close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2013 ДПА українська література,9 клас, тести

код для вставкиСкачать
ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ
для державної підсумкової атестації
з української літератури
9
клас
Л.Т. Коваленко, Н.В. Михайлова
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
Київ
Центр навчально-методичної літератури
2013
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
3
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Загальні питання проведення державної підсумкової атестації з української літератури
Державна підсумкова атестація з української літератури в 9-му класі за курс основної школи проводиться у 2012/2013 н. р. у формі тестування. Його мета – перевірити відповідність знань, умінь і навичок дев’ятикласників про
-
грамовим вимогам і оцінити рівень навчальних досягнень учнів.
Тестування є швидким, надійним і об’єктивним методом оцінювання. Воно дає змогу охопити весь зміст навчальної програми, тому проведення державної підсумкової атестації з української літератури в такій формі є найдоцільнішим і найефективнішим методом оцінювання. Збірник завдань для державної підсумкової атестації укладено відповід
-
но до чинної програми з української літератури для загальноосвітніх на
-
вчальних закладів України.
Тривалість виконання тесту – 90 хвилин (час на вступну бесіду та ін
-
структаж не враховується). Структура тесту
У збірнику представлено 20 варіантів завдань у тестовій формі, однакових за структурою та складністю. Завдання вимірюють рівень засвоєння про
-
грамового матеріалу й сформованість в учнів таких когнітивних рівнів, як знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінювання. Під час дер
-
жавної підсумкової атестації передбачено оцінити опанування учнями таких змістових ліній, як зміст художніх творів, аналіз художніх творів, літера
-
турний процес, відомості з теорії літератури
.
Кожен тест складається з 25 завдань різної форми. Завдання 1–16
з вибором однієї правильної відповіді містять чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна. Учні повинні вибра
-
ти правильну, на їхню думку, відповідь і позначити її в таблиці. У завданнях 17–20
дев’ятикласники мають установити відповідність між елементами лівої та правої колонок та вписати літери в клітинки.
Чотири завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завд. 21–24
) перед-
бачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення. Двадцять чотири завдання тесту перевіряють знання змісту вивчених тек
-
стів, уміння їх аналізувати, виявляти особливості змісту і форми, порівнювати певний літературний твір із творами інших письменників вивченого періоду.
Завдання 25
вимагає написання розгорнутої відповіді на запропоноване запитання. Учні мають надати вичерпну відповідь, сформулювати і про-
коментувати проблему, порушену в художньому творі, пояснити позицію автора, указати, чи погоджуються вони з такою позицією, й аргументувати свою думку. Обсяг відповіді – від 100 до 200 слів.
Схема оцінювання завдань тесту
Завдання 1–16 з вибором однієї правильної відповіді – 0 або 1 бал.
Завдання 17–20 на встановлення правильної відповідності – 0, 1, 2, 3 або 4 бали (кожна правильно визначена логічна пара – 1 бал).
Завдання 21–24 на надання короткої відповіді – 0 або 1 бал.
Примітка Один бал ставиться за повну відповідь, 0,5 бала – за неповну.
Завдання 25 на надання розгорнутої відповіді – 0, 1 або 2 бали.
Критерії оцінювання завдання № 25:
2 бали
Відповідь на запитання вичерпна, учень/учениця виявляє розуміння проблеми, порушеної автором у творі, висловлює власне ставлення до неї, Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
4
аргументує свої думки, логічно викладає зміст. У відповіді на запитання допущено не більше ніж дві помилки (орфографічні чи пунктуаційні).
1 бал
Відповідь на запитання загалом повна, учень/учениця виявляє часткове розуміння проблеми, порушеної автором у творі, не зовсім переконливо ви
-
словлює власне ставлення до неї, нечітко аргументує свої думки, порушує логічний виклад змісту. У відповіді на запитання допущено до п’яти по
-
милок (орфографічних чи пунктуаційних).
0 балів
Учень/учениця не розуміє змісту запитання, підміняє аналіз питання переказом художнього твору або обмежується загальними фразами, відпо-
відь не спирається на художній твір, відсутня власна позиція щодо теми висловлення. У відповіді допущено понад п’ять помилок. Методика проведення державної підсумкової атестації та переве
-
дення тестових балів у бали за 12-бальною шкалою оцінювання
Не пізніше ніж за один день до проведення державної підсумкової атеста
-
ції учитель повинен підготувати бланки, які відповідають кількості учнів, що виявили бажання проходити ДПА з української літератури. У лівому верхньому кутку бланка відповідей має стояти штамп загальноосвітнього навчального закладу.
Перед початком виконання тесту учні підписують роботу, на штампі став
-
лять дату проведення державної підсумкової атестації. Учитель визначає варіанти тестів для кожного учня на власний розсуд, але так, щоб учні за сусідніми партами не виконували однакові варіанти. Також учитель попереджує дев’ятикласників, що за правильне виконання тесту вони можуть отримати максимально 38 тестових балів. Тож результат державної підсумкової атестації буде тим вищий, чим більшу кількість за
-
вдань учень виконає. Учитель також доводить до відома учнів, що, викону
-
ючи завдання 25, вони мають надати вичерпну відповідь на запитання, але уникати роз ло гих вступів, переказування тексту чи детальної характерис
-
тики героїв. Варто також порадити учням раціонально розподілити час: до 50 хвилин відвести на виконання 24 завдань закритої форми та відкритої форми з короткою відповіддю, на виконання завдання 25 передбачити до 30 хвилин. 10 хвилин учні мають залишити на перенесення відповідей до бланка.
Схема переведення тестових балів у 12-бальну шкалу оцінювання
Тестові бали
12-бальна шкала
1–2
1
3–5
2
6–8
3
9–11
4
12–14
5
15–17
6
18–20
7
21–23
8
24–26
9
27–30
10
31–34
11
35–38
12
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
5
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
ВАРІАНТ 1
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Про один з обрядів весілля – прикрашання одягу бояр і нареченого квітками – ідеться в народній пісні
А«Розвий, сосно, сімсот квіток» Б«А брат сестрицю та й розплітає»
В«Летять галочки у три рядочки»
Г«Ой матінко, та не гай мене»
2.Думку про любов кожного з нас до свого ближнього розкрито в прит чі або леген ді про
Аперших людей Адама і Єву
БВавилонську вежу
Впотоп на землі
Гблудного сина
3.Біблійні теми, сюжети, мотиви, образи Т. Шевченко НЕ використав у творі
А«Марія»
Б«Кавказ»
В«Катерина» Г«Ісаія. Глава 35»
4.Пам’яткою житійної літератури є твір
АКиєво-Печерський патерик
Б«Повість минулих літ»
ВІзборник Святослава
Г«Історія русів»
5.Характерною ознакою курйозного вірша є
Аперевага форми над змістом
Бромантичний настрій
Вдвоскладова стопа
Гтравестія
Дбурлеск
6.«Природжене діло є для неї (людини) найсолодша втіха» – такими словами сформульовано ідею у творі
А«Чорна рада» П. Куліша
Б«Тигролови» Івана Багряного В«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г«Бджола та Шершень» Г. Сковороди
Д«Наталка Полтавка» І. Котляревського
7.Пісня є одним з головних засобів розкриття характеру персонажів у творі
А«Чорна рада» П. Куліша
Б«Максим Гримач» Марка Вовчка
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
6
Âàð³àíò 1
В
«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка 8.
Венера, Юнона, Зевс – герої твору А
Києво-Печерський патерик Б
«Енеїда» І. Котляревського В
«Ісаія. Глава 35» Т. Шевченка
Г
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д
«Вступні двері до християнської добронравності» Г. Сковороди
9.
За стильовими ознаками твір «Рибалка» П. Гулака-Артемовського належить до літератури
А
сентименталістської
Б
реалістичної
В
ренесансної
Г
романтичної
Д
барокової
10.
Сатирично-реалістичним є твір
А
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка Б
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В
«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г
«Тигролови» Івана Багряного
Д
«Чорна рада» П. Куліша
11.
Прочитайте уривок.
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!
Такими словами звертається Т. Шевченко до
А
Г. Квітки-Основ’яненка
Б
І. Котляревського
В
Марка Вовчка
Г
М. Гоголя
Д
П. Куліша
12.
Т. Шевченко негативно оцінює політику російських царів щодо Укра їни в обох творах у рядку
А
«Кавказ», «І мертвим, і живим…»
Б
«І мертвим, і живим…», «Великий льох»
В
«Великий льох», «Сон» («У всякого своя доля…»)
Г
«Сон» («У всякого своя доля…»), «Доля»
Д
«Доля», «Кавказ»
13.
Кульмінацією твору Марка Вовчка «Максим Гримач» є епізод, коли
А
Максим Гримач забороняє дочці виходити заміж за бурлаку
Б
Катря дізнається, що Семен бідний козак
В
Семен іде на заробітки
Г
Катря кидається в річку
Д
Семен гине під час бурі
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
7
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 1
Âàð³àíò 1
14.Представниками простого народу у творі «Чорна рада» П. Куліша є
АВасиль Невольник, Сомко
БСомко, Черевань
ВЧеревань, Гвинтовка
ГГвинтовка, Божий чоловік
ДБожий чоловік, Василь Невольник 15.Нащадком гетьмана Дем’яна Многогрішного є головний герой твору
А«Чорна рада» П. Куліша
Б«Тигролови» Івана Багряного
В«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка 16.У жанрі зоропоезії творили обидва письменники в рядку
АГ. Сковорода, С. Климовський
БС. Климовський, Є. Гребінка
ВЄ. Гребінка, М. Мірошниченко
ГМ. Мірошниченко, В. Женченко ДВ. Женченко, Г. Сковорода
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
17.Установіть відповідність між героєм роману «Чорна рада» П. Куліша та його портретною характеристикою.
1Василь Невольник
2Михайло Черевань
3Іван Шрам
4Іван Брюховецький
АВисокий і вродливий; а по кар ма-
зи нах скрізь комір і поли, гаптовані золо том; зверху кирея, підбита собо-
лем; підпиравсь срібною булавою.
БПо одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом – старий «козар-
люга».
ВБув тяжко грошовитий да й весе-
лий пан із козацтва. Після війни й сів хутором.
ГДідусь такий мізерний, мов зараз
тілько з неволі випущений: невелич-
кий, похилий, очі йому позападали.
ДЧоловічок сей був у короткій ста ренькій свитині, у полотняних штанях. Хіба по шаблі можна було б догадуватися, що воно щось не прос те: шабля аж горіла од золота.
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
8
Âàð³àíò 1
18.Установіть відповідність між твором і його жанром.
1«Вечір проти Івана Купала»
2«Наймичка»
3«Чорна рада»
4«Наталка Полтавка»
Апоема
Броман
Вдрама
Гповість
Доповідання
19.Установіть відповідність між літературним напрямом і твором, у якому є його стильові ознаки.
1класицизм
2бароко
3сентименталізм
4реалізм
А«Сон» («У всякого своя доля...»)
Б«Повість минулих літ»
В«Енеїда»
Г«Маруся»
Д«Всякому місту – звичай і права...»
20.Установіть відповідність між персонажами-антиподами.
1Сомко
2Еней
3Григорій Многогрішний
4Ярема Амайор Медвин
БЛейба
ВТетерваковський
ГБрюховецький
ДТурн
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Авторами козацьких літописів були (запишіть 2 прізвища) 22.Автором рукописних книжок «Зеґар з полузеґарком» і «Млеко» був письменник 23.«Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра» написав сучас-
ний український письменник 24.Справжнє прізвище Марка Вовчка У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
9
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 1
Âàð³àíò 1
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Які життєві принципи сповідував Г. Сковорода? Чи є серед них близькі вам і чим саме? Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
10
Âàð³àíò 2
ВАРІАНТ 2
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Горду дівчину, яка захищала свою гідність і загинула, не скорившись панові, змальовано у творі
А«Сонце низенько, вечір близенько»
Б«Цвіте терен, цвіте терен»
В«Ой на горі вогонь горить» Г«Бондарівна»
2.Щоб показати зв’язок історії Київської Русі зі світовою історією, на початку «Повісті минулих літ» наведено епізод про
Аподії після потопу з Біблії
Бпідписання миру з Візантією Впохід князя Святослава на Візантію
Гпідписання угод із європейськими країнами
3.Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава є Анайважливішими книгами православних вірян
Бкнигами, упорядником яких був Нестор Літописець
Внайдавнішими рукописними книгами Київської Русі
Гпершими авторськими творами на релігійну тему на Русі
4.Символом вольності змальовує Г. Сковорода Богдана Хмельницького у творі
А«Dе lіbеrtate»
Б«Собака і Вовк»
В«Бджола та Шершень»
Г«Всякому місту – звичай і права...»
5.Козацькі літописи писали обидва автори в рядку
АНестор Літописець, Самовидець
БСамовидець, Ф. Прокопович
ВФ. Прокопович, С. Величко
ГС. Величко, Г. Грабянка
ДГ. Грабянка, Нестор Літописець
6.Прочитайте уривок з «Енеїди» І. Котляревського.
Там тілько тумани великі,
Там чутні жалобнії крики,
Там мука грішним не мала... Такими словами автор описує АСицилійську землю БЛатинську землю
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
11
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 2
В
Кумську землю
Г
Карфаген
Д
пекло
7.
Драматичні родинні стосунки, які закінчуються для головної героїні трагічно, зображено у творах
А
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка, «Максим Гримач» Марка Вовчка
Б
«Максим Гримач» Марка Вовчка, «Катерина» Т. Шевченка
В
«Катерина» Т. Шевченка, «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г
«Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Наймичка» Т. Шевченка
Д
«Наймичка» Т. Шевченка, «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
8.
Кульмінацією п’єси «Наталка Полтавка» є епізод, коли
А
Терпилиха вимагає від Наталки погодитися на шлюб із возним Б
Наталчин батько вигнав з дому Петра і він пішов на заробітки В
Наталка відмовляє возному і відрікається від Петра
Г
возний погоджується на шлюб Наталки з Петром
Д
Наталка погоджується вийти заміж за возного 9.
Викриває за допомогою сатири козацько-старшинський устрій ХVIII ст. письменник
А
П. Куліш («Чорна рада»)
Б
Т. Шевченко («Гайдамаки»)
В
Марко Вовчок («Максим Гримач»)
Г
М. Гоголь («Вечір проти Івана Купала»)
Д
Г. Квітка-Основ’яненко («Конотопська відьма»)
10.
Поетами-романтиками були всі письменники в рядку
А
П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, В. Забіла Б
П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, Г. Сковорода
В
П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, В. Герасим’юк
Г
П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, І. Величковський Д
П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, І. Котляревський
11.
Зразком політичної сатири у творчості Т. Шевченка є твори
А
«Ісаія. Глава 35», «Доля»
Б
«Доля», «Гайдамаки»
В
«Гайдамаки», «Кавказ»
Г
«Кавказ», «І мертвим, і живим…»
Д
«І мертвим, і живим…», «
Ісаія. Глава 35»
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
12
Âàð³àíò 2
Âàð³àíò 2
12.У творі «Великий льох» Т. Шевченка НЕ є символічним образ
Альоху
Бтрьох ворон
Втрьох лірників
Г«нового Гонти»
ДБ. Хмельницького
13.Прочитайте уривок з балади «Причинна».
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
У наведених рядках Т. Шевченко НЕ використав художній засіб
Ауособлення
Балітерацію
Вгіперболу
Гантитезу
Депітет
14.Дві сюжетні лінії – історичну та любовну, які розвиваються пара-
лельно, – має твір А«Марія» Т. Шевченка
Б«Чорна рада» П. Куліша
В«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д«Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка
15.Навколо двобою Многогрішного і Медвина побудовано сюжетну кан-
ву твору
А«Кавказ» Т. Шевченка Б«Чорна рада» П. Куліша
В«Тигролови» Івана Багряного
Г«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
16.Письменники М. Мірошниченко, В. Женченко, М. Сарма-Соко лов-
ський, А. Мойсієнко продовжили в сучасній українській літературі тра диції АП. Куліша
БТ. Шевченка
ВМарка Вовчка
ГІ. Котляревського
ДІ. Величковського
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
13
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 2
Âàð³àíò 2
17.
Установіть відповідність між персонажем і його портретом.
1
Яким Сомко
2
Максим Гримач
3
Турн
4
Микита Забрьоха
А
Не в шутку молодець був жвавий, товстий, високий, кучерявий, обто
-
чений, як огірок.
Б
…голова йому нечесана, чуб не пiдголений, пика невмита, очi заспанi, уси розкудовченi, сорочка розхристана…
В
…високий i вродливий; а по кармазинах скрiзь комiр i поли, гаптовані золотом; зверху кирея, пiдбита соболем; пiдпиравсь срiбною булавою.
Г
На рiчах так бойкий, що як роз
-
говориться-розговориться, та усе не попросту, усе з писання…
Д
Ходив у жупанах, та в сап’янцях, та в атласах. І хороший був: повно
-
видий, чорнобровий, чорноусий; а веселий, а жартовливий! Дуже його любили.
18.
Установіть відповідність між твором і жанром, до якого він належить.
1
«Великий льох» Т. Шевченка
2
«Тигролови» Івана Багряного 3
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
4
«Чорна рада» П. Куліша
А
оповідання
Б
поема-містерія
В
соціально-побутова
драма
Г
історичний роман
Д
пригодницький роман
19.
Установіть відповідність між літературними персонажами за їхніми родинними зв’язками.
1
Еней
2
Наталка Полтавка
3
Корж
4
Ганна
А
Марко
Б
Катерина
В
Венера
Г
Пидорка
Д
Терпилиха
20.
Установіть відповідність між письменником і його твором.
1
М. Костомаров
2
В. Забіла
3
М. Петренко
4
М. Шашкевич
А
«Соловей»
Б
«Рибалка»
В
«Небо»
Г
«Соловейко»
Д
«Веснівка»
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
14
Âàð³àíò 2
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Притчі про блудного сина та про сіяча входять до складу книжки під назвою 22.«Повість минулих літ» упорядкував 23.У творі «Енеїда» І. Котляревського порушено проблеми (запишіть не менше трьох) 24.У ранній творчості Т. Шевченка переважають стильові ознаки літе-
ра турного напряму Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Як Т. Шевченко у своїх творах оцінює діяльність Богдана Хмель-
ницького і Переяславські угоди 1654 р. для долі України? Відповідь підтверджуйте посиланням на художні твори поета.
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
15
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 2
ВАРІАНТ 3
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Твір «Бондарівна» за жанром – це
Абурлескно-травестійна поема
Бісторичне оповідання
Внародна легенда
Гбалада
2.«Юриста завзятий і хапун такий, що із рідного батька злупить» – так у п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського схарактеризовано
АТетерваковського
БМакогоненка
ВМиколу
ГПетра
3.Про історію періоду Київської Русі розповідає літопис
АС. Величка
БСамовидця ВГ. Грабянки
Г«Повість минулих літ»
4.Зразком шкільної драми є Авертепна драма
Б«Наймичка» Т. Шевченка
В«Владимир» Ф. Прокоповича
Г«Наталка Полтавка» І. Котляревського
5.Жадібності, марнославству та іншим людським порокам протистав-
лено «совість, як чистий кришталь» у творі
А«Чорна рада» П. Куліша
Б«І мертвим, і живим…» Т. Шевченка
В«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Д«Всякому місту – звичай і права...» Г. Сковороди 6.Серйозні теми та проблеми зображує зумисне веселим, часом навіть вульгарним стилем, «переодягає» персонажів однієї країни в одяг і характери зовсім іншого народу та історичного часу автор твору
А«Чорна рада» П. Куліш Б«Енеїда» І. Котляревський
В«Гайдамаки» Т. Шевченко
Г«Наталка Полтавка» І. Котляревський
Д«Конотопська відьма» Г. Квітка-Основ’яненко
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
16
Âàð³àíò 3
Âàð³àíò 3
7.
Ознаки сентименталізму та просвітницького реалізму поєднано у творі
А
«Максим Гримач» Марка Вовчка Б
«Бджола та Шершень» Г. Сковороди
В
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Г
«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
8.
«
Дванадцять год учився у дяка в школі… чоловiк з ученою головою, говоре так, що i з десятьма простими головами не розжуєш
» – таким ученим був літературний персонаж А
Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
Б
Яким Сомко («Чорна рада» П. Куліша)
В
возний («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Г
Басаврюк («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Д
Прокіп Пістряк («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
9.
Навіяний твором видатного німецького поета Ґете сюжет балади
А
«Соловей» В. Забіли
Б
«Небо» М. Петренка
В
«Соловейко» М. Костомарова
Г
«Українська мелодія» Є. Гребінки
Д
«Рибалка» П. Гулака-Артемовського
10.
Занепад Української держави після Визвольної війни 1648–1654 рр. зображено в обох творах у рядку
А
«Гайдамаки» Т. Шевченка і «Чорна рада» П. Куліша
Б
«Чорна рада» П. Куліша і «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
В
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка і «Максим Гримач» Марка Вовчка Г
«Максим Гримач» Марка Вовчка і «Тигролови» Івана Багряного
Д
«Тигролови» Івана Багряного і «Гайдамаки» Т. Шевченка
11.
Поему «Катерина» Т. Шевченко присвятив В. Жуковському на па м’ять про
А
викуп із кріпацтва
Б
вихід у світ «Кобзаря»
В
поїздку в Україну
Г
повернення із заслання
Д
вступ до Петербурзької академії мистецтв
12.
У творі «Великий льох» Т. Шевченко НЕ згадав історичного діяча
А
Мазепу
Б
Петра І В
Миколу ІІ
Г
Катерину II
Д
Богдана Хмельн
ицького УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
17
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 3
Âàð³àíò 3
13.Прочитайте уривок.
Ти не лукавила зо мною,
Ти другом, братом і сестрою
Сіромі стала.
Такими словами Т. Шевченко звертається до
Аматері Бкоханої
Вдружини
Гсвоєї долі
ДУкраїни
14.Козацькі літописи Самовидця, Грабянки та архівні документи вико-
ристав для написання твору
А«Чорна рада» П. Куліш
Б«Енеїда» І. Котляревський
В«Гайдамаки» Т. Шевченко
Г«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголь
Д«Конотопська відьма» Г. Квітка-Основ’яненко
15.Марія Олександрівна Вілінська відома в українській літературі під літературним псевдонімом
АВіктор Забіла
БІван Багряний ВМарко Вовчок
ГВасиль Герасим’юк
ДПантелеймон Куліш
16.Виживання людини в умовах тоталітаризму, боротьба добра і зла, справедливість і кара, моральний вибір людини на межі життя і смерті – така проблематика твору
А«Чорна рада» П. Куліша
Б«Енеїда» І. Котляревського
В«Гайдамаки» Т. Шевченка
Г«Тигролови» Івана Багряного Д«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
17.Установіть відповідність між персонажем твору й стильовою мане-
рою, у якій його зображено.
1Ярема («Гайдамаки»)
2Маруся Дрот («Маруся»)
3Ганна («Наймичка»)
4Еней («Енеїда»)
Асентименталізм
Бромантизм
Вбароко
Греалізм
Дкласицизм
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
18
Âàð³àíò 3
Âàð³àíò 3
18.Установіть відповідність між персонажем твору і його характерис-
тикою.
1Наталка Сірко («Тигролови»)
2Наталка Полтавка
(«Наталка Полтавка»)
3Катерина
(«Катерина») 4Леся («Чорна рада»)
АКромі того, що красива, розум
на, моторна і до всякого діла до-
тепна, – яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх старших себе
Б…пані ввічлива: знала, як до кого з речами обернутись.
ВГнучка, як пантера, і така ж метка, мабуть, а строга, як царівна.
ГЧи заговорить, чи рукою по -
веде, чи піде по хаті… – так усі й дивляться, і так усякому на душі, мов сонечко світить.
ДЗаплакані очі… У латаній сви-
тиночці, на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій заснула дитина.
19.Установіть відповідність між твором і зображеним у ньому періодом історії.
1Києво-Печерський патерик
2«Літопис Самовидця»
3«Енеїда»
4«Сон» («У всякого своя доля…»)
Апісля зруйнування
Запорозької Січі
Бсамодержавна Росія І пол. ХІХ ст.
Вперіод Хмельниччини
Гскасування кріпацтва 1861 р.
ДКиївська Русь
20.Установіть відповідність між персонажами того самого твору.
1Тетерваковський
2Мойсей
3Латин
4Басаврюк
АПетро Безродний
БТурн
ВЛейба
ГМакогоненко
ДАдам
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Жіночій долі Т. Шевченко присвятив твори (запишіть не менше трьох) У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
19
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 3
Âàð³àíò 3
22.Із твором «Великий льох» Т. Шевченка ідейно пов’язаний його твір
23.П. Куліш написав вірш 24.На порубіжжі культур двох народів – українського та російського – творив письменник Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Як у романі «Тигролови» Іван Багряний досліджує проблему проти-
дії вільнолюбної особистості тоталітарному суспільству?
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
Âàð³àíò 4
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
20
ВАРІАНТ 4
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.До родинно-побутових належать пісні
Акріпацькі
Бчумацькі
Вбурлацькі
Гпро кохання
2.У поемі «Гайдамаки» Т. Шевченко зобразив події
АКоліївщини 1768 р.
БХмельниччини 1648–1657 рр.
Вповстання на чолі з У. Кармелюком
Гвиступів опришків під проводом О. Довбуша
3.Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
– Та що ж ти за чоловік?
– Як бачиш: бурлака на світі; тиняюсь од села до села, а тепер іду в Полтаву.
– Може, у тебе родичі єсть в Полтаві або знакомі?
– Які будуть знакомі або родичі у сироти?
– Так ти, бачу, такий, як і я, – безприютний.
Учасниками цього діалогу є
Авиборний і Петро
БПетро і Микола
ВМикола і возний
Гвозний і виборний
4.Кульмінацією поеми «Наймичка» Т. Шевченка є епізод, коли
АГанна народжує позашлюбну дитину
БТрохиму з Настею підкинули немовля
ВГанна зізнається Маркові, що вона його мати
ГГанна відмовляється бути посадженою матір’ю в Марка на весіллі
5.Хутір символізує ідеал українського способу життя у творі
А«Чорна рада» П. Куліша Б«Тигролови» Івана Багряного
В«Максим Гримач» Марка Вовчка Г«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д«Наталка Полтавка» І. Котляревського
6.Смертю обох закоханих закінчується твір
А«Гайдамаки» Т. Шевченка
Б«Тигролови» Івана Багряного
В«Максим Гримач» Марка Вовчка
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
21
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 4
Г
«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Д
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
7.
Т. Шевченко сатирично змалював царя та його придворних, розкрив їхню нікчемність у творі
А
«Причинна»
Б
«Гайдамаки»
В
«Катерина»
Г
«Наймичка»
Д
«Сон» («У всякого своя доля...»)
8.
Прочитайте уривок.
Хлібина, взята з рук Блаженного, ясніла й була, наче мед. І че
-
рез те чудо пішла слава про цього мужа по всіх усюдах, і прогодував він багатьох голодних, і багатьом корисне вчинив.
Так говориться про Прохора чорноризця в
А
«Історії русів»
Б
«
Л
ітописі Самовидця»
В
Ізборнику Святослава
Г
«Повісті минулих літ»
Д
Києво-Печерському патерику
9.
«Енциклопедією українського життя» назвав М. Рильський твір А
«Катерина» Т. Шевченка Б
«Енеїда» І. Котляревського
В
«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г
«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
10.
Реалістичне зображення життя козацької старшини XVIII ст. пере
-
плітається з фантастикою народних легенд і вірувань у творі
А
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б
«Максим Гримач» Марка Вовчка
В
«Гайдамаки» Т. Шевченка
Г
«Чорна рада» П. Куліша
Д
«Літопис Самовидця»
11.
У байці «Бджола та Шершень» Г. Сковорода цитує афоризм Епікура
А
Краще з розумом бути нещасним, ніж без розуму щасливим.
Б
Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним.
В
Не можна жити приємно, не живучи розумно, морально й справедливо.
Г
Згинайся тільки для того, щоб підняти тих, хто впав.
Д
Тож живіть мудро – прагніть до задоволення. 12.
Великий за обсягом прозовий твір, у якому поряд з вигаданими персонажами діють історичні особи, – так можна сказати про твір
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
22
Âàð³àíò 4
Âàð³àíò 4
А«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка Б«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г«Тигролови» Івана Багряного
Д«Чорна рада» П. Куліша
13.Перекладав Біблію на українську мову АГ. Квітка-Основ’яненко
БІ. Котляревський
ВМарко Вовчок
ГП. Куліш
ДМ. Гоголь
14.Поетами-романтиками були всі письменники в рядку
АЄ. Гребінка, В. Забіла, І. Величковський
БЄ. Гребінка, В. Забіла, С. Климовський
ВЄ. Гребінка, В. Забіла, М. Петренко
ГЄ. Гребінка, В. Забіла, Г. Сковорода
ДЄ. Гребінка, В. Забіла, В. Герасим’юк
15.Зачинателем нової української літератури на західноукраїнських землях вважають
АП. Куліша БМ. Шашкевича
ВТ. Шевченка
ГІ. Котляревського
ДГ. Квітку-Основ’яненка
16.Юнак повинен усвідомлювати свою відповідальність за інших, ціну-
ва ти побратимство й дружбу – такий мотив твору
А«Веснівка» М. Шашкевича Б«Троє схотінок» П. Куліша
В«Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
Д«Чоловічий танець» В. Герасим’юка
Г«Їхав козак за Дунай» С. Климовського
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
17.Установіть відповідність між твором і його жанром.
1«Великий льох»
2«Повість минулих літ»
3«Їхав козак за Дунай»
4«Чорна рада»
Авірш
Бпоема-містерія
Влітопис
Громан
Дпритча
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
23
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 4
Âàð³àíò 4
18.Установіть відповідність між літературним персонажем і його реп-
лікою.
1возний Тетерваковський
2Яким Сомко
3Микита Забрьоха 4Ярема Галайда
АНехай вона нам заплатить за безчестя, що нас позміняли та ще мене на Солосі оженили.
БЗавтра вночі у Чигрині свяче-
ний достану. Дасть він мені сріб-
ло-злото, дасть він мені славу…
ВОх! правда…; малійшая про-
волочка ілі прижимочка почита-
ється за уголовноє преступленіє.
Г…нам не можна у поход іти, занеже ми погружаємо відьом у бездну нашого ставка.
ДІ дай, боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву!
19.Установіть відповідність між тропами й поетичними рядками, у яких їх ужито.
1порівняння
2епітет
3уособлення
4гіпербола
АДніпр не гомонить.
БА Ярема – страшно глянуть. По три,
по чотири. Так і кладе.
В…ясен раз у раз скрипів.
ГКругом хлопці та дівчата –
Як мак процвітає.
ДЯкби-то далися орлинії крила,
За синім би морем милого знайшла...
20.Установіть відповідність між автором і його твором.
1П. Гулак-Артемовський
2Є. Гребінка
3М. Костомаров
4В. Забіла
А«Соловей»
Б«Соловейко»
В«Небо»
Г«Рибалка»
Д«Українська мелодія»
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.До родинно-побутових належать пісні (запишіть 2–3 назви) 22.Фігурні (курйозні) вірші писав 23.Зразком оригінальної літератури доби Київської Русі є твір У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
24
Âàð³àíò 4
24.Григорій Многогрішний у романі «Тигролови» Івана Багряного є виразником ідеї Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Чи згодні ви з твердженням, що Микола Гоголь – яскравий пред-
ставник української культури? Доведіть свою думку прикладами з його біографії та художніх творів.
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
25
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 4
ВАРІАНТ 5
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Про один з етапів весілля – прикрашання гільця – йдеться в народ-
ній пісні
А«Ой матінко, та не гай мене» Б«До бору, дружечки, до бору»
В«Летять галочки у три рядочки»
Г«А брат сестрицю та й розплітає»
2.Прочитайте уривок із балади «Ой на горі вогонь горить».
Îй коню мій вороненький,
Товаришу мій вірненький!
Біжи, коню, дорогою,
Степовою широкою.
Немає постійного епітета у словосполученні
Атовариш вірненький Бкінь вороненький
Вдорога степова
Гдорога широка
3.У притчі про потоп на Землі (Біблія) вижив чоловік
Анайправедніший Бнайрозумніший
Внайсильніший
Гнайхитріший
4.Зразком давньої любовної лірики є твір
А«Троє схотінок» П. Куліша Б«De libertate» Г. Сковороди
В«Жива ватра» В. Герасим’юка
Г«Їхав козак за Дунай» С. Климовського
5.До літературних пам’яток Київської Русі належить твір
А«Історія русів»
Б«Літопис Самовидця»
В«Повість минулих літ»
Глітопис Г. Грабянки
Длітопис С. Величка
6.Фігурні (курйозні) вірші писав
АП. Куліш
БТ. Шевченко
ВМ. Костомаров
ГС. Климовський
ДІ. Величковський Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
26
Âàð³àíò 5
Âàð³àíò 5
7.
За жанром бурлескно-травестійною поемою є твір
А
«Гайдамаки» Т. Шевченка
Б
«Енеїда» І. Котляревського
В
«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г
«Бджола та Шершень» Г. Сковороди Д
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
8.
У п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревський порушує тему
А
охорони природи
Б
стосунків між товаришами
В
стосунків невістки і свекрухи
Г
боротьби за національну ідею Д
вірності в коханні, подолання перешкод у боротьбі за щастя
9.
«
Я ліків більш тридцяти не знаю
»; «
Я нічого письменного не роз
-
жую, хоч і у школі вчився
» – такими словами характеризує себе
А
Брюховецький («Чорна рада» П. Куліша)
Б
возний («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
В
виборний («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Г
Забрьоха («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
Д
Халявський («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
10.
Ідею оповідання М. Гоголя «Вечір проти Івана Купала» сформульо
-
вано в рядку
А
на статку, отриманому злочинним шляхом, щастя не збудуєш
Б
якщо служитимеш нечистій силі, будеш багатим і щасливим
В
щороку на Івана Купала треба в лісі шукати цвіт папороті
Г
треба шанувати звичаї і традиції українського народу
Д
потрібно вивчати легенди і перекази українців
11.
Стильові ознаки романтизму притаманні твору Т. Шевченка
А
«Кавказ» Б
«Причинна»
В
«Ісаія. Глава 35»
Г
«Чигрине, Чигрине…»
Д
«Сон» («У всякого своя доля…»)
12.
Археологічні розкопки російських учених, проведені із залученням наглядачів-поліцейських, стали поштовхом до написання Т. Шевченком твору А
«Гайдамаки»
Б
«Великий льох»
В
«До Основ’яненка» Г
«Чигрине, Чигрине…»
Д
«І мертвим, і живим…»
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
27
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 5
Âàð³àíò 5
13.«...сирота убогий: Ні сестри, ні брата, нікого нема!» – так схарак-
теризовано головного героя твору
А«Гайдамаки» Т. Шевченка Б«Енеїда» І. Котляревського
В«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г«Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка Д«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
14.Т. Шевченко НЕ порушує жіночої теми у творі
А«Доля»
Б«Марія»
В«Наймичка»
Г«У нашім раї на землі…»
Д«На панщині пшеницю жала...»
15.НЕ належить до періоду «Трьох літ» твір Т. Шевченка
А«Кавказ» Б«Катерина»
В«Великий льох»
Г«І мертвим, і живим...»
Д«Сон» («У всякого своя доля...») 16.Про нескореність української людини, у свідомості якої збережена багатовікова енергія непокори і поривання мільйонів українців до волі, розповідає твір
А«Тигролови» Івана Багряного
Б«Максим Гримач» Марка Вовчка
В«Бджола та Шершень» Г. Сковороди
Г«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
17.Установіть відповідність між твором і його автором.
1«Рибалка»
2«Українська мелодія»
3«Веснівка»
4«Соловей»
АЄ. Гребінка
БП. Гулак-Артемовський
ВМ. Петренко
ГМ. Шашкевич
ДВ. Забіла
18.Установіть відповідність між персонажами того самого твору.
1Ярема Галайда
2хорунжівна Олена
3козак Корж
4Катря
АПетро Безродний
БМаксим Гримач
ВСомко
ГЯвдоха Зубиха
ДГонта
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
28
Âàð³àíò 5
Âàð³àíò 5
19.Установіть відповідність між героєм роману П. Куліша «Чорна рада» і його характеристикою.
1Божий чоловік
2Черевань
3Іван Брюховецький
4Яким Сомко
АА що нам, брате, до Вкраїни? Я сидів би ліпше дома та їв би хліб-сіль з упокоєм.
БЧоловік сей був у короткій старенькій сви-
тині, у полотняних штанях... Хіба по шаблі можна б догадатися, що воно щось не просте: шабля аж горіла од золота...
ВГарячий був чоловік і не всидів би у своїй парафії, чуючи, як дається рідна йому кров за безбожний глум польських консистентів і урядників над українцями.
ГНехай той гине, на кого господь показав перстом своїм! Чужою смертю я волі купувати не хочу.
ДТемний він був на очі, а ходив без проводиря у латаній свитині і без чобіт, а грошей носив повні кишені.
20.Установіть відповідність між літературним напрямом і твором, у якому є його стильові ознаки.
1романтизм
2бароко
3реалізм
4сентименталізм
АФігурні (курйозні) вірші І. Величковського
Б«Енеїда» І. Котляревського В«Сон (У всякого своя доля...)» Т. Шевченка
Г«Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
Д«Причинна» Т. Шевченка
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Розгляньте твір, зображений нижче.
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
29
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 5
Âàð³àíò 5
Паліндром «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка – це зразок поезії
22.В. Герасим’юк написав твори (запишіть не менше двох назв)
23.Мир душі, праця серед книжок і рідна людина поряд – такі три ба -
жання ліричного героя твору (запишіть назву твору та прізвище автора) 24.Письменник-емігрант, автор пригодницького роману – це
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Яку з настанов Г. Сковороди ви хотіли б узяти собі в життя? Чому?
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
Âàð³àíò 6
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
30
ВАРІАНТ 6
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.До жанру балади належить народний твір
А«Бондарівна»
Б«Цвіте терен, цвіте терен»
В«За городом качки пливуть» Г«Сонце низенько, вечір близенько»
2.Господь Бог, як люблячий батько, завжди прощає і приймає тих, хто покаявся у своїх гріхах, – така ідея Апритчі про сіяча Бпритчі про блудного сина Влегенди про потоп на землі Глегенди про Вавилонську вежу
3.Про народження Христа, про волхвів і царя Ірода розповідається у
АКиєво-Печерському патерику Б«Ісаія. Глава 35» Т. Шевченка
В«Історії русів»
Гвертепній драмі
4.До літературних пам’яток Київської Русі належить літопис
АСамовидця
БСамійла Величка ВГригорія Грабянки
Г«Повість минулих літ»
5.Прощання козака, який вирушає в похід, з коханою – така тема поезії
А«Українська мелодія Є. Гребінки
Б«Заворожена криниця» П. Куліша
В«Їхав козак за Дунай» С. Климовського Г«Росли укупочці, зросли...» Т. Шевченка
Д«Всякому місту – звичай і права...» Г. Сковороди 6.«Совість, як чистий кришталь» – такий ідеал людини подає Г. Ско-
ворода у творі
А«Dе lіbеrtate»
Б«Собака і Вовк»
В«Бджола та Шершень»
Г«Всякому місту – звичай і права...»
Д«Вступні двері до християнської добронравності»
7.Ідея поеми І. Котляревського «Енеїда» – це
Азаклик до об’єднання українців в ім’я відродження Української держави
Буславлення мандрів Енея і троянців у пошуках нової землі
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
31
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 6
В
уславлення заснування Енеєм Римської імперії Г
оспівування героїзму богів і земних героїв
Д
осудження легковажності Енея і троянців
8.
Суміш розмовної української і старої книжно-канцелярської мови – така особливість мовлення обох героїв
А
Енея і Турна («Енеїда» І. Котляревського)
Б
Тетерваковського і Макогоненка («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
В
Микити Забрьохи і Дем’яна Халявського («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
Г
Тетерваковського і Пістряка («Наталка Полтавка» І. Котляревського і «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
Д
Микити Забрьохи і Макогоненка («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка і «Наталка Полтавка» І. Котляревського)
9.
Поєднано реалістичні та фантастичні картини у творі
А
«Чорна рада» П. Куліша
Б
«Гайдамаки» Т. Шевченка
В
«Максим Гримач» Марка Вовчка Г
«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
10.
Прочитайте уривок із поеми «Катерина» Т. Шевченка.
Катерино, серце моє!
Лишенько з тобою!
Де ти в світі подінешся
З малим сиротою?
Ці рядки виконують у творі роль
А
епілогу Б
прологу
В
експозиції Г
кульмінації
Д
ліричного відступу
11.
Заперечення помсти за кривду й уславлення визвольних змагань предків у поемі «Гайдамаки» Т. Шевченка – це
А
тема
Б
ідея
В
конфлікт
Г
проблема
Д
кульмінація
12.
Зразком сатиричного послання у творчості Т. Шевченка є твір
А
«Доля»
Б
«Гайдамаки»
В
«Катерина»
Г
«Ісаія. Глава 35»
Д
«І мертвим, і живим…» ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
32
Âàð³àíò 6
Âàð³àíò 6
13.Прочитайте уривок із твору «Чорна рада» П. Куліша.
Вiзьме [правда] верх i без нас… Може, се тiлько на науку мировi i пустив господь Україну в руки харцизякам. Не можна, мабуть, iнше, як тiлько горем да бiдою, довести людей до розуму.
Такими словами розмірковує про випробування для України в часи недолі
АСомко БЧеревань
ВГвинтовка
ГПетро Шрам ДБрюховецький
14.Пригодницьким романом за жанром є твір
А«Чорна рада» П. Куліша Б«Тигролови» Івана Багряного
В«Енеїда» І. Котляревського
Г«Максим Гримач» Марка Вовчка
Д«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
15.Пройти очищення вогнем, щоб досягти правдивого, вільного життя, – такий мотив твору
А«Небо» М. Петренка Б«Думка» Т. Шевченка
В«Веснівка» М. Шашкевича Г«До рідного народу» П. Куліша
Д«Жива ватра» В. Герасим’юка
16.Взірці зорової поезії наявні у творчості
АА. Мойсієнка, Т. Шевченка
БТ. Шевченка, М. Мірошниченка
ВМ. Мірошниченка, В. Женченка
ГВ. Женченка, П. Куліша
ДП. Куліша, А. Мойсієнка
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
17.Установіть відповідність між назвою твору та його темою.
1«Наталка Полтавка»
2«Чигрине, Чигрине…»
3«Собака і Вовк»
4«Тигролови»
Абунт вільнолюбної особис то сті проти тоталітарного режиму
Бборотьба за щастя, відстою-
вання власної гідності
Ввикриття козацької старшини
Гроздуми поета про минуле й майбутнє України
Ддуховна спорідненість у дружбі
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
33
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 6
Âàð³àíò 6
18.Установіть відповідність між персонажами того самого твору.
1Дідона
2Забрьоха
3Оксана
4Леся Черевань
АЛейба
БМикола
ВПугач
ГПаллант
ДПістряк
19.Установіть відповідність між героєм твору «Чорна рада» П. Куліша і художньою деталлю, яка його характеризує.
1Черевань
2Шрам
3Брюховецький
4Гвинтовка
Афлюгер на шпилі
Бпопівська ряса й шабля
Впасіка на хуторі
Гмішечок із травами
Дгетьманська булава
20.Установіть відповідність між літературним напрямом і письмен-
ником.
1класицизм
2бароко
3сентименталізм
4реалізм
АГ. Квітка-Основ’яненко
(«Маруся»)
БІ. Котляревський
ВТ. Шевченко (комедія «Сон»)
ГНестор Літописець
ДГ. Сковорода
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Біблійні теми, сюжети, мотиви, образи найчастіше використовував в українській літературі письменник 22.«Чорна рада» П. Куліша за жанром – це 23.«Краще вмерти біжучи, ніж жити гниючи» – життєве кредо героя роману «Тигролови» 24.Поєднано текст і малюнок у творах українських письменників (за пишіть не менше двох) У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
34
Âàð³àíò 6
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Чому «Повість минулих літ» називають велетенською історичною епопеєю?
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
35
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 6
ВАРІАНТ 7
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Зображення страждання дівчини через нещасливе кохання, бо її милий поїхав «другої шукати» – така тема народної пісні
А«Цвіте терен, цвіте терен» Б«За городом качки пливуть»
В«Місяць на небі, зiроньки сяють»
Г«Сонце низенько, вечір близенько»
2.Своє слово Христос порівнює із зерном, а наші душі – з ґрунтом, у який воно падає, у
Апритчі про сіяча
Бпритчі про блудного сина
Влегенді про потоп на землі
Глегенді про Вавилонську вежу
3.«Перелицював» героїчну поему Вергілія на український лад письмен ник
АП. Куліш
БТ. Шевченко
ВІ. Котляревський
ГГ. Квітка-Основ’яненко
4.«Світ ловив мене, та не спіймав» – так підсумував своє життя український письменник
АТ. Шевченко
БГ. Сковорода
ВП. Куліш
ГМ. Гоголь
5.У часи Київської Русі було створено літопис
АСамовидця
БГригорія Грабянки
ВСамійла Величка
Г«Історія русів»
Д«Повість минулих літ»
6.Барокова пишність, перевага форми над змістом, несподівані порів-
няння, ефектні антитези – такі основні риси віршів
АП. Куліша БМ. Петренка
ВТ. Шевченка
ГГ. Сковороди
ДІ. Величковського
7.Суперечність між прагненням матері забезпечити матеріальний добробут дочки та щирим коханням дівчини до бідного сироти – такий конфлікт твору
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
36
Âàð³àíò 7
Âàð³àíò 7
А
«Чорна рада» П. Куліша
Б
«Максим Гримач» Марка Вовчка
В
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Г
«Наталка Полтавка» І. Котляревського Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
8.
Ідея повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» – це
А
викриття вад панівної верхівки українського суспільства у XVIII ст.
Б
оспівування героїзму українського народу під час Коліївщини В
засудження російського самодержавного ладу в ХІХ ст.
Г
оспівування звичаїв і традицій українців Д
осуд соціальної нерівності 9.
За стильовими ознаками твір «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя належить до літератури
А
сентименталістської
Б
реалістичної
В
ренесансної
Г
романтичної
Д
барокової
10.
Прочитайте уривок із твору «Причинна» Т. Шевченка.
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
У наведених рядках Т. Шевченко НЕ використав А
уособлення
Б
алітерації
В
гіперболи
Г
антитези
Д
епітета
11.
Дві паралельні сюжетні лінії – історичну та любовну – має твір Т. Шев-
ченка
А
«Марія»
Б
«Катерина»
В
«Гайдамаки»
Г
«Великий льох»
Д
«Сон» («У всякого своя доля…»)
12.
Великий льох в однойменному творі Т. Шевченка символізує
А
руйнацію нації
Б
міжусобні чвари козацької старшини
В
стан тогочасного українського суспільства Г
героїчне минуле народу, відродження слави дідів, їхньої волі
Д
державні скарби, закопані під палацом Б. Хмельницького
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
37
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 7
Âàð³àíò 7
13.Суперечності між простими козаками і старшиною, міщанами і шлях-
тичами, між городовими козаками і запорожцями відображено у творі
А«Чорна рада» П. Куліша Б«Максим Гримач» Марка Вовчка В«І мертвим, і живим…» Т. Шевченка
Г«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
14.«Слухай лишень, моя дитино: я тебе за бурлаку не віддам; нехай він хоч і місяця з неба схопить. Слово в мене кріпке, сама знаєш» – такими словами звертається
АЧеревань до Лесі («Чорна рада» П. Куліша)
Ббатько до Катерини («Катерина» Т. Шевченка)
ВСірко до Наталки («Тигролови» Івана Багряного)
ГТерпилиха до Наталки («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
ДМаксим Гримач до Катрі («Максим Гримач» Марка Вовчка)
15.Експрес, «которий возіт дрова і лес», у творі «Тигролови» Івана Баг ря ного символізував
Априреченість в’язнів Бвіру в наближення комунізму Всилу й велич радянської системи
Грепресії та переслідування інакомислячих
Дтрагічну долю переселенців, їхню безправність
16.У формі звертання до юнака, який повинен відчути вагу чоловічих обов’язків та відповідальності, силу побратимства й міцної чоловічої дружби, побудовано твір
А«Стогін» В. Женченка
Б«Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
В«Чоловічий танець» В. Герасим’юка
Г«Фенікс-птах із земель руських» М. Мірошниченка
Д«Дзвін гетьмана Івана Мазепи» М. Сарми-Соколовського
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
17.Установіть відповідність між персонажами того самого твору.
1Леся Черевань
2Прокіп Пістряк
3Григорій Многогрішний
4Петро
АДем’ян Халявський
БМикола
ВЯрема Галайда
ГПетро Шраменко
Дмайор Медвин
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
38
Âàð³àíò 7
Âàð³àíò 7
18.Установіть відповідність між елементом історичної лінії сюжету та епізодом у романі «Чорна рада» П. Куліша.
1експозиція
2зав’язка
3кульмінація
4розв’язка
Аобрання гетьмана в Ніжині
БСомко відмовляється врятуватися ціною життя Кирила Тура
Вприїзд Шрама із сином на хутір Чере ваня
Гприїзд Шрама і Череваня до Києва
Дрозповідь про політичну ситуацію в Україні перед «чорною радою»
19.Установіть відповідність між назвою твору Т. Шевченка та його ідеєю.
1«Кавказ»
2«Стоїть в селі Суботові…»
3«І мертвим, і живим…»
4«Ісаія. Глава 35»
Авіра в щасливе майбутнє україн-
ського народу
Боспівування героїзму українського народу
Взасудження діяльності Богдана Хмельницького, віра у вільне майбут-
нє України
Гзасудження загарбницької політики російського самодержавства
Дзасудження антинародної суті знач-
ної частини української еліти
20.Установіть відповідність між літературним напрямом і його харак-
теристикою.
1романтизм
2класицизм
3реалізм
4сентименталізм
Аперебільшення почуттів героїв, зобра-
ження подій, які зворушують читача
Бскладна форма твору, погляд на Бога як на вершину досконалості
Вдослідження взаємин людини і су спіль-
ства, вплив соціально-економічних об ста-
вин на формування характеру героя
Гувага до внутрішнього світу людини, культ свободи особистості
Дідеал – розумна людина, проста бу -
до ва твору, пам’ятки античності – взі-
рець краси
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Паліндром (рак літеральний) – вірш, рядки якого (продовжте визна-
чення) 22.У творі «Тигролови» Іван Багряний порушує проблеми (запишіть не менше двох) У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
39
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 7
Âàð³àíò 7
23.Розгляньте твір, зображений нижче.
Вірш В. Женченка «Стогін» – це зразок поезії 24.Українськими поетами-романтиками в ХІХ ст. були (запишіть не менше двох прізвищ) Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Як, згідно з фольклорними творами, український народ розуміє сутність справжньої любові? Яку мудрість із цих творів ви візьмете у своє життя?
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
Âàð³àíò 8
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
40
ВАРІАНТ 8
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.До основних мотивів народних пісень про кохання НЕ належить мотив
Авірності
Брозлуки закоханих
Ввизволення з неволі
Гзрадженого кохання
2.До біблійних належить крилатий вислів
Авсесвітній потоп Бахіллесова п’ята
Вдраконівські порядки
Гприйшов, побачив, переміг
3.Нестор Літописець був упорядником текстів твору
АКиєво-Печерський патерик
Б«Повість минулих літ»
В«Зеґар з полузеґарком» Г«Історія русів»
4.Києво-Печерський патерик розповідає про подвижницьку, богоугодну діяльність
Аченців
Бвоїнів
Вселян
Гремісників
5.Від легковажного до героїчного змінюється характер головного пер-
сонажа у творі
А«Чорна рада» П. Куліша
Б«Енеїда» І. Котляревського
В«Тигролови» Івана Багряного Г«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
6.Прочитайте уривок.
Гріх вам над бідною дівкою глумитися; чи я вам рівня? Ви пан. а я сирота; ви багатий, а я бідна; ви возний, а я простого роду; та й по всьому я вам не під пару.
Такими словами звертається
АЛеся до Сомка («Чорна рада» П. Куліша) БКатерина до офіцера («Катерина» Т. Шевченка)
ВОлена до Забрьохи («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
41
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 8
Г
Наталка до Тетерваковського («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Д
Наталка до Григорія Многогрішного («Тигролови» Івана Багряного)
7.
Нерозумний, неосвічений, ледачий, обмежений – так можна охарак
-
теризувати
А
Гвинтовку («Чорна рада» П. Куліша)
Б
Турна («Енеїда» І. Котляревського)
В
Максима («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Г
Коржа («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Д
Микиту Забрьоху («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
8.
До поетів-романтиків ХІХ ст. належать обидва митця в рядку
А
Є. Гребінка, Г. Сковорода
Б
Г. Сковорода, М. Шашкевич В
М. Шашкевич, В. Забіла
Г
В. Забіла, В. Герасим’юк
Д
В. Герасим’юк, Є. Гребінка
9.
На статку, отриманому нечесним, злочинним шляхом, щастя не збудуєш – така ідея твору А
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В
«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г
«Гайдамаки» Т. Шевченка Д
«Чорна рада» П. Куліша
10.
Прочитайте уривок.
Утни, батьку, щоб нехотя На ввесь світ почули, Що діялось в Україні, За що погибала, За що слава козацькая На всім світі стала!
Такими словами Т. Шевченко звертається у своєму творі до
А
П. Куліша
Б
М. Гоголя
В
Марка Вовчка
Г
І. Котляревського
Д
Г. Квітки-Основ’яненка
11.
Описуючи Ярему в бою («
А Ярема – страшно глянуть – по три, по чотири так і кладе
») Т. Шевченко використовує А
уособлення
Б
порівняння
В
гіперболу
Г
антитезу
Д
епітет
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
42
Âàð³àíò 8
Âàð³àíò 8
12.Т. Шевченко картає Б. Хмельницького за угоду з Москвою та ви -
словлює впевненість, що «церков-домовина розвалиться… І з-під неї встане Україна» у творі
А«Кавказ»
Б«Гайдамаки»
В«Великий льох»
Г«Стоїть в селі Суботові…»
Д«І мертвим, і живим...»
13.Образ Прометея як символ нескореності Т. Шевченко змальовує у творі
А«Марія»
Б«Кавказ»
В«Думка»
Г«Ісаія. Глава 35»
Д«Сон» («У всякого своя доля...») 14.Звернення до сучасності через осмислення минулого у творі «Великий льох» Т. Шевченка реалізовано через
Агротеск
Бпорівняння
Всимволізацію
Ггіперболізацію
Дперсоніфікацію
15.Твір «Максим Гримач» Марка Вовчка за жанром – це Ароман
Бпоема
Вдрама
Гповість
Доповідання
16.У творі «Тигролови» Івана Багряного багато уваги приділено змалю-
ванню
Абіографії майора Медвина
Бснів Григорія Многогрішного
Встосунків родини Сірків із сусідами
Гжиття Григорія і Наталки за кордоном
Дукраїнського побуту й традицій у родині Сірків Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
17.Установіть відповідність між персонажем та його портретом.
1Дідона
2Наталка Сірко
3Наталка Полтавка
4Олена хорунжівна
А…красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, – яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою…
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
43
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 8
Âàð³àíò 8
Б… почепила люстринову запаску, одягла тож шовкову юпку, та на шию дукат на бархатці, та червоні черевички узула, … та й вийшла і поклонилась пану Уласовичу низенько.
ВРозумна пані і моторна, …тру-
дяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита…
ГА вона ж то стояла, підійшовши під благословеніє, хороша да пре-
хороша! Іще трошки засоромилась перед поважним гостем, то й очиці спустила в землю, а на виду аж сіяє.
ДГнучка, як пантера, і така ж метка, мабуть, а строга, як царівна.
18.Установіть відповідність між персонажем і назвою твору. 1Катря
2Гвинтовка
3Марко
4Турн
А«Наймичка»
Б«Чорна рада»
В«Вечір проти Івана Купала»
Г«Енеїда»
Д«Максим Гримач»
19.Установіть відповідність між літературними персонажами-антипо-
дами.
1Григорій Многогрішний
2Тетерваковський
3Еней
4Сомко
АБрюховецький
БТурн
ВПетро
Гмайор Медвин
ДПетро Безродний
20.Установіть відповідність між різновидом жанру поеми та назвою твору Т. Шевченка.
1політична поема-містерія
2послання
3героїчно-історична романтична ліро-епічна
поема-епопея
4ліро-епічна сатирична
поема
А«Сон» («У всякого своя доля...»)
Б«Наймичка»
В«І мертвим, і живим...»
Г«Великий льох»
Д«Гайдамаки»
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Народні твори «Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть» за жанром – це У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
44
Âàð³àíò 8
22.Ідею «спорідненої праці» Г. Сковорода розвиває у творі 23.Продовжують традиції І. Величковського в сучасній українській літературі письменники (запишіть 2–3 прізвища) 24.В. Герасим’юк написав поезії (запишіть 1–2 назви) Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Чому фінал оповідання «Вечір проти Івана Купала» трагічний, хоч головний герой і зумів розбагатіти?
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
45
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 8
ВАРІАНТ 9
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Прочитайте уривок.
Îй матінка плаче, поки жити буде;
А сестриця плаче, поки не забуде;
А миленька плаче, поки його бачить.
Це рядки з балади
А«Бондарівна»
Б«Козака несуть»
В«Ой летіла стріла»
Г«Ой на горі вогонь горить»
2.Літопис «Повість минулих літ» розповідає про подвиги
АЗалізняка й Гонти Бкнязів Олега й Святослава
ВУ. Кармалюка й О. Довбуша
ГБ. Хмельницького й М. Кривоноса
3.Чорноризець Прохор, герой оповідання Києво-Печерського патерика, умів
Аперетворювати лободу на хліб, а порох на сіль
Бзупиняти поглядом ворогів
Ввикликати бурю
Глітати
4.Г. Сковорода оспівує свободу і згадує про Богдана Хмельницького у творі
А«Всякому місту – звичай і права...» Б«Бджола та Шершень»
В«Собака і Вовк»
Г«Dе libertate»
5.Яскраво проявилися ознаки стилю бароко у творчості
АП. Куліша
БТ. Шевченка
ВІ. Величковського
ГІ. Котляревського
ДГ. Квітки-Основ’яненка
6.Викриває паразитичне життя вищих прошарків суспільства через змалювання олімпійських богів АІ. Котляревський («Енеїда»)
БМарко Вовчок («Максим Гримач»)
ВМ. Гоголь («Вечір проти Івана Купала»)
ГТ. Шевченко («Сон» («У всякого своя доля…»))
ДГ. Квітка-Основ’яненко («Конотопська відьма»)
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
46
Âàð³àíò 9
Âàð³àíò 9
7.
Обряди сватання, поховання, великодні традиції описано у творі
А
П. Куліша («Чорна рада»)
Б
Т. Шевченка («Катерина»)
В
Марка Вовчка («Максим Гримач»)
Г
Г. Квітки-Основ’яненка («Маруся»)
Д
І. Котляревського («Наталка Полтавка»)
8.
Бурлескно-травестійною поемою є твір
А
«Наймичка» Т. Шевченка
Б
«Гайдамаки» Т. Шевченка
В
«Енеїда» І. Котляревського
Г
«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
9.
Переказ про чарівну квітку папороті, яка виконує всі бажання, є у творі
А
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В
«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г
«Чорна рада» П. Куліша
Д
«Причинна» Т. Шевченка
10.
Характерною ознакою твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’я-
ненка є А
поєднання реалістичних і фантастичних елементів
Б
використання прийому сну для розвитку сюжету
В
виконання персонажами народних пісень
Г
зображення подій протягом одного дня
Д
поетичне зображення картин природи
11.
Прочитайте уривок із твору Т. Шевченка.
Прости мене! Я каралась
Весь вік в чужій хаті...
Прости мене, мій синочку!
Я... я твоя мати.
Такими словами звертається мати до свого сина у творі
А
«Гайдамаки»
Б
«Катерина»
В
«Наймичка»
Г
«Марія»
Д
«Лілея»
12.
На тлі історичних подій змальовано романтичне кохання у творі Т. Шевченка
А
«І мертвим, і живим...»
Б
«Гайдамаки»
В
«Наймичка»
Г
«Кавказ»
Д
«Сон» («На панщині пшеницю жала...»)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
47
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 9
Âàð³àíò 9
13.У загибелі свого друга Якова де Бальмена у творі «Кавказ» Т. Шев-
ченко звинувачує
Анароди Росії Бнароди Кавказу
Вукраїнський народ
Гсамого Якова де Бальмена Дросійське самодержавство
14.Прочитайте уривок із твору «Стоїть в селі Суботові…» Т. Шевченка
...встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..
Ці рядки розкривають Атему
Бідею
Вконфлікт
Гпроблему
Дкульмінацію
15.Баладою є твір
А«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б«Наталка Полтавка» І. Котляревського
В«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Г«Максим Гримач» Марка Вовчка
Д«Причинна» Т. Шевченка
16.У жанрі зоропоезії творили письменники
АГ. Сковорода, М. Мірошниченко
БМ. Мірошниченко, В. Женченко ВВ. Женченко, В. Забіла
ГВ. Забіла, Т. Шевченко
ДТ. Шевченко, Г. Сковорода
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
17.Установіть відповідність між назвою твору та його ідеєю.
1«Конотопська відьма»
2«Бджола та Шершень»
3«Вечір проти Івана Купала»
4«Тигролови»
Азасудження нечесних способів пошуку багатства
Бзасудження тоталітарної суті СРСР, утвердження думки про перемогу добра над злом
Ввикриття некультурності, само-
дурства, здирництва козацької старшини в період Гетьманщини
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
48
Âàð³àíò 9
Âàð³àíò 9
Госпівування дружби й порозу-
міння між народами
Дуславлення улюбленої праці, яка є джерелом щастя; засудження паразитичного способу існування
18.Установіть відповідність між героєм твору «Тигролови» та його порт-
ретною характеристикою.
1Григорій Многогрішний
2Медвин
3Денис Сірко
4Грицько Сірко
АБравий майор – чорнобривий, з м’ясистим носом, віком понад тридцять літ.
БЮнак – 25 літ, русявий, атлет, авіатор.
ВВисокий, як батько, дебелий красень. Молодий – років 25. На ньому військо-
вий, старенький френч. На голові наба-
кир кепка, а з-під неї буйний чуб куче-
рявиться.
ГМав широку радісну посмішку цілим своїм квадратовим, косооким обличчям.
ДПопереду дід. Не дід, а вусатий дідуган, дебелий, високий, червоновидий, воло-
хаті груди випинаються з білої пазухи.
19.Установіть відповідність між віршовим розміром і поетичними рядками.
1ямб
2хорей
3дактиль
4амфібрахій
АПіднялися крила
Сонних вітряків...
БХоч раз ти повинен відчути, як тяжко рветься на цій землі
древнє чоловіче коло
В...ночами про подвиг
я марив малим...
ГВ райдугу чайка летіла.
Хмара спливала на схід.
ДСело неначе погоріло,
Неначе люди подуріли...
20.Установіть відповідність між персонажами одного й того самого твору.
1Тетерваковський
2Еней
3Ганна
4Леся Черевань
АМарко
БПетро Шрам
ВМакогоненко
ГПістряк
ДТурн
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
49
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 9
Âàð³àíò 9
21.До весільних належать пісні (запишіть не менше двох) 22.У Галичині М. Шашкевич, І. Вагилевич і Я. Головацький заснували гурток 23.Книгою Книг називають твір 24.Сучасний український поет В. Герасим’юк написав вірші Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Яка роль І. Котляревського в розвитку нової української літератури?
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
Âàð³àíò 10
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
50
ВАРІАНТ 10
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Твір «Ой на горі вогонь горить» за жанром є
Апоемою
Бпіснею
Вбаладою
Громансом
2.Про легендарних засновників Києва – Кия, Щека і Хорива та сестру їхню Либідь – розповідає твір
АКиєво-Печерський патерик
Б«Повість минулих літ»
ВІзборник Святослава
Г«Історія русів»
3.Прочитайте уривок із твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
Îни не убиваються і не умирають – теє-то як його – настояще, а тілько так удають іскусно і прикидаються мертвими. Î, якби справді убивалися, то б було за що гроші заплатити!» Так возний Тетерваковський пояснює виборному, що таке
Атеатр Бармія
Внаука
Гмузей
4.Подібність душ і моральні чесноти в дружбі Г. Сковорода ставить на перше місце у творі
А«De libertate»
Б«Собака і Вовк»
В«Бджола та Шершень»
Г«Всякому місту – звичай і права...»
5.У Біблії возвеличує саможертовність лідера, що веде народ до кра-
щого життя
Алегенда про перших людей Адама та Єву
Бпритча про Вавилонську вежу
Влегенда про створення світу
Глегенда про Мойсея
Дпритча про сіяча
6.Став народною піснею і здобув світову славу зразок давньої любовної лірики
А«Веснівка» М. Шашкевича
Б«Перший сніг» В. Герасим’юка
В«Заворожена криниця» П. Куліша Г«Українська мелодія» Є. Гребінки
Д«Їхав козак за Дунай» С. Климовського
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
51
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 10
7.
Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.
…
збудує сильне царство
І заведе своє там панство:
Не малий буде він панок. Так напророкував Зевс долю А
Енею
Б
Турну
В
Анхізу
Г
Латину
Д
Меркурію
8.
Про козаків-характерників розповідається у творі
А
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В
«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г
«Гайдамаки» Т. Шевченка
Д
«Чорна рада» П. Куліша
9.
Розпилися, розледачіли, втратили козацьку честь і відповідальність, перестали дбати про народ головні герої твору
А
«Гайдамаки» Т. Шевченка
Б
«Тигролови» Івана Багряного
В
«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г
«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
10.
В основу твору «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя покладено український переказ про
А
барвінок
Б
євшан-зілля
В
татарське зілля
Г
папороть
Д
любисток
11.
Прочитайте уривок.
Утни, батьку, щоб нехотя
На ввесь світ почули,
Що діялось в Україні,
За що погибала,
За що слава козацькая
На всім світі стала!
Батьком Т. Шевченко називає
А
Г. Квітку-Основ’яненка
Б
І. Котляревського
В
Марка Вовчка
Г
М. Гоголя
Д
П. Куліша
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
52
Âàð³àíò 10
Âàð³àíò 10
12.Прочитайте уривок.
...гнувся, бо не знав,
Не знав, сіромаха, що виросли крила,
Що неба достане, коли полетить.
Таку характеристику дає автор
АПетру Безрідному («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
БПетру («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
ВМаксиму («Максим Гримач» Марка Вовчка)
ГЕнею («Енеїда» І. Котляревського)
ДЯремі («Гайдамаки» Т. Шевченка)
13.Головний «секрет» абсурдності самодержавного управління в Росії Т. Шевченко розкриває у творі
А«Доля»
Б«І мертвим, і живим…» В«Стоїть в селі Суботові...»
Г«Сон» («У всякого своя доля…»)
Д«На вічну пам’ять Котляревському»
14.Безпосереднім поштовхом до написання твору «Кавказ» для Т. Шевченка стала
Аподорож в Україну
Бсолдатська муштра
Взвістка про загибель Якова де Бальмена
Гучасть у Кирило-Мефодіївському братстві
Дробота над альбомом «Живописна Україна»
15.Матір, яка після загибелі сина продовжує справу його життя, Т. Шевченко зобразив у творі
А«Причинна»
Б«Катерина»
В«Наймичка»
Г«Марія»
Д«Лілея»
16.Пригодницьким романом за жанром є твір
А«Чорна рада» П. Куліша Б«Тигролови» Івана Багряного В«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
17.Установіть відповідність між персонажем твору «Чорна рада» П. Ку- ліша та основною ідеєю, яку він виражає.
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
53
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 10
Âàð³àíò 10
1Кирило Тур
2Яким Сомко
3Черевань 4Петро Шраменко
Ахутір як осередок національного життя
Бкозацьке лицарство і запорозька вольниця
Взрада народних інтересів
Гідея державності України
Дсімейна ідилія
18.Установіть відповідність між героями, які перебувають у творі в родинних зв’язках.
1Еней
2Терпило
3Оксана
4Череваниха
Атитар
БГвинтовка
ВНаталка Полтавка
ГМарія
ДАнхіз
19.Установіть відповідність між поетичними рядками і назвою твору Т. Шевченка.
1Незрячі прозрять, а кривії,
Мов сарна з гаю, помайнують.
А«І мертвим, і живим...»
Б«Ісаія. Глава 35»
В«До Основ’яненка»
Г«Чигрине, Чигрине...»
Д«На вічну пам’ять
Котляревському»
2Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
3Будеш, батьку, панувати, Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!
4Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
20.Установіть відповідність між тропом і поетичними рядками, у яких його використано.
1епітет
2порівняння
3персоніфікація 4гіпербола
АІ сонце гляне, – рай, та й годі!
Верба сміється, свято скрізь!
БПізнав, препоганий,
Пізнав тії карі очі,
Чорні бровенята...
ВЗащебетав жайворонок,
Угору летючи;
Закувала зозуленька...
ГКругом хлопці та дівчата –
Як мак процвітає.
ДА сльоз, а крові? Напоїть Всіх імператорів би стало...
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
54
Âàð³àíò 10
21.До жанру балади належать народні твори (запишіть 2–3 назви)
22.Поетичну збірку «Русалка Дністровая» написали члени галицького гуртка 23.Поєднано текст і малюнок у творах сучасних українських письмен-
ників (запишіть 2–3 прізвища) 24.Провідним у поезії В. Герасим’юка «Жива ватра» є мотив Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Яких настанов Т. Шевченка, на вашу думку, треба дотримуватися українцям XXI ст.?
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
55
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 10
ВАРІАНТ 11
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Кохання, якому не може завадити соціальна нерівність, – основний мотив пісні
А«Місяць на небі, зіроньки сяють»
Б«В кінці греблі шумлять верби»
В«За городом качки пливуть»
Г«Летять галочки у три рядочки»
2.За жанром твір «Козака несуть» належить до
Абалад
Бвесільних пісень
Вродинно-побутових пісень
Гсуспільно-побутових пісень
3.Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
×оловічок і добрий був би, так біда – хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається; де не посій, там і уродиться, і уже де і чорт не зможе, то пошли, зараз докаже.
Так характеризує
АМикола Макогоненка
БПетро Тетерваковського
ВНаталка Тетерваковського
ГТетерваковський Макогоненка
4.«Караюсь, мучусь, але не каюсь…» – життєве кредо
АІ. Котляревського
БТ. Шевченка
ВГ. Сковороди
ГП. Куліша
5.Найдавніша датована рукописна пам’ятка Київської Русі – це А«Історія русів»
БОстрозька Біблія
В«Повість минулих літ»
ГОстромирове Євангеліє
ДКиєво-Печерський патерик 6.Притчею є твір
А«Про створення світу»
Б«Про блудного сина»
В«Про Прохора чорноризця»
Г«Бджола та Шершень» Г. Сковороди
Д«Їхав козак за Дунай» С. Климовського
7.До історично-мемуарної прози доби Ренесансу й Бароко належить твір
А«Літопис Грабянки»
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
56
Âàð³àíò 11
Âàð³àíò 11
Б
«De libertate» Г. Сковороди
В
«Гайдамаки» Т. Шевченка
Г
«Енеїда» І. Котляревського
Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
8.
Г. Сковорода є автором поетичних рядків
А
СлОвО плОтОнОснО
МнОгО плОдОнОснО.
Б
Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
В
Всякого рот дере ложка суха –
Хто ж єсть на світі, щоб був без гріха?
Г
Де общеє добро в упадку,
Забудь отця, забудь і матку,
Лети повинность ісправлять.
Д
Цвітка дрібная
Молила неньку,
Весну раненьку:
«Нене рідная!
Вволи ми волю –
Дай мені долю…
9.
Першим твором нової української літератури вважають
А
«Причинну» Т. Шевченка
Б
«Чорну раду» П. Куліша
В
«De libertate» Г. Сковороди
Г
«Енеїду» І. Котляревського
Д
«Конотопську відьму» Г. Квітки-Основ’яненка
10.
Особливістю композиції твору Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» є повторення на початку кожного розділу слів
А
«Щасливий і радісний …»
Б
«Здивований і обурений …»
В
«Гордий і щасливий …»
Г
«Ображений і здивований …»
Д
«Сумний та невеселий…»
11.
Трагічна самотність співця, мрія про споріднену душу, яка розді
-
лить його переживання, – основний мотив твору
А
«Небо» М. Петренка
Б
«Соловей» В. Забіли
В
«Соловейко» М. Костомарова
Г
«Українська мелодія» Є. Гребінки Д
«Рибалка» П. Гулака-Артемовського
12.
Засудження українців, які живуть «по німецькому показу», не зна
-
ють своєї мови, історії, – один з мотивів твору Т. Шевченка
А
«Великий льох»
Б
«До Основ’яненка»
В
«Чигрине, Чигрине…»
Г
«І мертвим, і живим…»
Д
«Сон» («У всякого своя доля…»)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
57
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 11
Âàð³àíò 11
13.Бувальщину про цвіт папороті, розказану Хомою Григоровичем, увів у свій твір («Вечір проти Івана Купала») АГ. Квітка-Основ’яненко БП. Куліш ВМарко Вовчок
ГМ. Гоголь ДІван Багряний 14.Критичний портрет української еліти подає Т. Шевченко у творі
А«Кавказ»
Б«Гайдамаки»
В«І мертвим, і живим…»
Г«До Основ’яненка»
Д«Сон» («У всякого своя доля…»)
15.Романтичне кохання на тлі кривавої боротьби гайдамаків проти польської шляхти зображено у творі
А«Чорна рада» П. Куліша
Б«Енеїда» І. Котляревського
В«Гайдамаки» Т. Шевченка
Г«Максим Гримач» Марка Вовчка
Д«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
16.Аркан – це ключовий образ поезії
А«Кавказ» Т. Шевченка
Б«De libertate» Г. Сковороди
В«Соловейко» М. Костомарова
Г«Чоловічий танець» В. Герасим’юка
Д«Рибалка» П. Гулака-Артемовського Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) 17.Установіть відповідність між твором Т. Шевченка і його жанром.
1«Ісаія. Глава 35»
2«І мертвим, і живим…»
3«Великий льох»
4«Лілея»
Абалада
Бпоема-містерія
Вмедитація
Гпослання
Дпереспів 18.Установіть відповідність між твором і зображеним у ньому історич-
ним явищем чи добою.
1«Гайдамаки»
2«Конотопська відьма»
3«Тигролови»
4«Чорна рада»
Арепресії в Радянському Союзі
Бфеодальна роздробленість
ВГетьманщина
ГКоліївщина
ДРуїна Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
58
Âàð³àíò 11
Âàð³àíò 11
19.Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними ряд-
ками, у яких його використано.
1риторичне звертання
2метафора
3анафора
4порівняння
АЯк сніг, три пташечки летіли Через Суботове…
БЧи винна голубка, що голуба любить?
ВБудеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди…
ГСидить козак на тім боці, – Грає синє море.
ДТам сонце, там місяць ясніше сія,
Там з вітром могила в степу розмовляє,
Там не одинокий був би з нею й я.
20.Установіть відповідність між літературним персонажем і реплікою, яка йому належить.
1Борис Тетерваковський
2Максим Гримач
3Пістряк
4Іван Гонта
АМої діти католики… Я присягав, брав свячений Різать католика…
ББезмірно, ах! люблю тя, дівицю, Как жадний волк младую ягницю.
ВЯ б, пожалуй, соблаговолив, так лiкiв бiльш тридцяти не знаю.
ГХворостина сiя, хоча єсть i хворос-
тина, но оная не суть уже хворостина, понеже убо суть на нiй вмiстилище душ козацьких прехваброї сотнi Коно-
топської.
ДСлухай лишень, моя дитино: я тебе …за бурлаку не віддам; нехай він хоч і місяця з неба схопить.
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.До весільних пісень належать (запишіть не менше трьох назв) 22.Про створення світу й первородний гріх йдеться у творі 23.У центрі уваги всіх козацьких літописців перебувають події 24.Мандрівний ляльковий театр, поширений в Україні XVII–XVIII ст., називався У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
59
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 11
Âàð³àíò 11
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Чому в усьому світі Біблію вважають вічним джерелом мудрості й порад у житті?
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
Âàð³àíò 12
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
60
ВАРІАНТ 12
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Про горду дівчину, яка не прийняла залицяння пана і яку він жор-
стоко вбив, розповідається у творі
А«Бондарівна»
Б«Ой летіла стріла»
В«Ой на горі та вогонь горить»
Г«Місяць на небі, зіроньки сяють»
2.Упорядником «Повісті минулих літ» був
АГ. Сковорода БІ. Величковський
ВНестор Літописець
Гчернець Прохор
3.За жанром твір «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка є
Ароманом-хронікою
Боповіданням
Вповістю
Гпоемою
4.Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
Так і я з чорноморцями буду тетерю їсти, горілку пити, люльку курити і черкес бити. Так планує своє майбутнє
АПетро
Бвозний
Ввиборний
ГМикола 5.Збірники житійних оповідань про подвижницьку діяльність ченців певного монастиря називалися
Апатериками
Блітописами
Вповістями
Глегендами
Дпритчами
6.Історичною основою «Чорної ради» П. Куліша стали події, описані у творі АКиєво-Печерський патерик
Б«Літопис Самовидця»
В«Повість минулих літ» Г«Історія русів»
ДБіблія
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
61
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 12
7.
У байці «Бджола та Шершень» Г. Сковорода розкриває тему
А
дружби і взаєморозуміння між представниками різних соціальних верств Б
життя за покликанням у спорідненій праці
В
взаємозв’язку духовного й матеріального
Г
важливості Біблії в житті людини
Д
недосконалості людської натури
8.
Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.
Він, швидко поробивши човни,
На синє море поспускав,
Троянців насаджавши повні,
І куди очі почухрав. Тут ідеться про А
Зевса
Б
Енея
В
Турна
Г
Латина
Д
Анхіза
9.
Прочитайте уривок із твору Т. Шевченка.
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!
Автор звертається до
А
Є. Гребінки
Б
Марка Вовчка
В
Якова де Бальмена
Г
І. Котляревського
Д
Г. Квітки-Основ’яненка
10.
Прочитайте уривок із твору.
Золото – не дiвка! Наградив бог Терпилиху дочкою. Кромi того, що красива, розумна, моторна i до всякого дiла дотепна, – яке у неї добре серце, як вона поважає матiр свою; шанує всiх старших себе.
Такими словами схарактеризовано
А
Наталку («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Б
Пидорку («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
В
Наталку Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
Г
Катрю («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Д
Лесю («Чорна рада» П. Куліша)
11.
Алегоричним підтекстом твору «Веснівка» М. Шашкевича є думка про
А
переслідування інтелігенції за народницьку діяльність, репресії, страждання Б
готовність народу до боротьби за свої права та злочинна пасивність інтелігенції
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
62
Âàð³àíò 12
Âàð³àíò 12
В
пробудження національної свідомості українців і реакція влади
Г
зустріч весни і проводи зими
Д
події революції
12.
Хома Григорович, Петро Безрідний, Пидорка Корж, Івась – герої твору
А
«Чорна рада» П. Куліша
Б
«Тигролови» Івана Багряного
В
«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
13.
Козацька звитяга, честь і слава – головні життєві принципи А
Турна й Латина («Енеїда» І. Котляревського)
Б
Кирила Тура й Петра Шрама («Чорна рада» П. Куліша)
В
Макогоненка й Петра («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Г
Петра Безрідного й Івася («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Д
Микити Забрьохи й Пістряка («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
14.
Прочитайте уривок із твору.
А такий був: нехай тільки станеться кому з нашого села при
-
года – головою ляже, а вирятує; нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться лиха: налетить, як той вихор нагальний, дощенту викорчує. Такими словами автор характеризує
А
Дениса Сірка («Тигролови» Івана Багряного)
Б
Кирила Тура («Чорна рада» П. Куліша) В
Миколу («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Г
Максима Гримача («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Д
Микиту Забрьоху («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
15.
Мотив подорожі, картини України, Сибіру й Петербурга, побудовані на контрасті, – це елементи композиції твору Т. Шевченка
А
«Марія»
Б
«Кавказ»
В
«Катерина»
Г
«Великий льох»
Д
«Сон» («У всякого своя доля…»)
16.
Розповіддю про поїзд-дракон, який везе нещасних в’язнів на Дале-
кий Схід, розпочинається твір
А
«Чорна рада» П. Куліша
Б
«Тигролови» І. Багряного В
«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г
«Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка
Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
63
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 12
Âàð³àíò 12
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) 17.Установіть відповідність між твором і його жанром.
1«Наталка Полтавка»
2«Максим Гримач»
3«Чорна рада»
4«І мертвим, і живим…»
Ароман
Бпоема
Воповідання
Глітопис
Ддрама
18.Установіть відповідність між твором і його темою.
1«Бондарівна»
2«Повість минулих літ»
3«Бджола та Шершень»
4«Енеїда»
Аспоріднена праця
Брозповідь про минуле Русі, про князів і міжусобні війни
Взалицяння пихатого пана до
гордої козачки-красуні
Гісторія зведеної офіцером дів- чини
Дрозповідь про Україну XVIII ст.
19.Установіть відповідність між автором та його твором.
1Г. Сковорода
2Т. Шевченко
3П. Гулак-Артемовський
4В. Герасим’юк
А«Причинна»
Б«Рибалка»
В«Собака і Вовк»
Г«Небо»
Д«Перший сніг»
20.Установіть відповідність між персонажем і його реплікою.
1Забрьоха
2Шрам
3Максим Гримач
4Басаврюк
АВраг возьми мою душу, коли я ждав од Череваня такої речі! Ти Барабаш, а не Черевань!
БЯ лiкiв бiльш тридцяти не знаю. Лiчи сам ...а я усе опiсля пiдпишу, бо я на те сотник, щоб не лiчити, а тiльки пiдписувати.
ВТільки-но розквітне папороть – хапай її й не озирайся, хоч би що тобі позаду ввижалося.
ГГетьмануй над нами хто хоч – чи лицар, чи свинопас, – аби ми полков-
никовали.
ДУже тепер годі за вас підставляти шию, годі! Буду їсти, та пити, та хоро ше ходити, – звісно, так, як панові вельможному годиться.
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
64
Âàð³àíò 12
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.У народній пісні «Цвіте терен, цвіте терен» провідним є мотив 22.В Україні перші книги надрукував у 1572 році 23.Заснування Києва, помста княгині Ольги деревлянам – це епізоди з твору 24.Твір П. Куліша «Чорна рада» за жанром – це Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Чому поему І. Котляревського «Енеїда» називають «енциклопедією народного життя»?
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
65
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 12
ВАРІАНТ 13
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Доля покарала парубка за те, що хотів одружитися лише із замож-
ною дівчиною, – такий повчальний зміст має народна пісня
А«Цвіте терен, цвіте терен»
Б«Лугом іду, коня веду»
В«За городом качки пливуть»
Г«Летять галочки у три рядочки» 2.Пісню-нісенітницю у творі «Наталка Полтавка» І. Котляревського співає АПетро
Бвозний ВМикола
Гвиборний
3.Переживання дівчини за козаком, який «обіщався вернутися, та, мабуть, і згинув!», утрата психічної рівноваги, бо «так ворожка поро-
била», – тема твору Т. Шевченка А«Сон» («У всякого своя доля...»)
Б«Причинна»
В«Лілея» Г«Катерина»
4.«Совість, як чистий кришталь» – духовний ідеал у творчості й житті
АГ. Квітки-Основ’яненка
БГ. Сковороди
ВТ. Шевченка
ГП. Куліша
5.Прочитайте уривок із Біблії.
І сказав Господь Бог Ноєві: «Увійди ти й увесь дім твій до ковче-
гу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді.
Так говориться про праведного Ноя в
Апритчі про сіяча
Бкнигах Нового Заповіту
Впритчі про блудного сина
Глегенді про потоп на землі
Длегенді про Вавилонську вежу
6.Варсавою, «сином спокою» називав себе відомий діяч ХVIIІ ст. АМ. Гоголь
БТ. Шевченко
ВГ. Сковорода
ГІ. Котляревський
ДГ. Квітка-Основ’яненко
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
66
Âàð³àíò 13
Âàð³àíò 13
7.
Прочитайте уривок із поеми «Енеїда» І. Котляревського. Розумна пані і моторна,
Для неї трохи сих імен:
Трудяща, дуже працьовита,
Весела, гарна, сановита
...
Так схарактеризовано А
Венеру
Б
Юнону
В
Дідону
Г
Лавинію
Д
Амату
8.
Твір «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка за жанром – це
А
історичний роман
Б
пригодницький роман
В
соціально-побутова повість
Г
бурлескно-реалістична повість
Д
сентиментально-реалістична повість
9.
Вірш М. Петренка «Небо» є яскравим зразком лірики українського
А
бароко
Б
реалізму
В
романтизму
Г
ренесансу
Д
сентименталізму
10.
Члени «Руської трійці» є авторами збірки/альманаху
А
«Правда»
Б
«Позичена кобза»
В
«З вершин і низин»
Г
«Русалка Дністровая» Д
«Сад Божественних пісень»
11.
Саркастичне зображення раю царських палат з його блюдолизами й «генеральним мордобитієм» – це кульмінаційна частина твору
А
«Чорна рада» П. Куліша
Б
«Тигролови» Івана Багряного
В
«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г
«Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка
Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
12.
Прочитайте уривок із твору.
Всяк чоловік імать главу, глава імать розум, розум імать волю. Звідси висновок: чоловік – конотопська сотня; глава – пан сотник; розум во главі – аз
...
Так міркує А
Медвин («Тигролови» Івана Багряного)
Б
І. Брюховецький («Чорна рада» П. Куліша)
В
Корж («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Г
возний («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Д
Пістряк («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
67
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 13
Âàð³àíò 13
13.Прочитайте уривок із твору.
Перевернулись тепер уже кат знає на що запорожці. Поки ляхи да недоляшки душили Україну, туди втікав щонайкращий люд з городів; а тепер хто йде на Запорожжє? Або гольтяпака, або зло-
дюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик заробляти собі насущного хліба.
Так ставиться до низовиків АСемен («Максим Гримач» Марка Вовчка)
БІван Шрам («Чорна рада» П. Куліша)
ВДенис Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
ГКорж («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
ДХалявський («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
14.Поему «Кавказ» Т. Шевченко присвятив
АЄ. Гребінці БК. Брюллову
ВВ. Жуковському
ГЯ. де Бальмену
ДГ. Квітці-Основ’яненку
15.Автобіографічні елементи має твір
А«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б«Максим Гримач» Марка Вовчка
В«Тигролови» Івана Багряного
Г«Енеїда» І. Котляревського Д«Чорна рада» П. Куліша
16.Осмислення духовного єства нації – провідний мотив поезії
А«Небо» М. Петренка
Б«Доля» Т. Шевченка
В«Жива ватра» В. Герасим’юка
Г«Їхав козак за Дунай» С. Климовського
Д«Всякому місту – звичай і права...» Г. Сковороди
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) 17.Установіть відповідність між твором і його жанром.
1«Вавилонська вежа»
2«Конотопська відьма»
3«Вечір проти Івана Купала»
4«Лілея»
Аоповідання
Ббалада
Вповість
Глегенда
Дпоема Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
68
Âàð³àíò 13
Âàð³àíò 13
18.Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними ряд-
ками, у яких його використано.
1риторичне звертання
2порівняння
3метафора
4синекдоха
АНе одцуравсь того слова, Що мати співала, Як малого повивала...
БДобридень же, тату, в хату! На твоїм порогу Благослови моїх діток...
ВМи просто йшли; у нас нема Зерна неправди за собою.
ГЩо не в Украйні поховають,
Що не в Украйні буду жить, Людей і господа любить.
ДВсе осталось, все сумує,
Як руїни Трої. 19.Установіть відповідність між персонажем і його реплікою.
1Григорій
Многогрішний
2Іван Шрам
3Наталка Полтавка
4Микита Забрьоха
АХто живе чесно і годується трудами сво-
їми, тому і кусок черствого хліба смачніший од м’ягкой булки, неправдою нажитої.
ББуду їсти, та пити, та хороше ходити, – звісно, так, як панові вельможному годиться.
ВЯ тебе переслідуватиму все твоє життя. І всі ми, що тут пройшли... Ми тебе пере-
слідуватимемо все життя і проводжатимемо тебе до могили, – тисячі нас замучених, за ка тованих...
ГЯ голодувати не буду: той прийде з хлi-
бом, той з паляницею, той з буханцем, а iнший i мiшечок борошна привезе; абиб тiльки позивались.
ДУ нас окаянний Тетеря торгу-
ється з ляхами за християнські душі, у вас десять гетьманів хапа-
ється за булаву, а що Вкраїна розі-
драна надвоє, про те усім байдуже!
20.Установіть відповідність між твором і його автором.
1«Перший сніг»
2«Їхав козак за Дунай»
3«До рідного народу»
4«Марія»
АП. Куліш
БТ. Шевченко
ВС. Климовський
ГГ. Сковорода
ДВ. Герасим’юк У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Елементи фантастики, драматичний напружений сюжет і трагічне закінчення характерні для жанру У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
69
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 13
Âàð³àíò 13
22.Розповідь про Прохора, який робив хліб із лободи, – це одне з опо-
відань давньої пам’ятки 23.Щоб отримати скарб, Петро Безрідний, герой твору «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя, повинен був 24.Прочитайте уривок із твору. Вірш А. Мой-
сієнка належить до І лукавому – умова кулі.
І лукавому – мова кулі...
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Чому у творі «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка гумор і сатира – це сміх крізь сльози?
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
Âàð³àíò 14
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
70
ВАРІАНТ 14
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Про загибель козака й переживання трьох жінок – матері, сестри й нареченої – йдеться в баладі
А«Бондарівна»
Б«Козака несуть»
В«Ой летіла стріла»
Г«Ой на горі вогонь горить» 2.Прочитайте уривок із п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка». Понадіявшись на своє багатство, зачав знакомитись не з рівнею: зачав, бач, заводити бенкети з повитчиками, з канцеляристами, купцями і цехмистрами – пив, гуляв і шахровав гроші; покинув свій промисел і мало-помалу розточив своє добро, розпився...
В уривку йдеться про
АПетра
БМиколу
ВТерпила
Гвиборного
3.Невеликий за обсягом вірш і музичний твір про кохання, призна-
чений для сольного співу, називається
Аелегією
Бромансом
Вбаладою
Годою
Дмедитацією
4.У вірші «Стоїть в селі Суботові...» Т. Шевченко дає художню оцінку діяльності
АБогдана Хмельницького
БПетра Дорошенка ВПетра Першого
ГІвана Мазепи
5.Розробка теорії та практики курйозного віршування в українській літературі належить
АГ. Сковороді
БТ. Шевченку
ВМ. Костомарову
ГІ. Котляревському
ДІ. Величковському
6.Увага до античних взірців, традиційна канонічність, оспівування героїв і правителів – це ознаки художнього стилю
Абароко
Бреалізму
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
71
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 14
В
романтизму Г
класицизму
Д
сентименталізму
7.
Бджола у творі «Бджола та Шершень» Г. Сковороди – це символ
А
страждання й туги за рідною землею
Б
мудрої людини, яка трудиться в природженому ділі В
багатства й достатку, який здобувається дуже важкою працею
Г
життєвого неспокою, що примушує людей шукати й відкривати нове
Д
людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені тільки на те, щоб їсти й пити
8.
Художньою основою для твору «Енеїда» І. Котляревського став твір
А
Гомера
Б
Цицерона
В
Вергілія
Г
Г. Сковороди
Д
І. Величковського
9.
Війна на Кавказі та сумна звістка про смерть друга Т. Шевченка стали поштовхом до написання твору
А
«Сон» («У всякого своя доля...»)
Б
«І мертвим, і живим...»
В
«Великий льох»
Г
«Гайдамаки»
Д
«Кавказ»
10.
Прочитайте уривок із твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Осно -
в’ яненка.
Дванадцять год учився у дяка в школi: у год вчистив грамати
-
ку, два годи вчив часловець, пiвчварта года сидiв над псалтирем i з молитвами зовсiм вивчив, та пiвп’ята года вчився писати, а цiлiсiнький год вчився на щотах; а промеж тим, ходячи на крилас, поняв гласи, i єрмолойнi догматики, i Сковородинi херувимські
...
Так автор характеризує А
Забрьоху
Б
Пістряка
В
хорунженка
Г
Халявського
Д
отця Костянтина
11.
Сентименталізм в українській літературі І пол. ХІХ ст. виявився у творчості
А
П. Куліша
Б
Т. Шевченка
В
Г. Сковороди
Г
І. Величковського
Д
Г. Квітки-Основ’яненка
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
72
Âàð³àíò 14
Âàð³àíò 14
12.Прочитайте уривок із твору.
Неначе прикутий, сидить посеред хати, поставивши біля ніг мішки свої. Здичавів; заріс волоссям; став страшний; і все думає про одно, все силкується згадати щось, і сердиться, і злиться, що не може згадати.
Так описано АЧереваня («Чорна рада» П. Куліша) БМедвина («Тигролови» Івана Багряного)
ВМаксима («Максим Гримач» Марка Вовчка)
ГПетра («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
ДПістряка («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
13.Мотив дороги в композиції свого твору використовує
АНестор Літописець («Повість минулих літ»)
БМ. Гоголь («Вечір проти Івана Купала»)
ВМарко Вовчок («Максим Гримач»)
ГТ. Шевченко («Гайдамаки»)
ДП. Куліш («Чорна рада»)
14.Перу Марка Вовчка належить збірка
А«Млеко»
Б«Кобзар»
В«Позичена кобза»
Г«Народні оповідання»
Д«Сад Божественних пісень»
15.Материнський подвиг як спокута своєї вини перед дитиною – це тема твору Т. Шевченка
А«Катерина» Б«Причинна»
В«Наймичка» Г«Лілея»
Д«Марія»
16.Полювання в тайзі, рибальство, екзотичний світ дикої природи зоб-
ра жено у творі А«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г«Тигролови» Івана Багряного
Д«Чорна рада» П. Куліша
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) 17.Установіть відповідність між твором і його жанром.
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
73
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 14
Âàð³àíò 14
1«Рибалка»
2«До Основ’яненка»
3«Троє схотінок»
4«Небо»
Апослання
Бвеснянка
Вроманс
Гліричний вірш
Дбалада
18.Установіть відповідність між героєм і твором, у якому його зобра-
жено.
1Залізняк
2Пугач
3Медвин
4Богдан Хмельницький
А«Чорна рада»
Б«Гайдамаки»
В«Максим Гримач»
Г«Тигролови»
Д«Великий льох»
19.Установіть відповідність між літературним поняттям і його визначенням.
1байка
2балада
3притча
4пародія
АЛіро-епічний твір з драматично на пруженим сюжетом.
БОповідний літературний твір алегорично-
повчального характеру, у якому сюжет під-
порядковано моралі.
ВНевеликий віршований або прозовий повчаль-
ний твір алегоричного змісту.
ГНатяк на давно відомий факт, подію чи героя.
ДПеребільшено комічне наслідування якогось твору з метою висміяти його недоліки.
20.Установіть відповідність між твором і його жанром.
1«Катерина»
2«Конотопська відьма»
3«Максим Гримач»
4«Причинна»
Аоповідання
Ббалада
Вповість
Глегенда
Дпоема
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Передвесільна обрядова дія, у якій беруть участь старости, батьки дівчини, хлопець і дівчина, називається 22.Двоскладова стопа з наголосом на другому складі називається 23.Козацькими літописами є (запишіть не менше трьох творів) У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
74
Âàð³àíò 14
24.Поезія, у якій авторська ідея розкривається і через зміст, і через зовнішній вигляд твору, називається Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Які риси характеру Наталки Полтавки з однойменної п’єси І. Кот-
ляревського вам сподобалися найбільше? Чим саме?
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
75
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 14
ВАРІАНТ 15
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Прочитайте уривок з народної пісні.
Îй славляно, прославляно,
І на столі поставлено.
Як на небі місяць ясний, Так на столі коровай красний,
Як на небі з зіроньками,
Так на столі з квітоньками.
В уривку описано обряд
Асватання
Бзаручин
Взапросин
Гвипікання короваю
2.Зерно – це Боже Слово, ґрунт, на який воно впало, – це душі люд-
ські, сіяч – це Бог – такий алегоричний зміст
Апритчі про сіяча
Бпритчі про блудного сина
Влегенди про створення світу
Гпереказу про княгиню Ольгу
3.Твір «Гайдамаки» Т. Шевченко присвятив
АЯ. де Бальмену
БК. Брюллову
ВВ. Григоровичу
ГВ. Рєпніній
4.Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського. – Та що ж ти за чоловік?
– Як бачиш: бурлака на світі; тиняюсь од села до села, а тепер іду в Полтаву.
– Може, у тебе родичі єсть в Полтаві або знакомі?
– Нема у мене ні родичів, ні знакомих. Які будуть знакомі або родичі у сироти?
Учасниками цього діалогу є
АМикола й возний
БМикола й Петро
ВМикола й виборний
Гвиборний і возний
5.До житійної літератури належить АБіблія
Б«Історія русів»
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
76
Âàð³àíò 15
Âàð³àíò 15
В
«Повість минулих літ»
Г
Києво-Печерський патерик
Д
«Літопис Самовидця»
6.
Засудження здирників і бюрократів, розпусників і пияків, ледарів і підлабузників, які не піклуються про духовний світ і моральне само
-
вдосконалення, – головний мотив твору
А
«Кавказ» Т. Шевченка
Б
«Рибалка» П. Гулака-Артемовського
В
«Всякому місту – звичай і права...» Г. Сковороди Г
«Чоловічий танець» В. Герасим’юка
Д
«До рідного народу» П. Куліша
7.
Автором пісні «Їхав козак за Дунай» є
А
І. Величковський
Б
С. Климовський
В
В. Герасим’юк
Г
Г. Сковорода
Д
Т. Шевченко
8.
Прочитайте уривок із твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
П е т р о. Мені полюбилась наша малоросійська комедія; там була Маруся, був Климовський, Прудиус і Грицько.
В и б о р н и й. Розкажи ж мені, що вони робили, що говорили.
П е т р о. Співали московські пісні на наш голос, Климовський тан
-
цьовав з москалем. А що говорили, то трудно розібрати, бо сю штуку написав москаль по-нашому і дуже поперевертав слова.
У діалозі згадано А
думу «Маруся Богуславка»
Б
історичну драму «Милость Божія»
В
драму О. Шаховського «Козак-віршотворець» Г
пісню С. Климовського «Їхав козак за Дунай»
Д
трагікомедію Ф. Прокоповича «Владимир»
9.
«Батьком нового галицького письменства», душею «Руської трійці» був
А
П. Гулак-Артемовський Б
М. Костомаров
В
М. Шашкевич
Г
М. Петренко Д
Є. Гребінка 10.
Критику козацько-старшинського самоврядування часів Гетьман-
щини подано у творі
А
«Тигролови» Івана Багряного
Б
«Максим Гримач» Марка Вовчка
В
«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
77
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 15
Âàð³àíò 15
11.
Трагічна доля дівчини-сироти, зганьбленої і вбитої жорстокими людьми, – це тема твору
А
«Рибалка» П. Гулака-Артемовського
Б
«Українська мелодія» Є. Гребінки
В
«Соловей» М. Костомарова
Г
«Веснівка» М. Шашкевича
Д
«Лілея» Т. Шевченка
12.
Незвичайний герой у незвичайних обставинах – це одна з ознак літературного напряму
А
сентименталізму
Б
романтизму
В
класицизму Г
реалізму
Д
бароко
13.
Прочитайте уривок із твору.
Голова йому нечесана, чуб не пiдголений, пика невмита, очi заспанi, уси розкудовченi, сорочка розхристана
...
Так описано героя твору
А
Семена («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Б
Дениса Сірка («Тигролови» Івана Багряного)
В
Петра Безрідного («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Г
Микиту Забрьоху («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
Д
виборного Макогоненка («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
14.
Однією з особливостей твору «Великий льох» Т. Шевченка є
А
використання магічного числа три
Б
історичний і філософський вступ
В
дві сюжетні лінії Г
передмова
Д
епілог
15.
Елементи фантастики, містики, казкових персонажів і трагічне за кін чення має твір
А
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В
«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г
«Тигролови» Івана Багряного
Д
«Чорна рада» П. Куліша
16.
«Жить! Відплатить!!... Або вмерти!» – життєве кредо А
Григорія Многогрішного («Тигролови» Івана Багряного)
Б
Семена («Максим Гримач» Марка Вовчка)
В
Івана Гонти («Гайдамаки» Т. Шевченка)
Г
Кирила Тура («Чорна рада» П. Куліша)
Д
Енея («Енеїда» І. Котляревського)
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
78
Âàð³àíò 15
Âàð³àíò 15
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) 17.Установіть відповідність між твором Т. Шевченка і рядками з нього.
1«Катерина»
2«І мертвим, і живим...»
3«Великий льох»
4«Чигрине, Чигрине...»
АЗа що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різались з ордами? За що скородили списами Московські ребра?
БКохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі – чужі люде, Знущаються вами.
ВМабуть, за те, що всякому Служила, годила... Що цареві московському Коня напоїла!..
ГУчітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь.
ДА ти, батьку, Як сам здоров знаєш; Тебе люде поважають, Добрий голос маєш...
18.Установіть відповідність між літературознавчим терміном і його визначенням.
1бурлеск
2іронія
3афоризм
4алюзія
АНеприйняте національною літературною мовою, неправильне, грубо побутове або роз-
мовне слово чи вислів.
БЗумисна невідповідність між змістом і фор-
мою: величне передається в зниженому плані, а низьке – у піднесеному.
ВПрихована насмішка, коли за зовні позитив-
ним висловлюванням ховається висміювання.
ГКороткий, влучний, оригінальний вислів, що виражає глибоку узагальнену думку.
ДХудожньо-стилістичний прийом, відсилання до певного літературного твору, сюжету чи образу, а також історичної події.
19.Установіть відповідність між елементом сюжету та епізодом із твору «Максим Гримач» Марка Вовчка.
1експозиція
2зав’язка
3розвиток дії
4кульмінація
Абатько не погоджується видати дочку за бурлаку
Бсум і страждання батька
Врозповідь про Максима Гримача та його сім’ю
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
79
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 15
Âàð³àíò 15
Гпрощання Катрі із сім’єю та її смерть
Дзвістка про смерть Семена
20.Установіть відповідність між твором і літературним персонажем.
1«Енеїда»
2«Гайдамаки»
3«Тигролови»
4Біблія
АІван Гонта
БПрохір чорноризець
ВАнхіз
ГДенис Сірко
ДМойсей
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Гостре висміювання російського імперського режиму, викриття його антинародної суті є у творах Т. Шевченка (запишіть не менше 2 творів)
22.На основі листування двох ченців Києво-Печерського монастиря Симона і Полікарпа укладено твір під назвою 23.Персонажами твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка є (запишіть не менше трьох імен) 24.Твір Івана Багряного «Тигролови» за жанром – це Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Чому, на думку Т. Шевченка, для розбудови Української держави важливими чинниками є знання рідної мови, історії та активна участь інтелігенції в житті суспільства? (За посланням «І мертвим, і живим…»)
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
80
Âàð³àíò 16
ВАРІАНТ 16
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Зустрічі двох закоханих, їхні ніжні почуття оспівано в народній пісні
А«Цвіте терен, цвіте терен»
Б«Сонце низенько, вечір близенько»
В«За городом качки пливуть»
Г«Летять галочки у три рядочки» 2.Микита Забрьоха – головний герой твору
А«Гайдамаки» Т. Шевченка
Б«Максим Гримач» Марка Вовчка
В«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
3.Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
Де ти тепер? Може, де скитаєшся в нужді і горі і проклинаєш свою долю; проклинаєш Наталку, що через неї утеряв пристани-
ще; а мож, забув, що я живу і на світі. Цей монолог Наталки звернений до
АМиколи
БПетра
ВТетерваковського
ГМакогоненка
4.Твір «Катерина» Т. Шевченко присвятив
АК. Брюллову
БВ. Григоровичу
ВВ. Жуковському
ГЯ. де Бальмену
5.Фігурні вірші є у творчій спадщині
АП. Куліша
БТ. Шевченка
ВІ. Котляревського
ГС. Климовського
ДІ. Величковського
6.Про створення світу, перших людей, пророка Мойсея йдеться в
АБіблії
Бнародних переказах
В«Літописі Самовидця»
Г«Повісті минулих літ»
ДКиєво-Печерському патерику
7.Твір «Їхав козак за Дунай» С. Климовського – зразок лірики
Арелігійної
Бпейзажної Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
81
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 16
В
інтимної Г
патріотичної Д
філософської 8.
У творі «Всякому місту – звичай і права...» Г. Сковорода, засуджуючи гонитву людей за матеріальними благами, протиставляє їм свій ідеал – це
А
усамітнення й молитва
Б
людина із чистою совістю
В
зосередження на благодійництві
Г
прагнення до знань і самопізнання
Д
бажання бути корисним суспільству
9.
Прочитайте уривок із твору.
...
збудує сильне царство
І заведе своє там панство;
Не малий буде він панок.
На панщину ввесь світ погонить,
Багацько хлопців там наплодить
І всім їм буде ватажок.
Так схарактеризовано А
Латина
Б
Паланта
В
Анхіза
Г
Турна
Д
Енея
10.
Прочитайте уривок із твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Осно -
в’ яненка.
Ввiйшла з кiмнати наньмичка, поклонилась та й поставила на столi перед паном Уласовичем на сковородi... печений гарбуз!
..
Як розглядiв наш Забрьоха таку пинхву, як скочить iз-за стола, як вибiжить з хати
...
Автор описав елемент весільного обряду
А
запросин
Б
сватання
В
заручин
Г
умовин
Д
оглядин
11.
Сиротою без роду, без племені, який має козацьку вдачу, співає козацькі пісні, збирається пристати до чорноморців описано героя А
Кирила Тура («Чорна рада» П.
Куліша)
Б
Василя («Маруся» Г.
Квітки-Основ’яненка)
В
Семена («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Г
Петра («Наталка Полтавка» І.
Котляревського)
Д
Петра Безрідного («Вечір проти Івана Купала» М.
Гоголя)
12.
Українські поети-романтики НЕ писали А
елегі
ї Б
медитації ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
82
Âàð³àíò 16
Âàð³àíò 16
Впародії Гбалади
Дроманси
13.За жанром твір «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя є
Анарисом
Боповіданням
Вісторичним романом
Гкозацьким літописом
Дсоціально-побутовою повістю
14.Неприборканого й загадкового героя-характерника, що викрадає наречену гетьмана, утілює лицарський дух козацтва, зображено у творі
А«Максим Гримач» Марка Вовчка
Б«Гайдамаки» Т. Шевченка
В«Тигролови» Івана Багряного
Г«Чорна рада» П. Куліша
Д«Енеїда» І. Котляревського
15.Прочитайте уривок із твору «І мертвим, і живим….» Т. Шевченка.
Прочитайте знову Тую славу.
Та читайте
Îд слова до слова,
Не минайте ані титли, Ніже тії коми...
Поет закликає своїх сучасників
Аздобувати знання
Буважно читати художні твори
Ввивчати життєписи українських героїв
Гдбати про розвиток української культури
Дзнати свою історію, щоб не повторювати помилок минулого
16.Прочитайте уривок із твору.
Éде сніг – немов під гору йде –
Ледь дише, хоч безплотний,
І палець на уста кладе,
Як знак мерця холодний.
У поданих рядках НЕМАЄ
Аепітета Балегорії
Вгіперболи
Гпорівняння Дперсоніфікації
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
83
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 16
Âàð³àíò 16
17.
Установіть відповідність між твором Т. Шевченка та його ідейним змістом.
1
«До Основ’яненка»
2
«І мертвим, і живим...»
3
«Сон»(«У всякого своя доля...»)
4
«Марія»
А
засудження й викриття злочин
-
ної байдужості національної еліти
Б
уславлення духовного провід
-
ника нації, носія історичної пам’яті
В
засудження загарбницької імпер
-
ської політики
Г
уславлення жінки-матері, що після смерті сина не втратила віру, а стала заступницею і надією світу
Д
викриття й засудження ро сій-
ського самодержавства
18.
Установіть відповідність між літературознавчим терміном і його визначенням.
1
пародія
2
елегія
3
інтермедія
4
романс
А
невелика за обсягом комічна сценка побутового характеру, яку виконували між актами великого драматичного твору
Б
комічне або сатиричне наслідування, що відтворює в перебільшеному вигляді харак
-
терні особливості оригіналу
В
ліричний вірш тужливого, сумного харак
-
теру
Г
невеликий твір, який читається зліва направо і навпаки
Д
невелика за обсягом поезія, що стає осно
-
вою музичного твору про кохання
19.
Установіть відповідність між героєм «Енеїди» І. Котляревського та його описом.
1
Нептун
2
Венера
3
Турн
4
Зевс
А
головний серед богів, любить сивуху
Б
товстий, високий, кучерявий, обточений, як огірок; любить гроші й війну
В
мати, що любить своє дитя й хоче допо
-
могти в життєвих перипетіях
Г
керує вітрами, не стидається брати хабарі
Д
повелитель моря, жадібний до грошей, дряпічка
20.
Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними ряд
-
ками, у яких його використано.
1
метонімія
2
епітет
3
градація
4
порівняння
А
От де, люде, наша слава, Слава України!
Б
Минають дні, минають ночі, Минає літо, шелестить Пожовкле листя, гаснуть очі, Заснули думи, серце спить...
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
84
Âàð³àíò 16
Âàð³àíò 16
ВІ Коллара читаєте З усієї сили, І Шафарика, і Ганка...
ГСлавних прадідів великих Правнуки погані!
ДВін, як мати, привітає, Як брат, заговорить...
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Мотив зради, нещасливого кохання, соціальної нерівності звучить у піснях (запишіть не менше трьох назв) 22.Зображення виняткових людей у незвичайних обставинах, підви-
щена емоційність – це ознаки літературного стилю 23.Великий епічний твір, у якому відображено конкретну історичну добу, певні історичні події та реальних історичних героїв – це 24.А. Мойсієнко, М. Мірошниченко, В. Женчик, М. Сарма-Соко лов-
ський збагатили сучасну українську літературу зразками поезії Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Чим образ Наталки Сірко приваблює і захоплює читача? (За рома-
ном «Тигролови» Івана Багряного)
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
85
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 16
Âàð³àíò 16
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
86
Âàð³àíò 17
ВАРІАНТ 17
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Баладою є твір
А«Місяць на небі, зіроньки сяють»
Б«До бору, дружечки, до бору»
В«Світи, світи, місяченьку»
Г«Бондарівна»
2.Прочитайте уривок із твору.
Скажи ж мені, мій братику,
Королевий цвіте,
Нащо мене Бог поставив
Öвітом на сім світі?
Це слова з твору Т. Шевченка А«Причинна»
Б«Катерина»
В«Лілея»
Г«Наймичка»
3.Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
Повір мні: ежелі б здесь собралося много народу і зненацька ан-
гел з неба з огненною різкою злетів і воскликнул: «Брехуни і обман-
щики!.. ховайтесь, а то я поражу вас!..» – єй-єй, всі присіли би к землі совісті ради. Цими словами переконував у тому, що світ побудовано на обмані
АТетерваковський Макогоненка
БМакогоненко Тетерваковського
ВТетерваковський Терпилиху
ГМакогоненко Миколу
4.Прагнення втекти від тяжкого сирітського життя, пошуки щастя для самотньої душі ліричного героя – це тема твору
А«Соловей» В. Забіли
Б«Небо» М. Петренка
В«Мені однаково» Т. Шевченка
Г«Українська мелодія» Є. Гребінки
5.Усвідомлення своєї помилки, каяття, спокута і повернення до життя через всепрощаючу батьківську любов – тема біблійного твору
Апритчі про сіяча
Бісторії життя Мойсея
Влегенди про Вавилонську вежу
Глегенди про створення світу
Дпритчі про блудного сина
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
87
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 17
6.
Співзвучним з ідеєю твору «Всякому місту – звичай і права...» є афоризм Г. Сковороди
А
Немає смертельнiшої для суспільства виразки, як марновiрство.
Б
Природа є першопочаткова всьому причина i саморухома пружина.
В
Духовна зброя сильніша за тілесну.
Г
Я не люблю ніякого дару, якщо він не пов’язаний
з любов’ю і доброзичливiстю.
Д
Нi про що не турбуватися, ні за що не пере-
живати – значить не жити, а бути мертвим, адже турбота – рух душі, а життя – це рух.
7.
Вишуканий поетичний твір, що має незвичайну форму або поєднання зорових і слухових ефектів, називається
А
елегією
Б
романсом
В
курйозним віршем
Г
медитацією
Д
соне
том
8.
Події Визвольної війни 1648 року НЕ описує літопис
А
Григорія Грабянки
Б
Самовидця
В
«Історія русів»
Г
Самійла Величка
Д
«Пов
ість минулих літ»
9.
Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.
Розкудкудакалась, як квочка,
Енея не любила – страх;
Давно вона уже хотіла,
Щоб його душка полетіла
К чор
там і щоб і дух не пах.
Так І. Котляревський характеризує
А
Венеру
Б
Юнону
В
Сівіллу
Г
Лавинію
Д
А
мату
10.
Прочитайте уривок із повісті «Конотопська відьма» Г. Квітки-Ос но-
в ’ яненка.
Дванадцять год учився у дяка в школi: у год вчистив грамати
-
ку, два годи вчив часловець, пiвчварта года сидiв над псалтирем i з молитвами зовсiм вивчив, та пiвп’ята года вчився писати, а цiлiсiнький год вчився на щотах.
Так автор описує А
Уласа Забрьоху
Б
Микиту Забрьоху
В
Прокопа Пістряка
Г
хорунженка
Д
пан
а Халявського
Âàð³àíò 17
Âàð³àíò 17
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
88
11.
Кульмінацією в сюжеті твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського є епізод
А
зустрічі Наталки з Петром
Б
розмови возного й виборного про Наталку
В
відмови Наталки возному до повернення Петра Г
розмови Наталки з матір’ю і виборним про шлюб
Д
відмови Наталки від шлюбу з возним після заручин з ним
12.
Надмірна чутливість героїв з народу, страждання яких пов’язані з душевними переживаннями, – це одна з головних ознак творів літера
-
турного напряму
А
бароко
Б
класицизму
В
сентименталізму
Г
реалізму
Д
романтизму
13.
Прочитайте уривок із твору.
Все упованіє моє
На тебе, мій пресвітлий раю,
На тебе, Мати, возлагаю,
Святая сило всіх святих,
Пренепорочная, благая!
Так починає свій твір про материнський подвиг і самопожертву
А
М. Петренко («Небо»)
Б
Т. Шевченко («Марія»)
В
П. Куліш («Троє схотінок»)
Г
І. Котляревський («Енеїда»)
Д
Є. Гребінка («Українська мелодія»)
14.
Шукав скарби за намовою нечистої сили і трагічно загинув герой твору
А
«Доля» Т. Шевченка Б
«Чорна рада» П. Куліша
В
«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
15.
Державно-політичний авантюризм уособлює у творі «Чорна рада» П. Куліша
А
Яким Сомко
Б
Матвій Гвинтовка
В
Михайло Черевань
Г
Іван Брюховецький
Д
Васюта Золотаренко
16.
Верлібром написано твір
А
«Соловей» В. Забіли
Б
«Доля» Т. Шевченка
В
«De libertate» Г. Сковороди
Г
«До рідного народу» П. Куліша
Д
«Чоловічий танець» В. Герасим’юка
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
89
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 17
Âàð³àíò 17
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) 17.Установіть відповідність між твором і героєм, зображеним у ньому.
1«Наймичка»
2«Чорна рада»
3«Наталка Полтавка»
4«Гайдамаки»
АЯрема Галайда
БГанна
ВЯким Сомко
ГДенис Сірко
ДГорпина Терпилиха
18.Установіть відповідність між героєм твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського та його характеристикою.
1возний
2Терпило
3виборний
4Петро
АЧоловік знаменитий басом своїм, ізучен ярмолоя і дуже знаєть печерсько-
лаврський напів.
БПив, гуляв і шахровав гроші; покинув свій промисел і мало-помалу розточив своє добро, розпився...
ВХлопець виріс славний, гарний, добрий, проворний і роботящий.
ГЮриста завзятий і хапун такий, що із рідного батька злупить!
ДЧоловічок і добрий був би, так біда – хитрий, як лисиця, і на всі сторони мо тається; де не посій, там і уродиться. 19.Установіть відповідність між літературознавчим терміном і його визначенням.
1пародія
2алюзія
3фігурний вірш
4рак літеральний
Авірш, який читається зліва направо і навпаки
Бприхована насмішка, коли за зовні позитивним висловлюванням хова-
ється висміювання
Вперебільшено комічне наслідування якогось твору з метою висміяти його недоліки
Гхудожньо-стилістичний прийом, відсилання до певного літературного твору, сюжету чи образу, а також історичної події
Двірш, у якому рядки різної довжини розміщуються у вигляді чаші, зірки, хреста, меча тощо
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
90
Âàð³àíò 17
Âàð³àíò 17
20.Установіть відповідність між ідейно схожими персонажами.
1Прокіп Пістряк («Конотопська відьма»
Г. Квітки-Основ’яненка)
2Божий чоловік («Чорна рада» П. Куліша)
3Петро («Наталка Полтавка»
І. Котляревського)
4Еней («Енеїда» І. Котляревського)
Акобзар Волох («Гайдамаки»
Т. Шевченка)
БСемен («Максим Гримач» Марка Вовчка)
ВГригорій («Тигролови» Івана Багряного)
ГКирило Тур («Чорна рада» П. Куліша)
ДБорис Тетерваковський («Наталка Полтавка»
І. Котляревського) У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Щасливе сватання багатого парубка до бідної дівчини – це мотив народної пісні 22.Про Прохора чорноризця розповідається в збірнику 23.Розв’язкою в історичній сюжетній лінії роману П. Куліша «Чорна рада» є епізод 24.У творі Івана Багряного «Тигролови» поїзд «Дракон» символізує Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.За які якості можна вважати Кирила Тура уособленням найкращих рис українського козацтва? (За романом П. Куліша «Чорна рада»).
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
91
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 17
Âàð³àíò 17
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
92
Âàð³àíò 18
ВАРІАНТ 18
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.На дівич-вечорі виконується пісня
А«А брат сестрицю та й розплітає»
Б«Сонце низенько, вечір близенько»
« кінці греблі шумлять верби»
Г«Цвіте терен, цвіте терен»
2.Курйозні барокові вірші писав
АП. Куліш
БТ. Шевченко
ВГ. Сковорода
ГІ. Величковський
3.До літописного жанру належить твір
АБіблія
Б«Історія русів»
В«Повість минулих літ»
ГКиєво-Печерський патерик
4.Малоросійською оперою назвав свій драматичний твір
АГ. Квітка-Основ’яненко
БІ. Котляревський
ВФ. Прокопович
ГТ. Шевченко
5.Вертеп – це
Адраматичний твір, побудований на синтезі музики, слова, дії
Бмузична п’єса, що ставилася між актами великого драматичного
твору
Вп’єса побутового характеру, що ставилася між актами великого
драматичного твору
Гвид лялькового театрального дійства, в сюжеті якого євангельська й етнографічна основи
Ддраматичний твір, у якому засобами гумору й сатири викриваються недоліки людей і вади суспільства
6.Про свободу йдеться у творі
А«Доля» Т. Шевченка
Б«Троє схотінок» П. Куліша
В«De libertate» Г. Сковороди
Г«Чоловічий танець» В. Герасим’юка
Д«Їхав козак за Дунай» С. Климовського
7.Виховати з варварів цивілізований народ, навчити його жити за законами Божими – таке завдання в Біблії мав виконати
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
93
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 18
А
Прохор чорноризець
Б
Мойсей
В
Соломон
Г
Давид
Д
Адам
8.
Перші українські драми ХVII ст. називалися
А
інтермедіями
Б
шкільними
В
вертепними
Г
водевілями
Д
комедіями
9.
Заміж виходять для того, «щоб завести хазяйство і сімейство; жити люб’яз но і дружно; бути вірними до смерті і помагати одно другому» – так вважає
А
Наталка («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Б
Пидорка («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
В
Маруся («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
Г
Катря («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Д
Леся («Чорна рада» П. Куліша)
10.
Мандри козаків після зруйнування Запорозької Січі зображено у творі
А
«Тигролови» Івана Багряного
Б
«Енеїда» І. Котляревського
В
«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д
«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
11.
Сентиментально-реалістичним є твір
А
«Небо» М. Петренка
Б
«Чорна рада» П. Куліша
В
«Катерина» Т. Шевченка
Г
«Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
Д
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
12.
«З душею добрий лад,.. веселий в серці сміх» – такий ідеал лірич
-
ного героя твору
А
«Соловей» В. Забіли
Б
«Троє схотінок» П. Куліша
В
«Соловейко» М. Костомаров
Г
«Рибалка» П. Гулака-Артемовського
Д
«Їхав козак за Дунай» С. Климовського
13.
Прочитайте уривок із твору «Гайдамаки» Т. Шевченка.
...
сирота убогий: Ні сестри, ні брата, нікого нема! Попихач жидівський, виріс у порогу; А не клене долі, людей не займа.
Так описано
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
94
Âàð³àíò 18
Âàð³àíò 18
Адіда Івана
БІвана Гонту
Вкобзаря Волоха
ГЯрему Галайду
ДМаксима Залізняка
14.Ознакою пригодницького твору є
Анадмірна чутливість, нетиповість героїв
Бромантизація козацького минулого, прагнення до ідеалу
Вмотив переслідування, атмосфера таємничості, герої знаходяться на межі життя і смерті
Гхимерність, поєднання античних, християнських і світських мотивів
Дтипові герої в типових обставинах, об’єктивне зображення дійсності
15.Проливши людську кров, герой отримує бажане багатство, але не стає щасливим – така тема твору
А«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г«Тигролови» І. Багряного
Д«Чорна рада» П. Куліша
16.На антитезі побудовано твір
А«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г«Тигролови» Івана Багряного
Д«Великий льох» Т. Шевченка
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) 17.Установіть відповідність між героєм і його життєвою долею.
1Максим Гримач
2Петро Безрідний
3Григорій
Многогрішний
4Кирило Тур
Авіддав свою душу, щоб бути поруч із коханою, а без душі жити не зміг
Ббув сиротою, а став названим сином отамана, був нещасливим, а знайшов свою долю
Вдля нього честь і слава важливіші за власне життя, авантюрист і юрода, проте участі в боротьбі за владу не брав
Гбув добрий і щирий, допомагав у біді своїм односельцям, не терпів неспра-
ведливості, пережив страшну втрату
Дне скорився, втік із «скажено го поїзда», у тайзі знайшов свою долю
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
95
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 18
Âàð³àíò 18
18.Установіть відповідність між героєм і твором, у якому про нього йдеться.
1Іван Шрам
2Григорій Сірко
3Іван Гонта
4Басаврюк
А«Тигролови» Івана Багряного
Б«Гайдамаки» Т. Шевченка
В«Вечір проти Івана Купала»
М. Гоголя
Г«Максим Гримач» Марка Вовчка
Д«Чорна рада» П. Куліша 19.Установіть відповідність між літературним напрямом та художнім твором.
1романтизм
2бароко
3сентименталізм
4реалізм
А«Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
Б«Всякому місту – звичай і пра-
ва...» Г. Сковороди
В«Енеїда» І. Котляревського
Г«Причинна» Т. Шевченка
Д«Кавказ» Т. Шевченка
20.Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними ряд-
ками, у яких їх використано.
1метафора
2риторичне запитання
3антитеза
4порівняння
АА в світі якеє життя сироті?
БАж у душі похолоне,
Аж замре серденько.
ВНе щебечи, соловейку,
Як сонце пригріє!
ГЗа городом качки пливуть,
Каченята крячуть...
Вбогі дівки заміж ідуть,
А багаті плачуть.
ДУ містечку Богуславку Каньовського пана
Там гуляла Бондарівна, як пишная пава.
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.За жанром твір «Енеїда» Івана Котляревського – це 22.«Цвіте терен», «Місяць на небі, зіроньки сяють», «За городом качки пливуть» за родовою ознакою належать 23.Вогнище у вірші В. Герасим’юка названо діалектним словом У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
96
Âàð³àíò 18
24.Невеликий епічний твір з однолінійним сюжетом, події якого розгортаються на тлі важливих історичних або суспільних зрушень, називається Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Які вчинки Микити Забрьохи, героя твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка, викликають осуд, а які – співчуття?
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
97
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 18
ВАРІАНТ 19
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.Ліро-епічним є твір
А«Цвіте терен»
Б«Ой летіла стріла»
В«До бору, дружечки, до бору»
Г«За городом качки пливуть»
2.Найдавнішою рукописною пам’яткою Київськї Русі є
А«Повість минулих літ»
БОстромирове Євангеліє
ВПересопницьке Євангеліє
ГКиєво-Печерський патерик
3.Басаврюк, відьма, Петро Безрідний – це персонажі твору
А«Чорна рада» П. Куліша
Б«Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
В«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
4.Підкреслена урочистість, пишність, використання стилістичних при-
крас, складність композиції характерні для творів Абароко
Бреалізму
Вкласицизму
Громантизму
5.Літописи С. Величка, Самовидця Г. Грабянки – це твори
Абіблійні Бжитійні Впоетичні Гдраматичні Дісторико-мемуарні 6.Мораль у байках Г. Сковороди має назву
Аправда Бсила
Вповчання
Гвисновок
Дмораль
7.Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського. Поставила тарiлку з хлiбом
Перед старим Еолом-дiдом,
Сама же сiла на ослiн.
«Будь ласкав, сватоньку-старику!
Iзбий Енея з пантелику,
Тепер пливе на морi вiн».
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
98
Âàð³àíò 19
Âàð³àíò 19
У цих рядках йдеться про
А
Венеру
Б
Дідону
В
Сівіллу
Г
Юнону
Д
Лавинію
8.
Прочитайте уривок із твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
Хто живе чесно і годується трудами своїми, тому і кусок чер
-
ствого хліба смачніший од м’ягкой булки, неправдою нажитої.
Так вважає
А
возний Тетерваковський
Б
виборний Макогоненко
В
Наталка Полтавка
Г
Горпина Терпилиха
Д
Микола
9.
Мати ніколи не покине свою дитину, буде з нею і в радості, і в горі, навіть якщо доведеться пожертвувати своїм життям – така одна з ідей твору
А
«Наталка Полтавка» І. Котляревського
Б
«Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
В
«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г
«Наймичка» Т. Шевченка
Д
«Чорна рада» П. Куліша
10.
Алегоричний образ соловейка, який міг своїм співом впливати на душі людей, використано у творі
А
«На вічну пам’ять Котляревському» Т. Шевченка
Б
«Українська мелодія» Є. Гребінки
В
«До рідного народу» П. Куліша
Г
«De libertate» Г. Сковороди
Д
«Небо» М. Петренка
11.
Реалістичним є твір
А
«Небо» М. Петренка В
«Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка Б
«Соловейко» М. Костомарова Г
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д
«Сон» ( «У всякого своя доля…») Т. Шевченка
12.
Темою твору «Стоїть в селі Суботові...» Т. Шевченка є
А
узагальнена картина людського зла в царській Росії
Б
причини політичної залежності України
В
сатирична картина «царського раю»
Г
розповідь про гетьмана Полуботка
Д
події Коліївщини
13.
Входив до рукописної збірки «
Три літа» Т. Шевченка твір
А
«Причинна»
Б
«До Основ’яненка»
В
«На вічну пам’ять Котляревському»
Г
«Сон» («У всякого своя доля...»)
Д
«Думка» («Нащо мені чорні брови...»)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
99
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 19
Âàð³àíò 19
14.«Нехай житом-пшеницею, як золотом покрита, нерозмежованою останеться навіки од моря і до моря – слов’янська земля» – так сфор-
мульовано ідею слов’янської єдності у творі
А«Чорна рада» П. Куліша
Б«Гайдамаки» Т. Шевченка
В«Тигролови» Івана Багряного
Г«Всякому місту – звичай і права...» Г. Сковороди
Д«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
15.У композиції твору «Тигролови» Іван Багряний використав Агіперболу
Балегорію
Вантитезу
Глітоту
Дпаралелізм
16.Автором візуальної (зорової) поезії в сучасній літературі є
АТ. Шевченко
БГ. Сковорода
ВВ. Герасим’юк
ГІ. Величковський
ДМ. Мірошниченко
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) 17.Установіть відповідність між твором і персонажем у ньому.
1«Конотопська відьма»
2«Сон» («У всякого своя доля…»)
3«Чорна рада»
4«Наймичка»
АГанна
БПавло Полуботок
ВМикита Забрьоха
ГМатвій Гвинтовка
ДКатря Гримач
18.Установіть відповідність між героєм і його характеристикою.
1Григорій Многогрішний
2Михайло Черевань
3Максим Гримач
4виборний Макогоненко
АТакий-то багатир! Ходив у жупа-
нах, та в сап’янцях, та в атласах. І хороший був: повновидий, чор-
нобровий, чорноусий; а веселий, а жартовливий!
Б«Юнак – 25 літ, русявий, атлет, авіа-
тор тчк... Суджений на 25 років тчк...».
ВЧоловічок і добрий був би, так біда – хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається; де не посій, там і уродиться.
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
100
Âàð³àíò 19
Âàð³àíò 19
ГХоч парень собi i чепурний був, а тут i у недiленьку святу не брав бiлої сорочки, та й – прощайте у сiм сло-
вi – китаєвих синiх штанiв на нiч не знiмав, так, сердека, у них i ночував.
ДБув тяжко грошовитий да й весе-
лий пан із козацтва, що збагатилось за десятилітню війну з ляхами.
19.Установіть відповідність між твором і його жанром.
1«Лілея» Т. Шевченка
2«Тигролови» Івана Багряного
3«Енеїда» І. Котляревського
4«Максим Гримач» Марка Вовчка
Акомедія
Бпоема
Вбалада
Громан
Доповідання 20.Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними ряд-
ками.
1метонімія
2анафора
3персоніфікація
4риторичне звертання
АУтни, батьку, орле сизий! Нехай я заплачу...
БІ помоляться на волі Невольничі діти!..
ВНа тім степу скрізь могили Стоять та сумують.
ГНе вернуться запорожці, Не встануть гетьмани...
ДЯк дівчина під вербою Гриця заспіває. У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Невеличкий твір, під час читання якого зліва направо і навпаки зберігається той же зміст, називається 22.Реальна історія потоплення поміщицею жінок, звинувачених у відь-
мацтві, лягла в основу твору 23.Фатальну роль у винесенні вироку Т. Шевченкові під час судового слідства 1847 року зіграла рукописна збірка 24.Зразками сучасної зорової (візуальної) поезії є твори (запишіть не менше двох назв) У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
101
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 19
Âàð³àíò 19
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.У чому полягає материнський подвиг Ганни, героїні твору «Най-
мич ка» Т. Шевченка?
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
102
Âàð³àíò 20
ВАРІАНТ 20
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
1.До народної лірики належать Апісні про кохання
Бісторичні пісні
Вбалади
Гдуми
2.Книгою Книг називають
АБіблію
Б«Історію русів»
В«Повість минулих літ»
ГКиєво-Печерський патерик
3.НЕ належить до козацьких літопис
АСамовидця
БСамійла Величка
В«Повість минулих літ»
ГГригорія Грабянки
4.Прочитайте уривок із твору.
Якщо ти усвідомлюєш, для чого ти народжений, і працюєш з приємністю, ти щасливий. Îри землю або носи зброю, займайся ку-
пецькою або мистецькою справою – роби те, для чого народжений…
Ці слова є суттю філософської ідеї
Ахутірської філософії П. Куліша
Бспорідненої праці Г. Сковороди
Впросвітництва Г. Квітки-Основ’яненка
Гнаціональної самоідентичності Івана Багряного
5.Мотив вірності, сили почуттів закоханих, які протистоять волі бать-
ків; елементи весільної обрядовості є в народній пісні
А«Цвіте терен»
Б«Лугом іду, коня веду»
В«Світи, світи, місяченьку»
Г«Місяць на небі, зіроньки сяють»
Д«Сонце низенько, вечір близенько»
6.Автором біблійної Книги псалмів вважають
ААдама
БМойсея
ВДавида
ГСоломона
ДІсуса Христа
Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
103
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 20
7.
Козак-віршотворець, автор пісні «Їхав козак за Дунай» – це
А
С. Климовський
Б
Ф. Прокопович
В
Г. Сковорода
Г
С. Величко
Д
І. Мазепа
8.
Романтичне світовідчуття характерне для поетичної творчості
А
І. Котляревського
Б
І. Величковського
В
В. Герасим’юка
Г
Г. Сковороди
Д
В. Забіли
9.
Невеликий поетичний твір, призначений для співу, називається
А
медитацією
Б
поемою
В
піснею
Г
байкою
Д
елегією
10.
«Езопівська мова» була притаманна творчості
А
П. Куліша («Чорна рада»)
Б
Т. Шевченка («Катерина»)
В
Івана Багряного («Тигролови»)
Г
Г. Сковороди («Байки харківські»)
Д
І. Котляревського («Наталка Полтавка»)
11.
І. Карпенко-Карий назвав твір «Наталка Полтавка» І. Котляревського
А
енциклопедією народознавства
Б
оздобою українського письменства
В
послідовно сентименталістським твором
Г
першим твором нової української літератури
Д
праматір’ю українського народного театру
12.
В образах Дідони, Ацеста, Латина, Евандра І. Котляревський засуджує
А
аполітичність, жадібність, конкуренцію царського двору
Б
карфагенське, сицилійське, римське, аркадянське панство В
неготовність українського суспільства до творення своєї держави Г
марнотратство, розпусне життя та байдужість до народу українського панства
Д
відсутність патріотизму, боягузливість, корисливість українських перевертнів – «землячків»
13.
Християнським дидактизмом пронизано твір
А
«Чорна рада» П. Куліша
Б
«Наймичка» Т. Шевченка
В
«Максим Гримач» Марка Вовчка
Г
«Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
Д
«Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
104
Âàð³àíò 20
Âàð³àíò 20
14.Порівняння із сфери тваринного світу використовує Т. Шевченко у творі
А«Кавказ»
Б«Причинна»
В«Гайдамаки»
Г«Великий льох»
Д«Сон» («У всякого своя доля...»)
15.Археологічні розкопки, які проводив російський уряд в Україні, стали для Т. Шевченка поштовхом до написання твору
А«Катерина»
Б«Кавказ»
В«Великий льох»
Г«І мертвим, і живим...» Д«Сон» («У всякого своя доля...»)
16.Головного героя твору «Тигролови» Івана Багряного, що втік із «скаженого поїзда», звати
АГригорій Многогрішний
БДем’ян Многогрішний
Вмайор Медвин
ГДенис Сірко
ДВася Потаюк
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) 17.Установіть відповідність між твором і персонажем у ньому.
1«Конотопська відьма»
2«Гайдамаки»
3«Чорна рада»
4«Вечір проти Івана Купала»
АХома Григорович
БПавло Полуботок
ВЯвдоха Зубиха
ГЯким Сомко
ДМаксим Залізняк
18.Установіть відповідність між героєм та його характеристикою.
1Катря Гримач
2майор Медвин
3Наталка Полтавка
4Яким Сомко
АВін дисциплінований і точний, і не схильний вдаватись у дрібниці. Тим часом не марнує часу на теревені: п’є отак собі бордо і студіює промову вождя.
БОгрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золо-
тому вінку; очі ясні, веселі, як зорі...
ВБув собі дідусь такий мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений: невеличкий, похилий, очі йому поза-
падали і наче до чого придивляються.
Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий) УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
105
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 20
Âàð³àíò 20
ГХороша і розумна, а до того і добра; тілько не багата. Вони недавно тут поселились і дуже бідно живуть.
ДСорочка тоненька і плахта шов-
кова, пояс сріблом цвіткований, чере-
вички високі; дрібно, дрібнесенько русу косу заплела, і золотий перстень блищить на правій руці.
19.Установіть відповідність між персонажами, які перебувають у ро дин них зв’язках.
1Денис Сірко
2Михайло Черевань
3Горпина Терпилиха
4Катерина
АМикита
БНаталка
ВГрицько
ГЛеся
ДІвась
20.Установіть відповідність між письменником і його твором.
1П. Гулак-Артемовський
2Є. Гребінка
3М. Костомаров
4М. Петренко
А«Рибалка»
Б«Небо»
В«Українська мелодія»
Г«Веснівка»
Д«Соловейко»
У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21.Невеличка за обсягом комічна сценка побутового характеру, яку виконували між актами великого драматичного твору, – це 22.Представником українського класицизму був 23.Автором першого перекладу Біблії українською мовою був 24.Уперше твір Івана Багряного «Тигролови» побачив світ під назвою Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25.Як ви ставитесь до проблеми, порушеної у творі «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя, що заради матеріальних благ людина може пожерт-
вувати своєю душею? У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
Д
ЕРЖАВНА П
ІДСУМКОВА А
ТЕСТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕ
РАТУРА
106
Âàð³àíò 20
107
Âàð³àíò 20
ЗМІСТ
Загальні питання проведення державної підсумкової атестації з української літератури ....................................
3
Варіант 1 ..........................................................................................
5 Варіант 2 ........................................................................................
10
Варіант 3 ........................................................................................
15
Варіант 4 .......................................................................................
20 Варіант 5 ........................................................................................
25
Варіант 6 ........................................................................................
30
Варіант 7 ........................................................................................
35
Варіант 8 ........................................................................................
40
Варіант 9 ........................................................................................
45
Варіант 10 ......................................................................................
50
Варіант 11 ......................................................................................
55
Варіант 12 ......................................................................................
60
Варіант 13 ......................................................................................
65
Варіант 14 ......................................................................................
70
Варіант 15 ......................................................................................
75
Варіант 16 ......................................................................................
80
Варіант 17 ......................................................................................
86
Варіант 18 ......................................................................................
92
Варіант 19 ......................................................................................
97
Варіант 20 ....................................................................................
102
108
109
Бланкві дпові дей
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
РОБОТА
надержавнупідсумковуатестацію
з
________________________________
назва предмета
За курс основної школи
учня (учениці) _______________класу
_________________________________
назва навчального закладу
_________________________________
прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку
Варіант №
_______________
У завданнях 1–16 правильну відповідь позначайте тільки так:
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
Д
1
5
2
6
3
7
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
У завданнях 21–24 відповідь запишіть словом, словосполученням або реченням.
21
22
23
24
Запишіть номер Вашого варіанта:
У завданнях 17–20 впишіть букви до таблиці.
1
2
3
4
17
18
19
20
110
111
Бланкві дпові дей
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
РОБОТА
надержавнупідсумковуатестацію
з
________________________________
назва предмета
За курс основної школи
учня (учениці) _______________класу
_________________________________
назва навчального закладу
_________________________________
прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку
Варіант №
_______________
У завданнях 1–16 правильну відповідь позначайте тільки так:
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
Д
1
5
2
6
3
7
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
У завданнях 21–24 відповідь запишіть словом, словосполученням або реченням.
21
22
23
24
Запишіть номер Вашого варіанта:
У завданнях 17–20 впишіть букви до таблиці.
1
2
3
4
17
18
19
20
Автор
233   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
10 313
Размер файла
1 772 Кб
Теги
літ, укр, 2013, дпа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа