close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Берегите все живое

код для вставкиСкачать
¤×ºÁÅԾžÄǽÁÁ
™ÄŦ¹ÌÅÇ»¹
šž ©žœ ¡ « ž›ª žŸ¡›§ ž
¥ÌÀÔùÄÕƹØÊùÀù
©ÇÊËÇ»†Æ¹†ÇÆÌ
„­¾ÆÁÃʔ
www.phoenixbooks.ru
¬£†
šš£
£«£
¦
¦
¦¹ÌÅÇ»¹™
šž©žœ¡«ž›ªžŸ¡›§žÅÌÀÔùÄÕƹØÊùÀùs©ÇÊËǻƝ­¾ÆÁÃÊ
r<>Êr¤×ºÁÅԾžÄǽÁÁ
*4#/††††
›Ê¾ÅÔǺØÀ¹ÆÔ¿ÁÀÆÕ×ƹѾÂÈĹƾ˾sÈɾÃɹÊÆÇÂÁ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÇ ¾Åľ†Å¹Ë¾†
ÉÁ¦ÇоÄÇ»¾ÃÈÇÄÌÐÁ»Æ¾Ç¼É¹ÆÁоÆÆÌ׻ĹÊËÕƹ½ÈÉÁÉǽÇÂÀ¹ºÔÄÐËÇʹÅØ»Äؾˆ
Êؾ¾ÊÃÉÇÅÆÇÂйÊËÁϾÂ
£ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ×ÈɾǺɹÀÌØÈÉÁÉǽÌÈǽʻÇÁÆÌ¿½ÔоÄÇ»¾ÃÇÊ˹»Äؾ˻ʾžÆÕѾ
žÊ˹˾ÅÃËÇÁÀ½¹»Æ¹¿Á»¾ËƹƹѾÂÈĹƾ˾s½ÁÃÁÅ¿Á»ÇËÆÔÅÁɹÊ˾ÆÁØÅ
¹ÆƹØÃÆÁ¼¹ÇºÉ¹Ò¹¾Ë»ÆÁŹÆÁ¾»ÀÉÇÊÄÔÎÁ½¾Ë¾ÂƹÖËÁÈÉǺľÅÔ
ªÏ¾Æ¹ÉÁ ÊùÀÃÁ ˾ÃÊËÔ Á žÄǽÁÁ È¾Ê¾Æ ÇºÉ¹ÀÆÔ ½ÇÊËÌÈÆÔ Á ľ¼ÃÇ ÌÊ»ÇؾÅÔ
ɾºØ˹ÅÁ
¨É¾½Ä¹¼¹¾ÅÔ¾ ȾÊÆÁ ÅÇ¿ÆÇ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ »Æ¾ ÊϾƹÉÁØ Ç˽¾ÄÕÆÔÅÁ Íɹ¼Å¾Æ˹†
ÅÁƹɹÀÄÁÐÆÔÎÈɹÀ½ÆÁùÎÃÇÆÃÌÉʹλÁÃËÇÉÁƹÎÌÉÇùÎÅÌÀÔÃÁÈÇÊ»ØÒ¾ÆÆÔÎ
ÖÃÇÄǼÁÁÁ¿Á»ÇÂÈÉÁÉǽ¾
ªÃ¹Àù ÆÇÊÁË »ÇÊÈÁ˹˾ÄÕÆÔ ιɹÃË¾É ÌÐÁË ½ÇºÉÇ˾ ÇËÀÔ»ÐÁ»ÇÊËÁ º¾É¾¿ÆÇÅÌ
ÇËÆÇѾÆÁ×ÃÈÉÁÉǽ¾
ªÃ¹Àù ÈÉÁÀ»¹Æ¹ ÈÇÅÇÐÕ ÌÐÁ˾ÄØÅ ¥± ÉÌÃǻǽÁ˾ÄØŠɹÀÄÁÐÆÔÎ ÃÉÌ¿ÃÇ»
ÌÐÁ˾ÄØÅÅÌÀÔÃÁǺҾǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎÑÃÇĻɹºÇ˾ʽ¾ËÕÅÁrľË
¬£†
šš£
*4#/††††
‚™ª¦¹ÌÅÇ»¹
‚§ÍÇÉÅľÆÁ¾§§§„­¾ÆÁÃʔ
www.phoenixbooks.ru
¥ÌÀÔùÄÕƹØÊùÀù
„š¾É¾¼Á˾»Ê¾¿Á»Ç¾”
ªÄÇ»¹ÁÅÌÀÔù™ª¦¹ÌÅÇ»¹
œ½ÁÉʺËÖÑÀ½ÃÀθ
™»ËÇÉ
›¾½ÌÒÁ¾
ž¿¾¿Áι¾¿¹Ë
¥¾½»¾½Õ
£ÉÇË
žØ
©ÔÊÕ
£ÇÑù
©ÇÊÇŹι
¤Áʹ
¤¾»
«Á¼É
›ÇÄûÇÄÐÁϹ
¹ØÏ
ªÇºÇÄÕ
¨ÇÈ̼¹Á†Æ¾É¹ÀÄÌÐÆÁÃÁ
ªÇÄÇ»¾Â
§É¾Ä
¥Ìɹ»ÕÁ
šÇ¿ÕØ£ÇÉǻù
¨Ð¾ÄÔ
¥Ìι
š¹ºÇÐÃÁ
¦¹ÆÈ˼ƺ¸ÅÀ½
sɾÃÇžƽ̾ËÊØÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ÅÌÄÕËÁž½Á¹ÊÁÀǺɹ¿¾ÆÁ¾ÅùÉËÁÆÈÉÁÉǽÔÀ»¾†
ɾÂÃÇËÇÉÔ¾ÈÉÁÊÌËÊË»Ì×Ë»ÊϾƹÉÁÁ¨¾É¾½»ÔÎǽÇÅù¿½Ç¼ÇÀ»¾ÉØƹÖÃɹƾÈdž
Ø»ÄؾËÊؾ¼ÇÁÀǺɹ¿¾ÆÁ¾
¢ÆÉÊÖÄÓ
sÅÇ¿ÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕŹÊÃÁÀ»¾É¾Â
www.phoenixbooks.ru
§«™›«§©™
›Æ¹ÑÊùÀÇÐÆÔÂľÊÊÃÇɾ¾ÊȾÑÁ˾
ÉÌÀ¾ÂÁÈǽÉÌ¿¾ÃÊÊǺÇ×ÀÇ»Á˾
¡ÅÔǺ¾Ò¹¾Å†»¹Ê¿½ÌËÐ̽¾Ê¹s
›¹ÅȾÊÆ×ÊÈÇ×Ë©ÔÊÕ¥¾½»¾½ÕÁ¤Áʹ
¡¥ÌιƹÌÎÇ»¹ÅºÌ½¾Ë¿Ì¿¿¹ËÕ
§Æ¹»¹ÊÈÇÈÉÇÊÁËʾºØÌ»¹¿¹ËÕ
¡ÎÁÒÆÔ§ɾÄsÃÉǻǿ¹½Æ¹ØÈËÁϹs
¨ÉÁ»ÔÃƹ½¾É¾»ÕØÎÁÊùĹμƾÀ½ÁËÕÊØ
žØÇʾº¾É¹ÊÊù¿¾ËƾÅÆÇ¿ÃÇ
™šÇ¿ÕØ£ÇÉǻùʻ¹Ñ¾ÂĹ½ÇÑÃÁ
›ÀľËÁ˻ƾº¾Ê¹»ÔÊÇÃdž»ÔÊÇÃÇ
¡ÌľËÁ˽¹Ä¾Ãdž½¹Ä¾ÃÇ
§ËÊйÊËÕØÀ¹ÃÉÌ¿ÁËÊØ»»¹ÄÕʾ ¾ÅÄØ
¨Ç»¾ÉÕ˾¦¹Ê»¾ËÅÔÉǽÁÄÁÊÕƾÀÉØ
›Ê¾ ÅÔ ÇºØÀ¹ÆÔ ¿ÁÀÆÕ× Æ¹Ñ¾Â ÈĹƾ˾ s ÈɾÃɹÊÆÇ Á ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÇ ¾Åľ†
Ź˾ÉÁ¦ÇоÄÇ»¾ÃÈÇÄÌÐÁ»Æ¾Ç¼É¹ÆÁоÆÆÌ׻ĹÊËÕƹ½ÈÉÁÉǽÇÂÀ¹ºÔÄÐËÇʹÅ
Ø»ÄؾËÊØ ¾¾ ÊÃÉÇÅÆÇ йÊËÁϾ °¾ÄÇ»¾Ð¾ÊË»Ç ÄÁÏÇÅ Ã ÄÁÏÌ ÊËÇÄÃÆÌÄÇÊÕ Ê ¿¾ÊËdž
йÂÑÁÅÖÃÇÄǼÁоÊÃÁÅÃÉÁÀÁÊÇÅ£¹Ë¹ÊËÉÇÍÁоÊÃÁºÔÊËÉÇÀ¹¼ÉØÀÆØ×ËÄ×½Á»Ç½Ì
Á»ÇÀ½ÌÎÈǽ»¾É¼¹ØʾºØÊžÉ˾ÄÕÆÇÂÇȹÊÆÇÊËÁ™»Å¾Ê˾ÊƹÅÁÊËɹ½¹×ËÁºÉ¹ËÕØ
ƹÑÁžÆÕÑÁ¾
£ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ×ÈɾǺɹÀÌØÈÉÁÉǽÌÈǽʻÇÁÆÌ¿½ÔоÄÇ»¾ÃÇÊ˹»Äؾ˻ʾžÆÕѾ
žÊ˹½ÄØ˾ÎÃËÇÁÀ½¹»Æ¹¿Á»¾ËƹƹѾÂÈĹƾ˾s½ÁÃÁοÁ»ÇËÆÔÎÁɹÊ˾ÆÁÂ
„¥ÔÁʾÂйʾҾƾÈÇÆØÄÁÁƾÎÇËÁÅÈÇÆØËÕÐËÇ¿Á»ÇËÆÔ¾ÈËÁÏÔÉÔºÔɹÊ˾†
ÆÁغ¾ÀƹÊÈÉÇ¿Á»Ì˹»ÇËƹź¾ÀÆÁÎƾÈÉÇ¿ÁËÕÆÁ½Æؾ½ÁÆǼǔs»ÇÊÃÄÁϹ¾Ë
ÈÁʹ˾Ä՛™Ê˹ÍÕ¾»
§½Æ¹ÁÀ¼Ä¹»ÆÔÎÀ¹½¹ÐÃÆÁ¼ÁsɹÊÑÁÉÁËÕÃÉ̼ÇÀÇÉ×ÆÔÎÐÁ˹˾ľÂÁÈÇÀƹ†
ÃÇÅÁËÕÊɾ½ÃÁÅÁǺÁ˹˾ÄØÅÁƹѾÂ͹ÌÆÔ¸ÇоÆÕƹ½¾×ÊÕÐËǽ¾ËÁÈÉÇÐÁ˹»
ÖËÌÃÆÁ¼ÌÊÅǼÌ˻ƾÊËÁʻǻÃĹ½»ÎÇÉÇѾ¾ÁºÄ¹¼ÇÉǽÆǾ½¾ÄÇÊÇÎɹƾÆÁؽÁÃÇÂ
ÈÉÁÉǽÔ
¬ÐÁ˾ÄØƹйÄÕÆÇÂÑÃÇÄÔÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁÃÉÌ¿ÃÇ»ÌÐÁ˾ÄØÅÌÀÔÃÁÅÌÀÔùÄՆ
ÆÔ¾ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁÅǼÌËÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊϾƹÉÁÂÊùÀÃÁ½ÄØÈÉÇ»¾½¾ÆÁػʾ»ÇÀÅÇ¿†
ÆÔÎÖÃÇÄǼÁоÊÃÁÎÃÇÆÃÌÉÊǻʾÅÁƹÉÇ»ÈɹÀ½ÆÁÃÇ»ªÃ¹ÀÃÌÅÇ¿ÆÇÈÇùÀÔ»¹ËÕ
ÁÈÇÄÆÇÊËÕ×ÁÇ˽¾ÄÕÆÔÅÁÍɹ¼Å¾Æ˹ÅÁ
Ÿ¾Ä¹×Ë»ÇÉоÊÃÁÎÌÊȾÎÇ»
www.phoenixbooks.ru
©Î½Å¸ÈÀÁ
™»ËÇÉ
©¹ÀÉÌѹ¾ËÊØÈĹƾ˹
šÇľ¾Ë¥¹ËÌÑù† ¾ÅÄØ
¨ÇÄÆÔÆÁËɹ˹ÅÁº¾ÀžÉÆÇ
š¾ÊÃɹÂÆÁ¾Ä̼¹ÈÇÄØ
¾ÊØËÃÁɾ½ÃÇÊËÆÔοÁ»ÇËÆÔÎ
¡ÊоÀÄÁƹ»Ê¾¼½¹ÊÄÁϹÀ¾ÅÄÁ
¡ÊÇÎÆÌËɾÃÁÁÇÀ¾É¹
¡¼ÁºÆ¾ËÉÔº¹Æ¹Å¾ÄÁ
¡Èɾ»É¹Ò¹×ËÊØ»ÈÌÊËÔÆÁ
¤¹Æ½Ñ¹ÍËÔ½Á»ÆԾľʹ
¹»Ç½Ç»»É¾½ÆÔÎÁÊȹɾÆÕØ
¦¹ÅÀ¹ÊËÁĹ×Ëƾº¾Ê¹
§Ä×½Á›ËÇÅÐËÇÈÉÇÁÊÎǽÁË
š¾ÊÊÈÇÉÆÇ»ÁÆÇ»¹ËÔÅÔ
¡404À¹ÒÁËÆÁÃÇ»ÈÉÁÉǽÔ
¤¾ËÁËÊǻʾÎÃÇÆÏÇ»À¾ÅÄÁ
›¾½Õ»Ê¾¿Á»Ç¾sйÊËÕÈÉÁÉǽÔs
¥Ô»Ê¾À¹»ÁÊÁÅÇËƾ¾
¦¹Å½ÄؽÔιÆÕØÆÌ¿¾Æ»ÇÀ½ÌÎ
ž½¹ÁÐÁÊËǾÈÁËÕ¾
«¹Ãùÿ¾Æ¹ÅÊȹÊËÁÈÉÁÉǽÌ
£¹Ã»Ê×ÈĹƾËÌÊÇÎɹÆÁËÕ
¹»ÆÇÈÇɹ̿»Ê¾ÅÊǺɹËÕÊØ
¡»Ê¾ÈÉǺľÅÔɹÀɾÑÁËÕ
¨ÉÁÉǽ¹Ä×½ØÅÀ¹»¾Ò¹Ä¹
«»ÇÉÁËÕÄ׺ÁËÕÁÊÇÀÁ½¹ËÕ
¹ÃÇÆÔ½¹ÆÆԾƹŚǼÇÅ
ÇÄ¿ÆԻʾÄ×½ÁÊǺÄ×½¹ËÕ
¥¸ÉνÅ˺ÓÍƼ×ʺ½¼ËÑÀ½ÆÅÀÀÉÇÆÃÅ×ÖÊǽÉÅք¢¸ÂÇȽÂȸɽÅýɓ
¨¾ÊÆؒ„£¹ÃÈɾÃɹʾÆľʔ
©¹ÊÊùÀ¹ËÕ»¹ÅÄ×½ÁùÃÈɾÃɹʾÆľÊ
°ÁÊËÔÂÊ»¾¿Á»ÇÀ½ÌÎɹ½ÇÊËÕ½Çƾº¾Ê
¤ÁÊËÕ¾»ËÁÎÁÂѾľÊ˽ÌΞ½Ç»ÔÂËɹ»
¡Ä¾ÊÆÔ¾ÆÁÅÍÔÃɹÊÇ˹½ÌºÉ¹»
›¾Ëɹ½ÌÆÇ»¾ÆÕ¾À»ÇÆÃÁÂÈľÊÃÉÌÐÕØ
°Ì½ÆǾżÆÇ»¾ÆÕ¾ËɾÄÁÊÇÄÇ»ÕØ
™¼ÉÁºÔùÃÁ¾À½¾ÊջľÊÌɹÊËÌË
™»¾ÊÆÇÂÈǽÊƾ¿ÆÁÃÁ¹»¾ÊÆÇÂÈǽÊƾ¿ÆÁÃÁ
™»¾ÊÆÇÂÈǽÊƾ¿ÆÁÃÁ½Á»ÆԾϻ¾ËÌË
©¹ÊÊùÀ¹ËÕ»¹ÅÄ×½ÁÃËǻľÊÌ¿Á»¾Ë
£ÇÊÇĹÈÔÂÅÁÑùÁ½ÇºÉ¾ÂÑÁÂÃÉÇË
¥Ç¿ÆÇ»ÊËɾËÁËÕ»ÇÄùÉÔ¿Ì×ÄÁÊÌ
www.phoenixbooks.ru
šÇ¿Õ×ÃÇÉÇ»ÃÌÈоÄÃÌÁÇÊÌ
¨ËÁÏÔƹ½¾É¾»ÕØμƾÀ½¹Ê»ÇÁ»Õ×Ë
Ÿ¹»ÇÉÇÆÃÁ»Æ¾º¾ÇÄ׺»ÁÈÇ×Ë
¶ËǻʾºÇ¼¹ËÊË»ÇÅÔ½ÇÄ¿ÆÔÎɹÆÁËÕ
šÌ½¾ËƹÊÀ¹ÖËǺ̽¾ËƹÊÀ¹ÖËÇ
šÌ½¾ËƹÊÀ¹ÖËÇľʺĹ¼Ç½¹ÉÁËÕ
›¾½ÌÒÁª¾¼Ç½ÆØÃƹżÇÊËÁÈÉÁÑÄÁ½ÇÉǼÁ¾
¨ËÁÏÔºÌùÑÃÁÀ»¾ÉÁľÊÆÔ¾
§ÆÁÄ×½ØÅÀĹÈÉÁÐÁÆØËÕƾ¿¾Ä¹×Ë
¤ÁÑÕÈǽÉÌ¿ÁËÕÊØÊƹÅÁžÐ˹×Ë
›¾½ÌÒÁ›ÇÄÃÁž½»¾½ÁÈоÄÃÁÄÁÊÁÐÃÁ
©¹ÊÊù¿ÌËÈÉÇÆɹ»Ê»ÇÂιɹÃ˾ÉÈÉÁ»ÔÐÃÁ
¨ÇÅǼÌËƹÅ˹ÂÆÔÈÉÁÉǽÔɹÊÃÉÔËÕ
›ÅÁɾ¼¹ÉÅÇÆÁÁɹ½ÇÊËÁ¿ÁËÕ
¨¾É»ÔμÇÊ˾»ÊËɾйÂ˾ɾºØ˹s
¶ËÇÊȾѹËÃƹÅľÊÆÔ¾¾¿¹Ë¹
§Æ¼ÄË¿ÓÂËÇÆ׺Ã×ÖÊÉם¾¾À͸ĸýÅÔÂÀͽ¾¸Ê¾ÇƽÊǽÉÅ֝¾À͸
À½¾¸Ê¸ºÓÇÆÃÅ×ÖÊʸÅνº¸ÃÔÅÓ½¼ºÀ¾½ÅÀ×ÇÈ˾ÀŸ
ÉÇÆÃÅÀºÇ½ÉÅ֝¾ÀÂŽ¿¸Ä½ÊÅÆ˹½»¸½Ê
¨¾ÊÆ؞¿¹’
¸sÃÇÄ×ÐÁž¿ÁÃÁ¿Á»Ì»Ä¾ÊÌ
¦¹Ê»ÇÁÎÁ¼ÇÄùÎؾ½ÌƾÊÌ
¡ÀËɹ»ÔÁÄÁÊËÕ¾»ÊËÉÇ×ʾº¾½ÇÅ
›Ê¾Ê»ÇÁÈÉÁȹÊÔÈÉØÐ̻ƾÅÈÇËÇÅ
¨Á˹×ÊÕƹʾÃÇÅÔÅÁÌÄÁËùÅÁÅÔѹÅÁ
¡ØºÄÇÐùÅÁ½ÁÃÁÅÁÈÇľÀÆÔÅÁ¼ÉÁº¹ÅÁ
žÊÄÁÅƾÄؼÌÑù»ÊËɾËÁËÊػľÊÌ
¥ÁÄÌ×û¹ÃÌÑÃÌ»ÃÌÊÆÌ×û¹ÃÌÑÃÌ
¸Æ¾½ÇļǽÌŹػÆÇÉÃÌÌƾÊÌ
›¾½ÌÒÁÇʾÅÁ½¾Ë¾ÆÔѾÂ̞¿¾ÂÉÇ¿½¹¾ËÊØ
›ÔɹÊËÁËÕÀ½ÇÉÇ»ÔÅÁÁÎʹÅÇÐùÊ˹ɹ¾ËÊØ
ž¿Áιž¿¹Ë¹ÈÇØ»ÄØ×ËÊؼÇÄÔÅÁƹʻ¾Ë
¦¾ËÀ̺ǻ̾¿ÁÃÇ»ÁÁ¼ÇÄÇÃƾË
›¾½ÌÒÁ£ÇÉÅÁËǺÌй¾ËÁÎÀ¹ºÇËÄÁ»¹ØŹËÕ
www.phoenixbooks.ru
"( q=
G 0
0
G 55 55 55 55 55 55 5 5 55 55 E5555 BBB
!5 5 E5
BB
B
E!BBB !BB
EBB
BBB
5
G
5 E5 5 B
Gm
G 5
B
B¨
B
5
5 5 5 5 5
4 ::
5
& !( "$
B
B
B¨Œ„Š
5
!) !$ ' !
B
55 55
4 :: =
5
!) + 5
5 5 5 555
B
B
5 5 5 5 B
F
!) 5
5
5
5
5
5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
G 5 5 5
5 5
G 5
55
C7
Dm
:: 5 5 5
5
5
0
5
Gm Gm7
5 5 E5 5 B
"$ ( !
5 5 B
B
Fdim
5 5 5 5
5
Gm6
E7
5
( #(
5
5
5
5 5
5 5
5
5
5 5 5 5
5
5
5 5
5 5 5 !5 5 5
B
B
B
B
www.phoenixbooks.ru
5
E5
G 5 5 5 5 B
A7
Dm
55
! "
G 5
B
555
5
!
555555
5 5 !5 E5
5
5
G
5 E5 5
C7
&" ) G BB
BBB
5
$ $
55 5
5
5 5 5 5 B
") "&),
Gm
B
BB
= 555
B
= 5 5 5 =B 5 5 5 = 5 5 5
B
B
55 55 55E!55 BB
F
!
),
= 55 55 55
BB
5 5
5 5 5
5
( Gm
55 55 55 E55 55 55 55 55 BB
BB
= 5 5 5 = 5 5 5
= 5 5 5 B= 5 5 5 = 5 5 5 = 5
B
B
5 5 B
B
B
B¨
Dm
G 5 5 5 E 5 B
) " !"!
5:
G 55 ::
5 55 5 5
55
A¨dim
Dm
E55 555 55 5 5 B
5
55 B
BB
Dm
5
5 5 5 5 55
Gm
55 55 55 55 55
55
5
5
5
= 5 5 = 5 5 = 5 !5 5 = 5 5 = 5 5 5 B= 5 5 5
B
B
B
B
!B
www.phoenixbooks.ru
Gm
Dm
G 5 5 5 5 5 5
5
G 55 55 55 55 55 55 5
5 !5
5 E5
'
! 55
Dm
A¨dim
55
% 55 E555
" ! G BB
*
Dm
Gm
G 5 5 5 5 5
G
Dm
::
!"!
'
'
'
::
= 5 5 5 =
= E5 5 5 = !5 E 5 5 = 5 5 5 = 5
5
5
5
5 5 ::
B
B
B
B
B
B
A7
( E7
5
" ! !
*
55 55 55 55 55
BB
Dm
Gm
5 5 5 5 5
5
5 5 5 5
5
!
" ! 5
55 55 5 5
5 5 55
5
* !
55
= !5 = 5
=
= 5 5 5 = 5
=
5 5 5 5 B 5 5 5 B 5 5 5
B 5 5
B
!B
B
E7
A7
Dm
5
5
B:
!5
G 5
!5
55
=B E5
5
55
5
E5
= !5 E 5
B
!)
55
5
E555
5
4
?
5
5
5
55
55
55
4
55
55
4
www.phoenixbooks.ru
ª§ž©Ÿ™¦¡ž
¾ÂÊË»Ì×ÒÁ¾ÄÁϹ §Ë¹»ËÇɹ ªÏ¾Æ¹ÉÁ £™£¨©ž£©™ªž¦¤žª
žŸ¡£ ¨žª¦¸¥ž›ž¸ £©§« ¥ž¸ ©´ªµ £§±£™ ©§ª§¥™®™ ¤¡ª™ ¤ž› «¡œ© ›§¤£ ™¸¯ ª§š§¤µ ¨žª¦¸¨§¨¬œ™ž› ª§¤§›ž¢ §©ž¤ ¥¬©™›µ¡ š§Ÿµ¸£§©§›£™ ¨°ž¤´ ¥¬®™ š™š§°£¡ ­¡¦™¤µ¦™¸ www.phoenixbooks.ru
ª¾ÉÁ؄£Ö¹ÀÄӽĽÃƼÀÀ”
¦¹ÌÅÇ»¹™ÄĹª¾Å¾Æǻƹ
šž©žœ¡«ž›ªžŸ¡›§ž
¤Ë¿Ó¸ÃÔŸ×ɸ¿Â¸
§Ë»¾ËÊË»¾ÆÆÔÂɾ½¹ÃËÇÉ©¦ÉʸÐƺ
®Ì½Ç¿ÆÁؚ¸ÈʸÅƺ
£ÇÉɾÃËÇÉ¥©¸ÄÆÍƼÂÀŸ
£ÇÅÈÕ×˾Éƹػ¾ÉÊËùš°ÀÐÀÅ
¨Ç½ÈÁʹÆǻȾйËÕ­ÇÉŹËY
šÌŹ¼¹ÇÍʾËƹب¾Ð¹ËÕÇÍʾËƹثÁɹ¿ÖÃÀ
¹Ã¹À’
§§§„­¾ÆÁÃʔ
¼©ÇÊËǻƹÇÆÌȾɮ¹ÄËÌÉÁÆÊÃÁÂ
Ë
§ËȾй˹ÆÇ»¥¬¨„£ÌÉÊùؼÇÉǽÊùØËÁÈǼɹÍÁؔ
¼£ÌÉÊÃÌĤ¾ÆÁƹ˾Ä͹ÃÊ
††
www.phoenixbooks.ru
Автор
phoenixbooks
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
57
Размер файла
138 Кб
Теги
берегите, живой
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа