close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сходинки до інформатики від програми до планування

код для вставкиСкачать
Посібник для вчителя “Сходинки до інформатики: конспекти уроків”
(схвалено МОН України)
Методичні рекомендації до викладання курсу
Детальні розробки всіх уроків
Робочий зошит “Сходинки до інформатики”
(схвалено МОН України)
містить розвивальні вправи до кожного уроку, призначені для
актуалізації знань учнів,
обговорення та закріплення но вого матеріалу,
перевірки знань,
пропедевтики нових понять
Середовища виконання алгоритмів
Розвивальні програми
Програми для підтримки навчальних предметів
Клавіатурний
тренажер
Видавництво “Світич” пропонує КОМПЛЕКТ для проведення уроків з нового предмета “СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ” у 2-му класі
Про умови придбання Ви можете дізнатися за телефоном (044) 486-13-32. E-mail: cxodunku@inet.ua
сучасний журнал, який видається спеціально на замовлення педагогів
Індекс 89869
Вартість примірника
лише 26,28 грн!
9 Особливості викладання предметів у 2-му класі відповідно до нових програм.
9 Практичні розробки для реалізації вимог нового Державного стандарту.
9 Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів.
9 Досвід роботи методичної служби.
9 Технології розвитку логічного та критичного мислення, творчої уяви.
9 Проблемне навчання як засіб формування креативної особистості.
9 Психолого-педагогічний супровід молодших школярів.
9 Використання ІКТ в освітньому процесі.
9 Засоби і прийоми формування здоров’язбережувального простору.
Читайте в журналі “Учитель початкової школи” у ІІ півріччі 2013 року
Увага! Якщо Ви не встигли передплатити серпневий випуск журналу “УПШ” (№ 4), поспішіть оформити редакційну передплату. За довідками звертайтесь до редакції. Тел.: (044) 486-13-32, (067) 504-50-22. E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
Передплатити жовтневий та грудневий випуски журналу “УПШ” (№№ 5, 6) можна у поштовому відділенні або на сайті www.presa.ua Комплекс навчально-розвивальних ігрових програм “Сходинки до інформатики Плюс” (рекомендовано МОН України)
витримав перевірку часом та здобув велику популярність у педагогів та дітей
Продукт з 10-річною історією
№
3
2013
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
ОфіційНий Відділ
3ВолодимирБОЖИНСЬКИЙ
Правові аспекти надання додаткових платних послуг у загальноосвітніх навчальних закладах
держаВНий стаНдарт МОВи і літератУри
8КатеринаПОНОМАРЬОВА
Вивчаємо українську мову в 2-му класі
Методичні рекомендації
держаВНий стаНдарт МатеМатика
14СвітланаСКВОРЦОВА,
ОксанаОНОПРІЄНКО
Формуємо обчислювальні навички у 2-му класі
Практична реалізація нових державних вимог
держаВНий стаНдарт трУдОВе НаВчаННя
21НаталкаКОТЕЛЯНЕЦЬ,ОленаАГЄЄВА
Уроки трудового навчання в 1-му класі
Методичні рекомендації
ПрОектНі техНОлОгії
28ОльгаСОЛОМОНюК
Пізнай далеку Антарктиду
Творчо-пізнавальний проект у 1-му класі
держаВНий стаНдарт схОдиНки дО іНфОрМатики
33ОлексійАНдРуСИч,ІринаСТЕЦЕНКО
Сходинки до інформатики: від програми до планування
розгорнуте поурочне планування для 2-го класу сУчасНі ОсВітНі техНОлОгії МОВи і літератУри
42ГалинадЖЕМуЛА
Зв’язне мовлення — на всіх уроках
З досвіду роботи
Науково-методичний журнал
редакційНа кОлегія
Бех Іван Дмитрович,директорІнститутупроблемви-
хованняНАПНукраїни,докторпсихологічнихнаук,дійсний
членНАПНукраїни.
Гавриш Наталія Василівна,завідувач кафедридо-
шкільноїтапочатковоїосвіти Луганськогонаціонального
педагогічногоуніверситетуім.Т.Шевченка,докторпедаго-
гічнихнаук,професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна,завідувачлабораторії
дошкільноїосвітитапочатковогонавчаннячеркаського
обласногоінститутупіслядипломноїпедагогічноїосвіти,
кандидатпедагогічнихнаук.
Древаль Галина Федорівна,завідувачсекторунауко-
во-методичногозабезпеченняпочатковоїосвітиІнституту
інноваційнихтехнологійізмістуосвітиМіністерстваосвіти
інаукиукраїни.
Коваль Людмила Вікторівна,директорІнститутупси-
холого-педагогічноїосвітитамистецтв,завідувачкафедри
початковоїосвітиБердянськогодержавногопедагогічного
університету,докторпедагогічнихнаук,професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна,професорТерно-
пільськогонаціональногопедагогічногоуніверситету
ім.В.Гнатюка,докторпедагогічнихнаук,професор.
Кочерга Олександр Васильович,заступникдиректо-
раІнститутупіслядипломноїпедагогічноїосвітиКиївського
університетуім.Б.Грінченка,кандидатпсихологічнихнаук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна,головнийспеціаліст
департаментузагальноїсередньоїтадошкільноїосвіти
Міністерстваосвітиінаукиукраїни.
Максименко Сергій Дмитрович,директорІнституту
психологіїНАПНукраїниім.Г.С.Костюка,докторпсихоло-
гічнихнаук,професор,дійснийчленНАПНукраїни.
Масол Людмила Михайлівна,провіднийнауковий
співробітниклабораторіїестетичноговихованняІнституту
проблемвихованняНАПНукраїни,кандидатпедагогічних
наук.
Митник Олександр Якович,професоркафедрипеда-
гогікипочатковоїосвітитаметодиквикладанняприродни-
чо-математичнихдисциплінПедагогічногоінститутуКиїв-
ськогоуніверситетуім.Б.Грінченка,докторпедагогічних
наук,професор.
Савченко Олександра Яківна,головнийнауковий
співробітниклабораторіїпочатковоїосвітиІнститутупеда-
гогікиНАПНукраїни,докторпедагогічнихнаук,професор,
дійснийчленНАПНукраїни.
Скворцова Світлана Олександрівна,професор
кафед
риматематикитамето
дикиїїнавчанняПівденно-
ук
ра
їнськогона
ціональногопедагогічногоуніверситету
ім.К.д.ушинського,докторпедагогічнихнаук,про
фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна,завідувачкафедридо-
шкільноїтапочатковоїосвітиВінницькогодержавногопе-
дагогічногоуніверситетуім.М.Коцюбинського,докторпе-
дагогічнихнаук,професор.
Тименко Володимир Петрович,вченийсекретар
апаратупрезидіїНаціональноїакадеміїпедагогічнихнаук
україни,докторпедагогічнихнаук.
Щербакова Лідія Федорівна,головнийспеціаліст
департаментузагальноїсередньоїтадошкільноїосвіти
Міністерстваосвітиінаукиукраїни.
ЗМіст
Зміст
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Науково-методичний журнал
Свідоцтвопродержавнуреєстраціюзасобумасової
інформації:серіяКВ№18676-7476Рвід29.12.2011
№ 3 (06), ЧЕрВЕНЬ 2013
ГоловнийредакторНіна Андрусич
ЗаступникголовногоредактораТетяна Проценко
Редактори:Оксана Проценко, Діана Осадча
КоректорНіна Любаченко
© Видавництво “Світич”, 2013
Забороняєтьсякопіюванняматеріалівжурналу
вбудь-якомувиглядібездозволувидавця
ПЕрЕДПЛАТНИй ІНДЕКС — 89869
Адреса редакції: 04053,Київ-53,а/с36
Телефони: (044)486-91-14,(044)486-11-19,(044)486-13-32
E-mail:uchitel@dvsvit.com.ua
ВидрукованоудрукарніТОВ“Літера-друк”,вул.Озерна,6,оф.122,Київ,
04209.СвідоцтводК№3689від28.01.2010р.Підписанододруку24.06.2013.
Формат60х841/8.Папірофсетний.друкофсетний.умовн.друк.арк.9,80.
Обл.-видавн.арк.10,5.Наклад2439.Зам.130929.
Вкладка
калеНдарНі ПлаНи 2 клас. і семестр
1 Мар’янаЗАХАРІЙчуК
УКрАЇНСЬКА МОВА
2 ВіраНАуМЕНКО
ЛІТЕрАТУрНЕ ЧИТАННЯ
4 ТетянаПРОЦЕНКО
МАТЕМАТИКА
6 ІринаГРуЩИНСЬКА
ПрИрОДОЗНАВСТВО
7 ТетянаГІЛЬБЕРГ,ТамараСАК
ПрИрОДОЗНАВСТВО
8 ЛюдмилаАРИСТОВА
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
10 ЛюдмилаМАСОЛ,ОленаГАЙдАМАКА,
НаталіяОчЕРЕТЯНА
ІНТЕГрОВАНИй КУрС “МИСТЕЦТВО”
12 ОленаКАЛІНІчЕНКО
ОБрАЗОТВОрЧЕ МИСТЕЦТВО
13 НаталкаКОТЕЛЯНЕЦЬ
ТрУДОВЕ НАВЧАННЯ
14 ІринаЛАПШИНА
НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ
15 ІринаЛАПШИНА
ЛИТЕрАТУрНОЕ ЧТЕНИЕ
16 ЛарисаКуЗЬМЕНКО,ЛюдмилаАНТОСІЄВА
ОСНОВИ ЗДОрОВ’Я
сУчасНі ОсВітНі техНОлОгії МОВи і літератУри
48ЛюбовГАЙОВА
Лінгвістична казка
Вивчаємо граматику в 2-му класі через словесний образ
МОральНе ВихОВаННя
51
ЛарисаБОНдАР
Як ніжний паросток плекай дитину
Планування виховних годин у 1-му класі
56
ЛарисаБОНдАР
рідний серцю батьківський поріг
Конспект заняття для 1-го класу
УПраВліННя і МетОдичНа слУжба ПсихОлОгічНа слУжба
58
НінаШКАБуРА
Віра в успіх — джерело внутрішніх сил дитини
Прийоми створення ситуації успіху
60
НінаШКАБуРА
Співпраця вчителя і учнів на уроці
Семінар-тренінг для педагогів
фіЗкУльтУра ПОЗакласНа рОбОта
62ОленаМАСЛОВА
Як козаки дівчат визволяли
Спортивна розвага для хлопчиків 8–10 років
беЗПека життєдіяльНОсті
64ТетянаСТРОКАНЬ
Правила пішохода знаємо — в біду не потрапляємо
Відмінно цей іспит склав учень природі —
Рясну полуницю зростив на городі.
(Надіслала А. Майданюк, СЗОШ № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
На 1-й стор. обкладинки: Прощання приємне і радісне в нас — у подорож літню відправиться клас!
(Надіслала М. Шаровська, СЗШ № 24, м. Нікополь, Дніпропетровська обл.)
33
© «Учитель початкової школи», 2013, № 3
Сходинки до інформатики:
від програми до планування
Готуючисьдовикладанняновогопредмета“Сходинкидоінформатики”у2-мукласі,учительре-
тельноаналізуєпрограмукурсу,наявнунавчальнулітературу,добираєдодатковіпосібники,про-
грамнезабезпечення,вибудовуєоптимальнудлясвогозакладутраєкторіюнавчання,складає
календарнийплан.Такавідповідальнароботанезводитьсядомеханічногокопіюваннятемпрогра-
ми,комбінуванняматеріалуджерел.
Грамотнорозподілитинавчальнийматеріалпротягомроку,уникнутивсіх“підводнихкаменів”,
допоможепропонованийваріантрозгорнутогопоурочногопланування,восновуякогопокладено
десятирічнийдосвідвикладанняваріативногокурсу“Сходинкидоінформатики”упочатковійшколі.
М
етоюкурсу“Сходинкидоінформатики”є
формуваннякомпетентностіучнівзпитань
інформаційно-комунікаційнихтехнологій.
Власнецейвизначаєйогоспецифіку,оскількиІКТ-
компетентністьєводночасіпредметноюдляцього
курсуіключовою.Знаннятапрактичнінавички,які
здобуваютьмолодшішколярі,маютьдопомогти
вопануваннііншихпредметів,сприятивсебічному
розвитку,формуваннювміннявчитися.
успішнареалізаціязавданьпредмета“Сходинки
доінформатики”залежитьвідграмотногорозпо-
ділунавчальногоматеріалупротягомроку.Про-
грамоювстановленообсягнавчальногоматеріалу
тапослідовністьйоговивчення,протепередба-
чено, що вчитель може змінювати порядок та обсяг тем,непорушуючиприцьомусуттєвізміс-
товізалежності.
Складаючикалендарнийплан,педагогвраховує
конкретніумовинавчальногозакладу,визначаєоб-
сягіпослідовністьвивченнянавчальногоматеріалу.
упевномусенсіпланування—цемистецтво.Адже
требагармонійнопоєднативимогипрограми,мате-
ріалпідручника,іншихпосібників.Щеоднимважли-
вимджереломплануванняєкомп’ютернепрограмне
забезпечення—стандартнетанавчальне,спеціально
розробленедлядітеймолодшогошкільноговіку,без
якогонеможливевивченняпідготовчогокурсу“Схо-
динкидоінформатики”.
Оскількиреалізація міжпредметних зв’язків та всебічний розвиток дітейєважливимизавданнями
курсу“Сходинкидоінформатики”,програмоюперед-
баченоокремийчаснароботузкомп’ютернимипро-
грамамидляпідтримкививченнянавчальнихпред-
метів,атакожзпрограмаминарозвитоклогічного
мислення,пам’яті,уяви.Цейчасмаєбутирозподіле-
нийпротягомроку.Тож,плануючирічнуроботу,слід
знайтиоптимальнемісцедлятакоїдіяльності.
особливості структури уроків
Розробляючирічнеплануванняслідобов’язково
врахуватиспецифікуструктуриуроківпредмета“Схо-
динкидоінформатики”.
Кожнийурокпроводитьсязвикористанням
комп’ютера,який,відповіднодопрограмовихзав-
дань,єіоб’єктомвивчення,ізасобомнавчання.
Слідпам’ятати,щотривалістьроботиучня2-го
класузкомп’ютеромобмеженасанітарно-гігієніч-
ниминормамийнеповиннаперевищувати15хв.
Рештучасунауроцідітипрацюютьбезкомп’ютера:
ознайомлюютьсязбазовимипоняттямиінформа-
тики,повторюютьізакріплюютьвивченийматеріал,
виконуютьвправинарозвитокуваги,алгоритміч-
ного,логічноготакритичногомислення,творчих
здібностейтощо.
Якправило,урокзпредмета“Сходинкидоінфор-
матики”будуютьзтрьох частин — теоретичної, Олексій АНДРусич,
автор програмного продукту “Сходинки до інформатики Плюс”,
Видавництво “Світич”
Ірина сТецеНкО,
науковий співробітник, МННЦ ІТтаС НАН України та МОН України
Державний стандарт Сходинки до інформатики
34
© «Учитель початкової школи», 2013, № 3
розвивальної та практичної (робота з комп’ю-
тером).Співвідношенняміжтеоретичноюірозви-
вальноючастинамитаїхпослідовністьзалежитьвід
метиізавданьконкретногоуроку.Інодіцічастини
вартооб’єднати.Відведеніупрограмігодининави-
вченняпевноїтемиможнарозосередитинабільшу
кількістьуроків.
Розподілматеріалуміжурокамиєдоволісклад-
нимзавданням.Необхіднопобудуватилогічнупо-
слідовністьвикладуматеріалутаформуваннявмінь
інавичок,передбачитизв’язокміжтеоретичною,роз-
вивальноютапрактичноючастинамиурокуйдотри-
муватисьбалансуміжобсягамивідповідногоматері-
алунауроках.Алеінодіценепросто,аджевивчення
окремихтеоретичнихтемнепотребуєкомп’ютерної
підтримки,інекожнапрактичнанавичкаформується
наосновівеликогообсягутеоретичнихзнань.
Розробляючипоурочнеплануваннятадобираючи
комп’ютерніпрограмнізасоби,мивиходилизтого,що
всітричастиникожногоурокумаютьбутинаповнені
конкретнимзмістом.Тожвивченнячистотеоретичних
темслідпоєднуватизопануваннямсутопрактичного
матеріалу.Крімтого,пов’язанізазмістомтемиварто
розглядатинаурокахувзаємозв’язку.
Планування навчального процесу
Перше півріччя
Нанашпогляд,доцільнопоєднатиматеріалтем
“Комп’ютери та їх застосування”й“Основні скла-
дові комп’ютера”,оскількизнанняпроскладові
комп’ютерадопомагаютьзазовнішнімиіфункціо-
нальнимиознакамивизначатипристрої,яківико-
ристовуютьсядляобчислення,обробкитекстів,
зображень,передаванняінформації.Тему“Короткі історичні відомості (від абака до нетбука)”варто
вивчатиодразупісляознайомленняізсучасними
комп’ютерамитаїхскладовими.Паралельнозви-
вченнямцихтем,протягомперших8-миуроківвід-
буваєтьсяформуванняпочатковихнавичокроботиз
комп’ютером(ознайомленнязклавіатуроюімишею,
відпрацюванняосновнихприйомівроботизмишею).
Зважаючинате,щорозвиток алгоритмічного мислення є одним з основних завдань предмета,
вивченнятеми“Алгоритми і виконавці”пропонуємо
розпочативжез9-гоуроку(одразупісляосінніхка-
нікул).уційтеміорганічнопов’язанітеоретичнийі
практичнийматеріалзавдякивикористаннюнавчаль-
ногосередовищавиконанняалгоритмів.Поєднання
уроківузагальненняйсистематизаціїзнаньзозначе-
ноїтемизкомп’ютерноюпідтримкоювивченняінших
навчальнихпредметівдаєзмогузбільшитикількість
годин,передбаченихпрограмоюнавивченнятеми
“Алгоритмиівиконавці”.Алгоритмічнулініюварто
плануватиякнаскрізну:завданнянапропедевтику
поняття“алгоритм”дітипочинаютьрозв’язувативже
здругогоуроку,азакріплюютьнабутізнаннятавміння
докінцянавчальногороку.
дляформуванняпрактичнихнавичокроботиз
формалізованимиалгоритмамиу2-мукласіпропону-
ємовикористовуватинаочніанімовані середовища виконання алгоритмів “Садівник” і “Навантажу-
вач”, яківходятьдопакетапрограмногозабезпе-
чення“СходинкидоінформатикиПлюс”.Цівиконавці
вибраніневипадково:дії,яківонивиконують,діти
добрерозуміютьіможутьуявити.діїСадівникадру-
гокласникиможутьнавітьвиконатисамостійно,адії
Навантажувачаневажкозмоделювати.допомагає
учневітакожзручний,дружнійінтерфейс,можливість
бачитипроцесвиконанняалгоритму,точнатазрозу-
міладіагностикапомилок.
Друге півріччя
Здругогопівріччя, вивчаючитему“Графічний ре-
дактор”,починаємоознайомлюватиучнівзістандарт-
нимпрограмнимзабезпеченням,загальними пра-
вилами роботи з комп’ютерними програмами.
дляознайомленнязпризначеннямграфічногоре-
дактораійогоможливостями,набуттяелементарних
навичокредагуваннязображеньпропонуємовико-
ристовуватипрограмуPaint,якавходитьдоскладу
операційноїсистемиMicrosoftWindowsтамаєпро-
стийдоступниймолодшимшколярамінтерфейс,по-
будованийзастандартамиWindows.
Одночаснозопануваннямграфічногоредактора
відбуваєтьсявивченнятем“Об’єкти та їх власти-
вості”, “Інформація, повідомлення та інформаційні процеси”.
Оскількипрограмовийматеріал2-гокласунепе-
редбачаєактивноговикористанняклавіатури,їїопа-
нуванняможназдійснитивостаннійчвертінавчаль-
ногороку(одразупіслявеснянихканікул).уцей
періодтакожузагальнюємотасистематизуємо
знанняучнів.
Щобдітиневтратилиінтересдоуроку,виконуючи
одноманітнітренувальнівправи,слід використову-
вати клавіа турний тренажер, розроблений спе-
ціально для молодших школярів.Такимзасобом,
наприклад,єпрограма“Кіт-риболов”(зкомплексу
“СходинкидоінформатикиПлюс”),якадобремоти-
вуєучнівдоосвоєнняклавіатури.
Навичкивикористанняклавіатуритароботивгра-
фічномуредакторіучніреалізуютьутворчомупроекті
“Вітальналистівка”.
Останніурокинавчальногороку,якікожноїчверті,у
плануваннівідводимонапідтримку вивчення інших навчальних предметів.Працюючизкомп’ютерними
програмамизматематики,українськоїтаіноземної
мов,дітиводночасудосконалюютьнавичкироботиз
клавіатуроюімишею.двірезервнігодини,визначені
програмою,можнаприсвятитироз’ясненнюсклад-
нихтеоретичнихпитаньабозакріпленнюнавичок,
Державний стандарт Сходинки до інформатики
35
© «Учитель початкової школи», 2013, № 3
№ з/п
Тема уроку, зміст навчального матеріалу
Мета уроку Матеріали до уроку
I півріччя
1 У комп’ютерному класі
y Комп’ютериуповсяк-
денномужитті.Пра-
вилаповедінкиібез-
пекижиттєдіяльності
вкомп’ютерномукласі.
y Клавіатуракомп’юте-
ра.Клавіша“Пропуск”
y Формуватиуявленняпропризначеннякомп’ютера,
застосуваннясучаснихкомп’ютерівурізнихсферах
діяльностілюдини.
y Ознайомитизправиламиповедінкивкомп’ютерному
класітабезпекижиттєдіяльності(БЖ)прироботі
зкомп’ютером.
y Ознайомитизклавішею“Пропуск”
y Підручник:с.6–16.
y робочий зошит:с.2.
y Програмне забезпе-
чення: Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Як поводитися з комп’ютером
2 Що може комп’ютер
y Сучаснікомп’ютерита
їхзастосування.Пра-
вилаповедінкиібез-
пекижиттєдіяльності
вкомп’ютерномукласі.
y Клавіатуракомп’юте-
ра.Клавішізістрілками
“вліво”,“вправо”
y Розширитиуявленняпропризначеннякомп’ютера,
застосуваннясучаснихкомп’ютерівурізнихсферах
діяльностілюдини.
y Закріпитизнанняправилповедінкивкомп’ютерному
класітаБЖприроботізкомп’ютером.
y Формувативміннявиконуватиалгоритм,складений
дляучняякдлявиконавця.
y Закріпитинавичкивикористанняклавіші“Пропуск”,
ознайомитизклавішамизістрілками“вліво”,“вправо”
y Підручник:с.10–16.
y робочий зошит:с.3.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Де використовують комп’ютер
роботізрозвивальнимипрограмами,підтримціви-
вченнянавчальнихпредметів.
навчальне забезпечення курсу
Особливуувагуслідприділитивиборунавчальних
комп’ютернихпрограм,якімаютьбутиспеціально
розробленимидлянавчанняучнівпочатковоїшколи
абопринаймніадаптованимидлядітеймолодшого
шкільноговіку.Такепрограмнезабезпеченнямаєза-
довольнятивідповідніпсихолого-педагогічнійерго-
номічнівимогидокомп’ютернихпрограмнавчаль-
ногопризначення.
Нанашудумку,цимкритеріямякнайкращевід-
повідаєпрограмне забезпечення “Сходинки до інформатики Плюс: Комплекс навчально-роз-
вивальних ігрових програм”(К.:Світич,2013),яке
булоствореноспеціальнодлякурсу“Сходинкидоін-
форматики”,пройшлоапробаціюум.Києвійрегіо-
нах,рекомендованоМОНукраїни,витрималопе-
ревіркучасоміздобуловеликупопулярністьсеред
педагогівтаїхніхучнів.
Програмикомплексу“Сходинкидоінформатики
Плюс”побудованінаосновіяскравихсюжетів,апро-
фесійнозробленаанімаціядопомагаєпідтримати
ігровуситуаціюідобремотивуєдітейдонавчальної
діяльності.дойогоскладувходять:
yпрограминаформуваннянавичокроботизмишею;
yклавіатурнийтренажер;
yсередовищавиконанняалгоритмів;
yрозвивальніпрограми(нарозвитокмислення,
пам’яті,уяви,уваги);
yпрограмидляпідтримкинавчальнихпредметів.
Програмнийпродуктохоплюєвсіпрактичнітеми
курсу.упропонованомунижчепоурочномуплану-
ваннічітковизначеномісцевикористаннякожноїпро-
грамикомплексу.
дляреалізаціїдіяльнісногокомпонентатеоретичної
тарозвивальноїчастинурокупропонуємовикористо-
вуватиробочий зошит “Сходинки до інформатики”
(О.О.Андрусич,С.І.Гордієнко.—К.:Світич,2013).
Новевиданнязошитабазуєтьсянаавторськомупо-
урочномуплануванні.докожногоз35-тиуроківкурсу
розробленорозвивальнівправи,якісприяютьзасво-
єннюосновнихпонятьінформатики,готуютьучнівдо
практичноїроботизкомп’ютером,передбачаютьпов-
тореннявивченогоматеріалуідопомагаютьучителю
здійснитиперевіркузнаньучнів.
Авторськийваріантпоурочногоплануванняможна використати при роботі з будь-яким з альтерна-
тивних підручників.дляорієнтирууплануванніза-
значеносторінкипідручника“Сходинкидоінформа-
тики.2клас”(авт.Г.В.Ломаковська,Г.О.Проценко,
Й.Я.Ривкінд,Ф.М.Рівкінд).
Пропонованеплануваннядастьзмогувчителю
ефективноорганізуватинавчальнийпроцес,дотри-
муючисьлогічноїпослідовностівивченнятемтаза-
безпечуючирівномірнунасиченістьчастинуроку.
розгорнуте Поурочне Планування
з курсу ”Сходинки до інформатики” для 2-го класу
Державний стандарт Сходинки до інформатики
36
© «Учитель початкової школи», 2013, № 3
№ з/п
Тема уроку, зміст навчального матеріалу
Мета уроку Матеріали до уроку
3 З чого складається комп’ютер
y Складовікомп’ютера.
Системнийблок,при-
строївведення-виве-
дення.
y Миша.Наведеннявка-
зівника,вибіроб’єктів
y Ознайомитизіскладовимикомп’ютера:системний
блок,пристроївведення-виведення(монітор,кла-
віатура,миша,принтер,сканер,модем);їхпризна-
ченням.
y Формуватинавичкироботизмишею(наведеннявка-
зівника,вибіроб’єктіводинарнимклацаннямлівоїта
правоїкнопкимиші).
y Формувативміннявиконуватиалгоритм,складений
дляучняякдлявиконавця,перевірятиправильність
алгоритму
y Підручник:с.24–28.
y робочий зошит:с.4.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Стрільці по яблуках
4 Ще про складові комп’ютера
y Складовікомп’ютера.
Пам’ять,процесор.
y Миша.Наведеннявка-
зівника,переміщення
об’єктів
y Ознайомитизіскладовимикомп’ютера(пам’ять,
процесор),їхпризначенням.
y Закріпитинавичкинаведеннявказівниканаоб’єкт;
ознайомитизоперацієюперетягуванняоб’єкта
задопомогоюмиші
y Підручник:с.29–31.
y робочий зошит:с.5.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Лісова галявина
5 Комп’ютери бувають різні
y Комп’ютериуповсяк-
денномужитті.Цифрові
пристрої.
y Миша.Наведеннявка-
зівника,вибіроб’єктів,
одинарнетаподвійнекла-
цаннялівоїкнопкимиші
y Формувативміннярозпізнаватипристрої,щови-
користовуютьсядляобчислення,обробкитекстів,
зображень,передаванняінформації.
y Формуватиівідпрацьовуватинавичкироботизмишею
(наведеннявказівника,одинарнетаподвійнеклацання
лівоїкнопкимиші)
y Підручник:с.17–22.
y робочий зошит:с.6.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Мильні бульки
6 З чого все починалося
y Короткіісторичнівідо-
мості.Історіярозвитку
способівлічби.
y Комп’ютернапідтримка
вивченняматематики
y Ознайомитизісторієюлічби.Розширитиуявленняпро
способипозначеннякількостіпредметів.
y Закріпитиобчислювальнінавички,набутінауроках
математики(додаванняівідніманнявмежах100
безпереходучерезрозряд).
y Виховуватиінтересдоісторії
y Підручник:с.79–84.
y робочий зошит:с.7.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Математичний космодром
7 Перші засоби обчислення
y Короткіісторичнівідо-
мості.Першізасоби
обчислення.
y Миша.Наведеннявка-
зівника,переміщення
об’єктів
y Ознайомлюватизісторієюстворенняобчислювальних
пристроїв,розширюватикругозір,поповнюватислов-
никовийзапас.
y Формувативміннявиконуватиалгоритм,складений
дляучняякдлявиконавця,відтворюватипропущені
крокиалгоритму,перевірятиправильністьскладеного
алгоритму.
y Формуватинавичкиперетягуванняоб’єктівзадопо-
могоюмиші.
y Розвиватилогічнемислення,просторовууяву,увагу
y Підручник:с.79–84.
y робочий зошит:с.8.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
розібрані малюнки
8 Від абака до нетбука
y Короткіісторичнівідо-
мості.Відабакадо
нетбука.
y Комп’ютернапідтримка
вивченняукраїнської
мови.
y Миша.Наведеннявка-
зівника,переміщення
об’єктів
y Продовжитиознайомленнязісторієюстворенняелек-
тронно-обчислювальноїтехніки.
y Закріпитинавичкивідтвореннявідомоготекстузйого
елементів.
y Закріпитинавичкиперетягуванняоб’єктівзадопомо-
гоюмиші.
y Розвиватидопитливість,пам’ять,логічнемислення.
y Виховуватиінтересдоісторії
y Підручник:с.79–84.
y робочий зошит:с.9.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Кубики зі складами
Осінні канікули
Державний стандарт Сходинки до інформатики
37
© «Учитель початкової школи», 2013, № 3
№ з/п
Тема уроку, зміст навчального матеріалу
Мета уроку Матеріали до уроку
9 Команди і виконавці
y Командиякспонукальні
речення.Команди
івиконавці.
y Середовищевиконання
алгоритмів(інтерактив-
нийрежим)
y Ознайомитизпоняттями“команда”,“виконавець”.
y Формувативміннявідрізнятикомандивідречень,
щонеєкомандами.
y Формуватиуявленняпроспособиподаннякоманд,
системукомандвиконавцяалгоритму.
y Формуватинавичкикеруваннявиконавцемвсере-
довищівиконанняалгоритмів
y Підручник:с.86–90.
y робочий зошит:с.10.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Виконавець “ Садівник”
10 Система команд виконавця
y Алгоритми.Виконавці
алгоритмів.Система
командвиконавця.
y Середовищевиконання
алгоритмів(програму-
вання)
y Закріпитирозуміннясутностіпонять“команда”,
“виконавець”;ознайомитизпоняттями“система
командвиконавця”,“алгоритм”.
y Формувативміннявиконуватиалгоритм,складений
дляучняякдлявиконавця.
y Вчитискладатилінійніалгоритмиусередовищіви-
конанняалгоритму.
y Розвиватиалгоритмічнемислення,уяву
y Підручник:с.91–103.
y робочий зошит:с.11.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Виконавець “ Садівник”
11 Алгоритми
y Алгоритмивнашому
житті.Словеснеподання
алгоритмів.Складання
алгоритмівдлявико-
навців.
y Середовищевиконання
алгоритмів(інтерактив-
нийрежим).Система
командвиконавця
y Формуватиуявленняпроалгоритмиунавколишньому
житті.
y Формуватирозуміннясутностіпонять“система
командвиконавця”,“алгоритм”.
y Формувативмінняпорівнюватиспособиподання
алгоритму.
y Формуватинавичкироботивсередовищівиконання
алгоритмів.
y Закріпитинавичкиуснихарифметичнихобчислень
y Підручник:с.99–103.
y робочий зошит:с.12.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Виконавець “ Навантажувач”
12 Алгоритми у нашому житті
y Алгоритмивнашому
житті.Формиподання
алгоритмів.
y Середовищевиконання
алгоритмів(програму-
вання).Складанняалго-
ритмівдлявиконавців
y Закріпитипоняття“алгоритм”.Формуватиуявлення
прорізніспособиподанняалгоритмів.
y Формувативміннязнаходитиалгоритмиунавколиш-
ньомужитті,складатиалгоритмидлявиконавця
зчіткоюсистемоюкоманд,перевірятиїхправильність.
y Вчитискладатилінійніалгоритмиусередовищіви-
конанняалгоритму.
y Закріпитинавичкиуснихарифметичнихобчислень.
y Розвиватиалгоритмічнемислення,просторову
ітворчууяву
y Підручник:с.104–110.
y робочий зошит:с.13.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Виконавець “ Навантажувач”
13 Знайомі алгоритми
y Алгоритми.Виконавці
алгоритмів.Алгоритми
внашомужитті.
y Комп’ютернапідтримка
вивченнянавчальних
предметів.Правила
дорожньогоруху.
y Клавіатуракомп’ютера.
Клавішізістрілками
y Формуватиуявленняпрорізніспособиподанняалго-
ритмів,вміннязаписуватиалгоритмирізнимиспосо-
бами.
y Повторитиправилапішоходногоруху,безпеки
надорозі,призначеннядорожньоїрозміткиідорожніх
знаків.
y Формуватинавичкикористуванняклавішамизістріл-
ками.
y Формуватимоделібезпечноїповедінкипідчасвиник-
неннярізнихситуаційнадорозі
y Підручник:с.104–110.
y робочий зошит:с.14.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Дорога до школи
14 Незвичайний стадіон
y Повторенняісистемати-
заціянавчальногоматері-
алу.Складовікомп’ютера,
їхпризначення.
y Комп’ютернапідтримка
вивченняматематики
y Закріпитизнанняпроскладовікомп’ютера,викорис-
таннякомп’ютерівуповсякденномужитті.
y Закріпитиуявленняпропристрої,щовикористо-
вуютьсядляобчислення,обробкитекстівізображень,
передаванняінформації.
y Закріпитиуявленняпрозагальніправилароботи
зкомп’ютернимипрограмами
y робочий зошит:с.15.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Математичний космодром
Державний стандарт Сходинки до інформатики
38
© «Учитель початкової школи», 2013, № 3
№ з/п
Тема уроку, зміст навчального матеріалу
Мета уроку Матеріали до уроку
y Закріпитиобчислювальнінавички,набутінауроках
математики(додаванняівідніманнявмежах20
зпереходомчерезрозряд).
y Формувативміннярозв’язуватилогічнізадачі,аналізу-
вати,порівнюватиотриманірезультати
15 У царстві букв і звуків
y Повторенняісистемати-
заціянавчального
матеріалу.Алгоритми
уповсякденномужитті.
y Комп’ютернапідтримка
вивченняукраїнсь-
коїмови.Голосніта
приголоснізвуки
y Закріпитивмінняскладатиалгоритмидійзповсякден-
ногожиття,алгоритмидлявиконавцязчіткоюсисте-
моюкоманд.
y Закріпитиуявленняпрорізніспособиподанняалго-
ритмів.
y Закріпитизнанняпроголоснітаприголоснізвуки,на-
бутінаурокахукраїнськоїмови,навичкифонетичного
аналізуслів.
y Розвиватифонематичнийслух,пам’ять
y Підручник:с.144–146.
y робочий зошит:с.16.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Незвичайний поїзд
(резервний час)
II півріччя
16 Столи бувають різні
y Поняттяпропрограму.
Робочийстіл.Значки
(піктограми).
y Підготовкакомп’ютера
дороботи.
y Роботазкомп’ютерною
програмоюнарозвиток
логічногомислення.
y Виконаннярозвивальних
завдань
y Ознайомитизпоняттями“програма”,“Робочийстіл”,
“значки(піктограми)”.
y Закріпитинавичкивиборуоб’єктівзадопомогоюмиші.
y Формувативміннявикористовуватизначки(пікто-
грами)наРобочомустолідлязапускупрограм.
y Ознайомитизпослідовністюдійдляпідготовки
комп’ютерадороботи,навчитивмикатиком’ютер.
y Розвиватигнучкістьмислення,просторовуітворчу
уяву
y Підручник:с.32–35.
y робочий зошит:с.17.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
розгорни серветку
17 Дивовижні вікна
y Вікнопрограми.Еле-
ментикеруваннявікном.
y ГрафічнийредакторPaint.
Панельінструментів.
Інструменти“Олівець”,
“Гумка”.
y Виконаннярозвивальних
завдань
y Закріпитивміннявикористовуватизначки(піктограми)
наРобочомустолідлязапускупрограм.
y Ознайомитизпоняттям“вікнопрограми”,зелемен-
тамикеруваннявікномтаїхпризначенням.
y Формуватиуявленняпрозагальніправилароботи
зкомп’ютернимипрограмами.
y Формуватиуявленняпропризначенняграфічного
редактора.Ознайомитиізсередовищемграфічного
редактораPaint,інструментами“Олівець”і“Гумка”.
y Формувативміннявикористовуватиінструментигра-
фічногоредактораPaintдляствореннямалюнка.
y Формуватинавичкироботизмишеюуграфічному
редакторі
y Матеріалидоуроку
y Підручник:с.36–38,
112–116.
y робочий зошит:с.18.
y Програмне забез-
печення:
Microsoft Paint
18 Об’єкти та їх властивості
y Об’єкти.Властивості
об’єктів.Значеннявлас-
тивостей.
y Меню“Пуск”.Запускпро-
граминавиконанняза
допомогоюменю“Пуск”.
y ГрафічнийредакторPaint.
Інструмент“Пензель”.
Палітракольорів.Ство-
реннязображень
зазразком.
y Коректнезавершення
роботизпрограмою
такомп’ютером
y Формуватиуявленняпрооб’єктиудовкіллітаїхвлас-
тивості,значеннявластивостей.
y Вчитианалізувати,виділятиістотніознакиоб’єктів.
y Ознайомитизпризначеннямменю“Пуск”.
y Ознайомитизпослідовностямидійдлязавершення
роботизпрограмоютавимиканнякомп’ютера.
y Ознайомитизпалітроюкольорівграфічногоредактора
Paint,можливостямиїївикористаннятаінструментом
“Пензель”.
y Формуватинавичкироботизінструментом“Пензель”,
вміннязмінюватизначенняйоговластивостей.
y Формувативміннявикористовуватипалітрукольорів,
створюватипростіграфічніоб’єктиімалюнки
зазразком
y Підручник:с.117–122,
126–129,39–42.
y робочий зошит:с.19.
y Програмне забез-
печення: Microsoft Paint
Державний стандарт Сходинки до інформатики
39
© «Учитель початкової школи», 2013, № 3
№ з/п
Тема уроку, зміст навчального матеріалу
Мета уроку Матеріали до уроку
19 Об’єкти у нашому житті
y Об’єкти.Класифікація
об’єктівзаїхвластивос-
тями.
y ГрафічнийредакторPaint.
Змінакольоруфону.
Створенняграфічних
композиційзпростих
об’єктів
y Закріпитиуявленняпрооб’єктиудовкіллітаїхвласти-
вості,значеннявластивостей.
y Ознайомитизпринципамикласифікаціїоб’єктів.
y Вчитианалізувати,виділятиістотніознаки,групувати
такласифікуватиоб’єктизаїхвластивостями.
y Навчитизмінюватиколірфонууграфічномуредакторі
Paint.
y Формувативміннястворюватипростіграфічніоб’єкти
таїхкомпозиції,використовуватиінструментиграфіч-
ногоредакторадляствореннязображеньзавласним
задумом
y Підручник:с.117–125.
y робочий зошит:с.20.
y Програмне забез-
печення: Microsoft Paint
20 Про гномика Мудрунчика та інформацію
y Інформаціятаповідом-
лення.
y ГрафічнийредакторPaint.
Інструменти“Прямокут-
ник”,“Еліпс”.Створення
графічнихоб’єктівзріз-
нимивластивостями
y Ознайомитизпоняттями“інформація”,“повідом-
лення”.
y Формуватиуявленняпровикористанняповідомлень
дляпередачіінформації.
y Формуватинавичкироботизінструментами“Прямо-
кутник”,“Еліпс”графічногоредактораPaint,створення
графічнихоб’єктівзрізнимивластивостями
y Підручник:с.58–62,
133–135.
y робочий зошит:с.21.
y Програмне забез-
печення:
Microsoft Paint
21 Як людина отримує інформацію
y Інформаціятаповідом-
лення.Отриманнялюди-
ноюінформації.
y ГрафічнийредакторPaint.
Інструмент“Багатокут-
ник”.Команда“Очистити
малюнок”
y Формуватизнанняпроорганичуття,задопомогою
якихлюдинаотримуєінформаціюпронавколишній
світ.
y Формуватинавичкироботизінструментом“Багатокут-
ник”графічногоредактораPaint.
y Закріплюватинавичкистворенняграфічнихоб’єктівз
різнимивластивостями.
y Навчитивикористовуватикоманду“Очиститима-
люнок”
y Підручник:с.63–66,
133–135.
y робочий зошит:с.22.
y Програмне забез-
печення: Microsoft Paint
22 Що можна робити з інформацією
y Інформаційніпроцеси:
отримання,зберігання,
обробка,передавання
інформації.
y ГрафічнийредакторPaint.
Інструмент“Заливка”.
Створенняпростих
об’єктівтаїхкомпозицій
y Формуватиуявленняпроінформаційніпроцеси(отри-
мання,зберігання,обробкаіпередаванняданих).
y Ознайомитизприкладамиінформаційнихпроцесів
унавчальнійдіяльностітанавколишньомусвіті.
y Формуватинавичкироботизінструментом“Заливка”
графічногоредактораPaint.
y Закріпитинавичкистворенняграфічнихоб’єктів
зрізнимивластивостями
y Підручник:с.67–73,
130–132.
y робочий зошит:с.23.
y Програмне забез-
печення:
Microsoft Paint
23 розповідь Мудрунчика, або інформаційні процеси
y Інформаційніпроцеси.
Пристрої,щовикорис-
товуютьсядляреалізації
інформаційнихпроцесів.
y Графічнийредактор.
Створенняпростих
об’єктівтаїхкомпозицій.
Збереження,відкриття
тадрукзображення
y Закріпитиуявленняпроінформаційніпроцеси(отри-
мання,зберігання,обробкаіпередаванняданих),
їхрольімісцеунавчальнійдіяльностітанавколиш-
ньомусвіті.
y Формуватиуявленняпропристрої,призначенідля
реалізаціїінформаційнихпроцесів.
y Навчитизберігатиствореніуграфічномуредакторі
зображення(уфайлінаРобочомустоліабовпапці,
встановленійзазамовчуванням),відкривативграфіч-
номуредакторізбереженізображення.
y Закріпитивмінняпрацюватизінструментамиграфіч-
ногоредактораPaint,створюватималюнкизавласним
задумом.
y Ознайомитизможливістюдрукуваннястворених
малюнків
y Підручник:с.67–73,
136–140.
y робочий зошит:с.24.
y Програмне забез-
печення:
Microsoft Paint
Державний стандарт Сходинки до інформатики
40
© «Учитель початкової школи», 2013, № 3
№ з/п
Тема уроку, зміст навчального матеріалу
Мета уроку Матеріали до уроку
24 Інформаційні процеси і комп’ютер
y Інформаційніпроцеси.
Ролькомп’ютерауре-
алізаціїінформаційних
процесів.
y Роботазкомп’ютерною
програмоюнарозвиток
логічногомислення
y Закріпитиуявленняпропристрої,призначенідляреа-
лізаціїінформаційнихпроцесів.
y Ознайомитизізначеннямкомп’ютерадляреалізації
інформаційнихпроцесів.
y Формуватиуявленняпроролькомп’ютернихмереж
упередачіінформації.
y Розвиватилогічнетаалгоритмічнемислення,пам’ять,
увагу,просторовууяву
y Підручник:с.74–78.
y робочий зошит:с.25.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Слово в лабіринті
25 У школі детективів
y Властивостіінформації.
y Комп’ютернапідтримка
вивченняматематики
y Ознайомитизвластивостямиінформації.
y Закріпитирозуміннясутностіпонять“інформація”,
“повідомлення”,“інформаційніпроцеси”.
y Закріпитиуявленняпророльрізнихпристроївта
комп’ютерауреалізаціїінформаційнихпроцесів.
y Закріпитиобчислювальнінавички,набутінауроках
математики(додаванняівідніманнявмежах100
зпереходомчерезрозряд)
y Підручник:с.74–78.
y робочий зошит:с.26.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Математичний космодром
Весняні канікули
26 Знайомтеся — клавіатура
y Клавіатуракомп’ютера.
Призначенняосновних
клавіш.Алфавітно-циф-
ровіклавіші.
y Введенняукраїнських
літеріцифрусередовищі
клавіатурноготренажера
y Ознайомитизрізнимигрупамиклавішклавіатури
комп’ютератаїхпризначенням.
y Формуватинавичкивведеннямалихукраїнськихлітер
іцифр.
y Виховувативідповідальнеставленнядокомп’ютерної
техніки.
y Розвиватилогічнетакритичнемислення
y Підручник:с.43–46.
y робочий зошит:с.27.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Кіт-риболов
27 Вивчаємо клавіатуру
y Клавіатуракомп’ютера.
Призначенняосновних
клавіш.КлавішіShift
таCapsLock.
y Введеннявеликихукра-
їнськихлітерірозділових
знаківусередовищіклаві-
атурноготренажера
y ОзнайомитизклавішамиShiftтаCapsLock,їхпризна-
ченням,особливостямивикористання.
y Формуватинавичкивведеннявеликихукраїнських
літерірозділовихзнаків.
y Розвиватимислення,творчууяву
y Підручник:с.47–49.
y робочий зошит:с.28.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Кіт-риболов
28 Продовжуємо вивчати клавіатуру
y Клавіатуракомп’ютера.
Введеннямалихівеликих
українськихлітерірозді-
ловихзнаківусередовищі
клавіатурноготренажера.
y Виконаннярозвивальних
завдань
y удосконалювативмінняшвидкоіправильновводити
українськілітериізнакипунктуації.
y Розвиватиалгоритмічнемислення,увагу
y Підручник:с.50–53.
y робочий зошит:с.29.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Кіт-риболов
29 Знову про клавіатуру
y Клавіатуракомп’ютера.
Введенняукраїнських
слівусередовищіклавіа-
турноготренажера.
y Виконаннярозвивальних
завдань
y Формувативміннявикористовуватиклавіатурудля
введенняокремихукраїнськихслів.
y Розвиватилогічнемислення,творчууяву,увагу.
y Виховувативідповідальнеставленнядокомп’ютерної
техніки
y Підручник:с.54–56.
y робочий зошит:с.30.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Кіт-риболов
Державний стандарт Сходинки до інформатики
41
© «Учитель початкової школи», 2013, № 3
№ з/п
Тема уроку, зміст навчального матеріалу
Мета уроку Матеріали до уроку
30 Листівка для Елзіка
y Графічнийредактор.
додаваннятекстудо
зображення.
y Створеннязображень
завласнимзадумом
y Ознайомитизіспособомдодаванняфрагментівтексту
доствореногозображеннявграфічномуредакторі,
поєднуватитекстовітаграфічніоб’єкти.
y Закріпитинабутінаурокахукраїнськоїмовивміння
складативітальнітексти.
y Розвиватимовлення,фантазію.
y Виховувативвічливість,щирість
y Підручник:с.141–142.
y робочий зошит:с.31.
y Програмне забез-
печення:
Microsoft Paint
31 Приголосні мають різний характер
y Повторенняісистема-
тизаціянавчального
матеріалу.Об’єктитаїх
класифікація.
y Комп’ютернапідтримка
вивченняукраїнської
мови.Твердітам’які
приголоснізвуки
y Закріпитизнанняпрооб’єкти,їхвластивості,класифі-
каціюоб’єктів.
y Повторитимовнийматеріалпротвердітам’які,дзвінкі
таглухіприголоснізвуки.
y Розвивативміннярозпізнаватитаправильновимов-
лятиприголоснізвукиуслові.
y Закріпитинавичкифонетичногоаналізуслів.
y Розвиватифонематичнийслух,пам’ять.
y Поповнюватисловниковийзапас
y Підручник:с.147–150.
y робочий зошит:с.32.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Незвичайний поїзд
32 Країни, мови яких ми вивчаємо
y Повторенняісистема-
тизаціянавчального
матеріалу.Інформаціята
інформаційніпроцеси.
y Коротківідомостіпро
країнисвіту.
y Комп’ютернапідтримка
вивченняіноземноїмови
y Закріпитизнанняпроінформаціютаінформаційні
процеси.
y РозширитизнанняпроАнглію,Німеччину,Францію.
y Закріпитизнаннялексичногоматеріалуіноземної
мови,якавивчається.
y удосконалюватинавичкикористуванняклавішами
зістрілками.
y Розвиватипросторовууяву,логічнемислення,увагу
y Підручник:с.151–156.
y робочий зошит:с.33.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Ведмедик-поліглот
33 Подорож країною Математики
y Повторенняісистемати-
заціянавчального
матеріалу.Алгоритми
тавиконавці.
y Комп’ютернапідтримка
вивченняматематики.
додаваннятавіднімання
вмежах100,табличне
множеннятаділення
y Закріпитизнанняпроалгоритм,системукоманд
виконавця.
y Закріпитизнанняпропослідовністьвиконаннядій
уматематичнихвиразах.
y Закріпитинавичкиобчисленняматематичнихвиразів
надвідіїбездужокіздужками.
y Закріпитинавичкикористуванняклавішамизістріл-
ками.
y Розвиватипросторовууяву,логічнемислення,увагу
y Підручник:с.157–159.
y робочий зошит:с.34.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Курчата
34 Лукаві “е” та “и”
y Повторенняісистемати-
заціянавчальногоматері-
алу.Складовікомп’ютера.
y Комп’ютернапідтримка
вивченняукраїнської
мови.Правиланаписання
слівзненаголошеними
[е]та[и]
y Закріпитизнанняпроскладовікомп’ютера,їхпризна-
чення.
y Закріпитизнанняправилнаписанняслівзненаголо-
шеними[е]та[и](слів,щоперевіряються,тасловни-
ковихслів).
y Збагачуватиактивнийсловник
y робочий зошит:с.35.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Незнайко на містку
35 Ура! Канікули!
y Повторенняісистемати-
заціянавчальногоматері-
алу.Сучаснікомп’ютери
таїхзастосування.
y Роботазкомп’ютерною
програмоюнапідтримку
розвиткузоровоїпам’яті
y Закріпитизнаннявикористаннякомп’ютераурізних
сферахдіяльностілюдини.
y Закріпитиуявленняпрозагальніправилароботи
зкомп’ютернимипрограмами.
y Розвиватизоровупам’ять,увагу
y робочий зошит:с.36.
y Програмне забезпе-
чення:Сходинкидо
інформатикиПлюс:
Магазин
(резервний час)
Державний стандарт Сходинки до інформатики
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 843
Размер файла
895 Кб
Теги
cxodunku, plan
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа