close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

0868651 82080 kapirulina s l cikavo vivchaemo geografiyu igri konkursi zma

код для вставкиСкачать
Книга скачана с сайта http://e� kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги»
Бібліотека журналу «Географія» Серію засновано в 2004 році
Харків Видавнича група «Основа» 2010
© Капіруліна С. Л., упорядкування, 2010
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2010
ISBN 978-617-00-0757-5
УДК 37.016
ББК 74.262.6
У збірнику представлені розробки позакласних заходів з геогра-
фії. Матеріали посібника можуть бути використані під час проведення тижнів географії в школі, на уроках та в процесі гурткової роботи.
Для вчителів географії, керівників гуртків, студентів ВНЗ.
ISBN 978-617-00-0757-5.
Ц59
Цікаво вивчаємо географію. Ігри, конкурси, змаган-
ня / Автор-упоряд. С. Л. Капіруліна. — Х.: Вид. група «Основа», 2010. — 110, [2] с. — (Б-ка журн. «Геогра-
фія». Вип. 12 (84)).
УДК 37.016
ББК 74.262.6 Ц59
Зміст
ВСТУп ...............................................4
КрАїНА «ВОДОГрАй» .................................10
рІДНиМ КрАєМ ......................................15
ЛиЦАрІ ГеОГрАфІї ..................................22
ЛІТерАТУрНА ГеОГрАфІя ............................27
БрейН-риНГ ........................................30
НАВКОЛОСВІТНя пОДОрОж ..........................34
ЦІКАВе прО МАТериКи ТА ОКеАНи ..................42
пІЗНАй СВІТ.........................................45
ДВА КОрАБЛІ ........................................52
СХАМеНІТьСя, ЛюДи, ще Не пІЗНО ..................56
УЛюБЛеНА ГеОГрАфІя ..............................66
еКОЛОГІчНий ОЛІМп ................................71
КОриСНІ КОпАЛиНи УКрАїНи .......................75
пОДОрОж УКрАїНОю ................................78
УКрАїНА — рІДНА КрАїНА ...........................83
прО щО рОЗпОВІДАюТь НАЗВи КрАїН СВІТУ ..........87
КиТАй ..............................................91
Ми пІЗНАєМО япОНІю ..............................98
ЛІТерАТУрА ........................................109
ВстУп
Нестандартні уроки та позакласна робота з географії поклика-
ні розвивати пізнавальний інтерес учнів до науки, пидсилювати бажання дізнатися більше, ніж це може дати сучасна шкільна про-
грама з географії. Такими засобами вчитель звертає увагу учнів на цікавий навколишній світ, процеси і проблеми, що нас оточують, виховує дбайливого господаря на своїй землі, вчить навичкам са-
моосвіти, самовдосконалення, саморозвитку.
У шкільній практиці поширені найрізноманітніші засоби, ме-
тоди і форми організації навчання, що сприяють активізації пізна-
вальної та творчої діяльності учнів. Звичайно ігрові форми і за-
соби навчання повинні враховувати вікові особливості й здібності учнів, мати особистісно-орієнтовну спрямованість, бути заходами не заради заходів, а заради розвитку і формування в учнів пев-
них знань, умінь та навичок. Ігровий рівень повинен мати творчу спрямованість на оволодіння новими знаннями і враховувати ті знання, що вже мають учні.
різноманітні цікаві запитання і завдання, вікторини й вечори, розвивальні та пізнавальні ігри допомагають учителю географії зробити предмет цікавим для учнів. В іграх діти розвивають уяву, кмітливість, спостережливість, винахідливість, вчаться логічно міркувати. У колективній грі майже завжди є елемент змагання (хто швидше правильно відповість, хто більше знає, хто дасть най-
повнішу відповідь тощо), а отже, є наполегливість, розвивається увага. За висловом А. Макаренка, «у кожній хорошій грі є на-
самперед творче зусилля та зусилля думки».
Дуже важливо не нав’язувати дітям, а непомітно ввести їх у гру, що вимагає від учителя додаткових зусиль і педагогічної майстерності. Саме під час гри будуються невимушені стосунки між учнем і учителем, якщо учитель орієнтований не лише на шкільний предмет географії та на функції учня, а й на особистість дитини загалом. підготовка до проведення та організація гри від-
бувається у кілька етапів.
Етап 1. підготовчий:
визначення навчальної мети гри, тобто конкретних знань, y
умінь, навичок, яких має набути школяр під час неї;
вибір навчальної ситуації, що характеризується правдоподіб- y
ністю та реальністю закладеної у ній навчальної проблеми і ви-
5
Вступ
значенням її складності — гра має відповідати рівню підготов-
ки і віковим особливостям учнів, що беруть у ній участь;
поділ гри на фрагменти з визначенням мети, прийомів і дій y
кожної з її частин;
розробка правил гри, в яких визначається роль кожного грав- y
ця, встановлюється момент початку гри та її кінець, кількість ходів, фіксування результатів на окремих етапах, підведення підсумків тощо;
складання сюжету, на основі якого розробляється сценарій y
проведення гри.
Етап 2. Організація гри:
повідомлення (заздалегідь) теми майбутньої гри; y
обрання ведучих, відповідальних за проведення гри, її під- y
готовку, оформлення, унаочнення, відео- та аудіоматеріали тощо. Вони вивчають правила гри, готують повідомлення, відпрацьовують окремі фрагменти, розробляють варіанти ре-
зультатів тощо.
Етап 3. проведення гри. Методика проведення гри не є усталеною і допускає самови-
раження учнів, може мати довільну мотивацію.
Етап 4. Аналіз результатів гри. Головна роль на цьому етапі належить учителю: він допомагає учням систематизувати опрацьований та вивчений під час гри ма-
теріал, ідеї, думки, висловлені учасниками гри; визнає, чого вони навчилися, коректує та конкретизує загальну думку. Одночасно закріплюються теоретичні положення, засвоєні учнями раніше.
проведення предметного тижня географії має на меті підсилен-
ня інтересу до географії як однієї з найбільш інтегративних наук, що розвиває світогляд дитини, розширює та поглиблює знання учнів, стимулює подальший розвиток їх пізнавальної діяльності, сприяє самостійному пошуку додаткової інформації з предмета.
Заходи предметного географічного тижня охоплюють учнів усіх шкільних паралелей і плануються з урахуванням їхніх ві-
кових та психологічних особливостей. Зазвичай краще за все пла-
нувати проведення тижня географії в другому півріччі, коли учні уже здобули певну суму знань з курсу, що вивчається в цьому навчальному році.
Наприклад, можливий такий варіант його проведення. п’ятикласники дуже охочі до художньої творчості, тому їм про-
понуємо проявити себе в конкурсі малюнків на тему «Земля у нас одна» або «чом, чом, земле моя, так люба ти мені?», «я пізнаю Землю», «Мій край — моя Земля», «я люблю подорожувати» 6
Цікаво вивчаємо географію
тощо, підсумки якого підбиваються наприкінці предметного тижня. Автори найкращих малюнків отримують призи та пода-
рунки.
Шестикласники, які з початку навчального року до квітня вже здобули неабиякі знання із загальної географії, можуть узя-
ти участь у шкільній олімпіаді, турнірі, конкурсі юних знавців географії або вікторині. Найважливішим результатом вивчення географії в 6-му класі є вміння учнів розуміти географічну карту і користуватися нею. Тому декілька завдань мають лише практич-
не спрямування: визначення за картою географічних координат та абсолютних висот окремих точок земної поверхні, відстаней за допомогою масштабу, пошук точок за відомими координатами, визначення напрямків за градусною сіткою, завдання з викорис-
танням компаса. З метою проведення реклами курсу географії 7-го класу «Географія материків і океанів» учням 6-х класів можна запропонувати літературно-історично-музичну композицію «На-
вколосвітня подорож» тощо.
У паралелі 7-х класів можна провести брейн-ринг (гру-
змагання) з «Географії материків та океанів». Вікторини скла-
даються із запитань з програмного матеріалу за 5–7 класи та за-
питань на загальну ерудицію. Заслуженою винагородою для учас-
ників гри та найактивніших глядачів є завойовані в «запеклій боротьбі» високі оцінки з географії, призи та подарунки.
Для восьмикласників, які вивчають фізичну географію Укра-
їни, проводимо слайд-подорожі в Кримські гори та Карпати, ет-
нографічну композицію свята «Масляна», екскурсію до краєзнав-
чого музею тощо.
Дев’ятикласники завершують вивчення шкільного курсу гео-
графії України. У цій паралелі варто провести вікторину «Укра-
їна — рідна країна», яка містить запитання з фізичної та еконо-
мічної України, дає змогу учням виявити здобуті протягом двох років знання. Об’єднавши учнів восьмих та дев’ятих класів, мож-
на провести урок-конференцію з екологічних проблем України.
Одним із варіантів конкурсної програми для 10-х класів, що вивчають економічну і соціальну географію світу, може бути вік-
торина «Країнами і континентами», телеміст із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
До тижня географії можна приурочити відвідання одинад-
цятикласниками лекції «Людина і Всесвіт» в планетарії тощо.
Для учнів 5–10 класів заздалегідь оголошується конкурс на краще оформлення контурної карти, підсумки якого можна підвес-
ти під час тижня географії, провівши виставку найкращих робіт.
7
Вступ
Заходи, що проводяться в школі під час тижня географії, є різ-
номанітними і варіюються з року в рік. перед початком тижня обов’язково вивішується план його проведення, а після закін-
чення оголошуються підсумки та переможці всіх ігор, змагань і конкурсів.
Окрім того, в кабінеті географії можна оформити стіннівку з вікториною «що? Де? Коли?», відповіді на яку протягом те-
матичного тижня учні можуть складати у спеціальну скриньку, а заздалегідь призначене журі наприкінці тижня визначить кра-
щих учасників вікторини.
предметні тижні з географії завжди викликають щиру заці-
кавленість учнів усіх класів. Методичним підґрунтям успіху є:
залучення учнів усіх паралелей до участі в заходах тижня; y
проведення більшості заходів у вигляді конкурсів та зма- y
гань;
підбір конкурсних програм, лекцій та інших заходів відповід- y
но до навчальних програм і згідно з віковими психологічними особливостями учнів;
заохочення та стимулювання учасників і переможців кон- y
курсів (із залученням до цього батьківської громадськості та спонсорів). Добре продуманий та правильно побудований тиждень геогра-
фії в школі, як правило, дає гарні результати, формує в учнів конкретні знання, уміння, навички, адже для того щоб правиль-
но відповісти на десятки запитань, сотні тестів, що скрупульозно відбивають поняття тем і розділів програми з географії, потрібно мати знання, вміти користуватися різноманітними джерелами географічної інформації.
Матеріали, що пропонуються увазі вчителів географії, при-
свячені також історико-краєзнавчій роботі, що проводиться під час позакласної роботи з географії та літньої шкільної практики. Також класні керівники і вчителі-географи можуть використати їх для проведення виховних заходів з учнями основної та старшої школи.
під час проведення предметного тижня географії можна вла-
штувати в межах школи конкурс стіннівок. Основним плюсом стіннівки, який якраз і дозволяє їй упродовж стількох років залишатися одним з найважливіших засобів передачі інформа-
ції у школі, є те, що в ній оптимально поєднується сучасна гео-
графічна інформація з відповідним ілюстративним матеріалом. речі, які роблять стіннівку цікавою,— гучний заголовок, яскраві 8
Цікаво вивчаємо географію
ілюстрації, цікава інформація. Для того, щоб правильно оформити стіннівку, необхідно притримуватися наступних правил:
інформацію слід подавати простою мовою, стисло та лако- y
нічно;
усі факти викладаються в науково-популярній формі, щоб їх y
міг зрозуміти кожен потенційний читач газети;
кожен блок інформації повинен супроводжуватися малюнками y
або фотографіями;
інформаційним блокам газети треба давати яскраві та прива- y
бливі назви;
бажано, щоб газета була достатньо великого розміру (формат y
А-1 і більше);
охайність в оформленні відіграє також дуже важливу роль y
(неохайні газети читають рідше, ніж охайні);
у кожній газеті потрібно вказати авторів (прізвище, ім’я, клас). y
Автор-укладач висловлює слова щирої вдячності вчителям, які взяли участь у розробці заходів:
Березовській К. Ф. (ЗНЗ № 55, Святошинський р-н, м. Київ),
Волошиній О. І. (Слов’янська гімназія, м. Київ),
Орієнтовний план проведення тижня географії в школі
Дата проведення
Назва заходу Учасники
понеділок 1. Конкурс малюнків «Земля у нас одна»
2. Вечір «Українські звичаї та обряди. Масляна»
Учні 5-х кл.
Учні 8–9-х кл.
Вівторок 1. Конкурс малюнків «я люблю подо-
рожувати»
2. Гра «екологічний Олімп»
Учні 8–10-х кл. Учні 6-х кл.
Середа 1. Конкурс малюнків на краєзнавчу тему «Мій край — моя Земля»
2. «Заочна навколосвітня подорож»
Учні 6–8-х кл.
Учні 7-х кл.
четвер 1. Оформлення карти зіркового неба «Хто ти за знаком зодіака?»
2. Телеміст «Ми пізнаємо японію»
Учні 5–6-х кл. Учні 10-х кл.
п’ятниця 1. екскурсія у планетарій
2. Гра-подорож «рідним краєм»
Учні 5–6-х кл.
Учні 6–8-х кл.
Субота 1. екскурсія до краєзнавчого музею Учні 8–9-х кл.
протягом тижня
1. Заочна вікторина «що? Де? Коли?»
2. Виставки фоторепортажів учнів «Ми подорожуємо»
9
Вступ
Дорофій Л. В. (Український коледж ім. В. О. Сухомлинського (ЗНЗ № 272), Дніпровський р-н, м. Київ),
Кисловській Г. П. (Технічний ліцей, Дніпровський р-н, м. Київ),
Найденко Л. М. (ЗНЗ № 321, Деснянський р-н, м. Київ),
Нікіріній О. О. (КСЛІ, Солом’янський р-н, м. Київ),
Оріхович В. М. (ЗНЗ № 45, подільський р-н, м. Київ),
Столяр С. В. (ЗНЗ № 279, Солом’янський р-н, м. Київ),
Фірко А. Г. (ЗНЗ № 276, Деснянський р-н, м. Київ),
Чистяковій Л. П. (Cанаторна школа-інтернат № 22, Оболон-
ський р-н, м. Київ).
10
Цікаво вивчаємо географію
КрАїНА «ВОДОгрАй»
Гра-подорож для учнів 5-х класів
Мета: поглибити знання учнів про найпоширенішу речовину в природі — воду та її особливості; узагальнити знання учнів про екологічні проблеми водо-
ймищ на Землі та в своїй місцевості; здійснювати природоохоронне виховання учнів.
Обладнання: карта країни «Водограй» з позначеним маршрутом подорожі та містами-зупинками, записи музики, відеофільм про воду.
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІя гри
1. формування команд, що братимуть участь у грі.
2. Визначення ведучих гри та членів журі.
3. підготовка приміщення (у кабінеті столи стоять у два ряди, по шість у кожному, на столах розміщені назви міст, лежать кон-
верти з завданнями. На дошці вивішена карта країни «Водо-
грай»).
4. Кожній команді видається маршрут подорожі.
5. Ведучі гри мають виготовлені з картону краплинки води — бали за правильні відповіді під час проведення конкурсів.
ІІ. ПрОведення гри
1- й ведучий. «я і хмара, і туман, і ріка, і океан» — така є приказка, що водночас може бути й загадкою. А складена вона в народі про звичайну воду. Втім, хіба можна назвати звичайною найпоширенішу речовину в природі, речовину, що здатна зміню-
вати своє «обличчя», яка є скрізь навколо нас і навіть… у нас самих! чи є звичайною речовина, яка невідривна від самого на-
шого життя?!
2- й ведучий. Вода має нелегкий «характер». Вода — тво-
рець і водночас руйнівник, вона то лагідна, то норовлива, може вилікувати й отруїти, зігріти і застудити, то рятує, то губить… Але попри все це людство, безперечно, вдячне природі за цей ди-
вовижний витвір. Адже там, де немає води, немає і життя.
11
Країна «Водограй»
Демонструється відеофрагмент про гідросферу.
1- й ведучий
Пам’ятайте, люди, назавжди:
Неможливо жити без води.
Це життя колиска, це дощі,
Це роса і квітка на межі.
Це тумани, ріки й моря.
Джерело у спеку — це життя.
2- й ведучий. Шановні мандрівники! перед вами маршрут подорожі до країни, якої ви не знайдете на географічній карті. Але розміри її надзвичайно великі — від значних глибин у лі-
тосфері до висот в атмосфері. Це країна — «Водограй». Інколи в ній буває тиша та мир, інколи вона надзвичайно бурхлива та неспокійна.
1- й ведучий
Давай, мій юний друже,
Розправим крила дужі:
На мить пташками станем,
З-під хмар на землю глянем —
Ми вод земних простори
Побачим неозорі.
2- й ведучий
Поглянь: біжать річки блакитні,
Довкола них міста і села.
Там, де вода, — живе все й квітне,
А де безводдя — там пустеля.
То ж воду шанувати слід —
Вона собою поїть світ.
А океан такий багатий,
Що може ще й нагодувати.
Команди підходять до перших столів.
1 Місто «Теоретичне»
1- й ведучий. З давніх-давен люди селилися біля води, на-
діляли її чудодійними властивостями, уклонялись їй, вірили в її неймовірну, надприродну силу. 2- й ведучий. Достеменно відомо, що своїм народженням та існуванням людина завдячує воді, залишаючись залежною від неї протягом усього свого життя. Згадаймо, які ж особливості має вода.
Учні розкривають конверти із запитаннями, обговорюють їх і відповідають.
12
Цікаво вивчаємо географію
Завдання Перша команда
Властивості води. y
Агрегатні стани води. y
Конденсація. y
Друга команда
Склад, будова води. y
Випаровування. y
Теплопровідність. y
Відповівши на запитання, діти переходять до другого столу.
2 Місто «Загадкове»
1- й ведучий. Донедавна вважалось, що простішого й зро-
зумілішого, ніж вода, нічого у світі не існує. Але, як свідчать результати останніх наукових досліджень, усе навпаки. Саме ця звична всім нам речовина, яка супроводжує кожен день нашого життя, є однією з найнерозгаданіших таємниць на Землі.
2- й ведучий. Тому й не дивно, що з десяти останніх най-
важливіших відкриттів людства чотири стосуються саме води. Наприклад, виявилося, що вода, наче комп’ютер, може запису-
вати та запам’ятовувати будь-яку інформацію — як позитивну, так і негативну.
1- й ведучий. Гарна музика і добре слово, приємний пейзаж залишаються у пам’яті води і передають тому, хто її п’є, добрий настрій. І навпаки: якщо воду «ображають» злим словом, це може завдати людині шкоди.
Отже, вода — це загадка.
Завдання Перша команда
Без ніг, а біжить, без рук, а рукави має. y (Річка)
Кругом вода, а пити нема чого. y (Море)
Без ніг біжить, без крил летить. y (Хмара)
Друга команда
Коли нема — чекають, коли прийду — тікають. y (Дощ)
я вода і на воді плаваю. y (Крижина)
посеред поля лежить дзеркало: скло блакитне, а рама зелена. y
(Озеро)
3 Місто «Ерудит»
1- й ведучий. як виникла вода? Існує декілька гіпотез про її походження. За гіпотезою астрономів, вода — речовина кос-
мічного походження. У космічному просторі атоми Гідрогену та 13
Країна «Водограй»
Оксигену сполучаються, утворюючи воду, яка замерзає через над-
низькі температури. 2- й ведучий. За геохімічною гіпотезою, вода має земне походження. Велика кількість води знаходиться у породах, що містяться в земній мантії. під час виверження вулканів вода у вигляді пари з іншими газоподібними речовинами потрапила в атмосферу. А вже потім випала у вигляді опадів, які й утворили Світовий океан.
Запитання представникам команд чи можна вважати дощову воду чистою? y
чому на внутрішніх стінках чайника з’являється накип? y
як утворюється артезіанська вода? y
що таке дистильована вода? y
4 Місто «Поетичне»
1- й ведучий. Багато письменників, поетів, музикантів, худож ників описували річки, озера, водні багатства у своїх ві-
ршах, художніх, мистецьких творах. Спробуймо і ми з вами стати сьогодні справжніми поетами.
Завдання Заповнити пропуски у віршах. Команди отримують однакові завдання, перемагає та, яка швидше виконає.
1. Щоб утворити в небі (хмари),
І впасти з (хмар) на ниви
Як сніг, як (град), як злива.
Знов перейти у (пару)
І повернутись в хмару,
І впасти з (хмар) на ниви
Як сніг, як (град), як злива.
Цей шлях, що вона робить,
І зветься (кругообіг).
2. Є води лікувальні,
І звуться — (мінеральні),
А поблизу вулканів
Джерела б’ють (термальні).
Беруться прісні (води)
З (річок), озер і льоду.
5 Місто «Театральне»
1- й ведучий. Навколосвітня подорож води. Найпоширеніші подорожі води — це малий та великий кругообіги. 14
Цікаво вивчаємо географію
Завдання У казковій формі інсценувати кругообіг води в природі.
Учні показують свої інсценування (домашнє завдання).
6 Місто «Екологічне»
1- й ведучий. Людина — це частина природи. І саме природі ми зобов’язані своїм існуванням. Але людина втручається в при-
роду, змінює її та часто наносить їй шкоду. Людська діяльність створила середовище, в якому важко жити. 2- й ведучий. питна вода — цінність і стратегічна сировина. Від якості питної води залежить здоров’я усього люду. Але, на превеликий жаль, триває виснаження водних ресурсів, погіршен-
ня їхньої якості внаслідок забруднення.
Завдання Перша команда
як можна очищувати забруднену воду? y
чи можна з солоної води отримати прісну? яким чином? y
Друга команда
чим вода з бювету відрізняється від тієї, що тече з крана? y
Назвіть основні забруднювачі водних ресурсів. y
7 Місто «Художнє»
1- й ведучий. «Вода! У тебе немає ані смаку, ані кольору, ані запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуєшся, не зна-
ючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти потрібна для життя: ти саме життя!»
2- й ведучий. «Ти наповнюєш нас радістю, яку не пояснити нашими почуттями, з тобою повертаються до нас сили, з якими ми розпрощалися… Ти — найбільше багатство на світі…»— писав Антуан де Сент-екзюпері.
Завдання Створити пам’ятку охорони водних скарбів нашої Батьків-
щини.
ІІІ. ПІдсумОк захОду
після проходження командами всіх конкурсів проводить-
ся підрахунок балів, визначається переможець. під час цього учням демонструється відеофрагмент із документального фільму «Вода».
15
Рідним краєм
1- й ведучий
Пам’ятайте, люди, назавжди: Неможливо жити без води. Це — життя колиска, це — дощі, Це — роса і квітка на межі.
2- й ведучий
Це — тумани, річки і моря. Джерело у спеку — це життя. Це — кришталь озер і джерело, Це — хмарки у небі, це — село. 1- й ведучий
У тополях й вербах над ставком Це — криниця, квітка під вікном, Шурхіт хвиль і шторму дикий рев, Це — струмок у травах між дерев, Зелень трав, веселки кольори… Пам’ятайте, люди, назавжди! ріДНим КрАєм
Гра-подорож для учнів 5–6 класів
Мета: розвивати пізнавальний інтерес до географії як однієї з найцікавіших наук; виховувати любов до рідної землі, повагу до людини праці, до людей, що славлять рідний край та рідну державу.
Умови проведення: для гри збираються дві команди, капітани команд по черзі кидають кубик та визначають, скільки кроків вони можуть зробити на карті. По-
тім вибирають один конверт з питаннями, які вчитель закріпив на дошці. Якщо команда правильно відповідає на питання, то вона має право зробити на карті стільки кроків, скільки показує кубик. Між виступами команд учитель пропонує учням зробити зупинку, під час якої ті розповідають про свій рідний край.
Обладнання: карта гри-подорожі (для проведення гри карту необхідно зробити на великому аркуші паперу та прикріпити на магнітну дошку). Кожна з команд має свій корабель, зроблений з паперу, в середині котрого є магніт, і таким чином його легко пересувати на магнітній дошці (за маршрутом подорожі); конверти з запитаннями; фрагменти відеозаписів фільму Л. Бикова «У бій ідуть лише 16
Цікаво вивчаємо географію
старі», мультфільму «Як козаки за сіллю ходили»; аудіозапис пісні «Спять курганы темные».
Оформлення класу: на дошці конверти з питаннями для команд; на стенді карта для гри, виставка малюнків учнів «Мій край — моя Земля».
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
Вступне слово вчителя Інструктаж команд та глядачів про правила проведення гри, мету і задачі її проведення.
ІІ. ПрОведення гри
Зупинка № 1 «ЗШ № 16 м. Макіївка Донецької області» 1- й ведучий. Будь-яка подорож починається від порога своєї рідної домівки. Ми також почнемо нашу подорож від рідного по-
рога — від порога нашої школи і згадаємо невеличкий фрагмент з історії школи. У 1935 р. у районі шахти «13-біс» було збудова-
но новий будинок для зразкової школи № 1, а у 1937–1938 н. р. вона отримала назву середньої школи № 16. Ученицею школи була Артьомова Марія Іванівна, яка після її закінчення в 1939 р. працювала в школі старшою піонервожатою, а потім довгі роки очолювала школу як її директор, отримавши почесне звання «За-
служений вчитель України». У 1963 р. школа переїхала в нову, сучасну для того часу, будівлю.
1 Перший хід
Капітани команд кидають кубик, визначають, скільки кроків вони зможуть зробити на карті, вибирають конверти із завданням та разом із командою виконують їх.
Зупинка № 2 «Вулкан історії» 2- й ведучий. продовжити нашу розповідь ми хочемо з дуже цікавої легенди про вигаданого мандрівника на ім’я Кідца.
«Був собі у стародавні часи легендарний герой на ім’я Кідца. подорожував він по Землі. І от одного разу потрапив у велике місто. побачив гомінкий базар. підійшов до одного з торговців і спитав, чи давно стоїть у цьому місті цей славетний град. На що торговець відповів, що місто це дуже старовинне і що його 17
Рідним краєм
батько, дід та прадід з давніх-давен були мешканцями цього міста та торгували на цьому базарі.
Кідца подивився на славетне місто та пішов собі далі.
через кількасот років він знов потрапив у цю місцевість і по-
бачив на місці славетного міста поле, на якому батько із сином збирали чималий врожай — в’язали у снопи пшеницю. Кідца спи-
тав у них, чи давно вони обробляють це поле, адже тут, ще не так давно, було славетне місто. Батько разом із сином відповіли, що скільки вони себе пам’ятають, стільки існує це поле, ще дід діда обробляв його та вирощував на ньому пшеницю та інші рослини. Кідца здивувався такій відповіді та й пішов собі далі.
пройшло чимало сотень років. Кідца знову повернувся в цю місцевість та побачив синє море на місці колишнього багатого на врожаї поля. Здивувавшись, він спитав у рибалок, що ловили рибу, чи давно вони займаються рибним промислом на цьому міс-
ці, адже тут було чудове поле. рибалки дуже здивувались цьому запитанню і відповіли, що їх діди-прадіди ловили тут рибу і ніхто ні про яке поле ніколи не чув…»
Ця легенда має дуже глибокий смисл. Вигляд нашого краю змінювався під впливом зовнішніх та внутрішніх сил Землі. За ча-
сів геологічної епохи територія нашого краю не один раз була дном моря, не раз укривалась густими лісами, тут росли папо-
роті, хвощі, плауни. Були тут і діючі вулкани. Тваринами, що зустрічались частіше понад усе, були динозаври. Скелет одного з них було знайдено в районі міста Дружківка, у довжину він сягав понад 30 метрів.
2 Другий хід
Зупинка № 3 «Музичний балаган» 3- й ведучий. Мабуть, немає куточка України, який не оспівували б співаки та музиканти, поети та письменники. У на-
родній творчості, що присвячена нашому рідному краю, оспіва-
на краса донецьких степів, труд шахтарів та металургів, славна історія Донбасу. про Донбас писав Володимир Сосюра та Борис Горбатов, павло Безпощадний та Леонід Луков. про шахтарську землю, про донецьке небо, про робітників Донбасу складено ба-
гато пісень. їх писали ян френкель, Тихон Хренніков, Микита Богословський, євген Долматовський та багато інших. А співали ці пісні юрій Богатиков, йосип Кобзон та інші наші з вами зем-
ляки. послухаймо одну з таких пісень.
Звучить аудіозапис пісні «Спят курганы темные».
18
Цікаво вивчаємо географію
3 Третій хід
Зупинка № 4 «Галявина казок» 4- й ведучий. Мабуть, усі ви ще з дитинства пам’ятаєте казку п. Бажова про Хазяйку Мідної гори. Така Хазяйка, тобто Хазяїн, є і в вугільних шахтах Донбасу. Казки про нього також складалися в нашому шахтарському краї. Ось одна з них.
Казка про Шубіна
У шахті був хазяїн — Шубін. Інколи він дуже допомагав лю-
дині, а іноді ставав сивим старцем, сідав в останню кліть, з якої вже вийшли люди, та спускався в шахту. після цього шахта од-
разу була затопленою. А інколи він допомагав шахтарю заробити великі гроші, допомагав ганяти вагонетки з вугіллям.
Був такий випадок з одним шахтарем у Грушівці.
якось під різдво цей шахтар так погуляв, що все до останньої копійки пропив. Уранці прийшов до підрядника, так, мовляв, і так, потрібні гроші. підрядник, сміючись, запропонував йому полізти в шахту і видати нагора нарубане вугілля. За це обіцяв заплатити йому, як тільки той вийде.
Шахтар був хлопцем не із полохливих, погодився. Коли він опустився в шахту, то в камері рудникового двору побачив сивого діда з гачком у руках, яким тягають вагонетки.
— Гостинно просимо! — проговорив дід.— Сумно було мені, ні з ким пожартувати…
Хлопець подивився на діда й подумав: «Це новий штопорний». пройшов до вагонеток, відрахував десяток.
— Дідусю, я буду працювати, а ти не вважай за труд — на-
відайся. Можливо, щось зі мною станеться,— і погнав по відка-
точному свої вагонетки.
пройшов час. Хлопець натягав на вокзал вугілля вагонетки, і як тільки навантажив першу вагонетку, чує: хтось іде. «Кха-
кха»,— кашляє на ходу.
— Ну що, хлопче, як? — питає дід.— є вугілля?
Тут хлопець помітив: щось дуже блищать очі в діда.
— є трохи,— відповів.
— Бачу,— сказав дід.— Ну ось що, ти навантажуй, а я по-
маленьку ганяти буду у відкаточний.
Хлопець погодився, і почалась робота. Не встигне він вагонет-
ку навантажити, а дід уже жене порожню. Страх почав пробирати хлопця, а дід підганяє:
— Давай, давай, я допоможу тобі.
Сорок вагонеток навантажив хлопець. Тоді дід і говорить:
19
Рідним краєм
— Ну тепер подивись, що залишилось у лаві.
Хлопець поліз по лаві, бачить — все вугілля відбите. Скільки пробув хлопець у лаві — невідомо, а коли виліз і ви-
йшов на відкаточний, то все було заставлене вагонетками. Волосся піднялось вгору у нашого шахтаря.
Коли він увійшов у казарму, його зустріли друзі:
— Хлопче, де ти був? Навіщо голову намазав білим?
чоловік той, виходить, сивим став. Дійшов у казарму до нар, упав обличчям вниз і заснув. На другий день він рано-вранці по-
стукав до підрядника, одержав від нього 12 карбованців і пішов. З тих пір ніхто його більше в Грушівці не бачив.
4 Четвертий хід
Зупинка № 5 «Зупинка геологів» 1- й ведучий. Галичина, покуття, Буковина — ці та інші назви окремих територій України вже давно відомі нам з історії та географії України. А коли з’явилась назва Донбас? походження та поява назви пов’язана з наукою геологією, саме вона визначила цей регіон за його унікальні особливості. А вперше скористався цією назвою у 1827 р. інженер євген Ковалевський, він склав гео-
логічну карту земель, що знаходяться вздовж річки Сіверський Донець. І хоча на карті немає Донбасу як окремої адміністратив-
ної одиниці — цю назву використовують в географії, історії, лі-
тературі. Саме про нього відомий український поет Володимир Сосюра писав:
Швидкий Дінець і шум сосон,
І аромати м’яти-рути,
Як золотий дитинства сон,
Мені ніколи не забути.
Я починався звідтіля,
Де гул заводів даль колише.
Ясні Донеччини поля
Мені на світі наймиліші.
ще задовго до відкриття в Донбасі родовищ кам’яного вугілля, у 1665 р. у місті Тор (нині Слов’янськ), були збудовані державні солеварні на 100 казанів. Тут працювали «служиві люди», най-
няті козаки, «роботні люди». У 1665 р. тут виварили 5158 пудів солі. Саме тоді почав розвиватися соляний промисел і в сучасному Артемівську (Бахмуті).
Учитель пропонує учням подивитись відеофрагмент із мультфільму «Як козаки за сіллю ходили».
20
Цікаво вивчаємо географію
5 П’ятий хід
Зупинка № 6 «Місто майстрів» 2- й ведучий. Донбас виростив чимало майстрів своєї справи. Серед них — льотчики-космонавти Леонід Кізим та Володимир Волков, полярний дослідник Георгій Сєдов, письменник Валентин Гаршин, поет Володимир Сосюра, композитор Сергій прокоф’єв, співак йосип Кобзон, багаторазовий чемпіон світу та олімпійських ігор зі стрибків із шестом Сергій Бубка та багато інших. Серед наших земляків і відомий режисер Леонід Биков.
Учитель пропонує учням подивитися відеофрагмент фільму «У бій ідуть лише старі».
6 Шостий хід
Зупинка № 7 «Кімната жахів» 3- й ведучий. Ось ми з вами увійшли в цю кімнату. жахів, що ми з вами тут чекали, не побачили, але, дивлячись навколо, нам стає соромно, соромно тому, що така сильна, розумна, мудра людина своєю нерозумною господарською діяльністю призвела до зникнення чималої кількості видів рослин та тварин нашого краю, які на сьогоднішній день занесені до червоної книги. Серед них тхір степовий, дрохва, гадюка степова, ковила українська, півонія вузьколиста та багато інших.
Ведучий запрошує учнів подивитись малюнки та фотографії рослин та тварин, що занесені до Червоної книги. Учитель пропонує дітям згадати та назвати головні правила поведінки на природі, ще раз наголошує на необхідності їх дотримання.
7 Сьомий хід
Зупинка № 8 «Стадіон рекордів» 4- й ведучий. Донбас є батьківщиною багатьох відомих усьо-
му світові рекордів та рекордсменів, нагадаємо хоча б деякі з них:
в Донбасі народився творець першого у світі вугільного ком- y
байна Олексій Іванович Бахмутський;
перший у світі реактивний літак був випробуваний льотчиком- y
випробувачем, нашим земляком Бахчиванджі;
найсильніша людина планети 60-х років — юрій Власов також y
народився в нашому краї;
Донбас є рекордсменом за щільністю населення в нашій країні; y
21
Рідним краєм
найглибші шахти працюють у нашому краї, одна з них — y
шахта «прогрес» у місті Торез, вона видає вугілля з глибини 1319 метрів;
Донбас — найбагатонаціональніший регіон України. y
перелік усіх рекордів Донбасу можна продовжувати ще дов-
го, але нам треба відправлятися в подорож, до наступної зупинки нашої гри.
8 Восьмий хід
Зупинка № 9 «Галявина бажань» Ведучий пропонує учням висловити свої побажання.
9 Дев’ятий хід Зупинка № 10 «Бахр-ель-Азов» 2- й ведучий. пам’ятаєте у пушкіна:
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том,
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
У стародавніх літописах Лукомор’ям називали Таґанрозьку затоку Азовського моря, а море — Сурозьким або Синім. Була в моря ще одна назва — Бахр-ель-Азов. частиною цієї назви ми користуємося й сьогодні. Середня глибина моря — 8 метрів, а най-
більша — 14. Колись в морі налічувалося близько 115 видів риби, це більше ніж у чорному. На жаль, окремі види стали рідкістю. На півдні Донецької області є місто-порт Маріуполь. У цей порт заходять кораблі майже 50 країн світу.
Шумить Азовське море, зачаровує своїми безкраїми простора-
ми, своєю ніжною та суворою красою.
10 Останній хід
ІІІ. ПІдсумОк захОду
Визначення команди переможців. Нагорода команди вимпе-
лом із почесним званням «юні геоГрафи та геоГрафині».
Додаток
Питання для команд, які вміщено в конвертах на дошці 1. які назви мав Донецьк раніше і чому?
2. чому наше місто зветься Макіївка?
22
Цікаво вивчаємо географію
3. З 1961 року наша область називається Донецькою. яку назву вона мала раніше?
4. З якими областями України має кордони наша область?
5. Із чого і як утворилося кам’яне вугілля?
6. яка з річок нашої області ввійшла в історію і чому?
7. що роблять з корисної копалини, котра зветься «драконовою кров’ю»?
8. чи є з мінералів, що видобувають у нашій області, їстівні? Де знаходяться їхні родовища?
9. які мінеральні води є в Донбасі?
10. що, на вашу думку, можна зробити з кам’яного вугілля?
11. як називається шахтний газ, як можна його використати?
12. чи можна сказати про погоду нашого краю влітку «справжня тропічна жара»?
13. яке дерево нашого краю можна назвати «наймогутнішим», що ви про нього знаєте?
14. яких відомих за межами нашого краю земляків ви знаєте?
15. Назвіть «підземних» тварин нашого краю, що ви про них знаєте?
16. Хто є найкращим «співаком» донецького степу?
17. Назвіть найбільшу річку нашого краю. що ви знаєте про по-
ходження її назви?
18. яка тварина нашого краю спить догори ногами?
19. На березі якої річки стоїть місто Донецьк? що ви про неї знаєте?
20. чи можна Азовське море назвати найсередземнішим серед усіх морів світу?
ЛицАрі гЕОгрАфії
Турнір для учнів 6–7 класів
Мета: повторити, узагальнити та розширити знання географічних об’єктів світу, їх розташування й особливостей; розвивати навички роботи в команді; виховувати почуття колективізму.
Умови проведення: сценарій розрахований на те, що участь у турнірі братимуть три команди лицарів по троє хлопців у кожній і обов’язково будуть задіяні ті, хто вболіватиме за команду свого класу — глядачі — любителі географії.
23
Лицарі географії
Після проведення кожного з етапів турніру вчитель пропонує завдання для вбо-
лівальників та глядачів. У той час, коли проводиться конкурс для глядачів, журі підводить підсумки змагань у кожному турі й оголошує результати. Глядачам, які дають правильні відповіді на запитання, видаються кольорові аркушики паперу, хто до кінця гри заробить найбільшу кількість аркушиків — отримує приз.
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
ІІ. ПрОведення турнІру
1 Перший тур
Гра «Що це, хто це?» Учитель пропонує кожній команді перелік географічних тер-
мінів, понять, назв та ін. і через 1 хвилину обговорення команда повинна дати визначення та пояснення всім цим словам. якщо в завданні є прізвища мандрівників, треба назвати землі, що ними досліджувались або були відкриті. Географічні об’єкти познача-
ють на карті. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
і команда іі команда ііі команда
1. Атакама 1. Ґобі 1. Мадаґаскар
2. Анхель 2. ельбрус 2. Альпи
3. Косцюшко 3. фудзіяма 3. Наміб
4. еребус 4. Джеймс Кук 4. Дунай
5. Ніаґарський 5. Сомалі 5. руал Амундсен
6. Джомолунґма 6. Ґренландія 6. Лазарєв
7. роберт Скотт 7. Волґа 7. Міссісіпі
8. фернан Маґеллан 8. Аконкаґуа 8. ейр
9. Тасманово 9. фернандо Торрес 9. Драконові 10. Беллінсґаузен 10. Голковий 10. Христофор Колумб
Вікторина для вболівальників 1. Назвіть найвищий водоспад світу.
2. яка річка найдовша у світі?
3. чим поєднуються червоне та Середземне моря?
24
Цікаво вивчаємо географію
4. Назвіть найбільший півострів на землі.
5. Назвіть «зелене» море.
6. На якому материку відсутні діючі вулкани?
7. Де знаходиться найспекотніше місце у світі?
8. Назвіть Великі озера.
9. які гори звуть «мідними»?
10. Назвіть кольорові моря.
11. притоки яких річок довші за ті річки, в які вони впадають?
12. поясніть назву «Курильські острови».
2 Другий тур
Конкурс «Меч гладіатора» До карти світу виходять по одному учаснику від кожної коман-
ди. Серед них відбувається жеребкування. Кожному з них діста-
ється певний материк (крім Антарктиди). після цього робота про-
водиться наступним чином: учасник першої команди показує по карті географічні об’єкти «свого» материка, які називають йому по черзі учасники інших двох команд. Кожен повинен назвати по 5 об’єктів, у разі відсутності відповіді учня з першої команди відповідає той, хто задавав питання. І так далі.
Завдання вболівальникам. Конкурс «Перекладачів» перекладіть українською мовою:
1. Літосфера (з грецької — камінь).
2. Клімат (з грецької — наклон).
3. Азія (з фінікійської — схід).
4. Сельва (з портуґальської — ліс).
5. Ґренландія (з англійської — зелена країна).
3 Третій тур
Конкурс «Розкажи без слів» Одному учаснику кожної команди пропонується певний гео-
графічний об’єкт, який потрібно описати так, щоб члени команди визначили його назву.
Команда І — річка Міссісіпі.
Команда ІІ — пустеля Сахара.
Команда ІІІ — водоспад Анхель.
Гра з вболівальниками «Міста» Учитель загадує будь-яке місто, а учні по черзі називають на-
ступне місто, яке починається на останню літеру попереднього (Київ — Вільнюс — Смоленськ і т. ін.).
25
Лицарі географії
4 Четвертий тур
«Географічна скакалка» Для капітанів команд проводиться жеребкування, під час якого кожен капітан обирає один з географічних об’єктів: озеро, острів, річку, місто, країну, півострів, гори тощо.
після жеребкування кожна команда отримує 1 хвилину на підготовку.
Кожен член команди повинен стрибати через скакалку і на кожен стрибок називати ті географічні об’єкти, які дістались ко-
манді під час жеребкування. Зараховується кожна назва до першої помилки. Географічні назви не повинні повторюватись. Виграє та команда, яка озвучить більшу кількість географічних назв без помилок.
5 П’ятий тур
«Чарівна літера» під час жеребкування капітан кожної команди обирає літеру.
Далі кожна команда отримує аркуш паперу, на якому в стовп-
чик написані наступні слова:
море — y
річка — y
гори — y
держава — y
столиця — y
острів — y
півострів — y
озеро — y
Треба назвати за 2 хвилини географічні об’єкти, які почина-
ються на обрану літеру і показати їх на карті світу.
Гра з вболівальниками «Географічна пошта» Учитель називає географічний об’єкт, а учні повинні назвати материк та країну, на території яких він знаходиться.
Гудзонова — y (затока в Північній Америці, що омиває Канаду).
Кримські — y (гори в Європі на території України).
Тітікака — y (озеро в Південній Америці на кордоні Болівії та Перу).
Колорадо — y (річка в Північній Америці на території США та Мексики).
Тріполі — y (місто в Африці, столиця Лівії).
по — y (річка в Італії, Євразія).
26
Цікаво вивчаємо географію
Котопахі — y (вулкан в Еквадорі, Південна Америка).
фанді — y (затока на узбережжі Північної Америки, США).
6 Шостий тур
«Факел миру» Від кожної команди до карти виходять по одному учаснику. їм вручається символічний «факел миру». Треба пронести (на-
звати країни та їхні столиці) його по території країн, які будуть зустрічатися на шляху з початкової і до кінцевої (вони визнача-
ються під час жеребкування):
з Англії в Грецію; y
з України в Англію; y
з портуґалії в польщу. y
Гра з вболівальниками «Рюкзак туриста» Учитель називає прилади, які мають відношення до географії, а учні повинні визначити для чого вони потрібні:
термометр — y (прилад для визначення температури повітря);
барометр — y (прилад для визначення атмосферного тиску);
гігрометр — y (прилад для визначення вологості повітря);
сейсмограф — y (прилад, що фіксує коливання земної кори);
ехолот — y (прилад для вимірювання глибин);
компас — y (прилад для визначення сторін горизонту).
7 Сьомий тур
«Сліпий картограф» Від кожної команди до магнітної дошки виходять по 2 учас-
ники гри.
Кожній парі видаються магніти та зображення материків й океанів Землі. Треба з зав’язаними очима розмістити на дошці материки та океани так, як вони розташовані на звичайній карті світу. Один із пари зав’язує очі хусткою, другий подає йому «ма-
терики» та «океани», називаючи їх, перший мовчки прикріпляє їх на дошку. яка пара зробить найбільш вдало роботу, та й отримає найбільшу кількість балів.
Гра з вболівальниками «Питання — відповідь» півострів, що називає себе «маленьким». y (Ямал)
яку державу можна «одягати» на голову? y (Панаму)
яке місто України дуже смачне? y (Ізюм)
Назва якого французького міста складається із назви планети y
та дерева? (Марсель)
27
Літературна географія
ІІІ. ПІдсумОк захОду
Учитель надає слово членам журі, які визначають команду-
переможницю. переможці отримують вимпел, який є перехідним. На ньому надпис:
«Кращі з кращих.
Сміливіші з найсміливіших.
Лицарі географічних боїв»
Усі команди-учасники отримують у подарунок книжки та су-
веніри. Серед глядачів також визначаються найактивніші та на-
городжуються сувенірами.
ЛітЕрАтУрНА гЕОгрАфія
Географічний конкурс для учнів 6–7 класів
Мета: у цікавій ігровій формі повторити загальні географічні закономірності; ви-
ховувати інтерес до географії та літератури.
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
ІІ. мОтивацІя дІяльнОстІ
Ведучий. Ми вирушаємо у подорож до бібліотеки пригод: сторінками творів жюля Верна, Майна ріда, Даніеля Дефо, Ва-
лентина Каверіна, едгара по та інших письменників. разом із вами ми спробуємо пояснити ті географічні явища і процеси, які вони описали у своїх творах.
ІІІ. ПрОведення кОнкурсу
1 Жюль Верн «Навколо світу за 80 днів»
«—…сьогодні субота…
— Субота? Бути не може!
— Так, так, так! — закричав паспарту.
28
Цікаво вивчаємо географію
— Ви помилилися на один день! Ми приїхали на 24 години раніше… філеас фогг здійснив подорож навколо світу за вісім-
десят днів!
— Але як така пунктуальна, така акуратна людина могла по-
милитися на добу? як він міг подумати, що прибув до Лондо-
на в суботу, 21 грудня, якщо насправді він приїхав у п’ятницю, 20 грудня,— всього лише через 79 днів після свого від’їзду?»
Запитання. чому ф. фогг виграв один день? Відповідь. фогг рухався на схід. Оскільки Земля обертається навколо своєї осі також у цьому напрямку, то для фогга дні змен-
шувались на 4 хвилини стільки разів, скільки у цьому напрямку він проїжджав градусів. Земна куля розділена на 360 градусів, тож у разі повного обертання навколо Землі час непомітно для фогга зменшився на добу (4 хв × 360 = 1440 хв, або 24 год.). Не помічаючи щоденної різниці у 4 хв, фогг думав, що подорожував 80 діб, тоді як насправді його подорож тривала 79 діб.
2 Майн Рід «Вершник без голови»
«З північного боку над прерією раптом з’явилося декілька зовсім чорних стовпів — їх було близько десяти. Нічого подіб-
ного ніхто з подорожуючих ніколи раніше не бачив. Ці величезні стовпи то стояли нерухомо, то ковзали по обвугленій землі, як велетні на ковзанах, згинаючись і нахиляючись один до одного. Те, що сталося далі, важко описати… Один…, наштовхнувшись на фургон, розсипався густим чорним пилом… подорожніх обдало гарячим повітрям, ніби із жерла печі. потім зі свистом і виттям подув поривчастий вітер, несучи крижаний холод. через мить він наздогнав караван, і подорожні, які зупинилися на субтропічній рівнині, потрапили в мороз, подібний до того, який сковує кригу в Льодовитому океані».
Запитання. що це за грізне явище? як називається вітер, що наздогнав подорожніх? Відповідь. чорна буря в преріях північної Америки. Вона особливо небезпечна після пожеж, коли у повітря піднімаються тонни пилу. чорні смерчі самі по собі не несуть небезпеки, але вони передвіщають бурі. Особливо небезпечний чорний норд — північний вітер, що приносить мороз.
3 Жюль Верн «20 тисяч льє під водою»
під час проходу Торресовою протокою підводний корабель «Наутілус» сів на мілину:
29
Літературна географія
«Сьогодні 4 січня,— сказав капітан Немо,— через п’ять днів буде повний місяць, і я дуже здивуюся, якщо люб’язний супутник нашої планети не підніме води і тим не зробить мені послуги, якої я ні від кого, крім нього, не прийму».
Запитання. чому капітан Немо покладав надії на повний мі-
сяць?
Відповідь. під час повного місяця (а також нового місяця) со-
нячний і місячний припливи збігаються, внаслідок чого висота припливу досягає найвищого рівня. Оскільки припливна хвиля особливо висока в протоках, капітан Немо мав всі підстави споді-
ватися, що висока вода зніме «Наутілус» з мілини. Так і сталося.
4 Джонатан Свіфт «Пригоди Гулівера»
20 червня 1702 р. корабель «Адвенчер» з Гулівером на борту вийшов у море, покинувши Англію.
«Корабель ішов на всіх парусах до самого мису Доброї Надії. Тут капітан наказав кинути якір і запастися свіжою водою… Але раптом на кораблі виявили течу… Так «Адвенчер» зазимував біля мису Доброї Надії. Лише в березні 1703 р. на кораблі знову були поставлені паруси».
Запитання. чи правильно в цьому уривку зазначено про зи-
мівлю корабля?
Відповідь. Для південної кулі відрізок часу з червня до березня (дев’ять місяців) це — зима, весна і літо. Отже, «Адвенчер» не зимував біля мису Доброї Надії, потрапив туди наприкінці зими і провів там весну й літо.
5 Едгар По «Про пригоди Артура Гордона Піма»
Герой повісті відправився до південного полюса на шху-
ні «Джейн Гай».
«Сьогодні під 83° 2ʹ пд. ш. і 43° 5ʹ з. д. ми знову побачили зем-
лю, яка виявилась групою дуже великих островів. Берег був об-
ривистий. після недовгих пошуків ми знайшли протоку і хотіли ввійти у неї, але помітили, що від берега відпливли чотири великі човни з добре озброєними людьми. На острові ми на кожному кро-
ці переконувались, що ця земля дуже відрізняється від усіх країн, де досі побували цивілізовані люди. Дерева зовсім не нагадували рослинності жаркого, помірного чи північного полярного поясу».
Запитання. що в цьому уривку є явною вигадкою? Відповідь. Весь уривок є вигадкою. під 83° пд. ш. відкрито-
го моря немає. Тут знаходиться материк Антарктида. Деревна рослинність на цьому материку відсутня. роман «про пригоди 30
Цікаво вивчаємо географію
Артура Гордона піма» був написаний у 30-х рр. XIX ст., коли про південні полярні краї людство ще не мало чіткого уявлення.
6 Валентин Каверін «Два капітани»
Коли читаєш книгу, хочеться взяти карту і довідники, щоб точніше дізнатися про відкриття капітана Татарінова. проте, як відомо, капітана Татарінова, як і його шхуни «Св. Марія», ніколи не існувало. Однак Веніамін Каверін, розповідаючи про його при-
годи, використав реальні факти, у тому числі й справжні листи та щоденники.
Запитання. які справжні події покладено в основу історії про експедицію капітана Татарінова? Відповідь. Відкриття Татаріновим північної Землі — фанта-
зія автора. проте в романі Валентина Каверіна «Два капітани» досить точно описано умови, в яких досліджували Арктику. 10 серпня 1912 р. з петербурга вийшла яхта «Св. Анна» (у Ка-
веріна — «Св. Марія»). Очолював експедицію лейтенант Георгій Львович Брусилов (у Каверіна — Іван Львович Татарінов). Мета експедиції — прокласти шлях з Атлантичного океану в Тихий через північний Льодовитий океан, уздовж берегів Сибіру. Судно, капітан і частина команди безслідно зникли в льодах північного Льодовитого океану. Команда на чолі зі штурманом В. Альбано-
вим (у Каверіна — І. Климовим) покинула судно у квітні 1914 р. і була підібрана учасниками експедиції Г. Сєдова. Умови органі-
зації та спорядження експедиції Татарінова значною мірою від-
повідають умовам організації та спорядження експедиції Георгія яковича Сєдова.
ІV. ПІдсумОк захОду
БрЕйН-риНг
Для учнів 6–7-х класів
Мета: навчити учнів використовувати набуті знання не тільки на уроках географії, а й у позаурочний час; учити творчо мислити, тобто вміти оперувати набутими знаннями, вміннями та навичками, використовувати їх у нових нестандартних ситуаціях.
31
Брейн-ринг
Умови проведення: у змаганні беруть участь 2 команди по 4–6 чоловік. Гра проводиться у шкільному актовому залі. У центрі залу стоять 2 столи з пісковим годинником та стільці для учасників команд. Учасники займають свої місця.
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
Ведучі знайомлять учасників та болільників з членами журі. Умови та правила гри:
за порушення дисципліни, підказки з місця журі має право y
зняти з команди 1 або більше балів;
кожна команда повинна мати свою емблему, девіз та назву; y
за правильну відповідь команда отримує 1 бал, відповідь по- y
винна бути повною, але короткою та чіткою;
пісковий годинник надає можливість витримати час для під- y
готовки відповіді;
якщо команда за хвилину не дає правильну відповідь, то слово y
надається іншій команді або вболівальникам;
якщо обидві команди не можуть дати відповідь на запитання, y
то даний бал додається до наступного туру, тобто розігрується вже не 1, а 2 бали.
ІІ. ПрОведення брейн-рингу
Вітання команд
Команди вітають один одного (ознайомлюють інші команди зі змістом та значенням назви своєї команди, емблемою та де-
візом).
І тур
1- й ведучий. Шановні знавці! я живу у Сибіру, мрію виро-
щувати хліб. Бо хліб — усьому голова. як ви думаєте, яка пше-
ниця — ярова чи озима буде давати у нас більш високі врожаї? чому саме вона? (Озима пшениця в Сибіру не росте, тому що там неглибокий сніговий покрив та сильні морози. Її посіви бу-
дуть вимерзати.)
2- й ведучий. Відгадайте, хто я? Коли я приходжу влітку, випадають дощі та стає холодніше. Коли я приходжу взимку, стає тепліше. (Морська повітряна маса.)
32
Цікаво вивчаємо географію
ІІ тур
1- й ведучий. Шановні знавці, подивіться на малюнок! розв’яжіть наступну задачу.
пн
пд
З вершини горба, зображеного на малюнку, одночасно на за-
хід та схід спускаються два велосипедисти. Швидкість якого буде більше? (На малюнку зображений не горб, а западина. Якщо вело-
сипедисти все-таки будуть спускатися, то швидкість зі східної сторони буде більше, тому що схил там більш стрімкий.)
2- й ведучий. Де у квітні та травні збирають багатий врожай овочів та фруктів? (В Австралії, Південній Америці, на півдні Африки, тому що ці місяці відповідають осіннім для цих тери-
торій, тобто це місяці збору врожаю.)
ІІІ тур
1- й ведучий. Засперечались якось Кавказ та Східноєвропей-
ська рівнина про те, хто з них мудріше? Кавказ говорить: «про-
житі роки дають мудрість. Голова моя покрита сивиною. Здавна мене називали «сивий, непорушний Кавказ». А ти вся вкрита ку-
черявою зеленню та квітами, це означає, що я старіший та мудрі-
ший». Шановні знавці, чи правий Кавказ? (Ні, Кавказ не правий. Сніги на гірських вершинах, навпаки, говорять не про старість, про молодість. А найстаріші ділянки земної поверхні — це плат-
форми, однією з яких є Східноєвропейська.)
2- й ведучий. Шановні знавці! чи є на Землі країни, де нема жодного сільського жителя, тобто рівень урбанізації дорів-
нює 100 %? (Це мікродержави, які складаються з одного міста, наприклад Сан-Маріно, Ватикан.)
Музична пауза. Кожна з команд готує та показує номер художньої самодіяльності, бажано географічного змісту.
ІV тур
1- й ведучий. Шановні знавці! Наша експедиція висадилась на пустельний берег невідомого материка на 25° пд. ш. Ми рушили 33
Брейн-ринг
вглиб материка, щоб дослідити місцевість. Серед пісків побачили дивну рослину: вона мала невисоке стебло розміром до 50 см, а від нього відходили два довгих листки по 3 м кожен. Ботанік нашої експедиції сказав, що живе вона довго, понад 150 років. Назвіть цю рослину, де, в якій природній зоні і на якому материку вона росте? (Це вельвічія, росте на південному заході Африки, в при-
родній зоні тропічних пустель.)
2- й ведучий. Ви, напевно, знаєте, що в Грузії осушувати землі меліораторам допомагають істоти, які люблять вологу. що таке меліорація і що це за істоти? Звідкіля вони з’явилися на Кавказі? (Меліорація — система заходів, спрямованих на по-
кращення якості земель; так звані рослини-насоси, серед яких найвідоміший — евкаліпт.)
V тур
1- й ведучий. Шановні знавці! Ви знаходитесь у пустелі, заблукали, компаса немає, навколо піщане море. єдине, що ви знаєте — це те, що в цій місцевості переважають південні вітри, але зараз і вітру немає. що ви будете робити для того, щоб зо-
рієнтуватися та обрати собі дорогу? (Можна орієнтуватися за допомогою барханів.)
2- й ведучий. Шановні знавці! Коли ми подорожували Аф-
рикою, то від місцевих жителів чули вираз «сухий дощ». Де ми могли це почути? як ви уявляєте собі «сухі дощі»? (У пустелі Сахара. Там іноді йдуть дощі, але їх волога не досягає землі, ви-
паровуючись у сухе гаряче повітря.)
Музична пауза. Черговий номер художньої самодіяльності.
VI тур
1- й ведучий. Де і коли було винайдено магнітний компас? як він використовувався для орієнтування? (Магнітний компас був винайдений у Китаї за 2000 років до н. е. Це був білий гли-
няний горщик, в якому на дерев’яному поплавку лежало залізо. Поплавок повертався та показував караванникам напрямок.)
2- й ведучий. Шановні знавці! чи знаєте ви, хто здійснив другу після фернана Маґеллана навколосвітню подорож? (Англій-
ський мореплавець, пірат Френсіс Дрейк (1577–1580р.))
VII тур
Команди обмінюються запитаннями, які заздалегідь підготу-
вали до гри.
34
Цікаво вивчаємо географію
ІІІ. ПІдсумОк захОду
журі підводить остаточні підсумки брейн-рингу. переможців нагороджують.
НАВКОЛОсВітНя пОДОрОж
Мандрівка для учнів 6–7-х класів
Мета: повторити та узагальнити знання учнів із питань освоєння та вивчення різних регіонів Землі, їх географічних особливостей; удосконалити знання геогра-
фічної карти та навичок роботи з нею; розвивати інтерес до географії; виховувати відповідальність за доручену справу.
Обладнання: виставка дитячих малюнків «По материках і океанах»; вернісаж фотографій природи материків Землі; гербарій рослин; портрети дослідників і мандрівників (Фернан Маґеллан, Амеріґо Веспуччі, Христофор Колумб, Афанасій Нікітін); портрети письменників (Ж. Верн, М. В. Гоголь, Стендаль, М. О. Некрасов); відеозаписи (індійські національні танці, грецький танець «Сертакі», африканські національні парки); аудіозаписи («Аве-Марія» у виконанні Робертіно Лоретті, африканська народна мелодія, марш бразільських футболістів, дзвін з рок-опери «Юнона і Авось»).
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
ІІ. ПрОведення ПОдОрОжІ
Учитель. як ви пам’ятаєте, першу навколосвітню подорож у 1519–1522 р. здійснила експедиція портуґальця фернана Ма-
ґеллана. Хто ж такий цей видатний мореплавець?
1- й учень. портуґалець за національністю, він був солдатом і моряком, не раз плавав до Індії й Африки, не раз брав участь у битвах. Маґеллан був відважним і хоробрим, особливо коли йшлося про життя його товаришів. Він користувався пошаною серед своїх друзів, простих матросів.
35
Навколосвітня подорож
Одного дня сталося так, що судно, на якому плив Маґеллан, здавалося, було приречене на загибель. Офіцери кинулися до ря-
тувальних шлюпок. Лише Маґеллан не рушив з місця.
— я залишаюся з матросами,— сказав він.— Не хочу корис-
туватися своїми привілеями і розділю з ними їхню долю.
2- й учень. перша навколосвітня подорож почалася 20 ве-
ресня 1519 року. флотилія з 5-ти кораблів під командуванням Маґеллана відплила від берегів Іспанії на захід через Атлантичний океан до берегів Америки. Більше року знадобилося відважним морякам, аби далеко на півдні Америки знайти протоку і через неї увійти до Тихого океану. Нарешті, моряки досягли невідомих гористих островів, пізніше названих філіппінськими. Тут і обі-
рвалося життя фернана Маґеллана.
3- й учень. Він загинув, втрутившись у міжусобну війну місцевих племен. Загибель Маґеллана важко позначилася на по-
дальшій долі експедиції — почалися розлад і сум’яття. Назад від-
правився лише один корабель «Вікторія». У вересні 1522 року з корабля на рідну землю Іспанії ступили лише 18 моряків з тих 265-ти, що відправилися у далеку подорож.
перша навколосвітня подорож тривала майже три роки, а ми пропонуємо вам здійснити заочну подорож навколо світу всього лише за яких-небудь 20–30 хвилин.
Звучить аудіозапис дзвону з рок-опери «Юнона і Авось».
4- й учень. Отже, ми вирушаємо. Стартувати наша експедиція буде з міста-порту на Азовському морі — Маріуполя. Назва міста пов’язана з переселенням греків із Криму на узбережжя Азов-
ського моря за наказом імператриці Катерини ІІ. До 1775 року на місці сучасного міста була козача фортеця — Кальміус Домаха, греки ж дали місту назву Маріуполь, що в перекладі з грецької мови означає «обитель Божої матері Марії».
5- й учень. Ми проходимо Азовським морем і через Керчен-
ську протоку потрапляємо ще в одне море басейну Атлантичного океану, що омиває береги нашої країни,— чорне море. Наша до-
рога лежить у Середземне море: через протоку Босфор у Марму-
рове море, через протоку Дарданелли в море егейське. Ось ми і в Середземному морі. перша наша зупинка — біля берегів Італії, яка розташована на Апеннінському півострові. Для більшої наочності один з учнів може стрілками ілюструвати маршрут подорожі на карті світу, що прикріплена на дошці.
36
Цікаво вивчаємо географію
6- й учень. Увесь півострів зайнятий однією державою — Італією, хоча її часто називають «країною трьох держав». чому? Все дуже просто. На Апеннінському півострові дійсно існує три держави — Італія, Ватикан — резиденція папи римського і дуже давня незалежна держава — Сан-Маріно, що в перекладі означає «Держава Святого Маріна» — засновника країни. Учитель. Ватикан (Vaticano), місто-держава в межах столиці Італії — міста рима, на горбі Монте-Ватікано площею 0,44 км
2
. Населення близько 1 тис. осіб. Ватикан є центром католицької церкви, резиденцією її глави — папи римського. Офіційні мови Ватикану — латинська та італійська. Ватикан — крупний влас-
ник капіталів і утримувач акцій ряду компаній і банків, володіє нерухомістю в Італії, Іспанії, Німеччині й країнах Латинської Америки. Значними джерелами доходів для Ватикану є внески національних католицьких церков, виробництво і продаж пошто-
вих марок, монет, сувенірів. У Ватикані зосереджені коштовні скарби культури, архітектури і мистецтва.
7- й учень. Столиця Італії — місто рим, його вік — більше трьох тисячоліть. Він старший за париж, Лондон, Берлін та інші європейські міста. Сьогодні рим — це місто-пам’ятник, місто-
музей, місто-сховище багатьох витворів мистецтва. Тут знаходять-
ся знамениті у всьому світі Колізей і пантеон. Колись пантеон був язицьким храмом, пізніше його перетворили на усипальню італійських королів. 8- й учень. Сучасний рим відрізняється від риму середньо-
вічного, але як би не змінився зовнішній вигляд цього міста, здається, що і до сьогоднішнього дня він зберігає сліди Гоголя і Стендаля, Гете і Некрасова, Герцена і Вагнера, Глінки і Ліста, які довго тут жили і працювали.
про Італію можна говорити ще дуже і дуже багато, але нас кличе далі простір Середземного моря, і ми вирушаємо в дорогу.
Аудіозапис «Аве Марія» у виконанні Робертіно Лоретті. 9- й учень. Ось і Ґібралтарська протока, ми бачимо через неї широкі й нескінченні простори Атлантичного океану. Скажіть, хто і чому дав океану таку назву? Учитель. За давньою грецькою міфологією, Титан Атлант був старшим братом творця людства прометея, він знав усі глибини моря, правив царством із крутими берегами. його земля Атлан-
тида лежала за Геракловими стовпами. єгиптяни казали, що Атлант був сином посейдона. через над-
мірну жорстокість та жадність боги наслали на них потоп, який 37
Навколосвітня подорож
лише за одну добу знищив всю Атлантиду. Атланту пощастило врятуватися і разом із іншими Титанами розпочати боротьбу з олімпійськими богами. Зевс убив Титанів та відправив їх у Тар-
тар. Атланта Зевс пощадив, але прирік навіки тримати на своїх плечах небо.
пізніше міфологи сприймали Атланта лише як втілення Ат-
лаських гір на північному заході Африки, піки яких начебто під-
тримували небеса. Але, наприклад, для Гомера стовпи, за допо-
могою яких Атлант підтримував небесну твердь, розташовувалися далеко в Атлантичному океані. Тому так Геродот назвав океан на честь цього Титана. 10- й учень. Далі наша дорога лежить до берегів Америки, яка була відкрита Христофором Колумбом, так принаймні ствер-
джують іспанці, проте історія розповідає нам про наступне: на рубежі Х–ХІ ст. норман (або вікінг) на прізвисько Лейф щасливий зі своїми товаришами пересік північне море й Атлантичний океан і досяг берегів півострова Лабрадор. Тут знайдені останки зимівлі європейців у Америці. І лише через 500 років після норманів до Америки прибув Христофор Колумб.
А ось чому Америку називають Америкою?
11- й учень. Наша друга зупинка на Великих Антильських островах, найбільшим із них є Куба — острів із дивною природою і пейзажами, омитий теплим у всі пори року морем. Саме на ці острови висадилася експедиція Христофора Колумба.
Найбільше багатство острова — плантації цукрової тростини, врожай якої тут збирають двічі на рік. Окрім цукрової тростини тут вирощують каву і какао, банани і ананаси та багато інших тропічних фруктів.
Учитель. У стародавні часи територію північної Амери-
ки населяли індіанці та ескімоси, які потрапили до Америки десятки тисяч років тому з євразії. Для європейців відкриття Америки сталося в XIV ст., коли почалася масова колонізація цих земель (до берегів сучасної Канади перші європейці потра-
пили у 1497 році — експедиція італійця на англійській службі Джона Кабота, до берегів Вест-Індії в 1492, а сучасних США — у 1498 році — Христофор Колумб). після цього до нових земель ринули всі, хто лише міг — іспанці, англійці, французи, голланд-
ці, шведи, але англійці випередили всіх. До кінця XVIII ст. Англія встановила майже повне панування над цим континентом. Коло-
нізація супроводжувалась масовим винищенням корінного насе-
лення та завезенням негрів-рабів з Африки для роботи на чисель-
них плантаціях тропічних культур. У ході війни у 1775–1783 рр. 38
Цікаво вивчаємо географію
13 колишніх колоній отримали незалежність, а пізніше утворили нову незалежну державу США. У період з 1803 по 1850 роки те-
риторія країни виросла майже у два рази завдяки купівлі нових земель та військових дій проти Мексики. У цей час держава прак-
тично була розділена на дві частини — рабовласницький південь та промислову північ. На півдні існувала нещадна експлуатація негрів-рабів, яка привела до масових повстань у 1800, 1822 та в 1831 роках. У 1859 році відбулося повстання, організоване фер-
мерами, за відміну рабства. Ці події привели до початку громадян-
ської війни між півднем та північчю. як результат, у 1865 році було відмінено рабство. У 1867 році США купили в росії Аляску та Алеутські острови.
12- й учень. Далі наша дорога лежить уздовж узбережжя материка південна Америка. Це материк багатьох рекордів. по ньому простягнувся найдовший гірський ланцюг — Анди з най-
вищою вершиною Західної півкулі — горою Аконкаґуа і найбіль-
шим високогірним озером — Тітікака. На Ґвіанському плоскогір’ї знаходиться найвищий водоспад світу — Анхель. Тут найбільша низовина Землі — Амазонська, на якій розкинувся найбільший масив вічнозелених лісів і по якій протікає найповноводніша річ-
ка світу — Амазонка.
Аудіозапис «Марш бразільських футболістів».
13- й учень. Ми огинаємо материк з півдня і через протоку Дрейка потрапляємо в найбільший океан світу — Тихий. рухає-
мося назустріч найпотужнішій холодній течії світу.
Учитель. ревучі сорокові (англ. Roaring Forties) — тради-
ційна назва сорокових широт південної півкулі.
через відсутність гальмувальних континентальних мас вітри особливо потужні в південній області Індійського океану (сучас-
ний південний океан).
Вітри ревучих сорокових грали провідну роль у «маршру-
ті кліпера». Були, можливо, вперше використані голландським моряком Хендриком Браувером у 1610 р. як спосіб швидкого пе-
ресування Індійським океаном до Джакарти суден Голландської Ост-Індійської компанії.
14- й учень. Наступну зупинку ми робимо біля берегів Австра лії. Австралія — це найменший і найнезвичайнішій ма-
терик Землі.
Она располагается под нами.
Там, очевидно, ходят вверх ногами.
Там наизнанку вывернутый год,
39
Навколосвітня подорож
Там расцветают в сентябре сады,
Там в декабре, а не в июле лето,
Там протекают реки без воды
(Они в пустыне пропадают где-то).
Там в зарослях следы бескрылых птиц,
Там кошкам в пищу достаются змеи,
Рождаются зверята из яиц,
И там собаки лаять не умеют.
Деревья сами лезут из коры.
Там кролики страшней, чем наводненье.
Галина Усова
15- й учень. А ось як змалював Австралію жюль Верн: «А я присягаюся Вам, що цей край — найцікавіший на всій земній кулі! Уявіть собі, друзі мої, материк, де річки з кожним днем все більш і більш пересихають, де немає вологи ні в повітрі, ні в ґрун-
ті, де дерева щорік втрачають не листя, а кору, де листя звернене до Сонця не поверхнею, а ребром, і не дають тіні, де зростають вогнестійкі ліси, де дерева низькорослі, а трави гігантської висо-
ти, де тварини незвичайні, де у чотириногих є дзьоби, а у стрибуна кенгуру — лапи різної довжини. Найхимерніша, найнелогічніша країна зі всіх, що будь-коли існували! Країна парадоксальна, що спростовує всі закони природи!»
16- й учень. Країна незвичайна своїм особливим ставленням до своїх незвичайних тварин. Деякі представники тваринного сві-
ту змальовані на австралійських монетах: єхидна, птах-лірохвіст, качкодзьоб — на монеті в 20 центів. Надзвичайно популярні на материку страус-ему і кенгуру, змальовані на державному гербі країни.
про Австралію, як і про будь-який інший материк, можна го-
ворити дуже багато, але ми повинні продовжувати нашу по дорож.
17- й учень. Далі тримаємо курс в Індійський океан, руха-
ємося на північ, у найтепліші води океану, до берегів півострова Індостан. До берегів найбільшої країни в межах південної Азії. Аудіозапис «Індійська мелодія».
18- й учень. Індія — одна з найбільших країн у світі, у ми-
нулому — колонія Великобританії, тому однією з державних мов є англійська, друга державна мова — хінді.
19- й учень. Індія — мабуть, одна з найцікавіших країн сві-
ту і одна з прадавніх на Землі. Це переважно сільська країна, основна частина її населення зайнята в сільському господарстві, 40
Цікаво вивчаємо географію
тут вирощують всесвітньовідомі рис, чайний кущ, цукрову трос-
тину, бавовну.
Учитель. Корови в Індії — священні тварини. Вбивство і вживання в їжу яловичини заборонене. На вулицях в Індії мож-
на зустріти багато корів, проте краще їх не чіпати — вбивство або спричинення шкоди корові в Індії карається навіть довічним ув’язненням. Нікому в голову не прийде поквапити або прогнати тварину. Індуси опікуються ними, підгодовують. На ринку в Делі корови ходять між рядами, можна побачити корову, що плаває річкою Ґанґ разом із дітьми.
Тутешні мешканці переконані: той, хто поділиться з коровою обідом, урятується. Людина, яка торкнеться тварини, позбудеться гріхів.
Також особливо вшановують мавп. На відміну від корів, ці тварини набагато спритніші і часто стають агресивними по від-
ношенню до людей. Мавпи можуть оточити вас, вимагаючи що-
небудь їстівне. У таких випадках краще віддати їм печиво або шоколад, бо вони здатні напасти на вас. 20- й учень. Далі наша дорога лежить через найсолоніше і найтепліше море на землі. як воно називається? що ви про нього знаєте? покажіть його на карті.
На заході ми з вами бачимо береги північної Африки з її об-
ширними просторами пустелі Сахари і Лівійської пустелі. що ви знаєте про Сахару? 21- й учень. На північному сході Африки розташована ще одна з найдавніших держав світу — єгипет із його дивною істо-
рією і культурою, величними пірамідами і священним Нілом. Тут живуть люди різних національностей, що говорять різними мо-
вами і моляться різним богам. Тут знаходиться єдине повністю уціліле «диво» з семи чудес світу, відомих античному світові,— великі піраміди.
Звучить африканська мелодія.
22- й учень. ще одним «чудом» світу можна назвати Суець-
кий канал, який сполучає Середземне і червоне море та дозволяє скоротити дорогу з європи до Азії більш ніж на 9 тис. км. Ми з вами теж скористаємося цим каналом.
Учитель. Витрати на будівництво каналу склали 432,8 млн французьких франків, а заплановано було лише 200 млн. по-
чатковий кошторис було перевищено на 116,4 %. через 13 років після початку будівництва канал було введено в експлуатацію. Сьогодні він обслуговує до 15 % усіх морських комерційних пе-
41
Навколосвітня подорож
ревезень світу. За прохід суден каналом єгипет щороку стягує близько $2 млрд мита. як це було? Всесвітню компанію Суецького морського кана-
лу було створено в січні 1856 року. Кошти для будівництва пе-
редбачалося зібрати, продавши 400 тис. акцій компанії вартістю 500 французьких франків кожна, але спочатку французи не дуже поспішали купувати акції каналу. Лише в 1858 році, після того як власники поширили чутки про скуповування цінних паперів англійцями, французи розкупили більш ніж 200 тис. акцій на суму близько 100 млн франків. ще 114 тис. акцій купили іспанці, єгиптяни і росіяни.
Канал було відкрито для судноплавства 17 листопада 1869 року.
перший рік експлуатації каналу виявився провальним, збитки становили майже 10 млн франків, сплачувати дивіденди акціоне-
рам було ні з чого. На паризькій біржі акції Суецького каналу подешевшали з 500 до 168 франків. Лише з 1875 року канал почав приносити прибутки. протягом наступних 50 років папери каналу піднялися в ціні до 17 тис. франків за штуку. 23- й учень. І ось ми в Середземному морі, пливемо на Бал-
канський півострів. Тут і зробимо останню зупинку. які держави розташовані на півострові, що ви про них знаєте? Звучить грецька мелодія «Сертакі».
24- й учень. Нам потрібно прощатися з прекрасною країною оливкових гаїв і нескінченних виноградників. Ми повертаємося на Батьківщину. Ось ми вже і в чорному морі. На горизонті — море Азовське. Воно мало декілька назв, одне з перших — Карагулак, що означає «рибне море», дійсно, риби в морі завжди було багато. Інша назва — Сурожне море, що означає «синє море». А ось араби дали морю назву Бахр-ель-Азов, що означає «темно-синє море», частиною цього слова користуємося ми з вами і сьогодні.
ІІІ. ПІдсумОк захОду
Учитель підводить підсумки подорожі.
Звучить українська мелодія.
42
Цікаво вивчаємо географію
ціКАВЕ прО мАтЕриКи тА ОКЕАНи
Завдання брейн-рингу для 7 класу
Запитання 1. Закінчіть фразу. На уроці географії один учень сказав: «я хотів би, щоб географічну подорож можна було здійснювати на повітряній кулі, не переміщуючись у просторі, але для цього треба, щоб атмосфера…» (… не оберталася разом із Землею.)
2. Де на земній кулі можна вважати точним будь-який час, що показує годинник? (На полюсах)
3. Нині за основу орієнтування береться північ, на яку завжди показує стрілка компаса, а колись брали іншу сторону гори-
зонту. яку і чому? (Схід, бо там сходило Сонце.)
4. чому не можна здійснити навколосвітню подорож, пливучи весь час на північ або південь, а можна зробити, пливучи весь час на захід чи схід? (Бо, пройшовши одну півкулю і до-
сягнувши полюса, доведеться рухатися в протилежному на-
прямку.)
5. Знайдіть помилку в тексті: «Беллінсґаузен підплив спочат-
ку до східного берега Антарктиди, а потім до західного». (Антарк тида має лише південні береги.)
6. У плаванні по океану один із агрегатів корабля працює на теплі, яке виділяється корабельним двигуном. Цей агрегат використовує місцеву сировину й забезпечує дуже важливу фізіологічну потребу людей. яку роботу виконує названий прилад? (Опріснює воду.)
7. Скажіть по-грецьки: «Той, що сильно пахне». (Озон)
8. У субтропічній зоні дуже слабкі вітри. Тому парусні судна, які пливли з європи освоювати Америку, через тривалість пла-
вання мусили економити їжу й питну воду. через це широти назвали кінськими. чому саме так? (З метою економії їжі й води, зменшення ваги судна і збільшення цим швидкості його пересування за борт викидали коней.)
9. Вставте пропущенні слова і скажіть про що йдеться: «Вона… чотирма…, він… чотири…»? (Євразія омивається чотирма океанами, а Індійський океан омиває чотири материка.)
10. У тому місці, де річка Сен-Джон впадає в затоку фанді зі ска-
ли, тобто через водоспад, кілька разів на добу води починають текти проти течії річки. поясніть, чому. (Це відбувається під час припливу.)
43
Цікаве про материки та океани
11. Одного разу у відомого російського мореплавця ф. Вранґеля провалився кінь під лід річки Доґдо. Але місцеві жителі ви-
тягли коня не тільки живим, а й сухим. чому сухим? (Два шари льоду, а між ними повітря.)
12. У північній Африці є дерево, яке називається «диявольсь-
ким». Воно так яскраво світить уночі, що під ним можна чита-
ти. чим це можна пояснити? (У корі дерева багато фосфору.)
13. У південній Америці є плем’я яруро, яке полює на крокодилів, але один з видів крокодилів не чіпає. чому? (Вважає їх своїми предками.)
14. Одне індіанське плем’я, дочекавшись, коли вітер подує в бік річки, запалило траву, а саме вишикувалось ланцюгом уздовж берега. Навіщо? (Для полювання)
15. Уявіть собі, що ви перебуваєте в пустелі, заблукали, компа-
са нема, навколо піски, вітер не дме, але ви знаєте, що тут переважають південні вітри. За чим ви повинні орієнтуватися? (По дюнах)
16. Дарвін, перебуваючи на вершині гори, варив картоплю у воді, яка довго кипіла, картопля ж так і не зварилася. чому? (Через низький тиск на горі менша температура кипіння.)
17. В ассирійському календарі схід зображався зеленим кольо-
ром, захід — білим, південь — червоним, а як зображувалася північ? (Чорним)
18. Закінчіть фразу: «У Стародавньому Вавилоні говорили, що рік складається з 360 днів, що кожен день відповідає одному крокові…» (Сонця.)
19. Одне з міст перу отримало назву Арекіпа за досить дивних обставин. Коли іспанець, показуючи пальцем на землю, спитав вождя інків, який сидів на троні, як називається ця земля, вождь відповів: «Арекіпа». що сказав вождь індіанців? (Сідай.)
20. На острові Нова Ґвінея жило плем’я, яке користується чере-
пами своїх померлих предків, як подушками. З якою метою? (Щоб мудрість предків переходила до них під час сну.)
21. Згадайте фільм «Діти капітана Гранта» і поясніть, у який спосіб відбувається листування між двома індонезійськими островами, які оперезує одна могутня течія? (Пляшками)
22. В одному племені полінезійців під час церемонії споживання цінного напою, перед тим як його пити, кілька краплин ви-
ливають на землю. Навіщо? (Для богів)
23. Вони утворюються в океані, їх використовують як вапно, крей-
ду, цемент для протезування зубів, для боротьби з різними хворобами. Назвіть їх. (Корали)
44
Цікаво вивчаємо географію
24. Учені помітили, що хімічний склад морської води і крові надзвичайно схожий. Це дало підставу дійти висновку, що у водній оболонці нашої планети… Закінчіть фразу. (Зароди-
лося життя.)
25. У стародавньому полінезійському міфі розповідається про те, що бог Мауї закинув вудочку в океан і витягнув не рибу, не кита і не рослину. А що ж він витягнув? (Острів)
26. Закінчіть фразу. «В Австралії, як відомо, є чимало тва-
рин, яких нема на інших материках, бо там вони вимерли, а в Австралії залишилися. Тому, пов’язуючи цей факт із міфом про всесвітній потоп, можна стверджувати, що Австралія для фауни стародавніх епох стала…» (Ноєвим ковчегом.)
27. Закінчіть фразу. «Траєкторія руху штучних супутників Землі з усіма її виступами й заглибинами є не що інше, як відображення…» (фігури Землі.)
28. Скажіть по-грецьки: «Наука про місцеперебування». (Еко-
логія)
29. Кілька разів на добу суша піднімається й опускається. чим це можна пояснити? (Дією припливів і відпливів)
30. Спочатку їх робили з глини, потім з пергаменту, пізніше зо-
бражували на бересті, а зараз на папері. що саме? (Карти)
31. Закінчіть фразу. «Стародавні ацтеки вважали, що життя продовжується доти, поки сонце має сили рухатися по небу. Кращий засіб для підтримання життя сонця — людська кров. Тому жерці, виймаючи серце з грудей жертви, вважали, що ціною малого життя вони…» (рятують життя сонця, а зна-
чить усього людства.)
32. У стародавніх ацтеків какао було дуже дороге, але його було зручно зберігати і рахувати. У цього племені навіть існував «Будинок какао». як ми повинні називати цей будинок по-
сучасному? (Банк)
33. як моряки називають довжину однієї мінути меридіана? (Морська миля — 1852 м.)
34. Закінчіть фразу: «планета Меркурій завжди повернута до Сон-
ця одним боком, тому що період обертання Меркурія навко-
ло своєї осі дорівнює…» (періоду обертання планети навколо Сонця.)
35. Нафту й вугілля іноді називають «чорним золотом», бавовну — «білим золотом». А що називають зеленим золотом? (Ліс)
45
Пізнай світ
піЗНАй сВіт
Гра для учнів 7-х класів
Мета: у захоплюючій ігровій формі повторити та розширити знання з географії материків і океанів; виховувати інтерес до предмету, любов до Землі.
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
ІІ. ПрОведення гри
1- й ведучий
Наук на світі є багато,
Їх навіть важко полічити.
Та вам їх треба добре знати,
Щоб Всесвітом оволодіти.
2- й ведучий
Наука — знайдені алмази,
Вугілля, золото і мідь.
В руках людей могутній лазер
І сотні зрошених угідь.
3- й ведучий
Наука — хліб мільйонотонний,
Дари розвіданих морів,
І винограду пишні грона,
Й серед пустель пташиний спів.
4- й ведучий
Це атом, скорений людині,
Нові потужні русла рік,
Дерзання й пошуки невпинні,
Це наш великий славний вік!
1- й ведучий
Наука нам допомагає
Ракети в космос запускати
І будувати всюдиходи,
Щоб ґрунт на Місяці вивчати.
2- й ведучий
До різних ми наук охочі.
Нехай ведуть нас до вершин.
Та зараз знову ми звернемось
До географії материків.
46
Цікаво вивчаємо географію
1 Привітання команд
2 «Придбання туристичної путівки» Ви вирішили придбати путівку для здійснення подорожі, але в путівці замість назви місця, до якого ви вирушаєте, вказано лише географічні координати цього місця. Треба визначити назву географічного об’єкту за його координатами.
Кожна команда отримує картку із завданням, в якій остання колонка порожня. У цю колонку команда вписує відповіді та через дві хвилини оголошує результат своєї роботи та здає картку журі. За кожну правильну відповідь нараховується один бал.
№ географічна
Назва об’єкту широта довгота
1 42° пд. ш.148° сх. д.
2 20° пд. ш.45° сх. д.
3 50° пд. ш.69° сх. д.
4 8° пн. ш.80° сх. д.
5 15° пн. ш.80° зх. ш.
6 70° пн. ш.40° зх. ш.
3 «Географічні загадки»
єдина валюта, якою можна розрахуватися,— географічні знання. Команда відгадує загадки протягом двох хвилин. Бали нараховуються за кількістю правильних відповідей.
Країни без людей, міста без будинків, ліси без дерев, моря без y
води. (Карта, глобус)
під склом знаходжуся, на північ і на південь дивлюся, якщо y
зі мною ти підеш — назад дорогу легко ти знайдеш. (Компас)
по морю йде, йде, а на берег вийде — тут і пропаде. y (Хвиля)
Два братики-кіндратики у воду дивляться, ніколи не зійдуть- y
ся. (Береги)
Край — видно, але дійти до нього неможливо. y (Горизонт)
М’якіша від шерсті, а скелі руйнує. y (Вода)
Гуде, реве, гілля ламає, пилюку підіймає, з ніг збиває. чуєш y
його, та не бачиш. (Вітер)
Сама вода і по воді плаває. y (Крига)
Кругом вода, а з питтям біда. y (Море, океан)
що спільного між баобабом і верблюдом? y (Обидва роблять запас води.)
47
Пізнай світ
яка сосна має найдовші у світі шишки? y (Араукарія)
Від чого жовте море пожовтіло? y (Жовті води приносить річ-
ка Хуанхе. Це завислі частки лесових порід жовтого кольору дають воді відповідне забарвлення.)
Назвіть півострів, відокремлений від Африки червоним мо- y
рем. (Аравійський)
якою рибою можна «забивати» цвяхи? y (Рибою-молотом)
яка течія перетинає три океани? y (Течія Західних вітрів)
Назвіть дерево, що не горить у вогні. y (Евкаліпт)
який півострів говорить, що «він нас не розуміє»? y (Юкатан)
Кенгуру в Австралії не бояться тигрів. чому? y (Бо тигри в Ав-
стралії не водяться.)
Куди впадає річка Колорадо? y (У Каліфорнійську затоку)
якого птаха називають «господарем Анд»? y (Кондора)
4 «Подорож наосліп»
разом із туристичною путівкою команди отримали контурну карту одного з материків із нанесеним на неї маршрутом. Напри-
клад, карту південної Америки з таким маршрутом: Каракас — Манаус — Ла-пас — ріо-де-жанейро — Сантьяґо — Ліма. через дві хвилини представник команди повідомляє, які природні зони, кліматичні пояси та найважливіші географічні об’єкти можна зустріти та перетнути, якщо пройти цим маршрутом. Відповідь можна подати журі також у письмовій формі. Бали нараховуються за кількістю правильно названих та схарактеризованих геогра-
фічних об’єктів.
5 «Географічна абетка»
Упродовж двох хвилин кожна команда повинна написати яко-
мога більше географічних назв, що починаються на одну з літер абетки. Назву літери капітани команд отримують у ведучого гри.
6 «Десять малюнків»
Два представники від кожної команди виходять на сцену, ста-
ють один напроти одного. Ведучий за спиною одного з гравців показує картинки (це можуть бути будь-які географічні об’єкти, портрети видатних географів, першовідкривачів, рослини, твари-
ни, зображення явищ природи тощо). Один гравець за допомогою міміки, рухів пояснює іншому, що зображено на малюнку. Той повинен відгадати. Бали нараховуються за кількістю відгаданих картинок.
48
Цікаво вивчаємо географію
7 «Знайди помилку»
Командам дають текст з описом певних географічних об’єктів. У ньому навмисне зроблено помилки. За дві хвилини гравці по-
винні визначити помилки, а представник команди зачитає текст і пояснить, яких саме помилок було в ньому припущено. Бали нараховуються за кількістю знайдених помилок.
Текст 1
Гори Анди розташовані у східній частині північної Америки. Це дуже старі та зруйновані гори, тому що вони утворилися ще за часів байкальської та герцинської складчастості. Гори мають згла-
джені вершини, порослі лісом. Тут уже давно припинився процес горотворення, відсутні вулкани та землетруси. Найвища верши-
на — гора Тубкаль (8848 м). На заході гори виходять до берегів Атлантичного океану, а на сході межують з Великими рівнинами. Середні висоти в Андах не перевищують 1500 м.
Текст 2
річка Конґо розташована в західній частині північної Амери-
ки. Вона бере свій початок на Східноафриканському плоскогір’ї поблизу гори Мак-Кінлі, тече Амазонською низовиною із заходу на схід і впадає в Мексиканську затоку поблизу мису піай. річ-
ка тече у високогірній місцевості й тому майже не має приток. режим річки складний: узимку тривалий льодостав сковує її, на-
весні й улітку річка дуже повноводна, а восени межень, тому що тут зовсім відсутні опади. живлення переважно снігове та льодо-
викове. Це найдовша та найповноводніша річка світу. її довжина становить 4370 кілометрів.
8 «Що зайве?»
Ведучий зачитує назви географічних об’єктів. Команди визна-
чають, що в кожному випадку є зайвим, пояснюють, чому саме ця географічна назва.
Камерун, Карісімбі, y (Косцюшко), Тубкаль, Кіліманджаро.
Бразільське, Ґвіанське, патаґонське, y (Ефіопське).
росса, Ведделла, еребус, y (Замбезі), Земля Аделі.
Вікторія, Ніаґара, Анхель, y (Онтаріо), Іґуасу.
Бразілія, Аргентина, y (Канада), чілі, Венесуела.
Кенгуру, качкодзьоб, єхидна, y (зебра), коала.
(Укаялі) y, Лімпопо, Ніл, Конґо, Луалаба.
Гумбольдт, пісарро, y (Лівінґстон), Орельяна.
Каїр, y (Оттава), Алжир, Найробі, Аддіс-Абеба.
Льянос, кампос, y (гілеї), сельвас, пампа, парамос.
49
Пізнай світ
9 Конкурс капітанів «Три на три»
Квадрат розбитий на дев’ять частин. У кожній з них — певна тема. Капітани обирають будь-яку із заданих тем і отримують за-
питання.
Африка Австралія Антарктида
південна Америка
північна Америка
євразія
Океани
Загальні географічні знання
Охорона природи
Африка
1. якою мовою розмовляють єгиптяни? (Арабською)
2. Де розташований найбільший оазис світу? (На річці Ніл)
3. яке дерево називають символом сахелю? (Маслинове)
Австралія
1. Де і за що встановлено пам’ятник гусені? (В Австралії. Гусінь «допомогла» австралійцям у боротьбі з кактусом.)
2. яка тварина зображена на гербі Австралійського союзу? (Кен-
гуру)
3. чому австралійці не люблять кроликів? (Тому що вони роз-
плодилися у неймовірній кількості та постійно винищують пасовища.)
Антарктида
1. Кому і чому встановили пам’ятник із брили мармуру, добу-
того в Антарктиді? (Роберту Скотту, який загинув під час підкорення Південного полюса.)
2. чим знаменита Земля Аделі? (Це полюс вітрів, вітри дмуть тут 340 днів на рік.)
3. Назвіть ім’я нашого співвітчизника, який був у складі експедиції роберта Скотта на південний полюс? (Антон Омельченко)
50
Цікаво вивчаємо географію
південна Америка
1. Де дме вітер памперо? (В Андах)
2. який географічний об’єкт — світовий рекордсмен — розташо-
ваний на річці чурун? (Водоспад Анхель)
3. яку тварину називають санітаром південної Америки? (Бро-
неносця)
північна Америка
1. яка «помилка» закладена в назві корінного населення мате-
рика? (Колумб думав, що приплив до Індії, і назвав корінне населення індійцями.)
2. як у північній Америці називається «китове місце»? (Аляска)
3. Де розташована «країна-село»? (У Північній Америці — Кана да)
євразія
1. що таке Кракатау? (Вулкан в Індонезії)
2. чим знаменитий острів Комодо? (Комодськими варанами)
3. як називається наймілкіше море? (Азовське)
Океани
1. Море, в яке не впадає жодна річка? (Червоне)
2. Де живе ціанея? (У морях Північного Льодовитого океану.)
3. що незвичайного впіймали рибалки у 1938 році поблизу Ко-
морських островів? (Реліктову рибу латимерію)
Загальні географічні знання
1. чому в Антарктиді протягом тривалого полярного дня лід не розтає? (Через дуже високе альбедо.)
2. що таке циркуляція атмосфери? (Система повітряних течій)
3. Від чого залежить ступінь нагрівання земної кори? (Від кута падіння сонячних променів.)
Охорона природи
1. які національні парки Африки мають загальносвітове значен-
ня? (Нґоро-Нґоро, Серенґеті, парк Крюґера.)
2. На території якої країни розташований єллоустонський парк? (США)
3. що таке Грінпіс? («Зелений світ» — Міжнародна екологічна організація.)
10 «Знайомі силуети»
Команда (або кожен член команди) отримує фрагменти кон-
турної карти одного з материків (можуть бути фрагменти різних материків). Учасники повинні розпізнати якомога більше гео-
графічних об’єктів на своєму фрагменті. Бали нараховуються за кількістю правильно названих об’єктів.
51
Пізнай світ
11 «Домашнє завдання»
Команди отримали домашнє завдання — скласти кросворд із 15 слів. потім вони обмінюються кросвордами і протягом трьох хвилин розгадують.
12 Гра з уболівальниками «Най… най… най у світі!»
проводиться під час відгадування командами кросвордів.
Найбільший на Землі острів. y (Ґренландія)
Найтепліше море. y (Червоне)
Найбільша пустеля на Землі. y (Сахара)
Найглибша океанічна западина. y (Маріанська)
Найпотужніша тепла течія. y (Ґольфстрім)
Найвищий водоспад світу. y (Анхель)
Найдовша річка світу. y (Ніл)
Найменший за площею материк. y (Австралія)
Найбільша країна за населенням. y (Китай)
Найкаламутніша річка у світі. y (Хуанхе)
Найглибше озеро світу. y (Байкал)
Найглибша річка світу. y (Амазонка)
Найвища гірська система світу. y (Гімалаї)
13 «Канікули»
Команда отримує «щоденник канікул», куди потрібно буде записати назву країни, яку вони визначать за описом ведучого. «щоденник» повинен лежати на стільцях поблизу журі. прослу-
хавши першу частину опису, команда визначає країну і капітан робить запис. якщо перший запис правильний, команда отримує 3 бали. після прослуховування другої частини знову робиться запис. якщо він правильний, команда отримує ще 2 бали. І за останній правильний запис — 1 бал.
1. Береги цієї країни омивають два океани. переважну части-
ну її території займають рівнинні форми рельєфу. Територія країни розташована в тропічному та субтропічному поясах. Центральні й західні області займають пустелі. Корінне на-
селення має темно-коричневий колір шкіри, хвилясте волосся й розплющений ніс. Корінне населення було майже винищено переселенцями з інших країн. 2. Крім англійців, сюди переселилися німці, греки, італійці, китайці та українці. Вважається, що першим українцем, який став жити тут, був федір Губенко з полтавщини.
52
Цікаво вивчаємо географію
3. Нині це високорозвинена країна. Клімат загалом посушливий. Лише на сході, на схилах гір, випадає велика кількість опадів. У пустелях розвинений такий тип рослинності, як мульга-
скреб та малі-скреб. Це непрохідні хащі з дерев, гілля яких дуже тісно переплелося між собою. Країна має великі запаси природних ресурсів. Найбільші у світі запаси алюмінієвих руд. Великі поклади золота, кольорових металів. Найбільші у світі пасовища та найбільше у світі поголів’я овець. 4. Це дивовижна країна, де більшість тварин виношують своїх дітей у сумках, де жителі так «бояться» кроликів, що збудува-
ли найдовшу у світі загорожу (5 тис. км), де ростуть найстаріші у світі дерева — макроцамії та дерева-насоси. Це єдина у світі країна, де встановлено пам’ятник комасі. Це країна коал та величезних коралових рифів, а на її гербі зображено кен гуру.
14 «Географічний турнір»
Учасник команди, який виграє, викликає на «бій» учасника команди суперників і ставить йому запитання. якщо відповідь пра-
вильна, команда отримує 3 бали, якщо ні — може відповісти інший член команди, але в цьому випадку зараховується 1 бал. якщо жо-
ден член команди не може відповісти, то відповідь дає той, хто ста-
вив питання, і 3 бали зараховується його команді. Турнір триває доти, поки всі члени обох команд не будуть викликані на «бій».
ІІІ. ПІдсумОк гри
ДВА КОрАБЛі
Навчальна гра для учнів 7 класу
Мета: удосконалити та збагатити знання учнів з фізичної географії, надати учням можливість продемонструвати навички роботи з картами, вміння застосовувати знання у нестандартних ситуаціях; виховувати почуття відповідальності, команд-
ного духу.
Обладнання: безкозирки, комірці для членів команд, емблеми команд, назви кораблів, пляшки із записками всередині, склянки, ложки, ємність із водою, м’яч, бинти, продукти для приготування бутербродів, розрізані на пазли географічні карти, призи.
53
Два кораблі
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
У грі беруть участь 2 команди.
У складі кожної з команд: капітан, боцман, лоцман, штурман, корабельний лікар, кок, юнга, інші матроси.
Команди заздалегідь готують два номери художньої самоді-
яльності.
ІІ. ПрОведення гри
Учитель. Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати двома кораблями.
Капітани команд разом з екіпажами голосно називають назви.
Учитель. яка буде наша подорож, хто краще підготувався до неї, і хто швидше дістанеться місця призначення, про це все нас повідомить журі у складі… (оголошується склад журі).
перед тим, як відправитись у нашу подорож, ми повинні запросити ведучих (2-х учнів 10-ого класу) та визначити наш маршрут. 1- й ведучий. я запрошую на палубу капітанів.
Завдання 1 по черзі називати моря, не повторюючи попередніх назв.
Завдання 2 Написати імена всіх членів команди з зазначенням їх посад. Виконується завдання на дошці без підказок з боку команди.
Команди в цей час пишуть на аркушах назви річок України.
2- й ведучий. Добре, капітани команд виконали завдання (роботу команд оцінює журі).
Нам обов’язково потрібна карта. Будь ласка, штурмани на па-
лубу, зібрати карту. Штурман може взяти двох помічників.
Кожній команді видається конверт з розрізаною на пазли кар-
тою, її треба зібрати. Команди в цей час виконують завдання.
Завдання 3 Хто назве більше міст України на букви «Н», «С», «п».
1- й ведучий. Так, маршрут ми обрали, карти є, в яку країну подорожуємо, а чи готові у нас члени екіпажу?
Діти називають по черзі речі, які потрібні для плавання.
2- й ведучий. Ну що, дорогі друзі, до плавання готові?
54
Цікаво вивчаємо географію
Всі готові!
Журі проводить оцінку символіки (максимальна оцінка 5 балів).
1- й ведучий. Нам всім відомо, що старшину на кораблі на-
зивають боцманом, він відповідає за матросів, а також за порядок на кораблі.
Завдання 4 Залити баки прісною водою. (Хто швидше ложками наносить в склянку води.)
2- й ведучий. я знаю, що будь-яка подорож проходить ці-
кавіше, коли багато співаєш.
Домашнє завдання Команди показують номери художньої самодіяльності.
Завдання 5 Хто більше знає пісень про море. 1- й ведучий. Ми вже, здається, і зголодніли. подивимось, що готують наші коки.
Коки беруть участь у конкурсі на приготування кращого бутерброда.
2- й ведучий. Загляньмо у «кают-компанію».
Наша кают-компанія — місце для відпочинку всієї команди. під час відпочинку ми пропонуємо вам дати відповіді на наступні запитання.
Ведучий ставить запитання, а команди по черзі дають на них відповіді, якщо команда не може дати відповідь, то слово надається представникам іншої команди, журі фіксує кожну відповідь, виставляє та підраховує бали.
1. яка тварина була причиною національного лиха Австралії? (Кролики, що були завезені європейцями і здичавіли.)
2. яке море є найтеплішим на земній кулі? (Червоне)
3. про який мінерал говорять: «З води родиться, а води боїться?» (Сіль)
4. Давні греки звали її Борисфен, римляни — Дананаприс, тур-
ки — Узу, слов’яни — Славутич. як називається ця річка за-
раз? (Дніпро)
5. що називається легендою карти? (Умовні знаки)
6. В якому морі ловлять рибу жителі трьох частин світу? (У Се-
редземному)
7. які дві частини світу розміщені на одному материку? (В Євразії — Європа і Азія.)
8. яку річку можна зламати? (Прут)
55
Два кораблі
9. яку протоку змушений був переплисти Д’Артаньян, щоб при-
везти підвіски королеві франції? (Ла-Манш)
10. Найбільший із сучасних птахів, який швидко бігає, але не літає. (Страус)
11. На якому материку немає жодної річки? (Антарктида)
12. чи існує море, в якого немає берегів? (Сарґассове море в Ат-
лантичному океані)
13. чи є на Землі точка, що має тільки одну координату? (Полюси мають тільки одну координату — широту.)
14. Де не можна побачити полярну Зірку? (У Південній півкулі)
15. який меридіан найдовший? (Всі меридіани мають однакову довжину.)
16. яка подорож буде коротшою: 60-тою паралеллю чи 30-тою? (60-тою)
1- й ведучий. Спробуйте розгадати загадки:
1. Бігти, бігти — не добігти; летіти, летіти — не долетіти. (Го-
ризонт)
2. Кругом вода, а з питтям біда. (Море)
3. чи може себе страус птахом назвати? (Ні, тому що він не вміє говорити.)
4. Країни без людей, міста без будинків, ліси без дерев, моря без води. що це таке? (Географічна карта)
2- й ведучий. І раптом тривога…
На палубу вибігають юнги.
Завдання 6 Хто швидше одягнеться (або хто швидше взує і зашнурує кро-
сівки).
1- й ведучий. А тепер конкурс лікарів.
Завдання 7 Хто швидше надасть першу медичну допомогу — перев’яже поранений палець.
2- й ведучий. Штурман нас повідомив, що по курсу підводні рифи, на палубу запрошуються лоцмани.
Завдання 8 На кожен удар м’яча об підлогу треба назвати географічну на-
зву річок (морів, озер тощо).
1- й ведучий. А це що таке по курсу, пляшка з якимось повідомленням? що там записано?
56
Цікаво вивчаємо географію
Завдання 9 розшифрувати записки та знайти місце за координатами.
Записка першій команді
D G Т Q J е р B N п и Z М О L
А D В F А р І S U ю R З А F G
S К О О F р Д G и F Н A Т А D
М и F 20° J п Н F Ш H G 180° H С Х
G H Д D F Д G О J п О G М О D
D ж І G Т ь G J G G D J R Q Y
Відповідь: корабель потерпає у Тихому океані.
Записка другій команді
D G Т Q J е р B N п и Z М О L
А D В F А р І S U ю R З А F G
S К О О F р Д G и F Н A Т А D
М и F 30° J п Д F Ш H G 70° H С Х
G H Д D F Д G О J п О G М О D
D ж І G Т ь G J G G D J R Q Y
Відповідь: корабель потерпає у Індійському океані.
2- й ведучий. Ой! Ми з вами не помітили, як наближається земля. І там на нас чекає журі нашого конкурсу, надаємо їм слово.
ІІІ. ПІдсумОк урОку
Учитель підводить підсумки конкурсу. журі вручає призи переможцям.
схАмЕНіться, ЛюДи, щЕ НЕ піЗНО
Літературно-музична композиція для учнів 6–8 класів
Мета: створити умови, які спонукають дітей з увагою та турботою ставитися до природи, пізнавати, але не руйнувати її; пробудити чуттєве сприйняття довкілля, як близької нам, але неповторної краси, що потребує захисту від наслідків люд-
ської діяльності.
57
Схаменіться, люди, ще не пізно
Обладнання: малюнки учнів на тему «Земля — наш спільний дім».
Перебіг заходу
Учитель. Дорогі друзі, шановні гості, сьогодні ми з вами зі-
бралися в цій залі для того, щоб поговорити про стан екологічної ситуації в Україні, про ту небезпеку, яка загрожує нашій Землі, а значить і нам.
1- й учень. Всім відомо, що природа на Землі сформувалася задовго до появи людини. первісні люди були такою ж частиною природи, як і дикі звірі, а головною їх проблемою був голод.
2- й учень. І пізніше, щоб не вмерти з голоду, люди навчи-
лися вирощувати хліб і розводити свійських тварин. У людей з’явилися нові проблеми: інфекційні хвороби, які виникали від бактерій, що розводилися від накопичення сміття і бруду, особ-
ливо в містах.
3- й учень. ще пізніше, щоб зробити своє життя багатшим і зручним, люди стали змінювати природу, розвивати технічний прогрес, але при цьому і забруднювати все навколо себе.
4- й учень. Тепер проблемою всіх людей на Землі є екологіч-
ні проблеми, проблеми «захворювання природи», які спричинив потужний вплив людини на природу в результаті господарської діяльності.
5- й учень. природа Землі схожа на організм людини, тільки дуже великий. як дихальна система постачає в людський організм кисень, так і ліси збагачують киснем повітря Землі.
1- й учень. як кровоносна система живить всі клітини люд-
ського організму, так і криниці, річки, озера і моря несуть воду та поживні речовини до всього живого на планеті.
2- й учень. З давніх-давен українці шанобливо ставилися до криниць та джерел. Берегли і леліяли їх, бо добре знали, що вода — це джерело життя на Землі.
3- й учень. У шаленому ритмі атомної епохи ми інакше стали дивитися на світ і природу, яка нас оточує. Усе брали від природи, «не чекаючи милостей», а з віддачею не поспішали.
4- й учень. І ось прийшов час, коли природа вже не може віддавати, коли вона кричить: «Людино, захисти, врятуй мене від самої себе!»
5- й учень. я хочу ще сказати, що нашу голубу планету час-
то порівнюють з величезним кораблем, який летить безмежними просторами Всесвіту. А людство — екіпаж цього корабля.
58
Цікаво вивчаємо географію
1- й учень. Гарне і мудре порівняння. Але ми всі повинні осмислити, що у нашого космічного корабля немає аварійного виходу.
2- й учень. І лунає сьогодні звідусіль:
3- й учень. Тривога на космічному кораблі Земля!
Майбутнє зелені в небезпеці!
4- й учень. Це крик! За цими словами гірка істина. Людство стоїть на порозі екологічної катастрофи.
5- й учень. Це — парниковий ефект на Землі.
1- й учень. Зменшення озонового екрану в стратосфері.
2- й учень. проблема чистої води.
3- й учень. Кислотні дощі. 4- й учень. причиною ракових захворювань людей у 70 % випадків є порушення взаємодії організму і навколишнього се-
редовища.
5- й учень. щорічно планета втрачає десятки видів тварин і рослин, які заносяться до червоної книги під звуки траурних маршів екологічної катастрофи.
1- й учень. Важко поранена, плаче хвора Земля.
2- й учень. І чорнобиль, тривожний набат, закликає до ро-
зуму.
3- й учень
Земле рідна — природи ім’я,
Понівечена скрипко моя.
Як могла ти в цім світі жити?
Як могла благоденствувати?
4- й учень
В ніжності просинатися рано,
Коли ти помираєш в ранах?
Як могла плекати квіти,—
Коли так благаєш жити?
5- й учень
Як не чула моя душа,
Що здригаєшся ти від ножа?
Як дивитись природі у вічі?
Перед нею ми винні утричі.
1- й учень
Щоб від спеки десь ховатись,
Щоб до річки йти купатись.
2- й учень
Що це з річкою? Вона
Непривітна і сумна.
Заходить річка-дівчинка в синьому платтячку, сумно опустила голову.
59
Схаменіться, люди, ще не пізно
3- й учень
Ти ж була колись глибока,
Швидкоплинна, світлоока.
4- й учень
Чом же стала каламутна?
Чом плескочуть хвилі смутно?
рі чка
Як мені не сумувати?
Всі отрутохімікати
Постікали в мою воду,
Зіпсували чисту вроду.
Вже течу між болотами,
Заросла очеретами.
Зникла риба. Навіть раки
Поховались, небораки.
Закриває обличчя руками.
5- й учень
Ой ти річко синьоока,
Ти ж була колись глибока.
1- й учень
Ми сумуємо з тобою
Під плакучою вербою.
рі чка. чуєте, хтось плаче?
Всі розступаються. На сцені стоїть Рибка, дівчинка в сріблястому платтячку.
2- й учень. Хто ти?
рибка. я — рибка.
3- й учень. А чого ти плачеш, рибко?
рибка
Ой, біда! Ой, біда!
Люди, що це за вода?
Може вам і добре жити — Хімікати в ній усі,
А мені в ній важко жити — І на дні, і у воді.
4- й учень. А вода була ж колись чиста і прозора!
рибка
Люди, звідки ви взялись?
Люди, трохи совість майте.
Бідну річечку спасайте!
5- й учень. послухайте пісню про біди ще однієї річки.
60
Цікаво вивчаємо географію
пі сня
Тече вода каламутна.
Річко моя, чого смутна?
Хто ж тебе так засмутив?
Воду твою скаламутив?
Хто ж це робить тобі на зло?
Із заводу натекло,
Забруднили воду мені,
Нічого живого і на дні.
Я прошу вас, люди мої,
Не скидайте в мене гної.
Бо я жити хочу, як всі.
Щоб щуки були й карасі.
1- й учень. Люди, схаменіться! Не губіть природу!
2- й учень. є давня приказка в мого народу, що має мораль, нашій темі близьку.
3- й учень. Хто може понівечити рідну природу, той здатний спаплюжити й душу людську.
4- й учень
Колись давно були в Європі
Безграмотні пітекантропи.
Ходили стадом по лісах,
І, безперечно, не в трусах!
5- й учень
То були справжні джентльмени,
Дерев не нищили даремно.
Хоч екології не знали.
Але природу шанували.
1- й учень
Не той тепер пітекантроп.
Хоч в джинсах перепрілих хлоп,
З магнітофоном на плечах,
Та з диким поглядом в очах.
2- й учень
Колись було, пітекантропи.
Хоч і ходили більше скопом,
Дерев із дуру не займали.
3- й учень
Кору не різали ножем,
Що був тут Петя й Надя М.
Була пітекантропка Жанна,
Бо цілувала тут Івана.
61
Схаменіться, люди, ще не пізно
4- й учень
Пітекантропів цих доволі.
Та й так багато ще й шпани,
Яка з міцним та вузьким лобом — Проти природи повна злоби.
5- й учень
Та годі нам терпіти це!
Пора всім схаменутись вже!
Виносять Червону книгу України.
1- й учень. Саме таким «любителям природи» завдячує чер-
вона книга поповненням на своїх сторінках все новими й новими тваринами та рослинами.
2- й учень
Знов над плесом, наче лось на кризі,
Застигну — і хоч криком закричу:
Вже сон-трава в Червоній книзі.
В Червоній книзі щиглики і сичі.
1- й ведучий. А що таке червона книга, діти? Ви всі зна-
йомі з нею?
4- й учень
В Червону книгу ми занесли
Світ неповторний та чудесний,
Що поступово вимирає,
Давно рятунку в нас благає.
5- й учень
Невже в майбутньому на світі
Не будуть квітнуть дивні квіти?
Конвалія й фіалки ніжні,
І винник березня — підсніжник?
1- й учень
Невже ми більше не побачимо,
Як сон-трава росою плаче?
Троянда степу, квітка мрії,
Жар-цвітом землю не зігріє?
2- й учень
Людино, схаменися! Може, досить?
Чи по душі нам річки каламуть?
Земля твоя пощади в тебе просить.
Бо ж хімія, і стронцій, і нітрати —
В продуктах, що на стіл нам подають.
3- й учень
Сади вишневі похилились,
Хрущі давно вже не гудуть.
62
Цікаво вивчаємо географію
Лише жуки ті колорадські
Картоплю день і ніч гризуть.
4- й учень
Жайворонки над полями
Більше не співають,
Тільки одні хімікати
Вітри розганяють.
Вже в бабусиних городах
Огірки не родять.
Бо ядучі жовті хмари
Понад ними ходять.
5- й учень. як же мені хочеться поговорити про ось це чисте, світле і рідкісне.
Виходять дівчата і співають пісню.
пі сня
Тече річка, невеличка,
Поміж осокою,
Взяла дівка нові відра,
Пішла за водою.
1- й учень. І тую воду, що вона набрала, можна було пити?
2- й учень. Так. Ти ж знаєш, якими чистими були колись річки.
3- й учень. Так то колись! А тепер он у наших Заліщиках і купатися в річці не можна. Там давно уже й риба вся пропала.
4- й учень
Були колись Заліщики,
А тепер клоака,
І немає в річці риби,
І немає рака.
5- й учень
АТП мазут змиває,
А з маслозаводу
Із труби щоденно ллється
В річку бяка в воду.
1- й учень
Що ти мелеш?
Кочегарка є у Полуторах?
Де палять газ і вугілля,
Наче хмиз, у порох?
2- й учень
То ж паркетний цех у небо
Чорний дим пускає.
А меблевий на очистку
Гроші все шукає.
63
Схаменіться, люди, ще не пізно
3- й учень
Та й у славних Бережанах
Дим іде до неба.
Також з меблевого цеху.
Може, так і треба?
4- й учень
А в Зарайському потоці,
В дев’ятсот тридцятім році,
Були щуки і в’юни,
І линів до сатани.
5- й учень
Верби були біля річки.
А яка була водичка!
Її можна було пити,
І супи, й борщі варити.
1- й учень
І водиця не смерділа,
Не було в ній соди й мила.
Заліза, гною і капців,
Різного мотлоху й дрючків.
2- й учень
Жаби весело скакали.
А який концерт давали!
Весняними вечорами —
Не гидотні програми.
3- й учень
Що ж це сталося із нами, люди?
Це ж як так, то нічого не буде:
Ні річок, ні гаїв, ні криниць,
Ні комах, ані звірів, ані птиць,
Ані квітів, ані трав, ні повітря,
Ні людей. Хоч тепер вже повірте!
4- й учень
Зупинімось. Останній є шанс.
Огляньмося! Благаємо вас!
5- й учень
Все ж задумано мудро в природі:
Жити всім треба в мирі і згоді.
1- й учень
Річка хай куди хоче тече.
Пташеняті підставим плече.
2- й учень
Як зрубаємо дерево — вмить ми
Поспішимо аж два посадити.
64
Цікаво вивчаємо географію
3- й учень
Як асфальт — то не через калину,
Джерельце хай не має зупину.
4- й учень
Полюбимо природу ми палко:
Не топчімо ногами фіалку…
5- й учень
Як розоремо світ оцей вщерть,
Вирок нам — без війни буде смерть.
1- й учень
Зупинімось, останній є шанс.
Ця планета — не тільки для нас!
Виходять дівчата і співають пісню.
пі сня
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю,
Що ми після себе на світі лишаєм?
Ліси наші в’януть, нема більше рік,
Пташки покидають край рідний навік.
Нечисте повітря, у ґрунті — нітрати,
І слово «Чорнобиль» нам страшно згадати.
І щоби на світі не сталось біди,
Шануйте природу усюди й завжди.
2- й учень
Природа рідна — наша втіха.
Тож хай вона не знає лиха!
3- й учень. про добро треба нагадувати на кожному кроці. Ми повинні бути милосердними і до людей, і до природи.
4- й учень. Адже вони також ростуть, живуть і потребують бережливого ставлення до себе.
5- й учень. послухайте звернення природи до нас.
Ді вчинка
ЛИСТ ДО ЛюДИНИ
Людино, розумна істото,
Ти можеш усе на Землі!
Відсунути можеш потопи
Й будуєш цілі кораблі.
Та й знову і знову, людино,
До тебе звертаємось ми.
Ми гинемо, гинемо, гинемо!
Будь ласка, ти нас збережи!
Хай будуть в нас цілі дерева
Рослини, тварини, птахи.
65
Схаменіться, люди, ще не пізно
Людино, людино, людино!
Ми просимо нас зберегти!
Учитель. Дорогі друзі! Ви подивилися маленьку виставу, де головною героїнею була наша знедолена Земля, яка просить по-
рятунку. природа волає, природа просить прислухатися до її про-
хання. І від того, як ми себе поведемо, залежатиме і наше життя, і життя майбутніх поколінь.
1- й ведучий. Складна радіаційна ситуація, що виникла у ряді районів України внаслідок аварії на чорнобильській атом-
ній електростанції, створила небезпеку для здоров’я людини, не-
гативно впливає на її спадкову основу. Тому оздоровчо-гігієнічний аспект охорони природи нині набуває виняткового значення.
2- й ведучий. Людина й суспільство повинні докорінно змі-
нити своє ставлення до природи та її ресурсів. У наш час людство спроможне виробляти достатню кількість сільськогосподарської й промислової продукції, не завдаючи значної шкоди навколиш-
ньому середовищу. Досягнення науки й техніки відкривають не тільки можливості для задоволення потреб людини, але й створю-
ють передумови для збереження і примноження ресурсів Землі. Людство в змозі істотно поліпшити умови, які склалися в біосфері планети. У розв’язанні цього завдання важливу роль відіграють екологічні освіта та виховання всього населення, особливо молоді, якій жити й працювати в наступному тисячолітті.
3- й ведучий. Для майбутнього всього людства наступні два десятиріччя будуть визначальними: або співдружність націй вирішить найголовніші екологічні проблеми, або почнеться не-
зворотна деградація біосфери і поступова загибель цивілізації. планета вже не витримує антропогенного тиску (подвоєння на-
селення всього за кілька десятиріч та його концентрація головним чином у містах; десятикратний приріст економічної активності менш ніж за століття; некероване зростання різних перетворень у сільському господарстві, енергетичних і промислових системах; супермілітаризація суспільства та накопичення великої кількості глобально небезпечної ядерної та хімічної зброї тощо).
4- й ведучий. Традиційні кордони між країнами, націями з екологічної точки зору є прозорими, відкритими, а діяльність, яка колись вважалася винятково «внутрішньою справою», сьогод-
ні зумовлює екологічну ситуацію, розвиток і виживання інших країн. Отже, всі ми «пов’язані» між собою. І діяти повинні разом. А критична межа вже зовсім близько (а можливо, вона вже до-
сягнута?)…
66
Цікаво вивчаємо географію
5- й ведучий. Глобальна проблема екологічного забруднення буде існувати до тих пір, поки все людство не об’єднається для її вирішення, тому що від цього залежить майбутнє наступних по-
колінь. як говорить давня індійська сентенція: «природа — це не те, що ми отримали у спадщину від пращурів, а те, що ми взяли в позику від нащадків».
УЛюБЛЕНА гЕОгрАфія
КВК для учнів 7–8 класів
Мета: у захоплюючій формі повторити основи географічних знань; розвивати інтерес до науки, кмітливість; виховувати почуття відповідальності, командної єдності.
Обладнання: картки із запитаннями та завданнями; карта світу, магніти та карт-
ки з надписами назв конкурсів.
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
Заздалегідь обрати та проінструктувати журі (3–5 чоловік).
підготувати дві команди зі складу учнів 7-х та 8-х класів. Дати їм випереджальне завдання: придумати назву, емблеми власних команд та привітання команді-супернику.
ІІ. ПрОведення гри
Ведучий
Сьогодні суперечка між командами
І хай образ не буде серед нас,
Бо переможець й переможений
Сьогодні буде хтось із вас.
Ми раді будемо, якщо у суперечці Ви спритність нам покажете свою,
Знання, уміння та розвага
Дозволять вам зіграти в нічию.
Ведучий знайомить команди із журі.
67
Улюблена географія
Ведучий
Ні в театрі телевізійному,
А серед наших шкільних стін Почнемо зараз традиційний
Наш географічний КВК.
Девіз КВК: «І у годину дозвілля можливо рости, якщо розумно його провести!»
1 «Привітання команд» розшифрування емблем, привітання командам-суперницям, цікава пісня або сценка на свої слова.
2 «Розминка»
Ведучий задає питання командам.
що ви знаєте про подорожі Х. Колумба? y
що ви знаєте про подорожі ф. Маґеллана? y
що ви знаєте про подорожі А. Нікітіна? y
що ви знаєте про подорожі Т. Т. Беллінсґаузена та М. п. Ла- y
зарєва?
Хто створив першу географічну карту? y
Хто створив перший географічний глобус? y
3 «Знавці»
Команди задають запитання одна одній.
Коли і де день дорівнює ночі? y
як називається найглибша частина океану? y
Назвіть річку, яка двічі перетинає екватор. y
чому рибалки виходять у море ввечері, а повертаються вранці y
або вдень?
Назвіть та покажіть на карті найбільший острів. y
Назвіть та покажіть на карті найбільший півострів. y
Назвіть та покажіть на карті найбільший материк. y
Назвіть та покажіть на карті найбільше море. y
4 «Картографи»
розмістити на магнітній контурній карті написані на кружеч-
ках географічні об’єкти (команди отримують конверти з назвами річок, озер, островів та півостровів).
5 «Вперед, болільнику!»
Болільники також готували завдання заздалегідь. А саме: пі-
дібрати декілька афоризмів про працю, про школу, науку та про учіння. журі додає за кожний афоризм один бал.
68
Цікаво вивчаємо географію
Наприклад: 1. Учіння — це лише один з пелюстків квітки, яка називається вихованням.
2. Треба багато вчитися, щоб хоч трохи знати.
3. Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління.
6 «Конкурс капітанів»
Капітанам по черзі ставлять запитання, на які вони дають ко-
ротку та чітку відповідь.
Видно край, та не дійдеш. y (Горизонт)
Куля не велика, ледарювати не дає, якщо знаєш предмет, то y
покаже весь світ. (Глобус)
Море — переплисти не можна. Дорога — перейти не можна. y
Земля — переорати не можна. Луки — перекосити не можна. (Географічна карта або глобус)
перший склад — морська назва сходу. Другий із землі вириває y
глибоку яму. А разом — з усіх сторін суцільна вода оточує. (Острів)
яка Земля ніколи не старіє? y (Нова Земля)
Назва якої притоки Дніпра складається з префікса та числів- y
ника? (Прип’ять)
7 «Флюгер»
У конкурсі беруть участь по три учасники з кожної команди, які вміють добре орієнтуватися на місцевості.
Ведучий називає напрямок вітру, а учасники повинні зробити відповідні рухи:
вітер дме з півночі (учні піднімають праву руку); y
вітер дме з півдня (учні піднімають ліву руку); y
вітер дме з заходу (учні піднімають обидві руки); y
вітер дме зі сходу (учні опускають обидві руки); y
штиль (не піднімають рук зовсім); y
ураган (всі крутяться). y
Той, хто неправильно робить вправи, вибуває з гри. Грають, поки не залишиться один гравець. Команді-переможцю присуджу-
ється один бал.
8 «Нумо, відгадай!»
Хто швидше дасть відповідь:
1. є один полярний острів,
У середині, як самовар, 69
Улюблена географія
З розщелин у скалах гострих
Зі свистом вилітає пар.
У той не всунешся поток,
Водичка там, як кип’яток. (Ісландія)
2. Ми знаємо цю лінію:
То чорна, то синя.
На карті ця лінія
Нам дуже потрібна,
щоб не сплутати ураз Де північ, де південь є у нас. (Екватор)
3. Назвіть місто, назва якого говорить,
що воно «сердите». (Грозний)
4. Назвіть країну, якщо зображено на малюнку кит, а під ним підписано «Ай». (Китай)
5. Назва якого міста на північному березі Африки складається з трьох жіночих імен? (Тріполі)
6. Назви нас — ми лінії, які з’єднують білих ведмедів з пін-
гвінами? (Меридіани)
9 «Помилки»
Команди отримують конверти, в яких знаходяться розповіді з географічними помилками. потрібно знайти та виправити ці помилки. рОЗпОВІДь МиСЛиВЦя
Це було в пустелі Кара-кум, що в Туркменії. Три дні ми ганя-
лися за тигром, знемагаючи від спраги і палючої спеки. Верблюди не витримали і загинули. підтримуючи один одного, обпікаючи ноги на розпеченому камінні та щебені, ми ледве добрели до ве-
ликої річки. Тут заспокоїли спеку, що нас катувала і, знявши запилений одяг, кинулись у воду. Довго плавали ми в тихій прозорій воді. А потім сховались від палючої спеки в тіні саксаулового лісу, що розкинувся біля самої води. Стали думати: що ж нам робити далі? На кінець надумали і змайстрували із саксаулових колод плоти і благополучно досягли найближчого поселення.
рОЗпОВІДь БУВАЛОГО МОряКА
по небу пливли білі купчасті хмари, але раптом пішов сильний дощ. Величезна хвиля-цунамі то піднімала нас, то кидала в безо-
дню. Невдовзі море заспокоїлось. Наш вахтовий доповів, що ко-
рабель дотримується свого курсу, наближаючись до Антарктиди. 70
Цікаво вивчаємо географію
Уночі яскрава полярна Зірка була нашим головним орієнти-
ром. побачивши острів, ми вирішили вийти на берег і набрати прісної води, але не встигли зробити і кількох кроків, як вгледіли білого ведмедя. Висадившись в іншому місці, ми попрямували до лісу, в якому знайшли джерело і набрали прісної води.
10 «Координати»
Болільники отримали навчальні атласи та карточки з гео-
графічними координатами об’єктів. Завдання — якнайшвидше визначити назви цих географічних об’єктів. За кожну правиль-
ну відповідь команда, яку підтримують болільники, одержати один бал.
1. 7° пн. ш., 80° сх. д., 55° пд. ш., 70° зх. д. (о. Шрі-Ланка, о. Вогняна Земля)
2. 46° пн. ш., 83° зх. д., 40° пн. ш., 117° сх. д. (оз. Гурон, м. Пекін)
3. 40° пн. ш., 49° зх. д., 37° пн. ш., 14° сх. д. (м. Баку, вулк. Етна)
4. 27° пн. ш., 82° зх. д., 0° ш., 50° зх. д. (п-ов Флоріда, дельта річки Амазонки)
5. 36° пн. ш., 138° сх. д., 310 пн. ш., 32° сх. д. (вулк. Фудзіяма, дельта річки Нил)
6. 50° пн. ш., 30° сх. д., 46° пн. ш., 37° сх. д. (м. Київ, Азовське море)
11 «Вгору-вниз»
У грі беруть участь по два учасники від кожної команди та болільників. Гравці створюють півколо. Ведучий починає назива-
ти великі та маленькі за площею країни, моря; найдовші річки, найбільші та найглибші озера. Учасники конкурсу піднімають-
ся навшпиньки та піднімають руки вгору або опускають руки та присідають, таким чином показуючи відносні розміри названих географічних об’єктів. Вибуває той, хто зробив помилку.
ІІІ. ПІдсумОк урОку
члени журі підводять підсумки географічного КВК, наго-
роджують переможців, називають найбільш активних боліль-
ників.
71
Екологічний Олімп
ЕКОЛОгічНий ОЛімп
Гра для учнів 8–9 класів
Сучасний вплив господарської діяльності людини на навко-
лишнє середовище настільки глибокий та широкий, що основ-
ним завданням екологічної освіти постає проблема формуван-
ня в кожного учня вмінь прогнозувати й запобігати можливих негативних наслідків своєї діяльності. Одним із засобів досяг-
нення цієї мети є застосування ігрових навчальних ситуацій, що надають можливість виходу на творчий рівень оволодіння учнями екологічними знаннями, вміннями та навичками. Шкільна географія, більше ніж будь-який шкільний предмет, має великі можливості і сприятливі умови для використання міжпредметних зв’язків в навчальній діяльності, в позауроч-
ний і позакласний час. Один з таких міжпредметних зв’язків — це зв’язок з екологічною наукою, екологізація географічних знань, умінь та навичок.
Мета: визначити ступінь засвоєння учнями змісту геоекологічних знань, умінь та навичок, ступінь оволодіння основними навичками та вміннями раціональної поведінки в природі; розвивати пізнавальний інтерес до географії та екології як наук, що вчать раціональному співіснуванню із світом живої природи; виховувати любов, повагу і бережливе ставлення до природи рідної землі.
Умови проведення: для гри збираються дві команди, капітани команд по черзі кидають кубик та визначають, скільки кроків може зробити команда на карті гри (карта закріплена на дошці). Потім вибирають один конверт з питаннями, які вчитель закріпив на дошці. Якщо команда правильно відповідає на питання, то вона має право зробити на карті стільки кроків, скільки показує кубик. Якщо команда відповіла на своє запитання неправильно, то пропонується можливість дати відповідь на це запитання іншій команді. Якщо вона дає правильну відпо-
відь, то переходить по карті подорожі на ту кількість кроків, яку могла би зробити команда-суперниця. Для швидкості та раціональної організації роботи обирається лічильна комісія в складі 3-х учнів. Вони слідкують за часом та за правильністю просування команд по карті гри. Між виступами команд учитель пропонує командам і решті учнів зробити зупин-
ку, на якій учні-ведучі розповідають цікаву додаткову інформацію про свій рідний край та екологічний стан його території.
72
Цікаво вивчаємо географію
З метою підвищення емоційного фону під час проведення заходу можна вико-
ристати сугестопедичні засоби — відеофрагменти, що ілюструють красу рідної природи, музичні записи тощо.
Обладнання: карта гри-подорожі, конверти із запитаннями.
Для проведення гри карту необхідно зробити на великому аркуші паперу (ват-
мані) та прикріпити на магнітну дошку. Кожна з команд має свій знак, зроблений з паперу, всередині котрого є магніт і таким чином його легко пересувати на магнітній дошці з картою подорожі. На карті зображена гора. З її підніжжя до вер-
шини йде доріжка зі сходинками, кожна з яких має свій № (всього 70 сходинок). На окремих ділянках є позначки зупинок:
«Скарбничка»; y
«Музична»; y
«Гідросферна»; y
«Мультиплікаційна»; y
«Атмосферна»; y
«Кінотеатр»; y
на вершині гори надпис «Екологічний Олімп». y
Оформлення класу: на дошці прикріплені конверти з питаннями для команд, на стенді — карта для гри, виставка малюнків учнів на тему «Збережемо природу для нащадків».
Інструктаж команд та глядачів про правила проведення гри, мету і завдання її проведення.
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
ІІ. ПрОведення гри
1 Перший хід
Капітани команд кидають кубик і визначають, скільки кроків вони зможуть зробити на карті гри. після того вони вибирають конверти із завданням та разом із командою виконують їх (час на підготовку до відповіді 30 с, за часом слідкує лічильна комісія). Аналогічно проводяться наступні ігрові ходи.
Завдання 1-й команді. чому загроза замерзнути взимку значно більша під час морозу, що супроводжується сильним вітром, ніж у безвітряну погоду?
73
Екологічний Олімп
Завдання 2-й команді. чому при високій вологості повітря пе-
ренести спеку набагато важче ніж тоді, коли повітря сухе?
Зупинка № 1 «Скарбничка» Скарбниця народної мудрості українців багата на прислів’я та приказки про природу, її явища, рослинний та тваринний світ. Ці народні афоризми відображають взаємини людини з природою від найдавніших часів, коли ще формувалися початки словесного мистецтва. природа виступала в них то як незрозуміла, ворожа сила, то як помічник людини: «З вогнем не жартуй і воді не вір», «Тиха вода людей топить, а швидка тільки лякає», «Сонце — бать-
ко, Місяць — вітчим».
Змінюючи природу навколо себе, людина змінювала і саму себе, свої уявлення про навколишній світ, накопичувала досвід для подальшого удосконалення взаємостосунків із довкіллям. Здавна в народі говорять: «Грім гремить — хліб буде родить», «Дощ у пору — золото», «як сіно косять, то дощу не просять».
2 Другий хід
Завдання. покажіть стрілками напрямок рухів трактора під час орних робіт у фермерському господарстві на ділянці землі, що зображена на фрагменті топографічної карти. поясніть свою відповідь.
Зупинка № 2 «Гідросферна» У Дніпро щорічно скидається понад 370 млн м
3
забруднених стоків. Значна частина річного стоку Дніпра використовується промисловими підприємствами. Гранична допустимість цього ви-
користання становить лише 20 %. Це дуже знижує якість води, а також рибопродуктивність, і може призвести до втрати Дніпра як постачальника питної води.
Мільйони жителів України, що споживають води Дніпра, можуть залишитися без питної води вже у ХХІ ст. Наслідки за-
бруднення водного середовища можуть бути дуже різними для здоров’я людини.
Сьогодні в Україні діють тисячі очисних споруд. Серед них споруд біологічного очищення — 60 % (їх мають понад 300 міст України), механічного — 35 %, фізико-хімічного — 5 %.
3 Третій хід
Завдання 1-й команді. Назвіть 5 рослин нашої місцевості, що занесені до червоної книги України. Де вони зустрічаються зараз, що робиться для їх охорони?
74
Цікаво вивчаємо географію
Завдання 2-й команді. Назвіть 5 тварин нашої місцевості, що занесені до червоної книги України. Де вони зустрічаються зараз, що робиться для їх охорони?
4 Четвертий хід
Завдання 1-й команді. чи вважаєте ви за доцільне спалювання осіннього листя в межах міста, обґрунтуйте свою думку. Наведіть приклади, як краще утилізувати осіннє листя.
Завдання 2-й команді. чи вважаєте ви за доцільне спалювання стерні на полях, торішньої трави обабіч доріг. Обґрунтуйте свою думку.
Зупинка № 3 «Атмосферна» Автотранспорт — один з найбільших забруднювачів атмосфер-
ного повітря в Україні. щорічно ним викидається в атмосферне повітря мільйони тонн забруднюючих речовин. Це становить 30 % загального обсягу викидів у країні. Від засобів автотранспорту в довкілля надходить понад 65 % свинцю, 54 % оксиду вуглецю, 32 % вуглеводнів і 24 % оксидів азоту від загальної кількості ви-
кидів цих речовин по країні.
Стрімко й неухильно зростає кількість автотранспортних засо-
бів у столиці нашої держави Києві. щодня вулицями міста їздять майже мільйон київських автомобілів і 150 тис. транзитних. Най-
інтенсивнішими магістралями міста проходять від 10 до 50 тис. транспортних засобів на добу.
5 П’ятий хід
Завдання. За допомогою фрагмента топографічної карти по-
ясніть, звідки треба починати збирання врожаю пшениці на полі. Обґрунтуйте свою відповідь.
6 Шостий хід
Завдання 1-й команді. У недалекому минулому глибина Араль-
ського моря-озера становила близько 30 метрів. Тепер його рівень падає на 40 сантиметрів щорічно. підрахуйте, через скільки років Арал може припинити своє існування, якщо не вжити термінових природоохоронних заходів?
Завдання 2-й команді. Встановлено, що 1 т нафти утворює на поверхні води пляму площею близько 6 км
2
. яку площу аквато-
рії вкриє нафтова пляма у випадку аварії танкера тоннажністю 5000 т?
після кожного ходу гри вчитель надає слово учням, які отри-
мали випереджальні завдання — підготувати матеріал, що пов’я-
75
Корисні копалини України
заний з екологічними проблемами, за темами відповідно до назв зупинок на карті гри, або використовує сугестопедичні матеріали.
ІІІ. ПІдсумОк захОду
Бесіда що понад усе зацікавило і схвилювало під час гри? y
які види роботи сподобались так, що хочеться виконати ще раз? y
чим із почутого і побаченого ви поділитесь із своїми друзями, y
батьками?
КОрисНі КОпАЛиНи УКрАїНи
Міні-КВК для учнів 8–9 класів
Мета: актуалізувати знання учнів про корисні копалини і особливості їх розміщен-
ня на території України; формувати екологічну культуру учнів, бережливе ставлен-
ня до ресурсів природи; розвивати пізнавальний інтерес до теми, уміння працю-
вати з картою, додатковою літературою; виховувати творчу особистість учнів.
Обладнання: фізична карта України, набір умовних знаків, картки із завдан-
нями.
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
Учні об’єднуються у дві команди, вигадують девізи, роблять емблеми.
ІІ. ПрОведення кОнкурсу
1 «Розминка»
Команди ставлять одна одній по два заздалегідь підготовлених запитання.
1. чому сильно нагрівається труба, якою із свердловини надхо-
дить нафта? (У надрах Землі нафта знаходиться в умовах високих тисків і температур. Велика енергія нафти сприяє розігріву труб.)
76
Цікаво вивчаємо географію
2. як, крім спалювання, можна використовувати горючі корисні копалини? (Як хімічну сировину, а шлаки — у виробництві будівельних матеріалів.)
3. які корисні копалини використовуються для виплавки металів? (Рудні)
4. що добувають в Іршанському родовищі? (Титанові руди)
2 «Магазин»
продається за описом корисна копалина, відгадайте її. 1. Колір білий. розчинна у воді. Твердість незначна. походження осадочне. Крихка. На смак солона. (Кам’яна сіль)
2. Колір жовтий. при терті електризується. Температура плав-
лення +114 °С. Має запах газу. (Сірка)
3. Залягає на Поліссі,
Де в болотах сонця зарево.
І зігріти може вчасно,
Хоча й не калорійне паливо. (Торф)
4. чорний колір. жирний. Без блиску або зі скляним блиском. Непрозорий. Вміщує 85 % вуглецю. Горить чадним полум’ям. (Кам’яне вугілля)
5. Називають цю руду «кіновар». Це означає з індійської мови «кров дракона». яку корисну копалину з неї отримують? (Ртуть)
6. Я дуже корисна порода,
Бо з мене плавлять все легке.
У чистому вигляді в природі
Не зустрічаюсь я ніде. (Боксит)
3 «Географічна естафета»
по черзі усі гравці підходять до столу, беруть карточку із за-
питанням, відповідають і сідають на місце. потім так само — інша команда. Наприклад, карточки такого змісту:
1. Назвіть і покажіть на карті родовища залізної руди на Україні.
2. Назвіть і покажіть на карті нафтоносні басейни.
3. Назвіть і покажіть на карті родовища газу на Україні.
4. Назвіть і покажіть на карті родовища міді.
5. Назвіть і покажіть на карті родовища калійних солей на Україні.
6. Назвіть і покажіть на карті родовища озокериту і т. ін.
77
Корисні копалини України
4 «Розгадай ребус»
перед вами рисунок, на якому подано символи корисних ко-
палин. Деякі з них знайти непросто. І все-таки спробуйте знайти всі корисні копалини та відповісти на запитання.
1. Скільки на рисунку символів корисних копалин?
2. Запишіть назви цих корисних копалин, попередньо поділивши їх на три групи за характером використання в господарстві.
3. Запишіть по одному прикладу названих корисних копалин до кожного з видів гірських порід (магматичних, осадочних і метаморфічних).
На виконання завдання дається 10 хвилин.
5 «Умілі картографи»
На контурну карту нанести родовища корисних копалин:
1. Донбасу;
2. прикарпаття.
6 «Конкурс капітанів»
Ведучий називає родовища корисних копалин, завдання капі-
тана — назвати, які корисні копалини там добувають:
1. Львівсько-Волинський; 5. Білозерське;
2. Завалівське; 6. Шебелинське;
3. Дашавське; 7. побузьке;
4. Керченське; 8. Нікопольське.
7 «Секрет топоніма»
Знайти на карті за дві хвилини географічні назви, пов’язані з корисними копалинами. (Наприклад: Вуглегірськ; Вугледар; Антрацит; Шахтарськ; Марганець.)
78
Цікаво вивчаємо географію
8 «Домашнє завдання»
Знайти географічні помилки в листах, що готували команди для противника.
1. Добрий день, друзі! розкажемо Вам про одну цікаву подорож. якось заїхали ми на Донбас. Захотілося ознайомитись з корис-
ними копалинами краю. І виявилось, що Нікопольський мар-
ганцевий басейн — найбільший у світі. А кам’яне вугілля не має великого значення, бо воно вичерпується. є тут і цинкові руди, в Костянтинівці, і калійна сіль у Калуші й Стебнику, фосфорити й кам’яна сіль. І навіть золото знайшли українські геологи. плідною була наша подорож. Завітайте і Ви на Донбас!
2. Добрий день, колеги-вчені! Вирішили з вами поділитися своїми успіхами у роботі. Довгий час ми досліджували район Карпат. І нарешті можемо прозвітувати. є тут горючі сланці, нафта, газ, багато торфу, золота. ще багато рудних корисних копа-
лин. Так, наприклад, озокерит та сірка. Зустрічали кам’яну сіль у Калуші та калійну сіль в Стебнику. А нікелева руда, що у побузькому, — використовується широко у промисловості. Одним словом, багатий Карпатський край!
ІІІ. ПІдсумОк захОду
пОДОрОж УКрАїНОю
Географічний КВК для учнів 8–9 класів
Мета: в ігровій формі продемонструвати знання учнів з географії України; розви-
вати логічне мислення; виховувати почуття гордості за рідну країну та любов до неї.
Обладнання: трибуна, мікрофон, секундомір, призи, розрізна контурна карта України, атласи України, контурні карти України.
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
За окремим столом сидить журі, обов’язково непарне: 3 або 5.
79
Подорож Україною
Учитель. Друзі, сьогодні на товариському полі бою зустрі-
чаються команди 8 та 9 класів. Шановні болільники! чи готові ви підтримати їх?
Сьогодні нашу зустріч судитимуть учителі та найкращі знавці географії з числа старшокласників.
Усі учасники гри повинні знати правила:
за порушення дисципліни — підказку, викрики — журі має y
право зняти з команди від 2 до 5 балів;
команда має свою емблему, назву; y
за ігровий стіл сідають 6 членів команди; кому починати гру, y
визначають за допомогою жеребкування.
Отже, у нас все готово до початку КВК, залишилося побажати тільки успіхів учасникам гри та їхнім болільникам. я запрошую капітанів визначити, кому починати гру (проводиться жеребку-
вання).
ІІ. ПрОведення гри
1 Привітання команд
Конкурс емблем (5 балів).
2 Конкурс-розминка
Команда протягом однієї хвилини повинна дати якомога біль-
ше правильних відповідей на запропоновані питання.
За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. якщо команда не знає відповідь на питання, вона може пропускати його і відповідати на наступні запитання.
Завдання для 8 класу 1. В якому кліматичному поясі розміщена більша частина території України? (Помірному)
2. З якою державою Україна межує на півночі? (Білорусь)
3. В якому часовому поясі знаходиться Україна? (Другому)
4. яка тектонічна структура є основою переважної частини території України? (Східноєвропейська платформа)
5. Найвища вершина Кримських гір. (г. Роман-Кош, 1545 м)
6. Найвища точка рівнинної частини України. (г. Берда, 515 м, Хотинська височина)
7. Найбільший кам’яновугільний басейн Украйни. (Донецький)
8. Найбільший півострів на півдні України. (Кримський)
9. На які корисні копалини багате Калуське родовище? (Калійні солі)
80
Цікаво вивчаємо географію
10. Найзахідніша область України. (Закарпатська)
11. який океан має найбільший вплив на клімат України? (Ат-
лантичний)
12. Де в Україні випадає найменше опадів? (На південному сході)
13. які вітри переважають на території України? (Західні)
14. В якій частині України зими найхолодніші? (Північно-
східній)
15. яку погоду приносить циклон? (Похмуру, із вітрами, опадами)
16. яка природна зона займає південь України? (Степова)
17. які ґрунти переважають на території Кримського півострова? (Каштанові)
18. яка річка є найбільшою на сході України? (Сіверський Донець)
19. Назвіть найбільше озеро в Україні. (Ялпуг)
20. яка річка найбільша на Кримському півострові? (Салгир)
21. яка пересічна солоність води у чорному морі? (18 ‰)
Завдання для 9 класу 1. Найбільший нафто-газоносний басейн України. (Дніпровсько-
Донецький)
2. Друге за чисельністю населення місто України. (Харків)
3. Де в Україні виробляють літаки? (Київ, Харків)
4. Крайня східна область України. (Луганська)
5. які вантажні автомобілі виробляють в Україні? (КРАЗ)
6. Найбільший порт на Азовському морі. (Маріуполь)
7. які корисні копалини добувають в яблунівському родовищі? (Нафту)
8. Найбільше електроенергії виробляють електростанції… (теплові).
9. як називають групи українців, що проживають за кордоном? (Діаспора)
10. Назвіть дві основні технічні культури України. (Цукровий буряк, соняшник)
11. В якій природній зоні ми живемо? (Відповідь залежить від місцевості проживання)
12. Обласний центр Волинської області. (Луцьк)
13. Найбільший порт на чорному морі. (Одеса)
14. Столиця Автономної республіки Крим. (Сімферополь)
15. Найбільший центр видобутку ртутної руди в Україні. (Ми ки-
тівка)
16. Найбільший східний сусід України. (Росія)
17. Місце базування Українського військово-морського флоту. (Севастополь)
81
Подорож Україною
18. Скільки в Україні діючих АеС? (4)
19. Скільки ГеС побудовано на Дніпрі? (6)
20. Назвіть найменш заселену область України. (Херсонська)
21. Найбільша курортна зона України. (Крим)
3 Конкурс картографів
Хто швидше з розрізаних частин складе контурну карту Укра-
їни. (5 балів)
На контурних картах, що вам запропоновані, надписані гео-
графічні об’єкти. За 1 хвилину потрібно знайти 5 помилок на карті. (Кожна відповідь — 1 бал.)
4 Конкурс болільників
Запрошуються по одному учаснику від кожної групи боліль-
ників. по черзі треба називати обласні центри України. Той, хто припустився помилки, повтору або не може назвати наступний обласний центр, виходить із гри. (Уболівальник-переможець приносить своїй команді 1 бал.)
5 Конкурс капітанів
Визначити координати міст та протяжність України.
Завдання капітану 8 класу
1. Дніпропетровськ. (35° сх. д., 48° 30ʹ пн. ш.)
2. З півночі на південь по 32°. (652,5 км)
Завдання капітану 9 класу
1. Запоріжжя. (35° сх. д., 47° 50ʹ пн. ш.)
2. З заходу на схід по 50°. (1260 км)
6 Конкурс геоморфологів
За 1 хвилину записати якнайбільше назв форм рельєфу в ме-
жах території України. (2 назви — 1 бал.)
7 «Піраміда міст»
За 2 хвилини скласти із назв міст України піраміду так, щоб кожна наступна назва була на одну букву довша за попередню.
Кожна назва — 1 бал, але зараховуються тільки назви, які йдуть підряд.
Наприклад:
1. чоп. 5. Донецьк.
2. Київ. 6. Луганськ.
3. Львів. 7. Запоріжжя.
4. Харків. 8. Кіровоград.
82
Цікаво вивчаємо географію
8 Конкурс болільників
Заповнити порожні клітинки так, щоб отримати географічні назви.
(1 назва — 1 бал.)
А А А
Відповідь: парана, панама, Канада, Гавана, Сахара, Самара і т. ін.
9 «Ходом шахового коня»
прочитати ходом коня приказку та записати її, починаючи з клітинки, позначеної плюсом.
(Лютий додає до весни охоти, але ти взувай ще добрі чоботи.)
ДОБр и ОХО ОДАє ДО
Тий Д й ще Ти АЛе
УВА І чО ВеСН
+ Лю Ти ВЗ БОТи
10 «Детектор»
Учитель зачитує про певний географічний об’єкт коротке пові-
домлення, яке містить помилкові дані. Завдання учнів — знайти помилки та виправити їх.
Дніпро — друга за довжиною і площею басейну річка євро-
пи. Бере початок із боліт Аксенінський Мох на південних схилах Валдайської низовини, впадає в Дніпровський лиман Азовського моря. Дніпро — типова рівнинна річка, з широкою долиною, зви-
вистим річищем і швидкою течію. Найбільші притоки: праві — прип’ять, Сула, рось; ліві — Десна, Ворскла, Тетерів. живлення Дніпра мішане. На берегах Дніпра розміщені такі обласні центри України: Київ, черкаси, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон».
ІІІ. ПІдведення ПІдсумкІв гри
Слово для підведення підсумків і оголошення переможців КВК надається журі.
Команда-переможниця нагороджується призами (атласами, контурними картами).
83
Україна — рідна країна
УКрАїНА — ріДНА КрАїНА
Гра-вікторина для учнів 9 класу
Мета: повторити, узагальнити та удосконалити знання з економічної географії України, удосконалювати навички роботи в команді; розвивати логічне мислення; виховувати почуття любові до рідної країни.
Умови проведення: у грі беруть участь дві команди по 6 учасників. Команди за-
ймають міста навколо окремих столів. Болільники кожного з класів сідають у залі компактно, групами, вони також беруть участь у грі.
Завдання й запитання (запропоновані нижче) для двох команд розділені на 5 ту-
рів, між цими турами серіями даються запитання і завдання для учнів-глядачів. За правильні відповіді уболівальники приносять бали своїм командам.
Розпочати гру можна жеребкуванням.
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
ІІ. ПрОведення гри
1 Розминка «Далі, далі…»
За півтори хвилини дати якомога більше коротких відпові-
дей на прості запитання вчителя, заготовлені для кожної команди в окремих конвертах. (Кожна правильна відповідь — 1 бал.)
Найтепліший район України. y (Південний берег Криму)
Велика річка, що повністю протікає в межах території Укра- y
їни. (Південний Буг)
яке місце за кількістю населення Україна посідає в європі? y
(Шосте)
Головна галузь тваринництва в Україні. y (Скотарство)
У якій природній зоні найкращі умови для вирощування цу- y
крових буряків? (Лісостеп)
який тип електростанцій виробляє більшу частину електро- y
енергії? (Теплові)
Транспорт, що має найвищу собівартість перевезень. y (Пові-
тряний)
райони чорної металургії. y (Донбас, Придніпров’я, При азов’я)
84
Цікаво вивчаємо географію
Область з найбільшою густотою населення. y (Донецька)
Центр виробництва вантажних автомобілів. y (Кременчук)
Солоність вод чорного моря. y (18–22 ‰)
Крайня західна точка України. y (м. Чоп)
Найвища вершина Українських Карпат. y (г. Говерла)
Найпоширеніші ґрунти полісся. y (Дерново-підзолисті)
район видобутку торфу. y (Полісся)
До басейну якого моря належить р. Сіверський Донець? y (Азов-
ського)
чи має Україна кордон зі Словаччиною? y (Так)
родовище ртутних руд на Донбасі. y (Микитівське)
площа України. y (603,7 тис. км
2
)
яку частку території України займають рівнини? y (95 %)
як називається виїзд людей в іншу країну на постійне про- y
живання? (Еміграція)
Запитання для глядачів (правильна відповідь — 1 бал)
які країни мають сухопутні кордони з Україною? y
Назвіть області, з якими межує Київська область. y
які області України мають безпосередній вихід до моря? y
Дайте визначення поняття «діаспора». y
Дайте визначення поняття «експорт». y
Дайте визначення поняття «меліорація». y
2 Брейн-ринг
Дається однакове запитання для обох команд і одна хвилина на обговорення. (За правильну відповідь — 3 бали.)
Давні греки звали її Борисфен, римляни — Данаприс, турки — y
Узу. як звали її давні слов’яни? (Славутич, тепер р. Дніпро)
Запитання для глядачів (правильна відповідь — 1 бал)
яка притока Дніпра носить назву птаха? y (р. Тетерів — права притока Дніпра.)
У слові зміна невеличка, і з пори року буде річка. y (Весна — Десна)
яку річку можна зламати? y (р. Прут)
як називається вулканічний масив у Кримських горах? y (Ка-
радаг)
Аналоги яких ґрунтів України є тільки в Манчжурії y (КНР) та в долині р. Міссісіпі? (Чорноземів)
яка низовина в межах України має найменші абсолютні по- y
значки висот? (Причорноморська низовина)
85
Україна — рідна країна
3 «Історія з географією»
Дається однакове завдання для всіх команд і одна хвилина на обговорення. (За кожну правильно визначену назву міста — 1 бал.)
Визначити сучасні назви обласних центрів України за їхніми давніми назвами:
Станіслав y (Івано-Франківськ);
проскурів y (Хмельницький);
юзівка y (Донецьк);
Катеринослав y (Дніпропетровськ);
єлисаветград y (Кіровоград).
Запитання для глядачів (правильна відповідь — 1 бал)
Назву якого обласного центру визначає рельєф місцевості? y
(Рівне)
який обласний центр носить ім’я святого заступника моряків? y
(Миколаїв)
У назвах яких міст збереглася як складова частина слова, що y
грецькою означає «місто»? (Сімферополь, Севастополь)
4 Чинники розміщення галузей промисловості
Завдання однакові для команд. Кожній команді дають великі картки з назвами чинників розміщення промисловості:
сировинний; y
споживчий; y
транспортний; y
наявність кваліфікованих кадрів; y
наявність електроенергії; y
наукоємність; y
інші; y
та 10 малих карток з назвами окремих виробництв і галузей промисловості:
атомна енергетика; y
виробництво сірчаної кислоти; y
макаронна промисловість; y
меблева промисловість; y
виплавка алюмінію; y
чорна металургія; y
виробництво калійних добрив; y
гідроенергетика; y
сільськогосподарське машинобудування; y
олійножирова промисловість. y
86
Цікаво вивчаємо географію
Учасники мають пригадати, які саме чинники є провідними в розміщенні певних галузей промисловості, і до карток з чинни-
ками підколоти відповідні картки з назвами галузей і виробництв. (За кожну правильно визначену галузь — 0,5 бала.)
Запитання для глядачів (правильна відповідь — 1 бал)
У якій області України можна зустріти африканського страуса y
та антилопу гну? (Херсонській, у заповіднику Асканія-Нова.)
як називається українська полярна станція в Антарктиді? y
(«Академік Вернадський», раніше «Фарадей».)
про яку природну зону йдеться у вірші Л. Костенко «Цей ліс y
живий…»? Відповідь обґрунтуйте. (Полісся)
5 Обласні центри
1-й етап. Команді видається контурна карта України та кон-
верт з набором літер. Скласти з літер назву обласного центру Укра-
їни. (Команда, що впоралась із завданням швидше, отримує 2 бали, друга — 1 бал.)
2-й етап. позначити на контурній карті (без використання ат-
ласу) цей обласний центр і центри сусідніх областей. На роботу — 1 хвилина. (Максимальна оцінка — 5 балів (оцінюється швидкість і правильність)).
Пісенний конкурс для глядачів проспівати один куплет з пісні, у якому звучить географічна назва, що стосується території України. (За кожну пісню — 2 бали.)
ІІІ. ПІдсумОк захОду
підведення підсумків, визначення переможців серед учасників і болільників. Оголошення результатів.
підраховуються бали, зароблені кожною командою учасників і глядачами. За 1 бал, зароблений глядачами, команді додаєть-
ся 0,5 бали. Особисті досягнення глядачів заохочуються окремо. Кожна команда визначає своїх найкращих гравців. 87
Про що розповідають назви країн світу
прО щО рОЗпОВіДАють НАЗВи КрАїН сВітУ
Усний журнал для учнів 10 класів
Мета: поглибити знання учнів з географії країн світу; розвивати допитливість, уміння працювати з різними джерелами інформації, презентувати отримані знання в цікавій формі.
Умови проведення: усний журнал супроводжується демонстрацією карти Украї-
ни та політичної карти світу, фотографіями та слайдами. Два асистенти за допомо-
гою наліпок позначають на політичній карті світу назви тих географічних об’єктів, що згадуються ведучими усного журналу.
Для більшої ілюстративності можна підготувати яскраву мультимедійну презента-
цію з фотографіями країн та їхніх столиць або природи територій, про які йде мова. За можливості демонструються уривки відео про країни світу «Золотий глобус».
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
ІІ. ОснОвна частина
1- й ведучий. чи замислювалися Ви коли-небудь над назва-
ми країн земної кулі, коли читали їх назви на картах своїх гео-
графічних атласів? Ні? А проте багато з них мають такі цікаві, інколи навіть незвичайні назви.
щоправда, більшість назв, як і належить, повністю або частко-
во відповідає певним особливостям країн, але трапляються й такі, що, навпаки, викликають подив своєю недокладністю.
Здійснимо ж мандрівку політичною картою й розглянемо зміст деяких з назв країн світу.
2- й ведучий. про особливості географічного положення країни розповідають, наприклад, такі назви, як Норвеґія («Країна північного шляху»), В’єтнам та Австралія («Країна півдня»), япо-
нія («Країна вранішнього сонця», тобто східна). А назва Австрії походить від німецького «остеррайх» і означає «східна держава», хоча і розташована вона не на сході, а в самому центрі європи.
3- й ведучий. Назва Ірландії походить від слова «ейре», тобто «західний острів». Назва південноамериканської країни 88
Цікаво вивчаємо географію
еквадор означає «екватор». Ця умовна лінія справді перетинає країну з заходу на схід.
А от назва країни передньої Азії — Сірії має навіть космічне походження, тому що пов’язана з найяскравішою зіркою нашо-
го небосхилу Сіріусом і означає в перекладі з латинської «блис-
куча».
4- й ведучий. Цілим реченням «Вісім островів, що стоять поряд» перекладається коротка назва невеликої держави Тувалу, яка постала замість колишньої англійської колонії на острові Ґіл-
берта в Тихому океані.
ємен — назва республіки, розташованої в Азії на Аравійсько-
му півострові, означає «правий бік». Це відповідає її розташу-
ванню відносно міста Мекки (святині мусульман всього світу, де перебував їхній пророк Мухамед): якщо повернутись обличчям, як і належить правовірним мусульманам, на схід.
1- й ведучий. про особливості земної поверхні розповідають назви Нідерландів («низовинна країна») або Іраку («низовина»).
А назва острівної центральноамериканської країни Гаїті — єдине, що залишилось від винищеного корінного населення — індіанців араваків, мовою яких вона означає «гориста земля».
2- й ведучий. У назвах багатьох країн відбито особливості їхньої флори чи фауни. Так, назва африканської країни Малі в перекладі з місцевої мови малінків означає «країна бегемотів». Назва столиці Малі — Бамако — не менш екзотична й означає «селище на спині крокодила». Герб міста прикрашають зображен-
ня крокодилів на згадку про ті часи, коли у водах річки Ніґер ще водилося багато цих тварин.
3- й ведучий. Абу-Дабі — так іменується невеличке багате на нафту князівство в державі Об’єднані Арабські емірати на Аравій-
ському узбережжі перської затоки. У перекладі ця назва означає «батько газелі». Колись тут водилося чимало цих тварин.
4- й ведучий. Назва республіки Сомалі, на думку деяких учених, походить від слів «сао сомао», що означає «йди подої корову». У цій африканській країні так багато великої рогатої худоби, що, кажуть, молока тут більше, ніж води. Більшість на-
селення займається скотарством.
Назва Аляски, висувають гіпотезу деякі вчені, в перекладі з алеутської означає «китове багатство», проте більшість вважає, що це означає «велика земля».
1- й ведучий. Назва західноєвропейської країни Швейцарії в перекладі означає «країна скотарів». Молочне скотарство тут є важливою, але аж ніяк не головною галуззю господарства.
89
Про що розповідають назви країн світу
2- й ведучий. Назви багатьох держав земної кулі тотожні з назвами окремих природних об’єктів, розташованих на їхній території: річок, озер, гір тощо. Ці географічні назви-дублікати є характерними для численних молодих незалежних держав. На-
приклад, республіка Камерун узяла собі назву від однойменної річки, що означає «річка крабів». Так само од назв річок походять назви держав Ніґерія, Ніґер, Сенеґал, Ґамбія, Конґо в Африці.
Назва південноамериканської держави параґвай в перекладі з мови місцевого племені гуаранів означає «річка, як море».
3- й ведучий. Назва країни Індії походить від назви річки Інд, хоч лише невелика її ділянка належить цій державі. Вона тече переважно в сусідній країні пакистан.
Назва африканської республіки Намібія походить від одно-
йменної пустелі — Наміб, розташованої на її території.
4- й ведучий. Назва республіки панама означає «метелик». З чиєїсь легкої руки вона поширилася на відомий головний убір. Насправді ці капелюшки почали вперше виготовляти в еквадорі, а панама була лише проміжною базою, звідки вони вивозилися до європи.
1- й ведучий. А от назва нашої сусідки румунії походить від латинської «рома» — рим. Отже, сусідня з Україною республіка румунія має назву столиці іншої європейської держави — Італії. Назва «румунія» порівняно нова, вона виникла на карті європи в 1877 році — після остаточного звільнення країни російськими військами від турецького поневолення.
За ім’ям іншого італійського міста Венеція названо південно-
американську країну. У 1499 році іспанські моряки побачили на березі лагуни Маракайбо в північній частині південної Америки індіанське селище на палях, чимось подібне до Венеції, й назвали його Венесуелою, тобто «маленькою Венецією».
2- й ведучий. Від власних імен походять назви ще деяких країн, наприклад Саудівської Аравії, названої на честь її заснов-
ника (у 1926 році) короля Ібн-Сауда.
Назви деяких держав збігаються з назвами їхніх столиць. Це, наприклад, Андорра, Люксембурґ, Монако, Сан-Маріно в євро-
пі, Джібуті, Туніс в Африці, Сінґапур в Азії, Ґатемала й панама в Америці.
Назва західноафриканської республіки Буркіна-фасо в пере-
кладі з мови мосі — основного населення, означає «країна чесних людей».
3- й ведучий. Невелика держава Західної Африки назива-
ється Ліберією, тобто «країною свободи».
90
Цікаво вивчаємо географію
В основу назв багатьох країн покладено особливості національ-
ного складу населення країни. Наприклад, назва Великобританії походить від стародавнього населення бритів, що означає «різно-
кольорові», оскільки вони розфарбовували свої тіла.
Назва республіки Афганістан означає «країна афганців», так само, як Казахстан — «країна казахів», Узбекистан — «країна узбеків» тощо.
4- й ведучий. Та назви далеко не всіх країн можна вважати вдалими. Назва країни Уруґвай хоч і пов’язана з місцевою річкою, означає чомусь «пташиний хвіст», Ґватемала — «гниле дерево», Іспанія — «країна кролів». Справді, тут колись було багато цих тварин. Зображення кролів вибивалося навіть на місцевих мо-
нетах.
Назва островів, на яких розташовані такі країни, як Куба, ямайка, Трінідад і Тобаґо, Барбадос, Ґренада (Центральна Аме-
рика), Ірландія, Ісландія, Мальта (європа), Кіпр, Шрі-Ланка, фі-
ліппіни (Азія), стали їхніми назвами. Від озера чад походить на-
зва однієї з прилеглих до нього африканських республік. До речі, коротка назва озера з мови місцевого племені конурі означає «ве-
ликий ковток води» — ціле речення.
1- й ведучий. У південній Америці є країна, назва якої пов’язана з прізвищем видатного діяча боротьби місцевих жи-
телів за визволення від панування іспанців Симона Болівара. До 1825 року територія Болівії мала назву Верхнє перу. Симон Болівар був також першим президентом нової республіки.
Колумбія отримала назву на честь Христофора Колумба у 1885 році. До 1819 року територія сучасної Колумбії існувала як колонія Іспанії під назвою Нова Ґранада. Нікараґуа — республіка в Центральній Америці, до захоплен-
ня іспанцями була володінням правителя на ім’я Нікараґуа. його ім’я для іспанців стало назвою самої країни.
2- й ведучий. частина штатів США отримали назву від назв племен індіанців, які мешкали на їхній території: Іллінойс — за назвою індіанського племені ілліні — «люди, мужі, воїни»; Кан-
зас — «південний вітер», за назвою племені, яке мешкало з боку південного вітру; Оклахома — з мови племені рокмо — окла — «народ», хома — «червоний», тобто «земля червоного народу»; Теннессі — фактично це індіанське прізвисько одного племені «криві вуха»; юта — назву отримав від однойменного індіансько-
го племені — «високі» або «ті, що живуть вище».
3- й ведучий. Сучасна назва держави на заході Африки Ан-
ґола походить від назви держави, що існувала на її території ще 91
Китай
у XV–XVII ст., Ндонго або за титулом його верховного правите-
ля — Нгола. портуґальські завойовники, які вторглися в країну в XVI ст., перетворили цю назву на «Ангола».
Алжирська Народна Демократична республіка — держава на півночі Африки. Названо її відповідно до назви найбільшого міста в країні, її столиці Алжир. Місто засноване в X ст. на чотирьох прибережних островах і за своїм географічним положенням отри-
мало назву ель-Джезаїр, що в перекладі з арабської означає «ост-
рови». У XI столітті місто вийшло на материк і зараз тягнеться уздовж берега моря. У російському використанні назва закріпи-
лася у викривленій формі Алжир. ІІІ. ПІдсумОк захОду
Учитель просить учнів спільно з ним підвести підсумки.
КитАй
Турнір географів для учнів 10 класу
Мета: поглибити знання про Китай, ознайомити учнів з додатковою інформаці-
єю про країну; створити умови для самореалізації учнів, навчити їх відстоювати власну точку зору, поважати думку інших; розвивати навички роботи в команді; формувати науковий світогляд.
Обладнання: мультимедійний комплекс, фотографії визначних об’єктів Китаю, творчі роботи учнів, турнірна таблиця, інформаційні, статистичні матеріали, діа-
грами, графіки, таблиці, атласи, таблиця «Китай».
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний етаП
Турнір проводиться на зразок Всеукраїнського турніру юних географів, але з дещо зміненими правилами, наприклад опоненти і рецензенти мають право доповнювати доповідачів та висвітлю-
вати питання зі своєї точки зору.
Веде турнір учитель географії.
Захід розпочинається переглядом мультимедійного проекту про Китай, який підготували учні.
92
Цікаво вивчаємо географію
ІІ. ОснОвний етаП
Ведучий. На уроці географії ми з вами ознайомилися з ці-
кавою, різноманітною, контрастною, багатоликою країною, яку називають колискою давньої цивілізації — Китаєм.
І всі, кого не залишала байдужими ця дивовижна країна, зі-
бралися тут, щоб дізнатися про неї ще більше. Але без знання історії неможливо зрозуміти сьогодення країни. Слово надається нашому історику.
І сторик. Саме тут було винайдено компас, порох, папір, спо-
сіб ручного книгодруку, розпочато виробництво шовкових тка-
нин, порцелянових виробів, чавуну і сталі, запроваджено паперові гроші, написано медичні трактати, складено каталог зірок. Та, вважаючи себе найбільш цивілізованим народом, китайці впер-
то відмовлялися запозичувати в інших народів та країн будь-які інновації, що негативно вплинуло на соціально-економічне стано-
вище країни. З приходом до влади в 1949 р. Комуністичної партії почалась епоха великих експериментів. Але програми «великий стрибок» та «культурна революція» призвели до економічного ха-
осу. І лише проголошений у 1978 р. курс на економічну реформу дав результати. Він став плацдармом для економічного стрибка в розвитку Китаю у 80–90 рр. ХХ ст. Ведучий. чому свою імперію китайці називають «піднебес-
ною»?
І сторик. Давні китайські мислителі вважали небо володарем світу, своїх правителів — синами неба, а свою імперію, яка під-
корялася небесним законам, називали «піднебесною». Ведучий. чому ми називаємо країну Китай, а народ — ки-
тайцями, а самі китайці називають свою країну чіна, а самих себе — хань?
І сторик. Назва «Китай» походить з давнини (китайською «чжунго» — серединна держава), коли китайці вважали свою країну центром. під час правління з ІІІ ст. до н. е. династії Цінь китайці стали називати країну Цінь (чіна, чайна). А в епоху прав-
ління династії Хань вони стали називати себе людьми Хань, цей термін і нині позначає народ.
Ведучий. чому в одязі простих людей Китаю не повинно було бути жодної жовтої нитки? І сторик. Це колір сонця, він дозволявся лише правителям.
Ведучий. Коротко ознайомившись з історією Китаю і знаючи основні особливості розвитку економіки країни, переходимо до обговорення найбільш цікавих для нас питань: 93
Китай
геополітичні аспекти економічного розвитку Китаю; y
причини виникнення демографічного вибуху та його наслідки; y
демографічна політика Китаю та її наслідки; y
українсько-китайські відносини. y
Дискусію по цих питаннях ми проведемо у вигляді турніру, де кожна команда виступатиме по черзі, а учні будуть грати ролі доповідача, опонента, рецензента. (Ведучий ознайомлює учнів з правилами гри, турнірною таблицею, представляє команди, членів журі, лічильну комісію.)
1 Перший тур
Примітка: тут і далі подано орієнтовні виступи доповідача, опонента і рецензента в скороченій формі. Під час підготовки до проведення турніру командам заздалегідь оголошуються запитання і виділяється певний час для роботи з ними. Команди можуть підготувати мультимедійні презентації, які ілюструватимуть доповіді.
Ведучий. На розгляд виноситься питання «Геополітичні ас-
пекти економічного розвитку КНр». Невже можна дискутувати на цю тему, адже весь світ здивований темпами економічного зростання країни?
1- й допові дач. Тривалий час економіка КНр розвива-
лася низькими темпами. Але з 1978 р. уряд Китаю перейшов до здійснення поступових реформ, спрямованих на перехід від централізовано-керованої економіки до ринкової. Замість плану-
вання впроваджуються фінансово-економічні та правові методи регулювання економіки. проведені в рамках існуючої політичної системи перетворення зумовили значне зростання недержавного сектора і впровадження ринкових відносин у державному секторі. Колективне господарство було замінене системою сімейних госпо-
дарств. У результаті середня врожайність усіх зернових культур за період з 1980 до 1997 р. помітно зросла: пшениці — у 5 разів, кукурудзи — у 4 рази, рису — у 3 рази. У промисловості розширилися повноваження керівників. еко-
номіка Китаю значною мірою відкрилася для іноземних інвести-
цій. Китайська продукція стає все більш конкурентоспроможною на світовому ринку. як наслідок, КНр вдалося збільшити ВНп і вийти на ІІ місце у світі (після США) за цим показником.
Докорінно змінилась і галузева структура господарства. Основ-
ним у реалізації сучасної зовнішньоекономічної стратегії Китаю стало утворення вільних економічних зон, які дають 80 % експор-
ту і 8 млрд доларів США прибутку. ВеЗ розвиваються швидкими темпами переважно за рахунок легкої та електронної промисло-
вості.
94
Цікаво вивчаємо географію
З 2000 р. Китай переживає економічний бум. Деякі експерти пророкують йому провідну роль у світі вже через кілька десятків років. КНр зайняла передові позиції у світі з виплавки сталі, мета-
лів, видобутку вугілля, кольорових, виробництва окремих видів машинобудування (залізничні локомотиви, телевізори, пральні машини, велосипеди), бавовняних та шовкових тканин, цементу, іграшок, вирощування бавовни, чаю, арахісу, кукурудзи, пше-
ниці, сої, тютюну, м’яса, коконів шовкопряда. Отже, завдяки правильному курсу економічної політики КНр поступово пере-
творюється на центр світової економіки. І я вважаю, що Укра-
їні варто запозичити цей досвід для реорганізації національної економіки. Опонент. Так, Китай досяг значних результатів, але чи все в цій країні гаразд і чи варто нам наслідувати його досвід? Допо-
відач не наголосив, що це одна з небагатьох країн, майже повністю забезпечених усіма видами природних ресурсів. Це ніяк не можна порівнювати з природними багатствами європейських країн чи, тим більше, японії. Але вони значно випереджають КНр за ВНп на душу населення. Адже за цим показником країна посідає 90-те місце у світі.
До того ж у країні утворилася галузева й територіальна дис-
пропорція. пеК розвинутий ще недостатньо і зберігає вугільну орієнтацію. За рівнем продуктивності праці сільське господарство має значно нижчі показники порівняно з промисловістю. Для еко-
номічної системи характерні недосконала інфраструктура, неви-
сокий технологічний рівень галузей промисловості. У машинобу-
дуванні провідне місце посідають підприємства, що випускають продукцію воєнного призначення.
Територіальна диспропорція полягає в поділі країни на еко-
номічно розвинені східні райони, де зосереджено 80 % населення і майже весь промисловий потенціал, та Захід із низькою густотою населення та промисловою відсталістю.
Крім того, господарські реформи спричинили низку гострих проблем, в тому числі закриття нерентабельних підприємств, ріст безробіття, розрив у доходах людей, який зростає і далі, низький рівень життя і важкі умови праці. До речі, незалежні профспілки і страйки в КНр не дозволені. Швидкий ріст економіки призвів до загострення екологічної ситуації в різних районах країни. 1- й допові дач. Негаразди можна знайти в економіці будь-
якої країни, навіть найбільш розвиненої. Більшість того, що про-
95
Китай
звучало у виступі опонента про Китай, є актуальним і для нашої країни, але ми поки що не спостерігаємо таких темпів зростання в українській економіці. До того ж китайський народ зумів перейти від замкнутого іс-
торичного минулого, що так довго затримувало розвиток господар-
ства, і обрати правильний шлях. Тому я залишаюся на своїй позиції.
рецензент. Дякую доповідачеві та опонентові за змістовні та конкретні виступи і в більшості погоджуюся з ними. На мою дум-
ку, процеси, які відбуваються в економіці Китаю, заслуговують на увагу і повагу. Китаю, як і будь-якій іншій країні, потрібен час на подолання недоліків. Однак у мене виникло запитання до обох виступаючих: чи варто нам запозичувати досвід Китаю щодо створення вільних економічних зон? 1- й допові дач. Однозначно так. Адже я наводив цифри і факти, які незаперечно доводять лідерство та позитивний вне-
сок в економіку Китаю вільних економічних зон.
Опонент. я не поспішав би з такими категоричними висновка-
ми. Адже і Україна має свій досвід створення вільних економічних зон. У нас було створено 11 спеціальних економічних зон, і які ж результати їх функціонування? Вони поступово перетворилися на місця відмивання грошей і запланованих результатів не дали.
1- й допові дач. В Україні в цій справі немає належної сис-
темності, конкретної програми розвитку, відсутня чітка державна концепція. Це ще раз свідчить про те, що українським спеціаліс-
там просто необхідно вивчати питання успішної дії вільних еко-
номічних зон інших країн і запозичити їхній позитивний досвід.
Ведучий. Отже, не все так просто, як здається на перший погляд, але досягнення вражають, і хотілося би побажати таких результатів і нашій економіці.
2 Другий тур
Ведучий. Зараз ми дізнаємося про причини виникнення де-
мографічного вибуху, про секрет дієвості демографічної політики, її прямі і непрямі, позитивні і негативні наслідки.
2- й допові дач. Всім з дитинства відомо, що кожен 5-й жи-
тель на Землі — китаєць. Але констатуючи цей факт, рідко хто замислювався над тим, чи добре це для самої країни. Тепер зро-
зуміло, що демографічний вибух — глобальна проблема.
Високий рівень народжуваності у Китаї пояснюється тради-
ціями минулого. Відповідно до давніх поглядів китайців, глава сім’ї, щоб забезпечити собі спокійне існування, мусить турбува-
тися про неперервність свого роду, насамперед чоловічого, адже 96
Цікаво вивчаємо географію
дочка, вийшовши заміж, залишить сім’ю. Глибоко релігійний на-
род дотримувався традицій, що й призвело до великої загальної кількості населення. Точна кількість населення, темпи його приросту і структури завжди залишалися загадкою не лише для зарубіжних спеціаліс-
тів, а й для самих китайців. Лише після утворення КНр у 1953 р. був проведений перепис населення. Загальна його кількість, вклю-
чаючи Тайвань, становила 582,6 млн осіб. простежувалося різке зростання чисельності населення країни. У середині 1950-х років була зроблена перша спроба знизити рівень народжуваності, яка перервалася здійсненням курсу «ве-
ликого стрибка» та «культурної революції». У 1971 р. уряд Китаю розпочав кампанію щодо зниження на-
роджуваності під лозунгом «Одна сім’я — одна дитина». Зміст її полягав у тому, що родина з однією дитиною мала право на першочергове отримання житла, збільшення розмірів присадибної ділянки, безкоштовне утримання дитини в дитячому садочку та інші привілеї. Такі родини одержували спеціальні продовольчі талони, мали переваги під час прийому на роботу, вони одержу-
вали грошові допомоги та субсидії. У разі народження другої ди-
тини, сім’я позбавлялася пільг і сплачувала податок із заробітної платні. А якщо ж народжувалася третя і наступні діти, родина сплачувала великі штрафи. Згідно з новим законом про сім’ю, прийнятому в 1981 р., вік одруження для чоловіків підвищили до 22 років, а для жінок до 20 років, студентам узагалі заборонялося створювати сім’ю. Така демографічна політика дала відчутні результати — зумовила стабі-
лізацію природного приросту на рівні 12–14 млн осіб. Сьогодні ця політика вкоренилася, більшість китайських сімей нормальним вважає саме виховання однієї дитини. Доказом цього є те, що 63 % сімей мають одну дитину, 36 % — дві і лише 1 % — три і більше.
Опонент. Склалося враження, що ви повністю підтримуєте політику китайського уряду щодо регулювання народонаселення. я частково з вами погоджуюсь. Так, Китай успішно долає демо-
графічну проблему. Але несумісність традицій і демографічної політики нерідко призводить до трагічних наслідків. Ідеться про дискримінацію, приниження жінок, які народили дівчаток. Тра-
плялися випадки відмови від новонароджених, а інколи навіть і вбивства. У результаті такої політики утворився «дефіцит» наре-
чених: молодих китайців сьогодні більше, ніж молодих китаянок.
Державна політика породила багато проблем, передусім на селі, де не було соціального забезпечення: селяни не отримували 97
Китай
пенсій за віком, вони з давніх-давен спиралися на своїх дітей, на-
самперед хлопчиків, які залишилися в сім’ї батьків і опікувались їхньою старістю.
Тож наскільки вдала демографічна політика держави? чи не здається вам, що в результаті і Китай може зіткнутися з такими проблемами, як депопуляція та старіння нації? 2- й допові дач. Демографічна політика гнучка. Уже сьогод-
ні, коли народжуваність стабілізується, вносяться зміни. На мою думку, у ній взагалі не буде потреби. З розвитком цивілізації, поглибленням процесів демократизації зміниться становище жі-
нок у суспільстві, що само собою зумовить зменшення народжу-
ваності.
рецензент. Дякую доповідачеві та опонентові за змістовні та конкретні виступи і в більшості погоджуюся з ними. На мою думку, демографічні процеси, які відбуваються в Китаї, мають різні оцінки. З одного боку вони є дуже різкими. З іншого боку така велика чисельність населення справді є важкою проблемою для економіки країни.
3 Третій тур
Ведучий. Останнім часом ми постійно спостерігаємо за су-
перечками наших політиків щодо напрямів зовнішньої політики України. Одні вважають пріоритетним західний вектор — з кра-
їнами НАТО і єС, інші віддають перевагу східному — з росією та країнами СНД. І найменша увага звертається на важливість установлення зв’язків з країнами Азії, зокрема з Китаєм. То по-
слухаймо ваші думки з цього приводу.
3- й допові дач. До розв’язання цього питання потрібно під-
ходити передусім з позиції забезпечення національних інтересів, враховуючи реальні можливості нашої країни. На мою думку, КНр виступає одним із найвигідніших партнерів України. при-
вабливість цього напряму зовнішньої політики нашої держави визначається багатьма чинниками. Китай і Україна мають чимало спільного. Це стосується на-
самперед геополітичного чинника — важлива роль і місце України і КНр у світі. Обидві країни володіють величезними природним, науково-технічним та культурним потенціалом. перед обома сто-
ять близькі або подібні соціально-економічні проблеми. Впливо-
вим чинником є певна сумісність економік і технічних стандартів наших країн у багатьох галузях господарства. В обох країнах від-
бувається перехід до ринкової економіки, відчувається прагнення до політики відкритості.
98
Цікаво вивчаємо географію
Китай становить для України великий інтерес, оскільки є по-
стійним членом ради Безпеки ООН та ядерною державою і вихо-
дить на передові рубежі. Тепер Китай входить до першої п’ятірки торговельних партнерів України. Опонент. Доповідач широко освітив характер та перспективи україно-китайських відносин. Справді, між двома країнами існує велика ступінь взаєморозуміння. Додам, що демонстрацією при-
хильного ставлення до України стало надання Китаєм гарантії ядерної безпеки у зв’язку з рішенням нашої держави про ядерне роззброєння. Важливість і значимість китайського кроку важко переоцінити, якщо взяти до уваги той факт, що пекін не надавав подібних гарантій жодній країні. Але доповідач не висвітлив негативних моментів у двосторон-
ніх відносинах, зокрема в торговельно-економічних. рецензент. Дякую доповідачеві та опонентові за змістов-
ні й конкретні виступи і з більшістю погоджуюся. провідною в усіх виступах була думка про важливість розвитку українсько-
китайських відносин. Китай має великий досвід у захисті культу-
ри свого народу, його вікових традицій від негативного впливу єв-
ропеїзації та американізації, у методах патріотичного виховання. пекін має великі здобутки в політичній консолідації суспільства навколо національної ідеї створення великого, могутнього й ба-
гатого Китаю, чого так бракує нам з вами. ІІІ. ПІдсумОк захОду
Ведучий підводить підсумки турніру. Надає слово журі для оголошення результатів змагання. Виставлення оцінок, визна-
чення переможців.
ми піЗНАємО япОНію
Телеміст для учнів 10–11 класів
Мета: поширити знання учнів про особливості економічного та соціального розвитку Японії як однієї з найбільш розвинених країн Азії та світу; сформулювати в учнів загальне уявлення про сучасну національну культуру японського народу та історичні особливості її розвитку; ознайомити учнів з динамічними перетворення-
99
Ми пізнаємо Японію
ми в сучасному японському суспільстві та економіці; виховувати почуття поваги до народів та країн світу на прикладі Японії; поширювати можливості викорис-
тання навичок самоосвітньої діяльності старшокласників з метою набуття нових знань, поширення особистого досвіду. Обладнання: діаграми та схеми, що ілюструють особливості та динаміку роз-
витку Японії за останні 10–20 років; ілюстрації, що дають уявлення про сучасний вигляд японських міст, транспортних засобів, національних парків, національного одягу, кухні та ін.; відеозаписи, які ілюструють побут, особливості природи та господарства Японії; плакати з віршами японської поезії.
Перебіг заходу
І. ОрганІзацІйний мОмент
Клас розподіляється на дві групи.
Група І — представники японії — «спеціалісти» з питань культури, літератури, мистецтва, науки, освіти, історії, соціоло-
гії, економіки, екології та ін.
Група ІІ — представники України — учні загальноосвітніх навчальних закладів, що збираються після закінчення школи вступати у вищі навчальні заклади з метою вивчення іноземних мов, світової економіки, юриспруденції та ін.
Телеміст організаційно проводиться в різних кімнатах із мож-
ливістю бачити команди по телевізору або на мультимедійній дош-
ці, щоб створити умови дійсного телемоста. На стінах над групами є таблички — «японія — Токіо», «Україна — Київ».
У кожному з класів працюють учні — ведучі — з японської та української сторони, які надають слово учням та спеціалістам.
роль учителя — допомогти ведучим (у разі необхідності) у ви-
користанні відеозаписів, таблиць, схем, підведенні підсумків та ін.
ІІ. ПрОведення телемОста
Учитель. То, до, два фу і 43 кен. Так називаються і стільки налічується адміністративних одиниць — разом 47, на які поді-
ляється сучасна японія:
то — столичний округ Токіо; y
фу — міські префектури з центрами — колишніми столицями y
Кіото та Осака;
до — округ Хоккайдо, що поділяється на 14 частин; y
кен — префектури — 43 одиниці. y
100
Цікаво вивчаємо географію
японія, як інші держави світу, має державні символи. Це пра-
пор — червоне коло на білому полотні — хі-но мару — символ Сонця, неофіційний герб — 16-пелюсткова хризантема — герб імператорського дому. До 70-х років ХІХ ст. в японії не було офіційного гімну. Над його створенням чимало попрацювали іноземці — диригент япон-
ської армії англієць фентон та німецький диригент франц еккерт, який його замінив. З 1888 року японія має офіційний державний гімн — Кімігає.
Ведучий з української сторони надає слово одному з учнів.
1- й учень. під час навчання у 8–9 класах ми більш детально вивчати культуру і історію українського народу і не тільки на уро-
ках географії, а й на уроках історії, літератури та ін. І от тепер, маючи таку нагоду, хотілося б дізнатись про головні особливості японської культури, особливо після того, як ми дізналися, що японія була дуже довго «закритою країною».
Ведучий з японської сторони надає слово одному зі «спеціалістів».
1- й «спеці алі ст». японська культура — це неповторне са-
мобутнє явище не лише в контексті світової культури, а й серед інших східних культур.
З XVII до середини XIX ст. японія була практично закритою для іноземців, крім Нідерландів та Китаю. Лише з цими двома країнами зберігалися зв’язки. І коли врешті-решт перед світом відкрилась багатюща традиційна культура японії, вона дуже вплинула на подальший розвиток європейського живопису, теа-
тру та літератури.
Вважається, що близько V ст. до японії потрапили китайські ієрогліфи й лягли в основу японської писемності. Згодом були створені національні системи писемності — азбуки «хірогана», «катакана», які значною мірою сприяли розвитку японської лі-
тератури.
«повість про принца Генджі» Мурасакі Сікібу та «Нотатки з-під подушки» Сей Сьонагон увійшли до скарбниці світової літератури.
Сьогодні весь світ із захопленням читає книжки лауреатів Но-
белівської премії в галузі літератури 1968 р.— Кавабата ясунарі, 1994 р.— Ое Кендзабуро та інших.
Широкий інтерес викликає сценічне мистецтво японії — се-
редньовічний театр Но і динамічний театр Кабукі. Все більш ві-
домим стає японський живопис, архітектура, кіно та інші види традиційної японської культури — мистецтво оранжування кві-
тів — ікебана, чайна церемонія, орігамі — мистецтво складати 101
Ми пізнаємо Японію
папір в різні форми, японська кухня, японські спортивні єдино-
борства — дзюдо, айкідо, карате, сумо, кендо.
Ведучий з української сторони надає слово одному з учнів.
2- й учень. З уроків географії та історії України ми дізна-
лися, що наші предки, слов’яни, сповідали язичницькі релігії та поклонялися язичницьким богам. після хрещення Київської русі і до цього часу більша кількість населення нашої країни є хрис-
тиянами. А до якої релігії належить населення сучасної японії?
Ведучий з японської сторони надає слово одному зі «спеціалістів».
2- й «спеці алі ст». Кажуть, що в японії вісім мільйонів бо-
гів. В японській релігії синто, або синтоїзм, до великої кількості богів відносять камі — божественних предків японського народу; духів гір, річок, каміння, дерев, вогню, вітру; богів — покрови-
телів окремих місцевостей та ремесел; богів, що персоніфікують людські доброчестя; духів померлих.
Слово «синто» складається з двох ієрогліфів: «син» і «то». перший перекладається як «божество», другий означає «шлях», тобто «синто» — «шлях богів». Головними священними книгами синто вважаються «Кодзикі» (712 р.) та «Ніхонгі» (720 р.).
У другій половині VI ст. з континенту в японію потрапила релігія — буддизм. Влада японії сприяла безконфліктному спів-
існуванню двох релігій. Усі синтоїстські храми, крім двох Ісе та Ідзумо, відправляли змішаний синто-буддійський культ.
постійні синтоїстські святилища з’явилися ще в VI ст., але який вигляд вони мали тоді, сьогодні сказати важко, адже в япо-
нії існує традиція перебудовувати та оновлювати храми. До сих пір знамениті храми Ісе реконструюються кожні 20 років. раніше це було звичним явищем для всіх святилищ.
Служителі синтоїстських храмів називаються каннусі («хазяїн камі»). Готують їх у двох синтоїстських університетах: Кокуґаку-
їн у Токіо та Каґаккан в Ісе. У великих святилищах, крім священ-
нослужителів, є танцюристи, музиканти, службовці. У найбільш важливих обрядах в імператорському храмі Ісе до сих пір бере участь сам імператор.
Ведучий з української сторони надає слово одному з учнів.
3- й учень. Мабуть, у всьому світі відомі такі страви україн-
ської кухні, як вареники, борщ із пампушками, галушки, сало, гречана каша, узвар та інші, а які страви та продукти харчування є традиційними для японців і чому саме?
Ведучий з японської сторони надає слово одному зі «спеціалістів».
102
Цікаво вивчаємо географію
3- й «спеці алі ст». Серед страв в японській кухні переважає риба та морепродукти.
У Білій книзі з рибальства — офіційному докладі японського уряду — приведена діаграма, що показує споживання риби та мо-
репродуктів на душу населення в країнах світу. японія в цьому списку посідає 4 місце після Мальдивів, Ісландії, Кірібаті.
За рік середньостатистичний японець з’їдає понад 70 кг риби — майже стільки, скільки важить сам.
Археологічні дослідження свідчать, що вже близько 9000 ро-
ків тому японці використовували гачки, багри та інші засоби для лову риби.
Один з найбільших ринків світу — Токійський ринок Цукі-
дзі — своєю славою зобов’язаний саме рибі. Тут найбільша ви-
ручка, торговельні площі, обсяг угод, чисельність покупців та транспортних засобів.
Кожен день із морів фактично усього світу сюди надходить 450 видів риби та молюсків загальною вагою 2 300 тонн. Тут діє жорстке правило — сьогоднішній улов повинен бути проданий тільки сьогодні.
річне споживання продуктів моря в японії — понад 8,5 млн т. Це більше ніж в будь-якій країні, за винятком Китаю (близько 32,5 млн т), де населення в 10 разів більше. японія є найбіль-
шим імпортером риби і споживає рибу, що виловлюється риболо-
вецькими флотами Китаю, США, Норвеґії, росії та інших країн світу.
Крім морепродуктів, японці споживають велику кількість рису — адже це головний хліб країни. А найбільш відомі стра-
ви японської кухні — це суші — риба або морепродукти з рисом та спеціями. Існує велика кількість рецептів приготування суші. У будь-якому японському ресторані можна спробувати цю страву.
Ведучий з української сторони надає слово одному з учнів.
4- й учень. рівень урбанізації та процеси, що пов’язані з нею, впливають на розвиток господарства та екологічне становище практично в усіх країнах європи, а також і в Україні. які особ-
ливості має урбанізація в сучасній японії?
Ведучий з японської сторони надає слово одному зі «спеціалістів».
4- й «спеці алі ст». У будь-якій країні світу процес урбані-
зації пов’язаний з ланцюгом явищ, що негативно впливають на навколишнє середовище і викликають:
територіальну концентрацію промисловості і населення в окре- y
мих індустріальних районах країни;
103
Ми пізнаємо Японію
підвищення цін на землю, житлові проблеми; y
проблеми забруднення навколишнього середовища та ін. y
Обмеженість ресурсів власної сировини призвела до концен-
трації промислового виробництва в районах, наближених до ім-
портної сировини,— це порти східного узбережжя: Токіо, йоко-
ґама, Осака і Кобе. Саме тут сформувався головний промисловий пояс країни, тут виробляється 90 % промислової продукції, 75 % продукції машинобудування, близько 60 % продукції хімічної промисловості, до 75 % чорних та кольорових металів тощо. У цьому поясі зосереджено понад 70 % всього населення — всі великі міста країни. У період з 1955 по 1970 рр. чисельність місь-
кого населення країни збільшилась з 50,3 млн осіб до 74,8 млн осіб. Зараз на долю міського населення приходиться понад 80 % населення.
Сьогодні в японії 13 міст-мільйонерів, у них живе майже п’ята частина населення країни. Найбільший у світі мегалополіс То-
кайдо має чисельність населення понад 60 млн осіб, що складає майже половину населення країни. японія є світовим лідером за довголіттям населення, до того ж майже всі жителі країни — практично чистокровні японці, адже іммігрантів тут дуже мало, та й самі японці та японки надзви-
чайно рідко одружуються з «чужинцями».
Ведучий з української сторони надає слово одному з учнів.
5- й учень. В Україні налічується 5 міст-мільйонерів. Це Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса та Донецьк. які міста-мільйонери є в японії? Охарактеризуйте, будь ласка, одне з них.
Ведучий з японської сторони надає слово одному зі «спеціалістів».
5- й «спеці алі ст». В японії є 12 міст-мільйонерів. Це То-
кіо, йокоґама, Осака, Наґоя, Саппоро, Кобе, фукуока, Кавасакі, Хіросіма, Сайтама, Кітакюсю, Сендай.
Найбільшим містом у Західній японії є Осака. Майже 1500 років тому воно виникло неподалік від давніх столиць Кіото і Нара та зайняло місце комерційного центру японії.
Мешканці міста Осака завжди з оптимізмом випробували щось нове. Саме вони вибрали першу в історії японії жінку-губернатора Ота фусае — у лютому 2000 р.
За площею префектура Осака майже найменша, але обсяг вало-
вого виробництва тут дорівнює сукупному продукту Нідерландів. Місто Осака — друга за значущістю метрополія японії. Центром спортивного життя стає штучний острів у затоці Осака площею близько 225 га — Майсіма.
104
Цікаво вивчаємо географію
Саме в Осака у вересні 1994 року було відкрито аеропорт Кан-
сай, що першим у японії почав працювати цілодобово. Він є го-
ловною брамою японії в Азію, адже літаки з В’єтнаму, Непалу та Монголії приймає лише цей аеропорт. Він обслуговує 71 місто в 30 країнах та регіонах світу. За тиждень відбувається 660 паса-
жирських авіарейсів. Аеропорт розташований на штучному ост-
рові, що насипали посеред Осакської затоки.
В Осака працює велика кількість значущих корпорацій, 25 з них створені саме тут. Це будівельні, енергетичні, фармацев-
тичні, машинобудівні, залізничні, фінансові та інші корпорації.
У місті дуже високі темпи життя. Навіть за даними досліджень середня швидкість руху людей тут складає 1,6 м/с — це більше ніж у будь-якому місті світу. У родинах, які ведуть власний біз-
нес панує повага до девізу хая-не хая-месі («лягати спати рано, їсти швидко»).
Ведучий з української сторони надає слово одному з учнів.
6- й учень. економіка незалежної України тільки починає свій розвиток, а які основні риси та особливості має економіка японії, особливо у період після закінчення Другої світової війни; якими засобами і за рахунок чого японці досягли таких високих темпів економічного розвитку?
Ведучий з японської сторони надає слово одному зі «спеціалістів».
6- й «спеці алі ст». Із середини 50-х років минулого століт-
тя японська економіка відновила довоєнний рівень виробництва і, переживаючи великомасштабну перебудову, вступила в період високих темпів росту, який продовжувався майже 15 років. його початок був пов’язаний з ростом військового виробництва в період з 1955 по 1957 рік. економічне піднесення було пов’язане з на-
ступними чинниками:
масове відновлення основного капіталу; y
аграрна реформа; y
підвищення попиту на сільськогосподарські машини, міне- y
ральні добрива і т. ін.;
широке використання в японській економіці іноземних y
науково-технічних досягнень;
закупівля патентів, ліцензій, що призвело до заощадження y
часу та коштів на проведення науково-технічних досліджень;
підвищення життєвого рівня робітників у результаті роботи y
профспілок;
високий ступінь експлуатації робітників при порівняно низь- y
кому рівні заробітної платні.
105
Ми пізнаємо Японію
Для закріплення своїх позицій у світі японія в червні 1957 року затверджує «перший план розвитку та укріплення збройних сил». А для закріплення в країнах південно-Східної Азії японія широко використовувала репарації — виплату у формі поставок машин, обладнання, надання послуг японських спеціалістів, все це по-
легшувало проникнення японських монополій у країни Азіатсько-
го регіону — Індію, пакистан, Бірму, Таїланд, Камбоджу, Лаос, Сінґапур, Індонезію, філіппіни та ін.
Ведучий з української сторони надає слово одному з учнів.
7- й учень. А які особливості притаманні сучасному етапу економічного розвитку японії, чи переживає японська економіка спади та підйоми і з якими процесами це може бути пов’язане?
Ведучий з японської сторони надає слово одному зі «спеціалістів».
7- й «спеці алі ст». Сьогодні японія — найбільший у світі експортер капіталу, друга промислова держава (після США).
Незважаючи на те, що промисловість японії базується на ім-
портній сировині, останнім часом її торговельний баланс відзна-
чається перевагою експорту над імпортом.
Із 500 найбільших у світі транснаціональних компаній 141 — японська. На них припадає 1/5 сукупних доходів. Напри-
клад, « Тойота» посідає 10 місце в світовому ранжирі, «Міцубі-
сі» — 12.
У ХХІ ст. японія пережила далеко не найкращі свої часи. Го-
ловні проблеми, з якими зіткнулась японія,— це:
«неперспективна демографічна перспектива» (так називають її y
самі японці) — збільшення тривалості життя (84 роки для жі-
нок та 77 років для чоловіків) при зменшенні народжуваності. Відбувається скорочення чисельності населення. Це призведе до збільшення витрат на соціальне забезпечення;
зміна ролі жінок в суспільстві — сьогодні 54 % жінок віком від y
25 до 29 років незаміжні, віком від 30 до 34 років — 26,6 %. жінки прагнуть більшої незалежності, роботи з високою за-
робітною платнею, змін у традиційній системі розподілу обов’язків між чоловіком і дружиною. В умовах старіння на-
ції та падіння народжуваності суспільство знаходить трудо-
вий резерв саме в жінках. Самі жінки поступово приходять на ключові пости в управлінні та політиці (доказ тому — жінка-
міністр іноземних справ Макіко Танка та еріко Каваґуті, що замінила її на цьому посту).
Ведучий з української сторони надає слово одному з учнів.
106
Цікаво вивчаємо географію
8- й учень. Дуже довгий час японія була закритою країною, але часи минають, і сьогодні японія, як і інші держави світу, торкається глобальних проблем. яку участь бере японія в рішенні глобальних проблем? чи можна дізнатись про конкретні резуль-
тати цієї участі?
Ведучий з японської сторони надає слово одному зі «спеціалістів».
8- й «спеці алі ст». У липні 2000 року відбулась перша зу-
стріч представників країн Великої вісімки з метою організації інформаційного центру для представників недержавних організа-
цій, що мають вплив на рішення проблем світового рівня. Сьогодні в японії працюють такі недержавні організації:
Асоціація рятувальників японії була створена у вересні y
1995 року після катастрофічного землетрусу, що відбувся в січні 1995 року в Кобе;
кінологи-рятувальники працюють із собаками, тренують і го- y
тують їх до негайних дій як в японії, так і за її межами;
команди рятувальників відправлялись на справу після зсувів y
у префектурі Наґано (1996 р.), префектурі Каґосіма (1997 р.), виїздили допомагати в пошуках людей після череди жорсто-
ких землетрусів у Центральній Мексиці, на хребті Наска у перу, на Тайвані, двічі в Терції;
у 1993 році з ініціативи гонщика ралі Канаморі Тацу була y
створена організація «Врятуйте Африку». Вона отримала під-
тримку від японських урядових організацій та приватних ком-
паній, і вже у 1994 році за підтримки лікарів, що співпрацю-
ють з червоним Хрестом, почала надавати медичну допомогу мешканцям селищ в пустелі. Мешканців Маврітанії вчать, як відремонтувати транспортні засоби, обробляти поля, отрима-
ти електроенергію за допомогою вітру. Допомога надавалась упродовж 6 років. У березні 2000 року було зібрано перші вро-
жаї ріпи та моркви, почалось розведення курей.
Крім того, в країнах світу працюють японські недержавні ор-
ганізації — японський Альянс гуманістичного сприяння позбав-
ленню від мін (JAHDS), японський загін молодої людської сили (JHP) — організація, що займається будівництвом шкіл для дітей Камбоджі, Африки, Асоціація медиків Азії (AMDA). Ведучий з української сторони надає слово одному з учнів.
9- й учень. японці дуже багато працюють, але, мабуть, вони мають і час для дозвілля. чим полюбляють займатись японці у вільний час? Ведучий з японської сторони надає слово одному зі «спеціалістів».
107
Ми пізнаємо Японію
9- й «спеці алі ст». Взагалі японці мають дуже мало вільно-
го часу.
Існує кілька десятків мільйонів осіб, які є фанатами кара-
оке. Слово «караоке» складається з двох слів «кара» — пустий (без вокалу) і «оке» — оркестр. До 1970 року караоке стало для співаків-любителів легким способом непогано провести час. роз-
робив перший апарат для любителів співів Іноуе Дайсуке з пре-
фектури Хеґо. Тоді йому було 30 років.
Спочатку Іноуе зробив 11 машин разом із своїми друзями — спеціалістом з електроніки, столяром по дереву та майстром з обробки меблів, але винахід набув такої популярності, що при-
йшлось зробити ще 10 000 машин.
На жаль, Іноуе не запатентував свій винахід, і тому магазини звукозапису та інші підприємства почали випускати аналогічні мо-
делі, дуже швидко караоке стало хітом, особливо в районі Осаки.
Тепер слово «караоке» відомо у всьому світі, а почалось все з того, що один акомпаніатор зрозумів, як сильно дехто хоче спі-
вати.
Слово надається «спеціалістам» з області японської літератури, які читають японські вірші хайку та пояснюють їх зміст.
Хайку Мацуо Басе Лежит осьминог в горшке,
Отвлеченно размышляя
О летней луне в вышине.
Цьому віршу більше 300 років. Басе написав це хайку під час подорожі в Кансай (Осака), коли йому було 44 роки. Вірш малює нам картину Місяця над морем літньої ночі. Восьминіг лежить у горщику (за допомогою горщиків їх ловлять), мандрує думками і нічого не знає про те, яка доля чекає його вранці. Вірш нагадує нам про власне життя — коротенький відрізок життя і думки про майбутнє, які врешті-решт не збуваються.
Хайку Кавабата Бося Всего лиш капелька росы
На камне —
Но они неразрушимы.
В цьому вірші одна крапелька роси, така самотня і прозора, міцно лежить на камені, відбиває яскраве світло, що схоже на сяйво алмаза. Алмаз не можна розбити, адже він дуже міцний, так не можна розбити на більш дрібні частки і краплю роси. Вона сяє і символізує собою цілий Всесвіт.
108
Цікаво вивчаємо географію
Хайку Хасімото Такако
Детская коляска
Стоит летом паралельно волнам,
Разбивающимся вблизи.
Вірш пов’язує дві зовсім різні речі: хвилі та коляску. Хвилі — частина природи, коляска — неживий предмет. Хвилі — рухомі, коляска — нерухома. Хвилі утворюють довгі лінії берега, коляска є маленьким об’єктом. Вірш малює нам картину, в якій морські хвилі розбиваються поруч з коляскою, що стоїть самотньо пара-
лельно хвилям. У колясці спить дитина. поетеса показує своє хвилювання за долю беззахисної дитини, вічне бажання матері зробити життя своїх дітей безпечним.
ІІІ. ПІдсумОк захОду
Учитель дякує всім за гарну роботу, цікавий матеріал, що був підібраний до уроку і пропонує учням невеличку письмову роботу.
«Так— ні» Національною релігією японії є синтоїзм. y (Так)
До середини ХІХ ст. японія підтримувала зв’язки лише з Ки- y
таєм та Нідерландами. (Так)
На жаль, на сьогоднішній день серед японських письменників y
немає лауреатів Нобелівських премій у галузі літератури. (Ні)
На території японії збереглися синтоїстські храми, побудовані y
ще в VІ ст. (Ні)
Буддизм та синтоїзм мають безконфліктне співіснування y
в японії. (Так)
Найбільш потужною сьогодні серед японських компаній є ком- y
панія «Тойота». (Так)
У сучасній японії роль жінок залишається такою ж, як і 10– y
20 років тому. (Ні)
японські компанії сьогодні дають 1/3 сукупних світових до- y
ходів 500 найбільших компаній світу. (Ні)
Торговельний баланс японії характеризується перевагою екс- y
порту над імпортом. (Так)
ЛітЕрАтУрА
1.100великихмореплавателей / авторы-составители: Авадяева Е. Н., Здано-
вич Л. И. — М. : Вече, 1999. — 512 с.
2.100великихпутешественников / автор-составитель Муромов И. А. — М. : Вече, 1999. — 656 с.
3.БілявськийГ.О.,ПадунМ.М.,ФурдуйО.С.Основи загальної екології. — К. : Либідь, 1995.
4.БоченкоВ.Є.,ДобровольськийІ.А.Школа й охорона природи. — К. : «Радян-
ська школа», 1965.
5. БровдійВ.М.,ДмитрукО.Ю.Охорона природи. — К. : Либідь, 1998.
6.БурлакаО.,ЯковлєваТ.Ігри для кращого засвоєння географічної номенкла-
тури. // Географія та основи економіки в школі. — 1997 — № 4.
7.Великаілюстрована енциклопедія школяра. — К. : «Махаон-Ураїна», 2001.
8.ВовкВ.Ф.Тиждень географії в школі 6–10 кл. — Х. : ТОВ Видавництво «Ра-
нок», 2009.
9.ВойцеховськийМ.Ф.,ВасиленкоС.В. Таємниці води. — К. : «Навчальна кни-
га», 2008.
10.География.—М. : Издательский дом «Первое сентября». — № 46, 8–15 дека-
бря 2002 р.
11.Географічнаенциклопедія України: У 3 т. — К. : Укр. енциклопедія, 1989 — 1993.
12. ДенисоваО.Д.,ШвецН.А.Твой родной край. — Донецк., 1998.
13. ДжигирейВ.С.Екологія та охорона навколишнього середовища: навч. по-
сіб. — К. : Т-во «Знания», КОО, 2000. — 203 с.
14.Екологічнийатлас маленького киянина. — К. : ТОВ «Агентство Інтермедіа», 2004.
15.Розкажітьонуку. Дітям та бабусям, вихователям, учителям. — Березень № 7–8, 2005.
16.ЗамковийВ.П.Майстерність учителя географії. — К. : Рад. школа, 1972.
17.ИсаченкоА.Г.География в современном мире. — М. : Просвещение, 1998.
18.ІльченкоВ.Р.,ГузК.Ж.,БулаваЛ.М.Природознавство. Довкілля. — К., 2005.
19.КаверінЮ.В.,СтепаненкоО.Ш.,ЧіпБ.М.Всесвіт. Енциклопедія для до-
шкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. — К. : «Новий друк», 2003.
20.КнигаоДонбассе. Природа. Люди. Дела. — Донецк: «Донбасс», 1972. 21.Комплекснийатлас України. — К. : ДНВП «Картографія», 2005
22.КорнєєвВ.П.Технології в навчанні географії. — Х. : Вид. група «Основа», 2004.
23.КорнєєвВ.П.Методи навчання географії в школі // Український географіч-
ний журнал. — 1997. — № 4.
24.КузнецовЮ.Д.,НавицкаяГ.Б.,СырицынИ.М.История Японии. Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «История». — М. : Высш. шк., 1988. — 432 с.
25.МаслякП.О.,ШищенкоП.Г.Географія України: Підручник для 8–9 кл. — К., 2000.
26.Ниппония.Открытие Японии. №№ 4, 5, 6 — 1998, №№ 12, 14, 15 — 2000, № 21 — 2002.
110
Цікаво вивчаємо географію
27.ПустовітН.О.,ПлечоваЗ.Н.Екологічні задачі, ігри та вікторини. — К. : На-
укова думка. — 1995. — 72 с. 28.Ріднашкола.1993, № 1.
29.Ріднашкола.2000, № 7.
30.Ріднашкола.1995, № 9.
31.СкарлатоГ.Захоплююча географія. — К. : «Альтерпрес», 1998.
32.СкуратовичО.Я.Загальна географія. 6 клас. — К. : Зодіак-Еко, 2002 33.СлюсаревА.Природа Донбасса. — Донецк : «Донбасс», 1983.
34.СмирноваН.П.,ШибановаА.А.По материкам и странам (Африка, Австра-
лия и Океания, Антарктида): Кн. для чтения по географии материков / сост. Н. П. Смирнова, А. А. Шибанова. — М. : Просвещение, 1981. — 207 с.
35.СтойковаМ.Ігри на уроках географії // Краєзнавство, географія, туризм. — 2008, № 17–18.
36.Таємницядуховного скарбу. Донбас. Спецвипуск 1–4. — Донецьк: «Донбас», 1994.
37.Транспорт і довкілля. — К. : Товариство «Зелена Україна», 2002. — 16 с.
38.ХайнцНойкирхен. Пираты. — К. : Республиканский Центр духовной культуры. Общество «Знание» Украины, 1992. — 256 с.
39.ЦимбалюкН.Методика проведення групової роботи на уроках географії // Географія та основи економіки в школі. — 2005, № 7 40.ШаркоВ.Д.Сучасний урок фізики. — К. : «Есе», 2005.
41.Энциклопедиядля детей. Т. 13. Страны. Народы. Цивилизации / Глав. ред. М. Д. Аксенова. — М. : Аванта +, 2000. — 704 с.: ил.
42.Энциклопедиядля детей. Т. 3. География / глав. ред. М. Д. Аксенова. — М. : Аванта +, 1999. — 704 с.: ил.
43.Энциклопедиядля детей. Т. 7. Астрономия / глав. ред. М. Д. Аксенова. — М. : Аванта +, 2000. — 704 с.: ил.
44.Энциклопедия.Т. 6. Религии мира. Часть ІІ. — М. : «Аванта+», 2000. — С. 77–97.
45.Япізнаю світ.Дитяча енциклопедія. — К. : «Школа», 2004.
46.ЯнкоМ.Т.Топонімічний словник України. — К. : Знання, 1998.
47.Япония/ отв.ред. Я. А. Певзнер, Д. Д. Петров. — М. : «Мысль», 1973. — 454 с.
48. http://edu.ukrsat.com — інформація для вчителів — методичні розробки, на-
вчальні програми; для учнів — бібліотеки, реферати, олімпіади, адреси шкіл Києва та України.
49. http://geo2000.nm.ru/index1.htm — інформація про континенти і материки, географічні карти, статті про країни світу, можливість пошуку інформації за назвою держави, публікації мандрівників про материки і континенти.
50. http://china.kulichki.net — сайт, присвячений країні Китай.
51. http://www.japantoday.ru/japanaz/k.shtml — інформація про Японію.
52. http://aikiclub.clariant.ru — ілюстровані фотографіями статті і публікації з іс-
торії, географії, культури і мистецтва Японії, карти, матеріали про театр, японські бойові мистецтва, щоденники подорожей по країні, посилання.
53. http://geo.1september.ru — електронна версія газети «Географія».
54. http://www.iat.kiev.ua — сайт Інституту передових технологій.
55. http://www.osvitanet.com.ua — навчально-методичний сайт Інституту передо-
вих технологій.
ВіДОмОсті прО АВтОрА-УпОряДНиКА
Капіруліна світлана Леонідівна, завідувач кафедрою методи-
ки природничо-математичної освіти й технологій Інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, відмінник осві-
ти України, науковий кореспондент лабораторії географічної та економічної освіти Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України.
Навчальне видання
Автор-упорядник КАПІРУЛІНА Світлана Леонідівна
Цікаво вивчаємо географію ігри, конкурси, змагання
Головний редактор В. М. Андрєєва
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва
Коректор О. М. Журенко
Підписано до друку 09.12.2010. Формат 60×90/16. Папір газет.
Гарнітура Школьная. Друк офсет. Ум. друк. арк. 7,0. Замовлення № 10-12/13-04.
ТОВ «Видавнича група “Основа”» 61001, м. Харків, вул. плеханівська, 66, тел. (057) 731-96-33 е-mail: office@osnova.com.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи КВ № 11393-269P від 26.06.2006. Віддруковано з готових плівок пп «Тріада+» м. Харків, вул. Киргизька, 19. Тел.: (057) 757-98-16, 757-98-15
Автор
askgeo-asset
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
877
Размер файла
669 Кб
Теги
kapirulina, konkurs, igri, geografiya, vivchaemo, 0868651, 82080, cikavo, zma
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа