close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарне планування. Українська мова,10 кл.(річний).1 год/тижд.

код для вставкиСкачать
"ПОГОДЖЕНО"
Заступник директора КЗ "НВО № 25 " ЗОШ І-ІІІ ст., ПМЛ, ЦПВ "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"
_______________О.І.Різаненко 
"__ _"__вересня___ 2014 р.  

   "З А Т В Е Р Д Ж У Ю"
Директор КЗ "НВО № 25 " ЗОШ І-ІІІ ст., ПМЛ, ЦПВ "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"
 _________________Л.П. Матяшова

"_ __"__вересня___ 2014 р.  


Календарно-тематичний план
з української мови
10-А, 10-Д класи (рівень стандару)
2014-2015 навчальний рік

Учитель: Гаркуша Ольга Сергіївна
Годин на рік

І семестр                                 (1 год на тиждень)
ІІ семестр  
(1 год на тиждень)
Кількість контр.робіт
Кількість темат. атестацій
35
16
19
11
4
Програма
  Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна. - К.: Грамота, 2011.
Підручник
 10-А: Глазова О.П. Українська мова: підруч.для 10 кл.загальноосвіт.навч.закл.-К.:Зодіак-ЕКО, 2010.-256 с.
 10-Д: Плющ М.Я. та ін. Українська мова: підруч.для 10 кл.загальноосвіт.навч.закл. Профільний рівень. К.:Освіта, 2010.
Посібники
   Схвалені Міністерством та Українським центром оцінювання якості освіти збірники, які готують учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, а також нові посібники (комплексні зошити) для самостійної підготовки учнів на основі загальних теоретичних відомостей з курсу української мови:Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. ЗНО 2012. − К.: Грамота, 2011. 
   Авраменко О.М. Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. ІІ частина. ЗНО 2012. − К.: Грамота, 2011.
   Авраменко О.М., Дідух Т.І., Чукіна В.Ф. Українська мова та література. Власні висловлення: рекомендації, критерії, зразки. - К.: Грамота, 2012. 
   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 02.08.2012 р. № 882 "Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах" загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.


Обговорено на засіданні ЦМО
 вчителів української мови
 та літератури, світової літератури, російської мови
Протокол №1 від__________2014 р.
Керівник ЦМО _____Гаркуша О.С.
Українська мова. 10 клас
  Рівень стандарту 
  (35 год., 1 год. на тиждень)
  Мовна змістова лінія - 16 год.
  Мовленнєва (комунікативна) змістова лінія - 19 год.

Фронтальні види контрольних робіт:

Форми контролю
     І семестр 
  ІІ  семестр 


Дата

Дата
Перевірка мовної теми(тестові завдання)
2
1.
2.

2
1.
2.

  Письмо:
 переказ
1

1

 твір
1

1

 Правопис:
 диктант
1

1

 Аудіювання
-

1

 Читання мовчки
1

-Індивідуальні види контрольних робіт


Вид контролю
Дата
І семестр
усний твір


діалог

ІІ семестр
усний переказ


читання вголос (не проводиться)
------------------------


Розвиток мовлення (РМ)
І сем.
ІІ сем.
Рік
8
11
19
  
  
  
  
   *Аудіювання - виділено фронтальні та індивідуальні форми контролю, які виставляються в колонку без дати.
  

Тема уроку
Дата


10-А
10-Д

                       І семестр

1
Вступ. Функції мови і мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості
 


2
РМ 1. Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Професійне спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні. Контактне й дистантне спілкування.
Складання й розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дистантному й контактному спілкуванні. Моделювання телефонної розмови
 


  ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОРФОЕПІЇ, ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, БУДОВИ СЛОВА, СЛОВОТВОРУ, МОРФОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ (11 год)
  
3
Рівні мовної системи. Функціонування в тексті основних одиниць мови: звуків мовлення, значущих частин слова, слів, словосполучень, речень. Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови
 


4


РМ 2. Мовленнєва діяльність. Рецептивні й продуктивні види мовленнєвої діяльності. Сприйняття, розуміння, відтворення, створення інформації. 
Складання плану почутого, тез, конспекту. Тематичні виписки, цитати.
Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково-популярної статті (за профілем)
 


5
Складні випадки правопису ненаголошених голосних. Стилістичні засоби фонетики. Складання й розігрування діалогів
 


6
РМ 3. Вимоги до культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність.
Вітальний адрес. Вітальна промова
 


7
Складні випадки правопису знака м'якшення, апострофа. 
 


8
РМ 4. Реферат. Бібліографія. Анотація. Синхронний переклад з голосу текстів на професійну тематику
 


9
Контрольна робота №1. Тест (Звуки мовлення, значущі частини слова, словосполучення, речення. Складні випадки написання ненаголошених голосних, знака м'якшення, апострофа. Стилістичні засоби фонетики).
 Контрольне читання мовчки
 


10


Аналіз контрольної роботи №1
РМ 5. Письмовий переказ із творчим завданням. 

 


11
Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Стилістичні особливості значущих частин слова
 


12
Творення слів. Стилістичні засоби словотвору. Абревіатури в науковому стилі
 


13
РМ 6. Усний твір-роздум на основі прослуханого монологічного висловлювання.
 


14
Контрольна робота №2 Стилістичні засоби словотвору). Контрольний диктант 
 


15

16
Аналіз контрольної роботи №2. РМ 7-8. Контрольний твір. Нарис про людину ─ видатного представника певної професії (відповідно до профілю класу ─ винахідника, ученого, дослідника, конструктора)
 ІІ семестр17
РМ 9. Особливості національного мовленнєвого етикету. Етичні норми мовленнєвої культури. Етика професійного спілкування. Складання й розігрування діалогів18
Лексикологія. Зміни в лексичній системі української мови. Професійна лексика. Терміни. Власне українська лексика. Синонімічне багатство мови. Складні випадки слововживання.
 


19
РМ 10. Усний переказ прочитаного тексту на професійну тематику
 


20
Роль фразеологізмів у професійному мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Словники й довідкова література. Електронні словники. Роль Інтернету в мовній і мовленнєвій освіті
 


21

РМ 11. Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів.
Ділові папери. Доручення. Анотація. Офіційний лист
 


22
Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні особливості. Особливості вживання назв за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні засоби морфології. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменників
 


23
Контрольна робота №3. Тест (Лексика. Частини мови). Контрольне аудіювання
 


   ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ (3 год)
  
24
Удосконалення правописної грамотності: правильне використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань 
 


25
РМ 15. План усного виступу на суспільно-політичну тему.
Виступ публіцистичного характеру під час бесіди, дискусії, полеміки
 


26
Складні випадки правопису різних частин мови.
 


27

Складні випадки правопису різних частин мови.28
РМ 16. Усний переказ прочитаного тексту на професійну тематику
 


29

Написання імен по батькові, прізвищ
 


30
РМ 17. Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо складеними планом, тезами, конспектом. Відповідь на екзамені
 


31
Контрольна робота №4 Тест (Складні випадки написання частин мови, імен по батькові, прізвищ).
Контрольний диктант
 


32,
 33
 РМ 18-19. Контрольний письмовий переказ із творчим завданням 
 


34


35
Аналіз контрольного письмового переказу. 
Удосконалення правописної грамотності: правильне використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань . Повторення в кінці року
 
 Автор
240   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
1 761
Размер файла
121 Кб
Теги
календ, річне, мова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа