close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

АЛГЕБРА 11 профільний рівень

код для вставки
 АЛГЕБРА 11 КЛАС (профільний рівень)
І семестр: 80 год.( 5 год. / тижд.)
ІІ семестр :95 год. ( 5 год. / тижд.)
За рік :175год.Дата проведення уроку
Навчальні досягнення учнів
Домашне завдання
ПовторенняТЕМА 1. ГРАНИЦЯ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ. (50 ГОД)Формулює означення границі послідовності і границі функції в точці; неперервності функції.
Формулює основні властивості границі функції та використовує їх до знаходження границь заданих функцій.
Пояснює геометричний і фізичний зміст похідної.
Формулює означення похідної функції в точці, правила диференціювання, достатні умови зростання і спадання функції, необхідні й достатні умови екстремуму функції. Знаходить кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції в даній точці.
Знаходить похідні функцій.
Застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції.
Знаходить найбільше і найменше значення функції.
Досліджує функції за допомогою похідної та будує графіки функцій.
Розв'язує прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.
Застосовує результати дослідження функції за допомогою похідної до розв'язування рівнянь і нерівностей та до доведення нерівностей. Описує поняття опуклості функції та точок перегину.
Застосовує другу похідну для знаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину.
Досліджує функції за допомогою першої та другої похідних і використовує одержані результати для побудови графіків функцій.1.1. Границя. Обчислення границь.1Повторення відомостей про функції та їх властивості.02.09Формули скороченого множення 2Розв'язування рівнянь та нерівностей. Діагностична письмова робота.02.09перетворення раціональних виразів. 3Границя послідовності.04.09Розв'язування квадратних рівнянь 4Основні теореми про границі послідовностей.06.09Розв'язування квадратних рівнянь5Границя функції в точці.06.09Функції. Властивості та графіки функцій6Основні тереми про границі функції в точці.09.09Нерівності. 7Неперервність функції в точці на проміжку.09.09Формули скороченого множення 8Властивості неперервних функцій. Точки розриву функції та їх класифікація.11.09перетворення раціональних виразів. 9Поняття границі функції на нескінченності. Нескінченна границя функції.13.09.Розв'язування квадратних рівнянь 10Вертикальні та горизонтальні асимптоти графіка функції.13.09Розв'язування квадратних рівнянь11Чудові границі.16.09.Функції. Властивості та графіки функцій12Вправи на обчислення границь. СР16.09Нерівності. 13Розв'язування вправ.18.09Формули скороченого множення 14Контрольна робота № 120.09перетворення раціональних виразів. 15Корекція знань учнів.20.09Розв'язування квадратних рівнянь 1.2. Похідна. Правила обчислення похідних16Задачі, зо призводять до поняття похідної.23.09Розв'язування квадратних рівнянь17Похідна функції. Її фізичний, економічний та геометричний зміст.23.09Множини. Операції над множинами18Таблиця похідних елементарних функцій.25.09Числові множини. Множина дійсних чисел19Рівняння дотичної до графіка функції.27.09Числові функції. 20Виконання наближених обчислень за допомогою похідної.27.09Властивості функцій21Правила диференціювання: похідна суми, добутку, частки.30.09Властивості і графіки основних видів функцій22Похідна складеної функції.30.09Побудова графіків функцій 23Похідні степеневої та тригонометричних функцій.02.10Множини. Операції над множинами24Похідні обернених тригонометричних функцій. 04.10Числові множини. Множина дійсних чисел25Обчислення похідних.04.10Числові функції. 26Обчислення похідних.07.10Властивості функцій27Обчислення похідних. СР07.10Властивості і графіки основних видів функцій28Обчислення похідних.09.10Побудова графіків функцій 29Контрольна робота № 211.10Множини. Операції над множинами30Корекція знань учнів. Обчислення похідних11.10Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го степеня, його властивості1.3. Застосування похідної.31Ознаки сталості, зростання і спадання функції.14.10Перетворення коренів. Дії над коренями32Екстремуми функції.14.10Функція у=√х та її графік33Розв'язування вправ16.10Ірраціональні рівняння34Розв'язування вправ18.10Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го степеня, його властивості35Найбільше і найменше значення функції на проміжку.18.10Перетворення коренів. Дії над коренями36Застосування похідної для розв'язування рівнянь та доведення нерівностей.21.10Функція у=√х та її графік37Розв'язування вправ21.10Корінь п-го степеня. 38Розв'язування вправ23.10Перетворення коренів. Дії над коренями39Друга похідна. Поняття опуклості функції. Точки перегину.25.10Функція у=√х та її графік40Знаходження проміжків опуклості та точок перегину функції.25.10
Формулює означення показникової та логарифмічної функцій та їх властивості.
Формулює означення логарифму та властивості логарифмів.
Будує графіки показникових і логарифмічних функцій.
Перетворює вирази, які містять логарифми.
Знаходить похідні показникових, логарифмічних, степеневих функцій і застосовує їх до дослідження цих класів функцій.
Розв'язує показникові та логарифмічні рівняння і нерівності та їх системи, зокрема з параметрами.
Обчислює відносну частоту події.
Обчислює ймовірність події, користуючись її означенням і комбінаторними схемами.
Пояснює зміст середніх показників та характеристик вибірки. Знаходить числові характеристики вибірки даних.
Формулює означення первісної і невизначеного інтеграла та їх основні властивості.
Описує поняття визначеного інтеграла.
Формулює властивості визначеного інтеграла. Знаходить первісні та визначений інтеграл за допомогою правил знаходження первісних та перетворень
Розрізняє класи рівнянь, нерівностей, їх систем, методи їх розв'язування.
Обґрунтовує рівносильність виконаних перетворень.
Застосовує загальні методи та прийоми до розв'язування рівнянь, нерівностей та їх систем.
Розв'язує рівняння, нерівності, системи рівнянь та нерівностей з параметрами.
За описами реальних ситуацій розв'язує задачі, моделями яких є відомі рівняння або системи рівнянь.
Ірраціональні рівняння41Розв'язування вправ04.11Корінь п-го степеня. 42Розв'язування вправ04.11Перетворення коренів. Дії над коренями43Застосування першої та другої похідних до дослідження функцій та побудови їх графіків.06.11Функція у=√х та її графік44Асимптоти графіка функції.08.11Ірраціональні рівняння45Повне дослідження функцій за схемою.08.11Корінь п-го степеня. 46Застосування похідної до розв'язування задач, у тому числі прикладного характеру.11.11Перетворення коренів. Дії над коренями47Тренувальні вправи.11.11Функція у=√х та її графік48Узагальнення, систематизація знань з теми.13.11Радіанне вимірювання кутів49Контрольна робота № 315.11Тригонометричні функції числового аргументу50Корекція знань учнів. Підсумкове оцінювання, розв'язування задач.15.11Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументуТЕМА 2. ПОКАЗНИКОВА І ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ (25 год.)2.1 Показникова функція51Степінь із дійсним показником.18.11Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу52Тотожні перетворення виразів, що містять степінь з дійсним показником.18.11Властивості тригонометричних функцій53Розв'язування вправ. СР20.11Властивості та графіки тригонометричних функцій 54Показникова функція та її властивості.22.11Властивості та графіки тригонометричних функцій 55Показникові рівняння.22.11Властивості та графіки тригонометричних функцій 56Розв'язування рівнянь.25.11Гармонічні коливання57Застосування властивостей показникової функції до розв'язування показникових нерівностей.25.11Радіанне вимірювання кутів58Розв'язування вправ27.11Тригонометричні функції числового аргументу59Показникові рівняння та нерівності, що містять параметр.29.11Корекція знань учнів. Тригонометричні формули додавання60Розв'язування вправ. СР
29.11Тригонометричні формули подвійного аргументу61Тренувальні вправи.02.12Формули пониження степеня. Формули половинного аргументу62Контрольна робота № 402.12Формули зведення2.2 Логарифмічна функція63Логарифми та їх властивості.04.12Формули зведення64Тотожні перетворення виразів, що містять логарифми.06.12Тригонометричні формули65Тренувальні вправи.06.12Тригонометричні формули66Логарифмічна функція та її властивості.09.12Тригонометричні формули67Логарифмічні рівняння.09.12Тригонометричні формули68Розв'язування рівнянь.11.12Тригонометричні формули69Застосування властивостей логарифмічної функції до розв'язування логарифмічних нерівностей.13.12Тригонометричні формули70Тренувальні вправи.13.12Формули зведення71Логарифмічні рівняння та нерівності, що містять параметр.16.12Формули перетворення суми й різниці тригонометричних функцій на добуток72Похідна показникової та логарифмічної функцій.16.12Формули перетворення добутку тригонометричних функцій на суму73Тренувальні вправи. СР18.12Корекція знань учнів. Тригонометричні формули додавання74Контрольна робота № 520.12Тригонометричні формули подвійного аргументу75Корекція знань учнів. Підсумкове оцінювання, розв'язування задач.20.12Формули пониження степеня. Формули половинного аргументуТЕМА 3. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ (15 ГОД)76Елементи комбінаторики.23.12Формули зведення77Комбінаторні правила суми та добутку.23.12Формули зведення78Перестановки.25.12Тригонометричні формули79Розміщення.27.12Тригонометричні формули80Комбінації.27.12Тригонометричні формули81Випадковий дослід та випадкова подія.Тригонометричні формули82Ймовірність події. Відносна частота події.Тригонометричні формули83Геометрична ймовірність.Тригонометричні формули84Обчислення імовірності події за допомогою правил комбінаторикиТригонометричні формули85Статистика та її методи. Вибірка даних.Тригонометричні формули86Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення.Формули перетворення добутку тригонометричних функцій на суму87Очислення вибіркових характеристик. Практична робота.Тригонометричні формули додавання88Графічне представлення інформації про вибірку. Кореляція даних. Дисперсія вибірки.Тригонометричні формули подвійного аргументу89Контрольна робота № 6Формули пониження степеня. Формули половинного аргументу90Корекція знань учнівФормули зведенняТЕМА 4. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ (25 ГОД)4.1. Первісна . Невизначений інтеграл91Повторення правил диференціювання.Формули зведення92Повторення геометричного та фізичного змісту похідної.Формули перетворення суми й різниці тригонометричних функцій на добуток93Первісна та її властивості.Тригонометричні формули94Обчислення первісних.Формули скороченого множення 95Геометричний та фізичний зміст первісної.Тригонометричні формули96Таблиця первісних.Розв'язування квадратних рівнянь 97Невизначений інтеграл.Розв'язування квадратних рівнянь98Обчисленняя невизначених інтегралів. СРФункції. Властивості та графіки функцій99Тренувальні вправиНерівності. 100Контрольна робота № 7Формули скороченого множення 4.2. Визначений інтеграл101Визначений інтеграл.перетворення раціональних виразів. 102Формула Ньютона-ЛейбніцаРозв'язування квадратних рівнянь 103Геометричний, економічний та фізичний зміст визначеного інтегралаРозв'язування квадратних рівнянь104Застосування визначеного інтеграла до наближених обчисленьФункції. Властивості та графіки функцій105Обчислення визначеного інтегралаНерівності. 106Площа криволінійної трапеціїФормули скороченого множення 107Обчислення площперетворення раціональних виразів. 108Застосування визначеного інтеграла до обчислення об'ємів тілРозв'язування квадратних рівнянь 109Тренувальні вправиРозв'язування квадратних рівнянь110Використання визначеного інтеграла до розв'язування задач прикладного змістуМножини. Операції над множинами111Розв'язування задач.Числові множини. Множина дійсних чисел112Розв'язування задач.Властивості функцій113Тренувальні вправи. СРВластивості і графіки основних видів функцій114Контрольна робота № 8Побудова графіків функцій 115Корекція знань учнів. Підсумкове оцінювання, розв'язування задач.Множини. Операції над множинамиТЕМА 5. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ.(20 ГОД)116Методи розв'язування рівнянь з однією змінною: рівносильні перетворення, заміна змінних, застосування властивостей функцій, теорема Безу тощо.117Алгебраїчні рівняння.Числові множини. Множина дійсних чисел118Ірраціональні рівняння.Числові функції. 119Показникові рівняння.Властивості функцій120Логарифмічні рівняння.Множини. Операції над множинами121Тригонометричні рівняння.Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го степеня, його властивості122Рівняння, що містять параметр.Перетворення коренів. Дії над коренями123Методи розв'язування нерівностей з однією змінною: рівносильні перетворення, заміна змінних, застосування властивостей функцій, метод інтервалів тощо.Функція у=√х та її графік124Алгебраїчні нерівності.Ірраціональні рівняння125Ірраціональні нерівності.Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го степеня, його властивості126Показникові нерівності.Перетворення коренів. Дії над коренями127Логарифмічні нерівності.Функція у=√х та її графік128Тригонометричні нерівності.Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го степеня, його властивості129Нерівності, що містять параметр.Перетворення коренів. Дії над коренями130Методи розв'язування систем рівнянь з однією змінною: рівносильні перетворення та використання рівнянь-наслідків, заміна змінних, застосування властивостей функцій тощо.Функція у=√х та її графік131Системи алгебраїчних рівнянь.Ірраціональні рівняння132Системи показникових і логарифмічних рівняньКорінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го степеня, його властивості133Системи тригонометричних рівнянь.Перетворення коренів. Дії над коренями134Тренувальні вправи.Функція у=√х та її графік135Контрольна робота № 9Ірраціональні рівнянняТЕМА 6. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (40 год.)136Вирази та числа.137Розв'язування задачКорінь п-го степеня. 138Функції та їх графікиПеретворення коренів. Дії над коренями139Розв'язування задачФункція у=√х та її графік140Послідовності та прогресіїРадіанне вимірювання кутів141Розв'язування задачТригонометричні функції числового аргументу142ПохіднаОсновні співвідношення між тригонометричними функціями 143Розв'язування задачВластивості тригонометричних функцій144ІнтегралВластивості та графіки тригонометричних функцій 145Розв'язування задачВластивості та графіки тригонометричних функцій 146КомбінаторикаВластивості та графіки тригонометричних функцій 147Розв'язування задачГармонічні коливання148Основи теорії ймовірностейРадіанне вимірювання кутів149Розв'язування задачТригонометричні функції числового аргументу150Елементи математичної статистикиКорекція знань учнів. Тригонометричні формули додавання151Розв'язування задачТригонометричні формули подвійного аргументу152Розв'язування рівнянь і нерівностей.Тригонометричні формули подвійного аргументу153Розв'язування вправ..Тригонометричні формули подвійного аргументу154Функції, їх властивості і графіки.Формули пониження степеня. Формули половинного аргументу155Розв'язування вправ..Формули зведення156Корінь п-го степеня. Перетворення виразів з радикалами.Формули перетворення суми й різниці тригонометричних функцій на добуток157Розв'язування вправ..Формули перетворення добутку 158Степенева функція. Її властивості.Корекція знань учнів. Тригонометричні формули додавання159Розв'язування вправ..Тригонометричні формули подвійного аргументу160Тригонометричні функції.Формули пониження степеня. Формули половинного аргументу161Розв'язування вправ..Формули зведення162Перетворення тригонометричних виразів.Формули зведення163Розв'язування вправ..Формули перетворення суми й різниці тригонометричних функцій на добуток164Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи.Формули перетворення добутку тригонометричних функцій на суму165Розв'язування вправ..Корекція знань учнів. Тригонометричні формули додавання166Розв'язування вправ..Тригонометричні формули подвійного аргументу167Підсумкова контрольна робота №10Формули пониження степеня. 168Розв'язування вправ..Формули зведення169Розв'язування вправ..Формули зведення170Узагальнюючий урок.Формули перетворення суми й різниці тригонометричних 171Повторення поняття відсотка.172Основні способи розв'язування раціональних рівнянь та їх систем173Основні способи розв'язування раціональних нерівностей та їхсистем174Основні способи розв'язування раціональних рівнянь175Тренувальні вправи.
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Образование
Просмотров
875
Размер файла
342 Кб
Теги
алгебра, проф
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа