close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

буклет Метод проектів

код для вставкиСкачать
Вчитель фізики Таранова Н.В.
Використання методу проектів в навчальній діяльності “ Усе, що я пізнаю, я знаю, як використовувати ”
Тел.99
-
4
-
48.
.
E
-
mail школи:
soloosh@mail.ru
Веб
-
сайт школи:
www.soloosh.ucoz.ua Запорізька обл.
Вільнянський район
Вул.Постишева, 1
70021
Солоненський НВК
Метод проектів.
Проект –
це систематична форма організації діяльності у взаємозв
’
язку її теоретичних і практичних аспектів.
Класифікація проектів:
•
Дослідницькі;
•
Творчі;
•
Ігрові;
•
Інформаційні;
•
Практично орієнтовані.
Метод проектів.
Проект –
це систематична форма організації діяльності у взаємозв
’
язку її теоретичних і практичних аспектів.
Проекти бувають:
За кількістю учнів:
•
Індивідуальні.
•
Парні.
•
Групові.
За часом проведення:
•
Короткочасні (1
-
3 уроки).
•
Середньої тривалості (від 1 тижня до 1 місяця).
•
Довготривалі (декілька місяців, навіть рік).
Метод проектів.
Проект –
це систематична форма організації діяльності у взаємозв
’
язку її теоретичних і практичних аспектів.
Етапи роботи:
•
Занурення в проект (підготовчий етап).
•
Планування роботи.
•
Пошуково
-
інформаційна діяльність.
•
Результати та висновки.
•
Презентація (захист проекту).
•
Оцінювання процесу й результатів роботи.
Метод проектів.
Проект –
це систематична форма організації діяльності у взаємозв
’
язку її теоретичних і практичних аспектів.
Критерії оцінки проектних робіт: •
Важливість теми проекту, актуальність та значущість теми.
•
Глибина дослідження проекту і повнота розкриття теми.
•
Оригінальність запропонованих рішень.
•
Самостійність роботи над проектом.
•
Якісність виконання продукту і як розкритий зміст проекту в презентації.
•
Використання засобів наочності, технічних засобів.
•
Відповіді на питання.
-
Реалізація учнями як дослідни-
цьких,так і практичних завдань дає їм можливість почуватися осо-
бистостями, причетними до справ
суспільства.
-
Учні, виконуючи проекти,
виробляють навички комунікації із зовнішнім світом.
-
Метод проектів розвиває творчу думку
та навички роботи з джере-
лами інформації, а також
є тим середовищем, у якому учні набу-
вають сил,
упевненості, а ситуація успіху може стати відправною
точкою для подаль-
шого саморозвитку у власних очах.
Реалізація-
Перш ніж розпо-
чати проект, слід відповісти на за-
питання: -
Навіщо, для чого він створений ?
-
Наскільки новим є бачення пробле-
ми ?
-
Наскільки проект відповідає вимо-
гам часу ?
-
Чи придатний він для втілення ?
-
Чи завершений, готовий для реалі-
зації ?
Проект –
це сис-
тематична форма організації діяль-
ності у взаємозв
’
я-
з
к
у
ї
ї
т
е
о
р
е
т
и
ч
н
и
х
і практичних ас-
пектів. Метод проектів дозволяє поєд-
нувати теоретичні знання з їх практичним застосуванням.
Робота над проектом –
практика осо-
бистісно
-
орієнтованого навчання в про-
цесі конкретної роботи учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням йо-
го можливостей.
Для педагога –
бажання знайти розу-
м
н
и
й
б
а
л
а
н
с
м
і
ж
а
к
а
д
е
м
і
ч
н
и
м
и
т
а
п
р
а
г-
матичними знаннями, уміннями та нави-
чками.
Метод передбачає використання пе-
дагогом сукупності дослідницьких, по-
шукових, творчих у своїй сутності мето-
дів, прийомів, способів.
Результати роботи над проектами по-
винні бути “
відчутними
”: якщо це теоре-
тична проблема, то її конкретне розв
’
я-
зання, якщо практична –
конкретний ре-
зультат, готовий до застосування. Метод проектів дозволяє роз-
в'язати багато завдань фізич-
ної освіти школярів:
Автор
tar.natalia
Документ
Категория
Образование
Просмотров
923
Размер файла
861 Кб
Теги
метод, буклет, проектів
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа