close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Прилуцька ЗОШ №14

код для вставки
Прилуцька загальноосвітня школа І
-
ІІІ ступенів № 14 сьогодні :
інноваційний навчальний заклад, що має 90 –
річну історію, в процесі якої відбувалося його становлення та розвиток;
школа з семестрово –
блочно –
заліковим режимом навчання; школа сприяння здоров
’
ю;
творча лабораторія з розробки і опробування нового змісту освіти, направленого на гуманізацію навчально
-
виховного процесу;
навчальний заклад , у центрі уваги якого дитина, її психічний, фізичний стан і соціальне благополуччя.
Міське управління освіти
Навчальний заклад
Вивчення та впровадження педагогічного досвіду
Атестація педагогічних працівників
Курсова перепідготовка
Вибір стратегій розвитку
Цільова комплексна програма та інноваційні технології
Планування
Нормативно
-
правова база
Школа педагогічної майстерності
Психолого
-
педагогічний семінар
Методичні тижні
Робота творчих груп
Педагогічні читання
Аналіз якісного складу працівни
-
ків та діагности
-
ка професій
-
ної майстер
-
ності
Підсумки діяльност
і за
навчальний рік
Координація планів на новий навчальний рік
Педрада
Предметні тижні
Нарада при директорові
Методична рада
Схема управління роботою педколективу над проблемою розвитку ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 14
ОСНОВНА МЕТА
Створення у школі комфортних
психологічних і фізіологічних умов.
Формування в
учнів цілісної
системи знань з
усіх предметів.
Виховання в учнів сумлінного
ставлення до результатів своєї праці.
ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ
Семестровий режим
П
’
ятиденний навчальний тиждень
Викладання предметів великими блоками –
модулями
Спарені скорочені уроки
Додаткові індивідуальні заняття
СИСТЕМНІ ЕФЕКТИ
•
усунення конкуренції між предметами
•
занурення в зміст предмета
•
пролонгована проблемна ситуація
•
усунення непродуктивних контактів
•
формування цілісної системи знань з предметів
•
фізіологічний і психологічний комфорт
•
розвиток суб
’
єктності учнів
•
доступність повноцінних домашніх завдань
•
заохочення і мотивація до досягнення чіткої мети
Цільова комплексна програма “Крок за кроком до здоров
’
я”
1.
Конституція
України
(ст
.
21
,
23
,
27
,
28
,
49
,
50
,
51
,
52
,
53
,
66
,
68
)
.
2.
Закон
України
“Про
освіту”
від
23
.
03
.
1996
р
.
№
100
/
96
-
ВР
.
3.
Закон
“Про
позашкільну
освіту”
.
4.
Закон
України
“Про
загальну
середню
освіту”
від
13
.
05
.
1996
р
.
№
651
-
ХІУ
.
5.
Закон
“Про
охорону
дитинства”
від
26
.
04
.
2001
р
.
№
2402
-
ІІІ
.
6.
Закон
“Про
забезпечення
санітарного
та
епідемічного
благополуччя
населення”,
прийнятий
Верховною
Радою
України
24
.
01
.
94
7.
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
“Про
затвердження
комплексного
плану
заходів
щодо
розвитку
загальної
середньої
освіти
в
1999
-
2012
рр
.
”
від
11
.
03
.
1999
№
348
.
8.
Державна
міжгалузева
програма
“Школяр”
.
9.
Державна
національна
програма
“Освіта
.
(Україна
ХХІ
ст
..
”)
.
10.
Національна
програма
“Діти
України”(указ
Президента
від
18
.
01
.
96
р
.
11.
№
36
/
96
)
.
12.
Указ
Президента
України
від
27
квітня
1997
р
.
“Про
заходи
щодо
розвитку
духовності,
захисту
моралі
та
формування
здорового
способу
життя
людини
.
Нормативно
-
правова база програми:
вирішення питань фізичного вдосконалення та зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного розв’язання педагогічних, медичних та соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей дитини в різні вікові періоди, утримати позитивну тенденцію до покращення здоров'я дітей, узагальнити та поширити досвід педколективу, накопичений в ході реалізації програми, націлений на втілення здорового способу життя.
Мета:
-
визначення стану здоров
’
я дітей та механізмів їх пристосування до навчального процесу, включаючи
лікувально
-
профілактичну роботу;
-
здійснення валеологічної освіти учасників навчально
-
виховного процесу;
-
створення позитивного соціально
-
психологічного мікроклімату в школі та класах;
-
створення сприятливих умов для задоволення різноманітних інтересів дітей та підлітків;
-
поповнення матеріально
-
технічної бази;
-
організація збалансованого харчування.
Завдання:
•
медсестра
(у
посадові
обов’язки
якої
входить
експертна
оцінка
психофізіологічного
стану
дитини
:
тестування,
визначення
психоемоційного
стану,
дослідження
захворюваності,
визначення
динаміки
росту,
типу
тілобудови
;
комплектування
груп
ЛФК)
;
•
інструктор
ЛФК
(
проведення
занять
лікувальної
фізкультури
з
дітьми,
які
мають
порушення
постави
та
зору)
;
•
лікар
(просвітницько
-
профілактична
робота,
організація
поглиблених
медичних
оглядів,
підбір
вправ
для
занять
дітей
з
порушеннями
зору
та
постави)
;
•
педагог
-
організатор
валеологічного
напрямку
(організація
спортивно
-
масових
заходів,
контроль
за
роботою
із
“Щоденником
зміцнення
здоров
’
я”,
впровадження
у
навчально
-
виховний
процес
валеологічної
освіти,
проведення
тренінгів)
.
Додаткові ставки:
Концепція взаємозв’язку фізичного розвитку і здоров’я дитини з інтелектуальною та соціальною активністю, формуванням її особистості та індивідуальності
І.
Стан здоров
’
я учнів у школі. ІІ. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії К
онцепції.
ІІІ.
Суб’єкти спільної діяльності. І
V
.
Мета, стратегії та завдання Концепції.
V
. Зміст, форми і методи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у школярів.
V
І.
Управління та функції навчально
-
виховної
діяльності. V
ІІ.
Система підготовки кадрів. V
ІІІ.
Шляхи, умови та очікувані результати реалізації
Концепції.
Цільова комплексна програма “Крок за кроком до здоров’я ”
ПІДСИСТЕМИ
ПСИХОЛОГО
-
ПЕДАГОГІЧНА
ВАЛЕОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ У РУСІ
ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПСИХОФІЗІОЛО
-
ГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ
БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ, СЕМІНАРИ,
ЛЕКЦІЇ,
КРУГЛІ
СТОЛИ
МЕДИЧНА
МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
ПРОСВІТНИЦЬКО
-
ПРОФІЛАКТИЧНА
РОБОТА
РОБОТА КАБІНЕТУ ЛФК
ДІАГНОСТИЧНА ТА
АНАЛІТИЧНА
РОБОТА
СПОРТИВНА
СПОРТИВНО
-
МАСОВА РОБОТА: ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ СВЯТ, ІГОР, ЗМАГАНЬ
ВЕДЕННЯ “ЩОДЕННИКА ЗДОРОВ’Я”, “ПАСПОРТА
ЗДОРОВ’Я”
ТУРИСТИЧНО
-
ЕКОЛОГІЧНА РОБОТА
Методичне забезпечення програми
Здоров
’
я людини залежить від:
* спадковості на 17
-
20 %;
* охорони здоров
’
я на 8
-
9 %;
* способу життя на 51 %.
Посібник О.Д. Дубогай “Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів”
Посібник О.М. Ващенко “Фізкультурно
-
оздоровчі заходи у режимі навчального дня молодшого школяра”
Посібник С.О. Свириденко “Навчаємо бути здоровими: позакласна робота 5
-
9 кл.”
Складові методики:
-
методичні аспекти особистісно
-
орієнтованого підходу у фізичному вихованні дітей;
-
методика вивчення психофізіологічних можливостей та рухового розвитку молодших школярів;
-
організація і методика освітньо
-
виховної роботи;
-
методика пізнавальної і рухової діяльності у процесі навчання;
-
організація і методика проведення “годин здоров
’
я “;
-
організація і методика проведення фізкультхвилинок.
наукові керівники
вища школа
адміністрація
школи сприяння здоров’ю
медичні центри
творча група “Здоров’я
центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
науково
-
методична рада
методоб’єднання
учителі -
новатори
НПУ ім..М.П.Драгоманова
Відділ молоді та туризму
Прилуцької міської ради
КМПУ ім.Б.Д.Грінченка
Інститут проблем
виховання АПН України
Дніпропетровський і Чернігівський інститути післядипломної
педагогічної освіти
Управл
і
ння освіти і науки Прилуцької міської ради, сектор по фізичній культурі та спорту Прилуцької міської ради
міський громадський
благодійний фонд
“Здоров’я”
культурно
-
просвітницька
спілка поляків
міста Прилуки
комбінат
шкільного
харчування
“Шкільний”
Засоби масової інформації
Співпраця з науковцями:
Дубогай О.Д.,
професором, доктором педагогічних наук,
Свириденко С.О.,
кандидатом педагогічних наук, зав.лабораторією інституту проблем виховання при АПН,
Ващенко О.М
., кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо
-
математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка Горяною Л.Г., –
кандидатом
педагогічних
наук,
доцентом, президентом
Міжнародної Академії культури
безпеки, екології
та здоров
’
я
Кравченко Т.В.,
-
доктором педагогічних наук, завідуючою лабораторією сімейного виховання інституту проблем виховання Національної Академії
Наук України
Індекс
фізичного розвитку учнів
Відображає не лише гармонійність розвитку дитини, а й її психомоторні особливості (темперамент), характеризує рухові можливості організму, його адаптацію до розумових і фізичних навантажень.
0
10
20
30
40
50
60
Індекс
фізичного
розвитку
1
-
А класу
(
вересень
-
січень
-
травень
) -
дає
можливість
визначти
, рухову
активність
, працездатність
, темперамент дітей
. Класовод
Мірошниченко
Світлана
Андріївна
2012
-
2013 н.р
.
ВЕРЕСЕНЬ
C
ІЧЕНЬ
ТРАВЕНЬ
РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
(ТЕСТУВАННЯ
УЧНІВ)
Стрибок у довжину з місця
–
відображає розвиток швидкісно
-
силових якостей, вибухову силу м
’
язів ніг та швидкість реагування;
Кількість кидків та ловлі м
’
яча
–
характеризує спритність та координацію рухів під час дитячих ігор та здатність дитини до навчання навичкам письма, праці, малювання, розвиток дрібних м
’
язових груп руки;
Піднімання тулубу в сід з положення лежачи
на спині
–
відображає готовність м
’
язів спини та живота до тривалих статичних навантажень під час сидіння за партою на уроках та вдома;
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи
–
характеризують силу м
’
язів рук і плечового поясу, яка необхідна під час перенесення вантажу (портфеля) і для самозахисту;
Стрибки зі скакалкою до втоми
–
характеризують не лише стрибкові можливості дитини але і швидкість її рухової реакції, можливість виконувати комбіновані дії з іншими предметами, визначають рухову спритність дитини, дозволяють розвинути загальну функціональну витривалість і покращують каліграфію письма. Тренують ресорну функцію хребта, адаптують його до різних стрибкових навантажень.
За результатами тестувань визначається рівень фізичної підготовленості дітей до школи та відповідність даних показників віку дитини
Тестування учнів за методикою доктора педагогічних наук О.Д Дубогай
В щоденниках здоров'я В індивідуальні форм
і
( рекомендації та
поради батькам )
Результати тестувань доводяться до відома батьків
Індивідуальний рівень фізичної підготовленості до навчання у школі
Вік
Оцінка за тест
Тести
-
вправи
Сума балів
Рівень фізичної підготовленості
Стри
бок
м
яч
П
рес
Від
-
ня
Скак
-
ка
6р.
1
90
11
6
0
2
0
-
5
Низький
2
95
13
8
2
6
6
-
10
Нижче сер.
3
105
15
10
3
10
11
-
15
Середній
4
115
17
12
4
14
16
-
20
Вище сер.
5
120
18
14
5
18
21
-
25
Високий 7р.
6
125
19
16
6
22
26
-
30
Низький
7
130
20
18
7
24
31
-
3
5
Нижче сер.
8
135
21
20
8
28
36
-
40
Середній
9
140
22
22
9
32
41
-
45
Вище сер.
10
145
23
24
10
36
46
-
50
Високий 8р.
11
148
24
26
11
40
51
-
55
Низький
12
150
25
28
12
45
56
-
60
Нижче сер.
13
152
26
30
13
50
61
-
65
Середній
14
154
27
32
14
55
66
-
70
Вище сер.
15
156
28
34
15
60
71
-
75
Високий 9р.
16
158
28
36
16
65
76
-
80
Низький
17
160
29
38
17
70
81
-
85
Нижче сер.
18
162
29
40
18
75
86
-
90
Середній
19
164
30
42
19
80
91
-
95
Вище сер.
20
166
30
44
20
85
96
-
100
Високий зміцнення здоров`я
учня (учениці)____
3
-
Б кл
______
С/Ш №___
14
_
________________
медична група____
І
__________
викладач
:____
Марченко Т.В
Колеснік Вікторії
Всього
хворих
; 304
Всього
хворих
; 217
Всього
хворих
; 204
Всього
здорових
; 137
Всього
здорових
; 223
Всього
здорових
; 236
0
50
100
150
200
250
300
350
2007
2011
2013
Порівняльна діагностика медичних оглядів 2007 -
201
3
н.р
РЕЗУЛЬТАТИ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ Всього хворих
РЕЗУЛЬТАТИ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ Всього здорових
План роботи вересень 201
3
–
201
4
н. р.
Дата
Заходи
Відповідальні
0 2
-
06.09.13
1. Контроль за дотриманням санітарно –
гігієнічних норм в класах.
2. Контроль за харчуванням учнів.
3. Поглиблений медогляд учнів школи. 4. Обробка результатів поглибленого медогляду.
5. Тестування учнів 1 –
4 класів.
6. Обробка результатів тестувань.
7. Комплектування груп ЛФК. 8. Проведення малих олімпійських ігор. Гуріненко Л.Г.
Ільєнко М.І.
Кл. керівники
09
-
13.09.13
1. Контроль за дотриманням санітарно –
гігієнічних норм в класах.
2. Контроль за харчуванням учнів.
3. Підготовка до відкриття «Малих олімпійських ігор».
4. Тестування учнів 1 –
4 класів.
5. Організація роботи кабінету ЛФК.
6. Проведення місячника «Увага, діти на дорозі»
Гуріненко Л.Г.
Ільєнко М.І.
Бойко В.І.
Щеголева І.П
16 -
20.09.13
1. Контроль за дотриманням санітарно –
гігієнічних норм в класах.
2. Контроль за харчуванням учнів.
3. Тестування учнів 1 –
4 класів.
4. Бесіди лікаря на тему:
-
«Особиста гігієна»,
-
«Режим дня», -
«Правил пожежної безпеки», -
«Дотримання правил дорожнього руху», «Користування електроприладами».
5. Обробка результатів тестувань.
6. Поглиблений медогляд учнів школи.
Гуріненко Л.Г.
Ільєнко М.І.
Бойко В.І.
Щеголева І.П
23
-
27.09.13
1. Контроль за дотриманням санітарно –
гігієнічних норм в класах.
2. Контроль за харчуванням учнів.
3. Підготовка до поглибленого медичного огляду
4. Тестування учнів 1 –
4 класів.
5. Обробка результатів тестувань.
6. Підготовка до проведення « Малих олімпійських ігор ».
Гуріненко Л.Г.
Ільєнко М.І.
Бойко В.І.
Бондаренко Н.М.
Щеголева І.П
30 -
04.10.13
1. Контроль за дотриманням санітарно –
гігієнічних норм в класах.
2. Контроль за харчуванням учнів.
Гуріненко Л.Г.
Ільєнко М.І.
Дурас Д.В
Щеголева І.П
Хірургіч
-
на патологі
я
Сколіоз
Уточнення діагнозу шляхом само звернення до лікаря. Отримання рекомендацій.
Заняття в кабінеті ЛФК. Протягом року (згідно плану).
Самостійні заняття вдома.
Курс масажу на базі дитячої поліклініки та водолікарні.
Перевірка ефективності занять під час м/о у вересні 2012 року
Сколіотич
на постава
Уточнення діагнозу шляхом само звернення до лікаря. Отримання рекомендацій.
Заняття в кабінеті ЛФК. Протягом року (згідно плану).
Самостійні заняття вдома.
Курс масажу на базі дитячої поліклініки та водолікарні.
Перевірка ефективності занять під час м/о у вересні 2012 року
Сутула спина
Уточнення діагнозу шляхом само звернення до лікаря. Отримання рекомендацій.
Заняття в кабінеті ЛФК. Протягом року (згідно плану).
Самостійні заняття вдома.
Курс масажу на базі дитячої поліклініки та водолікарні.
Перевірка ефективності занять під час м/о у вересні 2012 року
Ендокри
-
нна патологі
я Дифузний зоб
Уточнення діагнозу шляхом УЗО (листопад
-
грудень).
Отримання рекомендацій лікаря, призначення лікування.
Контроль за виконанням призначень лікаря.
Виконання призначень лікаря.
Перевірка ефективності лікування шляхом самозвернення до лікаря через призначений термін.
Ожиріння
Отримання рекомендацій лікаря.(рекомендовані вправи та дієтичне харчування)
Заняття в кабінеті ЛФК. Протягом року (згідно плану).
Самостійні заняття вдома.
Перевірка ефективності занять під час м/о у вересні 2012 року
ЗФР
Отримання рекомендацій лікаря.
Заняття в кабінеті ЛФК. Протягом року (згідно плану).
Самостійні заняття вдома. Та в спортивних секціях.
Перевірка ефективності занять під час м/о у вересні 2012 року
Порушен
-
ня зору
Уточнення діагнозу шляхом само звернення до лікаря. Отримання рекомендацій.
Заняття в кабінеті ЛФК. Протягом року (згідно плану).
Самостійні заняття вдома.
Перевірка ефективності занять під час м/о у вересні 2012 року та шляхом само звернення до лікаря.
Заходи за п
рограмою реабілітації 2013
-
2014 н.р.
Робота кабінету ЛФК
Жовтень
6
-
А
5 -
Б
1 -
Б
11 –
А
Понеділок
С.
п
10 20 –
11 00
12 00 –
12 40
_____
13 10 –
14 00
Зір
11 00 –
11 10
12 40 –
12 50
______
14 00 –
14 10
Вівторок
С.
п.
14 30 –
15 10
12 00 –
12 40
13 00 –
13 30
13 40 –
14 30
Зір
15 10 –
15 20
11 50 –
12 00
13 30 –
13 40
14 30 –
14 40
Середа
С.
п
12 00 –
12 40
10 20 –
11 00
13 00 –
13 30
13 40 –
14 30
Зір
11 50 –
12 00
11 00 –
11 10
13 30 –
13 40
14 30 –
14 40
Четвер
С.
п
12 00 –
12 40
10 20 –
11 00
13 00 –
13 30
14 30 –
15 20
Зір
11 50 –
12 00
11 00 –
11 10
13 30 –
13 40
15 20 –
15 30
П’ятниця
С.
п
____
10 20 –
11 00
13 00 –
13 30
13 40 –
14 30
Зір
____
11 00 –
11 10
13 30 –
13 40
14 30 –
14 40
Гра
фік роботи кабінету ЛФК
Організація рухового режиму молодшого школяра
Гімнастика до занять.
Організація уроків з методикою навчання у русі ( пізнавально
-
рухове навчання, фізкультхвилинки, фізкультпаузи).
Рухлива перерва.
Години здоров
’
я ( ГПД ).
Організація рухового режиму молодшого школяра
Тестування
-
змагання ( визначення рівня фізичного розвитку).
Малі олімпійські ігри.
Свята руху.
Еколого
-
туристичні походи.
Серед найяскравіших шкільних свят є:
Ігри чемпіонів 2013 року
Змагання чемпіонів
Змагання чемпіонів
Змагання чемпіонів
Малі олімпійські ігри
Свято руху 2013
Свято руху
Свято руху
Школа сприяння здоров
’
ю
СТРУКТУРА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗОШ І
-
ІІІ СТУПЕНІВ № 14
Виховна мета школи
: виховати суспільно
-
активну, творчу особистість, яка здатна примножувати суспільну культуру, зробити внесок в побудову правового демократичного суспільства
Центр виховної роботи
Соціально
-
психологічна служба
Творча група за програмою “Крок за кроком до здоров’я”
Батьки
Учнівський колектив, об’єднаний в Республіку Дитячих Мрій (1
-
11 кл.)
МО класних керівників
Шкільна бібліотека
Екоклуб “Гармонія”, шкільні гуртки за інтересами
Міністерський корпус республіки ДІМ
Дитяча організа
-
ція “Лідер” (5
-
8 кл.)
Дитяче об’єднан
-
ня “Школяда” (1
-
4 кл.)
Громадськість
Просвітницька робота серед батьків та учнів
П р о е к т
Розроблений Міністерством збереження
та зміцнення здоров
’
я учнівської Республіки Дитячих Мрій ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 14
17500, м.Прилуки, Чернігівська область,
вул. Садова, 106
формування здорового способу життя шляхом підвищення рівня обізнаності учнівської молоді, посилення інформаційно
-
просвітницької та освітньо
-
профілактичної роботи у школі;
формування інформаційного простору для дітей різних вікових категорій;
залучення школярів до пошуку, аналізу і поширення інформації щодо проблем здоров’я та шляхів їх подолання.
МЕТА ПРОЕКТУ
1 Розробка інформаційно
-
освітніх матеріалів для роботи над проектами
.
2.
Робота консультативного пункту Проектної ради.
3.
Навчання лідерів цільових творчих груп.
4.
Індивідуальні бесіди з представниками творчих цільових груп.
5.
Напрацювання інформаційних матеріалів з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі учнями, які вивчили, усвідомили і змогли довести до ровесників проблему необхідності ведення здорового способу життя.
6.
Творчий захист складових проекту "Я і моє здоров’я".
7.
Ознайомлення учнів школи, педколектив, батьківську громадськість та громадськість міста через ЗМІ з матеріалами, зібраними учнями в ході роботи.
ПРОЕКТ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
1
.
Даний
проект
органічно
пов’язаний
із
шкільною
цільовою
програмою
"Крок
за
кроком
до
здоров’я",
яка
діє
у
школі
з
2003
року
і
спрямована
на
збереження
і
поліпшення
здоров’я
школярів,
осмислення
цінності
життя,
здоров’я
та
виховання
в
учнів
зацікавленості
у
власному
здоров’ї,
утвердження
здорового
способу
життя,
як
основи
збереження
здоров’я
та
профілактики
захворювань
.
2
.
Лідери
творчих
цільових
груп
-
майбутні
волонтери
у
справі
пропаганди
здорового
способу
життя
.
3
.
Діти,
по
мірі
підростання
і
переходу
в
іншу
вікову
категорію,
матимуть
можливість
ознайомитись
із
"спадщиною"
своїх
ровесників
.
Інше
покоління,
отримавши
інформацію
"з
перших
вуст",
матиме
можливість
доповнити
її
своїми
доробками
.
ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТУ
РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ
Робота над проектами
Наукові керівники: Свириденко С.О.
,
Ващенко О.М.
Проектна рада
ПРИПУТНЕНКО ЮЛЯ ПРАЦЮЄ НАД НАУКОВОЮ РОБОТОЮ “ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗДОРОВ
’
Я ДІТЕЙ. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ
’
Я.”
Керівник: Кривошей Л.Ф., учитель географії
, учитель вищої категорії
Дитячий екологічний клуб “Гармонія” –
це добровільна громадська дитяча організація, що здійснює свою діяльність на демократичних засадах у відповідності до Конституції, Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, чинного законодавства України та на основі Статуту. Мета діяльності клубу
: участь молодіжної та дитячої громадськості у справі поліпшення екологічної ситуації в м. Прилуки і районі; екологічна просвіта; виховання та інформування широких верств населення через ЗМІ про стан екології в районі. ДИТЯЧИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ
КЛУБ "ГАРМОНІЯ" Участь у природоохоронних акціях
Девіз клубу:
“Неси добро у світ природи”
Акція
“Прибери планету”
Акція
“Зелений паросток майбутнього”
-
прибирання побутового сміття;
-
висадка дерев, кущів та квітів у парках,
-
просвітницька робота;
скверах біля школи, на пришкільній
-
проведення моніторингу ділянці
несанкціонованих сміттєзвалищ
Акція
“Наша допомога птахам”
-
виготовлення та розвішування годівниць і шпаківень;
-
конкурси, вікторини
Акція “Збережи ялинку”
Акція “До чистих джерел”
-
просвітницька діяльність з метою -
рейди з розчистки та впорядкування
збереження хвойних дерев;
території навколо джерел
-
конкурс букетів “Замість ялинки –
зимовий букет”
Акція “Первоцвіт”
-
виготовлення та розповсюдження листівок на захист первоцвітів
Акція
"Посади дерево"
Акція «Допоможи птахам»
Екологічний фестиваль
Цільова
творча
програма
виховання
особистості
«
ОСОБИСТІСНЕ
ЗРОСТАННЯ
»
Актуальність проблеми
Наш час –
час змін і нововведень, проблематичний складний. Такий, що вимагає компетентних, розумних, ділових, творчих та яскравих особистостей. Випускники школи мають стати активними громадянами з відповідною системою цінностей. Нові проблемно
-
кризові ситуації потребують уміння успішно адаптуватися до життя в сучасному суспільстві. Тому роль своєї школи бачимо в переході до таких інноваційних підходів, що забезпечують повну реалізацію здібностей дитини, сприяють її всебічному розвитку, формування здатності до самовдосконалення та створення власного «Я». Прагнемо до ідеалу сучасного навчання –
особистості вільної, цілісної, діяльної, з гнучким розумом, швидкою реакцією на все нове, з повноцінними розвинутими потребами дальшого пізнання та самостійної дії, добре орієнтованими навичками і творчими здібностями.
Мета програми
Мета програми: забезпечити творчий розвиток особистості школяра шляхом формування в учнів інтересу до знань, свідомого ставлення до навчання, саморозвитку, самовиховання й самореалізації в освітньому соціально
-
культурному середовищі та створення умов для особистісного зростання і творчої реалізації кожного учня та психолого
-
педагогічне стимулювання процесу особистісного зростання
школярів.
Особистісне
зростання
складові особистісного зростання
Кла
с
ЗДОРОВ
'Я
СОЦІАЛЬНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ
(родина
-
клас
-
школи)
ДІЯЛЬНІСТЬ (трудова, екологічна, навчальна, милосердя)
3
-
4
«Азбука здоров
'я
»
«Традиції моєї родини»
«Традиції мого
народу»
«Друг пізнається в біді»
«Люби і дбай про рідний
край»
5
-
6
«Бережи здоров
'я —
бережи себе
»
«Мати —
берегиня роду»
«Дружбою дорожити
умій»
«Милосердя очима дітей»
«Дбаємо про навколишнє середовище»
7
-
8
«Твоє здоров
'я в
твоїх руках»
«Традиції твоєї родини»
«Конфлікти та вихід з
них»
«Молодь допомагає»
«Правова обізнаність»
«Толерантність як Європейська цінність»
9
-
11
«Здорова людина
—
успішна
людина»
«Мода на здоров
'я
»
«Міжособистісні
стосунки в колективі»
«Гендерна культура»
«Якщо не ти, то хто?»
«Моя майбутня професія»
«Інтернет як джерело натхнення»
Якість знань учнів
4
3
,70%
42,50%
48,30%
52,80%
50,60%
55,40%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
20
07
-
2008
20
08
-
2009
2
009
-
2010
2010
-
2011
2011
-
2012
2012
-
2013
якість знань учнів
Адреса школи
:
17501, вул.Садова,106
м.Прилуки
Чернігівська
область
Контактні
телефони
:
(04637) 3
-
41
-
49, (04637) 3
-
31
-
79
Сайт школи:
Електронна адреса:
secretar@school14.
mail.ru
http://kroschool14.ucoz.ua
Презентацію підготувала директор Прилуцької ЗОШ І
-
ІІІ ст. №14 Ященко Людмила Володимирівна
Автор
Ge-Force
Документ
Категория
Образование
Просмотров
153
Размер файла
36 758 Кб
Теги
123
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа