close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

NV 05-08-13

код для вставкиСкачать
Березнівська районна газета Рівненської області •
Видається з 16 квітня 1945 року
Вівторок • 6 серпня 2013 року • №№ 109-110 (9757-9758) E-mail: visnik_b@ukr.net
офіційно
колегія
осВіта
на колегію районної державної адміністрації, яка відбулася минулої середи, було винесено для обговорення 5 питань, але завдяки діловому стилю, що його задав голова РДа ігор Мельник, який вів засідання,
дотриманню регламенту, конкретності у виступах доповідачів питання порядку денного були розглянуті чітко і в стислий строк.
Завдяки чіткості і діловитості
Перший заступник голови район-
ної державної адміністрації сергій федоренко повідомив про підсум-
ки роботи галузей господарського комплексу району за перше півріччя ц. р., наголосивши на тому, що під-
приємства району за січень-травень реалізували продукції на 104,9 млн. гривень. А частка району в обласно-
му обсязі реалізації товарів, послуг склала 1,7 відсотка.
В агропромисловому комплексі за 6 місяців всіма категоріями сіль-
госпвиробників вироблено валової продукції на 112,9 млн. грн., з них сільськогосподарськими підпри-
ємствами на 33,8 млн. грн. В загаль-
ному ріст порівняно з відповідним періодом минулого року склав 2,3 млн. грн. В галузі тваринництва всіма категоріями господарств вироблено 16,4 тис. тонн молока, 5,2 тис. тонн м’яса, 12,4 млн. штук яєць. Обсяг робіт, виконаних підприєм-
ствами району в будівництві, склав 1,2 млн. грн.
Дещо зменшився в першому квар-
талі ц. р. в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальний обсяг роздрібного товарообороту тих підприємств, які здійснюють ді-
яльність в сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, і склав 33,2 млн. грн.
Зовнішньоторговельні операції товарами проводились з партнера-
ми з 26 країн світу. Основними екс-
портерами можна назвати Францію, Румунію.
З метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого підприєм-
ництва продовжує роботу дозвільний офіс, адміністратором якого з початку року видано 152 документи дозвіль-
ного характеру та зареєстровано 33 декларації. У районі здійснюють гос-
подарську діяльність 1476 фізичних осіб-підприємців та 139 підприємств малого і середнього бізнесу.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 квітня ц. р. становив 910 тис. доларів США. Найактивні-
шими є інвестори Франції та Велико-
британії.
Надходження до бюджетів усіх рівнів протягом січня-червня склали 29,5 млн. грн., що на 465,3 тис. грн. більше, ніж за перше півріччя мину-
лого року. План по власних доходах зведеного бюджету району станом на 1 липня ц. р. виконано на 101,7 відсотка. Не виконано план з власних доходів Великопільською, Городи-
щенською, Друхівською, Бронською Балашівською, Яринівською сільськи-
ми радами.
Середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного працівника, у січні-березні становила 2128 грн. і зросла в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 10,8 відсотка.
В першому півріччі 2013 р. на обліку в службі зайнятості перебувало 1698 громадян, а станом на 1 липня ц. р. – 747 осіб. Протягом останнього часу працевлаштовано 602 особи, 267 безробітних пройшли професійну пе-
репідготовку, створено 380 робочих місць, 316 безробітних залучено до громадських робіт, 26 осіб одержали одноразову допомогу по безробіттю для заняття підприємницькою ді-
яльністю.
Співдоповідач з даного питання начальник відділу економічного роз-
витку і торгівлі РДА Оксана Михайлюк прозвітувала у своєму виступі про стан виконання районної програми пріоритетних напрямків розвитку промисловості на 2011-2015 роки.
Голова правління районного спо-
живчого твариства Катерина Чухрай та директор ДП «Соснівський лісгосп» Петро Белюшко, відповідаючи на за-
питання голови РДА Ігоря Мельника, дали роз’яснення щодо деяких ас-
пектів діяльності очолюваних ними підприємств, а окремі сільські голови та секретарі сільрад змушені були назвати причини, які призвели до невиконання плану сільрад з власних доходів.
Перший заступник начальника управління Пенсійного фонду України в районі Руслан Бондаренко доповів про стан виконання розпорядження голови РДА від 07.05.2013 р. «Про стан реалізації в районі державної політики у сфері пенсійного страху-
вання» і запевнив, що управління Пенсійного фонду у першому півріччі забезпечило стабільне наповнення дохідної частини пенсійного бю-
джету, належний стан призначення, перерахунку, повне та своєчасне фінансування виплат пенсій і грошо-
вої допомоги. В цілому по району виплачено пенсій та допомог на 124,64 млн. грн., що на 13,44 млн. грн. більше, ніж за перше півріччя 2012 р. Середньомісячний розмір пенсії та допомоги на одного одер-
жувача становить 1258,82 грн., що на 12,9 відсотка більше, ніж за відповід-
ний період торік.
Відповідно до чинного законодав-
ства з початку року проведено 4 масові перерахунки пенсій для 16691 пенсіонера у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, ростом се-
редньої заробітної плати в Україні, підвищенням виплат для інвалідів війни ІІ і ІІІ груп з числа учасників бойових дій у перід Великої Вітчиз-
няної війни.
Заходами з адміністрування єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за-
безпечено надходження 40742,0 тис. грн. при завданні 40412,5 тис. грн. В порівнянні з першим півріччям мину-
лого року надходження збільшились на 4,1 відсотка, проте вони нижчі за темпи росту видатків на виплату пен-
сій та допомог (12,1%) на 8 пунктів.
Посилено контроль за оплатою єдиного внеску та погашення за-
боргованості платників шляхом взаємодії з соціальними партнера-
ми, правоохоронними органами та відділом державної виконавчої служби. З початку року за порушення порядку сплати платежів застосовано фінансових санкцій на 136 тис. грн., притягнуто до адміністративної від-
повідальності 14 посадових осіб. На кінець звітного періоду Пенсійному фонду заборгували 76 платників. Із загальної суми недоїмки найбільша питома вага припадає на підпри-
ємство – банкрут ТзОВ «Моквинська паперова фабрика», райагробуд, ВАТ «Бистрицька МТС». Відповідно до графіка погашення заборгова-
ності зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та із відшкоду-
вання видатків на виплату пільгових пенсій, затвердженого головою РДА 13.05.2013 р. при завданні 56,1 тис. грн. в рахунок погашення надійшло 42,3 тис. грн.
Керівник апарату районної дер-
жавної адміністрації наталія стасюк доповіла про виконання вимог за-
кону України «Про звернення гро-
мадян», Указу Президента України від 07.06.2008 р. та роботу зі звер-
неннями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у першому півріччі ц. р.
У зв’язку з важливістю цього питан-
ня, на чому наголосив і головуючий, тези з доповіді Н. Стасюк публіку-
ються окремо на 2-ій сторінці цього ж номера «НВ».
В ще одній доповіді Наталії Стасюк йшлося про дотримання вимог зако-
нодавства України з питань держав-
ної служби в апараті райдержадмі-
ністрації, її структурних підрозділах, а начальник управління соціального захисту РДА Юрій яковчук та началь-
ник служби у справах дітей РДА Ігор Перепечай прозвітували про свою роботу у цьому напрямку.
Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації інна Бернаць-
ка доповіла про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених документами органів виконавчої влади вищого рівня, голови та заступників голови РДА у другому кварталі 2013 року.
З усіх розглянутих питань члени колегії прийняли відповідні рішення з деякими поправками та доповне-
ннями.
Того ж дня в залі засідань РДА відбу-
лась нарада з сільськими, селищним та міським головами. надія яРМолЮк.
Президія районної ради вітає з днем народження депутата ради НичиПорука Віталія Михайловича.
В райдержадміністрації
Розпорядженням голови районної державної адміні-
страції № 243 від 30 липня 2013 року прийнято рішення про проведення огляду-конкурсу «Краще адміністративне приміщення місцевої ради”, затверджено склад районної конкурсної комісії.
Розпорядження зареєстровано в районному управлінні юстиції за №9/192 від 24 липня 2009 року.
Голова районної державної адміністрації Мельник ігор Павлович буде проводити виїзний прийом громадян о 10.00: 07.08.2013 у селі Бронне; 21.08.2013 - у селі голубне.
Перший заступник голови районної державної адміністра-
ції феДоРенко сергій Вікторович буде проводити виїзний прийом громадян о 10.00: 12.08.2013 у селі Мочулянка; 26.08.2013 - у селі Малинськ.
Заступник голови районної державної адміністрації МаДей Юрій ігорович буде проводити виїзний прийом громадян о 10.00. 27.08.2013 у с. Вільхівка.
Заступник голови районної державної адміністрації ПаРтак Віктор федорович буде проводити виїзний при-
йом громадян о 10.00: 08.08.2013 у с. Вілля; 13.08.2013 - у комунальному закладі охорони здоров’я “Березнівська центральна районна лікарня” Березнівської районної ради; 22.08.2013 - селі гута грушівська.
15.08.2013 з 9.30 до 11.00 за тел. 5-64-29 голова райдер-
жадміністрації Мельник ігор Павлович буде проводити «прямий телефонний зв’язок» із населенням району.
08.08.2013 з 9.00 до 11.00 за тел. 5-32-10 директор ко-
мунального підприємства “Березнекомунсервіс” саВчук Василь Михайлович буде проводити «прямий телефонний зв’язок» із населенням району.
22.08.2013 з 9.00 до 11.00 за тел. 5-46-81 директор Берез-
нівського районного центру зайнятості Денисенко Валерій Михайлович буде проводити “прямий телефонний зв’язок” із населенням району.
Незабаром початок нового навчального року
оскільки до початку навчального року залишилось усього кілька тижнів, нам стало цікаво, як виконуються завдання Президента україни щодо належної підготовки навчальних закладів району до першого вересня
.
Як повідомила начальник відділу освіти молоді і спорту Г. Р. Ковальчук, у більшості шкіл району уже завершені поточні ремонти: приведено в належний стан зовнішній вигляд приміщень, споруд, ігрових та спортивних майдан-
чиків, опалювальних систем, поновлено запаси твердого палива, відремонтовано обладнання у шкільних їдальнях, прибрані шкільні території. Частина робіт перебуває на стадії завершення. Готовність закладів освіти складає, при-
близно, 80 відсотків. Потрібно віддати належне кожному вчителю та усім членам шкільних колективів, що доклали чимало зусиль задля якісного оновлення своїх навчаль-
них закладів. Адже цим самим вони надають охайності своєму населеному пункту, що є неоціненним вкладом в його розвиток.
Отже, можемо бути певні, що завдання Глави держави буде виконано вчасно та належним чином. олександр МотРуніч.
Нехай життя приносить в
ам удачу та молодіє серце знов! Хай щастям доленька віддячить за щиру ласку і любов. Багато років мріяти й творити, святий во-
гонь у серці берегти, в добрі і радос-
ті прожити і в ногу з успіхом іти!
управління Пенсійного фонду україни в Березнівському районі відповідно до ст.15 Закону україни “Про державну службу” повідомляє про проведення конкурсу на за-
міщення вакантної посади головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем та ме-
реж на період відсутності основного працівника у зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за спеціальністю економіст, програміст; володіння комп’ютером.
Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провід-
ного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимо-
гам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
-заяву про участь в конкурсі, в якій зазначається про озна-
йомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та про-
ходження державної служби;
-заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
-дві фотокартки розміром 4*6 см.;
-копії документів про освіту;
-декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
-копію першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України.
Термін подання документів - З0 календарних днів з дня оголошення конкурсу.
За довідками звертатись за адресою: м. Березне, вул. Ан-
дріївська, 48 а; тел.5-46-92.
2 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
офіційно
За перше півріччя ц.р. до районної державної адміністрації, у тому числі через органи державної влади вищого рівня, засоби масової інформації з листами, скаргами та заявами звернулось 274 особи (у і півріччі 2012 року - 253), з них: на особистому прийомі - 112 громадян; з письмовими зверненнями - 162. У своїх зверненнях громадяни порушили 305 питань.
Зверненням громадян – належна увага
6 серпня 2013 року
У порівнянні з відповідним пері-
одом минулого року збільшилася кількість звернень громадян з пи-
тань соціального захисту - 43,9% (звернення стосувалися надання матеріальної та різних видів соціальних допомог, виплати компенсацій на харчування дітей, що відвідують дошкільні групи з короткотривалим перебуван-
ням), з питань праці (8,5%), охо-
рони здоров’я (6,9%), значною у загальній кількості звернень залишається частка питань кому-
нального господарства (12,1%), водночас суттєво зменшилася кількість звернень з питань зе-
мельного законодавства (5,9%). Із 79 звернень, що надійшли до райдержадміністрації від органів державної влади вищого рівня (за відповідний період 2012 року - 36), в тому числі через Адміні-
страцію Президента України - 7, Апарат Верховної Ради України – 1, Секретаріат Кабінету Міністрів України – 2, Міністерство юстиції України – 1, урядову телефонну „гарячу” лінію - 51, ОДА – 17, позитивно вирішено - 39, на 39 дано обґрунтовані роз’яснення, 1 звернення перебуває в стані розгляду. У цих зверненнях порушувались питання соціального захисту - 55,7% (звернення стосувалися надання матеріальної та різних видів соціальних допомог); діяль-
ності Президента України - 11,4% (питання присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»); комунального господарства - 10,1%; питань праці - 6,3%; питань охорони здоров’я - 5,1%. Найбільше звернень до органів влади вищого рівня надійшло від жителів Березнівської міської (13), Тишицької (11), Прислуцької (10), Балашівської (9) сільських рад.
За звітний період до райдер-
жадміністрації надійшло 18 колективних звернень. Значна їх частина стосувалася виплати компенсації на харчування ді-
тей, які відвідують дошкільні групи з короткотривалим пере-
буванням.
Із 4 повторних та 10 дублетних звернень 8 вирішено позитив-
но, на 6 – дано обґрунтовані роз’яснення.
За видами звернень домінують заяви та клопотання щодо ви-
рішення певних питань (96,4%), скарги складають 3,6 %.
З усіх звернень 144 вирішено позитивно, по 146 - надано роз’яснення щодо шляхів ви-
рішення, 10 - у стадії розгляду, 5 - перебуває на контролі у рай-
держадміністрації. Порушень термінів розгляду звернень не допущено.
Прикладами позитивного ви-
рішення звернень громадян є відновлення водопостачання до житлових будинків жителів вулиць Теклівська, Шевченка в м. Березне (колективне звер-
нення жителів вул. Теклівська); вирішення питання підвезення дітей з села Глибочок на на-
вчання до Соснівської гімназії (колективне звернення батьків); врегульовано питання щодо за-
безпечення скрапленим газом жителів населених пунктів райо-
ну (неодноразові звернення від жителів різних сіл); вирішення колективного звернення жителів села Друхів щодо відкриття в Друхові аптеки. З метою надання одноразової грошової допомоги найбільш незахищеним верствам населення, які постійно прожи-
вають на території району, на дороговартісне лікування, при-
дбання медикаментів, вирішення соціально-побутових питань (в разі нещасного випадку чи сти-
хійного лиха), робочою групою з питань розгляду звернень гро-
мадян щодо надання їм грошової допомоги розглянуто 64 заяви, надано грошову допомогу на за-
гальну суму 94900 гривень.
Як свідчить аналіз надходження звернень громадян за територі-
альною ознакою, протягом звіт-
ного періоду найбільше звернень громадян до районної державної адміністрації надійшло від жите-
лів Соснівської селищної, Грушів-
ської, Великопільської, Тишиць-
кої, Балашівської сільських рад.
Особлива увага приділялася вирішенню проблем, з якими зверталися ветерани війни та праці, інваліди, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадя-
ни, які потребують соціального захисту та підтримки. За звітний період надійшло 6 звернень ді-
тей війни, 39 - багатодітних сімей, 5 - учасників Великої Вітчизняної війни, 14 - учасників бойових дій, 5 матерів-героїнь, 19 - інвалідів з питань надання матеріальної допомоги на лікування, забезпе-
чення ліками, спірних земельних питань. Результат розгляду даних звернень наступний: 52 - виріше-
но позитивно, з 34 питань гро-
мадяни отримали роз’яснення щодо шляхів їх вирішення, 2 – перебуває в стані розгляду.
З початку року здійснено 45 ви-
їзних прийомів громадян, на яких побувало 38 осіб. Із загальної кількості звернень, що надійшли під час особистих виїзних прийо-
мів, позитивно вирішено - 16, на 20 звернень дано обґрунтовані роз’яснення, 2 – перебуває в стані розгляду.
Керівництвом райдержадміні-
страції, начальниками управлінь, відділів, служб райдержадмі-
ністрації, окремих організацій району проведено 18 “прямих телефонних ліній”, на які звер-
нулось 8 громадян з питань пришвидшення виготовлення державних актів на земельні ділянки, працевлаштування, забезпечення ліками, пільго-
вого проїзду в громадському транспорті. На питання, з якими звернулися громадяни, вони отримали змістовні роз’яснення під час спілкування.
На постійно діючу цілодобову «гарячу» телефонну лінію на-
дійшло 8 дзвінків, порушені гро-
мадянами питання найчастіше стосувалися комунального госпо-
дарства (відсутності зовнішнього освітлення, забезпечення скра-
пленим газом) та соціального захисту (призначення соціальної допомоги, оформлення пільг для учасників бойових дій). На всі звернення дано роз’яснення в ході спілкування. Порадами громадських при-
ймалень скористався 101 меш-
канець району. Всім було надано консультації та роз’яснення з питань соціального захисту, порядку призначення та пере-
рахунку пенсій, призначення та виплати різного виду соціальних допомог, виготовлення та видачі державних актів на землю тощо.
Постійно діючою комісією з питань розгляду звернень гро-
мадян при райдержадміністрації проведено 6 засідань, на яких розглянуто 7 звернень, зокрема населені пункти Великопільської сільради – віддалені від райцентру. Так склалося протягом кількох останніх десяти-
літь, що, як і в інших селах, з розвалом місцевого колгоспу тут постала надто гостра проблема працевлаштування. Адже нині повноцінно функціонують лише школи, торговельні за-
клади, фАПи, відділення зв’язку, де створено зовсім небагато робочих місць. Тому переважній більшості людей доводиться шукати роботу за межами своїх сіл. Хоча це не так просто, адже трудитися у райцентрі немає можливості через нерегу-
лярне пасажирське сполучення з ним.
Правда, окремі молоді та ініціативні селяни час від часу виїжджають на за-
робітки у ближнє зарубіжжя чи інші регіони України.
- Більшість наших людей прагне утри-
мувати свої сім’ї за рахунок ведення власного господарства, - розповідає секретар місцевої ради В. М. Гаврилюк. - Тож зранку до вечора їм доводиться важко трудитися на своїх паях та при-
садибних ділянках, де вони вирощують зернові, кормові буряки, картоплю тощо. Адже ця продукція необхідна для влас-
них потреб і для годівлі худоби та іншої домашньої живності.
Багато наших земляків утримує велику рогату худобу – корів, телиць, бичків, що дає можливість отримати для сімейного бюджету «живі» гроші.
Зі слів Валентини Миколаївни, меш-
канці населених пунктів сільради мають у своїх власних господарствах 467 голів ВРХ, з них 328 корів. Характерно, що більше двадцяти сімей утримують на своїх обійстях по троє і більше корів.
Здаючи молоко заготівельникам, такі родини нині щомісяця отримують близь-
ко двох тисяч гривень прибутку.
Приємно, що держава прагне підтри-
мувати і заохочувати селян у їх бажанні розводити і вирощувати велику рогату худобу. Зокрема, чимало працьовитих жителів населених пунктів Великопільської сільради отримують державну дотацію за вирощування молодняка ВРХ до 15-місяч-
ного віку.
З радістю і вдячністю 11 сімей, які тримають троє і більше корів, Проблеми АгроПромУ
придбали індивідуальні установки для їх доїння, вартість яких практично стовідсотково компенсувала держава. Це є великим стимулом у подальшому розвитку тваринництва в індивідуальних сільських господарствах.
Серед тих, хто безкоштовно отримав це сучасне обладнання, – сім’я Тетяни Леонідівни та Богдана Федоровича Савчуків з Ве-
ликого Поля. Це – одна з багатьох працьовитих місцевих родин, які власне благополуччя забезпечують невтомною працею на землі. Своїми працьовитими руками подружжя обробляє майже чотири гектари земельних паїв, сорок соток городу, де вирощують найнеобхідніші сільгоспкультури. А ще чимало турбот потребують три корови, телиця і телятко, кінь, свині та птиця, які мають у своєму господарстві Савчуки.
Хоча це нелегко, але вони успішно справляються з домашніми клопотами, бо знають, що від цього залежить мате-
ріальна забезпеченість їх сім’ї.
Т. Л. Савчук ми зустріли біля її двору, коли вона разом з донькою одинадцяти-
класницею Катериною пригнали з паші на обід череду корів, яких їм випала черга пасти у цей день.
- Зараз треба швидко подоїти своїх годувальниць і бігти на роботу, бо я пра-
цюю листоношею у місцевому відділенні зв’язку, - ділиться Тетяна Леонідівна. – І як добре, що нам держава практично безкоштовно подарувала нову доїльну установку. За її допомогою я оператив-
но попораю корів. Зараз стало помітно легше на мої руки і молоко отримуємо чисте та якісне.
Тому дякуємо державі, що вона нам надала таку відчутну підтримку, а також вдячні начальнику управління агропро-
мислового розвитку Сергію Середньому за те, що він потурбувався, щоб нам виділити такі зручні доїльні установки.
Ми попрощалися з молодою працьо-
витою господинею, побажали їй та її родині всіляких гараздів у нелегкій і чесній селянській праці.
Павло рАчок.
На знімку: Т. Л. Савчук з новою доїльною установкою.
фото автора.
2 звернення, що надійшли через органи влади вищого рівня, та 2 депутатських звернення, заслуха-
но звіти 3 керівників структурних підрозділів райдержадміністра-
ції, 3 сільських голів, директора комунального підприємства «Березнекомуненергія». При першому заступнику, за-
ступниках голови райдержад-
міністрації проведено 6 “днів контролю”, на яких прозвітува-
лись 5 керівників структурних підрозділів райдержадміністра-
ції, Березнівський міський, Со-
снівський селищний, 3 сільських голови.
Узагальнено та поширено до-
свід роботи виконавчих комітетів Бистрицької та Кам’янської сіль-
ських рад з питань організації ро-
боти зі зверненнями громадян.
У березні проведений єдиний день прийому громадян, про-
тягом якого до керівників під-
приємств, установ, організацій різних форм власності надійшло 78 звернень громадян, з яких 40 вирішено позитивно, з 37 на-
дано роз’яснення щодо шляхів їх вирішення, 1 залишається на контролі. З метою вдосконалення ро-
боти зі зверненнями громадян загальним відділом апарату райдержадміністрації проведено семінар-навчання з відповідаль-
ними за роботу зі зверненнями громадян виконавчих комітетів сільських, селищної, міської рад та стажування секретарів сіль-
ських, селищної, міської рад у цьому відділі.
Робота щодо забезпечення ре-
алізації конституційних прав гро-
мадян на звернення перебуває на постійному контролі органів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування.
наталія СТАСюк, керівник апарату адміністрації.
Селянам приємно, коли їх підтримує держава
гроші СВіТоВого бАнкУ СПрямУюТь нА роЗВиТок медицини
На цьому акцентувала на брифінгу заступ-
ниця голови облдержадміністрації Світла-
на Сад. Вона запевнила, що 30 мільйонів доларів США, які одержить Рівненщина, ви-
трачатимуть не на утримання, а винятково на розвиток галузі, а отже на покращення медобслуговування жителів області. Саме така позиція допомогла Рівненщині стати однією із шести областей-переможців, які отримають кошти Світового банку. Адже проекти всіх регіонів ревізували незалеж-
ні міжнародні експерти. Іноземці також оцінювали надійність партнерства. Тут Рів-
ненщина теж переконала досягненнями. Зокрема, завдяки реалізації президент-
ського проекту «Нове життя» в області в найкоротші терміни звели сучасний єв-
ропейський перинатальний центр. Також область одна з перших почала працювати за договором державно-приватного парт-
нерства, в рамках якого вдалося залучити позабюджетні гроші на оснащення Центру променевої терапії. Це все підтверджує готовність Рівненщини співпрацювати зі Світовим банком, наголосила Світлана Сад. Вона зазначила, що область буде дотримуватися всіх європейських вимог і стандартів, адже від цих інвестицій зале-
жить здоров’я місцевих жителів.
Гроші Світового банку надходитимуть на виконання конкретних заходів по 7,5 мільйона впродовж наступних чотирьох років. Першочергово їх спрямують на сіль-
ську медицину, а саме в ті райони, де вже змогли покращити обслуговування людей. Головним індикатором у цьому стане якість роботи сімейного лікаря, який і відповідає за вчасну діагностику, повноцінну про-
філактику, комплексне обслуговування, а отже здорове населення на дільниці. З сільськими медиками вже поспілкувався лідер Світового банку Паоло Беллі, який також наголошував, що в рамках реалізації проекту використання інвестицій оціню-
ватимуть не за кількісними, а якісними показниками.
Прес-служба одА.
З офіційниХ джерел
3 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
6 серпня 2013 року
хто є хто
Майор міліції о. Б. Богатирьов з 22 травня цього року при-
значений начальником вДаІ рв УМвС України в рівненській області.
Народився він у 1983 році в м. острозі. Після
закінчення середньої школи вступив у Київську національну академію МвС України, де у 2005 році отримав диплом про вищу освіту.
Службу в органах внутрішніх справ олександр Борисович розпочав в 2004 році в острозькому райвідділі міліції помічником дільничного ін-
спектора, згодом там працював оперуповнова-
женим карного розшуку.
З 2007 по 2012 рік о. Б. Богатирьов трудився в апараті управління ДаІ рівненської області. а до призначення начальником вДаІ Березнів-
ського рв УМвС він обіймав відповідальну по-
саду в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю у рівненській області.
одружений, разом з дружиною виховує двох доньок.
Ми попросили новопризначеного начальника вДаІ о. Б. Богатирьова відповісти
на декілька запитань.
- Олександре Борисовичу, ви вже, напевно, встигли детально ознайомитись з оператив-
ною ситуацією на шляхах району. Що можете сказати з цього приводу?
- Найперше, хочу повідомити статистику надзви-
чайних подій, які сталися на них за шість місяців цього року. Так, за цей час в районі трапилося 11 дорожньо-транспортних пригод, під час яких 2 особи загинули і 15 травмовано. В порівнянні з відповідним періодом минулого року спостері-
гається зниження числа загальної кількості ДТП і потерпілих у них. На жаль, загиблих на одну особу стало більше.
- Що стає причиною цих неприємних надзви-
чайних подій?
- У багатьох випадках їх призвідниками є недис-
ципліновані і безвідповідальні водії двоколісних транспортних засобів. Саме вони негативно впливають на стан аварійності на дорогах району.
Крім того, трапляються випадки виїзду тран-
спортних засобів на смугу зустрічного руху, а також керування ними водіями, які знаходяться у стані алкогольного сп’яніння.
Щодо водіїв двоколісних транспортних засобів, то чимало з них їздять на незареєстрованих мото-
циклах і мопедах, не маючи відповідної категорії (А-1) на право керування ними. Нерідко сідають за їх кермо підлітки, що вкрай небезпечно не тіль-
ки для їх здоров’я, але й життя інших учасників дорожнього руху.
- Олександре Борисовичу, на вашу думку, що треба зробити, щоб поліпшити обстановку на дорогах, забезпечити високу безпеку тих, хто рухається ними транспортними засо-
бами?
- В першу чергу слід проводити профілактичну роботу серед жителів сільської місцевості щодо попередження ДТП з участю водіїв двоколісних транспортних засобів, наполегливо роз’яснювати їх водіям про велику відповідальність за пору-
шення правил дорожнього руху.
З цією метою, зокрема, було проведено коорди-
наційну нараду з участю сільських голів. Ми за-
пропонували, щоб вони та сільські активісти вели профілактичні бесіди з мешканцями своїх насе-
лених пунктів, які мають у своєму користуванні двоколісні транспортні засоби, про відповідаль-
ність за керування ними неповнолітніми, яким батьки чомусь дозволяють їздити без посвідчень на водіння і на незареєстрованих мотоциклах та мопедах. Як результат, вони нерідко потрапляють в ДТП і отримують тілесні ушкодження. Користуючись нагодою, хочу застерегти водіїв, які сідають за кермо автомобілів, мотоциклів і мопедів, щоб вони усвідомлювали свою відпо-
відальність не тільки за себе, але й за пасажирів, яких вони перевозять. Тому, зокрема, їм суворо заборонено керувати транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, адже це призводить до трагічних наслідків.
Павло рачоК.
високий професійний рівень учасників і дотримання правил безпеки у роботі відзначили організатори обласного конкурсу-
змагання вальників лісу «Лісоруб - 2013», який відбувся на базі ДП «володимирецький лісгосп»
обласного управління лісового та мисливського господарства. - Проведення таких змагань – це не лише підвищення професійної майстерності вальників лісу – пред-
ставників однієї з найважчих та небезпечних робітничих професій. Вони стимулюють і керівників, і ро-
бітників ретельніше дотримуватися правил безпеки у щоденній роботі, які можуть врятувати життя, - на-
голосив голова обласної організації Товариства лісівників України Мико-
ла Шершун.
Традиційно змагання включали п’ять видів вправ: валка лісу, монтаж нового цепу на бензопилі, розкряжу-
вання стовбура комбінованим різом та точне розкряжування, а також відокремлення (обрізання) гілок – це ті роботи, які щодня виконують валь-
ники лісу на робочому місці.
Відкриваючи змагання, перший заступник начальника обласного управління лісового та мисливсько-
го господарства Сергій Івашинюта зауважив, що досвід проведення таких змагань показує, що виступи, обмін досвідом, спілкування сприя-
ють зростанню професійного рівня учасників, освоєння ними нових, безпечних методів роботи. У свою чергу, господар заходу, директор ДП «Володимирецький лісгосп» Олек-
П’ять років тому був висвячений наріжний камінь і закладена капсула з іменами фундаторів та ініціаторів будівництва храму різдва Пресвятої Богородиці Української автокефальної Православної Церкви в Березному.
Чин освячення провів предстоятель УАПЦ митроплит Ме-
фодій, який прибув з Києва. При урочистому дійстві були присутні представники влади тодішній заступник голови райдержадміністрації В. І. Лашта (нині голова районної ради), заступник голови районної ради Ю. І. Мадей (нині заступник голови РДА), міський голова О. Ф. Пилипака, священнослужителі храму Святого Миколая УАПЦ Іван і Степан з Рівного, парафіяни Свято-Покровського храму УПЦ КП, березнівчани.
Хлібом і сіллю зустріли митрополита дівчата в україн-
ському національному вбранні.
На той час фундамент був закладений частково. Ви-
явились труднощі з копанням котловану – під землею були бетонні підземні сховища. Та й загалом непросто будувався наш храм. Неймовірні зусилля докладав старо-
ста Ю. Д. Гарасимчук, виконроб О. А. Синюк, майстри В. О. Синюк, М. Д. Галагуз, В. І. Курильчик, М. А. Воляник, М. Є. Перев‘язко, бухгалтер по будівництву О. А. Стель-
мах, касир Г. А. Трохименко, активісти громади І. С. Хвіц, Т. О. Бондар, В. К. Синюк, З. І. Гарасимчук, Р. М. Гунько, які провадили скриньковий збір коштів. Постійно допомагав у будівництві депутат обласної ради В. І. Крока.
В той нелегкий час становлення відчували підтримку тодішнього голови райдержадміністрації М. В. Людвічу-
ка, міського голови О. Ф. Пилипаки, народного депутата України М. Х. Шершуна, голови районної ради В. І. Лашти.
Теперішній голова райдержадміністрації І. П. Мельник та народний депутат М. П. Кучерук також сприяють громаді у зведенні храму.
Велику допомогу в його спорудженні надають керівни-
ки різних підприємств і організацій – К. М. Чухрай, М. В. Балк, М. О. Мельничук, В. С. Білінський, В. С. Походзіло, М. В. Гоч, С. І. Іванов, В. П. Кичун, О. М. Харчук, В. Ю. Мельник, І. Ф. Стеблюк., М. Г. Олексієвець, П. С. Белюш-
ко, дирекція ТОВ “Бімол”, М. М. Булавін. Відгукнулись на наше прохання приватні підприємці О. М. Степаненко, Ю. М. Сухан, Л. О. Мотруніч, В. В. Федас, М. Я. Коломійчук, М. В. Іващишин, Л. П. Пилипчук, В. C. Чухрай. Хай Господь сторицею відплатить їм за їх підтримку, щедрість душі.
Бог послав нам і чудового регента церковного хору Л. К. Українську, яка зібрала довкола себе здібних прихожан. Їх спів лине до Всевишнього, утверджуючи в душах любов, смиренність, доброту.
Та найбільше ми втішаємось нашим настоятелем храму о. Назарієм. Його молитви, проповіді піднімають в душі все світле, чисте. Завдяки його зусиллям в громаді панує атмосфера тепла, любові, взаєморозуміння. Він став для нас зразком духовних чеснот, християнської моралі.
Дисципліновані водії —
гарантія безпеки на дорогах
ДУховНІСть
Відроджена святиня
Ще залишився великий об’єм будівельних робіт, коли за вічний обрій так неочікувано-несподівано відійшов наш шановний староста Ю. Д. Гарасимчук. В прихожан опустилися руки. Та Господь був з нами і допоміг вибра-
ти достойного наступника. Старостою церкви став О. М. Нагай, який проявив неабиякі організаторські здібності і разом з о. Назарієм взяв на себе турботи по будівництву. А дружина старости старша сестриця В. С. Нагай дбає про чистоту і порядок в церкві.
І ось засяяв блакиттю куполів, золом хрестів наш храм і ми віримо, що спільними зусиллями громади, небай-
дужих і милосердних людей при сприянні влади ми завершимо будівництво святині, яка є наступницею зруй-
нованого храму і настоятелем якого був великий патріот України Микола Бухович.
Наша активна парафіянка, поетеса Надія Ярмолюк на-
писала слова духовного церковного гімну, який звучить на кожній службі і в ньому є такі слова:
Стоїть у Березному храм невеличкий -
Заступник для міста свого
І дух Богородиці світлий і вічний
Витає у стінах його.
алла КУЦ, член парафіяльної ради храму різдва Пресвятої Богородиці УаПЦ. м. Березне.
КоНКУрСи
ЗМАГАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ,
в яких переможцями стали лісоруби з Березного і Соснового
сандр Мисько побажав усім чесної і цікавої боротьби. Учасників змагань, представників 16 лісогосподарських підприємств області розділили на три групи. Тра-
диційно такий захід зібрав чимало глядачів. Багато з них уперше дізна-
лися і на власні очі побачили, якими вправними повинні бути вальники, наскільки складна і відповідальна ця професія. До речі, про глядачів орга-
нізатори змагань теж подбали: вони мали змогу спробувати свої сили у розрубуванні та розпилюванні коло-
ди. Переможці, звісно ж, отримали заохочувальні призи. Найбільш видовищною, найваж-
чою, а відтак найбільш впливовою на кінцевий результат виявилася вправа зі звалювання дерева. Адже тут потрібно було показати всю май-
стерність, витримку і вміння перед-
бачати та контролювати ситуацію. Найкращий результат у цьому виді змагань показав представник Берез-
нівського лісгоспу Андрій Стеблюк, який у підсумку став переможцем обласного конкурсу-змагання валь-
ників лісу «Лісоруб - 2013». Друге та третє місця відповідно посіли Сергій Журавель (Соснівський лісгосп) та Анатолій Опально (Клесівський лісгосп). Також були визначені пере-
можці за виконання окремих видів змагань. Усі вони отримали грамоти та по-
дарунки від обласної організації Товариства лісівників України. Прес-служба обласного управління лісового та мисливського господарства.
4
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
6 серпня 2013 року
Навіть якби я не знала, що Євдокія Петрівна родом з Великої України, все одно одразу здогадалася б, що вона таки східнячка, а не западенка. І то не просто східнячка, а полтавчанка, бо в жодно-
му місці на земній кулі ви не відчуєте в мові такої співучої протяжності, такої неповторності у вимові звуку «ль», як на Полтавщині. І хоч Є. П. Година приїхала в Березне 67 років тому, але досі розмовляє по-полтавському.
Євдокія Петрівна належить до того по-
коління українців, на долю якого випало одне з найважчих випробувань в історії людства – випробування голодом. Коли холодні пальці його кістлявої руки зійшли-
ся на горлі нації, Дусі ледве виповнилося дев’ять років. Але дитяча пам’ять зберегла багато чого з тих страшних часів.
- Село наше, Довга Пустош, належало до Драбинівської сільради Новосанжарсько-
го району, - розповідає Євдокія Петрівна, - і нічим особливим від інших населених пунктів не відрізнялося. Було неспокійно, бо людей примусово-добровільно гурту-
вали в колгоспи. У нас в сім’ї були коні, тримали корову з телям, свиней, обро-
бляли власне поле. Родина, скажемо так, була середняцька – не розкошували, але й не бідували. А тут – колгосп. Доходило до абсурду: вдень позабирають у селян коней, а за ніч вони їх знову розберуть. Ко-
рови самі додому втікали, бо й корівників ще не було. Таке не раз повторювалося. Аж поки в чиюсь лиху голову не прийшла думка провчити незговірливих селян.
І почалося. Петро Андрійович і Галина Петрівна Години працювали в колгоспі за порожні трудодні. Ще добре, що в сім’ї було двоє, а не п’ятеро, семеро дітей, як в декого. Коли по хатах почали ходити якісь чужі люди і забирати все, що було в коморах, Петро Година швиденько спору-
див схованку під соломою у клуні, добре замаскувавши її. Вцілілий лантух пшениці порятував їх, бо хоч і попухли з голоду, але вижили.
- Під зиму повимітали з обійсть усе, - продовжує розповідь Євдокія Петрівна. - Коли з хати виносили останню торбинку з квасолею, ми з Настею, сестрою меншою, долі людськіД
І голоду зазнала, і страху натерпілася
почали голосити. Та на нас так крикнули, що ми з ляку босо-
ніж на вулицю повискакували. А з тим зерном, що батько приховав, був смертельний ризик. Вночі він крадькома відкидав солому, діставав кілька жменьок пшениці і знов закидав криївку. Якби хто ви-
явив її і доніс, батька немину-
че розстріляли б або вивезли у Сибір всю сім’ю.
Зерно розтирали, розмочува-
ли і готували ріденьку затірку. То проковтнеш кілька ложок, а їсти, здається, хочеться ще більше. Багато ж людей пухло з голоду і помирало. Трупи, пам’ятаю, валялися всюди, такі страшні, роздуті. Їх кида-
ли на воза – в селі спеціальна бригада з кількох чоловіків була для цього організована - і везли до виритої трактором глибокої ями. Поскидають, трішки землею прикриють, а другого для підвода знов тарахтить, на присипані землею тіла нові скидають. Моторошно так, жоден собака не гавкне. Бо всіх собак і котів поїли. В моїх обох тіток чоловіки повмирали, сусіди всією сім’єю вимерли. Коли сніги зійшли, почали мерзлі картоплини із землі викопувати. Ну, а ті, що дочекалися листя на деревах, лободи, щавлю, кропиви, повірили, що вже не по-
мруть, хоч від вітру хиталися. Потім казали, що голод через неврожай був. Неправда, добре тоді і зернові, і картопля вродили. Просто хотіли голодом спротив у людях зламать, винищить українців, які інше життя, не колгоспне, знали.
Після голоду колгоспи утвердилися остаточно. Села поволі оживали, але в людських серцях навіки вгніздився страх. Про голод заборонялося згадувати навіть пошепки ні в сім’ї, ні, тим паче, у школі.
Євдокія якраз закінчила 9 класів, коли почалася війна.
- Під час окупації, - згадує, - мали мене з групою дівчат в Німеччину вивезти, вже й на возі сиділа, вже й на медкомісію по-
трапила. Але ще перед тим добрі люди по-
радили, щоб чаю накурилася. Я послухала і ледве не зомліла. От мене і забракували на комісії, написали, що з серцем не все в порядку.
В сорок третьому, коли війна покотилася на захід, Євдокія Година пішла вчитися у зооветеринарний технікум, який від-
крився в селі Андріївка сусіднього Нехво-
рощанського району, і закінчила його з відзнакою. З 60 випускників тільки десять – в основному дітей загиблих фронтови-
ків - залишили в місцевих колгоспах, а п’ятдесят одержали направлення в Захід-
ну Україну. В їх числі була і Євдокія.
- Щоб ми не порозбігалися, - з невесе-
лим усміхом каже господиня, - дипломів на руки нам не видали, а тільки направ-
лення. І квитки на поїзд до Рівного. Ми з подружкою вирішили, що хай там що, а не поїдемо, перебудемо місяць-другий, а там видно буде. Коли з Рівного в тех-
нікум прийшло повідомлення, що ми за місцем направлення не з’явилися, нас одразу ж викликали у міліцію, де дохід-
ливо пояснили: або ми їдемо на Рівнен-
щину працювати за спеціальністю, або нас відправлять в… тюремну камеру. А на вулиці вже листопад, квитки, видані нам у вересні, втратили чинність. І рушили ми від станції до станції товарняками. Доби-
рались тиждень. З Рівного нас відправили в Березне. Коли прибули на місце, вже добре вечоріло. В райвиконкомі зустрів нас військовий – тоді це була не дивина, уважно оглянув і покликав прибиральни-
цю. Нагрій, каже, води, помий їх, дай щось поїсти і хай виспляться. А ми до Рівного у вагоні з вугіллям їхали, уявляєте, якими були? Та жіночка-прибиральниця привела нас додому, ми помилися, поїли супу і за столом засинати почали. Господиня ж нас запитує: де будете спати, на ліжку, чи на печі? Ми вибрали піч, щоб зігрітися, і про-
спали майже добу.
В 1946-ому у районі було 2 колгоспи: в Зірному і Лінчині. Подружку Євдокії Петрівни відправили у Лінчин, а вона сама опинилася в колгоспі ім. Шевченка в Зірному. Змушували їздити по селах, агітувати за колгоспи.
- Було важко і страшно, - ще раз по-
вертається думками в повоєнні часи моя співрозмовниця, - люди в колгоспи йти не хотіли, попереджали: дитино, не рви по-
сторонки, бо ще діє українська партизан-
ка, яка ні Москви, ні Сталіна, ні колгоспів не любить. А на засідання в райвиконком викличуть і розпікають, вимагаючи свід-
чень на «пособніков бандітізма». Потім ще й у партію прийняли, бо партійною людиною управлять легше. Як тільки що, гримають: білета на стіл покладеш. А партквиток покладеш, то й роботу, по-
саду втратиш.
Невдовзі Євдокію Петрівну призначили головним зоотехніком району - на той час вона уже закінчила заочне відділення Львів-
ського сільськогосподарського інституту.
І хоч була уже заміжньою, всі продовжу-
вали називати її Годиною, бо Галагузів у районі багато, а Година таки одна. Згодом очолила станцію штучного осіменіння корів, за багаторічну сумлінну працю була нагороджена орденом Трудового Черво-
ного Прапора.
- Вже багато літ я на пенсії, - підсумовує нашу розмову Євдокія Петрівна, - та й немало їх за водою спливло, а, здається, наче вчора в Березне приїхала. На бать-
ківщині вже нікого в мене нема: і рідні, і стринешні сестри повмирали. Нема до кого їхати, та й сили уже не ті. В моєму віці хіба що залишається в Бога здоров’я просити та благати Його, аби відвернув на майбутнє від українців такі випробування, які випали на нашу долю.
Надія Ярмолюк.
На свої вісімдесят дев’ять Євдокія Петрівна почувається доволі непогано, ще й до роботи сякої-такої береться – то двір підмете, то обережненько у грядки пробереться, зілля вишукуючи. Але це зранку чи надвечір, а в обідню спекотну пору здебільшого в хатній затишок ховається. Тут ми й бесідуємо. Крізь затінені
вікна пробиваються тоненькі золотисті пасемця сонячної повені, що додає розмові якоїсь особливої м’якості, невиму-
шеності, і тече вона, мов човен за водою, спокійно і неквапливо.
людиНа і її справаД
Любов до праці на землі В. В. ФедАсу з Тишиці, безперечно, передалася генетично. Адже він наро-
дився і виріс у простій селянській родині, де цінувалися хліборобські традиції.
Отож, коли вже у зрілому віці довелося визначатися, де надалі заробляти на хліб насущний, Віктор Васильо-
вич твердо вирішив зайнятись фермерством. Для цього вчився на багатомісячних курсах за направленням ра-
йонного центру зайнятості, де опановував тонкощами ведення фермерського господарства, а також освоїв професії водія і тракториста.
Після цього йому було виділено за рахунок невитре-
буваних земельних часток-паїв десять гектарів угідь поблизу рідного села.
З тих пір пройшло вже майже шість років. За цей час, розпочавши практично з нуля, молодий хлібороб по-
мітно наростив потенціал свого малого фермерського господарства. Зокрема, нині він вже господарює на ві-
сімнадцяти гектарах. Придбав для їх обробітку та збору врожаю культиватора, дископлуга, картоплекомбайна, зернозбирального комбайна та вантажного автомобіля ГАЗ-63. Правда, до цих пір йому доводиться наймати трактора для підготовки грунту до сівби чи садіння картоплі.
Круглий рік фермеру В. В. Федасу є до чого докласти руки. Адже окрім полів, у власному господарстві він утримує коня, двох корів, теличку, овечок, свиней, птицю.
- Як вам вдається справлятися з цим усім? – запитую у Віктора Васильовича.
- Самому, звісно, було б важко. Але мені у всьому до-
помагає дружина, Галина Іванівна, а також семикласник На поклик землі - годувальниці
син Богдан, який вже виявляє неабиякий інтерес до хліборобської праці.
Отак спільними сімейними зусиллями Віктор Васи-
льович веде фермерське господарство. Торік, зокрема, вирощував по п’ять гектарів жита, вівса та гречки і на трьох – пшеницю. Врожай видався досить непоганим. Зокрема, зібрав по 30 центнерів зерна жита.
В цьому році він вирощує знову п’ять гектарів озимого жита, по п’ять гектарів гречки та вівса. Крім цього, на власних сотках посадив чимало картоплі.
Під час нашої розмови В. В. Федас поділився своїми планами на майбутнє.
- Треба надалі розширювати господарство, тобто збільшувати обсяги сільськогосподарського виробни-
цтва. Для цього хотів би викупити приміщення конюшні колишнього колгоспу. Там можна було б вирощувати велику рогату худобу, а поруч викопати ставка для роз-
ведення водоплаваючої домашньої птиці.
Є в мене й інші цікаві та перспективні плани. На жаль, для їх реалізації не вистачає коштів. От якби держава надала мені кредит з 3-5-процентною ставкою, то мож-
на було б втілити свій задум...
Крім цього, у нас, щоб взяти кредит, треба пройти стільки бюрократичних перепон.
І взагалі, на мою думку, держава повинна надавати відчутнішу підтримку фермерам і усім сільгоспвироб-
никам. Тоді б і нам, селянам, було б добре, і державі вигідно.
Незважаючи на нинішню непросту економічну си-
туацію, Віктор Васильович з оптимізмом дивиться у майбутнє і сподівається, що його господарські задуми здійсняться.
павло рачок.
6 серпня 2013 року
5 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
Пахне осінь вересом
Микола і Надія Шульжуки уже переступили поріг шестидесятиріччя, але й дотепер виглядають у парі гарно – обоє високі, статурні, з блиском в очах. То що вже казати про молодість – на них тоді просто не можна було не оглянутися. А познайомилися вони на весіллі в родичів. Хай не було це кохання з першого погляду, але одразу відчули одне в одному споріднену душу.
Для села на часи їх юності подруж-
жя, можна сказати, – типове: вона – вчителька, він – водій. Правда, Микола потім працював у місце-
вому колгоспі механіком, а Надія вчителювала у Поліській загально-
освітній школі до виходу на пенсію. А ще вона писала з дитинства вірші. Пронизливо ліричні, вони світилися такою ж ніжністю, щирістю, любов’ю, як і душа авторки, хоч внутрішній світ автора і його ліричного героя співпа-
дають далеко не завжди.
Надія – племінниця добре знаного в Україні талановитого письмен-
ника, автора романів «Дорога до матері», «Хутір», «Поза межами суєти», «Випромінювання любові» Андрія Кондратюка. Обоє відзна-
чаються тонким чуттям слова, твор-
чою неповторністю, спорідненістю з природою. Правда, Надії якось не вдалося видати книжку, хоч віршів у неї багато. Причому таких, що могли б прикрасити будь-яку збірку, бо це твори справжнього майстра.
Що ж завадило? Насамперед, ма-
буть, дивовижна скромність, навіть несміливість. Та ще своєрідність провінційного життя у так званій по-
ліській «глибинці», та ще абсолютна відданість вчительській роботі. В місті, його велелюдді Надія почува-
ється некомфортно. Інша річ в лісі, серед дерев – вона відчуває їх, мов людей. А ще кохається у квітах, в неї є великий цикл віршів, присвячених цьому унікальному диву природи.
Досить зайти на подвір’я Шульжуків, щоб одразу зрозуміти – це обійстя справжніх господарів: зразковий по-
рядок в сараї, дровітні, літній кухні, в садку, на городі.
- Ми вже худоби багато не трима-
ємо, - зауважує господиня, - бо хоч душа залишається молодою, про руки-ноги цього не скажеш, підво-
дять вони мене останнім часом.
В хаті все дихає спокоєм, затишком, теплом. Кухня світла, простора. Сму-
гастий кіт всівся на хіднику, поважно помахує хвостом, стиха муркоче: хіба не бачите, хто тут головний? Я, звісно. Бо відчуває постійну прихильність господині до всього живого. Та й гос-
подар ногою копняка не дасть, як то часом в інших буває, а ще й за вухом почухає, погладить.
Що мене вразило в цій, здавалося б, звичайній селянській оселі? Ванна кімната. Білосніжна, затишна, ком-
фортна у використанні до дрібниць. Це, звісно, Миколина заслуга. Бо він протягом останніх двадцяти років освоїв усі будівельні професії, виїж-
джаючи з односельчанами-родичами на заробітки в Підмосков’я. А в пе-
рервах між мандрівками доводив до ладу власну оселю. Взагалі, він великий трудівник і без діла сидіти не може. От і нині допомагає племін-
никові будуватися.
Надія і рада і не рада Миколиним поїздкам. Звісно, зароблена ним копійка в господарстві знадобиться, бо на пенсію прожити важко, але дуже незатишно і самотньо почува-
ється вона вдома без Миколи. Хоч і заходять до неї то на пироги, то на домашню печенню, то на каву-чай колишні колеги, сусіди, родичі, та все ж… Правда, саме в час Миколиної відсутності душа Надії просто вибухає віршами. Але ніщо так не заспокоює її серце, як вишивання. В унісон ві-
зерунку на полотні снуються її думки. Згадуються дитинство, батьківська хата, мама-трудівниця. Іноді аж сльо-
зи на очі навертаються. Тоді відкладає голку з ниткою, сідає за стіл і на папір лягають поетичні рядки. В її творчому доробку найбільше віршів про родин-
не гніздо, батьків, некрикливу вроду Полісся і, звісно, про кохання. Власне, жінці, в якої з-під пера у таки зрілому, що ж тут поробиш, віці виходять ше-
деври інтимної лірики, можна тільки позаздрити.
Надія дивиться на мене широко від-
критими, трішки зляканими очима. - Ой, ви не подумайте, що у на-
шому житті все так гладенько було. Без випробувань – та ще й яких, - не обійшлося. Але ми все те здолали заради того, що колись з’єднало нас.
По поверненні в Березне я довго сиділа за столом, добираючи для цієї публікації вірші Надії Шульжук. І вирішила: хай до читачів промовляє кохання, яке у її житті було єдиним, неповторним, чистим, глибоким, як велика повноводна ріка.
Надія ЯрМолюк.
* * *
Ми тільки вдвох під місяцем і небом.
Такий незвичний цей осінній вечір.
Не спішимо. Так легко біля тебе. Я й не соромлюсь рук твоїх на плечах. Немає слів. Ми мовчимо навмисне. Вже стільки сказано і стільки пережито. Аж раптом вітер засміявсь на вишні, І впав той сміх на землю жовтим листом. Ось наша хата. Хризантеми квітнуть Все жовтим цвітом. Все чомусь лиш жовтим. Зітхає сад і від журби за літом Під ноги стеле ніжну позолоту. Чиясь за обрій покотилась зірка. Спливає ніч з долин туманом сивим. Буває важко нам. А то й до сліз нам гірко. Що не кажи: життя таки красиве.
* * *
Пахне вітер соком ожини, Захмеліло від нього серце. Наді мною печаль пташина По-осінньому тихо в’ється.
Синє небо таки ще синє. Встало сонце, росою вмите... Зустрічаються сум осінній, Сум осінній й тривога літа.
Зустрічається літо й осінь На глухих перехрестях долі… Вже й отави лягли в покоси І сивіє туман у полі.
Пахне вітер соком ожини. Сумно пісня пташина ллється. Скільки років твоя дружина –
Від очей твоїх мліє серце.
* * *
Грію руки в твоїх долонях,
У твої задивляюсь зіниці...
Постарів, посивіли скроні, Бо ж летять ці літа, як птиці. У твої задивляюсь очі. Тридцять весен - не день осінній.
Теплий спогад мій сон лоскоче -
Дощ травневий у день весілля.
... Це життя - як стернисте поле
(Скільки співу над ним злилося!) -
Йдеш за піснею - в ноги коле,
Повертаєшся - поколовся.
Все було. Але ти зі мною.
(Не зламали жалі й спокуси…)
Тихий вечір застиг в спокої
І сніжинки в долоні трусить.
* * *
Ще день один за горизонтом зник, Лиш в спогадах колись озветься, може. Схилився сон на край моїх повік, Але заснути знов таки не можу.
Не самота тривожить. Не жалі, Бо ж поруч ти - моя опора й сила. Заворушився вітер у гіллі - І яблуня плоди свої зронила. Тривожно так вистукують вночі –
Бач, віджили, не дочекавшись строку. Валяються під плотом, гниючи, Не вистигли, не налилися соком.
Вже над землею й досвіток завис, У вікна світить ніжно - волошково... З розгону впало яблуко униз –
У грудях серце стрепенулось знову.
* * *
Ще не жнива. А пахнуть так лани, І так п’янить це квітування жита.
Гуркоче громом тихим з далини, І жде дощу сухе гаряче літо.
Лиш нам нема спокою на душі. Така краса - і невимовна мука. Ми стоїмо з тобою, як чужі, Я аж боюся взять тебе за руку.
Всього боюсь: і погляду з-під вій, Твоїх зітхань, і каяття, і слова. Ти був не чийсь. Завжди був тільки мій У радості, у горі, у любові.
Тепер не так. Я слухаю тебе... Якби ж слова могли загоїть рани! Вгорі над нами небо голубе, А поруч ти - чужий і мій коханий.
* * *
У лісі сумно. Плаче десь сова.
Голосить вітер у гіллі безслізно... Ми мовчимо. Згадай старі слова, Скажи їх знов, скажи, поки не пізно. А дощ іде. І мокрий день сичить, У полум’ї кленовому згорає. Така звичайна й неповторна мить, Немов стою я у воротях раю. І поруч ти. Не хтось. А тільки ти. От і життя - як ці дощі осінні. Усе було. Що не було, - прости: Всепрощення - то наших душ спасіння. У лісі сумно. Не кричить сова. Голосить вітер у гіллі безслізно. Помовчимо. Забудь старі слова. Бо всеодно вже їх казати - пізно.
* * *
Закрию двері з середини хати.
Крізь коридору сіру пелену
Веду з собою вечір ночувати,
Допоки на порозі не заснув.
А за дверима залишились зорі
(І не почують, скільки їх не клич!)
Потру рукою на шибках узори
І рукавиці покладу на піч.
…Спливе на душу все, що перетліло,
Що відболіло, знов переболить.
Прикритий зверху покривалом білим
В твоїй постелі пізній вечір спить.
***
Загубили стежку. Йдемо навмання…
Без тебе прожити я не можу й дня. Без твойого слова, без очей твоїх-
Хоч слова полова. Хоча плач - не сміх.
Де дороги болю заплелись в одну, Нам гірчив з тобою присмак полину. Не цвіли нам весни посеред зими, І зірок із неба не хапали ми.
Ні до чого сльози. Нічия вина.
Обліпила коси срібна сивина. Дзвонить осінь в вересі, осінь золота. Світять з того берега молоді літа.
Загубили стежку. Йдемо навмання. Без мене прожити ти не можеш й дня. Без мойого слова. Без очей моїх –
Хоч слова - полова. Хоча плач - не сміх.
* * *
Сперся вечір в причілок хати,
Виколисує тишу сонну... Я б хотіла тебе обняти,
А ти - не вдома.
Повний місяць завис над мостом. Хвиля з хвилею там хлюпоче... Я хотіла б глянути просто
У твої очі.
Просихає гніздо зчорніле -
Скоро сядуть туди лелеки.
Щось сказати тобі хотіла б,
Та ти далеко.
6 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
6 серпня 2013 року
Село Князівка роз ташоване на берегах річок Случ та Бобер за 17 кілометрів на схід від ра йонного центру.
У селі нараховується 460 дворів. Тут по-
бутують народні назви вулиць-островів (прибувала вода з річки і підтоплювала частину села. Вулиці були як на ост-
ровах). Трихонівка - колись на горі жив ду же старий дід Трихон.
Піщанка - піщана й малородюча зем-
ля. Хутор - вулиця, яка знаходиться да-
леко від села, роз'єднує вал через гало: «Жи вуть як на Хуторі», - кажуть у на-
роді. Млинок - кілька хат, роз міщених на болотистій землі поблизу ставка, де колись стояв млин. Далі Підставок - та-
кож декілька хат. Млинок і Підставок це одна велика вулиця, яка простягну-
лася далеко в ліс. А ще є Горобіївка, Со-
бача та Молодіжна.
У Князівці є багато озер, зокрема, Гни-
ле, Кринка, Чепіль, Кня же. Найбільше озеро - Княже. Його гли бина досягає місцями до 8 метрів, ширина до 1 кіло-
метра.
Є також урочища: Панське, Комаро-
ва лучка, Нива, Березник, Гумнища, За-
перегородь, Замете, Крилка, Смолова града, Куп'є, Вели кий город, Виходське гало, Мостища.
Розмовний діалект князівців відрізня-
ється від навколишніх сіл району. Одну й ту ж пісню співа ють по-різному.
А ще в селі ростуть дуби, які не одну війну бачили, не одну істо рію розказали б. Є дуби, яким по 700-1000 років. Люди розпові дають багато цікавих історій про дуби.
В селі й довколо нього налічується біль-
ше 12 гнізд білих лелек і одне гніздо чорні леле ки звили далеко в лісі. Люди кажуть: «Де сіно косив?», «Коло буськового ку-
бла ». Прилітають вони і до села. Кожної весни люди ждуть їх повернення. У на-
роді кажуть, що щаслива та сім'я, біля хати якої лелеки звили гніз до.
Займається населення у вільний від повсякденної праці час риболовлею, бджільництвом і ткацтвом. Житель села Беб'як Петро Васильович усе своє життя присвятив «божій комасі», як він каже. Усі вулики в ньо го бортні «ду-
пленки». Вули кам по 200 років, а то й біль ше, ще його діда, прадіда. Меду Пе-
тро Васильович не продавав. Він тримав його для пригощання гостей, а з воску робив свічки для свят, весіль.
У річках водилася дуже велика риба. Один чоловік хотів перей ти через річку Бобер, бачить: у воді дуб лежить. Сту-
пив і... шубов снув у воду. А це був вели-
кий сом.
А ще кажуть, що між селом і хутором протікає нафта. Є великі запаси білої глини. Найякісніша глина для виготов-
лення цегли -жовта. У Князівці чудова природа і привітні люди.
ЛЕГЕНДИ
(В текстах збережено лексику оповідачів)
Бджоли
Колись давно в нашому краю не стало бджіл. Чи вимерзли, чи повтікали, хто його знає. Зосталися вулики порожніми. Пора вже і роїтися, а їх ніде нема. От якось зі-
бралися старі люди і стали радитись, що робити, як повернути бджіл. Вирішили зі-
братися не далеко від села біля старого дуба. Принесли з собою старого смольно-
го вулика з усім, що було всередині: віск, мед. Розклали багаття, положили наверх вулик. І стали чекати, чи прилетять бджо-
ли на запах меду, чи ні. Ось вулик горить, у повітрі запахло воском, медом і смо-
лою. Віск плавиться і тече, а вогонь з'їдає його своїми язиками. Старі діди позаку-
рювали і ждуть.
Повернуло на другу половину дня, а бджіл усе нема. Догорають
останні головешки і як магма тліють за-
лишки вулика. Запала тиша, хто знає скіль-
ки часу пройшло, уже й не сподівались. Аж хтось закричав: «Є, прилетіла, будемо з бджолами». Десь узялася одна бджілка, вона прилетіла на запах згорілого вулика.
Незабаром в наше село прилетів вели-
кий рій, поселився він у лісі. А в тому рою була цариця набагато більша за матку. З тих пір бджоли і зараз є у нас.
Бусьок
Давно це було, ще за язичницьких часів. Прилетів якось бусьок в село і сів на дубі. Заклекотав, обскубав пір'я, став і стоїть. Люди ще такого птаха і не бачили. Поду-
мали, що то якийсь бог. І вирі шили задо-
брить буська. Стали по черзі носить йому вареники з білої муки. Настала черга бід-
ної жінки, в якої і не було білої муки. То вона наварила з гречаної і принесла в дари, та бусьок, насидівшись, знявся і по-
летів. Тоді люди накричали на жінку, що з чорної муки вареників наварила. Ніби-
то бусьок розсердився і полетів від них.
Пава
Перед Паскою у Великодну суботу на Всеношну люди повинні поробити усе, всю роботу. Помитися, одягнутися у все найкраще і це все до дванадцятої ночі, а далі навіть птахи гнізда не в’ють, так у на-
роді кажуть.
Колись давним-давно, ще не за наших часів, заходилася пава прикрашати на Паску свого нареченого, а часу було до 12 ночі. Вона йому кожну пір'їнку перебра-
ла, різними барвами розмалю вала, різну одіж приміряла, то золото, то срібло, щоб усякими барвами грало, виблискувало. Як знала, так і вбирала, а коли на реченого вбрала - любо було глянути. Хвіст веєром на сонці грає, на голові - корона. Зади-
вилася пава на свого нареченого, та ось біда - північ настала. Собі тільки вспіла, що корону на голову на класти. Так і хо-
дить по цей день як проста індичка, тіль-
ки з коро ною.
Ян
Поїхав дядько на Яна волами (6 липня) в ліс по дрова. Розпряг воли, пустив пасти-
ся, а сам рубає та складає на віз дрова. Ніч мі сячна, хоч голки збирай. Воли паслися і пішли помалу в ліс. Дядь ко і незчувся де поділись. Уже й додому треба, а воли про-
пали. Пішов шукати. Шукав, шукав - ніде не видно й не чутно. Чоловіка вже й душа бере: і вовки в лісі, і ніч надворі. Довго хо-
див, вже й страху натерпівся, і не радий тим дровам. Раптом чує: трава бала кає і звірина всяка. Диво думає, здурів чи що? Аж раптом його віл каже до другого: «Кудлатий, ти чуєш, хазяїн іде», «Що, що, завт ра знов у ярмо? ». Дядько чує, його воли балакають. Прийшов, за брав воли і все дивується. Усе зілля, трава розказує, од якої вона хвороби. Запріг воли, приїхав додому з дрова-
ми. Розпряг, дав їсти волам і пішов відпо-
чивати та розказувати жінці про дивину, яка сталася з ним. Та сів на порозі роззу-
тися, скинув постоли, розмо тав онучі і вся дивина пройшла. Не став чути ні трави, ні птахів, ні звірів.
А тої ночі цвіла папороть. Чоловік ходив по лісу. Знайшов десь ту папороть, цвіт на-
сипався на постоли от і став усе чути і зна-
ти, а коли вдома скинув постоли, цвіт ви-
сипався і чоловік усе забув.
Мурашине масло
У Купальську ніч люди вірили в цілющу силу цвіту папороті. У цей час лісові му-
рашки, в яких велика сила і великий му-
рашник, викачують з-під землі зі свого тай-
ника грудку білого масла і буває вона з кі-
лограм, може, менш чи більш, для пере-
сування чи про вітрювання. Хто знайшов таке масло, його треба негайно забра-
ти в посудину, бо воно дуже скоро роз-
тає і мурашки швидко хова ють його від людського ока. Це масло має дуже цілю-
щі властиво сті, слугує людям за мазі від різних хвороб.
Купальське золото
Купальська ніч - дивовижна. Таємни-
цю цієї ночі простим лю дям не збагнути. У Купальську ніч з-під землі на поверх-
ню вихо дить золото, щоб пересушити-
ся. Люди бачили, як воно горіло голубим вогником. Про це золото є багато легенд. Ось одна з них.
Пішла по селу чутка, що десь закопано 30 пудів золота, але ніхто не знає, де саме воно знаходиться. Золото було польське. Поляки чи повмирали, чи виїхали, хтозна… Ось одна жінка й заходилася його шукати. Взяла лопату і все кругом ходила і копала. І таки, кажуть, знайшла в Глибокій долині. Викопала тільки п'ять пудів, а решта вте-
кло під землю. Можливо, якраз пересушу-
валося. Оце скільки лежить років у землі, а на Купальську ніч виходить і кож на мо-
нетка горить голубим вогником. Якщо по-
бачите вогник чи сяйво із землі, скоріше біжіть, скидайте черевик і кладіть його в той вогонь, то по черевик і копати треба. У ту мить, як побачиш, що воно втікає, ки-
дай черевик, тоді воно застигає. Не всім щас тить. А ось побачити, то є й такі люди, хто бачив.
Княже озеро
Жили собі князь із княгинею. І була в них донька. Землі в князя були родючими. Кру-
гом ліси, болота, річки. Мав князь для сво-
го обиходу великий город, де люди працю-
вали. Близенько стояли маєток і церква.
Коли люди працювали, маленькі діти гра-
лися. З бідними дітьми гралася і князева донька. Спливали роки, діти підростали.
Полюбила князева донька бідного се-
лянського хлопчину. Лю билися, втікали на луг, під дубами слухали пташиних пісень. Дішло діло до весілля. Заслав хлопець до князя сватів, щоб одружитися.
Князь був сердитий, кровожерливий чо-
ловік, а ще гірша його дружина. Вони ви-
гнали сватів з маєтку, ще й побили. Хло-
пець ба чить, що нема діла, - вирішили об-
вінчатися таємно від батьків. На значили день для вінчання. Князь з княгинею і не підозрювали нічого.
Ось нарешті настав довгоочікуваний день. На вінчання зібрало ся майже все село. Церква була переповнена. Співає хор. Моло дята стали під вінець. Іде відпра-
ва. Та хтось доніс князю, що його дочка він-
чається у церкві з простим хлопцем таєм-
но. Князь роз сердився, закричав, заволав. Княгиня кляла свою дочку сильни ми про-
кльонами: «Де будеш вінчаться, щоб там озеро стало». Сильні були прокльони. Як грім серед ясного неба щось під зем лею загуло, потемніло, затріщало. Наступи-
ла повна темрява, світу білого не видно. Церква стала плавно іти під землю, фон-
тани води стрімко вибивались з-під землі, ось і заховались купола церкви. А на її місці утворилось красиве озеро. Вода поглинула цілу церкву разом із людьми. У народі ста-
ли називати це місце Княже озе ро. Люди кажуть, що вода в ньому цілюща, забирає негативну енергію і виділяє позитивну. До-
бре посидіти біля нього хоча б пів години.
Як чоловік на Паску рибу ловив
Це було зовсім недавно. Закортіло риба-
ку риби на Паску.
А що вже рибак був!.. Без риби ніколи до-
дому не повертався.
А було це на перший день Паски, усі люди до церкви ідуть, а він - на озеро з вудка-
ми. Сів у човен, закинув вудочки і жде. Та риба чомусь не клювала. Тоді він вирішив перепливти на другий бік. Доплив до се-
редини і став, як укопаний. Човна і пово-
рухнути не можна було. Коли трохи роз-
виднілось, дивиться рибак у воду, а вни-
зу - церква із золотими куполами. А його човен над куполом на хресті стоїть. Зля-
кався чоловік, став Богу молитися. Аж тут дзвони задзвонили, люди із церкви поча-
ли виходити. Тоді і його човен зрушив з місця. Церкви на озері не стало. А рибал-
ка, пере ляканий, ледь доплив до берега.
Скрипаль
(правдива історія)
Жив у селі дід Влас. Ще молодим він на-
вчився грати на скрипці.
На той час скрипка була найкращою му-
зикою в селі. Як зберуть ся хлопці та ді-
вчата, як підуть парами в танець - курява стоїть. А скрипка і сміється, і плаче, аж за душу бере. І літом, і зимою діду є забав-
ка. Навіть колядувати ходив зі скрипкою. Та одного разу, зимою, діда замело снігом (зими були холодні тоді). Дід відморо зив собі пальці на обох руках, але все одно зі скрипкою не розлу чався. Тільки тоді, як діда Власа не стало, скрипку віддали в му зей, а діда Власа і тепер згадують. Який то був гарний скрипаль.
Про пана і кучера
Їхав якось дорогою пан із кучером. Ми-
нають панські землі, ліс, луги. Їдуть вони, та раптом коні зупинились. Дивляться, а на до розі лежить вуж, скрутився і гріється собі на сонечку. Ось пан до кучера каже:
- Стій! Забери цього вужа і з нього приго-
туєш мені обід. Поми єш його в 12-ти водах, та дивись, тільки не пробуй, а то тебе вб'ю.
- Добре, - сказав кучер. Скрутив якось вужа у мішок та й по їхали додому.
Помив вужа у дванадцятьох водах, зва
-
рив та й подає його до столу. Пан запитує в кучера: - Їв вужа? Той відповідає: - Ні, не їв. Пан: - Ну, дивись, а то вб'ю.
Скарби Князь-села
Кучера мучить думка, що ж то за вуж та-
кий? Як це його і мені скуштувати? Пан не вмер, то і я не вмру, - вирішив кучер. Краї з мисочки зішкріб, покуштував. Та що це за диво? Все навколо стало якимсь не та-
ким. Після обіду знову поїхали оглядати панські землі. Ідуть вони, а трави та собі, а та собі по черзі розповідають, від якої хвороби вона. Пан уважно прислухаєть-
ся, а кучер теж. Ось над дорогою стоїть великий колюк.
Хитаючись, каже: «А я - від чоловічого безпліддя”.
Кучер як засміється. Тут пан і здогадався що кучер теж їв вужа.
Приїхали до великого дуба, пан убив ку-
чера і закопав, щоб той нічого не розказав.
Знайшов пан другого кучера. Та і з ним сталося так само. І той не послухався нака-
зу пана, але проте він був хитрішим. Коли приїхав до того самого дуба, листя заше-
лестіло і розказало, що пан забив і закопав тут першого кучера. Та другий кучер не ви-
дав того, що все розуміє. Зате потім усьому селу розповів, яку таємницю приховує пан.
Чудо
Є таке
релігійне свято - Михайлове чудо. Багато різних по вчальних історій розпові-
дають жителі нашого села.
I. Один дядько будував дерев'яну хату. Та ось наступив день Михайлового чуда. І не робить не виходить, і робить - гріх.
Вирішив все таки будувать. Цілий день працював, утомився. По вечеряв, та й ліг спати. Зранку встає та й бачить - скільки вчора за день зробив, то за ніч все пороз-
кидано. Три дні чоловік будував хату і три ночі все якась сила розкидала. Тоді чоловік зрозумів свій гріх і сказав: «Скільки буду, на чудо робить не буду ». II. Один чоловік пішов красти буряки у колгосп. А то була ніч перед Михайловим чудом . Чоловік нарвав цілий мішок та й вийшов з поля, щоб ніхто не бачив. Сів від-
почити, аж чує -земля стугонить, десь бі-
жить кінь та ірже. Він озирнувся - ніде не-
має нікого. І так три рази. Чоловік дуже злякався. Він зрозумів, що то лякає його, мішка на плечі і пішов собі геть.
На Ганни
І. Свято Ганни є весною і осінню. Право-
славні святкують обид ва свята. Працюва-
ти на Ганни так само гріх. Одна жінка мала доч ку, яку звали Ганна. От разом з нею жін-
ка стала складати дрова в це свято. Склали майже усі за день. Мати була дуже задо-
волена роботою. Аж раптом як хтось поз-
кидав ті стоси дров на землю. Вони мало не прибили жінку.
II. Якось на свято Ганни чоловік із жінкою вирішили висипать картоплю у стебку , це ж не стукать. Носили півдня, потомили ся, сіли відпочити на дворі. Чують - двері у стебці закрились і вся бульба із засіка поси-
палась під двері та підперла їх ізсереди ни так, що з двору не влізеш. Мусив потім чо-
ловік виломувать двері. Кажуть, що то Ган-
на розсердилась і розкидала засіка.
Звиження
I. Звиження припадає на осінь. А легенда ця дуже давня. Це свято наганяє страх на лю-
дей. Забороняється ходити до лісу. А коли хто пішов, то довго шкодує і другим заказує.
Один день на рік, коли настає осінь, усі гади (вужі) ховаються на зиму. У них є пев-
ні кубла під землею, їх збирається дуже бага то. Які хочеш: маленькі, великі, сиві, бурі, чорні, плямисті… уся кої масті.
Якщо вірити легенді, то у них саме в цей день іде суд, який гад укусив людину чи худобину, того виганяють із кубла. І той лазить довго по землі, поки його хтось не заб'є. Така їм кара,
II. Є ще одна легенда про Звиження. Ле-
генда, чи, може, байка. Якось на Звиження йшла лісом дівчина і вела коня. Чи гриби збирала, чи ще щось. Аж тут побачила се-
ред моху силу - силенну вужів, які сплели-
ся один з одним. Вони повзали, сикались. Дівчи на перелякалася, похолола з ляку. А серед тих вужів лазить най більший, а на голові у нього виблискує корона. Дівчина чула про корону, та не знала, чи то правда. Вона зняла із свого волосся чер вону стріч-
ку та й кинула в середину кубла. Відвер-
нувши увагу вужів, сама схопила корону, сіла на коня і на всю швидкість стала тіка-
ти. Вуж кинувся наздоганяти: довго він ле-
тів за нею, та дівчи на була далеко. Ось так смілива дівчина здобула корону і завдяки їй стала знати все на світі.
Тетяна СТАРИНСЬКА.
«Літопис Березнівщини. Наукові записки Березнівського краєзнавчого музею. Випуск І». Рівне, 2011.
7
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
6 серпня
2013 року
Однокласники Іванюк І., Гунтік О, Широченко І., Ваник М., Тихончук О., Шнайдер О., Сидорчук Д., Ковпак О. Березнів-
ської гімназії глибоко вражені сумною звісткою – передчас-
ною смертю Буксанчука Дмитра і висловлюють співчуття рідним у тяжкому горі.
Сусіди Мамчури, Удодіки, Добровольські, Дзюби, Усачі, Мамчу-
ри висловлюють глибокі співчуття Буксанчук Аллі, Гайдук Олі, їх ро-
дині з приводу тяжкого горя – передчасної смерті сина, племінника.
Колектив районного суду висловлює глибокі співчуття Семенчу-
ку Анатолію Івановичу та його сім’ї з приводу тяжкої втрати – смер-
ті тещі, матері, бабусі.
Колектив Грушівської ЗОШ висловлює сердечні співчуття Яницькій Тетяні Антонівні та Яницькому Леоніду Сергійовичу, їх родині з при-
воду смерті дядька.
Сім’ї Гуляр Тамари, Попач Лариси висловлюють глибокі співчуття Ми-
ронець Галині та Натяжко Людмилі з приводу тяжкої втрати – смер-
ті брата, дядька.
Колектив дитячого відділення висловлює глибокі співчуття медсе-
стрі Мазепі Галині Семенівні та її дітям з приводу непоправної втра-
ти – смерті чоловіка, батька.
Колектив економіко-гуманітарного ліцею висловлює щирі співчут-
тя Ренжиній Наталії Іванівні з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив економіко-гуманітарного ліцею глибоко співчуває Ціпан Оксані Леонідівні з приводу передчасної смерті чоловіка.
Колектив продоб’єднання райСТ сумує з приводу передчасної смер-
ті колеги Ціпана Миколи Володимировича.
поМ’яніМо
СВІТЛА ПАМ’ЯТь
ЛяхоВеЦька неля Миколаївна
(01.12.1965 – 02.08.2002)
Пам’ятаємо все, мила наша, щиру посмішку, розумні гарні очі, голос твій бринить в душі у нас, а разом з ним – печаль, розлука. Без тебе, рід-
на, сонечко не гріє, і щастя вже нема на світі цім, і хвиля радості вже серце не зігріє, і ти, рід-
ненька, не вернешся з небуття. Царства Небесного, ві-
чного спокою душі.
Батьки, діти, сестра, брати, рідні.
продам штахети-напівкругляк
(L - 1,3; 1,6), доставка. Тел. 0678716896.
Продам мобільні та стаціонарні кондиціонери
. ціна від 2200 грн., холодильники від 2000 грн. 0963157872.
оГоЛоШення
про проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника пасажирів на автобусному маршруті загального користування у м.Березне
1. організатор конкурсу: виконавчий комітет Березнів-
ської міської ради.
2. порядковий номер та основна характеристика об’єкта конкурсу: об’єкт №1. Маршрут: вулиці Корецька (магазин «Околиця») – Лесі Українки – Садова – Лугова - Будівель-
ників – Ціолковського – Андріївська – Київська – Чорново-
ла - Андріївська - Корецька. Режим руху:
№
п/п
назва зупинки Час зупинки
1. вул. Корецька (м-н «Око-
лиця»)
7-30 8-30 9-30 12-30 13-30 16-30 17-30
2. вул. Лесі Українки (Свято-
Мико-лаївський храм)
7-33 8-33 9-33 12-33 13-33 16-33 17-33
3. вул.Лесі Українки (кіоск) 7-35 8-35 9-35 12-35 13-35 16-35 17-35 4. вул. Садова 7-38 8-38 9-38 12-38 13-38 16-38 17-38 5. вул.Лугова 1 7-41 8-41 9-41 12-41 13-41 16-41 17-41
6. вул.Лугова 2 (на вимогу) 7-45 8-45 9-45 12-45 13-45 16-45 17-45 7. вул.Теклівська (автоколона) 7-47 8-47 9-47 12-47 13-47 16-47 17-47
8. вул.Будівельників (м-н «Бу-
дівельник») 7-50 8-50 9-50 12-50 13-50 16-50 17-50
9. вул.Будівельників(школа) 7-53 8-53 9-53 12-53 13-53 16-53 17-53
10. вул. Ціолковського (м-н «Об-
нова»)
7-55 8-55 9-55 12-55 13-55 16-55 17-55
11. вул.Ціолковського (м-н «Оль-
вія»)
7-58 8-58 9-58 12-58 13-58 16-58 17-58
12. вул.Андріївська (автовокзал) 8-00 9-00 10-00 13-00 14-00 17-00 18-00
13. вул.Андріївська (стоматпо-
ліклініка)
8-05 9-05 10-05 13-05 14-05 17-05 18-05
14. вул.Київська (поліклініка) 8-07 9-07 10-07 13-07 14-07 17-07 18-07
15. вул.Чорновола (гімназія) 8-09 9-09 10-09 13-09 14-09 17-09 18-09
16. вул.Андріївська (автовокзал) 8-20 9-20 10-20 13-20 14-20 17-20 18-20
17. вул.Андріївська (стоматпо-
ліклініка)
8-23 9-23 10-23 13-23 14-23 17-23 18-23
18. вул.Корецька (сквер Слави) 8-25 9-25 10-25 13-25 14-25 17-25 18-25
19. вул.Корецька (магазин «Лас-
тівка»
8-27 9-27 10-27 13-27 14-27 17-27 18-27
20. вул.Корецька (м-н «Око-
лиця»
8-30 9-30 10-30 13-30 14-30 17-30 18-30
Перевезення проводиться постійно. Вихідні дні - субо-
та та неділя.
3. Умови конкурсу затверджені рішенням виконавчого комітету №447 від 25 липня 2013 року та оприлюднені на сайті міської ради www.berezne.org.ua.
4.порядок одержання необхідної інформації про об»єкт конкурсу: інформація про об»єкт конкурсу надається ви-
конавчим комітетом міської ради протягом трьох днів на підставі письмового звернення перевізника-претендента.
5. кінцевий строк прийняття документів для участі в кон-
курсі: 6 вересня 2013 року.
6. найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі: вико-
навчий комітет Березнівської міської ради. Режим робо-
ти: початок роботи – 8.00 год, кінець роботи – 17.15 год., обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год., п»ятниця – з 8.00 до 16.00 год., вихідні дні - субота, неділя. Адреса: вул.Ки-
ївська,5, м.Березне.
7. Місце та дата одержання бланків документів для учас-
ті в конкурсі: Березнівська міська рада (вул.Київська,5), з дати опублікування оголошення про проведення конкур-
су до 6 вересня 2013 року.
8. Місце, дата та час початку проведення засідання кон-
курсного комітету: Березнівська міська рада (вул.Київ-
ська,5), 24 вересня 2013 року, 10.00 год.
9. Розмір плати за участь у конкурсі: 1210 грн. 10. Телефон для довідок: 5-50-18.
Виконавчий комітет міської ради.
Магазину «Престиж» Потрібен на роботу Продавець. Вимоги: комунікабельність і бажання працювати. Тел. 5-66-74.
інформація про виконання районного бюджету Березнівського району за і півріччя 2013 року
ДохоДИ
код бю-
джетної класифі-
кації до-
ходів
найменування доходів
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
фактичне ви-
конання за і півріччя 2012 року
фактичне ви-
конання за і півріччя 2013 року
фактичне виконання за і півріччя 2012 року
фактичне виконання за і півріччя 2013 року
фактичне виконання за і півріччя 2012 року
фактичне виконання за і півріччя 2013 року
1 2 3 4 6 6 7 8
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 6 495,8 7 133,6 6 495,8 7 133,6
11020000 Податок на прибуток підприємств 36,1 15,9 36,1 15,9
13050000 Плата за землю 0,0 0,0
21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комуналь-
них унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету
16,3 7,3 16,3 7,3
21110000
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогоспо-
дарського виробництва
24,9 0,8 24,9 0,8
22010300
Реєстраційний збір за проведення держав-
ної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
13,6 7,2 13,6 7,2
22080400
Надходження від орендної плати за корис-
тування цілисним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комуналь-
ній власності
29,1 54,1 29,1 54,1
24060300 Інші надходження 5,2 45,4 5,2 45,4
25000000 Власні надходження бюджетних установ 796,0 907,4 796,0 907,4
90010100 Разом доходів власних та закріплених 6 596,1 7 263,5 820,9 908,2 7 417,0 8 171,7
41020100 Дотація вирівнювання з державного бюджету 70 541,8 79 057,0 70 541,8 79 057,0
41020600
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості
319,2 446,2 319,2 446,2
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
57 043,0 68 579,1 1 356,6 1 150,1 58 399,6 69 729,2
41035000 Інші субвенції 1 217,4 100,2 62,6 134,5 1 280,0 234,7
41035200 1 657,4 0,0 1 657,4
90010300 Всього доходів 135 717,5 157 103,4 2 240,1 2 192,8 137 957,6 159 296,2
ВИДаТкИ
код функ-
ціональної класифіка-
ції видатків
найменування видатків та кредитування
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
касове ви-
конання за і півріччя 2012 року
касове ви-
конання за і півріччя 2013 року
касове ви-
конання за і півріччя 2012 року
касове ви-
конання за і півріч-
чя 2013 року
касове ви-
конання за і півріччя 2012 року
касове ви-
конання за і півріччя 2013 року
10000 Державне управління 458,8 458,8 452,4 458,8
70000 Освіта 44360,7 47410,0 1148,7 774,1 45509,4 48184,1
80000 Охорона здоров`я 16004,1 16704,5 533,1 704,0 16537,2 17408,5
90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 59466,2 71631,1 63,1 121,1 59529,3 71752,2
110000 Культура і мистецтво 3319,9 3663,5 128,9 126,1 3448,8 3789,6
120000 Засоби масової інформації 152,5 137,0 0,0 152,5 137,0
130000 Фізична культура і спорт 1588,5 1757,8 14,6 25,5 1603,1 1783,3
160000
Сільське і лісове господарство, рибне госпо-
дарство та мисливство
30,0 5,0 20,0 50,0 5,0
170000
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, те-
лекомунікації та інформатика
266,8 218,2 0,0 266,8 218,2
180000
Інші послуги, пов`язані з економічною діяль-
ністю
175,0 2,9 0,0 175,0 2,9
210000
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситу-
ацій та наслідків стихійного лиха
20,0 35,0 0,0 20,0 35,0
240000 Цільові фонди 129,9 65,6 129,9 65,6
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 107,3 685,7 26,9 323,0 134,2 1008,7
900201 Разом видатків 125943,4 142709,5 2065,2 2139,4 128008,6 144848,9
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
100,0 0,0 100,0
900202 Всього видатків 125943,4 142809,5 2065,2 2139,4 128008,6 144948,9
250311
Дотації вирівнювання, що передаються з ра-
йонних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значен-
ня) бюджетів
7843,3 9010,7 7843,3 9010,7
250313
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості міс-
цевих бюджетів
318,6
250315 Інші додаткові дотації 2491,9 1900,0 2491,9 1900,0
250354
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ре-
монт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
1356,6 1528,9 1356,6 1528,9
250380 Інші субвенції 498,4 340,7 263,3 184,7 761,7 525,4
90203
Всього видатків за функціональною класи-
фікацією
137095,6 154060,9 3685,1 3853,0 140780,7 157913,9
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи іV-ї категорії серії В-іі № 024946 видане на ім’я нітчука ана-
толія Миколайовича.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї серії Вк № 022532, видане на ім’я кравець олесі Миколаївни.
вважати недійсним
В зв’язку з своєчасною підготовкою до опалювально-
го періоду 2013-2014 рр. КП «Березнекомунсервіс» про-
довжує надавати послуги по огляду димових і вентиля-
ційних каналів та безоплатну консультацію по їх вста-
новленню та догляду.
Адреса: м.Березне, вул.Буховича,58 (за старим «Аваль» банком по дорозі на с.Городище), тел. для довідок: 5-45-82; 5-32-10; 0968705432 - Кузьмич М. М.
6 серпня 2013 року
8
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
Засновники:
Березнівська районна рада, районна державна адміністрація,
трудовий колектив редакції.
Видавець:
трудовий колектив редакції.
наша адреса: 34600, м. Березне, вул. Київська, 7.
Телефони: головного редактора - 5-49-91, заступника головного редактора - 5-36-02, редактора відділу, бухгалтера - 5-42-13, відповідального секретаря, коректора - 5-36-15.
E-mail: visnik_b@ukr.net
Газета набрана і зверстана в комп’ютерному центрі “нВ”. Віддруковано видавництвом “А-прінт” ТОВ «ДІМ», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28.
Зам. № 1574.
Обсяг 1 друк. арк. Друк офсетний.
Індекс 61309. Тираж 7150. Ціна 80 коп.
Реєстраційний № РВ-242, 12 липня 1999 р. Газета виходить у вівторок і п’ятницю.
Редакція залишає за собою право скорочувати та редагувати матеріали. Позиція автора публікації не завжди збігається з позицією редакції. Автори і рекламодавці несуть відповідальність за достовірність інформації. Матеріали зі значком ℗
- рекламні.
Заступник головного редактора н. М. яРМоЛЮк
тел.: (0352) 52-27-37, (067) 350 17 94
сайт: http://а-print.com.ua
білоруські газосилікатні блоки
тзов «кар.Єр.Буд»,
тел. 0673630163. .....................................................
камінь, щебінь, відсів, вапно, цеглу червону, силікатну та вогнетривку, вібропресова-
ні блоки, цемент, шифер. Тел. 0967302531.
........................................................
камінь, щебінь, вапно, вап-
няк, цеглу, ЗІЛ, КамАЗ. Тел. 0967359609.
.....................................................
щебінь, камінь, відсів різ-
них фракцій від 1 до 35 тонн, постійно. Тел.: 0971098307, 0978393306.
........................................................
блоки вібропресовані і ракуш-
няк, бетонні загорожі. Тел.: 0985004551, 0673601479.
...................................................
недорог о ав томобі ль «Фольксваген-каді», 2005 р.в., чорний, пасажир, 1,9 турбоди-
зель, кондиціонер, в хорошо-
му стані (не битий, не фар-
бований). Тел.: 0685628068, 0685713580.
........................................................
автомобіль «гольф-2» на за-
пчастини. Тел. 0687587951.
........................................................
терміново автомобіль ваЗ-
2107 у відмінному стані. Ціна договірна. Тел. 0978391529.
........................................................
автомобі ль «Фольксва-
ген в-2» (крокодил). Тел. 0686475387.
........................................................
причіп одноосьовий, станок стругальний саморобний, де-
шево. Тел. 0687583246.
........................................................
ктн навісний. Тел. 0967288281.
........................................................
ктн «Білоруський» - навісний. Ціна договірна. Тел. 0969155036.
........................................................
трактор ЮмЗ-6, 2001 р.в., в хорому стані, причепи 2-птС-4. Тел. 0967488014.
........................................................
незавершене будівництво триповерхового будинку, вул. Прислучанська, 10, земельна ді-
лянка 0,13 га, світло 380 кВт, вода, газ. Тел. 0966493334.
........................................................
хату в с. Яблунне, вул. Моло-
діжна, 18. Тел. 0679396861.
........................................................
будинок по вул. Корець-
кій,111. Ціна договірна. Тел.: 0963091174, 0671727079.
........................................................
дитячий відді л, магазин «для вас», ііі поверх. Ціна до-
говірна. Тел. 0671004629.
...................................................
земельну ділянку 12 соток біля дендропарку, є комуніка-
ції. Тел. 0685146985.
земельну ділянку під будівни-
цтво в с. Городище, вул. Квітне-
ва, 8. Тел. 0686292725.
........................................................
три м’які частини в хоро-
шому стані. Тел.: 0962943643, 0979205730.
........................................................
бензопилу STIHL 2,6 кВт, нову, шина 45 см, високооборотис-
та, хороша компресія – 500 грн., бензопилу STIHL 2,6 кВт, нову, катушка+диск в подарунок – 700 грн., гарна якість, є всі запчас-
тини. Тел. 0685394200.
...................................................
добру корову з четвертим телям, с. Велике Поле. Тел. 0966832467.
...................................................
коня віком 13 р., корову черво-
но-рябу, автомобіль «маз-
да-626», 2.0 дизель, 1986 р.в., дешево. Тел. 0685147929.
........................................................
молочну добру корову на ви-
бір, автомобіль «ауді-100», ди-
зель, 1988 р.в. Тел. 0686455088.
........................................................
кобилу же ре бну. Те л. 0989100054.
........................................................
спокійну кобилу (сіра). Тел.: 0672650918, 5-48-83.
........................................................
доброго робочого коня. Тел. 0983892886.
........................................................
коня, козу і двоє козенят. Тел. 0686475395.
........................................................
коня віком 2,5 року і лоши-
цю 1,3 місяця. Тел. 0986507951.
........................................................
корову в с. Колодязне. Тел.: 0685713411, 0977001699.
........................................................
корову-первістку, чорно-
рябої масті. Тел. 0680394090.
........................................................
добру молочну корову. Тел. 0671724079.
........................................................
б/в зимово-літню дитячу ко-
ляску в хорошому стані. Тел. 0977954937.
........................................................
гусей, курей, тільну тели-
цю з доброї породи, косилки до трактора т-16 і кінну. Тел.: 0971852420, 0971855777.
........................................................
солому, можлива доставка. Тел. 0986159487.
........................................................
сіно та солому в тюках. Тел. 0961127568.
........................................................
сіно, солому вівсяну. Тел. 0968102172.
........................................................
б/в ліжко «міленіум» дво-
спальне (2.0 х1.60 м) в хорошо-
му стані. Тел. 0964573017.
на роботу потрібні столяри, пилорамники (на місяць). Тел. 0503461264.
...................................................
здам в оренду складські при-
міщення площею 40 м
2
, 60 м
2
, 200 м
2
. Тел. 0673607436.
...................................................
винайму квартиру. Тел. 0673640525.
ремонт та перетягуван-
ня м’ яких меблі в, помі рні ціни, якість гарантована. Тел. 0987031865.
...................................................
настройка, чистка, регулю-
вання фортепіано. консульта-
ційні послуги. Тел. 0680259689.
Щебінь гранітний всіх фракцій, камінь червоний, відсів
. доставка 35 тонн. тел:. 0986015699, 0956855698.
продам
різне
врх, коней, лошат, телят. обміняю коня, корову. Тел.: 5-54-70, 0678111430, 0955355908.
.....................................................
постійно та дорого врх, коней, телят, лошат. Тел.: 5-53-46, 0673699895.
.....................................................
врх, коней, дорого. Тел.: 0679143039, 0664576660.
врх, шкіри врх, телят, ло-
шат, свиней та виконаю за-
бій. Тел. 0977760677.
.....................................................
земельну ділянку в м. Берез-
не, щоб були поруч світло і газ. Тел. 0986345955.
.....................................................
будь-які автомобілі, мото-
цикли, мопеди, можливі варі-
анти обміну або візьму під ре-
алізацію. Тел.0967373146.
куплю
Ремонт холодильників ВДоМа У ЗаМоВнИка.
МонТаж конДИЦіонеРіВ. Тел.: 0677105778, 0939817930.
гарантія на роБоту і вСтановлені ЗапчаСтини. павлушенко тамара володимирівна відзначає ювілей.
Пройшли, неначе мить, десятки літ, вони, як дощик, по тоненькій шибці, вони, як ніжні струни, в першій скрипці, нехай той цвіт повік не обліта, нехай струна співає, а не рветься, хай доля не скупиться на літа і Божа благодать в душі озветься. Нехай життя кві-
тує буйним цвітом, а день народження при-
ходить знов і знов, а доля хай дарує з кож-
ним роком міцне здоров’я, щастя і любов.
колектив магазину «для вас».
володимира андрійовича Сидорчука вітаємо з ювілеєм і днем повітряно-десантних військ (вдв).
Бажаємо з кожним роком ставати багат шим на здоров’я, радість, успіхи. Нехай те пло та затишок тво-
єї родини захищає тебе від життєвих негараз-
дів, друзі будуть по руч у потрібну хвилину, а кожен день буде осяяний почуттям любо-
ві і взаєморозуміння. Нехай достатком по-
вниться дім, а людська повага буде джере-
лом щастя й оберегом від усіх бід.
З повагою друзі рдо вінниця, велика молдаванца, естонія, Севастополь.
З 1 по 31 серпня у магазині жіночого одягу «СоФі», що по вул. андріївській № 3 (маркет РікоС), ДіЮТь ЗнИжкИ
20%
на весняно-літню колекцію одягу. Чекаємо на вас з 10.00 до 18.00.
кравець Юрій Сергійович з друхова сьогодні відзначає день народження.
Ми вітаєм тебе з днем народження і бажаєм тобі тепло-
ти. Щоб завжди по життєвій дорозі сміло й твердо зумів ти іти. Ми бажаєм, щоб сонце привітне тобі шлях освітило в житті, а тим сонцем - є милість Спа-
сителя, тож нехай вона світить тобі. Ми бажа-
єм, щоб доля відрадніше зігрівала дороги твої і щоб кожен, хто горем обтяжений, був зігрітий словом твоїм. Щастя і здоров’я на довгі роки.
дружина, сини олег, михайлик, донька каріна.
Магазин «Жива»
ЗнИжкИ на весь товар Магазин «Бочка» (навпроти автовокзалу).
до 50% Любов Плескач підійшла до свого першого мо-
лодого ювілею – п’ятиріччя трудової діяльнос-
ті – з вагомою відзнакою. Нещодавно під час святкування Міжнародного дня кооперації го-
лова правління райСТ Катерина Чухрай вру-
чила їй грамоту правління і подарунок за сум-
лінне виконання обов’язків. А працює дівчина продавцем у супермаркеті, зустрічає, обслуговує і проводжає покупців при-
вітною усмішкою. Своїми наставниками моло-
дий спеціаліст вважає завідуючу зміною Ната-
лію Марковець, старших колег-продавців Аллу Кравчук, Ольгу Рибачук, з повагою ставиться до всіх членів колективу. Роботу свою Любов Плескач любить і вважає, що з вибором про-
фесії не помилилася.
Фото Надії Ярмолюк.
Сидорчук людмилу яківну, головного бухгалтера, колектив комбінату громадського харчування вітає з ювілеєм.
Від щирого серця бажаєм здоров’я, без нього не-
милі ніякі діла. В здоров’ї – багатство і радість і більшого щастя на світі нема. Хай Матір Божа береже Вас всюди, нехай шанують добрі люди, нехай обминають всі болі й тривоги. Хай довгою буде життєва дорога.
Савчук марію володимирівну з тишиці вітаємо із 25-річчям.
Усе, що в серці маємо, ми від душі тобі ба-
жаємо! Без сліз, без горя, без біди живи в ра-
дості завжди. Нехай здоров’я не підводить, хай горе дім завжди обходить. На радість всім живи 100 років та май щастя, силу, спокій. Вітаєм щиро тебе сьогодні. Хай буде щастям кожна мить і твої задуми добротні нехай Господь благословить.
З любов’ю мати, батько, сестра і брат із сім’ями.
ТОВ «Західна каолінова компанія» прийме на рОбОТу праціВникіВ з вищою та середньо-технічною освітою. Оплата праці по співбесіді. Тел. 0979496551.
У зв’язку з підготовкою змін до «правил благоустрою міста Берзне», міська рада звертається до громадян міс-
та, суб’єктів різної форми власності надавати свої пропо-
зиції для врахування при прийнятті рішення.
пропонуємо відпочинок у криму
(с. штормове) -
500 грн.; ЗаліЗний порт
- 400 грн. (12 днів з проїздом)
комфортабельним автобусом «Сетра» з кондиціонером, телевізорами, туалетом. виїЗд - 13, 21 серпня. Є можливість влаштування проживання, харчування.
тел.: 0968696063, 0679327171.
продам трактор т-40 з плугом і косаркою, автомобіль ваз-2109, 1993 р.в., вишневий, в хорошому стані.
тел. 0678361496.
ВіЗьМУ попУТно паСажИРіВ Москва-Санкт-петербург
ДоСТаВка До МіСЦя пРИЗнаЧення
тел.: +380967558405, +79060727769.
Автор
sanich
sanich99   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
210
Размер файла
22 753 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа