close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Толстовский «След» в романе г. Бёлля «Групповой портрет с дамой».pdf

код для вставкиСкачать
Þßà
821(4).09
áâãäåæçèéê ëìíèéä îãâçïêåðñèéåê
òóôõöò÷ø ùòúûüöý þõøûöòøÿöý
òþò
óù
õ÷óøõøÿøò
òöòø óù
óÿüòöóø û÷÷
ÿ÷õ ûöóõøûøò õ û÷õ . . ûö÷ý û óù
/
lmelnikova5@mail.ru
Lyubov' A. Mel'nikova
postgraduate of the chair of literature of
Balashov Institute of Saratov State University
named after N. G. Chernyshevskiy
lmelnikova5@mail.ru
2 5
&
! "!#$ "%'()
*+ , -Ö$ +!.)
0%!13 3!%"%'*"
:*", '4#
67789;<=>? @ ABCBDE FGAHEIABJGK AHCJLMBENDO
LGPG CLCNMQC GRHCQGJ SELBHCNDLTU PEHGMLD
HGKCLGJ VWLLC XCHELMLCY M VZH[FFGJG\ FGHBO
HEB A ICKG\Y ] WLLT XCHELMLG\ M ^ELM _`C\O
`EH AGGBJEBABJELLG ] JTaJNabBAa FHMQLCcM
NMBEHCB[HLGPG JNMaLMa ^ded fGNABGPG LC FGgBMc[
HGKCLC Zd hiNNa VZH[FFGJG\ FGHBHEB A ICKG\Yd
_GKMKG ANEIGJ JNMaLMa ^ded fGNABGPGj FHGaJMJO
kEPGAa J CAFEcBE FAMUGNGPMQKC M HCQJMBMa BEO
KT lELAcG\ gKCLAMFCSMMj J HGKCLE VZH[FFGO
JG\ FGHBHEB A ICKG\Y FHMA[BABJ[bB M FHMQLCcM
JNMaLMa gABEBMcM FGABKGIEHLMQKCd
mnopqrsq tn8r;u Zd hiNNDj ^d fGNABG\j BGNO
ABGJAcM\ VANEIYj WLLC XCHELMLCj ^ELM _`C\O
`EHj NMBEHCB[HLGE JNMaLMEj FAMUGNGPMQKd
vwwxyzy{xw? |}~ €~ ‚ƒ~„…‚†‚~‡ …}~ ‡‚ˆ„‡ ‰† …}~
Š‚…~€‹ ‚„†ŠŒ~„~ ‰† Ždd |‰Š‡…‰‹ ‰„ …}~ ‰~…‚‡ ‰†
d ‘öŠŠ’‡ „‰“~Š V”‰Œ ‰…€‚… •‚…} Ž€ƒ‹Y –‹ —~€„‡
‰† € ‰—€€…‚“~ €„€Š‹‡‚‡ ‰† …}~ ~„…€Š }~‰‚„~‡
‰† …}~ „‰“~Š‡ V˜„„€ ™€~„‚„€Y €„ƒ V”‰Œ
‰…€‚… •‚…} Ž€ƒ‹Y ] ˜„„€ ™€~„‚„€ €„ƒ Ž~„‚
š†~‚††~ ~‡~…‚“~Š‹d ‘~‡‚ƒ~‡ …}~ …€~‡ ‰†
Ždd |‰Š‡…‰‹›‡ ‚„†ŠŒ~„~j —€„‚†~‡…~ƒ ‚„ …}~ €‡~… ‰†
‡‹}‰Š‰ˆ‚‡— €„ƒ …}~ ƒ~“~Š‰—~„… ‰† …}~ …}~—~
‰† †~—€Š~ ~—€„‚€…‚‰„ …}~~ €~ ‡‚ˆ„‡ ‰† …}~
‚„†ŠŒ~„~ ‰† …}~ €~‡…}~…‚‡ ‰† ‰‡…—‰ƒ~„‚‡— ‚„ …}~
„‰“~Š V”‰Œ ‰…€‚… •‚…} Ž€ƒ‹Y €‡ •~ŠŠd
œžŸx ¡¢u d ‘öŠŠj Žd |‰Š‡…‰‹j |‰Š‡…‰‹’‡ V…€~Yj
˜„„€ ™€~„‚„€j Ž~„‚ š†~‚††~j Š‚…~€‹ ‚„†ŠŒ~„~j
‡‹}‰Š‰ˆ‚‡—d
£¤£¥¦§¨ ©§ª«¬£­® ¯. °±­­®, ²³ª´¦´ ¥£µ§²Ô ¶§¨ ·¸ªª¦¸¹ ­§¬£·«¬¸·¸ XIX ²£¦«, ´¬µ´ª§­
º.». ¼´­ª¬´½´ µ«·¾¿¸ ª À.Á. ´ª¬´£²ª¦§¤ ¦ 窭¸
§ª¦­¹Ã§¬£­®µ³Ä, <...> ª«¤³Ä ŵ«Ã§¤³Ä ¿­¾ §µ´ª¬·«µµ´½´ 笫¬£­¾ ²³·«Å§¬£­£¨ Ƭ´½´ ²£¦« ·¸ªª¦´¨ ­§¬£·«¬¸·³ [3].
Ç£­® §ªª­£¿´²«µ§¾ – ²³¾²§¬® ©·§Åµ«¦§ ­§¬£·«¬¸·µ´½´ ²­§¾µ§¾ º.». ¼´­ª¬´½´ µ« ©´Æ¬§¦¸ ·´¤«µ« ¯. °±­­¾ «¯·¸©©´²´¨ ©´·¬·£¬ ª ¿«¤´¨» ©´ª·£¿ª¬²´¤ ª·«²µ§¬£­®µ´½´ «µ«­§Å« ´È·«Å´²
½­«²µ³Ä ½£·´§µ® ·´¤«µ´² «Éµµ« Ê«·£µ§µ«» §
«¯·¸©©´²´¨ ©´·¬·£¬ ª ¿«¤´¨» – ɵµ³ Ê«·£µ§µ´¨
§ º£µ§ ËÌ«¨Ì£· ª´´¬²£¬ª¬²£µµ´.
Í ·´¤«µ£ µ£¤£¥¦´½´ ©§ª«¬£­¾ ŵ«¦´¤ª¬²´ ½­«²µ´¨ ½£·´§µ§ º£µ§ ËÌ«¨Ì£· ª ©·´§Å²£¿£µ§¾¤§
º.». ¼´­ª¬´½´ «¦¥£µ¬§·´²«µ´ ¸Î£ ² µ«Ã«­£ ©´²£ª¬²´²«µ§¾, ¦´½¿« µ«··«¬´· ² ·«¤¦«Ä ´©§ª«µ§¾
£± ¦´¤µ«¬³, ¦«ª«¾ª® ª´¿£·Î§¤´½´ ¦µ§Îµ´½´
¶¦«Ì«, ´Èµ«·¸Î§²«£¬ «…ª£¤®-²´ª£¤® µ£´Î§¿«µµ³Ä Å¿£ª® «²¬´·´²: ª¬§Ä´¬²´·£µ§¾ °·£Ä¬«,
¯±­®¿£·­§µ«, ¼·«¦­¾, ¿²« ¬´¤§¦« ©·´Å³ ʫ̦§ §
Ê­£¨ª¬«, ¿²« ·´¤«µ« ¼´­ª¬´½´ («Í´ª¦·£ª£µ§£» §
«Éµµ« Ê«·£µ§µ«»)» [1].
Í ©£·£Ã§ª­£µµ´¤ ·¾¿¸ «²¬´·´² ¦´µ¦·£¬§Å§·´²«µ³ µ«Å²«µ§¾ ¬´­®¦´ ©·´§Å²£¿£µ§¨ º.». ¼´­ª¬´½´.
»«¤ ©·£¿ª¬«²­¾£¬ª¾ ²´Å¤´Îµ³¤ ·«ªª¤«¬·§²«¬®
Ƭ´ ² ¦«Ã£ª¬²£ ´ª´È´¨ ª§¤²´­§Ã£ª¦´¨ ¿£¬«­§.
ϸ¿®È³ ɵµ³ Ê«·£µ§µ´¨ § Ê«¬¹¶§ Á«ª­´²´¨, ©´
²ª£¨ ²§¿§¤´ª¬§, Å«§µ¬£·£ª´²«­§ º£µ§. ʹŤ´Îµ´, §ª©´­®Å¸¾ ¿«µµ¸¹ ¿£¬«­®, ¯. °±­­® ¿«²«­
笫¬£­¹ µ«¤£¦ µ« ²´Å¤´Îµ´ª¬® ©·´²£¿£µ§¾
©«·«­­£­£¨ ¤£Î¿¸ £½´ § ¬´­ª¬´²ª¦§¤§ ½£·´§µ¾¤§. Ъ¬«µ´²§¤ª¾ ©´¿·´Èµ££ µ« ª´©´ª¬«²§¬£­®µ´¤ «µ«­§Å£ ´È·«Å´² ɵµ³ Ê«·£µ§µ´¨ § º£µ§
ËÌ«¨Ì£·.
»£´ÈÄ´¿§¤´ ª·«Å¸ ´¬¤£¬§¬®, ì´ ´È·«Å º£µ§
ËÌ«¨Ì£· µ£ ¾²­¾£¬ª¾ ©·¾¤´¨ ©·´£¦¥§£¨ µ« ´È·«Å ɵµ³ Ê«·£µ§µ´¨, µ´ ´©·£¿£­£µµ³£ ©£·£¦­§Ã¦§ ª ´È·«Å´¤ ½£·´§µ§ ¬´­ª¬´²ª¦´½´ ·´¤«µ« ²
«¯·¸©©´²´¤ ©´·¬·£¬£ ª ¿«¤´¨» ©·§ª¸¬ª¬²¸¹¬.
»£Å«¦´µµ³£ ­¹È´²µ³£ ª²¾Å§ ɵµ³ § º£µ§ ² ´È´§Ä ·´¤«µ«Ä ©´¿²£·½«¹¬ª¾ ´ª¸Î¿£µ§¹ ª´ ª¬´·´µ³
´ÈÑ£ª¬²«. Ò´¤«µ ª Í·´µª¦§¤ ©´·´Ã§¬ ɵµ¸ ¦«¦
Σµ¸ § ¤«¬®, ´¬µ´¶£µ§¾ º£µ§, ²¿´²³ ¦«¿·´²´½´
¸µ¬£·-´Ì§¥£·« µ£¤£¥¦´½´ ²£·¤«Ä¬«, ª ª´²£¬ª¦§¤
·¸ªª¦§¤ ²´£µµ´©­£µµ³¤ °´·§ª´¤ Ê´­¬´²ª¦§¤,
©·£¿ª¬«²§¬£­£¤ «µ§Å¶£¨ ·«ª³», ² ½´¿³ ͬ´·´¨
¤§·´²´¨ ²´¨µ³ ²´ª©·§µ§¤«¹¬ª¾ µ£ ¬´­®¦´ ¦«¦
¿£·Å´ª¬®, µ´ § ¦«¦ ©·£ª¬¸©­£µ§£.
ÐÈ£ ½£·´§µ§ §ª©³¬«­§ ·«Å´Ã«·´²«µ§£ ² È·«¦£,
©´Æ¬´¤¸ ´µ§ ª ·«¿´ª¬®¹ ´¬¦·³²«¹¬ª¾ µ´²´¤¸
ø²ª¬²¸, ¦´¬´·´£ ©£·£·´Î¿«£¬ §Ä ´È£§Ä. ɵµ«
©·£´È·«Î«£¬ª¾ ²´ ²·£¤¾ ²ª¬·£Ã ª Í·´µª¦§¤:
«©·§ ²§¿£ £½´ ·«¿´ª¬® ª²£¬§­«ª® ² ££ ½­«Å«Ä §
<…> ´µ« µ£ ¤´½­« Å«¬¸¶§¬® ²³·«Î£µ§£ Ƭ´¨
·«¿´ª¬§» [6]. ÓŤ£µ¾£¬ª¾ § £± ²Å½­¾¿ µ« ´¦·¸Î«¹Ñ§Ä. Á¸Î § ª³µ ´µ§ ²³Å³²«¹¬ ¸ µ££ ø²ª¬²´,
358
ÕÖ×ÖØÙÙ ÚÛ ÜÛÝÖÞÛÜÖßÛÚàÙ, Û ÕÜàßáÞÚáâ ãßÙäãåàâ åÜæØÖå ãäÛÚÖßàäãç ÚÙßáÚÖãàè.
éÝèÙÚÙÚàç ÕÜÖàã×Öêçä à ã ëÙÚà. «ìÖÜÛÝàäÙíîÚÖ,
åÛå ÖÚÛ ßêÜæï ÜÛãðßÙíÛ <…>« [1], – åÖÚãäÛäàÜæÙä
ß ñÙãÙêÙ ã «Ûßä.» Ùò ÕÖêÜæïÛ ëÖääÛ. «óÕàÝÖê ã
ÞÛôåÖâ åÖõÙ», åÖïêÛ ëÙÚà, ÚÙãèÖäÜç ÚÛ ÕÜÖäÙãäá ÚÙåÖäÖÜá× ÞíÙÚÖß ãÛêÖßÖêãäßÛ, ßãÙ ØÙ æïÖöÛÙä ÷ÖÜàãÛ åÖõÙ, ÚÛÜÜÛäÖÜ ÜÛãðÙÚàßÛÙä åÛå
«êæ×ÖßÚÖÙ ßÖÝÜÖØêÙÚàÙ» [1] ïÙÜÖàÚà. ìÖßÙêÙÚàÙ
ëÙÚà ß êÛÚÚÖè ãíæÞÛÙ ÚÙåÖäÖÜáÙ àããíÙêÖßÛäÙíà
àÚäÙÜÕÜÙäàÜæøä åÛå «ãÛèÖ ãÖñÖâ ÜÛÝæèÙøöÙÙãç» [7].
ùÙÚçøäãç à àÚäÙííÙåäæÛíîÚáÙ ÝÛÕÜÖãá ÖñÙà×
ïÙÜÖàÚî. úÚÚÛ ÕàôÙä ÜÖèÛÚ êíç êÙäÙâ, ÚÛÞàÚÛÙä
èÚÖïÖ ÞàäÛäî, àÝæÞÛÙä äÙ ÕÜÙêèÙäá, åÖäÖÜáèà
ÝÛÚàèÛÙäãç ûÜÖÚãåàâ.
ëÙÚà äÛåØÙ ÚÛÞàÚÛÙä æßíÙåÛäîãç ÞäÙÚàÙè. ìÜàÖñöàäÙíÙè ÙÙ å íàäÙÜÛäæÜÙ, åÛå ÚÙèÙðåÖâ, äÛå à
àÚÖãäÜÛÚÚÖâ, ãäÛÚÖßàäãç, åÛå üäÖ Úà ÕÛÜÛêÖåãÛíîÚÖ, àèÙÚÚÖ ÷ÖÜàã, ÕÜÙêãäÛßàäÙíî êÜæïÖâ
ÚÛðàà à åæíîäæÜá. ûÖÝèÖØÚÖ, à ÕÖçßíÙÚàÙ åÚàï
ë. ýÖíãäÖïÖ ß ñàñíàÖäÙåÙ ïÙÜÖàÚà – ãíÙêãäßàÙ
ÙïÖ íàäÙÜÛäæÜÚá× åÖÚãæíîäÛðàâ. þÖ ßÖ àÝñÙØÛÚàÙ àêÙÛíàÝÛðàà ÖñÜÛÝÛ ëÙÚà ìõÛâõÙÜ «Ûßä.»
ÖäèÙÞÛÙä à ÖïÜÛÚàÞÙÚÚÖãäî Ùò ÕÖÝÚÛÚàâ. ûèÙãäÙ
ã äÙè, ÚÙíîÝç ÚÙ ÖäèÙäàäî, ÞäÖ ßàêàèÛç ÖïÜÛÚàÞÙÚÚÖãäî – üäÖ íàôî ÖêÚÛ ãäÖÜÖÚÛ ÝÛïÛêÖÞÚÖïÖ
ÖñÜÛÝÛ ëÙÚà. ÿÚÛ äçÚÙäãç å ÝÚÛÚàçè ß ÖñíÛãäà
íàäÙÜÛäæÜá, Õæãäî à ß äÖè ãåæêÚÖè ÖñÙèÙ, åÖäÖÜáâ Ùâ ãÖÖñöÛÙä ÷ÖÜàã, ÖÚÛ ÜàãæÙä, ÕÖÙä, àïÜÛÙä ÚÛ ÜÖçíÙ.
û ÖñÖà× ÜÖèÛÚÛ× íøñÖßî ïÙÜÖàÚî ãÖÕÜçØÙÚÛ ã
ÕÜÙÖêÖíÙÚàÙè ÜÛÝíàÞÚÖïÖ ÜÖêÛ äÜæêÚÖãäÙâ. û
ÜÖèÛÚÙ ë. ýÖíãäÖïÖ üäÖ, ÕÜÙØêÙ ßãÙïÖ, èÚÙÚàÙ
ãßÙäÛ, Û äÛåØÙ ãÖÕÜÖäàßíÙÚàÙ èÛäÙÜà ûÜÖÚãåÖïÖ
à èæØÛ úÚÚá.
û ÜÖèÛÚÙ . ÷òííç ñÖíîôàÚãäßÖ ãíÖØÚÖãäÙâ
ÖñæãíÖßíÙÚÖ àãäÖÜàåÖ-ÕÖíàäàÞÙãåÖâ ãàäæÛðàÙâ.
ûÖ ßÜÙèç ûäÖÜÖâ èàÜÖßÖâ ßÖâÚá ß ÙÜèÛÚàà ãÛè
õÛåä ÖñöÙÚàç ã ÕÜÙêãäÛßàäÙíçèà «ÚàÝôÙâ ÜÛãá», å åÖäÖÜÖâ ÖäÚÖãàíàãî à ãÖßÙäãåàÙ ÜæããåàÙ
ßÖÙÚÚÖÕíÙÚÚáÙ, èÖï ãäÖàäî ØàÝÚà.
û ÖÕÜÙêÙíÙÚÚÖâ ãäÙÕÙÚà à úÚÚÛ, à ëÙÚà çßíçøä
ãÖñÖâ ßÛÜàÛÚäá üèÛÚãàÕàÜÖßÛÚÚÖâ ØÙÚöàÚá:
ÕÖèàèÖ äçïà å ÝÚÛÚàçè, à× ÖñÜÛÝá ãñíàØÛÙä äÛåØÙ ÜÙôàäÙíîÚáâ ÖäåÛÝ ÕÜàÚÙãäà ß ØÙÜäßæ ÖñöÙãäßÙÚÚáè ÕÜÛßàíÛè à æãíÖßÚÖãäçè ãßÖà ÞæßãäßÛ.
éããíÙêÖßÛäÙíà ÜÖèÛÚÛ ë.þ. ýÖíãäÖïÖ ÖäèÙÞÛíà,
ÞäÖ ÖêÚÖâ àÝ ÖãÖñÙÚÚÖãäÙâ ÖñÜÛÝÛ úÚÚá çßíçÙäãç ÚÛíàÞàÙ åÖÚäÜÛãäÚÖãäà Ùò ßÚÙôÚÙïÖ ÖñíàåÛ à
×ÛÜÛåäÙÜÛ [5]. ùÖäàß åÖÚäÜÛãäÛ èÙØêæ ßÚÙôÚÖãäîø à ×ÛÜÛåäÙÜÖè ÕÜàãæäãäßæÙä à ß ÖñÜÛÝÙ ëÙÚà.
«5àåÛÜÚÛç ñíÖÚêàÚåÛ» ÕÜÙêÕÖÞàäÛÙä ãåÜáßÛäî
ãßÖø åÜÛãÖäæ. ÿÚÛ ãåÜÖèÚÛ, ÚÙÕÜÛßêÖÕÖêÖñÚÖ
èÖíÞÛíàßÛ à ÝÛãäÙÚÞàßÛ à ÚÙ ÖäßÙÞÛÙä ÚÛ èæØãåàÙ ÕÜàäçÝÛÚàç, Û äæÜåæ ùÙ×èÙäæ æãäæÕÛÙä íàôî
ÕÖäÖèæ, ÞäÖ äÖä ãäÖçí ÚÛ åÖíÙÚç×, Û ÖÚÛ üäÖïÖ ÚÙ
ßáÚÖãàä.
.ÖÝêÛßÛç ÖñÜÛÝ ëÙÚà, . ÷òííî àãÕáäÛí ßíàçÚàÙ
ë.þ. ýÖíãäÖïÖ à ß ÛãÕÙåäÙ Õãà×ÖíÖïàÝèÛ. .ßÖÙÖñÜÛÝàÙ Õãà×ÖíÖïàÝèÛ ÜæããåÖïÖ åíÛããàåÛ ÝÛåíøÞÛÙäãç ß äÖè, ÞäÖ «ÜÛãåÜáßÛç ßÚæäÜÙÚÚàâ èàÜ
ïÙÜÖÙß, ÕàãÛäÙíî ãÖÝêÛÙä ßáÜÛÝàäÙíîÚáÙ êÙäÛíà, ß åÖäÖÜá× àÝÖñÜÛÝàäÙíîÚÖãäî ãÖÞÙäÛÙäãç ã
ïíæñÖåÖâ Õãà×ÖíÖïàÞÙãåÖâ ×ÛÜÛåäÙÜÚÖãäîø» [4].
ìÜà üäÖè «ÚÛàñÖíÙÙ ßÛØÚáÙ ß àêÙâÚÖ×æêÖØÙãäßÙÚÚÖè ÖäÚÖôÙÚàà êÙäÛíà ÚÛãäÖâÞàßÖ
ÕÖßäÖÜçøäãç» [4].
ÿÕàãáßÛç úÚÚæ, ýÖíãäÖâ ÛåðÙÚäàÜæÙä ß Ùò ÕÖÜäÜÙäÙ äÛåàÙ êÙäÛíà, åÛå ãàçøöàÙ ïíÛÝÛ, ÖÚ ïÖßÖÜàä äÛåØÙ à Ö äÖè, ÞäÖ ÙÙ íàðÖ ÕÙÜàÖêàÞÙãåà
ÝÛíàßÛÙäãç åÜÛãåÖâ, à ÖÚÛ öæÜàäãç, åÖïêÛ ÜÛÝïÖßÖÜ àíà èáãíà åÛãÛíàãî ÝÛêæôÙßÚá× ãäÖÜÖÚ
ØàÝÚà. óäà êÙäÛíà ãäÛÚÖßçäãç íÙâäèÖäàßÚáèà ß
ÖñÜÛÝÙ úÚÚá.
ûáÜÛÝàäÙíîÚáÙ êÙäÛíà, Û àÚÖïêÛ à à× ãÖÞÙäÛÚàÙ
ÕÜàãæäãäßæøä à ß ÖñÜÛÝÙ ëÙÚà. þÛÕÜàèÙÜ, ÕÜà
ÖÕàãÛÚàà åÖèÚÛäá ïÙÜÖàÚà ÚÛÜÜÛäÖÜ ÖäèÙÞÛÙä,
ÞäÖ ÙÙ íøñàèáè ÕíÛåÛäÖè çßíçÙäãç «ÚÛæÞÚÖ
äÖÞÚÖÙ àÝÖñÜÛØÙÚàÙ æßÙíàÞÙÚÚÖïÖ ßÖ èÚÖïÖ ÜÛÝ
ÞÙíÖßÙÞÙãåÖïÖ ïíÛÝÛ» [1]. 4ÛíÙÙ ãíÙêæÙä æåÛÝÛÚàÙ ÚÛ äÖ, ÞäÖ ÕíÛåÛä ßàãàä ÚÛê ÜÖçíÙè. &äÖñá
ãÕÛãäà ÕÖãíÙêÚàâ Öä åÖÚõàãåÛðàà ãæêÙñÚáèà
àãÕÖíÚàäÙíçèà ÝÛ êÖíïà, ëÙÚà ÕÜà×Öêàäãç ÕÖãäÖçÚÚÖ ÝÛÚàèÛäî êÙÚîïà æ ÝÚÛåÖèá×, ÖêÚÛØêá
ÖÚÛ êÛØÙ ãåÛÝÛíÛ, ÞäÖ «ÜÛêà ÜÖçíç ïÖäÖßÛ ÕÖâäà
ÚÛ ÕÛÚÙíî», – ÞÜÙÝßáÞÛâÚÖ ÜàãåÖßÛÚÚÖÙ ßáãåÛÝáßÛÚàÙ ß æãäÛ× ëÙÚà» [1] – , ÝÛèÙÞÛÙä «Ûßä.».
&æäî ÜÛÚÙÙ ÚÛÜÜÛäÖÜ, ÕÖßÙãäßæç Ö ÕÜàßáÞåÛ×
ëÙÚà, ÚÙãåÖíîåÖ ÜÛÝ ÛåðÙÚäàÜÖßÛí äÛåæø êÙäÛíî,
åÛå íøñÖßî ïÙÜÖàÚà å ãßÙØàè ñæíÖÞåÛè, åÖäÖÜáÙ
êíç ÚÙò «ßÛØÚÙÙ, ÞÙè êíç êÜæïà× íøêÙâ .ßçäáÙ
4ÛÜá» [1]. éÜÖÚàÞÙãåÛç ÖåÜÛãåÛ ÕÖêÖñÚá× æÕÖèàÚÛÚàâ ãßàêÙäÙíîãäßæÙä Ö ßíàçÚàà ÚÛ ÚÙèÙðåÖïÖ ÕàãÛäÙíç ÕÜàÚðàÕÖß ÕÖãäèÖêÙÜÚàÝèÛ.
0 úÚÚá à ëÙÚà ÖäãæäãäßæÙä ßÚÙôÚÙÙ ã×ÖêãäßÖ,
ÖÚà ÖäíàÞÛøäãç ÚÙ ãÖðàÛíîÚáè ãäÛäæãÖè à ãÖðàÛíîÚÖâ ãÜÙêÖâ, üÕÖ×Ûèà, ÚÖ èÙØêæ Úàèà èÖØÚÖ ßáçßàäî ÕÛÜÛííÙíà ÚÛ æÜÖßÚÙ ×ÛÜÛåäÙÜÛ à
ÕÖßÙêÙÚàç. é× ÖñÙêàÚçÙä ØÛØêÛ íøñßà à ØàÝÚà. ÿÚà ßãÙðÙíÖ ÖäêÛøäãç ãàíîÚÖèæ Þæßãäßæ. þÖ
ïÙÜÖàÚç . ÷òííç ÚÙ ãßÖêàä ãÞÙäá ã ØàÝÚîø, ÕÖäÙÜçß íøñàèÖïÖ, ÖÚÛ ÕÜÖêÖíØÛÙä Øàäî êÛíîôÙ,
ÕÖÝßÖíçÙä íøñàäî ãÙñç äæÜåæ ùÙ×èÙäæ à ïÖäÖßàäãç ãäÛäî èÛäÙÜîø ßÖ 2-â ÜÛÝ. ìÖãäæÕåà äÖíãäÖßãåÖâ ïÙÜÖàÚà Õãà×ÖíÖïàÞÙãåà ÖñçãÚàèá, èÖäàßá èÚÖïà× àÝ Úà× çãÚá ÞàäÛäÙíø ñíÛïÖêÛÜç
ßÚæäÜÙÚÚàè èÖÚÖíÖïÛè. û ÜÖèÛÚÙ . ÷òííç äÛåÛç
õÖÜèÛ Õãà×ÖíÖïàÝèÛ ÚÙ àãÕÖíîÝæÙäãç, ÕàãÛäÙíî
ÚÙ êÛÙä ïÙÜÖàÚÙ ÕÜÛßÛ ïÖíÖãÛ. ÿ ÕÜàÞàÚÛ× Ùò
ÕÖãäæÕåÖß, æÞàäáßÛç Ùò ÝÛèåÚæäÖãäî à èÖíÞÛíàßÖãäî, èÖØÚÖ äÖíîåÖ êÖïÛêáßÛäîãç, ÞäÖ à êÙíÛÙä
ÚÛÜÜÛäÖÜ. 7êàÚãäßÙÚÚáè åíøÞÖè å ßÚæäÜÙÚÚÙèæ
èàÜæ ïÙÜÖàÚà ãäÛÚÖßçäãç ßáÜÛÝàäÙíîÚáÙ êÙäÛíà,
ÚÙåÖäÖÜáÙ àÝ åÖäÖÜá× äÛå ØÙ, åÛå à æ ýÖíãäÖïÖ,
ÚÛãäÖâÞàßÖ ÕÖßäÖÜçøäãç. þÖ Ùãíà ß ÜÖèÛÚÙ «úÚÚÛ !ÛÜÙÚàÚÛ» ÖÚà ãßçÝÛÚá ÕÜÙàèæöÙãäßÙÚÚÖ ã
ßÚÙôÚàè ÖñíàåÖè úÚÚá, äÖ ß ÜÖèÛÚÙ «ÜæÕÕÖßÖâ
ÕÖÜäÜÙä ã êÛèÖâ» ÖÚà ÖäÚÖãçäãç ß ÖãÚÖßÚÖè å
ãõÙÜÙ ÕÜàßáÞÙå à æßíÙÞÙÚàâ ëÙÚà.
ÛÝíàÞÚÖ à ÖäÚÖôÙÚàÙ ÕàãÛäÙíÙâ å ãßÖàè ïÙÜÖàÚçè. ë.þ. ýÖíãäÖâ à ÖÕÜÛßêáßÛÙä, à ß äÖ ØÙ ßÜÙèç ãæêàä «ïÜÙôÚàðæ», . ÷òííî ãàèÕÛäàÝàÜæÙä
ãßÖÙâ ïÙÜÖàÚÙ, àÝñÙïÛç ÕÜà üäÖè àêÙÛíàÝÛðàà,
àÚÖïêÛ àÜÖÚàÝàÜæÙä ÚÛê ÚÙâ. ÿñÙåäÖè ßÚàèÛÚàç ÚÛÜÜÛäÖÜÛ ãäÛÚÖßçäãç ÚÙ äÖíîåÖ Õãà×àÞÙãåàÙ, ÚÖ à õàÝàÞÙãåàÙ ÕÜÖðÙããá, ÕÜÖàã×ÖêçöàÙ
359
. # ; +, ++ + +.
" + + + , + + ++. 2 + ;.. 6
++ +
, + .
%» ( + , +.. 2 [2]), ++ ). 1 . 2 + + +++;
+ + ++ $+ ; #%+% ). 1 + ' , + ++ +;
# ++ + ' :
6 ;.. 6
+ « + $+ +» + ' % + +( ). 1, + + + «) +».
2 ;.. 6
+ +
). 1 +.
+ ' + +(+' +++. 2 + + %+ + ). 1 +
++ + + +++ + +.
*+ $+ + +
«) +» + «
,-/389/:89:
Literature:
1. <=>>? @. ) + / . . A.A. B . B. : C6: , 2011.
413 .
1. Böll H. Group portrait with lady / transl. from
German by Ye.Ye. Mikhelevich. M. : AST: Astrel,
2011. 413 p.
2. D=E=>FGEHIJ K.L. M + +. B. :
2(+ (+, 1989. C. 300–306.
2. Veselovsky A.N. Historical poetics.
Vysshaya shkola, 1989. P. 300–306.
3. ) 1 C C' [" ]. URL : http://goliafy.com/publikacii/
3. Heinrich Böll in the Soviet Union [Electronic
resource]. .URL : http://goliafy.com/publikacii/genrixbyoll-proza-raznyx-let/genrix-byoll-v-sovetskomsoyuze (accessed: October 01, 2014 )
genrix-byoll-proza-raznyx-let/genrix-byoll-v-sovetskom-soyuze (++ + : 01.10.2014 .).
4. NFGO>=G D>.K. #+ ;+ 6
. M. 6+. B. : M- B. -+, 1983.
M.
:
C. 42–43.
4. Kovalev Vl.A. The Poetics of Leo Tolstoy.
Origins. Traditions. M. : Moscow University
Publishing House, 1983. P. 42–43.
5. PFQRSFG N.L. ; 6: * +. B. : T . ;., 1984. C. 151.
5. Lomunov K.N. Leo Tolstoy: A sketch of life and
work. M. : Det. Lit., 1984. P. 151.
6. UF>EVFJ P.L. + $+ +: + 8- .
B. : W. ., 1985. 766 .
6. Tolstoy L.N. Anna Karenina: A novel in 8 parts.
M. : Khudozh. Lit., 1985. 766 p.
7. Vogt J. Heinrich Böll. Romane und Erzählungen.
Interpretationen. Hrsg. von Werner Bellmann.
Reclam, Stuttgart, 2000. X. 235–236.
7. Vogt J. Heinrich Böll. Novels and stories.
Interpretations. Ed. by Werner Bellmann. Reclam,
Stuttgart, 2000. P. 235–236.
360
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
220 Кб
Теги
роман, портрет, групповой, pdf, бёлля, дамой, толстовские, след
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа