close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ГОСТ Р 52377-2005 Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества

код для вставкиСкачать
Настоящий стандарт распространяется на макаронные изделия, устанавливает правила их приемки и методы определения качества
ГµДЂГ·Гё Г·Гё
ùø ÷òûôøö õòø÷òĂ ò öøõøòò
Г·ГєГІГёГ·ГµДЂГ·ГїГі
Г·
ГёГІГіГґГёГі
ГєГІГІ
Гё ВІ
òñõòă öôø÷÷ÿ
Г№Д†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д† Д† ДЉДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д€ДЏ
ГІД…Д‹Д† ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊ
Гё ВІ
Г№Д†Д‰ДЊД†
ГєД‰Д† Д† ДЌД†Д‹ДЋД†ДЌД“ Д‹Д†Д…ДЋД†Д† ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† Д‹ДЊД‰Д‹Д“ Д‰Д”Д‹Д“ДЉ Д…Д€ДЊД‹ДЊДЉ ДЊ
Ĉė ñ ©ø ċĆďĈČĊ ĉĆČċĆĆª čĆĉ čĆĊċċĆė ċĎĆČċĉĔċē
Д‹ДЊ ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† ВІ Гё ВІ В©Д‹Д†Д…ДЋД†Д— ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д†
ГёД‹ДЊД‹Д“ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д†Д—ВЄ
Д‹Д†Д— ДЊ Д‹
Г±ГёГ· ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д‹ДЏД‹ДЊД†Д‰ДЊД‰Д”Д€Д†ДЉ Д†Д‹Д†ДЊДЉ Д‰ДЊДЌД€Д‹ДЊД‡ ДЌДЊ
ДЉД“ДђД‰Д‹Д‹ДЊД† ГёГ·ГІГІГ№
Г·Г· Д‹Д†ДЏД€Д†ДЉ Д€ДЊДЉД†ДЊДЉ ДЌДЊ Д‹Д†Д…ДЋД†Д† Гґ В©Д‰ Д‰ДЊД‰ДЊДЏД‹Д“ Д† ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“
Д†Д…Д‰Д†Д—ВЄ
ð÷ ò ÷ óò ùĆĈąČĊ ĉĔċČČ ċ čČ ċĆďĈČĊ
Д‰Д†ДЊД‹Д†Д– Д† ДЉДЊД‰ДЊД†Д† ДЊ Д‹Д—Д— Г· Г№Гї
ГІД‹ДЊДЉДЋД†Д— ДЊ Д†Д…ДЉД‹Д‹Д†Д— Д€ Д‹ДЊД—Д‘ДЉ Д‹ ДЌД‰Д†Д€Д— Д„ДЊД‹ДЊ Д†Д…ДЉДЊДЉ
ĆċČĊĎĆČċċČĊ Ĉąĉ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª Ĉ ĆąĊċċĆć Ć čČčČĈ ² ĄĊ
ėďċČ ĆąĊē ĆċČĊĎĆČċċē Ĉąĉė ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª ĉď čĊČ
Д…ДЉД‹Д“ Д†Д‰Д† ДЊДЉД‹Д“ Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹ ДЊДЊД–Д‘ ДЊДЉД‰Д‹Д† ДЊДЌД‰Д†Д€ДЊД‹ДЊ
ĄĊėďċČ ĆąĊČĊ ĆċČĊĎĆČċċČĊ Ĉąĉ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª ČČ
Д–Д‘Д— Д†Д‹ДЊДЉДЋД†Д— ДЊДЉД‰Д‹Д† Д† Д€Д“ Д…ДЉД‘Д–Д— Д€Д„ Д†Д‹ДЊДЉДЋД†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ Д†ДЉ ДЊД‘
ДЊ ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д— ВІ Д‹ ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊДЉ Д‡ Д‹ДЋД†ДЊД‹Д‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЊД‹ ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† ДЌДЊ Д‹
Д†Д…ДЋД†Д† Д† ГІД‹Д‹
Г№ГІГ±Г·ГІ Г¶ В‹ Д‹Д†Д‹ДЊДЉ В‹ Д‹Д†Д‹ДЊДЉ Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ Д‹ ДЉДЊД„ Д“Д” ДЌДЊД‰Д‹ДЊД”Д– Д†Д‰Д† ДЏД†ДЏД‹ДЊ ДЊДЌДЊД†Д…Д‹ Д†Д„Д†ДЊД‹ Д†
ДЌДЊД‹Д‹ Д€ДЏ ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊДЊ Д†Д…Д‹Д†Д— Д… Д…ДђД‹Д†Д— Д‰Д”Д‹ДЊДЊ Д‹ ДЌДЊ Д‹Д†ДЏ
Д€ДЊДЉ Д‰Д†ДЊД‹Д†Д– Д† ДЉДЊД‰ДЊД†Д†
,,
Гё ВІ
ДЊД„Д‹Д†
ГёД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д— Г·ДЊДЉД†Д‹Д“ Д“Д‰Д€Д† ДЉД†Д‹Д“ Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Г№Д†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д† Г¶ДЊД“ ДЊДЊ ДЌДЊ Г№ДЊДЊДЊД€ ДЌДЊ Г¶ДЊД“ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Д€ДЏ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЋ ДЊДЊД—Д‹Д†Д— ДЌДЊД‹ДЊД† Д†Д…Д‰ДЊДЉ Д† ДЊДЉД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ГёДЌД‰Д‹Д† Д…ДЌ Д† Д€ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊДЊД—Д‹Д†Д— Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌДЊД‰ Д€Д† ГёДЌД‰Д‹Д† Д‰Д„Д‹ДЊД† ГёДЌД‰Д‹Д† Д€Д†Д‰ДЊД‹ДЊД† ГёДЌД‰Д‹Д† Д…ДЊД‰Д“ Д‹ДЊД†ДЉДЊД‡ Д‹ДЊДЉ ДЊ ДЊД‰Д—Д‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊД“ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊД‹Д‹ДЊД† ДЊДЉД“ Д‹Д‹Д“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊДЊ Д‘ ДЌДђДђДЊ ДЊДЏД‹Д– ДЊ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉД‰Д‰ДЊДЉД‹Д†Д‹ДЊД‡ ДЌД†ДЉД† ГёДЌД‰Д‹Д† Д…Д„Д‹Д‹ДЊД† Д†Д‰Д—ДЉД† ГёДЌД‰Д‹Д† Д‰Д€ ГёДЌД‰Д‹Д† Д‹Д‰Д†ДЏД†Д— Д†Д€Д‹Д‹ДЊДЊ Д†Д‹Д†ДЏД€ДЊДЊ Д€Д†Д‰Д— Д‹Д—Д‹ДЊДЊ ДЌДЊД†ДЊД„Д‹Д†Д—
ГёДЌД‰Д‹Д† Д‹Д‰Д†ДЏД†Д— ДЌД†ДЉД† ДЌДђД‹Д†ДЋД“ ДЉД—Д€Д† ДЊДЊ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌДЌД“ Д‹ДЊД‰Д‹Д† ДЊД€ДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹ДЊДЊ Д…Д‰Д” Д‹Д‰Д†Д… ДЌД† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹ДЊДЉ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† Д†Д„ Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЌДЊДЏД‹ДЊ ГІД…ДЊДЊД‰Д‹Д† ДЉД„Д‹Д“ ДЌД€Д†Д€ДЊ ДЌД† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† Д‰Д„Д‹ДЊД†
Д•Д€ДЌДЉДЊДЊДЉ Д†Д‰Д†ДЊД†Д— ,,,
Гё ВІ
Г· Гє ГІ Гё Г· Гµ ДЂ Г· Гї Гі
Г· Гё ГІ Гі Гґ Гё Гі
Гє ГІ ГІ
òñõòă öôø÷÷ÿ
Г№Д†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д† Д† ДЉДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д€ДЏ
0DFDURQL SURGXFWV
$FFHSWDQFH UXOHV DQG PHWKRGV RI TXDOLW\ GHWHUPLQDWLRQ
Д‹Д†Д—ВІВІВІ
ГёД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д—
Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ ДЌДЊД‹Д—Д— Д‹ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— Д‹Д‰Д† ДЌД†Д‰ Д† ДЌД†ДЉ
Д€Д† Д† ДЉДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д€ДЏ
Г·ДЊДЉД†Д‹Д“ Д“Д‰Д€Д†
Д‹ДЊД—Д‘ДЉ Д‹ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д“ Д“Д‰Д€Д† Д‹ Д‰Д–Д‘Д† Д‹Д“
Гё ВІ Г№ДЊ ДЉД‹Д— Д‰ДЊДЊД‹Д— Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д— ГєД†Д‰Д†Д‹Д“ ДЉД‹Д…Д€Д† Д€ДЊД‰Д“ ДЌДЊД†Д€Д†
ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Д€Д†Д“ ГґД†Д‰ДЊ ДЊД‰Д—Д‹Д— Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г»Д“ ДЉД‹Д†ДЏД€Д† Д†Д‹Д‰Д”Д‹Д“ДЉ ДЊД‡ДЊДЉ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Д€Д‹Д† Д‰Д— Д† Д†Д… ДђД‰Д€ДЊД“ Д† Д†Д‹Д†ДЏД€Д† Д‹Д†Д‡ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Д€Д†Д“ ГґД†Д‰ДЊ Д†Д‹Д‹Д— Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ ДЊ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹Д— Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г№ДЊ Д† ДЊДЊДЊД‹Д† Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЊД“ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ ДЉДЊДЉД“ Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д“ Д‹Д“ Д•Д‰Д€ДЊД€ДЊД‹Д€Д‹Д“ Д† ДЉДЊД‰Д—ДЊД“ Д‹Д†
ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г±Д‹ДЊ Д† ДЌДЊД€Д“ ДЊ ДЌДЊД€Д† Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д‰Д€
Гё ВІ ДЉ Д†Д‰Д”ДЊД‰Д”Д‹Д— Д‰ДЊДЊД‹Д— Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ ДЃД‰Д€ДЊДЌД‰Д†Д“ Д•Д‰Д€ДЊДЌД‰Д†Д€Д† Д† Д„ДЊДЏД‹Д“ Д•Д‰Д€ДЊДђД€Д“ Д“ДЊД“ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г№Д—Д„ Д‹Д‹Д— ДЏД†ДЊДђД—Д‹Д— Д† ДЌДЊД‰ДђД—Д‹Д— Д‰Д— Д†Д€ДЊД„Д‹ДЊДЊ ДЌДЊД†Д…ДЊ
Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д€Д†Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Д€Д†Д“ ДЃД†Д“ Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д† Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д€Д‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊД“ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д—
Гё ВІ Г№ДЊ Д† ДЊДЊДЊД‹Д† Д‰ДЊДЊД‹Д“ Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д“ Д†ДЌД“ ДЊД‹ДЊД‹Д“ ДЌДЉД“
Д† Д…ДЉД“
Гё ВІ ГµДЌД“ Д†ДЌД“ ДЊД‹ДЊД‹Д“ ДЌДЉД“ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д—
Гё ВІ Д€Д†Д“ Г¶ДЊД“ ДЌД†ДЊДЊД‰Д‹Д†Д— Д†ДЊД‹Д‹Д“ ДЊДЊ Д‰Д— Д€Д†Д‰ДЊД‹ДЊДЊД‹ДЊ
Д‹ДЊДЊ Д†ДЊД‹Д†Д—
Гё ВІ ДЉДЊДЉД“ Д„Д†Д€ДЊД‹Д“ Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д“ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д— Г¶ДЊД“
Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
Гё ВІ Д‰ДЊДЉД“ Д“ Д† Д“ДЌДЏД† Д‘ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д— Д†
ДЉДЊД“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
Гё ВІ ГІГё ВІ Г№ДЊ Д‰ДЊДЊД‹Д— Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д— Г№Д†ДЌД€Д† Д†ДЊД‹Д‹Д“
Г»Д” ГёД‘Д† ДЊД‹Д†Д—
ГІ Д…Д‹Д† ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊ
Гё ВІ
ДЃ ВІ Г»Д†Д‰ Г№Д†Д‰ Д…ДЌД†Д† Д† ДЊД€Д‰Д‹Д†Д—
Гё ГІГё ВІ ДЊДЏД‹ДЊД” ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊД” Д† ДЌДЋД†Д…Д†ДЊД‹Д‹ДЊД” ДЉДЊДЊ Д† Д…Д‰Д”ДЊ
Д†Д…ДЉД‹Д†Д‡ Г»Д” ГёД‹ДЊД‹Д“ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д†Д— Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
Гё ГІГё ВІ ДЊДЏД‹ДЊД” ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊД” Д† ДЌДЋД†Д…Д†ДЊД‹Д‹ДЊД” ДЉДЊДЊ Д† Д…Д‰Д”ДЊ
Д†Д…ДЉД‹Д†Д‡ Г»Д” ГІДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д† Д…Д‹ДЏД‹Д†Д‡ ДЊДЏД‹ДЊД† Д‹ ДЌД€Д†Д€
Гё ВІ ГІ2 ВІ Д†Д†ДЏД€Д† ДЉДЊД“ ДЊД—Д‹ДЊД” Д† ДЊД‹ДЊД“ Д†Д†Д€Д† ДЉД†Д‹Д“ Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
Гё ВІ ГІГё ВІ Д†Д†ДЏД€Д† ДЉДЊД“ Д†Д†ДЏД€ДЊ ДЌД‰Д‹Д†
Д€ДЏДЊДЉ ДЉД†Д‹Д“ Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
Гё ВІ ГІД…Д‰Д†Д— ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г¶Д€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЉД†Д‹Д“ Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
Г№ Д† ДЉ ДЏ Д‹ Д† ВІ Г№Д† ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д† Д‹ДЊД—Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ ДЋД‰ДЊДЊД…Д‹ДЊ ДЌДЊД—Д” Д‡Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“
Д‹ДЊ Д†Д‹ДЊДЉДЋД†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ Д†ДЉ ДЊД‘ДЊ ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д— ВІ Д‹ ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊДЉ Д‡ Д‹ДЋД†ДЊД‹Д‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЊД‹
ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† ДЌДЊ Д‹Д†Д…ДЋД†Д† Д† ГІД‹Д‹ Д†Д‰Д† ДЌДЊ Д„ДЊД‹ДЊ Д†Д…ДЉДЊДЉ Д†Д‹ДЊДЉДЋД†ДЊД‹Д‹ДЊДЉ
ĈąĉĖ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª ĈČČēć ČčĉĆĈČċ čČ ČČėċĆĖ ċ ėċė ĈđČ Č Ć čČ
ДЊДЊД–Д‘Д†ДЉ Д„ДЉД—ДЏД‹ДЊ Д†Д…ДЉД“ДЉ Д†Д‹ДЊДЉДЋД†ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д€Д…Д‰Д—ДЉ ДЊДЌД‰Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д€Д‘ДЉ ДЊ Д‰Д†
Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“Д‡ Д‹ Д…ДЉД‹Д‹ Д†Д…ДЉД‹Д‹ ДЊ ДЌД† ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д† Д‹ДЊД—Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ Д‰ Д€ДЊДЊДЊД”Д—
Д…ДЉД‹Д‹Д‹Д“ДЉ Д†Д…ДЉД‹Д‹Д‹Д“ДЉ Д‹ДЊДЉ Д‰Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“Д‡ Д‹ ДЊДЉД‹Д‹ Д… Д…ДЉД‹Д“ ДЊ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д† Д€ДЊДЊДЊДЉ
Д‹ Д“Д‰Д€ Д‹ Д‹ДЊ ДЌД†ДЉД‹Д—Д— ДЏД† Д‹ Д…Д†Д–Д‘Д‡ Д• Д“Д‰Д€
ДЉД†Д‹Д“ Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
Д‹ДЊД—Д‘ДЉ Д‹ ДЌД†ДЉД‹Д‹Д“ ДЉД†Д‹Д“ ДЌДЊ Гё ГІГё Гё Гё Гё Гё Г№Д†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д†
Г¶Д€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌД†Д‹Д†ДЉД– ДЌД†Д—ДЉД†
Д‰Д— Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Д€ДЏ ДЌД€ДЊД€Д† Д† ДЉД€Д†ДЊД€Д† Д‹ДЌДЊД‹ДЊД‡ Д† ДЊДЌДЊДЊД‡ Д“ Д†Д… ДЌД†Д† ДЊД‰Д„Д‹
Д“Д” ДЊДЊД‹ Д‰ДЏД‡Д‹Д— Д“ДЊД€ ДЊД’ДЉ Д€ДЊДЊДЊД‡ Д€Д…Д‹ Д‰Д†ДЋ Д‰Д†ДЋ ГґДЊД‰Д†ДЏДЊ Д†Д‹Д†ДЋ
Д‹ДЌДЊД‹ДЊД‡ Д† ДЊДЌДЊДЊД‡ Д“
ДЌД†Д† Дђ
ДЊ Д€Д‰Д–ДЏ
Гё В© В©
ГґДЊД‰Д†ДЏДЊ Д†Д‹Д†ДЋ
Д‹ДЌДЊД‹ДЊД‡ Д† ДЊДЌДЊДЊД‡ Д“
ДЌДЊДЉД“ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д– Дђ
Г№Д†ДЉДЊДЏД‹ДЊ
ДЏД†Д‰ДЊ
Д€ДЊДЊДЏД‹ДЊ
ДЏД†Д‰ДЊ
Д†Д‹Д†ДЋД“
Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉД“ Д‹ДЊ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌД€ДЊД‹Д‹Д“ ДЊДЌДЊД– Д†ДЌДЊД‰Д”Д…Д–
Д“ДЊД€ ДЌДЊ Д‰Д— Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Д€ДЏ ДЌД€ДЊД€Д† ДЉД€Д†ДЊД€Д† Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉД“ Д‹ДЊ ДЌД€ДЊДЊДЏД‹ДЊД‡ Д†Д‹Д†ДЋД“
Д†Д… ДЊДЊД‹Д‹Д“ ДЌДЊ Д†Д‹Д†ДЋ Д‹ДЌДЊД‹ДЊД‡ Д“ Д“ДЊД€ ДЌД€ДЊДЊДЏД‹Д“ Д†Д‹Д†ДЋ ДЌДЊД†Д‰Д”Д€ДЊД‡
Д“ ДЊДЊД†Д† Д‰Д†ДЋД‡ Д‰Д†ДЋ Г¶ Д‹ДЊ ДЌД€ДЊДЊДЏД‹ДЊД‡
Д†Д‹Д†ДЋД“ ДЊ Гё В© Д€Д‰Д–ДЏ
ГёД’ДЉ Д“ДЊД€Д† Дђ
Г№Д†ДЉДЊДЏД‹ДЊ ДЏД†Д‰ДЊ
Д€ДЊДЊДЏД‹ДЊ ДЏД†Д‰ДЊ
Г№ДЊД‰ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉД“ Д‹ДЊ Д“ДЊД€ ДЌДЊ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…Д– Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД‹ДЊД‰ДЌД†ДЏ
Д€Д† Д† Д†Д…Д†Д€ДЊД†ДЉД†ДЏД€Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д€ДЏ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌД€ДЊД‹Д‹Д“ ДЌДЊД†Д‰Д”Д€Д–
Д“ДЊД€ ДЌДЊ ВІ Д‰Д— ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌД€ДЊД‹Д‹Д“ ДЊДЌДЊД– Гё ВІ
Г№Д†Д– ДЌД†Д‹Д†ДЉД– Д‰Д† ДЏД†Д‰ДЊ Д†Д‹Д†ДЋ ДЌДЊД€ДЋД†Д† Д“ДЊД€ Д‹ ДЊДЏД–Д‘ ДЊД‹Д†Д–
Д‹ДЊДЉД†Д‹ДЊДЊ ДЊД€ДЉД‹ ДЌДЊ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†ДЉДЊДЉ ДЌДЊД€Д…Д‰Д– ДЉД‹Д”Дђ Д†Д‰Д† Д‹ДЊ ДЌД†ДЉДЊДЏД‹ДЊДЉ ДЏД†Д‰
Д€Д…Д‹Д‹ДЊДЉ Д‰Д†ДЋ Д† Д† Д€Д– Д‰Д† ДЊД‹ДЊ ДЊД‰Д”Дђ Д†Д‰Д† Д‹ДЊ Д€ДЊДЊДЏД‹ДЊДЉ ДЏД†Д‰
ГґДЏДЊ Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д‹ДЉД€Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ Д‹ДЏД€ДЊ ДЉД€Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ Д†Д‰Д† Д€Д‹ДЊД‡ ДЌД€ДЊД€ ДЌДЊ
Д—Д– ДЊД‰Д”Д‹ДЊ Д…Д‰Д”Д“ ДЌДЊД€Д† ДЌДЊД‹Д—Д– Д‹ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЊД‰Д”Д€ДЊ Д•ДЊД‡ ДЌД€ДЊД€
Г№Д† ДЌДЊД‰ДЏД‹Д†Д† Д‹ДЊД‰ДЊД†Д‰Д”Д‹ДЊДЊ Д…Д‰Д” ДЊД— Д“ ДЌДЊ ДЊД‹ДЊДЉ Д†Д… ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ ДЌДЊДЊД—
ДЌДЊДЊД‹Д“Д‡ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д” Д€ДЏ Д‹ ДЊД‹Д‹ДЊД‡ Д“ДЊД€ ДЊДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊ ДЊД‡ Д„ ДЌД†Д†
Д…Д‰Д”Д“ ДЌДЊДЊД‹ДЊДЊ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЌДЊД‹Д—Д– Д‹ Д– ДЌД†Д–
Г№Д† ДЌДЊД‰ДЏД‹Д†Д† Д‹ДЊД‰ДЊД†Д‰Д”Д‹Д“ Д…Д‰Д”ДЊ ДЊД‹ДЊД‰ДЌД†ДЏД€Д† Д†Д‰Д† Д†Д…Д†Д€ДЊД†ДЉД†ДЏ
Д€Д† Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ ДЊД— Д“ ДЌДЊ ДЊД‹ДЊДЉ Д†Д… ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ ДЌД† ДЌДЊДЊД‹ДЊДЉ Д€ДЊД‹ДЊД‰ Д€ДЏ ДЌД†Д– ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“
Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д€Д–
Г¶ДЊД“ ДЊДЊ ДЌДЊ
ГІД… Д“ДЊД€Д† ДЌДЊ ДЊД†Д– Д‹ ДЉД‹ ДЉД‹ДЊД‹Д‹Д“ ДЌДЊ Д…Д†Д†ДЉДЊД† ДЊ ДЉД“ ДЌД€ДЊДЊДЏ
Д‹ДЊД‡ Д†Д‹Д†ДЋД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡
ГёДЊД‹Д‹Д“ ДЉД‹ДЊД‹Д‹Д“ ДЌДЊД“ ДЊДЊДЊД„Д– ДЊ ДЌДЊД†Д‰Д”Д€ДЊД‡ ДЌД€ДЊД€Д† ДЌДЉДђД†Д– Д†
ДЌДЊД‰ДЏД– ДЉДЉД‹Д– ДЌДЊ ДЉ Д€ДЊДЊДЊД‡ ДЊД‰Д„Д‹ Д“Д” Д‹ ДЉД‹ Г№ДЊД‰ДЏД‹Д‹Д– ДЉДЉД‹Д– ДЌДЊ
ДЌДЊДЉД‘Д– Д– ДЏД†Д– Д€ДЌД€Д– Д† ДЉД†ДЏД‹Д– ГІД… Д“ДЊД€Д† ДЌДЊ ДЌДЊД‰ Д€Д“Д†Д— ДЊД‹ДЊД‡ Д†Д‹Д†ДЋД“ ДЊДЌДЊДЊД‡ Д“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊД†Д–
Д‹ ДЉД‹ ДЉД‹ДЊД‹Д‹Д“ ДЌДЊ Д…Д—Д“ Д†Д… Д…Д‹Д“ ДЉ Д† ДЌДЊД‰ДЏД– ДЉДЉД‹Д– ДЌДЊ ДЉ Д€ДЊДЊДЊД‡
ДЊД‰Д„Д‹ Д“Д” Д‹ ДЉД‹ Г№ДЊД‰ДЏД‹Д‹Д– ДЉДЉД‹Д– ДЌДЊ ДЌДЊДЉД‘Д– Д– ДЏД†Д– Д€ДЌД€Д– Д†
ДЉД†ДЏД‹Д– Г№ДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹Д“ ДЌДЊ Д† ДЉДЉД‹Д“ ДЌДЊД“ Д€ Д†ДЌД“Д‹Д†Д—ДЉ Д‹Д„Д– Д•Д†Д€Д€ДЊД‡ Д€Д…Д‹Д†ДЉ
Д‹Д†ДЉД‹ДЊД‹Д†Д— ДЌДЌД†Д—Д†Д—Д†Д…ДЊДЊД†Д‰Д— Д‹Д†ДЉД‹ДЊД‹Д†Д— ДЌДЊД€ДЋД†Д† Д“ Д†Д…ДЊДЊД‰Д‹Д†Д— Д‹ДЊДЉ ДЌД†Д†
Д‹ДЊДЉ ДЉД‹Д“ Д“ ДЊДЊ ДЉД“ Д† ДЌДЊДЌД†Д† Д‰Д†ДЋ ДЊДЊДђДЊ ДЉДЉД‹Д– ДЌДЊ
Г№ДЊ ДЉДЉД‹ДЊД‡ ДЌДЊ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д†Д– Д‹Д‰Д†ДЏД† Д†Д‰Д‡
ДЉДЉД‹Д“ ДЌДЊД“ ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹Д“ ДЌДЊ Д† Д‰Д— Д‹ Д‹Д“ ДЏД† ДЌДЊДЉД‘Д– Д– ДЏД†Д– ДЌДЊДЏД‹Д– ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д– ДЉД†ДЏД‹ДЊД” Д† Д‹Д„Д– Д† Д•Д†Д€Д€ДЉД† ДЊДЊД…Д‹ДЏД‹Д†Д—ДЉД†
ДЊДЊД†Д† ГёД‹ ДЏД” ДЌД€ДЊД‹Д‹Д“ ДЉДЉД‹Д“ ДЌДЊ ДЌДЊДЊД€ДЊД‰ДЊДЉ ДЊДЊ ДЌДЊ Д‹ДЌД‰Д—Д– Д‰ДЊДЊД†Д–
Д‰Д— ДЌДЊД‹Д†Д— Д‹Д‰Д†Д… Д– ДЌД‰ДЊДЉД†Д– Д† Д‹Д— Д‹ Д‰ДЏД‡ ДЊД…Д‹Д†Д€Д‹ДЊД‹Д†Д— Д…Д‹ДЊД‰Д†Д‡ ДЌД†
ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† Д€ДЏ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡
Г№ДЊДЊДЊД€ ДЌДЊ
ДЌДЌ
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– Д…ДђД†Д‹Д†Д— В± ДЌДЊ Гё Г¶Д‰Д”Д‹Д†ДЋ Д‰ДЊДЊД‹Д— ДЌДЊД…ДЊД‰Д—Д–Д‘Д— ДЌДЊД‰ДЏД†Д” ДЌДЊД€ Д…ДЉДЊД‰ ДЏД†ДЋДЉД† ДЉДЊД‡ Д€ДЌ
Д‹ДЊД†
Д†ДЊ Д‰ДЊДЊД‹ДЊ Д…ДЉДЊДЉ ДЊД†Д— Д† ДЉД€ДЉ ДЌДЊ Гё Г№ДЊДЊДЊД€ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“
Г№ДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹Д– ДЌДЊ ДЉДЉД‹Д– ДЌДЊ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊДЊДЊД„Д– ДЊ Д“ Д† ДЊД†Д–
Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…Д„Д‹Д‹ДЊД† Д†Д‰Д—ДЉД† ДЌДЊДЊД†ДЉДЊДЊ ДЌДЊ ГІД… ДЊД‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЉДЉД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЊД‰Д—Д– Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЌДЊД“ Д‰Д— ДЌДЊД‹Д†Д— Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
Д‰Д— ДЌД†ДЊДЊД‰Д‹Д†Д— ДЌДЊД‡ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЊД†Д– ВІ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡
Д†Д… ДЉДЉД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ Д† Д†Д…ДЉД‰Д”ДЏД– Д‹ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЉД‰Д”Д‹Д†ДЋ
Гё Д†Д…ДЉД‰Д”ДЏД‹Д‹ДЊД‡ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЊД†Д– ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЉДЊД‡ Д€Д„Д— Д† ДЌДЊДЊД— ДЊДЌД‰Д‹Д† Д‹Д‰Д†ДЏД†Д— Д†Д€Д‹Д‹ДЊДЊ Д†Д‹Д†ДЏД€ДЊДЊ Д€Д†Д‰Д— Д‹Д—Д‹ДЊДЊ ДЌДЊД†
ДЊД„Д‹Д†Д—
Г№ДЊД‰ Д…Д—Д†Д— ДЌДЊД“ ДЌДЊ ДЊДђД–Д— Д†Д…ДЉД‰Д”ДЏД‹Д‹Д– Д‰ДЊДЊД‹Д– ДЌДЊ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“
Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌДЊД†Д– ДЏД… Д†ДЊ Д…Д†Д†ДЉДЊД† ДЊ ДЌДЊДЊД†ДЉДЊДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…ДЌ Д€ ДЉД‰Д‰ДЊДЉД‹Д†Д‹ДЊД‡ ДЌД†ДЉД† Д‰Д„Д‹ДЊД† Д‰Д€ Д† ДЌД†ДЉД† ДЉД—Д€Д†
ДЊДЊ ДЌДђД‹Д†ДЋД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌДЌД“ ДЌДЊДЊ ДЏД… Д†ДЊ Д…ДЉДЊДЉ ДЊД†Д‡
ДЉД€ДЉ
Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д€Д†Д‰ДЊД‹ДЊД† ДЌДЊДЊ ДЏД… Д†ДЊ Д…ДЉДЊДЉ ДЊД†Д‡ ДЉД€ДЉ Д† ДЊ Д† Д…ДЉДЊДЉ ДЊД†Д‡ ДЉД€ДЉ
Гё ВІ
Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…ДЊД‰Д“ Д‹ДЊД†ДЉДЊД‡ Д‹ДЊДЉ ДЊ ДЊД‰Д—Д‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊД“ ДЌДЊДЊ ДЏД…
Д†ДЊ Д…ДЉДЊДЉ ДЊД†Д‡ ДЉД€ДЉ
Гё ДЌДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹ДЊД‡ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊД†Д– ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д…ДЊ
ДЉ Д€ДЊДЊД“ Д€Д…Д‹ ДЊДЊД–Д‘Д† ДЉДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
ГёДђД—Д— ДЏД” ДЉДЉД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЊД‰Д— ДЊД– Д‰ДЊДЊД‹Д– ДЌДЊ Д†Д… Д€ДЊДЊДЊД‡
ДЊД†Д– ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д…ДЊ ДЌД† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† ДЋ ДЊДЊД—Д‹Д†Д— ДЌДЊД‹ДЊД† Д†Д…Д‰ДЊДЉ ДЊДЉД“ ДЊДЊ
Д—Д‹Д†Д— ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌДЊД‰ Д€Д† ДЊД‹Д‹ДЊД† ДЊДЉД“ Д‹Д‹Д“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д† ДЊДЊ
Д‘ ДЌДђДђДЊ ДЊДЏД‹Д– ДЊ
Г¶ДЊД“ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Д€ДЏ
ГёДЌД‰Д‹Д† ДЋ ДЊДЊД—Д‹Д†Д— ДЌДЊД‹ДЊД† Д†Д…Д‰ДЊДЉ Д† ДЊДЉД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡
ДЌДЌ
ДЉ Д†Д‰Д”ДЊД‰Д”Д‹Д— ДЌДЊ Гё Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
ГµДЊДЊД‹Д– ДЌДЊ ДЊДЊД†Д† Д“ДЌД– ДЊД‹Д€Д†ДЉ Д‰ДЊДЉ Д‹ Д‰Д† Д†Д‰Д”ДЊД‰Д”Д‹ДЊД‡
ДЉД† Д† ДЊДЋД‹Д†Д– Гє ДЊДЊД—Д‹Д† ДЌДЊД‹ДЊД† ДЊДЉ Д† Д†Д…Д‰ДЊДЉ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊДЌД‰Д—Д–
Д†Д…Д‰Д”Д‹ДЊ ДЌД† Д‹Д‹ДЊДЉ ДЊД‘Д‹Д†Д† ДЌД† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† Д†Д…Д‰ДЊДЉ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— Д…Д‰ДЉД“Д–
ГёДЌД‰Д‹Д† Д…ДЌ Д† Д€
ДЌДЌ
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– Д…ДђД†Д‹Д†Д— В± ДЌДЊ Гё ДЊ ДЌД†Д”Д— >@
Д€Д‹ Д†ДЉД†ДЏД€Д†Д‡ ДЉД†ДЉДЊД”Д– ВІ ДЉ ДЌДЊ Гё ДЉДЊДЉ ДЌД†ДЊДЊД‡ Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д“Д‡ Д‰ДЊДЊД‹Д“Д‡ Д†ДЌД…ДЊД‹ДЊДЉ Д†Д…ДЉД‹Д†Д— ДЊ Вѓ ДЊ Вѓ ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– Д†Д…ДЉД‹Д†Д— Д‹ ДЊД‰ Вѓ
Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…ДЌ Д†Д… ДЌДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡
ДЊД†Д– ДЌДЊ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЉДЊД‡ В± ДЌД‹ДЊД— Д€Д‹ Д…Д‰Д†Д– ВІ ДЉ ДЊД“
ДЉДЌДЊД‡ В± Вѓ Д‘Д‰Д”Д‹ДЊ ДЌДЉДђД†Д– Д…Д€Д“Д– Д€Д“ДђД€ДЊД‡ Д† ДЊД‰Д—Д– Д‹ ВІ ДЉД†Д‹
ДЌДЊД‰ ДЏДЊ ДЊ Д‰Д†Д– Д† ДЊДЌД‰Д—Д– Д…ДЌ Д†ДЌД“ДЉДЊДЊ ДЌДЊД€
Д‰Д† Д…ДЌ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊДЏ ДЊД‹Д†Д—ДЉ Д‹ ДЊ Д€ ДЊДЌД‰Д—Д– Д…Д„Д“
Д‹Д†ДЉ ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЉДЊД‡ ДЊДЊД‹Д‹ДЊД‡ Д†Д… ДЌДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“
ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊДЊД—Д‹Д†Д— Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌДЊД‰ Д€Д†
ДЌДЌ
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– В± ДЌДЊ Гё ДЃД‰Д€ДЊДЌД‰Д†Д€ ДЌДЊ Гё ДЊД“ ДЊДЏД‹Д“ ДЊД‰Д“ДЉ Д‹ДЊДЉ Д†ДЉДЊДЉ ДЉДЉ Д† ДЉД†ДЉДЊД”Д– ВІ ДЉ
Г№Д‰Д†Д‹ Д†Д‰Д”Д‹Д— Д†Д… ДЌДЊД…ДЏД‹ДЊДЊ ДЌД‰Д†Д€ ДЊД‰Д‘Д†Д‹ДЊД‡ ДЉДЉ Д†Д‹ДЊД€ Д†Д‹ДЊД€ Д†ДЊ Д†ДЉДЊДЉ ДЉДЉ Д…ДЉДЊДЉ ДЊД†Д‡ ДЊ ДЊ ДЉДЉ
Д€Д‹ДЊДЉ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– ДЌД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д† Д†Д‹Д‰ ДЉД‹Д† ДЊ ДЉД†Д‹ В± ДЊ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹Д— ДЌДЊ Гё Д‰Д€Д† Д‰Д“
ДЊДЌД€Д— ДЌД†ДЉД‹Д‹Д† Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЉДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д†ДЉД† Д€Д†Д†Д€ДЉД† Д‹
ДЌД–Д‘Д†ДЉД† ДЌДЏД†Д‰Д‹Д‹Д“ДЉ Д“Дђ
Гё ВІ
Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д‹Д‰Д†Д…
Г·Д‰Д†Д– ДЉ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД“ ДЊДЏД‹Д“Д‡ ДЊ Д† ДЊДЊД— ДЊ Д€Д†ДЌД‹Д†Д— Г№ДЊ Д‰Д—
Д‹Д‰Д†Д… ДЊДЊД‹Д‹Д– ДЌДЊ Д†Д… Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д€ДЊД‰Д†ДЏ Д†Д… ДЏ
Д‹ ДЋД‰ДЊ Д†Д…Д‰Д† ДЌДЊД„Д– Д€Д†ДЌД—Д‘Д– ДЊ Д† Д— ДЌДЊДЉДђД†Д— ДЊ ДЌДЊДЊД‹ДЊДЊ Д…Д€Д†ДЌД‹Д†Д— ДЊД“
Д— Д†Д…Д‰Д†Д— ДЊД€Д“ДЊДЉ ДЊ ДЌД† ДЉД‹Д‹ДЊДЉ Д€Д†ДЌД‹Д†Д† ДЌДЊД—Д— Д† ДЊДЊД‹ДЊД” Д†Д‰Д”Д‹ДЊД‡
ДЌД‰Д†Д‹ДЊД‡ ДЏД… Д€Д„Д– ДЉД†Д‹ ДЌДЊД‰ ДЊД†ДЏД‹ДЊДЊ Д…Д€Д†ДЌД‹Д†Д— ДЊ ДЌДЊ ДЌДЊД€ Д‹ Д†ДЏД…Д‹ Д‹ДЌД“Д‹Д—
Д‰Д— Д‰Д†Д‹Д†Д— Д†Д†ДЉД— ДЋД‹ ДЌД‰Д†Д‹Д“ Д†Д€Д†Д– ДЉД— Д€Д† Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊ ДЊДЊД‹ДЊД† ВІ ДЉД— ДЊ
ДЉДЊДЉД‹ ДЌДЊД„Д‹Д†Д— ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д€Д†ДЌД—Д‘Д– ДЊ ДЊ ДЉДЊДЉД‹ Д†ДЏД…Д‹ДЊД‹Д†Д— Д‹ДЌД“Д‹ДЊД‡
Д‰ДЊД‡ Д‰Д†Д‹Д†Д†
Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
Г·Д‰Д†Д– ДЉ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД“ ДЊДЏД‹Д“Д‡ ДЊ Д† ДЊДЊД— ДЊ Д€Д†ДЌД‹Д†Д— Г№ДЊ Д‰Д—
Д‹Д‰Д†Д… ДЊДЊД‹Д‹Д– ДЌДЊ Д†Д… Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д€ДЊД‰Д†ДЏ Д†Д… ДЏ
Д‹ ДЋД‰ДЊ Д†Д…Д‰Д† ДЌДЊД„Д– Д€Д†ДЌД—Д‘Д– ДЊ Д† Д— ДЌДЊДЉДђД†Д— ДЊ ДЌДЊДЊД‹ДЊДЊ Д…Д€Д†ДЌД‹Д†Д— ДЊД“
Д— Д†Д…Д‰Д†Д— ДЊД€Д“ДЊДЉ ДЊ ДЌД† ДЉД‹Д‹ДЊДЉ Д€Д†ДЌД‹Д†Д† ДЏД‹Д† ДЉД‹Д† ДЊДЌД‰Д‹Д‹ДЊДЊ ДЌДЊ
Г№ДЊД‰ Д€Д† ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌД‹ДЊД— Д‹ Д†ДЊ Д† Д– ДЏД” ДЊ Д…ДЉ Д“Д€Д‰Д“Д– Д‹
Д‰Д€ Д† Д‹ДђД‹Д†ДЉ ДЊДЉДЊДЊДЉ ДЊДЌД‰Д—Д– Д† ДЊДЊД—Д‹Д†
ГёДЌД‰Д‹Д† Д‰Д„Д‹ДЊД†
ГёДЌД‰Д‹Д† Д‰Д„Д‹ДЊД† ДЉДЊДЊДЉ Д“ДђД†Д‹Д†Д— ДЊ ДЌДЊДЊД—Д‹Д‹ДЊД‡ ДЉД“
ДЌДЌ
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЌД‰ДЊДЉ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д…ДђД†Д‹Д†Д— В± ДЌДЊ Гё ГјД€ ДђД†Д‰Д”Д‹Д“Д‡ ДЃГјГ±Г¶ Д†ДЌД…ДЊД‹ДЊДЉ Д‹ ДЊ Вѓ ДЊ Вѓ ДЌД†Д‹Д†Д‰Д”Д‹ДЊД‡ Д‹Д†Д‰Д—
ДЋД†Д‡ Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– ДЌДЊД„Д‹Д†Д— ДЉДЌД“ В± Вѓ
ДЉДЊДЉ Д•Д‰Д€ДЊД€ДЊД‹Д€Д‹Д“Д‡ Д†Д…ДЉД‹Д†ДЉ ДЉДЌД“ ДЊ Вѓ Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Д‹ ДЊД‰ Вѓ ДЌДЊ Гё ДЃД€Д†Д€ДЊ ДЌДЊ Гё Д–Д€Д“ Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д“ Д†Д‰Д† ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€Д† Д€Д“ДђД€ДЉД† Д‹Д‹Д‹Д†ДЉ Д†ДЉДЊДЉ ДЉДЉ Д† Д“ДЊДЊД‡ ДЉДЉ
ДЌДЊ Гё Г»Д“ ДЉД‹Д†ДЏД€Д† Д†Д‹Д‰Д”Д‹Д“ДЉ ДЊД‡ДЊДЉ ДЌДЊ Гё ГЅД†ДЌДЋД“ Д†Д‰Д”Д‹Д“
ДЊДЌД€Д— ДЌД†ДЉД‹Д‹Д† ДЊД‡ Д‹Д‰ДЊД†ДЏД‹ДЊД‡ ДЌДЌД“ Д‹Д†ДЏД€Д† Д† ДЉДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† Д€
Д†Д†Д€Д† Д€ДЊДЊДЊД‡ Д‹ ДЌД– Д€Д…Д‹Д‹Д“ДЉ Д“Дђ
Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д‹Д‰Д†Д…
Д–Д€Д“ Д“ДђД†Д– ДђД†Д‰Д”Д‹ДЊДЉ ДђД€ ДЌД† ДЉДЌ Вѓ ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ ДЊДЏ ДЉД‹Д†
ДЉДЊДЉД‹ ДЊД‹Д†Д— ДЉДЌД“ ДђД€ ДЊ Вѓ ДЌДЊД‰ ДЌДЊДЉД‘Д‹Д†Д— Д‹ДЊ Д–Д€Д“ ДЊД‰Д„Д–
Д•Д€Д†Д€ДЊ ДЊ ДЌДЊД‰Д‹ДЊДЊ ДЊД“Д‹Д†Д— Д‹ДЊ Д‹ ДЊД‰ ДЏ Д† Д…ДђД†Д– ДЊДЏД‹ДЊД”Д– ДЊ Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
ГІД… ДЌДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊД†Д– ДЌДЊД“ Д‰Д—
Д‹Д‰Д†Д… ДЉДЊД‡ В± Д€Д„Д— ДЌДЊДЉД‘Д– ДЌДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹Д“ ДЌДЊ Д–Д€Д“ Д† Д— ДЊД€Д“ДЊДЉ
Д† ДЉ ДЌДЊДЉД† Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… Д† Д€Д“ДђД€ДЉД† ДђД†Д‰Д”Д‹Д“Д‡ ДђД€ ДЉДЌДЊД‡ Вѓ&ВІ Вѓ Д‹
ДЏ Д“ДђД†Д‹Д† ДЌДЊДЊД— ДЌД† ДЌДЊД‰Д‹ДЊД‡ Д…Д…Д€ ДђД†Д‰Д”Д‹ДЊДЊ ДђД€ Г№ДЊ Д†ДЏД‹Д†Д† ДЉД‹Д† Д“ДђД†
Д‹Д†Д— Д–Д€Д“ Д“Д‹Д†ДЉД– Д†Д… ДђД†Д‰Д”Д‹ДЊДЊ ДђД€ Д†Д‰Д”Д‹Д“ДЉД† Д‘Д†ДЌДЋДЉД† Д…Д€Д“Д– Д€Д“ДђД€ДЉД† ДЊД‰Д„Д– Д•Д€Д†Д€ДЊ ДЊ ДЌДЊД‰Д‹ДЊДЊ ДЊД“Д‹Д†Д— Д‹ДЊ Д‹ ДЊД‰ ДЏ Д† Д…ДђД†Д–
Г№Д† Д‰Д”Д‹Д‡ДђДЉ Д“ДђД†Д‹Д†Д† ДЌДЊД“ Д…ДђД†Д– ДЏД… Д€Д„Д“Д‡ ДЏ ДЊ ДЌДЊ ДЌДЊД€ Д…Д‹Д†ДЋ
ДЉД„ ДЉД— ДЌДЊД‰Д–Д‘Д†ДЉД† Д…ДђД†Д‹Д†Д—ДЉД† Д‹ ДЌД“ДђД” ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
Г¶ДЊД– ДЊД‰Д– Д‰Д† :
Д“ДЏД†Д‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
:=
(P в€’ P )
P
P ВІ ДЉ Д–Д€Д“ ДЌДЊДЊД‡ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЊ Д“ДђД†Д‹Д†Д— P ВІ ДЉ Д–Д€Д“ ДЌДЊДЊД‡ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЌДЊД‰ Д“ДђД†Д‹Д†Д— P ВІ ДЉ ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… Г± ДЊД€ДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹Д“Д‡ Д…Д‰Д” Д†Д…ДЉД‹Д†Д— Д‰Д„Д‹ДЊД† ДЌД†Д‹Д†ДЉД– Д‹Д†ДЉД†ДЏД€ДЊ Д…Д‹ДЏД‹Д†
ДЌД‰Д‰Д‰Д”Д‹Д“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д‡
Д“ДЏД†Д‰Д‹Д†Д— ДЌДЊДЊД— ДЊДЏД‹ДЊД”Д– ДЊ ДЊДЊДЊ Д—Д†ДЏД‹ДЊДЊ Д…Д‹Д€ ДЌДЊД‰Д–Д‘Д†ДЉ ДЊД€Д‰Д‹Д†ДЉ
Д…Д‰Д” ДЊ ДЌДЊДЊ Д—Д†ДЏД‹ДЊДЊ Д…Д‹Д€ ДЌДЊ ДЃ Гё ВІ
Д€Д†Д†Д€Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Г№Д‰ ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ВІ Г№Д‰ ДЊДЌДЊД†Д…ДЊД†ДЉДЊД† ВІ ГёДЌД‰Д‹Д† Д‰Д„Д‹ДЊД† ДЉДЊДЊДЉ Д€ДЊД‹Д‹ДЊДЊ Д“ДђД†Д‹Д†Д—
ДЌДЌ
Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д‰Д„Д‹ДЊД† ДЌД†ДЉД‹Д—Д– ДЌДЌ Д† ДЉД†Д‰Д“ ДЊДЊД†Д† Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д‹Д‰Д†Д…
Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д‹Д‰Д†Д… ВІ ДЌДЊ Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
ГІД… ДЌДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊД†Д– ДЌДЊД“ Д‰Д—
Д‹Д‰Д†Д… ДЉДЊД‡ В± Д€Д„Д— ДЌДЊДЉД‘Д– ДЌДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹Д“ Д–Д€Д“ Д† Д— ДЊД€Д“ДЊДЉ Д†
ДЉ ДЌДЊДЉД† Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… Д† Д€Д“ДђД€ДЉД† ДђД†Д‰Д”Д‹Д“Д‡ ДђД€ ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊ Д‹Д“Д‡ ДЊ Вѓ
Д“ДђД†Д‹Д† ДЌДЊДЊД— ДЌД† ДЌДЊД‰Д‹ДЊД‡ Д…Д…Д€ ДђД†Д‰Д”Д‹ДЊДЊ ДђД€ ДЊДЊД— ДЉДЌ ДђД€ ДЊ Вѓ
Д† Д•ДЊ ДЉДЊДЉД‹ ДЏД†Д– Д‹ДЏД‰ДЊДЉ ДђД€Д† Г№ДЊДЊД‰Д„Д†Д‰Д”Д‹ДЊД” Д“ДђД†Д‹Д†Д— ДЉД†Д‹ ДЌД† ДЉДЌ
В± Вѓ
Г№ДЊ Д†ДЏД‹Д†Д† ДЉД‹Д† Д“ДђД†Д‹Д†Д— Д–Д€Д“ Д“Д‹Д†ДЉД– Д†Д… ДђД†Д‰Д”Д‹ДЊДЊ ДђД€ Д†Д‰Д”Д‹Д“ДЉД†
Д‘Д†ДЌДЋДЉД† Д…Д€Д“Д– Д€Д“ДђД€ДЉД† ДЊД‰Д„Д– Д•Д€Д†Д€ДЊ ДЊ ДЌДЊД‰Д‹ДЊДЊ ДЊД“Д‹Д†Д— Д‹ДЊ Д‹ ДЊД‰ ДЏ Д†
Д…ДђД†Д–
ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ ВІ ДЊДЊД†Д† Д€Д†Д†Д€Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Г№Д‰ ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ВІ Г№Д‰ ДЊДЌДЊД†Д…ДЊД†ДЉДЊД† ВІ ГёДЌД‰Д‹Д† Д‰Д„Д‹ДЊД† Д•Д€ДЌДЉДЊДЊДЉ
ДЌДЌ
Г№ДЏД” ДђД†Д‰Д”Д‹Д— Д‰ДЊДЊД‹Д— Г№Гµ ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д— ДЉДЌ Д‹ В± Вѓ
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– Д…ДђД†Д‹Д†Д— В± ДЌДЊ Гё ДЃД€Д†Д€ДЊ ДЌДЊ Гё ГЅД†ДЌДЋД“ Д†Д‰Д”Д‹Д“
Г»Д“ ДЌДЊ Гё ДЊДЌД€Д— ДЌД†ДЉД‹Д‹Д† ДЊД‡ Д‹Д‰ДЊД†ДЏД‹ДЊД‡ ДЌДЌД“ Д‹Д†ДЏД€Д† Д† ДЉДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† Д€
Д†Д†Д€Д† Д€ДЊДЊДЊД‡ Д‹ ДЌД– Д€Д…Д‹Д‹Д“ДЉ Д“Дђ
Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д‹Д‰Д†Д…
Д‰Д— ДЌДЊД‹Д†Д— Д‹Д‰Д†Д… Д†Д… ДЌДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЊД†Д– ДЌДЊД“
Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЉДЊД‡ В± Д€Д„Д—
Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
ГёДЊД‹Д‹Д“ ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЌДЊ ДЌДЊДЉД‘Д– ДЌД€Д†Д€Д† ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊ Д“ДђД‹Д‹Д“ ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ ДЌД† ДЉДЌ Вѓ Д† Д…ДђД‹Д‹Д“ ДЊДЏД‹ДЊД”Д– Г№ДЊ ДЌД‰Д—Д– ДЊД‹Д“ДЉ
Д‰ДЊДЉ ДЌДЊ Д‡ ДЌДЊД‹ДЊД† ДЌД€Д†Д€
ГІД…ДЊДЊД‰Д‹Д† ДЉД„Д‹Д“ ДЌД€Д†Д€ДЊ ДЌД†Д‹ДЊ ДЌД†Д‰ДЊД„Д‹Д†Д† Г№Д€Д†Д€Д† ДЌДЊДЉД† ДЌДЊДЉД‘Д– ДЌДЏД” Д† Дђ ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ ДЌД† ДЉДЌ Вѓ Г№ДЊ
ДЊД€ДЊД‹ДЏД‹Д†Д† Д“ДђД†Д‹Д†Д— ДЌД€Д†Д€Д† ДЊД‰Д„Д– Д•Д€Д†Д€ДЊ ДЊ ДЌДЊД‰Д‹ДЊДЊ ДЊД“Д‹Д†Д— Д‹ДЊ Д‹ ДЊД‰ ДЏ Д†
Д…ДђД†Д– ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– Д‹ ДЊД‰ В± ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ ВІ ДЌДЊ Д€Д†Д†Д€Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Г№Д‰ ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ВІ Г№Д‰ ДЊДЌДЊД†Д…ДЊД†ДЉДЊД† ВІ ГёДЌД‰Д‹Д† Д‰Д„Д‹ДЊД† Д‹ ДЌД†ДЊ Г¶ В©6$5725,86ВЄ
ДЌДЌ
Д‹Д‰Д†Д…ДЊ Д‰Д„Д‹ДЊД† Г¶ В©6$5725,86ВЄ ДЌД‰ДЊДЉ ДЊД‰Д–Д‹ДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д…ДђД†
Д‹Д†Д— ВІ Д‹ ДЊД‰ ДЋД‹ДЊД‡ Д‹Д†ДЉД‹Д”ДђДЊ Д…Д— Д†Д‹Д†ДЋ Д‰Д„Д‹ДЊД† ВІ Д† ДЊДЏД‹ДЊД”Д–
ДЌДЊД„Д‹Д†Д— ДЉДЌД“ ДђД€Д† ВІ Д‹ ДЊД‰ В± Вѓ ДЌДЊ Гё ДЊДЌД€Д— ДЌД†ДЉД‹Д‹Д† Д† Д†Д‹Д€Д‹Д“ ДЉДЊД†ДЏД€Д† Д‰ДЊДЉДЊ Д€Д†Д†Д€
ДЉД† Д‹ ДЌД–Д‘Д†ДЉД† Д€Д…Д‹Д‹Д“ДЉ Д“Дђ
Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д‹Д‰Д†Д…
ГІД… ДЌДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊД†Д– ДЌДЊД“ Д‰Д—
Д‹Д‰Д†Д… ДЉДЊД‡ ДЊ ДЊ Д€Д„Д—
Гё ВІ
Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
Д‹Д‰Д†Д– Д…Д‹ДЏД‹Д† ДЉДЌД“ ДђД€Д† ВІ Вѓ Д† Д„Д†ДЉ ДђД€Д† ДЊ ДЌДЊДЊД—Д‹Д‹ДЊД‡ ДЉД“
Д‹Д‰Д†Д– Д“ДЊ Д‹ Д•Д‰Д€ДЊД‹Д‹ДЊ Д‰ДЊ Д‹Д‰Д†Д…ДЊ Д…Д‰Д” Д†Д…ДЉД‹Д†Д— Д‰Д„Д‹ДЊД† ДЌДЊДЋД‹
Д‹ДЊДЉ ДЊД‹ДЊДђД‹Д†Д† Г»ДђДЏД€ Д…ДЊДЊДЊ ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д— Д…ДЉД‘Д– Д‹ Д„Д‰ ДЏДђД† ДЊД‹Д‰Д—Д– ДЉ
ДЏДђДЏД€Д† Д† ДЌДЊДЉД‘Д– Д‹ ДЊД‹Д“ДЉ Д‰ДЊДЉ ДЊДЊД‹Д‹Д– ДЌДЊ ДЌДЊ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЊД„ДђД†Д”
Д†Д‰Д†Д…ДЋД†Д† ДЌДЊД€Д…Д‹Д†Д‡ ДЉД“ ДЌДЊД“ Д‹ Д•Д‰Д€ДЊД‹Д‹ДЊДЉ Д‰ДЊ Д…Д€Д“Д– Д€Д“ДђД€ Д‹Д‰Д†Д…ДЊ Д‰Д„Д‹ДЊД†
Д‰Д— Д‹ДЏД‰ Д‹Д‰Д†Д… Г№ДЊД‰ ДЊД€ДЊД‹ДЏД‹Д†Д— ДђД€Д† ДЏД†Д“Д– Д…Д‰Д” Д•Д‰Д€ДЊД‹Д‹ДЊДЊ Д‰ДЊ
ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ ДЌДЊДЊД†Д— Д‹Д‰Д†Д…ДЊДЊДЉ Д‰Д„Д‹ДЊД† Г¶ ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д“ДЏД‡
Д‹ Д‰ДЊ ДЌД†ДЊ Д…Д‰Д” Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Д€Д†Д†Д€Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Г№Д‰ ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ВІ Г№Д‰ ДЊДЌДЊД†Д…ДЊД†ДЉДЊД† ВІ ГґДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д† ДЌДЊДЊД— ДЉДЊДЊДЉ Д€ДЊДЊД“ДЉ ДЌДЊД‹ДЊ ДЌДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹ДЊ ДЊДЌ
Д‰Д‹Д†
ГёДЌД‰Д‹Д† Д€Д†Д‰ДЊД‹ДЊД†
Г¶ДЊ ДЊД‹ДЊД‹ Д‹ Д†ДЊД‹Д†Д† Д†ДЊДЊД€Д†Д”Д– Д‹Д†Д— ДЊД‹ДЊД‡ Д…Д† Д…ДЉДЊД‰ДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡
ДЌДЌ
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– Д…ДђД†Д‹Д†Д— В± ДЌДЊ Гё ГґДЊД‰Д“ Д€ДЊД‹Д†ДЏД€Д† Д†ДЌ ГґД‹ ДЉД†ДЉДЊД”Д– Д† ДЉ ДЌДЊ Гё Д€Д‹ДЊДЉ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– ДЌД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д† Д†Д‹Д‰ ДЉД‹Д† ДЊ ДЉД†Д‹ В± ГєД†Д‰Д†Д‹ ДЉД†ДЉДЊД”Д– Д† ДЉ ДЌДЊ Гё Д–Д€ ДЉД†ДЉДЊД”Д– ДЉ ДЌДЊ Гё ГґДЌД‰Д”Д‹Д†ДЋ Д‰ДЊДЊД‹Д— Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д— ДЌДЊ Гё Д†ДЊДЊД€Д†Д” Д‹Д†Д— ДЏ ДЊ Д€ДЊД‹ДЋД‹ДЋД†Д† Д‹ ДЊДЊД— ДЌДЊ Гё Д‹ДЊД‰Д‰Д†Д‹ ДЌД†ДЊДЊД‡ ДЊ ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д‡ ДЊ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹Д— ДЌДЊ Гё ДЊДЌД€Д— ДЌД†ДЉД‹Д‹Д† ДЊД‡ ДЌДЌД“ ДЉДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д€Д†Д†Д€Д† Д€ДЊ
ДЊДЊД‡ Д‹ ДЌД– Д€Д…Д‹Д‹Д“ДЉ Д“Дђ
Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
ГІД… ДЌДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊД†Д– ДЌДЊД“ Д‰Д—
Д‹Д‰Д†Д… ДЉДЊД‡ В± Д€Д„Д— ДЌД‹ДЊД— Д† Д€ДЊД‹Д†ДЏД€Д† Д€ДЊД‰Д“ ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊ Д‹Д‰Д†ДЊД‡ Д‹Д†
ВІ ДЉ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД“ ДЊД„Д†ДЉДЊ Д€ДЊД‰ Д…Д‰Д“Д– ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ ДЊ Д†ДЏД…Д‹ДЊД‹Д†Д—
Д€ДЊДЉДЊДЏД€ДЊ Г№Д†ДђД† Д€ Д‹Д€ДЉ ДЏД†ДЋД“ ДЉД“Д– ВІ ДЉ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД“ Д€ ДЏДЊД“ ДЊД‘Д†Д‡
ДЊД’ДЉ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД“ ДЊД†Д‰ ДЉ
ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹Д– Д…Д” ДЊД‰Д—Д– ДЌД—Д” Д€ДЌД‰Д” Д‹ДЊДЊ ДЊ Д‹ДЊД‰Д‰Д†Д‹ Д† Д†Д– ДЊ
ДЊДЉ Д†ДЊДЊД€Д†Д† Д‹Д†Д— ДЊ ДЌДЊД—Д‰Д‹Д†Д— ДЊД…ДЊДЊДЊ ДЊД€ДђД†Д‹Д†Д— Д‹ Д†ДЏД…Д–Д‘ДЊ ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ ГёДЌ
Д‰Д—Д– ДЊД’ДЉ ДЊ Д†ДЊДЊД€Д†Д† Д‹Д†Д— Д†Д…ДЊДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‹ Д†ДЊД‹Д†
ДЊДЉД‹Д†Д‰Д”Д‹Д“ Д‰ДЏД— Д€ДЊ ДЌДЊ ДЊД€ДђД‹Д‹ДЊД‡ Д…Д† Д‹ДЊ ДЊДЌД‰Д†Д” Д€ДЊД‹ДЋ Д†ДЊД‹Д†Д— Д€ Д‹Д‡
ДЊД‰Д—Д– ВІ Д€ДЌД‰Д† Д‹ДЊД‰Д‰Д†Д‹ Д† Д‰Д† ДЌДЊД‹ДЊД‹Д“Д‡ Д‰ДЊД‡ Д…Д† ДЊД€Д†Д— ДЊД…ДЊД“Д‡ ДЋ
Д†ДЊД‹Д† ДЏД†Д– Д…Д€ДЊД‹ДЏД‹Д‹Д“ДЉ
ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
ГґД†Д‰ДЊД‹ДЊД” Д“Д„Д— ДЏДЊ ДЊДЊ ДЏД†Д‰ ДЉ Д‹ДЊДЉД‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЊ Д†ДЊДЊД€Д†
Д† Д‹Д†Д— Д‹ДЊДЊД†ДЉДЊДЊ Д‰Д— Д‹Д‡Д‰Д†Д…ДЋД†Д† Д€Д†Д‰ДЊ ДЊД„Д‘Д†Д— ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡
ГґД†Д‰ДЊД‹ДЊД” t ДЏД†Д“Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
;=
9 в‹… .
9 ВІ ДЊД’ДЉ ДЊ Д†ДЊДЊД€Д†Д† Д‹Д†Д— Д†Д…ДЊДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‹ Д†ДЊД‹Д† ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡
ДЉ
ВІ Д€ДЊД•Д†ДЋД†Д‹ ДЌДЏ Д‹ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡
ВІ Д€ДЊД•Д†ДЋД†Д‹ ДЌДЏ Д‹ ДЊ Д†ДЊДЊД€Д†Д† Д‹Д†Д— Д‹ Д‹
z ВІ ДЌДЊДЌДЊДЏД‹Д“Д‡ Д€ДЊД•Д†ДЋД†Д‹ Д€ Д† Д‹ ДЊ Д†ДЊДЊД€Д†Д† Д‹Д†Д—
Г± ДЊД€ДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹Д“Д‡ Д…Д‰Д” ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д€Д†Д‰ДЊД‹ДЊД† ДЌД†Д‹Д†ДЉД– Д‹Д†ДЉД†ДЏД€ДЊ Д…Д‹ДЏ
Д‹Д† ДЌД‰Д‰Д‰Д”Д‹Д“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д‡
Д“ДЏД†Д‰Д‹Д†Д— ДЌДЊДЊД— ДЊДЏД‹ДЊД”Д– ДЊ ДЊДЊДЊ Д—Д†ДЏД‹ДЊДЊ Д…Д‹Д€ Д…ДЉ ДЊД€Д‰Д—Д– ДЊ ДЌДЊДЊ
Д—Д†ДЏД‹ДЊДЊ Д…Д‹Д€ ДЌДЊ ДЃ Гё ВІ
Д€Д†Д†Д€Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Г№Д‰ ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ВІ Г№Д‰ ДЊДЌДЊД†Д…ДЊД†ДЉДЊД† ВІ ГёДЌД‰Д‹Д† Д…ДЊД‰Д“ Д‹ДЊД†ДЉДЊД‡ Д‹ДЊДЉ ДЊ ДЊД‰Д—Д‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊД“
Д‘Д‹ДЊД” ДЉДЊ ДЊДЊД† ДЊДЊД€ Д…ДЊД‰Д“ Д‹Д“ДЉ ДЊДЊДЉ ДЊД‰Д—Д‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊД“ ДЌД† Д‹Д‹Д†Д†
Д†Д‰Д”ДЋД†Д† ДЊ Д† Д„Д†Д‹Д†Д† ДЊД€ Д‹ Д†Д‰Д” ДЉД‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЌДЏД†
ДЌДЌ
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– Д…ДђД†Д‹Д†Д— В± ДЌДЊ Гё Г№ДЏД” ДЉД‰Д”Д‹Д— ДЉД€Д†ДЉД‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЊДЏД‡ ДЉДЌДЊД‡ Вѓ
Д‹Д— ДЊД—Д‹Д— ДЌДЊД„Д†Д–Д‘Д— ДЉДЌ ДЊД“ ДЊ Вѓ ДЊ Вѓ
Д†Д‰Д† ДЊДЊД“ ДЉД†ДЉДЊД”Д– ДЉ ДЌДЊ Гё ГЅД†ДЌДЋД“ Д†Д‰Д”Д‹Д“
ДЃД€Д†Д€ДЊ ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д”Д“ ДЉД„Д‹Д“ ДЊД…Д…ДЊД‰Д‹Д‹Д“ ДЉД€Д† ГёГ¶ Д†ДЉДЊДЉ ДЊ ДЊ ДЉДЉ
ДЊДЊД‹Д€Д† Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д“ Д†ДЉДЊДЉ ДЉДЉ ДЌДЊ Гё ГєД†Д‰Д†Д‹ ДЉД‹Д“Д‡ ДЉД†ДЉДЊД”Д– ДЉ ДЌДЊ Гё ГґДЊД‰Д“ ДЉД‹Д“ ДЉД†ДЉДЊД”Д– Д†Д‰Д† ДЉ ДЌДЊ Гё ДЉДЊДЉ Д„Д†Д€ДЊД‹Д“Д‡ Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д“Д‡ ДЌДЊ Гё ДЊ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹Д— ДЌДЊ Гё ГґД†Д‰ДЊ ДЊД‰Д—Д‹Д— ДЏ ДЌД‰ДЊД‹ДЊД”Д– ДЉ ДЌДЊ Гё Д‹Д“Д‡ ДЊ ДЊД‰Д—Д‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊД“
ДЊДЊД— ДЌДЊ Гё ДЊДЌД€Д— Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д† ДЊД‡ ДЌДЌД“ Д‹ ДЌД–Д‘Д‡ ДЌДЏД†Д‰Д‹Д‹ДЊД‡ Д“Дђ ДЌДЊ ДЉДЊД‰ДЊ
Д†ДЏД€Д†ДЉ Д† Д‹Д†ДЏД€Д†ДЉ Д€Д†Д†Д€ДЉ
Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д‹Д‰Д†Д…
Д†Д‰Д† ДЌДЊД€Д‰Д†Д– ДЉД‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЌДЏД† ДЌД† ДЉДЌ Вѓ ДЊ ДЌДЊДЊД—Д‹Д‹ДЊД‡ ДЉД“ ДЊД‰Д„Д–
Д•Д€Д†Д€ДЊ ДЊ Д€ДЊДЉД‹Д‹ДЊД‡ ДЉДЌД“ Д† Д…ДђД†Д– ДЌД‰ДЊДЉ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† ДЊ Д‰Д— ДЌДЏ Д‹ ДЊ Д‘ДЊ ДЊДЌД‰Д—Д– Д‰Д„Д‹ДЊД” ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌДЊ ДЉДЊДЉ ДЊДЊД†Д† Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹
Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
ДЌДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹Д“ ДЌДЊ Д†Д‰Д† ДЊД†Д– Д†Д… Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌДЊ ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЉДЊД‡ ДЊ ДЊ Д€Д„Д— ДЊДЏД‹ДЊД”Д– Д…ДђД‹Д‹Д“ Д†Д‰Д† ДЌДЊДЉД† Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЌДЊДЉД‘Д– ДЊД€Д“ДЊД‡ ДЋД“ ДЉД‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЌДЏД† Д‹
Д– ДЊ ДЉДЌД“ ВѓВІ Вѓ Д† ДЊД‰Д†Д– ДЌДЊД“ Д‹ ДЊДЌД€Д— ДЊДЌД‰ДЉД‹Д‹Д†Д— ДЌДЊД€ДЊ ДЊД‡
ДЌДЊД‹Д€Д† Г№ДЊД‰ ДЌД€Д‘Д‹Д†Д— Д“Д‰Д‹Д†Д— ДЌДЊД€ДЊ ДЊД‡ ДЌДЊД‹Д€Д† Д†Д‰Д† Д…Д†Д– ДЉД‰Д”Д‹Д–
ДЌДЏД” Д…Д€Д“Д– ДЋ Д† Д‹Д– ДЌДЏД” ДЊ Вѓ Д—Д€ДЊД€Д‹ДЊ Д€Д‰Д‹Д† ГёД…ДЊД‰Д‹Д† ДЌД†ДЉД‹ДЊ ДЏД‹Д† ДЏ ДЊ ДЌДЊ ДЌДЊД€ ДЊД„Д†ДЉДЊ Д†Д‰Д‡ Д‹ ДЌД†Д—
Д“Д‰Д– ДЉ ДЊДЊ ДЋ ДЌДЊД‰ ДЏДЊ Д†Д‰Д† Д“Д‹Д†ДЉД– Д†Д… ДЉД‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЌДЏД† Д† Д– Д†ДЉ ДЊД“Д”
ГёДђД–Д— ДЌДЊД‰ ДЊД…ДЊД‰Д‹Д†Д— Д†Д‰Д— Д…ДЊД‰ ДЊД—Д– ДЉ Д‹ДЊДЊ ДЊ ДЊД‰Д—Д‹ДЊД‡
Д€Д†Д‰ДЊД“ ДЌД† Д‹Д‹Д†Д† Д‹ Д€Д†ДЌД—Д‘Д‡ ДЊД—Д‹ДЊД‡ Д‹ ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹
Д‹Д†Д‡ ДЌДЊД…ДЏД‹Д“Д‡ Д‰ДЊД‡ ДЊД‰Д—Д‹ДЊД€Д†Д‰ДЊДЊ ДЊ Д†Д‰Д”Д– Д€ДЊД‰ ДЏД… Д†Д‰Д” Д† ДЌДЊДЉД“Д–
Д‹ Д†Д‰Д” Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊДЊД‡ ДЉДЌДЊД‡ ВѓВІ Вѓ
Д†Д‰Д” ДЊД€ДЊДЉ Д‹ДЊД†ДЉДЊД‡ Д…ДЊД‰ДЊД‡ Д‰Д€ ДЌДЊДђД†Д– ДЊДЊД‹Д€ Д† ДЌД‹ДЊД— Д†Д‰Д”
ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊ ДЌДЊД€Д‰Д‹Д‹Д“Д‡ ДЊ ДЌДЊДЊД—Д‹Д‹ДЊД‡ ДЉД“ Д† Д…ДђД‹Д‹Д“Д‡ ДЊДЏД‹ДЊД”Д– ДЊ Д€ДЊДЊД“Д‡
ДЌДЊДЉД‘Д– ДЉД‰Д”Д‹Д– ДЌДЏД” Д„Д†Д– ДЌДЊД‰ ДЏДЊ ДЌДЊД€Д‰Д†Д– ДЌД† ДЉДЌ ВѓВІ Вѓ
ГёДЊД€ ДЌДЊД€Д‰Д†Д– ДЊ ДЌДЊДЊД—Д‹Д‹ДЊД‡ ДЉД“ ДЊД‰Д„Д— Д•Д€Д†Д€ДЊ ДЊ Д€ДЊДЉД‹Д‹ДЊД‡ ДЉДЌД“ Д†
Д…ДђД†Д— ДЊДЏД‹ДЊД”Д– ДЊ ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
Г¶ДЊД– ДЊД‰Д– Д…ДЊД‰Д“ Д‹ДЊД†ДЉДЊД‡ Д‹ДЊДЉ ДЊ ДЊД‰Д—Д‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊД“ Д‹ Д– ДЉ t
Д“ДЏД†Д‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
; =
(2 Г› P )
P
в‹…
( Г› :)
P ВІ ДЉ Д†Д‰Д— ДЊД€ДЊДЉ Д‹ Д†Д‰Д” ДЌДЊД‰ ДЌДЊД€Д‰Д†Д‹Д†Д— P ВІ ДЉ ДЌДЊДЊ Д†Д‰Д— Д…ДЊД‰ДЊД‡ Д†Д‰Д” P ВІ ДЉ ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… : ВІ ДЉДЊД— ДЊД‰Д— Д‰Д† Д†ДЌД“ДЉДЊД‡ ДЌДЊ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… Гё ВІ
Г± ДЊД€ДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹Д“Д‡ Д…Д‰Д” Д†Д…ДЉД‹Д†Д— ДЌД†Д‹Д†ДЉД– Д‹Д†ДЉД†ДЏД€ДЊ Д…Д‹ДЏД‹Д† Д…Д‰Д”ДЊ
ДЌД‰Д‰Д‰Д”Д‹Д“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д‡
Д“ДЏД†Д‰Д‹Д† ДЌДЊДЊД— ДЊДЏД‹ДЊД”Д– ДЊ Д”ДЊ Д—Д†ДЏД‹ДЊДЊ Д…Д‹Д€ Д…Д‰Д” Д“ДЏД†Д‰Д‹Д†Д‡ ДЊД€Д‰Д—Д–
R ДЊДЊДЊ Д—Д†ДЏД‹ДЊДЊ Д…Д‹Д€ ДЌДЊ ДЃ Д€Д†Д†Д€Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Г№Д‰ ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ВІ Г№Д‰ ДЊДЌДЊД†Д…ДЊД†ДЉДЊД† ВІ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊД‹Д‹ДЊД† ДЊДЉД“ Д‹Д‹Д“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡
ДЌДЌ ДЌДЊ Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д‹Д‰Д†Д… ДЌДЊДЊД†Д— ДЊДЊД†Д† Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
Г¶Д€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— Д— ДЊДЊД†Д† Д‹Д‹Д“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌД‹ДЊД— Д‹ Д†ДЊ Д– ДЊДЏД‹ДЊД‡ ДЊ ДЏД” Д† Д€Д‰Д“Д– Д‹
Д‰Д€
Д‹ДђД‹Д†ДЉ ДЊДЉДЊДЊДЉ Д‹Д‹Д“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЏД†Д‰ДЊ Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д‹ ДЊД‹Д†ДђД†
ДЌДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹Д– ДЊДЉ
ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
ДЊД‹Д‹ДЊД” ДЊДЉД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ t
Д“ДЏД†Д‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
; =
$
H
k ВІ ДЏД†Д‰ДЊ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊД‹Д†ДђД† ДЊДЉ ДЌДЊД‰ Д€Д† Дђ
r ВІ ДЏД†Д‰ДЊ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊДЊД‹Д‹Д“ Д‰Д— Д€Д† Дђ
Д…Д‰Д” ДЊД€Д‰Д—Д– ДЊ ДЋД‰ДЊДЊ ДЏД†Д‰ ДЌДЊ ДЃ Д€Д†Д†Д€Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Г№Д‰ ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ВІ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊДЊ Д‘ ДЌДђДђДЊ ДЊДЏД‹Д– ДЊ
ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊДЊ Д‘ ДЌДђДђДЊ ДЊДЏД‹Д– ДЊ ДЉДЊДЊДЉ Д“ДђД†Д‹Д†Д—
ДЊ ДЌДЊДЊД—Д‹Д‹ДЊД‡ ДЉД“
ДЌДЌ
Г№Д†ДЉД‹Д—Д— ДЌДЌ ДЌДЏД†Д‰Д‹Д‹Д— ДЊ Д‰Д–Д‘Д†ДЉ ДЊДЌДЊД‰Д‹Д‹Д†ДЉ
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЏД‹ДЊД”Д– Д…ДђД†Д‹Д†Д— В± ДЌДЊ Гё ГґДЊД‰Д“ ДЉД‹Д“ ДЌД‰ДЊД€ДЊДЊД‹Д‹Д“ ДЉД†ДЉДЊД”Д– ДЉ ДЌДЊ Гё Г№Д†ДЌД€ ДЉД†ДЉДЊД”Д– ДЉДЌДЊ Гё Г»ДђД€Д† Д“ДЌД†Д‰Д”Д‹Д“ ДЌДЊ Гё Д‹Д— ДЊД—Д‹Д— ДЌДЊД„Д†Д–Д‘Д— ДЉДЌ ДЊД“ ДЊ Вѓ ДЊ Вѓ
ГјД€ ДђД†Д‰Д”Д‹Д“Д‡ ДЃГјГ±Г¶ Д†ДЌД…ДЊД‹ДЊДЉ Д‹ ДЊ Вѓ ДЊ Вѓ ДЌД†Д‹Д†Д‰Д”Д‹ДЊД‡ Д‹Д†Д‰Д—
ДЋД†Д‡ Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– ДЌДЊД„Д‹Д†Д— ДЉДЌД“ В± Вѓ
ГЅД†ДЌДЋД“ Д†Д‰Д”Д‹Д“
ДЃД€Д†Д€ДЊ ДЌДЊ Гё ДЊДЌД€Д— Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д† ДЊД‡ ДЌДЌД“ Д‹ ДЌД–Д‘Д‡ ДЌДЏД†Д‰Д‹Д‹ДЊД‡ Д“Дђ ДЌДЊ ДЉДЊД‰ДЊ
Д†ДЏД€Д†ДЉ Д† Д‹Д†ДЏД€Д†ДЉ Д€Д†Д†Д€ДЉ
Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
Г¶Д€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— Д— ДЊДЊД†Д† Д‹Д‹Д“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌД‹ДЊД— Д‹ Д†ДЊ ДЊДЏД‹Д– ДЊ Д‰Д†Д– ДЉД‹Д– Д€ДЊД‰
ДЊД‰Д„Д– ДЊ ДЉДЌД“ Вѓ ДЊДЊД— Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊДЊД‡ ДЊ ДЉД€Д† Д† Д‘Д‰Д”Д‹ДЊ Д…Д‰Д“
Д–
ГІД… ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹ДЊДЊ ДЊ ДЊД†Д– ДЌД†ДЌД€ДЊД‡ ДЉ ДЊДЏД‹ДЊД‡ ДЊД“ Д†ДЌД“ДЉДЊД‡ ДЌДЊД“ Д†
ДЌД‹ДЊД— Д“ДЌД†Д‰Д”Д‹Д– ДЏДђД€ ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊ Д“ДђД‹Д‹Д– Д† Д…ДђД‹Д‹Д– Д‹ ДЊДЏД‹ДЊД”Д–
ДЊ ДЊД„Д†ДЉДЊ ДЏДђД€Д† Д“ДЌД†Д– Д‹ ДЊД—Д‹ДЊД‡ Д‹ Д…ДЉ ДЊДЊД€ Д“ДђД†Д– ДђД†Д‰Д”Д‹ДЊДЉ ДђД€ ДЌД† ДЉДЌ ВѓВІ Вѓ ДЏД‹Д† ДЏ Г№ДЊД‰ Д•ДЊДЊ ДЏДђД€Д† Д“Д‹Д†ДЉД– Д†Д…
ДђД†Д‰Д”Д‹ДЊДЊ ДђД€ Д†Д‰Д”Д‹Д“ДЉД† Д‘Д†ДЌДЋДЉД† ДЊД‰Д„Д– Д•Д€Д†Д€ДЊ ДЊ ДЌДЊД‰Д‹ДЊДЊ ДЊД“Д‹Д†Д— Д‹ДЊ Д‹
ДЊД‰ ДЏ Д† Д…ДђД†Д–
Г№Д† Д‰Д”Д‹Д‡ДђДЉ Д“ДђД†Д‹Д†Д† ДЏДђД€Д† Д…ДђД†Д– ДЏД… Д€Д„Д“Д‡ ДЏ ДЊ ДЌДЊ ДЌДЊД€ Д…Д‹Д†ДЋ
ДЉД„ ДЉД— ДЌДЊД‰Д–Д‘Д†ДЉД† Д…ДђД†Д‹Д†Д—ДЉД† Д‹ ДЌД“ДђД” Д‰Д— ДЌДЏ Д‹ ДЊ Д‘ДЊ ДЊДЌД‰Д—Д– Д‰Д„Д‹ДЊД” ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌДЊ ДЉДЊДЉ ДЊДЊД†Д† Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹
Гё ВІ
ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
Г¶ ДЊДЊ Д‘ ДЌДђДђДЊ ДЌД† Д€ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊДЏД‹Д– ДЊ t
ДЏД†Д“Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
; =
( Г› r)9
9 D
в‹…
Г› :
k ВІ ДЉ Д“ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЏДђД€Д† Д†ДЉ ДЊД€ДЊДЉ r ВІ ДЉ ДЌДЊД‡ ДЏДђД€Д† Д‰Д— Д“ДЌД†Д‹Д†Д— 9 ВІ ДЊД‘Д†Д‡ ДЊД’ДЉ ДЊДЏД‹ДЊД‡ ДЊД“ Д†Д‰ДЉДЊДЊ ДЊ ДЉ
9 ВІ ДЊД’ДЉ ДЊДЏД‹ДЊД‡ ДЊД“ Д†Д‰ДЉДЊДЊ ДЊ Д…Д—Д“Д‡ Д‹ Д“ДЌД†Д‹Д† ДЉ
Г€ ВІ ДЉ ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… : ВІ Д‰Д„Д‹ДЊД” Д†ДЌД“ДЉДЊД‡ ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… Д“ДЏД†Д‰Д‹Д† ДЌДЊДЊД— ДЊДЏД‹ДЊД”Д– ДЊ ДЊДЊДЊ Д—Д†ДЏД‹ДЊДЊ Д…Д‹Д€ Д…Д‰Д” ДЊД€Д‰Д—Д– ДЊ ДЌДЊДЊ
Д—Д†ДЏД‹ДЊДЊ Д…Д‹Д€ ДЌДЊ ДЃ Г± ДЊД€ДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹Д“Д‡ Д…Д‰Д” Д†Д…ДЉД‹Д†Д— ДЌД†Д‹Д†ДЉД– Д‹Д†ДЉД†ДЏД€ДЊ Д…Д‹ДЏД‹Д† Д…Д‰Д”ДЊ
ДЌД‰Д‰Д‰Д”Д‹Д“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д‡
Д€Д†Д†Д€Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Г№Д‰ ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ВІ Г№Д‰ ДЊДЌДЊД†Д…ДЊД†ДЉДЊД† ВІ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊДЊ Д‘ ДЌДђДђДЊ ДЊДЏД‹Д– ДЊ ДЉДЊДЊДЉ Д€ДЊД‹Д‹ДЊДЊ
Д“ДђД†Д‹Д†Д—
ДЌДЌ
Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌД†ДЉД‹Д—Д– ДЌДЌ ДЌДЊ Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
Г¶Д€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— Д— ДЊДЊД†Д† Д‹Д‹Д“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌД‹ДЊД— Д‹ Д†ДЊ ДЊДЏД‹Д– ДЊ Д‰Д†Д– ДЉД‹Д– Д€ДЊД‰
ДЊД‰Д„Д– ДЊ ДЉДЌД“ Вѓ ДЊДЊД— Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊДЊД‡ ДЊ ДЉД€Д† Д† Д‘Д‰Д”Д‹ДЊ Д…Д‰Д“Д–
ГІД… ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹ДЊДЊ ДЊ ДЊД†Д– ДЌД†ДЌД€ДЊД‡ ДЉ ДЊДЏД‹ДЊД‡ ДЊД“ Д†ДЌД“ДЉДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“
Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д† ДЌД‹ДЊД— Д“ДЌД†Д‰Д”Д‹Д– ДЏДђД€ ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊ Д“ДђД‹Д‹Д– Д† Д…ДђД‹Д‹Д– Д‹ ДЊДЏД‹ДЊД”Д– ДЊ ДЊД„Д†ДЉДЊ ДЏДђД€Д† Д“ДЌД†Д– Д‹ ДЊД—Д‹ДЊД‡ Д‹ Д…ДЉ ДЊДЊД€ Д“ДђД†Д– ДђД†Д‰Д”Д‹ДЊДЉ ДђД€
ДЌД† ДЉДЌ Вѓ ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ Г№ДЊД‰ Д•ДЊДЊ ДЏДђД€Д† Д“Д‹Д†ДЉД– Д†Д… ДђД†Д‰Д”Д‹ДЊДЊ ДђД€ Д†Д‰Д”
Д‹Д“ДЉД† Д‘Д†ДЌДЋДЉД† ДЊД‰Д„Д– Д•Д€Д†Д€ДЊ ДЊ ДЌДЊД‰Д‹ДЊДЊ ДЊД“Д‹Д†Д— Д‹ДЊ Д‹ ДЊД‰ ДЏ Д† Д…ДђД†Д– ДЊДЏД‹ДЊД”Д– ДЊ Д‰Д— ДЌДЏ Д‹ ДЊ Д‘ДЊ ДЊДЌД‰Д—Д– Д‰Д„Д‹ДЊД” ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌДЊ ДЉДЊДЉ ДЊДЊД†Д† Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹
ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ ВІ ДЌДЊ Д€Д†Д†Д€Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Г№Д‰ ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ВІ Г№Д‰ ДЊДЌДЊД†Д…ДЊД†ДЉДЊД† ВІ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊДЊ Д‘ Д‹ ДЌД†ДЊ Г¶ В©6$5725,86ВЄ
ДЌДЌ
Г№Д†ДЉД‹Д—Д— ДЌДЌ ДЌДЏД†Д‰Д‹Д‹Д— ДЊ Д‰Д–Д‘Д†ДЉ ДЊДЌДЊД‰Д‹Д‹Д†ДЉ
Д‹Д‰Д†Д…ДЊ Д‰Д„Д‹ДЊД† Г¶ В©6$5725,86ВЄ ДЌДЊ Гё ГґДЊД‰Д“ ДЉД‹Д“ ДЌД‰ДЊД€ДЊДЊД‹Д‹Д“ ДЉД†ДЉДЊД”Д– ДЉ ДЌДЊ Гё Г№Д†ДЌД€ ДЉД†ДЉДЊД”Д– ДЉ ДЌДЊ Гё ДЊДЌД€Д— Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д† ДЊД‡ ДЌДЌД“ Д‹ ДЌД–Д‘Д‡ ДЌДЏД†Д‰Д‹Д‹ДЊД‡ Д“Дђ ДЌДЊ ДЉДЊД‰ДЊ
Д†ДЏД€Д†ДЉ Д† Д‹Д†ДЏД€Д†ДЉ Д€Д†Д†Д€ДЉ
Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д‹Д‰Д†Д…
Д‰Д— ДЌДЏ Д‹ ДЊ Д‘ДЊ ДЊДЌД‰Д—Д– Д‰Д„Д‹ДЊД” ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌДЊ ДЉДЊДЉ ДЊДЊД†Д† Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹
Г¶Д€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— Д— ДЊДЊД†Д† Д‹Д‹Д“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌД‹ДЊД— Д‹ Д†ДЊ ДЊДЏД‹Д– ДЊ Д‰Д†Д– ДЉД‹Д– Д€ДЊД‰
ДЊД‰Д„Д– ДЊ ДЉДЌД“ Вѓ ДЊДЊД— Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊДЊД‡ ДЊ ДЉД€Д† Д† Д‘Д‰Д”Д‹ДЊ Д…Д‰Д“Д–
Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
Д‹Д‰Д†Д– Д…Д‹ДЏД‹Д† ДЉДЌД“ Д“ДЌД†Д‹Д†Д— ВІ Вѓ Д† Д„Д†ДЉ Д“ДЌД†Д‹Д†Д— ДЊ ДЌДЊДЊД—Д‹
Д‹ДЊД‡ ДЉД“ Д‹Д‰Д†Д– Д“ДЊ Д‹ Д•Д‰Д€ДЊД‹Д‹ДЊ Д‰ДЊ Д‹Д‰Д†Д…ДЊ Д…Д‰Д” Д†Д…ДЉД‹Д†Д— ДЊДЊ
Гё ВІ
Д‘ ДЉДЉ Г»ДђДЏД€ Д…ДЊДЊДЊ ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д— Д…ДЉД‘Д– Д‹ Д„Д‰ ДЏДђД† ДЊД‹Д‰Д—Д– ДЉ
ДЏДђДЏД€Д† ГІД… ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹ДЊДЊ ДЌДЊ ДЊ ДЊДЏД‹ДЊД‡ ДЊД“ ДЊД†Д– ДЌД†ДЌД€ДЊД‡ ДЉ Д† ДЌД‹ДЊД— ДЏДђДЏД€ Д…ДЊДЊДЊ ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д— ДЊД„ДђД†Д” Д†Д‰Д†Д…ДЋД†Д† ДЌДЊД€Д…Д‹Д†Д‡ ДЉД“ ДЌДЊД“ Д‹ Д•Д‰Д€ДЊД‹Д‹ДЊДЉ
Д‰ДЊ Д…Д€Д“Д– Д€Д“ДђД€ Д‹Д‰Д†Д…ДЊ Д‰Д— Д‹ДЏД‰ Д‹Д‰Д†Д… Г№ДЊД‰ ДЊД€ДЊД‹ДЏД‹Д†Д— Д“ДЌД†Д‹Д†Д— ДЏД†Д“Д–
Д…Д‰Д” Д•Д‰Д€ДЊД‹Д‹ДЊДЊ Д‰ДЊ
ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
Г¶ ДЊДЊ Д‘ ДЌДђДђДЊ ДЌД† Д€ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊДЏД‹Д– ДЊ t
ДЏД†Д“Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
; =
0 9
9 D
в‹…
Г› :
l ВІ ДЉ ДЊДЊ Д‘ 9 ВІ ДЊД‘Д†Д‡ ДЊД’ДЉ ДЊДЏД‹ДЊД‡ ДЊД“ Д†Д‰ДЉДЊДЊ ДЊ ДЉ
9 ВІ ДЊД’ДЉ ДЊДЏД‹ДЊД‡ ДЊД“ Д†Д‰ДЉДЊДЊ ДЊ Д…Д—Д“Д‡ Д‹ Д“ДЌД†Д‹Д† ДЉ
D ВІ ДЉ ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… : ВІ Д‰Д„Д‹ДЊД” Д†ДЌД“ДЉДЊД‡ ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… Д“ДЏД†Д‰Д‹Д† ДЌДЊДЊД— ДЊДЏД‹ДЊД”Д– ДЊ ДЊДЊДЊ Д—Д†ДЏД‹ДЊДЊ Д…Д‹Д€ Д…Д‰Д” ДЊД€Д‰Д—Д– ДЊ ДЌДЊДЊ
Д—Д†ДЏД‹ДЊДЊ Д…Д‹Д€ ДЌДЊ ДЃ Г± ДЊД€ДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹Д“Д‡ Д…Д‰Д” Д†Д…ДЉД‹Д†Д— ДЌД†Д‹Д†ДЉД– Д‹Д†ДЉД†ДЏД€ДЊ Д…Д‹ДЏД‹Д† ДЌД‰Д‰Д‰Д”
Д‹Д“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д‡
Д€Д†Д†Д€Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Г№Д‰ ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ВІ Г№Д‰ ДЊДЌДЊД†Д…ДЊД†ДЉДЊД† ВІ ГґДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д† ДЌRДЊД— ДЉДЊДЊДЉ Д€ДЊДЊД“ДЉ ДЌДЊД‹ДЊ ДЌДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹ДЊ ДЊДЌ
Д‰Д‹Д†
ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉД‰Д‰ДЊДЉД‹Д†Д‹ДЊД‡ ДЌД†ДЉД†
ДЌДЌ
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– Д…ДђД†Д‹Д†Д— В± ДЌДЊ Гё Г¶Д‹Д† ДЉД‹Д†Д‹Д— Д†Д‹Д€ДЋД†Д— Д€ДЊДЊДЊДЊ Д‹ ДЉД‹ Д‰ Д†Д‰Д† Д…ДЊДЌДЊД’ДЉД‹ДЊД”Д– Д‹ ДЉД‹ Д€ Д‹
Д€ ДЉД“ ДЉД‹Д†
ГµДЌ Д‰Д†ДЏД‹Д†ДЉ Д‹ ДЉД‹ Г— ДЌДЊ Гё Д€Д‰ДЊ ДЏДЊДЊ
ДЉ Д‰Д—
ДЊДЌД€Д— Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д† ДЊД‡ ДЌДЌД“ Д‹ ДЌД–Д‘Д‡ ДЌДЏД†Д‰Д‹Д‹ДЊД‡ Д“Дђ ДЌДЊ ДЉДЊД‰ДЊ
Д†ДЏД€Д†ДЉ Д† Д‹Д†ДЏД€Д†ДЉ Д€Д†Д†Д€ДЉ
Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
ГІД… ДЌДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹ДЊД‡ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊД†Д– ДЊДЊД†Д† ДЌДЊ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЉДЊД‡ Д…Д‹Д†Д– Д‹ Д‰Д† ДЉД† ДЊД‰Д‘Д†Д‹ Д‰ДЊД— ВІ ВІ ДЉДЉ
Г¶Д‹Д†ДЊДЉ ДЉД‰Д‹Д‹ДЊ ДЌДЊДЊД— ДЌДЊДЊД‰Д”Д‹ДЊДЉ Д† ДЌДЊДЌДЏД‹ДЊДЉ Д‹ДЌД‰Д‹Д†Д— Д€ ДЏДЊД“ Д— ДЌДЊ
Д‹ДЊД” Д†Д‰ДЉДЊД‡ ДЌДЊД“ Д“Д‰ ДЌДЊД‡Д‹ ДЉД‹Д†ДЊДЉ Г№Д†Д—Д‹Д“ ДЉД‹Д†ДЊДЉ ДЏД†ДЋД“ ДЉД‰Д‰ДЊДЉД‹Д†Д‹Д“
ДЌД†ДЉД‡ ДЊДЊДЊД„Д‹ДЊ Д‹Д†ДЉД– Д† ДЌД‹ДЊД— Д‹ ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊ Д…ДђД‹Д‹ДЊ ДЏДЊДЊ Д€Д‰ДЊ
ГІД…Д‰ДЏД‹Д† ДЉД‰Д‰ДЊДЉД‹Д†Д‹ДЊД‡ ДЌД†ДЉД† Д†Д… ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌДЊДЊД— Д† Д… Г№
Д€Д„Д“ДЉ Д†Д…Д‰ДЏД‹Д†ДЉ ДЌД†ДЉД† ДЌДЊ ДЉДђД†Д– Д† Д…Д‹Д†Д– ДЊД‹Д€Д†ДЉ Д‰ДЊДЉ Д€Д€ Д€Д…Д‹ДЊ Д“Дђ
ДЊД‹Д‹Д“ Д‹ ДЏДЊДЊ Д€Д‰ДЊ ДЏД†ДЋД“ ДЉД‰Д‰ДЊДЉД‹Д†Д‹ДЊД‡ ДЌД†ДЉД† Д…ДђД†Д– ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д–
Д‹ ДЊД‰ ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
ДЊД„Д‹Д† ДЉД‰Д‰ДЊДЉД‹Д†Д‹ДЊД‡ ДЌД†ДЉД† t ДЉ Д‹ Д€ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д“ДЏД†Д‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
; =
P
P
P ВІ ДЉ ДЉД‰Д‰ДЊДЉД‹Д†Д‹ДЊД‡ ДЌД†ДЉД† Д“Д‰Д‹Д‹Д— Д†Д… ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЉ
P ВІ ДЉ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌДЊ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… Д€
Д“ДЏД†Д‰Д‹Д† ДЌДЊДЊД— ДЊДЏД‹ДЊД”Д– ДЊ ДЌДЊДЊ Д—Д†ДЏД‹ДЊДЊ Д…Д‹Д€ ДЌДЊД‰Д–Д‘Д†ДЉ ДЊД€Д‰Д‹Д†ДЉ
Д…Д‰Д” ДЊ ДЋД‰ДЊДЊ ДЏД†Д‰ ДЌДЊ ДЃ Гё ВІ
Д€Д†Д†Д€Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Г№Д‰ ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ВІ ДЉД€
ГёДЌД‰Д‹Д† Д…Д„Д‹Д‹ДЊД† Д†Д‰Д—ДЉД†
ДЌДЌ
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– Д…ДђД†Д‹Д†Д— В± ДЌДЊ Гё ДЌД€ ДЊДЊД— ДЌД†Д€ДЊДЉ ДЌДЊ Гё ГµДЌ Д‰Д†ДЏД‹Д†ДЉ Д‹ ДЉД‹ Г— ДЌДЊ Гё ДЉ Д‰Д—
Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌД† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† Д…Д„Д‹Д‹ДЊД† Д†Д‰Д—ДЉД† Д†Д… ДЉДЉД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЌДЊ ДЊД†Д– ДЊД€ДЊД‰ДЊ Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д† ДЊД— ДЌД€ ДЊ Д…ДђД‹Д†Д— ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ ДЊД€ Д…ДЊД‰Д‹Д‹Д“
ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЊДЊДЊД„Д‹ДЊ Д“Д“ДЌД– Д‹ ДЏД†Д– Д‰Д– ДЉ Д…Д‹Д†Д– ДЊД‹Д€Д†ДЉ Д‰ДЊДЉ Д†
ДЉД†Д– ДЏД… Д‰ДЌ Д‹Д‰Д†Д— Д‹Д‰Д†ДЏД† Д†Д‰Д‡
ГёДЌД‰Д‹Д† Д‰Д€
Г№ДЊДЊДЊД€ ДЌДЊД“ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д‹Д‰Д†Д…
ГІД… ДЌДЊДЊДЊД‰Д‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊД†Д– Д† ДЌДЊДЉД‘Д– ДЏД†Д“ Д† Д† ДЌДЊД†Д€Д† ДЊДЊД‹ДЊ ДЊД—Д‘Д† Д€ДЊД‰ ГґД’Д‰Д”Д‰Д— ДЌДЊД“ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЉДЊД‡ Д€Д„Д— Г№ДЊД†Д€ ДЌДЊДЊД‡ Д…ДђД†Д– Д‹ ДЊДЏД‹ДЊД”Д– ДЌДЊДЉД‘Д– Д€Д€ ДЉДЊД„Д‹ДЊ Д‰Д„ Д€ДЊД‰ ГґД”Д‰Д”Д‰Д— Д† ДЊДЊДЊД„Д‹ДЊ Д“Д“ДЌД– ДЌДЊ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… Д†Д… ДЌДЊД†Д€Д† Г№Д– ДЌДЊД†Д€ Д…ДђД†Д–
Г№ДЊ Д…Д‹ДЊД† ДЉД„ Д…Д‰Д”ДЉД† ДЌДЊДЊ Д† ДЊДЊДЊ Д…ДђД†Д‹Д†Д— Д‹Д‰Д†Д– ДЉ ДЌДЊД“ Д‰Д—
Д‹Д‰Д†Д…
ГёДЌД‰Д‹Д† Д‰Д„Д‹ДЊД† ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌДЊДЊД— ДЊДЊД†Д† Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹
ГёДЌД‰Д‹Д† Д‰Д€ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌДЊДЊД— ДЌДЊ Гё Д€Д†Д†Д€Д† ДЌДЊДђД‹ДЊД† Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Г№Д‰ ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ВІ Г№Д‰ ДЊДЌДЊД†Д…ДЊД†ДЉДЊД† ВІ ГёДЌД‰Д‹Д† Д‹Д‰Д†ДЏД†Д— Д†Д€Д‹Д‹ДЊДЊ Д†Д‹Д†ДЏД€ДЊДЊ Д€Д†Д‰Д— Д‹Д—Д‹ДЊДЊ ДЌДЊД†ДЊД„
Д‹Д†Д—
ДЌДЌ
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– Д…ДђД†Д‹Д†Д— В± ДЌДЊ Гё Д‹Д— ДЊД—Д‹Д— ДЌДЊД„Д†Д–Д‘Д— ДЉДЌ ДЊД“ ДЊ Вѓ ДЊ Вѓ
Г»ДђД€Д† Д“ДЌД†Д‰Д”Д‹Д“ ДЊДЊД“ ДЌДЊ Гё Г»Д“ ДЌДЊ Гё ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ ДЌДЊ Гё ДЊ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹Д— ДЌДЊ Гё ГґД†Д‰ДЊ Д†Д‹Д‹ДЊД€ДЉД‹Д‹Д— ДЌДЊ Гё ДЃД† Д‹Д“Д‡ ДЌДЊ Гё Г·Д†Д” Д‰Д— ДђД—Д‹Д— ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д”Д“ ДЉД„Д‹Д“ ДЊД…Д…ДЊД‰Д‹Д‹Д“ ДЉД€Д† ГёГ¶ Д†ДЉДЊДЉ ДЊ ДЊ ДЉДЉ Д†Д‰Д† ДЉ Д†Д‰Д”ДЊ
Д‰Д”Д‹Д— ДЌДЊ Гё ДЊДЌД€Д— Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д† ДЊД‡ ДЌДЌД“ Д‹ ДЌД–Д‘Д‡ ДЌДЏД†Д‰Д‹Д‹ДЊД‡ Д“Дђ ДЌДЊ ДЉДЊД‰ДЊ
Д†ДЏД€Д†ДЉ Д† Д‹Д†ДЏД€Д†ДЉ Д€Д†Д†Д€ДЉ
Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
Г№ДЊ Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… ДЊДЊД‹Д‹Д– Д†Д… Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ ДЌДЊ Д…Д‰Д†Д–
ДЉ Д‹ДЊДЊ ДЌД† Д† Д‹Д– ДЌД† Д‘Д‰Д”Д‹ДЊДЉ ДЌДЉДђД†Д‹Д†Д† ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ Д‹ ДЊД—Д‹ДЊД‡ Д‹
ДЌД† ДЉДЌ Вѓ Г±ДЉ ДЊ ДЊД†Д‰Д”ДЊД“Д– Д†Д… Д‹ДЊ ДЊД†Д– ДЉ Д†Д‰Д” Д† ДЊ
Д‰Д—Д– ДЉ Д†Д‹Д‹ДЊД€ДЉД‹Д‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊД“ ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹Д“Д‡ ДЊ ДЊДЌД€Д– Д‰Д– ДђД—Д‹Д– ДЊД…Д„Д†Д‹Д‹Д–
Д‹Д†Д” Д‹ ВІ ДЉД†Д‹
ГјД—Д‹Д– Д‹Д†Д” ДЊД…Д„Д†Д†Д– Д‹ДЌДЊД‹Д‹ДЊ ДЌ ДЌДЊД‹Д†ДЉ Д‹Д‰Д†Д… Д‰Д— ДЊД…Д„Д†Д†Д‹Д†Д—
Д“Д„Д†Д– ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ Д‹ДЊДЉ Д•Д† ДЊД„Д†ДЉД– ДЌДЊДЉДЊД€Д– ДЌДЊДЉДЊД‘Д”Д– Д†Д‰Д”ДЊД‰Д”Д‹ДЊД‡
ДЉД† Д† ДЌДЊДЉД“Д– Д•Д†Д‰ДЊД“ДЉ ДЌД†ДЊДЉ
Г№ДЊ Д†ДЏД‹Д†Д† Д€Д…Д‹Д‹ДЊДЊ ДЉД‹Д† Д‹Д†Д” ДЌДЊДЉД“Д– ДЌДЊ Д‡ ДЊД“ Д“ДђД†Д– Д† Д‹Д†Д– ДЋ ДЌДЊД‰ ДЌДЊД‹Д†Д— Д‹Д‰Д†Д… Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹Д“ДЉ ДЋДЊДЉ ДЊД…Д„Д†Д‹Д‹ДЊД‡ Д‹Д†Д†
ГёД€ДђД†Д‹Д† Д‹Д†Д† Д€Д†Д… Д‹Д‰Д†ДЏД† ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— Д†Д€Д‹Д‹ДЊДЊ Д†Д‹Д†ДЏД€ДЊДЊ
Д€Д†Д‰Д— Д‹Д—Д‹ДЊДЊ ДЌДЊД†ДЊД„Д‹Д†Д—
Гё ВІ
ГёДЌД‰Д‹Д† Д‹Д‰Д†ДЏД†Д— ДЌД†ДЉД† ДЌДђД‹Д†ДЋД“ ДЉД—Д€Д† ДЊДЊ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌДЌД“ ДЊД‹ДЊ ДЉДЊ Д‹Д‰Д†Д… Д‰Д„ Д†ДЉДЉД‹ДЊД†ДЉД†ДЏД€Д† Д€ДЋД†Д† Д€ДЊДЊД“ ДЌД– Д‹Д†Д‰ Д€ Д‰Д€
Д†Д†Д‰Д†Д‹ ДЌД†Д–Д‘ДЉ ДЊД‰Д”Д€ДЊ ДЌДђД‹Д†ДЋ ДЉД—Д€Д† ДЊДЊ
Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д‹Д‰Д†ДЏД†Д— ДЌДђД‹Д†ДЋД“ ДЉД—Д€Д† ДЊДЊ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— Д—Д‰Д—Д— Д•Д€ДЌ
ДЉДЊДЊДЉ ДЌД† ДЊД…Д‹Д†Д€Д‹ДЊД‹Д†Д† ДЌДЊД‹Д“ ДЊДЌДЊДЊ Д€ДЊДЊД–Д— >@
ДЌДЌ
Д†ДЉ 3$67$6&$1ВЉ ДЊДЊД—Д‘Д— Д†Д…
ДЌД‰Д‹Дђ ДЉД†Д€ДЊД†ДЊД‰Д”Д‹ДЊДЊ Д‰Д‹ДЊД€
Д‹ Д€ДЉД† ДЊД‰ДЊДЊ Д‰Д€ДЊД‹ ДЉ
ДЌДЊД‰ДЊДЊД€ ДЉДЉД‹Д‹Д“ Дђ
Д‰Д— Д•Д€Д€ДЋД†Д† Д‰Д€ДЊД‹ ДЉ
ДЉДЊД–Д‘ДЊ Д€ДЊД‹ДЋД‹Д†ДЊД‹Д‹ДЊДЊ Д‰Д€ДЊД‹ ДЉ Д…Д‰Д‹Д— Д•Д†Д€Д€ ДЌДЊД†ДЊД€ Д‰Д— Д†Д‹Д€ДЋД†Д† ДЉД†ДЉДЊД”Д– ДЉ Д‰ДЊД€Д†Д–Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ ДЉ Дђ
ДЌДЊД†ДЊД€ ДЉД†Д€ДЊДЋД‹Д†Д„Д‹Д“ ДЉД†ДЉДЊД”Д– ДЉ Дђ ДЌД€
Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹Д“ ДЊД…ДЋДЊ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹Д“ Д†Д…
ДЊД‡ ДЌДђД‹Д†ДЋД“ ДЊДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЌД† Вѓ
ДЉД—Д€ДЊД‡ ДЌДђД‹Д†ДЋД“ ДЊДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЌД† Вѓ
ДЉД—Д€ДЊД‡ ДЌДђД‹Д†ДЋД“ ДЊДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЌД† Вѓ
Д€ДЊД‹Д”Д– Д€Д‹Д— Д•Д†Д€Д€ Д‰Д€ДЊД‹Д€ДЌД‰Д”Д‹Д†ДЋ ДЉ
Д€Д—Д‘ДЊ Д‹ ДЊД‰Д— Д•Д†Д€Д€ Д‰Д€ДЊД‹ ДЉ
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД”Д– Д…ДђД†Д‹Д†Д— В± ДЌДЊ Гё ДЊ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹Д— ДЌДЊ Гё ГєД†Д‰Д†Д‹Д“ ДЉД‹Д“ ДЉД†ДЉДЊД”Д– ДЉ ДЌДЊ Гё ГєД‹Д† ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д— Д€ДЊДЊД” ДЌДЉДђД†Д‹Д†Д— ДЊДЉД†Д‹
Г№Д†ДЌД€Д† ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д† ДЊД’ДЉ ДЊД…Д†ДЊД‹Д†Д— ДЉД€Д‰
ДЉ Д†Д‰Д”ДЊД‰Д”Д‹Д— ДЌДЊ Гё Г»Д“ ДЌДЊ Гё ДЊДЌД€Д— ДЌД†ДЉД‹Д‹Д† ДЊД‡ Д‹Д‰ДЊД†ДЏД‹ДЊД‡ ДЌДЌД“ Д‹Д†ДЏД€Д† Д† ДЉДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† Д€
Д†Д†Д€Д† Д€ДЊДЊДЊД‡ Д‹ ДЌД– Д€Д…Д‹Д‹Д“ДЉ Д“Дђ
Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ ДЌДЊД‹Д†Д– Д‹Д‰Д†Д…
ДЊДЊД— ДЉДЊД–Д‘Д†Д‡ ДЌДЉ Д…Д‰Д‹Д†Д— ДЉ Д€ДЊД‹ДЋД‹Д†ДЊД‹Д‹ДЊДЊ ДЉДЊД–Д‘ДЊ Д‹ДЊДЊ ДЊ ДЉ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД“ ДЏ Д‹ ДЊД‹ ДЉДЉД‹Д‹Д– ДЌДЊД‰ДЊД€
ГІД… ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊ Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊД†Д– ДЊД‹ ДЌДЊ
Д‰Д— Д‹Д‰Д†Д… Д† Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹Д“ ДЊД…ДЋ ДЉДЊД‡ ДЌДЊ Д€Д„Д“Д‡ Г№ДЊДЉД‘Д– ДЊДЊД‹Д‹Д“ ДЌДЊД“ ДЉД†Д€ДЊДЋД‹Д†Д„Д‹Д“ ДЌДЊД†Д€Д† ДЊД‰Д—Д— Д€Д„Д– Д†Д… Д‹Д† ДЌДЊ ДЉД€Д‰ Д•Д€Д†Д–Д‘ДЊ Д…Д€Д“
Д– Д† Д€Д“ДђД€ДЉД† Д† ДЌДЉДђД†Д– ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ Г№ДЊД‰ Д•ДЊДЊ ДЊД‰Д—Д– ДЌДЊД†Д€Д† ДЌДЊД€ДЊ Д‹ ДЉД†Д‹
ДЌДЊ Д†ДЏД‹Д†Д† Д•ДЊДЊ ДЉД‹Д† ДЌДЉДђД†Д– Д‘ Д… ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ ГєД‹Д†Д†Д– ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹
ДЌД† ДЊДЉД†Д‹
Д‰Д— Д“ДЊ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЊД…ДЋ ДЌДЊДЊД— ДЊДЋД‹Д€ ДЉДЌД“ ДђД€Д† ДЌДЊД“ Д€Д„Д–
Д‰Д‹Д€ ДЉД†Д€ДЊД†ДЊД‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЌД‰Д‹Дђ ДЌД‹ДЊД— ДЌДЊ ДЉД€Д‰ Д€Д„ДЊДЊ Д•Д€Д€ ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹ДЊДЊ ДЌДЊ ДЊД‰Д—Д– ДЌДЊ ДЉД€Д‰ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД“ Д† ДЌДЊ ДЉД€Д‰ Д‹ Д€ДЉД† ДЊД‰ДЊДЊ ГІД‹Д‹Д†Д‹ДЊД”
ДЊД€Д€Д† ДЊДЊ Д‰Д‹Д€ ДЊДЋД‹Д†Д– Д†Д…Д‰Д”Д‹ДЊ Д‰Д— Д‰Д”Д‹Д‡ДђДЊ Д‹Д‰Д†Д… Д“Д†Д– Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹Д“Д‡
ДЊД…ДЋ ДЌДЊД€Д…ДђД†Д‡ Д…Д‰Д” Д†Д‹Д‹Д†Д‹ДЊД† ДЊД€Д€Д† Д‰Д†Д…Д€Д†Д‡ Д€ Д…Д‰Д” ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹ДЊДЉ Д‰Д— Д†Д‰
ДЉДЊД‡ ДЌДЊД“
Г№ДЊД‹Д† Д‹Д‰Д†Д…
Г· Д‰Д– ДЊД†Д–Д‘Д– ДЌДЊД‹ДЊД” ДЉДЉД‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊД‰ДЊД€Д† ДЌД†ДЌД€ДЊД‡ Д‹Д‹ДЊД— ДЌДЊ ДЉД€Д‰ Д•Д€Д€ДЊ
Д‰ДЊДЊД‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЌД†ДЊДЊД‰Д‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊ Д‹ДЊДЊ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЊД…ДЋ Д“Д‹Д‹ДЊДЊ Д‹ДЊДЊ
Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЊД…ДЋ Д‹ ДЊД‹ ДЉДЉД‹Д‹Д– ДЌДЊД‰ДЊД€ Д€ДЊДЉД‹Д— ДЌДЊДЉД‘Д” ДЊ ДЏД“ ДЌДЊ ДЊ
Д†Д…Д„Д‹Д† Д† ДЉДђД†Д‹Д†Д— Д† Д– ДЌД†Д”Д— ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹
ДЌДЊД†Д€ Д‰Д— Д†Д‹Д€ДЋД†Д† Д‰ДЊД€Д†Д–Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ ДЊД‰Д—Д– ДЉДЉ ДЌД†ДЊДЊД‰Д‹Д‹ДЊДЊ ДЌДЊ ДЉДЊД–Д‘ДЊ Д…Д€Д“Д– Д€Д“ДђД€ДЊД‡ Д† ДЌДЉДђД†Д– ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ ДЌДЊД†Д€ Д‰Д— Д†Д‹Д€ДЋД†Д†
ДЌДЊД„Д– ДЉДЉД‹Д‹Д– ДЌДЊД‰ДЊД€ ДЉДЉД‹ДЊД‡ Д‹Д†Д… Д† Д†Д‹Д€Д†Д– ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ ДЌД†ДЊД†ДЏД€Д† ДЌДЉ
Д‘Д— ДЌДЊД‰ДЊД€ ДЊ
ГІД…Д‰ДЏД‹Д‹Д– Д†Д… ДЌДЊД†Д€Д† ДЉДЉД‹Д‹Д– ДЌДЊД‰ДЊД€ Д€Д‰ Д‹ Д†Д‰Д”ДЊД‰Д”Д‹Д– ДЉ ДЌДЊД†Д€ Д‰Д—
Д†Д‹Д€ДЋД†Д† Д‰ДЊД€Д†Д–Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ ДЊД‰Д—Д– ДЊД‹ Д€ДЌД‰Д– Д€ДЊД‹Д”Д– Д…Д€Д“Д– ДЌДЊД†Д€ Д† ДЌДЉ
ДђД†Д– ДЌДЊДЉД‘Д– ДЉДЉД‹Д‹Д– ДЌДЊД‰ДЊД€ ДЉДЉД‹ДЊД‡ Д‹Д†Д… Д† Д†Д‹Д€Д†Д– ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ ДЌД†ДЊ
Д†ДЏД€Д† ДЌДЉД‘Д— ДЌДЊД‰ДЊД€ ДЊ
Гё ВІ
Г№ДЊ Д†ДЏД‹Д†Д† ДЉД†Д‹ ДЉДЉД‹Д‹Д– ДЌДЊД‰ДЊД€ Д†Д…Д‰Д€Д– Д†Д… ДЌДЊД†Д€Д† Д‰Д— Д†Д‹Д€ДЋД†Д† Д† ДЌДЊДЉД“Д–
ДЉДЊД–Д‘Д†ДЉ ДЊДЉ Д“Д‰Д†Д– ДЊ Д†Д… ДЌДЊД†Д€Д† ДЌДЊДЉД“Д– ДЉДЊД–Д‘Д†ДЉ ДЊДЉ ДЌДЊДЉД‘Д– ДЌДЊД‰ДЊД€
ДЊД‹ДЊ ДЌДЊД†Д€ Д…ДЌДЊД‰Д‹Д—Д– ДЉДЊД–Д‘Д†ДЉ ДЊДЉ Д† ДЌДЉД‘Д– ДЌДЊД‰ДЊД€ Д“Д‰Д†Д–
Д‹Д“Д‡ ДЊ ДЌДЊДЊД—Д– ДЌДЊДЉД“Д€ ДЉДЉД‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊД‰ДЊД€Д† Д‘ Д† Д… Г¶ДЊД–Д‘Д†Д‡ Д‹Д‹
Д‹Д‡ ДЌДЊД‹ДЊД† ДЌДЊД†Д€Д† Д‰Д—Д– Д†Д‰Д”ДЊД‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЉДЊД‡ Г±ДЉ ДЊД‰Д—Д– ДЉ Д€Д—Д‘ДЊ Д‹
Г¶ДЉД‹Д‹Д– ДЌДЊД‰ДЊД€ ДЌДЊДЉД‘Д– ДЉДЉД‹ДЊД‡ Д‹Д†Д… ДЌДЊД†Д€ Д€Д—Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ Д† Д†Д‹Д€Д†Д–
ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ ДЉД‹ДЊ Г№Д† ДЊД‹Д„Д‹Д†Д† ДЋД‹ДЊДЊ ДЌД—Д‹ Д‹ ДЉДЉД‹ Д…ДЊД‹ Д‹Д“ДЉ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹Д“ДЉ
ДЊД…ДЋДЊДЉ Д†Д‹Д€ДЋД†Д– Д…ДђД– Д‹Д”Дђ Г¶ДЉД‹Д‹Д– ДЌДЊД‰ДЊД€ ДЌДЊДЉД“Д– Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊДЊД‡
Д‹Д†Д– Д†Д‹Д‹Д†Д‹ДЊД” ДЊД€Д€Д† ДЌД—Д‹ Д…ДЊД‹ Д‹ДЊД„Д‹Д†Д— ДЌДЊ Д†Д‹Д‹Д†Д‹ДЊД”Д– ДЊД€Д€Д† ДЌД—Д‹
ДЊДЊД–Д‘Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹Д“ДЉ ДЊД…ДЋДЉ ДЊДЊД†Д† Д‰Д†ДЋДЉД† Д† Д‰ Д† ДЋ ВІ ГёД€Д€ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹Д“ ДЊД…ДЋДЊ
Гє ДЌД—Д‹
Г№ДЊД‰ДЏД‹Д‹Д“Д‡ Д…Д‰Д”
ДЋД‹Д“Д‡
ГёД†ДЋД‰Д”Д‹Д“Д‡
ГёД…ДЋ Д†Д… ДЊД‰ДЊД‡ДЌДЌД‹Д“Д‡
Г№ДЊД‰ДЊД„Д†Д‰Д”Д‹Д“Д‡
ГёД…ДЋ ДЌД†ДЉД”Д– ДЊД‡ ДЌДђД‹Д†ДЋД“
ДЉД—Д€ДЊД‡ ДЌДђД‹Д†ДЋД“
Д‰ Д† ДЋ ВІ ГёД€Д€ Д‹Д‰Д†Д…Д†ДЉД“ ДЌДЊ
Гє ДЌД—Д‹
Г№ДЊД‰ДЏД‹Д‹Д“Д‡ Д…Д‰Д”
ДЋД‹Д“Д‡
ГёД†ДЋД‰Д”Д‹Д“Д‡
ГёД…ДЋ Д†Д… ДЊД‰ДЊД‡ДЌДЌД‹Д“Д‡ ДЉД‹Д”Дђ Д†Д‹Д‹Д†Д‹ДЊД† ДЌД—Д‹ ДЉД—Д€ДЊД‡ ДЌДђД‹Д†ДЋД“
ГёД†ДЋД‰Д”Д‹Д“Д‡
Г¶Д‹ ДЉД—Д€ДЊД‡ ДЌДђД‹Д†ДЋД“
ДЊД‰ДЊД‡ДЌДЌД‹Д“Д‡ ДЉД‹Д”Дђ Д†Д‹Д‹Д†Д‹ДЊД† ДЌД—Д‹ ДЉД—Д€ДЊД‡ ДЌДђД‹Д†ДЋД“
Г№ДЊД‰ДЊД„Д†Д‰Д”Д‹Д“Д‡
Д† ДЊД‰ ДЉД—Д€ДЊД‡ ДЌДђД‹Д†ДЋД“
ДЊД‡ ДЌДђД‹Д†ДЋД“
Д‹ДЊД‰Д‹Д† ДЊД€ДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹ДЊДЊ Д…Д‰Д” Д‹Д‰Д†Д… ДЌД† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹ДЊДЉ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д†
Г№Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹ДЊДЉ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† Д… ДЊД€ДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹Д“Д‡ Д…Д‰Д” ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌД†Д‹Д†ДЉД– Д…Д‰Д”
ДЌДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д‰Д† ДЊД„Д‹Д† ДЉД„ Д…Д‰Д”ДЉД† ДЌДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹ДЊДЊ Д† Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹ДЊДЊ
ДЊДЌД‰Д‹Д†Д‡ Д‹ ДЌД“Дђ ДЊДЌД€ДЉД– Д‹ДЊДЉ
Д‰Д† ДЊД„Д‹Д† ДЌД“Дђ ДЊДЌД€ДЉД– Д‹ДЊДЉ ДЊ Д… ДЊД€ДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹Д“Д‡ Д…Д‰Д” ДЌД†Д‹Д†ДЉД–
Д…Д‰Д” Д€ДЊД‹ДЊД‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
Д†Д„
ДЊДЊД‹Д“ Д€ДЊД‹Д€ ДЉДЊ ДЊД‰ДЊД” ДЌДЊДЋ Д†Д„ ДЌД† Д…Д€Д‰Д–ДЏД‹Д†Д† Д€ДЊД‹Д€ Д†Д‰Д† Д‰ДЏ ДЊД…Д‹Д†Д€Д‹ДЊД‹Д†Д— ДЌДЊД‹ДЊД‡ Д†ДЋД†Д† ДЌДЊ Гё ГІГё Гё ВІ
Г№ Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЌДЊДЏД‹ДЊ
ГІД…ДЊДЊД‰Д‹Д† ДЉД„Д‹Д“ ДЌД€Д†Д€ДЊ ДЌД† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д† Д‰Д„Д‹ДЊД† Д•Д€ДЌДЉДЊДЊДЉ
ДЉ Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹
ГµД† Д…Д‹ДЊД‡ Д†Д‰Д† Д†Д‰Д”ДЊД‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЉД† Д…ДЉДЊДЉ Г— ДЉ Д€Д‰Д“Д– ДЌДЊДЌДЊД‰ДЉ ДЊД€Д“Д“ ДЊДЊД‹
Д€Д— ДЌД€Д†Д€ Д…Д†Д– Д‹ ДЉ Д…ДЉ ДЊДЊД“ ДЌД€Д†Д€ДЊ Г— ДЉ
Д†Д‹ДЊД€ ДЉ Д†Д…ДЊДЊД‰Д‹Д†Д— ДЌД€Д†Д€ДЊ Д†Д… Д…Д‹ДЊД‡ Д†Д‰Д† Д†Д‰Д”ДЊД‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЉД†
Д†Д‰Д†ДЊД†Д—
>@ Д‹Г№Д†Г· ВІ Г№Д†Д”Д— ДЊ Д†Д†Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д— Д€ Д€ДЏ ДЊД“ ДЋД‹Д‰Д†Д…ДЊД‹Д‹Д“ Д†ДЉ
ДЌД†Д”ДЊДЊ ДЊДЊД‹Д„Д‹Д†Д— ГґДЊД‹ДЊД‰Д” Д€ДЏ
>@ ГІГё Г№ДђД‹Д†ДЋ ГІД‹Д†Д†Д€ДЋД†Д— ДЊДЊ ДЉДЊДЊДЉ Д•Д‰Д€ДЊДЊД…
Гё ВІ
Гґ ГёГґ Г· ГёГґ ГґД‰Д–ДЏД“ Д‰ДЊ ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌД†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д† ДЉДЊД“ ДЊДЊ ДЌДЊ ДЌДЊДЊДЊД€ ДЌДЊ ДЊ
Д‹ДЊД‰ДЌД†ДЏД€Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д† Д†Д…Д†Д€ДЊД†ДЉД†ДЏД€Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д† ДЉДЊД“ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЉДЊД“ Д†Д‹Д†Д†Д€ДЋД†Д†
ДЉД€ДЊД‹Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЉДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† Д€Д†Д†Д€Д† Д†Д…ДЉД‹Д†Д‡
Д€ДЊ Гµ ГґДЊД‹Д†Д€ДЊ
Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ Д€ДЊ ГёГ· Д‰ДЊ
ГґДЊД€ДЊ ГІ Д‹ДЋДЊ
ГґДЊДЉДЌД”Д–Д‹Д— Д€ ГІ Д†Д‘Д‹Д€ДЊ
Г№ДЊДЌД†Д‹ДЊ ДЌДЏД” ДЊДЉ Г— ДЉ ДЊД‹Д— Д‹Д† Д†Д‰ Г№ДЏД” ДЊД‹Д— Д‰ ДЌДЏ Д‰ ДЏД†Д… Д‰ Д†Д„ Д•Д€Д…
Г±Д€ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Г№ В©Д‹Д†Д‹ДЊДЉВЄ Г¶ДЊД€ Д‹Д‹Д“Д‡ ДЌ ZZZJRVWLQIRUX
LQIR#JRVWLQIRUX
Г·Д‹ДЊ ДЊ Г№ В©Д‹Д†Д‹ДЊДЉВЄ Д‹ Г№ДЃГ¶
øčďċČ ĆĉĆĉ ù ©ċĆċČĊª ² Ćč ©öČĈČĈĆć čďċĆĈª öČĈ õėĉĆċ č 
Документ
Категория
ГОСТ Р
Просмотров
52
Размер файла
215 Кб
Теги
гост, 52377, 2005
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа