close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Цікаві логічні задачі з математики 4 клас

код для вставкиСкачать
Цікаві логічні задачі з математики 4 клас
ЦIКАВІ ЛОГIЧНІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ
ДЛЯ УЧНIВ 1 - 4 КЛАСIВ
ПАМ`ЯТКА ДО РОЗВ`ЯЗАННЯ ЦIКАВИХ ЗАВДАНЬ :
1.
2.
3.
4.
Прочитайте вдумливо завдання.
Не соромтесь перечитати або прослухати повторно.
Не поспiшайте подивитись у вiдповiдь.
Намагайтесь зробити самостiйно, i ви одержите велике задоволення.
1) Сума цифр двоцифрового числа дорiвнює найбiльшому одноцифровому, а число десяткiв
– на 1 менше вiд цiєї суми.
( 89 )
2) Над пiд`їздом будинку висить таблиця – покажчик квартир – з числами 33 - 48. Чи є в
цьому пiд`їздi квартири 30, 39, 41, 51 ?
( 30, 51, немає )
3) Сестра старша вiд брата на 5 рокiв. На скiльки вона буде старша через 6 рокiв?
( на 5 рокiв )
4) Десятилiтровий бiдон наповнений водою. Як з нього за допомогою семилiтрового i
трилiтрового бiдонiв вiдлити 5л води?
5) Татовi, матерi i сину разом 75 рокiв. Татовi i сину – 42 роки, матерi i сину – 40. Скiльки
рокiв кожному окремо ? ( татовi - 35, матерi - 33, сину - 7 )
6) За якою ознакою складено рядки слiв :
а) ранок, день, нiч ( доба )
б) весна, лiто, осiнь, зима ( пори року )
в) вересень, жовтень, листопад ( осiнь )
г) доба, тиждень, мiсяць, квартал ( мiри часу )
7) Мама з сином їхали в електричцi. Мама запитала в сина: в якому по порядку вагонi ми
їдемо? Син вiдповiв : "В шостому, якщо лiчити з голови, або у третьому, якщо лiчити з
хвоста." Скiльки було вагонiв в електричцi ?
(8)
8) Є двi групи чисел : 11, 21, 35, 47, 14 та 11, 12, 53, 43, 18.
Назви всi рiзнi числа, якi входять до цих груп.
( 21, 35, 47, 14, 12, 53, 43, 18 )
9) Володя назвав усi числа другого десятка, а Михась – усi двоцифровi числа, кожне з яких
записується двома однаковими цифрами. Якi числа назвав Володя, а якi Михась ?
( Володя - вiд 11 до 20, Михась - 11, 22,..., 99 )
10) Запиши два таких одноцифрових числа, щоб їх суми i рiзницi закiнчувались тiєю самою
цифрою. Скiльки пар таких чисел можна скласти ?
( 5+5, 6+5, 7+5, 8+5, 9+5 )
11) На двох деревах сидiли галки. З першого дерева двi галки полетiли зовсiм, а з другого
перелетiло на перше 5 галок. Пiсля цього на кожному деревi стало по 8 галок. Скiльки галок
було на кожному деревi спочатку ?
( 5 та 13 )
12) Богдан, Максим i Руслан – брати. Богдан не старший вiд Максима, а Руслан – не
молодший, нiж Максим. Хто з них найстарший ?
( Руслан, Максим, Богдан )
13) У кошику 6 яблук. Треба роздати яблука 6 дiвчаткам, по одному кожнiй
але так, щоб одне яблуко залишилось у кошику. Як це зробити ?
( Однiй дiвчинi вiддати з кошиком )
14) Якi 4 однакових числа треба додати, щоб одержати 16 ?
(4)
15) Як вишикувати загiн з 40 бiйцiв у 4 ряди так, щоб у кожному було по 11
( квадратом )
16) Сума двох чисел дорiвнює 77. Коли до меншого числа приписати справа 0 то числа
будуть рiвними. Якi це числа ?
( 70 та 7 )
17) У змаганнях з шахiв беруть участь 4 шахiсти. Кожен з них грає по 1 разу з рештою
гравцiв. Скiльки всього буде зiграно партiй ?
( 6 партiй )
18) Парне чи непарне число ми дiстанемо :
а) Якщо додамо два парнi числа ? ( парне )
б) Якщо додамо три парнi числа ? ( парне )
в) Якщо додамо два непарнi числа ? ( парне )
г) Якщо додамо три непарнi числа ? ( не парне )
д) Якщо вiд парного числа вiднiмемо парне ? ( парне )
е) Якщо непарне число помножимо на 2 ? ( парне )
19) Чи можна 30 горiхiв розкласти на 5 купок так, щоб у кожнiй з купок була непарна
кiлькiсть горiхiв ?
( не можна )
20) Довжина однiєї сторони шкiльного саду 32 метри. Цю сторону загородили парканом з
дощок. Причому кожнi 4м закопували стовп. Скiльки всього стовпiв закопали ?
(9)
21) Як, використовуючи знаки дiй, можна записати число 10 чотирма трiй ками ? П`ятьма трiйками ?
( (3:3)+3*3=10, (3:3)+3+3+3=10 )
22) Чи можна число 9 зобразити у виглядi двох доданкiв так, щоб один з них був удвiчi
бiльший за другий ?
( можна, 6+3 )
23) Є 5 квадратiв зi сторонами по 4см. З усiх квадратiв склеїли прямокутник. Ширина мiсця
склеювання становить 1см. Яка довжина прямокутника?
( 16см )
24) Цiна книжки 31 гривня. Книжка дорожча за обкладинку на 11 гривень. Визнач цiну
книжки.
( 31 гривня )
25) Iшов з риболовлi Вовк, зустрiв Лисицю i питає :
– Кума, де ти була ?
– карасiв у ставку ловила.
– Чи багато взяла ?
– До десятка трьох не добрала.
– А в мене два десятки та ще вiсiм.
У скiльки разiв Вовк пiймав бiльше карасiв, нiж Лисиця ?
( у 4 рази )
26) Катя i Оксана живуть в одному будинку. Катя на 5 поверсi, Оксана – на третьому.
Повернувшись зi щколи додому, Катя проходить 60 схiдцiв. Скiльки проходить схiдцiв
Оксана ?
( 36 )
27) Два хлопчики разом йшли до школи й по дорозi знайшли 10 копiйок. Скiльки грошей
знайдуть 4 хлопчики ?
( 10 коп )
28) Записати всi одноцифровi та двоцифровi числа, якi можна розкласти на 2 однаковi
множники.
( 2, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 )
29) Скiльки можна накреслити рiзних квадратiв з периметром 24см ? Скiльки iснує
прямокутникiв з периметром 16см ?
( 1, багато )
30) Скiльки пальцiв на двох руках ? А на 10 руках ?
( 10, 50 )
31) Брат на запитання, скiльки йому рокiв, вiдповiв : "Менi разом з сестрою 19 рокiв, а 5
рокiв тому я був удвiчi старший вiд неї." Скiльки рокiв йому тепер ?
( 11 рокiв )
32) Помiркуй :
а) Коли сума двох чисел дорiвнює першому числу ? (один з доданкiв 0 )
б) Якi числа перемножили, якщо у вiдповiдi одержали 7 ? ( 7 та 1 )
в) Яке число подiлили на 7, якщо у вiдповiдi вийшов 0 ? ( 0, 7 )
г) Яке число подiлили на 7, якщо у вiдповiдi одержали 1 ?
33) Що бiльше : сума чи добуток чисел 0, 1, 2, 3, 4 ?
( сума )
34) У числi 37 закреслити цифру 7. Якi дiї треба виконати, щоб дiстати той самий результат ?
( додати 7 )
35) Андрiйко записав на дошцi такi рiвняння :
Х * 4 = 36 (14 + Х) - 7 = 7Х + 25 = 40 - 5 54 : Х = 9
Потiм вiн сказав : "У цих рiвняннях Х позначає число, яке я задумав.
Вiдгадайте, якi числа я задумав ?"
( 9, 0, 10, 6 )
36) О третiй годинi стiнний годинник вiдбиває три удари за 6 секунд.
За скiльки секунд цей годинник вiдiб`є 6 ударiв о 6 годинi ?
( 12 секунд)
37) Хлопчики збирали в лiсi гриби. Найбiльше зiбрав Роман. Про кiлькiсть грибiв вiн сказав
так :"Якщо це число зменшити у 6 разiв i одержаний результат зменшити на 6, то дiстанемо
6".Скiльки грибiв зiбрав Роман ?
( 72 гриби )
38) Маємо числа 1, 2, 3, 4, 5. Поставити мiж ними знаки дiї i дужки так, щоб в результатi
обчислень одержати 2. Числа не переставляти.
( (1+2+3+4):5=2 )
39) Записати такi двоцифровi числа, зменшуючи якi в 2 рази, дiстанемо теж двоцифровi
числа, записанi однаковими цифрами.
( 22, 44, 66, 88 )
40) Лiкар приписав хворому вiтамiни – по 2 таблетки 2 рази в день. У коробцi 60 таблеток.
На скiльки днiв вистачить вiтамiнiв ?
( на 15 днiв )
41) На двох столах було 27 тарiлок. Коли з одного взяли 3 тарiлки, то в обох стало порiвну.
Скiльки тарiлок було на столах спочатку ?
( 15 та 12 )
42) Я хотiв купити кавун на 3кг, а купив на 5кг, тому i заплатив на 80 копiйок бiльше.
Скiльки коштував кавун ?
( 2 гривнi )
43) До 7 дописати праворуч одну таку цифру, щоб вийшло число, яке дiлилося б на 6.
( 72, 78 )
44) Коли у Києвi полудник, у Петропавловську-на-Камчатцi 9 година вечора. Котра година
буде в Києвi, коли в Петропавловську-на-Камчатцi 18 год ?
( 8 година ранку )
45) Опiвночi йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через двi доби ?
( не можна )
46) Яка з календарних пiр року - весна, лiто, осiнь, зима - найкоротша?
Чи завжди вона найкоротша ?
( зима )
47) У коробцi лежало 10 олiвцiв. Кольорових – у 9 разiв бiльше, нiж простих. Скiльки
простих i скiльки кольорових олiвцiв було в коробцi ?
( 1 простий i 9 кольорових )
48) Скiльки рiзних слiв потрiбно, щоб назвати будь-яке число з чисел вiд одиницi до 1000 ?
49) Скiльки рiзних трицифрових чисел можна записати за допомогою цифр 3, 7
( 333, 337, 373, 377, 733, 737, 773, 777 )
50) З множини метр, кiлометр, кiлограм, дециметр, сантиметр, мiлiметр вилучити зайве.
Якою спiльною ознакою можна об`єднати слова, що залишились ?
( кiлограм, мiри довжини )
51) Запиши 100 п`ятьма одиницями.
( 111 - 11 = 100 )
52) У прикладi 48 : 8 + 4 * 2 постав дужки так, щоб пiсля обчислення вийшло :
а) 8
б) 3
( 48:(8+4)*2=8 48:(8+4*2)=3 )
53) Якi числа можна записати, якщо тричi використати цифру 2, знаки дiй i дужки ?
( 2-2*2=0, (2+2)*2=8, 2:2+2=3, 2*2-2=2 )
54) У трьох пакетах було порiвну горiхiв. Коли з кожного пакета взяли по 6 горiхiв, то в них
стало стiльки горiхiв, скiльки було ранiше у двох пакетах. Скiльки горiхiв було в кожному
пакетi спочатку ?
( по 18 горiхiв )
55) Як можна швидко знайти суму чисел у другому i третьому рядках, користуючись сумою
першого рядка ?
8 + 7 + 6 = 21
28 + 27 + 26 = ( 20 + 20 + 20 = 60 додати 21 )
208 + 207 + 206 = ( 200 + 200 + 200 = 600 додати 21 )
56) С два пакети. Один вмiщує 300 грам цукрового пiску, а другий 650г.
Як за допомогою цих пакетiв вiдсипати 1кг цукру ?
( два рази по 650г i забрати 300г )
57) 10 телеграфних стовпiв розмiщено в один ряд. Вiдстань мiж двома сусiднiми стовпами
50м. Яка вiдстань мiж крайнiми стовпами ?
( 450м )
58) Як записати число 1000 трьома десятками ?
( 10*10*10*10 )
59) Батьковi 37 рокiв, а сину 12. Скiльки рокiв доньцi, якщо через 15 рокiв вiк доньки й сина
дорiвнюватиме вiку батька ?
( 10 рокiв )
60) Паперовий квадрат треба розiрвати одним розрiзом на 4 менших квадрати.
Як слiд скласти квадрат, щоб можна було це зробити ?
61) Три дiвчинки на запитання скiльки рокiв кожнiй, вiдповiли :
– Нам разом 25 рокiв.
– Я старша за Наталку на 1 рiк.
– Менi разом з Тетянкою 17 рокiв.
Скiльки рокiв кожнiй дiвчинцi ?
( старшiй 9р, Наташi 8р, Танi 8р )
62) На двох деревах сидiли синички. З одного дерева полетiла 1 синичка, потiм з другого на
нього перелетiло 3 синички. Пiсля цього на кожному деревi виявилось 5 синичок. Скiльки
синичок було на кожному деревi спочатку ?
( 3 та 8 )
63) Якi знаки дiй треба поставити мiж цифрами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, щоб дiстати 100 ?
( 0+1+2+3+4+5+6+7+8*9=100 )
64) Як можна записати число 8 п`ятьма п`ятiрками ?
( 5+(5+5+5):5=8 )
65) Як можна записати число 7 п`ятьма двiйками ?
( 2*2*2-(2:2)=7 )
66) Записати число 21 чотирма двiйками.
( 22-2:2+21 )
67) Запиши число 100, використовуючи 6 раз одну i ту саму цифру.
68) Розв`яжи перше рiвняння, а в двох наступних визнач невiдоме усно :
777 * Х = 111111777 * Х = 222222777 * Х = 333333
( 143, 286, 429 )
69) Галинка написала всi числа по порядку вiд 1 до 99. Скiльки раз вона написала цифру 7 ?
( 11 раз )
70) Двоє хлопчикiв грали в шахи 1год 20хв. Скiльки хвилин грав кожен iз суперникiв ?
( 1год 20хв )
71) Крiль важить 2кг та ще стiльки, скiльки важить його половина. Скiльки важить крiль ?
( 4кг, якщо 2кг його половина )
72) Трiйка коней пробiгла 12км. Скiльки кiлометрiв пробiг кожен кiнь ?
( 12км )
73) Iз 7 паличок склади три трикутники.
74) Iз 5 паличок склади два трикутники.
75) Число 27 запиши однаковими цифрами : трiйками, четвiрками, п`ятiрками
( 3*3*3=27, (4+4)*4-(4+4:4)=27, 5*5+(5+5):5=27 )
76) Тарасик написав число 89 i сказав Танi : "Не виконуючи нiяких записiв, зменш це число
на 21". Таня одразу це зробила. Як ?
( перевернули число )
77) Школярi посадили в один ряд 30 молодих дерев на вiдстанi 5м одне вiд одного. Яка
вiдстань мiж крайнiми деревами ?
( 145м )
78) Замiсть зiрочок постав потрiбнi знаки дiй :
8*4>9*38*4<9*38*4=9*3
( * * * + + + ) –80) На вулицi 4 будинки i в кожному по 4 вiкна, у кожному вiкнi – по 4 шибки. Скiльки
шибок у цих будинках ?
( 64 )
81) На яблунi 5 гiлок, на кожнiй по 5 гiлочок, а на кожнiй гiлочцi – по 5 яблук. Скiльки
всього яблук ?
( 625 )
82) Роздiли порiвну 3 апельсини мiж двома батьками i двома синами.
( по одному : дiд, батько, син )
83) У колесi 12 спиць. Скiльки промiжкiв мiж ними ?
( 12 )
84) На полицi стоїть 15 книжок. Якою по порядку буде дев`ята книжка, якщо рахувати
справа налiво ?
( 7 книжка )
86) На мiсцi пропускiв встав знаки, яких не вистачає :
(10... 4) : 2 = 7(12 - 2)... 3 = 3024... 2 * 3 = 36
54 : 6 + 48... 8 = 15 15... 40 : 5 = 7
( +, *, :, :, - )
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
292
Размер файла
64 Кб
Теги
Цікаві логічні задачі з математики 4 клас, класс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа