close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PNG

код для вставкиСкачать
PNG.txt dla Tux Paint
Tux Paint - Prosty program do rysowania dla dzieci.
Copyright 2005 by Bill Kendrick i inni
bill@newbreedsoftware.com
http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint/
27 czerwca 2002 - 9 marca 2005
O PNG
----------
PNG to (ang. Portable Network Graphics) to format plików graficznych.
To otwarty standard, nie obci¹¿ony przez prawo patentowe (jak np. GIF).
To format o du¿ej kompresji (chocia¿ nie jest to kompresja stratna jak
np. JPEG - dziêki stratnej kompresji pliki s¹ du¿o mniejsze, ale tak zapisany obraz ma "artefakty") i obs³uguje 24-bitow¹ g³êbie kolorów (16,7 milionów kolorów) oraz tzw. "kana³ alfa" - dziêki temu ka¿dy piksel
mo¿e mieæ ro¿ny stopieñ przezroczystoœci.
Aby dowiedzieæ siê wiêcej, odwiedŸ: http://www.libpng.org/ Te cechy (otwartoœæ standardu, brak utraty jakoœci obrazu, kompresja,
przezroczystoœæ) spowodowa³y, ¿e to najlepszy wybór dla Tux Paint. (Obs³uga formatu PNG w Tux Paint opiera siê na bibliotece Open Source
SDL_Image, która to z kolei opiera siê na bibliotece libPNG).
Wsparcie dla wielu kolorów zachowuje fotograficzn¹ jakoœæ "pieczêtowanych"
obrazów które maj¹ byæ u¿yte w Tux Paint, a przezroczystoœæ zachowuje
wysokiej jakoœci "poci¹gniecia pêdzlem".
Jak stworzyæ PNG
-----------------
Poni¿ej jest bardzo _krótki_ opis sposobów stworzenia PNG lub
konwersji instniej¹cych obrazów do formatu PNG.
U¿ytkownicy Linux/Unix
----------------------
GIMP
----
GIMP (skrót od ang. "GNU Image Manipulation Program") to najlepsze narzêdzie, którym mo¿na stworzyæ obraz PNG, aby u¿yæ go w Tux Paint. To wysokiej jakoœci program open source do tworzenia i edycji obrazu.
Prawdopodobnie jest ju¿ zainstalowany w twoim systemie Linux. Jeœli nie,
prawie zawsze znajduje siê na instalacyjnym CD lub w internecie, na stronie
twojej dystrybucji. Jeœli nie, odwiedŸ:
http://www.gimp.org/
Krita
-----
Krita to aplikacja do rysowania i edycji obrazu dla KOffice.
http://koffice.kde.org/krita/
NetPBM
------
Narzêdzia Portable Bitmap (znane pod wspóln¹ nazw¹ jako "NetPBM") to zbiór narzêdzi open source, wywo³ywanych z lini poleceñ, które konwertuj¹ z i na
ró¿ne formaty, w³¹czaj¹c GIF, TIFF, BMP, PNG i wiele innych.
UWAGA:Formaty NetPBM (Portable Bitmap: PBM,Portable Greymap: PGM,
Portable Pixmap: PPM, Portable Any Map: PNM) nie obs³uguj¹ kana³u alfa,
wiêc jakiekolwiek dane o przezroczystoœci (np.w pliku GIF) zostan¹ utracone!
U¿yj GIMPa!
Prawdopodobnie jest ju¿ zainstalowany w twoim systemie Linux. Jeœli nie,
prawie zawsze znajduje siê na instalacyjnym CD lub w internecie, na stronie
twojej dystrybucji. Jeœli nie, odwiedŸ:
http://netpbm.sourceforge.net/
cjpeg/djpeg
-----------
Program wywo³ywany z lini poleceñ: "cjpeg" i "djpeg" konwertuje pomiêdzy
formatem NetPBM Portable Any Map (PNM) i JPEG.
Prawdopodobnie jest ju¿ zainstalowany w twoim systemie Linux. (W Debianie jest on dostêpny w pakiecie "libjpeg-progs".)Jeœli nie,
prawie zawsze znajduje siê na instalacyjnym CD lub w internecie, na stronie
twojej dystrybucji. Jeœli nie, odwiedŸ:
ftp://ftp.uu.net/graphics/jpeg/
U¿ytkownicy Windows
-------------
The Gimp
http://www.gimp.org/~tml/gimp/win32/
Canvas (Deneba)
http://www.deneba.com/products/canvas8/default2.html
CorelDRAW (Corel)
http://www.corel.com/
Fireworks (Macromedia)
http://macromedia.com/software/fireworks/
Illustrator (Adobe)
http://www.adobe.com/products/illustrator/main.html
Paint Shop Pro (Jasc)
http://www.jasc.com/products/psp/
Photoshop (Adobe)
http://www.adobe.com/products/photoshop/main.html
PIXresizer (Bluefive software)
http://bluefive.pair.com/pixresizer.htm
U¿ytkownicy Macintosh`a
---------------
Canvas (Deneba)
http://www.deneba.com/products/canvas8/default2.html
CorelDRAW (Corel)
http://www.corel.com/
Fireworks (Macromedia)
http://macromedia.com/software/fireworks/
GraphicConverter (Lemke Software)
http://www.lemkesoft.de/us_gcabout.html
Illustrator (Adobe)
http://www.adobe.com/products/illustrator/main.html
Photoshop (Adobe)
http://www.adobe.com/products/photoshop/main.html
Wiêcej informacji:
----------
Na stronie libPNG jest spis edytorów obrazów, które obs³uguj¹ format PNG :
http://www.libpng.org/pub/png/pngaped.html
http://www.libpng.org/pub/png/pngapcv.html
Автор
Medeyaaa
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
11
Размер файла
5 Кб
Теги
png
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа