Д†Д— Д‰Д†Д…Д€Д† Д€ ДЊД‹ДЊДђД‹Д†Д– ДЊДЌД†ДЉД“ДЉ Д‰Д†ДЏД‹Д†ДЉ ДЊД‹ДЊДЊ
Д†Д‰Д† Д…ДЉДЊ Д…
Д‰ДЉД…Д‹ДЊ Д…Д‹ДЊ ГєД‰Д“Д‡ Д€Д†Д‰Д‰ Д‰ДЉД… Д†Д‰Д† ДЊ ДЊД‰ДЊДЉДЊД€ ДЊД—Д‘Д†Д‡ ДЊ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ
ДЌДЊДЊДђД€
Д‰Д†Д‹Д‹Д‹ДЊ Д‰ДЉД…Д‹ДЊ Д…Д‹ДЊ Д‰ДЉД…Д‹ДЊ Д…Д‹ДЊ ДЉД€Д†ДЉД‰Д”Д‹Д“Д‡ Д† ДЉД†Д‹Д†ДЉД‰Д”Д‹Д“Д‡ Д…ДЉД“
Д€ДЊДЊДЊДЊ ДЌД‰ДЊД€ДЊД† ДЌДЊД€ДЋД†Д† Д†ДЉД– ДЊД‹ДЊДђД‹Д† ДЊ ДЊ Д† ДЉД‹Д”ДђД†Д‡ Д†Д… Д•Д† Д…ДЉДЊ ДЌД“Дђ
Д…ДЉ Д…Д‹ Д‹ДЌД‰Д‹Д†Д† ДЌДЌД‹Д†Д€Д‰Д—Д‹ДЊДЉ Д€ ДЌД‰ДЊД€ДЊД† ДЌДЊД€ДЋД†Д† Д‹ ДЊД‰ ДЏДЉ Д…
ДЌД‰Д†Д‹ДЏДЊ Д‰ДЉД…Д‹ДЊ Д…Д‹ДЊ Д‰ДЉД…Д‹ДЊ Д…Д‹ДЊ ДЉД€Д†ДЉД‰Д”Д‹Д“Д‡ Д† ДЉД†Д‹Д†ДЉД‰Д”Д‹Д“Д‡ Д…ДЉД“
Д€ДЊДЊДЊДЊ ДЌД‰ДЊД€ДЊД† ДЌДЊД€ДЋД†Д† Д†ДЉД– ДЊД‹ДЊДђД‹Д† ДЉД‹ Д† ДЉД‹Д”ДђД†Д‡ Д†Д… Д‹Д† ДЌД“Дђ Д…ДЉ Д…Д‹
Д‹ДЌД‰Д‹Д†Д† ДЌДЌД‹Д†Д€Д‰Д—Д‹ДЊДЉ Д€ ДЌД‰ДЊД€ДЊД† ДЌДЊД€ДЋД†Д† Д… Д† ДЊД‰
ДЌДЊД€Д…Д‰Д” ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ Д…Д‹ Г±Д‹ДЏД‹Д† Д†ДЏД€ДЊД‡ Д‹Д…Д€Д† ДЌД† ДЊД†Д„Д‹Д†Д†
Д€ДЊДЊДЊД‡ Д…ДђД— Д‰ДЉД…Д‹ДЊ Д…Д‹ДЊ
Д‰ДЉД… ДЌД†ДЊД‹Д“Д‡ Г¶Д†Д‹Д‰ ДЊДЊД—Д‘Д†Д‡ Д†Д… Д‰ДЊ Д† Д€Д†Д‰Д‰Д†Д…Д–Д‘Д†Д‡Д— Д€Д†ДЏД€ДЊД‡
Д†Д‹ДЊД‹Д†Д†
Д€Д†Д‰Д‰ДЊД†ДЏД€Д— ДЊДЉ Д‰ДЉД… ДЊДЉ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д‰ДЉД… ДЊД‰ДЊД‰Д‹Д‹Д— ДЊДЊД‹
Д‹ДЊД—ДЉД† ДЊ Д€Д†Д‰Д‰Д†ДЏД€ДЊДЊ ДЊД‹Д†Д— Д† ДЌД†ДЊДЉД— Д‰ДЉД…ДЉД† Д…Д†Д†ДЉДЊД† ДЊ Д€ДЊД‹Д€Д‹Д“
Д†Д…Д†Д€ДЊД†ДЉД†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д‡ Д† ДЉД‹Д†Д…ДЉДЊ ДЊ ДЊД…ДЊД‹Д†Д— ГґД†Д‰Д‰ДЊД†ДЏД€Д†ДЉД† ДЊДЉДЉД† Д‰ДЉД…
Д—Д‰Д—Д–Д— ДЊД€Д• ДЊДЉДЊДЊД€Д• Д€ ДЊД€Д•ДЊД† ДЊДЉДЊДЊД€Д•ДЊД† Д€Д„ ДЊД‡Д‹Д†Д€Д† ДЌДЊ ДђДЌД†Д‹
Д‰ДЊДЉ Д…Д€ДЊД‹ Д† ДЌДЊД‰Д†Д€Д†Д‰Д‰Д†ДЏД€Д† ДЊД€Д† Д‰ДЉД…ДЊ
ДЉДђ ВІ ДЏД†Д‰ДЊ ДЊД†Д‡ Д‹ Д–Д‡ДЉ Д–Д‡ДЉ
Ċ Ċ čĆĊďċĆ ù ©÷ò÷øöª ø ²
ГґД‰Д†Д†Д€ДЋД†Д— Д† ДЊДЊД…Д‹ДЏД‹Д†Д—
ГёД‹ДЊД‹Д“ДЉД† Д€Д‰Д†Д†Д€ДЋД†ДЊД‹Д‹Д“ДЉД† ДЌД†Д…Д‹Д€ДЉД† Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д—Д‰Д—Д–Д— Д‰Д–Д‘Д† Д€Д†Д†Д€Д† Д‰ДЉД…Д‹Д“ Д…Д‹
Д…ДЉ
Д€ДЊД•Д†ДЋД†Д‹ ДЊДЉД“
ДЌДЊДЏД‹ДЊД”
Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђД€Д† Д…Д†Д†ДЉДЊД† ДЊ Д…ДЉ Д…Д‹ Д‰Д—Д— Д‹ ДЌДЌД“
ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€Д† Д…Д‰Д†ДЏД‹Д“ ДЉДЊД€ ВІ Д…ДЉ Д…Д‹ ДЊ ДЊ ДЉД€ДЉ ДЊ ДЊ ДЉДђ Д†ДЉ
ГІГё ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€Д† ВІ Д…ДЉ Д…Д‹ ДЊ ДЉД€ДЉ Д† ДЉД‰Д”ДЏ
Д…ДЉ Д…Д‹ Д€Д„ДЊД‡ Д€ДЋД†Д† Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊДЌД‰Д—Д– Д‹ДЊДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹Д“ДЉД† Д…ДЉ
ДЉД† ДЊДЊД‹ Д—ДЏД€ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹Д“ Д† ДЉД†Д€ДЊДЉ ДЌД†ДЏДЉ ДЏД… Д‹ Д†ДЊ Д…Д‹
ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЌДЊДЊД†Д” Д‹ Д‹Д†Д„Д‹ДЉ Д…Д„Д†Д”Д—
Д…ДЉ Д…Д‹ Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊД‰ДЉДЉДЊД‡ Д‰Д†Д‹Д“ Д† ДђД†Д†Д‹Д“ ДЌД—ДЉДЊ
ДЊД‰Д”Д‹Д†Д€ Д‰ДЊД‹ДЊ ДЊДЌД†Д‹Д‹ДЊДЊ ДЊД€ ДЌДЊД€ДЋД†Д† Д…Д‹ Д€Д†ДЉ ДЊД…ДЊДЉ ДЏДЊД“ ДЊД‰Д”ДђД— ДЊДЊД‹ ДЌД—ДЉДЊ
ДЊД‰Д”Д‹Д†Д€ ДЊДЊДЊД‰ Д‹Д†ДЊД‰Д”ДђД‡ Д‰Д†Д‹ ДЌДЊД€ДЋД†Д† Д…Д‹
Г¶Д€Д† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊДЌД‰Д—Д–Д— Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹ДЊД”Д– Д† ДЌДЊДЏД‹ДЊД”Д– Д…Д‹
Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€Д† ДЊДЊД— Д†Д… ДЋД‰Д“ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д† Д† ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ Д† ДЊДЊД…Д‹ДЏД–Д—
Д€Д‹Д‹Д“ДЉД† Д†Д‹Д€ДЉД† Гґ
ВІ ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…Д“
Гґ ВІ Д†Д‹Д€ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д“Д„Д‹Д‹Д“Д‡ Д‹Д”Д–ДЊД‹
Гґ Д€Д‹Д‹ДЊДЉ ДЊДЊД…Д‹ДЏД‹Д†Д– ДЊД‰Д—Д–Д— ДЋД†ДЊД“ Д†Д‹Д€Д“ Д€ДЊДЊД“ ДЊД…Д‹ДЏД–
ДЌДЊД‰ Д†Д‹Д€ ВІ ДЊД„Д‹Д† Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д† Д† ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ Д“Д„Д‹Д‹ДЊ Д—Д€ДЉД†
ДЌДЊДЋД‹ДЊ
ДЌДЊД‰ Д†Д‹Д€ Гґ ВІ Д‰ДЊД‹Д“Д‡ ДЌДЊД€Д…Д‰Д” ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д…Д‹ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€
Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€Д† ДЊДЊД— Д†Д… ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹Д“ Д…Д‰Д” ДЊД‰
Д‹Д†Д— Д‰ДЉД…ДЊ Д† ДЊДЊД…Д‹ДЏД–Д— Д€Д‹Д‹Д“ДЉ Д†Д‹Д€ДЊДЉ Г¶ ВІ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€Д† Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ
Г№ Д† ДЉ Д“ Д‰ ДЊ Д‹ Д“ ДЊ ДЊ Д… Д‹ ДЏ Д‹ Д† Д‡
ГјД‰Д†ДЌДЊДЊДђДЊД€ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ДЉД€Д† Гґ Д…Д‹Д†ДЊД”Д– Гґ Гё 3 ВІ
ДЊ Д„ Д…Д‹Д†ДЊД”Д– ДЉДђ
Гґ ДЉДђ Гё 3 ВІ
ДЊ Д„ ДЉД€Д† Д…Д‹Д†ДЊД”Д– Гё 3 ВІ
Г¶Д†Д€ДЊДЌДЊДЊДђДЊД€ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ДЉД€Д† Г¶ Д…Д‹Д†ДЊД”Д– Г¶Д†Д€ДЊДЌДЊДЊДђДЊД€ Г¶ Гё 3 ВІ
Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д—
Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђД€Д† ДЊД‰Д„Д‹Д“ Д†Д…ДЊДЊД‰Д—Д”Д— ДЊДЊД†Д† ДЊД‹Д†Д—ДЉД† Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹
ДЌДЊ Д‹Д†ДЏД€ДЊД‡ ДЊД€ДЉД‹ДЋД†Д† Д„Д‹Д‹ДЊД‡ Д‹ДЊД‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЌДЊД—Д€
Г¶Д€Д† Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЊДЊДЊД” Д€Д…Д‹Д‹Д“ДЉ Д‰Д†ДЋ Д‰Д†ДЋ Г¶Д€ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ
ДЌДЊДЊДђД€
Д€Д†Д†Д€ ДЌДЊДЊДђД€
Д€ДЊДЉД‹ДЉД— ДЊД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д—
ГјД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€Д†
Гґ
Гґ
ГІД… ДЋД‰Д“ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д…Д‰Д†ДЏД‹Д“ ДЊДЉ
ДЊД„Д‹Д† Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ВІ Гґ
Гґ
ГІД… ДЋД‰Д“ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д…Д‰Д†ДЏД‹Д“ ДЊДЉ
ДЊД„Д‹Д† Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ВІ ВІ
ГІД…ДЊДЊД‰Д‹Д† Д†Д‹ДЉД‹ДЊ Д‹ ДЉ
Д‰Д‰Д†ДЏД€ДЊД‡ Д—Д…Д€ Д‰Д— ДЊДЊД€Д†
Д‹Д†ДЊД‰ Д“ ДЊД‹Д“ ДЌДЊДЊ ДЊД‹
Д„ДЊДЌДЊДЏД‹Д“
ДЉД†Д‰ДЊ
ДЌД€Д† Д…Д†Д‹Д“ Д€ДЊ
Ċ čĆĊďċĆ ù ©÷ò÷øöª ø ²
ГёД€ДЊД‹ДЏД‹Д† Д‰Д†ДЋД“ Г¶Д€ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ
ДЌДЊДЊДђД€
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Д€Д†Д†Д€ ДЌДЊДЊДђД€
ГјД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€Д†
ГІД… ДЋД‰Д“ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д…Д‰Д†ДЏД‹Д“ ДЊДЉ
ДЊД„Д‹Д† Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ВІ
ВІ Г№ДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д– ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д—Д‰Д—Д–Д— Д‹Д‰ДЊДЊДЉ ДЉД€Д†
ДЌДЊ Гё ГІД… ДЋД‰Д“ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д…Д‰Д†ДЏД‹Д“ ДЊДЉ Д† Д† ДЊД‰ДЊДЉ
Д€ДЊ
ДЊД„Д‹Д† Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ВІ ВІ Г№ДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д– ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д—Д‰Д—Д–Д— Д‹Д‰ДЊДЊДЉ ДЉД€Д†
ДЌДЊ Гё ГІД… ДЋД‰Д“ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д† Д† ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ
ДЊД„Д‹Д† Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д…Д‹ ВІ ВІ Г№ДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д– ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д—Д‰Д—Д–Д— Д‹Д‰ДЊДЊДЉ ДЉД€Д†
ДЌДЊ Гё Д€ДЊДЉД‹ДЉД— ДЊД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д—
ГІД…ДЊДЊД‰Д‹Д† Д†Д‹ДЉД‹ДЊ Д‹ ДЉ
Д‰Д‰Д†ДЏД€ДЊД‡ Д—Д…Д€ Д‰Д— ДЊДЊД€Д†
Д‹Д†ДЊД‰ Д“ ДЊД‹Д“ ДЌДЊДЊ ДЊ
Д‹ Д„ДЊДЌДЊДЏД‹Д“ ДЉД†Д‰ДЊ ДЌД€Д†
Д…Д†Д‹Д“ Д€ДЊ
ГІД…ДЊДЊД‰Д‹Д† Д†Д‹ДЉД‹ДЊ Д‹ ДЉ
Д‰Д‰Д†ДЏД€ДЊД‡ Д—Д…Д€ Д‰Д— ДЊДЊД€Д† ДЊ
Д‹Д“ ДЌДЊДЊ ДЊД‹ Д€Д‰ ДЊДЊДЉ Д†
ДЌД—Д‘ДЉ Д†Д‹ДЉД‹
ГІД…ДЊДЊД‰Д‹Д† Д†Д‹ДЉД‹ДЊ Д‹ ДЉ
Д‰Д‰Д†ДЏД€ДЊД‡ Д—Д…Д€ Д‰Д— ДЊДЊД€Д† ДЊ
Д‹Д“ ДЌДЊДЊ ДЊД‹ Д€Д‰ ДЊДЊДЉ Д†
ДЌД—Д‘ДЉ Д†Д‹ДЉД‹
ГІД…ДЊДЊД‰Д‹Д† Д†Д‹ДЉД‹ДЊ Д‹ ДЉ
ДЊД‹ДЊД‹ДЊДЉ Д†Д… ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ
Д‰Д‰Д†ДЏД€ДЊД‡ Д—Д…Д€ Д‰Д— ДЊДЊД€Д† ДЊ
ДЊД„Д‹Д† Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д…Д‹ ВІ ВІ Г№ДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д– ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д—Д‰Д—Д–Д— Д‹Д‰ДЊДЊДЉ ДЉД€Д† Д‹Д“ ДЌДЊДЊ Д‹Д‡ ДЊД† ДЌД†ДЊ
Д‹ДЊДЊ Д€ДЉД‹Д— Д€ДЉД†Д€Д† Д€Д‰ ДЊД‹
ДЌДЊ Гё Д†Д‹ Д‰Д— ДЏД‹ДЊДЊДЊ ДђД‰Д†ДЊД‹Д†Д—
ГІД…ДЊДЊД‰Д‹Д† Д†Д‹ДЉД‹ДЊ Д‹ ДЉ
ДЊД‹ДЊД‹ДЊДЉ Д†Д… ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ
Д‰Д‰Д†ДЏД€ДЊД‡ Д—Д…Д€ Д‰Д— ДЊДЊД€Д† ДЊ
ДЊД„Д‹Д† Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д…Д‹ ВІ ВІ Г№ДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д– ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д—Д‰Д—Д–Д— Д‹Д‰ДЊДЊДЉ ДЉД€Д† Д‹Д“ ДЌДЊДЊ Д‹Д‡ ДЊД† ДЌД†ДЊ
Д‹ДЊДЊ Д€ДЉД‹Д— Д€ДЉД†Д€Д† Д€Д‰ ДЊД‹
ДЌДЊ Гё Д†Д‹ Д‰Д— ДЏД‹ДЊДЊДЊ ДђД‰Д†ДЊД‹Д†Д—
ДЊД‹ДЊД‹ДЊДЉ Д†Д… ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ
ГІД…ДЊДЊД‰Д‹Д† Д†Д‹ДЉД‹ДЊ Д‹ ДЉ
ДЊД„Д‹Д† Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д…Д‹ ВІ ВІ Д‰Д‰Д†ДЏД€ДЊД‡ Д—Д…Д€ Д‰Д— ДЊДЊД€Д† ДЊ
Г№ДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д– ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д—Д‰Д—Д–Д— Д‹Д‰ДЊДЊДЉ ДЉД€Д† Д‹Д“ ДЌДЊДЊ Д‹Д‡ ДЊД† ДЌД†ДЊ
ДЌДЊ Гё Д‹ДЊДЊ Д€ДЉД‹Д— Д€ДЉД†Д€Д† Д€Д‰ ДЊД‹
Д†Д‹ Д‰Д— ДЏД‹ДЊДЊДЊ ДђД‰Д†ДЊД‹Д†Д—
ГІД…ДЊДЊД‰Д‹Д† Д†Д‹ДЉД‹ДЊ Д‹ ДЉ
ГІД… ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ Д‰Д†Д‹Д‹Д‹ДЊД‡ Д† ДЌД‰Д†Д‹ДЏДЊД‡ ДЊДЉД“
ДЊД„Д‹Д† Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д…Д‹ ВІ ВІ Д‰Д‰Д†ДЏД€ДЊД‡ Д† Д€ДЉД†ДЏД€ДЊД‡ Д—Д…Д€
Г№ДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д– ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д—Д‰Д—Д–Д— Д‹Д‰ДЊДЉД† Д‰Д— ДЊДЊД€Д† ДЉД—Д€Д† ДЊД‹Д“ ДЌДЊДЊ
ДЉДЊД€ ДЌДЊ Гё ДЊДЊ ДЌД‰ Д€Д‰ Д†Д‹ Д€ДЊД‹
ДЊ Д† Д† ДЌД€Д† ДЉД†Д‰ДЊ
ГІД… ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д…Д‰Д†ДЏД‹ДЊД‡ ДЊДЉД“ ДЌДЊД‰
ГІД…ДЊДЊД‰Д‹Д† ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д‰Д— Д†Д‹
ДЏД‹Д‹Д“ ДЊД‰Д‹Д†ДЉ Д‰ДЉД…ДЊ Д…ДЉДЊДЉ Д…Д‹ ДЊ ДЉД‹ДЊ Д‹ ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€ДЊД‡ Д—Д…Д€ Д‰Д—
ДЊ ДЉД€ДЉ
ДЊДЊД€Д† Д€Д‰ Д€ДЉД†Д€Д† Д† Д‹ДЊ
ДЊД“ДЉД“ ДЉД†Д‰ДЊ
Г¶Д†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€Д†
ГІД…ДЊДЊД‰Д‹Д† ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д‰Д—
Г¶
ГІД… ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д…Д‰Д†ДЏД‹ДЊД‡ ДЊДЉД“ ДЌДЊД‰
ДЏД‹Д‹Д“ Д…Д‰Д” ДЊД‰Д‹Д†Д— Д…ДЉДЊДЉ Д…Д‹ ДЊ ДЌДЊД‰ДЏД‹Д†Д— Д€ДЊДЉДЌДЊД…Д†ДЋД†ДЊД‹Д‹Д“ ДЉД†
ДЉД€ДЉ Д† ДЉД‹
Д‰ДЊ Д† Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д— ДЊДЊД‹ДЊДЉ ДЊ
ДЊД—Д‹Д†Д† Д‰Д— ДЌДЊД‰Д†ДЊД‹Д†Д— ДЉД†Д‰ДЊ
Г№ Д† ДЉ ДЏ Д‹ Д† ВІ Г¶ДЊДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д— Д€Д†Д†Д€ Д‰ДЉД…Д‹Д“ Д…Д‹ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊДЌД‰Д—Д— ДЌДЊ ДЊД‹Д†Д– Д…Д€Д…ДЏД†Д€
Гё ВІ
Г±Д‹Д†ДЊД” Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђД€ДЊ
ГјД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€Д† ДЌДЊ Д…Д‹Д†ДЊД† ДЊД‰Д„Д‹Д“ Д“ДЌД€Д”Д— Д†ДЌД…ДЊД‹ДЊ ДђД†ДЊД€ДЊДЊ Д† Д…Д€ДЊДЊ
Г±Д‹Д†ДЊД” Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д† ДЌДЊД‰Д–Д‘Д‡
ДЌДЊ ДЉ Д† ДЊДЊД…Д‹ДЏД– ДЊД”Д– ДЏД†Д‰Д†Д‰Д” Д€ДЊДЊДЊД‡ ДЊДЊ Д…ДЉ ДЊДЊД‹Д“ Д—ДЏД‡Д€Д† Д‹ДЊ
Д† Д…Д‹ДЉД‹Д‰Д” ВІ Д…ДЉ ДЊДЊД‹Д“ Д—ДЏД‡Д€Д† Д‹Д†Д„Д‹ДЊ Д†
Г±Д‹Д†ДЊД” ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ Д“Д„Д‹Д‹Д— ДЉД†Д€ДЊД‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЊДЊДЊД” Д€Д…Д‹Д‹ДЊД‡ Д‰Д†
ДЋ Д‰Д†ДЋ ДЉД†Д€ДЊДЉ
Г±Д‹Д†ДЊД”
Д…ДЉ ДЊДЊД‹Д“ Д—ДЏД‡Д€Д† Д† ДЌД† Д€ДЊДЊДЊДЉ Д…Д‹ ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д†
ДЌДЊДЊД— ДЏД… Д†ДЊ
Д…Д„Д†Д–Д— Д‹ Д†
ГјД†ДЊД€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
Д…Д€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
Г±Д‹Д†ДЊД” ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ Д“Д„Д‹Д‹Д— ДЉДђ ДЊД‰Д„Д‹ ДЊДЊДЊД” Д€Д…Д‹Д‹ДЊД‡ Д‰Д†ДЋ Д‰Д†ДЋ Г±Д‹Д†ДЊД”
ДЉДђ
Д…ДЉ ДЊДЊД‹Д“ Д—ДЏД‡Д€Д† Д† ДЉД€ДЉ
ДЌД† Д€ДЊДЊДЊДЉ Д…Д‹ ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д†
ДЌДЊДЊД— ДЏД… Д†ДЊ
Д…Д„Д†Д–Д— Д‹ Д†
ГјД†ДЊД€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
Гё ВІ
ГёД€ДЊД‹ДЏД‹Д† Д‰Д†ДЋД“ Д…ДЉ ДЊДЊД‹Д“ Д—ДЏД‡Д€Д† Д† ДЉД€ДЉ
ДЌД† Д€ДЊДЊДЊДЉ Д…Д‹ ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д†
Г±Д‹Д†ДЊД”
ДЉДђ
ДЌДЊДЊД— ДЏД… Д†ДЊ
Д…Д„Д†Д–Д— Д‹ Д†
Д…Д€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
Г±Д‹Д†ДЊД” Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊДЌД‰Д—Д– Д…ДЉДЉД† Д‹Д†ДЊД‰ Д€ДЌД‹Д“ Д…Д‹
Д“Д„Д‹Д‹Д“ДЉД† ДЉД†Д€ДЊД‹ Д† ДЊДЊД…Д‹ДЏД– ДЊД”Д– Г±Д‹ДЊДЊД‡ ДЊ Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђД€ДЊ
Г±Д‹ДЊДЊД‡ ДЊ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д…Д‹Д†ДЊД” Д€ДЊДЊД“ Д“Д„Д‹ ДЉД†Д€ДЊД‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЊДЊ
ДЊД” Д€Д…Д‹Д‹ДЊДЉ Д‰Д†ДЋ Д‰Д†ДЋ Д…ДЉ ДЊДЊД‹Д“ Д—ДЏД‡Д€Д† Д† ДЉД€ДЉ ДЌД† Д€ДЊДЊДЊДЉ
Г±Д‹Д†ДЊД”
ДЉД€ДЉ
Д…Д‹
ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЌДЊ
Д€ДЌД‹Д— Д€ДЋД†Д— Д…Д„Д†Д— Д€ДЊД‰Д†ДЏ
ДЊД†Д” Д€ДЊ
Д‹ ДЊД‰
Д‰Д†ДЏ Д‹
ДЉД‹ ДЊД‘Д‡ ДЉД“
Д…Д‹
ДЊД‹ДЊД‹Д— Д€ДЋД†Д— Д…
Д„Д†Д— Д€ДЊД‰Д†ДЏ
Д‹ ДЉД‹
ДЉД‰Д€Д—
Д€ДЋД†Д— Д€ДЊД‰Д†ДЏ
Д‹ ДЊД‰ ДЌДЊДЊД†
ДЏД… Д†ДЊ
ГјД†ДЊД€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
Гё ВІ
ГёД€ДЊД‹ДЏД‹Д† Д‰Д†ДЋД“ Д…ДЉ ДЊДЊД‹Д“ Д—ДЏД‡Д€Д† Д† ДЉД€ДЉ ДЌД† Д€ДЊДЊДЊДЉ
Г±Д‹Д†ДЊД”
ДЉД€ДЉ
Д…Д‹
ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЌДЊ
Д€ДЌД‹Д— Д€ДЋД†Д— Д…Д„Д†Д— Д€ДЊД‰Д†ДЏ
ДЊД†Д” Д€ДЊ
Д‹ ДЊД‰
Д‰Д†ДЏ Д‹
ДЉД‹ ДЊД‘Д‡ ДЉД“
Д…Д‹
ДЊД‹ДЊД‹Д— Д€ДЋД†Д— Д…
Д„Д†Д— Д€ДЊД‰Д†ДЏ
Д‹ ДЉД‹
ДЉД‰Д€Д—
Д€ДЋД†Д— Д€ДЊД‰Д†ДЏ
Д‹ ДЊД‰ ДЌДЊДЊД†
ДЏД… Д†ДЊ
ГјД†ДЊД€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
Д…Д€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
Г№ Д† ДЉ ДЏ Д‹ Д† ВІ Г№ДЊ ДЊД‹Д†Д– Д…Д€Д…ДЏД†Д€ ДЊДЌД€Д— Д†Д…ДЊДЊД‰Д‹Д† ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д…Д‹Д†ДЊД” Д€ДЊДЊД“ Д“
Д„Д‹ ДЉД†Д€ДЊД‹ Д‰Д†ДЏД‹Д‹Д“ДЉ ДЊД„Д‹Д†ДЉ ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д†
Г±Д‹ДЊДЊД‡ ДЊ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д…Д‹Д†ДЊД” Д€ДЊДЊД“ Д“Д„Д‹ ДЉДђ ДЊД‰Д„Д‹ ДЊДЊ
ДЊД” Д€Д…Д‹Д‹ДЊДЉ Д‰Д†ДЋ Д‰Д†ДЋ Д…ДЉ Д† Д…ДЉ ДЊДЊД‹Д“ Д—ДЏД‡Д€Д† Д† ДЉД€ДЉ ДЌД† Д€ДЊДЊДЊДЉ
Г±Д‹Д†ДЊД”
ДЉДђ
Д‹ ДЉД‹ Д…Д‹ ДЊД‰Д„Д‹Д“
ДЌДЊДЊД†Д” ДЏД…
Д†ДЊ
Д€ДЌД‹Д— Д€ДЋД†Д— Д…Д„Д†
Д— Д‹ Д† Д€ДЊД‰Д†ДЏ
Д‹ ДЊД‰
Д…ДЉ Д†
ДЊД‹ДЊД‹Д— Д€ДЋД†Д—
Д…Д„Д†Д— Д‹ Д† Д€ДЊД‰Д†ДЏ
Д‹ ДЉД‹
Д…ДЉ Д†
ДЉД‰Д€Д— Д€ДЋД†Д—
Д€ДЊД‰Д†ДЏ
Д‹ ДЊД‰ ДЌДЊДЊД† ДЏД…
Д†ДЊ
ГјД†ДЊД€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
Гё ВІ
ГёД€ДЊД‹ДЏД‹Д† Д‰Д†ДЋД“ Д…ДЉ Д† Д…ДЉ ДЊДЊД‹Д“ Д—ДЏД‡Д€Д† Д† ДЉД€ДЉ ДЌД† Д€ДЊДЊДЊДЉ
Г±Д‹Д†ДЊД”
ДЉДђ
Д‹ ДЉД‹ Д…Д‹ ДЊД‰Д„Д‹Д“
ДЌДЊДЊД†Д” ДЏД…
Д†ДЊ
ДЊД‹ДЊД‹Д— Д€ДЋД†Д—
Д…Д„Д†Д— Д‹ Д† Д€ДЊД‰Д†ДЏ
Д‹ ДЉД‹
Д€ДЌД‹Д— Д€ДЋД†Д— Д…Д„Д†
Д— Д‹ Д† Д€ДЊД‰Д†ДЏ
Д‹ ДЊД‰
Д…ДЉ Д†
Д…ДЉ Д†
ДЉД‰Д€Д— Д€ДЋД†Д—
Д€ДЊД‰Д†ДЏ
Д‹ ДЊД‰ ДЌДЊДЊД† ДЏД…
Д†ДЊ
Д…Д€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
ВІ
ВІ
Г№ДЊД€Д…Д‰Д† ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ
Г№ДЊД€Д…Д‰Д† Д†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЊДЊДЊД” Д€Д…Д‹Д‹Д“ДЉ Д‰Д†ДЋ Д† Д‰Д†ДЋ Г±Д‹Д†ДЊД”
ДЉД€ДЉ
Г№ДЊД€Д…Д‰Д” Д†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Г· Д‹ ДЉД‹ Д‰Д— ДЉДЊД€ Д†Д‹Д€ДЊДЉ ДЌДЊДЏД‹ДЊД†
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
ГјД†ДЊД€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
Ċ čĆĊďċĆ ù ©÷ò÷øöª ø ²
ГёД€ДЊД‹ДЏД‹Д† Д‰Д†ДЋД“ Г±Д‹Д†ДЊД”
ДЉД€ДЉ
Г№ДЊД€Д…Д‰Д” Д†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Г· Д‹ ДЉД‹ Д‰Д— ДЉДЊД€ Д†Д‹Д€ДЊДЉ ДЌДЊДЏД‹ДЊД†
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Д…Д€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
Д‰Д†ДЋ Г±Д‹Д†ДЊД”
ДЉДђ
Д…ДЉ
Д—ДЏД‡Д€Д† Д†
ДЉД€ДЉ
Г№ДЊД€Д…Д‰Д” Д†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Г· Д‹ ДЉД‹ Д‰Д— ДЉДЊД€ Д†Д‹Д€ДЊДЉ ДЌДЊДЏД‹ДЊД†
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
ГјД†ДЊД€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
Д…Д€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
Гё ВІ
ГёД€ДЊД‹ДЏД‹Д† Д‰Д†ДЋД“ Г±Д‹Д†ДЊД”
ДЉДђ
Д…ДЉ
Д—ДЏД‡Д€Д† Д†
ДЉД€ДЉ
Г№ДЊД€Д…Д‰Д” Д†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Г· Д‹ ДЉД‹ Д‰Д— ДЉДЊД€ Д†Д‹Д€ДЊДЉ ДЌДЊДЏД‹ДЊД†
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Д…Д€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
Г№ДЊД€Д…Д‰Д† Д†Д‹ДЉД†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЌД†Д‹Д“ Д‰Д†ДЋ Д‰Д†ДЋ Г±Д‹Д†ДЊД”
ДЉД€ДЉ
Г№ДЊД€Д…Д‰Д” Д†Д‹ДЉД†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД†
Д‹ ДЉД‹ Д‰Д— ДЉДЊД€ Д†Д‹Д€ДЊДЉ ДЌДЊДЏД‹ДЊД†
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Гґ
Г¶ДЊД— ДЊД‰Д— ДЌД†ДЉД‡ Д† ДЊД†ДЉД“ Д€ДЊДЉДЌДЊД‹Д‹ДЊ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“
Д‰ДЉД…ДЊ Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“ДђД” ДЉД“ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€
Г¶ДЊД— ДЊД‰Д— Д‰Д† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“ДђД” ДЉД“ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€
Г¶ДЊД— ДЊД‰Д— ДЌД†ДЉД‡ Д† Д‹ДЊДЉДЊДЊ ДЊД€ Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“ДђД” ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€
Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ДЉД“ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€
Г¶ДЊД— ДЊД‰Д— Д‰Д† ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“ДђД” ДЉД“ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€
Г¶ДЊД— ДЊД‰Д— Д…Д‹ Д…ДЉДЉД† ДЊД‰ ДЉД€ДЉ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“ДђД” ДЉД“ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€
Г№Д†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д†
Д‰Д— Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЊДЊД†Д— Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д† ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊД‹Д†Д—ДЉ Д‹ДЊ
Д—Д‘ДЊ Д‹ ДЌДЊДЊД— ДЌД†ДЉДЊДЏД‹Д“Д‡ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”
Г№Д†ДЉДЊДЏД‹ДЊДЉ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д– Д‹ ДЊДЊД† ДЊД‹Д†Д—ДЉ ВІ Д† ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЌДЊД”Д— ДЌДЊД“ Д€Д„ДЊД‡ ДЌД†Д† ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д…Д‹Д†ДЊД‡
Г№Д†ДЉДЊДЏД‹ДЊДЉ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д– Д‹ ДЊДЊД† ДЊД‹Д†Д—ДЉ ВІ ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЌДЊД”Д— ДЌДЊД“
ДЊД‹ДЊД‡ Д…Д‹Д†ДЊД† Д€Д„ДЊД‡ ДЌД†Д† ДЌДЊДЊДђД€ДЊ
Г№Д† Д‹ДЊД‰ДЊД†Д‰Д”Д‹Д“ Д…Д‰Д” ДЌД†ДЉДЊДЏД‹ДЊДЊ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЌДЊ ДЊД‹ДЊДЉ Д†Д… ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡
ДЌДЊДЊД— ДЌДЊДЊД‹Д“Д‡ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д” Д‹ ДЊД‹Д‹ДЊДЉ Д€ДЊД‰Д†ДЏ ДЌДЊ Д…Д‰Д”Д“ ДЌДЊДЊД‹ДЊДЊ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Д—Д‰Д—Д–
Д— ДЊД€ДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹Д“ДЉД† Д† ДЌДЊД‹Д—Д–Д— Д‹ Д– ДЌД†Д–
Г¶ДЊД“ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Д† Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…Д‹Д†ДЊД† Д† Д…Д‹ДЊДЊДЊ ДЊ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ
Д†Д…Д‰ДЊД„Д‹ ДЌД†Д‰ДЊД„Д‹Д†Д† Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌДЊД€Д…Д‰Д— Д†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉ
ąČ ² čĆĉČĄċĆĆ Ċ čĆĊďċĆ ù ©÷ò÷øöª ø ²
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д€ДЊД•Д†ДЋД†Д‹ ДЊДЉД“ Д…Д‹ Д† ДЊДЊД†Д— ДЉД€ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д†Д…
ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ВІ ДЌД†Д‰ДЊД„Д‹Д†Д† Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д— ДЊД†ДЉД“ ДЌД†ДЉД‡ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉ
Д…ДЊ ВІ ДЌД†Д‰ДЊД„Д‹Д†Д† Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д— Д‰Д† ДЌДЊДЊДђД€ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ВІ ДЌД†Д‰ДЊД„Д‹Д†Д† Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌД†ДЉД‡ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ВІ ДЌД†Д‰ДЊД„Д‹Д†Д† Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…Д‹Д†ДЊД† ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ВІ ДЌД†Д‰ДЊД„
Д‹Д†Д† Г°
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌДЊД€Д…Д‰Д— Д†Д‹ДЉД†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉ
Д…ДЊ ВІ ДЌД†Д‰ДЊД„Д‹Д†Д† ГІ
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‰ДЊД†ДЏД€ДЊД‡ Д€Д†Д†Д€Д† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉ
Д…ДЊ ВІ ДЌД†Д‰ДЊД„Д‹Д†Д† Гґ
Г№Д†ДЉД‹ДЊ ДЊДЊД‹ДЊДђД‹Д† Д…Д‹Д†ДЊД‡ Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЌДЊ Д…Д‰Д†ДЏД‹Д“ДЉ Д‹ДЉ
ДЌД†Д‹ДЊ ДЌД†Д‰ДЊД„Д‹Д†Д† Гµ
ГёДЊ ДЌДЊ
ГјД‰Д†ДЌДЊДЊДђДЊД€ ДЊДЌД‰Д‹Д‹ДЊД‡ Д…Д‹Д†ДЊД† ДЌДЊД‰ Д‘Д‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЌДЉДђД†Д‹Д†Д— Д“Д“ДЌД– Д‹ Д‰
Д€Д– ДЉ Д…Д‹Д†Д– Д‰ДЊДЉ Д† Д€ ДЊД‰Д‘Д†Д‹ДЊД‡ ВІ ДЉ Д† Д‰Д— ДЊ Д‹ Д€Д“ ДЊ
ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЊД€ДЊД‰ДЊ ДЉ ГІД… Д†Д‹Д“ Д•Д† Д€ДЊ ДђДЌД‰ДЉ ДЊД†Д– ДЌДЊ
Г¶ ДЌДЊД“ Д€Д„ДЊД‡ Д…Д‹Д†ДЊД† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊД‰Д„Д‹ Д“Д” Д‹ ДЉД‹ Г¶ ДЌДЊД“ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌД‰ДЊДЉ ДЊДЌД†ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† В± ГёДЊ ДЌДЊ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЌДЊДЊД— Д‘ДЌДЉД† Д‰Д— ДЊДЊ ДЌДЊ ДђДЌД‰ДЉ ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д†
ДЌДЊДЊДЊДЊД‹Д†Д€ДЉД† ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д†ДЉД† ДЊДЊ ДЌДЊ ДЉДЊД‡ Д‹ ДЉД‹ Г¶ ДЌДЊД“ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊД‰Д„Д‹ Д“Д” Д‹ ДЉД‹ Г¶ ДЌДЊД“ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌД‰ДЊДЉ ДЊДЌД†ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† В± ГёД‹ ДЌДЊД‰ДЊД†Д‹ ДЌДЊД“ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…Д– Д‰Д— ДЌДЊД‹Д†Д— Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЊД– ДЌДЊД‰ДЊД†Д‹ ДЌДЊД‰ ДЌД†ДЉД€Д†
ДЌДЊДЊДђД€ Д…ДЌДЏД“Д– ДЊ Д‰Д€ДЊД‹ Д†Д‰Д† Д– ДЌД€ДЊД€ ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д– ДЊД‹Д‹ДЊД” ДЌДЊД“ Д† Д‹Д—
Д‹ ДЉД‹ ДЉ
ГёДЊ ДЌДЊ Д‰Д— Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Д† Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ ДЌДЊ ВІ Д‰ ДЊД‘Д‰Д—Д” ДЌД†ДЊ ДЌДЊ
Гё Г№Д† ДЌДЊД‹Д†Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Д† Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д‰ ДЊД‰Д–Д” ДЊД‘Д† ДЊД‹Д†Д—
Д…ДЊДЌД‹ДЊД‡ ДЊД“ ДЊДЊДЊД‹Д†ДЉ Д‹ДЊД‰Д‹Д‹Д“ ДЊДЊД†Д† Гё ДЊД‹Д†Д— ДЌДЊ Д‹Д†Д€ Д…ДЊДЌД‹ДЊД† ДЊ ВІ ДЊДЊД†Д† Гё Г¶Д€Д†ДЊД€ ДЌД€ДЊД€ Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д†
Г№ ДЊДЌД€ДЊД‡ ДЌДЊД†Д‰Д– ДЌДЊДЊДђД€Д† Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ДЊД‰Д„Д‹Д“ Д“Д” ДЌД€ДЊД‹Д“ Д†Д‹Д†Д†Д‰Д”Д‹Д– ДЌД‰ДЉДЊД“ Д†Д‰Д† Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д“ Д‰Д€ДЊД‹Д“ Д…Д€Д“ДЉД“ ДЌДЊД€ДЉД† Д†Д‰Д† ДЌДЊД€Д‰Д€ДЉД† Д† ДЊДЌДЊД‰Д‹Д†
Д‰Д”Д‹ДЊ Д…Д†Д‹ДЏД†ДЉД“ Д†Д‰Д† Д…Д€Д“ДЉД“ Д€Д“ДђД€ДЉД†
Г·Д†Д‹ДЏД†ДЉД— Д€Д“ДђД€ Д† ДЊД‰Д“ДђД€ДЊ Д‰Д€ДЊД‹ ДЉ Д† ДЊД†Д‹Д‹Д†Д— ДЊД‰Д„Д‹Д“ Д“Д” ДЊД€Д‰Д‹Д“
ДЌД‰ДЉДЊДЊД‡ Д‰Д†ДЌД€ДЊД‡ Д‰Д‹ДЊД‡ Д†Д‰Д† ДЌДЊДЉДЏД‹Д“ Д†Д‹Д‰Д”Д‹Д“ДЉ Д…Д‹Д€ДЊДЉ Д†Д‰Д† ДЊД—Д‹Д“ ДЌДЊД‰Д†Д•Д†Д‰Д‹ДЊДЊД‡ ДЌД‰Д‹
Д€ДЊД‡ Д†Д‰Д† Д€Д‹Д”Д– Д† ДЊД—Д…Д‹Д“ ДЊД€ ДЊД‰ДЊД†Д‹Д“ Д‹Д†Д”Д– Д€ДЊД‹ДЋД“ Д€ДЊДЊДЊД‡ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д“ ДЌДЊ Д•Д†Д€Д€ДЊД‡ Д†
ДЊДЌД‰ДЊДЉД†ДЊД‹Д“ Д†Д‰Д† Д€ДЌД‰Д‹Д“ ДЏД‹ДЊД‡ ДЌДЏД”Д– Д€Д‰Д‡ДЉДЊДЉ ГёГґ
Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д“ Д‰Д€ДЊД‹Д“ Д…Д€Д“ДЉД“ Д…Д†Д‹ДЊД“ДЉД† ДЌДЊД€ДЉД† Д† ДЊДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰Д”Д‹ДЊ Д‰Д–ДЉД†Д‹Д†Д“ДЉД†
Д€ДЊД‰ДЌДЏД€ДЉД†
ДЌД€ДЊД“Д‹Д† ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д…Д‹Д†ДЊД‡ ДЊД‰Д„Д‹ДЊ ДЌДЊДЊД†Д”Д— ДЌДЊ Д† ДЏД…
Д€Д„Д“ ДЊ Д€ Д€ Д† ДЏД… Д€Д„Д“ Д€ ДЊ Д€ Г№Д‰ ДЊДЌД†ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д…ДђД†Д‹Д†Д— ДЌД† ДЌД€ДЊД“Д‹Д†Д† ДЊД‰Д„Д‹ Д“Д” ДЌД† ДЉ
ДЌДЊДЊДђД€
ВІ ВІ Д€
ВІ В± В± Д€ ВІ ВІ Д€
ВІ В± В± Д€ ВІ ВІ Д€
ВІ В± В± Д€ ВІ ВІ Д€
ВІ В± В± Д€ ВІ ВІ Д€ ВІ В± В± Д€ ДЊДЌД€Д— ДЌДЊ ДЊД‰ДЊД‹Д†Д– ДЌДЊД†Д‰ДЉ ДЌД€ДЊД“Д‹Д† Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д€Д‹Д“
ДЉДђД€Д† ДЊД‡Д‹Д“ ДЌДЊД‰Д†Д•Д†Д‰Д‹ДЊД“ Д†Д‰Д† ДЌДЊД‰Д†Д‰ДЊД†Д‹Д†Д‰ДЊД“ ДЌД€Д“ Г¶ДђД€Д† ДЊД‰Д„Д‹Д“ Д“Д” ДЊДЌД‰ДЊДЉД†ДЊ
Д‹Д“ ДЌД€Д“ ДЊД‰Д„Д‹Д“ Д“Д” Д…Д‹Д“
Гё ВІ
ГґД„Д— ДЉД€ДЊД” Д‰ДЉД…Д‹Д“ДЉ ДЌДЊДЊДђД€ДЊДЉ ДЊД‰Д„Д‹ ДЊДЌДЊДЊД„Д”Д— Д•Д†Д€Д€ДЊД‡ ДЊД„Д‘Д‡
Д‹Д†ДЉД‹ДЊД‹Д† Д†Д‰Д† ДЊД‹Д“Д‡ Д…Д‹Д€ ДЌДЌД†Д—Д†Д—Д†Д…ДЊДЊД†Д‰Д—
ДЊДЊД…Д‹ДЏД‹Д† Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹
ДЉД€ Д† Д…Д‹Д†ДЊД” Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€
ДЉ ДЌДЊДЊДђД€ ДЉДЉ Д€ Д‹ДЊДЉ ДЌД†Д†
ДђДЉДЌ Д† ДЌДЊДЌД†Д” Д€ДЊД‹ДЊД‰ ГёГґ
ДЌД€ДЊД“Д‹Д†Д—
ГёД‰Д”Д‹Д“ ДЊД‹Д†Д— Д€ ДЌД€ДЊД€ Д€Д„ Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д†Д– Д† Д‹Д‹Д†Д– Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђ
Д€ДЊ ВІ ДЌДЊ Гё ДЊД€ Д‹Д‹Д†Д— Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ВІ ДЉД—ДЋ
Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…Д‹Д†ДЊД† Д† Д…Д‹ДЊДЊДЊ ДЊ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ
Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ
Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ
Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ Д…Д€Д‰Д–ДЏД— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† ДЉ Д€ДЌД‹ДЊД‡ ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д† ДЉД‰Д€ДЊД‡ Д€ДЋД†Д‡ Д‹Д€Д†
ДЌДЊДЊДђД€ ДЌДЊД‰ДЏДЉД“ ДЌД† Д‹ Д‹ДЊ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹Д“ Д† ДЊДЊД–Д‘Д† ДЊД‹Д†Д—ДЉ Гё ГёДЊ ДЌДЊ
Д‰Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…Д– ДЌДЊД“ Д€Д„ДЊД‡ Д…Д‹Д†ДЊД† ДЌДЊ ДЌДЌ Д† ДЉД†Д‰Д“
Д‰Д— ДЌДЊД‹Д†Д— Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Д…Д‹ДЊДЊДЊ ДЊ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЌД†ДЉД‹Д—Д–
Д‹ДЊ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹Д“ Д† Д†ДЉДЊДЉ Д†Д‰Д† ДЉДЉ ДЌДЊДЊД‹ДЊДЉ Д† Д€Д“ДђД€ДЊД‡ Д€ДЉД† ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д†
Д†ДЉ Д‹ДЉ ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д† Д‹ДЊДЊД†ДЉД– ДЊДЏД‹ДЊД” Д‹ДЊД€ Д‰Д— Д†Д‹Д†Д— ДЊ Д‰Д–Д‘Д†ДЉД† Д€Д†Д†Д€ДЉД†
ДЊ ДђД‹ ВІ В± ДЉДЉ
ДЏД†Д‰ДЊ ДЊ ДЊДЊД‡Д‹Д†Д€ ДЉД†Д‹ ВІ В± ДЊД‰ ДЌДЊДЊДЊ Д† Д… ДЊД‡Д‹ДЊД‡ ДЊ ДђД‹ ВІ В° В± В°
ДЊДЌД€Д— ДЌД†ДЉД‹Д‹Д† Д† Д‹ДЊДЊД€ ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д† ДЉД– ДЊДЏД‹ДЊД” ДЌДЊД€ДЊ Д†Д…ДЉД†Д‰Д”Д‹Д“Д‡ ДЌДЊ Гё ДЊДЌД€Д— ДЌД†ДЉД‹Д‹Д† Д† Д†Д…ДЉД‹Д†Д— ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д† Д‹ДЊДЊД†ДЉД– ДЊДЏД‹ДЊД” Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Д…
ДЉ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ Д…Д‹
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЌДЊ Гё ДЌД‰ДЊДЉ ДЊДЌД†ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† В± Д‹ДЊ Д†Д” ДЌДЊ Гё ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д† ДЊДЌД‰Д‹Д† ДЉД“ Д…ДђД†Д‹Д†ДЉ Д‰ДЉД…Д‹ДЊД‡ Д‹Д€Д† ДЌД‰ДЊДЉ
ДЊДЌД†ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† В± ДЊДЊД€ ДЌДЊ Гё Д€Д†ДЊДЏД€ ДЊД‰ДЊД—Д‹Д– ДЌДЊ Гё Д€Д‰Д”Д€ ДЉД„Д‹Д– Д‹Д‰Д”Д‹Д– ДЌДЊ Гё ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д€Д†Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё Д€Д‹Д” ДЉД†Д€Д‰ДЊД‡ ДЌДЌД“ ДЌДЊ Гё Д€Д‹ДЊДЉ Д†ДЌ Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Г№ ДЌДЊД‹Д†ДЉ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЊД†Д– Д‹ДЊ Д† ДЊДЊД–Д‘Д†Д‡ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉДЊД‡ Д…Д‹Д†ДЊД† ДЊДЌД€ Д€ ДЏДЊД“ Д†ДЊ Д‹Д†ДЊД‰Д”ДђДЊ Д…ДЉ ДЌДЊД‰Д‰ДЊД” Д‹ ДЊД‰Д”Д‹Д“ ДЌДЊ Д‹Д†ДЉ ДЌДЊД—Д€ Д“Д‹Д†Д—
Д…ДЉДЊ Д—ДЏД€
Г№ДЊД‹Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Гё ДЌДЊД“ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉДЊД‡ Д…Д‹Д†ДЊД† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊД†Д– Д‹Д€ ДЉДЊД‡ В± > В± Д€@ Г·Д€ ДЌДЊДЉД‘Д– Д‹ Д‹ Д†ДЊ Д‹ДЊ Д† Д…Д€Д“Д– Д€Д“ДђД€ДЊД‡ Г№ДЊ Д‹Д†Д„Д‹ Д†ДЊ Д‹Д‰Д†Д–
ДЌДЊДЊД‹ Д…Д€ДЌД‰Д—Д– Д€ДЊДЉДЌД‰Д€ Д† Д‹ Д‹ДЊД€ Д†Д‹Д†Д— Д† ДЌДЊДЊД— ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹
Гё ВІ
Г№ДЊДЊДђДЊД€ ДЊДђД†Д‡Д— Д‹ Д† Д† ДЌДЊДЊД‹ ДЌДЊД‰ Д‹ДЏД†Д‹Д— Д‹ДЊ Д† ДЌДЊД‰ДЊД‰Д”Д‹ДЊ Д“ДЌД–
Д‹ Д€Д‰Д”Д€ Д† ДЊДЌД‰Д—Д– ДЉ Д€Д„ДЊД‡ Д€ДЋД†Д† ДЌД‰ДЊДЉ ДЊДЌД†ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† В± ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
Г¶ДЊД– ДЊД‰Д– Д€Д„ДЊД‡ Д€ДЋД†Д† ДЌДЊД“ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€
ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰ДЉ
ВЃГЃ
lВЃl zГЃ
lzl |ГЃ
l|l lГЃ
lll lГЃ
lll ВЃГЃ zГЃ |ГЃ lГЃ lГЃ ВІ ДЉДЊД“ ДЊД‰Д† ДЌД‰Д”Д‹ДЊД‡ Д€ДЌД‹ДЊД‡ ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д† ДЉД‰Д€ДЊД‡ Д€ДЋД†Д‡ ДЊДђД†Д— Д‹ Д†
ВІ Д† ДЌДЊДЊД‹ lВЃ lz l| ll ll ВІ ДЉД“ ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊДђД†Д— Д‹ Д† ВІ Д† ДЌДЊДЊД‹ ДЌДЊД‰ l ВІ ДЉ ДЌДЊД“ ДЌДЊДЊДђД€ ДЊДЊД‹Д‹ДЊД‡ Д‰Д— Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Г±Д‹ДЏД‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д€Д„ДЊД‡ Д€ДЋД†Д† ДЊД€Д‰Д—Д– ДЊ ДЊД‹ДЊД‡ Д†Д‰Д† Д…Д‹ДЏД‘Д† ДЋД† ДЊДЊД‹Д‹ДЊ
Г№Д‰ ДЊДЌД†ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д€ДЋД†Д‡ Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“ДђД”
В±
ВІ Д‰Д— Д€ДЌД‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д†
В±
ВІ Д‰Д— ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д†
В±
ВІ Д‰Д— ДЉД‰Д€ДЊД‡ Д€ДЋД†Д† Д‹ ДЌДЊДЊД‹ Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌДЊД€Д…Д‰Д— Д†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ
Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ
Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ
Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ Д…Д€Д‰Д–ДЏД— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† Д…Д‹ДЏД‹Д†Д— Д†ДЏД€ДЊД‡ Д‹Д…Д€Д† ДЌД† Д€ДЊДЊДЊД‡ Д…ДђД–Д—
Д‰ДЉД…Д‹Д“ Д…Д‹ ДЌДЊДЉД‘ДЉД“ ДЉД„ ДЉД— ДЌД‰Д‰Д‰Д”Д‹Д“ДЉД† ДЌД‰Д†Д‹ДЉД†
ГёДЊ ДЌДЊ
Д‰Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…Д– ДЌДЊД“ Д€Д„ДЊД‡ Д…Д‹Д†ДЊД† ДЌДЊ ДЌДЌ Д† ДЉД†Д‰Д“
Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌДЊД€Д…Д‰Д— Д†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЌД†ДЉД‹Д—Д–
ДЉДђД†Д‹ Д…Д“Д‹Д– Д‰Д— ДЌДЊД‰ДЏД‹Д†Д— Д„Д†ДЉД–Д‘Д† Д†Д‰Д†Д‡ ДЊ Д‰Д–Д‘Д†ДЉД† ДЉДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д†ДЉД† Д€Д†Д†Д€ДЉД†
Д‹Д†ДЊД‰Д”ДђД— ДЌД‰Д”Д‹Д— Д‹Д…Д€ Д€Г· ВІ ДЌД‰ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д— Д‹Д…Д€Д†
ВІ ДЊДЊД‡ДЉД“ ДЌД‰Д†Д‹ДЉД† Д†Д… ДЊДЊ ДЌД‰ ДЉД€Д† Гґ Д†ДЉДЊДЉ ДЉДЉ Д† Д“ДЊДЊД‡ ДЉДЉ ДЌДЉДЊДЉ
ДђДЊДЊДЊД† ДЊДЏД‡ ДЌДЊД‹ДЊД† Д‹ ДЊД‰ ДЉД€ДЉ ДЌДЊ Гё ДЊДЊД‡ДЉД“ ДЌД‰Д†Д‹ДЉД† Д†Д… ДЊДЊ ДЌД‰ ДЉД€Д† Гґ Д†ДЉДЊДЉ ДЉДЉ Д† Д“ДЊДЊД‡ ДЉДЉ ДЌДЉДЊДЉ
ДђДЊДЊДЊД† ДЊДЏД‡ ДЌДЊД‹ДЊД† Д‹ ДЊД‰ ДЉД€ДЉ ДЌДЊ Гё ДЌД†Д‹ДЋ ДЉД†ДЋД†Д‹Д€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё Д†Д‰ ДЌДЌД†ДЊД‰Д”Д‹Д– ДЌДЊ Гё ДђДЌД‰Д” ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё Д€Д†ДЊДЏД€ Д€Д‰Д– ДЌДЊ Гё Д€Д‰Д”Д€ ДЉД„Д‹Д– Д‹Д‰Д”Д‹Д– ДЌДЊ Гё Гё ВІ
Д†ДЊД€ДЊДЌД†ДЏД€Д– ДЉД†ДЋД†Д‹Д€Д– ДЌДЊ Гё ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д€Д†Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё ДЉД‰Д– Д“ДЊД– ДЌДЊ Гё ДЊДЌД€Д— Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД” Д† Д‹Д‰ДЊД†ДЏД‹Д“ ДЌД†ДЊД“ Д†Д‰Д† Д‹ДЊД€Д† Д‹Д„Д‹Д‹Д“ Д†Д‰ДЊД†Д…ДЉД†Д‰Д”
Д‹Д“ДЉД† ДЌД†ДЊДЉД† ДЊД‹ДЊДЊД‹Д“ДЉ Д„Д†ДЉ ДЌД‰ДЊДЉ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д‹ ДЊД‰ Д€Д…Д‹Д‹ДЊДЊ Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Гё ДЌДЊД“ ДЊД†Д– ДЊДЏДЏД‹Д“ДЉ ДЉДЊДЊДЉ ВІ Д…Д‹
ГёДЊ Д…Д‹ ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д…Д‹Д†ДЊД”Д– Д† ДЉД‹ ДЌДЊДЊД— ДЌДЊ ДЉД†Д€ДЊД€ДЊДЌДЊДЉ
Д‰Д— ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЉДЊД€ ГґВІГґ Д†ДЌД“Д‹Д†Д– ДЌДЊД– Д…Д‹ Д‰Д— ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЉДЊД€ ГґВІГґ
Д†ДЌД“Д‹Д†Д– ДЌДЊД– Д„Д“ ДЌДЊ Д…Д‹
ГјД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д” ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д€ДЊДЊД“ ДЌД“Дђ Г· Д‰ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЊД” Д‹ Д…Д“Д‹ДЊД‡
ДЉДђД†Д‹ Д€Д†Д†Д€ДЉД† Д€Д…Д‹Д‹Д“ДЉД† Д†ДЌД…ДЊД‹ДЊДЉ Д†Д…ДЉД—ДЉДЊД‡ Д‹Д…Д€Д† ДЊ ДЊ Д€Г·
ГјД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д” ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д€ДЊДЊД“ Д‹ДЊД†Д— Д†Д‹Д‰ ДЊ ДЊ Г· Д‰ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЊ
Д” Д‹ Д…Д“Д‹ДЊД‡ ДЉДђД†Д‹ Д€Д†Д†Д€ДЉД† Д€Д…Д‹Д‹Д“ДЉД† Д†ДЌД…ДЊД‹ДЊДЉ Д†Д…ДЉД—ДЉДЊД‡ Д‹Д…Д€Д† ДЊ ДЊ
Г·
ГјД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д” ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д€ДЊДЊД“ ДЉД‹ Г· Д‰ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЊД” Д‹ Д…Д“Д‹ДЊД‡ ДЉДђД†Д‹
Д€Д†Д†Д€ДЉД† Д€Д…Д‹Д‹Д“ДЉД† Д†ДЌД…ДЊД‹ДЊДЉ Д†Д…ДЉД—ДЉДЊД‡ Д‹Д…Д€Д† ДЊ ДЊ Г·
Г№ДЊД‹Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
ГёДЊД‡ДЉ Д…Д‹ДЉД† Д‹Д‰Д†Д– Д‹ ДЊД‰ Д…Д“Д‹ДЊД‡ ДЉДђД†Д‹Д“ Д†Д‰Д† ДЌД†ДЊ ДЌДЊ Д‹Д‡ ДЊДЌДЊДЊД‡
Д€Д‰Д–ДЏД– ДЉД‹Д†Д…ДЉ Д‹Д„Д‹Д†Д— Д† Д†Д€Д†Д– ДЉДЊДЉД‹ Д…ДђД‹Д†Д— Д…Д‹
Д…ДђД‹Д‹Д“ДЉД† ДЏД†Д– Д…Д‹ Д€ДЊДЊД“ Д‹Д…ДђД‹Д‹Д— ДЏД” ДЊД‰Д— ДЉД‹ ДЌДЊД‰ДЊД†Д‹Д“ Д† ДЌДЊ
Д‹ДЏД‰Д”Д‹ДЊДЊ Д…ДЉ Д‰Д† Д…Д‹ Д…ДђД‹Д“ Д‹ ДЌДЊД‰Д‹ДЊД”Д– ДЌДЊДЊД‹ДЊ Д€Д‰Д–ДЏД– ДЉД‹Д†Д…ДЉ Д‹Д„Д‹Д†Д— Д‰Д— ДЊД€ДЊД‹ДЏ
Д‰Д”Д‹ДЊДЊ Д…ДђД‹Д†Д— Д…Д‹
ГІДЌД“Д‹Д† ДЌДЊД‰Д–Д‘Д† Д…Д‹ ДЌДЊДЊД— ДЊДЊД†Д† ГґДЊД‹ДЊД“ Д† ДЊДЌД‰Д‹Д“ ДЌД‰Д†Д‹Д“ ДЌДЊ ДЉ Д…ДђД‹Д†Д— Д† ДЌДЊД‹ДЊД† Д…ДЉД‹Д—Д– Д‹ДЊД“ДЉД† Д†Д‰Д†
ДЌДђД‰Д†ДЊД“Д–
ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
ċĆć čČĈąĉĔ čČďċČĆ čČČĐĈ c°¯ ČčĉėĖ čČ ąĉĔĊ čČĉČĉĔċČČ ąĐ
Д‹Д†Д— Д…Д‹ ДЌДЊ ДЊДЉД‰
Q
3°¯ = ⁄ Q ∑ 3L
L=
Q ВІ ДЏД†Д‰ДЊ Д…ДђД‹Д‹Д“ Д…Д‹
cL ВІ Д…Д‹ДЏД‹Д† Д…ДђД–Д‘Д‡ Д‹Д…Д€Д† ДЊД‰Д”Д‹ДЊДЊ Д…Д‹ Г·
Г№ Д† ДЉ ДЏ Д‹ Д† ВІ Д‰Д† ДЌДЊДЏД‹ДЊД” ДЌДЊ ДЉ Д†ДЌД“Д‹Д†Д—ДЉ ДЊДЊ Д…Д‰Д†ДЏД‹Д“ДЉ ДЉД€ДЉ ДЊ ДЌДЊДЊД—
Д” Д†ДЌД“Д‹Д† Д† ДЌД†Д†Д– ДЉД€ ДЌДЊ Д‹Д†ДЉД†ДЏД€ДЊДЉ Д…Д‹ДЏД‹Д†Д– ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹Д“
Д†ДЌД“Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д† Д…Д‹ДЏД‹Д†Д— ДЌДЊД€Д…Д‰Д— ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ДЊ ДЌД“ДђД” В± Д…Д‰Д”Д“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌДЊД€Д…Д‰Д— ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ Д…Д‹ДЊД— ДЌДЊДЊД€ДЊД‰ ДЌДЊ ДЊДЉ
Г№ДЊД—Д€ДЊД“Д‡ Д‹ДЊДЉ Д…Д‹
Д…ДђД–Д‘Д— Д‹Д…Д€ Г·
BBBBBBBBBBBBBBBBB Г¶Д€BBBBBBBBBBBBBBBBB
ГґДЊД‹ДЊД‰ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Д‹ Д…Д‹ДЏД‹Д† Д…ДђД–Д‘Д‡
Д‹Д…Д€Д†
∑ 3L
3°¯ =
L=
Гё ВІ
Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д€ДЊД•Д†ДЋД†Д‹ ДЊДЉД“ Д…Д‹ Д† ДЊДЊД†Д—
ДЉД€ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ
Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ
Г± Д€ДЊД•Д†ДЋД†Д‹ ДЊДЉД“ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ Д…Д‹ ДЌД†Д‹Д†ДЉД– ДЊД‹ДЊДђД‹Д† Д‰Д†Д‹Д“ Д…Д‹ Д€ ДЊ ДђД†Д†Д‹
Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ Д…Д€Д‰Д–ДЏД— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† ДЊД‹ДЊДђД‹Д†Д— Д‰Д†Д‹Д“ Д…Д‹ Д€ ДЊ ДђД†Д†Д‹ ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹ДЊДЊ ДЌДЉ
Д†Д…ДЉД‹Д†Д— ДЌДЊД€ДЋД†Д† Д…Д‹ Д‹ Д•Д€Д‹ ДЌДЊД€ДЊ
ГІД…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ДЉ ДЏД†Д– Д…Д‹ДЊ Д€ДЊД•Д†ДЋД†Д‹ ДЊДЉД“ Д€ДЊДЊДЊДЊ Д‹ ДЌД“Дђ Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊДЊД†Д— ДЉД€ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ Д…Д€Д‰Д–ДЏД— ДЌДЊДЏ
Д€ДЊД‰Д†ДЏ Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д…Д‹ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉДЊД‡ ДЌДЊ Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† Д† ДЌДЊДЋД‹Д‹ДЊДЊ ДЊД‹ДЊДђД‹Д†Д— Д€ ДЊД‘ДЉ
Д€ДЊД‰Д†ДЏ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉД“ Д…Д‹
ГёДЊ ДЌДЊ
Д‰Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…Д– ДЌДЊД“ Д€Д„ДЊД‡ Д…Д‹Д†ДЊД† ДЌДЊ ДЌДЌ Д† ДЉД†Д‰Д“
Д‰Д— ДЌДЊД‹Д†Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЌД†ДЉД‹Д—Д–
ДЌДЊД€ДЊ Д†Д…ДЉД†Д‰Д”Д‹Д“Д‡ Д‰Д†ДЏД‹Д†ДЉ Д† ДЌДЊ Гё ДЊДЌД€Д— Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д† Д†Д…ДЉД‹Д†Д‡ ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д† ДЉД– ДЊДЏД‹ДЊД” Д†Д…ДЉД‹Д†Д— Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†
ДЉДЊДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д—
Д€ Д‰Д— Д†Д…ДЉД‹Д†Д— Д…Д‹ ДЋД‹ДЊД‡ Д‰Д‹Д†Д— ДЉДЉ Д…ДЉДЊДЉ Г— ДЉДЉ
Д€Д‰ДЊ ДЌДЉД‹ДЊ Г— ДЉДЉ ДЌДЊ Гё ДђДЌД‰Д” ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё Д€Д‰Д”Д€ ДЉД„Д‹Д– Д‹Д‰Д”Д‹Д– ДЌДЊ Гё Д€Д†ДЊДЏД€ ДЊД‰ДЊД—Д‹Д– ДЌДЊ Гё ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д€Д†Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё ДЉД†ДЋД†Д‹Д€Д– Д†ДЊД€ДЊДЌД†ДЏД€Д– ДЌДЊ Гё Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Гё ДЌДЊД“ ДЊД†Д– ДЊДЏДЏД‹Д“ДЉ ДЉДЊДЊДЉ ВІ Д…Д‹ Д‰ДЉД…Д“ ДЌДЊДЉД‘Д– Д‹ ДЌДЉД‹ДЊ Д€Д‰ДЊ ДЊДЉ Д† Д† Д…Д‹Д†Д– ДЊД†Д‹ Д‰ДЊД‡ Д€ ДЏДЊД“ Д…Д‹ Д‹ ДЌД€Д“Д‰Д† Д‹Д‰Д†Д– ДЊДЊД–Д‘ Д‰Д†ДЏД‹Д† ДЌДЊД€ДЊ
ВІ Д‰Д— Д…Д‹Д†ДЊД‡ ДЊ ДЊ ВЄ
ВЄ
ВЄ ВЄ ВЄ
ВЄ
ВЄ
ВЄ ВЄ
ВЄ
ВЄ
ВЄ Г№ДЊД‹Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Г№ДЉД‹ДЊ Д€Д‰ДЊ ДЌДЊДЉД‘Д– Д‹ ДЌДЉД‹Д“Д‡ ДЊД‰Д†Д€ ДЌДЊД€ДЊ Д† Д…Д€ДЌД‰Д—Д– Д‹ Д•Д€Д‹ ДЌДЊД€ДЊ
Д€ ДЌД† ДЌДЊДЉДЊД‘Д† Д€ДЊДЊДЊД‡ Д†Д…ДЉД—Д– Д…Д‹ ГёДЌД‰Д—Д– Д‰Д†Д‹ Д† ДђД†Д†Д‹ Д…Д‹ ДЌДЊД‰ДЊД‰Д”Д‹ДЊ Д‹Д€ДЊД‰Д”Д€Д†
ДЌДЊД‰Д— Д…Д‹Д†Д— ДЌД†Д— ДЌДЉД‹ДЊ Д€Д‰ДЊ ДЌДЌДЊДЉ Д€ ДЏДЊД“ Д†Д€Д‰Д–ДЏД†Д” ДЌДЊДЊД‹ДЊ Д†Д…ДЉД‹Д† Д†
ДЌДЊДЏ Д…Д‹
ДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊ ДЊД‰Д„Д‹ДЊ Д“Д” Д†Д…ДЉД‹ДЊ Д‹ ДЉД‹ Д…Д‹
Г№ДЊДђД‹ДЊД” Д†Д…ДЉД‹Д†Д— Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“ДђД” В± Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉДЊДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д—
ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
ГґДЊД•Д†ДЋД†Д‹ ДЊДЉД“ Д…Д‹ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€ zL ГЃ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
.L ГЃ =
OL
-L
OL ВІ Д‰Д†Д‹ ДЌДЊД€ДЋД†Д† Д†Д…ДЉД—ДЉДЊДЊ Д…Д‹
EL ВІ ДђД†Д†Д‹ ДЌДЊД€ДЋД†Д† Д†Д…ДЉД—ДЉДЊДЊ Д…Д‹
L ВІ ДЌДЊД—Д€ДЊД“Д‡ Д‹ДЊДЉ Д†Д…ДЉД—ДЉДЊДЊ Д…Д‹
Ċ čĆĊďċĆ ù ©÷ò÷øöª ø ²
Г№ДЊД‰ДЏД‹Д‹ДЊ Д…Д‹ДЏД‹Д† Д€ДЊД•Д†ДЋД†Д‹ ДЊДЉД“ Д€Д„ДЊДЊ Д…Д‹ ДЌДЊДЊДђД€ ДЊД€Д‰Д—Д– ДЊ Д…Д‹ДЏД‘Д† ДЋД† Д†
ДЌДЊДЏД†Д“Д– ДЏД†Д‰ДЊ Q Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ zL ГЃ Д‹ ДЊД‰ Д…Д‹ ДЌДЊ
ДЊД‰Д– Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д…Д‹ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉДЊД‡ ДЌДЊ X
ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
X QQ Q ВІ ДЏД†Д‰ДЊ Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д…Д‹ ДЌДЊ
Q ВІ ДЏД†Д‰ДЊ Д†Д…ДЉД‹Д‹Д“ Д…Д‹
Г»Д†Д‰ДЊДЊД‡ Д†Д‹Д€ ДЊДЌД‰Д—Д–Д‘Д†Д‡ Д€ДЊД•Д†ДЋД†Д‹ ДЊДЉД“ ДЊДЊД…Д‹ДЏД‹Д†Д† ДЉД€Д† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ Д†Д… ДЌД†ДЊ
Д‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ 1 ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
1 X Гњ
X ВІ ДЊД‰Д— Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д…Д‹ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉДЊД‡ ДЌДЊ
Г№ДЊД‰ДЏД‹Д‹ДЊ Д…Д‹ДЏД‹Д† ДЋД†ДЊДЊДЊ Д†Д‹Д€ ДЉД€Д† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ ДЊД€Д‰Д—Д– ДЊ ДЊД‹ДЊД‡
Д…Д‹ДЏД‘Д‡ ДЋД†Д“ Д‰Д–Д‘ДЊ Д— Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д— ДЊД†ДЉД“ ДЌД†ДЉД‡ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€
Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ
Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ
Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ Д…Д€Д‰Д–ДЏД— ДЊД‹Д†Д† ДЌД†ДЉД‡ ДЌДЊДЊДђД€ ДЌДЊДЉДЊД‘Д”Д– Д‰ДЊД‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊД“ Д†
ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† Д…Д‹ДЊД† ДЉ Д‹Д€Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€ ДЊ Д† ДЌДЊД‰ ДЊДЊД€Д† Д€Д†Д‰ДЊДЊД‡
ГёДЊ ДЌДЊ
Д‰Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…Д– ДЌДЊ ДЊД‹ДЊД‡ Д…Д‹Д†ДЊД† ДЌДЊ ДЉДЊД‡ Д‹ ДЉД‹ ДЌДЌ Д† ДЉД†Д‰Д“
Д‰Д— ДЌДЊД‹Д†Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ ДЌД†ДЉД‹Д—Д–
ДђД€ Д“Д—Д„Д‹ДЊД‡ ДЌДЊ Гё ДђД€ Д‰ДЊДЊД‹Д“Д‡ ДђД†Д‰Д”Д‹Д“Д‡ ДЌДЊ Гё Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЌДЊ Гё Д‹ДЊ Д†Д” ДЌДЊ Гё ДЌД‰Д†Д€ Д•Д‰Д€Д†ДЏД€Д– ДЌДЊ Гё Д€ДЊД‰ Д€ДЊД‹Д†ДЏД€Д– ДЉД†ДЏД€Д– ДЉД†ДЉДЊД”Д– ДЉД‰ ДЌДЊ Гё ДЏДђД€ ДЊДЊД– Д“ДЌД†Д‰Д”Д‹Д– ДЉД†ДЉДЊД”Д– ДЉД‰ ДЌДЊ Гё Д€Д‹ Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д“Д‡ ДЉДЊДЊД‡Д€Д†Д‡ ДЉД†ДЉДЊД”Д– ДЉД‰ ДЌДЊ Гё Д†ДЊД‹ Д†Д… Д€Д‰Д—Д‹Д‹ДЊД‡ Д€Д† Д†ДЉДЊДЉ ДЉДЉ ДЌДЊ Гё Д•Д€Д†Д€ДЊ Д‰ДЊДЌДЊД‰ДЊД‘Д–Д‘Д†ДЉ Д€Д‰Д“ДђДЉ ДЌДЊ Гё ДЉ Д†Д‹Д†Д€ДЊД‹Д– Д‹Д†Д‰Д”Д‹Д–
ДЊ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹Д– ДЌДЊ Гё Д€Д†Д‰ДЊ Д‰ДЊД‹Д– Д‹Д“Д‡ ДЊ
ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д€Д†Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё Д€Д‰Д”Д€ ДЉД„Д‹Д– Д‹Д‰Д”Д‹Д– ДЌДЊ Гё ДЊДЊД€ ДЌДЊ Гё Д€Д†ДЊДЏД€ ДЊД‰ДЊД—Д‹Д– ДЌДЊ Гё Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Г·Д€ ДЉДЊД‡ ВІ Д…ДђД†Д– Д† Д“ДђД†Д– ДЊ ДЌДЊДЊД—Д‹Д‹ДЊД‡ ДЉД“ ДђД†Д‰Д”Д‹ДЊДЉ ДђД€ Д…ДЉ
ДЊД‰Д„Д– Д•Д€Д†Д€ДЊ ДЊ Д€ДЊДЉД‹Д‹ДЊД‡ ДЉДЌД“
Г№ДЊДЊД—Д‹Д‹ДЊД‡ ДЏД†Д— ДЉ ДЌДЊД“ Д€ДЊДЊД— ДЌД† ДЌДЊД‰ДЊД‰Д”Д‹Д“ Д“ДђД†Д‹Д†Д— ДЏД‹Д† Д‹ ДЉД‹
ДЉД†Д‹ Д† Д…ДђД†Д‹Д†Д— Д‹ ДЊД‰Д†ДЏД— ДЊД‰ ДЏДЉ Д‹ Г№ДЊД‹Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Д…ДђД†Д– Д‹Д€Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€ ДЉДЊД‡ ДЌДЊ ДЌД‰ДЊДЉ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД†
В± Д† ДЌДЊДЉД‘Д– Д€Д„Д– Д€ДЊД‹Д†ДЏД€Д– Д€ДЊД‰ ДЊД‰Д—Д– ДЉД‰ Д‰ДЊД‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊД“ Д† Д€Д†ДЌД—Д— Д‹ Д•Д‰Д€Д†ДЏД€ДЊД‡
ДЌД‰Д†Д€ Д“Д—Д„Д‹ДЊДЉ ДђД€ ДЏД‹Д† ВІ ДЏ ДЊ ДЊД€ДЊД‹ДЏД‹Д†Д— Д€ДЋД†Д†
Гё ВІ
Д‹Д†ДЉД– Д€ДЊД‰ ДЌД‰Д†Д€Д† ДЊД‰Д„Д– ДЊ ДЉДЌД“ ДЊД€Д„Д–Д‘Д‡ Д“ Д† ДЊД‰Д—Д– ДЉД‰ Д†Д†Д‰Д‰Д†
ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД“ Г№ДЊД‰ ДЌДЊД‰Д‹ДЊДЊ ДЊД„Д‹Д†Д— ДЌДЊДЊДђД€ Д‹ Д‹ДЊ Д€ДЊД‰Д“ Д‰Д†Д– Д„Д†Д€ДЊД” Д€Д‹ Д† ДЌД‹ДЊД— ДЌДЊДЊДђДЊД€
Д†Д… Д€ДЊД‰Д“ Д‡ ДЊД“ ДЊДЊД– ДЏДђД€ ДЊДЌД€Д— ДЊД‡ ДЌДЊДЊ ДЌДЊДЉД“Д€Д† Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€
ДЌД— ВІ ДЉД†Д‹ ДЊ Д†Д… ДЏДђД€Д† Д‰Д†Д– ДЊ Д„ Д€Д‹ Г№ДЊД‰ ДЊД‹Д†Д— ДЌДЊДЊДђД€ Д€Д‹
Д†ДЊД‹Д†ДЊД‹Д†ДЉ Д‰Д—Д– Д†Д… Д‹ДЊ ДЊ ДЊДђД†Д‡Д— ДЌДЊДЊДђДЊД€ ДЌДЊДЉД“Д– ДЌД†ДЊДЉ Д† ДЌД†ДЊД†Д‹Д—Д– Д€ ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡
ДЌДЊ Д‹ДЊД—Д‘Д‡Д— ДЏДђД€ Г±ДЉ ДЌДЊДЉД“Д– ДЌДЊДЊДђДЊД€ ДЌД†ДЊДЉ ДЊ Д‹Д‡Д‰Д”Д‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д† Д“ДђД†Д– ДЌДЊ ДЊ
ДЌДЊДЊД—Д‹Д‹ДЊД‡ ДЉД“ ДЏД‹Д† Д‹ ДЉД‹ ДЉД†Д‹ ДЌД† ДЉДЌ В± В° ДЊД‰Д„Д– ДЊ ДЉДЌД“
ДЊД€Д„Д–Д‘Д‡ Д“ Д•Д€Д†Д€ДЊ Д† ДЊДЌД‰Д—Д– ДЉ ДЌДЊДЊДђД€ Д‹ ДЌД‰ДЊДЉ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД†
В± Г№ДЊДђД‹ДЊД” ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† ДЊД†ДЉД“ ДЌД†ДЉД‡ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“
ДђД” В± ДЉД“ ДЌД†ДЉД‡
ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
Г¶ДЊД– ДЊД‰Д– ДЊД†ДЉД“ ДЌД†ДЉД‡ О±
О±
Д“ДЏД†Д‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
> l Г› l l@ l ВІ ДЉ ДЌДЊДЊДђД€ ДЊ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ l ВІ ДЉ ДЌДЊДЊДђД€ ДЌДЊД‰ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ Г± Д…Д‰Д” ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† ДЊД†ДЉД“ ДЌД†ДЉД‡ Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ ДЌД†Д‹Д†ДЉД–
Д‹Д†ДЉД†ДЏД€ДЊ Д…Д‹ДЏД‹Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д‡
Д‹Д†Д€ Д…ДЊДЌД‹ДЊД†
Д‰ДЊД‹Д— Д€Д†Д‰ДЊ Д…Д“ДЊДЊДЌД‹ ДЌДЊД•ДЊДЉ Д‹ДЊДЊД†ДЉДЊ ДЌД†ДЉД‹Д—Д” Д‰Д–Д‘Д† ДЉД“ ДЌДЊДЊДЊД„Д‹ДЊД†
ДЌДЊДЊДђДЊД€ Д‘Д‰Д”Д‹ДЊ Д“ДђД†Д”
ДЌДЊДЊДђДЊД€ Д‰ ДЌДЊДЉД‘Д” ДЊД‰Д”Д€ДЊ ДЏД†Д– Д– Д€ДЊД‰ Д†Д… ДЉДЊДЊД‡Д€ДЊДЊ Д€Д‰
ДЊД“ Д—Д…Д‹Д‹Д“ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†ДЉ Д‰ДЊД‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊД“ Д‰ ДЌДЊДЊД†Д” ДЌДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊДЉ Д“Д—Д„Д‹ДЊДЉ
ДђД€ Д‹ Д†ДЉД–Д‘ДЉ Д—Д‹Д‹Д“ Д‰Д‡
ДЊД—ДЏД† Д€ДЊД‰Д“ Д€Д†Д‰ДЊДЊД‡ Д‰ ДЌД‹ДЊД†Д” ДЊД‰Д”Д€ДЊ ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€Д†ДЉД† Д‘Д†ДЌДЋДЉД†
Д‹ ДЊДЌД€Д” Д€ДЊД‹Д€ ДЌДЊ Д‰ДЊД‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊД“ Д…Д†Д‹ДЊД‡ Д€Д‹Д—ДЉД† ДЊДЉ Д† Д†ДЉД† ДЊД‹Д†ДЏД€Д†ДЉД†
Д‘ДЉД†
Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д— Д‰Д† ДЌДЊДЊДђД€ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ
Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ
Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ Д…Д€Д‰Д–ДЏД— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† Д…Д‹ДЊД† ДЉ Д‹Д€Д† ДЌДЊДЊДђД€ ДЊ Д† ДЌДЊД‰ ДђД€Д†
ГёДЊ ДЌДЊ
Д‰Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д— Д†ДЌДЊД‰Д”Д…Д– ДЌДЊ ДЊД‹ДЊД‡ Д…Д‹Д†ДЊД† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ Д†Д‰Д† ДЌДЊ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ ДЌДЊ ДЌДЌ Д† ДЉД†Д‰Д“
Д‰Д— ДЌДЊД‹Д†Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д— ДЌД†ДЉД‹Д—Д–
ДђД€ ДђД†Д‰Д”Д‹Д“Д‡ Д‰ДЊДЊД‹Д“Д‡
Д“ ДЌДЊ Гё Д‹ДЊ Д†Д” ДЌДЊ Гё Д•Д€Д†Д€ДЊ Д‰ДЊДЌДЊД‰ДЊД‘Д–Д‘Д†ДЉ Д€Д‰Д“ДђДЉ ДЌДЊ Гё Д€Д‹ДЏД†Д€ Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д“Д‡ ДЌД†ДЊД‡ Д€Д“ДђД€ДЊД‡ Д†ДЉДЊДЉ ДЉДЉ Д† Д“ДЊДЊД‡ ДЉДЉ ДЌДЊ Гё Д€Д‰Д”Д€ ДЉД„Д‹Д– Д‹Д‰Д”Д‹Д– ДЌДЊ Гё ДЊДЊД€ ДЌДЊ Гё Д€Д†ДЊДЏД€ ДЊД‰ДЊД—Д‹Д– ДЌДЊ Гё Д‘ДЌ Д‰Д— ДЊДЊ ДЌДЊ
ДђДЌД‰Д” ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё Гё ВІ
Г№ДЊД‹Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Г·Д€ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ ДЉДЊД‡ В± Д†Д‰Д† ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ ДЉДЊД‡ В± ДЌДЊДЉД‘Д– ДЌ
Д†Д‰Д”Д‹ДЊ Д“ДђД‹Д‹Д“ ДЊ ДЌДЊДЊД—Д‹Д‹ДЊД‡ ДЉД“ Д† Д…ДђД‹Д‹Д“ Д€Д‹ДЏД†Д€Д† ДЌД†ДЊД‡ Д€Д“ДђД€ДЊД‡
Г№ДЊДЉД‘Д– Д€Д‹ДЏД†Д€ ДЌДЊДЊДђД€ДЊДЉ Д† Д€Д“ДђД€ ДђД†Д‰Д”Д‹Д“Д‡ ДђД€ Д† Д“ДђД†Д– Д† ДЊ ДЌДЊДЊД—Д‹Д‹ДЊД‡ ДЉД“
ДЌД†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЌД† ДЉДЌ В° ВІ В° ДЏД‹Д† ВІ ДЏ Д…Д€Д“Д– Д€Д“ДђД€ДЊД‡ Д…ДЉ ДЊД‰Д„Д–
ДЊ ДЉДЌД“ ДЊД€Д„Д–Д‘Д‡ Д“ Д•Д€Д†Д€ДЊ Д† ДЊДЌД‰Д—Д– ДЉ ДЌДЊДЊДђД€ ДЌД‰ДЊДЉ ДЊДЌД†ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД†
В± ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
Г¶ДЊД– ДЊД‰Д– Д‰Д† t
ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
t
l Г› l l Г› l l ВІ ДЉ Д€Д‹ДЏД†Д€ ДЌДЊДЊДђД€ДЊДЉ ДЊ Д†ДЌД“Д‹Д†Д— 0 ВІ ДЉ Д€Д‹ДЏД†Д€ ДЌДЊДЊДђД€ДЊДЉ ДЌДЊД‰ Д†ДЌД“Д‹Д†Д— l ВІ ДЉ Д€Д‹ДЏД†Д€ Г± Д…Д‰Д” Д†ДЌД“Д‹Д†Д— ДЌД†Д‹Д†ДЉД– Д‹Д†ДЉД†ДЏД€ДЊ Д…Д‹ДЏД‹Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д‡
Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌД†ДЉД‡ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ
Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ
Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ Д…Д€Д‰Д–ДЏД— Д„Д†Д‹Д†Д† Д‹Д€Д† ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† Д…Д‹ДЊД† ДЉ ДЊ Д†
ДЌДЊД‰ Д„Д†Д‹Д†Д—
ГёДЊ ДЌДЊ
Д‰Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…Д– ДЌДЊ ДЌДЊ ДЌДЌ Д† ДЉД†Д‰Д“
Д‰Д— ДЌДЊД‹Д†Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ ДЌД†ДЉД‹Д—Д–
ДЌДЏД” ДЉД‰Д”Д‹Д–
ДђД€ ДђД†Д‰Д”Д‹Д“Д‡ Д‰ДЊДЊД‹Д“Д‡ ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д† ДЊДЊД“ Д†Д‰Д† ДЉДЊД€ДЊД‹ДЊД“ Д…ДЉДЉД† Г—Г— ДЉДЉ ДЌДЊ Гё Д•Д€Д†Д€ДЊ Д‰ДЊДЌДЊД‰ДЊД‘Д–Д‘Д†ДЉ Д€Д‰Д“ДђДЉ ДЌДЊ Гё Д“ ДЌДЊ Гё Д‹ДЊ Д†Д” ДЌДЊ Гё Д€Д†ДЊДЏД€ ДЊД‰ДЊД—Д‹Д– ДЌДЊ Гё ДЊДЊД€ ДЌДЊ Гё Д‘ДЌ Д‰Д— ДЊДЊ ДЌДЊ
ДЉД†ДЋД†Д‹Д€Д– ДЌДЊ Гё ДЉД‰Д– Д“ДЊД– ДЌДЊ Гё ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д€Д†Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё ДђДЌД‰Д” ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё Г№ДЊД‹Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Гё ДЌДЊД“ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ ДЌД‹Д…Д‹ДЏД‹Д‹ДЊД‡ Д‰Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д— ДЊД†Д– Д‹Д€Д† ДЉДЊД‡ ДЌДЊ
В± ГґД„Д– Д‹Д€ Д…ДђД†Д– ДЊДЊДЊДЉ Д†Д‰ ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊ ДЌДЊД€Д‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЊ ДЌДЊДЊД—Д‹Д‹ДЊД‡
ДЉД“ Д† Д…ДђД‹Д‹ДЊДЉ Г№ДЊДЉД‘Д– Д†Д‰Д† ДЌДЊДЊДђД€ДЊДЉ ДЉД‰Д”Д‹Д– ДЌДЏД” Д† ДЌДЊД€Д‰Д†Д– ДЊ ДЌДЊДЊД—Д‹Д‹ДЊД‡ ДЉД“ ДЌД†
ДЉДЌ В± В° Д‹ ДЉД‹ ДЏ Д…ДЉ ДЊД‰Д„Д– Д† Д•Д€Д†Д€ДЊ ДЊ ДЉДЌД“ ДЊД€Д„Д–Д‘Д‡ Д“ Д†
ДЊДЌД‰Д—Д– ДЉ ДЌД‰ДЊДЉ ДЊДЌД†ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† В± Г№ДЊДђД‹ДЊД” ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д‹ДЊДЉД“ ДЌД†ДЉД‡ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“ДђД”
В± Д†Д…ДЉД—ДЉДЊД‡ ДЉД“ ДЌД†ДЉД‡
Гё ВІ
ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
Г¶ДЊД– ДЊД‰Д– Д‹ДЊДЉД“ ДЌД†ДЉД‡ p
Д“ДЏД†Д‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
(=
0 Г› 0
0 Г› 0
l ВІ ДЉ Д†Д‰Д— Д‹ДЊДЉД“ДЉ ДЊД€ДЊДЉ l ВІ ДЉ ДЌДЊД€Д‰Д‹Д‹ДЊДЊ Д†Д‰Д— l ВІ ДЉ Д†Д‰Д— Д‹Д€ДЊД‡ ДЌДЊДЊДђД€ Г± Д…Д‰Д” ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д‹ДЊДЉД“ ДЌД†ДЉД‡ Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ ДЌД†Д‹Д†ДЉД–
Д‹Д†ДЉД†ДЏД€ДЊ Д…Д‹ДЏД‹Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д‡
Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† Г°
ДЊД—Д…Д‰Д”Д‹ДЊ
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…Д‹Д†ДЊД† ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ
Г° Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ
Г° Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ Д…Д€Д‰Д–ДЏД— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† Д…Д‹ДЊДЊДЊ ДЊ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЌДЊДЏДЊДЉ ДЏД†Д‰
Д…Д‹ Д€ДЌД‹ ДЉД€ДЉ ДЌД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д† Д…Д‹ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€ ДЌДЊ ДЉД†Д€ДЊД€ДЊДЌДЊДЉ ДЌД† ДЊДЊД–Д‘ДЉ
Д‰Д†ДЏД‹Д†Д†
Г° ГёДЊ ДЌДЊ
Г° Д‰Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…Д– ДЌДЊД“ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ Д…Д‹Д†ДЊД”Д– ДЌДЊ Г° ДЌДЌ Д† ДЉД†Д‰Д“
Г° Д‰Д— ДЌДЊД‹Д†Д— Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЌД†ДЉД‹Д—Д–
ДЉД†Д€ДЊД€ДЊДЌД“ Д‰Д†ДЏД‹Д†ДЉ ВІ ДЊД€Д‰Д—Д‹ДЊД‡ Д€ДЊД‡
Д…Д†Д†ДЉДЊД† ДЊ Д…Д‹Д†ДЊД† ДЌДЊДЊДђД€ Д‰Д†ДЏД‹Д† ДЉД†Д€ДЊД€ДЊДЌ ДЌДЊД†Д– Д€ ДЏДЊД“ ДЋД‹ Д‰Д‹Д†Д— ДЊД€Д‰Д—Д‹ДЊД‡
Д€Д† ДЊД‰Д—Д‰ ВІ ДЉД€ДЉ
ДЏДЏД†Д€ ДЉД†ДЋД†Д‹Д€Д†Д‡ ДЊД†Д‹Д‹ДЋД†Д€Д‰Д†ДђД‹Д“Д‡
Д€ДЌД‰Д”Д‹Д†ДЋ ДЌДЊ Гё Д€Д‰ ДЌДЉД‹Д“ Д‰Д— ДЉД†Д€ДЊДЌДЌДЊ ДЌДЊ Гё Д„Д†Д€ДЊД” Д†ДЉДЉД†ДЊД‹Д‹Д– ДЌДЊ Гё ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д€Д†Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё ДЉД†ДЋД†Д‹Д€Д– Д†ДЊД€ДЊДЌД†ДЏД€Д– ДЌДЊ Гё ДЉ ДЌДЊДЉДЊД€Д‰Д”Д‹Д– ДЌДЊ Гё ДђДЌД‰Д” ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё Д€Д‹Д” ДЉД†Д€Д‰ДЊД‡ ДЌДЌД“ ДЌДЊ Гё ДЊ Д€Д‰Д†Д†Д€ДЋД†ДЊД‹Д‹Д“Д‡ ДЌДЊ Гё Д‘ДЌ Д‰Д— ДЊДЊ ДЌДЊ
Д€Д‰ ДЌДЊД€ДЊД‹Д“ Д‰Д— ДЉД†Д€ДЊДЌДЌДЊ ДЌДЊ Гё Г° Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Г° Г№ДЌ Д‰Д— ДЌДЊД‹Д†Д— Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊДЊД— ДЌДЉ Д‹Д‹Д‹Д†Д— ДЌДЊДЊДђД€ Д†Д… ДЌДЊД“ Д‹ ДЌДЉ
Д‹ДЊ Д€Д‰ДЊ ДЊД‰Д‹Д†Д— Д‹Д€ДЊД‰Д”Д€Д† Д€ДЌД‰Д” Д€Д‰Д†Д†Д€ДЋД†ДЊД‹Д‹ДЊДЊ ДЊ Д…Д‹Д†Д‹Д†Д— ДЊД„Д†ДЉДЊДЊ ДЊД†Д‹ Д‰ДЊД‡
Д€ ДЏДЊД“ Д…Д‹ Д‹ ДЌД€Д“Д‰Д† Г· ДЌДЌ ДЌДЊДЉД‘Д– ДЌДЊД€ДЊД‹ДЊ Д€Д‰ДЊ Д† Д‹Д‹ДЊД— Д‹ Д‹ДЊ Д‹Д€ДЊД‰Д”Д€ДЊ Д€ДЌД‰Д” Д†ДЉДЉД†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ Д„Д†Д€ДЊД†
Г° Г№ДЊД‹Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Г° Г№ДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹Д“Д‡ ДЌДЌ ДЌДЊДЉД‘Д– Д‹ ДЌДЉД‹Д“Д‡ ДЊД‰Д†Д€ ДЉД†Д€ДЊД€ДЊДЌ Д† Д‹Д‰Д†Д– ДЊДЊ
Д–Д‘ Д‰Д†ДЏД‹Д† Г№Д†Д— ДЌДЉД‹ДЊ Д€Д‰ДЊ ДЌДЌДЊДЉ Д€ ДЏДЊД“ Д†Д€Д‰Д–ДЏД†Д” ДЌДЊДЊД‹ДЊ Д†Д…ДЉД‹Д† Д†
ДЌДЊДЏ Д…Д‹ ДЊДЌД‰Д—Д– Д…ДЉ ДЌДЊДЉДЊД‹Д‹Д“ Д…Д‹ ДЌДЊДЊДђД€ ДЌДЊД‰ДЊД‰Д”Д‹ДЊ Д‹Д€ДЊД‰Д”Д€Д† ДЌДЊД‰Д— Д…Д‹Д†Д—
ДЉД†Д€ДЊД€ДЊДЌ Д† ДЌДЊДЏД†Д“Д– Д† ДЏД†Д‰ДЊ ГІД…ДЉД‹Д‹Д“ Д…Д‹ ДЌДЌ Д‰Д— Д€Д„ДЊД‡ Д…Д‹Д†ДЊД† ДЊД‰Д„Д‹ДЊ Д“Д” Д‹ ДЉД‹
Дђ
Гё ВІ
Г№ДЊДЉДЊ ДЌДЊД– ВІ ДЌДЊД‰Д‡ Д…Д‹Д†Д— ДЌД† ДЊДЊД–Д‘ДЉ Д‰Д†ДЏД‹Д†Д† Г№Д† Д•ДЊДЉ Д‹ Д‰ ДЏД†Д“Д”
ДЌД†ДЉД† ДЊД‰Д† Д€Д‰Д”ДЋД†Д— ДЊДЉ Д„Д‰Д… Д† Д…ДЉДЊДЉ Д‹ ДЊД‰ ДЉД€ДЉ Д‰Д† Д† ДЊД„Д‹Д† Д‹ ДЌД“Дђ Г° ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
Г° ДЊД‰Д– Д…Д‹ Д…ДЉДЊДЉ ДЊД‰ ДЉД€ДЉ z
ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
z 11 Г°
1 ВІ ДЏД†Д‰ДЊ Д…Д‹ Д€ДЌД‹ ДЉД€ДЉ
1 ВІ ДЊД‘ Д€ДЊД‰Д†ДЏДЊ Д†Д…ДЉД‹Д‹Д“ Д…Д‹
Г№Д‰ ДЊДЌД†ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД‰Д† Д€ДЌД‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д† ! ДЉД€ДЉ Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“ДђД” В± Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ГІ
ДЌДЊДЏД‹ДЊ
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌДЊД€Д…Д‰Д— Д†Д‹ДЉД†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ
Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ
ГІ Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ
ГІ Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ Д…Д€Д‰Д–ДЏД— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† ДЉД“ Д‹Д…ДђД‹Д‹ДЊДЊ ДЊД€ Д‹Д€Д† ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д€
ДЋД†Д† ДЌДЊДЊДђД€ ДЌДЊДЉД‘Д‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЋД†Д‰Д”Д‹Д– Д€ДЌД‰ ДЌДЊД‰ Д‹Д‹Д‹Д†Д— ДЊДЌД‰Д‹Д‹ДЊДЊ Д€ДЊД‰Д†ДЏ ДЊ Д‰Д”Д‹ДЊДЊ
ДђД†Д€
ГІ ГёДЊ ДЌДЊ
ГІ Д‰Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…Д– ДЌДЊД“ Д€Д„ДЊД‡ Д…Д‹Д†ДЊД† ДЉДЊД€ ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЊДЊД†Д† ГІ ДЌДЌ Д† ДЉД†Д‰Д“
ГІ Д‰Д— ДЌДЊД‹Д†Д— Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЌД†ДЉД‹Д—Д–
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЌДЊ Гё Д‹ДЊ Д†Д” ДЌДЊ Гё Д‹ДЊД€ Д‰Д— ДЌДЊД†Д‹Д†Д— ДЊ Д‰Д–Д‘Д†ДЉД† Д€Д†Д†Д€ДЉД†
ДЊ ДђД‹ ВІ В± ДЉДЉ
ДЏД†Д‰ДЊ ДЊ ДЊДЊД‡Д‹Д†Д€ ДЉД†Д‹ ВІ В± ДЊД‰ ДЌДЊДЊДЊ Д† Д… ДЊД‡Д‹ДЊД‡ ДЊ ДђД‹ ВІ В° В± В°
Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹Д“ Д†ДЉДЊДЉ ДЉДЉ ДЌДЊ Гё Д‹ДЊДЉДЉД† ДЊД€ Д†Д‰Д† Д† Д†ДЉДЊДЉ ДЉДЉ Д“ДЊДЊД‡ Д†Д‰Д† ДЉДЉ ДЌДЊДЊД‹ДЊДЉ Д† Д€Д“ДђД€ДЊД‡ Д†ДЉД† Д€ДЉД† ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д†ДЉД† Д‹ДЊДЊД†ДЉД– ДЊДЏД‹ДЊД” Д‹ДЊД€ Д‰Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ Д‹ Д†Д‹ДЉД†ДЏД€Д– ДЌДЊДЏД‹ДЊД” ДЊ Д‰Д–Д‘Д†ДЉД† Д€Д†Д†Д€ДЉД†
Д‹Д‹Д‹Д†Д‡ Д†ДЉ Д€ДЌД‰Д“ ВІ В± ДЉДЉ
Д‰Д†Д‹ Д€ДЌД‰Д“ ВІ В± ДЉДЉ
Д†ДЉ ДђД†Д€ ВІ В± ДЉДЉ
Д€ДЊД‰Д†ДЏДЊ Д€ДЌД‰ Д‹Д‰Д†ДЉД“ ДЊД‹ДЊДЉД‹Д‹ДЊ ВІ ВІ
ДЉДЌД‰Д† ДЊД…Д‹ДЊДЌДЊДЌД‰Д”Д‹ДЊДЊ Д†Д„Д‹Д†Д— Д€ДЌД‰Д“ ВІ В± ДЉДЉ
ДЏДЊ Д‘Д‹Д†Д— Д•Д‰Д€ДЊД†Д‰Д— ВІ В± ДЉД†Д‹В±
ДЊД” Д‰Д‡ Д€ДЌД‰Д“ Д† ДђД†Д€ ВІ Г·5
ДЊДЌД€Д— ДЌД†ДЉД‹Д—Д” Д† Д‹ДЊД€Д† ДЌДЊ Д‹Д†ДЏД€Д†ДЉ Д€Д†Д†Д€ДЉ Д‹ ДЌД–Д‘Д† Д€Д…Д‹Д‹Д“ДЉ Д“Дђ
ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д€Д†Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё Д€Д†ДЊДЏД€ ДЉД‰Д—Д‹Д– ДЌДЊ Гё Д€Д‰Д”Д€ ДЉД„Д‹Д– Д‹Д‰Д”Д‹Д– ДЌДЊ Гё ГІ Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
ГІ Г№ ДЌДЊД‹Д†ДЉ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЊД†Д– Д‹ДЊ Д‰Д— ДЊДЊД—Д‘Д†Д‡ Д†Д… Д† Д‹ДЊ Д† Д‹
Д€ДЊДЊДЊДЉ Д…Д„Д†Д— Д€ДЌД‹Д— Д€ДЋД†Д— Д† Д‹Д†Д„Д‹ДЊ Д† Д‹ Д€ДЊДЊДЊДЉ Д…Д„Д†Д— ДЊД‹ДЊД‹Д— Д€ДЋД†Д— ДЌДЊДЊД‹
Д† Д€Д“ДђД€Д†
ГІ Г№ДЊД†Д– ДЌД†ДЊДЉ Д‰Д”Д‹Д“ ДђД†Д€Д† Д† Д€ДЌД‰Д“ Д€Д“ДђД€ДЉД†
Гё ВІ
ГІ Гё ДЌДЊД“ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€ ДЊД†Д– Д‹Д€ В± ДЌДЊДЉД‘Д– Д‹ Д‹ Д†ДЊ Д…Д€Д“
Д– Д€Д“ДђД€ДЊД‡ Д† ДЌДЊДЊД— ДЏД‹Д† В± ДЉД†Д‹
ГІ Гё ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д† ДЌДЊДЊДђД€ ДЊДђД‡Д— Д‹ Д‹Д†Д„Д‹ДЉ Д† ДЊД†Д– Д† Д‹Д€Д† ДЉДЊД‡ В± Д€Д„Д—
ГІ Г·Д€Д† Д† Д‰Д”Д‹Д“ ДђД†Д€Д† ДЌДЊДЉД‘Д– Д€ДЌД‰Д“ Д‹ДЊД€Д† Д† Д…Д€Д“Д– Д€Д“ДђД€ДЊД‡
ГІ Г№ДЊД‹Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
ГІ ГґДЌД‰Д“ ДЌДЋД†Д‰Д”Д‹Д“ДЉ Д„Д‰ДЉ ДЌД‹ДЊД— Д‹ДЊД€
ГІ Г±Д– Д‹ДЊДЊД†ДЉДЊ Д€ДЊД‰Д†ДЏДЊ ДЋД†Д€Д‰ДЊ Д† ДЌДЊДЊД— Д†ДЌД“Д‹Д† ДЊДЉД†ДЏД€ДЊДЉ Д„Д†ДЉ ДЋД†Д€Д‰ДЊ
ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹
ГІ ДЊД†Д– Д€ДЊДЉДЌД‰Д€ Д†Д… Д† Д‹ Д€ДЊДЊДЊДЉ ДЊД†Д‰Д” ДЊД‹ДЊД‹Д— Д€ДЋД†Д— Д‹Д†Д„Д‹ Д†ДЊ ДЌДЊ ГІ ДЌДЊДЊД‹
Д† Д€Д“ДђД€Д†
ГІ Г№Д‹ДЊД— ДЌДЊДЊДЏД‹ДЊ ДЌДЊДЊДђД€Д† Д†Д… Д€Д„ДЊД‡ Д€ДЌД‰Д“ Д‹ Д†ДЊ Д† ДЌДЊДЊД— ДЏД‹Д† В± ДЉД†Д‹
ГІ ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
ГІ Г¶ДЊД– ДЊД‰Д– Д‹Д…ДђД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д† ДЊД‰Д”Д‹ДЊД‡ Д‹Д€Д† )
)
ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
lÓºÁlºÁ ò
lÓºÁ ² Ċ ċąĐċċČČ ČĈ ČċČċČć ĈĎĆĆ Ĉ
lВєГЃ ВІ ДЉ ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д† Д†ДЊД‹ДЊД‡ Д‹Д€Д† Д€
ò ċĆć čČĈąĉĔ ĆċĊĆďĈČć čČďċČĆ čČČĐĈ )°¯
ДЊДЌД‰Д—Д– Д€Д€ Д‹Д†ДЉД†ДЏД€ДЊ
Д…Д‹ДЏД‹Д† ДЉДЊД“ ДЊД‰Д‡ ДЊДђД‡Д— Д‹Д…ДђД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД‹ДЊД‹ДЊД‡ Д€ДЋД†Д† Д‹ДЊД€ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€
ДЌДЊ ДЊДЉД‰
)°¯
∑ )L
ГІ
L ВІ Д‹ДЊДЉ Д‹Д€Д†
Г№ДЊДђД‹ДЊД” ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌДЊД€Д…Д‰Д— Д†Д‹ДЉД†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“ДђД” В± ДЌДЊД€Д…Д‰Д— Д†Д‹ДЉД†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊДЏД‹ДЊД† ДЌДЊДЊДђД€
Д‹ДЊ
Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† Гґ
ДЌДЊДЏД‹ДЊ
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‰ДЊД†ДЏД€ДЊД‡ Д€Д†Д†Д€Д† ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ
Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ
Гґ Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ
Гґ Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ Д…Д€Д‰Д–ДЏД— Д†Д…Д‰Д”Д‹ДЊДЉ ДЉДЊД‹Д†Д† Д…Д‹ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€ ДЋД‰Д”Д– ДЊДЌ
Д‰Д‹Д†Д— ДЊД‹ДЊД‹Д“ ДЉДЊДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† Д†ДЌДЊ Д‰ДЉД…Д‹Д“ Д…Д‹ ДЋД‰Д“ Д€Д†Д‰Д‰Д“ Д…Д‰Д†ДЏД‹Д“ Д€Д†Д‰Д‰Д†ДЏД€Д† ДЊДЉ
ДЊД‰ДЊДЉД€Д† Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д† ДЌДЊДЏ Д† Д€ДЊД‰Д†ДЏ
Гґ ГёДЊ ДЌДЊ
Гґ Д‰Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…Д– ДЌДЊД“ Д€Д„ДЊД‡ Д…Д‹Д†ДЊД† ДЌДЊ Гґ ДЌДЌ Д† ДЉД†Д‰Д“
Гґ Д‰Д— ДЌДЊД‹Д†Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЌД†ДЉД‹Д—Д–
ĊĆĈČĈČč öö ĆĉĆ ČČ Ćč ČčďĆĖđĆć ČČĖđ ĉĆďċĆ
Д€Д‰ДЊ ДЌДЉД‹ДЊ ДЌДЊ Гё Д€Д‰Д”Д€ ДЉД„Д‹Д– Д‹Д‰Д”Д‹Д– ДЌДЊ Гё ДђДЌД‰Д” ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё Д€Д†Д” ДЉД‰Д—Д‹Д– ДЌДЊ Гё Д†Д‰ ДЌДЌД†ДЊД‰Д”Д‹Д– ДЌДЊ Гё ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д€Д†Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ ДЌДЊ Гё Д†ДЊД€ДЊДЌД†ДЏД€Д– ДЌДЊ Гё Гё ВІ
Гґ Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Гґ Гё ДЌДЊД“ ДЊД†Д– ДЊДЏДЏД‹Д“ДЉ ДЉДЊДЊДЉ ВІ Д…Д‹ Д‰ДЉД…Д“ ДЊДЉ Д† ДЌДЊДЉД‘Д– Д‹ ДЌДЉД‹ДЊ
Д€Д‰ДЊ Д† Д…Д‹Д†Д– ДЊД†Д‹ Д‰ДЊД‡ Д€ ДЏДЊД“ Д…Д‹ Д‹ ДЌД€Д“Д‰Д† Д‹Д‰Д†Д– Д‰Д†ДЏД‹Д† ДЉД†Д€ДЊД€ДЊДЌ
ВІ ВІ Д‰Д— Д…Д‹Д†ДЊД‡ ДЊ ДЊ ВІ ВЄ
ВЄ
ВЄ ВЄ ВІ ВЄ
ВЄ
ВЄ ВЄ ВІ ВЄ
ВЄ
ВЄ ВЄ Гґ Г№ДЊД‹Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Гґ Г№ДЉД‘Д– ДЌДЉД‹ДЊ Д€Д‰ДЊ ДЌДЊ ДЉД†Д€ДЊД€ДЊДЌДЊДЉ Д† ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊД‰ДЊД‰Д”Д‹ДЊ ДЉДЊДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д–
ДЊДЉ Д€Д„ДЊДЊ Д…Д‹ Д†Д€Д‰Д–ДЏД— ДЌДЊДЊД‹Д“Д‡ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д” Д…Д‹
ГґДЊД‹ДЊД‰Д– ДЌДЊД‰Д„ Д‹ ДЉД‹ Д…Д‹
Гґ ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
Гґ Г№ДЊДЏД†Д“Д– Д€ДЊД‰Д†ДЏДЊ Д…Д‹ Д€Д„ДЊД‡ ДЉДЊДЊД‰ДЊД†ДЏД€ДЊД‡ Д…Д‹ДЊД†Д‹ДЊД† Д† ДЊДЌД‰Д—Д– ДЊД‰Д– Д•ДЊД‡
Д…Д‹ДЊД†Д‹ДЊД† ДЊД€Д•ДЊ Д€ДЊ ДЌДЊДЏД† ДЋД‰Д“ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ
ДЌДЊ ДЊДЉД‰ДЉ
|}
ВЃ2} " Гґ
ВЃz" Гґ
ВЃS
ВЃВЃВЇ " Гґ
|В­
ВЃ2В­ " Гґ
.
|} z ВЃВЇ |В­ ВІ ДЊД‰Д— ДЊД€Д•ДЊ Д€ДЊ ДЌДЊДЏД† ДЋД‰Д“ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д† ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ ВЃ2} ВЃz ВЃВЃВЇ ВЃ2В­ ВІ ДЏД†Д‰ДЊ ДЊД€Д•ДЊ Д€ДЊ ДЌДЊДЏД† ДЋД‰Д“ Д€Д†Д‰Д‰ДЊ Д† ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ ДЌДЊДЏД†Д‹Д‹Д“ ДЌДЊ ДЉД†Д€ДЊД€ДЊ
ДЌДЊДЉ Дђ
" ВІ ДЏД†Д‰ДЊ Д…Д‹ ДЌДЊД€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЊД‹Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђД€
Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† Гµ
ДЌДЊДЏД‹ДЊ
Г№Д†ДЉД‹ДЊ ДЊДЊД‹ДЊДђД‹Д† Д…Д‹Д†ДЊД‡ Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€ДЊ ДЌДЊ Д…Д‰Д†ДЏД‹Д“ДЉ Д‹ДЉ
Д‰ Д† ДЋ Гµ
Г±Д‹Д†ДЊД” ДЌДЊ
ГІГё , Д†ДЉ ДЉД€ДЉ
ГёД‹ДЊД‹Д— Д€ДЋД†Д— ДЉД€ДЉ ДЌДЊ
Гё ВІ ДЉД€ДЉ
Гё ВІ
Д‹ДЊД—Д‘ДЉ Д‹
,, Д†ДЉ ДЉДђ
ГјД†ДЊД€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
В± В± В± В± Д…Д€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
В± В± Гё ВІ
ГёД€ДЊД‹ДЏД‹Д† Д‰Д†ДЋД“ Гµ
Г±Д‹Д†ДЊД” ДЌДЊ
ГІГё , Д†ДЉ ДЉД€ДЉ
ГёД‹ДЊД‹Д— Д€ДЋД†Д— ДЉД€ДЉ ДЌДЊ
Гё ВІ ДЉД€ДЉ
Гё ВІ
Д‹ДЊД—Д‘ДЉ Д‹
,, Д†ДЉ ДЉДђ
Д…Д€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
ВІ
ВІ
ВІ
В± В± В± ВІ
ВІ
ВІ
В± В± В± ВІ
ВІ
ВІ
В± В± В± В± ВІ
ВІ
ВІ
В± В± ВІ
ВІ
ВІ
Гё ВІ
Гґ ГёГґ ГёГґГ№ ГґД‰Д–ДЏД“ Д‰ДЊ ДЌДЊДЊДђД€Д† Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ Д‰ДЉД…Д‹ДЊ Д…Д‹ДЊ Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЌДЊДЊДђД€Д† Д‰ДЉД…Д‹Д“
ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€Д† Д‰ДЉД…Д‹Д“ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€Д† Д…Д‹Д†ДЊД” Д€Д‰Д†Д†Д€ДЋД†Д— ДЉД€Д† Д€ДЊД•Д†ДЋД†Д‹ ДЊДЉД“
ДЌДЊД€Д…Д‰Д” ДЌДЊДЏД‹ДЊД† ДЌД†ДЉД†
ùòöû÷òă ù ©÷ò÷øöª
}ÈÏÈÓÓ©® m ¯ÈÏjËãË ½sº¯äȈÒmÓ©Ë °°©ã}҅ } €|v‘ c Û
€|v‘ Û ÏÈäËÓËÓ ÓÈ €|v‘ Û ‘}ÈÓÒ ²ãº¹lȈº­‚äÈÎÓ©Ë Ò °äËmÈÓÓ©Ë
­©ˆºm©Ë |­ÒË ˆË²ÓÒlË°}ÒË ‚°ãºmÒ«
{ ÒÓÁº¯äÈkÒºÓÓ©² ‚}ÈÏȈË㫲 ½sÈkÒºÓÈã
Ó©Ë °ˆÈÓjȯˆ©… º¹‚­ãÒ}ºmÈÓ© ¹º¹¯Èm}Ò
Г€ m Вў Г›
Д€ Гё ВІ Г№ДЊДЊДђД€Д† Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Д€Д€ДЊДЉ ДЉ
Г·ДЌДЏД‹ДЊ
ДЊД‰Д„Д‹ДЊ Д“Д”
Г№Д‹Д€ ГёД€ДЊД‹ДЏД‹Д† Д‰Д†ДЋД“ ГІД… ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ Д‰Д†Д‹Д‹Д‹ДЊД‡ Д†
В©Д€Д†Д†Д€ ДЌДЊДЊДђД€ВЄ ДЌД‰Д†Д‹ДЏДЊД‡ ДЊДЉД“
Д”ДЉДЊД‡ Д…ДЋ
ДЊД„Д‹Д† Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д…
Д‹ ВІ ВІ Г№ДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д– ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д—Д‰Д—
Д–Д— Д‹Д‰ДЊДЉД† ДЉДЊД€ ДЌДЊ Гё ГІД… ДЊД‰ДЊДЉД€ДЊ Д‰Д†Д‹Д‹Д‹ДЊД‡ Д† ДЌД‰
Д†Д‹ДЏДЊД‡ ДЊДЉД“
ДЊД„Д‹Д† Д†Д…ДЊДЉД†ДЏД‹Д“ Д…
Д‹ ВІ ВІ Г№ДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д– ДЌДЊДЏД‹ДЊД† Д—Д‰Д—
Д–Д— Д‹Д‰ДЊДЉД† ДЉДЊД€ ДЌДЊ Гё В­ m Вў Г›
Д€ Гё ВІ Г№ДЊДЊДђД€Д† Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Д€Д€ДЊДЉ ДЉ
Г·ДЌДЏД‹ДЊ
Г№Д‹Д€
Г±Д‹Д†
Д‰Д†ДЋ Д“ ДЊД”
Гґ Гґ Гґ
ДЉД€ДЉ
Гґ
Гґ
ДЊД‰Д„Д‹ДЊ Д“Д”
Гґ
ГјД†ДЊД€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
Гґ
Гґ
Гґ
ГјД†ДЊД€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
Д…Д€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
Г±Д‹Д†
ДЊД”
ДЉД€ДЉ
Д…Д€Д†Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ Д…Д‹Д†ДЊД‡
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
Д€ Гё ВІ Г№ДЊДЊДђД€Д† Д†Д… ДЌД†ДЊД‹Д“ Д‰ДЉД…ДЊ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Д€Д€ДЊДЉ ДЉ
Г№Д‹Д€ Г·ДЌДЏД‹ДЊ
ДЊД‰Д„Д‹ДЊ Д“Д”
Г¶ДЊД— ДЊД‰Д— Д…Д‹ Д…ДЉДЉД† ДЊД‰ ДЉД€ДЉ
ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“ДђД” ДЉД“ Д‰ДЉД…Д‹ДЊДЊ ДЌДЊДЊДђД€
ДђД‰Д†ДЌДЊДЊДђД€Д†
ДЊД‰Д— Д…Д‹ Д…ДЉДЉД† ДЊ ДЊ ДЉД€ДЉ ДЉД†Д€ДЊДЌДЊДЊДђД€ Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“ДђД” ДЊ
Д€ДЊД‰Д†ДЏ Д†Д…ДЉД‹Д‹Д“ Д…Д‹
ДЌДЊДЊДђД€Д†
Г№Д‹Д€ Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЊ ДЊ Г№Д‹Д€ ДЊ ДЊ Д€ДЊ ДЊДЊД€Д—
Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ Д€ДЊ Г· Д†ДђД‹ДЊ
ГґДЊД€ДЊ Д‰Д”Д‹
ГґДЊДЉДЌД”Д–Д‹Д— Д€ ГІ Д†Д‘Д‹Д€ДЊ
Г№ДЊДЌД†Д‹ДЊ ДЌДЏД” ДЊДЉ Г— ДЉ ДЊД‹Д— Д‹Д† Д†Д‰ Г№ДЏД” ДЊД‹Д— Д‰ ДЌДЏ Д‰ ДЏД†Д… Д‰ Д†Д„ Д•Д€Д…
Г±Д€ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ù ©÷ò÷øöª öČĈ ċċēć č ZZZJRVWLQIRUX
LQIR#JRVWLQIRUX
÷ċČ Č ù ©÷ò÷øöª ċ ùāö
øčďċČ ĆĉĆĉ ù ©÷ò÷øöª ² Ćč ©öČĈČĈĆć čďċĆĈª öČĈ õėĉĆċ č 
Документ
Категория
ГОСТ Р
Просмотров
9
Размер файла
386 Кб
Теги
52370, гост, 2005
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа