close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

0872063 A11C7 pavlyuk n i fizichna geografiya ukra ni 8 klas seriya miy ko

код для вставкиСкачать
Фізична географія України. 8 клас. Конспекти уроків
Харків Видавнича група «Основа» 2010
Книга скачана с сайта http://e� kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги»
ISBN 978-611-00-193-9
УДК 91
ББК 26.8
П12
© Павлюк Н. І., 2009
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2010
Серія «Мій конспект»
Заснована 2008 року
Схвалено МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (лист МОНУ № 1.4/18-Г-134 від 01.04.10)
Протокол комісії з географії Науково-методичної ради з питань освіти МОНУ № 1 від 28.01.2009
Навчальне видання
Серія «Мій конспект»
ПАВлюК Наталія Іванівна
Фізична геограФія УКраїни. 8 Клас Головний редактор В. М. Андрєєва
Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва
Коректор О. М. Журенко
Підписано до друку 27.05.2009. Формат 60×90/8. Папір офсет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна. Ум. друк. арк. 13,0. Замовлення № 9-06/08-05. ТОВ «Видавнича група “Основа”» 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66 тел. (057) 731-96-33 е-mail: office@osnova.com.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2911 від 25.07.2007 р.
Павлюк н. і. П12 Фізична географія України. 8 клас. — Х. : Вид. група «Ос нова», 2010. — 104 c. — (Серія «Мій конс пект»).
ISBN 978-611-00-193-9
Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Кон-
спекти усіх уроків курсу географії для 8 класу розміщені на ок-
ремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, очікувані результати, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо. Також передбачено місце для власних записів вчителя, що зробить розробку заняття по-справжньому авторською, але заоща-
дить час для планування та оформлення.
Для вчителів географії.
УДК 91 ББК 26.8
3
зміст
ВСТУП
Урок 1. Фізична географія України. Адміністративно-територіальний устрій України ..........................................................................5
Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема 1. Фізико-географічне положення України
Урок 2. Гео графічне положення України. Практична робота № 1 .................7
Урок 3. Розташування території України від носногодинних поясів. Практична робота № 1 ................................................................9
Тема 2. Джерела географічної інформації
Урок 4. Способи дослідження природних умові ресурсів території. літературні та інші твориз географічною інформацією ..................11
Урок 5. Географічні карти ....................................................................13
Урок 6. Відображення фізико-географічної інформаціїна географічних картах ....................................................................................15
Урок 7. Топографічні карти ..................................................................17
Урок 8. Практична робота № 2 ...............................................................19
Тема 3. Географічні дослідженняна території України
Урок 9. Дослідження території України в минулому .................................21
Урок 10. Видатні українські географи. Сучасні географічні дослідження України ................................................................................23
Урок 11. Підсумковий урок ..................................................................25
Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХРЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Тема 1. Тектонічні структури
Урок 12. Тектонічні структури ..............................................................27
Тема 2. Геологічна будова
Урок 13. Геологічна будова території України .........................................29
Тема 3. Рельєф. Геоморфологічна будова
Урок 14. Загальні особливості рельєфу ...................................................31
Урок 15. Геоморфологічна будова ..........................................................33
Тема 4. Мінерально-сировинні ресурси
Урок 16. Мінерально-сировинні ресурси України.Паливні корисні копалини ..............................................................................35
Урок 17. Рудні та нерудні корисні копалини.Значення мінерально-си ровинних ресурсів України ..................................37
Урок 18. Практична робота № 3 .............................................................39
Урок 19. Підсумковий урок ..................................................................41
Тема 5. Кліматичні умови та ресурси
Урок 20. Основні кліматичні чинники ....................................................43
Урок 21. Загальна характеристика клімату України.Кліматичні показники .............................................................................45
Урок 22. Погода. Прогноз погоди ...........................................................47
Урок 23. Кліматичні ресурси. Значення клімату в житті людини ................49
Тема 6. Внутрішні води
Урок 24. Загальна характеристика поверхневих вод .................................51
Урок 25. Найбільші річкові системи. Практична робота № 4 ......................53
Урок 26. Озера, лимани, водосховища. Практична робота № 4 ...................55
Урок 27. Підземні води. Болота. Водні ресурси України. Практична робота № 4 .............................................................................57
4
Тема 7. Ґрунти і земельні ресурси
Урок 28. Ґрунти і їх поширення .............................................................59
Урок 29. Практична робота № 5. Земельні ресурси ...................................61
Тема 8. Рослинний покрив
Урок 30. Рослинність ...........................................................................63
Тема 9. Тваринний світ
Урок 31. Тваринний світ .......................................................................65
Урок 32. Підсумковий урок ..................................................................67
Розділ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
Тема 1. Природно-територіальні комплекси
Урок 33. Природно-територiальні комплекси ..........................................69
Тема 2. Фізико-географічне районування
Урок 34. Фізико-географічне районування ..............................................71
Тема 3. Зона мішаних і широколистих лісів
Урок 35. Зона мішаних і широколистих лісів ..........................................73
Тема 4. Зона лісостепу
Урок 36. Зона лісостепу ........................................................................75
Тема 5. Зона степу
Урок 37. Зона степу. Практична робота № 6 ............................................77
Тема 6. Українські Карпати
Урок 38. Українські Карпати ................................................................79
Урок 39. Природні області, охорона природиУкраїнських Карпат ..............81
Тема 7. Кримські гори
Урок 40. Кримські гори ........................................................................83
Урок 41. Природні області,охорона природи Кримських гір ......................85
Тема 8. Природні комплекси морів,що омивають Україну
Урок 42. Чорне море ............................................................................87
Урок 43. Азовське море ........................................................................89
Урок 44. Підсумковий урок ..................................................................91
Розділ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВІ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА
Тема 1. Геоекологічна ситуація в Україні
Урок 45. Геоекологічна ситуація в Україні. Практична робота № 7 .............93
Урок 46. Аварія на Чорнобильській АЕС ................................................95
Урок 47. Вплив геоекологічної ситуаціїна населення в Україні ..................97
Тема 2. Використання та охорона природних умові природних ресурсів
Урок 48. Природно-заповідний фонд. Практична робота № 7 .....................99
Урок 49. Моніторинг навколишнього середовищата природоохоронна діяльність в Україні ...............................................................101
Урок 50. Підсумковий урок .................................................................103
Уроки 51, 52. Резерв. Повторення, узагальнення та систематизація вивченого матеріалу ..............................................................104
5
Дата
_____________
Клас
_____________
ВстУП
Урок 1. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
Тема. Фізична географія України, предмет і методи дослідження. Фор­
мування території України. Сучасний адміністративно­територіальний устрій
Навчальна мета: пригадати прийоми навчальної діяльності; з’ясувати особливості нового курсу, предмет його вивчення; ознайомити з мето­
дами дослідження природи України; використовуючи міжпредметні зв’язки з історією, охарактеризувати основні етапи формування тери­
торії країни; ознайомити із сучасним адміністративно­територіальним устроєм України; продовжити формування основних навичок роботи з джерелами географічних знань, умінь аналізувати, робити висновки та узагальнення.
Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.
Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, стінні карти: фізична, політична, фізична України, адміністративно­територіального устрою Ук­
раїни; зразки різноманітних джерел знань з географії України.
Опорні та базові поняття: географія, фізична географія, предмет і метод географічного дослідження, територіально­адміністративна одиниця. Географічна номенклатура: Ар крим, 24 області України, київ, Севас­
тополь, обласні центри. Хід УрокУ
і. організаційний момент
Ознайомлення учнів з організацією навчального процесу протягом вивчення нового курсу, обов’язковими джерелами інформації (під-
ручником, атласом, контурними картами), приладдям, з методич-
ним апаратом підручника. Наголосити учням на необхідності за-
своєння додаткової інформації в позаурочний час.
II. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Що вивчає наука географія? • З якими географічними курсами ми знайомилися в попередніх класах? Що конкретно ми вивчали? Що дають нам ці знання?
• Що нам відомо про приро ду України, якщо врахувати, що в 7 кла-
сі вивчали географію Євразії вза галі?
III. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Не знаючи і не розуміючи природні умови та природні ресурси Ук-
раїни, життя стає не стільки складним, скільки нецікавим. Щоб ста-
ти справжніми господарями своєї Батьківщини, потрібно її не лише любити, а й добре знати.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. географія України (комплекс наук)
— Фізична — вивчає властивості, зміни в часі, закономірності розташування по території: а) природних компонентів (ресурсів); б) природних умов; в) природних комплексів.
6
— Соціально-економічна — особливості населення, господар-
ства, їх розміщення по території. 2. зв’язок фізичної географії України з іншими науками
3. методи географічних досліджень (умовна класифікація): а) за науковою організацією отримання даних:
— спостереження і вимірювання — робота метеостанцій, зйомки космічних супутників;
— експеримент (науково-організований дослід) — акліматизація біологічних видів;
— моделювання (створення моделей аналогічно природним ком-
плексам або віртуальних) — заповідники, географічні карти, комп’ютерна модель утворення балки;
б) за джерелами знань: картографічні, вивчення спеціалізованої літератури, обробка статистичної інформації, ГІС тощо;
в) за розумовою діяльністю: порівняння, аналіз, прогнозування;
г) за організацією досліджень: камеральні, стаціонарні, експеди-
ційні, дистанційні; комплексні.
4. Формування території України Тільки в окремі періоди українські державні утворення були значними (Київська Русь, Запорізька Січ). Загалом українські тери-
торії належали іншим імперіям. З поч. ХХ ст. утворюються різні за значенням українські державні формування (УНР, ЗУНР). З 1922 р. починається етап існування України як республіки СРСР, до якої входять спочатку тільки території лівобережжя і східного Правобе-
режжя, а потім поступово приєднуються західні й південні землі. У 1954 р. остаточно сформувалися її межі, які залишилися без змін і після проголошення 24.08.1991 р. незалежності.
5. сучасний адміністративно-територіальний устрій країни
Поділ території на різні за рангом частини (одиниці) з місцевими органами влади задля зручності керування країною: Автономна Рес-
публіка Крим; 24 області; 2 міста державного підпорядкування (з особливим статусом); центри АР та областей, райони АР та облас-
тей, міста обласного підпорядкування, районні центри, райони в міс-
тах, селища та села.
V. закріплення вивченого матеріалу
• Якими методами досліджень ми користуватимемося, вивчаючи курс?
• Скільки адміністративних одиниць вхо дить до складу України? Покажіть декіль ка прикладів на карті.
• Коли Україна здобула незалежність?
• Згадайте конкретні події, що стосувалися формування території України.
VI. Підсумки уроку
VII. Домашнє завдання
1. Опрацювати §____.
2. На контурній карті позначити АР Крим, 24 області України, Київ, Севастополь, обласні центри, свій населений пункт.
3. Визначити координати свого обласного центра.
7
Дата
_____________
Клас
_____________
розДіл і. УКраїна та її геограФічні ДосліДЖення тема 1. ФізиКо-геограФічне ПолоЖення УКраїни
Урок 2. ГЕО ГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ. ПРАКТИЧНА РОбОТА № 1 Тема. крайні точки й розміри території. Гео графічне положення, кордо­
ни. Геогра фічний центр України. Практична робота № 1 (початок). На­
несення на контурну карту крайніх точок, географічного центра України та кордонів країн, що межують із нею
Навчальна мета: повторити поняття «географічне положення», визна­
чити особливості фізико­географічного положення України; удосконали­
ти уміння визначати координати точок за картами України; пояснити особливості визначення географічного центра території; удосконалюва­
ти практичні навички роботи з контурними картами.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, фізичні карти України, Європи, політична карта Європи, глобус.
Опорні та базові поняття: фізико­географічне положення, кордон, крайні точки і географічний центр території.
Географічна номенклатура: с. Грем’яч, мис Сарич, м. Чоп, с. Червона Зірка, смт добровеличківка, с. Мар’янівка, країни — сусіди України пер­
шого порядку.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
1. Географічний диктант на контурній карті «Адміністративно-те-
риторіальний устрій України».
2. Охарактеризувати зміст курсу «Фізична географія України»
3. Назвати комплекс можливих методів дослідження одного з при-
родних компонентів (наприклад, ґрунтів, рельєфу).
III. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Чому вивчення будь-якої те риторії починають з вивчення гео-
графічного положення?
• За яким планом ми характери зували географічне положення ма-
терика?
• Згадайте алгоритм визначення крайніх точок певної території та їх координат.
IV. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Розмаїття природних умов та багатств на певній території значною мірою залежить від її розмірів. Оцінімо розміри нашої держави.
V. Вивчення нового матеріалу
1. розміри території та крайні точки
— S = 603,7 тис. км
2
— перше місце в Європі (без урахування єв-
роазійської Росії); 8
— Крайні точки та їх координати: • с. Грем’яч Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. — 52° 22′ пн. ш., 33° 11′ сх. д.,
• мис Сарич в Криму — 44° 23′ пн. ш., 33° 44′ сх. д.,
• м. Чоп Закарпатської обл. — 48° 05′ пн. ш., 22° 08′ сх. д., • с. Червона Зірка Міловського р-ну луганської обл. — 49° 15′ пн. ш., 40° 13′ сх. д.; — ↔ 1316 км; ↕ 893 км.
2. географічний центр території України
Існують різні методики визначення географічного центра тери-
торії:
• смт Добровеличківка — за серединним положенням між парале-
лями крайніх північної і південної точок і між меридіанами крайніх східної і західної точок;
• північна околиця с. Мар’янівка Шполянського р-ну Черкаської обл., або точка в 2 км на захід від м. Ватутіне Черкаської облас-
ті — за різними складними математичними методиками, що вра-
ховують різні особливості конфігурації території України.
3. Країни-сусіди
4. Характеристика кордонів 5. Характеристика фізико-географічного положення
— Положення на материку (у центральній і південно-східній частині Європи материка Євразія);
— положення відносно літосферних плит та великих форм рельє-
фу (в межах Східноєвропейської платформи Євразійської літосфер-
ної плити, якій у рельєфі відповідає Східноєвропейська рівнина, і в межах рухливого Середземноморського складчастого поясу, яко-
му в рельєфі України відповідають Карпатські і Кримські гори, за-
падина Чорного моря);
— розташування в кліматичних поясах і природних зонах (у по-
мірно-континентальній області помірного поясу, в межах мішаних і широколистих лісів, лісостепу, степу, гірських поясів Карпат і Криму);
— положення відносно морів і океанів (на півдні вихід до Чорно-
го й Азовського внутрішніх морів Атлантики, берегова лінія сильно порізана);
— загальний висновок (зручне положення для проживання насе-
лення та ведення господарської діяльності).
VI. закріплення вивченого матеріалу
1. Вставте пропущені цифрові показники в речення:
Площа території України складає … тис. км
2
; із заходу на схід країна простя гається на … км, з півночі на південь — на … км.
2. Виконання практичної роботи № 1
VII. Підсумки уроку
Vііі. Домашнє завдання
1. Опрацювати §___.
2. Завершити першу частину практичної роботи № 1.
9
Дата
_____________
Клас
_____________
Урок 3. РОЗТАШУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВІД НОСНО ГОДИННИХ ПОЯСІВ. ПРАКТИЧНА РОбОТА № 1
Тема. розташування території України від носно годинних поясів. Прак­
тична робота № 1 (закінчення). Ви значення положення України відносно годинних поясів
Навчальна мета: формувати знання про місцевий, поясний, літній і де­
кретний час, уміння розраховувати місцевий і поясний час; удосконалю­
вати навички роботи з картами. Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, глобус, фізичні карти Ук­
раїни, світу, карта годинних поясів, картки із завданнями на визначення місцевого й поясного часу.
Опорні та базові поняття: меридіан, місцевий час, поясний час, літній час, годинний пояс, серединний меридіан.
Географічна номенклатура: Ґрінвіч, київ, свій населений пункт.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
1. Назвіть і покажіть на карті крайні точки території України, гео-
графічний центр.
2. Назвіть позитивні і негативні ознаки фізико-географічного поло-
ження України. Обґрунтуйте свою позицію.
3. Охарактеризуйте природні особливості лінії кордону України з точки зору її охорони, можливостей перетину (утворення зруч-
них пропускних пунктів).
4. Використовуючи знання попереднього уроку, зробіть висновок про зручність розташування столиці в м. Київ.
5. Обчисліть найпростішим способом географічний центр території АР Крим. Зробіть висновок про положення її столиці. III. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Що є наслідком обертання Землі навколо своєї осі?
• В якому напрямку обертається Земля навколо своєї осі?
• За який час відбувається повний оберт? • Використовуючи знання математики, поясніть, який вигляд бу-
де мати шлях будь-якої точки поверхні Землі за добу. На скільки градусів вона повертається?
IV. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Інколи трапляється побачити в прямому ефірі, як одночасно ведуть-
ся вечірні репортажі із західних та східних областей республіки. Придивившись уважно, можна помітити різницю в природному ос-
вітленні місцевості. Коли на сході вже темно, на заході ще сутінки. У чому причина?
V. Вивчення нового матеріалу
1. місцевий час — дійсний сонячний час на певному меридіані, тобто всі точки, розташовані на одному меридіані, мають однако-
ве положення відносно Сонця.
10
За 24 години кожна точка Землі повертається на 360°. Обчисліть, на скільки буде відрізнятися місцевий час між точками, розташова-
ними на меридіанах 30° сх. д. і 31° сх. д. Де час буде більшим?
360° — за 24 години;
1° — за х
х = 24 год • 1°
360°
= 1440• 1°
360°
= 4 хвилини
2. Поясний час
Прийнятий на початку 1880–х років, поступово введений в усіх країнах світу.
24 годинних пояси. 360° : 24 = 15° (протяжність одного поясу). Для всіх точок поясу прийнято вважати час однаковим — це час, що відповідає місцевому часу серединного меридіана. Відлік поясів по-
чинається від 0-го, серединним меридіаном якого є нульовий (Ґрін-
віцький) меридіан до 23-го із заходу на схід в напрямку обертання Землі. Номер меридіана відповідає різниці в часі між ним і Ґрінвіцьким часом. Меридіан 180° — лінія зміни дат.
3. Положення України в годинних поясах
Україна розташована в І-му, ІІ-му, ІІІ-му годинних поясах, 95 % території — у ІІ-му. Для зручності на всій території прийнятий час цього поясу. Серединний меридіан поясу проходить близько до Киє-
ва, тому час поясу називають київським. На прикладі України видно, що межі поясів здебільшого відхи-
ляються від ліній меридіанів, а збігаються з адміністративними кор-
донами.
4. літній час
Для повнішого використання світлової частини доби, тобто еко-
номії електроенергії, в окремих країнах вводиться на період з квітня по жовтень літній час, який випереджає поясний на одну годину.
Vі. закріплення вивченого матеріалу
• Що таке місцевий і поясний час?
• В яких годинних поясах розташована те риторія України? Яким часом ми користуємось?
• Виконання практичної роботи № 1.
• Розв’язування практичних задач.
• Зробіть загальний висновок щодо особ ливостей і вигідності гео-
графічного поло ження України
VIі. Підсумки уроку
VIIі. Домашнє завдання
1. Опрацювати §___.
2. Доопрацювати другу частину практичної роботи № 1.
3. Принести на наступний урок зразки інформаційних джерел про природу України.
11
Дата
_____________
Клас
_____________
тема 2. ДЖерела геограФічної інФормації
Урок 4. СПОСОбИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІЇ. ЛІТЕРАТУРНІ ТА ІНШІ ТВОРИ З ГЕОГРАФІЧНОю ІНФОРМАцІєю
Тема. Експедиційні і стаціонарні досліджен ня природних умов і природ­
них ресур сів. Туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки. Музейні експози ції, виставки. Географічні енциклопедії, довідники, словники, ка­
лендарі. Географічні періодичні видання. Географічні дані в мистецьких творах, засобах масової інформації
Навчальна мета: поглибити та розширити знання про особливості й значення методів дослідження природних умов і ресурсів; розширити знання учнів про джерела географічної інформації; сформувати вміння і навички користування ними; систематизувати знання учнів про науко­
во­дослідницьку роботу; продовжити формування наукового світогляду учнів.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, різноманітні джерела інформації про природу України.
Опорні та базові поняття: метод дослідження, джерело знань, засіб на­
укового дослідження.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
1. Перевірка виконання практичної роботи № 1.
2. Розв’язання задач на перевірку умінь визначення різниці місце-
вого часу різних пунктів України.
Ш. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Якими джерелами знань ви користува лися під час вивчення попе-
редніх курсів географії?
• Назвіть основні методи географічних досліджень.
• Чим відрізняються між собою енциклопе дії, довідники, слов-
ники?
• Вам потрібно отримати якомога більше інформації про відоме місце України (за вибором). У який спосіб ви це будете робити?
IV. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
У сучасному інформаційному просторі досить нескладно знайти дані про будь-який куточок нашої країні. А як взагалі з’являється ця ін-
формація? V. Вивчення нового матеріалу
1. організація збору географічної інформації
• Стаціонарні дослідження — регулярна діяльність «на одному місці». Залежно від об’єктів спостереження (мети): геоморфоло-
гічні, гідрологічні, ґрунтові, біогеографічні, комплексні тощо;
• екскурсії — короткотривале ознайомлення з фізико-географіч-
ними об’єктами для поглиблення знань, відпрацювання певних навичок;
12
• експедиції — довготривалі дослідження (поєднання стаціонар-
них та екскурсійних форм) окремих природних компонентів і умов або природних комплексів у цілому;
• дистанційні дослідження — сучасна форма організації заснова-
на на використанні досягнень техніки (космічної, аеро-, підвод-
ної тощо).
2. спеціалізована наукова і популярна література
Енциклопедії, словники, довідники — збірники інформаційних даних певного наукового напрямку (словник топографо-геодезичних термінів, геологічна енциклопедія) або комплексної інформації, згру-
пованої за певним критерієм (Географічна енциклопедія України).
3. інтернет-джерела Містять інформацію, накопичену в різних країнах світу (нау-
кові, популярні описи, статистичні дані, фото- й відеоінформація, форумний обмін думками тощо).
4. Періодичні видання й засоби масової інформації Відображають сучасні поточні зміни в географічному просторі.
5. нетрадиційні джерела географічної інформації
— Художня література;
— твори образотворчого мистецтва;
— твори прикладного мистецтва.
Vі. закріплення вивченого матеріалу
• Назвіть джерела географічної інформації. Яку інформацію мож-
на з них отримати?
• Демонстрація умінь пошуку певної інформації в наявних у класі енциклопедіях чи словниках.
• Наведіть приклади географічних видань. Продемонструйте їх.
• Складіть анотацію до одного з них.
VIі. Підсумки уроку
VIIі. Домашнє завдання
1. Опрацювати §___.
2. За наявності принести карти України та окремих її регіонів.
13
Дата
_____________
Клас
_____________
Урок 5. ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ
Тема. карти — джерела географічних знань, їх зміст і призначення. Види карт. картографічні проекції, спотворення площ, форм, кутів, відстаней
Навчальна мета: розширити знання учнів про карти, як найважливіші джерела географічної просторової інформації, про особливості їх ство­
рення; удосконалювати вміння і навички роботи з картою; ознайомити з різними видами карт, їх призначенням.
Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.
Обладнання: підручник, атлас, фізичні й тематичні карти України, окре­
мих її регіонів. Опорні та базові поняття: карта, масштаб, спосіб картографічного зоб­
раження, картографічна генералізація, картографічна проекція, карто­
графічні спотворення.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Що таке географічна карта? Яку інформацію з неї можна отри-
мати? • У який спосіб сферичну поверхню Землі зображують на пло-
щині?
• Як на карті відобра жаються об’єкти, явища? На ведіть конкретні приклади.
ііі. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Під час вивчення попередніх курсів географії, історії ви вже по-
знайомились з багатьма картами. Якщо під час відповіді на питання учителі вам дозволяють користуватися картою, ви полегшено зі-
тхаєте. Сьогодні ви дізнаєтесь, як саме створюються карти, як вия-
вити спотворення, що обов’язково виникають на картах.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Класифікація карт
• За масштабом: великомасштабні (понад 1 : 200 000), середньо-
масштабні (від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000), дрібномасштабні (1 : 1 000 000 і менше);
• за змістом : загальногеографічні й тематичні;
• за охопленням території (від Землі до найменших її ділянок);
• за призначенням: науково-довідкові, навчальні, військові, наві-
гаційні тощо.
2. Картографічна генералізація — відбір та узагальнення геогра-
фічної інформації, що відображається на карті залежно від її виду.
3. Картографічні проекції — математичні способи перенесення зображення поверхні земної кулі на площину. Вибір проекції за-
лежить від призначення карти та місцеположення території.
Проекції за допоміжною геометричною фігурою:
• циліндричні (на умовний циліндр) — нормальні (вісь фігури збігається з віссю Землі) застосовуються для відображення 14
приекваторіальних територій, поперечні (вісь фігури перпенди-
кулярна до осі Землі) застосовуються для створення топографіч-
них карт; загальний вигляд проекції — прямі лінії паралелей і меридіанів; • конічні (на умовний конус) — нормальні (вісь фігури збігається з віссю Землі), поперечні (вісь фігури перпендикулярна до осі Землі) застосовуються для відображення материків і океанів, те-
риторій, розташованих у середніх широтах; для створення карт світу інколи використовують кілька допоміжних конусів (полі-
конічна проекція); загальний вигляд нормальної проекції — пря-
мі лінії меридіанів і дугоподібні паралелі;
• азимутальні (на площину) — нормальні (поверхня дотична до полюса) застосовуються для відображення приполярних тери-
торій, поперечні (поверхня дотична до екватора) застосовуються для виготовлення карти півкуль і зображення приекваторіаль-
них територій; загальний вигляд нормальної проекції — ме-
ридіани зображені прямими лініями, що виходять з однієї точ-
ки, а паралелі — концентричними колами;
• довільні (на умовну, складну поверхню).
Спотворюються на картах форми, кути, довжини ліній, площі. Існують точки або лінії нульових спотворень.
Проекції за уникненням спотворень:
• рівнокутні — відсутні спотворення кутів (використовуються для прокладання напрямку руху);
• рівновеликі — відсутні спотворення площ; • рівнопроміжні — відсутні спотворення довжин ліній вздовж па-
ралелей чи меридіанів. Карти України здебільшого створюють у нормальній конічній рівнопроміжній проекції.
V. закріплення вивченого матеріалу
• Визначте вид та призначення запропоно ваної карти. Опишіть її зміст.
• У яких проекціях виконані запропоновані вчителем зразки карт?
• Які спотворення характерні для карт, що запропонував учитель?
VI. Підсумки уроку
VII. Домашнє завдання
Опрацювати §___.
15
Дата
_____________
Клас
_____________
Урок 6. ВІДОбРАЖЕННЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАцІЇ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ
Тема. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на кар тах. Гео­
графічні атласи. Електронні карти й атласи. Навчальний атлас природних умов і ресурсів України
Навчальна мета: розширити знання учнів про способи зображення гео­
графічної інформації на тематичних картах України; поглибити уявлення про атлас як комплексний картографічний твір; ознайомити учнів зі струк­
турою навчального атласа України; сформувати знання про особливості електронних варіантів картографічних джерел інформації.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, фізичні й тематичні карти України, різно­
манітні атласи України та її регіонів, електронні карти й атласи України.
Опорні та базові поняття: умовні позначення, атлас, ГіС.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
П. Перевірка домашнього завдання
1. В якій проекції створені карти України у вашому навчальному атласі? Обґрунтуйте вибір такої проекції.
2. Які вимірювання на карті України будуть найточнішими? Обґрунтуйте свою відповідь.
3. Класифікуйте одну з карт атласа, пояснюючи ознаки віднесення карти до певного виду.
ііі. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Яким чином об’єкти чи явища на земній поверхні відображають-
ся на картах?
• Наведіть приклади умовних позначень, вже відомих вам.
IV. мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
На картах можна не тільки відобразити майже таку саму кількість географічної інформації, що й у підручнику, але й зробити її наочні-
шою, а головне — «прив’язати» до моделі території. Слухаючи про-
гноз погоди по радіо, досить важко збагнути загальну картину погод-
них змін на території, наприклад всієї України. А подана інформація в телевізійному варіанті (демонстрація карти території з анімацій-
ним відображенням змін погодних процесів) сприймається легше, якщо розуміти її «мову». Спробуємо на прикладі атласа України з’ясувати основні прави-
ла «мови» цього важливого джерела знань, щоб надалі не витрачати на це час, а зосереджувати увагу тільки на інформації, яку несуть карти.
V. Вивчення нового матеріалу
1. способи зображення інформації на картах: значковий, ареалів, якісного фону, ізоліній, ліній руху.
2. географічні атласи — систематизовані збірки карт. Атласи України є найважливішим джерелом інформації про країну в просторовому відображенні.
16
3. структура навчального атласа України: тематичні блоки, роз-
міщення умовних позначень, компонування карт, масштабний ряд, наявність пояснювальних текстів, таблиць, діаграм, гра-
фіків тощо.
4. ознайомлення з картами атласа природничого блоку
З’ясувати назви всіх карт, зробити попередні висновки про ві-
дображену на них інформацію, назвати способи зображення інфор-
мації, пояснити вибір того чи іншого способу на конкретних прикла-
дах, детальніше повторити умовні позначення, відомі з попередніх курсів географії.
5. електронні карти — комп’ютерні версії паперових карт.
Створення геоінформаційних систем (ГІС) — особливих джерел інформації, утворених як комплекс електронних географічних карт (у тому числі й тривимірних моделей місцевості), текстової інформа-
ції, діаграм, графіків тощо, для найповнішого відображення кіль-
кісних і якісних показників певної території.
Переваги: можливість позиціонування об’єкта, внесення оновле-
ної інформації, великий обсяг даних, спрощують процес зіставлення даних, «накладання» карт тощо.
Недоліки: користування тільки за наявності відповідної комп’ютерної техніки з програмним забезпеченням та електрики.
Vі. закріплення вивченого матеріалу
• Назвіть способи зображення географіч них об’єктів та явищ на картах атласа (за вибором). • Пошук певної інформації в електронних картах України.
VIі. Підсумки уроку
VIIі. Домашнє завдання
1. Опрацювати §___.
2. Підготувати креслярське приладдя (лінійки, транспортири, цир-
кулі-вимірювачі).
17
Дата
_____________
Клас
_____________
Урок 7. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ
Тема. Топографічні карти та їх практичне використання. Визначення за картами напрямків, відстаней та ви сот на місцевості
Навчальна мета: сформувати уявлення про топографічні карти, удоско­
налити вміння практичного використання топокарт.
Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.
Обладнання: підручник, атлас, топографічні карти, креслярське при­
ладдя.
Опорні та базові поняття: азимут, горизонталь, топографічна карта, маг­
нітне схилення, дирекційний кут, географічні та прямокутні координати.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Які карти називають загальногеографічними?
• Як визначити основні сторони горизонту на місцевості, на плані, на географічній карті? • З курсу географії 6 класу пригадайте, які завдання ви виконува-
ли за планом місцевості.
ііі. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Говорячи про карти, ми зауважили, що вони обов’язково мають спо-
творення. Навіть якщо не спотворюються кути, спотворюються фор-
ми, відстані. Як же користуватися ними коли треба і зорієнтуватися за картою і визначити напрям? Можна, користуватися планом, але як бути, коли територія велика? Для цього створена ціла наука — топографія, результатом якої є топографічні карти.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. топографічні карти — детальні загальногеографічні карти вели-
кого масштабу (1 : 10 000 — 1 : 1 000 000, меншого масштабу — плани). Мають високу геометричну точність (забезпечують висо-
ку точність вимірювань) і географічну відповідність.
2. розграфлення і номенклатура топографічних карт
Топографічні карти складаються з окремих аркушів, межами зображення (рамками карт) яких є відрізки паралелей і меридіанів, що утворюють географічну координатну сітку (для визначення гео-
графічних координат, відстаней у градусах). Основа — міжнародна карта масштабу 1 : 1 000 000 (трапеція розміром 4° по широті, 6° по довготі). Вона поступово поділяється на більші за масштабом карти з меншими за розмірами відрізками па-
ралелей і меридіанів. Паралелі і меридіани карт підписуються в ку-
тах карти. Для зручності визначення географічних координат від-
стань між ними поділена відрізками на мінути і секунди.
3. Кілометрова сітка
Створена для визначення прямокутних координат, відстаней у метричній системі. Утворена вертикальними і горизонтальними лініями, проведеними через ціле число кілометрів. Горизонтальні 18
лінії паралельні екватору і підписані на лівому і правому полях кар-
ти числом, що означає відстань від екватора. Вертикальні лінії паралельні осьовому меридіану зони в 6° довготи, яка утворюється під час використання поперечної циліндричної проекції. Таких зон утворюється 60 шт. Вертикальні лінії підписуються на верхньому і нижньому полях, де цифри вказують номер зони та відстань від осьового меридіана зони.
4. Умовні знаки Умовні знаки топографічних карт пояснюються в легенді карти і спеціальних збірниках.
5. напрямки на топографічній карті
Магнітні і географічні полюси не збігаються. Тому під час ви-
значення напрямку на карті і місцевості (за компасом) треба враху-
вати це.
α
δ
γ
А
м
А
д
лінія кілометрової сітки
географічний меридіан
магнітний меридіан
δ — магнітне схилення;
γ — зближення меридіанів;
А
м
— азимут магнітний;
А
д
— азимут дійсний;
α — дирекційний кут.
6. Позначення абсолютних висот місцевості
V. закріплення вивченого матеріалу
• Що таке топографічні карти? Для чого вони створюються?
• Які вимірювання можна проводити на топокартах?
• Де використовуються топогра фічні карти?
VI. Підсумки уроку
VII. Домашнє завдання
1. Опрацювати §___.
2. Підготувати креслярське приладдя (лінійки, транспортири, цир-
кулі-вимірювачі).
19
Дата
_____________
Клас
_____________
Урок 8. ПРАКТИЧНА РОбОТА № 2
Тема. Практична робота № 2. опис місцевості й розв’язання задач за навчальними топографічними картами
Навчальна мета: удосконалити наявні й сформувати нові практичні уміння і навички роботи з топографічними картами; навчити учнів розв’язувати конкретні задачі за допомогою топографічної карти.
Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь та навичок, використан­
ня їх на практиці.
Обладнання: навчальні топографічні карти, креслярське приладдя.
Опорні та базові поняття: абсолютна висота, напрямки сторін горизон­
ту, азимути, координати, способи зображення об’єктів місцевості.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Що таке топографічна карта?
• Для чого на топографічних картах нанесені географічна і кіло-
метрова сітки?
• Що таке азимут?
• Поясніть різницю між магнітним та дійсним азимутом.
• На які менші одиниці поділяється градусна міра?
• Назвіть відомі вам способи визначення відстаней на картах і пла-
нах.
• Що таке масштаб карти? Назвіть три види масштабу.
• Як на плані визначити висоту місцевості?
• Що таке горизонталь? Які правила її підписування?
• На що вказує бергштрих?
• Згадайте основні способи зображення об’єктів місцевості на кар-
тах. III. мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Уявіть, що вам треба піти в похід територією незнайомої місцевості. Вам надали її топографічну карту. Чи можна за нею визначити склад-
ність і протяжність маршруту, продумати необхідне спорядження, а в разі небезпеки повідомити в рятувальну службу своє місцезна-
ходження? Потренуймося!
IV. Вступні вправи
Ознайомлення з наданою топографічною картою:
• розміщення основних елементів карти: назви, внутрішньої, мі-
нутної і зовнішньої рамок, підписів масштабу, легенди, даних магнітного схилення і зближення меридіанів, графіка закладень;
• визначення масштабу карти;
• визначення граничних меридіанів і паралелей карти, розміри рамок аркуша карти (у градусній мірі по широті і довготі), ціни поділок мінутної рамки;
• визначення відстані, через яку проведені лінії кілометрової сіт-
ки, кута між вертикальними лініями кілометрової сітки і геогра-
фічними меридіанами (зближення меридіанів);
• з’ясування основних елементів місцевості, відображених на карті. 20
V. Пробні й тренувальні вправи
1. Знаходження названого об’єкта.
2. Визначення його географічних координат.
3. Визначення висоти місцевості, на якій знаходиться об’єкт.
4. Визначення відстані між двома об’єктами за допомогою масшта-
бу і кілометрової сітки.
5. Визначення з будь-якої точки місцевості на об’єкт дійсного і маг-
нітного азимутів, дирекційного кута.
VI. творчі вправи
1. аналіз маршруту подорожі
— За картою намітити маршрут походу, який складається з кіль-
кох ділянок, що змінюють свій напрямок одна відносно іншої.
— Визначити географічні координати початкового і кінцевого пунктів, відстань між ними. — Для однієї ділянки визначити її протяжність, азимут, яким ви будете рухатись на місцевості за компасом, рельєфні особливості (спуски, підйоми, їх крутизну), описати об’єкти, що будуть зустріча-
тись вам по дорозі, їх деякі характеристики. — Визначити зміну напрямку, переходячи на наступну ділянку маршруту.
— Визначити відстань кінцевого пункту маршруту від екватора.
2. зробити загальний висновок про можливості й значення топографічних карт.
VIі. Підсумки уроку
VIIі. Домашнє завдання
1. Закінчити практичну роботу.
2. Окремим учням (за бажанням) підготувати повідомлення про картографування території України Гійомом левассером де Бопланом, відкриття Донецького кам’яновугільного басейну, за-
сновника ґрунтознавства В. В. Докучаєва, видатного геолога П. А. Тутковського. 21
Дата
_____________
Клас
_____________
тема 3. геограФічні ДосліДЖення на території УКраїни
Урок 9. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В МИНУЛОМУ
Тема. Географічні відомості про територію України античних географів, в «По вісті минулих літ», літописах. Перші карти України. дослідження природ них умов і природних ресурсів України у XVIII–ХіХ ст. Навчальна мета: ознайомити учнів з історією географічних досліджень території України від найдавніших часів до кінця ХіХ ст.; продовжити фор­
мування навичок самостійного опанування знань, роботи з додатковими джерелами знань.
Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.
Обладнання: фізична карта України, портрети дослідників.
Опорні та базові поняття: географічні дослідження, літературні і карто­
графічні джерела минулих часів.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Що вам відомо з курсів історії України, літератури про тери торію України в минулі часи?
• Які з відомих вам дослідників давніх часів описували територію України?
• Яким чином у минулі часи люди накопичували й передавали знання про відомі їм землі?
• Чи бачили ви під час якихось екскурсій чи в нашому населеному пункті пам’ятники, меморіальні дошки, встановлені на честь ви-
датних дослідників української природи? Кого саме?
III. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Ми часто говоримо, що наша країна багата своїми природними ре-
сурсами, має сприятливі для життя людини природні умови. Сьогод-
ні ми починаємо згадувати тих, хто залишив для нас важливі відо-
мості у цій галузі.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. античні відомості про українські землі
• Геродот (484—425 рр. до н.е.) описував землі Скіфії (північне Причорномор’я і Придніпров’я) в однойменній праці.
• Страбон (64 р. до н.е. — 23 р. н.е.) висвітлював у своїй праці «Гео-
графія» відомості про природу і господарство Північного і Схід-
ного Причорномор’я.
• Описи Південної України залишили Гіппократ, Птолемей, Пліній Старший та інші.
2. географічні описи у творах середньовіччя Цікаві дані містяться в літописах, літописних кодексах, княжих грамотах, хроніках, гетьманських універсалах, листах, реєстрах, актах, ревізіях, літературних творах, казках, піснях.
22
Найціннішим твором того часу є літопис Руський («Повість ми-
нулих літ», Київський і Галицько-Волинський літописи), саме тут міститься перша відома нам згадка назви «Україна».
Збереглися описи наших земель у працях арабських і західноєв-
ропейських авторів (Іон-Якуб, Аль-Массуді, Тітиар Мерзебурзький, Зігмунд Герберштейн, Йоган Антон Гюльденштедт).
3. Ґійом левассер де Боплан (1600—1673 рр.) дав ґрунтовний опис багатьох українських земель, склав їх перші детальні карти.
4. географічні дослідження ХVIIі ст.
• 1721 р. — відкриття родовищ кам’яного вугілля в Донбасі.
• «Вчені подорожі» В. Ф. Зуєва (дослідження Подніпров’я, від-
криття тут залізорудних відкладів, експедиція до Криму), П. С. Палласа (перше детальне вивчення Криму).
5. географічні дослідження ХіХ ст.
• П. П. Чубинський (1839—1884 рр.) — дослідник-народознавець, один з організаторів Українського географічного товариства.
• В. В. Докучаєв (1846—1903 рр.) — комплексно досліджував при-
роду Полтавщини, причорноморських степів; засновник ґрун-
тознавства.
• П. А. Тутковський (1858—1930 рр.) — проводив ґрунтовні гео-
логічні й гідрогеологічні дослідження, висунув гіпотезу похо-
дження лесів, один з ініціаторів створення Української Академії наук.
• А. Реман (1840—1917 рр.) — проводив геоботанічні дослідження Карпат, Поділля, заснував першу в Україні (львівський універ-
ситет) географічну кафедру.
V. закріплення вивченого матеріалу
• Що було відомо про територію України в античні часи? Як її опи-
сували автори?
• Де й коли було вперше використано назву «Україна»?
• Розкажіть про перші карти України (авто ри, яка інформація ві-
дображалася).
• Складіть узагальнюючу таблицю «До слідження природних умов і природних ресурсів України в різні часи». Виділіть основні пе-
ріоди.
VI. Підсумки уроку
VII. Домашнє завдання
1. Опрацювати §___.
2. Окремим учням (за бажанням) підготувати повідомлення про до-
слідження території України В. Вернадським, С. Рудницьким, Г. Висо цьким, П. Погребняком, Б. Срезнєв ським, В. Бондарчу-
ком, В. Кубійовичем.
23
Дата
_____________
Клас
_____________
Урок 10. ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ГЕОГРАФИ. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНИ
Тема. Географічні досліджен ня України у ХХ ст. роль у вивченні природи та господар ства України В. Вернадського, С. рудницького, Г. Висо цького, П. Погребняка, Б. Срезнєв ського, В. Бондарчука, В. кубійовича та ін. Су­
часні географічні дослідження. Українське географічне товариство
Навчальна мета: ознайомити учнів з історією географічних досліджень території України у ХХ ст.; висвітлити основні напрямки сучасних геогра­
фічних досліджень; продовжити формування навичок самостійного опа­
нування знань, роботи з додатковими джерелами знань.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: фізична карта України, портрети дослідників.
Опорні та базові поняття: географічні дослідження, джерела геогра­
фічних знань, Українське географічне товариство, Національна Академія наук України, фахові науково­дослідні інститути.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
Назвіть періоди географічного пізнання території України, вказав-
ши їх основні напрямки, методи і способи організації дослі джень.
III. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Яке значення для географічного пізнання Землі мало створення географічних товариств і академій наук різних країн?
• З попередніх курсів географії пригадайте основні напрямки су-
часних географічних досліджень Землі.
• В яких міжнародних наукових організаціях і дослідженнях, присвячених вивченню Землі, Україна бере участь?
IV. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Упродовж тривалого періоду пізнання природи території України було накопичено чималий матеріал. У ХХ ст. постало питання не тільки про удосконалення ці знання, а й узагальнення, їх системати-
зування. Це вимагало як енциклопедичності знань окремих дослід-
ників, так і об’єднання їхніх зусиль.
V. Вивчення нового матеріалу
1. 1918 р. — створення Української академії наук
2. географи — дослідники ХХ ст.
• В. І. Вернадський (1863–1945 рр.) — перший президент Академії наук України, видатний геохімік, основоположник теорії про біо-
сферу, керівник комісії з вивчення природних багатств України.
• С. л. Рудницький (1877–1937 рр.) — польовий дослідник і гео-
граф-теоретик широкого профілю (геоморфолог, геополітик, картограф, краєзнавець, педагог), засновник і перший керівник Українського науково-дослідного інституту географії та карто-
графії, засновник національної школи комплексної фізичної географії.
24
• Г. М. Висоцький (1865–1940 рр.) — географ-енциклопедист, до-
слідник взаємозв’язків різних природних компонентів, заснов-
ник ландшафтознавства, одним з перших почав вивчати вплив господарської діяльності людини на рослинний покрив.
• П. С. Погребняк (1900–1976 рр.) — географ-енциклопедист, кла-
сифікував і систематизував знання про Українське Полісся, ор-
ганізатор еколого-географічних стаціонарів у різних природних зонах країни, ініціатор створення Українського товариства охо-
рони природи.
• Б. І. Срезнєв ський (1857–1934 рр.) — метеоролог і кліматолог, один із засновників метеорологічної служби країни, розробив кліматологічне районування України.
• В. Г. Бондарчук (1905–1993 рр.) — дослідник геологічної будови і корисних копалин України, розвивав теорію єдності розвитку тектонічних, геологічних структур і рельєфу.
• В. М. Кубійович (1900–1985 рр.) — географ, демограф, карто-
граф, автор багатьох наукових літературних і картографічних робіт, присвячених Україні її народу, виданих за кордоном, тому позбавлених радянських доктрин.
• Значний внесок у розвиток фізичної географії України зробили А. М. Краснов, В. О. Геринович, М.І. Дмитрієв та ін.
3. науково-дослідні установи, напрямки їх досліджень
Сучасні географічні дослідження території України, комплексне узагальнення знань відбувається планово й цілеспрямовано завдяки діяльності науково-дослідних інститутів Національної Академії на-
ук України (Інститут географії, Інститут геологічних наук, Ук-
раїнський науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, Морський гідрофізичний інститут і Океанологічний центр та ін. фа-
хові інститути) та географічним кафедрам ВНЗ. Сучасні дослідження спрямовані на пошуки нових родовищ ко-
рисних копалин, вивчення й прогнозування розвитку природних комплексів, моніторинг навколишнього середовища, охорону при-
роди України тощо.
4. Українське географічне товариство
VI. закріплення вивченого матеріалу
• Складіть таблицю «Внесок відомих уче них у дослідження при-
родних умов і ре сурсів України».
• Охарактеризуйте періоди географіч ного вивчення території Ук-
раїни (роки, основні напрями досліджень, дослідни ки). Зробіть узагальнюючі висновки.
• Що вирізняє сучасні географічні дослі дження? У чому їх прак-
тичне значення?
• Охарактеризуйте роль Українського гео графічного товариства.
VII. Підсумки уроку
VIIі. Домашнє завдання
1. Опрацювати §___.
2. Підготуватись до підсумкового уроку за темами «Фізична гео-
графія України, предмет і методи дослідження. Фор мування території України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій», розділу «Україна та її географічні дослідження».
25
Дата
_____________
Клас
_____________
Урок 11. ПІДСУМКОВИЙ УРОК *
Тема. Підсумковий урок за темами: «Фізична географія України, пред­
мет і методи дослідження. Фор мування території України. Сучасний адміністративно­територіальний устрій», «Фізико­географічне положен­
ня України», «джерела географічної інформації», «Географічні дослі­
дження на території України»
Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, во­
лодіння уміннями та навичками.
Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь та навичок.
ВАріАНТ 1
Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)
1. Приблизна протяжність території України із заходу на схід складає близько:
а) 1500 км;
б) 1316 км; в) 1200 км;
г) 893 км.
2. Сухопутним сусідом України з названих є:
а) Угорщина;
б) Болгарія; в) Чехія;
г) Туреччина.
3. У рівновеликих проекціях не спотворюються: а) довжини;
б) форми; в) кути;
г) відстані.
4. Час на даному меридіані називається _____________________.
5. Назвіть п’ятьох вчених, що зробили внесок у географічне ви-
вчення України.
6. Намалюйте умовними знаками: а) фруктовий сад;
б) поодиноке хвойне дерево; в) піски.
Другий рівень (3 бали)
1. Класифікуйте запропоновану вам карту. 2. Визначте місцевий та поясний час у Чернівцях (48°25′ пн. ш. 25°59′ сх. д.), якщо в Києві (50°30′ пн. ш. 30°29′ сх. д.) 13-та го-
дина дня?
третій рівень (3 бали)
Які методи досліджень та джерела географічних знань можуть бути використані вами під час вивчення географії цього навчаль-
ного року? Наведіть приклади. Вибір методу обґрунтуйте.
четвертий рівень (3 бали)
Проаналізуйте фізико-географічне положення України. Оцініть його позитивні та негативні ознаки. Зробіть висновок стосовно значення фізико-географічного положення України для життя її населення.
* Проводиться на розсуд учителя.
26
ВАріАНТ 2
Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)
1. Приблизна протяжність території України з півночі на південь складає близько:
а) 1003 км;
б) 993 км; в) 893 км;
г) 1316 км. 2. Морським сусідом України з названих є:
а) Угорщина;
б) Румунія; в) Чехія;
г) Греція.
3. У рівнокутних проекціях не спотворюються: а) довжини;
б) форми; в) кути;
г) відстані.
4. лінія зміни дат проходить по ____________________________.
5. Назвіть п’ятьох вчених, що зробили внесок у географічне ви-
вчення України.
6. Намалюйте умовними знаками: а) луки;
б) поодиноке листяне дерево;
в) болото.
Другий рівень (3 бали)
1. Класифікуйте запропоновану вам карту. 2. Визначте місцевий та поясний час у львові (49°55′ пн. ш. 24°01′ сх. д.), якщо в Києві (50°30′ пн. ш. 30°29′ сх. д.) 13-та го-
дина дня?
третій рівень (3 бали)
Які джерела географічних знань можуть бути використані вами під час вивчення географії цього навчального року? Наведіть приклади. Вибір обґрунтуйте.
четвертий рівень (3 бали)
Проаналізуйте показники величини території України, його політико-адміністративний устрій. Оцініть позитивні та нега-
тивні ознаки. Зробіть висновок про значення величини території України для ведення господарської діяльності.
27
Дата
_____________
Клас
_____________
розДіл іі. загалЬна ХараКтеристиКа ПрироДниХ УмоВ і ПрироДниХ ресУрсіВ УКраїни тема 1. теКтонічні стрУКтУри
Урок 12. ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ
Тема. Тектонічна карта України. Характерис тика основних тектонічних структур. Взаємозв’язок основних форм рельєфу з тектонічними струк­
турами
Навчальна мета: поглибити знання учнів про основні тектонічні структу­
ри, показати їх розміщення в межах території України та охарактеризува­
ти; виявити їх вплив на формування рельєфу; виробити практичні навич­
ки роботи з тектонічною картою.
Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.
Обладнання: підручник, атлас, фізична й тектонічна карти України, тек­
тонічна карта світу (Євразії).
Опорні та базові поняття: літосферна плита, платформа, щит, плита, прогин, западина, область складчастості, рельєф, низовина, височина, гори.
Географічна номенклатура: платформи — Східноєвропейська і Захід­
ноєвропейська; Український щит; Воронезький кристалічний масив; до­
нецька складчаста споруда; западини — Галицько­Волинська, дніпров­
сько­донецька, Причорноморська; плити — Волино­Подільська і Скіф ська; складчасті системи — карпатська і кримська.
Хід УрокУ
I. організаційний момент
II. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Що називається платформою? Зробіть схематичний рисунок бу-
дови платформи, виділивши на ньому ділянки щита і плити.
• Як утворюються пояси складчастості на Землі?
• Пригадайте, на які ери і періоди поділяється історія формування Землі. Де ви можете знайти систематизовану інформацію про це? • Назвіть етапи горотворення Землі.
• Дайте визначення поняття «рельєф». Назвіть відомі вам форми ре льєфу. Як вони відобра жаються на картах?
• Згадайте з курсу 7 класу, як пов’язані форми рельєфу з тек-
тонічними структурами.
III. мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Чому на заході України розташовані гори, а на сході рівнини? Чо-
му окремі території низовинні, а інші підвищені? В яких місцях можна будувати небезпечні складні технологічні споруди? На ці та багато інших питань можна відповісти, вивчаючи тектонічну будову країни.
28
IV. Вивчення нового матеріалу
1. значення тектонічної будови
Тектонічна будова і тектонічні рухи, які відбувалися в геологіч-
ному минулому і продовжуються на сучасному альпійському етапі горотворення (неотектоніка), обумовлюють формування великих форм рельєфу і корисних копалин. 2. тектонічні структури України
Євразійська літосферна плита середземноморський складчастий пояс
Східноєвропейська докембрійська платформа
Карпатська складчаста система Західноєвропейська платформа (каледонська)
Кримська складчаста система
Скіфська платформа і зона Добруджі (герцинська)
↓ в рельєфі відповідають ↓
Рівнини Гори
— Східноєвропейська докембрійська платформа • Український щит — довжина понад 1000 км, ширина 100—250 км, кристалічні породи місцями виходять на поверхню;
• Воронезький кристалічний масив — на крайньому північному сході, кристалічні породи на глибині від 150 м;
• Волино-Подільська плита (каледонська) — потужність осадово-
го чохла 2—2,5 км;
• львівська (Галицько-Волинська) западина (герцинська) — по-
тужність осадового чохла 3—7 км;
• Донецька складчаста споруда (герцинська);
• Дніпровсько-Донецька западина (герцинська) — потужність оса-
дового чохла 10—12 км, в осьовій частині до 18 км;
• північне крило Причорноморської западини (альпійська) — фун-
дамент місцями залягає на глибині понад 3 км.
— Карпатська складчаста система (альпійська): Передкарпат-
ський прогин; Карпатська покривно-складчаста споруда; Закар-
патська западина.
— Кримська складчаста система (мезозойська, омолоджена в аль-
пійську): складчасто-брилова споруда гірського Криму; Індоло-Ку-
банський прогин.
3. неотектонічні рухи
V. закріплення вивченого матеріалу
• Дайте визначення поняттям «платформа», «область складчас-
тості», «щит». • Назвіть та покажіть на карті основні тек тонічні структури в ме-
жах України.
• Зробіть висновок про відповідність форм рельєфу основним тек-
тонічним структурам України.
VI. Підсумки уроку
VII. Домашнє завдання
1. Опрацювати §___.
2. На контурній карті позначити й підписати тектонічні структури.
29
Дата
_____________
Клас
_____________
тема 2. геологічна БУДоВа
Урок 13. ГЕОЛОГІЧНА бУДОВА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Тема. Геологічна карта України. Вік і поши рення гірських порід. Геохро­
нологічна таблиця. Зміна природних умов тери торії України в архейську, протерозой ську, палеозойську, мезозойську ери Навчальна мета: ознайомити учнів з геологічною будовою території Ук­
раїни; сформувати уявлення про геологічні й тектонічні процеси, що від­
бувалися тут в різні геологічні ери; удосконалювати навички роботи з гео­
хронологічною таблицею, тематичними картами навчального атласа.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна та геологічна карти України.
Опорні та базові поняття: геохронологічна шкала, геологічні ери та пе­
ріоди, гірські породи, абсолютний та відносний вік гірських порід.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
1. Назвіть та покажіть на фізичній карті України тектонічні структури: а) давньої докембрійської платформи; б) молодих плат-
форм; в) молодих складчастих поясів.
2. Покажіть на карті райони можливих землетрусів. Відповідь обґрунтуйте.
3. Поясніть принципову різницю між платформою, щитом, пли-
тою, складчастістю.
III. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів • Що називається гірською породою? На які групи за утворенням вони поділяються? Наведіть приклади.
• Яким чином вчені встановлюють геологічний вік гірських порід?
• Що таке геохронологічна та блиця? Яку інформацію в ній відоб-
ражено? • Що вам відомо про давнє зледеніння на території Євразії?
IV. мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
У давнину люди, що населяли східні райони України, будували ма-
занки з глини, а в Криму житло складали з черепашника. В Одесі, де проживає близько мільйона жителів, не можна збудувати метро, яке б усунуло багато транспортних проблем. Великі родовища газу є у Харківській області, а в Карпатському регіоні — солі. Все це та багато іншого ми зрозуміємо, вивчаючи геологічну будову нашої країни.
V. Вивчення нового матеріалу
1. геологічна карта
2. геохронологічна таблиця 3. Вік і розповсюдження гірських порід 4. Палеогеографічні умови
Палеогеографія — наука про давню природу земної поверхні.
30
Докембрій
Утворювались різні за розмірами водні басейни, активне горотворення, супроводжуване вулканізмом
Кембрій — силур
Більша частина території — суша, море — на заході. Життя представлене морськими видами, з’являються перші наземні рослини
Девон — карбон
Існування океану Палеотетіс (між материками Ґондвана і лавразія). У Донбасі та Дніпровсько-Донецькій западині — рифтова зона, зайнята затокою, де накопичувались солі. Панують морські тварини і рослини, дедалі більше папоротей, з’являються насіннєві рослини
Карбон — перм
Активне горотворення на південному заході, Закарпатті. На сході — затока, де накопичувались уламкові породи, гіпси, солі. За жаркого, вологого клімату з чергуванням суша — море формуються вугленосні товщі. З’являються плазуни, голонасінні, хвойні
тріас — юра
Переважно суша. Морські басейни в Криму і Закарпатті, інколи заходять в Дніпровсько-Донецьку западину, де накопичувались відклади крейди. Панують голонасінні, з’являються динозаври, перші ссавці, птахи
Юра — крейда
Переважно суша, моря в Закарпатті та Причорноморській западині. Формуються Кримські гори. Поширені наземні плазуни, ссавці, з’являються покритонасінні рослини Крейда — неоген
Поширені мілководні моря, найглибше — у районі Дніпровсько-Донецької западини. Клімат холоднішає, тому замість крейд накопичуються піски, глини. На південно-західному узбережжі накопичуються вугленосні породи (Дніпровський буровугільний басейн). Відмирають динозаври, світ живої природи стає схожим на сучасний
неоген —
антропоген
У Передкарпатті, Закарпатті, Причорноморській западині — море (частина Паратетіса — моря від Альп до Каспію), де накопичувались солі, черепашники. Утворюються Карпати, омолоджуються Кримські гори, відбувається загальне підняття платформи. Різке похолодання клімату, що викликає насування льодовиків 5. значення льодовиків у формуванні лесових відкладів
Дніпровське покривне материкове зледеніння (290 тис. років тому) вважається основною причиною створення умов лесонакопи-
чення.
VI. закріплення вивченого матеріалу • Визначте вік гір ських порід на території своєї області, викорис-
товуючи карту атласа.
• Охарактеризуйте геохронологію розвитку території України.
• Як вплинули на формування рельєфу України Дніпровське зледеніння? лесона копичення? неотектонічні рухи? Наведіть приклади.
• За допомогою карти наведіть приклади поширення гірських порід одного віку (за вибором) на території України. VII. Підсумки уроку
VIIі. Домашнє завдання
Опрацювати §___.
31
Дата
_____________
Клас
_____________
тема 3. релЬЄФ. геоморФологічна БУДоВа
Урок 14. ЗАГАЛЬНІ ОСОбЛИВОСТІ РЕЛЬєФУ
Тема. Фізична карта України. Загальний план поверхні, простягання ни­
зовин, височин, гір. Закономірності поширення основних форм і типів рельєфу
Навчальна мета: поглибити знання учнів про основні форми рельєфу, їх залежність від тектонічної і геологічної будови; сформувати в учнів образ рельєфу території України; вдосконалювати вміння характеризувати певні форми рельєфу, зіставляти й аналізувати дані, працювати з тема­
тичними й контурними картами.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна та геологічна карти України, контурні карти.
Опорні та базові поняття: рельєф, форми рельєфу, рівнина, низовина, височина, гори, гірські пасма, перевал.
Географічна номенклатура: низовини — Поліська, Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська, Північнокримська; височини — Поділь­
ська, Придніпровська, Приазовська, Волинська, Хотинська, донецька, Середньоросійська; кряжі — Словечансько­овруцький, Мізоцький; Ук­
раїнські карпати, кримські гори; гори — Говерла, роман­кош, Берда, ка­
мула, Могила­Мечетна, Бельмак­Могила. Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
1. Охарактеризуйте геологічну історію розвитку, набір переваж-
них гірських порід і час їх утворення однієї тектонічної структури України (за вибором).
2. Поясніть складну геологічну будову території України і різно-
манітність складу гірських порід.
III. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів • Що називається рельєфом? Назвіть основні форми рельєфу.
• Внаслідок яких процесів утворюються нерівності поверхні Землі?
• За якими ознаками можна класифікувати рівнини? гори?
IV. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Знання рельєфу місцевості має велике значення для будь-якої госпо-
дарської діяльності людини. Рельєф визначає особливості будівни-
цтва споруд, прокладання трас, сільськогосподарського освоєння земель тощо.
V. Вивчення нового матеріалу
1. основні форми рельєфу
2. низовини
• Поліська (південна частина) — складена льодовиковими відкла-
дами і річковими наносами; переважні висоти 150—200 м, мак-
симальна — 316 м Словечансько-Овруцький кряж; поверхня сприяє заболочуванню;
32
• Придніпровська — східцевий вигляд (у межах давніх Дніпров-
ських терас); висоти 50—170 м, максимальна — 236 м; розпов-
сюджені лісовидні суглинки;
• Причорноморська (з Північнокримською) — висоти 120—150 м, місцями нижче рівня моря; складена лісовидними суглинками, пісками, глинами, вапняками;
• Закарпатська (частина Середньодунайської) — загальний по-
хил до р. Тиси, висоти 100—120 м; ускладнена Береговським горбогіррям з максимальною висотою 369 м; складена вулканіч-
ними породами, перекритими глинами, лісами.
3. Височини
• Волинська — висоти 220—250 м, максимальна 342 м (Мізоцький кряж); складена вапняками, вкрита лесами. Відповідає западині (Галицько-Волинській);
• Подільська — висоти 280—320 м, максимальна 471 м (г. Каму-
ла); складена окремими грядами (Гологори, Розточчя, Вороня-
ки, Товтри, Кременецькі гори); вкрита лісовидними суглинка-
ми; • Хотинська — висоти 350—400 м, максимальна 515 м (г. Бер-
да — вища точка рівнинної частини України); складена вапня-
ками, пісковиками, глинами, гіпсом;
• Придніпровська — висоти 150—240 м, максимальна 323 м (Канівські гори); вкрита піщано-глинистими породами, на по-
верхню виходять кристалічні породи;
• Приазовська — висоти 150—300 м, максимальна 324 м (г. Бель-
мак-Могила); кристалічні породи виходять на поверхню, або вкриті лісовидними суглинками та глинистими породами;
• Донецька — висоти 175—300 м, максимальна 367 м (Могила-Ме-
четна); складена зім’ятими внаслідок складчастих горотворних рухів вапняками, доломітами та іншими породами, вкрита лісами;
• Середньоросійська (відроги) — висоти 190—200 м, максимальна 236 м; похил на південь — південний захід; складена крейдови-
ми, лісними породами.
4. гори
• Українські Карпати — середньовисотні, максимальна висота 2061 м (г. Говерла); складені глинистими сланцями, пісковика-
ми, алевролітами, вапняками; складаються з кількох паралель-
них пасом;
• Кримські — низькі і середньовисотні, максимальна висота 1545 м (г. Роман-Кош); складчасто-брилові; асиметричні схили; складені пісковиками, вапняками, глинистими породами, місцями вихо-
дять вулканічні; утворені трьома паралельними пасмами.
VI. закріплення вивченого матеріалу
Назвіть та покажіть на карті орографічні одиниці території України (низовини, височини, гірські пасма, найвищі точки рівнинної части-
ни, Українських Карпат і Кримських гір, перевали).
VII. Підсумки уроку
VIIі. Домашнє завдання
Опрацювати §___.
33
Дата
_____________
Клас
_____________
Урок 15. ГЕОМОРФОЛОГІЧНА бУДОВА
Тема. Геоморфологічна будова
Навчальна мета: сформувати знання про науку геоморфологію, гео­
морфологічну будову України; поглибити знання про сили, що форму­
ють рельєф; удосконалювати вміння й навички роботи з тематичними картами; Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна, геологічна, геомор­
фологічна карти України.
Опорні та базові поняття: екзогенні та ендогенні сили, ерозія, акумуля­
ція, карст, антропогенні форми рельєфу, геоморфологічна будова, фор­
ми рельєфу: денудаційні, вулканогенні, водно­ерозійні, льодовикові, су­
фозійні, еолові, алювіальні, морські абразивні, морські акумулятивні.
Географічна номенклатура: карабі­Яйла, печера оптимістична, Ара­
батська Стрілка, Аюдаг.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
іі. Перевірка домашнього завдання
• За політико-адміністративною картою України здійсніть «подо-
рож» у межах країни за маршрутом: а) 50° пн.ш; б) 34° сх.д; в) луцьк — Чернівці — Вінниця — с. Грем’яч — Харків — Маріу-
поль, вказуючи форми рельєфу, які ви перетинаєте.
• За картами атласа порівняйте за власно обраними ознаками Се-
редньоросійську і Придніпровську височини; Придніпровську і Поліську низовини.
III. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Діяльність яких сил належить до екзогенних?
• Переважно які за розмірами утворюються форми рельєфу внаслі-
док діяльності ендогенних сил? екзогенних? Як це пояснити?
• Назвіть відомі вам дрібні форми рельєфу. Які з них зустрічають-
ся в нашій місцевості?
IV. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Скільки б ми не спостерігали за ростом рослин, ми ніколи не помі-
чаємо власне процесу, ми тільки фіксуємо зміни — з’явився новий листок, набубнявили бруньки, рослина стала вища й пишніша. Так і з місцевістю. Скільки не дивись на Карпати, однак не помітиш, як вони «ростуть». Це можуть встановити тільки спеціалісти, що вимірюють висоти місцевості. Але зафіксувати невеликі зміни (з точ-
ки зору геологічного часу), що свідчать про утворення гір або їх старіння й перетворення на рівнини, в наших силах. Будьте уважни-
ми до вивчення природи свого краю, і ви зможете стати свідками грандіозних геологічних перетворень.
V. Вивчення нового матеріалу
1. геоморфологічна будова
Геоморфологія — наука про закономірності утворення й розта-
шування форм рельєфу земної поверхні. 34
Рельєф = безперервна дія ендогенних сил + екзогенних сил.
Форми рельєфу: • генетичні — основні, великі елементи (низовини, височини, го-
ри) — визначаються тектонічною будовою;
• місцеві (балки, річкові долини, карстові воронки тощо) — визна-
чаються геологічною будовою та екзогенними процесами.
Ендогенні процеси зумовлюють підняття та опускання, екзоген-
ні спричинюють нівелювання поверхні шляхом руйнування порід (денудація), перенесення та їх накопичення (акумуляція). Перевага сили впливу визначається тектонічною будовою поверхні і складом гірських порід.
2. рельєфоутворюючі процеси
— Діяльність постійних і тимчасових водотоків (водна ерозія) — яри, балки, річкові долини.
— Діяльність вітру (вітрова ерозія) — еолові форми: дюни, піщані горби.
— Діяльність давніх льодовиків — льодовикові й водно-льодови-
кові форми: зандри (піщані рівнини), ози (лінійно витягнуті гряди), ками (горби), кари (кріслоподібні заглиблення в горах).
— Карст (розчин водами гірських порід) — карри (поверхневі форми: рівчаки, лунки), печери, колодязі. На Подільській височини утворилася найдовша в світі печера в гіпсових породах – Оптимістична (понад 165 км). У Кримських горах –найглибша в Україні — Сол-
датська (понад 500 м).
— Морська абразія (руйнування морськими хвилями) та акуму-
ляція — скелі, гроти, урвища, пляжі, пересипі, коси.
— Гравітаційні (як правило, в поєднанні з іншими) — оповзні, зсуви, осипні шлейфи.
— Суфозія (вилуговування солей і вимивання порід і ґрунтів з просіданням поверхні) — степові блюдця, поди.
— Вулканічна діяльність — вулканічні горби, лаколітні гори, сопки грязьових вулканів.
— Діяльність людини — техногенні форми: терикони, дамби, на-
сипи, кар’єри.
3. геморфологічна карта Відображує форми рельєфу, закономірності їх утворення й роз-
повсюдження. VI. закріплення вивченого матеріалу
• У чому різниця відображення рельєфу на фізичній і геоморфоло-
гічній картах?
• Чим різняться денудаційні та акумулятивні процеси? В яких місцевостях переважає один над іншим?
• За картами атласа доповніть матеріал про рельєфоутворюючі процеси вказівками про райони їх максимального поширення. Зробіть висновки. VII. Підсумки уроку
VIIі. Домашнє завдання
1. Опрацювати §___.
2. Охарактеризуйте геоморфологічну будову своєї області.
35
Дата
_____________
Клас
_____________
тема 4. мінералЬно-сироВинні ресУрси
Урок 16. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ПАЛИВНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
Тема. різноманітність і багатство мінераль но­сировинних ресурсів, їхній зв’язок із геологічною будовою. Закономірнос ті поширення корисних ко­
палин. Паливні корисні копалини. Перспек тивні нафтогазоносні райони. основні родовища нафти і газу. родовища го рючих сланців і торфу
Навчальна мета: поглибити знання про особливості різних видів ко­
рисних копалин; сформувати уявлення про багатство і різноманітність корисних копалин України; виявити закономірності поширення, охарак­
теризувати основні райони поширення мінерально­сировинних ресурсів; проаналізувати особливості паливних корисних копалин країни; удоско­
налювати навички роботи з тематичними картами.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна, геологічна, корисних копалин карти України, контурні карти, колекція корисних копалин.
Опорні та базові поняття: корисні копалини, паливні мінеральні ресур­
си, родовище, мінерально­сировинний басейн.
Географічна номенклатура: донецький, Львівсько­Волинський кам’яновугільні басейни; дніпровський буровугільний басейн; дніп­
ровсько­донецький, карпатський, Причорноморсько­кримський нафто­
газоносні райони.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
За картами атласа дайте характеристику рельєфу адміністративної області України (за вибором), вказуючи генетичні і місцеві форми, пояснюючи особливості їх утворення (тектонічна будова, переважні рельєфоутворюючі процеси).
III. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Що таке корисні копалини? На які групи вони поділяють ся? • Згадайте, який існує вза ємозв’язок між геологічною будовою те-
риторії та корисни ми копалинами.
IV. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Основним завданням господарської діяльності людини є створення всього необхідного для її існування. Окрім продуктів харчування, це певні матеріальні речі та енергія. Створення останніх здебільшого засноване на переробці багатств надр Землі. Які ж «скарби» прихо-
вані в надрах нашої України? Чого природа надала нам вдосталь, а чого пошкодувала?
V. Вивчення нового матеріалу
1. склад та розповсюдження мінерально-сировинних ресурсів Рудні корисні копалини — частіше метаморфічного та магматич-
ного походження → в щитах платформ; горючі — осадового → в осадовому чохлі (плити, западини); нерудні — осадового і магма-
тичного → повсюдно, в областях складчастостей.
36
2. Вугільні басейни • Донецький кам’яновугільний — у районі Донецької складчас-
тості; S ≈ 50 тис. км
2
; 120 пластів досягають робочої потужності в 0,6 м, максимально — до 1,2—1,5 м; промислові запаси вугілля оцінюються в 109 млрд т. • Львівсько-Волинський кам’яновугільний — у районі Галицько-
Волинського прогину; S ≈ 10 тис. км
2
; глибини залягання плас-
тів від 300 до 900 м, максимальна потужність 2,8 м; промислові запаси вугілля оцінюються в 1 млрд т. • Дніпровський буровугільний — приурочений до осадового чохла Українського щита; S ≈ 150 тис. км
2
; загальні запаси конденцій-
ного вугілля оцінюються близько в 4 млрд т; глибини залягання пластів від 10—60 м до 120—150 м; потужність пластів від 1,5 до 12 м.
3. нафтогазоносні райони
• Дніпровсько-Донецький — у межах ДДЗ; понад 140 родовищ наф-
ти, нафто-газоконденсату, газу і конденсату (Шебелинське, Гнідинцівське, леляківське), які поступово змінюються з пів-
нічного заходу на південний схід; сировина якісна, газ переважно метановий (98,5 %), нафти малопарафінисті з умістом сірки до 1 %; продуктивні горизонти — на глибинах 360—6 000 м.
• Карпатський — у межах Передкарпатського, Закарпатського прогинів, Карпатської складчастої споруди; найстаріший в Єв-
ропі район нафтовидобування; багато родовищ вичерпані.
• Причорноморсько-Кримський — у межах Причорноморського прогину; маловивчений; поклади на глибинах від 200 до 5000 м, на суші та в шельфовій зоні (Голіцинське).
3. інші паливні ресурси
• Горючі сланці — у межах Українського щита (Бовтиське), Дніпровсько-Донецької западини, смугою вздовж східного схи-
лу Карпат; використовуються для отримання смол; наявні запа-
си майже не використовуються.
• Торф — у заболочених районах на півночі і заході країни; запаси становлять близько 2,5 млрд т; використовується як паливо для місцевих потреб, сировина для органічних добрив; видобуток не-
значний.
VI. закріплення вивченого матеріалу
• На які корисні копалини багата Україна? Яке їх господарське значення?
• Поясніть на конкретних прикладах взає мозв’язок між тектоніч-
ною та геологічною будовою тери торії України та корисними ко-
палинами.
• Назвіть та покажіть на карті найбільші вугільні басейни, нафто-
газоносні райони. Дайте їх стислу характеристику.
• Які екологічні проблеми пов’язані з видо буванням паливних ко-
рисних копалин?
VII. Підсумки уроку
VIIі. Домашнє завдання
1. Опрацювати §___.
2. На контурних картах позначити основні райони і родовища па-
ливних корисних копалин.
37
Дата
_____________
Клас
_____________
Урок 17. РУДНІ ТА НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ЗНАЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИ РОВИННИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Тема. рудні корисні копалини. родовища залізної, марганцевої, урано­
вої руд. Золоторудні райони України. Нерудні корисні копалини. родови­
ща нерудної сировини, коштовного каміння. Мінеральні води та грязі. Господарська оцінка мінерально­си ровинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання й охорони
Навчальна мета: сформувати знання учнів про особливості походження, поширення та залягання рудних і нерудних корисних копалин; показати значення мінерально­сировинної бази для розвитку господарства Украї­
ни, з’ясувати основні шляхи її раціонального використання та охорони.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна, геологічна, корисних копалин карти України, контурні карти.
Опорні та базові поняття: рудні корисні копалини, нерудні корисні ко­
палини, лікувальні грязі й води.
Географічна номенклатура: залізорудні басейни: криворізький, кре­
менчуцький, Білозерський, керченський; Нікопольський марганцеворуд­
ний басейн; найзначніші родовища нерудної сировини.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
Назвати район залягання паливних корисних копалин, показати йо-
го на карті, а потім по черзі стисло називати дані, що його характе-
ризують (у формі змагання).
III. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Які корисні копалини належать до рудних? Чому вони так нази-
ваються? Як їх використовують?
• Які матеріали використовуються в будівництві? З чого вони ви-
робляються?
IV. мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Майже половину експортного товару України складає продукція чорної металургії. Ще в минулі часи чумаки їздили по сіль в Крим, звідки розвозили її на ярмарки, а там її купували купці з різних єв-
ропейських країн. Чудовими українськими топазами оздоблені при-
краси модниць на різних континентах. І таких промовистих фактів можна навести багато.
V. Вивчення нового матеріалу
1. рудні корисні копалини
— Залізорудні басейни • Криворізький — на Український щит; S ≈ 300 км
2
; розвідані за-
паси понад 18 млрд т, один з найбільших у світі;
• Кременчуцький — на Український щит; S ≈ 150 км
2
; розвідані запаси близько 4,5 млрд т;
• Білозерський — на Український щит; S ≈ 1300 км
2
; розвідані за-
паси близько 1,5 млрд т;
• Керченський — пов’язаний з Індоло-Кубанським прогином; руди осадового походження; S ≈ 70 км
2
; розвідані запаси близько 1,8 млрд т.
38
— Марганцеворудний басейн
Нікопольський — пов’язаний з осадовим чохлом УЩ; включає Нікопольське й Великотокмацьке родовища; S ≈ 5000 км
2
; один з найбільших у світі.
— Руди кольорових металів
• Ртутні — пов’язані зі складчастими спорудами Донбасу (Ми-
китівське родовище) й Карпат (Вишківське); 2-ге місце у світі за запасами;
• уранові (Новокостянтинівське), титанові (Іршанське, Само-
тканське); • нікілеві (Деренюське, липовеньківське), алюмінієві (Висо-
копільське, Малишевське) — пов’язані з корою вивітрювання Українського щита;
• поліметалеві (Берегівське, Біганське), золото (Мужіївське, Са-
уляцьке) — пов’язані з вулканічними проявами Закарпаття, перспективні райони Українського щита і Донбасу.
2. нерудна сировина
• Гірничо-хімічна: калійні солі (Калуш-Голинське, Стебників-
ське), кам’яна сіль (Артемівське, Слов’янське, Солотвинське, Сиваське), сірка (Роздільське, Яворівське, Немирівське) — запа-
си одні з найбільших у світі;
• будівельна: крейда (схід України, північний захід); мармур, граніт, лабродарит (у місцях виходу кристалічного фундаменту Українського щита); глини, піски (повсюдно); вапняки (Перед-
карпаття, схід України, Крим);
• металургійна: флюсові вапняки, вогнетривкі глини (Донбас, Кримська складчастість);
• коштовне й напівкоштовне каміння: топаз, опал, берил, сма-
рагд, аметист, бурштин, яшма, агат, сердолік тощо (у складчас-
тих районах Карпат і Криму, в зонах кристалічних і осадових утворень Українського щита);
• мінеральні води (Карпати, Поділля, Крим, Придніпровська ни-
зовина);
• лікувальні грязі (залишкові озера Криму, чорноморські лимани).
3. Проблеми раціонального використання й охорони надр VI. закріплення вивченого матеріалу
• На які рудні та нерудні корисні копалини багата Україна? На-
звіть та покажіть най більші родовища на карті, поясніть за гальні закономірності їх поширення.
• Де в Україні є мінеральні води та грязі? Як їх використовують?
• Дайте господарську оцінку цих груп міне рально-сировинних ре-
сурсів.
• Які проблеми пов’язані з видобуванням корисних копалин? За-
пропонуйте основні напрями (заходи) щодо раціонального ви-
користання та охорони корисних копалин.
VII. Підсумки уроку
VIIі. Домашнє завдання
1. Опрацювати §___.
2. На контурних картах позначити основні райони і родовища руд-
них корисних копалин, кам’яної і калійної солей, сірки, буді-
вельної сировини, нерудної сировини для металургії.
39
Дата
_____________
Клас
_____________
Урок 18. ПРАКТИЧНА РОбОТА № 3
Тема. Практична робота № 3. Встановлен ня взаємозв’язків між тектоніч­
ними структурами, формами рельєфу та ко рисними копалинами Навчальна мета: повторити й систематизувати знання про взаємо­
зв’язок тектонічної будови, геологічної будови, палеогеографічних умов розвитку, форм рельєфу і корисних копалин; виявити закономірності в поширенні гірських порід і форм рельєфу територією України; удоско­
налити уміння й навички аналітичної роботи з тематичними картами. Тип уроку: систематизації й узагальнення знань, вдосконалення вмінь та навичок.
Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна, геологічна, корисних копалин карти України, контурні карти.
Опорні та базові поняття: тектонічні структури, геологічна будова, па­
леогеографічні умови розвитку, корисні копалини, генетичні й місцеві форми рельєфу.
Географічна номенклатура: всі об’єкти вивчені протягом тем «Тек­
тонічні структури», «Геологічна будова», «рельєф. Геоморфологічна будо­
ва», «Мінерально­сировинні ресурси».
Хід УрокУ
I. організаційний момент
II. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Ми вивчали складний матеріал про утворення поверхні земної кори в межах території України. Процеси, які відбуваються у надрах зем-
ної кори і на її поверхні, цілком логічні й закономірні. Знаючи ці закони, можна пояснити формування особливостей будь-якої тери-
торії нашої планети. Це треба не стільки для задоволення нашої до-
питливості, скільки для виконання цілком практичних задач, нап-
риклад, пошуку корисних копалин, виявлення зон можливих землетрусів, запобігання шкідливим для господарської діяльності людини проявам рельєфоутворюючих процесів, обґрунтуванню міс-
ць будівництва певних об’єктів тощо. Під час виконання практичної роботи ми повторимо основні положення вивчених тем, системати-
зуємо отримані знання та узагальнимо ці самі закономірності на прикладах території України.
III. Відтворення та коригування опорних знань
• У межах яких великих тектонічних структур розташована тери-
торія України? Назвіть менші частини у їх складі. Які характер-
ні особливості названих структур? • Назвіть і покажіть на карті основні (генетичні) форми рельєфу на території України.
• Породи яких геологічних періодів найбільш поширені по тери-
торії країни (без урахування четвертинних відкладів)? Які па-
леогеографічні умови спостерігались у той час?
• Які найпоширеніші гірські породи сформувалися в останній чет-
вертинний період? Яке значення для цього мали давні льодовики?
• Які три основних види діяльності виконують екзогенні сили на поверхні земної кори? В яких місцевостях найбільш поширений той чи інший вид?
40
• Перелічіть процеси, які ускладнюють поверхню основних форм рельєфу України, утворюючи місцеві форми.
• Назвіть групи корисних копалин, які розвідані або перспективні для розвідки в межах України. Які вони за походженням? Пока-
жіть на карті основні райони їх залягання.
IV. Узагальнення та систематизація знань
• Назвіть наявні в класі джерела інформації, за якими можна от-
римати максимально повну й доступну інформацію для узагаль-
нення знань, отриманих з вивчених тем. Які методи розумової діяльності (дивись урок 1) ви будете використовувати?
• Запропонуйте спосіб, в який узагальнена вами інформація буде мати систематизований вигляд і дасть вам можливість виявити та сформулювати закономірності формування, розвитку, розта-
шування поверхні земної кори і корисних копалин у межах Ук-
раїни.
За наявності цікавих ідей авторам і учням, що поділяють їх, да-
ти можливість реалізувати пропозиції. Іншим учням пропонується заповнити систематизуючу таблицю. тектонічні структури
Форми рельєфу геологічна будова
Корисні копалини
генетичні місцеві
І. Східноєвропейська докембрійська платформа
Український щит
...
V. Визначення основних ідей і теоретичних положень
Зробити загальний висновок про залежність чи взаємозалежність, обумовленість тектонічної будови, геологічної будови, рельєфу і ко-
рисних копалин. Відобразити його у схематичному вигляді.
VI. Підсумки уроку
VII. Домашнє завдання
1. Доопрацювати практичну роботу.
2. Підготуватись до підсумкового уроку за темами «Тектонічні структури», «Геологічна будова», «Рельєф. Геоморфологічна бу-
дова», «Мінерально-сировинні ресурси».
41
Дата
_____________
Клас
_____________
Урок 19. ПІДСУМКОВИЙ УРОК *
Тема. Підсумковий урок за темами: «Тектонічні структури», «Геологічна будова», «Геомор фологічна будова», «Мінерально­сиро винні ресурси».
Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, во­
лодіння уміннями та навичками.
Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь та навичок.
ВАріАНТ 1
Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)
1. Найвища точка території України — гора…:
а) Роман-Кош; б) Говерла;
в) Могила-Мечетна; г) Берда.
2. Найдавніша тектонічна споруда в межах країни:
а) Волино-Подільська плита; б) Дніпровсько-Донецька западина; в) Український щит; г) Скіфська плита.
3. Головний нафтогазоносний басейн України:
а) Прикарпатський; б) Дніпровсько-Донецький; в) Причорно-
морський; г) Керченський. 4. Рівнини займають __________ % території України.
5. Наявність великих запасів кухонної солі на території Східної України свідчить про те, що в геологічному минулому тут були: а) значні прогини фундаменту платформи; б) активні вулканічні процеси;
в) активні складчасті процеси; г) морські ділянки з посушливим кліматом.
6. Яружно-балкові процеси характерні для _____________ (форми рельєфу).
Другий рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)
1. Знайдіть відповідність між корисними копалинами та їх родови-
щами. 1) Ртутні руди А. Іршанське
2) калійна сіль Б. Слов’янське
3) титанові руди В. Микитівське
4) кам’яна сіль Г. Стебниківське
Д. Шебелинське
2. На шаблоні території України підпишіть найбільші форми рель-
ефу на захід від Дніпра.
3. Поділіть наведені корисні копалини на 3 групи: а) вапняки, б) марганцеві руди, в) глини, г) торф, д) нафта, е) сірка, ж) калій-
на сіль, з) титанові руди.
третій рівень (3 бали)
1. Які льодовикові форми рельєфу є на території України? Назвіть райони їх поширення.
2. Які з наведених рельєфоутворюючих процесів є характерними для Одеської області? Відповідь обґрунтуйте.
Процеси: абразія; морська акумуляція; карст; гравітаційні про-
цеси; річкова акумуляція, льодовикова денудація та акумуляція, вітрова ерозія, суфозія.
* Проводиться на розсуд учителя.
42
четвертий рівень (3 бали)
Охарактеризуйте територію Донецької області (тектонічна та геологічна будова, великі форми рельєфу, геоморфологічні особли-
вості, корисні копалини, висновок про сприятливість для госпо-
дарської діяльності).
ВАріАНТ 2
Перший рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)
1. Найвища точка рівнинної території України — гора…:
а) Роман-Кош; б) Говерла;
в) Могила-Мечетна; г) Берда.
2. Найбільша глибина залягання фундаменту платформи в межах:
а) Волино-Подільської плити; б) Дніпровсько-Донецької запади-
ни; в) Українського щита; г) Донецької складчастої споруди.
3. Головний залізорудний басейн: а) Криворізький; б) Білозерський;
в) Керченський; г) Кременчуцький. 4. Гори займають __________ % території України.
5. Наявність запасів нафти та газу на території Східної України свідчить про те, що в геологічному минулому тут були:
а) значні накопичення осадків у зоні опускання фундаменту платформи;
б) активні складчасті процеси; в) активні вулканічні процеси;
г) морські ділянки з посушливим кліматом.
6. Карстові процеси характерні для ______________(гірських порід).
Другий рівень (завдання виконуються без атласа — 3 бали)
1. Знайдіть відповідність між корисними копалинами та їх родови-
щами. 1) природний газ А. Самотканське
2) калійна сіль Б. Ватутинське
3) титанові руди В. Шебелинське
4) уранові руди Г. Калуське
Д. Микитівське
2. На шаблоні території України підпишіть найбільші форми рельє-
фу на схід від Дніпра.
3. Поділіть наведені корисні копалини на 3 групи: а) кварцеві піс-
ки, б) залізні руди, в) золото, г) торф, д) газ, е) сірка, ж) кам’яна сіль, з) мідні руди.
третій рівень (3 бали)
1. Які антропогенні форми рельєфу є на території України? Назвіть райони їх поширення.
2. Які з наведених рельєфоутворюючих процесів є характерними для Волинської області? Відповідь обґрунтуйте.
Процеси: абразія; морська акумуляція; карст; гравітаційні про-
цеси; річкова акумуляція, льодовикова денудація та акумуляція, вітрова ерозія, суфозія.
четвертий рівень (3 бали)
Охарактеризуйте територію Дніпропетровської області (тек-
тонічна та геологічна будова, великі форми рельєфу, геоморфологіч-
ні особливості, корисні копалини, висновок про сприятливість для господарської діяльності).
43
Дата
_____________
Клас
_____________
тема 5. Кліматичні УмоВи та ресУрси
Урок 20. ОСНОВНІ КЛІМАТИЧНІ ЧИННИКИ
Тема. основні кліматичні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмо­
сфери; підстилаюча поверхня. Взаємодія чинників кліматоутворення Навчальна мета: удосконалити знання учнів про основні чинники фор­
мування клімату певної території; розкрити поняття «радіаційний баланс» та ознайомити з показниками його складових у межах України; дати уяв­
лення про циркуляційні процеси в атмосфері, важливі для клімату країни; оцінити характер поверхні української території з точки зору його впли ву на клімат; продовжити формування навичок роботи з тематичними картами.
Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.
Обладнання: підручник, атлас, карта кліматичних поясів світу, кліматич­
ні карти світу та України, глобус.
Опорні та базові поняття: клімат, чинники клімату, сонячна радіація, циркуляція атмосфери, циклон, антициклон, рельєф, пряма сонячна радіація, розсіяна сонячна радіація, відбита сонячна радіація, радіацій­
ний баланс, альбедо, трансформація повітряних мас.
Хід УрокУ
I. організаційний момент
II. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• Що називається кліматом?
• Назвіть основні чинники, що обумовлюють формування різних типів клімату на Землі.
• Назвіть основні повітряні маси Землі. Чим вони відрізняються?
• Які вітри є панівними для помірного поясу Землі?
• Чим відрізняється циклональне переміщення повітря від анти-
циклонального?
III. мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Останнім часом у засобах масової інформації все частіше говорять про зміну клімату на Землі. А чи міняється клімат в Україні або її окремих регіонах? Якщо це так, то які саме причини формування клімату змінилися? Щоб аналізувати ці питання, треба згадати, що саме формує кліматичні особливості певної території.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. сонячна радіація
Висота Сонця над горизонтом → кількість сонячної радіації, що надходить на одиницю площі.
h = 90º — φ ± ε , де h — полуденна висота Сонця, φ — широта місцевості, ε — схилення Сонця (наводиться у відповідних астро-
номічних таблицях).
Сонячна радіація (сумарна), що надходить = пряма + розсіяна. Влітку на територію України надходить 1676–2137 МДж/м
2
, взимку — 250–420 МДж/м
2
.
Радіаційний баланс = сумарна сонячна радіація — втрачена радіація (відбита + випромінена). 44
В Україні радіаційний баланс протягом року додатний (1700–
2400 МДж/м
2
), влітку — додатний, взимку може бути від’ємним.
2. циркуляція атмосфери
Україна розташована в помірному поясі → переважають помірні повітряні маси (ПП) → переважає західний перенос повітряних мас з Атлантики.
Зима. Активізується переміщення повітря (мПП) в циклонах (переважно з заходу, з Ісландського мінімуму) і кПП в антицикло-
нах (зі сходу, північного сходу, з Азіатського максимуму) → зміна температур майже в меридіональному напрямку.
Весна. Посилюється дія Азорського антициклону (вплив Атлан-
тики), відбувається вторгнення АП (обумовлює суху, ясну, холодну погоду, заморозки), рідше — сухого кТП з південного сходу.
Літо. Азорський антициклон розповсюджується майже на всю територію, формуючи суху, ясну, дуже теплу погоду. Незначні цик-
лони з заходу, північного заходу.
Осінь. Азорський антициклон відступає, посилюється цикло-
нальна діяльність. Вторгається холодне арктичне повітря, інколи — сухе, тепле з південного сходу чи південного заходу. 3. Характер підстилаючої поверхні
• Рельєф — рівнинність території обумовлює вільне проникнення повітряних мас різних напрямків; зміна температур залежно від абсолютної висоти місцевості; бар’єрна функція горних хребтів; орієнтація схилів впливає на кількість опадів;
• особливості рослинного і ґрунтового покриву визначають альбе-
до поверхні (здатність відбивати сонячне випромінювання)
• близькість водних об’єктів — узбережжя морів, великих водо-
сховищ відчувають вплив бризової циркуляції (зменшення амп-
літуди добових і річних температур, віднесення дощових хмар у глиб території)
• ступінь прогрітості території впливає на трансформацію (змі-
ну якостей) повітря (наприклад, влітку відносно холодне АП мо-
же трансформуватися над теплою поверхнею, викликаючи спекот ну, суху погоду), утворення місцевих баричних від мін-
ностей.
V. закріплення вивченого матеріалу
— Закінчіть речення:
а) сонячна радіація, що безпосередньо надходить від Сонця до земної поверхні називається……;
б) сумарна сонячна радіація складається з…..;
в) радіаційний баланс — це ….;
г) від показників радіаційного балансу залежить …..;
д) територія України може знаходитись під впливом таких повітряних мас та їх різновидів як…
е) альбедо Землі залежить від ……..
— Звідки й коли переважно приходять циклони в Україну? анти-
циклони?
VI. Підсумки уроку
VII. Домашнє завдання
Опрацювати §___.
45
Дата
_____________
Клас
_____________
Урок 21. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ УКРАЇНИ. КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ Тема. Загальна характеристика клімату України. основні кліматичні по­
казники. кліматичні карти
Навчальна мета: сформувати уявлення про вплив основних чинників кліматоутворення на кліматичні показники в межах України; показати особливості розподілу показників клімату територією країни; системати­
зувати знання про кліматичні особливості країни, вивчаючи її кліматичне районування; продовжити вдосконалення навичок роботи з кліматични­
ми картами.
Тип уроку: комібнований.
Обладнання: підручник, атлас, карта кліматичних поясів світу, кліматич­
ні карти світу та України.
Опорні та базові поняття: клімат, чинники клімату, температура, опади, коефіцієнт зволоження, кліматичний пояс, кліматична область.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
1. Використовуючи контур України, схематично покажіть, які ти-
пи повітря і звідки проникають на її територію 2. Пофантазуйте, які кліматичні зміни відбулися б на території Ук-
раїни, якщо Карпати розміщувалися б на сході (не змінюючи на-
прямку протяжності хребтів), на півночі (при протяжності хреб-
тів із заходу на схід).
III. актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів
• За картою кліматичних поясів визначте, в межах якого кліма-
тичного поясу лежить більша частина території України. • Назвіть показники, за якими можна відрізнити типи клімату.
• Якими видами умовних позначень зазвичай позначають на кар-
тах показники температур, опадів, вітри, атмосферний тиск?
• Назвіть закономірності розподілу температур, тиску, хмарності на Землі.
• Назвіть якомога більше чинників, що будуть сприяти випадан-
ню опадів. Відразу виділяйте ті, що матимуть значення й для те-
риторії України.
IV. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Наступного року, вивчаючи господарство нашої держави, ми будемо говорити про спеціалізацію рослинництва сільського господарства, про те, які області України якої продукції більше вирощують. А за-
лежить це передовсім від кліматичних показників, значення яких для України ми з’ясуємо сьогодні.
V. Вивчення нового матеріалу
1. режим і розподіл температур
У теплий період температури повітря над територією Украї ни обумовлені в основному радіаційним чинником, тобто змінюють ся в широтному напрямку. Додатковий вплив циркуляційних про-
цесів й особливостей підстилаючої поверхні обумовлює зростання 46
липневих ізотерм з півночі — північного заходу на південь — півден-
ний схід (тут зафіксований і температурний максимум). У холодний період більший вплив мають циркуляційні процеси, тому температури вище на південному заході — заході, які зазнають більше впливу теплих повітряних мас з Атлантики й Середземного моря. Менші температури на північному сході — сході (зафіксова-
ний і температурний мінімум), що обумовлено зменшенням впливу Атлантики, збільшенням — Азіатського максимуму. Середньорічні амплітуди температур зростають із заходу на схід (збільшення континентальності клімату).
2. режим і розподіл опадів
Переважають фронтальні опади, в горах — орографічні. Більша кількість опадів випадає в літній період, на півдні — майже рівно-
мірно протягом року, на ПБ Криму — взимку. Кількість опадів змен-
шується з північного заходу — півночі (600 — 650 мм) на південь — південний схід (400 — 300 мм). Максимум опадів у Карпатах (до 2000 мм) і Кримських горах (до 1100 мм).
3. ступінь зволоження території Відображає коефіцієнт зволоження (К)
К = кількість опадів
випаровуваність
Випаровуваність — це максимально можлива кількість води (не обмежена запасами вологи), що може випаруватись з поверхні за певної температури. Якщо К > 1 — зволоженість надлишкова, К = 1 — норма, К < 1 — недостатня.
4. загальна характеристика клімату
На території України помірно континентальний тип клімату. Континентальність зростає з північного заходу — заходу на півден-
ний схід — схід. Виділяють кліматичні області: Атлантико-конти-
нентальну (підобласті — Рівнинна, Закарпатська, Українських Кар-
пат); Континентальну; ПБК.
VI. закріплення вивченого матеріалу
• В якому напрямку зростає континентальність клімату України?
• Назвіть райони України, де спостерігаються:
а ) найбільші показники сумарної сонячної радіації;
б) найнижчі та найвищі середньомісячні температури;
в) найбільша й найменша кількість опадів;
г) показники коефіцієнта зволоження 0,8—1,0;
д) найменші показники коефіцієнта зволоження.
• За допомогою карт атласа порівняйте кліматичні показники двох віддалених одне від одного міст України.
• Для яких видів діяльності клімат України є сприятливим, а для яких ні?
VII. Підсумки уроку
VIIі. Домашнє завдання
1. Опрацювати §___.
2. На контурній карті відобразити кліматичні показники своєї об-
ласті і тих, що сусідять з нею.
3. Підготувати повідомлення про небезпечні погодні явища у своїй місцевості.
47
Дата
_____________
Клас
_____________
Урок 22. ПОГОДА. ПРОГНОЗ ПОГОДИ Тема. Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України
Навчальна мета: узагальнити знання учнів про типи погоди в Україні; сформувати уявлення про небезпечні погодні явища і їх розповсюдження на території країни; ознайомити з основними положеннями організації метеорологічної служби України та значенням її роботи. Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, календарі погоди, синоптичні карти.
Опорні та базові поняття: погода, кліматичний сезон, елемент погоди, небезпечне погодне явище, метеорологія, метеорологічна служба, си­
ноптична карта, синоптична служба.
Хід УрокУ
і. організаційний момент
II. Переві
Автор
askgeo-asset
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 561
Размер файла
705 Кб
Теги
miy, klas, seriya, geografiya, fizichna, pavlyuk, 0872063, a11c7, ukra
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа