close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Довідник директора школи 07-2013

код для вставкиСкачать
1
«ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ»
Щомісячний спеціалізований журнал
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 18115-6915 Р від 5.09.2011,
видане Міністерством юстиції України
№ 7 липень, 2013
Виходить з січня 2012 року
Засновник та видавець ТОВ «Пресс Альянс»
Директор
Вікторія Заєць
Шеф-редактор видань для школи
Оксана Лівінська
school@p-a.com.ua
Редактор
Юрій Каленчук
Дизайн, верстка
Наталія Черниш
Відділ реклами
Ольга Ваніна
тел./факс (044) 501-57-03
ra@p-a.com.ua
Тетяна Кулик
kylik@p-a.com.ua
Відділ передплати та продажу
Тетяна Мішньова
тел./факс (044) 583-04-22
podpiska@p-a.com.ua
Марія Яковенко
podpiska1@p-a.com.ua
Адреса редакції:
вул. М. Раскової, 11, корпус А, а/с 185,
м. Київ, 02660
тел./факс: 0(44) 583-04-22
Друк
ТОВ «Видавничий Будинок «АВАНПОСТ-ПРИМ». 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3, корпус 3
Наклад 9 500 примірників
Журнал розповсюджується лише за перед-
платою, яку можна оформити в редакції, на пошті та в передплатних агенціях
Передплатний індекс у каталозі ДП «Преса»:
щомісячна передплата — 89367
пільгова на півріччя — 89373
Редакція не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані в результаті використання, невикористання чи неналежного використання інформації, що міститься у цьому виданні. Ре-
дакція не завжди поділяє думку автора. Мате-
ріали друкуються мовою оригіналу. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Відтворення матеріалів видання можливе лише за наявності письмового дозволу редакції. Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Наш спецвипуск «Охорона праці в школі» дещо відрізняється від традиційного подання цієї теми. Ми акцентували увагу на тих проблемах, які виникли у господарстві навчального закладу впродовж де-
кількох останніх років. Насамперед йдеться про по-
яву шкільного автобуса та посилення уваги до стану шкільного електрогосподарства.
Випуск відкривають Методичні рекоменда-
ції щодо підготовки школи до нового навчального року (лист Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 № 1/9-305).
Увага розділу «Пожежна безпека у підрозділах школи» сфокусована на таких небезпечних ділянках, як шкільна бібліотека, харчоблок та гараж, де є най-
більша загроза виникненню пожежі. Окремо роз-
глядається питання пожежної безпеки у шкільному автобусі.
Електрогосподарство школи є, з одного боку, ключовим аспектом забезпечення її життєдіяль-
ності, з іншого — чинником небезпеки. Тому утри-
мання шкільного електрогосподарства в належно-
му стані гарантує безпеку навчального процесу.
Крім теоретичного викладу матеріалу, як завжди, у випуску є зразки оформлення документів, про-
грами навчання та інструкції. Ми впевнені, що наш спецвипуск допоможе вам у роботі!
Шановні колеги! Нагадуємо, що журнал «Довід-
ник директора школи» розповсюджується тільки за передплатою. Тому не забудьте передплатити його на ІІ півріччя 2013 року. Залишайтеся з нами, разом ми здолаємо всі труднощі!
З повагою
Головний редактор Оксана Лівінська
а
DDSh_07-2013.indd s1
DDSh_07-2013.indd s1
21.06.2013 18:18:26
21.06.2013 18:18:26
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
2
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
2
З
МІСТ
РОЗДІЛ 1. НА КОНТРОЛІ
ПІДГОТОВКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, 4
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Лист Міністерства освіти і науки «Про використання Інструктивнометодичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчальновиховному процесі» від 26 квітня 2013 р. № 1/9305
26
ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
Органи контролю. Види перевірок. На що звернути увагу. Оформлення результатів перевірки. Штрафні санкції
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ОГЛЯД-КОНКУРС СТАНУ 33
УМОВ І ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Учасники Всеукраїнського оглядуконкурсу. Етапи Всеукраїнського оглядуконкурсу. Критерії оцінювання. Визначення переможців і нагородження. Переможці Всеукраїнського оглядуконкурсу 2012 року
РОЗДІЛ 2. ШКІЛЬНЕ ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
39
ЗАХОДИ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ У ШКОЛІ
Призначення особи, відповідальної за електрогосподарство. Опосвідчення стану безпеки електроустановок в навчальному закладі. Форма акта опосвідчення стану безпеки електрогосподарства
44
ПЕРЕВІРКА ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ
Чому необхідно систематично проводити заміри опору ізоляції. Терміни проведення робіт. Документальне оформлення
НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ 45
ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ ТА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
Організація навчання й перевірки знань з електробезпеки. Документальне оформлення. Орієнтовна програма проведення інструктажу з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу, якому присвоюється І група з електробезпеки
РОЗДІЛ 3. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА У ПІДРОЗДІЛАХ ШКОЛИ
52
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА У ПРИМІЩЕННІ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
Де має бути розташована шкільна бібліотека? Як обладнати бібліотеку? Заходи пожежної безпеки. Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях шкільної бібліотеки
DDSh_07-2013.indd s2
DDSh_07-2013.indd s2
21.06.2013 18:18:26
21.06.2013 18:18:26
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
3
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
3
З
МІСТ
60
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА НА ХАРЧОБЛОЦІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Встановлення протипожежного режиму на харчоблоці. Вимоги до утримання приміщень харчоблока. Експлуатація електроустаткування та побутових приладів. Навчання персоналу харчоблока. Відповідальність за пожежну безпеку на харчоблоці. Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях харчоблока навчального закладу
67
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА У ГАРАЖІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Вимоги до облаштування й утримання гаражу. Оснащення гаражів вогнегасниками. Визначення місця для автобусної стоянки. Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях гаража
72
ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ПОЖЕЖІ У ШКІЛЬНОМУ АВТОБУСІ
Основні причини виникнення пожеж автотранспортних засобів. Запобігання пожеж у шкільному автобусі. Оснащення шкільного автобуса вогнегасниками. Дії водія у разі виникнення пожежі РОЗДІЛ 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
75
ОФОРМЛЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ ІЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Вступний інструктаж. Первинний та повторний інструктажі. Позаплановий та цільовий інструктажі. Оформлення записів про проведення інструктажів
Алієв Тимур Тофікович — юрист
Грицина Юрій Любомирович — головний державний інспектор Державної інспекції промислової безпеки та охорони праці в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Волинської області
Рожков Анатолій Павлович — експерт з питань пожежної безпеки
Смирнов Олег Володимирович — завідувач відділу соціальних питань та охорони праці ЦК профспілки працівників освіти і науки України
АВТОРИ ВИПУСКУ
DDSh_07-2013.indd s3
DDSh_07-2013.indd s3
21.06.2013 18:18:26
21.06.2013 18:18:26
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
4
І. Загальні питання
Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасни-
ків навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвер-
дженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160, відповідальність за створення безпечних умов навчально-виховного процесу покладається на керівника загальноосвітнього навчального закладу (далі — навчальний заклад), який організовує роботу щодо підготовки навчально-
го закладу до нового навчального року, уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм.
З метою організованого початку нового навчального року керівник на-
вчального закладу в травні видає наказ «Про підготовку до початку навчаль-
ного року», у якому зазначається порядок утворення, склад робочої комісії та затверджується план заходів щодо підготовки навчального закладу до но-
вого навчального року з виконанням конкретних заходів, терміном виконання і відповідальних за їх виконання (орієнтовний план заходів у додатку 1). План Лист Міністерства освіти і науки «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі» від 26 квітня 2013 р. № 1/9-305
ПІДГОТОВКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(Інструктивнометодичні матеріали)
Р
ОЗДІЛ
1. Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s4
DDSh_07-2013.indd s4
21.06.2013 18:18:26
21.06.2013 18:18:26
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
5
організаційних та ремонтних робіт передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень навчального закладу в новому навчальному році (додаток 2).
Наказом керівника навчального закладу на початку навчального року створюється постійно діюча технічна комісія з обстеження приміщень, інже-
нерно-технічних комунікацій навчального закладу (додатки 3, 4), яка перед початком навчального року проводить огляд будівель, приміщень, комуні-
кацій.
Щорічно перед початком навчального року (серпень) робоча комісія, призначена наказом керівника навчального закладу, визначає готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних май-
данчиків, інших приміщень навчального закладу до нового навчального року і кладає акти-дозволи на введення їх в експлуатацію (орієнтовний акт-дозвіл у додатку 5). До акта-дозволу на введення в експлуатацію спортзалу і спор-
тивних споруд додаються відомості про випробування навчального спор-
тивного обладнання, що розміщено в них для використання в навчально-
виховному процесі.
Після огляду робочої комісії навчальний заклад приймає в експлуата-
цію комісія, створена за наказом відповідного органу управління освітою, до якої входять представники обласного, районного (міського) відділу освіти (залежно від підпорядкування), керівник навчального закладу, пред-
ставник профспілкової організації навчального закладу (у разі відсутності профспілкової організації – уповноважений трудового колективу), а також представники місцевих органів державного нагляду (пожежна безпека, охорона праці, санітарно-епідемічний нагляд тощо) (орієнтовна форма акта у додатку 6).
На навчальні кабінети (лабораторії) навчального закладу складаються паспорти (рекомендована форма паспорту кабінету хімії у додатку 7).
Під час підготовки приміщень та обладнання навчального закладу до но-
вого навчального року заступник директора з адміністративно-господарської діяльності проводить огляд строків перевірки обладнання і технічних засобів, за умови закінчення термінів експлуатації технічних засобів, обладнання не-
обхідно подати інформацію керівнику навчального закладу про проведення перевірки захисних засобів і обладнання, яке експлуатується в навчальному закладі (додаток 8).
Перед початком навчального року працівники навчального закладу про-
ходять щорічний медогляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 23.05.2001 № 559 «Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок (із змінами), наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій». Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s5
DDSh_07-2013.indd s5
21.06.2013 18:18:26
21.06.2013 18:18:26
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
6
Під час укладання трудового договору з працівником керівник навчаль-
ного закладу повинен поінформувати його про умови праці, про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів і про пра-
ва на пільги та компенсації за роботу в таких умовах. Працівникові не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. Керівник навчального закладу має право в установленому законодав-
ством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та від-
сторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
Контроль за проходженням щорічних обов’язкових профілактичних медичних оглядів учнів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та медичних оглядів осіб віком до 21 року відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України покладається на керівника навчального закладу та органу управління освітою, якому підпорядкований навчальний заклад.
Після закінчення всіх підготовчих заходів керівник навчального за-
кладу видає наказ про початок навчального року та призначає відпові-
дальних осіб за охорону праці, безпеку життєдіяльності в навчальному закладі і в окремих структурних підрозділах, а також за безпеку будівель та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, газове господарство (якщо воно є в наявності), тепломережу та інші питання діяльності навчального закладу.
ІІ. Перелік документів, що регулюють питання охорони праці,
безпеки життєдіяльності в навчальному закладі
Під час перевірки готовності навчального закладу до нового навчального року слід мати такі документи: Статут навчального закладу (наявність і правильність оформлення розді-
лу з охорони праці).
Матеріали по ліцензуванню навчального закладу (наявність висновку з охорони праці).
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-
го закладу, затверджені керівником. Колективний договір (наявність розділу «Охорона праці», Комплексних заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, матеріали щодо їх вико-
нання (акти) оформлюють 2 рази на рік)
Посадові інструкції з розділом з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників навчального закладу з їхніми особистими підписами. Наказ керівника навчального закладу про призначення відповідальних осіб (видається щорічно перед початком навчального року):
Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s6
DDSh_07-2013.indd s6
21.06.2013 18:18:26
21.06.2013 18:18:26
за організацію охорони праці в навчальному закладі та його структурних підрозділах (кабінети, лабораторії, майстерні, полігони тощо), за експлуатацію енергогосподарства,
за експлуатацію котлів, інших посудин, що працюють під тиском, за експлуатацію виробничого обладнання,
за експлуатацію вентиляційного обладнання,
за організацію збереження хімічних, горючих та легкозаймистих ре-
човин.
Наказ керівника навчального закладу про призначення комісії для пере-
вірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з охорони праці, БЖД пра-
цівників навчального закладу (оформляються один раз на 3 роки, новоприй-
нятих на роботу працівників — протягом місяця).
Посвідчення про перевірку знань з охорони праці керівника навчального закладу, його заступників і членів комісії з перевірки знань з охорони праці.
План організаційно-технічних заходів щодо поліпшення умов й охорони праці, здоров’я працівників та учнів (складається на календарний рік).
План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки навчального закладу (складається на календарний рік).
План заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму (складається щорічно перед початком навчального року).
Акти загального технічного огляду будинків і споруджень навчального за-
кладу (оформляється 2 рази на рік: навесні й восени).
Акт готовності закладу освіти до нового навчального року (оформляється щорічно перед початком навчального року).
Акти-дозволи на проведення занять у навчальних майстернях та в спор-
тивних залах (оформляються щорічно перед початком навчального року).
Акти-дозволи на проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, ОБЖ (оформляються щорічно перед початком навчального року).
Акти-дозволи на введення в експлуатацію устаткування в навчальних майстернях і лабораторіях (оформляються щорічно ).
Матеріали щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці (оформляються не рідше одного разу на 5 років).
Протоколи перевірки опору заземлення устаткування (оформляються щорічно).
Акти технічного обслуговування й перевірки внутрішніх пожежних кранів (оформляються один раз на 6 місяців).
Журнал обліку первинних засобів пожежегасіння.
Акт обробки дерев’яних конструкцій горищного приміщення будинку вог-
незахисним складом (оформляється один раз на 3 роки).
Акти перевірки стану вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій го-
рищного приміщення (оформляються один раз на 6 місяців).
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
7
Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s7
DDSh_07-2013.indd s7
21.06.2013 18:18:26
21.06.2013 18:18:26
Перелік інструкцій з охорони праці (затверджується керівником навчаль-
ного закладу).
Інструкції з охорони праці для всіх професій і виду робіт (переглядаються один раз на 3 роки для робіт підвищеної небезпеки й на 5 років – для інших робіт).
Журнали реєстрації інструкцій з охорони праці.
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.
Програма вступного інструктажу з охорони праці (затверджується керів-
ником навчального закладу).
Програма первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці (за-
тверджується керівником навчального закладу).
Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці (оформляється при прийомі на роботу).
Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. Журнал перевірки знань з електробезпеки персоналу із групою електро-
безпеки 1.
Журнал реєстрації цільового інструктажу учнів з безпеки життєдіяльності при організації суспільно корисної, продуктивної праці та проведенні поза-
класних і позашкільних заходів тощо.
Журнал адміністративно-громадського контролю.
Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.
Журнал реєстрації нещасних випадків із тими, які навчаються.
Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь).
ІІІ. Стан пожежної безпеки в навчальному закладі
Пожежна безпека забезпечується за допомогою таких документів та за-
ходів:
наказ керівника про протипожежний режим у навчальному закладі. Наказ видається щорічно на початку навчального року, в ньому визнача-
ються:
порядок прибирання приміщень, горючих відходів і пилу; порядок зне-
струмлення електроустаткування у випадку пожежі та після закінчення робо-
чого дня; порядок проведення тимчасових вогневих й інших пожежонебезпечнних робіт; порядок огляду й закриття приміщень після закінчення роботи; дії при виявленні пожежі; порядок і терміни проходження інструктажу з пожежної безпеки, а також призначені відповідальні за його проведення; відповідальні за пожежну безпеку будинків й окремих приміщень.
Інструкція з пожежної безпеки, яка визначає: порядок утримання території, будинків і приміщень, у тому числі евакуа-
ційних шляхів; ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
8
Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s8
DDSh_07-2013.indd s8
21.06.2013 18:18:26
21.06.2013 18:18:26
забезпечення пожежної безпеки при проведенні навчально-виховного процесу, проведенні масових заходів, експлуатації устаткування, проведенні пожежонебезпечних робіт; порядок і норми зберігання пожежонебезпечних речовин і матеріалів; порядок збору, зберігання й видалення горючих речовин і матеріалів;
порядок дій при пожежі: забезпечення безпечної й швидкої евакуації працівників та учнів, не рідше одного разу на півріччя необхідно проводити практичні тренування з евакуації працівників та учнів з будівлі навчального закладу при пожежі).
План евакуації, який оформляється на кожен поверх будинку, затверджу-
ється керівником навчального закладу, підписується особою, відповідальною за пожежну безпеку. Він повинен містити схему поверху, на якій наносяться шляхи й напрямки евакуації, місця розташування первинних засобів поже-
жогасіння й засобів зв’язку. План вивішується на видному місці, він повинен вчасно переглядатися з урахуванням наявних умов.
Куточок пожежної безпеки, у якому повинні бути розміщені плакати про заходи пожежної безпеки, інструкція з пожежної безпеки, список добровіль-
ної пожежної дружини з їхніми обов’язками.
Акти про укомплектованість внутрішніх пожежних кранів. Внутрішні по-
жежні крани повинні бути укомплектовані рукавами й приєднаними до них стовбурами, розміщені в настінних шафах і опломбовані. У місцях з’єднання пожежного рукава із краном і зі стовбуром повинні бути гумові ущільнюваль-
ні прокладки. На дверцятах шафи повинен бути нанесений буквений індекс із порядковим номером і номер телефону найближчої пожежної частини.
Акти про технічне обслуговування і перевірку працездатності внутрішніх пожежних кранів. Внутрішні пожежні крани не рідше двох разів у рік (навес-
ні й восени) повинні підлягатися технічному обслуговуванню й перевірятися на працездатність шляхом пуску води, для чого вибирають два вище від усіх розташовані пожежні крани, розгортають пожежні рукави й повністю від-
кривають вентилі. Довжина компактного струменю повинна бути не менше 17 м. Після цього пожежні рукави просушують і перекочують на нове укла-
дання. Інші пожежні рукави повинні перекочуватися на нове укладання також не рідше двох разів на рік. Акт про наявність покажчиків пожежних гідрантів (для тих навчальних за-
кладів, що мають такі гідранти). У пожежних гідрантів і на стіні будинку по-
винні бути встановлені відповідні покажчики, на яких чітко наносяться циф-
ри, що вказують відстань до джерела. Пожежні гідранти повинні перебувати в справному стані, перевірятися не рідше двох разів на рік на водовіддачу зі складанням акту, а в зимовий час повинні бути утеплені й очищатися від снігу й льоду.
Акти про своєчасність перевірки й перезарядження вогнегасників. Спо-
руда і приміщення навчального закладу повинні бути забезпечені вогнегасни-
ками відповідно до норм. Хімічні пінні вогнегасники повинні перезаряджатися ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
9
Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s9
DDSh_07-2013.indd s9
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
щорічно. Вуглекислотні вогнегасники повинні перевірятися не рідше одного разу на 2 роки шляхом зважування (припустимий витік вуглекислого газу не повинен перевищувати 80 г протягом року). Балон вуглекислого вогнегас-
ника повинен піддаватися гідравлічним випробуванням один раз на 5 років. Порошкові вогнегасники повинні проходити огляд на зарядних станціях один раз на 2 роки. На корпусі вогнегасників наноситися порядковий номер білою фарбою, також повинні бути таблички із вказівкою дати їхньої перевірки або перезарядження, вага заряду й розпис відповідальної особи. Усі первинні за-
соби пожежогасіння повинні бути зареєстровані в журналі обліку первинних засобів пожежогасіння.
Акти про технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації. Автоматична пожежна сигналізація встановлюється в кабінетах і лаборант-
ських хімії, фізики, біології, навчальних майстернях, кабінетах обслуговуючих видів праці, кабінетах БЖД, радіовузлах, технічних засобів навчання, інвен-
тарних для зберігання технічних засобів й апаратури, роздягальнях, снаряд-
них при спортивних залах, кімнатах інструктора й зберігання дрібного спор-
тивного інвентарю, актових залах, кіноапаратних, обідніх залах, приміщеннях для груп продовженого дня, бібліотеках, канцеляріях, учительських, кімнатах технічного персоналу з господарською коморою, коморах сухих продуктів, білизняних, гладильних кімнатах. Автоматична пожежна сигналізація повин-
на постійно перебувати у ввімкненому стані й щорічно перевірятися на пра-
цездатність із складанням акту.
Акти про стан евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів і схо-
дів. Евакуаційні проходи, виходи, коридори, тамбури й сходи не повинні за-
харащуватися будь-яким устаткуванням і предметами. Вихідні двері сходо-
вих кліток повинні мати ущільнення в притворах і бути обладнані пристроями самозакривання. Всі евакуаційні виходи повинні бути обладнані запорами, що легко відкриваються, і не забиватися цвяхами. У коридорах, холах, на сходових клітках евакуаційних виходів повинні бути попереджувальні та вка-
зівні знаки безпеки.
Акти про стан горищ. Двері або люки горищ повинні бути постійно зам кнені. На дверях або люках горищних приміщень повинні бути напи-
си з визначенням місця зберігання ключів. Слухові вікна горищ повинні бути засклені й перебувати в закритому стані. У горищних приміщеннях не повинна сушитись білизна й влаштовуватись склади. Обробка дерев’яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисним засобом повинна про-
водитися не рідше одного разу на 3 роки зі складанням акту. Перевірка стану вогнезахисної обробки повинна проводитись один раз на 6 місяців зі складанням акту.
Акти про стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймис-
тих рідин. Фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні збе-
рігатися в окремих будівлях — складах.
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
10
Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s10
DDSh_07-2013.indd s10
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
ІV. Стан електрогосподарства
Під час огляду електрогосподарства навчального закладу необхідно звер-
нути увагу на такі заходи, що направлені на безпечну його експлуатацію:
Наявність наказу керівника навчального закладу про призначення від-
повідального за електрогосподарство, організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки. Навчання відповідального за електрогосподарство та електротехнічного персоналу навчального закладу повинно проводитися в пеціалізованому навчальному центрі із присвоєнням 4 групи електробез-
пеки один раз на три роки. Особи технічного персоналу, що виконують ро-
боти, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку знань один раз на рік за місцем роботи із рисвоєнням І групи електробезпеки із записом у журналі реєстрації пер-
винного інструктажу з охорони праці.
Наявність протоколів перевірки опору ізоляцій електромережі й зазем-
лення устаткування. Перевірка опору ізоляції освітлювальної електромере-
жі в сухих приміщеннях з неелектропровідними підлогами повинна прово-
дитися не рідше одного разу на 6 років. В інших приміщеннях опір ізоляції електромережі й заземлення устаткування повинно проводитись щорічно зі складанням протоколів. Недоліки, виявлені при перевірці опору ізоляції електромережі й заземлення устаткування, усуваються електротехнічним персоналом зі складанням акта або протоколу.
Стан електрощитових кімнат. Вхідні двері в електрощитову кімнату повин-
ні бути постійно замкнені, оббиті з обох сторін жерстю із загином жерсті на торець дверей. На зовнішній стороні вхідних дверей повинно бути написане призначення приміщення, місце зберігання ключів і нанесений попереджу-
ючий знак «Обережно! Електрична напруга». У приміщенні електрощитової не повинно бути сторонніх предметів, плафони на світильниках повинні бути герметичні, на підлозі біля електрощитової повинні бути діелектричні гумо-
ві килимки. Електрощитова кімната повинна бути оснащена вуглекислотним або порошковим вогнегасником й однією парою діелектричних рукавичок.
Стан електричних щитів. Усі електричні щити повинні постійно бути зам-
кнені. На зовнішній стороні дверцят електрощитів має бути нанесено: по-
рядковий номер щита, яка подається на щит напруга й попереджуючий знак «Обережно! Електрична напруга», а на внутрішній стороні дверей електро-
щитів треба зазначити однолінійну схему електропостачання споживачів. Усередині електрощитів не повинно бути сміття, скупчення пилу й павутиння, некаліброваних плавких вставок.
Стан електромережі. Світильники повинні бути надійно підвішені до стелі й мати світлорозсіювальну арматуру. Комутаційні коробки мають бути закриті кришками. Корпуси й кришки електровимикачів і електророзеток не повин ні мати відколів і тріщин, а також оголених контактів і приводів. Усі електроро-
зетки та пристрої слід промаркувати за номінальною напругою.
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
11
Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s11
DDSh_07-2013.indd s11
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
Необхідно переконатися у відсутності нестандартних (саморобних) елек-
тронагрівальних приладів, повітряних ліній електропередачі й зовнішніх електропроводок, прокладених територією навчального закладу над горю-
чими покрівлями, навісами й відкритими складами горючих матеріалів.
Паспорти на електроустановки.
Наявність освітлення території навчального закладу. На території мають бути освітлені пішохідні доріжки, вхідні двері, відкриті ігрові й спортивні май-
данчики з підводкою електроживлення до стовпів підземним кабелем. Двер-
цята комутаційних люків на бетонних стовпах повинні бути постійно закриті.
V. Утримання території навчального закладу
Підходи до будинку, в’їзди й входи на ділянку, проїзди й доріжки повин-
ні мати тверде покриття. У літню пору всю ділянку за 1-2 години до прихо-
ду дітей слід щодня прибирати, траву, квіти, чагарники, ігрові майданчики й доріжки поливати водою. У зимовий час ігрові майданчики, доріжки, щаблі сходів мають щодня очищатися від снігу й льоду, а також посипатися піском. Господарський майданчик, який слід ізолювати від інших зон, розташовувати поблизу харчоблока, повинен мати тверде покриття й окремий в’їзд із вули-
ці. Сміттєзбиральники мають бути закриті кришками й розміщуватися під на-
криттям, не ближче 25 м від будинку. Всі колодязі на території повинні бути закриті кришками, а ями повинні мати огородження.
Територія навчального закладу повинна вчасно очищатися від горючих відходів, сміття, листя, сухої трави тощо. Сміття повинно систематично ви-
возитися з території, спалювати його на території забороняється. Необхідно звернути увагу на стан карнизів на даху споруди навчального закладу. Наявність моху, порослих дерев та рослин на карнизах свідчать про вихід з ладу покрівлі даху, облицювання плиткою, а згодом і руйнування кар-
низів та стін.
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
12
Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s12
DDSh_07-2013.indd s12
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
13
Н
А
КОНТРОЛІ
П Л А Н З А Х О Д І В (орієнтовний)
щодо підготовки та обладнання приміщень
навчального закладу до нового навчального року
№ з/п
Заходи
Термін виконання
Відповідальний
1 Видати наказ «Про підготовку до нового навчального року»
червень Директор
2 Розробити та затвердити план організаційних та ремонтних робіт, що необхідно виконати до початку нового навчального року
червень Директор, заступник директора з адміністративно господарської роботи
3 Створити робочу комісію з підготовки навчального закладу до нового навчального року
червень Директор
4 Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні навчального закладу
серпень Заступник директора з адміністративно господарської роботи
5 Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп
серпень Заступник директора з адміністративно господарської роботи
6 Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення
серпень Заступник директора з адміністративно господарської роботи
7 Підготувати тепломережу до роботи в осінньозимовий період
вересень Заступник директора з адміністративно господарської роботи
8 Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку
вересень Заступник директора з адміністративно господарської роботи
Директор навчального закладу підпис прізвище, ініціали
Д
ОДАТОК
1
DDSh_07-2013.indd s13
DDSh_07-2013.indd s13
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
14
Н
А
КОНТРОЛІ
П Л А Н (орієнтовний)
організаційних та ремонтних робіт з підготовки навчального закладу
до ___________/_____________навчального року
1. Зробити перевірку лічильників тепла і води.
Термін ___________, виконавець ____________________.
2. Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях на-
вчального закладу.
Термін ___________, виконавець ____________________.
3. Перевірити стан підлоги в класах, кабінетах, майстернях та привести її у від-
повідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці.
Термін _____________, відповідальний ________________.
4. Поновити обладнання спальних кімнат для шестирічок (за необхідності).
Термін _____________, відповідальний ________________.
5. Провести вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устат-
кування.
Термін _____________, відповідальний ________________.
6. Перевірити стан вікон та засклити (за необхідності).
Термін ___________, виконавець ____________________.
7. Перевірити стан горища, даху, провести ремонтні роботи з метою унеможлив-
лення протікання даху. Термін _____________, відповідальний ________________.
8. Забезпечити технічну експертизу вогнегасників, за необхідності придбати нові вогнегасники.
Термін _____________, відповідальний ________________.
9. Перевірити стан і засклити за необхідності скляні фрамуги теплиці (оранже-
реї).
Термін ___________, виконавець ____________________.
10. Інформувати міський (районний) відділ освіти щодо виконання плану органі-
заційних та ремонтних робіт.
Щомісячно. Відповідальний — заступник директора з НВР.
Директор навчального закладу підпис прізвище, ініціали
Д
ОДАТОК
2
DDSh_07-2013.indd s14
DDSh_07-2013.indd s14
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
15
Н
А
КОНТРОЛІ
Рекомендована форма
____________________________________________________________навчальний заклад
Н А К А З
м. ______ «_____» ____________20___р. № ______
Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд
На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і на-
вчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563,
Н А К А З У Ю:
1. Створити постійно діючу технічну комісію з обстеження приміщень і споруд навчального закладу в складі:
Голова комісії: _________________, директор навчального закладу,
Члени комісії:
________________ заступник директора з адміністративно-господарської роботи, ________________ відповідальний за безпечну експлуатацію будівель і споруд,
________________ голова профкому.
Директор навчального закладу підпис прізвище, ініціали
Д
ОДАТОК
3
DDSh_07-2013.indd s15
DDSh_07-2013.indd s15
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
16
Н
А
КОНТРОЛІ
А К Т (орієнтовний)
обстеження приміщень та інженерних комунікацій
______________________________________________навчального закладу
до початку _____________/__________навчального року
«___»________20___р.
Ми, постійно діюча технічна комісія у складі: __________________________________
_____________________________________________________________________________
провела обстеження приміщень та інженерних комунікацій навчального закладу і встановила:
1. Система водопроводу, водовідведення відремонтовані, протікання води не зафіксовано.
2. Стан приміщень (стіни, підлога, коридори, класні кімнати, кабінети, майстер-
ні, харчоблок, пральня, туалети), дах, допоміжні приміщення відповідає вимогам безпеки і виробничої санітарії, що визначаються чинними нормативними доку-
ментами.
3. Обладнання в навчальних кабінетах, класних кімнатах відповідає вимогам Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвіт-
ніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСан-
ПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 64. 4. Обладнання і споруди в спортивній залі, на спортивному майданчику справні та надійно закріплені.
5. Тепломережа відремонтована, випробувана на протікання, котельня укомп-
лектована працівниками (оператор котельні, кочегар тощо), забезпечена ін-
струкцією з охорони праці та готова до експлуатації.
Висновок комісії:
Навчальний заклад готовий до роботи.
Підписи:
Голова комісії підпис прізвище
Члени комісії:
підпис прізвище
підпис прізвище
підпис прізвище
Д
ОДАТОК
4
DDSh_07-2013.indd s16
DDSh_07-2013.indd s16
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
17
Н
А
КОНТРОЛІ
Актдозвіл (орієнтовний)
на проведення занять в спортивному залі навчального закладу
м. _______ «___»_______20__р.
Ми, комісія _______________ навчального закладу в складі: ______________, заступ-
ника директора з навчально-виховної роботи, ______________, заступника дирек-
тора з адміністративно-господарської роботи, ______________, голови профкому, _____________, учителя фізичної культури, склали цей акт про те, що в спортивно-
му залі було проведено випробування і перевірку на надійність встановлення та закріплення спортивного інвентарю і нестандартного обладнання. Відомості про випробування наведені в таблиці.
Таблиця
№ з/п
Назва спортивного інвентарю і спортобладнання
Кількість
Інвентарний номер
Дані випробувань
Закріплено надійно
чи ненадійно
1 Бруси паралельні
Перекладина
Кінь гімнастичний
Козел гімнастичний
Лави гімнастичні
Гімнастична стійка
Стійки волейбольні
Щити баскетбольні
Висновок комісії: 1. Установлено, що все спортивне обладнання закріплене надійно і придатне для використання в навчально-виховному процесі за умови виконання правил безпеки під час проведення занять в спортивному залі навчального закладу.
2. Для учнів створено умови для проведення занять з фізичної культури, робочі місця учнів відповідають нормам і правилам з охорони праці, безпеки проведен-
ня занять, а також віковим особливостям учнів.
3. Педагогічний персонал ознайомлений з правилами безпеки та інструкціями з безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту.
Голова комісії: підпис прізвище
Члени комісії: підписи прізвище
Д
ОДАТОК
5
DDSh_07-2013.indd s17
DDSh_07-2013.indd s17
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
18
Н
А
КОНТРОЛІ
ПРИМІРНИЙ АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Повна адреса .
Телефон .
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу
.
Відповідно до рішення рай(міськ)відділу виконавчої влади від « » 20 р.
перевірку проводила комісія в складі:
__________________від рай(міськ) відділу виконавчої влади (голова),
__________________від рай(міськ)во,
__________________від профспілки працівників галузі,
__________________від санепідемстанції (СЕС)
__________________від інших органів державного нагляду
__________________(пожежна охорона, охорона праці, цивільна оборона тощо)
Комісією встановлено:
1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за на-
вчальним закладом певної ділянки адміністративного району — ______________.
2. Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від вико-
навчої влади______________________________________________________.
3. Обладнано для шестирічок:
Спалень_____, кімнат для відпочинку_____, спортмайданчиків _____.
4. Кількість:
груп продовженого дня ______, у них дітей ______;
кімнат для відпочинку ______.
5. У 20__/ 20__ навчальному році в навчальному закладі буде навчатися
_____класів, _______учнів, з них у І зміну ____кл., у ІІ зміну ___кл.
Середня наповнюваність класів 1—9 _____, 10—11____.
6. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік ____________________________________________________________________________.
7. Стан та якість ремонту приміщень: капітального________________________________________________________________
поточного __________________________________________________________________
Хто виконував роботи з ремонту будівель ____________________________________
Д
ОДАТОК
6
DDSh_07-2013.indd s18
DDSh_07-2013.indd s18
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
19
Н
А
КОНТРОЛІ
9. Стан території та її площа _________________________________________________,
кількість дерев _______, у тому числі фруктових _______,
ягідних кущів _______, квітників________, теплиця (оранжерея) _____.
10. Кількість і стан допоміжних споруд ________________________________________
____________________________________________________________________________.
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан __________
____________________________________________________________________________.
11. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан __________________
____________________________________________________________________________.
12. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика __________________________
____________________________________________________________________________.
13. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан __________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
14. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:
Кабінети
(набораторії)
Кількість
Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчальнонаочних посібників і навчального обладнання
Наявність перспективного плану обладнання кабінету
Наявність правил безпеки і пам’яток для кабінетів навчальних закладів, їх виконання
повністю частково є немає
Біології, фізики, хімії тощо
Суміщені (комбіновані)
15. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:
Вид майстерень
Площа, кв. м
Кількість
робочих
місць
Наявність обладнання та інструмента за нормою
Тип
підлоги
Освіт
леність
Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s19
DDSh_07-2013.indd s19
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
20
Н
А
КОНТРОЛІ
З обробки харчових продуктів
З обробки тканини
Інші
16. Наявність кабінету профорієнтації _______________________________________.
17. Наявність методичного кабінету ___________________________________________.
18. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників_____________________.
19. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання ____________.
№
з/п
Назва ТНЗ Кількість У тому числі
1 2 3 справні несправні
Комп’ютери та комп’ютерна техніка
Магнітофони
Телевізори Електрофони
Кінопроектори
Діапроектори
Радіовузол
Мовна лабораторія
Епіпроектори
Пристрій для зашторювання
Екрани
Інші пристрої
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s20
DDSh_07-2013.indd s20
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
21
Н
А
КОНТРОЛІ
20. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами .
21. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки .
22. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо) .
Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і зростових груп
.
23. Наявність їдальні або буфету .
кількість посадочних місць , забезпеченість та стан меблів ,
забезпеченість технологічним обладнанням ,
санітарний стан ,
умови для миття рук .
Наявність проточної води: холодної _______, гарячої ________.
24. Організація питного режиму .
25. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів:
хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей .
26. Наявність і стан бібліотеки 27. Фонд підручників ______________, художньої літератури _____________, пе-
ріодичних видань .
Забезпеченість підручниками за предметами .
28. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами .
29. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення .
30. Наявність і стан протипожежного обладнання:
протипожежні щити _________;
вогнегасники_______________;
блискавкозахист__________________;
пожежні водойми (гідранти) ________;
пожежні рукави ___________________;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації _____________________
____________________________________________________________________________.
31. Стан покрівлі _____________________________________________________________.
32. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання____________________________________________________________,
газопостачання (електропостачання) _________________________________________,
каналізація _________________________________________________________________.
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s21
DDSh_07-2013.indd s21
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
22
Н
А
КОНТРОЛІ
33. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в на-
вчальному закладі___________________________________________________________.
34. Потреба підвезення дітей до навчального закладу:
вирішена_________;
необхідно вирішити__________.
35. Наявність підсобного господарства та його стан__________________________.
36. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально- виховного про-
цесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реє-
страції інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (ла-
бораторіях) тощо) __________________________________________________________.
37. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан .
38. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом ______________
.
39.Наявність та реєстрація колективного договору _________________________
.
Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового навчального року .
Голова комісії: підписи прізвище
Члени комісії: підписи прізвище
Примітки:
1. Перевірка готовності навчальних закладів до нового навчального року закінчу-
ється до 25 серпня.
2. Акт прийому готовності закладу складають у 2-3 примірниках. Один примірник обов’язково передають у місцевий орган управління освітою, другий — залишаєть-
ся в навчальному закладі.
3. Якщо комісія вважає, що навчальний заклад не можна прийняти, треба точно за-
значити, які роботи і в які строки мають бути виконані.
Запропонована форма акта передбачає лише основні питання, тому до змісту пе-
ревірки можна включити питання з урахуванням місцевих умов і об’єкта, що переві-
ряється (класи-кабінети, групові кімнати, актові зали, конференцзали тощо).
З
АКІНЧЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s22
DDSh_07-2013.indd s22
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
23
Н
А
КОНТРОЛІ
Рекомендована форма
Паспорт кабінету хімії
Загальноосвітній навчальний заклад _________________________________________
(назва навчального закладу)
Адреса _____________________________________________________________________
(поштова адреса навчального закладу)
Місце розташування кабінету ________________________________________________
(поверх, № кабінету)
Загальна площа кабінету _________ м
2
, лаборантської ___________м
2
Меблі та обладнання:
столи учнівські _____________шт., стільці учнівські ___________шт.,
робочий стіл учителя ________шт., стільці вчителя, лаборанта ___шт.,
демонстраційний стіл ________шт., витяжна шафа _____________шт.,
дошка _____________________шт., магнітна дошка ____________шт.,
екран ______________________шт., принтер __________________шт.,
комп’ютер __________________шт., сканер ___________________шт.,
ксерокс ____________________шт., проектор _________________шт.,
шафа ______________________шт., інше.
Орієнтовний перелік навчально-наочних посібників і навчального обладнання:
№ Назва Кількість і місце знаходження
Об’єкти натуральні
Підручники
Навчальні посібники
Методичні посібники
Приладдя
Реактиви
Інші матеріальні цінності кабінету
«___»____20___р.
Керівник навчального закладу _________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)
Завідувач кабінету (лабораторії) _________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Голова профкому _________________________ М. П.
(прізвище, ім’я, по батькові)
Д
ОДАТОК
7
DDSh_07-2013.indd s23
DDSh_07-2013.indd s23
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
24
Н
А
КОНТРОЛІ
ТАБЛИЦЯ СТРОКІВ ПЕРЕВІРКИ ОБЛАДНАННЯ
І ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ
№ з/п
Назва обладнання і захисних засобів Терміни, форма перевірки
1 Вогнегасники 1 раз на рік, указати дату (НАПБ А.01.0012004)
2 Опір ізоляції електромережі Щорічно, протокол заміру (Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів)
3 Стан заземлення Щорічно, протокол заміру
4 Манометри в котельні 1 раз на рік з клеймом на корпусі або склі (НПАОП 0.001.3001)
5 Драбини (стрем’янки) дерев’яні 1 раз на 6 місяців (п.7.1.35 НПАОП 0.001.3001)
6 Електродвигуни 1 раз на рік, після ремонту і перед установкою (додаток 1,2 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів)
7 Електровимірювальні прилади 1 раз на 2 роки з встановленням клейма (НПАОП 0.001.3001)
8 Котли водогрійні всіх систем Після закінчення опалювального сезону та після ремонту (НПАОП 0.001.1198)
9 Опалювальні системи Перед пуском та після ремонту (п.8 розділу 13 НПАОП 0.001.1198)
10 Питна вода (кулер) Повинна мати температуру не менш як +8 і не більш як +20
O
С (ДСанПіН 5.2.2.00801)
11 Випробування спортивних снарядів і обладнання
Перед початком навчального року, складається акт
12 Обладнання майстерень, лабораторій Перед початком навчального року і після ремонту, складається акт
13 Чищення електроламп від пилу 1 раз на квартал або при забрудненні
14 Чищення скла вікон 2 рази на рік
Д
ОДАТОК
8
DDSh_07-2013.indd s24
DDSh_07-2013.indd s24
21.06.2013 18:18:27
21.06.2013 18:18:27
реклама
DDSh_07-2013.indd s25
DDSh_07-2013.indd s25
21.06.2013 18:18:28
21.06.2013 18:18:28
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
26
ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
О
РГАНИ
КОНТРОЛЮ
Статтею 260 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р. і частиною першою статті 38 Закону України «Про охорону праці» від 14 жов-
тня 1992 р. № 2694-XII встановлено, що державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:
●
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці — Державна служба гірничого нагляду та про-
мислової безпеки України (далі — Держгірпромнагляд);
●
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ядерної та радіаційної безпеки — Державна інспекція ядерного регулювання України;
●
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної і техногенної безпеки — Державна служба України з надзвичайних си-
туацій;
●
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення — Державна санітарно-епідеміологічна служба України (далі — Держсанепідслужба).
Як бачимо, «охочих» перевірити навчальний заклад щодо дотримання норм охорони праці немало. Однак це не означає, що штрафувати за недо-
тримання законодавства про охорону праці можуть усі перераховані органи. Такі повноваження має лише Держгірпромнагляд (згідно зі ст. 231 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X; далі — КпАП) і Держсанепідслужба (згідно зі ст. 263 КпАП). Інші два органи також можуть штрафувати, проте не за порушення законодавства з охорони праці. У цьому матеріалі ми розглянемо перевірки Держгірпромнагляду.
Відповідно до пункту 6 Положення про Державну службу гірничого на-
гляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 408/2011, служба здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республі-
ці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у місті обласного значення Кривий Ріг. У Переліку територіальних органів Державної служби гірничого Р
ОЗДІЛ
1. Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s26
DDSh_07-2013.indd s26
21.06.2013 18:18:28
21.06.2013 18:18:28
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
27
нагляду та промислової безпеки (додаток до постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних органів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки» від 12 жовтня 2011 р. № 1043) перерахова-
ні територіальні управління Держгірпромнагляду.
В
ИДИ
ПЕРЕВІРОК
Відповідно до розділу ІІ Положення про організацію та здійснення дер-
жавного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері про-
мислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затвердженого наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11 серпня 2011 р. № 826 (далі — Положення № 826), перевірки поділяються на планові та позапланові.
Так, періодичність здійснення планових перевірок навчальних закладів визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризи-
ку від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових захо-
дів державного нагляду (контролю) (додаток до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охо-
рони праці і визначається періодичність проведення планових заходів дер-
жавного нагляду (контролю)» від 28 квітня 2009 р. № 413). Зокрема суб’єкти господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з виконан-
ням робіт із забезпечення на-
вчального процесу на об’єктах соціально-культурної сфери з масовим перебуванням людей (до яких належать будівлі на-
вчальних закладів, на яких по-
стійно або тимчасово перебува-
ють 50 та більше осіб), належать до суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику. Планова пере-
вірка об’єкта, що належить суб’єкту господарювання із середнім ступенем ризику, проводиться не частіше ніж один раз на 12 місяців.
Посадові особи Держгірпромнагляду мають право проводити позапла-
нові перевірки у разі:
●
подання навчальним закладом письмової заяви до територіального ор-
гану Держгірпромнагляду про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за бажанням закладу;
Н
А
КОНТРОЛІ
У разі порушення встановлених ви-
мог щодо періодичності проведення планових перевірок навчальний зак-
лад має право не допускати поса-
дову особу Держгірпромнагляду до здійснення такої перевірки
DDSh_07-2013.indd s27
DDSh_07-2013.indd s27
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
●
неподання у встановлений термін навчальним закладом документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояс-
нень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
●
виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у доку-
ментах обов’язкової звітності, поданих навчальним закладом;
●
перевірки виконання навчальним закладом приписів, розпоряджень Держгірпромнагляду щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів державного на-
гляду;
●
звернення фізичних та юридичних осіб про порушення навчальним за-
кладом вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійсню-
ється тільки за наявності згоди центрального апарату Держгірпромна-
гляду;
●
настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю навчаль-
ним закладом.
Під час позапланових перевірок навчального закладу перевіряються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.
Перевірка навчального закладу може здійснюватися як самостійно поса-
довою особою Держгірпромнагляду, так і спеціально створеною комісією, до складу якої включаються посадові особи Держгірпромнагляду різних напря-
мів нагляду. Під час перевірки Держгірпромнаглядом можуть бути залучені треті особи — представники інших установ та організацій за згодою з їхніми керівниками.
Перевірка навчального закладу може здійснюватися комплексно за учас-
тю органів державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці. Строк проведення планової комплексної перевірки навчального за-
кладу не може перевищувати 15 робочих днів, позапланової — 10.
Н
А
ЩО
ЗВЕРНУТИ
УВАГУ
Проведення планової перевірки навчального закладу здійснюється ко-
місійно за умови попереднього повідомлення навчального закладу про її проведення. Повідомлення про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання (додаток 1 до Положення № 826) надсилають навчальному закладу рекомендованим листом чи телефонограмою або вручають особис-
то керівникові (уповноваженій особі) навчального закладу під підпис не піз-
ніше ніж за 10 днів до дня здійснення заходу. У разі неповідомлення про про-
ведення планової перевірки, що здійснюється комісійно, навчальний заклад має право не допускати посадову особу (членів комісії) Держгірпромнагляду до здійснення такої перевірки.
Н
А
КОНТРОЛІ
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
28
DDSh_07-2013.indd s28
DDSh_07-2013.indd s28
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
Під час проведення перевірок навчальний заклад повинен надавати по-
садовій особі Держгірпромнагляду, яка здійснює перевірку, всю необхідну інформацію, пояснення, довідки, матеріали з питань, що виникають під час перевірок, а також забезпечувати присутність уповноваженої особи.
Перевірка навчального за-
кладу здійснюється в робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового розпо-
рядку. Посадова особа, яка здій-
снює перевірку, повинна мати при собі службове посвідчення та направлення на проведення перевірки (додаток 3 до Поло-
ження № 826). Копія направлення надається навчальному закладу.
Перед початком перевірки посадова особа Держгірпромнагляду, що здій-
снює перевірку, ознайомлюється з установчими та реєстраційними доку-
ментами, технічною документацією, матеріалами попередніх перевірок на-
вчального закладу з питань, які стосуються компетенції Держ-
гірпромнагляду, у тому числі перевірок, здійснених службами охорони праці, уповноваженими особами цього суб’єкта і ор-
ганізаціями вищого рівня за їх наявності, станом виконання за-
ходів щодо усунення виявлених порушень, які були розроблені та затверджені за результатами попередніх перевірок посадовими особами Держгірпромнагляду, висновка-
ми комісій з розслідування нещасних випадків і аварій (якщо такі були).
О
ФОРМЛЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ
ПЕРЕВІРКИ
За результатами перевірок навчального закладу складається акт пере-
вірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкту), форма якого затвер-
джена наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11 серпня 2011 р. № 826. В акті зазначають стан дотримання вимог законодавства з охорони праці навчальним закладом, а в разі недотримання — детальний опис виявлених порушень із зазначенням норми законодавства.
Не пізніше останнього дня перевірки два примірники акта підписують посадові особи Держгірпромнагляду (члени комісії), які здійснювали пере-
вірку, та керівник навчального закладу або уповноважена ним особа. Один ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
29
Н
А
КОНТРОЛІ
Навчальному закладу заборонено здійснювати будь-які дії, які перешко-
джають посадовій особі Держгір-
промнагляду виконувати свої обов’яз-
ки з проведення перевірки
У разі непред’явлення на вимогу на-
вчального закладу службового по-
свідчення та направлення на прове-
дення перевірки заклад має право не допускати посадову особу (чле-
нів комісії) Держгірпромнагляду до здійснення перевірки
DDSh_07-2013.indd s29
DDSh_07-2013.indd s29
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
примірник акта вручають керівникові навчального закладу або уповноваже-
ній ним особі під підпис. Якщо керівник навчального закладу або уповно-
важена ним особа не погоджується з актом, він підписує цей документ із за-
уваженнями, які є невід’ємною частиною акта.
У разі відмови керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи підписати акт посадова особа Держгірпромнагляду вносить до такого документа відповідний запис. При цьому один примірник акта направляєть-
ся навчальному закладу рекомендованим листом, а на другому примірнику проставляють відповідний вихідний номер листа, яким було відправлено акт, і дату направлення.
Якщо під час здійснення перевірки навчального закладу виявлено порушен-
ня, посадова особа Держгірпромнагляду на підставі акта складає обов’язковий до виконання припис (додаток 4 до Положення № 826), який, як правило, скла-
дають в останній день перевірки. Якщо виявлені порушення не потребують їх негайного усунення, допускається складати припис у інший термін, але не піз-
ніше ніж протягом 5 робочих днів від дня завершення перевірки.
Припис складається у двох примірниках, один із яких не пізніше 5 робочих днів від дня складання акта надається керів-
никові навчального закладу чи уповноваженій ним особі, дру-
гий примірник із підписом керів-
ника навчального закладу або уповноваженої ним особи зали-
шається в Держгірпромнагляді або його територіальному органі. У разі відмо-
ви керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи від отриман-
ня припису його направляють рекомендованим листом. Припис може бути оскаржений до центрального апарату Держгірпромнагляду або до суду.
Перевірка виконання припису здійснюється шляхом проведення поса-
довою особою Держгірпромнагляду, яка видала припис, позапланової пере-
вірки. У разі якщо навчальний заклад може підтвердити достовірність вико-
нання розпорядчого документа актами та документацією закладу (наказами, відомостями, довідками тощо), перевірка достовірності наданої навчаль-
ним закладом інформації здійснюється без позапланової перевірки закладу за умови надання ним до відповідного органу Держгірпромнагляду завірених копій цих документів. Перевірка усунення навчальним закладом виявлених порушень, зазначених у приписі, за рішенням заступника Голови Держгір-
промнагляду або керівника (заступника керівника) територіального органу Держгірпромнагляду може здійснюватися іншою посадовою особою цього органу контролю.
За результатами перевірки у разі виявлених значних або систематичних порушень вимог законодавства з охорони праці Держгірпромнагляд України ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
30
Н
А
КОНТРОЛІ
У разі перешкоджання проведенню перевірки посадова особа Держ-
гірпромнагляду має право зверну-
тися до правоохоронних органів для вжиття ними відповідних заходів
DDSh_07-2013.indd s30
DDSh_07-2013.indd s30
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
та його територіальні органи мають право надсилати навчальному закладу або організації вищого рівня (центральному органу виконавчої влади), до сфери управління якого належить цей заклад, подання (додаток 8 до По-
ложення № 826) щодо невідповідності посадових осіб займаній посаді або передавати відповідні матеріали органам прокуратури на посадових осіб, дії або бездіяльність яких:
●
призвели до порушень, які створили безпосередню загрозу життю пра-
цівників;
●
були направлені на перешкоджання проведенню перевірки без право-
вих підстав.
Про прийняте рішення із зазначеного питання навчальний заклад або вища організація у місячний строк письмово інформує Держгірпромнагляд або його територіальний орган.
Ш
ТРАФНІ
САНКЦІЇ
За будь-яке порушення законодавства про охорону праці передбачено штраф (ч. 2 ст. 41 КпАП). При цьому покарати можуть як працівників — від 4 до 10 н. м. д. г.
1
(від 68 до 170 грн), так і посадових осіб навчального закла-
ду — від 20 до 40 н. м. д. г. (від 340 до 680 грн).
Відповідно до частини третьої статті 41 КпАП порушення встановлено-
го порядку повідомлення (надання інформації) Держгірпромнагляду про не-
щасний випадок тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб на-
вчального закладу від 20 до 50 н. м. д. г. (від 340 до 850 грн).
Своєю чергою, якщо припис Держгірпромнагляду не виконано у термін, працівника оштрафують на суму від 6 до 10 н. м. д. г. (від 102 до 170 грн), посадову особу навчального закладу — на суму від 30 до 100 н. м. д. г. (від 510 до 1700 грн) (ст. 188
4
КпАП). Такий штраф можуть накласти й у разі пере-
шкоджання діяльності цього органу, наприклад, якщо навчальний заклад не впустить перевіряльника або не надасть документи, яких він вимагає.
Відповідно до статті 231 КпАП від імені Держгірпромнагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право:
1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами другою (крім порушень санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третьою статті 41 КпАП:
●
державні інспектори — штраф до 25 н. м. д. г. (425 грн);
●
головні державні інспектори, начальники інспекцій Держгірпромнагляду та їх заступники — штраф до 30 н. м. д. г. (510 грн);
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
31
Н
А
КОНТРОЛІ
____________________
1
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн).
DDSh_07-2013.indd s31
DDSh_07-2013.indd s31
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
●
начальники управлінь і відділів Держгірпромнагляду та їх заступники — штраф до 40 н. м. д. г. (680 грн);
●
керівник Держгірпромнагляду та його заступники — штраф до 50 н. м. д. г. (850 грн);
2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188
4
:
●
державні інспектори — штраф до 35 н. м. д. г. (595 грн);
●
головні державні інспектори, начальники інспекцій Держгірпромнагляду та їх заступники — штраф до 50 н. м. д. г. (850 грн);
●
начальники управлінь і відділів Держгірпромнагляду та їх заступники — штраф до 65 н. м. д. г. (1105 грн);
●
керівник Держгірпромнагляду та його заступники — штраф до 100 н. м. д. г. (1700 грн).
Крім того, за порушення вимог законодавства про охорону праці перед-
бачена й кримінальна відповідальність. Так, згідно зі статтею 271 Криміналь-
ного кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III, порушення вимог зако-
нодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою навчального закладу, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, карається штрафом від 100 до 200 н. м. д. г. (від 1700 до 3400 грн) або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк. Якщо ж невиконання вимог про охорону праці спричинило за-
гибель людей чи інші тяжкі наслідки, то винним загрожують виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи зай-
матися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого.
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
32
Н
А
КОНТРОЛІ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо до співпраці авторів.
До розгляду приймаються статті в електронному вигляді обсягом до 20 000 друкованих знаків із стислою біографічною довідкою про автора та його контактним телефоном.
Матеріали надсилайте на e-mail: school@p-a.com.ua.
DDSh_07-2013.indd s32
DDSh_07-2013.indd s32
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
33
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ОГЛЯДКОНКУРС СТАНУ УМОВ І ОХОРОНИ ПРАЦІ
В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
В
сеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (далі — Всеу-
країнський огляд-конкурс) започатковано у 2004 році. Спільною Постановою колегії Міністерства освіти і науки України і президії ЦК Профспілки працівни-
ків освіти і науки України від 10.12.2012 / 23.01.2013 № П-18-3/1/6-22 до По-
ложення Про Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охоро-
ни праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України (далі — Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс) було внесено зміни, згідно з якими оцінювалися результати Всеукраїнського огляду-конкурсу за 2012 рік.
Головною метою проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу є удоско-
налення роботи щодо створення нешкідливих і безпечних умов праці та на-
вчання, попередження нещасних випадків, професійних захворювань у на-
вчальних закладах Міністерства освіти і науки України.
У
ЧАСНИКИ
В
СЕУКРАЇНСЬКОГО
ОГЛЯДУ
КОНКУРСУ
У Всеукраїнському огляді-конкурсі беруть участь навчальні заклади Мі-
ністерства освіти і науки України, які поділяються на такі категорії:
І категорія — дошкільні, загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади всіх типів;
ІІ категорія — професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні за-
клади І та ІІ рівнів акредитації;
ІІІ категорія — вищі навчальні заклади ІІІ та ІV рівнів акредитації.
Р
ОЗДІЛ
1. Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s33
DDSh_07-2013.indd s33
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
Е
ТАПИ
В
СЕУКРАЇНСЬКОГО
ОГЛЯДУ
КОНКУРСУ
Всеукраїнський огляд-конкурс проводиться щорічно з 1 січня до 31 груд-
ня відповідного року. Підбиття підсумків відбувається до 20 квітня поточного року. Всеукраїнський огляд-конкурс відбувається у ІІІ етапи.
І етап (початковий) — упродовж січня, наступного за звітним роком, на-
вчальні заклади підбивають підсумки Всеукраїнського огляду-конкурсу з охо-
рони праці на місцях і надсилають матеріали для участі в наступному етапі.
У навчальних закладах спільним рішенням керівника та профспілкового органу затверджується склад оглядової комісії та встановлюються строки підбиття підсумків Всеукраїнського огляду-конкурсу.
Підсумкові матеріали оглядова комісія надає керівникові навчального за-
кладу, профспілковому комітету та надсилає лист-заявку до оглядової комісії вищого рівня про участь навчального закладу в наступному етапі конкурсу.
ІІ етап — регіональний. Для координації роботи та узагальнення резуль-
татів огляду конкурсу на районному та міському рівнях спільними рішеннями профспілкових органів і органів управління освітою створюються відповідні оглядові комісії. Під час проведення ІІ етапу конкурсу регіональні оглядові комісії розглядають матеріали Всеукраїнського огляду-конкурсу навчальних закладів, визначають переможця — найкращий колектив навчального за-
кладу Міністерства освіти і науки України. Переможець визначається один від Автономної Республіки Крим, кожної області, міст Києва та Севастополя із кожної категорії.
ІІІ етап — заключний — упродовж нього Центральна оглядова комісія роз-
глядає матеріали і до 20 квітня поточного року визначається з пропозиціями щодо переможців Всеукраїнського огляду-конкурсу. К
РИТЕРІЇ
ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання стану умов і охорони праці в навчальних закладах відбува-
ється за критеріями, визначеними Положенням про Всеукраїнський огляд-
конкурс, зокрема такими:
І. Загальні відомості про навчальний заклад
Кількість коштів, що витрачені на заходи з охорони праці відповідно до колективного договору, угоди (порівняно із запланованими коштами).
Наявність розділу з охорони праці в колективному договорі, угоді.
Наявність акта прийому готовності навчального закладу до нового на-
вчального року. Відповідність навчальних приміщень вимогам нормативно-правових ак-
тів з охорони праці.
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
34
Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s34
DDSh_07-2013.indd s34
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
Наявність:
●
служби охорони праці;
●
інженера з охорони праці;
●
кабінету охорони праці;
●
забезпеченість кабінету охорони праці навчально-наочними та навча ль-
но-методичними матеріалами.
ІІ. Організаційнотехнічні заходи щодо забезпечення проведення навчальновиховного процесу
Наявність наказів про призначення осіб, відповідальних за:
●
організацію охорони праці в навчальному закладі;
●
експлуатацію енергогосподарства;
●
експлуатацію котлів, інших посудин, що працюють під тиском;
●
експлуатацію виробничого і вентиляційного обладнання;
●
організацію збереження хімічних, горючих та легкозаймистих речовин.
Наявність у колективному договорі/угоді комплексних заходів щодо за-
безпечення охорони праці (що заплановано і скільки виконано).
ІІІ. Забезпечення умов проведення навчальновиховного процесу в навчальному закладі
Стан будівель, споруд, приміщень навчального закладу щодо виконан-
ня будівельних, санітарно-гігієнічних вимог і норм (наявність котельного об-
ладнання, допуску до роботи у операторів (машиністів, кочегарів), паспортів на вентиляційні установки, актів санітарно-епідеміологічної служби щодо перевірки повітряно-теплового режиму, мікроклімату, освітленості, прове-
дення паспортизації робочих місць за умовами праці тощо). Забезпечення пожежної безпеки в навчальному закладі (наявність пла-
нів евакуації, протипожежного обладнання та інвентарю, своєчасна зарядка вогнегасників тощо). Стан електромережі та експлуатація електроустановок (наявність актів перевірки контуру захисного заземлення, випробування опору ізоляції, ви-
пробування індивідуальних захисних засобів, допуск до роботи електрика та працівників, що експлуатують електроустановки тощо).
Умови експлуатації обладнання (лабораторного, майстерень, такелаж-
них засобів (драбини тощо))
1
.
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
35
Н
А
КОНТРОЛІ
____________________
1
Під час оцінювання умов експлуатації обладнання слід урахувати:
• наявність обладнання в майстернях, лабораторіях, кабінетах (залежно від типу і категорії навчаль-
ного закладу — загальноосвітній, вищий тощо);
• стан захисних огороджень;
• засоби індивідуального захисту для працівників, учнів, студентів;
• засоби колективного захисту (вентиляція, заземлення тощо);
• журнал обліку перевірки обладнання (манометрів, такелажних засобів, опалення перед початком опалювального сезону тощо);
• інші питання забезпечення роботи обладнання та пристосувань у навчальному закладі.
DDSh_07-2013.indd s35
DDSh_07-2013.indd s35
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
ІV. Профілактична робота з попередження травматизму та профзахворювань
Кількість працівників, що працюють у шкідливих умовах праці, з них:
●
пройшли медогляд (щорічний); ●
отримують пільги за роботу в шкідливих умовах праці. Кількість робочих місць із шкідливими умовами праці, з них:
●
проведено атестацію за умовами праці (за участю санітарно-епіде-
міологічної служби).
Наявність у приміщеннях навчального закладу:
●
інструкцій з охорони праці для працівників (відповідність вимогам нормативно-правових актів);
●
куточків охорони праці;
●
аптечок.
Забезпеченість засобами колективного та індивідуального захисту учас-
ників навчально-виробничого процесу (спецодяг, спецвзуття, діелектрич-
ні засоби, інші засоби індивідуального захисту, наявність захисних огорож, вентиляції, заземлення, блискавкозахисту тощо).
V. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
Проведення та облік інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяль-
ності з працівниками, учнями, студентами (журнали, програми проведення інструктажів тощо).
Проведення навчання і перевірки знань працівників з охорони праці, безпеки життєдіяльності один раз на три роки (наявність наказу про проведення навчання та перевірки знань, програми проведення навчання, протоколів про проведення перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників).
Проведення у звітному році навчання та перевірки знань працівників, що працюють у шкідливих і небезпечних умовах праці (наявність посвідчень, допуск до роботи).
В
ИЗНАЧЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ
І
НАГОРОДЖЕННЯ
Переможцями огляду-конкурсу вважаються колективи навчальних закла-
дів, які:
●
виконали заходи з охорони праці, передбачені колективним договором, угодою; ●
не мали випадків виробничого травматизму серед працівників, травма-
тизму, пов’язаного з навчально-виховним процесом серед учнів, сту-
дентів, вихованців;
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
36
Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s36
DDSh_07-2013.indd s36
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
●
забезпечили відповідність стану умов праці та навчання чинним нормативно-правовим актам з охорони праці та санітарним нормам і правилам проведення навчально-виховного процесу;
●
виконали всі умови проведення огляду-конкурсу.
Колективи навчальних закладів, які визначені переможцями Всеукраїн-
ського огляду-конкурсу, нагороджуються дипломами та грошовими премія-
ми. Для І категорії учасників вони становлять:
за І місце — диплом І ступеня та грошова премія у розмірі 4 тис. грн; за ІІ місце — диплом ІІ ступеня та грошова премія у розмірі 3 тис. грн;
за ІІІ місце — диплом ІІІ ступеня та грошова премія у розмірі 2 тис. грн.
Колективи навчальних закладів, які стали переможцями регіонального етапу огляду-конкурсу, мають значні досягнення у створенні належних умов праці та навчання і не стали переможцями Всеукраїнського огляду-конкурсу, нагороджуються Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.
П
ЕРЕМОЖЦІ
В
СЕУКРАЇНСЬКОГО
ОГЛЯДУ
КОНКУРСУ
2012 РОКУ
Переможцями Всеукраїнського огляду-конкурсу 2012 року стали колек-
тиви, які домоглися кращих показників у створенні безпечних умов праці та навчання в навчальних закладах. Вони отримали нагороди й грошові пре-
мії. У І категорії (дошкільні, загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади усіх типів) перемогли:
●
Макіївський ліцей № 1 із загальноосвітньою школою ІІ ступеня № 61 До-
нецької області (диплом І ступеня та грошова премія 4 тисячі гривень);
●
школа естетичного виховання «В гостях у казки» Новенської селищної ради Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (диплом ІІ ступеня та грошова премія 3 тисячі гривень);
●
дошкільний навчальний заклад № 14 «Кораблик» м. Керч Автономної Республіки Крим (диплом ІІІ ступеня та грошова премія 2 тисячі гри-
вень).
П
РОТЕ
…
Під час ознайомлення з матеріалами, надісланими на участь у Всеукраїнсь-
кому огляді-конкурсі, Центральною оглядовою комісією було виявлено ряд недоліків у їхньому оформленні. Тому органам управління освітою і профспіл-
ковим організаціям під час підбиття підсумків огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах необхідно забезпечувати:
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
37
Н
А
КОНТРОЛІ
DDSh_07-2013.indd s37
DDSh_07-2013.indd s37
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
●
подання підсумкових матеріалів на огляд-конкурс згідно з вимогами Положення (своєчасність, витяг із протоколу спільного рішення органу управління освітою та відповідного профспілкового органу, довідка про стан умов, підписана оглядовою комісією вищого рівня); ●
відповідність між кількістю працівників, що працюють у шкідливих умо-
вах, строками проходження ними медоглядів, кількістю наданих пільг та проведенням атестації робочих місць за умовами праці;
●
проведення навчання й перевірки знань із питань охорони праці, роз-
роблення інструкцій з охорони праці відповідно до вимог нормативно-
правових актів.
Зазначимо, що Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України спрямований на:
●
створення умов для забезпечення належних і безпечних умов праці серед працівників та осіб, що навчаються, профілактики травматизму і професійних захворювань учасників навчально-виховного процесу;
●
підвищення відповідальності керівників навчальних закладів за ство-
рення належних і безпечних умов праці та навчання;
●
покращення умов і підвищення рівня безпеки праці та навчання в на-
вчальних закладах, установах;
●
комплексне вирішення питань управління охороною праці в галузі освіти.
А тому участь у огляді-конкурсі всіх навчальних закладів, підпорядкова-
них Міністерству освіти і науки України, є необхідною умовою поліпшення умов навчання й праці в них.
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
38
Н
А
КОНТРОЛІ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Ви зможете отримати компетентну консультацію щодо вирішення будь-якої проблеми, надіславши своє запитання на адресу редакції
вул. М. Раскової, 11, корпус А, а/с 185, м. Київ, 02660, school@p-a.com.ua або просто зателефонувавши 0(44) 583-04-22.
DDSh_07-2013.indd s38
DDSh_07-2013.indd s38
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
39
Р
ОЗДІЛ
2. Ш
КІЛЬНЕ
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
ЗАХОДИ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ У ШКОЛІ
П
ід час використання в навчальному закладі електротехнічного обладнан-
ня виникає небезпека ураження електрострумом, особливо у разі неви-
конання заходів з електробезпеки.
Електробезпека — система організаційних і технічних заходів та засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої й небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля й статичної електрики. Система заходів і засобів електробезпеки в навчальному закладі зокре-
ма передбачає:
●
призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, наказом керівника навчального закладу;
●
наявність переліку видів робіт, що виконуються під час поточної експлу-
атації електрообладнання, затвердженого керівником навчального за-
кладу;
●
опосвідчення стану електроустановок у навчальному закладі;
●
систематичне проведення замірів опору ізоляції електромережі та за-
землення обладнання;
●
навчання працівників та учнів правил електробезпеки та перевірку їхніх знань.
П
РИЗНАЧЕННЯ
ОСОБИ
, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ
ЗА
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
На початку навчального року керівник навчального закладу має вида-
ти наказ про призначення особи, відповідальної за безпечну експлуатацію електрогосподарства. Людина, яка буде виконувати ці обов’язки, повинна відповідати таким основним вимогам (відповідно до пункту 1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціаль-
ної політики України від 9 січня 1998 р. № 4; далі — НПАОП 40.1-1.21-98):
●
мати вищу електротехнічну освіту;
●
проходити щороку навчання в спеціалізованих установах;
●
обов’язково мати ІV групу допуску з електробезпеки.
DDSh_07-2013.indd s39
DDSh_07-2013.indd s39
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
40
Нагадаємо, що Типовими штатними нормативами загальноосвітніх на-
вчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 6 грудня 2010 р. № 1205, не передбачено посади особи, відповідальної за безпечну експлуатацію електрогосподарства, проте передбачено посади заступника директора з господарської роботи та електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування
1
.
Тому постає запитання: кого призначати відповідальним за безпечну експлуатацію електрогосподарства? Ми пропонуємо декілька варіантів ви-
рішення цієї проблеми.
1. Призначити когось із батьків, які можуть виконувати обов’язки і мають фах, що відповідає вимогам, висунутим до особи, відповідальної за безпечну експлуатацію електрогосподарства. З цією людиною має укладатися договір (угода).
2. Регіональний відділ (департамент) освіти своїм наказом призначає особу, відповідальну за безпечну експлуатацію електрогосподарства всіх підпорядкованих шкіл. У цьому разі директору школи на підставі наказу орга-
ну управління вищого рівня необхідно видати свій наказ про те, що призна-
чена відділом освіти людина відповідає за безпечну експлуатацію електро-
господарства саме його школи.
У разі неможливості призначити штатного працівника відповідальним за електрогосподарство навчального закладу або покласти відповідаль-
ність на працівника, який працює за сумісництвом, дозволяється:
●
за погодженням з підприємством «Енергонагляд» покласти відпові-
дальність за безпечну експлуатацію електроустановок, які складають-
ся з освітлювальної мережі та електричних машин напругою до 400 В включно на керівника навчального закладу або його заступника. У тако-
му разі керівникові (його заступникові) не обов’язково мати кваліфіка-
ційну групу з електробезпеки;
●
покласти відповідальність за безпечну експлуатацію електроустано-
вок напругою 1000 В, що використовуються для виробничих потреб, на керівника навчального закладу або його заступника. У такому разі керівник (його заступник) повинен пройти навчання, перевірку знань на підприємстві «Енергонагляд» та отримати ІІІ кваліфікаційну групу з електробезпеки.
Ш
КІЛЬНЕ
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
____________________
1
Посада електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування вводиться з розрахунку: 0,5 штатної одиниці за наявності в школі 9 класів і 1 штатна одиниця — за наявності 10 і більше класів.
DDSh_07-2013.indd s40
DDSh_07-2013.indd s40
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
41
О
ПОСВІДЧЕННЯ
СТАНУ
БЕЗПЕКИ
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
В
НАВЧАЛЬНОМУ
ЗАКЛАДІ
Відповідно до пункту 8.1. НПАОП 40.1-1.21-98 періодично один раз на три роки в навчальному закладі має проводитися опосвідчення стану без-
пеки електроустановок.
Опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів проводиться комісією навчального закладу у такому складі: ●
керівник навчального закладу — голова комісії;
●
особа, відповідальна за електрогосподарство;
●
фахівець з охорони праці (або представник профспілки, який відповідає за питання охорони праці).
У разі відсутності у навчальному закладі кваліфікованих спеціалістів опо-
свідчення проводиться залученими спеціалістами інших підприємств (орга-
нізацій).
Під час проведення опосвідчення стану безпеки електроустановок необ-
хідно перевірити:
●
стан безпеки електроустановок; ●
відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки;
●
наявність та стан документації.
Рівень безпечного стану електроустановок оформлюється актом (див. додаток), у якому оцінюють стан безпеки діючого електроустаткування, на-
явність необхідної експлуатаційної та оперативної документації в електро-
господарстві. Акт затверджує керівник навчального закладу.
Акти опосвідчення стану безпеки електроустановок реєструють та збері-
гають у навчальному закладі.
Копії актів, після закінчення звітного періоду, направляють до терито-
ріальних органів Держнаглядохоронпраці, Держенергоспоживнагляду та до відділів охорони праці Держадміністрацій.
Ш
КІЛЬНЕ
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
DDSh_07-2013.indd s41
DDSh_07-2013.indd s41
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
42
Ш
КІЛЬНЕ
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
Уніфікована форма
акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
ЗАТВЕРДЖУЮ: ___________________________
Керівник (власник) підприємства, організації « » 201 р.
АКТ опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів від « » 201 р. № (назва підприємства, організації)
(підпорядкованість підприємства, організації)
(поштова адреса підприємства, організації) Телефони:
керівника підприємства _______________________________________________________
особи, відповідальної за електрогосподарство _________________________________
Комісія у складі: голова комісії (посада; прізвище, ініціали)
члени комісії __________________________________________________________________
(посади; прізвища, ініціали)
провела обстеження безпечного стану таких електроустановок:
(перелік електроустановок) 1. Стан безпеки електроустановок
(опис у довільній формі)
2. Відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки
(опис у довільній формі)
Д
ОДАТОК
DDSh_07-2013.indd s42
DDSh_07-2013.indd s42
21.06.2013 18:18:29
21.06.2013 18:18:29
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
43
Ш
КІЛЬНЕ
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
3. Наявність та стан документації
(опис у довільній формі)
Зворотний бік акта
ВИСНОВКИ: 1. Стан безпеки електроустановок нормативним вимогам безпеки відповідає, за винятком:
(назва електроустановки; причини невідповідності)
2. Експлуатація електроустановок відповідає нормативним вимогам безпеки, за винятком:
(перелік порушень нормативних вимог)
3. Документація наявна в повному обсязі й відповідає нормативним вимогам, за винятком:
(перелік порушень нормативних вимог)
ЗАХОДИ щодо усунення допущених порушень з обов’язковим зазначенням термінів усу-
нення порушень та відповідальних осіб ВИСНОВКИ КОМІСІЇ «Експлуатація електроустановок зазначеного енергогосподарства дозволяється не дозволяється» (непотрібне викреслити) Голова комісії ____________________________________
(підпис)
Члени комісії: ____________________________________
(підпис)
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s43
DDSh_07-2013.indd s43
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
44
ПЕРЕВІРКА ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ
В
ідповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуа-
тації електроустановок споживачів» (далі — Правила) в усіх навчальних закладах періодично слід проводити заміри опору ізоляції й заземлення з використанням спеціального обладнання та апаратури. Перевірку опору ізоляції освітлювальної електромережі в сухих при-
міщеннях із неелектропровідними підлогами слід проводити не рідше од-
ного разу на 6 років, в інших приміщеннях — щорічно зі складанням прото-
колів.
Проведення таких вимірів дозволяє встановити ступінь зношеності ізо-
ляції електричних дротів, від чого безпосередньо залежать втрати електрич-
ного струму, безпека електричної системи та її тривала безаварійна робота, а також перевірити відповідність ізоляції електричних дротів вимогам нор-
мативних документів (зокрема Правилам).
Заміри опору ізоляції найчастіше проводять комплексно з іншими ви-
пробуваннями (наприклад, заземленням) для оцінювання захисних влас-
тивостей електрообладнання й електричної системи загалом. Це повинні робити винятково фахівці, які мають відповідні допуски й дозволи на прове-
дення вимірювальних робіт.
Як правило, в школах такі заміри проводить централізовано організація, що спеціалізується на виконанні такого роду робіт, має відповідні документи (ліцензію на право виконання таких робіт (особливу увагу треба звертати на термін, до якого ця ліцензія дійсна), дозвіл від Держгірпромнагляду на про-
ведення робіт, документ від Держкомстандарту, який пітверджує те, що апа-
ратура, якою робитимуть заміри, відповідає вимогам чинного законодавс-
тва) і з якою укладено договір. За результатами проведених випробувань складають типовий технічний звіт та протоколи випробувань, завірені печаткою організації, що проводи-
ла заміри, й приймають рішення щодо придатності ізоляції до подальшої експлуатації або щодо її заміни. Протоколи випробувань мають зберігатися у школі. Якщо під час дослідження були виявленні недоліки, вони мають бути усу-
нені електротехнічним персоналом. Після цього слід скласти відповідні акти або протоколи.
Р
ОЗДІЛ
2. Ш
КІЛЬНЕ
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
DDSh_07-2013.indd s44
DDSh_07-2013.indd s44
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
45
Р
ОЗДІЛ
2. Ш
КІЛЬНЕ
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ ТА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
В
ідповідно до вимог чинного законодавства всі працівники мають про-
ходити навчання та перевірку знань із питань охорони праці загалом та електробезпеки зокрема. Так, навчання та перевірку знань з електробез-
пеки мають проходити:
●
електротехнічний персонал (наприклад, електромонтер із ремонту та об-
слуговування електроустаткування; особа, відповідальна за електрогос-
подарство);
●
неелектротехнічний персонал, що виконує роботи, під час яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом (наприклад, вчи-
тель фізики, лаборант).
З метою дотримання вимог чинного законодавства щодо термінів прове-
дення навчання та перевірки знань з електробезпеки працівників особа, від-
повідальна за безпечну експлуатацію електрогосподарства навчального за-
кладу, враховуючи вимоги Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 9 січня 1998 р. № 4, має скласти:
●
перелік посад електротехнічного та електротехнологічного персоналу, якому для виконання функціональних обов’язків необхідно мати квалі-
фікаційну групу з електробезпеки;
●
перелік посад і професій для неелектротехнічного персоналу, якому для виконання функціональних обов’язків необхідно мати І або ІІ кваліфіка-
ційну групу з електробезпеки.
Зазначені вище переліки повинен затвердити керівник навчального за-
кладу. Також він повинен видати наказ про організацію та проведення на-
вчання та перевірку знань з електробезпеки працівників школи.
Зауважимо, що якщо у навчальному закладі є ручний електроінстру-
мент (електропилка, електродриль, «болгарка», електрокосарка тощо), то працівники, які відповідно до своїх обов’язків працюють із цими інстру-
ментами, мають проходити цільовий інструктаж з охорони праці щодо їх використання, а також пройти навчання для отримання ІІ групи допуску з електробезпеки.
DDSh_07-2013.indd s45
DDSh_07-2013.indd s45
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
46
З неелектротехнічним персоналом навчального закладу навчання та пе-
ревірку знань може проводити спеціаліст з числа електротехнічного персо-
налу не нижче ІІІ кваліфікаційної групи. Це може бути, зокрема, й особа, від-
повідальна за електрогосподарство. Для проведення навчання неелектротехнічного персоналу в навчальному закладі має бути розроблена Інструкція з електробезпеки для неелектротех-
нічного персоналу (п. 2.1.3 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлу-
атації електроустановок споживачів» (далі — ПБЕЕС)). Орієнтовну програму інструктажу з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу див. у До-
датку.
За результатами перевірки знань з електробезпеки неелектротехнічному персоналу присвоюється І кваліфікаційна група з електробезпеки. Зауважи-
мо, що навчання і перевірка знань з питань електробезпеки представників цієї групи має відбуватися щороку, тобто 1 раз на рік.
Результати перевірки знань оформлюють у Журналі обліку присвоєння І кваліфікаційної групи з електробезпеки неелектротехнічному персоналу навчального закладу (приклад заповнення журналу див. нижче).
ЖУРНАЛ
обліку присвоєння І кваліфікаційної групи з електробезпеки
неелектротехнічному персоналу навчального закладу
№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові особи, яку перевіряють
Підрозділ, де працює особа, яку перевіряють
Посада (професія)
Дата попереднього присвоєння
Дата присвоєння
Підписи
Особи, яку перевіряють
Особи, яка перевіряє
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Піддуб
Олена Олександрівна
Основна школа
Вчитель укр. мови та літер.
14.09.2012 12.09.2013 Піддуб Маків
Ш
КІЛЬНЕ
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
DDSh_07-2013.indd s46
DDSh_07-2013.indd s46
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
47
Ш
КІЛЬНЕ
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА
ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖУ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ ДЛЯ НЕЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ,
ЯКОМУ ПРИСВОЮЄТЬСЯ І ГРУПА З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ
1. Загальні положення
Приблизно половина нещасних випадків, пов’язаних з ураженням електрич-
ним струмом, стається під час професійної діяльності потерпілих. При цьому основними причинами виникнення електротравм є: доторкання до неізольова-
них струмовідних частин (приблизно 55%), враження через пошкодження ізоля-
ції — 23%, дія крокової напруги — 2,5 %, виникнення електричної дуги між стру-
мовідною частиною і тілом людини — 1,5 %, інші причини.
Електротравми становлять близько 1,5–2 % від усіх травм, пов’язаних із за-
гальним виробничим травматизмом, із них 15-20 % — із смертельним наслід-
ком. Висока смертність від ураження електричним струмом є наслідком того, що працівники не вміють надати першу медичну допомогу потерпілому (упро-
довж перших 4–5 хвилин після ураження). Статистика свідчить, що, застосовую-
чи сучасні методи оживлення у перші дві хвилини після настання клінічної смерті, можна врятувати до 92 % потерпілих, а впродовж 3-4 хвилин — тільки 50 %.
Головною причиною смерті під час ураження людини електричним струмом є периферичний циркуляторний колапс після фібриляції шлуночків серця. У та-
кому випадку треба негайно зробити зовнішній масаж серця та одночасно про-
вести штучне дихання методом «рот до рота» або іншим.
Електричний струм справляє на людський організм біологічну, електролітич-
ну та термічну дію.
Біологічна дія виявляється у подразненні та збудженні живих клітин організ-
му. Це призводить до мимовільних судомних скорочень м’язів, порушення функ-
ції нервової системи, роботи органів дихання та кровообігу.
Наслідки біологічної дії: непритомність, розлад мовлення, судоми, пору-
шення дихання та кровообігу. У такому разі є великий ризик раптової смерті по-
терпілого. Електролітична дія виявляється в електролізі плазми крові та інших органічних речовин, що може призвести до порушення їхнього фізико-хімічного складу та біологічних властивостей.
Термічна дія супроводжується опіками окремих ділянок тіла та перегрівом внутрішніх органів, що призводить до різноманітних функціональних розладів та пошкоджень.
Електрична дуга, що виникає, може викликати як місцеві ушкодження тканин (опіки), так і загальні електротравми — електричні удари під час виникнення дуги між струмовідними частинами та тілом людини.
Д
ОДАТОК
DDSh_07-2013.indd s47
DDSh_07-2013.indd s47
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
48
Ш
КІЛЬНЕ
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
2. Небезпечні чинники роботи з електрообладнанням 2.1. Сила струму. Гранично допустима величина змінного струму — 0,3 мА. При збільшенні сили струму до 0,6–1,6 мА людина починає відчувати його дію, відбувається легке тремтіння рук. При силі змінного струму 10 — 15 мА скоро-
чуються м’язи руки (в якій затиснуто провідник), людина не в змозі звільнитися від дії струму. Змінний струм 50 Гц (100 мА) і більше викликає фібриляцію серця, що може привести до його зупинки.
2.2. Вид струму. Гранично допустима величина постійного струму у 3–4 рази вища від ГДВ змінного струму, але це при напрузі 260–300 В. При більших вели-
чинах напруги постійний струм є найбільш небезпечним для людини внаслідок його електролітичної дії.
2.3. Частота електричного струму. Частота струму 50 Гц становить велику небезпеку, оскільки може призвести до виникнення судом і фібриляції шлуноч-
ків серця. Фібриляція не є м’язовою реакцією, її викликає стимуляція, що повто-
рюється з максимальною чутливістю при частоті 10 Гц. Тому змінний струм (при 50 Гц) вважається у 3–5 разів небезпечнішим, ніж постійний струм, оскільки впливає на серцеву діяльність людини.
2.4. Тривалість дії струму. Від тривалості залежить тяжкість ураження елек-
тричним струмом, оскільки під час тривалої його дії знижується опір як шкіри (внаслідок потовиділення) у місцях контактів, так і внутрішніх органів внаслідок електролітичних процесів, підвищується ймовірність проходження особливо не-
безпечного періоду серцевого циклу (фази Т, розслаблення серцевого м’яза). Людина може витримати смертельно небезпечний змінний струм у 100 мА, якщо тривалість дії струму не перевищує 0,5 с.
2.5. Шлях електричного струму через тіло людини. Найбільш небезпечною є ситуація, коли струм проходить через життєво важливі органи: серце, легені, головний мозок. Під час ураження людини шляхом «права рука — ноги» через серце проходить 6,7 % від загальної величини електричного струму; шляхом «нога — нога» — 0,4 %. З медичної точки зору шлях проходження струму через тіло людини є одним із травмувальних чинників.
2.6. Опір тіла людини. Суха, неушкоджена шкіра має опір ~ 100 кОм, воло-
га — 1 кОм. Низькі показники опору мають хворі та ослаблені люди, що пере-
бувають у стані депресії, збудження. Величина опору людини прямо залежить від товщини поверхневого шкіряного покриву (~ 0,2 мм). При напрузі 200–300 В відбувається електричний прорив верхнього шару шкіри. На важкість ураження впливає величина струму, яка залежить від трьох основ них факторів:
– електротехнічного;
– людського;
– виробничого.
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s48
DDSh_07-2013.indd s48
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
49
Ш
КІЛЬНЕ
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
Основними параметрами виробничого середовища є температура, воло-
гість, запиленість, електропровідні властивості підлоги тощо .
2.7. Ураження блискавкою. Під час грози не можна починати чи продовжува-
ти роботи в електроустановках, що знаходяться на відкритому просторі. За ста-
тистикою один із трьох потерпілих, уражених блискавкою, гине. Наслідки ударів блискавки — опіки та клінічна смерть. Під час надання допомоги варто керува-
тися медичними рекомендаціями щодо надання допомоги при ураженні елек-
тричним струмом. Щоб уникнути ураження блискавкою під час грози, не можна виходити на відкриті ділянки місцевості; наближатися до опор та дерев, роз-
ташованих на відкритій місцевості; під час купання потрібно швидко залишити водойму і віддалитися якнайдалі від берега; за необхідності слід лягти на землю
2.8. Крокова напруга. У разі обриву повітряних ліній електропередач (ЛЕП), інших пошкоджень відбувається однофазне замикання струму на землю. Якщо людина стоятиме на поверхні землі в зоні розтікання електричного струму, то на довжину її кроку припадатиме напруга, що дорівнює різниці потенціалів у місцях розташування ступень людини і через її тіло проходитиме електричний струм. Величина напруги, що називається кроковою (напругою кроку), залежить від до-
вжини кроку і місця розташування людини. Чим ближче людина стоїть до місця замикання, тим більшою є величина крокової напруги, яка, своєю чергою, зале-
жить від величини напруги електролінії. Чим вища напруга ЛЕП, тим небезпечні-
шою є зона ураження електричним струмом. Вважається, що на відстані 8 м від місця замикання на землю електричного дроту напругою > 1000 В небезпечна зона напруги кроку відсутня. При напрузі в мережах < 1000 В величина небез-
печної зони крокової напруги становить 5 м. Щоб уникнути ураження електрич-
ним струмом, людина повинна виходити із зони такої напруги, роблячи короткі кроки та не відриваючи одну ногу від другої. За наявності у такому разі застосо-
вують захисні засоби з діелектричної гуми. Забороняється вистрибувати із зони крокової напруги на одній нозі через значне збільшення величини електричного струму, що проходить через тіло та органи (серце, легені, мозок) людини, у разі падіння (на руки).
3. Заходи та засоби щодо забезпечення електробезпеки у навчальному закладі Можна виділити три групи зазначених вище заходів та засобів:
– технічні заходи;
– організаційно-технічні заходи;
– електрозахисні засоби.
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s49
DDSh_07-2013.indd s49
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
50
Ш
КІЛЬНЕ
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
Технічні заходи:
– заземлення (занулення) корпусів електрообладнання відповідно до ПУЕ – 86;
– ізоляція струмовідних частин;
– забезпечення недоступності неізольованих струмопровідних частин;
– застосування блокувань безпеки;
– застосування низької напруги (12, 42 В змінного струму та 110 В – постій-
ного струму).
Електрозахисні засоби під час експлуатації та виконання робіт на електро-
установках виконують захисні функції, передбачені чинним законодавством. Ви-
моги організаційно-технічних заходів регламентуються ПБЕЕС.
4. Заходи особистої електробезпеки
Правила безпечного користування електрообладнанням:
– під час вмикання електрообладнання в мережу слід користуватися справ-
ною вилкою та вмикати його в справну розетку;
– заборонено передавати електрообладнання особам, які не мають права працювати на ньому;
– під час пошкодження чи несправності електрообладнання треба припини-
ти роботу та вивести його з експлуатації;
– потрібно вимикати обладнання під час перерви та після закінчення роботи;
– перед кожним застосуванням електрозахисних засобів слід перевірити їхню справність та термін придатності;
– слід неухильно дотримуватися вимог знаків безпеки, плакатів.
5. Плакати і знаки безпеки
5.1. Плакати і знаки безпеки застосовують для:
– попередження помилкового включення комутаційних апаратів під час про-
ведення робіт на електрообладнанні;
– заборони пересування без засобів захисту у відкритому розподільному пристрої U = 330кВ і вище з напругою електричного поля понад 15 кВ/ м;
– попередження про небезпеку наближення до струмовідних частин, що пе-
ребувають під напругою;
– дозволу певних дій тільки під час виконання конкретних вимог безпеки праці;
– зазначення місцезнаходження різних об’єктів і пристроїв.
5.2. Плакати і знаки безпеки можуть бути постійними та переносними. Вони поділяються на чотири групи: – заборонні;
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s50
DDSh_07-2013.indd s50
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
51
Ш
КІЛЬНЕ
ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
– попереджувальні;
– наказові;
– вказівні.
6. Сигнальні кольори безпеки
З метою унаочнення ступенів безпеки встановлено 4 сигнальні кольори:
– червоний (Стоп, Заборона, Явна небезпека);
– жовтий (Увага, Попередження про можливу небезпеку);
– зелений (Безпека, Дозвіл, Шлях вільний);
– синій (Інформація).
Конкретні місця встановлення знаків безпеки та написів, що пояснюють їх, визначають керівники підприємств.
7. Надання першої долікарняної допомоги під час ураження електричним струмом
7.1. Під час ураження електричним струмом надання першої долікарняної допомоги потерпілому відбувається в два етапи:
– вивільнення потерпілого від струмовідних частин, що знаходяться під на-
пругою;
– надання першої допомоги до прибуття лікаря.
7.2. Для звільнення потерпілого від струмовідних частин чи дроту з напругою до 1000 В варто скористатися канатом, палкою чи іншим сухим предметом, що не проводить електричний струм. Можна витягнути потерпілого за одяг (якщо він сухий), уникаючи при цьому дотику до металевих предметів і відкритих час-
тин тіла потерпілого. Діяти необхідно однією рукою. Для ізоляції своїх рук слід скористатися сухою тканиною тощо. 7.3. Під час надання першої допомоги необхідно враховувати стан, у якому знаходиться потерпілий після звільнення. Якщо потерпілий у свідомості, слід залишити його у повному спокої та забез-
печити медичний нагляд упродовж 2-3 годин. За неможливості виклику лікаря — негайно транспортувати до лікарні.
Якщо потерпілий без свідомості, але дихає, його необхідно покласти на верду
площину, вивільнити дихання, дати потерпілому понюхати нашатирний спирт, розтерти та зігріти тіло.
У разі, якщо потерпілий погано дихає, йому слід безперервно до прибуття лікаря робити штучне дихання. З
АКІНЧЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s51
DDSh_07-2013.indd s51
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
52
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА У ПРИМІЩЕННІ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
У
приміщеннях шкільних бібліотек та архівів міститься велика кількість го-
рючих речовин та матеріалів (папір, картон, дерев’яні меблі тощо). У ви-
падку загоряння приміщення це може призвести до швидкого поширення вогню та різкого зростання температури. Тому необхідно докладати усіх зу-
силь, щоб унеможливити виникнення подібної ситуації. Під час горіння книг, журналів, документів утворюється багато диму та ін-
ших небезпечних продуктів горіння. Пожежі у бібліотеках часто призводять до обвалення стелажів та завалення проходів між ними. Небезпечні фактори таких пожеж здатні створювати реальну загрозу життю та здоров’ю людей, що перебувають у приміщеннях шкільної бібліотеки та у будівлі школи. Для того щоб запобігти виникненню пожежі у таких приміщеннях та її розповсю-
дження на інші приміщення школи у разі загоряння, необхідно дотримувати-
ся вимог пожежної безпеки та проводити відповідні профілактичні заходи.
Д
Е
МАЄ
БУТИ
РОЗТАШОВАНА
ШКІЛЬНА
БІБЛІОТЕКА
?
Шкільна бібліотека, як правило, займає декілька приміщень (найпошире-
ніші — абонементський та читацький зали, книгосховище), які можуть роз-
ташовуватися на різних поверхах шкільної будівлі, крім підвальних та цоколь-
них поверхів, де розміщувати такі приміщення не можна.
Бібліотека повинна відділятися від приміщень іншого призначення про-
типожежними перегородками та перекриттями. Двері приміщень книгосхо-
вища, а також кімнат, де зберігаються облікові документи, також мають бути протипожежними. Облаштування у приміщеннях бібліотеки безшумної підлоги та звукоізо-
ляції із застосуванням синтетичних матеріалів дозволяється тільки за умови використання нетоксичних матеріалів на негорючій основі та за умови узго-
дження з органами державного пожежного нагляду.
Усі приміщення шкільної бібліотеки повинні бути обладнані системами автоматичної пожежної сигналізації.
На кожному поверсі, де розташовані бібліотечні приміщення, має бути не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасни-
ків із масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше.
Р
ОЗДІЛ
3. П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
DDSh_07-2013.indd s52
DDSh_07-2013.indd s52
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
53
Я
К
ОБЛАДНАТИ
БІБЛІОТЕКУ
?
Приміщення бібліотеки обладнують стелажами, виготовленими з него-
рючих матеріалів. В окремих випадках за погодженням з органами держав-
ного пожежного нагляду, згідно з ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств» дозволяється встановлювати дерев’яні стелажі, оброблені вогнезахисними речовинами. Як допоміжне та спеціальне обладнання можна використовувати металеві шафи, сейфи, шафи-стелажі, а також відсіки-бокси з металевими перего-
родками й полицями.
Відстань між стаціонарними стелажами та шафами повинна відповідати таким нормам:
●
між рядами стелажів і шаф (головний прохід) — не менше ніж 1,2 м;
●
між стелажами (прохід) — не менше ніж 0,8 м (між стелажами, на яких зберігаються картографічні документи, — не менше ніж 1,1 м);
●
між зовнішньою стіною будівлі та стелажами (шафами), паралельними стіні, — не менше ніж 0,8 м;
●
між стіною та торцями стелажів або шаф (обхід) — не менше ніж 0,5 м;
●
між підлогою та нижньою полицею стелажа чи шафи — не менше ніж 0,2 м,;
●
між стелажами та приладами опалювальної системи — не менше ніж 1,1 м.
Ширина проходів між стелажами з висувними шухлядами, сейфами тощо повинна відповідати особливостям цього обладнання.
Відстань від ламп до стелажів має бути не менше ніж 0,5 м.
У приміщеннях бібліотеки обов’язково мають бути вогнегасники. Їх кіль-
кість розраховується таким чином: на кожні 50 м
2
площі підлоги приміщення по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше. Вогнегасники, допущені до експлуатації, повинні мати:
●
облікові (інвентарні) номери за прийнятою в школі системою нумерації;
●
пломби на пристроях ручного пуску;
●
бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне забарвлен-
ня згідно з державними стандартами.
З
АХОДИ
ПОЖЕЖНОЇ
БЕЗПЕКИ
Для кожної шкільної бібліотеки потрібно розробити інструкцію про за-
ходи пожежної безпеки (приклад такої інструкції наведено у Додатку). Цю інструкцію слід вивчати під час проведення протипожежного інструктажу та проходження пожежно-технічного мінімуму. Її потрібно вивісити на вид-
ноті у бібліотеці.
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
DDSh_07-2013.indd s53
DDSh_07-2013.indd s53
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
Кожне приміщення бібліотеки повинне мати план евакуації на випадок виникнення пожежі та окрему інструкцію про порядок дії під час пожежі.
Усіх працівників і відвідувачів бібліотеки треба ознайомити з правилами пожежної безпеки. Відмітку щодо проведення такого ознайомлення слід ро-
бити в абонентській картці читача за його особистим підписом.
Варто пам’ятати, що у приміщеннях бібліотеки заборонено:
●
користуватися електронагрівальними приладами (кип’ятильниками, чай-
никами, плитками, камінами тощо), які не передбачені технологічним про-
цесом, окрім спеціально призначених і обладнаних для цього приміщень;
●
користуватися газовими паяльниками, паяльними лампами або будь-
якими іншими приладами, що створюють відкрите полум’я;
●
здійснювати прибирання із застосуванням бензину, керосину, ефіру, ін-
ших вогненебезпечних розчинників;
●
залишати без нагляду підключене до електромережі енергоємне облад-
нання;
●
оббивати стіни приміщень матеріалами, які не оброблені або не просо-
чені вогнезахисними сумішами;
●
захаращувати проходи між стелажами;
●
зберігати книги поблизу батарей центрального опалення;
●
ставити/ класти на стелажі, шафи й електрообладнання сторонні предмети;
●
палити.
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
54
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
Зображення емблеми навчального закладу
Гриф затвердження
Назва організації вищого рівня
Назва навчального закладу
ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки у приміщеннях шкільної бібліотеки
00.00.0000 №_____________
Місце складення
1. Галузь застосування
1.1. Ця Інструкція поширюється на приміщення бібліотеки _______________________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях.
Д
ОДАТОК
DDSh_07-2013.indd s54
DDSh_07-2013.indd s54
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
55
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
1.2. Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками, які знаходяться в приміщеннях бібліотеки, відвідувачами, учнями та обслугою. 2. Вимоги пожежної безпеки
2.1. Усі працівники бібліотеки під час прийняття на роботу повинні проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань із питань пожежної безпеки. 2.2. Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень шкільної бібліотеки можна здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним актам із питань пожежної безпеки та отримала позитивний результат в органах державного по-
жежного нагляду.
2.3. Приміщення бібліотеки мають бути забезпечені відповідними знаками без-
пеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007. 2.4. Меблі та обладнання бібліотеки треба розміщувати так, щоб забезпечи-
ти вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше 1,0 м). 2.5. Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не за-
харащувати. 2.6. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням су-
тінків. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, мають постійно освіт-
люватися електричним світлом.
2.7. Евакуаційні виходи мають бути позначені покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні, світлові покажчики «Вихід» повинні бути постійно справними.
2.8. У міру накопичення горючих відходів (використаного паперу тощо), а та-
кож після закінчення роботи, їх слід прибирати до спеціально відведених сміттє-
збирачів.
2.9. Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані:
– від електрощитів, електрокабелів, проводів — не менше 1,0 м,
– від світильників — 0,5 м,
– від приладів опалення — 0,25 м.
2.10. Відстань від ламп до стелажів має бути не меншою ніж 0,5 м.
2.11. Відстань між стаціонарними стелажами та шафами повинна відповідати таким нормам:
– між рядами стелажів і шаф (головний прохід) — не менше ніж 1,2 м;
– між стелажами (прохід) — не менше ніж 0,8 м (між стелажами, на яких збері-
гаються картографічні документи, — не менше ніж 1,1 м);
– між зовнішньою стіною будівлі та стелажами (шафами), паралельними стіні, — не менше ніж 0,8 м;
– між стіною та торцями стелажів або шаф (обхід) — не менше ніж 0,5 м;
– між підлогою та нижньою полицею стелажа чи шафи — не менше ніж 0,2 м, у цокольних приміщеннях — не менше ніж 0,3 м;
– між стелажами та приладами опалювальної системи — не менше ніж 1,1 м.
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s55
DDSh_07-2013.indd s55
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
56
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
2.12. Ширина проходів між стелажами з висувними шухлядами, сейфами тощо повинна відповідати особливостям цього обладнання.
2.13. Електромережі, електроприлади та апаратура повинні експлуатува-
тися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій заводів-
виробників. 2.14. У разі пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електро-
приладів слід негайно вимкнути їх і вжити необхідних заходів щодо приведення приміщення до пожежобезпечного стану.
2.15. Електрощити, групові електрощитки повинні бути оснащені схемами під-
ключення споживачів із пояснювальними написами і вказаним значенням номі-
нального струму апарата захисту (плавкої вставки).
2.16. Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, пе-
ремикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них суціль-
ного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м.
2.17. Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники бібліотеки зобов’язані вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежними кранами, знати місця їх розташування. 2.18. Пожежні крани мають бути укомплектованими пожежними рукавами та стволами однакового з ними діаметра, а також важелями для полегшення відкри-
вання вентилів. 2.19. Пожежні рукави слід утримувати сухими, складеними в «гармошку» або подвійну скатку, приєднаними до крана та ствола.
2.20. Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбувати. Такі шафи повинні мати отвори для провітрювання.
2.21. На дверцятах пожежних шаф ззовні після літерного індексу «ПК» слід указа-
ти порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежної охорони. Ула-
штовуючи шафи, слід враховувати можливість розміщення в них двох вогнегасників.
2.22. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов’язаних із пожежогасінням, не допускається.
2.23. Пожежні крани повинні постійно бути справними і доступними для вико-
ристання. Не рідше одного разу на шість місяців їх має перевіряти на працездат-
ність ліцензована організація, яка здійснює їхнє технічне обслуговування.
2.24. Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників необхідно здійснювати згідно з чинними Типовими нормами належності вогнегасників та га-
лузевими правилами пожежної безпеки.
2.25. На поверсі, де розташована бібліотека має бути не менше двох перенос-
них (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогне-
гасної речовини 5 кг і більше. Крім того, на кожні 50 м
2
площі підлоги приміщення бібліотеки слід передбачати по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше. 2.26. Відстань від найвіддаленішого місця у бібліотеці до вогнегасника не пови-
нна перевищувати 10 м.
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s56
DDSh_07-2013.indd s56
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
57
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
2.27. Вогнегасники в місцях розміщення не повинні створювати перешкод під час евакуації людей.
2.28. Підходи до місця розташування вогнегасників мають бути завжди вільни-
ми. Періодичний огляд вогнегасників має здійснюватися особою, відповідальною за пожежну безпеку, не рідше одного разу на місяць.
2.29. Місця розташування вогнегасників слід позначати вказівними знаками згідно з чинними державними стандартами.
2.30.Усі приміщення бібліотеки мають бути обладнані системами автоматичної пожежної сигналізації.
2.31. Пожежні сповіщувачі мають функціонувати цілодобово і постійно утриму-
ватися в чистоті. До них потрібно забезпечити вільний доступ. 2.32. Відстань від складованих матеріалів і обладнання до сповіщувачів пови-
нна бути не меншою ніж 0,6 м.
2.33. В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроус-
тановок та електроприладів, а також із мереж їхнього живлення повинна бути від-
ключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що працюють цілодобово).
3. У приміщеннях бібліотеки забороняється:
– улаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні некалі-
бровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок;
– прокладати електричні проводи безпосередньо горючою основою;
– експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);
– використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування на них одягу або інших предметів, обгортати електролампи й світильники папером, за-
клеювати ділянки електропроводки горючою тканиною, папером;
– користуватися електронагрівальними приладами (кип’ятильниками, чайни-
ками, плитками, камінами тощо), крім спеціально призначених і обладнаних для цього приміщень;
– залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, комп’ютери тощо, порушувати правила експлуатації електроприладів;
– захаращувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні крани, рукави й пожежний інвентар не за призначенням; – використовувати для зберігання документів, різних матеріалів, предметів та інвентарю шафи (ніші) інженерних комунікацій;
– проводити зварювальні та інші вогневі роботи без оформлення відповідного дозволу (наряду-допуску), застосовувати легкозаймисті рідини;
– улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній еваку-
ації людей;
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s57
DDSh_07-2013.indd s57
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
58
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
– захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші й майдан-
чики, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням, різними матеріала-
ми, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину;
– застосовувати на шляхах евакуації горючі матеріали для облицювання стін і стель;
– розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для одягу, пристосову-
вати їх для зберігання, зокрема тимчасового, будь-якого інвентарю та матеріалів;
– улаштовувати слизьку підлогу на шляхах евакуації;
– користуватися газовими паяльниками, паяльними лампами або будь-якими іншими приладами, що створюють відкрите полум’я;
– здійснювати прибирання із застосуванням бензину, керосину, ефіру, інших вогненебезпечних розчинників;
– залишати без нагляду підключене до електромережі енергоємне обладнання;
– оббивати стіни приміщень матеріалами, які не оброблені або не просочені вогнезахисними сумішами;
– захаращувати проходи між стелажами, зберігання книг поблизу батарей цен-
трального опалення;
– ставити, класти на стелажі, шафи й електрообладнання сторонні предмети;
– палити.
4. Дії працівників після закінчення роботи
Особа, відповідальна за пожежну безпеку, після закінчення роботи зобов’язана:
– ретельно оглянути всі приміщення бібліотеки, пересвідчитись у тому, що не-
має порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі; – вимкнути освітлення, знеструмити прилади та обладнання (за винятком елек-
трообладнання, яке відповідно до вимог роботи має працювати цілодобово).
5. Загальний порядок дій у разі пожежі
5.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний співробітник бібліотеки зобов’язаний:
– негайно повідомити про це телефоном 101 пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, повідомити своє прізвище, вказати кількість по-
верхів будівлі, місце виникнення пожежі, ситуацію на пожежі, надати інформацію про наявність людей;
– вжити (за можливістю) заходів до евакуації людей (учнів), гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;
– повідомити про пожежу керівника школи чи відповідну компетентну посадову особу та (або) службу безпеки (охорони) за наявності;
– за необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну тощо);
– вимкнути за необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
– розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежегасіння;
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s58
DDSh_07-2013.indd s58
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
59
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
– організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм консультацій-
ну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі.
5.2. Посадова особа бібліотеки (школи), яка прибула на місце пожежі, зобов’язана:
– перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до відома керівництва;
– у разі загрози життю людей негайно організувати їхнє рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;
– видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, непов’язаних із ліквіда-
цією пожежі;
– припинити всі роботи в будівлі (приміщеннях), крім робіт, пов’язаних із захо-
дами щодо ліквідації пожежі;
– за необхідності відключити електроенергію (за винятком систем протипо-
жежного захисту, систем евакуаційного освітлення, оповіщення, керування еваку-
ацією), зупинити роботу систем вентиляції в зоні пожежі (задимлення) та суміж-
них із нею приміщеннях, поверхах (за винятком пристроїв протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимлен-
ню будівлі;
– перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежога-
сіння, протидимового захисту;
– організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, допомогти їм обрати най-
коротший шлях для під’їзду до осередку пожежі та установити джерела протипо-
жежного водопостачання;
– одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;
– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.
5.3. Пожежні підрозділи, які прибули на пожежу, повинні мати безперешкодний доступ на територію, будівлю школи та приміщення бібліотеки. 5.4. Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та персонал школи (бі-
бліотеки) зобов’язані взяти участь у консультуванні керівника гасіння пожежі щодо конструктивних, інженерних, технічних особливостей будівлі школи, приміщень бі-
бліотеки; організувати залучення до вжиття необхідних заходів, пов’язаних із лікві-
дацією пожежі та попередження її розвитку. Назва посади розробника інструкції Особистий підпис Ініціал(и), прізвище
Візи
З
АКІНЧЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s59
DDSh_07-2013.indd s59
21.06.2013 18:18:30
21.06.2013 18:18:30
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
60
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА НА ХАРЧОБЛОЦІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
З
точки зору пожежних ризиків харчоблок навчального закладу можна роз-
глядати як місце масового перебування людей (дітей, учнів) та концен-
трації спеціального енергоємного обладнання з поверхнями, що мають ви-
соку температуру (на кухні).
Основними причинами виникнення пожеж у приміщеннях харчоблоку мо-
жуть бути:
●
порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткування і по-
бутових електроприладів;
●
порушення правил монтажу та експлуатації приладів опалення і тепло-
генеруючих установок;
●
необережне поводження з вогнем;
●
несправність виробничого устаткування;
●
займання жирових відкладень.
В
СТАНОВЛЕННЯ
ПРОТИПОЖЕЖНОГО
РЕЖИМУ
НА
ХАРЧОБЛОЦІ
Щоб запобігти пожежам та мінімізувати їхні наслідки на харчоблоках, слід дотримуватися основних вимог пожежної безпеки, викладених нижче. Зокрема на харчоблоці наказом (інструкцією) має бути встановлено проти-
пожежний режим, що передбачає:
●
заборону на паління та використання відкритого вогню;
●
проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (зокрема зварю-
вальних);
●
очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень;
●
відключення від мережі електрообладнання в разі виникнення пожежі;
●
огляд приміщень харчоблоку після закінчення роботи;
●
проходження посадовими особами навчання й перевірки знань із пи-
тань пожежної безпеки; ●
проведення з працівниками харчоблоку протипожежних інструктажів та занять із пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідаль-
них за їхнє проведення;
Р
ОЗДІЛ
3. П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
DDSh_07-2013.indd s60
DDSh_07-2013.indd s60
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
61
●
експлуатацію й обслуговування наявних технічних засобів протипожеж-
ного захисту (протипожежного водопроводу, установок пожежної сиг-
налізації, вогнегасників тощо);
●
проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електро-
установок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;
●
дії працівників у разі виявлення пожежі.
Працівники харчоблока мають бути ознайомленими з цими вимогами під час проведення з ними інструктажів, проходження пожежно-технічного міні-
муму тощо. Також потрібно розробити й розмістити на видноті інструкцію про заходи пожежної безпеки, приклад якої наведено у Додатку, та план (схему) евакуа-
ції людей (учнів) на випадок пожежі
1
.
В
ИМОГИ
ДО
УТРИМАННЯ
ПРИМІЩЕНЬ
ХАРЧОБЛОКА
Зали їдалень, комори сухих продуктів, службові приміщення, приміщен-
ня для персоналу, гардеробні персоналу мають бути обладнані автоматич-
ною пожежною сигналізацією.
Місткість обідніх залів повинна відповідати вимогам норм проектування, а у разі їх відсутності визначатися з розрахунку не менше 1,4 м
2
на одне по-
садкове місце в їдальні.
В обідніх залах основний прохід, завширшки не менше 1,35 м, що веде до евакуаційних виходів, а також проходи до окремих посадкових місць повинні постійно утримуватися вільними.
Кухонне обладнання при кількості посадкових місць більше 50 осіб має бути захищеним установками автоматичного пожежогасіння. При цьому для гасіння пожеж під час загоряння жиру в зонах із кухонним обладнанням (пли-
ти, сковороди, вертикальні, кутові, ланцюгові печі, фритюрниці, жарові шафи тощо; системи вентиляції, витяжні труби і шафи) допускається використову-
вати автоматичні модульні установки пожежогасіння. Неприпустимо гаси-
ти жир та олію водою!
Заборонено зберігати горючі матеріали, відходи, упакування та контей-
нери в обідніх залах та на шляхах евакуації. Їх треба прибирати щодня.
Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не за-
харащуватися й у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час ева-
куації всіх людей, які перебувають у приміщеннях їдалень.
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
____________________
1
Детальніше про те, як скласти план евакуації людей на випадок пожежі див. у журналі «Довідник директора школи» № 5/2013.
DDSh_07-2013.indd s61
DDSh_07-2013.indd s61
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення ро-
боти замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електро-
установок та електроприладів, а також з мереж їхнього живлення потрібно відключити електричну напругу.
Е
КСПЛУАТАЦІЯ
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
ТА
ПОБУТОВИХ
ПРИЛАДІВ
Як правило, харчоблок комплектують численними електроприладами й електроустаткуванням, зокрема електроплитами, холодильниками, жаро-
вими шафами, електропечами, електром’ясорубками тощо. Задля уникнен-
ня пожежі електронагрівальні, побутові електроприлади та електроустатку-
вання треба вмикати в електромережу тільки за допомогою неушкоджених штепсельних з’єднань та розеток.
Не можна використовувати побутові електронагріві прилади (праски, чайники, водонагрівачі тощо) без негорючих теплоізоляційних підставок у місцях (приміщеннях), де їхнє застосування не передбачене технологічним процесом або заборонене.
Підключати нові різноманітні струмоприймачі (електродвигуни, нагрі-
вальні прилади тощо) можна лише з урахуванням допустимого струмового навантаження електромережі.
Наголосимо, що все електрообладнання харчоблоку має бути занулене і заземлене відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок.
З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів електро-
обладнання потрібно здійснювати за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).
Місця з’єднання жил проводів і кабелів, а також з’єднувальні та відгалу-
жувальні затискачі повинні мати мінімальний перехідний опір, щоб уникнути перегрівання і пошкодження ізоляції стиків. Електрошафи, розміщені в коридорах та на інших шляхах евакуації, повин-
ні бути замкненими.
Електрощити, групові електрощитки необхідно оснащувати схемою під-
ключення споживачів із пояснювальними написами і вказаним значенням но-
мінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
Необхідно визначити порядок відключення напруги з електрообладнан-
ня, силових та контрольних кабелів на випадок пожежі. При цьому електро-
живлення систем пожежної автоматики, протипожежного водопостачання та евакуаційного (аварійного) освітлення відключати не можна. Із цим по-
рядком потрібно ознайомити працівників харчоблоку.
Виробниче обладнання має бути технічно справним. Не можна змінювати ані його конструкцію, ані параметри роботи такого обладнання.
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
62
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
DDSh_07-2013.indd s62
DDSh_07-2013.indd s62
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
Керівник навчального закладу повинен визначити порядок проведення планово-профілактичних ремонтів і оглядів електроустановок, опалюваль-
ного, вентиляційного та іншого обладнання харчоблоку.
Н
АВЧАННЯ
ПЕРСОНАЛУ
ХАРЧОБЛОКА
Відповідно до вимог чинного законодавства усі працівники харчоблока під час прийняття на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки.
Персонал харчоблока шкіл-інтернатів, дитячих таборів повинен щороку проходити курс навчання правил пожежної безпеки за програмою, затвер-
дженою адміністрацією закладу, з урахуванням специфіки об’єкта. Практичні тренування щодо відпрацювання дій у разі пожежі слід проводити не рідше ніж один раз на шість місяців.
В
ІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА
ПОЖЕЖНУ
БЕЗПЕКУ
НА
ХАРЧОБЛОЦІ
Відповідальність за пожежну безпеку технологічного та інженерного об-
ладнання харчоблока покладається на особу, визначену керівником навчаль-
ного закладу.
Несправності в електромережах та електрообладнанні, що можуть при-
звести до іскріння, закорочення, наднормованого нагрівання горючої ізо-
ляції кабелів і дротів, технічний персонал навчального закладу має негайно ліквідувати, а пошкоджену електромережу відключити до приведення її у по-
жежобезпечний стан.
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
63
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
Зображення емблеми навчального закладу
Гриф затвердження
Назва організації вищого рівня
Назва навчального закладу
ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки у приміщеннях харчоблока
навчального закладу
00.00.0000 №_____________
Місце складення
Д
ОДАТОК
DDSh_07-2013.indd s63
DDSh_07-2013.indd s63
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
64
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
1. Галузь застосування
Ця Інструкція поширюється на всі приміщення харчоблока, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов’язковою для ви-
вчення і виконання особою, відповідальною за пожежну безпеку, та всіма працівни-
ками, які знаходиться в приміщеннях їдальні. Вимог Інструкції повинні дотримувати-
ся також учні та вчителі навчального закладу.
2. Вимоги пожежної безпеки
2.1. Усі працівники харчоблока під час прийняття на роботу і в процесі праці по-
винні проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань із питань пожежної безпеки.
2.2. Для уникнення пожежі на харчоблоці необхідно:
– експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру тіль-
ки у технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників;
– групові освітлювальні та силові щитки розміщувати поза обідніми залами або біля входу до них;
– у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших елек-
троприладів, газової апаратури (за наявності) негайно знеструмити (вимкнути) їх та вжити необхідних заходів щодо приведення таких електроприладів до пожежо-
безпечного стану;
– у приміщеннях для зберігання горючих продуктів, тари або продуктів у горючій упаковці для підключення засобів механізації слід встановлювати тільки триполюсні розетки із заземлювальним контактом;
– меблі та обладнання необхідно розміщувати таким чином, щоб забезпечувати вільний евакуаційний прохід до дверей для виходу з приміщення завширшки не мен-
ше 1,35 м. Двері повинні відчинятися назовні;
– евакуаційні шляхи та виходи слід постійно утримувати вільними, нічим не за-
харащувати; – продукти й тару транспортувати шляхами, що не перетинаються з виходами з їдальні, або в години, коли там немає учнів;
– складувати продукти на стелажах або в штабелях за умови наявності проходу між ними шириною не менше ніж 1 м, відстань між стінами та стелажами або штабе-
лями повинна бути не менше ніж 0,8 м;
– приміщення харчоблоку постійно утримувати в чистоті та порядку, горючі відхо-
ди викидати у спеціально відведені сміттєзбірники в міру їхнього накопичення та піс-
ля закінчення роботи;
– утримувати у технічно справному стані засоби протипожежного захисту та зв’язку (пожежну та охоронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки пожежо-
гасіння, пожежні крани і первинні засоби пожежогасіння тощо), які є у харчоблоці;
– усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками, іншими первин-
ними засобами пожежогасіння, знати місце їхнього знаходження.
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s64
DDSh_07-2013.indd s64
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
65
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
2.3. В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення ро-
боти замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроуста-
новок та електроприладів, а також з мереж їхнього живлення треба відключити напругу (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних уста-
новок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодо-
бово).
2.4. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, за наявності людей повинні постійно освітлюватися електричним світлом.
2.5. Електрощити, групові електрощитки повинні бути оснащені схемами підклю-
чення споживачів із пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
2.6. Завідувач харчоблоку перед його зачиненням (завершенням роботи) пови-
нен особисто впевнитись у тому, що автоматичні системи виявлення та гасіння по-
жеж не вийшли з ладу, оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до виникнення пожежі, й тільки після цього останнім залишити приміщення та зачинити двері.
3. На харчоблоці забороняється
3.1. Облаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та кабелі безпосередньо через горючу основу.
3.2. Застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, про-
кладати електричні проводи та кабелі транзитом через складські приміщення, екс-
плуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами (відби-
вачами).
3.3. Встановлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі до мережі аварійного (евакуаційного) освітлення.
3.4. Користуватись у приміщеннях електрокип’ятильником, чайником, самова-
ром, праскою тощо (крім місць, спеціально відведених і обладнаних для цього), за-
лишати увімкненими без нагляду перераховані та інші електроприлади.
3.5. Застосовувати і зберігати пожежонебезпечні речовини та матеріали в під-
вальних приміщеннях і цокольних поверхах та у приміщеннях, що не мають віконних прорізів або спеціальних засобів димовидалення.
3.6. Складувати горючі матеріали на відстані меншій ніж 0,5 м від електросвітиль-
ників, 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 1 м від електро-
щитів.
3.7. Палити та застосовувати відкритий вогонь (паяльні лампи, смолоскипи тощо), спалювати відходи, пакувальні матеріали тощо.
3.8. Проводити газоелектрозварювальні роботи без оформлення відповідного дозволу та за наявності відвідувачів.
3.9. Вимикати освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винят-
ком евакуаційного освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології має працювати цілодобово).
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s65
DDSh_07-2013.indd s65
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
66
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
Відповідальний за протипожежний стан приміщень харчоблоку — завідувач _________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали)
4. Обов’язки та дії працівників харчоблоку в разі виникнення пожежі
4.1. У разі виявлення ознак пожежі працівник харчоблоку повинен:
– негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику пожежної охорони 101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
– повідомити про пожежу свого керівника та пожежну охорону установи (за їх на-
явності);
– вжити заходів з евакуації людей, гасіння пожежі з використанням наявних вог-
негасників та інших засобів пожежогасіння. Не застосовувати воду для гасіння жиру та олії.
4.2. Посадова особа та пожежна охорона установи (за її наявності), яким повідо-
млено про виникнення пожежі, повинні:
– перевірити, чи викликано Державну пожежну охорону, проінформувати про цю подію керівництво;
– вимкнути за необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
– у випадку загрози життю людей негайно організувати їх порятунок (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних із ліквідацією по-
жежі;
– перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;
– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у га-
сінні пожежі;
– організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, надати їм допо-
могу в локалізації та ліквідації пожежі.
4.3. Після прибуття пожежних підрозділів необхідно забезпечити їх безпере-
шкодний доступ до місця виникнення пожежі.
Назва посади розробника інструкції Особистий підпис Ініціал(и), прізвище
Візи
З
АКІНЧЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s66
DDSh_07-2013.indd s66
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
67
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА У ГАРАЖІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Ш
кільний автобус, як відомо, виконує багато корисних функцій, але вод-
ночас є засобом підвищеної небезпеки, зокрема й пожежної. Ці об-
ставини обов’язково слід враховувати під час його експлуатації, зберігання, ремонту та обслуговування.
Нагадаємо, що технічний стан дорожніх транспортних засобів повинен відповідати вимогам стандартів, Правил пожежної безпеки України, Правил дорожнього руху України, Правил охорони праці на автотранспорті, Правил технічної експлуатації, нормативних актів з охорони навколишнього середо-
вища, інструкцій підприємств-виробників, реєстраційних документів й іншої нормативної документації. В
ИМОГИ
ДО
ОБЛАШТУВАННЯ
Й
УТРИМАННЯ
ГАРАЖА
Не дозволяється розміщувати гараж на першому поверсі приміщення з масовим перебуванням людей.
Приміщення для обслуговування автомобілів слід відділяти протипожеж-
ними стінами (перегородками) від приміщень для зберігання автомобілів.
У приміщеннях, під навісами та на відкритих майданчиках, де може збері-
гатися транспорт, не можна:
●
установлювати транспортні засоби в кількості, яка перевищує норму (20 одиниць), порушувати план їхнього розміщення, зменшувати від-
стань між ними, а також від транспортних засобів до конструктивних елементів будівлі;
●
захаращувати виїзні ворота і проїзди;
●
проводити ковальські, термічні, зварювальні, малярні й деревооздоблю-
вальні роботи, а також промивання деталей із використанням легкозай-
мистих рідин (ЛЗР) та горючих рідин (ГР) (ці роботи повинні здійснюва-
тися у відповідних майстернях підприємства навчального закладу);
●
залишати відкритою горловину паливного баку автобуса, а також зали-
шати його у разі витікання пального і масла;
●
залишати у транспортних засобах промаслені обтиральні матеріали та спецодяг після закінчення роботи;
Р
ОЗДІЛ
3. П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
DDSh_07-2013.indd s67
DDSh_07-2013.indd s67
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
68
●
ставити на зберігання транспорт із несправною електропроводкою, з увімкненим вимикачем «маси» (за наявності) та з несправною пневма-
тичною системою гальмування;
●
допускати накопичення на двигуні та його картері бруду й масла.
У гаражі не можна зберігати тару з-під пального, а також пальне і масла, за винятком палива в баках та газу в балонах, змонтованих на автомобілях.
Категорично забороняється користуватися відкритими джерелами вог-
ню для освітлення.
Гараж, як правило, оснащують оглядовою канавою, з якої має бути не менше двох виходів. Один із них можна облаштувати у вигляді металевих скоб. Виходи з оглядових канав не повинні перекриватися транспортними за-
собами.
Після закінчення роботи оглядові канави потрібно очищати від промасле-
ного ганчір’я, розлитих ЛЗР та ГР.
Заборонено влаштовувати оглядові канави та погреби у гаражах для збе-
рігання автомобілів на газовому паливі.
У гаражі на видноті потрібно вивісити інструкцію про заходи пожежної безпеки в приміщеннях гаража (див. Додаток), з текстом якої мають озна-
йомитися водій та особа, відповідальна за пожежну безпеку в навчальному закладі. О
СНАЩЕННЯ
ГАРАЖІВ
ВОГНЕГАСНИКАМИ
Згідно з вимогами НАПБ Б.03.001-2004 «Типові норми належності вог-
негасників», затвердженого наказом Міністерства України з питань надзви-
чайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 р. № 151, встановлено такі норми належності вогнегасників для гаражу (див. Таблицю).
Визначення необхідної кількості вогнегасників у гаражі
№ з/п
Кількість місць стоянки автомобілів у боксі гаража
Мінімальна кількість вогнегасників одного з типів
порошковий водяний
*
водопінний
1 до 10 один ВП5або один ВП6 два ВВ9 два ВВП9
2
більше 10
на кожні наступні 15 місць стоянки — згідно з пунктом 1
цієї таблиці
* Водяний вогнегасник із зарядом, придатним для гасіння пожеж класів А та В.
Примітка. Додатково гаражі можуть оснащуватися ВВПА з масою заряду 400 г і більше.
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
DDSh_07-2013.indd s68
DDSh_07-2013.indd s68
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
69
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
В
ИЗНАЧЕННЯ
МІСЦЯ
ДЛЯ
АВТОБУСНОЇ
СТОЯНКИ
Відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 р. № 126, облаштовувати стоянку шкільного автобуса забороняється:
●
у наскрізних проїздах будівель на відстані менше 10 м від в’їзних воріт на територію навчального закладу;
●
на відстані менше 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв водо-
джерел, пожежного обладнання та інвентарю;
●
на поворотних майданчиках тупикових проїздів.
У зазначених місцях потрібно встановлювати (вивішувати) відповідні за-
боронні знаки.
Не дозволяється залишати на стоянці автотранспорт, у якому увімкнене запалювання.
Зображення емблеми навчального закладу
Гриф затвердження
Назва організації вищого рівня
Назва навчального закладу
ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки у приміщеннях гаража
00.00.0000 №_____________
Місце складення
1. Галузь застосування
Ця Інструкція поширюється на всі приміщення гаража _________________________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
і встановлює вимоги пожежної безпеки, послідовність дій у разі виникнення пожежі в гаражі та є обов’язковою для вивчення й виконання особами, відповідальними за пожежну безпеку, всіма водіями й працівниками, які перебувають у приміщеннях гаража, а також технічним персоналом та обслугою.
2. Вимоги пожежної безпеки
2.1. Водій та працівники під час прийняття на роботу й у процесі праці повинні проходити протипожежні інструктажі, перевірку знань із питань пожежної безпеки.
Д
ОДАТОК
DDSh_07-2013.indd s69
DDSh_07-2013.indd s69
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
70
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
2.2. В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, в усіх електроустановках та електроприладах, а також у мережах їхнього живлення потрібно відключати на-
пругу (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).
2.3. Електрощити, групові електрощитки повинні бути оснащені схемами підклю-
чення споживачів із пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
2.4. Відстань між боковими бортами автобуса і стіною (колоною) має бути не мен-
шою ніж 0,8 м.
2.5. Виходи з оглядових канав не можна перекривати транспортними засобами. Після закінчення роботи оглядові канави слід очищати від промасленого ганчір’я, розлитих ЛЗР і ГР. 2.6. У приміщеннях для ремонту та в підсобних приміщеннях заборонено здій-
снювати капітальний і середній ремонти транспорту з баками, наповненими паль-
ним, та картерами, заповненими маслом.
2.7. Під час ремонту бензобаків потрібно насамперед промити їх гарячою водою або розчином каустичної соди, продути парою та просушити гарячим повітрям до цілковитого видалення залишків ЛЗР. Очищення здійснювати просто неба або у вен-
тильованому приміщенні, а зварювання та паяння — з відкритими отворами бензо-
баків і резервуаром, заповненим водою.
3. У приміщеннях гаража, де утримується транспорт, не дозволяється: 3.1. Палити й застосовувати відкритий вогонь.
3.2. Установлювати транспортні засоби в кількості, яка перевищує норму, пору-
шувати план їхнього розміщення, зменшувати відстань між ними, а також від тран-
спортних засобів до конструктивних елементів будівель (споруд). 3.3. Захаращувати виїзні ворота й проїзди.
3.4. Проводити ковальські, термічні, зварювальні, малярні й деревооздоблю-
вальні роботи, а також промивати деталі із застосуванням ЛЗР і ГР (такі роботи слід виконувати у відповідних майстернях).
3.5. Утримувати транспортні засоби з відкритими горловинами паливних баків, а також за наявності витікання пального й масла.
3.6. Заправляти транспортні засоби пальним та зливати з них пальне (такі роботи слід виконувати на заправному пункті). 3.7. Зберігати тару з-під пального, а також пальне й масла, за винятком пального в баках і газу в балонах, змонтованих на автомобілях. 3.8. Підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах. 3.9. Підігрівати двигуни відкритим вогнем (смолоскипами, паяльними лампами тощо), застосовувати відкритий вогонь для освітлення. 3.10. Залишати в транспортних засобах промаслені обтиральні матеріали та спец-
одяг після закінчення роботи.
3.11. Залишати запалювання в автомобілях увімкненим.
П
РОДОВЖЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s70
DDSh_07-2013.indd s70
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
71
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
3.12. Залишати на зберігання транспорт із несправною електропроводкою, з увім-
кненим вимикачем «маси» (за наявності) та з несправною пневматичною системою гальмування.
3.13. Подавати в разі несправної паливної системи бензин у карбюратор безпо-
середньо з резервуара через шланг або в інший спосіб.
3.14. Допускати накопичення на двигуні та його картері бруду й масла.
3.15. Застосовувати бензин для миття деталей, протирання автомобілів та об-
ладнання.
Після закінчення роботи всі робочі місця мають бути прибрані, а струмоприймачі вимкнені.
3.16. Буксирні троси слід зберігати біля приміщення чергового по гаражу.
Відповідальний за пожежну безпеку в приміщеннях гаража —
_________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали)
4. Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі
4.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов’язаний:
– негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику — 101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення по-
жежі, наявність людей, а також своє прізвище;
– вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей, автомобілів та інших ма-
теріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та ін-
ших засобів пожежогасіння;
– повідомити про пожежу адміністрацію та чергового (за наявності).
4.2. Керівник, посадова особа (власник), яких повідомлено про пожежу, зобов’язані:
– перевірити, чи викликана Державна пожежна охорона;
– вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;
– у випадку загрози життю людей негайно організувати їхнє рятування (евакуа-
цію), вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, не пов’язаних із ліквідацією пожежі;
– перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;
– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у га-
сінні пожежі;
– організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, надати їм допо-
могу під час локалізації та ліквідації пожежі. 4.3. Після прибуття на пожежу підрозділів пожежної охорони забезпечити їх без-
перешкодний доступ до місця виникнення пожежі.
Назва посади розробника інструкції Особистий підпис Ініціал(и), прізвище
Візи
З
АКІНЧЕННЯ
ДОДАТКА
DDSh_07-2013.indd s71
DDSh_07-2013.indd s71
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
72
ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ПОЖЕЖІ У ШКІЛЬНОМУ АВТОБУСІ
О
СНОВНІ
ПРИЧИНИ
ВИНИКНЕННЯ
ПОЖЕЖ
АВТОТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ
Основними причинами виникнення пожеж у шкільних автобусах є такі: 1) порушення герметичності комунікацій, несправностей паливної систе-
ми і загоряння палива й електропроводки під час стикання з поверхнями, які мають високі робочі температури (вихлопним колектором, глушником та опа-
лювальною установкою); 2) спалахування палива внаслідок потрапляння іскри, яка виникає від ударів сталевих деталей пошкодженого кузова автомобіля під час ДТП; 3) спалахування палива внаслідок потрапляння іскри розряду статичної електрики; 4) спалахування спалимих конструкційних матеріалів і палива через не-
справності електрообладнання (короткого замикання, незадовільних кон-
тактів тощо); 5) спалахування спалимих конструкційних матеріалів і палива під впливом відкритого вогню (внаслідок зварювальних робіт, розігрів вузлів автомобіля в зимовий період, перевірки наявності палива в паливних баках за допомо-
гою відкритого вогню, паління тощо). З
АПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖ
У
ШКІЛЬНОМУ
АВТОБУСІ
Для запобігання пожеж у шкільному автобусі забороняється: 1) подавати при несправній системі живлення бензин до карбюратора безпосередньо з будь-якої ємності через шланг чи в інакший спосіб; 2) експлуатувати несправні прилади систем живлення; 3) залишати в кабіні та на двигуні забруднені мастилом і паливом обти-
ральні матеріали (клапті тощо); 4) допускати скупчення на двигуні та його картері бруду, змішаного з паль-
ним і мастильними матеріалами; 5) застосовувати для знежирення і миття двигуна, вузлів і агрегатів бен-
зин та інші ЛЗР та ГР; П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
DDSh_07-2013.indd s72
DDSh_07-2013.indd s72
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
73
П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
6) користуватися відкритим вогнем під час визначення та усунення не-
справностей механізмів, розігрівати двигун відкритим полум’ям; 7) палити біля автомобіля на відстані не менше ніж 50 метрів.
8) підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах;
9) підігрівати двигуни відкритим вогнем (смолоскипами, паяльними лам-
пами тощо).
Також не дозволяється випускати з гаража на лінію автобуси із зіпсова-
ними пристроями аварійного відкривання люків, дверей і вікон у салонах, а також за відсутності інформувальних написів щодо способів їхнього від-
кривання.
Нагадуємо, що заправляти транспортні засоби пальним та зливати з них паливо можна тільки на заправному пункті.
О
СНАЩЕННЯ
ШКІЛЬНОГО
АВТОБУСА
ВОГНЕГАСНИКАМИ
Шкільні автобуси повинні бути оснащені вогнегасниками, кількість і види яких визначаються таким чином. Для перевезення пасажирів у кількості:
1) до 8 — автобуси оснащують вогнегасниками ВП-2; 2) до 30 — ВП-2 (або ВП-5) та вуглекислотним ВВК-5; 3) понад 30 — одним порошковим ВП-5 та ВП-2 (або ВП-5 та вуглекис-
лотним ВВК-5). Конструкція кронштейна вогнегасника повинна бути надійною, щоб ви-
ключити ймовірність випадання з нього вогнегасника під час руху автобуса, а також під час зіткнення або удару транспортного засобу об перешкоду. Конструкція кронштейна, яка входить безпосередньо до комплекту вогне-
гасника, що використовується в автобусі, повинна бути узгодженою з роз-
робником або виготовлювачем автомобілів. В усіх автобусах вогнегасники розміщують у кабіні безпосередньо біля водія в легкодоступному для нього місці. Вогнегасники, які розміщують поза кабіною, потрібно захищати від впливу атмосферних опадів, сонячних про-
менів і бруду. У пасажирських салонах автобуса вогнегасники для забезпечення їхньої цілісності й із метою безпосереднього контролю водія за вогнегасниками розміщують приблизно на рівні центру вікон або вище в передньому кутку салону, щоб забезпечити доступ до нього через передні двері. Найбільш зручними місцями для вогнегасників ВП-5 та ВВК-5 в автобусах великого класу є стінка кабіни з боку водія або місце під правим переднім кріслом для пасажирів.
Водій зобов’язаний під час щоденного огляду перевірити: наявність на вогнегаснику пломб, відсутність механічних пошкоджень, величину тиску DDSh_07-2013.indd s73
DDSh_07-2013.indd s73
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
74
у вогнегаснику за індикатором (у вогнегасниках закачного типу), термін чер-
гового огляду. Не допускається до роботи автобус, термін чергового опосвідчення вог-
негасника якого закінчився і у якому вогнегасник має механічні пошкоджен-
ня, на ньому порушено пломбу та упав рівень тиску. Д
ІЇ
ВОДІЯ
У
РАЗІ
ВИНИКНЕННЯ
ПОЖЕЖІ
Якщо автобус зайнявся, водій повинен його зупинити, з’їхавши на узбіч-
чя, вимкнути запалення, відключити акумулятор від загальної мережі та до-
тримуватися вимог Правил дорожнього руху щодо позначення зупинки до-
рожнього транспортного засобу. Після цього водій повинен негайно відкрити всі виходи, забезпечити швидку евакуацію пасажирів і почати гасити пожежу. Досягти більшого ефек-
ту від гасіння пожежі можна, якщо проводити її одночасно з евакуацією па-
сажирів. Починати гасіння пожежі вогнегасником слід із пролитого під автобус па-
лива, здійснюючи наступне подавання струменя на осередок у ньому. Перед тим, як починати процес гасіння у підкапотному просторі, водій повинен спочатку відкрити замки капота. Зазначимо, що інтенсивність горін-
ня після його відкривання збільшується. Тому гасіння пожежі у підкапотному просторі слід розпочинати одночасно з відкриванням капота.
Успіх гасіння автобуса, що горить, залежить від оперативності дій водія. Він зобов’язаний пам’ятати, що час безперервної роботи вогнегасників, рекомендованих для комплектації автотранспорту, становить не більше ніж 9-15 с. Запірно-пускове обладнання вогнегасника дозволяє у разі потреби тим-
часово припиняти подавання вогнегасної речовини. Це дозволяє покращити тактику гасіння декількох осередків у різних місцях автобуса або уникнути ви-
никнення повторних загорань в одному осередку. Найбільший ефект досягається при одночасному гасінні (групою людей) із застосуванням декількох вогнегасників, а також, якщо одночасно застосо-
вуються підсобні засоби: сніг, пісок, рядно тощо. Гасити пожежу потрібно з навітряної сторони, направляючи струмінь із вогнегасника на поверхню, яка горить, а не на полум’я. Під час гасіння па-
лива, що витікає, слід подавати заряд від низу гирла отвору догори. Небезпечно гасити вогонь у забрудненому (промасленому, просоченому парами палива) одязі та у разі, якщо руки змочені пальним. П
ОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА
У
ПІДРОЗДІЛАХ
ШКОЛИ
DDSh_07-2013.indd s74
DDSh_07-2013.indd s74
21.06.2013 18:18:31
21.06.2013 18:18:31
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
75
ОФОРМЛЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ ІЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
В
ідповідно до чинного законодавства працівники навчальних закладів під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити:
●
інструктажі з питань охорони праці;
●
навчання щодо надання першої медичної допомоги потерпілим від не-
щасних випадків;
●
навчання правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.
Порядок проведення інструктажів з охорони праці з працівниками в уста-
новах та закладах освіти визначається Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердже-
ного наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Положення).
За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці для працівників поділяються на:
●
вступний;
●
первинний;
●
повторний;
●
позаплановий;
●
цільовий.
В
СТУПНИЙ
ІНСТРУКТАЖ
Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з працівниками:
●
яких приймають на постійну або тимчасову роботу незалежно від їхньої освіти, стажу роботи та посади;
●
які прибули до навчального закладу і беруть безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі або виконують інші ро-
боти для цієї установи чи закладу освіти.
Вступний інструктаж проводиться особою, відповідальною за проведен-
ня інструктажів з охорони праці та яка в установленому Положенням порядку пройшла навчання та перевірку знань із питань охорони праці.
Вступний інструктаж потрібно проводити в кабінеті охорони праці або в кабінеті спеціально обладнаному за відповідною програмою. Програма Р
ОЗДІЛ
4. Д
ОКУМЕНТАЦІЯ
З
ОХОРОНИ
ПРАЦІ
DDSh_07-2013.indd s75
DDSh_07-2013.indd s75
21.06.2013 18:18:32
21.06.2013 18:18:32
та тривалість інструктажу затверджуються керівником навчального закладу. Запис про проведення вступного інструктажу роблять у Журналі реєс трації вступного інструктажу з питань охорони праці (далі — Журнал), який збері-
гається у особи, відповідальної за проведення інструктажів з охорони праці. Форма Журналу затверджена Положенням. Нижче подано приклади оформ-
лення титульного аркуша Журналу та його заповнення.
Приклад оформлення титульного аркуша Червоноградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ЖУРНАЛ реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників
Розпочато «_1_» вересня 2005 р. Закінчено «__» ______ 20__ р. Графи журналу (приклад заповнення)
№ з/п
Дата проведення інструктажу
Прізвище, ім’я та по батькові особи, яку інструктують
Професія, посада особи, яку інструктують, її вік
Назва виробничого підрозділу (група, клас, гурток), до якого приймається особа, що інструктується
Прізвище, ініціали особи, яка інструктує
Підписи особи, яку інструктують
особи, яка інструктує
1 2 3 4 5 6 7 8
1 02.09.2005 Баз Галина Петрівна
вчитель фізики, 45 років
педпрацівники Мороз К. І.Баз Мороз
2 02.09.2005 Голуб Іван Петрович
вчитель хімії, 32 роки
те саме Мороз К. І.Голуб Мороз Нагадаємо, що відповідно до вимог чинного законодавства сторінки Журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою. Крім того, у наказі про прийняття працівника на роботу також має бути зроблено запис про проведення з ним вступного інструктажу.
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
76
Д
ОКУМЕНТАЦІЯ
З
ОХОРОНИ
ПРАЦІ
DDSh_07-2013.indd s76
DDSh_07-2013.indd s76
21.06.2013 18:18:32
21.06.2013 18:18:32
Приклад наказу про прийняття працівника на роботу
Червоноградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15
НАКАЗ
28.08.2010 № 112
Про прийняття на роботу Коваль Г. П.
Коваль Галину Петрівну прийняти на роботу вчителем математики з 01.09.2010
з заробітною платою відповідно до чинного законодавства. Підстави: 1. Заява Коваль Г. П. від 25.08.2010.
2. Наказ відділу освіти Червоноградської міської ради від 26.08.2010 № 256-к.
Директор школи Король М. П. Король
З наказом ознайомлена
Коваль Г. П. Коваль
28.08.2010
Вступний інструктаж з охорони праці з Коваль В. П. проведено 28.08.2010
Спеціаліст з охорони праці Мороз К. І. Мороз
28.08.2010
П
ЕРВИННИЙ
ТА
ПОВТОРНИЙ
ІНСТРУКТАЖІ
Первинний інструктаж з охорони праці проводиться з працівником до по-
чатку роботи безпосередньо на робочому місці:
●
новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до навчального закладу;
●
який переводиться з одного структурного підрозділу установи чи закла-
ду освіти до іншого;
●
який виконуватиме нову для нього роботу;
●
відрядженим працівником іншого навчального закладу, який бере без-
посередню участь у навчально-виховному або виробничому процесі.
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними у навчальному закладі інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.
Повторний інструктаж з охорони праці проводять на робочому місці індиві-
дуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують одно-
типні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
77
Д
ОКУМЕНТАЦІЯ
З
ОХОРОНИ
ПРАЦІ
DDSh_07-2013.indd s77
DDSh_07-2013.indd s77
21.06.2013 18:18:32
21.06.2013 18:18:32
Повторний інструктаж проводиться:
●
на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз на 3 місяці;
●
для решти видів робіт — 1 раз на 6 місяців.
Перелік професій та посад працівників, які повинні проходити повторний інструктаж, затверджує керівник навчального закладу.
Звільняти від повторного інструктажу можна працівників, участь у навчаль-
ному процесі яких не пов’язана з безпосереднім обслуговуванням об’єктів, машин, механізмів, устаткування; застосуванням приладів та інструментів тощо.
П
ОЗАПЛАНОВИЙ
ТА
ЦІЛЬОВИЙ
ІНСТРУКТАЖІ
Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці:
●
під час уведення в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
●
при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факто-
рів, що впливають на стан охорони праці;
●
при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охо-
рони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
●
при перерві в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів — для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт — понад 60 днів.
Позаплановий інструктаж можна проводити індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позаплано-
вого інструктажу визначають у кожному окремому випадку залежно від при-
чин і обставин, що спричинили потребу його проведення.
Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться:
●
у разі ліквідації аварії або стихійного лиха;
●
під час проведення робіт, на які відповідно до законодавства оформлю-
ють наряд-допуск, наказ або розпорядження.
Цільовий інструктаж проводять індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначають за-
лежно від виду робіт, що виконуватимуться. О
ФОРМЛЕННЯ
ЗАПИСІВ
ПРО
ПРОВЕДЕННЯ
ІНСТРУКТАЖІВ
Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів із працівниками особа, яка проводила інструктаж, уносить за-
пис до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумерова-
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
78
Д
ОКУМЕНТАЦІЯ
З
ОХОРОНИ
ПРАЦІ
DDSh_07-2013.indd s78
DDSh_07-2013.indd s78
21.06.2013 18:18:32
21.06.2013 18:18:32
ними, прошнурованими та скріпленими печаткою. Форму такого Журналу затверджено Положенням. Нижче подано приклади оформлення титульного аркуша та записів у журналі.
Приклад оформлення титульного аркуша журналу
Червоноградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ЖУРНАЛ реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці Педагогічні працівники і спеціалісти (МОП і робітники) (цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо) Розпочато «_1_» вересня 2005 р. Закінчено «__»______ 20__ р.
Графи журналу (приклад заповнення)
№
Дата проведення інструктажу
Прізвище, ініціали особи, яку інструктують
Професія, посада особи, яку інструктують
Вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), назва та номер інструкції
Причина проведення позапланового або цільового інструктажу
Прізвище, ініціали особи, яка проводить інструктаж
Підписи
Особи, яку інструктують
Особи, яка інструктує
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 02.09.2005 Білик І. К.вчитель історії
первинний, інструкція № 3
— Мороз К. І.Білик Мороз
2 02.09.2005 Береза О. Р.вчитель фізики
те саме — Мороз К. І.Береза Мороз
75 02.03.2006 Береза О. Р.вчитель фізики
повторний, інструкція № 4
— Мороз К. І.Береза Мороз
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за до-
помогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Їх здійснює особа, яка проводила інструктаж.
При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланово-
го інструктажів протягом 10 днів додатково проводять інструктаж і повторну перевірку знань.
ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]
79
Д
ОКУМЕНТАЦІЯ
З
ОХОРОНИ
ПРАЦІ
DDSh_07-2013.indd s79
DDSh_07-2013.indd s79
21.06.2013 18:18:32
21.06.2013 18:18:32
DDSh_07-2013.indd s80
DDSh_07-2013.indd s80
21.06.2013 18:18:32
21.06.2013 18:18:32
Автор
petrenko.yurij
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3 882
Размер файла
1 615 Кб
Теги
директора, школи_07, довідник, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа