close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Програма курсу за вибором "Елементи геометрії" 3-4 класи

код для вставкиСкачать
Програма курсу за вибором "Елементи геометрії" 3-4 класи
Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Погоджено
методичною радою
відділу освіти
Макарівської районної
державної адміністрації
Протокол № 5 від 17.10.2006 року
Схвалено
Схвалено
науково-методичною радою
Київського обласного інституту
післядипломної освіти
педагогічних кадрів
Протокол №2 від 22.03.2007 року
науково-методичною радою
Інституту інноваційних технологій
та змісту освіти
Міністерства освіти і науки України
Протокол №7 від 18.12.2008 року
Програма курсу за вибором
«Елементи геометрії»
(3-4 класи)
Автори:
Седеревічене Алла Олексіївна,
завідуюча навчально-методичним
кабінетом початкової освіти
КОІПОПК,
Нивидома Людмила Миколаївна,
вчитель математики
Королівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Макарівського району
Київської області
Біла Церква
2008
Елементи геометрії
(3-4 класи)
Алла Седеревічене, завідуюча
навчально-методичним кабінетом
початкової освіти КОІПОПК;
Людмила Нивидома,
вчитель математики
Королівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Макарівського району
Пояснювальна записка
Програму курсу за вибором «Елементи геометрії» розроблено
відповідно до завдань освітньої галузі «Математика» Державного стандарту
початкової загальної освіти та з урахуванням вимог чинної програми з
математики (Богданович М.В., Кочина Л.П., Листопад Н.П., Шпакова В.
Математика: Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. –
К.: Початкова школа, 2006).
В основу програми «Елементи геометрії» покладено цілісну систему
геометричної підготовки учнів. Головною метою курсу «Елементи
геометрії» є забезпечення цілісності здійснення геометричної пропедевтики
знань учнів початкових класів.
Основні завдання курсу:
 формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів, умінь
планувати свої дії;
 формування просторових уявлень молодших школярів;
 систематичне забезпечення геометричної пропедевтики;
 цілеспрямованиий розвиток умінь аналізувати, синтезувати, оцінювати,
порівнювати, моделювати;
 активізація пізнавальної діяльності учнів;
 розвиток інтелектуальних та творчих здібностей;
 створення умов для активної розумової діяльності;
 розвиток пізнавальних здібностей школярів (пам'яті, уваги, мислення,
математичного мовлення тощо).
Програму побудовано за блочним принципом. Змістове наповнення
розділів програми складають теми:
І. Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості (51 год)
1.1. Початкові поняття геометрії (6 год).
1.2. Кут і його елементи. Позначення кутів (9 год).
1.3. Паралельні і перпендикулярні прямі (5 год).
1.4. Трикутник (8 год).
1.5. Центральна і осьова симетрії (5 год).
1.6. Чотирикутники та їх властивості (6 год).
1.7. Площі фігур (6 год).
1.8. Коло, круг. Задачі на побудову (6 год).
ІІ. Просторові геометричні фігури та їх елементи (14 год)
Навчальний матеріал програми структурований за темами, які
вивчаються впродовж двох років у певній послідовності, дозволяючи таким
чином поступово ускладнювати і доповнювати одна одну більш складними
поняттями. Гнучка система реалізації завдань курсу забезпечує умови для
інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра. Створення
оптимального навчального середовища сприяє формуванню творчо
орієнтованої особистості з нестандартними підходами до розв'язання
проблем і самостійністю суджень.
Особливістю вивчення курсу «Елементи геометрії» є інтегрований
підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.
Геометрія є одним з опорних предметів шкільного курсу, взаємопов’язаним з
вивченням інших суміжних дисциплін, зокрема – креслення, фізики, хімії,
інформатики, географії та предметів художньо-естетичного напряму –
образотворчого мистецтва, трудового навчання.
Програмою не передбачено ґрунтовне вивчення
означень
та
доведення тих чи інших тверджень, формул тощо. Діти повинні навчитися
розпізнавати геометричні фігури на малюнках, моделях, у навколишньому
середовищі, оволодіти елементарними графічними вміннями. Теми, взяті у
квадратні дужки, є необов’язковими для засвоєння. Доцільним є використання на заняттях моделей, а також їх виготовлення (вирізання з картону
плоских та стереометричних розгорток фігур), що сприяє розвитку
просторової уяви учнів, уміння моделювати.
Курс пропонується для вивчення учнями 3-4 класів за рахунок годин
варіативної частини навчального плану. Розподіл годин на вивчення окремих
тем умовний і може коригуватися за бажанням учителя.
До програми розроблено мультимедійний супровід у формі
презентацій.
№ Тема і зміст навчального матеріалу Основні вимоги до рівня підготовки учнів
п/п
3 клас (35 год)
Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості
(51 год)
1 Початкові поняття геометрії (6 год) Учень повинен уміти:
Площина, точка, пряма, відрізок, – зображати і позначати
основні
промінь.
геометричні фігури на площині;
Порівняння і вимірювання відрізків. – зображати, позначати відрізки;
Основна мета: формувати наочне – вимірювати довжину відрізка та креслити
уявлення про основні геометричні відрізки заданої довжини.
поняття та одиниці вимірювання.
2
Кут і його елементи. Позначення Учень повинен уміти:
– будувати і позначати кути;
кутів (9 год)
Кут, позначення і види кутів.
– розпізнавати гострі, прямі, тупі кути;
Порівняння і вимірювання кутів. – вимірювати за допомогою транспортира і
Бісектриса кута.
будувати кути заданої величини;
Основна мета: формувати наочне – будувати за допомогою транспортира
уявлення про кут, бісектрису кута, бісектрису кута.
одиниці вимірювання кутів.
3
Паралельні і перпендикулярні
Учень повинен уміти:
– розпізнавати паралельні та
прямі (5 год)
Паралельні прямі.
перпендикулярні прямі;
Перпендикулярні прямі.
– схематично [за допомогою косинця і
Основна мета: формувати наочне лінійки] зображати паралельні та перпенуявлення
про
паралельні
і дикулярні прямі.
перпендикулярні прямі.
4
Трикутник (8 год)
Учень повинен уміти:
Трикутник, види трикутників.
– розпізнавати трикутник і його види
Периметр трикутника.
(рівносторонній, різносторонній, рівнобедОсновна мета: формувати наочне рений, прямокутний, тупокутний), будувати
уявлення про трикутник, поняття трикутник за допомогою лінійки та
периметра трикутника.
позначати його;
– знаходити периметр трикутника.
5
Центральна і осьова симетрії
Учень повинен уміти:
– розпізнавати у розміщенні предметів
(5 год)
Осьова симетрія у природі і техніці. навколишнього середовища осьову і ценЦентральна симетрія у природі і тральну симетрії
техніці.
Основна мета: формувати наочне
уявлення про осьову і центральну
симетрію, її використання людиною
та відображення в природі.
Резерв навчального часу (2 год)
4 клас (35 год)
6
Чотирикутники та їх властивості Учень повинен уміти:
– розпізнавати чотирикутник і його види
(6 год)
Прямокутник. Периметр прямо- (прямокутник, квадрат, паралелограм, ромб,
кутника.
Квадрат.
Периметр трапецію);
квадрата.
Паралелограм,
ромб, – зображати вказані види чотирикутників та
трапеція [їх периметр].
позначати їх;
Основна мета: формувати наочне – виконувати необхідні вимірювання і
7
8
уявлення про чотирикутник, види
чотирикутників; формувати навичок
побудови, вимірювання, знаходження
периметра
чотирикутників
(за
допомогою формули).
Площі фігур (6 год)
Площа прямокутника.
Площа квадрата.
Площа трикутника.
Задачі на побудову (6 год)
Коло. Круг. Побудова кута рівного
даному. Побудова бісектриси кута.
Побудова трикутника за трьома сторонами.
Побудова
серединного
перпендикуляра.
Поділ відрізка пополам.
Основна мета: формувати навички
користування
креслярськими
приладами (циркулем, олівцем, лінійкою, косинцем), розвивати уяву, мислення, заохочувати до найпростіших
міркувань, висунення гіпотез.
знаходити за формулою периметр [паралелограма, ромба, трапеції].
Учень повинен уміти:
– виконувати необхідні вимірювання і
знаходити за формулою площу прямокутника, квадрата [паралелограма, ромба,
трапеції];
– знаходити площу трикутника.
Учень повинен уміти:
– будувати за допомогою циркуля коло,
круг;
– будувати за допомогою циркуля і лінійки
кут рівний даному;
– будувати за допомогою циркуля і лінійки
серединний перпендикуляр;
– ділити за допомогою циркуля і лінійки
даний відрізок пополам;
– [будувати за допомогою циркуля і лінійки
бісектрису кута, трикутник за трьома
сторонами].
Просторові геометричні фігури та їхні елементи (14 год)
Куб (вершини, грані, ребра).
Учень повинен уміти:
Прямокутний
паралелепіпед – розпізнавати і називати просторові фігури,
(вершини, грані, ребра, основа, знати їх складові елементи і показувати їх на
висота). Призма (вершини, грані, моделях;
ребра, основа). Піраміда (вершина, – виконувати вимірювання та обчислювати
грані, ребра, основа, висота). Циліндр за формулою площі поверхонь та об’єми;
(бічна поверхня, основа, висота). – виготовляти розгортки многогранників;
Конус (вершина, основа, висота).
Куля, сфера (центр, радіус, перерізи
площиною).
Основна мета: формувати уявлення
про просторові фігури та їх складові
елементи, сприяти розвитку просторової уяви, образного мислення,
вміння бачити у просторовій фігурі
планіметричні фігури як її складові.
Розвивати навички моделювання.
Резерв навчального часу (3 год)
Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу за вибором „Елементи
геометрії” (3-4 класи) з використанням слайдів мультимедійного супроводу*
№
Зміст навчального матеріалу
Дата Примітка**
п/п
3 клас (35 год)
Тема 1. Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості (51 год)
Початкові поняття геометрії (6 год)
1 Основні поняття геометрії: точка, пряма, площина.
1,2,3,4
2 Відрізок.
8,9,10
3 Порівняння і вимірювання відрізків.
11,12
4 Промінь.
13,14,15,16
5 Розв’язування задач на побудову відрізків, променів, прямих.
6 Розв’язування вправ.
17,18,19
Кут і його елементи. Позначення кутів (9 год)
1 Кут. Позначення кута. Розв’язування вправ.
2,3,4,5
2 Види кутів. Розв’язування вправ.
6,7,8,9,10,11
3 Види кутів. Розв’язування вправ.
12,13,14,15
4 Розв’язування вправ.
16,17
5 Вимірювання кутів за допомогою транспортира.
6 Побудова кутів за допомогою транспортира.
7 Бісектриса кута. Побудова бісектриси кута.
19,20,21
8 Розв’язування вправ. Побудова бісектриси кута за допомогою
циркуля і лінійки.
9 Розв’язування цікавих задач.
18,22
Паралельні і перпендикулярні прямі (5 год)
1 Паралельні прямі. Схематичне зображення паралельних
2,3
прямих за допомогою лінійки і косинця.
2 Розв’язування вправ.
3 Перпендикулярні прямі. Побудова перпендикулярних прямих
4,5
з допомогою косинця.
4 Розв’язування вправ.
5 Розв’язування вправ.
6
Трикутник (8 год)
1 Трикутник. Елементи трикутника.
2,3
2 Види трикутників. Побудова прямокутного, гострокутного,
4,5,6
тупокутного трикутників.
3 Види трикутників. Побудова рівностороннього,
7,8,9
рівнобедреного, трикутників.
4 Розв’язування вправ.
10,11,12
5 Периметр трикутника.
13,14
6 Розв’язування задач на знаходження сторін трикутника.
7 Сума кутів трикутника.
15,16
8 Розв’язування задач.
17,18,19,20
Центральна і осьова симетрії (5 год)
1 Осьова симетрія.
2
2 Розв’язування задач на побудову фігур, симетричних відносно
3,4
заданої осі.
3 Центральна симетрія.
5
4 Розв’язування задач на побудову центрально-симетричних
6
фігур.
5 Розв’язування задач на побудову симетричних фігур.
7
Резерв навчального часу (2 год)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4 клас (35 год)
1
Чотирикутники та їх властивості (6 год)
Прямокутник. Периметр прямокутника.
2,3
Розв’язування задач на вимірювання сторін та знаходження
4
периметра прямокутника.
Квадрат. Периметр квадрата.
5,6
Розв’язування задач на знаходження периметра прямокутника
7
і квадрата.
Паралелограм, ромб. Розв’язування задач.
8,9
Трапеція. Розв’язування задач.
10
1
Площі фігур (6 год)
Площа прямокутника, квадрата.
2,3
Розв’язування задач на знаходження площі прямокутника,
4,5,6
квадрата.
Розв’язування задач на знаходження площ фігур.
7,8,9,10
Площа трикутника. Розв’язування задач.
4,11,12
Побудова трикутників та знаходження їх площі.
Розв’язування задач на знаходження площ фігур.
13,14
1
Коло, круг. Задачі на побудову (6 год)
Коло, круг.
2,3
Розв’язування задач.
4
Розв’язування задач.
5
Побудова кута рівного даному.
Побудова трикутника за трьома сторонами.
Поділ відрізка пополам. Побудова серединного
перпендикуляра.
Тема 2. Просторові геометричні фігури та їх елементи (14 год)
Куб. Площа поверхні куба
2,3
Розв’язування задач. Виготовлення розгортки куба.
4
Об’єм куба.
5
Прямокутний паралелепіпед. Площа поверхні паралелепіпеда.
6
Розв’язування задач. Виготовлення розгортки.
7
Об’єм паралелепіпеда.
8
Розв’язування задач практичного змісту.
Призма.
Піраміда
9
Розв’язування задач на знаходження та вимірювання
елементів призми та піраміди.
Циліндр
10,11,12
Конус.
13
Куля.
14,15
Розв’язування задач на знаходження та вимірювання
елементів циліндра, конуса, кулі.
Резерв навчального часу (3 год)
**У примітці вказано номер слайду, який можна використати на уроці з теми.
Інструкція користувачу
Для перегляду вмісту компакт-диску необхідним є таке забезпечення:
1) операційна система Windows 98, 2000, NT, Me або XP;
2) оперативна пам’ять мінімум 64 Мбайт;
3) програма Microsoft Office PowerPoint – професійний випуск версії 2003
(ефекти анімації зроблено в даній версії і в більш ранніх версіях вони не
спрацьовують).
Мультимедійний супровід розроблено у вигляді презентацій. Для
зручності слайди розподілено у файли за відповідними темами. Ураховуючи
особливості програми PowerPoint, вчитель може використати на занятті саме
ті слайди, які він вважає за потрібне. Їх можна переглядати індивідуально на
ПК, а також демонструвати для аудиторії за допомогою допоміжного
монітору. Найпростіше для цього використати телевізор (найкраще з
кінескопом 72 см по діагоналі). Щоб скористатися телевізором як
допоміжним демонстраційним монітором, потрібно мати ПК з відеокартою,
яка має вихід TV. У телевізорі використовується вхід відеомагнітофона.
Література
1. Державний стандарт початкової загальної освіти. – К., 2005.
2. Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи. – К.:
Початкова школа, 2006. – 432с.
3. Апостолова Г.В. Геометрія: Підручник для 7-го кл. загальноосвітніх
навчальних закладів – К.: Генеза, 2004. – 216с.
4. Богданович М.В. Математика: Підруч. для 3 кл. – К.: Освіта, 2003.– 160с.
5. Богданович М.В. Математика: Підруч. для 4 кл. – К.: Освіта, 2004.– 160с.
6. Богданович М.В. Математичні джерельця. – К.: Веселка, 1988. – 168с.
7. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Маланюк М.П. Математика: Проб. підруч.
для 5 кл. серед. шк. – К.: Освіта, 1996. – 224с.
8. Волчаста М. Вивчення геометричних фігур на уроках математики //
Початкова школа. – 1998. – №5, 6. – С.19-21.
9. Голубева Н.Д., Щеглова Т.М. Формирование
геометрических
представлений у первоклассников // Начальная школа. – 1996. – №6. –
С. 70-73.
10. Колягин Ю. М. Наглядная геометрия в начальных классах // Начальная
школа. – 1996. – №6. – С.70-73.
11. Король Я.А. Формування прийомів користування вимірювальнокреслярськими інструментами // Початкова школа. – 1996. – №4. – с.24-26.
12. Кочеткова Г.Г. Развитие пространственного мышления // Начальная
школа. – 1996. – №12. – С. 54-56.
13. Лукавецький В.І., Маланюк М.П. Завдання з математики для 4 і 5 класів.
– К.: Радянська школа, 1987. – 208 с.
14. Матюшко І.С. Завдання з геометрії для 6 класу. – К.: Радянська школа,
1981. – 81с.
15. Матюшко І.С., Собко М.С. Завдання з геометрії для 7 класу. – К.:
Радянська школа, 1988. – 112 с.
16. Мацько Н.Д. Формування математичних понять в учнів 4-5 класів. – К.:
Радянська школа, 1988. – 125 с.
17. Микитинська М.І., Мацько Н.Д. Математичні ігри в 1-3 класах. – К.:
Радянська школа, 1980. – 127 с.
18. Погорєлов А.В. Геометрія: Підручник для 7-11 класів. – К.: Радянська
школа, 1991. – 352 с.
19. Росалова Л. Елементи цікавої геометрії // – Початкова школа. – 2000. –
№2. – С. 13-15.
20. Седеревічене А.О. Програма курсу “Елементи геометрії” (2-3 класи).
Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного
процесу в закладах освіти Київщини у 2000-2001 навчальному році /
За ред. І.Л. Лікарчука,
Н.І. Клокар, В.В. Потіхи. – Біла Церква – К.:
Видавець Єшке О.М., 2000. – 205с.
21. Шапіро А.І. Навколо квадрата. Вправи для розвитку мислення. – К.:
Освіта, 1998. – 200 с.
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
802
Размер файла
178 Кб
Теги
Програма курсу за вибором "Елементи геометрії" 3-4 класи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа