close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

123

код для вставкиСкачать
123
Модуль #1
Київська Русь
Основні племена східних слов
’
ян:
Основні причини утворення держави:
·
дуліби
•об
’
єднання племен у племінні союзи
·
в’ятичі (захист від ворогів, спільна релігія, культура)
·
древляни •Перехід від первісно-общинного до феодального ладу
·
уличі (зміна сусп. відносин що руйнували рід та общину)
·
сіверяни • інтенсивний розвиток полян
·
тиверці ·
білі хорвати ·
поляни
Причини відсутності рабовласницького ладу в Київській Русі:
·
Суворі кліматичні умови (утримання рабів не рентабельне)
·
Сільська община затримує розвиток рабовласництва
·
Рабовласницький лад інших держав вже відмирав
Основні теорії походження Русі:
·
нормандська(Байєр, Міллер, Шлєцер)
·
антинормандська (Ломоносов)
o
хозарська (Пріцак)
o
торгівельна
o
болгарська
Основні верстви населення:
·
феодали (Київський князь, місцеві князі, бояри)
·
духовенство
·
феодально-залежне населення:
смерди
рядовичі (тимчасово залежні за договором («рядом»))
закупи (брали у феодала позичку – «закуп»)
ізгої (холопи, челядь)
Основні ф-ції князя:
·
законодавча (видавав устави, уроки)
·
виконавча (очолював адміністрацію)
·
судова (найвищий судовий орган)
·
воєначальник (особисто водив рать у бій)
Основні ф-ції бояр:
·
обговорення та видання нових законів
·
судова
·
розв
’
язання військових, адміністративних, фінансових питань
·
усі питання внутрішньої та зовнішньої політики (за відсутності князя)
Основні ф-ції віче:
·
питання війни і миру
·
вигнання князів
·
обирання та усунення представників судового, адміністративного управління
Основні системи управління:
·
десяткова
·
двірцево-вотчинна
Основні джерела права:
·
звичаєве
·
угоди князів з іноземними державами
·
князівське законодавство
·
рецепція візантійського права
·
церковні статути
«Руська Правда» (
106 списків, 3 редакції: коротка, розширена, скорочена
)
Основні форми власності на землю:
·
князівський домен
·
боярська вотчина
·
монастирська вотчина
·
особиста вотчина церковних ієрархів
·
земля громади
·
індивідуально сімейна ділянка
·
незаселені (державні) землі (власник-князь)
Основні форми набуття права власності на землю:
·
надання князем земель за службу
·
займання вільних земель
·
пряме захоплення общинних земель
·
купівля
·
дарування
·
міна
·
спадкування
Форми виникнення зобов
’
язань:
·
із спричиненої шкоди
·
із договорів
Основні види злочинів:
·
Особливо тяжкі:
посягання на владу князя
порушення договору сюзеренітету-васалітету
·
Тяжкі:
проти церкви, християнської моралі
підпал, конокрадство, розбій
Галицько-Волинське князівство
Основні причини інтенсивного розвитку Галицького та Волинського князівств:
·
вдале географічне розташування
(перетин важливих торгових шляхів, віддаленість від Києва)
·
існування багатих родовищ солі, лісу, чорнозему
(→зростає роль торгівлі)
Основні причини об
’
єднання Галицько-Волинського князівств:
·
тісні економічні та культурні зв’язки
·
потреба спільної боротьби проти Польщі та Угорщини
1144 – об
’
єднання Галицького князівства
1199 - об
’
єднання Галицько-Волинського князівства
1349 – захоплення Галицько-Волинського князівства польським королем Казимиром.
Основні верстви населення:
·
феодали:
князь
бояри:
«мужі галицькі»
служилі феодали
·
духовенство
·
міщанство
«мужі градскіе» (торгівці)
міські низи (робітники, ремісники)
·
сільське населення
смерди
рядовичі закупи
Основні державні органи:
·
князь
·
боярська рада
·
віче
·
загально-князівські з
’
їзди
Основні правові пам
’
ятки Галицько-Волинського князівства:
·
Грамота князя Івана Ростиславовича(1134) - (регулювала права іноземних купців)
·
Рукописання князя Володимира Васильковича(1287р.) – (заповів власні феодальні
землеволодіння)
·
Статутна грамота Мстислава Даниловича - (встановлювала повинності міського населення на
користь князя)
Українські землі у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої
Основні причини розпаду Київської Русі та Галицько-Волинського князівства:
·
князівські міжусобиці
·
свавілля великого боярства
·
татаро-монгольська навала
Основні причини мирного приєднання українських земель до Литви:
·
захист від татар
·
спільна релігія, мова, культура
·
дотримання попередніх звичаїв, збереження прав та вольностей знаті
·
широка автономія удільних князівств
Основні органи влади Литовсько-Руської держави:
·
великий литовський князь
·
пани-рада
(мала рада)
·
литовсько руський сейм:
«лавиця»
коло рицарства
·
урядовці:
маршалок земський
маршалок двірський
двірський підскарбій
гетьман (земський, двірський)
Основні органи влади в Польському королівстві та Речі Посполитій:
·
король
·
королівська рада
·
великий вальний сейм
сенат
посольська ізьба
·
урядовці
Поділ міст у Речі Посполиті,. Литовсько-Руській державі та Польському королівстві:
·
королівські (великокнязівські – у Литовсько-Руській державі)
·
феодальні
·
церковні
Судова система у Литовсько-Руській державі:
·
великокнязівський суд
·
суд князів-ради
·
домініальні (одноособові) суди
З середини
XVI
ст. ·
земські
·
гродські
після укладення II
Литовського статуту (1566)
·
підкоморські суди (земельні справи)
·
суд ассесорів (замінив суд князя)
·
маршалківський суд (роз
’
їздний суд з найважливіших справ)
Основні джерела права у Литовсько-Руській державі та Польському королівстві:
·
звичаї (базувались на «Руській Правді»)
·
привілейовані грамоти
·
земські устави
Основні види покарань:
·
майнові
·
позбавлення прав і честі
·
смертна кара
·
тілесні рани
·
ув
’
язнення
1468 – «Судебник» польського короля Казимира
1529 - I
Литовський статут (законодавчо оформлено права і свободи шляхти)
1566 - II
Литовський статут (закріплено державний статус руської мови)
1588 - III
Литовський статут (юридично запроваджувалось кріпосне право на українських землях)
1385 – Кревська унія (одруження Ягайла та Ядвіги, передбачалося підпорядкувати землі Русі та Литви
польському трону, навернути литовський народ до католицької церкви)
1401 – унія між Литвою та Польщею у м. Вільно (автономія Литви)
1413 –Городельська унія (закріплення панівного становища католиків)
1569 – Люблінська унія (утворення Речі Посполитої → зруйновані залишки державних традицій та
автономії українських земель)
1596 – Берестейська унія (утворення греко-католицької (уніатської) церкви)
Автор
andriy-koval
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
415
Размер файла
26 Кб
Теги
укра, стор, модуль
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа