close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методическое объединение учителей белорусского языка

код для вставкиСкачать
Визитка методического объединения учителей белорусского языка
КАФЕДРА
?;???E?:?J?M?K?D?:?C
?F?H?<?U
?
?E?1?L?:?J?:?L?M?J?U
Родная мова -
гэта не на?мысна прыдуманыя для дз?цяц? прав?лы ? павучанн?, а паветра, як?м дыхае яго душа побач з душой усяго народа
. Я. Корчак
?ДЭЯ
Кал?
?l?u
?g?_
???^?a?_?r
?g?Z?i?_?j?Z?^
, ?l?u
рухаешся
?g?Z?a?Z?^
...
?K?l?Z?g?h?\???r?q?Z
?
??
?f?_?k?p?u
? няма
!
ПРЫНЦЫПЫ
ДЗЕЙНАСЦ?
Самаразв?ццё
Даверл?выя , але патрабавальныя аднос?ны
Вучань як Асоба
Творчы падыход
Праца на вын?к
НАК?РУНК?
?>?A???C?G?:?K?P?1
САМААДУКАЦЫЯ
СЕМ?НАРЫ, КАНФЕРЭНЦЫ?
КОНКУРСЫ
АЛ?МП?ЯДЫ
УРОЧНАЯ, ПАЗА?РОЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
САМААДУКАЦЫЯ
ВЫШЭЙШАЯ
?D?:?L?W?=?H?J?U?Y
По?жык
Ра?са
Адама?на
курсавая перападрыхто?ка 2011 год Траццякова
Людм?ла
Федара?на
курсавая перападрыхто?ка 2009 год ПЕРШАЯ
КАТЭГОРЫЯ
Раманюк
А
лена
Адольф
а?
на
курсавая перападрыхто?ка 2010 год С?корская
Юл?я
Уладз?м?ра?на
1
квал?ф?кацыйныя катэгорыя 2010
год Ц?та
ров
?
ч
Людм?ла
Вас
?лье?
на
ДРУГАЯ
КАТЭГОРЫЯ
Шабетн?к
Любо?
Анатолье?на
САМААДУКАЦЫЯ
2010 Раённы конкурс наста?н?цк?х эсэ ?Гадуем беларуса??
С?корская
Ю.У.
прызавое
месца
Абагульненне вопыта работы па грамадзянска
-
патрыятычнаму выхаванню ?
Фарм?раванне грамадзянска
-
патрыятычнай паз?цы? вучня? праз с?стэмны падыход у вучэбна
-
выхава?чым працэсе
?
Ц?таров?ч Л.В. 3 месца ? раёне
СЕМ?НАРЫ
, КАНФЕРЭНЦЫ?
Раённая
жн?веньская канферэнцыя. Секцыя ф?лолага?
С?корская Ю.У.
2009г.
Раённая
жн?веньская канферэнцыя. Секцыя ф?лолага?
С?корская Ю.У., Ц?таров?ч Л.В.
2010г.
Раённы сем?нар ф?лолага?
?Змены беларускага правап?су?
Раманюк А.А.
л?стапад 2010г.
Раённая навукова
-
практычная канферэнцыя
?4???#?(?#???????2??^
???(???,???%???&?&?<????1?,?(?!??A???<?!??????
?#???/???,???/?1?,?<?W??/???&?????&?6?????????*?(???-?!
?_
Кафедра беларускай мовы, кафедра рускай мовы
сакав?к 2011г.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО
-
КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Незабы
?ныя старонк? славянскай м?ну?шчыны
Третьякова Л.Ф.
ИСТОРИЧЕСКИЙ
КОММЕНТАРИЙ Слово о
полку Игореве
Березкина Т.И.
ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ (ВИДЕО)
Янка
Купала. Жыццевы ? творчы шлях
Шабетник
Л.А.
Александр Пушкин. Станционный смотритель
Легун
Н.В.
ФОНОХРЕСТОМАТИЯ (ВИДЕОКЛИП, АУДИОЗАПИСЬ)
Макс?м Багданов?ч.
Слуцк?я ткачых?
Повжик
Р.А.
Философичность любовной лирики Есенина и Маяковского
Нестеренко О.А.
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТРЕНАЖЕРЫ
Подготовка к ЦТ
ИНТЕРНЕТ
-
РЕСУРСЫ, ЭСО
Электронные средства обучения
КОНКУРСЫ
?БУСЛ?К? -
2010
3прыз Барано?ская Анастас?я (8клас) наста?н?к С?корская Ю.У.
?? ?? ?
3прыз Яф?менка Марына (8клас) наста?н?к С?корская Ю.У.
3прыз Шавяленка Ганна(10клас)
?
наста?н?к С?корская Ю.У.
РАЁННЫ КОНКУРС РЫТАРЫЧНАГА МАЙСТЭРСТВА ?ГАВАРЫ СА МНОЙ ПА
-
БЕЛАРУСКУ? -
2010 каманда ?Увага?
( вучн?
8
-
10 класа?
)
дыплом ? ступен?
наста?н?к? С?корская Ю.У., Ц?таров?ч Л.В
АЛ?МП?ЯДЫ
2009
-
2010
Забалотняя Юл?я (6клас)
1 месца
наста?н?к Раманюк А.А.
Бяля?ск? ?ван (11клас)
2 месца
наста?н?к Раманюк А.А.
Шавяленка Ганна (10клас)
2 месца
Наста?н?к С?корская Ю.У.
Касцючэнка Кацярына (7клас)
3 месца
наста?н?к По?жык Р.А.
Запатылак Алеся (8клас) 3 месца
наста?н?к Ц?таров?ч Л.В.
Рус?нов?ч М?калай(
6
клас)
3
месца
наста?н?к Траццякова Л.Ф.
2010
-
2011
Шавяленка Ганна (1
1
клас)
1
месца
наста?н?к С?корская Ю.У
.
Гермянчук
Ягор
(5клас)
1
месца
наста?н?к Траццякова Л.Ф.
Рус?нов?ч М?калай(
6
клас)
1
месца
наста?н?к Траццякова Л.Ф.
Забалотняя Юл?я (
7
клас)
1 месца
наста?н?к Раманюк А.А.
Сарагавец Веран?ка (
8
клас)
2
месца
наста?н?к По?жык Р.А.
Дз?кун ?рына (1
0
клас)
2
месца
наста?н?к С?корская Ю.У.
Запатылак Алеся (
9
клас) 3 месца
наста?н?к Ц?таров?ч Л.В.
Арцёменка Крысц?на (
5
клас)
3
месца
наста?н?к Траццякова Л.Ф.
АБЛАСНАЯ АЛ?МП?ЯДА
Шавяленка Ганна (1
1
клас)
3 месца
наста?н?к С?корская Ю.У.
УРОЧНАЯ
, ?I?:?A?:?8?J?H?Q?G?:?Y
ДЗЕЙНАСЦЬ
НАСТА?Н?К?
КАФЕДРЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
АДКРЫТЫЯ ?РОК?
АДКРЫТЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ
КОНКУРС ДАСЛЕДЧЫХ ПРЭЗЕНТАЦЫЙ ??мя Беларус?? (9
-
10 клас)
ТЭАТРАЛЬНАЯ ПАСТАНО?КА
?Л?таратурная вечарына? (7 клас)
АКЦЫЯ
?КАРЫСНЫЯ ДРОБЯЗ??
Л?ТАРАТУРНЫ КОНКУРС.
?Зборн?к вучнё?скай творчасц??
ФОТАКОНКУРС ?БЕЛАРУСЬ
?
ГЭТА МЫ
?(9
-
10 клас)
КОНКУРС МАЛЮНКА? (ПАЧАТКОВАЯ ШКОЛА)
Адкрыты ?рок
Падры
хто?ка да НПК ф?лолага? (здымк? в?дэафрагмента ?рока)
Раённы конкурс ?Гавары са мной па
-
беларуску? -
2010
РАЁННЫ КОНКУРС ?ГАВАРЫ СА МНОЙ ПА
-
БЕЛАРУСКУ? -
2010
Раённы конкурс ?Гавары са мной па
-
беларуску? -
2010
Абласны конкурс ?Гавары са мной па
-
беларуску? -
2010
Абласны конкурс ?Гавары са мной па
-
беларуску? -
2010
Падрыхто?ка да ЦТ
Прадметны тыдзень (май 2010) ?
запрашэнне вучня? пачатковай школы да ?дзелу ? конкурсе малюнка?)
Прадметны тыдзень (май 2010)
Прадметны тыдзень (кастрычн?к 2010) ?
акцыя ?Карысныя дробяз??
Прадметны тыдзень (кастрычн?к 2010). Абагульняючае мерапрыемства ?Люстэрка творчасц??(узнагароджванне ?дзельн?ка? конкурса? л?таратурнай творчасц? ? фотаздымка? 5
-
11кл)
Прадметны тыдзень (кастрычн?к 2010). Абагульняючае мерапрыемства ?Люстэрка творчасц??(узнагароджванне ?дзельн?ка? конкурса? л?таратурнай творчасц? ? фотаздымка? 5
-
11кл)
ЗБОРН?К вучнё?скай творчасц? г.Светлагорск
2010/2011
Прадметны тыдзень (кастрычн?к 2010). У зборн?к увайшл? лепшыя работы вучня? Дзякуй за ?вагу! Поспеха? ? плёну ва ?с?х Вашых справах!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа