close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інтеграція – один із ефективних шляхів оновлення змісту і методів навчання в сучасній школі

код для вставкиСкачать
Інтеграція – один із ефективних шляхів оновлення змісту і методів навчання в сучасній школі
Доповідь
1 слайд - титулка
2 слайд
Така дісталась вже нам робота
Є в ній і радість, та є й турбота.
Є вічний пошук, безсонні ночі
Та гріють душу дитячі очі.
Н.П.Уткіна
3 слайд
Тому ми повинні:
“Усіма можливими засобами
потрібно пробуджувати в дітей
палке прагнення до знань”
Я.-А. Коменський
В Україні розпочинається реформа загальної середньої освіти. Починаючи з вересня
2018 року всі першокласники країни розпочнуть навчання за новим Державним
стандартом початкової загальної освіти.
4 слайд
«Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті.…
Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме
учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у
житті».
Лілія Гриневич
В рамках реформи «Нова українська школа» Міністерством освіти і науки України
проведено громадське обговорення проекту Державного стандарту початкової
освіти, який розроблено на теоретичному і світоглядному фундаменті класичної та
сучасної педагогіки України і світу, а також на основі аналізу впровадження
провідних українських та світових інноваційних практик в освіті.
Документом передбачено впровадження нового змісту освіти, який ґрунтується на
формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві,
визначено мету та принципи організації освітнього процесу у початковій школі,
загальну характеристику змісту навчання, що охоплює перелік освітніх галузей.
Стандарт містить державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів,
співвідношення між освітніми галузями і гранично допустимим навантаженням, що
подано в базовому навчальному плані
Навіщо він взагалі потрібен?
Державний стандарт початкової загальної освіти визначає, що саме мають знати й
уміти учні по закінченню певного циклу навчання, окреслює ідейні засади та
принципи навчально-виховного процесу, логіку його організації тощо.
Користуючись Стандартом, вчителі зможуть розробляти свої навчальні програми та
курси на основі інтеграції предметів.
Адже Стандарт визначає спільні очікувані результати, які учень має досягнути за
певний період. А шляхи досягнення цих результатів – тобто навчальні програми –
можуть бути різними.
На основі Стандарту, МОН має розробити і затвердити Типові навчальні плани і
Модельні навчальні програми предметів або курсів а також організувати
забезпечення загальноосвітніх начальних закладів навчально-методичними
комплектами. Але ми чекати не можемо та і не маємо права.
5 слайд
Що передбачає цей проект Стандарту?
Стандарт проголошує презумпцію талановитості дитини, рівний доступ до освіти і
відсутність будь-яких форм дискримінації.
Серед принципів цього стандарту:
– цінність дитинства – тобто відповідність вимог віковим особливостям дитини;
– радість пізнання та розвиток особистості – тобто плекання самостійності та
незалежного мислення замість “навченої безпорадності”;
– принципи здоров’я та безпеки – формування здорового способу життя та
створення безпечних умов для фізичного та психоемоційного розвитку дітей.
Це особливо важливо для дітей молодшого шкільного віку – вони мають навчатися в
атмосфері взаємної довіри та поваги, без цькувань та насильства.
У Стандарті вказано, що між 2 і 3-ою академічними годинами варто проводити
рухливі ігри, зазвичай на вулиці.
У навчальних програмах з усіх предметів і курсів передбачено 20% резервного
часу, який вчитель може використовувати на свій розсуд (на засвоєння навчального
матеріалу, піти з учнями в музей тощо).
Наприкінці кожної чверті – корекційно - рефлексійний тиждень для подолання
розбіжностей учнів, адже всі вони навчаються згідно зі своїми темпом та
особливостями.
Стандарт передбачає інтегроване навчання в початковій школі. Зміст початкової
освіти розроблено на основі компетентнісного підходу.
6 слайд
Що ще в Стандарті?
У Додатку до Стандарту початкової освіти подано “Покажчик наскрізних умінь”,
які реалізуються в рамках кожної освітньої галузі.
Розвиток наскрізних умінь буде індикатором впровадження компетентнісного
підходу на рівні конкретної шкільної практики. Орієнтування на наскрізні вміння
забезпечує рівновагу між знаннями, вміннями, ставленнями учнів та їхніми
реальними життєвими потребами. Наскрізні уміння слугують підставою для
інтеграції освітніх галузей.
7 слайд
У проекті Стандарту початкової освіти розглядаються такі наскрізні вміння в
розвитку дитини, основані на дитиноцентризмі:
- розв'язую проблеми;
- критично мислю;
- творчо мислю;
- співпрацюю;
- ефективно спілкуюся;
- розвиваю власний емоційний інтелект;
- досліджую;
- організовую свою діяльність;
- рефлексую;
- читаю вдумливо.
8 слайд
Робоча група, яка розобляє Модельну навчальну програму для пілотування
Стардарту початкової загальної освіти, передала “Новій Українській Школі”
навчально-методичний посібник. “Порадник для вчителя” створений з метою
методичної підтримки вчителів пілотних шкіл.
Реформування сучасної освіти лежить на шляху подолання ізольованого викладання
навчальних предметів і створення принципово нових навчальних програм, де
освітній процес доцільно орієнтувати на розвивально-продуктивний інтегративний
підхід.
За допомогою багатосторонніх міжпредметних зв’язків закладається фундамент для
формування в учнів умінь комплексного бачення проблем реальної дійсності,
різнопланових підходів до їх розв’язання.
9 слайд
Навіщо вводиться інтеграція?
* Дитина у ранньому віці сприймає світ цілісно, а не по-предметно.
* Теми для навчання в рамках інтегрованих курсів можуть обирати як вчитель, так і
діти.
* Інтегрований курс «Я досліджую світ» охопить (повністю або частково) 7 освітніх
галузей
* Окремими навчальними предметами залишаються «Мова», «Математика»,
«Іноземна мова», «Фізкультура», «Мистецтво»
10 слайд
Інтегровані уроки сприяють удосконаленню таких життєвих компетенцій
учнів:
- оновленню змісту навчання;
- урізноманітненню форм і методів навчання;
- підвищенню якості знань;
- комплексного підходу до навчального процесу;
- підвищенню інтересу до предмету.
Етапи реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання (від простого до
складного)
•
уведення
міжпредметних зв’язків на уроках суміжних дисциплін;
•
постановка міжпредметних навчальних проблем і самостійний пошук їх
вирішення на окремих уроках;
•
систематичне
проблемне навчання на
основі
міжпредметних проблем всередині окремих курсів;
•
використання
спочатку
між різними предметами;
•
розробка широкої системи в роботі вчителів, які здійснюють міжпредметні
зв’язки як у змісті і методах, так і у формах організації навчання.
ускладнених
двосторонніх, а потім і багатосторонніх зв’язків
Міжпредметні зв’язки бувають горизонтальні і вертикальні.
11 слайд
Горизонтальні міжпредметні зв’язки здійснюються тоді, коли інтегровані предмети
вивчаються відірвано в часі (наприклад, впродовж тижня, місяця).
12 слайд
13 слайд
“ Змістовні , цілеспрямовані інтегровані уроки вносять у звичайний плин шкільного
життя новизну, певною мірою знімають
суворі кордони предметного викладання і допомагають дітям
емоційно й системно сприймати
деякі поняття, явища”
О.Я. Савченко
У менеджменті управління компанією є таке поняття як менеджмент Христофора
Колумба. Це жартівливий опис стратегії в менеджменті, коли в компанії немає
чітких цілей і ясного розуміння, чого вона хоче досягти. Цей вираз пов’язується з
експедицією Христофора Колумба в Америку. Він плив на гроші, які взяв у позику,
в невідомому напрямку, приплив абсолютно не туди куди хотів, потім плавав туди
ще кілька разів, так і не зрозумівши, що він відкрив. Інколи трапляється так, що
вчитель, який планує тематичне навчання, теж не зовсім знає, на чому і куди він
пливе, якого результату має досягти.
•
Плануючи тематичний
день, учитель
наче створює
«неіснуючу
тварину» із
змісту
навчального
матеріалу різних
дисциплін, але так щоб вона була «живою», тобто
вміла
функціонувати, як
цілісна
система: рухатися, їсти, дихати,
рости,
тощо. Така тварина
має вміти робити
навіть
те, що
придумає винахідник.
•
Тематичні дні об’єднують
навчальних
предметів, тем
метою
інформаційного та
мислення, почуттів учня.
блоки
знань
з
різних
навколо
однієї
проблеми з
емоційного збагачення сприймання,
Сьогодні я познайомлю вас з одним із методів роботи з дітьми для реалізації вимого
Державного стандарту Нової української школи – це створення інтелект – карти
тематичного дня.
Використання методу інтелект-карт (mind maps)
в початковій школі.
Так як кількість інформації в світі подвоюється кожні 10 років, тому виникає
необхідність вміти її опрацьовувати і краще запам’ятовувати.
Новий стандарт освіти вимагає, щоб учень міг сам ставити і вирішувати
проблеми, розуміти, для чого він вчиться, вміти знаходити інформацію,
розмірковувати над нею: аналізувати, узагальнювати і систематизувати, а ще вміти
спілкуватися, оцінювати себе та інших.
Як же навчити всьому цьому школяра?
Очевидно, що для вирішення вище зазначених завдань необхідні нові прийоми і
способи роботи з навчальною інформацією. Одним з таких ефективних способів, на
наш погляд, є технологія інтелект-карт, заснована на зображенні асоціативних
зв'язків.
Карти пам'яті, інтелект-карти, карти розуму, карти мислення - ці слова
позначають порівняно новий спосіб графічного запису інформації.
Інтелект-карта – це спосіб зображення процесу мислення за допомогою
схем і образів, а також це засіб для вирішення завдань та підвищення якості
навчання.
Автор методу – Тоні Бьюзен – відомий англійський письменник, лектор і
консультант з питань інтелекту, психології навчання і проблем мислення,
стверджує, що метод інтелект-карт може знайти застосування в будь-якій сфері
життя, де б не було потрібно вдосконалювати інтелектуальний потенціал людини та
запам’ятовувати велику кількість інформації.
При складанні інтелект-карти працюють обидві півкулі головного мозку, так як
в процесі їх побудови бере участь більшість каналів сприйняття. Коли ми працюємо
зі схемами, аналізуємо інформацію – у нас працює ліва півкуля, яка відповідає за
логіку. Якщо починаємо підбирати малюнки (графічні образи) відповідні до слів,
розміщених на гілках інтелект-карти, то активізуються нові розумові процеси, які до
цього моменту не були задіяні. До роботи лівої півкулі мозку підключається права
півкуля, що відповідає за образи. Так зв'язується робота обох півкуль - від асоціацій
до логіки і назад. У цьому важлива перевага технології інтелект-карт.
14, 15,16 слайди – приклади створення інтелект – карт
Підбір малюнків до слів не тільки сприяє кращому запам'ятовуванню змісту
карти, але і дозволяє дитині виразити своє емоційне (позитивне або негативне)
ставлення до досліджуваного об'єкту. Як правило, карти дітей яскраві, барвисті і
позитивні, а образи – несподівані і оригінальні.
ІК дають змогу у стислій, вербально-образній формі глибоко й міцно
засвоювати навчальний матеріал, тому використовувати цю технологію в
початкових класах можна на різних етапах уроку при вивченні усіх навчальних
предметів.
Так під час ознайомлення учнів з новим матеріалом (подаючи його блоком)
ми на дошці створюємо інтелект–карту на протязі уроку, додаючи нові «гілки»,
малюнки, символи. Такий колаж слугуватиме своєрідним планом і дасть змогу
учням легко зробити висновки під час підведення підсумку уроку.
При закріпленні матеріалу учні колективно чи самостійно створюють на
дошці інтелект-карту із готових елементів і розміщують малюнки, виконуючи
завдання до кожної з підтем. При повторенні матеріалу діти малюють ІК, працюючи
в групах.
При перевірці знань з теми, під час самостійних робіт можна дати сильнішим
учням завдання зобразити вивчений матеріал у вигляді карті-пам’яті.
Творчі домашні завдання по складанню інтелект-карт – діти виконують із
Використовувати карти пам’яті можна на уроках вже з 1 класу, поступово
ускладнюючи їх до 4.Оскільки сам автор методу постійно підкреслює, що Інтелекткарта не є лише ще одним прийомом навчання. На його думку, на основі цього
методу можна створити систему навчання, яка озброїть учня найважливішим
умінням – умінням самостійно здобувати знання і використовувати їх у своїй
діяльності.
Проте щодня використовувати такий матеріал досить складно, оскільки
підготовка вимагає затрати часу, тому можна обмежитись малюванням ІК, адже це
ефективний спосіб роботи з інформацією.
Коли діти складають карти пам’яті, то намагаються відійти від усіх правил, щоб їх
карта була унікальною. Це не суперечить ідеї методу, оскільки автор технології Тоні
Бьюзен підкреслював, що строгих правил побудови Інтелект-карти немає, як немає і
неправильних карт: виробляючи свій стиль, міняти можна все, лише б мислення
ставало продуктивніше - для цього інтелект-карти і були придумані.
Після завершення роботи по складанню карт школярі вчаться презентувати свої
роботи. А при оцінюванні доцільно враховувати як зміст карти так і творчий підхід
у реалізації цього проекту.
Навчати учнів створювати інтелект-карти треба поступово: спочатку
аналізувати вже готові зразки, потім пробувати складати колективно на дошці,
наступним етапом є робота в групах, і вже потім можуть бути і індивідуальні
завдання додому.
17 слайд
У своїй роботі насамперед потрібно засвоїти кроки побудови інтелект-карт:
 готуємо кольорові ручки, олівці та фломастери;
 лист кладемо горизонтально;
 в центрі сторінки великими друкованими літерами пишемо і виділяємо
рамкою головну тему;
 від центральної теми малюємо гілки різними кольоровими олівцями підтеми;
 кожну гілку підписуємо 1-2 словами;
 на кожній гілці (не змінюючи колір) малюємо гілочки, підписуємо їх;
 встановлюємо зв'язки між поняттями.
 в ІК не тільки пишемо слова, але і ілюструємо їх: малюнки, схемки,
символи і т. д.
18 слайд
Головні завдання технології інтелект-карт, на нашу думку, наступні:
- розвивати креативність школярів;
- формувати комунікативну компетентність в процесі групової діяльності;
- формувати загально навчальні вміння, пов'язані зі сприйняттям, переробкою
та обміном інформацією;
- покращувати всі види пам'яті учнів (короткочасну, довготривалу, образну,
зорову і т. д.);
- прискорювати процес навчання;
- формувати організаційні уміння.
Досвід доводить, що створення інтелект – карт підходить для дитини з будьяким типом сприйняття (аудіальний, візуальний, кінестетичний). Різниця лише в
способі складання карти та поводженню з нею.
Використання цього методу дає позитивний результат і приносить задоволення
від праці як учителю, так і дітям.
19 слайд
Створення інтелект – карти (по групах)
Презентація створеної інтелект - карти
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа