close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Трудове навчання для 5-9 класів старий стандарт

код для вставкиСкачать
Трудове навчання для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів; старий стандарт
Міністерство освіти і науки України
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Трудове навчання. 5-9 класи
Нова редакція
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
(лист від 27.08.10 № 1/11-8205)
За загальною редакцією В.М. Мадзігона
Нову редакцію програми підготували:
Боринець Н.І.
Гащак В.М.
Дятленко С.М.
Лещук Р.М.
Павич Н.М.
Терещук А.І.
Програму підготували:
Гнеденко О.П., Денисенко Л.І., Закатнов Д.О., Калініченко Н.А., Кільдеров
Д.Е., Климук М.К., Коберник О.М., Корець М.С., Кондратюк Г.А., Левченко
Г.Є., Лосина Н.Б., Одинець Н.В., Романчук А.І., Романчик О.М., Сидоренко
В.К., Туров М.П., Федун А.С., Ходзицька І.Ю., Юрженко В.В.
У розробленні концептуальних підходів до нової редакції програми брали
участь слухачі Всеукраїнських тренінгових курсів з питань поліпшення
якості вивчення предмета «Технології» у старшій школі, який проходив з 30
листопада по 11 грудня 2009 року у м.Києві.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Реформування української системи освіти відбувається у відповідності
до світових тенденцій, які встановлюють пріоритет творчого розвитку,
критичного мислення, компетентностей особистості над традиційним
заучуванням знань і вмінь.
Вчитель не стільки контролює вивчення і відтворення учнем певних
знань і відповідних вмінь, а допомагає і підтримує його у процесі засвоєння і
застосування нових знань на практиці з урахуванням його особистих
здібностей та природних нахилів.
Відповідно до цього змінюються традиційні підходи до змісту освіти, і
зокрема, в трудовому навчанні учнів. Так, сучасний розвиток суспільства та
виробництва потребує не лише навчати учнів запам’ятовувати і відтворювати
техніко-технологічні знання та прийоми роботи інструментом, а й
застосовувати такі знання та вміння на практиці – через розв’язання творчих
завдань (виконання навчальних і творчих проектів), формування
відповідного досвіду.
Реалізація такої моделі забезпечується змістом трудового навчання учнів
у 5-9 класах.
Трудове навчання — загальноосвітній предмет, який становить основу
предметного наповнення освітньої галузі “Технологія”.
Головна мета трудового навчання – формування технологічно грамотної
особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах
сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.
Досягнення цієї мети забезпечується змістом трудового навчання, який
розроблено відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технологія.
Реалізація змісту навчальної програми повинна забезпечувати
розв’язання таких завдань:
• формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці
знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності
розвитку природи, суспільства, виробництва і науки;
• формування в учнів практичних навичок творчої діяльності, творчого
та критичного мислення в процесі вивчення проектної технології;
• ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунiкаційних
технологій в сучасному виробництві, повсякденному житті;
• формування культури поводження з різноманітними засобами праці;
• створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого
вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів;
• формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення
домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати
власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як
суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;
• виховання активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до
безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці,
потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в
підприємницьку діяльність;
• створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до
навчання, виховання та розвитку особистості.
Реалізація змісту навчального предмета передбачена за трьома
варіантами програми:
- для хлопців;
- для дівчат;
- для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат.
Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу
варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно
до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріальнотехнічного забезпечення навчального процесу, регіональних умов та
кадрового забезпечення.
Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона
складається з інваріантних (обов’язкових), варіативних (на вибір) та
базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат) модулів.
Інваріантний зміст трудового навчання розрахований на засвоєння
окремими групами хлопців і дівчат. Він займає приблизно половину
навчального часу. Інваріантна складова вивчається у першому півріччі,
варіативна – у другому. У 9-му класі спочатку вивчають варіативний модуль,
потім проектують та виготовляють комплексний виріб. Навчальний заклад
самостійно формує змістове наповнення варіативної складової з
запропонованих варіативних модулів.
Варіативні модулі розраховані на 16 годин кожен. Розроблено окремі
переліки варіативних модулів, які можуть вивчатися у 5-6 класах та у 7-9
класах. Ці модулі, з зазначеного переліку, обирає вчитель у залежності від
матеріально-технічної бази, фахової підготовленості, регіональних традицій
наповнюваності класів та бажання учнів. Вивчення варіативних модулів
відбувається за окремо розробленими програмами до них.
Зміст трудового навчання для класів, що не поділяються на групи
хлопців і дівчат складається лише з варіативних модулів. При цьому, учні
мають освоїти базовий модуль. Наскрізними лініями, що закладені у зміст
базового модуля є:
 проектування виробів ( у 5-му класі основи художньо-конструкторської
діяльності);
 конструкційні матеріали;
 основи техніки і технологій.
На освоєння навчального матеріалу передбаченого базовим модулем не
відводиться окремих годин. Він вивчається інтегровано з вивченням
варіативних модулів. Учителеві на початку навчального року слід спланувати
перелік та послідовність вивчення варіативних модулів, а також розподілити
навчальний матеріал, передбачений базовим модулем.
Наприклад. У 8-му класі з сумісним навчанням обрано 4 варіативні
модулі: технологія токарної обробки деревини; технологія вирощування
рослин та догляду за ними; технологія писанкарства; технологія оздоблення
одягу. Навчальний матеріал базового модуля для 8-го класу можна
розподілити таким чином:
Варіативний модуль
Зміст базового модуля
Технологія
токарної Фактура матеріалу.
обробки деревини
Виконання ескізного малюнку виробу із
зазначенням інформації необхідної для його
виготовлення
Технологія оздоблення Матеріали хімічного походження (штучні,
одягу
синтетичні). Їх переваги і недоліки у порівнянні із
натуральними матеріалами. Способи отримання
штучних і синтетичних матеріалів. Їх вплив на
здоров’я людини і навколишнє середовище.
Ритм. Динамічні й статичні форми. Рівновага.
Технологія
писанкарства
Технологія
вирощування рослин та
догляду за ними
Комбінаторика у художньому конструюванні.
Симетрія і асиметрія
Відомості про основні базові технології: механічні,
хімічні, біологічні, енергетичні, інформаційні.
У 6-му класі з сумісним навчанням обрано 2 варіативні модулі:
технологія виготовлення дерев’яної іграшки та технологія виготовлення
народної ляльки. Навчальний матеріал базового модуля для 6-го класу можна
розподілити таким чином:
Варіативний модуль
Зміст базового модуля
Технологія
Метод комбінування. Моделі-аналоги, опис
виготовлення дерев’яної об’єкта проектування.
іграшки
Аналіз конструкції
проектованого виробу
(порівняння зразків-аналогів, визначення їх
позитивних і негативних ознак в конструкції
тощо).
Площинна розмітка.
Види
конструкційних
матеріалів,
які
застосовуються для проектування і виготовлення
виробів: тонколистовий метал, дріт.
Еволюція знарядь праці. Машина як вид техніки.
Технологія
Види
конструкційних
матеріалів,
які
виготовлення народної застосовуються для проектування і виготовлення
ляльки
виробів: тканини (бавовняні, льняні), фольга.
Особливості розмічання на різних конструкційних
матеріалах.
Структура та зміст інваріантних та варіативних модулів побудована
таким чином, щоб учні спочатку освоїли основи технології обробки певних
матеріалів, а потім приступили до проектної, творчої діяльності. Засвоєння
учнями технічних знань (призначення і будова інструменту, устаткування і
т.д.), вмінь виконувати технологічні операції має другорядне значення. Їх
якість і глибина вивчення мають підпорядковуватися завданням проекту,
який виконують учні. Якщо учні не використовуватимуть певні технологічні
операції під час роботи над проектом, то і ознайомлення з ними має бути
поверхневе. Критерій оцінювання «застосовувати при роботі над проектом» є
значно вагомішим ніж «знати» та «вміти виконувати окремі технологічні
операції».
Трудове навчання у 5-9 класах базується на практичній діяльності
учнів. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час
практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак, не
виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час
яких вчитель може розкрити навчальний матеріал всього модуля, або його
окремої частини. Такі уроки у навчальному процесі можуть бути
одиничними.
У 5-му класі учні вивчають найпростіші прийоми обробки фанери, ДВП,
тканини, прийоми роботи із шаблоном, виготовляють на основі цього
найпростіший
виріб запропонований учителем. Після цього, під час
вивчення наступного розділу, учнів навчають основам художньоконструкторської діяльності: вибір форми конструйованого виробу із
застосуванням методів проектування, обґрунтування вибору, планування
відповідних операцій тощо.
У 6-9 класах учнів залучають до проектної діяльності. Так, змістом
програми передбачено, що з 6-го класу учнів навчають працювати з
інформаційними джерелами, знаходити інформацію, яка стосується теми
проекту, відбирати та аналізувати інформацію (зразки об’єкту проектування),
застосовувати методи проектної діяльності, планувати технологічний процес
з виготовлення виробу та здійснювати відбір матеріалу та інструментів.
В залежності від складності конструкції та затрачених коштів на
матеріали, доцільно проводити елементарне економічне обґрунтування
виробу перед тим, як його буде виготовлено. Якщо виріб потребує дорогих за
вартістю матеріалів чи устаткування (що буде добре видно після визначення
його собівартості), якого немає у шкільній майстерні, то учитель пропонує
учасникам
проекту
переглянути
конструкцію
виробу,
замінити
конструкційний матеріал на інший тощо. Це не лише розвиває технічне і
технологічне мислення учнів (обґрунтування конструкції, добір інструментів
тощо) але й привчає до економного використання матеріалів, наукової
організації праці тощо.
Під час роботи у навчальній майстерні особливу увагу слід звертати на
дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й
особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи,
ознайомлювати із заходами попередження травматизму.
Навчальна програма
Трудове навчання
Для класів, що не поділяються на групи хлопців та дівчат
Базовий модуль
Навчальний матеріал
5 клас
Елементи культури і безпеки праці
Організація робочого місця у шкільній
майстерні. Загальні правила безпеки
життєдіяльності у навчальних
майстернях
Конструювання виробів
Загальні відомості про художньоконструкторську
діяльність:
міні
маркетингове дослідження (анкетування),
використання
біоформ
та
методу
фантазування під час створення виробу.
Розмічання виробу, способи розмічання:
за шаблоном, через копіювальний папір,
способом перенесення.
Планування робіт з виготовлення виробу.
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
Організовує
робоче
місце
для
виконання практичних робіт.
Дотримується правил безпечної праці.
Застосовує
міні
маркетингове
дослідження та метод фантазування
під час створення виробу
Використовує
основні
способи
розмічання майбутнього виробу.
Планує роботу з виготовлення виробу.
Визначає послідовність технологічних
операцій (розмітка, пиляння по
контуру тощо)
Конструкційні матеріали
Види конструкційних матеріалів, які Розрізняє конструкційний матеріал,
застосовуються для конструювання і який потрібен для виготовлення
виготовлення виробів: тканина, фанера виробу.
(шпон), ДВП.
Основи техніки і технологій
Технологічний процес. Деталь. Загальні Пояснює
складові
частини
відомості про способи отримання деталей технологічного процесу виготовлення
заданої форми із різних матеріалів: проектованого виробу.
різання, пиляння, штампування, лиття.
Відомості
про
механічні
способи
з’єднання
деталей
із
різних
конструкційних матеріалів: зв’язуванням,
зшиванням, склеюванням, на цвяхах,
заклепках.
6 клас
Проектування виробів
Метод комбінування. Моделі-аналоги,
опис об’єкта проектування.
Аналіз конструкції
проектованого
виробу
(порівняння зразків-аналогів,
визначення їх позитивних і негативних
ознак в конструкції тощо).
Площинна розмітка.
Конструкційні матеріали
Види конструкційних матеріалів, які
застосовуються для проектування і
виготовлення
виробів:
тканини
(бавовняні,
льняні),
фольга,
тонколистовий метал, дріт. Особливості
розмічання на різних конструкційних
матеріалах.
Називає способи отримання деталей
заданої форми.
Розрізняє механічні способи з’єднання
деталей.
Використовує метод комбінування для
створення
чи
вдосконалення
проектованого виробу.
Порівнює
різні
зразки
виробів,
визначає кращі ознаки і комбінує
конструктивні елементи чи виріб в
цілому.
Виконує площинну розмітку.
Використовує
конструкційні
матеріали.
Виконує розмітку під час виготовлення
запланованого виробу.
Враховує
особливості
розмічання
виробу на різних конструкційних
матеріалах.
Основи техніки і технологій
Еволюція знарядь праці. Машина як вид Розуміє і пояснює розвиток техніки як
техніки.
еволюцію знарядь праці, поняття
машини як основного виду техніки.
7 клас
Проектування виробів
Робота з інформаційними джерелами. Використовує інформаційні джерела
Визначення зразків для проектування. під час проектування виробу; методи
Вибір та обґрунтування виробу для проектування та метод фокальних
проектування та виготовлення. Метод об’єктів під час визначення та
фокальних об’єктів.
обґрунтування
конструкції
Основні типи креслярських ліній. майбутнього
виробу;
ескіз
або
Розміри на кресленнях.
креслення під час проектування
Використання ескізу і креслень деталей виробу.
виробу.
Вибирає та обґрунтовує конструкцію
об’єкта проектування.
Конструкційні матеріали
Види конструкційних матеріалів, які
застосовуються для проектування і
виготовлення
виробів:
природні
матеріали та матеріали штучного
походження (синтетичні). Захист різних
конструкційних
матеріалів
від
негативного впливу кліматичних та
інших факторів. Догляд за виробами із
натуральних матеріалів.
Розрізняє і добирає конструкційні
матеріали для проектування виробу.
Називає способи захисту різних
конструкційних матеріалів.
Обирає та обґрунтовує їх для
проектованого виробу.
Здійснює догляд за виробами із
натуральних матеріалів.
Основи техніки і технологій
Типові та спеціальні деталі. Види Розрізняє типові та спеціальні деталі,
з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, види з’єднань.
рознімні й не рознімні.
8 клас
Проектування виробів
Комбінаторика
у
художньому
конструюванні. Симетрія і асиметрія.
Ритм. Динамічні й статичні форми.
Рівновага. Фактура матеріалу.
Виконання ескізного малюнку виробу із
зазначенням інформації необхідної для
його виготовлення.
Конструкційні матеріали
Матеріали
хімічного
походження
(штучні, синтетичні). Їх переваги і
недоліки у порівнянні із натуральними
матеріалами.
Способи
отримання
штучних і синтетичних матеріалів. Їх
вплив на здоров’я людини і навколишнє
середовище.
Використовує елементи комбінаторики
в конструюванні виробу. Розуміє і
пояснює на прикладі проектованого
виробу симетрію та асиметрію,
поняття динамічної й статичної форми.
Виконує
ескізний
малюнок
проектованого виробу із зазначенням
інформації необхідної для його
виготовлення.
Називає
матеріали
хімічного
походження, наводить їх приклади на
основі проектованого виробу.
Характеризує переваги і недоліки
штучних матеріалів у порівнянні з
натуральними.
Обґрунтовує добір штучних матеріалів
на прикладі майбутнього виробу.
Пояснює способи одержання штучних і
синтетичних матеріалів, їх вплив на
здоров’я людини та навколишнє
середовище.
Основи техніки і технологій
Відомості про основні базові технології: Називає основні базові технології,
механічні,
хімічні,
енергетичні, інформаційні.
біологічні, пояснює які з них будуть використані
під час виготовлення виробу.
9 клас
Проектування виробів
Основи біоніки
у проектуванні.
Виконання моделей і макетів із різних
матеріалів (пластилін, папір, картон,
текстильний матеріал тощо).
Називає і використовує в роботі над
проектом основні елементи біоніки.
Має уявлення про виконання макетів і
моделей проектованого виробу.
Конструкційні матеріали
Композиційні матеріали як сучасний вид Характеризує
особливості
технологій
із
створення
нових композиційних матеріалів, способи їх
конструкційних матеріалів.
одержання.
Основи техніки і технологій
Автоматизація,
комп’ютеризація
технологічних процесів, застосування
промислових
роботів.
Застосування
автоматичних приладів на виробництві та
в побуті. Застосування комп’ютерної
техніки у сучасних технологічних
процесах
Пояснює
сутність
процесу
автоматизації
сучасного
технологічного процесу.
Наводить
приклади
застосування
автоматичних приладів на виробництві
та побуті.
Характеризує застосування
комп’ютерної техніки у сучасних
технологічних процесах.
Навчальна програма
Трудове навчання
Обслуговуючі види праці
5 клас
Тематичний план
№
розділу
Назва розділів
5 клас
1
Вступ
1
2
5
10
4
Технологія виготовлення виробів з текстильних і нетканих
матеріалів ручним способом (за зразком)
Конструювання та виготовлення виробів із
текстильних і нетканих матеріалів
Варіативний модуль
4
Резерв часу
3
3
Всього
16
35
Програма
№ Ксть
з. год
п
.
1 1
2
5
Зміст навчального матеріалу
Вступ
Узагальнення знань, отриманих учнями у початковій
школі. Завдання предмета «Трудове навчання».
Поняття про технологію. Основні види технологічної
діяльності у побуті: приготування їжі, прання,
виготовлення одягу, в’язання, вишивання, ремонт
квартири тощо.
Знаряддя праці: ножиці, голка, спиці, гачок, молоток,
пилка тощо.
Правила внутрішнього розпорядку в навчальній
майстерні. Правила безпечної праці.
Розділ 1. Технологія виготовлення виробів з
текстильних і нетканих матеріалів ручним
способом (за зразком)
Державні вимоги до
рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Характеризує
технологію як
перетворюючу
діяльність;
наводить приклади
технологічної
діяльності у побуті;
дотримується
правил внутрішнього
розпорядку та
безпечної праці в
майстерні.
Розрізняє матеріали,
Види конструкційних матеріалів для виготовлення
аплікації: тканина, нитки, пряжа, неткані матеріали.
Технологічний процес. Технологія виконання
аплікації з волокнистих матеріалів. Способи
розмічання (за шаблоном, через копіювальний папір,
способом перенесення).
Планування роботи з виготовлення виробу.
Складання послідовності технологічних операцій.
Добір матеріалів. Виготовлення деталей аплікації (
за шаблоном). Копіювання малюнка на основу.
Способи механічного з’єднання деталей
(зв’язування, зшивання, склеювання, на цвяхах).
Закріплення деталей аплікації. Шов «уперед голку»,
«назад голку». Виготовлення та оздоблення виробу.
Правила безпечної праці . Організація робочого
місця, санітарно-гігієнічні вимоги.
Орієнтовні об’єкти практичної діяльності:
гольниця, листівка, серветка, килимок, настінна
мініатюра.
3
10
які потрібні для
роботи;
розпізнає тканини,
нитки, пряжу;
характеризує
технологію
аплікації;
розрізняє механічні
способи з’єднання
деталей;
складає план роботи
з виготовлення
виробу ;
переносить малюнок
на тканину;
виготовляє за
шаблонами деталі;
виріб;
оздоблює виріб;
організовує робоче
місце;
дотримується
правил безпечної
праці, санітарногігієнічних вимог.
Розділ 2. Конструювання та виготовлення виробів Характеризує
художнє
з текстильних і нетканих матеріалів
Методи проектування: фантазування. Використання конструювання як
біооформ у створенні виробу. Міні маркетингові
етап створення
дослідження (анкетування).
виробу;
Ескізні малюнки як складова процесу
виконує анкетування
конструювання. Загальні відомості про процес
(визначення потреби
конструювання виробу, його етапи.
у виробі);
Конструкційні матеріали та їх вибір. Короткі
називає способи
відомості про текстильні волокна. Будова тканини
отримання деталей
(основа, піткання, пруг). Лицьовий і виворітній боки заданої форми;
тканини.
розпізнає і називає
Деталь. Загальні відомості про способи отримання
нитки основи,
деталей заданої форми із різних матеріалів (різання, піткання, пруг;
пиляння, штампування, лиття).
розрізняє лицьовий і
Добір матеріалів для виготовлення виробу,
виворітний бік
визначення їх кількості. Добір інструментів,
тканини;
(пристосувань). Планування роботи з виготовлення
називає способи
виробу. Послідовність виготовлення виробу.
отримання деталей
Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги заданої форми;
та організація робочого місця.
Презентація результатів проектної діяльності.
Оцінювання результатів проектної діяльності.
Орієнтовні об’єкти проектної діяльності:
гольниця, листівка, серветка, килимок, настінна
мініатюра, ляльки для лялькового театру, настінні
прикраси (аплікація з шнурів), мішечок для
подарунків, іграшки тощо.
4
5
16
3
складає план роботи
з виготовлення
виробу;
визначає і пояснює
складові
технологічного
процесу
виготовлення виробу,
їх послідовність;
добирає спосіб
одержання і
з’єднання деталей;
добирає матеріали та
інструменти для
виготовлення
задуманого виробу;
виготовляє виріб;
організовує своє
робоче місце;
дотримується
правил безпечної
праці, санітарногігієнічних вимог;
презентує
виготовлений виріб;
здійснює самооцінку
результатів
діяльності.
Розділ 3. Варіативний модуль
Резерв часу
6 клас
Тематичний план
№
розділу
1
2
3
Назва розділів
Технологія виготовлення та оздоблення виробів вишивкою
(за зразком)
Проектування, виготовлення та оздоблення виробів
вишивкою
Презентація результатів проектної діяльності. Оцінювання
результатів проектної діяльності.
К-сть
годин
6
9
1
4
Варіативний модуль
16
5
Резерв часу
3
Всього
35
Програма
№
з.п.
1
Ксть
год.
6
Зміст навчального матеріалу
Розділ 1. Технологія виготовлення та оздоблення
виробів вишивкою (за зразком)
Українська вишивка – традиційний вид оздоблення
виробів. Види виробів, оздоблених вишивкою.
Тканина для вишивання (бавовняна, лляна).
Поняття про ткацьке переплетення. Полотняне
переплетення. Ручні шви і строчки. Машинна
вишивка. Використання комп’ютерної техніки у
вишиванні. Особливості перенесення малюнка для
вишивання на різні види тканин.
Інструменти та пристосування (п’яльця, наперсток)
для вишивання.
Технологія виконання ручних з’єднувальних та
оздоблювальних швів (штапівки, стебловий і
тамбурний шви, косий хрестик, козлик, проста
гладь). Графічне зображення швів. Технологія
виготовлення (оздоблення) виробу.
Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні
вимоги та організація робочого місця.
Орієнтовні об’єкти практичної
діяльності:закладка для книжки, серветка,
рушничок, комірець, носова хустинка тощо.
2
9
Розділ 2. Проектування, виготовлення та
Державні вимоги до
рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Називає вироби,
оздоблені
вишивкою;
розпізнає ручні шви
і строчки;
розуміє і пояснює
розвиток техніки як
еволюцію знарядь
праці, поняття
машини як
основного виду
техніки;
зображає графічно
шви;
виконує шви, які
вивчаються;
планує роботу з
вишивання виробу;
виготовляє
нескладний
вишитий виріб з
елементами кількох
швів, які
вивчаються;
організовує робоче
місце;
дотримується
правил безпечної
праці, санітарногігієнічних вимог.
оздоблення виробів вишивкою
Орнамент та види орнаментів. Рапорт. Поняття про
композицію у вишивці. Символи в українській
народній вишивці.
Методи проектування: комбінування. Моделіаналоги. Виявлення найкращих ознак у кожному
зразку. Складання опису виробів, як виду проектної
документації. Критерії виготовлення вишитого
виробу.
Створення ескізного малюнка виробу та малюнка
для вишивання.
Добір тканини, ниток для виробу. Послідовність
виготовлення.
Остаточна обробка вишитого виробу. Догляд за
вишитими виробами. Особливості волого-теплової
обробки вишитих виробів.
Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні
вимоги та організація робочого місця
Орієнтовні об’єкти проектної діяльності:
закладинка для книжки, серветка, рушничок,
гольниця, торбинка для парфумів, чохол для
мобільного, чохол для окулярів, прихватка,
комірець, носова хустинка, панно тощо.
Розпізнає й називає
основні види
орнаментів;
визначає рапорт на
орнаменті;
складає план роботи
з виконання
проекту;
здійснює пошук
моделей-аналогів
вишитих виробів;
порівнює зразки і
визначає кращі
ознаки;
розробляє критерії
вишитого виробу;
планує роботу з
виготовлення
виробу;
розробляє
(комбінує) малюнок
для вишивання (з
використанням
кількох швів);
переносить
малюнок на тканину
(якщо
використовується
гладьовий шов);
виготовляє
вишитий виріб;
виконує остаточну
обробку виробу;
оцінює готовий
виріб;
використовує
способи догляду за
вишитими
виробами;
організовує робоче
місце;
дотримується
правил безпечної
праці, санітарногігієнічних вимог;
3
1
Розділ 3. Презентація результатів проектної
діяльності. Оцінювання результатів проектної
діяльності
Презентація виробу. Оцінювання результатів
проектної діяльності.
4
5
16
3
Розділ 4. Варіативний модуль
Резерв часу
презентує
виготовлений виріб;
здійснює
самооцінку
результатів
діяльності.
7 клас
Тематичний план
№
розділу
Назва розділів
К-сть
годин
Технологія виготовлення виробів з волокнистих матеріалів
плетених гачком (за зразком)
Проектування та виготовлення виробів плетених гачком
6
3
Презентація результатів проектної діяльності. Оцінювання
результатів проектної діяльності.
1
4
Технологія виготовлення виробів в’язаних спицями (за
зразком)
Проектування та виготовлення виробів в’язаних спицями
8
1
2
5
5
11
6
Презентація результатів проектної діяльності. Оцінювання
результатів проектної діяльності.
1
7
Варіативний модуль
16
8
Варіативний модуль
16
9
Резерв часу
6
Всього
70
Програма
№
з.п.
1
Год.
Зміст навчального матеріалу
6
Розділ 1. Технологія виготовлення виробів
плетених гачком (за зразком)
Плетіння гачком як вид декоративно-ужиткового
мистецтва. Вироби, плетені гачком. Матеріали
для роботи: природні матеріали та штучного
походження ( синтетичні). Інструменти для
плетіння. Добір гачків і ниток (пряжі).
Прийоми роботи гачком. Основні елементи
плетіння гачком: початкова петля, повітряна
петля, ланцюжок, півстовпчик, стовпчик,
стовпчик з накидом, їх умовні позначення. Схеми
для плетіння гачком.
Особливості догляду за плетеними виробами із
натуральних матеріалів (прання,
підкрохмалювання, сушіння, прасування).
Правила безпечної роботи, санітарно-гігієнічні
вимоги та організація робочого місця.
Орієнтовні об’єкти практичної діяльності:
cерветка, килимок, шалик, шапочка, шкарпетки,
косметичка, іграшки, гаманець, прикраси, чохол
для мобільного, чохол для окулярів, топ тощо.
2
5
Розділ 2. Проектування та виготовлення
виробів плетених гачком
Методи проектування: метод фокальних об’єктів.
Робота з інформаційними джерелами.
Вибір виробу для виготовлення. Створення
ескізного малюнка виробу з інформацією про
розміри виробу. Підбір (складання) схеми
в’язання.
Державні вимоги до
рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Розпізнає і називає
вироби, плетені
гачком;
розрізняє
натуральні та
синтетичні
матеріали;
добирає гачок та
нитки (пряжу) для
плетіння;
читає схеми для
плетіння гачком;
виконує основні
елементи плетіння
гачком;
виготовляє виріб
гачком;
здійснює догляд за
в’язаними
виробами із
натуральних
матеріалів;
організовує робоче
місце;
дотримується
правил безпечної
праці, санітарногігієнічних вимог.
Складає план
роботи з
виконання
творчого проекту;
визначає виріб для
виготовлення;
добирає матеріали
Добір матеріалів для виготовлення виробу,
визначення їх кількості. Добір гачків.
Послідовність виготовлення виробу. Остаточна
обробка виробу. Догляд за виробами.
Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні
вимоги та організація робочого місця.
Орієнтовні об’єкти проектної діяльності:
серветка, килимок, іграшка, гольниця, шапочка,
шкарпетки, косметичка, капці, настінні панно,
мініатюри, топ, пінетки тощо.
та інструменти;
здійснює пошук в
інформаційних
джерелах виробів,
в’язаних гачком;
аналізує виробианалоги;
розробляє критерії
плетеного виробу;
розробляє
ескізний малюнок
виробу ( з
використанням
методів
проектування
(фокальних
об’єктів);
обґрунтовує
розроблений виріб;
планує
послідовність
операцій з
виготовлення
виробу;
виготовляє та
оздоблює виріб;
оцінює готовий
виріб;
застосовує
способи догляду за
плетеними
виробами;
оформляє порт
фоліо;
організовує робоче
місце;
дотримується
правил безпечної
праці, санітарногігієнічних вимог;
3
1
Розділ 3. Презентація результатів проектної
діяльності. Оцінювання результатів проектної
діяльності.
Захист проекту. Оцінювання результатів
проектної діяльності.
4
8
Розділ 4. Технологія виготовлення виробів
в'язаних спицями (за зразком)
В’язання спицями як вид декоративноужиткового мистецтва. Вироби, в’язані спицями
(одяг, для оформлення інтер’єру).
Інструменти і матеріали для в’язання спицями.
Добір спиць і пряжі.
Прийоми роботи спицями. Технологія в’язання
спицями.
Умовні позначення петель на схемах. Щільність
в’язання по горизонталі й вертикалі. Розрахунок
кількості петель і рядів для в’язання.
Способи в’язання, схематичне зображення.
Рапорт. Знімання мірок (за необхідності).
Правила безпечної праці, організація робочого
місця та санітарно-гігієнічні вимоги.
Орієнтовний перелік об’єктів практичної
діяльності:
шалик, шапочка, рукавички або шкарпетки (на
двох спицях), сумочка, косметичка, купальник,
топ, одяг для ляльки, іграшки, чепчик, берет,
кімнатне взуття тощо.
Розділ 5. Проектування та виготовлення
виробів в’язаних спицями
Поняття про моду, стиль. Урахування модних
тенденцій у процесі проектування.
Використання у побуті зв’язаних спицями
виробів. Народні традиції в їх оформленні.
Нерівномірне збільшення і зменшення ширини
в’язаного полотна. Використання розрахунків для
в’язання.
Добір спиць, матеріалів для виготовлення
виробу, визначення їх кількості. Послідовність
виготовлення виробу. Остаточна обробка виробу.
Догляд за в’язаними виробами із різних
матеріалів.
Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні
5
11
презентує
виготовлений
виріб;
здійснює
самооцінку
результатів
діяльності.
Розпізнає і називає
вироби, в’язані
спицями;
добирає спиці та
пряжу;
читає схеми для
в’язання спицями;
виконує основні
елементи в’язання
спицями;
розраховує
кількість петель і
рядів для в’язання;
виготовляє
нескладний виріб;
організовує робоче
місце;
дотримується
правил безпечної
праці, санітарногігієнічних вимог.
Характеризує
поняття «мода»,
«стиль»;
називає в’язані
вироби в побуті;
складає план
роботи з
виготовлення
виробу;
визначає виріб для
виготовлення;
добирає матеріали,
інструменти;
здійснює пошук в
вимоги та організація робочого місця.
6
1
7
16
8
16
9
6
інформаційних
джерелах виробів,
в’язаних спицями;
Орієнтовні об’єкти проектної діяльності:
шалик, шапочка, серветка, килимок, прихватка,
аналізує вироби;
комірець, іграшка, іграшки для лялькового
розробляє
театру, гольниця, оздоблення на стіну, жилет,
ескізний малюнок
капці, прикраси, чепчик, берет, кімнатне взуття,
виробу ( з
косметичка, чохол для мобільного телефону, для використанням
окулярів, топ тощо.
методів
проектування
(фокальних
об’єктів);
розробляє
конструкцію
виробу (з
збільшенням і
зменшенням
полотна) ;
виготовляє та
оздоблює виріб;
оформлює
попортфолію;
організовує робоче
місце;
дотримується
правил безпечної
праці, санітарногігієнічних вимог.
презентує
Розділ 6. Презентація результатів проектної
діяльності. Оцінювання результатів проектної виготовлений
виріб;
діяльності.
здійснює
Захист проекту. Оцінювання результатів
самооцінку
проектної діяльності.
результатів
діяльності.
Розділ 7. Варіативний модуль
Розділ 8. Варіативний модуль
Резерв часу
8 клас
Тематичний план
№
розділу
К-сть
годин
Назва розділів
31
3
Проектування та виготовлення швейних виробів (машинним
способом)
Презентація результатів проектної діяльності. Оцінювання
результатів проектної діяльності
Варіативний модуль
4
Варіативний модуль
16
5
Резерв часу
6
1
2
Всього
1
16
70
Програма
№
з.п.
Год
1
31
Зміст навчального матеріалу
Розділ 1. Проектування та виготовлення
швейних виробів (машинним способом)
Методи проектування: комбінаторика.
Симетрія і асиметрія. Ритм. Динамічні і
статичні форми. Рівновага. Фактура
матеріалу.
Конструкційні матеріали та їх вибір.
Матеріали хімічного походження (штучні,
синтетичні). Їх переваги і недоліки у
порівнянні із натуральними матеріалами.
Способи отримання штучних і синтетичних
матеріалів. Їх вплив на здоров’я людини і
навколишнє середовище.
Відомості про основні базові технології
(хімічні, механічні, біологічні, енергетичні,
інформаційні).
Види поясних виробів. Художнє
конструювання.
Технічне конструювання. Основні типи
креслярських ліній. Розміри на кресленнях..
Моделювання. Побудова креслення виробу
Державні вимоги до
рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Використовує
елементи
комбінаторики в
конструюванні
виробу;
розуміє і пояснює на
прикладі
проектованого виробу
симетрію та
асиметрію;
називає матеріали
хімічного
походження;
характеризує
переваги і недоліки
штучних матеріалів у
порівнянні із
натуральними;
пояснює способи
одержання штучних
та виготовлення викрійки (лекала) виробу.
Розрахунок кількості тканини.
Розкрій виробу.
Ознайомлення з будовою швейної машини.
Типові та спеціальні деталі. Види з’єднань
деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й не
рознімні. Виконання швів: упідгин з
відкритим та закритим зрізом, зшивний.
Пошиття виробу. Оздоблення. Остаточна
обробка виробу. Волого-теплова обробка.
Організація робочого місця. Правила
безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги.
Орієнтовні об’єкти проектної діяльності:
поясний виріб.
матеріалів, їх вплив на
здоров’я людини та
навколишнє
середовище;
називає основні базові
технології, які будуть
використані під час
виготовлення
задуманого виробу;
називає поясні вироби;
складає план роботи з
виготовлення виробу;
здійснює пошук
подібних виробів та
аналізує їх;
використовує
елементи
комбінаторики в
конструювання
виробу;
виконує ескізний
малюнок поясного
виробу;
обґрунтовує модель
поясного виробу;
будує креслення
виробу;
виконує нескладне
моделювання;
виготовляє викрійку
(лекало);
розраховує кількість
тканини для виробу;
добирає необхідні
матеріали,
інструменти,
обладнання;
розкроює виріб;
характеризує будову
швейної машини;
розрізняє типові та
спеціальні деталі, види
з’єднань;
виконує машинні шви;
виготовляє та
оздоблює виріб;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог;
оформлює портфоліо;
2
1
3
4
5
16
16
6
Розділ 2. Презентація результатів проектної захищає проект;
здійснює самооцінку
діяльності. Оцінювання результатів
виконаного проекту.
проектної діяльності
Захист проекту. Оцінювання результатів
проектної діяльності.
Розділ 3. Варіативний модуль
Розділ 4. Варіативний модуль
Резерв часу
9 клас
Тематичний план
№
розділу
К-сть
годин
Назва розділів
1
Варіативний модуль
16
2
Підсумковий проект (комплексна робота)
15
3
Презентація результатів проектної діяльності. Оцінювання
результатів проектної діяльності
Резерв часу
1
3
Всього
4
Програма
3
35
№
з.п.
Год
Зміст навчального матеріалу
1
16
Розділ 1. Варіативний модуль
2
16
Розділ 2. Проектування та виготовлення
комплексного виробу
Основи біоніки у проектуванні. Значення
моделей і макетів у проектуванні. Матеріали, які
використовуються у макетуванні (папір,
пластилін, картон, текстильний матеріал).
Композиційні матеріали як сучасний вид
технологій із створення нових конструкційних
матеріалів. Автоматизація, комп’ютеризація
технологічних процесів, застосування
промислових роботів. Застосування
автоматичних приладів на виробництві та в
побуті.
Визначення завдань з виконання проекту. Міні
маркетингові дослідження.
Пошук інформації, її аналіз.
Вибір конструкційних матеріалів: тканина,
пряжа, шнур, нитки, деревина, метал, пластмаса,
шкіра, глина, камінь тощо, можливе їх поєднання.
Художнє проектування. Ескізний малюнок
проектованого виробу. Розроблення необхідних
документів для виготовлення виробу.
Виготовлення та оздоблення виробу.
Розроблення реклами. Елементарні економічні
обґрунтування проекту.
Державні вимоги до
рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Називає і
використовує у
роботі над
проектом основні
елементи біоніки;
характеризує
особливості
композиційних
матеріалів,
способи їх
одержання;
пояснює сутність
процесу
автоматизації
сучасного
технологічного
процесу;
наводить
приклади
застосування
автоматичних
приладів на
виробництві та
побуті;
характеризує
Орієнтовні об’єкти проектної діяльності:
вироби для інтер’єру шкільних приміщень,
застосування
предмети декоративно-ужиткового та ужиткового комп’ютерної
призначення.
техніки у сучасних
технологічних
процесах;
виконує міні
маркетингові
дослідження;
визначає виріб для
проектування;
складає план
роботи з виконання
проекту, план
проектної
діяльності (з
визначенням
термінів на кожний
етап
проектування);
визначає виріб для
проектування;
здійснює пошук та
аналіз інформації,
розробляє
ескізний малюнок
виробу з
використанням
елементів біоніки;
добирає
конструкційні
матеріали;
виготовляє та
оздоблює виріб;
розробляє
необхідні
документи для
виготовлення
виробу; рекламу;
виконує
елементарні
економічні
розрахунки;
оформлює
портфоліо;
організовує робоче
місце;
дотримується
правил безпечної
праці, санітарногігієнічних вимог;
3
1
Презентація результатів проектної діяльності.
Оцінювання результатів проектної діяльності
Захист проекту. Аналіз та оцінювання результатів
проектної діяльності.
захищає проект;
здійснює аналіз
допущених
недоліків;
оцінює результати
проектної
діяльності.
4
3
Резерв часу
Навчальна програма
Трудове навчання
Технічні види праці
5 клас
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Вступ
2
Розділ 1. Основи вивчення матеріалів та способів їх
обробки за зразком.
3
Розділ 2. Конструювання та виготовлення виробів з
фанери.
4
Варіативний модуль
5
Резерв часу
Кількість
годин
1
5
10
16
3
Програма
Розд
іл
1
2
Ксть
год.
1
5
Зміст навчального матеріалу
Вступ
Узагальнення знань, отриманих
учнями у початковій школі.
Завдання предмета «Трудове
навчання».
Елементи культури та безпеки
праці.
Поняття про технологію. Основні
види технологічної діяльності у
побуті: ремонт сантехніки, ремонт
приміщень тощо. Використання
знарядь праці (плоскогубці,
молоток, гайкові ключі, викрутки і
т.д.).
Правила внутрішнього розпорядку
в шкільній майстерні, загальні
правила безпечної праці.
Розділ 1. Основи вивчення
матеріалів та способів їх
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки
учнів
Розпізнає види
технологічної діяльності у
побуті;
називає знаряддя праці, які
використовують у побуті.
Розпізнає і називає види
обробки за зразком
Планування роботи з виготовлення
виробу (вибір зразка, добір
конструкційного матеріалу,
інструментів, пристосувань тощо)
Загальні відомості про художньоконструкторську діяльність: міні
маркетингове
дослідження
(анкетування),
використання
біоформ та методу фантазування
під час створення виробу.
Технологічний процес. Деталь.
Загальні відомості про способи
отримання деталей заданої форми
із різних матеріалів: різання,
пиляння, штампування, лиття.
Відомості про механічні способи
з’єднання деталей із різних
конструкційних
матеріалів:
склеюванням, на цвяхах.
Фанера та ДВП в конструюванні
об’єктів технологічної діяльності.
Підготовка заготовок до роботи.
Розмічання: за шаблоном,
копіюванням. Відомості про
припуски на обробку.
Технологія роботи лобзиком.
Правила безпеки при роботі
лобзиком. Організація робочого
місця. Санітарно-гігієнічні вимоги.
Оздоблення виробів.
3
10
Орієнтовні об’єкти практичної
діяльності:
підставка під чашку, сувенір,
іграшка.
Розділ 2. Конструювання та
виготовлення виробів з фанери
Художнє конструювання виробу.
Інформаційні джерела.
Пошук необхідної інформації для
проекту.
Методи проектування
(фантазування, елементи біоніки).
Вибір об’єкту проектування на
фанери і ДВП;
складає план роботи з
виготовлення виробу;
виконує розмічання за
шаблоном;
виготовляє та оздоблює
нескладний виріб за зразком;
організовує робоче місце;
застосовує міні
маркетингове дослідження та
метод фантазування під час
створення виробу
використовує
основні
способи
розмічання
майбутнього виробу.
пояснює складові частини
технологічного
процесу
виготовлення проектованого
виробу.
називає способи отримання
деталей заданої форми.
розрізняє механічні способи
з’єднання деталей.
дотримується правил
безпечної праці, санітарногігієнічних вимог
в
процесі виготовлення
виробів із фанери (ДВП).
Пояснює процес
проектування, створення
виробу;
характеризує процес різання
фанери
застосовує метод
фантазування у створенні
технологічного об’єкта та
основі зібраної інформації.
Реалізація запланованих робіт (
процес випилювання з фанери та
ДВП, обпилювання, шліфування,
Оздоблення виготовлених виробів.)
Оцінка результатів проектної
діяльності.
Орієнтовні об’єкти проектної
діяльності:
підставка під гарячий посуд,
кухонна дошка, дитячі іграшки,
сувеніри, макети літаків,
автомобілів тощо.
4
5
16
3
Варіативний модуль
Резерв часу
українські національні
традиції в оздобленні виробів
із фанери (ДВП);
складає план роботи з
виготовлення виробу;
розпізнає і називає види
інформаційних джерел;
здійснює пошук інформації ;
виконує ескізний малюнок
виробу;
добирає матеріали для
виготовлення виробу з
фанери;
підготовляє матеріал до
обробки;
виконує розмічання заготовок
із фанери (ДВП);
обпилює, шліфує, свердлить
заготовки;
оздоблює виріб;
дотримується правил
безпечної праці в процесі
виготовлення і оздоблення
виробів із фанери (ДВП)
6клас
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Розділ 1. Основи вивчення матеріалів та способів їх
обробки за зразком.
2
Розділ 2. Проектування та виготовлення виробів з
тонколистового металу або дроту
3
Варіативний модуль
4
Резерв часу
Кількість
годин
5
10
16
4
Програма
Розд
іл
1
Ксть
год.
5
Зміст навчального матеріалу
Розділ 1. Основи вивчення
матеріалів та способів їх
обробки за зразком
Метод комбінування. Моделіаналоги,
опис
об’єкта
проектування.
Аналіз конструкції проектованого
виробу
(порівняння зразківаналогів, визначення їх позитивних
і негативних ознак в конструкції
тощо).
Види тонколистового металу та
дроту. Властивості тонколистового
металу.
Добір та підготовка
тонколистового металу (дроту) до
роботи.
Еволюція знарядь праці. Машина
як вид техніки.
Слюсарний верстат, його
призначення. Інструменти та
пристрої для роботи з
тонколистовим металом та дротом.
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Використовує
метод
комбінування
для
створення
чи
вдосконалення
проектованого виробу;
порівнює
різні
зразки
виробів, визначає кращі
ознаки
і
комбінує
конструктивні елементи чи
виріб в цілому;
розпізнає і називає види
тонколистового металу і
дроту, способи
виготовлення;
характеризує види,
властивості та застосування
тонколистового металу і
дроту;
визначає властивості
тонколистового металу;
розуміє і пояснює розвиток
техніки
як
еволюцію
Організація робочого місця.
Правила безпечної праці під час
виконання робіт, санітарногігієнічні вимоги.
Розмічання за шаблоном,
площинне розмічання.
Припуски на обробку та економне
використання тонколистового
металу та дроту.
Технологія обробки
тонколистового металу та дроту.
Опорядження виробів.
Орієнтовні об’єкти практичної
діяльності:
ємкість для дрібних деталей,
сувеніри, іграшки.
2
10
Розділ 2. Проектування та
виготовлення виробів з
тонколистового металу або дроту
Пошук необхідної інформації для
проекту в інформаційних
джерелах.
Методи проектування (метод
комбінування). Планування роботи
з проектування та виготовлення
виробу.
Вибір об’єкту проектування на
основі визначених зразків.
Поняття про показники якості
виробу: функціональні
(можливість використання),
естетичні, ергономічні (зручність
знарядь праці, поняття
машини як основного виду
техніки;
називає інструменти і
пристрої для роботи з
тонколистовим металом та
дротом;
складає план роботи з
виготовлення виробу;
виконує розмічання
заготовок на листовому
металі за шаблоном,
площинну розмітку;
пояснює послідовність
виконання площинної
розмітки;
обґрунтовує необхідність
економного використання
тонколистового маталу;
здійснює підготовку
матеріалу до обробки;
виготовляє та опоряджує
виріб;
називає види опорядження;
організовує робоче місце;
дотримується правил
безпечної праці, санітарногігієнічних вимог.
Характеризує метод
комбінування;
складає план роботи з
проектування та
виготовлення виробу;
користується технічною
літературою, підручниками;
виконує пошук зразків
виробів із тонколистового
металу;
аналізує зразки виробів;
застосовує метод
комбінування для розробки
привабливість)
Відомості про процес різання
тонколистового металу, дроту.
Особливості і прийоми різання
тонколистового металу ручними і
важільними ножицями. Прийоми
різання дроту кусачками.
Інструмент і пристрої для
вирівнювання та гнуття дроту.
З’єднання деталей виробу.
Опорядження виробів.
Оцінка результатів проектної
діяльності
3
4
16
4
зразків виробів;
виконує ескізний малюнок
виробу;
складає технологічну
послідовність виготовлення
плоских та об’ємних
виробів із тонколистового
металу або дроту;
добирає матеріали,
інструменти,
пристосування для
виготовлення
спроектованого виробу;
вибирає прийоми роботи з
тонколистовим та дротом,
Орієнтовні об’єкти проектної
види оздоблення;
діяльності:
підставка , сувеніри, коробочки для виконує прийоми і правила
дрібних деталей, силуети тварин,
оздоблення виробів;
іграшки, головоломки тощо.
пояснює прийоми
з’єднання;
застосовує інструменти для
різання тонколистового
металу та дроту;
виготовляє та оздоблює
спроектований виріб;
організовує робоче місце;
дотримується правил
безпечної роботи,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Варіативний модуль
Резерв часу
7 клас
Тематичний план
№
Назва теми
Кількість
з. п.
годин
1
Розділ 1. Основи вивчення матеріалів та способів їх
10
обробки
2
Розділ 2. Проектування та виготовлення виробів з
22
деревини
3
Варіативний модуль
16
4
Варіативний модуль
16
5
Резерв часу
6
Програма
Розд КДержавні вимоги до рівня
іл
сть
Зміст навчального матеріалу
загальноосвітньої
год.
підготовки учнів
1
10
Розділ 1. Основи вивчення
Використовує інформаційні
матеріалів та способів їх
джерела
під
час
обробки
Робота
з
інформаційними проектування виробу;
джерелами.
Визначення зразків вибирає та обґрунтовує
для проектування. Вибір та конструкцію
об’єкта
обґрунтування
виробу
для проектування;
проектування та виготовлення. використовує
методи
Метод фокальних об’єктів.
проектування та метод
Типові та спеціальні деталі. Види фокальних об’єктів під час
з’єднань
деталей:
рухомі
й визначення
та
нерухомі, рознімні й не рознімні.
обґрунтування конструкції
Деревина як конструкційний
майбутнього виробу;
матеріал: породи деревини ,
розрізняє
типові та
властивості , вади деревини,
спеціальні деталі, види
пиломатеріали.
з’єднань;
Основи технічної графіки: типи
характеризує деревину як
ліній, масштаб, нанесення розмірів, конструкційний матеріал;
ескіз, креслення.
визначає вологість і
Вимірювальний та розмічальний
твердість деревини, етапи і
інструмент (столярний кутник,
правила розмічання,
рейсмус тощо). Припуск на
різання;
обробку.
складає план роботи з
Технології обробки деревини
виготовлення виробу;
(розмічання).
З’єднання деталей з деревини.
Опоряджувальні роботи.
Орієнтовні об’єкти практичної
діяльності:
свічник, іграшки, інструменти,
підставки під квіти, предмети
ужиткового призначення
2
22
Розділ 2. Проектування та
виготовлення виробів з деревини
Пошук необхідної інформації для
проекту.
Методи проектування (метод
фокальних об’єктів).
Основні етапи проектування
виробу: організаційно-підготовчий,
конструкторський, технологічний,
заключний.
Вибір конструкційних матеріалів.
Форма деталей виробів з
прямолінійними та криволінійними
контурами, з отворами.
Технологічний процес
виготовлення проектованого
виробу .
Опоряджувальні та оздоблювальні
роботи.
Презентація результатів проектної
діяльності.
Орієнтовні об’єкти проектної
діяльності:
підставки під квіти, книги, точені
вироби, пристрій для заправки
добирає деревину для
виготовлення виробу;
здійснює підготовку
матеріалу до роботи;
виконує розмічання
заготовок із деревини;
називає види інструментів
для вимірювання та
розмічання, види
опорядження;
виготовляє виріб за
зразком;
організовує робоче місце;
дотримується правил
безпечної роботи,
санітарно-гігієнічних вимог
в процесі виготовлення
виробів із деревини;
Характеризує метод
фокальних об’єктів;
пояснює процес
проектування; називає
етапи проектування;
складає план роботи з
виконання проекту;
виконує пошук необхідної
для проекту інформації в
різних інформаційних
джерелах, аналізує її;
обирає виріб для
проектування;
розробляє критерії виробу з
урахуванням показників
якості;
характеризує деревину як
конструкційний матеріал, її
властивості, вади, процес
обробки деревини, знаряддя
праці для ручної обробки
матеріалу різанням,
способи отримання виробу
заданої форми і розмірів ;
інструменту, інструменти для
шкільної майстерні (кутник, малка,
єрунок, ручки для ножівок,
напилків, стамесок) предмети
ужиткового призначення.
розпізнає види деревини і
пиломатеріалів;
визначає вологість і
твердість деревини, етапи і
правила розмічання,
різання;
розкриває поняття
технічного малюнка, ескізу,
масштабу;
розпізнає і називає типи
ліній, види оздоблення;
дотримується правил
нанесення розмірів,
умовних позначень на
кресленні;
виконує технічний
малюнок, креслення виробу
в масштабі та в натуральну
величину;
описує виріб для
виготовлення із
застосуванням методу
фокальних об’єктів;
складає технологічну
послідовність виготовлення
виробу (плоских або
об’ємних);
добирає матеріали для
виготовлення виробу,
технологію обробки
матеріалу;
виготовляє та оздоблює
спроектований виріб;
застосовує допоміжні
матеріали для оздоблення;
обґрунтовує естетичну
оцінку виробу;
здійснює аналіз допущених
помилок;
організовує робоче місце;
дотримується правил
безпечної роботи,
санітарно-гігієнічних вимог
в процесі виготовлення
виробів із деревини.
3
4
5
16
16
6
Варіативний модуль.
Варіативний модуль.
Резерв часу
8клас
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Розділ 1. Основи вивчення матеріалів та способів їх
обробки
2
Розділ 2. Проектування та виготовлення виробів з
металу
3
Варіативний модуль
4
Варіативний модуль
5
Резерв часу
Програма
Розд
іл
1
Ксть
год.
10
Зміст навчального матеріалу
Розділ 1. Основи вивчення
матеріалів та способів їх
обробки
Комбінаторика у художньому
конструюванні.
Симетрія
і
асиметрія. Ритм. Динамічні й
статичні
форми.
Рівновага.
Фактура матеріалу.
Матеріали хімічного походження
(штучні, синтетичні). Їх переваги і
недоліки
у
порівнянні
із
натуральними
матеріалами.
Способи отримання штучних і
синтетичних матеріалів. Їх вплив
на здоров’я людини і навколишнє
середовище.
Відомості про основні базові
технології: механічні, хімічні,
біологічні,
енергетичні,
інформаційні.
Кількість
годин
10
22
16
16
6
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Використовує
елементи
комбінаторики
в
конструюванні
виробу.
Розуміє і пояснює на
прикладі
проектованого
виробу
симетрію
та
асиметрію,
поняття
динамічної й статичної
форми;
виконує ескізний малюнок
проектованого виробу із
зазначенням
інформації
необхідної
для
його
виготовлення;
називає матеріали хімічного
походження, наводить їх
приклади
на
основі
проектованого виробу;
характеризує переваги і
недоліки
штучних
матеріалів у порівнянні з
Метал як конструкційний матеріал: натуральними;
види металів, властивості металів,
сортовий прокат .
Основи технічної графіки:
проеціювання на дві, три площини,
нанесення розмірів.
Виконання ескізного малюнку
виробу із зазначенням інформації
необхідної для його виготовлення.
Організація робочого місця.
Технологія ручної обробки металу
(розмічання, різання слюсарною
ножівкою, обпилювання тощо)
Інструменти для ручної обробки
металу.
З’єднання деталей.
Опоряджувальні роботи.
Орієнтовні об’єкти практичної
діяльності:
вироби для школи, ужитковопобутові вироби.
2
22
обґрунтовує добір штучних
матеріалів на прикладі
майбутнього виробу;
пояснює
способи
одержання
штучних
і
синтетичних матеріалів, їх
вплив на здоров’я людини
та навколишнє середовище;
називає основні базові
технології, пояснює які з
них будуть використані під
час виготовлення виробу;
характеризує
метал як
конструкційний матеріал,
його властивості, способи
обробки металу, знаряддя
праці для ручної обробки
матеріалу
різанням,
способи отримання виробу
заданої форми і розмірів ;
називає властивості металу;
пояснює властивості різних
металів;
розрізняє види металу;
складає план роботи з
виготовлення виробу;
здійснює підготовку
матеріалу до роботи;
виконує розмічання
заготовок із металу,
технологічні операції з
обробки металу та
опорядження;
називає види опорядження;
організовує робоче місце;
дотримується правил
безпечної роботи,
санітарно-гігієнічних вимог
у процесі виготовлення
виробів із металу.
Розділ 2. Проектування та
виготовлення виробів з металу
Пошук необхідної інформації, її Пояснює необхідність та
аналіз.
достатність вигляду виробу
Художнє конструювання виробу з
металу (метод комбінаторики).
Техніко-технологічні вимоги до
виробу.
Технологічний процес
виготовлення проектованого
виробу.
Опоряджувальні роботи.
Презентація результатів проектної
діяльності.
Орієнтовні об’єкти проектної
діяльності:
інструменти для шкільної
майстерні (кутник, рисувалка,
кронциркуль, нутромір, пристрій
для заточування залізка,
центрошукач тощо),
на кресленні;
характеризує метод
ідеальності в проектуванні;
складає план роботи з
виконання проекту;
виконує пошук необхідної
інформації для виконання
проекту;
аналізує інформацію;
застосовує метод
ідеальності в розробці
ескізу виробу, з
урахуванням критеріїв
виробу; допоміжні
матеріали для оздоблення;
виконує технічний
малюнок, креслення в
масштабі та в натуральну
величину, проеціювання на
дві та три площини;
здійснює планування
раціональної послідовності
виконання робіт;
складає технологічну
послідовність виготовлення
виробу;
розпізнає види сортового
прокату;
визначає твердість,
пластичність металу;
добирає необхідний для
роботи метал та
інструменти;
визначає етапи розмічання,
різання матеріалу;
технологію обробки
матеріалу;
виготовляє та оздоблює
виріб;
обґрунтовує естетичну
оцінку виробу;
здійснює аналіз допущених
помилок;
організовує робоче місце;
дотримується правил
безпечної роботи,
санітарно-гігієнічних
вимог;
захищає проект.
3
4
5
16
16
6
Варіативний модуль.
Варіативний модуль.
Резерв часу
9клас
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Варіативний модуль
2
Розділ 2. Проектування та виготовлення комплексного
виробу
3
Резерв часу
Програма
Розділ Ксть
Зміст навчального матеріалу
год.
1
16 Варіативний модуль.
2
16
Кількість
годин
16
16
3
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Розділ 2. Проектування та
виготовлення комплексного
виробу
Автоматизація, комп’ютеризація
технологічних
процесів,
застосування промислових роботів.
Застосування
автоматичних
приладів на виробництві та в
побуті. Застосування комп’ютерної
техніки у сучасних технологічних
процесах
Композиційні
матеріали
як
сучасний
вид технологій
із
створення нових конструкційних
матеріалів.
.
Пояснює сутність процесу
автоматизації сучасного
технологічного процесу.
наводить
приклади
застосування
автоматичних приладів на
виробництві та побуті.
характеризує
застосування
комп’ютерної техніки у
сучасних технологічних
процесах.
називає і використовує в
Визначення завдань проекту.
Пошук інформації, її аналіз
відповідно до поставлених завдань.
Основи біоніки у проектуванні.
Виконання моделей і макетів із
різних матеріалів (пластилін, папір,
картон,
текстильний
матеріал
тощо).
Вибір конструкційних матеріалів:
деревина, метал, пластмаса, шкіра,
камінь тощо (можливе їх
поєднання).
Добір інструментів та планування
технологічного процесу.
Ескізний малюнок проектованого
виробу. Розроблення необхідних
документів для виготовлення
виробу.
Виконання проекту (комплексної
роботи).
Розроблення реклами. Елементарні
економічні обґрунтування проекту,
міні-маркетингові дослідження.
Захист проекту (комплексної
роботи). Аналіз допущених
недоліків. Оцінювання результатів
проектної діяльності і виробу.
Орієнтовні об’єкти проектної
діяльності:
універсальні та спеціальні
пристосування, вироби із
застосуванням токарних робіт,
предмети ужиткового призначення
роботі
над
проектом
основні елементи біоніки.
характеризує особливості
композиційних матеріалів,
способи їх одержання.
має уявлення про
виконання макетів і
моделей проектованого
виробу
Складає план роботи з
виконання проекту, план
проектної діяльності (з
визначенням термінів на
кожний етап
проектування);
визначає виріб для
проектування;
обирає конструкційні
матеріали;
здійснює пошук та аналіз
інформації, необхідної для
виконання проекту;
розробляє ескізний
малюнок виробу з
використанням будь-якого
методу проектування;
необхідні документи для
виготовлення виробу;
рекламу;
виготовляє та оздоблює
виріб;
виконує елементарні
економічні розрахунки,
міні-маркетингові
дослідження;
оформляє порт фоліо;
організовує робоче місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог;
здійснює аналіз
допущених недоліків
(помилок);
захищає проект;
оцінює результати
проектної діяльності та
виробу.
3
4
Резерв часу
ВАРІАТИВНІ МОДУЛІ
5-6 КЛАСИ
Раїлко Л.К.,
СЗШ № 285, м. Київ
Варіативний модуль
Технологія виготовлення м’якої іграшки
(5-6 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів з одним із найдавніших
видів декоративно – прикладного мистецтва - іграшкою. Для виготовлення
м’якої іграшки використовують залишки тканин, хутра, шкіри, фетру,
клейонки та інших недорогих матеріалів. Для оздоблення виробів завжди є
різні ґудзики, намистинки, бісер тощо.
Для виготовлення іграшок варто заготувати відповідні шаблони, на
основі яких можна змоделювати кілька іграшок. Особливо цікавими
виглядають вироби, де учні фантазують та оздобляють іграшку на свій
смак. Це сприяє розвитку творчих здібностей учнів.
Виготовляти м’яку іграшку можна як ручним так і машинним
способом. Під час виготовлення м’якої іграшки можна відпрацювати шви,
які вивчаються в обов’язковій частині програми.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу організації
робочого місця, правилам безпечної праці, санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
Назва теми
№
Кількість
з.п.
годин
1
Основи технології виготовлення м’якої іграшки
4
2
Проектування і виготовлення виробу.
11
3
Презентація виготовлених виробів.
1
Всього
16
К-сть год.
Програма
№№
№
3
.п.
1
4
2
Назва теми та її зміст
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Основи технології виготовлення
м’якої іграшки
М’яка іграшки у сучасному
декоративно- ужитковому мистецтві.
Плоскі та об’ємні іграшки.
Матеріали для виготовлення м’якої
іграшки та їх властивості.
Інструменти та пристосування
(наперсток, булавки, голки, ножиці)
для шиття м’якої іграшки.
Організація робочого місця.
Правила безпечної роботи та
санітарно-гігієнічні вимоги.
Технологія виготовлення м’якої
іграшки (плоскої, об’ємної з помпонів).
Оздоблення іграшки.
Називає і розрізняє види
м’яких іграшок;
характеризує матеріали, які
використовуються для
виготовлення іграшки;
добирає матеріали,
інструменти та
пристосування для роботи;
збільшує ( зменшує)
шаблони;
виготовляє нескладну
іграшку;
організовує робоче місце;
дотримується правил
безпечної праці, санітарногігієнічні вимоги;
організувє робоче місце;
Здійснює пошук виробіваналогів;
розробляє ескізний малюнок
об’ємної ;
виготовляє шаблони для
виготовлення іграшки;
добирає матеріали для
іграшки та оздоблення;
інструменти,
пристосування;
визначає спосіб з’єднання
деталей (за необхідності);
виготовляє деталі іграшки;
з’єднує деталі іграшки;
добирає та оздоблює виріб;
контролює якість виробу;
організовує робоче місце;
дотримується правил
безпечної праці, санітарно-
11 Проектування та виготовлення
виробу
Пошук виробів-аналогів. Розроблення
ескізного малюнка м’якої іграшки.
Виготовлення шаблонів.
Підготовка матеріалів до роботи.
Виготовлення іграшки. Оздоблення.
Контроль якості виробу.
гігієнічних вимог.
3
1
Презентує виріб;
Презентація виготовлених виробів.
Презентація, самооцінка та оцінювання здійснює самооцінку
виробів.
виробу.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
М’які іграшки (плоскі, об’ємні).
Інструменти, обладнання та пристосування
1.Ножиці
2.Голки
3.Лінійка
4.Олівець
5.Наперсток
6.Булавки
7.Копіювальний папір
Матеріали
Картон, тканина : (бавовняна, вовняна, фліс, вельвет, велюр, плюш, хутро,
шкіра) гладко фарбована, з різними малюнками, ґудзики, бісер, намисто, дріт
тощо.
Література
1.Соколова Ю. АП, Сидорович Ю.А. «Мягкая игрушка» . - СантПетербург, «2000. -Літера. - 205 с.
2.Чурзина Н.О. -:«Мягкая игрушка.Шаг за шагом» 2007 - СантПетербург, 32с.
3.Чурзина Н.О. - «Мягкая игрушка. Веселий зоопарк». Сант-Питербург ,
32с.
4. Упорядник Шушуріна Л.О.- «Для дома для семьи» К. 1981., 120 с.
Боринець Н.І.,
ІППО КУ ім. Бориса Грінченка
Варіативний модуль
Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними
(5-6 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 5-6 класів з технологією
вирощування рослин (квітів) та догляду за ними. Нас оточують квіти в
приміщеннях, на клумбах, квітниках, присадибних ділянках. Вони приносять
радісні відчуття, якщо правильно дібрані за розташуванням, видами,
кольором, терміном цвітіння тощо. Неабияку роль відіграє і форма клумби,
квітника, посудини, де ростуть квіти.
Вивчати з учнями технологію вирощування та догляду за квітами треба
враховуючи можливості навчального закладу. Це можуть бути або квітники,
або клумби, або озеленення приміщення (школи, навчальної майстерні). Не
виключений варіант вирощування та догляду за квітами біля місцевих
пам’ятників тощо.
Добираючи квіти для вирощування варто враховувати не тільки сучасні
види квітів, а й особливості свого регіону.
У розділі «Проектування і вирощування квітів) учні мають можливість
розробити варіанти озеленення приміщення, клумб, квітників (за вибором
учителя).
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам під час
виконання робіт із грунтом.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології вирощування рослин (квітів) та
догляду за ними.
2
Проектування, вирощування квітів.
3
Презентація результатів роботи
Всього
Кількість
годин
4
11
1
16
Програма
№
з.п.
Ксть
год.
1
4
Назва теми та її зміст
Основи
технології
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
вирощування Розрізняє та називає
рослин (квітів) та догляду за ними.
Квітникарство
як
частина
декоративного садівництва. Види квітів
для
вирощування на
клумбах,
квітниках,
присадибних ділянках,
приміщеннях. Однорічні, дворічні та
багаторічні квіти. Поєднання квітів на
присадибних
ділянках,
клумбах,
приміщеннях.
Традиційні квіти, які прикрашають
українські садиби. .
Види клумб та квітників, їх форми.
Облаштування. Технологія створення
квітників та клумб.
Інструменти, пристрої, матеріали,
які
використовуються
під
час
вирощування та догляду за квітами.
Санітарно-гігієнічні вимоги, правила
безпечної праці, організація робочого
місця під час вирощування і догляду
за квітами.
Добір квітів з урахуванням їх виду
та призначення, клімату, пір року .
Підготовка грунту. Вирощування,
розмноження та догляд за квітами (у
відкритому грунті, приміщенні).
Отруйні квіткові рослини.
2
11
Проектування озеленення приміщень
(клумб, квітників).
Умови вирощування та догляду за
квітами.
Створення ескізного малюнка
розташування квітів (в приміщенні, на
клумбах, квітниках).
Добір кімнатних рослин з
урахуванням мікроклімату приміщення
( інтер’єру) та їх декоративних
якостей, біологічної активності летких
рослинних речовин деяких квітів.
Підготовка грунту для квітів.
Висаджування квітів. Підживлювання
квітів.
Догляд за квітами (поливання,
збризкування, обрізання і щеплення).
види квітів; клумб та
квітників;
добирає види квітів,
грунти за
призначенням;
інструменти для
догляду за квітами;
підготовлює грунт для
квітів;
доглядає за квітами;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Здійснює пошук
інформації про квіти;
визначає умови для
існування квітів;
розробляє форму
клумби, квітника;
добирає види квітів з
урахуванням умов,
місця розташування,
призначення;
добирає та готує
грунт для рослин;
добирає посудини для
квітів;
висаджує (висіває)
квіти;
3
1
Пересаджування. Шкідники рослин та доглядає за квітами;
боротьба з ними. Хвороби квітів та їх організовує робоче
лікування.
місце під час
виконання різних
робіт;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог;
Презентує
свою
Презентація результатів роботи.
Презентація, самооцінка та оцінювання
роботу;
проектної роботи.
оцінює виріб.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Вирощування та догляд за квітами на клумбах, квітниках, рабатках,
альпійських гірках, присадибних ділянках, парках, в приміщеннях тощо.
Інструменти
Шнур, лопата, граблі, сапа, лопатка.
Матеріали
Насіння квітів, посадковий матеріал, засоби догляду за квітами.
Боринець Н.І.,
ІППО КУ імені Бориса Грінченка
Варіативний модуль
Технологія догляду за тваринами
(5-6 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів з технологією догляду за
тваринами. Цей модуль може вивчатись у тих навчальних закладах, які
мають відповідну матеріальну базу (кролеферму тощо).
Учні знайомляться із різними видами тварин (кролі, кури, гуси, качки,
індики), їх породами, особливостями утримання та годівлі.
Особливу увагу треба звертати на особисту гігієну, правила безпечної
праці під час роботи (за необхідності) з тваринами.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології догляду за тваринами
2
Технологія догляду за тваринами
Всього
Кількість
годин
4
12
16
Програма
Кількість
годин
1
4
Назва теми та її зміст
Основи технології догляду за
тваринами
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Називає галузі
сільського
2
12
Тваринництво як галузь сільського
господарства. Значення тваринництва
як галузі сільського господарства і
добробуту людей. Розвиток
тваринництва в регіоні. Поняття про
спеціалізацію.
Корми для тварин. Раціон.
Утримання та годівля тварин. Догляд
за приміщенням. Поняття про
дезінфекцію. Профілактика
захворювань тварин.
Правила безпечної праці та особистої
гігієни під час виконання робіт з
догляду за тваринами.
Технологія догляду за тваринами
Породи тварин їх добір.
Види кормів для тварин (які
вивчаються). Заготівля кормів.
Правила безпечної праці та особистої
гігієни під час виконання робіт з
заготівлі кормів. Підготовка їх до
згодовування.
Особливості умов утримання (кролів,
курей, індиків, качок, гусей).
Інвентар для утримання та годівлі
тварин. Способи удосконалення
приміщень для утримання та
інвентарю для годівлі тварин.
господарства;
розрізняє і називає
різні види тварин;
види кормів для
тварин;
складає раціон для
кролів;
називає способи
профілактики
захворювань тварин;
Розпізнає породи
тварин за зовнішніми
ознаками;
складає раціон для
тварин (за вибором);
спостерігає за ростом,
розвитком тварин (за
вибором), зміною
їхнього раціону;
обґрунтовує вибір
тварин і породи для
свого господарства;
доглядає за тваринами
(за вибором);
заготовляє корми (за
необхідності);
дотримується правил
особистої гігієни,
безпечної праці при
роботі з тваринами,
заготівлі кормів.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
кролі, кури, індики, качки, гуси (за вибором)
Інвентар для догляду за тваринами.
Боринець Н.І.,
ІППО КУ ім. Бориса Грінченка
Варіативний модуль
Технологія виготовлення народної ляльки
(5-6 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 5-6 класів з технологією
виготовлення народної ляльки – традиційним уподобанням малих і великих
українців. Крім того, учні ознайомляться із обрядово-магічними функціями
народних ляльок, типами хатніх ляльок.
Технології виготовлення запропонованих ляльок доступні для учнів 5-6
класів. Для роботи можна використовувати доступні матеріали (залишки
тканини, шкіри, нитки, пряжа, природні матеріали тощо).
Для освоєння технології виготовлення ляльок не варто добирати складні
технології. Особливе значення для кожного «творця» ляльки має її одяг,
оздоблення. Вдало виконана лялька буде мати для учнів 5-6 класів практичне
застосування (як іграшка, оберіг, сувенір тощо).
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології виготовлення народної ляльки.
2
Проектування (конструювання) і виготовлення виробів.
3
Презентація виготовлених виробів.
Всього
Кількість
годин
4
11
1
16
Програма
Кіль
кість
год.
1
4
Назва теми та її зміст
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Розрізняє народні
Основи технології виготовлення
ляльки;
народної ляльки
Лялька з тканини як самобутнє явище називає основні
у побуті та мистецтві українців.
елементи
Уособлення образу людини в ляльці. традиційного
Конструктивні особливості
оздоблення ляльок;
стародавніх ляльок (відсутність рук та добирає матеріали та
ніг). Обрядово-магічні функції
інструменти, які
2
11
(хатній родовий оберіг, заступник,
запорука народження власної дитини
тощо). Традиційні типи хатніх
вузлових ляльок.
Матеріали, які використовуються
для виготовлення ляльок.
Традиційні способи виготовлення
ляльок (вузлові та шиті, з папьє-маше
та м’яких матеріалів, сухого зілля,
трави, паперо ляльки).
Одяг ляльки, його залежність від
традицій українського національного
вбрання.
Інструменти для виготовлення
народних ляльок.
Технологія виготовлення народної
ляльки.
Організація робочого місця.
Правила безпечної роботи та
санітарно-гігієнічні вимоги.
Проектування, виготовлення та
оздоблення виробів.
Добір ляльки для виготовлення.
Пошук виробів-аналогів. Створення
ескізного малюнка ляльки, одягу,
(взуття), прикрас.
Втілення в ляльчиному костюмі
художнього смаку та уподобань її
творця.
Добір матеріалів та підготовка
базових та доповнюючи матеріалів до
роботи.
Виготовлення ляльки.
Контроль якості виробу. Оцінювання
виробу.
використовуються для
виготовлення та
оздоблення ляльки;
виготовляє ляльку
(одяг, прикраси);
оздоблює ляльку;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Добирає вид ляльки
для виготовлення;
здійснює пошук
виробів-аналогів;
складає ескізний
малюнок ляльки, її
одягу, прикрас;
конструює одяг,
прикраси;
добирає і готує
матеріали для роботи,
інструменти ;
виготовляє виріб;
контролює якість
виробу;
аналізує результати
роботи;
здійснює самооцінку
виробу;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
3
1
Презентація виготовлених виробів.
Презентація, самооцінка та
оцінювання виробів.
Презентує свій виріб;
оцінює виріб.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Вузлові та шиті ляльки, ляльки з папьє-маше та м’яких матеріалів, сухого
зілля, трави, паперові, нитяні ляльки тощо.
Інструменти та пристосування
Голки, ножиці, наперсток (відповідно до обраного виду ляльки).
Матеріали
Тканина, шкіра, нитки, пряжа, папір, сухе зілля, солома, трава, намистинки,
блискітки, бісер тощо.
Лещук Роман Миколайович,
м. Вінниця, ССЗШ №34
Гащак Володимир Михайлович,
м. Івано-Франківськ, СЗШ №7
Варіативний модуль
Технологія ажурного випилювання
(5-6 клас)
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології ажурного випилювання.
2
Проектування і виготовлення виробів.
3
Презентація виготовлених виробів.
Всього
Кількість
годин
4
11
1
16
Програма
Кількість
годин
1
4
Назва теми та її зміст
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Розрізняє вироби,
Основи технології ажурного
оздоблені ажурним
випилювання.
Ажурне випилювання як один із видів випилюванням;
оздоблення виробів .
добирає матеріали та
Інструменти та пристосування для
інструменти, які
ажурного випилювання.
використовуються для
Вимоги до конструкційних матеріалів випилювання;
та їх особливості.
вирізає нескладні
Прийоми випилювання. Кріплення
елементи ажурного
пилочки лобзика з використанням
випилювання;
пристосувань (за наявності). Способи організовує робоче
випилювання.
місце;
Способи з’єднання деталей
дотримується правил
2
11
3
1
Організація робочого місця.
Правила безпечної роботи та
санітарно-гігієнічні вимоги.
Технологія ажурного випилювання .
Проектування, виготовлення та
оздоблення виробів.
Пошук виробів-аналогів оздоблених
ажурним випилюванням.
Складання з шаблонних елементів
візерунку для випилювання.
Підготовка заготовок до
випилювання.
Способи перенесення малюнка на
поверхню заготовки.
Правила випилювання.
Технологія
оздоблення
виробу
ажурним випилюванням.
Організація робочого місця.
Презентація виготовлених виробів.
Презентація, самооцінка та
оцінювання виробів.
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Здійснює пошук
виробів-аналогів та
зображень для
випилювання, добирає
виріб для
виготовлення;
виготовляє деталі (за
необхідністю)
готує поверхню до
випилювання;
виконує випилювання;
з’єднує деталі виробу
(за необхідності);
контролює якість
виробу;
організовує робоче
місце під час
виконання різних
робіт;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог;
Презентує свій виріб;
оцінює виріб.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Сувеніри, підставки для невеликих предметів, рамки, панно, шкатулки,
полички, вази, фруктовниці.
Інструменти та обладнання
Лобзик, столик для випилювання, шило, коловорот, свердла, матеріали для
шліфування, копіювальний папір, калька, олівець.
Матеріали
Фанера.
Рекомендована література:
1. Бешенков О. К. Технологія ( технічна праця ).Технічні і проектні
завдання для учнів. 5-9 кл.: Посібник для вчителя. М.: Дрофа, 2004.
2.Програми з трудового навчання для загальноосвітніх закладів. – К. 2005.
3.Соколов Ю.В. Альбом по випилюванню. – М. Лісна промисловість, 1991.
4. Терещук Б. М. , Туташинський В.І. Трудове навчання, 5 кл. навчальнометодичний посібник. –Х.: Видавництво «Ранок», 2007.
5.Тхоржевський Д. О. Методика трудового і професійного навчання та
викладання загально технічних дисциплін. – К.: Вища школа, 1992.
Боринець Н.І.,
ІППО КУ ім. Бориса Грінченка
Варіативний модуль
Технологія виготовлення виробів з текстильних і нетканих матеріалів
ручним способом
(5 – 6 класи)
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Вступ
2
Основи технології виготовлення аплікації.
3
Конструювання і виготовлення виробів із
текстильних і нетканих матеріалів.
4
Презентація виготовлених виробів.
Кількість
годин
1
4
10
Всього
1
16
Програма
1
Кіль
кість
год.
Назва теми та її зміст
1
Вступ
Узагальнення знань, отриманих
учнями у початковій школі. Завдання
предмета «Трудове навчання».
Поняття про технологію. Основні
види технологічної діяльності у
побуті: приготування їжі, прання,
виготовлення одягу, в’язання,
вишивання, ремонт квартири тощо.
Знаряддя праці: ножиці, голка, спиці,
гачок, молоток, пилка тощо.
Правила внутрішнього розпорядку в
навчальній майстерні. Правила
безпечної праці.
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Характеризує
технологію як
перетворюючу
діяльність;
наводить приклади
технологічної
діяльності у побуті;
дотримується правил
внутрішнього
розпорядку та
безпечної праці в
майстерні
2
4
3
11
Основи технології виготовлення
аплікації
Види конструкційних матеріалів для
виготовлення аплікації: тканина,
нитки, пряжа, неткані матеріали.
Технологічний процес. Технологія
виконання аплікації з волокнистих
матеріалів. Способи розмічання (за
шаблоном, через копіювальний папір,
способом перенесення).
Планування роботи з виготовлення
виробу. Складання послідовності
технологічних операцій. Добір
матеріалів та інструментів.
Виготовлення деталей аплікації ( за
шаблоном). Копіювання малюнка на
основу.
Способи механічного з’єднання
деталей (зв’язування, зшивання,
склеювання, на цвяхах).
Закріплення деталей аплікації. Шов
«уперед голку», «назад голку».
Виготовлення та оздоблення виробу.
Правила безпечної праці при роботі з
різними інструментами . Організація
робочого місця, санітарно-гігієнічні
вимоги.
Конструювання та виготовлення
виробів з текстильних і нетканих
матеріалів
Методи проектування: фантазування.
Використання біооформ у створенні
виробу. Міні маркетингові
дослідження (анкетування).
Ескізні малюнки як складова процесу
конструювання. Загальні відомості
про процес конструювання виробу,
його етапи.
Конструкційні матеріали та їх вибір.
Короткі відомості про текстильні
волокна. Будова тканини (основа,
піткання, пруг). Лицьовий і
виворітній боки тканини.
Деталь. Загальні відомості про
способи отримання деталей заданої
Розрізняє матеріали,
які потрібні для
роботи;
розпізнає тканини,
нитки, пряжу;
характеризує
технологію аплікації;
розрізняє механічні
способи з’єднання
деталей;
складає план роботи з
виготовлення виробу ;
переносить малюнок
на тканину;
виготовляє за
шаблонами деталі;
виріб;
оздоблює виріб;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Характеризує
художнє
конструювання як етап
створення виробу;
виконує анкетування
(визначення потреби у
виробі);
називає способи
отримання деталей
заданої форми;
розпізнає і називає
нитки основи,
піткання, пруг;
розрізняє лицьовий і
виворітний бік
форми із різних матеріалів (різання,
пиляння, штампування, лиття).
Добір матеріалів для виготовлення
виробу, визначення їх кількості. Добір
інструментів, (пристосувань).
Планування роботи з виготовлення
виробу. Послідовність виготовлення
виробу. Правила безпечної праці,
санітарно-гігієнічні вимоги та
організація робочого місця.
4
1
тканини;
називає способи
отримання деталей
заданої форми;
складає план роботи з
виготовлення виробу;
визначає і пояснює
складові
технологічного
процесу виготовлення
виробу, їх
послідовність;
добирає спосіб
одержання і з’єднання
деталей;
добирає матеріали та
інструменти для
виготовлення
задуманого виробу;
виготовляє виріб;
організовує своє
робоче місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Презентація виготовлених виробів. Презентує свій виріб;
Організація виставки учнівських
оцінює виріб;
робіт. Самооцінювання та оцінювання здійснює самооцінку
виробів.
результатів діяльності
Орієнтовні об’єкти праці
гольниця, листівка, серветка, килимок, настінна мініатюра, ляльки для
лялькового театру, настінні прикраси (аплікація з шнурів), мішечок для
подарунків, іграшки тощо.
Інструменти
Ножиці, голки, шаблони
Матеріали
Текстильні і неткані матеріали
Боринець Н.І.,
ІППО КУ ім. Бориса Грінченка
Варіативний модуль
Технологія виготовлення вишитих виробів
(5- 6 класи)
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології виготовлення вишитих виробів
2
Проектування та виготовлення вишитих виробів
3
Презентація виготовлених виробів
Всього
Кількість
годин
6
9
1
16
Програма
2
Кіль
кість
год.
Назва теми та її зміст
6
Основи технології виготовлення та
оздоблення виробів вишивкою
Українська вишивка – традиційний
вид оздоблення виробів. Види
виробів, оздоблених вишивкою.
Тканина для вишивання (бавовняна,
лляна). Поняття про ткацьке
переплетення. Полотняне
переплетення. Ручні шви і строчки.
Машинна вишивка. Використання
комп’ютерної техніки у вишиванні.
Особливості перенесення малюнка
для вишивання на різні види тканин.
Інструменти та пристосування
(п’яльця, наперсток) для вишивання.
Технологія виконання ручних
з’єднувальних та оздоблювальних
швів (штапівки, стебловий і
тамбурний шви, косий хрестик,
козлик, проста гладь). Графічне
зображення швів. Технологія
виготовлення (оздоблення) виробу.
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Називає вироби,
оздоблені вишивкою;
розпізнає ручні шви і
строчки;
розуміє і пояснює
розвиток техніки як
еволюцію знарядь
праці, поняття машини
як основного виду
техніки;
зображає графічно
шви;
виконує шви, які
вивчаються;
планує роботу з
вишивання виробу;
виготовляє
нескладний вишитий
виріб з елементами
кількох швів, які
вивчаються;
організовує робоче
Правила безпечної праці, санітарногігієнічні вимоги та організація
робочого місця.
3
9
Проектування та виготовлення
вишитих виробів
Орнамент та види орнаментів. Рапорт.
Поняття про композицію у вишивці.
Символи в українській народній
вишивці.
Методи проектування: комбінування.
Моделі-аналоги. Виявлення
найкращих ознак у кожному зразку.
Складання опису виробів, як виду
проектної документації. Критерії
виготовлення вишитого виробу.
Створення ескізного малюнка виробу
та малюнка для вишивання.
Добір тканини, ниток для виробу.
Послідовність виготовлення.
Остаточна обробка вишитого виробу.
Догляд за вишитими виробами.
Особливості волого-теплової обробки
вишитих виробів.
Правила безпечної праці, санітарногігієнічні вимоги та організація
робочого місця
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Розпізнає й називає
основні види
орнаментів;
визначає рапорт на
орнаменті;
складає план роботи з
виконання проекту;
здійснює пошук
моделей-аналогів
вишитих виробів;
порівнює зразки і
визначає кращі ознаки;
розробляє критерії
вишитого виробу;
планує роботу з
виготовлення виробу;
розробляє (комбінує)
малюнок для
вишивання (з
використанням
кількох швів);
переносить малюнок
на тканину (якщо
використовується
гладьовий шов);
виготовляє вишитий
виріб;
виконує остаточну
обробку виробу;
оцінює готовий виріб;
використовує способи
догляду за вишитими
виробами;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог;
4
1
Презентація виготовлених виробів.
Організація виставки учнівських
робіт. Самооцінювання та оцінювання
виробів.
Презентує свій виріб;
оцінює виріб;
здійснює самооцінку
результатів діяльності
Орієнтовні об’єкти праці
закладинка для книжки, серветка, рушничок, гольниця, торбинка для
парфумів, чохол для мобільного, чохол для окулярів, прихватка, комірець,
носова хустинка, панно тощо.
Інструменти і пристосування
Ножиці, голки, кілочок, п’яльця, наперсток.
Матеріали
Тканина для вишивання, нитки.
Вознюк Сергій Мефодійович,
Адамчук Валерій Євстафійович,
Миколаївська ЗШ
Млинівського району Рівненської області;
Петров Ярослав Анатолійович
завідуючий кабінетом технологій РОІППО
Варіативний модуль
Технологія виготовлення дерев’яної іграшки
(5-6 класи)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 5-6 класів з технологією
виготовлення дерев’яної іграшки.
Дерев’яна народна іграшка належить до унікальних явищ культури. Вона
є предметом дитячої гри, засобом виховання та розвитку дитини, об'єктом
творчості, декоративною оздобою, сувеніром. Власне, ці функціональні
відмінності, тісно переплітаючись, зумовили її активну роль у процесі
культурної спадкоємності поколінь та мистецьку своєрідність.
Реалізація змісту цієї варіативної частини програми повинна
забезпечити вирішення наступних завдань:
 розширення кругозору з історії народних традицій , прилучення до
національної культури, переймання духовності рідного народу;
 залучення учнів до певного виду діяльності, формування необхідних
для цього знань і вмінь, навчання учнів поводження з різноманітними
засобами праці;
 формування знань про історію виникнення іграшки, її функції в
історичному розвитку, формування в учнів культури побуту та праці,
трудових прийомів і умінь виготовлення іграшок;
 розвиток фантазії і уяви, позитивного впливу на моральне та фізичне
виховання, естетичного смаку.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології виготовлення дерев’яної іграшки.
2
Проектування і виготовлення дерев’яної іграшки.
3
Презентація виготовлених виробів.
Всього
Програма
Кількість
годин
4
11
1
16
№ К-сть Зміст навчального матеріалу
з.п. годин
1
4.
2
11
3
1
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки
учнів
Наводить приклади різних
Основи технології виготовлення
видів дерев'яних іграшок.
дерев’яної іграшки.
Короткі відомості з історії виникнення добирає конструкційні
української народної іграшки.
матеріали та інструменти для
Призначення, види та конструктивні
роботи;
особливості дерев'яної іграшки.
обґрунтовує підбір
Види конструкційних матеріалів для
конструкційного матеріалу
виготовлення дерев'яної іграшки.
залежно від призначення
Інструменти та обладнання для
виробу;
виготовлення дерев’яної іграшки.
організовує робоче місце;
З’єднання деталей.
виготовляє просту дерев’яну
Оздоблення дерев’яної іграшки.
іграшку;
Правила безпечної роботи та санітарно- дотримується правил
гігієнічні вимоги.
безпечної праці під час
Організація робочого місця.
виконання робіт.
Вибір та виготовлення простої
дерев'яної іграшки(яка складається з 1-3
деталей).
Здійснює пошук інформації;
Проектування та виготовлення
вибирає виріб для виготовлення;
дитячої іграшки.
Пошук необхідної інформації для
виконує розмічання деталей
проекту.
виробу за шаблоном;
Вибір об’єкту проектування на основі розробляє ескізний малюнок;
зібраної інформації.
виготовляє шаблони та деталі
Розроблення ескізного малюнка,
іграшки;
шаблонів деталей виробу.
виконує складання деталей
Технологічна послідовність
іграшки;
виготовлення виробу:
оздоблює дерев’яну іграшку;
- виготовлення шаблонів;
дотримується правил безпеки
- виготовлення деталей запланованого праці та організації робочого
виробу;
місця під час виготовлення
- складання виробу;
дерев'яної іграшки.
- оздоблення виробу.
Презентація та оцінка виготовлених Здійснює оцінку виготовленого
виробу. Презентує виріб.
виробів.
Орієнтовний перелік об'єктів праці.
 іграшки з пристроями механічного характеру («Крізні лунки»,
«Впіймай м'ячик», « Впіймай кільце», « Шнурові головоломки»,
«Колективна гра», «Вертоліт», настільний атракціон «Сова»,
«Кроленя» ,»М'яч у сітку», «Крокуючий песик", " Коток", «Коник на
коліщатках», «Дзиґа» , «Коники-качалки», «Фуркала», «Вітрячок»
тощо;
 іграшки, що зображують людей і тварин («Лялька», «Коник»,
«Пташка» тощо);
 іграшкові меблі («Ліжко», «Скриня», «Колиска», «Лава»,
«Крісло», «Диван», « Шафа» тощо);
 іграшки, що видають звуки: «Свищик», «Брязкальце», «Деркач»,
«Сопілка», Скрипочка»);
 іграшкові транспортні засоби («Візочок», «Тачка», «Сані», «Човник»,
контурні моделі автомобілів);
Інструменти та обладнання.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Олівець, лінійка, циркуль, копіювальний папір.
Шаблони.
Лобзик, ножівка.
Напилок, рашпіль, шліфувальний папір.
Фарби, морилка, лак.
Прилад для випалювання по деревині.
Матеріали.
Фанера, деревина, шнурок, тонкий листовий метал, дріт.
Література:
1.Богуш А.М. Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному
закладі: навчальний посібник. – 2-е вид, перероб. І доп. – К.: Вища школа,
2002, -- 407с.
2 . "Внеклассные занятия по труду" Н.Д.Беляков-1969 рік.
3. Герус Л.М. Українська народна іграшка. Наукове видання. – Львів: НАН
України, інститут народознавства, 2004. – 262с
4. "Игры-занятия с малышами" А.Н.Фролова -1980 рік.
5.Лозко Г.С.Українське народознавство. – К.: Зодіак - ЕКО, 1995. –368с.
6. "Основи обробки деревини" Л.О.Пивоваров, В.П.Степанко,
Я.Задніпровський -1979 рік.
7. Тищенко Р.. Історія декоративно - прикладного мистецтва України. – К.,
1992.
Боринець Н.І.
ІППО КУ ім.. Бориса Грінченка, м.Київ
Павич Н.М. ОІППО м.
Хмельницький
Варіативний модуль
Технологія виготовлення швейних виробів ( машинним способом)
(5 -6 клас)
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Технологія виготовлення виробів машинним способом.
Кількість
годин
7
2
Проектування, виготовлення та оздоблення швейного
виробу.
8
3
Презентація виготовленого виробу. Самооцінка та
оцінювання виробів.
Всього
1
16
Програма
Кількість
годин
1
7
Назва теми та її зміст
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Технологія виготовлення швейних Називає швейні
вироби;
виробів машинним способом
розпізнає тканини,
Текстильні матеріали: тканина, нитки. нитки;
Види швейних виробів. Художнє
розпізнає і називає
конструювання.
нитки основи,
Технічне конструювання. Масштаб,
піткання, пруг;
типи ліній, нанесення розмірів,
розрізняє лицьовий і
умовні. Конструкційні матеріали та їх виворітний бік
вибір. Короткі відомості про
тканини;
текстильні волокна та їх види. Будова виконує ескізні
тканини (основа, піткання, пруг).
малюнки швейного
Лицьовий і виворітній боки тканини. виробу та креслення;
Знімання мірок. Виготовлення
обґрунтовує модель
викрійки. Моделювання. Лекало.
швейного виробу;
Розкладка викрійки (лекал) на
вміє виконувати
тканині. Добір матеріалів для
нескладне
виготовлення виробу, визначення їх
моделювання;
2
8
кількості. Інструмент, пристосування,
обладнання.
Технологічна послідовність
виготовлення виробу.
Розкрій виробу. Ознайомлення з
будовою швейної машини. Виконання
швів ( упідгин з відкритим та
закритим зрізом, зшивний).
Вимоги до швейних виробів
(гігієнічні, естетичні, економічні).
Показники якості швейного виробу
(функціональність, естетичність,
ергономічність, технологічність,
економічність). Виготовлення та
оздоблення виробу. ВТО швейного
виробу.
Правила безпечної праці при роботі з
швейним обладнанням та
пристосуваннями. Організація
робочого місця, санітарно-гігієнічні
вимоги.
Оцінювання якості виробу.
виконує розкладку
викрійок на тканині;
розкроює тканину;
називає вимоги до
швейних виробів;
виконує машинні шви;
виготовляє та
оздоблює виріб;
аналізує результати
роботи;
виконує ВТО;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Проектування, виготовлення та
оздоблення швейного виробу.
Визначення завдань з виконання
проекту. Пошук моделей-аналогів
виробів.
Створення
ескізного
малюнку
виробу. Побудова креслення виробу.
Виготовлення викрійки (лекала).
Складання
технологічної
послідовності виготовлення виробу.
Виготовлення виробу. Оздоблення
виробу. Оцінка якості виробу.
Визначення орієнтовної вартості
виробу.
Виконує мінімаркетингове
дослідження;
складає план роботи з
виготовлення виробу;
здійснює пошук
подібних виробів та
аналізує їх;
виконує ескізні
малюнки швейного
виробу; обґрунтовує
модель швейного
виробу;
знімає мірки;
виконує креслення;
виконує нескладне
моделювання;
виконує викрійку
(лекало) виробу;
добирає необхідні
матеріали,
2
1
Презентація виготовленого виробу.
Презентація, самооцінка та
оцінювання виробів.
інструменти,
обладнання;
вміє виконувати
розкрій;
виготовляє виріб та
оздоблює;
виконує ВТО;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці.
Презентує свій виріб;
сомооцінює виріб.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Наволочка, торбинка, сумка, тощо.
Інструменти та обладнання
Ножиці, голки, швейна машина, праска (парова праска), дошка для
прасування, наперсток, розпилювач води, крейда, кравецькі
шпильки, папір для викрійок, сантиметрова стрічка та лінійка,
олівець, тощо.
Матеріали для виготовлення виробу
Тканина, котушкові нитки, матеріали для оздоблення.
Боринець Н.І. ІППО КУ ім.. Б.Грінченка м.Київ
Павич Н.М. ОІППО м. Хмельницький
Варіативний модуль
Технологія приготування страв
(5-6 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 5-6 класів з основами
технології приготування бутербродів, страв з яєць, гарячих напоїв та салатів.
В ході вивчення цього модуля учні також знайомляться з культурою
харчування, поняттям про сервірування стола, режимом харчування
підлітків, обладнанням кухні, організацією робочого місця для приготування
їжі, правилами безпечної праці та санітарно-гігієнічними вимогами під час
приготування їжі.
Учні добирають моделі-аналоги для виготовлення бутербродів, салатів та
сервірування стола і пропонують свої варіанти.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології приготування простих бутербродів та
гарячих напоїв. Культура харчування.
2
Технологія приготування складних та гарячих
бутербродів.
3
Технологія приготування страв з яєць.
4
Технологія приготування салатів.
Всього
Кількість
годин
5
4
3
4
16
Програма
Кількість
годин
1
5
Назва теми та її зміст
Основи технології приготування
бутербродів та приготування
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Характеризує основні
види харчових
2
4
гарячих напоїв. Культура
харчування.
Загальні відомості про харчування,
його значення для життя людини.
Відомості про раціональне
харчування. Режим харчування
підлітків. Обладнання кухні. Робоче
місце для приготування їжі. Прийоми
роботи з ріжучими інструментами.
Поняття про сервірування стола.
Культура приймання їжі. Поведінка за
столом.
Місце хліба в повсякденному
харчуванні. Прості бутерброди.
Технологія приготування бутербродів.
Види гарячих напоїв, їх значення для
харчування людини. Посуд для
приготування гарячих напоїв.
Подавання гарячих напоїв до столу.
Технологія приготування гарячих
напоїв. Прийоми роботи з гарячими
рідинами та нагрівальними
приладами. Правила безпечної праці
та санітарно-гігієнічні вимоги під час
приготування їжі.
Орієнтовний перелік страв:
бутерброди, чай, кава.
Технологія приготування складних
та гарячих бутербродів.
Види бутербродів (складні, гарячі).
Продукти для приготування
бутербродів.
Визначення
якості
харчових продуктів необхідних для
приготування бутербродів.
Технологія приготування складних та
гарячих
бутербродів.
Правила
безпечної праці та санітарно-гігієнічні
вимоги під час роботи з ріжучими
інструментами,
нагрівальними
приладами.
Загальні правила сервірування стола
до сніданку.
Орієнтовний
перелік
страв:
бутерброди складні та гарячі, чай,
кава.
продуктів для
бутербродів та
способи їх підготовки
до використання;
розрізняє види
бутербродів;
добирає технологію їх
приготування;
добирає продукти для
приготування простих
бутербродів;
готує та оздоблює
бутерброди;
називає основні види
гарячих напоїв;
добирає складові для
приготування напоїв;
готує гарячі напої;
сервірує стіл;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Здійснює пошук
виробів-аналогів;
добирає продукти
харчування для
приготування
бутербродів;
визначає якість
готових харчових
продуктів для
бутербродів;
готує складні та гарячі
бутерброди;
виконує оздоблення
бутербродів;
розробляє власні
варіанти бутербродів;
виконує сервірування
столу до сніданку;
3
3
Технологія приготування
страв з яєць.
Харчова цінність яєць, їх види, термін
зберігання.
Способи
визначення
якості яєць. Страви з яєць. Технологія
приготування варених та смажених
яєчних страв. Вимоги до якості
готових страв. Правила безпечної
праці та санітарно-гігієнічні вимоги
під час роботи з нагрівальними
приладами, гарячими рідинами та
жиром. Сервірування стола.
Орієнтовний перелік страв: варені
яйця – не круто, «в мішечок», круто,
яєчня, омлет та інші.
4
4
Технологія приготування салатів.
Види салатів та їх харчова цінність.
Умови та термін зберігання свіжих
овочів. Первинна і теплова обробка
овочів
для
салатів,
способи
збереження вітаміну С під час
обробки овочів. Способи подрібнення
овочів. Інструменти та пристосування
для подрібнення овочів. Форми
контролює якість
приготовлених
виробів;
аналізує результати
роботи;
організовує робоче
місце під час
приготування їжі;
дотримується правил
безпечної праці та
санітарно-гігієнічних
вимог під час роботи з
нагрівальними
приладами та
ріжучими
інструментами.
Добирає та визначає
якість сирих яєць;
готує варені та
смажені яєчні страви;
оздоблює приготовлені
страви;
визначає якість
приготовлених страв;
сервірує стіл;
аналізує результати
роботи;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці та
санітарно-гігієнічних
вимог під час роботи з
нагрівальними
приладами, гарячими
рідинами та жирами.
Добирає складові для
приготування салатів;
визначає якість
харчових продуктів;
здійснює пошук
виробів-аналогів;
готує різні салати;
виконує оздоблення
приготовлених страв;
нарізання овочів. Прийоми виконання
робіт. Посуд для приготування і
подавання
до
столу
салатів.
Технологія приготування овочевих
салатів. Правила поєднання харчових
продуктів у салатах з іншими
продуктами харчування. Вимоги до
якості готових страв. Умови та термін
зберігання салатів. Прийоми роботи з
інструментами та пристосування для
подрібнення
овочів.
Правила
безпечної праці та санітарно-гігієнічні
вимоги під час роботи з ріжучими
інструментами,
нагрівальними
приладами та гарячими рідинами.
Орієнтовний перелік страв:салати з
сирих та варених овочів.
визначає та
контролює якість
приготовлених страв;
розробляє рецептуру
салатів;
аналізує результати
роботи;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці та
санітарно-гігієнічних
вимог під час роботи з
ріжучими
інструментами
та
пристосуваннями,
нагрівальними
приладами, гарячими
рідинами.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Бутерброди різних видів, чай та кава, страви з яєць салати з сирих та варених
овочів.
Інструменти та обладнання
Кухонний інвентар та посуд для приготування бутербродів, салатів, гарячих
напоїв та страв з яєць.
Продукти для приготування страв
Хліб, батони різного ґатунку, сирі та варені овочі, ковбаса, масло, зелень,
лимон, оливки, яйця та інше.
Лещук Роман Миколайович,
м. Вінниця, ССЗШ №34
Гащак Володимир Михайлович,
м. Івано-Франківськ, СЗШ №7
Варіативний модуль
Технологія електротехнічних робіт
(5-6 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 5-6 класів з основами
електротехнічних робіт.
Структура модуля має дві частини: теоретичну та практикум. Практичні
роботи можна виконувати під час вивчення теоретичного матеріалу або
окремим блоком.
Виконання практичних робіт забезпечить набуття елементарних знань та
умінь з безпечного користування побутовими електричними приладами.
Знання елементів електротехніки дасть можливість учням в подальшому
електрифікувати проектовані вироби.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи електротехнічних робіт.
2
Навчальний практикум.
3
Підсумкове заняття.
Всього
Кількість
годин
5
10
1
16
Програма
1
Кількість
годин
Назва теми та її зміст
5
Основи електротехнічних робіт.
Електрична енергія в господарстві
держави. Облік електричної енергії.
Планування заходів щодо економного
використання електроенергії.
Джерела та споживачі електричної
енергії.
Поняття про провідники та ізолятори.
Проводи та їх види.
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Характеризує поняття
по електричну енергію
та електричне коло,
будову та призначення
проводів;
пояснює призначення
електролічильника;
називає елементи
електричного кола;
розпізнає
електромонтажні
Електромонтажний інструмент та
прийоми роботи з ними.
Електричне коло. Умовні позначення
елементів електричного кола.
інструменти;
наводить приклади
побутових
електроприладів;
Побутова електроарматура.
Запобіжники.
Побутові електроприлади. Види
побутових електроприладів.
Паспортні дані.
Правила безпечної праці під час
виконання електромонтажних робіт.
Надання допомоги при ураженні
електричним струмом.
Ознайомлення з професією електрика
по обслуговуванню
електрообладнання.
2
10
Практичні роботи.
Розрахунок вартості спожитої
електричної енергії. Планування
заходів щодо економного
використання електроенергії.
Вивчення будови електричних
проводів.
Прийоми роботи
електромонтажним інструментом.
Підготовка проводів до
електромонтажних робіт.
Складання простого електричного
кола.
Вивчення будови лампового
патрона, вимикача, штепсельного
з’єднання.
Читання паспортних даних
Здійснює розрахунок
витрат електроенергії;
застосовує
електромонтажний
інструмент під час
роботи;
виконує підготовку
проводів до
монтажних робіт;
здійснює монтаж
простого електричного
кола;
здійснює демонтаж та
складання лампового
патрона, вимикача,
штепсельного
з’єднання;
визначає
характеристики
електроприладів на
основі паспортних
даних;
дотримується правил
побутових електроприладів.
електробезпеки.
Складання з деталей конструктора
простих електричних кіл.
3
1
Підсумкове заняття
Обладнання та інструменти
Кусачки бічні, плоскогубці, круглогубці, пасатижі, викрутки,
щипці, монтажний ніж, електроконструктор.
Матеріали
Проводи, штепсельне з’єднання, ламповий патрон, вимикач,
запобіжники, гальванічні елементи.
Лещук Роман Миколайович,
м. Вінниця, ССЗШ №34
Варіативний модуль
Технологія художнього випалювання
(5-6 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 5-6 класів з художнім
випалюванням на деревині або фанері як з видом декоративно-ужиткового
мистецтва.
Випалюванням можна оздоблювати власні вироби або придбані вироби.
Оздоблення виробів випалюванням можна виконувати в декількох
техніках (контурне, силуетне, з світлотінями), які відрізняються за
складністю. Учні з кращими навичками малювання можуть вибирати
випалювання з світлотінями або з розфарбовуванням. Виконання пробних
вправ допоможе визначитись у виборі техніки за складністю.
Учні добирають візерунок для оздоблення (геометричні або спрощені
зображення рослин та тварин).
Оздоблення технікою художнього випалювання не потребує дорогих
матеріалів та складного обладнання.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології художнього випалювання.
2
Проектування і виготовлення виробів.
3
Презентація виготовлених виробів.
Всього
Кількість
годин
4
11
1
16
Програма
1
Кількість
годин
Назва теми та її зміст
4
Основи технології художнього
випалювання.
Місце та роль художнього
випалювання в оздобленні виробів
виготовлених з деревини або фанери.
Інструменти та прилади для
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Розрізняє вироби,
оздоблені художнім
випалюванням;
добирає матеріали та
інструменти, які
використовуються для
виконання оздоблення випалюванням.
Вимоги до конструкційних матеріалів.
Прийоми випалювання: крапками,
рисками, штампами.
Способи випалювання: контурне,
силуетне, з світлотінями, з
розфарбовуванням.
Організація робочого місця.
Правила безпечної роботи та
санітарно-гігієнічні вимоги.
Технологія випалювання нескладних
візерунків.
випалювання;
розрізняє прийоми та
способи випалювання;
виконує нескладні
елементи художнього
випалювання;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Добирає (виготовляє)
виріб;
здійснює пошук
виробів-аналогів та
зображень для
випалювання;
готує поверхню до
випалювання;
виконує випалювання;
контролює якість
виробу;
організовує робоче
місце під час
виконання різних
робіт;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог;
Презентує свій виріб;
оцінює виріб.
2
11
Проектування, виготовлення та
оздоблення виробів.
Добір (виготовлення) виробу для
оздоблення.
Пошук аналогів виробів та зображень
для випалювання.
Створення ескізного малюнку виробу
з оздобленням.
Підготовка поверхонь до художнього
випалювання.
Способи перенесення малюнка для
оздоблення художнім випалюванням.
Оздоблення
виробу
художнім
випалюванням.
3
1
Презентація виготовлених виробів.
Презентація, самооцінка та
оцінювання виробів.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Сувеніри, підставки для невеликих предметів, рамки, панно, кухонні дошки,
шкатулки, квартирні номерки, таблички.
Інструменти та обладнання
Електричний випалювач, штифти, матеріали для шліфування, копіювальний
папір, калька, олівець, пензлі.
Матеріали
Деревина та фанера світлого кольору та однорідної структури. Найкраще
підходять липа, береза, вільха, тополя. Акварельні фарби
Література
1. Лямин И. В. Декоративные работы по дереву. Изд. 2 перераб. и доп. М.: Лесная промышленность, 1973. – 160 с.
2. Климук М. Художнє випалювання // Трудова підготовка в закладах
освіти. – 2002, - №3. - С.22-25.
3. Трудове навчання 5-9 класи. Програми для загальноосвітніх
навчальних закладів. – К.: Шкільний світ, 2001. – 316 с.
4. Выжигание по дереву.
URL=http://technologys.info/obrabdrevesiny/vyzhyganie.html
5. Семенов. А. Художественное выжигание//Сделай сам. Альманах. –
2004. - №5. С. 88-96.
6. Агапов К. Художественное выпиливание и выжигание.- Ташкент:
Укитупчи, 1988. – 42 с.
7. Федотов Г. Я. Дарите людям красоту: Из практики нар. худож. ремесел.
Кн. Для учащихся ст. классов. – М.: Просвещение, 1985. – 255с., ил.
Лещук Роман Миколайович
м. Вінниця, ССЗШ №34
Варіативний модуль
Технологія обробки тонкого листового металу
(5-6 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 5-6 класів з технологією
обробки тонкого листового металу.
Технологічні операції з обробки тонкого листового матеріалу є
посильними для учнів 5-6 класів та не потребують додаткового обладнання
шкільних майстерень.
Крім власне технології обробки тонкого листового матеріалу, учні
знайомляться з технологією отримання листового
металу та основними
властивостями сталі як конструкційного матеріалу.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології обробки тонкого листового металу.
2
Проектування і виготовлення виробів.
3
Презентація виготовлених виробів.
Всього
Кількість
годин
6
9
1
16
Програма
№
з. п.
1
К-сть Назва теми та її зміст
годин
6
Основи
технології
обробки
тонкого листового металу.
Метод
комбінування.
Моделіаналоги. Опис об'єкта конструювання.
Аналіз конструкції виробу.
Поняття про метали (залізо, мідь,
алюміній) та їх сплави (сталь, чавун)
та їх використання.
Машина як вид техніки. Отримання
сталевого листа.
Обладнання
робочого
місця.
Правила
безпечної
роботи
та
санітарно-гігієнічні вимоги.
Технологія виготовлення простого
виробу з тонкого листового металу.
Державні вимоги до
рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Використовує метод
комбінування для
створення чи
вдосконалення виробу;
розуміє поняття машини
як основного виду
техніки;
розпізнає метали та
металеві сплави серед
інших конструкційних
матеріалів;
розповідає про
технологію отримання
листового металу;
добирає інструменти, які
Підготовка
тонкого
листового
металу до розмічання. Площинне
розмічання (за шаблоном, зразком),
припуск. Штангенциркуль.
Різання тонколистового металу
ножицями.
Обпилювання плоских поверхонь
(плоский напилок, надфілі, прийоми
роботи).
Згинання тонколистового металу.
З'єднання деталей з тонкого листового
металу
(заклепками,
пальцеве
з'єднання). Прийоми роботи на
свердлильному верстаті.
2
9
3
1
використовуються для
обробки тонколистового
металу;
організовує робоче місце;
виконує випрямляння,
розмічання, різання
ножицями, обпилювання,
згинання та свердління
отворів в тонколистовому
металі;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Здійснює пошук виробіваналогів;
виконує ескізний
малюнок виробу;
готує листову сталь для
площинного розмічання;
виконує площинне
розмічання, різання
ножицями, обпилювання,
згинання;
контролює якість
виробу;
організовує робоче
місце під час виконання
різних робіт;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог;
Презентація виготовлених виробів. Презентує свій виріб;
Презентація,
самооцінка
та оцінює виріб.
оцінювання виробів.
Проектування, виготовлення та
оздоблення виробів.
Пошук аналогів виробів. Аналіз
конструкції та (або) форми виробу.
Створення
ескізного
малюнку
виробу.
Технологія виготовлення виробів з
тонкого листової сталі:
 підготовка тонкого листового
металу до розмічання (за
потребою);
 площинне розмічання;
 вирізування
заготовки
з
припуском;
 обпилювання по контуру;
 контроль якості обпилювання;
 з'єднання
деталей
(за
необхідності).
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Підвіски для рам, брелок, коробочка для мілких деталей, совок,
Інструменти та обладнання
Слюсарні верстаки, лещата, плита для випрямляння, штангенциркулі ШЦ 1,
креслярки, кернери, молотки, слюсарні лінійки, слюсарний кутник, плоскі
напилки, набір надфілів, важільні або ручні слюсарні ножиці, свердлильний
верстат, набір свердел.
Матеріали
Лист з чорної або оцинкованої сталі товщиною від 0,45 мм до 2 мм.
Чижова Ірина Анатоліївна
м. Саки, АР Крим
Варіативний модуль
Технологія виконання аплікації з природних матеріалів
(5-6 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 5-6 класів з аплікацією з
природних матеріалів як з видом декоративно-ужиткового мистецтва.
Під час виготовлення аплікації учні знайомляться з видами культурних
та дикоростучих злаків, технологією їх підготовки до аплікації. Набувають
навичок щодо складання ескізу композиції, розвивають художній смак та
ближче знайомляться з природою, привчаються бачити дивовижне в
щоденному. Виконання аплікації з природних матеріалів сприяє розвитку в
учнів
терпеливості, акуратності та витонченості смаку. Розвивається
фантазія, позитивні емоції, естетичний смак.
Під час виконання практичних робіт необхідно приділяти увагу правилам
безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології аплікації з природних матеріалів.
2
Проектування і виготовлення виробів.
3
Презентація виготовлених виробів.
Всього
Кількість
годин
4
11
1
16
Програма
№ К-сть
Зміст навчального матеріалу
з. годин
п.
1 4.
Основи технології аплікації з
природних матеріалів.
Відомості з історії виникнення
аплікації з природних матеріалів.
Місце та роль аплікації з
природних матеріалів в сучасному
декоративно-прикладному
мистецтві.
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Характеризує особливості
зберігання рослин під час
засушування;
називає та характеризує
матеріали, інструменти для
роботи;
обґрунтовує
підбір
рослинного матеріалу під
Організація робочого місця.
Інструменти та прилади для
роботи.
Підготовка соломи та інших видів
рослин до аплікації.
Підготовка основи.
Правила безпечної роботи та
санітарно-гігієнічні вимоги.
Технологія виконання аплікації з
природних матеріалів.
час виготовлення аплікації з
природних матеріалів;
розрізняє види злаків для
аплікації соломкою;
організовує робоче місце;
готує
матеріали
для
виконання аплікації;
виконує
нескладну
аплікацію з природних
матеріалів;
дотримується
правил
безпечної праці під час
виконання робіт.
2
11
Виготовлення аплікації
з
природних матеріалів.
Пошук виробів-аналогів, зображень
та сюжетів для аплікації.
Розробка
ескізного
малюнка
композиції для аплікації.
Підготовка основи.
Переведення малюнка на кальку.
Вирізання
складових
частин
аплікації.
Компонування ескізу на готовому
фоні.
Наклеювання елементів аплікації
на основу.
Планує роботу з
виготовлення виробу;
здійснює пошук інформації,
нових сюжетів для
аплікації;
розробляє ескізний
малюнок для виконання
аплікації;
визначає послідовність
виконуваних робіт;
розробляє композицію
виробу;
виконує підготовчі роботи
для виготовлення елементів
аплікації;
виготовляє елементи
аплікації та аплікації в
цілому на основі;
дотримується правил
безпеки праці та організації
робочого місця під час
виготовлення аплікації з
природних матеріалів.
3
1
Презентація виготовлених
виробів.
Презентація, самооцінка та
оцінювання виробів.
Презентує свій виріб;
оцінює виріб.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Сувенірні, пасхальні, вітальні листівки, панно, картини тощо.
Інструменти та обладнання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Пінцет з тонкими «вусиками»
Манікюрні ножиці
Олівець
Ластик
Голка-циганка
Калька для переведення малюнка
Клей ПВА
Рамка, паспарту
Матеріали
Товстий картон, «оксамитовий» папір, однорідна тканина (шовк, сурове полотно, льон,
оксамит), шпон, засушені рослини, соломка, мох сфагнум, суцвіття клену, гербарій та
інший.
Література
1.
2.
3.
Перевертень Г.І. Апликация из соломки. «Изд. АСТ»; Донецк: Сталкер, 2004. – 14, (Поделки своими руками).
Стеченко О.Ф. Плетиво із соломи та рогозу. К.: Урожай, 1994. – 64с. – (Сер. «Народні
ремесла»)
Маркелова О.Н. Технология. Организация кружковой работы в школе. Конспекты
занятий по темам «Аппликация из щепы», «Инкрустация из соломки», «Монотипия и
флористика». Волгоград: Учитель, 2008. – 68с.
ВАРІАТИВНІ МОДУЛІ
7-9 КЛАСИ
Боринець Н.І.,
ІППО КУ ім. Бориса Грінченка,
Підсумковий проект
Проектування та виготовлення комплексного виробу
(9 клас)
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Проектування та виготовлення комплексного виробу
2
Презентація результатів проектної діяльності
Всього
Кількість
годин
15
1
16
Програма
1
Кіль
кість
год.
Назва теми та її зміст
15
Проектування та виготовлення
комплексного виробу
Основи біоніки у проектуванні.
Значення моделей і макетів у
проектуванні. Матеріали, які
використовуються у макетуванні
(папір, пластилін, картон,
текстильний матеріал).
Композиційні матеріали як сучасний
вид технологій із створення нових
конструкційних матеріалів.
Автоматизація, комп’ютеризація
технологічних процесів, застосування
промислових роботів. Застосування
автоматичних приладів на
виробництві та в побуті.
Визначення завдань з виконання
проекту. Міні маркетингові
дослідження.
Пошук інформації, її аналіз.
Вибір конструкційних матеріалів:
тканина, пряжа, шнур, нитки,
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Називає і
використовує у роботі
над проектом основні
елементи біоніки;
характеризує
особливості
композиційних
матеріалів, способи їх
одержання;
пояснює сутність
процесу автоматизації
сучасного
технологічного
процесу;
наводить приклади
застосування
автоматичних
приладів на
виробництві та побуті;
характеризує
застосування
комп’ютерної техніки
деревина, метал, пластмаса, шкіра,
глина, камінь тощо, можливе їх
поєднання. Добір інструментів,
обладнання, пристосувань.
Художнє проектування. Ескізний
малюнок проектованого виробу.
Розроблення необхідних документів
для виготовлення виробу.
Виготовлення та оздоблення виробу.
Розроблення реклами. Елементарні
економічні обґрунтування проекту.
2
1
Презентація результатів проектної
у сучасних
технологічних
процесах;
виконує міні
маркетингові
дослідження;
визначає виріб для
проектування;
складає план роботи з
виконання проекту,
план проектної
діяльності (з
визначенням термінів
на кожний етап
проектування);
визначає виріб для
проектування;
здійснює пошук та
аналіз інформації,
розробляє ескізний
малюнок виробу з
використанням
елементів біоніки;
добирає конструкційні
матеріали,
інструменти,
обладнання,
присосування;
виготовляє та
оздоблює виріб;
розробляє
необхідні документи
для виготовлення
виробу; рекламу;
виконує елементарні
економічні
розрахунки;
оформлює портфоліо;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог
захищає проект;
діяльності
Захист проекту. Оцінювання
результатів проектної діяльності
Самооцінювання та оцінювання
виробів.
здійснює аналіз
допущених недоліків;
оцінює результати
проектної діяльності.
Орієнтовні об’єкти праці
вироби для інтер’єру шкільних приміщень, предмети декоративноужиткового та ужиткового призначення.
Інструменти, обладнання і пристосування
Відповідно до обраних технологій виготовлення задуманого виробу
Матеріали
тканина, пряжа, шнур, нитки, деревина, метал, пластмаса, шкіра, глина,
камінь тощо, можливе їх поєднання.
Боринець Надія Іванівна,
ІППО КУ ім. Бориса Грінченка
Варіативний модуль
Технологія оздоблення одягу
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з різними видами
оздоблення одягу, яке по праву можна вважати роботою дизайнера одягу.
Одяг, оздоблений модними, красивими елементами, не тільки виявляє
індивідуальність, а й свідчить про майстерність його власника.
В «Основах технології оздоблення одягу» передбачено ознайомлення
учнів із видами оздоблення із різних матеріалів. Учитель добирає із кожного
виду той чи інший елемент для виконання учнями. Учні мають сформувати
уміння із їх виконання.
Проектування оздоблення виробів полягає в тому, що учні добирають
виріб для оздоблення і виконують його оздоблення (вид – за вибором учнів).
Це можуть бути і коміри (сплетені, вишиті тощо), і кишеньки, і брошки, і
намисто, і вишивка на одязі чи на комірі тощо.
Складність техніки оздоблення має відповідати віковим особливостям
учнів.
Оздоблення одягу запропонованими техніками не потребує дорогих
матеріалів, інструментів та складного обладнання.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології оздоблення одягу.
2
Проектування оздоблення виробів.
3
Презентація оздоблених виробів.
Всього
Кількість
годин
4
11
1
16
Програма
1
Кількість
годин
Назва теми та її зміст
4
Основи технології оздоблення одягу
Загальні відомості про оздоблення
одягу. Види та способи оздоблення
одягу.
Матеріали та інструменти, які
необхідні для виготовлення кожного
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Називає та розрізняє
види оздоблення;
характеризує
матеріали для різних
видів оздоблення;
добирає матеріали та
2
11
виду оздоблення.
Технологія
виконання
оздоблювальних елементів ( жабо,
кокіл’є,
банти, волани,
канти,
оборки, буфи тощо).
Технологія
виконання
оздоблення
сутажем, тасьмою,
руликом, шнурами, помпонами та
китицями.
Технологія оздоблення виробів
ручними швами, вишивкою, бісером,
штучними
квітами,
плетеними
елементами, макраме.
Термінологія
ручних
та
машинних
робіт,
які
застосовуються під час виконання
оздоблювальних робіт.
Санітарно-гігієнічні
вимоги,
правила безпечної праці, організація
робочого місця при виконанні різних
видів оздоблювальних робіт.
Проектування оздоблення виробів.
Добір виробу для оздоблення та виду
оздоблення. Обгрунтування добору
виробу та виду оздоблення. Критерії
оздоблення виробу.
Пошук аналогів виробів та видів
оздоблення.
Створення ескізного малюнку виробу
з оздобленням.
Підготовка виробу до оздоблення.
Оздоблення виробу.
Контроль якості роботи з оздоблення
виробу.
інструменти, які
використовуються для
різних видів
оздоблення;
виконує елементи
різних видів
оздоблення;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Складає план роботи
із оздоблення виробу;
добирає виріб для
оздоблення та вид
оздоблення;
здійснює пошук
виробів-аналогів та
видів оздоблення
виробу;
обґрунтовує добір
виду оздоблення для
обраного виробу;
розробляє критерії
оздоблення виробу;
готує виріб до
оздоблення;
виконує оздоблення;
контролює якість
роботи;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
3
1
Презентація оздоблених виробів.
Презентація, самооцінка та
оцінювання виробів.
санітарно-гігієнічних
вимог;
оформлює портфоліо.
Презентує свій виріб;
самооцінює виріб.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Оздоблення суконь, спідниць, блузок, фартухів, жилетів, сарафанів, курток
тощо.
Інструменти, обладнання та пристосування
Відповідно до обраного виду оздоблення ( голки, ножиці, бульки, човники),
швейні машини, наперстки, п’яльця,
Матеріали
Відповідно до обраного виду оздоблення (тканина, сутаж, тасьма, шнури,
пряжа, нитки для вишивання, бісер, блискітки, дріт, клей тощо).
Волянська Людмила Вікторівна,
СШ № 252, м. Київ
Варіативний модуль
Технологія писанкарства
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів з одним із
найдавніших видів декоративно-ужиткового мистецтва – яскравою
народною творчістю – писанкарством.
Писанки, прикрашені різноманітним орнаментом яйця, були в
Україні одним з найпоширеніших видів народної творчості.
Різноманітність художніх традицій у цьому виді народного
мистецтва – надзвичайна, що дає унікальний матеріал для вивчення
української національної орнаментики.
Для виготовлення виробів у цій техніці використовують яйця (як
натуральні так і виточені з деревини). Інструменти для
розписування (писачок) можна виготовити самостійно.
Учні ознайомлюються з різними видами технік писанкарства
(крашанка, крапанка, писанка з малюнками-символами).
Ознайомлення із символами в писанкарстві дасть можливість
учням виконати оригінальну проектну роботу, використовуючи
різні або улюблену техніки.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам
безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним
вимогам, протипожежній безпеці.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології писанкарства
2
Проектування і виготовлення писанок
3
Презентація виготовлених писанок
Всього
Кількість
годин
4
11
1
16
№
з.п.
1
2
К-ть.год
Програма
4
Назва теми та її зміст
Основи технології писанкарства
Короткі історичні відомості про
культурний символ України – писанку, її
місце в сучасному декоративноужитковому мистецтві.
Орнаменти писанкарства. Символи в
писанкарстві.
Техніки писанкарства (крашанка,
крапанка, писанка з малюнкамисимволами).
Матеріали для виготовлення писанок, їх
властивості.
Інструменти та пристосування (писачок,
олівець, ложка, підставка металева для
свічки), серветки з тканини).
Організація робочого місця. Правила
безпечної праці, санітарно-гігієнічні
вимоги Протипожежна безпека.
Технологія писанкарства.
Державні вимоги
до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Називає і
розпізнає: техніки
писанкарства (які
вивчаються);
символи, які
використовуються
в писанкарстві;
добирає матеріали,
інструменти;
виготовляє
писанки техніками,
які вивчаються (з
нескладними
малюнками);
організовує робоче
місце.
дотримується
правил безпечної
праці, пожежної
безпеки; санітарногігієнічних вимог.
11
Складає план
роботи з виконання
Проектування та виготовлення писанки
проекту та план
(з використанням символіки).
проектної
Визначення завдань для виконання
діяльності;
проекту. Пошук аналогів писанок ,
здійснює пошук
малюнків. Створення ескізного малюнка
виробів аналогів;
для писанки на основі символів. Добір
створює ескізний
кольорів.
малюнок на основі
Підготовка яйця до розписування.
символів;
Приготування барвників. Виготовлення
складає карту
писанки.
послідовності
нанесення
кольорів;
3
1
Презентація виготовлених виробів.
Захист проекту.
добирає яйце,
барвники, писачок,
готує поверхню
яйця, розчини
барвників, оцту;
виконує нанесення
малюнка на
поверхню яйця;
виготовляє
писанку;
організовує робоче
місце;
дотримується
правил пожежної
безпеки, безпечної
праці, санітарногігієнічних вимог.
Визначає
собівартість
виробу;
компонує
портфоліо;
захищає проект;
здійснює оцінку
виготовлення
виробу і процесу
праці за загальними
естетичними,
художніми та
функціональними
показниками
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Писанка на курячому, гусячому, качиному яйцях з використанням символів:
«Сварга», «Богиня-Берегиня», «Ромб», «Трикутник», «Дубовий листочок»,
«Божа ручка», «Триріг».
Інструменти та пристосування
1. Писачки з різним діаметром отворів
2. Олівець
3. Металева підставка для свічки
4. Сплянт
5. Ложки
6. Стрічки
7. Серветки з тканини
Матеріали
Яйця курячі (качині, гусячі), анілінові барвники, свічки парафінові (воскові)
оцет 9%, сухе пальне.
Література
1. Гура Л.П. Міжнародний з’їзд писанкарів Київ. Матеріали науковопрактичної конференції «Писанка-символ України» з Міжнародного
з’їзду писанкарів 2-7 вересня 1992 року. – Київ 1993. – 128 с.
2. Білоус О., Старук З. Школа писанкарства: Навчально-методичні
рекомендації. – К.: РВЦ КПОО, 2005. – 44 с.
3. Танасійчук С. «Символи в декоративному мистецтві України» Серія
«Народне мистецтво»
4. Марта Зеник «Пише писанки бабуся, пише мама, пишу я». – Київ. 1992
р.
5. Верещак Г. «Писанкарство» Трудова підготовка в закладах освіти №
2,3 1998 р.
6. Іванченко Ю. «Христос Воскрес» Писанки в Україні. – Київ.: Муза,
1991 р.
7. Дмитренко М., Іваннікова Л. Українські символи. – К., 1994.
Ходзицька І.Ю.,
СЗШ № 243, м. Київ
Варіативний модуль
Технологія виготовлення виробів в’язаних гачком
(7-9 клас)
Тематичний план
Назва теми
№
з. п.
1
Основи технології виготовлення виробів в’язаних
гачком
2
Проектування та виготовлення виробів в’язаних
гачком
3
Презентація виробів в’язаних гачком
Усього
Кількість
годин
5
10
1
16
Програма
Кіль
кість
год.
1
5
Назва теми та її зміст
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Розпізнає і називає
Основи технології виготовлення
вироби, в’язані
виробів гачком
В’язання гачком як вид декоративно- гачком;
ужиткового мистецтва. Вироби,
розрізняє натуральні
в’язані гачком. Матеріали для
та синтетичні
роботи: природні матеріали та
матеріали;
штучного походження ( синтетичні).
добирає гачок та
Інструменти для плетіння. Добір
нитки (пряжу) для
гачків і ниток (пряжі).
плетіння;
Прийоми роботи гачком. Основні
читає схеми для
елементи в’язання гачком: початкова в’язання гачком;
петля, повітряна петля, ланцюжок,
виконує основні
півстовпчик, стовпчик, стовпчик з
елементи в’язання
накидом, їх умовні позначення. Схеми гачком;
для в’язання гачком.
добирає спосіб
Вязання за розрахунком, описом, з
в’язання (за
використанням викрійки.
розрахунком, описом
Особливості догляду за в’язаними
за викрійкою);
виробами із (різних матеріалів)
виготовляє виріб
натуральних матеріалів (прання,
гачком;
підкрохмалювання, сушіння,
здійснює догляд за
прасування).
в’язаними виробами із
Правила безпечної роботи, санітарно- натуральних
гігієнічні вимоги та організація
матеріалів;
робочого місця.
організовує робоче
2
10
Проектування та виготовлення
виробів в’язаних гачком
Методи проектування: метод
фокальних об’єктів. Робота з
інформаційними джерелами.
Вибір виробу для виготовлення.
Створення ескізного малюнка виробу
з інформацією про розміри виробу.
Добір (складання) схеми в’язання.
Добір матеріалів для
виготовлення виробу, визначення їх
кількості. Добір гачків.
Послідовність виготовлення виробу.
Оздоблення виробу (за необхідності).
Поєднання технік в’язання гачком і
спицями у виробі.
Остаточна обробка виробу. Догляд за
плетеними виробами .
Правила безпечної праці, санітарногігієнічні вимоги та організація
робочого місця.
Визначення орієнтовної собівартості
виробу.
3
1
Презентація виробів в’язаних
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Складає план роботи з
виконання творчого
проекту;
визначає виріб для
виготовлення;
добирає матеріали та
інструменти;
здійснює пошук в
інформаційних
джерелах виробів,
в’язаних гачком;
аналізує виробианалоги;
розробляє критерії
плетеного виробу;
розробляє ескізний
малюнок виробу ( з
використанням
методів проектування
(фокальних об’єктів);
обґрунтовує
розроблений виріб;
планує послідовність
операцій з
виготовлення виробу;
виготовляє та
оздоблює виріб;
оцінює готовий виріб;
застосовує способи
догляду за в’язаними
виробами;
оформляє порт фоліо;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог;
Презентує свій виріб;
гачком
Презентація виробу. Самооцінювання
та оцінювання виробів.
оцінює виріб;
здійснює самооцінку
результатів діяльності
Орієнтовні об’єкти праці
В’язання гачком: серветка, килимок, іграшка, гольниця, шапочка,
шкарпетки, косметичка, капці, настінні панно, мініатюри, топ, пінетки,
гаманець, прикраси, чохол для мобільного, чохол для окулярів, топ тощо.
Інструменти і пристосування
Гачки, голки, ножиці, наперсток.
Матеріали
Нитки, пряжа.
Ходзицька І.Ю.,
СЗШ № 243, м. Київ
Варіативний модуль
Технологія виготовлення виробів в’язаних спицями
(7 -9 клас)
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології виготовлення виробів в’язаних
спицями
2
Проектування та виготовлення виробів в’язаних
спицями
3
Презентація виробів в’язаних спицями
Усього
Кількість
годин
5
10
1
16
Програма
№ Кіль
Назва теми та її зміст
з. кість
п. год.
1
5
Основи технології виготовлення
виробів в’язаних спицями
В’язання спицями як вид
декоративно-ужиткового мистецтва.
Вироби, в’язані спицями (одяг,
аксесуари, для оформлення інтер’єру
тощо).
Інструменти і матеріали для в’язання
спицями. Добір спиць і пряжі.
Прийоми роботи спицями. Основні
елементи в’язання спицями.
Технологія в’язання спицями.
Умовні позначення елементів
в’язання спицями на схемах.
Щільність в’язання по горизонталі й
вертикалі. Розрахунок кількості
петель і рядів для в’язання.
Нерівномірне збільшення і зменшення
ширини в’язаного полотна.
Способи в’язання, схематичне
зображення. Рапорт. Знімання мірок .
Креслення деталей в’язаних виробів.
Правила безпечної праці, організація
робочого місця та санітарно-гігієнічні
вимоги.
Державні вимоги до
рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Розпізнає і називає
вироби, в’язані спицями;
добирає спиці та пряжу;
читає схеми для
в’язання спицями;
виконує основні
елементи в’язання
спицями;
розраховує кількість
петель і рядів для
в’язання;
виготовляє нескладний
виріб;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної
праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
2
10
Проектування та виготовлення
виробів в’язаних спицями
Поняття про моду, стиль. Урахування
модних тенденцій у процесі
проектування.
Добір виробу для виготовлення.
Обгрунтування добору виробу (та
виду оздоблення). Критерії виробу.
Пошук аналогів виробів та їх аналіз.
Створення
ескізного
малюнка
виробу.
Розробка схеми для в’язання виробу.
Добір спиць, матеріалів для
виготовлення виробу, визначення їх
кількості.
Послідовність виготовлення виробу.
Остаточна обробка виробу. Догляд за
в’язаними виробами із різних
матеріалів.
Правила безпечної праці, санітарногігієнічні вимоги та організація
робочого місця.
Визначення орієнтовної вартості
виробу.
3
1
Презентація виробів в’язаних
спицями
Захист проекту. Оцінювання
результатів проектної діяльності.
Характеризує поняття
«мода», «стиль»;
називає в’язані вироби в
побуті;
складає план роботи з
виготовлення виробу;
визначає виріб для
виготовлення;
добирає матеріали,
інструменти;
здійснює пошук в
інформаційних джерелах
виробів, в’язаних
спицями;
аналізує вироби;
розробляє ескізний
малюнок виробу ( з
використанням методів
проектування
(фокальних об’єктів);
схему для в’язання
виробу; конструкцію
виробу (з збільшенням і
зменшенням полотна);
виготовляє та оздоблює
виріб;
оформлює портфоліо;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної
праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
Презентує виготовлений
виріб;
здійснює
самооцінку
результатів діяльності.
Орієнтовні об’єкти праці
В’язання спицями: шалик, шапочка, серветка, килимок, прихватка, комірець,
іграшка, іграшки для лялькового театру, гольниця, оздоблення інтер’єру,
жилет, капці, прикраси (аксесуари), чепчик, берет, кімнатне взуття,
косметичка, чохол для мобільного телефону, окулярів, топ тощо.
Інструменти і пристосування
Спиці, голки, ножиці, наперсток.
Матеріали
Нитки, пряжа.
Чижова І. А. АР Крим
Варіативний модуль
Технологія виготовлення виробів у техніці «Макраме»
(7-9 клас)
№
1.
2.
3.
Тематичний план.
Назва
Основи технології виготовлення виробів в техніці
макраме.
Проектування та виготовлення виробів технікою
«макраме».
Презентація та оцінка результатів проектної
діяльності.
Програма
Кількість
годин
4
11
1
№
1. 4
2.
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Основи технології виготовлення виробів Розрізняє вироби
виготовлені в техніці
в техніці макраме.
Короткі відомості з історії виникнення
макраме;
макраме
називає види виробів
Місце та роль плетіння макраме в
виготовлених в
сучасному декоративно-прикладному
техніці макраме;
мистецтві. Інструменти та обладнання для
називає та
роботи. Матеріали для плетіння макраме.
характеризує
Технологія плетіння макраме. Розрахунок
матеріали,
необхідної кількості матеріалів.
інструменти та
Види плоских вузлів (правосторонній,
обладнання;
лівосторонній).
добирає та
Кручений ланцюжок.
обгрунтовує
Техніка плетіння вузлів: «шишка», «піко»,
матеріали та
«хамелеон», «фріволіте», «жозефіна».
інструменти;
Види репсових вузлів. Вертикальні,
розраховує необхідну
горизонтальні, діагональні бриди. Візерунки кількість матеріалів;
та їх утворення: ромб з квадратних вузлів,
виконує елементи
ромб з репсових вузлів.
макраме які
Умовні позначення на схемах.
вивчаються;
Правила безпечної роботи та санітарночитає схеми для
гігієнічні вимоги.
плетіння в техніці
Організація робочого місця.
макраме;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці під
час виконання
плетіння.
Виконує мінімаркетингове
Визначення завдань з виконання проекту. дослідження;
Пошук моделей-аналогів виробів.
складає план роботи з
Створення ескізного малюнку виробу.
виготовлення виробу;
Систематизація та аналіз інформації.
здійснює пошук
Розроблення схеми для виготовлення
подібних виробів та
виробів в техніці макраме.
аналізує їх;
Виготовлення виробу. Оздоблення виробу. виконує ескізні
Оцінка якості виробу.
малюнки виробу;
Визначення орієнтовної вартості виробу.
обґрунтовує модель
виробу;
добирає необхідні
Проектування та виготовлення виробів в техніці
макраме.
-
3
1
Презентація виготовленого виробу.
Презентація, самооцінка та оцінювання
виробів.
матеріали,
інструменти,
обладнання;
виготовляє виріб та
оздоблює;
контролює якість
виробу;
виконує ВТО;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці.
Презентує свій виріб;
сомооцінює виріб.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Пояс, закладка, підвісна поличка, декоративна підвіска, кулон, серветка,
підставка під гарячий посуд, кашпо, панно тощо.
Інструменти та обладнання
Ножиці, сантиметр,шпильки, голки з вушком для пришивання ниток, гачок,
клей ПВА, подушка для плетіння розміром 100Х200Х400
Матеріали
Різноманітні нитки: шнур, тасьма, лляна мотузка, джгут, конопляний
шпагат, тонкий дріт, синтетичні нитки з нейлону і капрону та ін.
Література
Філоненко К.В. Азбука макраме. – Київ.: Радянська школа, 1990.- 80 с.
Анна Краузе Макраме. – Ташкент , 1986.- 64с.
Боринець Н.І.,
ІППО КУ ім. Бориса Грінченка,
Павич Н.М., Хмельницький ІППО
Варіативний модуль
Технологія виготовлення швейних виробів
(машинним способом)
(7-9 класи)
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Проектування та виготовлення швейних виробів
(машинним способом)
2
Презентація результатів проектної діяльності
Кількість
годин
31
Всього
1
32
Програма
Кіль
кість
год.
1
31
Назва теми та її зміст
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Використовує
Проектування та виготовлення
елементи
швейних виробів (машинним
комбінаторики в
способом)
Методи проектування: комбінаторика. конструюванні
Симетрія і асиметрія. Ритм. Динамічні виробу;
і статичні форми. Рівновага. Фактура розуміє і пояснює на
матеріалу.
прикладі
Конструкційні матеріали та їх вибір.
проектованого виробу
Матеріали хімічного походження
симетрію та
(штучні, синтетичні). Їх переваги і
асиметрію;
недоліки у порівнянні із
називає матеріали
натуральними матеріалами. Способи
хімічного походження;
отримання штучних і синтетичних
характеризує переваги
матеріалів. Їх вплив на здоров’я
і недоліки штучних
людини і навколишнє середовище.
матеріалів у
Відомості про основні базові
порівнянні із
технології (хімічні, механічні,
натуральними;
біологічні, енергетичні,
пояснює способи
інформаційні).
одержання штучних
Види поясних виробів. Художнє
матеріалів, їх вплив на
конструювання.
здоров’я людини та
Технічне конструювання. Основні
навколишнє
типи креслярських ліній. Розміри на
середовище;
кресленнях.. Моделювання.
Побудова креслення виробу та
виготовлення викрійки (лекала)
виробу.
Розрахунок кількості тканини.
Розкрій виробу.
Ознайомлення з будовою швейної
машини. Типові та спеціальні деталі.
Види з’єднань деталей: рухомі й
нерухомі, рознімні й не рознімні.
Виконання швів: упідгин з
відкритим та закритим зрізом,
зшивний.
Пошиття виробу. Оздоблення.
Остаточна обробка виробу. Вологотеплова обробка.
Організація робочого місця. Правила
безпечної праці, санітарно-гігієнічні
вимоги.
називає основні базові
технології, які будуть
використані під час
виготовлення
задуманого виробу;
називає поясні вироби;
складає план роботи з
виготовлення виробу;
здійснює пошук
подібних виробів та
аналізує їх;
використовує
елементи
комбінаторики в
конструювання
виробу;
виконує ескізний
малюнок поясного
виробу;
обґрунтовує модель
поясного виробу;
будує креслення
виробу;
виконує нескладне
моделювання;
виготовляє викрійку
(лекало);
розраховує кількість
тканини для виробу;
добирає необхідні
матеріали,
інструменти,
обладнання;
розкроює виріб;
характеризує будову
швейної машини;
розрізняє типові та
спеціальні деталі, види
з’єднань;
виконує машинні шви;
виготовляє та
оздоблює виріб;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
2
1
Презентація результатів проектної
діяльності
Захист проекту. Оцінювання
результатів проектної діяльності
Самооцінювання та оцінювання
виробів.
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог;
оформлює порт фоліо.
Презентує свій виріб;
оцінює виріб;
здійснює самооцінку
результатів діяльності
Орієнтовні об’єкти праці
Поясний виріб.
Інструменти, обладнання і пристосування
Ножиці, голки, швейна машина, наперсток.
Матеріали
Тканина, нитки, фурнітура.
Боринець Н.І.,
ІППО КУ ім. Бориса Грінченка
Варіативний модуль
Технологія вирощування рослин та догляд за ними
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з технологією
вирощування лікарських рослин та декоративних кущів, догляду за ними. В
програмі пропонується не тільки вивчення вирощування та догляду за
лікарським рослинами, а й можливість їх використання як квітів під час
озеленення території. Це може бути територія пришкільна, присадибна, біля
місцевих пам’ятників, парк, сквер, дитячий садок тощо.
Вивчати з учнями технологію вирощування та догляду за рослинами
треба з вираховуванням національних та регіональних особливостей.
У розділі «Проектування і вирощування квітів) учні мають можливість
розробити варіанти озеленення визначеної території (за вибором учителя та
учнів). Змінюючи порядок вивчення тем, такий проект може мати практичне
застосування.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам під час
виконання робіт із грунтом, саджанцями, лікарськими рослинами.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології вирощування рослин та догляду за
ними.
2
Проектування, вирощування лікарських рослин та
декоративних кущів
3
Презентація виконаних проектів
Всього
Кількість
годин
11
4
1
16
Програма
№
з.п.
Ксть
год.
Назва теми та її зміст
1
11
Основи технології
вирощування
рослин та догляду за ними.
Технологія вирощування
лікарських рослин
Лікарські рослини у народній медицині,
їх значення. Види лікарських рослин
(нагідки, ехінацея, наперстянка, ромашка
лікарська, звіробій, череда, живокість,
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Характеризує
значення лікарських
рослин; рослини свого
регіону; кущових
чорнобривці, меліса, м’ята). Лікарські
рослини свого регіону. Біологічні ознаки
лікарських рослин. Характеристика
лікарських рослин за терміном цвітіння,
висотою, розміром та кольором квітів.
Умови вирощування лікарських рослин.
Грунти.
Інвентар для заготівлі рослин.
Терміни заготівлі, способи зберігання.
Отруйні квіткові рослини.
Технологія вирощування декоративних
кущів
Місце декоративних кущових рослин в
озелененні території. Їх естетична і
захисна роль. Загальна характеристика
традиційних українських декоративних
кущів (калина, бузок, жасмин). Загальна
характеристика грунтів, які
використовують для кущових
декоративних рослин. Способи
розмноження, садіння, догляд за
рослинами. Захист від шкідників і
хвороб.
Ознайомлення з основними шкідниками і
хворобами рослин та методами боротьби
з ними. Переваги біологічних методів.
Способи екологічно чистих методів
боротьби зі шкідниками і хворобами
рослин.
Охорона навколишнього середовища
Поняття
про
зв’язок
виробничої
діяльності людини з навколишнім
природним середовищем. Екологічна
ситуація в Україні та в світі в цілому у
зв’язку зі стрімким науково-технічним
прогресом.
Характеристика
можливих
джерел
забруднення навколишнього середовища
від сільськогосподарського виробництва.
Шляхи охорони ґрунту від вітрової і
водяної ерозії, руйнівної дії тракторів та
машинно-тракторних агрегатів. Засоби
запобiгання забруднення великих водойм,
повітря,
знищення
рослинного
і
тваринного
світу
в
природі.
декоративних рослин;
розпізнає лікарські
рослини за
біологічними
ознаками; сорти
декоративних кущів;
порівнює різні види
лікарських рослин;
декоративних кущів;
добирає рослини з
урахуванням умов
вирощування;
висіває і доглядає за
посівами;
збирає садильний
матеріал;
добирає інвентар для
заготівлі рослин;
заготовляє лікарські
рослини;
спостерігає за
посівами лікарських
рослин; ростом кущів;
висаджує та доглядає
декоративні кущі;
виконує фігурне
обрізання кущів;
дотримується правил
збирання садильного
матеріалу лікарських
рослин, санітарногігієнічних вимог та
правил безпечної
праці;
характеризує
екологічну ситуацію в
Україні та в світі;
називає
можливі
джерела забруднення
навколишнього
середовища;
визначає
шляхи
охорони ґрунту від
ерозії;
порівнює
засоби
2
4
Поняття про екологічно чисті технології
у сільському господарстві, перспективи
їх розвитку в Україні, екологічно чисті
види енергії, замкнуті, безвідходні цикли
виробництва продукції рослинництва і
тваринництва.
запобігання
забруднення, визначає
їх
ефективність;
називає
екологічно
чисті види енергії.
Проектування, вирощування
лікарських рослин та декоративних
кущів
Визначення завдань проекту.
Використання лікарських рослин у
поєднанні із декоративними кущами для
озеленення території (школи, дитячого
садка, парку, присадибної ділянки тощо).
Пошук інформації про лікарські рослини,
які можна використати для озеленення
території та декоративні кущі.
Створення ескізного малюнка
розташування квітів та кущів на території
для озеленення. Врахування призначення
рослин, кліматичних умов, видів грунтів,
регіональних традицій, терміну цвітіння
квітів, впливу на навколишнє
середовище.
Визначення орієнтовної вартості проекту.
Складає план роботи з
виконання проекту;
визначає територію
для озеленення;
здійснює пошук
інформації, необхідної
для виконання
проекту;
аналізує зібраний
матеріал;
добирає види
лікарських рослин та
декоративних кущів
для проектування з
урахуванням
призначення,
кліматичних умов,
термінів цвітіння,
традицій; виду
грунту;
розробляє ескізний
малюнок озеленення
визначеної території з
поєднанням
лікарських рослин
(квітів) та
декоративних кущів ;
добирає інвентар для
садіння та
вирощування рослин;
засоби догляду за
рослинами, засоби
боротьби з
поширеними у регіоні
хворобами лікарських
3
1
Презентація виконаних проектів.
Захист проекту. Умови практичного
втілення проекту. Самооцінювання та
оцінювання результатів проектної
діяльності.
рослин (квітів) та
декоративних кущів,
шкідниками;
планує організацію
робочого місця,
дотримання, правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог;
обраховує орієнтовну
вартість проекту;
оформлює порт фоліо;
Захищає проект;
аналізує переваги,
недоліки проекту,
умови практичного
втілення проекту;
само оцінює
результати проектної
діяльності.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Вирощування та догляд за декоративними кущами, лікарськими рослинами,
лікарськими рослинами на клумбах, квітниках, альпійських гірках,
присадибних ділянках, парках тощо.
Інвентар для вирощування та догляду за рослинами
Матеріали
Насіння лікарських рослин, посадковий матеріал, садженці декоративних
кущів, засоби догляду за рослинами та боротьби зі шкідниками та хворобами.
Л.І.Бугаєвської, О.А.Загарова
м.Комсомольськ Полтавської обл.
Варіативний модуль
Технологія вишивання мережками
(7-9 клас)
Тематичний план
№
з/п
Назва теми
1
2
Основи технології вишивання мережкою
Проектування та виготовлення виробів, оздоблених
мережкою
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
Всього
3.
Кількість
годин
4
11
1
16
Програма
№
з/п
1.
К-ть
год.
4
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Основи технології вишивання мережкою
Вишивка як вид оздоблення текстильних
матеріалів. Короткі відомості про види технік
вишивання.Техніки вишивання, характерні
для свого регіону.
Мережки – прозора лічильна техніка
вишивання. Оздоблення одягу прозорими
техніками вишивання.
Композиція виробу, оздобленого мережками.
Особливості поєднання поверхневонашивних і прозоро-лічильних технік під час
вишивання виробів. Матеріали та
інструменти для виконання мережок.
Характеризує техніки
вишивання, характерні
для свого регіону;
розпізнає вишивки
однобічні й двобічні,
глухі й прозорі, лічильні
й вільні, види мережок;
характеризує матеріали,
які використовуються
для виконання мережок;
добирає інструменти та
пристосування для
роботи;
обґрунтовує добір
тканин ;
2.
11
Найпростіші види мережок: "одинарний
прутик", "подвійний прутик", "роздільний
прутик". Технологія виконання мережок.
Організація робочого місця. Правила
безпечної роботи та санітарно-гігієнічні
вимоги.
виконує мережки, які
вивчаються;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці та
санітарно-гігієнічних
вимог під час
вишивання.
Проектування, виготовлення та
оздоблення виробів вишивкою
Вибір та обґрунтування теми проекту. Пошук
аналогів та їх аналіз. Робота з
інформаційними джерелами. Створення
банку ідей. Аналіз та систематизація
інформації.
Складання опису виробу, як виду проектної
документації. Виконання ескізу задуманого
виробу (сюжет, форма виробу, розміри,
місце розташування малюнка тощо).
Добір інструментів та матеріалів.
Технологічна послідовність виготовлення
виробу.
Виготовлення виробу. Обробка країв виробу
торочками. Остаточна обробка вишитого
виробу. Догляд за виробом.
Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні
вимоги та організація робочого місця.
Контроль якості виробу. Естетична та
економічна оцінка виробу.
Складає план роботи з
виконання проекту та
план проектної
діяльності;
здійснює пошук
інформації та виробіваналогів;
аналізує та
систематизує
інформацію;
розробляє ескізний
малюнок виробу;
добирає тканину,
інструменти,
пристосування;
визначає технологічну
послідовність
виготовлення вишитого
виробу;
вишиває виріб;
обробляє краї виробу;
виконує волого-теплову
обробку виробу;
контролює якість
виробу;
аналізує результати
роботи;
організовує робоче
місце під час виконання
роботи;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог;
визначає собівартість
виробу;
3.
1
Презентація та оцінка проектної
діяльності.
Презентація вишитих виробів. Захист
проекту. Виставка творчих учнівських
проектів
Захищає проект;
здійснює самооцінку
виготовленого виробу і
процесу праці за
загальними естетичними
та функціональними
показниками.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Серветка, доріжка, скатертина, диванна подушка, прошва для білизни,
деталі одягу, прихватка, вітальна листівка, фіранки, постільна білизна,
рушничок, декоративне панно.
Інструменти, пристосування
Голки, ножиці, манікюрні ножиці, кілочок
Матеріали
Тканина для вишивання мережками, швейні нитки, вишивальні нитки
Адамчук Валерій Євстафійович,
Миколаївська ЗОШ І-ІІ ступенів
Млинівського району Рівненської області;
Петров Ярослав Анатолійович
завідуючий кабінетом технологій РОІППО
Варіативний модуль
Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням
(7-9 класи)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з одним із видів
оздоблення виробів з деревини – геометричним різьбленням. Заняття
геометричним різьбленням сприяє розвитку творчих здібностей учнів, їх уяви,
фантазії, естетичного смаку.
При навчанні елементам геометричного різьблення
необхідно
дотримуватися послідовності
від простого до складного. Спочатку учні
засвоюють азбуку різьблення геометричних елементів а потім вже
виготовляють проект (виріб) та прикрашають його геометричним декором.
При навчанні елементам різьблення слід звертати увагу на робочу позу,
хватку інструмента, положення різця під час різьблення.
Розкриття змісту художньої обробки деревини дає можливість учням
виконувати творчі завдання, самостійно створювати проекти виробів,
вчитися активно ділитися знаннями; сприяє пошуку нових ідей, відповідає
потребам шкільного колективу, формуючи навички роботи в групах.
Реалізація всієї програми має бути виконана у формі творчого проекту
(розробка та виготовлення простого виробу і оздоблення його геометричним
орнаментом). Форма захисту проекту - проведення учнівської виставки,
ярмарки-продажу.
Особливу увагу при вивченні кожної теми слід звертати на знання і точне
дотримання учнями правил безпечної праці, систематичний контроль за
виконанням учнями поставлених вимог.
Тематичний план
№
з.п.
1.
2.
Назва теми
Основи технології оздоблення виробів геометричним
різьбленням.
Проектування та оздоблення виробів технікою
геометричного різьблення.
Кількість
годин
4
10
3.
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
Всього
2
16
Програма
№
з.
п.
1
К-сть
годин
4
Зміст навчального
матеріалу
Основи технології оздоблення виробів
геометричним різьбленням.
Короткі історичні відомості з розвитку
геометричного різьблення.
Будова деревини. Характеристика порід
деревини.
Фізичні, механічні і технологічні
властивості
деревини.
Сушіння
деревини.
Загальна класифікація різьблення.
Декоративні і технологічні особливості
геометричного різьблення.
Орнаментальні композиції. Традиційні
орнаменти геометричного різьблення.
Розробка нескладної композиції для
різьблення.
Способи підготовки поверхні під
геометричне різьблення.
Прийоми геометричного різьблення.
Інструменти та пристосування для
геометричного різьблення.
Організація і обладнання робочого
місця. Правила безпечної роботи та
санітарно-гігієнічні вимоги.
Виготовлення простого предмету з
елементом геометричного декору.
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Знає історію та
декоративнотехнологічні
особливості
геометричного
різьблення;
називає
класифікацію
різьблення та
особливості
геометричного
орнаменту;
розрізняє різні
породи деревини, що
використовуються
для різьблення;
здійснює підготовку
поверхні виробу до
різьблення;
добирає інструмент
та пристосування для
виконання
геометричного
різьблення;
володіє прийомами
геометричного
різьблення;
виконує нескладні
композиції технікою
геометричного
різьблення;
дотримується
правил безпечної
роботи під час
виконання
практичних робіт.
2
10
Проектування та оздоблення виробів
технікою геометричного різьблення.
Постановка
проблеми.
Визначення
завдань для виконання проекту.
Робота з інформаційними джерелами.
Аналіз та систематизація інформації.
Розробка
ескізних
малюнків,
композицій.
Технологія оздоблення
геометричним різьбленням:
 Підготовка поверхні.
 Перенесення
(нанесення)
орнаментальної композиції на поверхню
виробу.
 Виконання
геометричного
різьблення.
 Опорядження виробу.
 Контроль якості готового виробу.
Догляд за виробом.
Економічне обґрунтування виробу.
Складає план роботи
з виконання проекту
та план проектної
діяльності;
здійснює пошук
інформації та
виробів-аналогів,
планування
раціональної
послідовності
виконання роботи;
аналізує та
систематизує
інформацію;
розробляє
орнаментальну
композицію та
ескізний малюнок;
добирає матеріали,
інструменти та
пристосування;
здійснює
перенесення
(нанесення) малюнка
на поверхню;
виконує оздоблення
геометричним
різьбленням;
контролює якість
роботи;
організовує робоче
місце під час
виконання
практичних робіт;
дотримується
правил безпечної
праці, санітарногігієнічних вимог;
визначає собівартість
виробу;
розробляє рекламу;
обґрунтовує
естетичну оцінку
виробу, здійснює
аналіз допущених
помилок.
3
2
Презентація та оцінка виготовлених
виробів.
Захист проекту (за планом).
Здійснює оцінку
проекту виробу і
процесу праці за
загальними
естетичними та
функціональними
показниками.
Орієнтовний перелік об’єктів праці.
Деталі стенда, дощечки, лінійка, кухонні дощечки, прості готові вироби:
поличка для рушників, шкатулка, рамка для фотографії; точені вироби з
м’яких порід: виточений стакан, ваза, підсвічник, тарілка.
Інструменти, обладнання та матеріали:
Креслярські інструменти, шаблони, копіювальний папір, шліфувальний
папір, цикля, лобзик, ножівка, стамески, ножі-косяки, наждачний папір,
шліфувальний круг «Корунд» для загострювання інструменту, алмазна паста
чи паста ГОЕ, шкіряний пасок, деревина м’якої породи, барвники, лак, віск.
Література
1.Адамчук В.Є. Азбука геометричного різьблення та виготовлення простих
виробів з геометричним декором. - Рівне – «Ліста М».,2004.
2. Адамчук. В.Є. Робочий зошит з трудового навчання 8-9 клас (модуль).
Азбука геометричного різьблення та виготовлення виробів з
геометричним декором К// Сільська школа України. – 2006 . - №13-15, -травень– С.67- 96.
3. Будзан А.Ф. Різьба по дереву у західних областях України. - К.: Вид. АН
УРСР, 1961. 106 с.
4. Бородулін В.А. Художня обробка дерева. - М., 1986.
5. Конова В., Коє М. Болгарська різьба по дереву: Переклад з болгарської. М.1977.
6. Матвєєва Г.А. Мозаїка різьби по дереву. - М. 1985.
7. Прозоровський А.Й. Техніка обробки столярних виробів. - М., 1973.
8. Федотов Г.Я. Чудесный мир дерева. - М., 1987.
9. Яковлєв І.І., Орлова Ю.Д. Різьба по дереву. - М., 1974.
10. Янцур М.С. Практикум з теорії методики трудового й професійного
навчання. - Рівне РДГУ, 2000.
Лещук Роман Миколайович,
м. Вінниця, ССЗШ №34
Гащак Володимир Михайлович,
м. Івано-Франківськ, СЗШ №7
Варіативний модуль
Технологія електротехнічних робіт
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з основами
електротехнічних робіт та основами електроніки.
Структура модуля має дві частини: теоретичну та практикум. Практичні
роботи можна виконувати під час вивчення теоретичного матеріалу або
окремим блоком.
Виконання практичних робіт забезпечить набуття знань та умінь з
безпечного користування побутовими електричними приладами, контрольновимірювальними приладами, усунення елементарних несправностей
освітлювальних та нагрівальних електроприладів.
Знання елементів електротехніки та електроніки дасть можливість учням
в подальшому електрифікувати проектовані вироби.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи електротехнічних робіт.
2
Навчальний практикум.
3
Підсумкове заняття.
Всього
Кількість
годин
5
10
1
16
Програма
Кількість
годин
1
5
Назва теми та її зміст
Основи електротехнічних робіт.
Джерела та споживачі електричної
енергії. Альтернативні джерела
електричної енергії.
Державні вимоги до
рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Називає джерела та
споживачі електричної
енергії;
розпізнає марки
проводів;
Проводи. Маркування проводів.
Електромонтажний інструмент та
прийоми роботи з ними.
Контрольно-вимірювальні прилади
(неоновий пробник, амперметр,
вольтметр, лічильник електроенергії
тощо).
Електричне коло. Паралельне та
послідовне з’єднання елементів
електричного кола.
Побутові освітлювальні та
нагрівальні електроприлади.
Паспортні дані електроприладів.
Поняття про квартирну електричну
мережу. Побутова електроарматура.
Поняття про захист електричної
мережі (плавкі запобіжники,
автоматичні пристрої захисту).
називає елементи
електричного кола;
розпізнає
електромонтажні
інструменти;
пояснює призначення
контрольновимірювальних
приладів;
визначає особливості
паралельного та
послідовного з’єднання
елементів електричного
кола;
наводить приклади
освітлювальних та
нагрівальних побутових
електроприладів;
називає прилади
захисту квартирної
електропроводки;
пояснює будову та
принцип дії
колекторного двигуна.
Колекторний двигун: будова,
принцип дії, призначення. Технічний
догляд за електродвигунами.
Елементи автоматики та електроніки
(напівпровідникові прилади).
Поняття про автоматичні системи.
Правила безпечної праці під час
виконання електромонтажних робіт.
Перша допомога при ураженні
електричним струмом.
2
10
Практичні роботи.
Прийоми роботи електромонтажним
інструментом. Підготовка проводів
до електромонтажних робіт.
Здійснює розрахунок
витрат електроенергії;
застосовує
електромонтажний
інструмент під час
роботи;
Монтаж розгалуженого
електричного кола з паралельним та
послідовним з’єднанням споживачів
і джерел електроенергії.
Вимірювання параметрів
електричного кола.
Ремонт побутових освітлювальних
та нагрівальних електроприладів
(визначення несправностей та
способи їх усунення).
Вивчення будови електротехнічної
арматури.
Розробка простої квартирної
освітлювальної мережі (одна
кімната).
Вивчення будови електричних
приладів з електродвигунами.
Читання паспортних даних
побутових електроприладів.
Демонтажні та складальні роботи.
виконує підготовку
проводів до монтажних
робіт;
здійснює монтаж
простого електричного
кола;
вимірює параметри
електричного кола;
здійснює демонтаж та
складання лампового
патрона, вимикача,
штепсельного
з’єднання;
визначає
характеристики
електроприладів на
основі паспортних
даних;
дотримується правил
електробезпеки.
виконує прості ремонтні
роботи;
виконує монтаж
квартирної
електромережі;
Перевірка справності
напівпровідникового діода та
транзистора.
3
1
Підсумкове заняття
Обладнання та інструменти
Кусачки бічні, плоскогубці, круглогубці, пасатижі, викрутки,
щипці, монтажний ніж.
Матеріали
Проводи, штепсельне з’єднання, ламповий патрон, вимикач,
запобіжники, гальванічні елементи.
Боринець Н.І.,
ІППО КУ ім. Бориса Грінченка
Варіативний модуль
Технологія заготівлі та зберігання продуктів
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів із різними
способами заготівлі та зберігання продуктів харчування, процесами, які
відбуваються в продуктах під час консервування, причинами псування плодів
і овочів тощо.
Обираючи модуль для вивчення, треба особливу увагу звернути на те, чи
є в навчальних шкільних майстернях умови для виконання практичних робіт,
передбачених модулем, або їм відповідних. Враховуючи можливості
навчальних майстерень, вчитель зазначає способи консервування продуктів.
Для виконання практичних робіт потрібний поширений кухонний
інвентар, відповідні харчові продукти.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця. санітарно-гігієнічним вимогам та особистій
гігієні.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології заготівлі та зберігання продуктів
2
Технологія заготівлі і зберігання продуктів.
3
Презентація виготовлених виробів.
Всього
Кількість
годин
4
11
1
16
Програма
№
з
.
п
.
1
Кіл
Назва теми та її зміст
ькіс
ть
год
ин
4 Основи технології заготівлі і
зберігання продуктів.
Використання консервованих плодів та
овочів. Методи зберігання плодів та
овочів. Класифікація рослинної
сировини. Хімічний склад і харчова
цінність плодів і овочів. Причини
псування харчових продуктів.
Методи консервування плодів та
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Характеризує методи
консервування плодів
та овочів, їх переваги
та недоліки;
називає хімічний
склад і харчову
цінність плодів і
овочів; причини
псування продуктів
2
11
овочів (соління, квашення, сушіння,
уварювання,
охолодження
і
заморожування,
консервування,
маринування). Процеси, які виникають
в плодах і овочах при квашенні,
солінні
та
маринуванні. Фізикомеханічні процеси, які виникають у
плодах і ягодах під час консервування.
Тара, що застосовується під час
обробки, консервування та зберігання
плодів і овочів . Правила зберігання
плодів і овочів консервованих,
сушених, свіжих. Підготовка місця
довготривалого зберігання продуктів.
Маркірування консервів.
Санітарно-гігієнічні вимоги,
правила безпечної праці та організації
робочого місця під час заготівлі
продуктів. Особиста гігієна.
Технологія зберігання і заготівлі
продуктів
Технологія квашення, соління та
маринування плодів та овочів.
Посуд та пристосування.
Підготовка,
переробка
та
приготування продуктів зазначеними
способами. Вимоги до якості.
Санітарно-гігієнічні вимоги,
правила техніки безпеки та організаціі
робочого місця під час заготовки
продуктів вивченими способами.
Технологія сушення, охолодження та
заморожування
Сушення, охолодження та
заморожування як способи
консервування харчових продуктів.
Їх переваги та недоліки. Підготовка та
обробка сировини. Пристосування для
переробки та тара . Зберігання
сушених, охолоджених та заморожених
продуктів. Вимоги до якості.
Санітарно-гігієнічні вимоги,
правила безпечної праці та організації
робочого місця під час виконання
робіт.
харчування;
характеризує процеси,
які виникають під час
різних способів
консервування
продуктів;
визначає вид тари для
консервування;
розрізняє та готує
місця для
довготривалого
зберігання продуктів;
організовує робоче
місце;
дотримується
особистої гігієни,
правил безпечної
праці.
Визначає якість
продуктів;
добирає посуд для
соління, квашення,
маринування та
виготовлення
консервів;
виконує підготовку,
переробку та
приготування
продуктів;
дотримується
співвідношень
продуктів та
консервантів;
маркірує консерви;
аналізує переваги та
недоліки спосіб
зберігання продуктів,
які вивчаються;
організовує робоче
місце;
дотримується правил
безпечної праці та
3
1
Технологія виготовлення плодово-ягідних
консервів
Консервовані компоти. Маринади
з плодів і ягід. Плодові та ягідні соки,
пюре, соуси, приправи; желе, повидло,
джем, конфітюр, варення, цукати. Їх
виробництво
у
промислових
та
домашніх
умовах.
Посуд
та
пристосування
для
даних
видів
переробки та зберігання продуктів в
промислових і домашніх умовах.
Підготовка,
переробка
та
приготування продуктів зазначеними
способами.
Вимоги
до
якості.
Санітарно-гігієнічні вимоги, правила
безпечної праці та організації робочого
місця під час проведення робіт із
виробництва плодово-ягідних консервів.
Презентація виготовлених виробів.
Презентація, самооцінка та оцінювання
виробів.
санітарно-гігієнічних
вимог, особистої
гігієни.
Презентує свій виріб;
оцінює виріб.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Малосольні огірки; квашена капуста; маринована капуста, огірки,
буряки, цибуля, виноград тощо; варення з ягід і плодів, джеми,
повидло, плодово-ягідні соуси та інші види консервів; сушені та
заморожені плоди та овочі.
Інструменти, обладнання, пристосування
Ніж, шатківниця, подрібнювачі (механічні та електричні) (відповідно до
обраного способу виготовлення консервів), кухонний інвенар.
Матеріали
Відповідно до обраного способу консервування.
Гащак Володимир Михайлович,
м. Івано-Франківськ, СЗШ №7, методист ОІППО
Панчук Валерій Васильович, СЗШ №23
м. Івано-Франківськ
Варіативний модуль
Технологія інтарсії, інкрустації
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з одним із видів
художньої обробки деревини - інтарсією та інкрустацією. Заняття інтарсією та
інкрустацією сприяє розвитку творчих здібностей учнів, їх уяви, фантазії,
виховує гарний естетичний смак, почуття прекрасного.
Незважаючи на те, що інтарсія, інкрустація досить поширені в нашому
побуті, не всі, хто хотів би займатися цим своєрідним мистецтвом, знають
процес її виготовлення, хоч він не дуже складний і не потребує особливих
інструментів і матеріалів.
Тому реалізація змісту цієї варіативної частини повинна забезпечити
вирішення наступних завдань:
-
залучення учнів до традиційних українських промислів,
формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання
учнів поводження з різноманітними засобами праці;
-
формування в учнів культури побуту та праці, трудових
прийомів і умінь виготовлення виробів в техніці інтарсії та
інкрустації;
-
розвиток естетичного смаку;
-
створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого
навчання, виховання та розвитку особистості.
Тематичний план
№
з.п.
1.
2.
3.
Назва теми
Основи технології виконання інтарсії та інкрустації.
Проектування та виготовлення виробів.
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
Всього
Кількість
годин
4
10
2
16
Програма
№
з. п.
1
К-сть
годин
4
Назва теми та її зміст
Загальні
відомості
та
основи
технології
художньої
обробки
деревини
технікою
інтарсії
та
інкрустації.
Історичні відомості про художню
обробку деревини.
Будова деревини. Характеристика порід
деревини.
Фізичні, механічні і технологічні
властивості
деревини.
Сушіння
деревини.
Матеріали для інкрустації (деревина,
шпон, метал, бісер та інші). Вимоги до
матеріалу.
Інструменти для виконання інтарсії,
інкрустації. Вимоги до якості леза та
ручки.
Основи композиції, використання
симетрії, контрасту. Складання простих
композицій для виконання інтарсії та
інкрустації.
Розмічання орнаментальних мотивів.
Виконання інтарсії та інкрустації.
Дефекти та способи їх усунення.
Прозоре
опорядження
деревини.
Лакування
і
полірування.
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Називає вироби
оздоблені інтарсією та
інкрустацією, вимоги до
заготовок для обробки;
розрізняє
техніки
інтарсії та інкрустації;
характеризує
матеріали, які
використовуються для
художньої обробки
інтарсія; породи
деревини;
добирає конструкційні
матеріали, інструменти
та пристосування для
роботи;
складає прості
композиції;
здійснює розмічання та
виконання оздоблення
в техніках інтарсія та
інкрустація;
виявляє та усуває
дефекти;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічні
вимоги;
організовує робоче
місце.
2
10
Опоряджувальні матеріали та способи їх
нанесення.
Вимоги
до
якості
опорядження
Правила
безпечної
роботи
та
санітарно-гігієнічні вимоги. Організація
робочого місця.
Проектування та оздоблення виробів
технікою
інтарсія.
Технологічний
процес виготовлення мозаїки зі шпону.
Постановка
проблеми.
Визначення
завдань для виконання проекту.
Робота з інформаційними джерелами.
Аналіз та систематизація інформації.
Розробка ескізних малюнків, композицій.
Створення візерунків з геометричних
фігур.
Техніка роботи в інтарсії, інкрустації:
 Підготовка поверхні під інтарсію.
(Вибір заготовки. Шліфування поверхні.)
 Вибір
тематики
малюнка.
Використання і стилізація природних
форм з дотриманням специфіки інтарсії.
Перенесення малюнка на поверхню
заготовок.
 Виконання інтарсії, інкрустації.
Способи набирання. Підбір шпону за
текстурою відповідно до ескізу, бісеру по
кольору, частинок металу.
 Зачищення
готового
виробу.
Усунення дефектів.
 Опорядження виробу.
 Контроль якості готового виробу.
Догляд за виробом.
Економічне обґрунтування виробу.
Складає план роботи з
виконання проекту та
план проектної
діяльності;
здійснює пошук
інформації та виробіваналогів, планування
раціональної
послідовності
виконання роботи;
аналізує та
систематизує
інформацію;
розробляє
орнаментальну
композицію та ескізний
малюнок;
добирає матеріали,
інструменти та
пристосування;
визначає спосіб
з’єднання деталей між
собою та з основою
виробу;
називає види
опорядження;
добирає шпон за
текстурою;
здійснює перенесення
малюнка на поверхню;
виконує оздоблення
інтарсією та (або)
інкрустацією;
користується ріжучим
інструментом;
контролює розміри,
якість роботи;
організовує робоче
місце під час виконання
практичних робіт;
дотримується правил
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог;
визначає собівартість
виробу;
розробляє рекламу;
обґрунтовує естетичну
оцінку виробу,
здійснює аналіз
допущених помилок.
3
2
Презентація та оцінка
діяльності.
Захист проекту (за планом).
проектної Захищає проект;
здійснює оцінку
виготовленого виробу і
процесу праці за
загальними
естетичними та
функціональними
показниками.
Орієнтовний перелік об’єктів праці для оздоблення
Ручка для інструментів, товкачка, грибок для штопання, свічник, ваза,
качалка для тіста, кегель, кубок, кухонний набір для спецій, кухонна дошка,
тарілка, цукорниця, горнятко, пудрениця, топірець, булава тощо.
Інструменти, обладнання та пристосування
1. Прямі долота (ширина від2до40мм)
2. Маленькі долота - «вибирачі»,
(ширина 0,5-5мм)
3. Півкруглі долота – «пшенички»
(ширина 2-12мм)
4. Скісні долота
5. Пристрій для висвердлювання
круглих гнізд і вставок – «друлівник»
6. Спеціальні свердла для виконання
круглих гнізд – «борики» («вибирачі»,
«обвертачі»)
7. Рейсмус
8. Пуансон
9. Затискач
10.Креслярський інструмент
11.Рубанок
Матеріали
Шматки твердих матеріалів (деревина, метал, шпон, бісер, кістки,
перламутр, коралики, пацьорки), цвяшки, дріт
Література
Афанасьєв А.Ф. Резьба по дереву. М., Культура и традиции, 2000
Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України. К., 1960.
Доберман Д.Н. Искусство гуцулов. М., 1980.
Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по
дереву. М., 1986.
5. Гушулей Й.М. Основи деревообробки. К., Освіта. 1996.
6. Данченко О.С. Народні майстри. К., 1982.
1.
2.
3.
4.
7. Матвеева Т.М. Мозаїка и резьба по дереву. М., 1986.
8. Нельговський Ю.П., Степовик Д.В., Членова Л.Г. Українське
мистецтво/Від найдавніших часів до початку ХХ ст../. К., 1976.
9. Основы декоративного искусства в школе/Под ред. Б.В. Нешумова,
Е.Д. Щедрина. М., 1981.
10.Прекрасное своими руками/Сост. С.С. Газарян. М., 1986.
11.Свид С.П., Проців І.В. Художні техніки. , К., 1976.
12.Селівачов М.Р. Народне мистецтво й сучасність. К., 1980.
13.Соломченко О.Г. Сучасні художні промисли Прикарпаття. К., 1979.
14.Тищенко О.Р. Декоративно-прикладне мистецтво східних слов’ян і
давньоруської народності: І ст.. до н. е. – середина ХІІІ ст. н. е. К.,
1983.
15.Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. Л.,
1995.
16.Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво. К., 1979.
17.Шумера С.С. Технологія і виготовлення художніх меблів: Підручник.
К., 1994.
18.Приймак Й.Д. Декорування виробів із дерева: Навч.посібник. - Косів:
Писаний Камінь, 2001.
Адамчук В.Є.
Готюк М.І.
Петров Я.А.
м. Рівне
Варіативний модуль
Технологія плетіння з лози
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів з технологією лозоплетіння,
як одним із найдавніших видів народного-ужиткового мистецтва.
Оволодіння цією технологією дає можливість :
 відновлювати народні традиції,
 вивчити основи лозоплетення,
 проявляти свої творчі здібності.
Використовується ця технологія для виготовлення різноманітних
предметів побуту. Створюючи проекти (вироби)за власним задумом діти
вчаться активно ділитися знаннями що сприяє пошуку нових ідей,
відповідає потребам шкільного колективу, формуючи навички роботи в
групах.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
з.п.
1.
2.
3.
Назва теми
Основи технології лозоплетіння.
Проектування та виготовлення виробів.
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
Всього
Кількість
годин
4
10
2
16
Програма
№
з.
п.
1
К-сть
годин
4
Зміст навчального
матеріалу
Державні вимоги до
рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
характеризує
Основи технології
декоративнолозоплетіння.
Короткі історичні відомості з
технологічні особливості
розвитку плетіння з лози.
плетіння з лози;
Декоративні і технологічні
називає техніки плетіння;
особливості плетіння з лози.
визначає послідовність
Заготовка і підготовка лози до
підготовки матеріалу до
плетіння. Спеціальні інструменти та плетіння;
пристрої для виготовлення
добирає інструмент, що
різноманітних плетених виробів.
необхідний для роботи;
Техніки лозоплетіння (пошарове, вміє користуватися
квадратне, ажурне).
інструментами для
Виготовлення шаблонів та
лозоплетіння;
елементів нескладного плетеного
виготовляє необхідні
виробу.
шаблони та елементи
З’єднання елементів у виріб.
плетеного виробу;
Правила техніки безпеки та
з’єднує елементи у
санітарно-гігієнічні вимоги при
готовий виріб;
роботі з природними матеріалами.
дотримується правил
безпечної праці при
роботі з інструментами
для плетіння та іншими
столярними і
слюсарними
інструментами для
виготовлення деталей
виробів
2
10
3
2
Проектування та виготовлення
виробів.
Постановка
проблеми.
Визначення завдань для виконання
проекту.
Робота
з
інформаційними
джерелами.
Аналіз та систематизація
інформації.
Створення власного проекту
плетеного виробу використовуючи
наявні зразки виробів.
Створення ескізу (схеми) виробу.
Техніка лозоплетіння:

Підбір та підготовка шаблону
та матеріалу до виготовлення
плетеного виробу (кошика).

Виготовлення елементів
плетеного виробу (виготовлення
обруча).

Виготовлення елементів
плетеного виробу (плетення дна).

Плетіння виробу.

З’єднання деталей у виріб.

Оздоблення виробу
природними та штучними
матеріалами.
Економічне обґрунтування виробу.
Презентація та оцінка
результатів проектної діяльності.
Захист проекту (за планом).
здійснює пошук
інформації для створення
банку ідей та
систематизацію
інформації;
розробляє проект
плетеного виробу,
використовуючи схеми
плетіння;
добирає матеріали,
інструменти та
пристосування;
виконує прийоми
плетіння різними
техніками;
застосовує способи
виготовлення елементів
плетеного виробу плетеного обруча, дна
при виготовленні
проекту виробу;
визначає спосіб
з’єднання деталей між
собою та з основою
виробу;
дотримується правил
безпечної роботи під час
виконання практичних
робіт.
Захищає проект;
здійснює оцінку проекту
виробу і процесу праці за
загальними естетичними
та функціональними
показниками.
Орієнтовний перелік об'єктів праці.
Кошикові вироби, плетені рамки, вази , хлібні таці,цукерниці, абажури,
підставки під вазони, кашпо, підставки під гарячий посуд, декоративні тарілки предмети побуту тощо.
Інструменти та обладнання.
Ножі, ножиці садові, колунки, шоф, шлом, жамки, ідер-колотушки , дрель з
набором сверлд , шаблони, кусачки, ножівка (по дереву), викрутка, робочий
стіл.
Матеріали.
Прути лози, тонкий м’який дріт , цвяхи.
Література:
1. Антонович Є.А. та ін. Художні техніки у школі – К.:ІЗМН, 1997. – 312с.
2 . Гулянц Э.К. Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. М.:Просвещение, 1991.—175с.ил.
3. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере. – К.:
Будівельник, 1986. – 69с.
4.Стеченко О.Ф. Плетиво із соломи та рогозу. – К.: Урожай, 1994. – 64.
Савченко А.
Червонозаводська СЗШ №2
Полтавська область
Варіативний модуль
Технологія мозаїки по дереву (маркетрі)
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з технологією
мозаїки по дереву (маркетрі).
Виконуючи мозаїку можна створювати як прості орнаментовані
оздоблення для меблів та інших дерев'яних виробів, так і складні тематичні
композиції для прикрашання інтер’єрів. Завдяки різноманітності текстури і
кольору деревини при застосуванні одного і того самого малюнка набору
кожний виріб має досить оригінальний вигляд.
Хоча техніка маркетрі проста і не потребує використання складного
інструменту, під час виконання робіт необхідно приділити увагу правилам
безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Реалізація модуля має бути виконана у формі проекту. А це обґрунтована,
спланована і усвідомлена діяльність, спрямована на формування в учнів
певної системи творчо-інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань
і вмінь.
Тематичний план
№
Назва теми
з. п.
1
Основи технології мозаїки по дереву.
2
Проектування і виготовлення виробів.
3
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
Всього
Кількість
годин
4
10
2
16
Програма
№ Кількість
годин
1
4
2
10
Назва теми та її зміст
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Називає види мозаїки по
Основи технології мозаїки по
дереву, особливості
дереву.
Відомості про виникнення і
техніки маркетрі;
поширення техніки маркетрі
виявляє знання про
Місце та роль техніки маркетрі в виникнення і поширення
оздобленні виробів,
маркетрі;
виготовлених із деревини.
називає етапи
Ознайомлення із зразками
виготовлення мозаїки по
виробів.
дереву;
Конструкційні матеріали та
розрізняє прийоми
вимоги до них.
виконання маркетрі;
Основи композиції. Складання
добирає матеріали і
простих композицій.
інструменти;
Технологія виготовлення
складає прості
елементів мозаїки.
композиції;
Тренувальні вправи зі шпоном.
організовує робоче
Правила безпечної праці та
місце;
санітарно-гігієнічні вимоги.
дотримується правил
Організація робочого місця.
безпечної праці та
санітарно-гігієнічних
вимог.
здійснює пошук виробівПроектування, виготовлення
та оздоблення виробу технікою аналогів та зображень
для створення мозаїки;
маркетрі
аналізує та систематизує
Постановка проблеми.
інформацію;
Визначення завдань для
створює композицію для
виконання проекту.
мозаїки;
Робота з інформаційними
виготовляє мозаїчний
джерелами.
набір;
Аналіз та систематизація
виконує оздоблення
інформації.
мозаїкою;
Розробка ескізних малюнків та
контролює якість
орнаментальних композицій.
виробу;
Виготовлення мозаїчного
організовує робоче місце
набору.
під час виконання
Техніка виконання мозаїки:
роботи;
дотримується правил
 Підготовка поверхні.
3
2
 Вибір тематики малюнка.
Створення композиції.
 Перенесення композиції
на поверхню заготовок.
 Оздоблення виробу
мозаїкою.
 Опорядження виробу.
 Контроль якості готового
виробу.
 Економічне обґрунтування
виробу.
безпечної праці,
санітарно-гігієнічних
вимог.
визначає собівартість
виробу;
розробляє рекламу;
обґрунтовує естетичну
оцінку виробу, здійснює
аналіз допущених
помилок.
Презентація та оцінка
проектної діяльності.
Захист проекту (за планом).
Захищає проект;
здійснює оцінку
виготовленого виробу і
процесу праці за
загальними естетичними
та функціональними
показниками.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Оздоблення сувенірів, шкатулок, альбомів, меблів, виробів із деревини.
Інструменти та обладнання
Копіювальний папір, калька, олівці, ніж-різак, ніж-пилка, циркуль-різак,
лобзик, клейова стрічка, притирочний молоток, рейсмус, шило з плоским
кінцем, стамески; різак-гільйотина, шаблони, просічки, прес, верстак.
Матеріали
Для виконання мозаїчних робіт у техніці маркетрі застосовують усі породи
деревини у вигляді струганого або лущеного шпону (вологість 4-6%).
Список використаних джерел
1. Лямин И.В. Мозаика. – М.: Лесная промышленность, 1973.
2. Матвєєва Т.О. Мозаїка та різьблення по дереву. – Київ. Вища школа,
1993
Володимир Гащак, ОІППО
м. Івано-Франківськ
Варіативний модуль
Технологія обробки деревини
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з загальними
відомостями про деревину як конструкційний матеріал, способи обробки
деревини, технологією виконання операцій .
Обробка деревини передбачається через
проектно-технологічну
діяльність. Учні вчаться визначати завдання для виконання проекту,
працюють з інформаційними джерелами, створюють банк ідей, проводять
аналіз та систематизують інформацію, розробляють власні міні-проекти.
Теоретичні і практичні заняття передбачають залучення учнів до
творчої діяльності: вибір об’єкта виготовлення, самостійний вибір
конструкції виробу, обґрунтування вибору, нескладні економічні розрахунки
і пропозиції щодо здешевлення виробів, планування різних видів робіт,
удосконалення обладнання, технологічного процесу, підвищення якості і
продуктивності праці.
Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати та
захистити проект.
Для реалізації змісту модуля в навчальному закладі мають бути
відповідні умови.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу особистій гігієні,
правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарногігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
з.п.
1.
2.
3.
Назва теми
Основи вивчення матеріалів та способів їх обробки
Проектування та виготовлення виробу із деревини
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
Кількість
годин
4
10
2
Всього
16
Програма
№
з/п
Ксть
год.
1
4
Назва теми та її зміст
Загальні відомості про обробку деревини.
Деревина як конструкційний матеріал
та його вибір. Породи деревини.
Технологічні властивості деревини.
Пиломатеріали. Вимоги до заготовок. Вплив
фізичних та технологічних властивостей на
вибір деревини для виготовлення різних
виробів. Вади деревини.
Технічне конструювання. Масштаб,
типи ліній, нанесення розмірів, ескіз,
креслення.
Відомості про сучасні методи обробки
деревини. Ознайомлення з технологією
обробки деревини. Основні технологічні
операції (розмічання, пиляння, різання,
довбання,
стругання,
шліфування,
свердління) за потребою.
Способи з’єднання деталей.
Інструмент та пристрої для обробки
деревини. Вимірювальний та розмічальний
інструмент (столярний кутник, рейсмус
тощо). Припуск на обробку.
Вимоги до виробів із деревини
(естетичні, економічні). Показники якості
виробу (функціональність, естетичність,
ергономічність,
технологічність,
економічність).
Опоряджувальні роботи.
Оцінювання якості виробу.
Правила безпечної праці при роботі
столярним
інструментом.
Організація
робочого місця, санітарно-гігієнічні вимоги.
Державні вимоги до
рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Характеризує деревину як
конструкційний матеріал;
розрізняє породи деревини;
визначає вологість і
твердість деревини;
складає план роботи з
виготовлення виробу;
добирає деревину для
виготовлення виробу;
здійснює підготовку
матеріалу до роботи;
виконує розмічання
заготовок із деревини;
розкриває поняття
технічного малюнка, ескізу,
масштабу;
називає види інструментів
для вимірювання та
розмічання, види
опорядження;
обгрунтовує добір
конструкційних матеріалів
залежно від призначення
виробу;
виготовляє виріб за зразком;
дотримується правил
безпечної праці, санітарногігієнічні вимоги.
організовує робоче місце.
2
10
Проектування та виготовлення виробу із
деревини.
Постановка проблеми. Визначення
завдань для виконання проекту.
Робота з інформаційними джерелами.
Створення банку ідей. Аналіз та
систематизація інформації.
Методи проектування (метод
фокальних об’єктів).
Основні етапи проектування виробу:
організаційно-підготовчий,
конструкторський, технологічний,
заключний.
Розробка ескізу виробу. Вибір
конструкційних матеріалів.
Технологічний процес виготовлення
проектованого виробу .
Опоряджувальні та оздоблювальні
роботи.
Контроль якості виробу. Догляд за
виробом.
Економічне обґрунтування виробу.
3
2
Презентація та оцінка проектної
діяльності.
Захист проекту (за планом).
Використовує інформаційні
джерела
під
час
проектування виробу;
вибирає
та
обґрунтовує
конструкцію
об’єкта
проектування;
використовує
методи
проектування
та
метод
фокальних об’єктів під час
визначення та обґрунтування
конструкції
майбутнього
виробу;
складає план роботи з
виконання проекту та план
проектної діяльності;
розробляє ескіз виробу;
добирає матеріал,
інструменти, пристосування;
визначає спосіб кріплення
заготовки, спосіб з’єднання
деталей між собою та з
основою виробу;
виконує технічний малюнок,
креслення виробу в масштабі
та в натуральну величину;
складає технологічну
послідовність виготовлення
виробу (плоских або
об’ємних);
добирає технологію обробки
матеріалу;
добирає та оздоблює виріб;
контролює розміри, якість
виробу;
організовує робоче місце
під час виконання різних
робіт;
дотримується правил
безпечної праці, санітарногігієнічних вимог;
визначає собівартість
виробу;
Захищає проект;
здійснює оцінку
виготовленого виробу і
процесу праці за загальними
естетичними та
функціональними
показниками.
Орієнтовний перелік об’єктів праці:
свічник, іграшки, інструменти для шкільної майстерні, підставки під квіти,
книги, предмети ужиткового призначення тощо.
Інструменти, обладнання та пристосування:
1.Рубанки
7.Кутник, малка
2.Ножівки
8.Лінійка
3.Стамески, долота
9.Киянка
4.Коловорот, свердлильний верстат 10.Олівець
5.Свердла
11.Шліфувальний папір
6.Стусло
Матеріали:
Деревина (липа, груша, бук, дуб, береза, явір, ясен, сосна), ДСП, ДВП,
фанера.
Література:
1.
Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового
навчання: Теорія і методика: Монографія / В. В. Бербец, Т. М. Бербец,
Н. В. Дубова та ін.; За заг. ред. О. М. Коберника. – К.: Наук. світ, 2003. – 172 с.
2.
Энциклопедия работ по дереву: Руководство, необходимое
любителю работ по дереву / Ред.-консультант М. Рамуц; Пер. с англ.
Г. А. Сорокина. – М.: ООО “Издательство Астрель”; ООО “Издательство
АСТ”, 2004. – 512 с.
3.
Леонід Оршанський, Петро Андріюк. Основи гуцульського
художнього деревообробництва: Навч. посібник: «Писаний камінь», Косів2002.
4.
Тимків Б.М., Кавас К.М.: Виготовлення художніх виробів з
дерева. Підручник, Львів: Світ, 1995.-176с.
Боринець Н.І.
ІППО КУ ім.. БорисаГрінченка,
Павич Н.М. ОІППО
м. Хмельницький
Варіативний модуль
Технологія приготування страв. Традиції української
національної кухні.
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з загальними
відомостями про українську національну кухню, обрядовістю у національній
кухні, технологією приготування страв з крупи, борошна та молочних
продуктів. У ході вивчення цього модуля учні також знайомляться з
поживними речовинами, які містяться в продуктах , правилами складання
меню, національними традиціями сервірування стола
Приготування страви передбачається через проектно-технологічну
діяльність. Учні вчаться визначати завдання для виконання проекту,
працюють з інформаційними джерелами, створюють банк ідей, проводять
аналіз та систематизують інформацію, розробляють власні страви.
Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати та захистити
проект.
Для реалізації змісту модуля в навчальному закладі мають бути відповідні
умови.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу особистій гігієні,
правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарногігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
з.п.
Назва теми
Кількість
годин
4
4
1.
2.
Загальні відомості про українську національну кухню .
Технологія приготування страв з борошна.
3.
Технологія виготовлення страв з молока та молочних
продуктів.
2
4.
Проектування та приготування страв.
4
5.
Презентація та оцінювання результатів проектної
діяльності.
2
Всього
16
№№
№
3
.п.
К-сть год.
Програма
1
4
2
4
Назва теми та її зміст
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Загальні відомості про українську
національну кухню. Технологія
приготування страв з крупів.
Українська система харчування: режим
повсякденного харчування, асортимент
повсякденних та обрядових страв, звичаї
пов’язані з приготуванням та споживанням їжі.
Обрядовість у національній кухні України.
Обрядові страви. Культурно-побутові традиції
регіону: українська хата, її інтер’єр,
традиційний посуд його застосування. Меню.
Особливості складання меню до свят.
Поживні речовини в харчових продуктах.
Страви із крупів. Способи визначення якості
крупів. Каша як щоденна та обрядова страва
українців. Технології приготування
традиційних українських страв з крупів:
розсипчастих, в’язких та рідких каш. Вимоги до
якості готових страв.
Єстетичне оформлення приготовлених страв,
особливості подання їх до столу. Сервірування
столу до сніданку в народних традиціях.
Особиста гігієна. Правила безпечної праці та
санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи з
нагрівальними приладами, гарячими рідинами.
Орієнтовний перелік страв: круп’яні каші
різної консистенції, кутя.
Технологія приготування страв з борошна.
Види борошна, технологія його виготовлення.
Напівфабрикати з борошна. Макаронні вироби.
Вареники як національна, обрядова, щоденна
страва. Види вареників. Технологія
приготування страв із борошна. Єстетичне
оформлення приготовлених страв, особливості
подання їх до столу. Вимоги до якості готових
Характеризує культурнопобутові традиції регіону;
розрізняє повсякденні та
обрядові страви українців;
складає меню;
називає поживні речовини;
визначає різні види крупів та їх
якість;
добирає інвентар та посуд для
приготування страв;
вибирає спосіб приготування
страв;
готує страви;
здійснює естетичне оформлення
готових страв;
сервірує стіл в українських
традиціях;
аналізує результати роботи;
організовує робоче місце;
дотримується особистої гігієни,
правил безпечної праці,
санітарно-гігієнічних вимог під
час роботи з нагрівальними
приладами, гарячими рідинами.
Характеризує різні види
борошна;
визначає якість борошна;
добирає інвентар та посуд для
приготування страв з борошна;
готує страви з борошна;
сервірує святковий стіл в
українських традиціях;
оформлює готові страви;
страв. Сервірування святкового столу в
народних традиціях.
Особиста гігієна. Правила безпечної праці та
санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи з
нагрівальними приладами, гарячими рідинами
та жирами.
аналізує результати роботи;
організовує робоче місце.
дотримується особистої гігієни,
правил безпечної праці,
санітарно-гігієнічних вимог під
час роботи з нагрівальними
приладами, гарячими рідинами
та жиром;
3
4
Технологія виготовлення страв з молока та
молочних продуктів.
Значення молока та молочних продуктів в
харчуванні людини. Традиційні українські
страви з молока і молочних продуктів,
технологія їх приготування. Вимоги до якості
страв та готових продуктів. Способи та терміни
зберігання молочних страв і продуктів. Правила
поєднання молочних продуктів з іншими
продуктами харчування. Подання до столу
молочних страв. Особливості миття посуду
після молочних продуктів.
Особиста гігієна. Правила безпечної праці та
санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи з
нагрівальними приладами, гарячими рідинами.
Характеризує різні види
молочних продуктів;
визначає якість молочних
продуктів;
поєднує молочні продукти з
іншими продуктами харчування;
добирає інвентар та посуд для
приготування страв з молока;
готує молочні страви (за
вибором);
оформлює готові страви;
сервірує стіл;
визначає собівартість страв;
аналізує результати роботи;
організовує робоче місце;
дотримується особистої гігієни,
правил безпечної праці,
санітарно-гігієнічних вимог під
час роботи з гарячими рідинами
та жиром.
4
4
Проектування та приготування страви.
Визначення завдань для виконання проекту.
Робота з інформаційними джерелами.
Створення банку ідей.
Аналіз та систематизація інформації.
Розроблення власного рецепту приготування
страви. Складання технологічної послідовності
приготування страви. Приготування,
оздоблення, подавання страв.
Контроль якості страв. Аналіз результатів
проектної роботи.Визначення орієнтовної
вартості страви.
Особиста гігієна. Правила безпечної праці та
санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи з
нагрівальними приладами, гарячими рідинами.
Складає план роботи з
виконання проекту та план
проектної діяльності;
здійснює пошук інформації та
виробів-аналогів;
аналізує та систематизує
інформацію;
розробляє рецептуру
виготовлення страви;
добирає посуд та інвентар для
приготування страви;
добирає продукти харчування
для приготування страви;
визначає спосіб приготування;
готує страви;
виконує естетичне оформлення
страви;
сервірує стіл;
контролює якість
приготовлених страв;
визначає собівартість страв;
аналізує результати роботи;
організовує робоче місце;
дотримується правил безпечної
праці з нагрівальними
приладами, гарячими рідинами,
санітарно-гігієнічних вимог;
оформлює портфоліо.
5
2
Презентація та оцінювання результатів
проектної діяльності.
Захист проектів. Оцінювання результатів
проектної діяльності.
Захищає проект;
оцінює результати роботи .
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Крупяні каші різної консистенції, кутя, млинці, налисники, деруни, вареники,
молочний кисіль (фруктовий кисіль), сирники тощо.
Інструменти та обладнання
Кухонний інвентар та посуд для приготування страв (відповідно до
технології).
Продукти для приготування страв
Крупа, борошно, молоко, молочні продукти тощо.
Іваночко Антон Васильович,
м. Івано-Франківськ, методист ОІППО
Варіативний модуль
Технологія природного землеробства
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з основами
ведення природного землеробства з метою вирощування для власних потреб
екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Ознайомлення учнів з
найновішими досягненнями сільськогосподарської науки і практики дасть
можливість їм зрозуміти, що при вмілому господарюванні, опираючись на
природні закони відновлення родючості грунту, при менших матеріальних і
фізичних затратах можна одержувати екологічно чистий врожай овочів,
картоплі.
Програма розрахована на учнів, які люблять природу, з любов’ю
працюють на шкільних земельних навчально-дослідних ділянках, спільно з
батьками обробляють дачну чи присадибну ділянку, в майбутньому самі
будуть вирощувати продукцію городу чи саду для своїх потреб
Тематичний план
№
з.п.
1.
2.
3.
Назва теми
Основи природного землеробства
Проектування та вирощування сільськогосподарських
культур в умовах природного землеробства
Представлення та захист творчо-пошукової роботи
Всього
Кількість
годин
2
12
2
16
Програма
№
з. п.
К-сть
годин
1
2
2
12
Назва теми та її зміст
Основи природного землеробства.
Сільське господарство як галузь
народного господарства. Продукція
поля, городу, саду. Її значення для
харчування та здоров’я людини.
Традиційні і новітні технології
землеробства. Перспективи розвитку
галузі в регіоні – дачні, присадибні
ділянки, фермерські господарства,
шкільна земельна ділянка.
Загальні відомості про органічне
землеробство. Професії сільського
господарства
Проектування та вирощування
сільськогосподарських культур в
умовах природного землеробства
Поняття
про
грунт,
його
властивості та обробіток.
Грунт як живе середовище для
розвитку мікроорганізмів, дощових
хробаків та рослин. Родючість як
основна властивість грунту. Фактори,
які
впливають
на
відновлення
природної
родючості
грунту.
Структура грунту та шляхи її
формування.
Види обробітку грунту, традиційні
і
нетрадиційні.
Поверхневий
обробіток. Еволюція розвитку знарядь
для
обробітку
грунту.
Ручний
плоскоріз Фокіна та його переваги над
іншими знаряддями для роботи на
городі. Мала механізація.
Живлення рослин та способи його
регулювання
Умови необхідні для росту і
розвитку
рослин. Повітряне та
кореневе
живлення
рослин.
Державні вимоги до
рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Характеризує
продукцію поля, городу,
саду;
розпізнає за зовнішнім
виглядом
сільськогосподарські
культури;
порівнює технологію їх
вирощування;
визначає форму
земельної ділянки;
називає найбільш
поширені професії в
сільськогосподарському
виробництві
Називає види обробітку
грунту, ґрунтообробні
знаряддя;
визначає за зовнішнім
виглядом природну
родючість грунту;
підготовляє грунт до
садіння;
бере участь у
вдосконаленні ручних
знарядь для обробітку
грунту;
Називає умови, які
потрібні для росту і
Фотосинтез. Вимоги рослин до потреб
живлення протягом вегетаційного
періоду. Чергування культур.
Поняття
про
грядки,
їх
призначення та види. Технологія їх
формування, садіння, посіву, догляду
та збирання врожаю.
Розробка схем шкільних земельних
ділянок.
Планування
чергування
культур, та їх розбивка.
Формування грядок і підготовка їх до
використання.
Складання технологічної карти
вирощування певної культури.
Вирощування сортового матеріалу для
власних потреб. Підготовка його до
посіву чи садіння.
Види добрив. Роль органіки у
відновленні та підвищенні природної
родючості грунту. Зелене добриво,
мульчування грядок.
Збирання врожаю.
Охорона природи. Біологічні засоби
та народний досвід захисту врожаю
від шкідників та хвороб.
3
2
Представлення та захист творчопошукової роботи
Представлення результатів праці на
земельній ділянці з використанням
технологій органічного землеробства.
Форма представлення – щоденники
спостережень, фотоілюстрації,
відеофільми, натуральні експонати чи
інші форми на шкільному святі
врожаю, виставці, творчому звіті
тощо.
розвитку рослин;
спостерігає за ростом і
розвитком рослин;
визначає за зовнішнім
виглядом рослин
недостачу елементів
живлення;
формує грядки;
складає схему
чергування культур;
характеризує види
органічних добрив;
називає способи їх
заготівлі та внесення;
здійснює мульчування
грядок, проводить
догляд і збирання
врожаю;
називає біологічні та
народні методи і засоби
захисту рослин від
шкідників і хвороб,
найбільш поширені в
місцевості
сільськогосподарські
культури та їх сорти;
дотримується правил
підготовки до садіння
(посіву) основних
сільськогосподарських
рослин
Представляє результати
спостережень;
характеризує
особливості виробничої
діяльності;
порівнює результати
традиційного і
органічного
землеробства.
Орієнтовний перелік об’єктів праці:
Навчально-дослідна земельна ділянка школи чи позашкільного
навчально-виховного закладу, присадибна, дачна ділянка
Інструменти, обладнання та пристосування:
Ручний сільськогосподарський інвентар для поверхневого обробітку землі
(садові вила, граблі, маркер, плоско різ Фокіна, поливалка тощо)
Матеріали: насіння
Література:
1. Сучасна енциклопедія садовода і городника. БАО. Донецьк.2005р
2. Б.С.Аннєнков. Подари лопату сосуду. Огород без проблем. ИД
ВЛАДИС, 2006р.
3. Защита сада без яда. Г.Кизима. С.-П. «Крилов» 2009р
4. Защита вместо борьби . Н.Курдюмов.ИД Владис. Классик.2008р
5. Дневник умного дачника. А.Казарин, Н.Курдюмов. ИД Владис.
Классик 2009р
Лещук Р. М.
м. Вінниця, ССЗОШ №34
Варіативний модуль
Технологія слюсарної обробки металів
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з слюсарною
обробкою металів та сплаві.
Виготовлення
виробів
з
використанням
слюсарних
операцій
передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи
над змістом модуля, учні мають оволодіти основними слюсарними
операціями та виконати творчий проект.
Реалізація модуля виконується в слюсарній або комбінованій майстерні та
не передбачає додаткового і спеціального обладнання.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
з.п.
1.
2.
3.
Назва теми
Основи технології слюсарної обробки металу.
Проектування та виготовлення виробів.
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
Всього
Кількість
годин
6
8
2
16
Програма
№
з. п.
К-сть
годин
1
6
2
8
Назва теми та її зміст
Основи технології
слюсарної обробки металу.
Основні типи креслярських
ліній. Розміри на кресленнях.
Використання ескізу і креслень
деталей виробу.
Робота з інформаційними
джерелами
та
визначення
зразків
для
проектування.
Метод фокальних об’єктів.
Сталь
як
конструкційний
матеріал. Сортовий прокат.
Випрямляння
металевих
заготовок. Розмічальні роботи.
Штангенциркуль.
Різання
слюсарною
ножівкою.
Обпилювання заготовок із
сортового прокату. Свердління.
Розпилювання.
Нарізування
внутрішньої метричної різьби.
Опорядження
виробів
з
металів.
Виготовлення
простого
виробу із сортового прокату.
Правила безпечної роботи та
санітарно-гігієнічні
вимоги.
Організація робочого місця
Проектування та
виготовлення токарного
виробу.
Постановка проблеми.
Визначення завдань для
виконання проекту.
Робота з інформаційними
джерелами. Створення банку
ідей.
Аналіз та систематизація
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки
учнів
Знає основні типи
креслярських ліній;
Розуміє та використовує
готові креслення та ескізи;
уміє працювати з
інформаційними джерелами;
створює ескізний малюнок;
використовує метод
фокальних об’єктів під час
визначення та обґрунтування
конструкції майбутнього
виробу;
виконує випрямляння,
розмічання, різання,
обпилювання та опорядження
металів;
використовує
штангенциркуль
для
контролю розмірів виробу;
нарізає метричну різьбу;
дотримується правил
безпечної праці, санітарногігієнічних вимог;
організовує робоче місце,
підготовлює верстат до
роботи.
Складає план роботи з
виконання проекту та план
проектної діяльності;
здійснює пошук інформації та
виробів-аналогів;
аналізує та систематизує
інформацію;
розробляє ескіз виробу та
технологічну послідовність;
добирає матеріали,
інформації.
Розробка ескізу та
технологічної послідовності
виготовлення виробу.
Контроль якості виробу.
Економічне обґрунтування
виробу. Маркетингові
дослідження.
3
2
Презентація та оцінка
проектної діяльності.
Захист проекту (за планом).
інструменти, пристосування;
визначає спосіб з’єднання
деталей;
виконує токарні роботи;
контролює якість виробу;
організовує робоче місце під
час виконання різних робіт;
дотримується правил
безпечної праці, санітарногігієнічних вимог;
визначає собівартість виробу.
Захищає проект;
здійснює оцінку
виготовленого виробу і
процесу праці за загальними
естетичними та
функціональними
показниками.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Деталі пристосувань та інструментів з сталевого сортового прокату.
Інструменти, обладнання та пристосування
Слюсарні верстаки, лещата, плита для випрямляння, штангенциркулі ШЦ 1,
креслярки, кернери, молотки, слюсарні лінійки, слюсарний кутник, набори
напилків, набір надфілів, слюсарні ножівки, свердлильний верстат, набір
свердел, набір мітчиків та воротків.
Матеріали
Сталевий сортовий прокат, шліфувальні та полірувальні матеріали, войлок.
Адамчук В.Є.
Вознюк С.М.
Петров Я.А.
м. Рівне
Варіативний модуль
Технологія плетіння з соломи
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з технологією
соломоплетіння, як одним із найдавніших видів народного-ужиткового
мистецтва.
Оволодіння цією технологією дає можливість відновлювати народні
традиції, вивчити основи художнього плетення з соломи, дає можливість
учням проявляти свої творчі здібності. Використовується ця технологія для
виготовлення різноманітних предметів побуту та іграшок . Створюючи
проекти (вироби) за власним задумом діти вчаться активно ділитися
знаннями що сприяє пошуку нових ідей, відповідає потребам шкільного
колективу, формуючи навички роботи в групах.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
з.п.
1.
2.
3.
Назва теми
Основи технології соломоплетіння.
Проектування та виготовлення виробів.
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
Всього
Кількість
годин
4
10
2
16
№
з. п.
К-сть
годин
1
4
Зміст навчального
матеріалу
Основи технології соломоплетіння.
Короткі історичні відомості з розвитку
плетіння з соломи.
Декоративні і технологічні
особливості плетіння з соломи.
Матеріали для плетіння з соломи.
Види та властивості соломи.
Інструменти і обладнання. Підготовка
соломи до роботи. Обробка соломи.
Спеціальні інструменти та пристрої
для виготовлення плетених виробів.
Виготовлення солом’яних косичок ,
стрічок. Виготовлення три-, чотири-,
п’яти-, семи-, дев’яти-, одинадцяти-,
дванадцятикінцівки.
Спіральне плетіння.
Плетіння плоскої зубчастої косички.
П’ятикінцівка кругла (шнур). Плетіння
квадрата. Технологія нарощування
соломи. Технологія виготовлення
іграшки з соломи.
Виготовлення нескладного виробу.
Правила техніки безпеки та санітарногігієнічні вимоги при роботі з
природними матеріалами
Державні вимоги до
рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
характеризує
декоративнотехнологічні особливості
плетіння з соломи;
називає техніки
плетіння;
визначає послідовність
підготовки матеріалу до
плетіння;
добирає інструмент, що
необхідний для роботи;
вміє користуватися
інструментами для
соломоплетіння;
виготовляє необхідні
шаблони та елементи
плетеного виробу;
з’єднує елементи у
готовий виріб;
дотримується правил
безпечної праці при
роботі з інструментами
для плетіння та іншими
столярними і
слюсарними
інструментами для
виготовлення деталей
виробів
2
10
Проектування та виготовлення
виробу технікою плетіння з соломи.
Пошук, систематизація та аналіз
зібраної інформації.
Створення банку ідей.
Розробка технічної пропозиції.
Створення ескізів композицій
візерунків. Створення ескізу (схеми)
виробу.
Створення власного проекту
плетеного виробу на прикладі наявних
зразків виробів.
Створення ескізу (схеми) виробу.
Моделювання візерунку за зразками
видів плетіння.
Техніка соломоплетіння:

Підбір та підготовка матеріалу до
виготовлення плетеного виробу .

Виготовлення деталей виробу.

Плетіння деталей виробу.

Складання деталей у виріб.

Оздоблення виробу природними
та штучними матеріалами.
Застосування змішаних технік
плетіння при виготовленні
виробів.
Презентація та оцінка результатів
проектної діяльності.
Захист проекту (за планом).
здійснює пошук
інформації для
створення банку ідей та
систематизацію
інформації;
розробляє проект
плетеного виробу,
використовуючи схеми
плетіння;
добирає матеріали,
інструменти та
пристосування;
виконує прийоми
плетіння різними
техніками;
застосовує способи
виготовлення елементів
плетеного виробу при
виготовленні проекту
виробу;
визначає спосіб
з’єднання деталей між
собою та з основою
виробу;
дотримується правил
безпечної роботи під час
виконання практичних
робіт.
Захищає проект;
здійснює оцінку проекту
виробу і процесу праці
за загальними
естетичними та
функціональними
показниками.
Література:
1. Антонович Є.А. та ін. Художні техніки у школі – К.:ІЗМН, 1997. –
312с.
2 . Гулянц Э.К. Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала.
М.:Просвещение, 1991.—175с.ил.
3. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере. – К.:
Будівельник, 1986. – 69с.
4.Стеченко О.Ф. Плетиво із соломи та рогозу. – К.: Урожай, 1994. – 64.
Гащак Володимир Михайлович,
м. Івано-Франківськ, СЗШ №7, методист ОІППО
Федорак Василь Іванович, СЗШ №5
м.Івано-Франківськ
Варіативний модуль
Технологія токарної обробки деревини
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Програмою модуля передбачено ознайомлення учнів з одним із видів
декоративно-ужиткового мистецтва – токарством. У процесі вивчення
модуля учні ознайомляться з прийомами і навичками, які є характерними для
традиційних художніх промислів (токар, столяр, різьбяр по дереву). Учні
вивчатимуть
матеріалознавство, проектування і технологію виготовлення
виробів токарним способом. В Україні ця техніка дуже
поширена.
Теоретичні і практичні заняття передбачають залучення учнів до творчої
діяльності: вибір об’єкта виготовлення, самостійний вибір конструкції
виробу, обґрунтування вибору, нескладні
економічні розрахунки і
пропозиції щодо здешевлення виробів, планування різних видів робіт,
удосконалення обладнання, технологічного процесу, підвищення якості і
продуктивності праці.
Виготовлення виробу передбачається через
проектно-технологічну
діяльність. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати
проект.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
з.п.
Назва теми
Кількість
годин
1.
2.
3.
Основи технології токарної обробки деревини
Проектування та виготовлення виробу токарним способом
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
Всього
4
10
2
16
Програма
№
з. п.
К-сть
годин
1
4
2
10
Назва теми та її зміст
Державні вимоги до
рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Загальні відомості про токарну
обробку деревини. Основи
технології.
Місце та роль токарства у сучасному
декоративно-ужитковому мистецтві.
Деревина як конструкційний
матеріал.
Властивості деревини. Вимоги до
заготовок.
Токарний верстат по обробці
деревини, інструменти для токарних
робіт (реєр, мейсель та інші)
Технологічні пристосування до
верстата (планшайба, патрон,
тризубець та інші)
Правила безпечної роботи та
санітарно-гігієнічні вимоги.
Організація робочого місця.
Ознайомлення з технологією
токарної обробки (вибір та
закріплення заготовки, розмічання,
чорнове та чистове точіння,
шліфування та лощіння, відрізання
заготовок).
Проектування та виготовлення
виробу токарним способом
Постановка проблеми. Визначення
завдань для виконання проекту.
Робота з інформаційними
джерелами. Створення банку ідей.
Аналіз та систематизація інформації.
Розроблення ескізу точеного
Називає вироби, виготовлені
токарним способом; їх
застосування; вимоги до
заготовок для обробки
токарним способом;
розрізняє породи деревини;
характеризує матеріали, які
використовуються для
токарної обробки;
добирає інструменти та
пристосування для роботи;
обґрунтовує добір
конструкційних матеріалів
залежно від призначення
виробу;
вибирає та закріплює
заготовку;
здійснює чорнове та чистове
точіння, шліфування,
лощіння;
дотримується правил
безпечної праці, санітарногігієнічних вимог.
організовує робоче місце.
Складає план роботи з
виконання проекту та план
проектної діяльності;
здійснює пошук інформації
та виробів-аналогів;
аналізує та систематизує
інформацію;
розробляє ескіз виробу;
добирає матеріал,
3
2
виробу. Технологічна послідовність
виготовлення виробу:
 підготовка заготовок до
роботи;
 закріплення заготовок;
 розмічання;
 чорнове та чистове
обточування циліндричних і
фасонних поверхонь;
 контроль розмірів;
 шліфування та лощіння (за
потребою);
 підрізання і відрізання
заготовок;
 оздоблення та опорядження
виробу.
Контроль якості виробу. Догляд за
виробом.
Економічне обґрунтування виробу.
Презентація та оцінка проектної
діяльності.
Захист проекту (за планом).
інструменти, пристосування;
визначає спосіб кріплення
заготовки, спосіб з’єднання
деталей між собою та з
основою виробу;
застосовує технологічні
пристрої для верстата;
здійснює чорнове та чистове
обточування циліндричних і
фасонних поверхонь;
оздоблює виріб;
контролює розміри, якість
виробу;
організовує робоче місце
під час виконання різних
робіт;
дотримується правил
безпечної праці, санітарногігієнічних вимог;
визначає собівартість
виробу;
Захищає проект;
здійснює оцінку
виготовленого виробу і
процесу праці за загальними
естетичними та
функціональними
показниками.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Ручка для інструментів, товкачка, грибок для штопання, свічник, ваза, шахові
фігури, качалка для тіста, кегель, кубок, кухонний набір для спецій, вішалки
тощо.
Інструменти, обладнання та пристосування
1.Токарний верстат
2.Реєр
3.Косяк (мейсель)
4.Гачок (вузький, широкий)
5.Планшайба
6.Патрон (чашковий, цанговий)
7.Тризуб
8.Лінійка
9.Кронциркуль
10.Штангенциркуль
11.Олівець
12.Ножівка
Матеріали
Деревина (липа, груша, бук, дуб, береза, явір, ясен)
Література
5.
Гликин М. С. Декоративные работы по дереву на станках. – М.:
Изд-во “Народное творчество”, Изд-во “Искана”, 2002. – 280 с.
6.
Комп’ютерна графіка: Навч. посібн. / А. П. Верхола,
Б. Д. Коваленко, В. М. Богданов та ін.; За ред. А. П. Верхоли. – К.: Каравела,
2005. – 304 с.
7.
Левадный В. С., Черный Ю. А. Обработка дерева на станках. –
М.: ООО “Аделант”, 2005. – 384 с.
8.
Матвеєва Т. О. Мозаїка та різьблення по дереву: Навч. посібник:
Пер. з рос. – К.: Вища шк., 1993. – 135 с.
9.
Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового
навчання: Теорія і методика: Монографія / В. В. Бербец, Т. М. Бербец,
Н. В. Дубова та ін.; За заг. ред. О. М. Коберника. – К.: Наук. світ, 2003. –
172 с.
10. Энциклопедия работ по дереву: Руководство, необходимое
любителю работ по дереву / Ред.-консультант М. Рамуц; Пер. с англ.
Г. А. Сорокина. – М.: ООО “Издательство Астрель”; ООО “Издательство
АСТ”, 2004. – 512 с.
11. Леонід Оршанський, Петро Андріюк. Основи гуцульського
художнього деревообробництва: Навч. посібник: «Писаний камінь», Косів2002.
12. Тимків Б.М., Кавас К.М.: Виготовлення художніх виробів з
дерева. Підручник, Львів: Світ, 1995.-176с.
Геймур В.
м.Кривий Ріг
Варіативний модуль
Технологія токарної обробки металів
(7-9 клас)
Пояснювальна записка
Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з одним із
найпоширеніших видів механічної обробки металів різанням – токарною
обробкою. Виготовлення виробу з використанням токарних операцій
передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи
над змістом модуля, учні мають виконати проект.
Виготовляти задуманий виріб можна з використанням як механічних
так і ручних операцій.
Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної
праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
№
з.п.
1.
2.
3.
Назва теми
Основи технології токарної обробки металу.
Проектування та виготовлення виробів.
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
Всього
Кількість
годин
4
10
2
16
Програма
№
з. п.
К-сть
годин
1
4
2
10
Назва теми та її зміст
Основи технології токарної
обробки металу.
Токарно-гвинторізний
верстат.
Поняття про режими
різання.
Прийоми керування
верстатом.
Вимоги, підготовка та
способи закріплення заготовок.
Інструменти для
вимірювання, розмічання та
контролю. Прийоми
вимірювання та контролю
штангенциркулем.
Технологічні пристосування
для токарної обробки металів.
Токарні різці.
Чорнове і чистове
обточування зовнішніх
циліндричних і торцевих
поверхонь.
Види виконуваних робіт на
верстаті (підрізання,
відрізання, обробка торців,
виточування канавок,
свердління, обробка
внутрішніх поверхонь, тощо).
Метрична різьба. Технологія
нарізування різьби. Контроль
якості різьби.
Правила безпечної роботи та
санітарно-гігієнічні вимоги.
Організація робочого місця
Проектування та
виготовлення токарного
виробу.
Постановка проблеми.
Визначення завдань для
виконання проекту.
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Знає будову токарногвинторізного верстата;
розрізняє окремі частини та
вузли верстата за його
кінематичною схемою;
вміє керувати верстатом;
застосовує режими різання;
добирає інструменти, різці та
технологічні пристосування;
здійснює чорнове та чистове
точіння;
виконує різні види робіт на
верстаті;
нарізає метричну різьбу;
дотримується правил
безпечної праці, санітарногігієнічних вимог;
організовує робоче місце,
підготовлює верстат до роботи.
Складає план роботи з
виконання проекту та план
проектної діяльності;
здійснює пошук інформації та
виробів-аналогів;
аналізує та систематизує
інформацію;
розробляє ескіз виробу та
3
2
Робота з інформаційними
джерелами. Створення банку
ідей.
Аналіз та систематизація
інформації.
Розробка ескізу та
технологічної послідовності
виготовлення виробу:
 Вибір необхідних
матеріалів та
інструментів;
 Вибір режимів різання;
 Токарні операції;
 Збирання виробу;
Контроль якості виробу.
Економічне обґрунтування
виробу. Маркетингові
дослідження. Розроблення
реклами.
Презентація та оцінка
проектної діяльності.
Захист проекту (за планом).
технологічну послідовність;
добирає матеріали,
інструменти, пристосування;
визначає спосіб з’єднання
деталей;
виконує токарні роботи;
контролює якість виробу;
організовує робоче місце під
час виконання різних робіт;
дотримується правил
безпечної праці, санітарногігієнічних вимог;
визначає собівартість виробу;
розробляє рекламу.
Захищає проект;
здійснює оцінку виготовленого
виробу і процесу праці за
загальними естетичними та
функціональними показниками.
Орієнтовний перелік об’єктів праці
Заготовки для кріпильних деталей (гвинти, болти, шпильки, гайки
тощо), вироби з різьбовими поверхнями, ручки для верстатів,
маховички для верстатів, моделі механічних передач.
Інструменти, обладнання та пристосування
1. Токарно-гвинторізний верстат.
2. Токарні різці.
3. Свердла.
4. Лещата слюсарні.
5. Ножівка слюсарна.
6. Плашки, мітчики.
Матеріали
Сортовий прокат.
Л.І.Бугаєвської, О.А.Загарова м.Комсомольськ
Полтавської обл.
Варіативний модуль
Технологія української народної вишивки
(7-9 класи)
Тематичний план
№
з/п
Назва теми
1.
2.
3.
Основи технології української народної вишивки.
Проектування та виготовлення вишитого виробу.
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності
Всього
Кількість
годин
5
10
1
16
Програма
№
з/п
1.
К-ть
год.
4
Зміст навчального матеріалу
Основи технологі української народної
вишивки
Відомості про регіональні особливості
оздоблення виробів в українських
національних традиціях. Кольорова гама
різних видів гладі. Поняття про стилізацію
малюнка. Композиція у вишивці.
Лічильна гладь та вільна гладь. Види
лічильної та вільної гладі. Матеріали та
інструменти для вишивання гладдю.
Технологія вишивання лічильною та
вільною гладдю. Схематичне зображення
технік виконання видів лічильної та вільної
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
Характеризує регіональні
особливості оздоблення виробів
в українських народних
традиціях;
розпізнає техніки лічильної та
вільної гладі;
вишиває швами лічильної та
вільної гладі;
переносить малюнок на
тканину;
організовує робоче місце;
дотримується правил безпечної
праці, організації робочого місця
та санітарно-гігієнічних вимог.
гладі.
Способи перенесення малюнка на тканину.
Відомості про використання сучасної
комп'ютерної техніки для оздоблювальних
робіт.
Правила безпечної роботи та санітарногігієнічні вимоги. Організація робочого
місця.
2.
10
Проектування та виготовлення вишитого
виробу
Визначення завдань для виконання проекту.
Створення банку ідей.
Робота з інформаційними джерелами.
Аналіз та систематизація інформації.
Розробка композиції. Створення ескізного
малюнку виробу.
Виготовлення виробу.
Догляд за вишитим виробом.
Контроль якості виробу. Економічне
обґрунтування виробу.
Складає план роботи з
виконання проекту та план
проектної діяльності;
здійснює пошук інформації та
виробів-аналогів;
аналізує та систематизує
інформацію;
розробляє композицію виробу;
створює ескізний малюнок
виробу;
добирає тканину, інструменти,
пристосування;
визначає на тканині місце
розташування візерунка;
вишиває виріб;
обробляє краї виробу;
виконує волого-теплову обробку
виробу;
контролює якість виробу;
організовує робоче місце;
дотримується правил безпечної
праці, санітарно-гігієнічних
вимог;
визначає собівартість виробу;
3.
2
Презентація та оцінка проектної
діяльності
Захист проекту. Самооцінювання результатів
проектної діяльності.
Захищає проект;
здійснює самооцінку
виготовленого виробу і процесу
праці за загальними естетичними
та функціональними
показниками.
Орієнтовні об’єкти праці
Серветка, доріжка, рушничок, декоративне панно, деталі одягу,
постільна білизна, скатертина (кругла, квадратна), грілка на чайник, кишеня
для піжами, дитячий килимок.
Інструменти, пристосування
Голки, ножиці, кілочок, п’яльця
Матеріали
Тканина для вишивання, нитки
Автор
sob-mk
sob-mk146   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
506
Размер файла
1 090 Кб
Теги
трудове навчання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа