close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

OPTIONS

код для вставкиСкачать
Tux Paint wersja 0.9.14 Dokumentacja Opcji
Prawo autorskie Bill Kendrick 2004
New Breed Software bill@newbreedsoftware.com http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint/ 24 wrzesieñ 2004 --------------------------------------------------------------------------- Konfiguracja Tux Paint
Pocz¹wszy od wersji 0.9.14, dostêpne jest graficzne narzêdzie, które pozwala zmieniaæ zachowanie Tux Paint. Jednak¿e, jeœli nie chcia³byœ
instalowaæ i u¿ywaæ tego narzêdzia lub chcia³byœ lepiej poznaæ mo¿liwe opcje, proszê kontynuuj czytanie.
--------------------------------------------------------------------------- Plik konfiguracyjny Mo¿esz utworzyæ prosty plik konfiguracyjny dla Tux Paint, który bêdzie czytany za ka¿dym razem, gdy uruchomisz program.
Plik jest po prostu zwyk³ym plikiem tekstowym zawieraj¹cym opcje, które chcesz
w³¹czyæ:
U¿ytkownicy Linuksa, Uniksa i systemu Mac OS X
Plik, który powinieneœ utworzyæ powinien posiadaæ rozszerzenie ".tuxpaintrc" i powinien siê
znajdowaæ w Twoim katalogu g³ównym. ("~/.tuxpaintrc" albo
"$HOME/.tuxpaintrc")
Systemowy plik konfiguracyjny (Linux i Unix)
Zanim ten plik jest czytany, czytany jest systemowy plik konfiguracyjny.
(Domyœlnie, konfiguracja ta nie w³¹cza ¿adnych ustawieñ). Znajduje siê
w pliku:
/etc/tuxpaint/tuxpaint.conf Mo¿esz wy³¹czyæ czytanie tego pliku, pozostawiaj¹c
domyœlne ustawienia (które mog¹ byæ nadpisane przez Twój
plik ".tuxpaintrc" i/lub przez polecenie z wiersza poleceñ) lub u¿ywaj¹c
polecenia:
--nosysconfig U¿ytkownicy systemu Windows
Plik, który powinieneœ utworzyæ powinien nazywaæ siê "tuxpaint.cfg" i powinien
znajdowaæ siê w folderze Tux Paint.
Mo¿esz u¿yæ program NotePad lub WordPad, by utworzyæ ten plik. Upewnij siê, ¿e zapisujesz go
jako czysty tekst i nazwa pliku nie koñczy siê na ".txt"
--------------------------------------------------------------------------- Dostêpne opcje Poni¿sze ustawienia mog¹ zostaæ ustawione w pliku konfiguracyjnym.
(Opcje ustawione za pomoc¹ wiersza poleceñ nadpisz¹ je. Dalsze informacje w sekcji "Opcje
wiersza poleceñ" poni¿ej).
fullscreen=yes Uruchamia program w trybie pe³noekranowym.
800x600=yes
Uruchamia program w roŸdzielczoœci 800x600 (DOŒWIADCZALNYM) zamiast
mniejszej 640x480.
nosound=yes
Dezaktywuje efekty dŸwiêkowe.
noquit=yes
Dezaktywuje przycisk "Quit" na ekranie. (Klawisz [Escape]
lub klikniêcie przycisku zamykania okna nadal dzia³a).
noprint=yes Dezaktywuje mo¿liwoœæ drukowania.
printdelay=SEKUND Ogranicz drukowanie, aby mog³o nast¹piæ tylko raz na SEKUND sekund.
printcommand=ROZKAZ (tylko Linux i Unix)
U¿yj polecenia ROZKAZ, by wydrukowaæ plik PNG. Je¿eli nie ustawione,
domyœlnym poleceniem jest:
pngtopnm | pnmtops | lpr które konwertuje PNG do 'portable anymap' NetPBM, po czym
ponownie konwertuje do pliku PostScript i w koñcu wysy³a to do drukarki, u¿ywaj¹c polecenia "lpr".
printcfg=yes
(tylko system Windows)
Tux Paint u¿yje pliku konfiguracyjnego drukarki kiedy bêdzie drukowa³.
Naciœnij klawisz [ALT] podczas klikania przycisku 'Drukuj' w
Tux Paint, by spowodowaæ pojawienie siê okna opcji drukowania Windows.
(Zauwa¿: To dzia³a tylko gdy Tux Paint nie jest uruchomiony w trybie pe³noekranowym).
Jakiekolwiek zmiany w konfiguracji dokonane w tym oknie bêd¹
zapamiêtane do pliku "userdata/print.cfg" i u¿ywane ponownie, tak d³ugo
jak opcja "printcfg" bêdzie ustawiona.
simpleshapes=yes
Dezaktywuje mo¿liwoœæ rotacji narzêdzia Shape. Kliknij, przeci¹gnij i upuœæ to wszystko co bêdzie potrzebne, aby narysowaæ kszta³t.
uppercase=yes
Ca³y tekst bêdzie wyœwietlany tylko drukowanymi literami (np. "Pêdzel" bêdzie wyœwietlany jako "PÊDZEL"). Przydatne dla dzieci, które nie pozna³y jeszcze
ma³ych liter, a potrafi¹ czytaæ du¿e.
grab=yes
Tux Paint bêdzie usi³owa³ "przechwyciæ" mysz i klawiaturê, tak wiêc
mysz jest przydzielona do okna Tux Paint i prawie ca³a
klawiatura jest przesy³ana bezpoœrednio do tego okna.
To jest przydatne, aby przeszkodziæ systemowi operacyjnemu w dzia³aniach, które
u¿ytkownik mog³by wykonaæ poza oknem Tux Paint, takich jak [Alt]-[Tab] przechodzenie
miêdzy oknami, [Ctrl]-[Escape], itd. To jest szczególnie przydatne w trybie
pe³noekranowym.
noshortcuts=yes
To dezaktywuje skróty klawiatury (np. [Ctrl]-[S] aby zapisaæ,
[Ctrl]-[N] dla nowego obrazu, itd.)
To jest przydatne, aby zapobiec niechcianym dzia³aniom dokonanym przez dzieci, które nie s¹ przyzwyczajone do pracy z klawiatur¹.
nowheelmouse=yes
To dezaktywuje rolkê myszy, je¿eli ta j¹ posiada.
(Normalnie rolka przewinie menu umieszczone po prawej
stronie).
nofancycursors=yes
To dezaktywuje fantastyczne kszta³ty kursora myszy w Tux Paint i
w³¹cza normalny wskaŸnik myszy, taki jak w Twoim systemie.
W niektórych systemach specjalne kursory mog¹ powodowaæ problemy. U¿yj tej
opcji aby unikn¹æ ich.
nooutlines=yes
W tym trybie znacznie proœciej wyœwietlane s¹ linie konturowe
narysowane za pomoc¹ narzêdzi Linia, Kszta³ty, Znaczki i Gumka.
To mo¿e pomóc kiedy Tux Paint jest uruchomiony na bardzo powolnych komputerach
lub wyœwietlanych na zdalnych pulpitach X-Window.
nostamps=yes
Ta opcja Tux Paint powoduje nie za³adowywanie jakichkolwiek obrazów piecz¹tek,
które uniemo¿liwiaj¹ u¿ycie narzêdzia Piecz¹tki.
To mo¿e przyspieszaæ Tux Paint podczas pierwszego uruchomienia i zmniejszenie,
zu¿ycia pamiêci podczas pracy. Oczywiœcie, ¿adne piecz¹tki nie bêd¹
dostêpne.
nostampcontrols=yes
Niektóre obrazy w narzêdziu Piecz¹tki mog¹ zostaæ lustrzanie odbite, przekrêcone i/lub
mo¿na im zmieniæ wymiary. Ta opcja zdezaktywuje to i dostarczy tylko podstawowe piecz¹tki.
mirrorstamps=yes
Dla piecz¹tek, które mog¹ byæ odbite lustrzanie ta opcja ustawia ich odbity
kszta³t jako domyœlny.
To mo¿e byæ przydatne dla ludzi, którzy wol¹ rzeczy z prawej do lewej strony,
bardziej ni¿ z lewej do prawej strony.
keboard=yes
To pozwala klawiszom kursorów na klawiaturze sterowaæ
wskaŸnikiem myszy. (np. w systemach, gdzie nie wystêpuje mysz komputerowa).
Klawisze kursorów poruszaj¹ wskaŸnik myszy. Klawisz [Spacja] dzia³a jako
przycisk myszy.
savedir=KATALOG U¿yj tej opcji, by zmieniæ miejsce, gdzie Tux Paint zapisuje obrazy.
Domyœlnie jest to katalog "~/.tuxpaint/saved/" pod Linuksem i Uniksem i katalog "userdata"\ w systemie Windows.
To mo¿e byæ przydatne w laboratoriach z systemem Windows, gdzie Tux Paint
jest zainstalowany na serwerze i dzieci uruchamiaj¹ go na stacjach roboczych.
Mo¿esz ustawiæ ten katalog, by by³ folderem w ich katalogu g³ównym.
(np. "H:\tuxpaint\")
Zauwa¿: Kiedy okreœlasz napêd w systemie Windows (np. "H:\"), musisz
te¿ okreœliæ podkatalog.
Przyk³ad: savedir=Z:\tuxpaint\ saveover=yes
To dezaktywuje zapytanie "Nadpisaæ star¹ wersjê...?" kiedy
zapisujesz istniej¹cy plik. Z t¹ opcj¹, starsza wersja
zawsze bêdzie zast¹piona przez now¹.
saveover=new To równie¿ dezaktywuje zapytanie "Nadpisaæ star¹ wersjê...?"
podczas zapisywania istniej¹cego pliku. Jednak¿e ta opcja bêdzie zawsze
zapisywa³a w nowym pliku, zamiast zapisywaæ star¹ wersjê.
saveover=ask
(Ta opcja jest zbyteczna, odk¹d jest domyœlna)
Podczas zapisywania istniej¹cego rysunku najpierw bêdziesz spytany czy
nadpisaæ starsz¹ wersjê lub nie.
nosave=yes
To dezaktywuje mo¿liwoœæ zapisywania plików (i dezktywuje
przycisk "Zapisz" na ekranie). To mo¿e zostaæ u¿yte w
sytuacjach, gdzie program jest u¿ywany tylko dla zabawy lub w
œrodowisko testowym.
lang=JÊZYK Uruchom Tux Paint w jednym z mo¿liwych jêzyków. Aktualna wersja
pozwala na wybór JÊZYKA spoœród ni¿ej wymienionych:
+ ------------------------------------------------- + | english | american - english | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | afrikaans | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | basque | euskara | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | belarusian | bielaruskaja | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | bokmal | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | brazilian - Portugalczyk | portuges - brazilian | brazilian | | -------------------- + ------------------ + --------- | | breton | brezhoneg | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | british - english | british | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | bulgarian | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | catalan | catala | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | chiñski | uproœci³eœ - chiñski | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | croatian | hrvatski | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | czech | cesky | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | danish | dansk | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | ¿ona | nederlands | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | fiñski | suomi | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | jêzyk francuski | francais | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | rodzony | deutsch | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | grecki | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | ¯yd | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | hindi | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | Wêgier | magyar | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | icelandic | islenska | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | indonesian | bahasa - indonesia | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | w³oski | italiano | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | japanese | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | klingon | tlhIngan | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | koreañski | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | lithuanian | lietuviu | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | malay | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | Norweg | nynorsk | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | nabierz po³ysku | polski | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | Portugalczyk | portugues | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | romanian | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | russian | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | serbian | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | spanish | espanol | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | slovak | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | slovenian | slovensko | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | swedish | svenska | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | tamil | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | Tradycyjny - chiñski | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | turecki | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | vietnamese | | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | walloon | walon | | | -------------------- + ------------------ + --------- | | walijski | cymraeg | | + ------------------------------------------------- + --------------------------------------------------------------------------- Nadpisywanie ustawieñ systemowych u¿ywaj¹c .tuxpaintrc (Dla u¿ytkowników Linuksa i Uniksa)
Je¿eli jakaœ z powy¿szych opcji jest ustawiona w pliku "/etc/tuxpaint/tuxpaint.config",
mo¿esz nadpisaæ j¹ w Twoim w³asnym pliku "~/.tuxpaintrc".
Dla opcji typu prawda/fa³sz, jak "noprint" i "grab", mo¿esz po prostu powiedzieæ,
¿e one równaj¹ siê "no" w Twoim pliku "~/.tuxpaintrc":
noprint=no
uppercase=no
Lub mo¿esz u¿yæ opcji podobnych do poleceñ z wiersza poleceñ opisanych
poni¿ej. Na przyk³ad:
print=yes mixedcase=yes
--------------------------------------------------------------------------- Opcje wiersza poleceñ
Opcje mog¹ te¿ zostaæ wydane z wiersza poleceñ kiedy uruchamiasz Tux Paint.
--fullscreen
--800x600
--nosound
--noquit
--noprint
--printdelay=SEKUND
--printcfg
--simpleshapes
--uppercase
--grab
--noshortcuts
--nowheelmouse
--nofancycursors
--nooutlines
--nostamps
--nostampcontrols
--mirrorstamps
--keyboard
--savedir KATALOG
--saveover
--saveovernew
--nosave
--lang JÊZYK
Te opcje odpowiadaj¹ opcjom pliku konfiguracyjnego opisanym powy¿ej.
------------------------------------- --windowed
--640x480
--sound
--quit
--print
--printdelay=0 --noprintcfg
--complexshapes
--mixedcase
--dontgrab
--shortcuts
--wheelmouse
--fancycursors
--outlines
--stamps
--stampcontrols
--dontmirrorstamps
--mouse
--saveoverask
--save
Te opcje mog¹ zostaæ u¿yte, by nadpisaæ jakieœ ustawienia zrobione w
pliku konfiguracyjnym. (Je¿eli jakaœ opcja nie jest ustawiona
w pliku(ach) konfiguracyjnym, nie jest konieczne nadpisywanie opcji).
------------------------------------- -- locale locale
Uruchom Tux Paint w jednym z dostêpnych jêzyków. Zobacz sekcjê "Wybór innego jêzyka" poni¿ej dla dok³adniejszych informacji
na temat u¿ywanych ³añcuchów (np. "de_DE@euro" dla jêzyka niemieckiego).
(Je¿eli Twoja lokalizacja jest ju¿ ustawiona, np. poprzez zmienn¹
œrodowiskow¹ "$LANG" ta opcja nie jest konieczna, od czasu gdy
Tux Paint honoruje ustawienia Twojego systemu).
--nosysconfig Pod Linuksem i Uniksem zapobiega to czytaniu pliku konfiguracyjnego
"/etc/tuxpaint/tuxpaint.conf"
Tylko Twój w³asny plik konfiguracyjny "~/.tuxpaintrc" bêdzie u¿yty,
je¿eli istnieje.
--nolockfile Domyœlnie, Tux Paint u¿ywa czegoœ w rodzaju 'pliku zabezpieczenia' ('lockfile')
by zapobiegaæ uruchamianiu czêœciej ni¿ raz na 30 sekund.
(To jest po to aby unikn¹æ przypadkowego wielokrotnego uruchamiania kopii;
na przyk³ad, poprzez podwójne klikniêcie na pojedynczym odpalaczu lub przez
wielokrotne klikanie na ikonê).
Aby Tux Paint ignorowa³ ten plik, pozwalaj¹c uruchomiæ siê ponownie,
nawet jeœli nie up³ynê³o 30 sekund od poprzedniego uruchomienia,
uruchom Tux Paint z opcj¹ '--nolockfile' w wierszu polecenia.
Domyœlnie, 'plik zabezpieczenia' ('lockfile') jest przechowywany w katalogu "~/.tuxpaint/" pod Linuksem/Uniksem i w katalogu "userdata\" pod
systemem Windows.
--------------------------------------------------------------------------- Opcje informacyjne wiersza poleceñ
Poni¿sze opcje pokazuj¹ pewne informacyjne treœci na ekranie.
--version Wyœwietla numer wersji i datê kopii Tux Paint,
którego uruchomi³eœ. To równie¿ pokazuje listê jakie, je¿eli jakieœ opcje
zosta³y ustawione podczas kompilacji. (Zobacz INSTALL.txt i FAQ.txt).
--copying
Wyœwietla krótk¹ informacjê o licencji i kopiowaniu Tux Paint.
--usage Wyœwietla listê dostêpnych opcji z wiersza poleceñ.
--help
Wyœwietla krótk¹ pomoc na temat u¿ywania Tux Paint.
--lang help Wyœwietla listê dostêpnych jêzyków w Tux Paint.
--------------------------------------------------------------------------- Wybór innego jêzyka
Tux Paint zosta³ przet³umaczony na kilka jêzyków. Aby uzyskaæ dostêp do t³umaczenia mo¿esz u¿yæ opcji "--lang" w wierszu poleceñ by ustawiæ
jêzyk (np. "--lang spanish") lub wykorzystaj ustawienie "lang=" w
pliku konfiguracyjnym (np. "lang=spanish").
Tux Paint równie¿ honoruje aktualn¹ lokalizacjê Twojego systemu. (Mo¿esz
nadpisaæ j¹ u¿ywaj¹c wiersza poleceñ i opcji "--locale"; zobacz powy¿ej).
U¿yj opcji "--lang help" by sporz¹dziæ listê dostêpnych opcji jêzykowych.
Dostêpne jêzyki
+ --------------------------------------------------------- + | Code Locale | Language | Language | | | (rodzime imiê) | (angielskie imiê) | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | C | | angielski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | af_ZA | | afrikaans | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | be_BY | Bielaruskaja | Belarusian | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | bg_BG | | bu³garski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | br_FR | Brezhoneg | bretoñski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | ca_ES | Catal` | kataloñski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | cs_CZ | Cesky | czeski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | cy_GB | Cymraeg | walijski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | da_DK | Dansk | duñski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | de_DE @ euro | Deutsch | niemiecki | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | el_GR.UTF8 (*) | | grecki | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | en_GB | | brytyjski Angielski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | es_ES @ euro | Espanol | hiszpañski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | eu_ES | Euskara | baskijski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | fi_FI @ euro | Suomi | fiñski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | fr_FR @ euro | Franc,ais | francuski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | he_IL (*) | | hebrajski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | hi_IN (*) | | Hindi | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | hr_HR | Hrvatski | Croatian | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | hu_HU | wêgierski | wêgierski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | id_ID | Indonezja Bahasa | indonezyjski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | is_IS | Islenska | islandzki | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | it_IT @ euro | Italiano | w³oski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | ja_JP.UTF -8 (*)| | japoñski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | ko_KR.UTF -8 (*)| | koreañski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | lt_LT.UTF -8 | Lietuviu | litewski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | ms_MY | | malajski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | nb_NO | Norsk (bokmaal) | norweski Bokmaal | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | nn_NO | Norsk (nynorsk) | norweski Nynorsk | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | nl_NL @ euro | | holenderski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | pl_PL | Polski | polski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | pt_BR | Brazileiro Portuges | brazylijski Portugalski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | pt_PT | Portuges | portugalski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | ro_RO | | rumuñski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | ru_RU | | rosyjski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | sk_SK | | s³owacki | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | sl_SI | | s³oweñski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | sr_YU | | serbski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | sv_SE @ euro | Svenska | szwedzki | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | ta_IN (*) | | tamilski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | tlh (*) | tlhIngan | Klingon | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | tr_TR @ euro | | turecki | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | vi_VN | | wietnamski | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | wa_BE @ euro | | Walloon | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | zh_CN (*) | | chiñski (uproszczony | | --------------- + ------------------- + --------------------- | | zh_TW (*) | | Chiñski (tradycyjny) | + --------------------------------------------------------- + (*) - Te jêzyki wymagaj¹ w³asnych czcionek, poniewa¿ nie s¹
reprezentowane przez ³aciñski zestaw znaków tak jak inne. Zobacz
sekcjê "Czcionki specjalne", która znajdujê siê poni¿ej.
Ustawienia lokalizacji systemu
Zmiana Twojej lokalizacji mo¿e znacznie oddzia³aæ na system.
Jak podano wy¿ej, wraz z pozwoleniem wyboru jêzyka za pomoc¹
opcji wiersza poleceñ ("--lang" i "--locale"), Tux Paint
honoruje globaln¹ lokalizacjê ustawion¹ w Twoim systemie.
Je¿eli jeszcze nie ustawi³eœ lokalizacji Twojego systemu, poni¿ej
krótko wyjaœniê jak to zrobiæ:
U¿ytkownicy Linuksa/Uniksa
Po pierwsze, upewnij siê czy lokalizacja, któr¹ chcesz u¿yæ jest aktywna poprzez
edycjê pliku "/etc/locale.gen" w Twoim systemie i wtedy uruchom program
"locale-gen" jako u¿ytkownik "root".
Zauwa¿: U¿ytkownicy systemu Debian mog¹ u¿yæ polecenia
"dpkg-reconfigure locales".
Nastêpnie, przed uruchomieniem Tux Paint, ustaw zmienn¹ œrodowiskow¹ "$LANG"
na jedn¹ z lokalizacji podanych powy¿ej. (Je¿eli chcesz, aby wszystkie
programy, zosta³y przet³umaczone mo¿esz umieœciæ j¹ w jednym
ze skryptów logowania; np. ~/.profil, ~/.bashrc,
~/.cshrc, itd.)
Na przyk³ad, w shellu Bourna (jak Bashu):
export LANG=pl_PL@euro ; \ tuxpaint i w shellu C (jak TCSH):
setnv LANG pl_PL@euro ; \ tuxpaint --------------------------------------------------------------------------- U¿ytkownicy systemu Windows
Tux Paint rozpozna aktualn¹ lokalizacjê i u¿yje odpowiednich
plików domyœlnie. Wiêc ta sekcja jest tylko dla osób u¿ywaj¹cych
innych jêzyków ni¿ jêzyk systemowy.
Najprostsz¹ rzecz¹ by to zrobiæ jest u¿ycie opcji "--lang"
w skrócie (zobacz "INSTALL.txt"). Jednak¿e przy u¿yciu okna MSDOS równie¿ jest to mo¿liwe, przez polecenie:
set LANG=pl_PL@euro ...który na zawsze ustawi jêzyk dla okna systemu DOS.
Dla czegoœ bardziej trwa³ego, spróbuj edytowaæ Twój plik
'autoexec.bat' u¿ywaj¹c narzêdzia systemu Windows "sysedit":
Windows 95/98 1. Kliknij na przycisk Start i wybierz 'Uruchom...'.
2. Napisz "sysedit" w polu 'Otwórz:'.
3. Kliknij "OK".
4. Zlokalizuj okno AUTOEXEC.BAT w Edytorze Ustawieñ Systemowych.
5. Dodaj nastêpuj¹cy wpis na koñcu pliku:
set LANG=pl_PL@euro 6. Zamknij Edytor Ustawieñ Systemowych odpowiadaj¹c tak by zapisaæ
zmiany.
7. Ponownie uruchom komputer.
Aby oddzia³aæ na ca³¹ maszynê i wszystkie aplikacje, jest mo¿liwe u¿ycie "Ustawieñ regionalnych" z Panelu sterowania:
1. Kliknij na przycisk Start i wybierz 'Ustawienia | Panel sterowania'.
2. Podwójnie kliknij na ikonê "Ustawienia regionalne".
3. Wybierz jêzyk/region z podanej listy.
4. Kliknij "OK".
5. Uruchom ponownie komputer kiedy otrzymasz komunikat.
Specjalne czcionki
Niektóre jêzyki wymagaj¹ zainstalowania specjalnych czcionek. Te pliki czcionek
(które s¹ w formacie TrueType (TTF)), s¹ zbyt du¿e by zawrzeæ je
wraz z g³ównym programem Tux Paint i s¹ dostêpne oddzielnie. (Zobacz
tabelê powy¿ej, w sekcji "Wybór innego jêzyka").
Kiedy uruchomisz Tux Paint w jêzyku, który wymaga w³asnej czcionki,
Tux Paint spróbuje za³adowaæ plik czcionki ze œcie¿ki czcionek systemowych
(w podkatalogu "locale"). Nazwa pliku odpowiada
pierwszym dwóm literom z kodu lokalizacji jêzyka
(np. "ko" dla koreañskiego, "ja" dla japoñskiego, "zh" dla chiñskiego).
Na przyk³ad, pod Linuksem lub Uniksem, kiedy Tux Paint jest uruchomiony
w jêzyku koreañskim (np. z opcj¹ "--lang korean"), Tux Paint bêdzie usi³owa³ za³adowaæ nastêpuj¹cy plik z czcionk¹:
/usr/share/tuxpaint/fonts/locale/ko.ttf Mo¿esz pobraæ czcionki jêzykowe ze strony internetowej Tux Paint http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint/. (Zobacz w sekcji 'Fonts' pod 'Download').
Pod Uniksem i Linuksem mo¿esz u¿yæ pliku Makefile, który pochodzi od
czcionki, aby zainstalowaæ czcionkê w odpowiednim miejscu.
Автор
Medeyaaa
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
23
Размер файла
33 Кб
Теги
options
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа