close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Комплексна програма

код для вставки
Комплексна програма інноваційного розвитку ліцею ЗМІСТ
1. Паспорт Програми.
2. Пояснювальна записка.
3. Аналіз розвитку ліцею за 2004-2008 роки.
4. Пріоритетні напрямки й механізми реалізації Комплексної програми інноваційного розвитку Смілянського природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради Черкаської області на 2009-2014 роки.
5. Ліцейна команда.
6. Бізнес-план Комплексної програми інноваційного розвитку Смілянського природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради Черкаської області на 2009-2014 рр.
7. Додатки: модель випускника сучасної школи, призначення та основні завдання медіа-центру ліцею, опис діяльності підліткового клубу "Партнер", діяльність клубу (гуртка) "Школа лідера", опис діяльності ліцейного музею, пояснювальна записка до спецкурсу "Я - громадянин України", пояснювальна записка до роботи гуртка "Школа самозахисту".
І. Паспорт Програми
1.Найменування ПрограмиКомплексна програма інноваційного розвитку Смілянського природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради Черкаської області на 2009/2014 роки (далі Програма)2.Підстави для розробки ПрограмиКонституція України, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Державна національна програма "Освіта" ("Україна - XXI століття"), Національна доктрина розвитку освіти в Україні, державні програми: "Вчитель", "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки", "Програма розвитку загальної середньої освіти на 2000-2010 роки", Державна цільова соціальна програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, Положення "Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності"3.Замовник ПрограмиРада ліцею4.Автори ПрограмиАдміністрація ліцею
Представники органів самоврядування5.Мета Програми* оволодіння інноваційними педагогічними технологіями з метою створення умов для продуктивної діяльності ліцеїстів та вчителів;
* розвиток компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві6.Завдання Програми* підвищення якості освіти;
* удосконалення змісту освіти, технологій, форм та методів навчання;
* збереження контингенту ліцею як провідного навчального закладу міста та області на наступні роки;
* перетворення Смілянського природничо-математичного ліцею на науково-методичний центр для вчителів міста;
* створення умов для професійного й особистісного росту вчителів ліцею;
* розробка шкільних проектів і програм;
* сприяння професійному самовизначенню ліцеїстів ІІ. Пояснювальна записка
"Ми або шукаємо шлях, або прокладаємо його"
Ганнібал
"Для того, щоб мати майбутнє,
необхідно бути готовим зробити щось нове"
Пітер Друкер
"Люди, які втілюють ідеї і поширюють їх, керують світом"
Г. Лє Бон
Одним із стратегічних пріоритетів розвитку освіти Міністерство освіти і науки України визначає створення інноваційного простору шкільної освіти, отже, сучасний освітній простір потребує:
* забезпечення наукового супроводу розроблення та апробації моделей інноваційного розвитку 12 річної школи;
* переведення різних типів загальноосвітніх закладів із режиму функціонування у режим випереджального інноваційного розвитку, розроблення концептуальних засад школи майбутнього.
У 2000 році адміністрацією ліцею була розроблена Концепція розвитку Смілянського природничо-математичного на 5 років. Цей документ містив опис розвитку основних напрямків діяльності ліцею, а саме: вдосконалення навчального плану, робота з обдарованим дітьми, наукова діяльність ліцеїстів та вчителів, психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, виховна робота, організація самоврядування, інформатизація навчально-виховного процесу. Станом на вересень 2007 року основні положення зазначеної Концепції виконані. Вимоги сучасного суспільства, зміни у соціальному замовленні та потреба у підвищенні конкурентно-спроможності ліцею спонукали до розробки нової програми інноваційного розвитку навчального закладу, яка і була розроблена на замовлення Ради ліцею. Розроблена Програма містить:
1. Аналіз розвитку ліцею за 2004-2008 роки.
2. Пріоритетні напрямки й механізми реалізації Програми.
3. Бізнес-план Програми.
4. Додатки.
Актуалізація створення програми інноваційного розвитку навчального закладу. Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується відходом від тоталітарної уніфікації і стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці навчання і виховання. Цей процес не може бути стихійним. Він потребує управління. Основу інноваційних процесів в освіті складають дві важливі проблеми педагогіки - проблема вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду та проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику. Результатом інноваційних процесів є використання теоретичних і практичних нововведень, а також таких, що утворюються на межі теорії і практики. Учитель може виступати автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових педагогічних технологій, теорій, концепцій.
Потреба в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності в умовах розвитку освіти спричинена певними обставинами:
* по-перше, розбудова суверенної держави викликала необхідність докорінної зміни системи освіти, методології і технології організації навчально-виховного процесу у навчальних закладах різного типу: ліцеях, гімназіях, авторських школах, колегіумах, приватних, недільних, духовних школах тощо. Пошуки, які ведуть колективи навчальних закладів нового типу, можуть збагатити не лише шкільну практику, а й педагогічну науку; * по-друге, виконання соціального замовлення сучасного етапу розбудови нашої держави - формування особистості, здатної ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, потребує постійного пошуку нових організаційних форм, індивідуального підходу до особистості та ефективних технологій навчання і виховання. В цій ситуації суттєво зростає роль і авторитет педагогічного пошуку, який може стати теоретичною базою для впровадження інновацій;
* по-третє, змінився характер ставлення учителів до факту засвоєння і застосування педагогічних нововведень. Якщо раніше інноваційна діяльність обмежувалася використанням рекомендованих зверху нововведень, то сьогодні вона набуває дослідницько-пошукового характеру: учитель обирає нові програми, підручники, використовує нові прийоми і способи педагогічної діяльності;
* по-четверте, створилася реальна ситуація конкуренції між закладами освіти, спричинена входженням загальноосвітніх навчальних закладів у ринкові відносини, створенням нових типів навчальних закладів, у тому числі й недержавних.
Інноваційні процеси є механізмом інтенсивного розвитку школи та педагогіки. Інновації функціонують на рівнях створення, освоєння і втілення. Дослідниками сформульовано ряд законів перебігу інноваційних процесів.
Закон необоротної дестабілізації педагогічного середовища. Сутність його полягає в тому, що будь-який інноваційний процес вносить у педагогічне середовище необоротні зміни. Цілісна система, що існує, починає руйнуватися і потребує деякого часу для створення нової системи на базі нових елементів або асиміляції старої.
Закон обов'язкової реалізації інноваційного процесу. Будь-який інноваційний процес, в основі якого є педагогічне відкриття, рано чи пізно, стихійно або свідомо повинен реалізуватися. Достатньо пригадати досвід видатних педагогів - А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, С.Т.Шацького, вчителів-новаторів В.Ф. Шаталова, І.П. Волкова, І.П. Іванова та ін.
Закон стереотипізації педагогічних інновацій. Будь-яка інновація поступово перетворюється у звичні поняття і дії, отримуючи статус стереотипної.
Інновація (від лат. in - в, novus - новий) означає нововведення, новація. Головним показником інновації є прогресивне НАЧАЛО в розвитку школи чи ВНЗ у порівнянні з усталеними традиціями і масовою практикою. Тому інновації в системі освіти пов'язані з внесенням змін до:
* мети, змісту, методів, засобів і форм організації, системи управління;
* стилю педагогічної діяльності і організації навчального процесу;
* системи контролю і оцінки рівня освіти;
* системи фінансування;
* навчально-методичного забезпечення закладів освіти;
* системи виховної роботи;
* навчальних планів і навчальних програм;
* діяльності вчителя і учня.
Комплексна програма інноваційного розвитку Смілянського природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради Черкаської області на 2009/2014 роки - це потужний інструмент інноваційного розвитку нашого закладу.
Автор
olimpus
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
420
Размер файла
20 Кб
Теги
комплекс, программ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа