close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

COPYING

код для вставкиСкачать
 GNU General Public License
----------------------------------------------------------------------
This is an unofficial translation of the GNU General Public License into
Swedish. It was not published by the Free Software Foundation, and does
not legally state the distribution terms for software that uses the GNU
GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we
hope that this translation will help Swedish speakers understand the GNU
GPL better.
----------------------------------------------------------------------
Innehaall
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
BAKGRUND
VILLKOR FO:R ATT KOPIERA, DISTRIBUERA OCH A:NDRA PROGRAMVARAN
METOD FO:R ATT ANVA:NDA DESSA VILLKOR
----------------------------------------------------------------------
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
O:versa:ttning:
Mikael Pawlo
Stockholm aar 2001 version 3.1 (2001-01-06)
mikael@pawlo.com
http://www.gnuheter.com/
http://www.pawlo.com
Aktuell version av detta dokument finns alltid under:
http://www.algonet.se/~mpawlo/gnugpl2.html
/. A:ndringar sedan fo:rra versionen: korrekturra:ttningar har skett i
hela dokumentet. Ett sa:rskilt tack till Urban Koistinen
<epi@post.netlink.se> samt Anders Lindba:ck <anders@igiro.se> som bidragit
med genomgripande och maanga kommentarer och fo:rslag paa fo:rba:ttringar
./
O:versa:ttningen fo:ljer skrivningarna i det amerikanska originalet saa
laangt som mo:jligt. I de fall avvikelser fo:religger har de gjorts fo:r
att bibehaalla den juridiska lydelsen snarare a:n spraakliga. Va:nligen
anva:nd detta dokument i fo:rsta hand som va:gledning och nyttja
originaldokumentet fo:r licensiering. O:versa:ttningen har skett med
Richard M Stallmans goda minne, men a:r inte en vidimerad o:versa:ttning.
Senaste versionen av originalet finns alltid under http://www.gnu.org/
Var och en a:ger kopiera och distribuera exakta kopior av detta
licensavtal, men att a:ndra det a:r inte tillaatet.
BAKGRUND
De flesta programvarulicenser a:r skapade fo:r att ta bort din frihet att
a:ndra och dela med dig av programvaran. GNU General Public License a:r
tva:rtom skapad fo:r att garantera din frihet att dela med dig av och
fo:ra:ndra fri programvara -- fo:r att fo:rsa:kra att programvaran a:r fri
fo:r alla dess anva:ndare.
Denna licens [General Public License] anva:nds fo:r de flesta av Free
Software Foundations programvaror och fo:r alla andra program vars
upphovsma:n anva:nder sig av General Public License. (Viss programvara
fraan Free Software Foundation anva:nder ista:llet GNU Library General
Public License.) Du kan anva:nda licensen fo:r dina program.
Na:r vi talar om fri programvara syftar vi paa frihet och inte paa pris.
Vaara [General Public License-] licenser a:r skapade fo:r att garantera
din ra:tt distribuera och sprida kopior av fri programvara (och ta betalt
fo:r denna tja:nst om du o:nskar), att garantera att du faar ka:llkoden
till programvaran eller kan faa den om du saa o:nskar, att garantera att
du kan a:ndra och modifiera programvaran eller anva:nda dess delar i ny
fri programvara samt slutligen att garantera att du a:r medveten om dessa
ra:ttigheter.
Fo:r att skydda dina ra:ttigheter, maaste vi begra:nsa var och ens
mo:jlighet att hindra dig fraan att anva:nda dig av dessa ra:ttigheter
samt fraan att kra:va att du ger upp dessa ra:ttigheter. Dessa
begra:nsningar motsvaras av en fo:rpliktelse fo:r dig om du distribuerar
kopior av programvaran eller om du a:ndrar eller modifierar programvaran.
Om du exempelvis distribuerar kopior av en fri programvara, oavsett om du
go:r det gratis eller mot en avgift, maaste du ge mottagaren alla de
ra:ttigheter du sja:lv har. Du maaste ocksaa tillse att mottagaren faar
ka:llkoden eller kan faa den om mottagaren saa o:nskar. Du maaste ocksaa
visa dessa licensvillkor fo:r mottagaren saa att mottagaren ka:nner till
sina ra:ttigheter.
Vi skyddar dina ra:ttigheter i tvaa steg: (1) upphovsra:tt till
programvaran och (2) dessa licensvillkor som ger dig ra:tt att kopiera,
distribuera och eller a:ndra programvaran.
Fo:r varje upphovsmans sa:kerhet och vaar sa:kerhet vill vi fo:r
tydlighets skull klargo:ra att det inte la:mnas naagra garantier fo:r
denna fria programvara. Om programvaran fo:ra:ndras av naagon annan a:n
upphovsmannen vill vi klargo:ra fo:r mottagaren att det som mottagaren har
a:r inte originalversionen av programvaran och att fo:ra:ndringar av och
felaktigheter i programvaran inte skall belasta den ursprunglige
upphovsmannen.
Slutligen skall det sa:gas att all fri programvara sta:ndigt hotas av
mjukvarupatent. Vi vill undvika att en distributo:r [eller
vidareutvecklare] av fri programvara individuellt skaffar patentlicenser
till programvaran och da:rmed go:r programvaran till fo:remaal fo:r
a:gandera:tt. Fo:r att undvika detta har vi gjorde det tydligt att
samtliga mjukvarupatent maaste registreras fo:r allas fria anva:ndning
eller inte registreras alls.
[Det a:r alltsaa fraagan om att en distributo:r skulle kunna avtala med
patentra:ttsinnehavare om att distributo:rens kunder skulle faa ra:tt att
anva:nda sig av tekniken som patentet ga:ller. Problemet a:r daa om
ra:tten a:r begra:nsad till dem.]
Ha:r nedan fo:ljer licensvillkoren fo:r att kopiera, distribuera och
a:ndra programvaran.
VILLKOR FO:R ATT KOPIERA, DISTRIBUERA OCH A:NDRA PROGRAMVARAN
0. Dessa licensvillkor ga:ller varje programvara eller annat verk som
innehaaller en ha:nvisning till dessa licensvillkor da:r
upphovsra:ttsinnehavaren stadgat att programvaran kan distribueras enligt
[General Public License] dessa villkor. "Programvaran" enligt nedan syftar
paa varje saadan programvara eller verk och "Verk baserat paa
Programvaran" syftar paa antingen Programvaran eller paa derivativa verk,
saasom ett verk som innehaaller Programvaran eller en del av Programvaran,
antingen en exakt kopia eller en a:ndrad kopia och/eller o:versatt till
ett annat spraak. (O:versa:ttningar ingaar nedan utan begra:nsningar i
begreppet "fo:ra:ndringar", "fo:ra:ndra" samt "a:ndringar" eller
"a:ndra".) Varje licenstagare bena:mns som "Du".
AAtga:rder utom kopiering, distribution och a:ndringar ta:cks inte av
dessa licensvillkor. Anva:ndningen av Programvaran a:r inte begra:nsad och
resultatet av anva:ndningen av Programvaran ta:cks endast av dessa
licensvillkor om resultatet utgo:r ett Verk baserat paa Programvaran
(oberoende av att det skapats av att programmet ko:rts). Det beror paa vad
Programvaran go:r.
1. Du a:ger kopiera och distribuera exakta kopior av Programvarans
ka:llkod saasom Du mottog den, i alla medier, fo:rutsatt att Du tydligt
och paa ett ska:ligt sa:tt paa varje exemplar fa:ster en riktig
upphovsra:ttsklausul och garantiavsa:gelse, vidhaaller alla ha:nvisningar
till dessa licensvillkor och till alla garantiavsa:gelser samt att till
alla mottagaren av Programvaran ge en kopia av dessa licensvillkor
tillsammans med Programvaran.
Du a:ger utta en avgift fo:r mekaniseringen [att fysiskt fa:sta
Programvaran paa ett medium, saasom en diskett eller en CD-ROM-skiva]
eller o:verfo:ringen av en kopia och du a:ger erbjuda en garanti fo:r
Programvaran mot en avgift.
2. Du a:ger a:ndra ditt exemplar eller andra kopior av Programvaran eller
naagon del av Programvaran och da:rmed skapa ett Verk baserat paa
Programvaran, samt att kopiera och distribuera saadana fo:ra:ndrade
versioner av Programvaran eller verk enligt villkoren i paragraf 1 ovan,
fo:rutsatt att du ocksaa uppfyller fo:ljande villkor:
a) Du tillser att de fo:ra:ndrade filerna har ett tydligt meddelande som
bera:ttar att Du a:ndrat filerna samt vilket datum dessa a:ndringar
gjordes.
b) Du tillser att alla verk som du distribuerar eller offentliggo:r som
till en del eller i sin helhet innehaaller eller a:r ha:rlett fraan
Programvaran eller en del av Programvaran, licensieras i sin helhet, utan
kostnad till tredje man enligt dessa licensvillkor.
c) Om den fo:ra:ndrade Programvaran i sitt normala utfo:rande kan utfo:ra
interaktiv kommandon na:r det ko:rs, maaste Du tillse att na:r Programmet
startas skall det skriva ut eller visa, paa ett enkelt tillga:ngligt
sa:tt, ett meddelande som tydligt och paa ett ska:ligt sa:tt paa varje
exemplar fa:ster en riktig upphovsra:ttsklausul och garantiavsa:gelse
(eller i fo:rekommande fall ett meddelande som klargo:r att du
tillhandahaaller en garanti) samt att mottagaren a:ger distribuera
Programvaran enligt dessa licensvillkor samt bera:tta hur mottagaren kan
se dessa licensvillkor. (Fraan denna skyldighet undantas det fall att
Programvaran fo:rvisso a:r interaktiv, men i sitt normala utfo:rande inte
visar ett meddelande av denna typ. I saadant fall beho:ver Verk baserat
Programvaran inte visa ett saadant meddelande som na:mns ovan.)
Dessa krav ga:ller det fo:ra:ndrade verket i dess helhet. Om
identifierbara delar av verket inte ha:rro:r fraan Programvaran och
ska:ligen kan anses vara fristaaende och sja:lvsta:ndiga verk i sig, daa
skall dessa licensvillkor inte ga:lla i de delarna na:r de distribueras
som egna verk. Men om samma delar distribueras tillsammans med en helhet
som innehaaller verk som ha:rro:r fraan Programvaran, maaste
distributionen i sin helhet ske enligt dessa licensvillkor.
Licensvillkoren skall i saadant fall ga:lla fo:r andra licenstagare fo:r
hela verket och saalunda till alla delar av Programvaran, oavsett vem som
a:r upphovsman till vilka delar av verket.
Denna paragraf skall saalunda inte tolkas som att anspraak go:rs paa
ra:ttigheter eller att ifraagasa:tta Dina ra:ttigheter till programvara
som skrivits helt av Dig. Syftet a:r att tillse att ra:tten att
kontrollera distributionen av derivativa eller samlingsverk av
Programvaran.
Fo:rekomsten av ett annat verk paa ett lagringsmedium eller samlingsmedium
som innehaaller Programvaran eller Verk baserat paa Programvaran leder
inte till att det andra verket omfattas av dessa licensvillkor.
3. Du a:ger kopiera och distribuera Programvaran (eller Verk baserat paa
Programvaran enligt paragraf 2) i objektkod eller i ko:rbar form enligt
villkoren i paragraf 1 och paragraf 2 fo:rutsatt att Du ocksaa go:r en av
fo:ljande saker:
a) Bifogar den kompletta ka:llkoden i maskinla:sbar form, som maaste
distribueras enligt villkoren i paragraf 1 och 2 paa ett medium som i
allma:nhet anva:nds fo:r utbyte av programvara, eller
b) Bifogar ett skriftligt erbjudande, med minst tre aars giltighet, att ge
tredje man, mot en avgift som ho:gst uppgaar till Din kostnad att utfo:ra
fysisk distribution, en fullsta:ndig kopia av ka:llkoden i maskinla:sbar
form, distribuerad enligt villkoren i paragraf 1 och 2 paa ett medium som
i allma:nhet anva:nds fo:r utbyte av programvara, eller
c) Bifogar det skriftligt erbjudande Du fick att erhaalla ka:llkoden.
(Detta alternativ kan endast anva:ndas fo:r icke-kommersiell distribution
och endast om Du erhaallit ett program i objektkod eller ko:rbar form med
ett erbjudande i enlighet med b ovan.)
Ka:llkoden fo:r ett verk avser den form av ett verk som a:r att fo:redra
fo:r att go:ra fo:ra:ndringar av verket. Fo:r ett ko:rbart verk avser
ka:llkoden all ka:llkod fo:r moduler det innehaaller, samt alla
tillho:rande gra:nssnittsfiler, definitioner, scripts fo:r att kontrollera
kompilering och installation av den ko:rbara Programvaran. Ett undantag
kan dock go:ras fo:r saadant som normalt distribueras, antingen i bina:r
form eller som ka:llkod, med huvudkomponterna i operativsystemet
(kompliator, ka:rna och saa vidare) i vilket den ko:rbara programvaran
ko:rs, om inte denna komponent medfo:ljer den ko:rbara programvaran.
Om distributionen av ko:rbar Programvara eller objektkod go:rs genom att
erbjuda tillgaang till att kopiera fraan en besta:md plats, daa skall
motsvarande tillgaang till att kopiera ka:llkoden fraan samma plats
ra:knas som distribution av ka:llkoden, a:ven om trejde man inte beho:ver
kopiera ka:llkoden tillsammans med objektkoden.
4. Du a:ger inte kopiera, a:ndra, licensiera eller distribuera
Programvaran utom paa dessa licensvillkor. All o:vrig kopiering,
a:ndringar, licensiering eller distribution av Programvaran a:r ogiltig
och kommer automatiskt medfo:ra att Du fo:rlorar Dina ra:ttigheter enligt
dessa licensvillkor. Tredje man som har mottagit kopior eller ra:ttigheter
fraan Dig enligt dessa licensvillkor kommer dock inte att fo:rlora sina
ra:ttigheter saa la:nge de fo:ljer licensvillkoren.
5. Du aala:ggs inte att acceptera licensvillkoren, daa du inte har skrivit
under detta avtal. Du har dock ingen ra:tt att a:ndra eller distribuera
Programvaran eller Verk baserat paa Programvaran. Saadan verksamhet a:r
fo:rbjuden i lag om du inte accepterar och fo:ljer dessa licensvillkor.
Genom att a:ndra eller distribuera Programvaran (eller verk baserat paa
Programvaran) visar du med genom ditt handlande att du accepterar
licensvillkoren och alla villkor fo:r att kopiera, distribuera eller
a:ndra Programvaran eller Verk baserat paa Programvaran.
6. Var gaang du distributerar Progamvaran (eller Verk baserat paa
Programvaran), kommer mottagaren per automatik att faa en licens fraan den
fo:rsta licensgivaren att kopiera, distribuera eller a:ndra Programvaran
enligt dessa licensvillkor. Du a:ger inte aala:gga mottagaren naagra andra
restriktioner a:n de som fo:ljer av licensvillkoren. Du a:r inte skyldig
att tillse att tredje man fo:ljer licensvillkoren.
7. Om Du paa grund av domstols dom eller anklagelse om patentintraang
eller paa grund av annan anledning (ej begra:nsat till patentfraagor), Du
faar villkor (oavsett om de kommer via domstols dom, avtal eller paa annat
sa:tt) som strider mot dessa licensvillkor saa fraantar de inte Dina
fo:rpliktelser enligt dessa licensvillkor. Om du inte kan distribuera
Programvaran och samtidigt uppfylla licensvillkor och andra skyldigheter,
faar du som en konsekvens inte distribuera Programvaran. Om exempelvis ett
patent go:r att Du inte distribuera Programvaran fritt till alla de som
mottager kopior direkt eller indirekt fraan Dig, saa maaste Du helt sluta
distribuera Programvaran.
Om delar av denna paragraf fo:rklaras ogiltig eller annars inte kan
verksta:llas skall resten av paragrafen a:ga fortsatt giltighet och
paragrafen i sin helhet a:ga fortsatt giltighet i andra sammanhang.
Syftet med denna paragraf a:r inte att fo:rmaa Dig att begaa
patentintraang eller att begaa intraang i andra ra:ttigheter eller att
fo:rmaa Dig att betrida giltigheten i saadana ra:ttigheter. Denna paragraf
har ett enda syfte, vilket a:r att skydda distributionssystemet fo:r fri
programvara vilket go:rs genom anva:ndandet av dessa licensvillkor.
Maanga har bidragit till det stora utbudet av programvara som distribueras
med hja:lp av dessa licensvillkor och den fortsatta giltigheten och
anva:ndningen av detta system, men det a:r upphovsmannen sja:lv som maaste
besluta om han eller hon vill distribuera Programvaran genom detta system
eller ett annat och en licenstagare kan inte tvinga en upphovsman till ett
annat beslut.
Denna paragraf har till syfte att sta:lla det utom tvivel vad som anses
fo:lja av resten av dessa licensvillkor.
8. Om distributionen och/eller anva:ndningen av Programvaran a:r
begra:nsad i vissa la:nder paa grund av patent eller upphovsra:ttsligt
skyddade gra:nssnitt kan upphovsmannen till Programvaran la:gga till en
geografisk spridningsklausul, enligt vilken distribution a:r tillaaten i
la:nder fo:rutom dem i vilket det a:r fo:rbjudet. Om saa a:r fallet kommer
begra:nsningen att utgo:ra en fullva:rdig del av licensvillkoren.
9. The Free Software Foundation kan offentliggo:ra a:ndrade och/eller nya
versioner av the General Public License fraan tid till annan. Saadana nya
versioner kommer i sin helhet att paaminna om nuvarande version av the
General Public License, men kan vara a:ndrade i detaljer fo:r att behandla
nya problem eller go:ra nya o:verva:ganden.
Varje version ges ett sa:rskiljande versionsnummer. Om Programvaran
specificerar ett versionsnummer av licensvillkoren samt "alla senare
versioner" kan Du va:lja mellan att fo:lja dessa licensvillkor eller
licensvillkoren i alla senare versioner offentliggjorda av the Free
Software Foundation. Om Programvaran inte specificerar ett versionnummer
av licensvillkoren kan Du va:lja fritt bland samtliga versioner som
naagonsin offentligjorts.
10. Om du vill anva:nda delar av Programvaran i annan fri programvara som
distribueras enligt andra licensvillkor, bega:r tillstaand fraan
upphovsmannen. Fo:r Programvaran var upphovsra:tt innehas av Free Software
Foundation, tillskriv Free Software Foundation, vi go:r ibland undantag
fo:r detta. Vaart beslut grundas paa vaara tvaa maal att bibehaalla den
fria statusen av alla verk som ha:rleds fraan vaar Programvara och
fra:mjandet av att dela med sig av och aateranva:nda mjukvara i
allma:nhet.
INGEN GARANTI
11. DAA DENNA PROGRAMVARA LICENSIERAS UTAN KOSTNAD GES INGEN GARANTI FO:R
PROGRAMMET, UTOM SAADAN GARANTI SOM MAASTE GES ENLIGT TILLA:MPLIG LAG.
FO:RUTOM DAA DET UTTRYCKS I SKRIFT TILLHANDAHAALLER
UPPHOVSRA:TTSINNEHAVAREN OCH/ELLER ANDRA PARTER PROGRAMMET "I BEFINTLIGT
SKICK" ("AS IS") UTAN GARANTIER AV NAAGRA SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFO:RSTAADDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRA:NSAT TILL, UNDERFO:RSTAADDA
GARANTIER VID KO:P OCH LA:MPLIGHET FO:R ETT SA:RSKILT A:NDAMAAL. HELA
RISKEN FO:R KVALITET OCH ANVA:NDBARHET BA:RS AV DIG. OM PROGRAMMET SKULLE
VISA SIG HA DEFEKTER SKALL DU BA:RA ALLA KOSTNADER FO:R FELETS
AVHJA:LPANDE, REPARATIONER ELLER NO:DVA:NDIG SERVICE.
12. INTE I NAAGOT FALL, UTOM NA:R DET GA:LLER ENLIGT TILLA:MPLIG LAG ELLER
NA:R DET O:VERENSKOMMITS SKRIFTLIGEN, SKALL EN UPPHOVSRA:TTSINNEHAVARE
ELLER ANNAN PART SOM A:GER A:NDRA OCH/ELLER DISTRIBUERA PROGRAMVARAN
ENLIGT OVAN, VARA SKYLDIG UTGE ERSA:TTNING FO:R SKADA DU LIDER, INKLUSIVE
ALLMA:N, DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM FO:LJER PAA GRUND AV ANVA:NDNING
ELLER OMO:JLIGHET ATT ANVA:NDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRA:NSAT
TILL FO:RLUST AV DATA OCH INFORMATION ELLER DATA OCH INFORMATION SOM
FRAMSTA:LLTS FELAKTIGT AV DIG ELLER TREDJE PART ELLER FEL DA:R PROGRAMMET
INTE KUNNAT KO:RAS SAMTIDIGT MED ANNAN PROGRAMVARA), A:VEN OM EN SAADAN
UPPHOVSRA:TTSINNEHAVAREN ELLER ANNAN PART UPPLYSTS OM MO:JLIGHETEN TILL
SAADAN SKADA.
SLUT PAA LICENSVILLKOR
METOD FO:R ATT ANVA:NDA DESSA VILLKOR
Om du utvecklar ett nytt program och vill att det skall vara av sto:rsta
mo:jliga nytta fo:r allma:nheten a:r det ba:sta du kan go:ra att go:ra
programmet till fri programvara som var och en kan maangfaldiga och a:ndra
enligt dessa villkor.
Fo:r att uppnaa detta skall du la:gga till fo:ljande text till programmet.
Det a:r sa:krast att la:gga dem i bo:rjan av varje ka:llkodsfil fo:r att
tillse att du med o:verlaatelser avsaknaden av garantiaatagande och varje
fil skall minst ha "copyright"-raderna och en la:nk till var anva:ndaren
hittar hela licensen.
En rad fo:r att bera:tta programmets namn och en beskrivning av vad det
go:r [min kommentar: ha:r menar Richard M Stallman att ni skall info:ra en
saadan rad paa egen hand, da:refter info:rs nedanstaaende text].
Copyright (C) yyyy upphovsmannens namn [yyyy ersa:tts med aartal fo:r
programmets skapande]
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along
with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
La:gg ha:r in information om hur anva:ndaren naar dig per e-post och
vanlig post.
Om ditt program a:r interaktivt visa fo:ljande fo:r anva:ndaren na:r
programmet startas i interaktivt la:ge:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type `show c' for details.
Kommandot "show w" respektive "show c" skall visa tilla:mpliga delar av
General Public License. Du kan givetvis anva:nda andra kommandon a:n "show
w" och "show c" det kan till och med ro:ra sig om musklick eller menyval,
anva:nd det som passar till programmet.
Om du arbetar som programmerare skall din arbetsgivare eller din skola
skriva under en "copyright disclaimer" fo:r programmet om det a:r
no:dva:ndigt. Ha:r a:r ett exempel, a:ndra namnen:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
Denna General Public License tillaater inte att du inkorperar ditt program
i icke-fri programvara. Om du utvecklar subrutiner eller programbibliotek
kan det vara la:mpligt att tillaata la:nkning till icke-fri programvara.
Om du vill go:ra detta bo:r du ista:llet fo:r denna licens anva:nda GNU
Library General Public License.
----------------------------------------------------------------------
O:versa:ttningen publicerades ursprungligen paa www.gnuheter.com's
webbplats 07/11/2000. Uppdateringar har skett sedan dess.
----------------------------------------------------------------------
Det ha:r dokumentet har laddats
gaanger sedan den 07/11/2000.
----------------------------------------------------------------------
Feel free to send any suggestions and comments to: mikael@pawlo.com.
Автор
Medeyaaa
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
14
Размер файла
23 Кб
Теги
copying
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа