close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РЕЦЕНЗіЯ НА ПіДРУЧНИК «ОСНОВИ ЕКОЛОГії» ПіДРУЧНИК ДЛЯ СТУДЕНТіВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДіВ [В.Г. БАРДОВ В.І. ФЕДОРЕНКО Е.М. БіЛЕЦЬКА ТА іН.]; ЗА РЕД. В.Г. БАРДОВА В.І. ФЕДОРЕНКО. ВіННИЦЯ НОВА КНИГА 2013. 424 С

код для вставкиСкачать
ɊȿɐȿɇɁȱȲ
Ƚ.Ƚ. ɒɦɚɬɤɨɜ
ɊȿɐȿɇɁȱə
ɇȺ ɉȱȾɊɍɑɇɂɄ «ɈɋɇɈȼɂ ȿɄɈɅɈȽȱȲ»:
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ / [ȼ.Ƚ. Ȼɚɪɞɨɜ, ȼ.ȱ. Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ, ȿ.Ɇ.
Ȼɿɥɟɰɶɤɚ ɬɚ ɿɧ.]; ɡɚ ɪɟɞ. ȼ.Ƚ. Ȼɚɪɞɨɜɚ, ȼ.ȱ.
Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ. – ȼɿɧɧɢɰɹ: ɇɨɜɚ Ʉɧɢɝɚ, 2013. – 424 ɫ.
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡ
ɣɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɧɚɲɨʀ ɩɥɚɧɟɬɢ. ɉɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ ɬɚ
ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɽ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɬɚ
ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɦɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ. ɍ ʀɯ
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɧɟɚɛɢɹɤɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɽ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɜ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ
ɫɜɿɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɦɨɪɚɥɿ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚ ɫɬɚɧ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɽ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɜɿɡɨɪɚ. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɬɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɥɨɝɿʀ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɜɢɳɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ.
ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ «Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɥɨɝɿʀ» ɡɚ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ
ɱɥ.-ɤɨɪ. ɇȺɆɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɮ. ȼ.Ƚ. Ȼɚɪɞɨɜɚ ɿ
ɩɪɨɮ. ȼ.ȱ. Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ III – IV
ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ
ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɚ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɝɿɝɿɽɧɿɫɬɿɜ ɣ ɟɤɨɥɨɝɿɜ 11 ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ ɆɈɁ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22.06.2010 ʋ 502 ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ
(ɛɚɡɨɜɢɣ) ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɿ ɜɢɣɲɨɜ ɡ ɞɪɭɤɭ ɜ 2013ɪ. ɭ
ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɿ «ȼɿɧɧɢɰɹ: ɇɨɜɚ ɤɧɢɝɚ» (424ɫ.). Ɍɢɪɚɠ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ – 1500 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ. ɐɟ ɩɟɪɲɟ
ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɡ ɨɫɧɨɜ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɡɦɿɫɬ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ,
ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɿ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɪɟɞɢɬɧɨ – ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.
ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɟɞɦɨɜɭ, ɨɫɧɨɜɧɭ ɬɟɤɫɬɨɜɭ
ɱɚɫɬɢɧɭ, ɹɤɚ ɦɚɽ 10 ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɡ ɧɢɯ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ
150
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɩɿɫɥɹ 10 ɪɨɡɞɿɥɭ – ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ
ɬɟɫɬɢ ɡ ɟɬɚɥɨɧɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɫɯɟɦ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɨɜɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɬɹɝɿɜ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ
ɤɪɚɳɟ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ.
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɽ ɜɞɚɥɨ
ɫɤɨɦɩɨɧɨɜɚɧɨɸ ɡ ɬɪɶɨɯ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯ ɱɚɫɬɢɧ. ɉɟɪɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɟɤɨɥɨɝɿʀ (ɪɨɡɞɿɥ 1, 2, 3), ɞɪɭɝɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɯɿɦɿɱɧɨɦɭ ɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɸ
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ (ɪɨɡɞɿɥɢ 4, 5, 6,
7, 8), ɬɪɟɬɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿʀ
ɥɸɞɢɧɢ, ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 9 ɿ 10
ɪɨɡɞɿɥɢ). Ʉɨɠɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɪɭɛɪɢɤɭ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɩɟɪɲɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɚɜɬɨɪɢ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɨɤɪɿɦ
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ
ɚɫɩɟɤɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɭ ɝɚɥɭɡɹɯ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɿ
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤ. ɋɚɦɟ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ
ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɚɫ ɞɨ
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. ɇɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ɿ
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨʀ ɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɝɿɝɿɽɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɟɤɨɥɨɝɿɹ ɽ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɸ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɸ ɧɚɭɤɨɸ. Ⱦɥɹ
ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɩɨɞɚɧɚ
ɤɨɪɨɬɤɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɡ
ɜɢɤɥɚɞɨɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ. Ɂɪɨɡɭɦɿɬɢ ɠ ɫɚɦɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɫɮɟɪɢ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɜ
ɹɤɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɤɢ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɱɟɧɧɹ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ ȼ.ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨ ɛɿɨɫɮɟɪɭ ɣ ɧɨɨɫɮɟɪɭ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɡɦɭɲɭɽ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ
ɞɨ ɿɞɟɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ, ɹɤɿ ɽ
ɨɫɧɨɜɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɠɢɜɨʀ ɿ ɧɟɠɢɜɨʀ
ɆȿȾɂɑɇȱ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ
ɩɪɢɪɨɞɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ. ɐɟ ɽ
ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɢɦ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ ɪɨɥɿ ɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ. ɇɟ ɨɦɢɧɭɥɢ
ɚɜɬɨɪɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɣ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ,
ɹɤɢɦ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ. ɑɿɬɤɨ ɣ
ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɩɨɞɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɝɟɧɟɬɢɤɢ
ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜ ɜɩɥɢɜɭ
ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɡɚ ɭɦɨɜ
ɜɩɥɢɜɭ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɛɿɨɫɮɟɪɢ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɡɦɿɧɸɽ
ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ ɣ ɛɿɨɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɛɿɨɝɟɨɰɟɧɨɡ, ɩɨɪɭɲɭɽ ɤɪɭɝɨɨɛɿɝ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ.
Ɉɬɠɟ, ɚɜɬɨɪɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɨɞɚɸɬɶ ɱɿɬɤɢɣ
ɨɩɢɫ ɤɪɭɝɨɨɛɿɝɭ ɜɭɝɥɟɰɸ, ɚɡɨɬɭ, ɮɨɫɮɨɪɭ, ɤɢɫɧɸ,
ɫɿɪɤɢ. Ⱥɥɟ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɰɢɤɥɢ ɤɪɭɝɨɨɛɿɝɭ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɫɜɨʀ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɜ ʀɯɧɿɣ
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɦɿɠ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɛɿɨɫɮɟɪɢ ɜ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ. Ɂɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɿ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɤɪɭɝɨɨɛɿɝ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɫɜɢɧɰɸ, ɪɬɭɬɿ, ɤɚɞɦɿɸ
ɬɨɳɨ ɹɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɢɤɿɜ. ɐɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɞ ɭɪɛɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɫɨɰɿɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɭ 3 ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ.
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ 4 ɚɜɬɨɪɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ
ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ
ɥɸɞɢɧɨɸ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɣ ɨɩɚɞɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɲɢɪɨɬɚɯ,
ɤɥɿɦɚɬɭ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ
ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɟɧɞɟɦɿɱɧɢɯ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɪɨɫɥɢɧɚɯ, ɳɨ ɽ
ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ - ɭ Ʉɚɪɩɚɬɚɯ,
Ʉɪɢɦɫɶɤɢɯ ɝɨɪɚɯ, ɧɚ ɉɨɞɿɥɥɿ ɣ Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɿ. ɑɿɬɤɨ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɧɟʀ.
ɐɟɣ ɪɨɡɞɿɥ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ, ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ ɬɚ
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɨɦ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ, ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɪɨɬɤɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ, ʀɯɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɪɢɤɥɚɞɢ. ɐɟ
ɰɿɥɤɨɦ ɥɨɝɿɱɧɨ ɣ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɿɧɟɰɶ XX
– ɩɨɱɚɬɨɤ XXI ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɝɨ
ɪɨɞɭ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɦɢ ɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ.
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɨɞɚɧɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɚɤɚɞɟɦɿɤɨɦ
ɇȺɆɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɮ. Ɂɟɪɛɿɧɨ Ⱦ.Ⱦ. ɬɟɨɪɿɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɞɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ
14/ Ɍɨɦ XIX / 1
ɹɤɨʀ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ
ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ.
ʈɪɭɧɬɨɜɧɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ
ɯɿɦɿɱɧɨɦɭ ɣ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɸ ɞɨɜɤɿɥɥɹ
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɪɨɡɞɿɥɢ 5 ɿ 6). Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɿɬɤɨ ɿ ɡ
ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɨɦ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɿɣɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɥɿɯɥɨɪɜɚɧɢɯ
ɛɿɮɟɧɿɥɿɜ ɿ ɞɿɨɤɫɢɧɿɜ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ
– ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɜɫɸɞɢɫɭɳɢɯ
ɞɿɨɤɫɢɞɿɜ ɫɿɪɤɢ, ɚɡɨɬɭ, ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɭ ɬɚ
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿʀ – ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɦɨɝɿɜ, ɤɢɫɥɨɬɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ, ɩɨɬɟɩɥɿɧɧɹ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɫɬɨɧɲɟɧɧɹ
ɨɡɨɧɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɬɨɳɨ. ȼɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɣ
ɬɚɤɿ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿ, ɹɤ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɧɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɠɟ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ
ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɤɪɟɦɨ
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ
ɜɢɤɢɞɚɦɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɳɨ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ
ɬɟɦɨɸ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ ɩɥɚɧɟɬɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ
ɱɢɬɚɽɬɶɫɹ ɡ ɰɿɤɚɜɿɫɬɸ, ɚɞɠɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ, ɿ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɧɿ ɨɞɧɚ ɦɨɥɨɞɚ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ
ɛɚɣɞɭɠɨɸ ɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ɲɥɹɯɿɜ
ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɜɿɡɨɪɚ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɚɜɬɨɪɢ
ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɥɢ ɨɫɬɨɪɨɧɶ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɦɟɞɢɱɧɢɦɢ ɿ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɦɢ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɥɿɤɢ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɿ ɜɿɞɯɨɞɢ, ɡɝɿɞɧɨ
ɡ Ȼɚɡɟɥɶɫɶɤɨɸ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɽɸ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀɯɧɶɨʀ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ. ɉɨɬɪɚɩɥɹɸɱɢ ɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ,
ɜɨɧɢ ɫɬɚɸɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɛɿɨɫɢɫɬɟɦ.
ɇɟ ɡɚɥɢɲɚɽ ɛɚɣɞɭɠɢɦ ɱɢɬɚɱɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɫɬɚɧ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɨɞɢ, ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɤɪɚʀɧɢ, ɜɬɪɚɬɢ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɥɿɫɿɜ, ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɑɨɪɧɨɝɨ ɣ Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɿɜ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɽ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ –
ɲɭɦ, ɜɿɛɪɚɰɿɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɟ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ,
ɚ ʀɯɧɸ ɞɿɸ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɧɚ ɫɨɛɿ ɤɨɠɟɧ ɦɟɲɤɚɧɟɰɶ
ɦɿɫɬɚ, ɛɭɞɢɧɤɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɠɢɜɚɽ. Ⱦɿɹ ɟɥɟɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɹɤ ɿ ɪɚɞɿɚɰɿʀ, ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɧɚɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ, ɚɥɟ ʀɯɧɹ ɲɤɿɞɥɢɜɿɫɬɶ
ɿ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ ɽ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨɸ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɨɞɚɸɬɶ ɜɢɤɥɚɞ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɲɤɿɞɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɡɚ ɭɦɨɜ ɧɟɯɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ.
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɚɜɬɨɪɢ ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ ɨɛɿɣɬɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭ ɬɟɦɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ ɡ ʀʀ ɬɹɠɤɢɦɢ
151
ɊȿɐȿɇɁȱȲ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɣ ɦɟɞɢɱɧɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ. ɑɿɬɤɨ ɣ
ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɞɥɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ,
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɨɧ
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɡɨɧ ɜɿɞɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ,
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɨɤɪɟɦɢɣ ɫɶɨɦɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɬɚ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɿ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɦɟɞɢɱɧɢɦɢ, ɟɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɰɿɽʀ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ.
Ⱥɜɬɨɪɢ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɥɢ ɨɤɪɟɦɢɣ ɜɨɫɶɦɢɣ ɪɨɡɞɿɥ
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦ
ɨɫɧɨɜɚɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨ,
ɱɿɬɤɨ ɣ ɮɚɯɨɜɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɣ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ
ɡɦɨɝɭ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɩɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. ɋɬɢɫɥɨ,
ɚɥɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚɤɨɧɢ, ɤɨɞɟɤɫɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɢɞɢ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɍ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ
ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɣ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɣ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɟ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ.
Ⱥɜɬɨɪɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɩɪɢɞɿɥɢɥɢ ɭɜɚɝɭ ɩɢɬɚɧɧɸ
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɭ ɜɨɞɿ ɜɨɞɨɣɦ,
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɩɨɜɿɬɪɿ, ɹɤɟ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ
ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ. Ɇɚɣɛɭɬɧɿ ɩɪɨɜɿɡɨɪɢ
ɛɭɞɭɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɿ ɡ ɬɢɦ, ɱɨɦɭ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜ ɨɛ’ɽɤɬɚɯ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɟɪɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɥɿɤɿɜ ɚɛɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ. Ⱦɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɜɯɨɞɢɬɶ
ɨɩɢɫ ɜɢɞɿɜ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ, ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɱɢɳɟɧɧɹ
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɡɧɟɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɿ ɪɚɞɿɨɚɤ-
152
ɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɬɨɳɨ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɜɿɞɯɨɞɧɢɯ ɿ ɦɚɥɨɜɿɞɯɨɞɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɧɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɥɨ ɛ ɞɨ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ - ɞɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.
Ɂɧɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɭɦɿɧɧɸ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɛɿɨɫɮɟɪɢ.
Ɂɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɭɜɚɝɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 9 ɿ 10,
ɳɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ʀʀ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ. ɋɚɦɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɜɩɥɢɧɭɥɚ ɧɚ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɉɪɝɚɧɿɡɦ
ɥɸɞɢɧɢ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɡɦɿɧ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
Ɍɨɦɭ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ
ɪɿɡɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. Ƚɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ
ɨɪɝɚɧɿɡɦɨɦ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɽ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨʀ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ. ɍ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɚɤɥɿɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɹɤɚ ɛɭɞɟ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ ɡɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɝɟɥɿɨɦɟɬɟɨɬɪɨɩɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ.
ɐɿɤɚɜɢɦ ɽ ɜɢɤɥɚɞ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɪɢɬɦɿɜ ɿ ɛɿɨɪɢɬɦɨɥɨɝɿɸ - ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɨɜɭ ɝɚɥɭɡɶ
ɡɧɚɧɶ. ɇɚɝɨɥɨɲɟɧɨ, ɳɨ ɫɭɬɬɽɜɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɞɨɛɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɚɧɬɪɨɩɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɰɿɥɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ. ɍ ɬɨɣ
ɠɟ ɱɚɫ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɛɿɨɪɢɬɦɿɜ
ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɞɟɫɢɧɯɪɨɧɨɡɢ ɣ
ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɿ ɫɬɚɧɢ. Ɂɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɜɟɥɶɦɢ ɜɚɠɥɢɜɟ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɟɞɢɤɿɜ ɿ ɩɪɨɜɿɡɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɭ ɥɸɞɢɧɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ,
ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɭɪɛɚɧɿɡɚɰɿʀ ɹɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ,
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɰɶɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɥɹɯɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɿɫɬ. ɇɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ
ɧɚɫ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɭɦɨɜɢ ɧɚɲɨɝɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ.
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɰɟ, ɚɜɬɨɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɿ ɠɢɬɥɨ ɡ
ɩɨɡɢɰɿɣ ɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɱɚɫ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɦɟɛɥɿɜ, ɪɿɡɧɢɯ
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ.
Ⱥɜɬɨɪɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɜɪɚɯɭɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɮɚɤɬɨɪ
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ ɦɿɫɬɚ ɿ
ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɛɪɟ ɜɢɫɜɿɬɥɢɥɢ ɡɚɯɢɫɧɭ ɪɨɥɶ ɡɟɥɟɧɢɯ
ɆȿȾɂɑɇȱ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ
ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɿ ɜɢɯɨɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɦ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɬɚɧɨɦ
ɞɨɜɤɿɥɥɹ. ɋɚɦɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ ɽ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɦ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɫɬɚɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.
Ⱥɜɬɨɪɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɩɨɞɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɪɹɦɿ ɣ ɧɟɩɪɹɦɿ ɦɟɬɨɞɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɧɚ
ɥɸɞɢɧɭ, ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɛɿɨɦɚɪɤɟɪɢ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿʀ, ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɪɢɡɢɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ,
ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ
ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɩɪɢɱɢɧ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ. Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦ ɽ ɜɢɤɥɚɞ ɜɩɟɪɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɯɿɦɿɱɧɨ-ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɹɤ ɱɭɠɨɪɿɞɧɿ
ɣ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɞɥɹ ɛɿɨɬɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ
ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɥɿɤɿɜ ɭ ɜɨɞɭ
ɜɨɞɨɣɦ, ɩɨɜɿɬɪɹ, ʉɪɭɧɬ, ɯɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɫɬɚɽ ɧɢɧɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɲɢɪɨɤɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɹɤ
ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ, ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɬɨɳɨ, ɬɚ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɹɤɿɫɧɢɯ, ɮɚɥɶɫɢ-
14/ Ɍɨɦ XIX / 1
ɮɿɤɨɜɚɧɢɯ, ɩɪɨɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀɯɧɶɨʀ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿʀ ɥɿɤɿɜ ɧɚ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɩɬɟɤ, ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɯɿɦɿɱɧɨ-ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ.
ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɧɢɡɤɨɸ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɟɧɲɢɬɢ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ
ɜɿɧ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɧɚɭɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ,
ɩɨɝɥɹɞɢ ɜɿɞɨɦɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɿ
ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɱɢɬɚɽɬɶɫɹ ɰɿɤɚɜɨ ɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨ. ȼɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɫɭɱɚɫɧɢɦ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɿ ɦɨɥɨɞɢɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦ ɧɟ ɥɢɲɟ
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɨɫɧɨɜ ɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ʀɯɧɶɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ,
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɟɬɢɤɢ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɠɢɬɢ ɜ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɡ
ɩɪɢɪɨɞɨɸ. ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ, ɿ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɫɹɞɟ ɫɜɨɽ ɱɿɥɶɧɟ
ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ
ɛɭɞɟ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɟɞɢɤɿɜ, ɟɤɨɥɨɝɿɜ,
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɥɿɤɚɪɿɜ ɿ ɰɿɤɚɜɢɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.
Ȼɚɠɚɧɨ ɛɭɥɨ ɛ ɜɢɞɚɬɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɛɿɥɶɲɢɦ
ɬɢɪɚɠɟɦ.
153
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа