close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Правопис часток НЕ,НІ правила

код для вставкиСкачать
§ 40. Правопис часток не та ні
І. Написання частки не
1. Не пишеться разом із словами, якщо вони без не окремо не вживаються (не виконує роль префікса): а) з іменниками: негода, ненависть, нетерплячка, необхідність; б) з прикметниками: неозорий, незмірний, непоборний, невгасимий, невловимий, неподоланний, незрівнянний, незбагненний; в) з дієсловами: ненавидіти, неволити, незчутися, нехтувати; г) з дієприслівниками, утвореними від дієслів, у яких не пишеться разом: нехтуючи, ненавидячи; ґ) з дієприкметниками: непохитний, нечуваний; д) з прислівниками: нещодавно, невтомно, ненароком, нехотя.
Примітка. Варто розмежовувати, коли дієслова здужати, славити, покоїтися, стямитися пишуться з не разом, а коли окремо. Якщо частка не вживається для заперечення, то пишеться окремо, на це вказують значення дієслів:
Не здужати (те саме, що й не могти, не подолати) не славити (не прославляти), не покоїтися (не спочивати, не лежати), не стямитися (не повернутися до тями). Із префіксом не- ці слова мають інше значення: нездужати(хворіти),неславити(ганьбити),непокоїтися(турбуватися),нестямитися(втратити самовладання). 2. Не пишеться разом з іменниками, прикметниками та прислівниками, якщо в сполученні із цим префіксом вони набувають нового, протилежного значення: неспеціаліст, небилиця, недруг; непрямий, непоширений, невеликий; неголосно, немало, небагато. Такі іменники, прикметники, прислівники можна замінити іншими, близькими за значенням словами (синонімами) без не: неволя - рабство, недоля - лихо, невеселий - смутний, недовгий - короткий.
3. Якщо частка не вживається для заперечення наявності предмета, дії, ознаки тощо, то вона пишеться окремо. Найчастіше це заперечення підсилюється протиставленням із сполучником а: не щастя, а горе; не славить, а гудить; не реальний, а уявний; не швидко, а повільно.
У реченні протиставлення може бути відсутнє, але його можна домислити: Це не брат (а товариш). Це не рожева сукня (а блакитна).
Примітка 1. Якщо зіставляються не прямо протилежні поняття, а сумісні, які одночасно приписуються предметові чи дії як їх ознаки, тобто протиставляється значення не тієї лексеми, що виражена словом з не, то в таких випадках не з різними частинами мови пишеться разом; найчастіше при цьому вживається сполучник але: дерево нестаре, але міцне; діти співали неголосно, але дружно; невисокий, але сильний голос.
Примітка 2. Якщо протиставлення в реченні відсутнє, то не з прикметниками та прислівниками пишеться разом чи окремо залежно від змісту: при ствердженні - разом, при запереченні - окремо:
Робота неважка, саме припала випускникові до душі. Не великомовна була та Чайчиха, не привітна: якась хмара повила її навіки (Марко Вовчок). Також написання залежить від змісту, який вкладається у висловлювання: До станції недалеко. Чи не далеко він живе від станції? Ця гора невисока (є невисока). Ця гора не висока (не є висока).
Примітка 3. З короткими прикметниками не пишеться окремо: не рад, не повен, не певен, не повинен, не варт.
4. Не пишеться разом з дієприкметниками, що не мають при собі пояснювальних слів (досить часто такі дієприкметники в реченні
переходять у прикметники): невідправлена кореспонденція, несповита дитина, нескошене жито, непередбачена перешкода, нескладений іспит.
Якщо при дієприкметнику є будь-яке пояснювальне слово, навіть частка, а також у разі протиставлення із сполучниками а, але з дієприкметниками не пишеться окремо: не відправлена вчасно кореспонденція, зовсім не сповита дитина, ще не скошене жито, ніким не передбачена перешкода, не складений мною іспит; Тільки мав [поет] талан до віршів не позичений, а власний (Леся Українка).
5. Окремо пишеться частка не з дієсловами дійсного, умовного та наказового способу (за винятком тих, що не вживаються без не, та починаються префіксом недо-); не пишеться окремо і з дієприслівниками, утвореними від таких дієслів: не знаю, не співає, не вірять; не складу, не прикрасиш, не зможуть; не згадав, не відмовила, не присягались; не читала б, не відпочив би, не вклонялися б; не зустрічай, не супереч, не грішіть, не гаймося; не прикрашаючи, не згадавши, не суперечачи, не присягавшись, не змігши, не відпочиваючи.
Увага! Дієприслівник не дивлячись уживається в значенні, пов'язаному з дією "дивитися", "бачити": Виправдовувався, не дивлячись мені у вічі. Ненормативним є: Спортивні змагання з біатлону відбулися, не дивлячись на погану погоду, потрібно: незважаючи на погану погоду.
6. Варто розрізняти написання частки не з дієсловами, що мають префікс до- (за загальним правилом не пишеться окремо): не доторкатися, не долучитися, не доповідати, не допрацювати, і написання дієслів, що починаються з префікса недо- (ці дієслова означають половинчастість, неповноту дії, часто фізичну ваду чи постійну повторювану дію, не пишеться з ними разом): недобачати (погано бачити), недоїдати (голодувати), недочувати (погано чути), недосипати (недосипляти) (мало спати), недооцінювати (знижувати оцінку), недолюблювати (відчувати неприязнь), недовиконувати (виконувати неповністю), недоплатити (заплатити не повністю); Не досолить - не доїсть (Народна творчість).
Усіляких нудних зібрань однокласники недолюблювали. Взимку Микулі з Вістою довелось дуже важко. Вони недоїдали, голодували (С. Скляренко). Він недочував, але: Він не дочув моїх слів.
7. Дієприкметники пишуться разом з префіксом недо-, якщо утворені від дієслів із цим же префіксом (переважно із значенням неповної якості): недосолений, недосушений, недочитаний, недоукомплектований, недорахований; Сльозою акварель розмита на недокінченій картині (Р. Братунь).
8. Іменники, прикметники, прислівники з префіксом недо- пишуться разом: недобиток, недоїдок, недокрів'я, недоторканність, недокомплект; недокрівний, недоладний, недолужний, недосяжний; недоречно, недостатньо (але: не до вподоби, не до ладу, не до речі, не до смаку, не до шмиґи).
9. Не пишеться окремо з прикметниками та прислівниками, що мають при собі пояснювальні займенники або прислівники із часткою ні, а також слова: далеко, зовсім, аж ніяк; аж ніяк не влучний вислів, нітрохи не компетентна порада, далеко не нове шосе, зовсім не смішно, ніколи не сумно, аж ніяк не страшно. Увага! За наявності інших пояснювальних слів прикметники з не
пишуться разом: незнайомий читачам автор, невідома нам адреса, неправильне в даному випадку рішення, нездібний до математики учень.
Але якщо такий прикметник з не входить до складу звороту, що стоїть після означуваного іменника й логічно підкреслює заперечення, то не з прикметником пишеться окремо: твір, не підвладний часові.
10. Не пишеться окремо з незмінюваними присудковими словами: не дуже, не цілком, не зовсім, не досить, не треба, не можна, не гаразд, не жаль; з предикативними прислівниками: не видно, не чутно, не потрібно; з дієслівними формами на -но, -то: не зроблено, не виміряно, не пошито, не відкрито.
Примітка. Якщо іменники, прикметники та прислівники на -о виконують функцію присудкових слів у питальних реченнях при логічному підкресленні заперечення (можливі частки хіба, чи), то не з такими словами пишеться окремо: Хіба не правда, що питання надзвичайно актуальне? Чи не зрозумілий цей висновок сам по собі? Хіба не цікаво відвідати ще раз відреставровану експозицію?
11. Частка не, уживана як префікс в іменниках - власних назвах, пишеться через дефіс: не-Європа, але в загальних - разом: нелюди-на, неістота.
12. Слід розрізняти присудкове слово немає (нема), яке з не пишеться разом, та дієслово мати в третій особі однини теперішнього часу, яке з часткою не пишеться окремо: якщо російською мовою перекладаємо нет, потрібно писати разом українське слово немає, якщо російською перекладаємо - не имеет, українською варто писати окремо - не має: У мене немає (нет) часу. Він не має (не имеет) часу.
13.Із числівниками, займенниками, прийменниками, сполучниками,вигуками частка не пишеться окремо: не сто, не двадцятий, не твій, не вони (але: прикметник неабиякий), не при пам 'яті, не за
правилами (але: прийменник незважаючи на та сполучник незважаючи на те що), не тому що виправдовувався, не ах який.
Увага! Якщо не зважаючи - дієприслівник із часткою не, то пишеться окремо: Працював добре, не зважаючи ні на які обставини.
II. Написання частки ні
1. Частка ні пишеться разом із займенниками, якщо вона не відокремлена від наступного займенника прийменником: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки, нікому, нічим, нікотрому.
2. Частка ні пишеться разом із прислівниками: ніяк, ніде, ніколи, нізвідкіля, нітрохи, нізвідки, ніпочім, ніпочому (у значенні "дешево"), але: ні при чому.
3. Частка ні в складі займенників пишеться окремо, якщо в непрямих відмінках вона відділяється від займенників прийменником: ні в кого, ні до чого, ні з ким, ні на якому, ні в скількох.
Увага! Ненормативними є вирази: в нікого, до нікого, до нічого, за ніякі.
4. Ні в інших випадках пишеться окремо, це поширюється й на стійкі фразеологічні вислови типу ні се ні те, ні риба ні м' ясо, ні сюди ні туди, ні так ні сяк, ні живий ні мертвий тощо. Увага! Варто розрізняти написання залежно від значення слів: нізащо (ні за яких обставин, ніколи) - прислівник: Нам ніколи юними не бути... І того, що втрачено колись, Вже нізащо в світі не вернути (Л. Дмитерко); ні за що (даремно, ні за яку річ) - займенник із прийменником та заперечна частка: ні за що не відповідає; пропасти ні за що; ні за що (немає за що) - займенник із прийменником та заперечна частка: ні за що дякувати.
Нінащо (нанівець) - прислівник: Тепер душа, тепер серце звелися нінащо: "Буде добре, аби гроші, Хоть ти і ледащо ^(Українські поети-романтики...); ні на що (ні для чого, ні на якусь потребу) - займенник з прийменником та часткою: ні на що не скаржитися, ні на що не здатний.
Автор
225   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
14 887
Размер файла
28 Кб
Теги
часто, правила, правопис
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа