close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL105262B1

код для вставкиСкачать
Miska
RZEGZrOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
LUDOWA
CZ Y I"ELNIA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 01.10.77
Urzędu Patentowego
ftlmij Iziczypispaihti Uftwtj
(P. 201199)
Int. Cl.* A41D13/86
Pierwszeństwo: 14.10.76 Szwecja
URZĄD
NT El IO Wf
mi
Zgłoszenie ogłoszono:* 19.06.78
Opis patentowy opublikowano: I5.02.1&8O
Twórca wynalazku —
Uprawniony z patentu: AB Eiser, Nils JakobssoaiBgatan, Bords (Szwecja)
Powłoka ochronna, przCciwuderzeniowa dla ciała ludzkiego
t
ftizedmioitem wynalazku jest powłoka ochronna,
przeciwiuderzeniowa
dla ciała
ludzkiego.
Aby zmniejszyć zagrożenie uszkodzenia ciała tra¬
cza, używającego piły mechanicznej łańcuchowej
przy pracach w lesie, opracowano szereg różnych
ochrom zabezpieczających przed skaleczeniem piłą
różnych części /ciała, zwłaszcza nóg.
Często stasowane powłoki ochronne dla nóg wy¬
konane są z około dwudziestu warstw cienkiej ny¬
lonowej dzianiny osnowowej o splocie trykotowym.
Stosuje
nieważ każda z warstw musi być wykonana od¬
dzielnie, a następnie wszystkie warstwy miuiszą być
ze sobą zszyte.
Celem wynalazku jest wyeliminowanae wispom5 nianych wad znanych powłok ochronnych tego ty¬
pu. Dla osiągnięcia tego celu postawiono zadanie
opracować podatną, prostą i łatwą w wykonaniu
oraz skuteczną powłokę, chroniącą przed skale¬
czeniem piłą. Zadanie to jzloistało roizwiązaine według
w wynalazku przez zastosowanie na tego rodizaijfu po¬
się do tego celu także tak zwane sztucz¬
włokę mialteriału z włókien syinltetyieznyjclh, mająceglo
ne fuitro, czyli jednostronną dzianinę runową z
włókien syntetycznych. Gelem stosowania takich
ochron jest zabezpieczenie przed skaleczeniem, to
postać podwójnej dzianiny osnowowej o splocie try¬
kotowym, której dwie dziane warstwy są w ten
jest stworzenie przeszkody, uniemożliwiającej
pile
sposób
!5
zetknięcie się z ciałem przez okres czasu jaki jest
potrzebny traczowi dla zatrzymania piły lub odsu¬
połączone ze soibą
nitkami runiowymi,
że
oczka co najmniej jednej warstwy są utworzone z
nitek runowych i ni|tek zwykłych.
Powłoka taka powinna także tłumić siłę
wywołaną ciężarem piły.
chroniące przed skaleczeniem piłą wy¬
ze sztucznego futra okazują się niezado¬
Wynalazek opiera się na spostrzeżeniu, że dwie
warstwy dzianiny, połącizone ze sobą nitkami ru¬
nowymi, tworzą stosunkowo podatny i elastyczny
20 materiał, natomiast gdy piła uderza swym cięża¬
rem w powłokę z takiego materiału, to zęby łań¬
cucha piły przedzierają zewnętrzną warstwę oczek
walające, ponieważ włókna runa takiej dzianiny
w miejscach udemzemia i przeginają nitki runowe
nięcia
jej
odhronną.
uderzenia
Powłoki
konywane
od
części
ciała
osłoniętej
tą
powłoką
rozgarniane są na boki przez zęby piły i w związ¬
ku z l^ym nie stawiają wystarczająco dużego oporu,
w wyniku czego piła ma możliwość dość szybkiego
jej przecięcia. Z kolei poiwłokii wykonywane z wie¬
lu warstw dzianiny osnowowej z włókien symtetycznych o splocie trykotowym są stosunkowo
sztywne, a także kosztowne w wytwarzaniu, po-
105 262
leżące pod tymi miejscami do tyłu, to jest w kiie25
30
runku przemieszczania się łańcucha piły. Jednak¬
że, ponieważ nitki runbwe są wzajemnie, ze sobą
powiązane oczkami obu warstw, nie mogą one roz¬
chodzić się na boki, aby umożliwić głębsze wnika¬
nie zębów piły, jak to ma miejsce na przykład w
przypadku jednostronnej dzianiny runowej. W
mm
i
źwtiązku z tym piła zmuszona jest pracować na ca¬
łej stykającej się z nią powierzchni powłoki.
Wprawdzie również część nitek runa ulega przerwandiu, ale w miarę wypełniania się nitkami przerw
między zębami, zęby będą się coraz bardziej śliz¬
gały po nitkach runa i leżącej bliżej ciała warstwie
oczek, z którą splecione są dolne końce nitek ru¬
nowych, a zaltam zanim powłoka zostanie przecięta
na całej swej grubości upływa wystarczająco dużo
czasiu aby tracz mógł zareagować i bądź zatrzymać
piłę bądź też odsunąć ją od ciała.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy¬
kładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1
porzeiclstawia przekrój przez wykonaną według wy¬
nalazku powłokę dla nogi, nałożoną na nogawkę
kombinezonu, fig. 2 — przekrój poprzeczny przez
podwójną dzianinę osnowową o splocie trykoto¬
wym, z której wykonywana jest powłoka dla nóg
pokazana na fig. X, a fig. 3 i 4 przedstawia sche¬
matycznie fragment dziewiarki osnowowej do wy¬
twarzania dzianiny osnowowej o splocie trykoto¬
wym.
Na fig. 3 pokazano jak z nitek 4, 5 i 6 prowa¬
dzonych w iglicach, 1, 2 i 3 osnowarki oraz za po¬
mocą igieł haczykowych 7 i 8 wytwarzana jest
dwiuwarsltwowa dzianina osnowowa 9 o splocie try¬
kotowym. Nitki runowe 5 tworzą oczka 10, 11 za¬
równo z nitkami 6 jak i nitkami 4.
Na fig. 2 pokazano jak przy wytwarzaniu dzia¬
niny osnowowej 9 na dziewiarce osnowowej, której
fragment przedstawiono na fig. 3, można uzyskiwać
żądaną szerokość powłok 12, dzięki przerwom w
doprowadzaniu nitek runowych 5, podazas gdy ocz¬
ka 10, U z nitek 4 i 6 tworzone są jednocześnie
i bez przerwy. Powłoki 12 zostają wycięjte z goto¬
pasków wynosi około 0,1 mm a szerokość około
2 mm. Zalejtą stosowania takich pasków jako ma¬
teriału na nitki runowe jest to, że są one dość
gładkie. W
*
wyniku tej
gładkości
zęby piły,
gdy
wejdą w powłokę, powodując przedarcie zewnętrz¬
nej warstwy
oczek
11,
i przechylenie ndltek
runo¬
wych w kierunku dolnej warstwy oczek leżącej
najbliżej ciała (lewej na fig. 4), ślizgają się i prze¬
suwają siwymi końcami po nitkach runowych, stale
io
trzymających się mocno tej warstwy, przez co za¬
pobiega się całkowitemu przecięciu powłoki.
Dzianie dzianiny trykotowej powinno się odby¬
wać w ten sposób, aby liczba nitek osnowowych
wynosiła około 50 na cm2 dzianiny. Wskazane
15 jest aby grubość dzianiny, czyli odległość pomię* dzy warstwami oczek, mogła wynosić 15 do 22 mim,
a korzystnie 18 mim.
Przedstawione wyżej i opisane postacie wykona¬
nia powinny być .traktowane tylko jako przykłado20 we, przy czym można stosować rozmaite znane
wzory splotu. Poza zastosowaniem powłoki według
wynalazku do chronienia nóg może być ona rów¬
nież użyta do zabezpieczania przed skaleczeniem
innych części ciała, na przykład dłoni i/łub ra25
mion.
Powłoka według wynalazku może być stosowana
równlież do innyfch celów jako powłoka przeciwuderzeniowa. Może ona na przykład znaleźć zastoso¬
wanie w różnych dyscyplinach sportowych, w któ30 rych zawodnik narażony jest na uszkodzenia cia¬
ła przez innych zawodników i musi .zakładać .ochra¬
niacze, jak to ma miejsce na przykład w przypad¬
ku hokeja na lodzie. Takie ochraniacze mogą być
korzystnie zaopatrzone w powłokę ochronną według
35
wej dzianiny przez jej przecięcie wzdłuż linii 13
zaznaczonej na fig. 2. Dzięki temu uzyskuje się na
wynalazku. Dzięki elastyczności powłoki według
wynalazku nie wpływa ona w sposób odczuwalny
ograniczająco na ruchliwość zawodnika.
dzianinie brzegi 14, 15 wolne od runai, którymi po¬
włokę 12 można wygodnie przyszyć do nogawki 16
komibinezonu.
40 Zastrzeżenia
Dzianina trykotowa może być
dowolnej
dziewiarce
raszlowej
patentowe
wykonywana na
lub
osnowowej.
Wzór dzianiny nie ma znaczenia dla wynalazku.
Jak to pokazano na fig. 4 można wytwarzać dzia¬
ninę trykotową w taki sposób, że oczka 10, uwi¬
docznione na fig. 3, tworzone są po jednej stro¬
nie dzianiny z ndltek 6 i 5, podczas gdy po prze¬
1. Powłoka
na tym, że stanowi ją materiał mający postać dwu45 stronnej dzianiny osnowowej, korzystnie o splocie
trykotowym, której obie
z nitek runowych 5.
syntetycznych o grubości Nm 9, ale korzystniej jest
gldy mają one postać pasków wyciętych z folii,
zwłaszcza z polipropylenu, przy czym grubość tych
warstwy dzianiny
są
ze
sobą połączone nitkami runowymi (5), przy czym
ciwnej stronie .dzianiny oczka 11' tworzone są tylko
Nitki 4 i 6 mogą mieć korzystnie postać poje¬
dynczych włókien nylonowych o grubości 40 den.
Nitki runowe mogą mieć postać przędzy z włókien
ochronna, przeciwuderzemiowa dla
ciała ludzkiego, z włókien syntetycznych, znamien¬
50
oczka (10) co najmniej jednej warstwy są utwo¬
rzone z nitek runowych (5) oraz nitek (6).
2. Powłoka według zastrz. 1, znamienna tym, że
nitki runowe (5) tworzą oczka (11') jednej z wairstw
dzianiny trykotowej.
3. Powłoka według zastrz. 1 albo 2, znamienna
tym, że nitki runowe stanlowią paski tworzywa syn-
55 tetycznego, korzystnie polipropylenu.
105 262
13
13
15
Hg.1
11 12
Fig.3
Fig.4
2
11
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
363 Кб
Теги
pl105262b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа