close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL198329B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)
OPIS PATENTOWY
(19)
PL
(21) Numer zgłoszenia: 348706
(22) Data zgłoszenia: 17.11.1999
198329
(13) B1
(11)
(51) Int.Cl.
B65D 35/46 (2006.01)
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
17.11.1999, PCT/US99/27300
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:
02.06.2000, WO00/30969
PCT Gazette nr 22/00
Opakowanie
(54)
(73) Uprawniony z patentu:
(30) Pierwszeństwo:
SEAQUIST CLOSURES FOREIGN, INC.,
Crystal Lake,US
19.11.1998,US,09/196,301
(72) Twórca(y) wynalazku:
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
03.06.2002 BUP 12/02
John M. III Hess,Midland,US
Stuart R. Brown,Midland,US
Joel R. Robinson,Bay City,US
Timothy R. Socier,Essexville,US
(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.06.2008 WUP 06/08
(74) Pełnomocnik:
Karcz Katarzyna, PATPOL Sp. z o.o.
PL 198329 B1
(57)
1. Opakowanie zawierające składaną saszetkę (22) mającą
przynajmniej dwie, przeciwległe, elastyczne części (31, 32), które są
połączone ze sobą na brzegach obszaru wewnętrznego (22a), który
pozostaje niepołączony, oraz które są oddzielone od siebie
w części obrzeża w obszarze brzegowym (22b), przez co powstaje
otwór (22c) prowadzący do przestrzeni wewnętrznej (22d) ograniczonej przez elastyczne części (31, 32) w ich obszarze wewnętrznym (22a); i
urządzenie dozujące (20), które ma pustą podstawę (50)
szczelnie przymocowaną do elastycznych części (31, 32) wzdłuż
otworu (22c), oraz dziobek (52) wystający z podstawy (50) i zakończony końcówką z otworem wylotowym (92), oraz kanał odprowadzający (84), rozciągający się od wewnętrznej przestrzeni (22d) opakowania przez podstawę (50) i dziobek (52) do otworu wylotowego (92),
w którym pusta podstawa (50) ma dwie przeciwległe ścianki
(70, 72) obejmujące część utworzonego przez nie kanału odprowadzającego (84), które kończą się na odpowiednich krańcach brzegowych (74, 76), do których się zbiegają, i w którym każda ścianka
(70, 72) wyznacza zewnętrzną część powierzchniową szczelnie
przymocowaną do jednej z elastycznych części (31, 32) wzdłuż
otworu (22c) saszetki,
znamienne tym, że
w poprzek kanału odprowadzającego (84) w urządzeniu dozującym (20) zamocowany jest w sposób szczelny sprężysty zawór
(180) mający samouszczelniającą się szczelinę (266), która otwiera
się w odpowiedzi na ciśnienie zwiększone względem ciśnienia
zewnętrznego, po stronie zaworu (180) zwróconej do wnętrza
opakowania (22), umożliwiając przepływ.
2
PL 198 329 B1
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest opakowanie zawierające składaną saszetkę lub pojemnik,
w szczególności opakowanie z urządzeniem dozującym zawierającym zawór, odpowiedni do stosowania z pojemnikiem, przez który substancja może być odprowadzona, gdy ciśnienie wewnątrz pojemnika jest podwyższone.
Wiele opakowań, włączając opakowania lub pojemniki dozujące, opracowano do przechowywania żywności, napojów, jak również produktów higieny osobistej, takich jak szampon, emulsje lub
inne materiały. Takie pojemniki typowo posiadają otwór, na końcu którego zamontowane jest zamknięcie dozujące.
Jeden z typów zamknięcia dozującego dla tego rodzaju zbiorników posiada elastyczny, otwierany ciśnieniowo, samouszczelniający się, szczelinowy zawór dozujący zamontowany w zamknięciu
ponad otworem pojemnika. Gdy pojemnik zostaje ściśnięty, szczelina zaworu otwiera się, a płynna
zawartość pojemnika zostaje odprowadzona przez otwarte szczeliny zaworu. Zawór zamyka się automatycznie odcinając przepływ cieczy, po zmniejszeniu zwiększonego ciśnienia poniżej wartości
progowej - zawór zamyka się nawet wtedy gdy nie ściśnięty pojemnik zostaje odwrócony tak, iż zawór
poddany jest oddziaływaniu ciężaru zawartości znajdującej się wewnątrz pojemnika.
Projekty zamknięcia wykorzystujących takie zawory są przedstawione w patentach USA o numerach 5,271,531 i 5,033,655. Typowo zamknięcia takie zawierają korpus zamontowany na szyjce
pojemnika utrzymujący zawór ponad otworem w pojemniku.
W celu przykrycia zaworu podczas transportu lub gdy pojemnik nie jest wykorzystywany, możliwe jest wprowadzenie pokrywy. Patrz na przykład fig. 31-34 patentu USA numer 5,271,531. Celem
takiej pokrywy może być uniemożliwienie wycieku pochodzącego z zaworu, który mógł by powstać
w określonych warunkach. Pokrywa może także chronić zawór przed kurzem i zabrudzeniami i/lub
może chronić zawór przed zniszczeniem.
Stwierdzono, że korzystne byłoby wprowadzenie ulepszonej struktury dozującej, która miałaby
zawór typu szczelinowego, i która mogłaby być wykorzystywana w przypadku pojemników z żywnością, włączając cienkościenne, elastyczne pojemniki składane, odkształcalne, składane pojemniki
papierowe, pojemniki typu saszetki foliowej i innych, podobnych pojemnikach.
Opakowanie według wynalazku zawiera składaną saszetkę mającą przynajmniej dwie, przeciwległe, elastyczne części, które są połączone ze sobą na brzegach obszaru wewnętrznego, który pozostaje niepołączony, oraz które są oddzielone od siebie w części obrzeża w obszarze brzegowym,
przez co powstaje otwór prowadzący do przestrzeni wewnętrznej ograniczonej przez elastyczne części w ich obszarze wewnętrznym i urządzenie dozujące, które ma pustą podstawę szczelnie przymocowaną do elastycznych części wzdłuż otworu oraz dziobek wystający z podstawy i zakończony
końcówką z otworem wylotowym oraz kanał odprowadzający, rozciągający się od wewnętrznej przestrzeni opakowania przez podstawę i dziobek do otworu wylotowego, w którym pusta podstawa ma
dwie przeciwległe ścianki obejmujące część utworzonego przez nie kanału odprowadzającego, które
kończą się na odpowiednich krańcach brzegowych, do których się zbiegają, i w którym każda ścianka
wyznacza zewnętrzną część powierzchniową szczelnie przymocowaną do jednej z elastycznych części wzdłuż otworu saszetki.
Opakowanie według wynalazku charakteryzuje się tym, że w poprzek kanału odprowadzającego w urządzeniu zamocowany jest w sposób szczelny sprężysty zawór mający samouszczelniającą
się szczelinę, która otwiera się w odpowiedzi na ciśnienie zwiększone względem ciśnienia zewnętrznego, po stronie zaworu zwróconej do wnętrza opakowania, umożliwiając przepływ.
Korzystnie, opakowanie zawiera na saszetce otwieraną pokrywę, która początkowo zakrywa
przynajmniej część dziobka urządzenia dozującego.
Pokrywa korzystnie zawiera osłabione, łamliwe obszary na swych krawędziach w sąsiedztwie
saszetki.
Opakowanie może zawierać ponadto zdejmowalną, jednorazową pokrywę w kształcie wypustek
z co najmniej dwóch elastycznych części, które obejmują dziobek urządzenia dozującego i których
brzegi są połączone szczelnie ze sobą tworząc hermetyczną objętość wokół dziobka urządzenia.
Korzystnie, opakowanie zawiera ponadto otwieralną pokrywę na saszetce w kształcie oddzielnej, zewnętrznej przykrywki początkowo nałożonej na dziobek urządzenia dozującego, aby zamknąć
kanał odprowadzający, która jest ruchoma i otwiera kanał odprowadzający.
PL 198 329 B1
3
Zawór korzystnie znajduje się wewnątrz kanału odprowadzającego, całkowicie wewnątrz urządzenia.
Opakowanie według drugiego aspektu wynalazku zawiera składaną saszetkę zdefiniowaną
przez przynajmniej dwie, przeciwległe, elastyczne części, które są połączone ze sobą na brzegach
obszaru wewnętrznego, który pozostaje niepołączony, oraz które są oddzielone od siebie w części
obrzeża w obszarze brzegowym przez co powstaje otwór prowadzący do przestrzeni wewnętrznej
ograniczonego przez elastyczne części w ich obszarze wewnętrznym i urządzenie dozujące, które ma
pustą podstawę szczelnie przymocowaną do elastycznych części wzdłuż otworu oraz dziobek wystający z podstawy i zakończony końcówką z otworem wylotowym oraz kanał odprowadzający, rozciągający się od wewnętrznej przestrzeni opakowania, przez podstawę i dziobek do otworu wylotowego,
ponadto sprężysty zawór mający samouszczelniającą się szczelinę, która otwiera się w odpowiedzi na
ciśnienie zwiększone względem ciśnienia zewnętrznego, po stronie zaworu zwróconej do wnętrza
opakowania umożliwiając przepływ.
Opakowanie według drugiego aspektu wynalazku charakteryzuje się tym, że sprężysty zawór
znajduje się całkowicie wewnątrz urządzenia dozującego, w poprzek kanału odprowadzającego, od
wewnątrz względem otworu wylotowego, pod dziobkiem, gdy szczelina jest zamknięta.
Korzystnie, pusta podstawa ma dwie przeciwległe ścianki obejmujące część utworzonego przez
nie kanału odprowadzającego, które kończą się na odpowiednich krańcach brzegowych, do których
się zbiegają, i w którym każda ścianka wyznacza zewnętrzną część powierzchniową szczelnie przymocowaną do jednej z elastycznych części wzdłuż otworu saszetki, i w którym dziobek urządzenia
dozującego ma zasadniczo pierścieniowy zewnętrzny koniec tworzący otwór wylotowy.
Opakowanie może ponadto zawierać zdejmowalną, jednorazową pokrywę w kształcie wypustek
z co najmniej dwóch elastycznych części, które obejmują dziobek urządzenia dozującego, i których
brzegi są połączone szczelnie ze sobą tworząc hermetyczną objętość wokół dziobka urządzenia.
Pokrywa korzystnie zawiera osłabione, łamliwe obszary na swych krawędziach w sąsiedztwie
saszetki.
Korzystnie, opakowanie zawiera ponadto otwieralną pokrywę na saszetce, która początkowo
zakrywa przynajmniej część dziobka.
Również korzystnie opakowanie zawiera ponadto otwieralną pokrywę na saszetce w kształcie
oddzielnej, zewnętrznej przykrywki początkowo nałożonej na dziobek urządzenia dozującego, aby
zamknąć kanał odprowadzający, która jest ruchoma i otwiera kanał odprowadzający.
Urządzenie dozujące korzystnie zawiera powierzchnię uszczelniającą wokół kanału odprowadzającego, a sprężysty zawór ma centralną ściankę, w której znajduje się szczelina, przy czym zawór
ma brzegowy kołnierz wystający na bok poza centralną ściankę i z nią połączony, oraz zawór jest
wraz z kołnierzem szczelnie połączony z powierzchnią uszczelniającą urządzenia.
Podstawa urządzenia dozującego korzystnie zawiera liczne żebra szczelnie przymocowane do
elastycznych części saszetki wokół otworu.
Podstawa urządzenia dozującego korzystnie tworzy trzy oddzielne, równoległe żebra.
Żebro korzystnie ma przekrój poprzeczny ogólnie trójkątny.
Podstawa korzystnie ma płytkę, z której wystaje dziobek.
Opakowanie według trzeciego aspektu wynalazku zawiera pojemnik mający co najmniej jedną
ogólnie płaską ściankę, która ma otwór prowadzący do wnętrza pojemnika, urządzenie dozujące
szczelnie zamontowane na płaskiej ściance w otworze tak, że część urządzenia dozującego wystaje
poza płaską ściankę, przy czym urządzenie dozujące zawiera kanał odprowadzający łączący zewnętrze z wnętrzem pojemnika, ponadto opakowanie zawiera sprężysty zawór z samozamykającą się
szczeliną, która otwiera się w odpowiedzi na ciśnienie zwiększone względem ciśnienia zewnętrznego,
po stronie zaworu zwróconej do wnętrza opakowania, umożliwiając przepływ.
Opakowanie według trzeciego aspektu wynalazku charakteryzuje się tym, że z pojemnika wystaje ponad wystającą część urządzenia dozującego zdejmowalna, jednorazowa pokrywa tworząca
hermetyczną objętość wokół części urządzenia, wystająca poza łaską ściankę, przy czym zdejmowalna pokrywa jest szczelnie przymocowana za pomocą szczelnych środków mocujących do pojemnika,
zaś sprężysty zawór z samozamykającą się szczeliną jest zamontowany na pustym urządzeniu
w poprzek kanału odprowadzającego.
Korzystnie, pojemnik ma górny kraniec wyznaczony przez co najmniej dwie ścianki krańcowe,
dwie ścianki boczne, ściankę górną i ściankę narożną, którą tworzy wspomniana co najmniej jedna
ogólnie płaska ścianka, przy czym ścianka narożna łączy ściankę górną, ścianki boczne i jedną ze
4
PL 198 329 B1
ścianek krańcowych, ponadto ścianki krańcowe, ścianki boczne, ścianka górna i ścianka narożna,
każda zawiera kawałek materiału, ponadto pokrywa zawiera integralną wypustkę ze ścianki górnej,
ścianek bocznych i jednej ze ścianek krańcowych za ścianką narożną, oraz pokrywa ma kształt pustego, trójkątnego graniastosłupa, poza tym rozprzęgane środki mocujące obejmują osłabione, łamliwe obszary wzdłuż krawędzi pokrywy w sąsiedztwie ścianki narożnej, przy czym te osłabione, łamliwe
obszary obejmują częściowe perforacje w wypustce materiału wzdłuż krawędzi ścianki górnej, ścianek
bocznych i jednej ze ścianek krańcowych.
Korzystnie urządzenie dozujące zawiera dziobek, ponadto opakowanie zawiera otwieraną przykrywkę w postaci oddzielnej, zewnętrznej przykrywki, która jest początkowo nałożona na dziobek i jest
ruchoma z położenia zamknięcia.
Pojemnik korzystnie jest miękką saszetką.
Urządzenie dozujące korzystnie zawiera pierścieniowy kołnierz zgrzany do co najmniej jednej
płaskiej ścianki we wnętrzu pojemnika, przy czym urządzenie dozujące ma zewnętrzny pierścieniowy
kraniec, na którym jest zdejmowalnie zamocowana membrana szczelnie zakrywająca puste urządzenie dozujące.
Opakowanie według czwartego aspektu wynalazku zawiera pojemnik mający co najmniej jedną
ogólnie płaską ściankę, która ma otwór do wylewania zawartości z wnętrza pojemnika, urządzenie
dozujące szczelnie zamontowane na płaskiej ściance w otworze tak, że część urządzenia wystaje
poza płaską ściankę, przy czym urządzenie dozujące zawiera kanał odprowadzający łączący zewnętrze z wnętrzem pojemnika, ponadto zawierające sprężysty zawór z samozamykającą się szczeliną, która otwiera się w odpowiedzi na ciśnienie zwiększone względem ciśnienia zewnętrznego, po
stronie zaworu zwróconej do wnętrza opakowania, umożliwiając przepływ.
Opakowanie według czwartego aspektu wynalazku charakteryzuje się tym, że urządzenie dozujące jest puste i wieloczęściowe i zawiera podstawę i podporę zaworu, przy czym podstawa ma kołnierz przystosowany do szczelnego połączenia z płaską ścianką pojemnika wokół otworu, zaś pusty
występ wystaje z kołnierza i tworzy co najmniej część kanału odprowadzającego, w którym podpora
zaworu jest przystosowana do mocowania na pustym występie podstawy urządzenia dozującego
i tworzy drugą część kanału odprowadzającego, ponadto sprężysty zawór z samozamykającą się
szczeliną jest zamontowany na podporze zaworu w poprzek kanału odprowadzającego.
Korzystnie, opakowanie zawiera ponadto zdejmowalną, jednorazową pokrywę wystającą z pojemnika, tworząc hermetyczną objętość wokół części urządzenia dozującego, wystającą poza płaską
ściankę, przy czym pokrywę stanowi integralne przedłużenie materiału, z którego wykonany jest pojemnik, przy czym opakowanie ma osłabione, łamliwe połączenie, a pokrywa wystaje z pojemnika
umożliwiając zdjęcie jej przez złamanie łamliwego połączenia.
Korzystnie, opakowanie zawiera otwieraną przykrywkę w postaci oddzielnej, zewnętrznej przykrywki, która jest początkowo nałożona na puste urządzenie dozujące zamykając kanał odprowadzający jest ruchoma z położenia zamknięcia.
Kołnierz podstawy urządzenia dozującego korzystnie jest pierścieniowy i przystosowany do
umieszczenia w położeniu zwróconym w stronę wnętrza pojemnika, szczelnie przymocowany do płaskiej ścianki, przy czym pusty występ podstawy urządzenia dozującego ma pierścieniowy zewnętrzny
kraniec, natomiast opakowanie zawiera membranę zdejmowalnie zamocowaną na pierścieniowym
zewnętrznym krańcu szczelnie zakrywającą część kanału odprowadzającego utworzonego przez pusty występ podstawy urządzenia.
Pusty występ podstawy korzystnie ma zewnętrzny gwint zaś podpora zaworu ma wewnętrznie
gwintowane obrzeże, przystosowane do sprzęgania gwintowego z zewnętrznym gwintem pustego
występu, poza tym ma integralny dziobek wystający z obrzeża, który tworzy część kanału odprowadzającego.
Korzystnie, pojemnik jest miękką saszetką.
Ulepszone opakowanie według wynalazku ma urządzenie dozujące, które jest szczelnie przymocowane do pojemnika, oraz które nie może być z niego usunięte bez zniszczenia części pojemnika
i/lub urządzenia dozującego.
Opakowanie według wynalazku umożliwia zastosowanie plomby ujawniającej penetrację.
Ponadto, w opakowaniu według wynalazku urządzenie dozujące może być początkowo pokryte
i/lub hermetycznie zamknięte aż do chwili wykorzystania.
PL 198 329 B1
5
Urządzenie dozujące może wykorzystywać projekty umożliwiające włączenie go jako jednorodnej części, lub jako przedłużenie pojemnika o zredukowanej liczbie elementów, oraz które niezależnie,
w sposób trwały pozwalają na zamocowanie go na zbiorniku.
Urządzenie dozujące można łatwo wykonać z szeregu różnych materiałów z wykorzystaniem
efektywnych, wysokiej jakości, masowych technologii produkcji o niskim współczynniku braków,
o wysokiej szybkości, które pozwalają na uzyskanie produktów o jednorodnych dla poszczególnych
produktów charakterystyk pracy, o wysokiej niezawodności.
Pojemniki według wynalazku mogą obejmować jednorazowe pojemniki typu saszetki, wykonane
z błony termoplastycznej, folii lub wielowarstwowej tkaniny zawierające błonę termoplastyczną
lub folię.
Zawór jest zaworem elastycznym, który jest umieszczony w poprzek kanału dozującego urządzenia dozującego. Zawór posiada przynajmniej jedną samouszczelniającą się szczelinę. Szczelina
może otworzyć się pozwalając na przepływ przez zawór, w odpowiedzi na zwiększenie się ciśnienia
występującego po stronie zaworu zwróconej do wnętrza pojemnika.
Urządzenie dozujące jest zamocowane w otworze zdefiniowanym w zasadniczo płaskiej ścianie
pojemnika, umożliwiając odprowadzenie zawartości z wnętrza pojemnika. Pojemnik może być pojemnikiem odkształcanym lub składanym, lub też może być pojemnikiem posiadającym zasadniczo
sztywną część lub części.
Wieloczęściowe urządzenie dozujące jest przystosowane do zamontowania w pojemniku.
Urządzenie dozujące zawiera podstawę. Podstawa urządzenia dozującego posiada kołnierz przystosowany do szczelnego połączenia z płaską częścią ściany pojemnika wokół otworu zdefiniowanego
w płaskiej ścianie pojemnika. Urządzenie dozujące posiada, tulejową wystającą część, która wystaje
od kołnierza poza płaską część ściany. Tulejowa część wystająca definiuje przynajmniej część kanału
odprowadzającego, tworzącego połączenie pomiędzy otoczeniem, a wnętrzem pojemnika. Tulejowa
wystająca część także definiuje zewnętrzny gwint.
Element nośny zaworu został wprowadzony aby umożliwić mocowanie zaworu na tulejowym
elemencie wystającym urządzenia dozującego. Element nośny zaworu posiada wewnętrznie nagwintowane obrzeże, które jest przystosowane do gwintowego połączenia z gwintem zewnętrznym na
tulejowym elemencie wystającym. Element nośny zaworu posiada jednolity kanał spustowy, który
ciągnie się od obrzeża, oraz definiuje część kanału dozującego.
Elastyczny zawór jest umieszczony wewnątrz elementu nośnego zaworu w poprzek kanału dozującego. Zawór posiada przynajmniej jedną samouszczelniającą się szczelinę, która otwiera się
umożliwiając przepływ w odpowiedzi na zwiększone ciśnienie po stronie zaworu zwróconej do wnętrza
pojemnika.
Opakowanie według wynalazku jest wyposażone w urządzenie dozujące, które jest początkowo
osłonięte i hermetycznie zamknięte. Opakowanie zawiera pojemnik posiadający górny kraniec zdefiniowany przez przynajmniej dwie, zasadniczo równoległe, oddzielone od siebie ściany boczne, dwie
zasadniczo równoległe oddalone od siebie ściany krańcowe łączące ściany boczne, ścianę górną
łączącą ściany boczne i jedną ze ścian krańcowych, oraz zasadniczo płaską ścianę narożną. Ściana
narożna jest umieszczona pod kątem ostrym do ściany szczytowej i ścian krańcowych. Ściana narożna łączy ścianę szczytową, ściany boczne i jedną ze ścian krańcowych. Ściana narożna definiuje także otwór prowadzący do wnętrza pojemnika.
W otworze w ścianie narożnej szczelnie zamontowane jest tulejowe urządzenie dozujące. Tulejowe urządzenie dozujące definiuje kanał dozujący połączony z wnętrzem pojemnika.
Elastyczny zawór jest umieszczony wewnątrz tulejowego urządzenia dozującego w poprzek kanału dozującego urządzenia. Zawór posiada przynajmniej jedną samouszczelniającą się szczeliną,
która otwiera się umożliwiając przepływ, w odpowiedzi na wzrost ciśnienia po stronie zaworu zwróconej do wnętrza pojemnika.
Usuwalna i jednorazowa pokrywa ciągnie się od pojemnika ponad częścią urządzenia dozującego wystającą ponad płaską ścianę narożną, oraz ponad przynajmniej częścią płaskiej ściany narożnej. Pokrywa definiuje hermetycznie szczelną przestrzeń wokół części urządzenia, wystającej poza
płaską ścianę narożną.
Opakowanie może zawierać pojemnik w postaci składanej saszetki zdefiniowanej przez przynajmniej dwie przeciwległe, elastyczne części materiału, które są ze sobą połączone wokół obszaru
środkowego, który nie jest połączony, ponadto są one od siebie oddzielone w obszarze brzegowym
definiując otwór prowadzący do obszaru wewnętrznego, opakowanie zawiera urządzenie dozujące,
6
PL 198 329 B1
które definiuje kanał dozujący. Urządzenie dozujące zawiera tulejową podstawę, która posiada dwa
płaskie krańce, oraz która definiuje dwie zasadniczo przeciwnie zwrócone ściany, które zbiegają się
i kończą na każdym z dwóch płaskich krańców. Każda ze ścian definiuje powierzchnię zewnętrzną,
która jest w sposób szczelny przymocowana do jednej z części tkanin w miejscu otworu. Tulejowa
podstawa urządzenia dozującego definiuje przynajmniej część kanału dozującego, prowadzącego
przez urządzenie, ponadto urządzenie zawiera kanał spustowy, który ciągnie się od tulejowej podstawy, a który definiuje przynajmniej część kanału dozującego.
Elastyczny zawór może być umieszczony wewnątrz tulejowego urządzenia w poprzek kanału
dozującego urządzenia. Zawór posiada samouszczelniającą się szczelinę, która otwiera się umożliwiając przepływ, w odpowiedzi na wzrost ciśnienia po stronie zaworu zwróconej do wnętrza saszetki.
Opakowanie zawiera usuwalną i jednorazową pokrywę w postaci przedłużeń przynajmniej
dwóch części tkaniny z jakiej wykonana jest saszetka, które obejmują kanał spustowy urządzenia,
a których części brzegowe są ze sobą szczelnie połączone definiując hermetycznie zamkniętą przestrzeń wokół urządzenia saszetki.
Wprowadzone zostają rozłączalne środki łączące służące do szczelnego łączenia saszetki
z przedłużeniami definiującymi pokrywę.
Opisane powyżej struktury dozujące według prezentowanego wynalazku mogą być łatwo zainstalowane na pojemniku przy wykorzystaniu połączenia klejonego, wykorzystany może być też inny
sposób łączenia części urządzenia dozującego ze ścianą lub ścianami pojemnika. W niektórych projektach, zawór jest w sposób prosty mocowany w oddzielnej oprawce lub nośniku poczym jest osadzany w urządzeniu dozującym. Projekty struktury dozującej według prezentowanego wynalazku mogą minimalizować jeśli nie zasadniczo wyeliminować potencjalne ścieżki powstawania przecieków.
Takie projekty także zasadniczo ułatwiają odprowadzanie zawartości z pojemnika jak również
ponowne zamknięcie struktury dozującej po odprowadzeniu części zawartości.
Urządzenie dozujące opakowania według wynalazku może być łatwo zaprojektowane tak, że
w znacznym stopniu poprawia kontrolę kierunku dozowania jak również daje kontrolę nad przepływem
odprowadzanego z pojemnika produktu, które łatwo obsługiwać podczas dozowania produktu, oraz
które łatwiej utrzymać w czystości unikając sytuacji odkładania się produktu na strukturze dozującej
lub jego ściekania wzdłuż zewnętrznej powierzchni struktury dozującej.
Na poniższych rysunkach będących częścią tego opisu, te same oznaczenia numeryczne na
różnych rysunkach oznaczają te same części.
Przedmiot wynalazku został przedstawiony w korzystnym przykładzie wykonania na rysunku na
którym: fig. 1 jest widokiem z przodu pierwszego przykładu wykonania opakowania zawierającego
urządzenie dozujące według prezentowanego wynalazku; fig. 2 jest widokiem z góry opakowania
przedstawionego na fig. 1; fig. 3 jest rzutem pionowym prawej strony opakowania przedstawionego na
fig. 1; fig. 4 jest częściowym przekrojem poprzecznym wziętym wzdłuż płaszczyzny 4-4 z fig. 1 przedstawionym w znacznym powiększeniu; fig. 5 jest widokiem podobnym do tego z fig. 4, ale fig. 5 przedstawia opakowanie po usunięciu pokrywy, oraz po odwróceniu opakowania w celu odprowadzenia
produktu z opakowania; fig. 6 jest perspektywicznym rzutem przedstawiającym w powiększeniu, zawór
zastosowany w strukturze dozującej w opakowaniu przedstawionym na fig. 1-5; fig. 7 jest widokiem
z góry zaworu przedstawionego na fig. 6; fig. 8 jest rzutem pionowym z boku zaworu przedstawionego
na fig. 6 i 7; fig. 9 jest perspektywicznym rzutem pierwszego przykładu wykonania urządzenia dozującego opakowania według prezentowanego wynalazku, które zostało zastosowane w opakowaniu
przedstawionym na fig. 1-5; fig. 10 jest rzutem pionowym z boku pierwszego przykładu wykonania
urządzenia dozującego z fig. 9; fig. 11 jest rzutem z dołu urządzenia dozującego wziętym wzdłuż
płaszczyzny 11-11 z fig. 10; fig. 12 jest widokiem z góry pierwszego przykładu wykonania urządzenia
dozującego wziętym zasadniczo wzdłuż płaszczyzny 12-12 z fig. 10; fig. 13 jest przekrojem poprzecznym wziętym wzdłuż płaszczyzny 13-13 z fig. 12; fig. 14 jest przekrojem poprzecznym wziętym wzdłuż
płaszczyzny 14-14 z fig. 12; fig. 15 jest rzutem podobnym do tego z fig. 14, ale fig. 15 przedstawia
w powiększeniu zawór zamontowany w urządzeniu; fig. 16 jest perspektywicznym rzutem drugiego
przykładu wykonania urządzenia dozującego według prezentowanego wynalazku, który zawiera niezależne urządzenie dozujące, które jest przystosowane do zainstalowania na zbiorniku, oraz które
posiada zamocowany zawór szczelinowy; fig. 17 jest perspektywicznym widokiem górnego narożnika
opakowania zawierającego pojemnik wraz z zamontowanym na nim drugim przykładem wykonania
urządzenia dozującego przedstawionym na fig. 16; fig. 18 jest powiększonym częściowym przekrojem
poprzecznym wziętym wzdłuż płaszczyzny 18-18 z fig. 17; fig. 19 jest rzutem podobnym do tego
PL 198 329 B1
7
z fig. 17, ale fig. 19 przedstawia pojemnik oraz urządzenie dozujące przedstawione na fig. 16-18 wraz
z usuwalną pokrywą znajdującą się ponad strukturą dozującą, tworzącą kompletne opakowanie według kolejnego aspektu prezentowanego wynalazku; fig. 20 jest perspektywicznym widokiem urządzenia rozłożonego, podobnym do fig. 16, ale fig. 20 przedstawia kolejny przykład wykonania urządzenia
dozującego według prezentowanego wynalazku, który zawiera niezależne, wieloczęściowe urządzenie
dozujące przystosowane do zamocowania na pojemniku (nie przedstawiony na fig. 20); fig. 21 jest
perspektywicznym widokiem górnego narożnika pojemnika do którego przymocowana jest podstawa
wieloelementowego urządzenia dozującego przedstawionego na fig. 20; oraz fig. 22 jest przekrojem
wziętym wzdłuż płaszczyzny 22-22 z fig. 21.
Wynalazek ten może być zbudowany w wielu różnych przykładach wykonania, ten opis oraz załączone rysunki ujawniają tylko niektóre postacie wykonania wynalazku jako przykłady wykonania
wynalazku. Wynalazek nie jest ograniczony do opisanych przykładów wykonania.
Z uwagi na przejrzystość opisu, urządzenie dozujące oraz opakowanie według wynalazku są
opisane w wybranych orientacjach. Należy zauważyć, iż wynalazek może być wytworzony, przechowywany, przewożony, wykorzystywany i sprzedawany w orientacjach innych niż te opisane.
Figury 1-15 przedstawiają korzystny przykład wykonania urządzenia dozującego oznaczonego
zasadniczo numerem referencyjnym 20. W tym przykładzie wykonania, urządzenie dozujące 20 zawiera niezależnie wytwarzane elementy, które są mocowane na pojemniku 22, w którym znajduje się
produkt ciekły.
Usuwalna i jednorazowa pokrywa 24 ciągnie się od pojemnika 22 i może być uważana za usuwalną część urządzenia dozującego 20 lub mogą być uważane za przedłużenie pojemnika 22. Pokrywa 24 może być produkowana jako niezależny produkt, który jest przymocowany do pojemnika 22
przy pomocy odpowiednich środków, takich jest połączenie wykonane z wykorzystaniem spoiwa lub
uszczelnienia, które może być złamane lub rozerwane podczas usuwania pokrywy 24. Pokrywa 24
może być utworzona bezpośrednio jako przedłużenie materiałów tworzących ściany pojemnika 22,
ponadto mogą być wprowadzone odpowiednie osłabione obszary lub inne środki ułatwiające odrywanie pokrywy 24.
Pojemnik 22 jest składaną saszetką, która jest zbudowana z przynajmniej dwóch, przeciwległych, elastycznych części 31 i 31 wykonanych z tkaniny (fig. 2). Każda z części 31 i 32 może być
oddzielnym arkuszem lub fragmentem materiału. Alternatywnie, elementy 31 i 32 może być pojedynczym arkuszem materiału złożonym tak, iż definiuje dwie przeciwległe części materiału. Aby zapewnić
zwiększoną pojemność oraz wprowadzić podstawę dla opakowań stojących, dodatkowa ściana z materiału 33 jest korzystnie umieszczona w dolnej części saszetki.
Części materiału są szczelnie połączone pozostawiając niepołączony obszar wewnętrzny. Na
fig. 1 widać, górne połączenie 34, lewe boczne połączenie 36, prawe boczne połączenie 38, oraz
uszczelnienie dolne 40. Typowo połączenia 34, 36, 38 i 40 są połączenia zgrzewane, które mogą być
wykonane technikami konwencjonalnymi, gdy materiał z którego wykonane są części saszetki zawierają umożliwiający łączenie termicznie, materiał termoplastyczny. Części materiału mogą zawierać
odpowiednią strukturę wielowarstwową lub błonę, taką jak na przykład, formowaną w sposób ciśnieniowy błonę laminowaną. Taka błona może posiadać zewnętrzną warstwę foliową pokrytą po wewnętrznej stronie saszetki warstwą materiału termoplastycznego odpowiedniego do łączenia termicznego lub klejenia. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych warstw wewnętrznych, takich jak warstwa
gazoszczelna, warstwa izolująca termicznie, i tym podobne warstwy, wraz z odpowiednimi warstwami
łączącymi służącymi do wiązanie ze sobą różnego rodzaju warstw.
Przed zakończeniem łączenia ze sobą części materiału tworzących saszetkę, pomiędzy obszarami części materiału 31 i 32 umieszczane jest urządzenie dozujące 20. Urządzenie dozujące 20 jest
przymocowane do części materiału 31 i 32, z wykorzystaniem połączenia zgrzewanego 42 widocznego na fig. 1 po jednej ze stron struktury dozującej 120. Podobne połączenie zgrzewane jest wykonane
po drugiej stronie struktury dozującej 20 łącząc ją z sąsiadującą z nią częścią materiału.
Obszary brzegowe części materiału 31 i 32 są także ze sobą połączone w pobliżu każdego
z krańców struktury dozującej 20. Połączenie ze sobą części saszetki tak, iż utworzona zostaje gotowa saszetka, następuje w sposób pozwalający na wprowadzenie produktu do przestrzeni wewnętrznej
pomiędzy częściami materiału zanim ukończone zostaje łączenie części materiału. Jest to możliwe do
zrealizowania zgodnie z konwencjonalny procesem, szczegóły którego nie stanowią części prezentowanego wynalazku.
8
PL 198 329 B1
Urządzenie dozujące 20 zawiera jednorodną część mocującą posiadającą tulejową podstawę 50
oraz kanał spustowy 52, który ciągnie się od tulejowej podstawy 50 (fig. 9). Tak jak to widać na fig. 1
i 4, podstawa 50 jest umieszczona pomiędzy częściami 31 i 32 materiału saszetki, gdzie podstawa 50
zostaje przymocowana do części materiału. Części materiału 31 i 32 mogą zostać określone jako definiujące otwór w którym umieszczona jest podstawa 50 części mocującej. W przykładzie wykonania
saszetki przedstawionym na fig. 1, części materiału 31 i 32 mogą być bardziej dokładnie opisane jako
posiadające zasadniczo prostokątną konfigurację definiującą trzy kąty proste, oraz jeden ukośny narożnik. Podstawa 50 urządzenia dozującego jest umieszczona w otworze saszetki znajdującym się
na ukośnym narożniku i jest przymocowana do części materiału 31 i 32 wzdłuż obrzeża ukośnego
narożnika.
Tak jak to widać na fig. 4, część materiału 32 saszetki, zawiera przedłużenie 56, a część materiału 31 saszetki zawiera przedłużenie 58. Przedłużenia 56 i 58 łącznie obejmują kanał spustowy 52
urządzenia dozującego, a ich obrzeża są ze sobą połączone połączeniami 62 i 64 (fig. 1) tworząc
pokrywę 24, definiującą hermetycznie zamkniętą przestrzeń wokół kanału spustowego 20 urządzenia
dozującego. Pokrywa 24, zawierająca połączone na brzegach przedłużenia 56 i 58 jest usuwalna
i jednorazowa. Tak więc, przedłużenia 56 i 58 są połączone z częściami materiału odpowiednio 32
i 31, poprzez osłabione obszary, takie jak obszary częściowej perforacji lub perforacji 66 (fig. 4) biegnące wzdłuż krawędzi pokrywy 24 sąsiadujących z saszetką 22.
Częściowa perforacja 66 może być wprowadzona w sposób konwencjonalny w postaci oddalonych od siebie krótkich rowków lub nacięć. Alternatywnie możliwe jest wprowadzenie pojedynczego
ciągłego rowka po każdej ze stron saszetki 22. Gdy użytkownik chwyci i pociągnie górną część pokrywy 24, pokrywa rozrywa się i oddziela od saszetki 22 wzdłuż perforacji 66. Na rogu saszetki 22 pozostaje odsłonięty kanał spustowy 52 urządzenia dozującego. Jeśli zachodzi taka potrzeba możliwe jest
wprowadzenie innego sposobu łączenia pokrywy i saszetki. Na przykład pokrywa 24 może być przymocowana do saszetki 22 przy pomocy odrywanej taśmy łączącej (nie przedstawiona).
Figury 9-14 przedstawiają szczegóły struktury urządzenia dozującego 20. Podstawa 50 urządzenia dozującego może być określona jako posiadająca konfigurację „łodzi”. Podstawa 50 posiada
dwie zwrócone zasadniczo w przeciwne strony ściany 70 i 72 (fig. 9), które rozpoczynają się i kończą
każda na dwóch poprzecznych krańcach 74 i 76 (fig. 9). Każda ściana 70 i 72 definiuje zewnętrzną
część powierzchni szczelnie przymocowanej do jednej z części materiału tworzącego saszetkę.
W szczególności ściana 70 i 72 zawierają trzy oddzielne, równoległe żebra 78. Każde z żeber 78 posiada zasadniczo trójkątny przekrój poprzeczny, co jest widoczne na fig. 14. Żebra 78 wzmacniają
połączenie urządzenia 20 i części materiału 31 i 32 saszetki 22. Żebra 78 są szczególnie skuteczne
przy wzmacnianiu zdolności łączenia pomiędzy urządzeniem dozującym 20 i częściami materiału 31
i 32 saszetki, gdy urządzenie dozujące 20 jest łączone z częściami materiału saszetki 31 i 32 w sposób termiczny.
Podstawa 50 urządzenia może mieć konfigurację inną niż kształt „łodzi”, żebra 78 mogą posiadać przekrój poprzeczny inny niż trójkątny. Możliwe jest zastosowanie więcej niż trzech żeber lub też
mniejszej od trzech liczby żeber. Żebra 78 mogą też być całkowicie pominięte.
Obecnie uważa się iż urządzenie dozujące 20, lub przynajmniej podstawa 50, są korzystnie wykonywane z materiału termoplastycznego takiego jak polietylen, polipropylen, ABS, styren i tym podobne. Obecnie uważa się, iż urządzenie dozujące 20 zostanie wytłoczone jako pojedyncza struktura,
korzystnie zbudowana z polietylenu lub polipropylenu. Zgrzewanie urządzenia 20 z częściami materiału 31 i 32 saszetki może być zrealizowane z wykorzystaniem dowolnego z szeregu konwencjonalnych
sposobów, takich jak indukcja ciepła, zgrzewanie ultradźwiękowe, zgrzewanie tarciowe, i tym podobnych sposobów (szczegóły których nie stanowią części prezentowanego wynalazku). Alternatywnie,
urządzenie dozujące 20 może być przymocowane do części materiału 31 i 32 saszetki przy pomocy
połączenia klejonego lub przy pomocy pośredniej struktury łączącej (nie przedstawiona).
Tak jak można to zauważyć na fig. 9, podstawa 50 urządzenia zawiera wewnętrzną strukturę
rurową 82 definiującą przynajmniej część kanału odprowadzającego 84. Tak jak można to zauważyć
na fig. 13, kanał spustowy 52 także definiuje przynajmniej część kanału odprowadzającego 84. Kanał
spustowy 52 ciągnie się ponad płaski pokład 88, który definiuje górę tulejowej podstawy 50. Na wysokości ponad pokładem 88, wnętrze kanału spustowego 52 posiada wewnętrzne, kątowe ramię definiujące stożkową powierzchnię gniazda 90. Górny kraniec kanału spustowego 52 definiuje otwór wylotowy 92 (fig. 13). Tak jak to przedstawiono na fig. 15, urządzenie dozujące 20 zawiera zawór 180, który
jest zamontowany w kanale spustowym 52.
PL 198 329 B1
9
Korzystny przykład wykonania zaworu 180 jest przeznaczony do efektywnego zamocowania
w sposób zaciskowy w pozycji roboczej na powierzchni gniazda 90 urządzenia (fig. 2 i 5) przy pomocy
pierścienia utrzymującego 276 (fig. 15). W korzystnej postaci przedstawionego zaworu 180, zawór
180 jest zaworem o znanej konstrukcji wykorzystującym elastyczny i sprężysty materiał, który to zawór
może się otworzyć umożliwiając odprowadzenie cieczy. Zawór 180 może być wykonany z termoutwardzalnego elastomeru takiego jak silikon, kauczuk naturalny i tym podobne. Rozważa się także
przypadki wykonania zaworu 180 z elastomerów termoplastycznych na bazie takich materiałów jak
termoplastyczny polipropylen, etylen, uretan i styren, włączając ich chlorowcowe pochodne.
Zawór który jest podobny do, i funkcjonalnie analogiczny do zaworu 180 został ujawniony w patencie USA numer 5,439,143. Jednakże, zawór 180 posiada obwodową strukturę kołnierzową (opisaną szczegółowo poniżej), która różni się od struktury kołnierzowej zaworu przedstawionego w patencie USA numer 5,439,143. Opis zaworu ujawnionego w patencie USA numer 5,439,143 zostaje włączony tu przez odniesienie, w zakresie odnoszącym się do i nie sprzecznym z niniejszym opisem.
Tak jak to przedstawiono na fig. 6-8, zawór 180 zawiera elastyczną, część centralną, ścianę lub
powierzchnię 264, o konfiguracji wklęsłej (patrząc z zewnątrz), która definiuje dwie wzajemnie prostopadłe, przecinające się odprowadzające szczeliny 266 o jednakowej długości. Przecinające się szczeliny 266 definiują cztery, zasadniczo w kształcie sektorów, klapki, płatki wklęsłej, ściany centralnej 264.
Klapki otwierają się na zewnątrz począwszy od punktu przecięcia szczelin 266, w odpowiedzi na
zwiększające się do odpowiedniej wielkości ciśnienie wewnątrz pojemnika, w dobrze znany sposób
opisany w patencie USA numer 5,439,143.
Zawór 180 zawiera obrzeże 268 (fig. 8), które ciągnie się na zewnątrz od ściany centralnej zaworu lub powierzchni 264. Na zewnętrznym (górnym) krańcu obrzeże 268 jest cienkie, a obwodowy
kołnierz 270, który ciągnie się od obrzeża 268 znajduje się względem niego pod kątem. Cienki kołnierz 270 kończy się powiększonym, znacznie grubszym, kołnierzem brzegowym 272, który posiada
zasadniczo trapezowy przekrój poprzeczny.
Aby wykorzystać osadzenie zaworu 180 w kanale spustowym 52 urządzenia, obszar mocowania lub powierzchnia gniazda 90 posiadają ten sam kąt co kąt trapezowego przekroju kołnierza. Górna
powierzchnia kołnierza zaworu 272 jest umieszczona naprzeciw powierzchni gniazda 90 tak jak to
pokazano na fig. 15.
Niższa powierzchnia kołnierza 272 zaworu jest dociśnięta przez pierścień mocujący 276. Tak
jak to przedstawiono na fig. 15, pierścień mocujący 276 zawiera nachyloną pod kątem do góry powierzchnię dociskową 278. Gdy pierścień mocujący 276 jest zamocowany w kanale spustowym 52,
odległość pomiędzy powierzchnią dociskową 278 pierścienia mocującego 276, a powierzchnią gniazda 90 (fig. 15) zwiększa się wraz ze wzrostem odległości promieniowej od środka zaworu 180. Taka
konfiguracja definiuje obwodową przestrzeń o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu, który zasadniczo odpowiada kształtowi trapezowemu kołnierza 272 zaworu.
Pierścień mocujący 276 zawiera zewnętrzną obwodową ścianę 280 (fig. 15) o promieniowo zewnętrznie ciągnącym się zgrubieniu 282. Gdy pierścień mocujący 276 jest zamontowany w kanale
spustowym 52 (fig. 15), zgrubienie obwodowe znajduje się w obszarze wyciętym 286 kanału spustowego 52 w połączeniu na wcisk. Taki układ w sposób szczelny dociska i utrzymuje zawór 180 bez
potrzeby specjalnej wewnętrznej konstrukcji podtrzymującej lub elementów nośnych sąsiadujących
z wewnętrzną powierzchnią cylindrycznego obrzeża 268 zaworu. Rozwiązanie takie sprawia, iż obszar
sąsiadujący z wewnętrzną powierzchnią cylindrycznego obrzeża 268 zaworu, może być zasadniczo
otwarty, wolny i niezakłócony tak, iż umożliwia ruch obrzeża 268 zaworu.
Jeśli istnieje taka potrzeba, zawór 180 może zostać utrzymany w kanale spustowym 52, bez
wykorzystania pierścienia mocującego 276. Na przykład zawór 180 może być połączony z kanałem
spustowym 52 przy pomocy połączenia klejonego lub też może być wytłoczony bezpośrednio na kanale spustowym 90 tak, iż utworzona zostaje spoina zdefiniowana przez miejsce połączenia twardniejących stopionych części materiałów.
Zawór 180 może być wytłoczony wraz ze szczelinami 266. Alternatywnie, szczeliny 266 zaworu
mogą być wycięte w ścianie lub powierzchni 264 zaworu 180 z wykorzystaniem odpowiednich konwencjonalnych technik.
Gdy zawór 180 jest poprawnie zamontowany wewnątrz otworu spustowego 52 tak jak to przedstawiono na fig. 15, centralna ściana lub powierzchnia 264 zaworu 180 leży w pozycji obniżonej wewnątrz otworu spustowego 52. Jednakże, gdy saszetka 22 zostaje ściśnięta w celu odprowadzenia
zawartości poprzez zawór 180 (co zostało szczegółowo opisane w patencie USA numer 5,439,143),
10
PL 198 329 B1
ściana lub powierzchnia centralna 264 zaworu zostaje wypchnięta na zewnątrz z pozycji obniżonej,
w kierunku krańca odprowadzającego otworu spustowego 52.
Aby wydobyć produkt z saszetki, pokrywa 24 musi zostać w etapie początkowym usunięta przez
oderwanie pokrywy 23 wzdłuż linii osłabienia zdefiniowanej przez częściową perforację lub perforację 66
(fig. 1 i 4). Figura 5 ilustruje opakowanie po tym jak pokrywa 24 została oderwana w celu odsłonięcia
otworu spustowego 52, po tym jak opakowanie zostało odwrócone w celu ułatwienia odprowadzenia
produktu.
Saszetka 22 jest typowo odwracana i ściskana w celu zwiększenia ciśnienia wewnątrz saszetki
do poziomu wyższego niż ciśnienie atmosferyczne otoczenia. Wymusza to przesunięcie się produktu
wewnątrz saszetki 22 w kierunku zaworu 180 i zmusza zawór 180 do przesunięcia się z pozycji obniżonej lub pozycji cofniętej (przedstawionej na fig. 4) w kierunku pozycji rozszerzonej (fig. 5). Zewnętrzne przemieszczenie centralnej części powierzchni 264 zaworu 180 jest realizowane przez stosunkowo cienkie, elastyczne obrzeże 268. Obrzeże 268 przesuwa się z pozycji wystającej do wewnątrz, pozycji spoczynkowej w kierunku przemieszczenia zewnętrznego, pozycji zajmowanej pod
wpływem ciśnienia, następuje to przez „zawinięcie” się obrzeża 268 w kierunku zewnętrznym w stronę
krańca otworu spustowego 52 (w kierunku pozycji przedstawionej na fig. 5). Jednakże, zawór 180 nie
otwiera się (to jest, szczeliny 266 nie otwierają się) aż do chwili gdy centralna powierzchnia 264 zaworu całkowicie nie przesunie się do pozycji całkowicie rozciągniętej w kanale odprowadzającym 84. Gdy
powierzchnia centralna 264 zaworu rozpoczyna ruch na zewnątrz, powierzchnia centralna 264 zaworu
jest poddawana promieniowo wewnętrznie zwróconej sile ściskającej, które przeciwstawiają się otwarciu się szczelin 266. Ponadto, ściana, powierzchnia centralna 264 zaworu zasadniczo utrzymuje swoją
wewnętrznie 27 wklęsłą konfigurację, gdy przesuwa się na zewnątrz nawet gdy osiągnie całkowicie
rozciągniętą pozycję. Jednakże gdy ciśnienie początkowe staje się wystarczająco wysokie po tym jak
centralna powierzchnia 264 zaworu przesunęła się na zewnątrz do pozycji całkowicie rozciągniętej,
szczeliny 266 zaworu 180 zaczynają się otwierać w celu odprowadzenia produktu (fig. 5). Produkt jest
następnie wydalany lub odprowadzany poprzez otwór szczelin 266. W celach ilustracyjnych, fig. 5,
przedstawia krople 280 produktu ciekłego, który jest odprowadzany na zewnątrz.
Figura 16-18 przedstawia kolejną postać struktury dozującej według prezentowanego wynalazku, która jest ogólnie oznaczona na fig. 16-18 numerem 320. Urządzenie dozujące 320 jest przystosowane do zainstalowania na odpowiednim pojemniku, takim jak pojemnik 322 przedstawiony na
fig. 16 do 18. Łącznie urządzenie dozujące 320 i pojemnik 322 mogą być określone jako definiujące
opakowanie według kolejnego aspektu prezentowanego wynalazku.
Pojemnik 322 zawiera dwie zasadniczo równoległe, oddzielone od siebie ściany boczne, pierwszą ścianę boczną 324 (fig. 17), oraz drugą ścianę boczną 326 (fig. 18). Pojemnik 322 zawiera dwie
zasadniczo równoległe, oddzielone od siebie ściany krańcowe, pierwszą ścianę krańcową 328
(fig. 17), oraz drugą ścianę krańcową 330 (fig. 17). Ściany krańcowe 328 i 330 łączą ściany boczne
324 i 326. Ściana górna 332 (fig. 17) łączy ściany boczne 324 i 326, oraz ścianę krańcową 330.
Pojemnik 322 zawiera zasadniczo płaską ścianę narożną 334 (fig. 18). Element wzmacniający
336 jest umieszczony na górze płaskiej ściany narożnej 334, element wzmacniający 336 jest elementem opcjonalnym, który może być pominięty.
Górny kraniec pojemnika 322 przedstawiony na fig. 17 i 18 definiuje zasadniczo prosty graniastosłup o podstawie prostokąta, o ukośnym narożniku zdefiniowanym przez nachyloną pod kątem
ścianę narożną 336. Dolna część pojemnika 322, która jest niewidoczna na fig. 17 i 18, mogą posiadać zasadniczo kształt prostego graniastosłupa o podstawie prostokąta oraz ścianą dolną (nie przedstawiona) tak, iż całe opakowanie posiada zasadniczo kształt graniastosłupa równoległościennego
o podstawie prostokąta, za wyjątkiem ściany narożnej 334. Alternatywnie, część dolna pojemnika 322
może posiadać jakąkolwiek inną odpowiednią konfigurację, która ciągnie się od i łączy się z górnymi
częściami ścian bocznych 324 i 326, oraz ścian krańcowych 328 i 330. Ponadto w innym alternatywnym przykładzie wykonania, całe opakowanie może posiadać konfigurację, która jest inna niż konfiguracja graniastosłupa równoległościennego o podstawie prostokąta.
Pojemnik 322 może być wykonany z materiałów, które są do pewnego stopnia sztywne i które
pozwalają pojemnikowi 322 na utrzymanie jego trójwymiarowej konfiguracji, gdy ten jest wypełniony
produktem, lub po jego opróżnieniu. Korzystnie jednakże, przynajmniej ściany boczne 324 i 326 są do
pewnego stopnia elastyczne co pozwala na ich ściśnięcie do wewnątrz w celu zwiększenia ciśnienia
wewnątrz pojemnika. Korzystnie pojemnik 322 jest wykonany z kartonu, który może być powlekany od
PL 198 329 B1
11
wewnątrz powłoką termoplastyczną lub papieru woskowanego, który ułatwia długoterminowe przechowywanie produktów ciekłych, wewnątrz pojemnika 322.
Płaska ściana narożna 334 pojemnika oraz element wzmacniający 336 zawierają wspólnie
otwór 340 (fig. 18). Otwór 340 umożliwia połączenie pomiędzy wnętrzem pojemnika, a otoczeniem,
ponadto otwór 340 mieści część struktury dozującej 320, która zawiera tulejowe urządzenie dozujące
344, posiadające obwodowy kołnierz 346, oraz kanał spustowy 348 wystający na zewnątrz poza kołnierz 346.
Przed całkowitym uformowaniem pojemnika 322, urządzenie 344 jest umieszczone w otworze
340 w ścianie narożnej 334, gdzie jest przymocowane do wnętrza ściany 334. Figura 18 przedstawia
obwodowe połączenie 350 mocujące kołnierz 346 do ściany narożnej 334 pojemnika. Połączenie 350
może być połączeniem zgrzewanym, klejonym, lub innym odpowiednim połączeniem pozwalającym
na szczelne połączenie urządzenia 344 ze ścianą narożną 334 pojemnika.
Gdy urządzenie 344 jest poprawnie zamontowane w ścianie narożnej 334 pojemnika, kanał
spustowy 348 ciągnie się poprzez otwór 340 w pojemniku. Wnętrze kanału spustowego 348 posiada
zasadniczo taką samą konfigurację jak wnętrz kanału spustowego 58 opisanego powyżej w odniesieniu do fig. 15. Tak więc kanał spustowy 348 zawiera wewnętrzną powierzchnię gniazda (nie widoczną
na fig. 16-18, ale podobną do powierzchni gniazda 90 przedstawionej na fig. 15 w odniesieniu do kanału spustowego 52). Do powierzchni gniazda wewnątrz kanału spustowego 348 dociśnięty jest zawór
dozujący, który jest identyczny do zaworu 180 opisanego powyżej w odniesieniu do fig. 15. Zawór jest
zamocowany w poprzek wewnętrznego kanału odprowadzającego kanału spustowego 348, i jest tam
utrzymywany przez odpowiednie środki. Takie odpowiednie środki utrzymujące zawór obejmują pierścień mocujący (taki jak pierścień mocujący 276 opisany powyżej w odniesieniu do fig. 15), połączenie
klejone, połączenie zgrzewane, połączenia mechaniczne i tym podobne sposoby łączenia. Zawór
i urządzenie 344 łącznie tworzą strukturę dozującą 320.
Po poprawnym zamontowaniu struktury dozującej 320 w ścianie krańcowej 334 pojemnika, różne części pojemnika są orientowane i konfigurowane tak, aby zdefiniować wewnętrzną przestrzeń
przyjmującą produkt ciekły przed całkowitym zamknięciem ścian pojemnika 322. Po tym jak wnętrze
częściowo ukończonego pojemnika 322 zostało wypełnione produktem, pozostałe część ściany lub
części ścian są przesuwane do pozycji pozwalającej na zamknięcie pojemnika, następnie są łączone
ze sobą przy pomocy odpowiednich konwencjonalnych technik, szczegóły których nie są częścią prezentowanego wynalazku.
Według kolejnego aspektu prezentowanego wynalazku, na pojemniku 322 umieszczona jest
pokrywa 360, przykrywająca ścianę narożną pojemnika tak jak to pokazano na fig. 19. Pokrywa posiada konfigurację pustego wewnątrz graniastosłupa trójkątnego. Pokrywa 260 jest w sposób rozłączny przymocowana do pojemnika 322 tak więc, może zostać usunięta przez użytkownika w celu odsłonięcia kanału spustowego 348 struktury dozującej. W uważanym obecnie za korzystny przykładzie
wykonania wynalazku, pokrywa jest zdefiniowana przez integralne przedłużenia materiału tworzącego
ścianę górną 332, ścianę krańcową 328, oraz dwie ściany boczne 324 i 326. Pokrywa 360 definiuje
hermetycznie zamkniętą przestrzeń wokół kanału spustowego 348 wystającego ponad ścianę narożną
334. W alternatywnym projekcie (nie przedstawiony) pokrywa 360 może być niezależnym elementem
przymocowanym do pojemnika 322.
Wprowadzone środki połączenia rozłączalnego mają postać osłabionego kruchego obszaru 364
biegnącego wzdłuż krawędzi pokrywy 360 sąsiadujących z płaską ścianą narożną 334 u spodu pokrywy 360. Osłabione kruche obszary 364 mogą zawierać nacięcia lub rowek wykonany w materiale
lub też wiele oddalonych od siebie częściowych perforacji wykonanych w materiale. Inne odpowiednie
osłabione struktury lub struktury ułatwiające rozrywanie mogą być wprowadzone w celu umożliwienia
użytkownikowi łatwiejsze usunięcie pokrywy 360.
Figura 20 przedstawia kolejny przykład wykonania urządzenia dozującego 420 według prezentowanego wynalazku, która może być zamontowana na pojemniku 322, który jest identyczny z pojemnikiem 322 opisanym powyżej w odniesieniu do fig. 17-18.
W odniesieniu do fig. 20, strukturą dozującą jest wieloczęściowe urządzenie dozujące zawierające podstawę 430, oraz nośnik zaworu 440, które są przystosowane do połączenia ze sobą. Przed
montażem podstawa 430 jest montowana w otworze 340 pojemnika 322 (fig. 22). Następnie nośnik
zaworu 440 jest montowany na krańcu podstawy 430. Podstawa 430 posiada kołnierz 442 przystosowany do szczelnego połączenia z płaską ścianą pojemnika lub częścią ściany 334 tak jak to pokazano
na fig. 22. Kołnierz jest szczególnie odpowiedni do szczelnego połączenia przy pomocy połączenia
12
PL 198 329 B1
446 ze ścianą narożną 334 pojemnika, połączenie lub wiązanie może być połączeniem klejonym lub
też zgrzewanym. Połączenie zgrzewane może być wykonane z wykorzystaniem konwencjonalnego
lub specjalnego procesu wykorzystującego indukcję ciepła, zgrzewanie ultradźwięków, zgrzewanie
tarciowe, lub tym podobny proces. W niektórych aplikacjach, korzystnym może być wprowadzenie
mechanicznego połączenia lub mocowania przejściowego, które posiada szczelną konstrukcję.
Podstawa 430 zawiera tulejowy występ 450 (fig. 20 i 21) ciągnący się od kołnierza 442. Tulejowy występ 450 definiuje przynajmniej część kanału spustowego 454 (fig. 22) służącego do ustanowienia połączenia pomiędzy otoczeniem, a wnętrzem pojemnika. Na zewnątrz tulejowego występu 450
umieszczony jest gwint 460. Górny kraniec tulejowego występu 450 korzystnie definiuje zewnętrzny
obwodowy kraniec, który jest przystosowany do przyjęcia membrany, papieru lub folii 464. Membrana
464 jest przymocowana w sposób umożliwiający jej usunięcie w poprzek zewnętrznego obwodowego
krańca tulejowego występu 450 tak, iż w sposób szczelny obejmuje występ kanału odprowadzającego
454 zdefiniowanego przez tulejowy występ 450.
Nośnik zaworu 440 zawiera obrzeże 470 (fig. 20 i 22). Obrzeże 470 posiada gwint wewnętrzny
472 służący do współpracy z gwintem zewnętrznym 460 znajdującym się na podstawie tulejowego
występu 450. Nośnik zaworu 440 posiada jednorodny kanał spustowy 478 ciągnący się od obrzeża
470. Kanał spustowy 478 posiada wewnętrzną konfigurację zasadniczo identyczną z wewnętrzną
konfiguracją kanału spustowego 52 urządzenia opisanego powyżej w odniesieniu do fig. 15. Wnętrze
kanału spustowego 478 tak, więc zawiera obwodowe gniazdo zaworu (nie widoczne na fig. 20-22, ale
identyczne z gniazdem zaworu 90 opisanym powyżej w odniesieniu do fig. 15). Elastyczny zawór
(identyczny z zaworem 180 opisanym powyżej w odniesieniu do fig. 15) jest zamontowany w gnieździe zaworu w kanale spustowym 478, gdzie jest utrzymywany przy pomocy środków pierścienia mocującego (identycznego z pierścieniem mocującym 276 opisanym powyżej w odniesieniu do fig. 15).
Zawór w kanale spustowym 478 jest więc szczelnie zamocowany w poprzek kanału odprowadzającego zdefiniowanego przez kanał spustowy. Możliwe jest zastosowanie innych odpowiednich środków
mocujących, włączając połączenie klejone, połączenie termiczne, lub tym podobne połączenia.
Nośnik zaworu 440, wraz z zaworem w nim zamocowanym jest zainstalowany przy wykorzystaniu połączenia gwintowego na podstawie występu 450, po tym jak podstawa występu 450 została
zabudowana w ścianie pojemnika 322. Membrana lub folia zabezpieczająca 464 jest pozostawiona na
swoim miejscu jako plomba oznaczająca świeżość produktu i/lub wskaźnik naruszenia zawartości.
Przed ukończeniem procesu produkcyjnego pojemnika 322, wnętrze pojemnika 322 jest wypełniane produktem. Następnie, zakończony zostaje proces wytwarzania pojemnika 322, przez szczelne
zamknięcie pozostałych części pojemnika tak, aby utworzone zostało kompletne opakowanie.
Aby skorzystać z opakowania, użytkownik musi najpierw odkręcić nośnik zaworu 340 z tulejowego występu 450. Użytkownik następnie usuwa membranę 464 w celu otwarcia kanału odprowadzającego 454. Następnie nośnik zaworu 440 jest ponownie instalowany na tulejowym występnie 450.
Pojemnik 322 może następnie zostać odwrócony w celu odprowadzenia produktu poprzez strukturę
dozującą. Jedna lub większa liczba ścian pojemnika 322 może zostać ściśnięta lub odchylona do wewnątrz w celu wymuszenia przepływu cieczy przez zawór w kanale spustowym 478.
Opakowania według prezentowanego wynalazku umożliwiają użytkownikowi odprowadzenie
produktu w sposób kontrolowany. Wielkość ciśnienia wywieranego na produkt ciekły wewnątrz pojemnika może być regulowana w razie potrzeby w celu spowodowania otwarcia lub zamknięcia zaworu
znajdującego się w strukturze dozującej.
Odsłonięte powierzchnie opakowania, zawierające strukturę dozującą, pozostaną czystsze
podczas użytkowania opakowania ponieważ użytkownik może uzyskać dokładniej kontrolowany przepływ produktu, oraz dlatego, że użytkownik może w sposób bardziej precyzyjny sterować kierunkiem
odprowadzania produktu.
Opakowanie według prezentowanego wynalazku wykorzystuje konfiguracje opakowań, które
zapobiegają przedostawaniu się powietrza do wnętrza pakietu, a to zmniejsza możliwość zanieczyszczenia lub spowodowanego wprowadzaniem powietrza zepsucia się produktu znajdującego się
w opakowaniu. Ponadto, membrana lub powłoka szczelnie przymocowana w poprzek kanału odprowadzającego struktury dozującej, może być wykorzystana jako środki ponownie zamykające
i uszczelniające opakowanie przed załadunkiem lub przetransportowaniem pojemnika.
W niektórych zastosowaniach, korzystnym może być wprowadzenie zewnętrznego wieka zakrywającego kanał spustowy, czy to zamontowanego zawiasowo czy też jako struktura niezależna.
Jednakże, przedstawione korzystne postacie systemu według prezentowanego wynalazku są este-
PL 198 329 B1
13
tycznie zgrabne po części dlatego iż nie posiadają wieka, które pozostawało by połączone z opakowaniem podczas odprowadzania produktu, a które mogło by zakłócać odprowadzanie produktu z pojemnika. Ponadto z uwagi na fakt, iż w korzystnych przykładach wykonania nie występuje żadna zewnętrzna pokrywa, z punktu widzenia użytkownika proces odprowadzania nie jest w żaden sposób
zakłócony.
Łatwo zauważyć z powyższego szczegółowego opisu wynalazku oraz z załączonych rysunków,
iż możliwe jest wprowadzenie szeregu zmian i modyfikacji, które nie naruszają prawdziwego ducha
i zakresu inwencyjnych pomysłów lub zasad tego wynalazku.
Zastrzeżenia patentowe
1. Opakowanie zawierające składaną saszetkę (22) mającą przynajmniej dwie, przeciwległe,
elastyczne części (31, 32), które są połączone ze sobą na brzegach obszaru wewnętrznego (22a),
który pozostaje niepołączony, oraz które są oddzielone od siebie w części obrzeża w obszarze brzegowym (22b), przez co powstaje otwór (22c) prowadzący do przestrzeni wewnętrznej (22d) ograniczonej przez elastyczne części (31, 32) w ich obszarze wewnętrznym (22a); i
urządzenie dozujące (20), które ma pustą podstawę (50) szczelnie przymocowaną do elastycznych części (31, 32) wzdłuż otworu (22c), oraz dziobek (52) wystający z podstawy (50) i zakończony
końcówką z otworem wylotowym (92), oraz kanał odprowadzający (84), rozciągający się od wewnętrznej
przestrzeni (22d) opakowania przez podstawę (50) i dziobek (52) do otworu wylotowego (92),
w którym pusta podstawa (50) ma dwie przeciwległe ścianki (70, 72) obejmujące część utworzonego przez nie kanału odprowadzającego (84), które kończą się na odpowiednich krańcach brzegowych (74, 76), do których się zbiegają, i w którym każda ścianka (70, 72) wyznacza zewnętrzną
część powierzchniową szczelnie przymocowaną do jednej z elastycznych części (31, 32) wzdłuż otworu (22c) saszetki,
znamienne tym, że
w poprzek kanału odprowadzającego (84) w urządzeniu dozującym (20) zamocowany jest
w sposób szczelny sprężysty zawór (180) mający samouszczelniającą się szczelinę (266), która otwiera się w odpowiedzi na ciśnienie zwiększone względem ciśnienia zewnętrznego, po stronie zaworu
(180) zwróconej do wnętrza opakowania (22), umożliwiając przepływ.
2. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera na saszetce (22) otwieraną pokrywę (24), która początkowo zakrywa przynajmniej część dziobka (52) urządzenia dozującego (20).
3. Opakowanie według zastrz. 2, znamienne tym, że pokrywa (24) zawiera osłabione, łamliwe
obszary (66) na swych krawędziach w sąsiedztwie saszetki (22).
4. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera ponadto zdejmowalną, jednorazową pokrywę (24) w kształcie wypustek z co najmniej dwóch elastycznych części (31, 32), które
obejmują dziobek (54) urządzenia dozującego (20), i których brzegi są połączone szczelnie ze sobą
tworząc hermetyczną objętość wokół dziobka (52) urządzenia dozującego (20).
5. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera ponadto otwieralną pokrywę na
saszetce (22) w kształcie oddzielnej, zewnętrznej przykrywki początkowo nałożonej na dziobek (52)
urządzenia dozującego (20), aby zamknąć kanał odprowadzający (84), która jest ruchoma i otwiera
kanał odprowadzający (84).
6. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że zawór (180) znajduje się wewnątrz kanału
odprowadzającego (84), całkowicie wewnątrz urządzenia dozującego (20).
7. Opakowanie zawierające składaną saszetkę 22 zdefiniowaną przez przynajmniej dwie, przeciwległe, elastyczne części (31, 32) które są połączone ze sobą na brzegach obszaru wewnętrznego
(22a) który pozostaje niepołączony, oraz które są oddzielone od siebie w części obrzeża w obszarze
brzegowym (22b) przez co powstaje otwór (22c) prowadzący do przestrzeni wewnętrznej (22d) ograniczonego przez elastyczne części (31, 32) w ich obszarze wewnętrznym (22a); i
urządzenie dozujące (20), które ma pustą podstawę (50) szczelnie przymocowaną do elastycznych części (31, 32) wzdłuż otworu (22c), oraz dziobek (52) wystający z podstawy (50) i zakończony
końcówką z otworem wylotowym (92), oraz kanał odprowadzający (84), rozciągający się od wewnętrznej przestrzeni (22d) opakowania, przez podstawę (50) i dziobek (52) do otworu wylotowego (92),
14
PL 198 329 B1
oraz sprężysty zawór (180) mający samouszczelniającą się szczelinę (266), która otwiera się
w odpowiedzi na ciśnienie zwiększone względem ciśnienia zewnętrznego, po stronie zaworu (180)
zwróconej do wnętrza opakowania (22), umożliwiając przepływ
znamienne tym, że
sprężysty zawór (180) znajduje się całkowicie wewnątrz urządzenia dozującego (20), w poprzek kanału odprowadzającego (84), od wewnątrz względem otworu wylotowego (92), pod dziobkiem (52), gdy
szczelina (266) jest zamknięta.
8. Opakowanie według zastrz. 7, znamienne tym, że pusta podstawa (50) ma dwie przeciwległe ścianki (70, 72) obejmujące część utworzonego przez nie kanału odprowadzającego (84), które
kończą się na odpowiednich krańcach brzegowych (74, 76), do których się zbiegają,
i w którym każda ścianka (70, 72) wyznacza zewnętrzną część powierzchniową szczelnie przymocowaną do jednej z elastycznych części (31, 32) wzdłuż otworu (22c) saszetki,
i w którym dziobek (52) urządzenia dozującego (20) ma zasadniczo pierścieniowy zewnętrzny
koniec tworzący otwór wylotowy (92) .
9. Opakowanie według zastrz. 7, znamienne tym, że zawiera ponadto zdejmowalną, jednorazową pokrywę (24) w kształcie wypustek z co najmniej dwóch elastycznych części (31, 32), które
obejmują dziobek (54) urządzenia dozującego (20), i których brzegi są połączone szczelnie ze sobą
tworząc hermetyczną objętość wokół dziobka (52) urządzenia dozującego (20).
10. Opakowanie według zastrz. 7, znamienne tym, że pokrywa (24) zawiera osłabione, łamliwe
obszary na swych krawędziach w sąsiedztwie saszetki (22).
11. Opakowanie według zastrz. 7, znamienne tym, że zawiera ponadto otwieralną pokrywę na
saszetce (22), która początkowo zakrywa przynajmniej część dziobka (52).
12. Opakowanie według zastrz. 7, znamienne tym, że zawiera ponadto otwieralną pokrywę na
saszetce (22) w kształcie oddzielnej, zewnętrznej przykrywki początkowo nałożonej na dziobek (52)
urządzenia dozującego (20), aby zamknąć kanał odprowadzający (84), która jest ruchoma i otwiera
kanał odprowadzający (84).
13. Opakowanie według zastrz. 7, znamienne tym, że urządzenie dozujące (20) zawiera ponadto
powierzchnię uszczelniającą (90) wokół kanału odprowadzającego (84); sprężysty zawór (180) ma centralną ściankę (264), w której znajduje się szczelina (266), przy czym zawór (180) ma brzegowy kołnierz (272)
wystający na bok poza centralną ściankę (264) i z nią połączony, oraz zawór (180) jest wraz z kołnierzem
(272) szczelnie połączony z powierzchnią uszczelniającą (90) urządzenia dozującego (20).
14. Opakowanie według zastrz. 7, znamienne tym, że podstawa (50) urządzenia dozującego (20)
zawiera liczne żebra (78) szczelnie przymocowane do elastycznych części (31, 32) saszetki wokół
otworu (22c).
15. Opakowanie według zastrz. 14, znamienne tym, że podstawa (50) urządzenia dozującego (20)
tworzy trzy oddzielne, równoległe żebra (78).
16. Opakowanie według zastrz. 14, znamienne tym, że żebro (78) ma przekrój poprzeczny
ogólnie trójkątny.
17. Opakowanie według zastrz. 7, znamienne tym, że podstawa (50) ma płytkę (88) z której
wystaje dziobek (52).
18. Opakowanie zawierające pojemnik (322) mający co najmniej jedną ogólnie płaską ściankę (334),
która ma otwór (340) prowadzący do wnętrza pojemnika,
urządzenie dozujące (344) szczelnie zamontowane na płaskiej ściance (334) w otworze (340)
tak, że część urządzenia dozującego (344) wystaje poza płaską ściankę (334), przy czym urządzenie
dozujące (344) zawiera kanał odprowadzający łączący zewnętrze z wnętrzem pojemnika (322),
ponadto zawierające sprężysty zawór (180) z samozamykającą się szczeliną (266), która otwiera się w odpowiedzi na ciśnienie zwiększone względem ciśnienia zewnętrznego, po stronie zaworu
(180) zwróconej do wnętrza opakowania (22), umożliwiając przepływ
znamienne tym, że
z pojemnika (322) wystaje ponad wystającą część urządzenia dozującego (344) zdejmowalna, jednorazowa pokrywa (360) tworząca hermetyczną objętość wokół części urządzenia (344), wystająca poza
płaską ściankę (334), przy czym zdejmowalna pokrywa (360) jest szczelnie przymocowana za pomocą
szczelnych środków mocujących (364) do pojemnika (322), zaś sprężysty zawór (180) z samozamykającą
się szczeliną (266) jest zamontowany na pustym urządzeniu (344) w poprzek kanału odprowadzającego.
19. Opakowanie według zastrz. 18, znamienne tym, że pojemnik (322) ma górny kraniec wyznaczony przez co najmniej dwie ścianki krańcowe (328, 330), dwie ścianki boczne (324, 326), ścian-
PL 198 329 B1
15
kę górną (332) i ściankę narożną (334), którą tworzy wspomniana co najmniej jedna ogólnie płaska
ścianka (334), przy czym ścianka narożna (334) łączy ściankę górną (332), ścianki boczne (324, 326)
i jedną ze ścianek krańcowych (328, 330), ponadto ścianki krańcowe (328, 330), ścianki boczne (324,
326), ścianka górna (332) i ścianka narożna (334), każda zawiera kawałek materiału, ponadto pokrywa (360) zawiera integralną wypustkę ze ścianki górnej (332), ścianek bocznych (324, 326) i jednej ze
ścianek krańcowych (328, 330) za ścianką narożną (334), oraz pokrywa (360) ma kształt pustego,
trójkątnego graniastosłupa, poza tym rozprzęgane środki mocujące (364) obejmują osłabione, łamliwe
obszary wzdłuż krawędzi pokrywy (360) w sąsiedztwie ścianki narożnej (334), przy czym te osłabione,
łamliwe obszary obejmują częściowe perforacje w wypustce materiału wzdłuż krawędzi ścianki górnej
(332), ścianek bocznych (324, 326) i jednej ze ścianek krańcowych (328, 330).
20. Opakowanie według zastrz. 19, znamienne tym, że urządzenie dozujące (344) zawiera
dziobek (348), ponadto opakowanie zawiera otwieraną przykrywkę w postaci oddzielnej, zewnętrznej
przykrywki, która jest początkowo nałożona na dziobek (348) i jest ruchoma z położenia zamknięcia.
21. Opakowanie według zastrz. 18, znamienne tym, że pojemnik (322) jest miękką saszetką (22).
22. Opakowanie według zastrz. 18, znamienne tym, że urządzenie dozujące (344) zawiera
pierścieniowy kołnierz (442) zgrzany do co najmniej jednej płaskiej ścianki (334) we wnętrzu pojemnika (322), przy czym urządzenie dozujące (344) ma zewnętrzny pierścieniowy kraniec, na którym jest
zdejmowalnie zamocowana membrana (464) szczelnie zakrywająca puste urządzenie dozujące (344).
23. Opakowanie zawierające pojemnik (322) mający co najmniej jedną ogólnie płaską ściankę
(334), która ma otwór (340) do wylewania zawartości z wnętrza pojemnika, urządzenie dozujące (430,
440) szczelnie zamontowane na płaskiej ściance (334) w otworze (340) tak, że część urządzenia dozującego (344) wystaje poza płaską ściankę (334), przy czym urządzenie dozujące (430, 440) zawiera
kanał odprowadzający (454) łączący zewnętrze z wnętrzem pojemnika (322), ponadto zawierające
sprężysty zawór (180) z samozamykającą się szczeliną (266), która otwiera się w odpowiedzi na ciśnienie zwiększone względem ciśnienia zewnętrznego, po stronie zaworu (180) zwróconej do wnętrza
opakowania (22, 322), umożliwiając przepływ,
znamienne tym, że
urządzenie dozujące (430, 440) jest puste i wieloczęściowe i zawiera podstawę (340) i podporę
zaworu (440), przy czym podstawa (340) ma kołnierz (442) przystosowany do szczelnego połączenia
z płaską ścianką (334) pojemnika wokół otworu (340), zaś pusty występ (450) wystaje z kołnierza
(442) i tworzy co najmniej część kanału odprowadzającego (454),
w którym podpora zaworu (440) jest przystosowana do mocowania na pustym występie (450)
podstawy urządzenia i tworzy drugą część kanału odprowadzającego (454), ponadto sprężysty zawór
(180) z samozamykającą się szczeliną (266) jest zamontowany na podporze zaworu (440) w poprzek
kanału odprowadzającego.
24. Opakowanie według zastrz. 23, znamienne tym, że zawiera ponadto zdejmowalną, jednorazową pokrywę (360) wystającą z pojemnika (322), tworząc hermetyczną objętość wokół części urządzenia dozującego (430, 440), wystającą poza płaską ściankę (334), przy czym pokrywę (360) stanowi integralne przedłużenie materiału, z którego wykonany jest pojemnik (322), przy czym opakowanie
ma osłabione, łamliwe połączenie (364) a pokrywa (360) wystaje z pojemnika (322) umożliwiając zdjęcie jej przez złamanie łamliwego połączenia (364).
25. Opakowanie według zastrz. 23, znamienne tym, że zawiera otwieraną przykrywkę w postaci odzielnej, zewnętrznej przykrywki, która jest początkowo nałożona na puste urządzenie dozujące
(430, 440) zamykając kanał odprowadzający (454) jest ruchoma z położenia zamknięcia.
26. Opakowanie według zastrz. 23, znamienne tym, że kołnierz (442) podstawy (340) urządzenia
jest pierścieniowy i przystosowany do umieszczenia w położeniu zwróconym w stronę wnętrza pojemnika
(322), szczelnie przymocowany do płaskiej ścianki (334), przy czym pusty występ (450) podstawy (340)
urządzenia ma pierścieniowy zewnętrzny kraniec, natomiast opakowanie zawiera membranę (464) zdejmowalnie zamocowaną na pierścieniowym zewnętrznym krańcu szczelnie zakrywającą część kanału odprowadzającego (454) utworzonego przez pusty występ (450) podstawy (340) urządzenia.
27. Opakowanie według zastrz. 23, znamienne tym, że pusty występ (450) podstawy (340) ma zewnętrzny gwint (460) zaś podpora zaworu (440) ma wewnętrznie gwintowane obrzeże (470), przystosowane do sprzęgania gwintowego z zewnętrznym gwintem (460) pustego występu (450), poza tym ma integralny dziobek (478) wystający z obrzeża (470), który tworzy część kanału odprowadzającego (454).
28. Opakowanie według zastrz. 23, znamienne tym, że pojemnik (322) jest miękką saszetką (22).
16
PL 198 329 B1
Rysunki
PL 198 329 B1
17
18
PL 198 329 B1
PL 198 329 B1
19
20
PL 198 329 B1
PL 198 329 B1
21
22
PL 198 329 B1
PL 198 329 B1
23
24
PL 198 329 B1
Departament Wydawnictw UP RP
Nakład 50 egz. Cena 4,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
397 Кб
Теги
pl198329b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа