close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ

код для вставкиСкачать
Розвиток креативного мислення молодших школярів через індивідуалізацію та диференціацію навчального процесу
Уманська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 4
Уманської міської ради Черкаської області
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЧЕРЕЗ
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЮ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Підготувала Замотайло А.А.,
вчитель початкових класів
Уманської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 4
Умань, 2018
«До кожного учня треба підійти, побачити його труднощі, кожному
необхідно дати тільки для нього призначене завдання»
В.О. Сухомлинський
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НА ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
У результаті численних досліджень, проведених психологами, доведено,
що у різних дітей різна швидкість протікання мислительних процесів. Тобто, не
всі учні здатні зрозуміти і усвідомити матеріал, який їм пропонується, за один і
той же час.
Виходячи з цього, доцільно на етапі первинного застосування знань
використовувати один із способів диференційованого навчання – багаторазове
пояснення.
Ефективність даного способу залежить від дотримання певних умов:
- для поетапної роботи добирати завдання з поступовим ускладненням
кожного варіанту;
- на кожному етапі перевіряти з коментуванням всі завдання, тому що
відбувається ніби «передача естафети» знань для наступних варіантів;
- всіх учнів готувати до спільного завдання – застосування набутих знань у
нестандартних умовах.
Розглянемо зразки використання на уроках способу багаторазового
пояснення.
На уроці математики
І етап
ІІ етап
1 група
42
37
∙∙4
∙ ∙ 6_
35
27
∙∙5
∙ 0_
1 група
27∙13
48∙14
57∙15
ІІІ етап
2 група
44
33
∙∙2
∙ ∙ 2_
1 група
Добуток чисел
35 і 12 збільшити
на 156
Добуток чисел
75 і 12 зменшити
на 450
Виконання спільного завдання.
63
22
∙∙6
∙ ∙ 6_
2 група
82∙43
28∙37
72∙14
3 група
72
43
∙∙6
∙ ∙ 8_
72∙14
63∙58
На уроці української мови
І
етап
ІІ
етап
ІІІ
етап
1 група
Вставте пропущені
букви:
сто…те (вони …),
прос…ш (вони …),
гра…мо (вони …),
рад…мо (вони …),
прочита…мо (вони …),
розповіда…мо (вони …).
1 група
Вставте пропущені
букви:
малю…ємо, чита…ємо,
вч…мо, пиш…мо,
кресл…мо, склада…мо,
сид…мо, слуха…мо,
люб…мо, співа…мо.
1 група
2 група
Вставте пропущені
букви:
крич…мо (вони …),
пиш…ш (вони …),
прос…мо (вони …),
говор…мо (вони …),
готу…мо (вони …),
одяга…мо (вони …).
2 група
Складіть два речення зі
Вставити пропущені
словами попереднього
букви:
завдання (з
пиш…мо, зна…те,
однорідними членами перевіря...те, бач…те,
речення).
плач…те, існу…мо,
верта…шся, виход…ш,
мисл…мо, віддяч…мо.
3 група
Вставити пропущені
букви:
світ…мо (вони …),
порівню…мо (вони …),
допомага…мо (вони …),
змайстру…мо (вони …),
люб…мо (вони …),
вч…те (вони …).
Виконання спільного завдання.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НА ЕТАПІ ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
У класі завжди є діти, яким досить важно виконати основне завдання.
Таким учням доцільно запропонувати більш легке завдання, надати допомогу у
вигляді опорної картки. Адже ці діти мають відчувати, що вони можуть досягти
успіху, інакше вони втратять інтерес до навчання та бажання вчитися.
У класі завжди є і такі учні, що працюють дуже швидко, правильно
виконуючи завдання. Такі учні потребують додаткових завдань, щоб вони
могли ефективно використовувати час на уроці, поки інші учні працюють з
основним завданням. Тут доцільно пропонувати завдання підвищеної
складності, творчі завдання, цікаві завдання. Це дасть змогу зберегти інтерес
цих учнів до навчання, розвивати їх творчість та креативність.
Отже, на уроках потрібно використовувати диференціацію за ступенем
самостійності та ступенем складності.
Як подати учням диференційовані завдання?
1. Учні працюють з роздатковими картками (кожен отримує завдання певної
складності, за потреби має опорну картку).
2. Завдання написані на дошці. Доцільно не оголошувати на клас, хто з учнів
до якої групи належить. Краще здійснити поділ учнів на групи, поклавши на
парту кожній дитині картку певного кольору. Завдання на дошці теж слід
позначити відповідним кольором.
Допомагає на уроці використання сигнальних карток. Учень піднімає
картку червоного кольору – «Мені потрібна допомога». Учень піднімає картку
зеленого кольору – «Я хочу отримати додаткове завдання».
Розглянемо зразки диференційованих завдань на уроці (за ступенем
складності та ступенем самостійності).
На уроках української мови
1 група. Спишіть текст, починаючи кожне речення з великої букви.
настала чудова весна. тепло гріє яскраве сонечко. дихає легенький вітерець.
зеленіє молода травичка. на деревах з’являються маленькі листочки. дзвінко
дзюрчить веселий струмок. повертаються з далеких країв гомінливі птахи.
2 група. Запишіть текст, поділивши його на окремі речення.
настала чудова весна тепло гріє яскраве сонечко дихає легенький вітерець
зеленіє молода травичка на деревах з’являються маленькі листочки дзвінко
дзюрчить веселий струмок повертаються з далеких країв гомінливі птахи
3 група. Спишіть текст, поділивши його на окремі речення. Поширте кожне
речення прикметниками.
настала … весна тепло гріє … сонечко дихає … вітерець зеленіє … травичка на
деревах з’являються … листочки дзвінко дзюрчить … струмок повертаються з …
країв … птахи
Додаткове завдання
Підкресліть в кожному реченні основу речення. (Слабші учні виконують це
завдання з опорною карткою.)
1 група.Спишіть текст, розкриваючи дужки.
Щойно заз(е,и)л(е,и)ніла на подвір’ї трава, а ця рослина вже ро(з,с)цвіла. Це
кульбаба – ознака в(е,и)сни. Приязну усмі(ш,ж)ку дарує нам вона.
Цю красиву кві(д,т)ку ніхто (не)сіє, але вона (не)переводи(тьс,ц)я. А знаєте,
які прикраси можна (з,с)творити з кульбаби? І ланцю(ш,ж)ки, і намистечко, і
ро(з,с)кішний вінок.
2 група. Спишіть текст, вставивши пропущені букви.
Щойно заз…л…ніла на подвір’ї трава, а ця рослина вже ро…цвіла. Це
кульбаба – ознака в…сни. Приязну усмі…ку дарує нам вона.
Цю красиву кві…ку ніхто (не)сіє, але вона (не)переводи…я. А знаєте, які
прикраси можна …творити з кульбаби? І ланцю…ки, і намистечко, і ро…кішний
вінок.
3 група. Знайдіть у тексті помилки, запишіть текст правильно.
Щойно зазилиніла на подвірї трава а ця рослина вже росцвіла. Це кульбаба –
ознака висни. Приязну усміжку дарує нам вона.
Цю красиву квідку ніхто несіє але вона непереводиця. А знаєте, які прикраси
можна зтворити з кульбаби? І ланцюшки і намистечко і роскішний вінок.
_____________________________________________________________________
1 група. Визначте, до якої частини мови належать подані слова. (Учні
працюють з опорними картками.)
Береза, вона, зелена, перша, малює, навесні, росте, під, а, олівець,
гострий, але, через, багато, ти, щодня.
2 група. Визначте, до якої частини мови належать подані слова.
Береза, вона, зелена, перша, малює, навесні, росте, під, а, олівець,
гострий, але, через, багато, ти, щодня.
3 група. До поданих слів доберіть споріднені слова так, щоб вони належали
до різних частин мови.
Гострий, малює, навесні, зелена.
1 група. Вставте потрібні букви, позначте префікси. (З опорною карткою.)
Ро(з,с)сипав, ро(з,с)клав, ро(з,с)повідає, ро(з,с)шукав, бе(з,с)соння,
бе(з,с)крилий, бе(з,с)шумний, (з,с)шити, (з,с)питав, (з,с)чистити, (з,с)терти,
(з,с)фотографував, (з,с)кував, (з,с)хопити, (з,с)ціпити.
2 група. Напишіть слова з префіксами роз-, без-, з-, с-.
Ро…сипав, ро…клав, ро…повідає, ро…шукав, бе…соння, бе…крилий,
бе…шумний, …шити, …питав, …чистити, …терти, …фотографував, …кував,
…хопити, …ціпити.
3 група. Напишіть слова з префіксами роз-, без-, з-, с-. Використовуючи
виділені слова, складіть і запишіть речення з однорідними членами.
Ро…сипав, ро…клав, ро…повідає, ро…шукав, бе…соння, бе…крилий,
бе…шумний, …шити, …питав, …чистити, …терти, …фотографував, …кував,
…хопити, …ціпити.
_____________________________________________________________________
1 група. Розберіть подані слова за будовою. (З опорною карткою.)
Дерев’яний, школяр, приказка, подвір’я, сходи, обнова.
2 група. Розберіть подані слова за будовою.
Дерев’яний, школяр, приказка, подвір’я, сходи, обнова.
3 група. Розберіть подані слова за будовою.
Дерев’яний, школяр, приказка, подвір’я, сходи, обнова.
Доберіть слова, будова яких відповідає поданим схемам.
1 група. Визначити особу та число виділених займенників. (Учні працюють з
опорними картками «Особові займенники», «Відмінювання особових
займенників».)
Ми любимо рідний край. Що ти нам, весно, принесла? У мене є сестричка
Оля. Час – не віл, його не підженеш. І я зрадів, помолодів. Добрий день вам,
ниви, і гаї, і кручі. Там вони граються, тебе дожидаються. Вона швидко підійшла
до них.
2 група. Знайти у реченнях займенники, визначити їх особу та число . (Учні
працюють з опорною карткою «Особові займенники».)
Ми любимо рідний край. Що ти нам, весно, принесла? У мене є сестричка
Оля. Час – не віл, його не підженеш. І я зрадів, помолодів. Добрий день вам,
ниви, і гаї, і кручі. Там вони граються, тебе дожидаються. Вона швидко підійшла
до них.
3 група. Знайти у реченнях займенники, визначити їх особу та число.
Ми любимо рідний край. Що ти нам, весно, принесла? У мене є сестричка
Оля. Час – не віл, його не підженеш. І я зрадів, помолодів. Добрий день вам,
ниви, і гаї, і кручі. Там вони граються, тебе дожидаються. Вона швидко підійшла
до них.
Додаткове завдання.
Складіть питальне речення із займенником першої особи однини.
Складіть спонукальне речення із займенником другої особи множини.
На уроках математики
1 група. Розв’яжіть рівняння. (Учні працюють з опорною карткою.)
386 – X = 294
2 група. Розв’яжіть рівняння.
X – 586 = 297
3 група. Складіть та розв’яжіть рівняння.
Число 901 зменшили на невідоме число і дістали 285. Знайдіть невідоме
число.
_____________________________________________________________________
1 група. Обчисліть значення виразу. (Учні працюють з опорною карткою
«Порядок виконання дій».)
12037 ∙ 5 – (8984 – 458)
2 група. Обчисліть значення виразу.
12037 ∙ 5 – (8984 – 458)
3 група. Складіть та обчисліть вираз.
Добуток чисел 12037 та 5 зменшити на різницю чисел 8984 і 458.
_____________________________________________________________________
При розв’язуванні задач учням першої групи доцільно пропонувати на
картці план розв’язування задачі.
Учням третьої групи потрібно давати додаткове завдання: розв’язати
задачу іншим способом, змінити запитання задачі, скласти обернену задачу,
скласти задачу за виразом, скласти та розв’язати аналогічну задачу тощо.
При проведенні математичного диктанту доцільно для першої групи
використовувати опорні картки.
РОЗРОБКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ
Українська мова
Вправа 54
1 група. Списати 4 речення тексту. Виконати завдання 2 з опорною карткою.
2 група. Виконати завдання 1, 2.
3 група. Виконати завдання 1, 2 та додаткове завдання:
- знайти в тексті слова, вжиті в переносному значенні;
- визначити, до якої частини мови належать слова у виділених реченнях;
- розібрати за будовою слова подиху, дудочку;
- зробити звукові моделі слів деякі, осінні;
- розібрати за будовою слово росинка, дібрати до нього споріднені слова,
що належать до різних частин мови.
Вправа 136
1 група. Виконати завдання 1. (З орфографічним словником.)
2 група. Виконати завдання 2.
3 група. Виконати завдання 2, 3.
Вправа 155
1 група. Учитель дає картку зі словами для довідок.
2 група. Виконати завдання 1.
3 група. Виконати завдання 1 та додаткове завдання:
- скласти речення з антонімами;
- зробити звуко-буквений аналіз слів безділля, п’ють, починає;
- знайти слово, у якому відбувається чергування приголосних у корені,
розібрати це слово за будовою;
- визначити, до якої частини мови належать слова у третьому реченні;
- визначити, яка орфограма є у слові ранні, записати 5 слів з цією
орфограмою;
- дібрати синонім до слова марнує.
Математика
Задача №612
1 група. Розв’язати задачу за поданим планом.
1. Знайти ширину саду.
2. Знайти площу саду.
3. Знайти, яку частину площі саду займають яблуні.
4. Знайти площу, яку займають інші фруктові дерева.
2 група. Розв’язати задачу з поясненням.
3 група. Розв’язати задачу з поясненням. Дати відповідь на додаткове
запитання. (На скільки більше квадратних метрів площі саду займають інші
фруктові дерева, ніж яблуні?)
Вирази №613
1 група. Розв’язати перший рядок виразів. (Використовують опорну картку,
сигнальну картку «Потрібна допомога».)
2 група. Розв’язати перший та другий стовпчики виразів.
3 група. Розв’язати другий рядок виразів. Виконати №614.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа