close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL197454B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)
OPIS PATENTOWY
(19)
(21) Numer zgłoszenia: 341729
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
PL
197454
(13) B1
(11)
(51) Int.Cl.
E04H 17/20 (2006.01)
(22) Data zgłoszenia: 27.07.2000
Słupek ogrodzeniowy
(54)
(73) Uprawniony z patentu:
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
Wawrzonowski Michał,Warszawa,PL
Wawrzonowski Paweł,Warszawa,PL
28.01.2002 BUP 03/02
(72) Twórca(y) wynalazku:
Michał Wawrzonowski,Warszawa,PL
(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.04.2008 WUP 04/08
(74) Pełnomocnik:
Michalski Witold, POLSERVICE,
Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o.
PL 197454 B1
(57)
1. Słupek ogrodzeniowy, do łączenia ze sobą segmentów ogrodzeniowych, zwłaszcza
utworzonych z krzyżujących się ze sobą prętów
połączonych ze sobą w miejscach skrzyżowania, zawierający słupek nośny oraz szynę dociskową, znamienny tym, że słupek nośny (2)
zawiera wycięcia (6) i gniazda (9), zaś szyna
dociskowa jest utworzona przez szynę zatrzaskową (3) zawierającą zamki (10).
2
PL 197 454 B1
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest słupek ogrodzeniowy, do łączenia ze sobą segmentów ogrodzeniowych, zwłaszcza utworzonych z krzyżujących się prętów połączonych ze sobą w miejscach skrzyżowania.
Znany dotychczas słupek ogrodzeniowy zawierał słupek nośny, osadzony w przenośnej lub stałej
podstawie, lub był zabetonowany. Słupek nośny zawierał wycięcia, w których były mocowane brzegi
segmentów ogrodzeniowych. Następnie brzegi segmentów ogrodzeniowych były dociskane do słupka
nośnego przez szynę dociskową, która była następnie przykręcana do tego słupka nośnego śrubami,
które były umieszczone w odstępach na całej wysokości słupka. Wadą takiego słupka była konieczność
przykręcania wielu śrub. Ponadto, do montażu była potrzebna druga osoba do przytrzymania montowanego segmentu ogrodzeniowego podczas przykręcania co najmniej dwóch skrajnych śrub.
Z patentu EP 472760 znany jest słupek ogrodzeniowy, który jest utworzony z wąskiego, pionowego arkusza siatki z umieszczonymi na obu brzegach prętami pionowymi i łączącymi je na kształt
drabiny, krótkimi, prostymi prętami poziomymi. Kilka z tych prętów wystaje do przodu poza, tworzące
przednią powierzchnię słupka, pionowe pręty siatki i są zagięte na kształt haka do góry. Arkusze siatki
tworzące powierzchnię ogrodzeniową, są włożone w te haki i zamocowane w nich za pomocą śrub.
Podobny słupek ogrodzeniowy jest znany ze zgłoszenia patentowego DE 3920108. Pionowe
pręty słupka są tu również połączone za pomocą rozmieszczonych na kształt drabiny, krótkich, prostych prętów poziomych, z których kilka wystaje do przodu poza przednią powierzchnię słupka, gdzie
są one wygięte w ucha, umieszczone w płaszczyznach poziomych w pewnej odległości od przedniej
powierzchni. Arkusze siatki tworzące powierzchnie ogrodzenia, są ułożone na wystających końcach
poziomych prętów siatki słupka i unieruchomione za pomocą przechodzącego przez ucha, pionowego
pręta mocującego.
W obu wymienionych rozwiązaniach pionowe pręty siatki słupka mogą mieć postać prętów podwójnych leżących naprzeciw siebie po obu stronach prętów poziomych.
Manipulowanie wieloma krótkimi prętami poziomymi przy maszynowym wykonywaniu słupków
jest trudne, ponieważ haki względnie ucha na prętach poziomych, są wyginane przed zgrzewaniem,
zaś pręty poziome muszą być zgrzewane w zadanym położeniu kątowym.
Ponadto, po stronie odwrotnej względem powierzchni ogrodzenia, końce poziomych prętów
siatki tworzą wiele ostrych, odsłoniętych krawędzi, które mogą kaleczyć.
Celem wynalazku jest uniknięcie niedogodności znanych rozwiązań i uproszczenie montażu
ogrodzenia.
Cel ten osiągnięto przez wykonanie słupka ogrodzeniowego do łączenia ze sobą segmentów
ogrodzeniowych, zwłaszcza utworzonych z krzyżujących się ze sobą prętów połączonych ze sobą
w miejscach skrzyżowania, zawierającego słupek nośny oraz szynę dociskową. Zgodnie z wynalazkiem, słupek nośny zawiera wycięcia i gniazda, zaś szyna dociskowa jest utworzona przez szynę zatrzaskową zawierającą zamki.
Korzystnie, słupek nośny i szyna zatrzaskowa mają w przekroju poprzecznym, kształt ceownika
i w przybliżeniu tę samą wysokość, przy czym szyna zatrzaskowa ma po dwa zamki na każdym ze
swoich ramion.
Korzystnie, odległość ramion ceownika tworzącego szynę zatrzaskową jest nieco większa od
szerokości ceownika tworzącego słupek nośny, którego ramiona zawierają po dwa wycięcia o szerokości nieco większej od średnicy prętów segmentu ogrodzeniowego. Wycięcia są połączone z gniazdami o kształcie trapezu, którego szersza podstawa jest usytuowana na górze.
Średnia szerokość gniazda odpowiada w przybliżeniu, co najmniej trzem średnicom prętów
segmentu ogrodzeniowego.
Zamek szyny zatrzaskowej ma gniazdo podobne do gniazda słupka nośnego, ale odwrócone
względem niego o 180°.
Górna części szyny zatrzaskowej zawiera półkę zaopatrzoną w otwór, przez który przechodzi
wkręt dociskowy, przy czym pod półką szyny zatrzaskowej jest usytuowana półka słupka nośnego,
zaopatrzona w gwintowany otwór dla wkręta dociskowego.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia słupek ogrodzeniowy, w rozwinięciu, w widoku perspektywicznym, fig. 2 - słupek ogrodzeniowy po zmontowaniu, w widoku perspektywicznym.
PL 197 454 B1
3
Słupek ogrodzeniowy i jest utworzony ze słupka nośnego 2 i szyny zatrzaskowej 3. Zarówno
słupek nośny 2 jak i szyna zatrzaskowa 3 mają w przekroju poprzecznym kształt ceownika i w przybliżeniu tę samą wysokość. Odległość ramion 4 ceownika tworzącego szynę zatrzaskową 3 jest nieco
większa od szerokości ceownika tworzącego słupek nośny 2 tak, że ramiona 4 szyny zatrzaskowej 3
obejmują po zmontowaniu, ramiona 5 słupka nośnego 2.
Ramiona 5 słupka nośnego 2 zawierają po dwa wycięcia 6 o szerokości nieco większej od
średnicy prętów 7 segmentu ogrodzeniowego 8, umożliwiające wprowadzenie tych prętów 7 przez te
wycięcia 6 do gniazd 9. Wycięcia 6 są połączone z gniazdami 9 tworząc zatrzask wraz z zamkiem 10
tworzącym część ramienia 4 szyny zatrzaskowej 3. Szyna zatrzaskowa 3 ma po dwa zamki 10 na
każdym ze swoich ramion 4.
Gniazda 9 mają kształt trapezu, którego szersza podstawa jest usytuowana na górze. Gniazda 9,
przez te szersze podstawy, są połączone z wycięciami 6. Średnia szerokość gniazda 9 odpowiada
w przybliżeniu trzem średnicom prętów 7 segmentu 8.
Szerokość tego gniazda 9 jest większa w przypadku, gdy słupek l jest słupkiem narożnym, gdyż
wówczas poziome pręty 7 są usytuowane pod kątem, w skrajnym przypadku nawet 45°, względem
ramienia 5 słupka 1.
Gniazda 9 mogą również mieć inny kształt dostosowany do kształtu elementów, z których jest
utworzony segment 8. Takim kształtem może być półelipsa, półokrąg lub też trójkąt.
Zamek 10 ma również gniazdo H podobne do gniazda 9, ale odwrócone względem niego o 180°.
W górnej części szyny zatrzaskowej 3 znajduje się półka 12 zaopatrzona w otwór 13, przez który przechodzi wkręt dociskowy 14. Pod półką 12 szyny zatrzaskowej 3 jest usytuowana półka 15 słupka nośnego 2, zaopatrzona w gwintowany otwór 16 dla wkręta dociskowego 14.
Montaż ogrodzenia przeprowadza się następująco:
Najpierw wszystkie ogrodzeniowe słupki nośne 2 ustawia się na gruncie w przenośnej lub stałej
podstawie, lub też unieruchamia się je przez zabetonowanie w gruncie. Następnie, w dowolnej kolejności montuje się segmenty ogrodzeniowe 8 przez wsunięcie poziomych prętów 7 segmentu ogrodzeniowego 8 w wycięcia 6 słupka nośnego 2 przesuwając je tak, aby zostały umieszczone w gniazdach 9.
Następnie, również w dowolnej kolejności, wsuwa się szyny zatrzaskowe 3, na słupki nośne 2
i opuszcza do dołu blokując pręty 7 w gniazdach 9. W celu usunięcia luzów, dociska się wkrętem dociskowym 14 każdą półkę 12 szyny zatrzaskowej 3 do półki 15 słupka nośnego 2.
W celu zabezpieczenia przed odkręceniem wkrętów dociskowych 14 przez osoby niepowołane
można zastosować wkręty ze specjalnymi gniazdami w główce, na przykład pięciokątnymi.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, ogrodzenie może być łatwo ustawione przez amatora, w warunkach domowych, bez specjalnego dodatkowego wyposażenia w specjalistyczne narzędzia i bez pomocy drugiej osoby.
Zastrzeżenia patentowe
1. Słupek ogrodzeniowy, do łączenia ze sobą segmentów ogrodzeniowych, zwłaszcza utworzonych z krzyżujących się ze sobą prętów połączonych ze sobą w miejscach skrzyżowania, zawierający
słupek nośny oraz szynę dociskową, znamienny tym, że słupek nośny (2) zawiera wycięcia (6) i gniazda (9), zaś szyna dociskowa jest utworzona przez szynę zatrzaskową (3) zawierającą zamki (10).
2. Słupek według zastrz. 1, znamienny tym, że słupek nośny (2) i szyna zatrzaskowa (3) mają
w przekroju poprzecznym, kształt ceownika i w przybliżeniu tę samą wysokość.
3. Słupek według zastrz. 2, znamienny tym, że szyna zatrzaskowa (3) ma po dwa zamki (10)
na każdym ze swoich ramion (4).
4. Słupek według zastrz. 2, znamienny tym, że odległość ramion (4) ceownika tworzącego szynę zatrzaskową (3) jest nieco większa od szerokości ceownika tworzącego słupek nośny (2).
5. Słupek według zastrz. 4, znamienny tym, że ramiona (5) słupka nośnego (2) zawierają po
dwa wycięcia (6) o szerokości nieco większej od średnicy prętów (7) segmentu (8) ogrodzeniowego.
6. Słupek według zastrz. 5, znamienny tym, że wycięcia (6) są połączone z gniazdami (9)
o kształcie trapezu, którego szersza podstawa jest usytuowana na górze.
7. Słupek według zastrz. 6, znamienny tym, że średnia szerokość gniazda (9) odpowiada
w przybliżeniu co najmniej trzem średnicom prętów (7) segmentu ogrodzeniowego (8).
4
PL 197 454 B1
8. Słupek według zastrz. 3, znamienny tym, że zamek (10) szyny zatrzaskowej ma gniazdo (11)
podobne do gniazda (9) słupka nośnego, ale odwrócone względem niego o 180°.
9. Słupek według zastrz. 2, znamienny tym, że górna części szyny zatrzaskowej (3) zawiera
półkę (12) zaopatrzoną w otwór (13), przez który przechodzi wkręt dociskowy (14), przy czym pod
półką (12) szyny zatrzaskowej (3) jest usytuowana półka (15) słupka nośnego (2), zaopatrzona
w gwintowany otwór (16) dla wkręta dociskowego (14).
Rysunki
PL 197 454 B1
5
6
PL 197 454 B1
Departament Wydawnictw UP RP
Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
94 Кб
Теги
pl197454b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа