close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Tematika kursovikh robit z kursu

код для вставкиСкачать
 Тематика курсових робіт з курсу "Педагогіка" для студентів 3 курсу ФФМТО 1. Сучасні вимоги до особистості вчителя загальноосвітньої школи.
2. Педагогічне спостереження як метод дослідження проблем навчання і виховання школярів.
3. Педагогічний експеримент - основний метод дослідження становлення особистості школярів.
4. Особливості застосування методу тестування для виявлення розумового потенціалу учнів загальноосвітньої школи.
5. Навчальне середовище як ресурсний центр розвитку особистості учня загальноосвітньої школи.
6. Дидактичні можливості народної педагогіки в розвитку учнів загальноосвітньої школи.
7. Дидактична характеристика системи оцінювання навчальних досягнень школярів основної школи.
8. Концепція розвивального навчання і засоби її реалізації в сучасній загальноосвітній школі.
9. Педагогіка співробітництва: її місце і роль у навчально-виховному процесі сучасної загальноосвітньої школи.
10. Індивідуалізація навчання учнів в умовах сучасної школи.
11. Формування та корекція мотивації учіння школярів.
12. Шляхи вдосконалення змісту освіти в основній школі.
13. Сучасні тенденції підручникотворення в галузі шкільної освіти.
14. Шляхи реалізації принципу наочності у процесі навчання в загальноосвітній школі.
15. Засоби реалізації принципів і правил навчання в сучасній загальноосвітній школі.
16. Використання дидактичних ігор у навчанні учнів основної школи.
17. Дидактичні особливості інтегрованих уроків в основній школі (на прикладі уроків за спеціальністю).
18. Шляхи підвищення об'єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи (на прикладі уроків за спеціальністю).
19. Удосконалення форм та методів контролю навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи .
20. Оптимізація самостійної роботи учнів загальноосвітньої школи .
21. Оптимізація вибору методів навчання в сучасній загальноосвітній школі (на прикладі уроків за спеціальністю).
22. Шляхи раціонального використання засобів навчання в сучасній шкільній практиці (на прикладі уроків за спеціальністю).
23. Шляхи вдосконалення форм організації навчання в сучасній загальноосвітній школі.
24. Розвиток нетрадиційних форм організації навчання в сучасній загальноосвітній школі.
25. Ефективність використання фронтальних, групових та індивідуальних форм організації навчання в загальноосвітній школі (на прикладі уроків за спеціальністю).
26. Формування наукового світогляду учнів основної ланки ЗОШ засобами навчальної діяльності.
27. Реалізація досвіду педагогів-новаторів в сучасній загальноосвітній школі (на прикладі уроків за спеціальністю).
28. Розвиток творчого потенціалу особистості учня в процесі навчально-виховної діяльності загальноосвітньої школи.
29. Система роботи школи з обдарованими дітьми.
30. Дидактичний аналіз труднощів учнів загальноосвітньої школи .
a. у навчальній діяльності.
31. Проблема неуспішності учнів загальноосвітньої школи .
a. та шляхи її подолання.
32. Формування в учнів загальноосвітньої школи досвіду пошукової діяльності.
33. Формування пізнавальної самостійності учнів загальноосвітньої школи 34. (на прикладі уроків за спеціальністю).
35. Формування комунікативних умінь учнів загальноосвітньої школи .
36. Засоби стимулювання навчальної активності учнів загальноосвітньої школи .
37. Диференційоване навчання в основній школі (на прикладі уроків за спеціальністю).
38. Комп'ютеризація навчального процесу в основній школі.
39. Проектна діяльність учнів старшої школи.
40. Порівняльний аналіз організації процесу навчання в українських і зарубіжних школах.
41. Шляхи підвищення ефективності виховного процесу в основній школі.
42. Ціннісно-компетентнісний підхід до визначення змісту навчання в сучасній загальноосвітній школі.
43. Ціннісно-компетентнісний підхід до визначення змісту виховання в сучасній загальноосвітній школі.
44. Система профорієнтації учнів основної школи.
45. Система формування моральної культури учнів основної школи.
46. Формування ціннісного ставлення учня основної школи до себе та оточуючих.
47. Формування гуманістичних цінностей в учнів основної школи.
48. Виховання громадянських якостей учнів загальноосвітньої школи .
49. Шляхи формування правової культури учнів загальноосвітньої школи .
50. Система морального виховання учнів у школі.
51. Формування національної самосвідомості в учнів загальноосвітньої школи .
52. Розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітньої школи в позашкільній діяльності.
53. Формування ціннісного ставлення учнів загальноосвітньої школи a. до суспільно-корисної діяльності в позаурочній час.
54. Інтерактивні технології виховання учнів загальноосвітньої школи .
55. Педагогічні умови ефективності організації позакласної виховної роботи в основній школі.
56. Гендерне виховання учнів.
57. Виховання учнів загальноосвітньої школи на народних традиціях.
58. Особливості соціалізації особистості учнів загальноосвітньої школи .
59. Педагогічна діагностика в роботі вчителя основної школи.
60. Система фізичного виховання в основній школі.
61. Роль традицій у згуртуванні учнівського колективу.
62. Особистісно-орієнтований підхід як основа організації навчально-виховного процесу в основній школі.
63. Урахування індивідуальних особливостей розвитку учнів загальноосвітньої школи у процесі навчання і виховання.
64. Особливості сімейного виховання в сучасних умовах.
65. Система позакласної виховної роботи.
66. Педагогічні умови ефективності організації позакласної виховної роботи.
67. Педагогічна діагностика в роботі класного керівника.
68. Технологія організації та реалізації виховних справ.
69. Роль класного керівника в реалізації сучасних виховних завдань загальної середньої освіти.
70. Система виховної роботи класного керівника.
71. Система позашкільної виховної роботи.
72. Роль дитячих та юнацьких громадських об'єднань у становленні особистості сучасного школяра. 73. Неформальний молодіжний рух та сучасна школа.
74. Шляхи використання позашкільних виховних закладів у реалізації завдань всебічного розвитку особистості дитини.
75. Пріоритетні форми організації зв'язку школи і сім'ї в сучасних умовах.
76. Проблеми виховання педагогічно занедбаних дітей.
77. Особливості діяльності дитячих оздоровчих центрів в сучасних соціально-педагогічних умовах.
78. Зміст управління навчально-виховним процесом сучасної школи.
79. Технологія планування роботи загальноосвітнього навчального закладу.
80. Організація внутрішньошкільного контролю в сучасних умовах.
81. Модернізація управління загальноосвітнім навчальним закладом в європейському контексті.
82. Організація методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.
83. Самоосвіта та самовиховання майбутнього вчителя основної школи в системі професійної підготовки.
84. Шляхи формування професійної компетентності учителя.
85. Педагогічна майстерність вчителя основної школи як система.
86.Феномен педагогічної майстерності у сучасній психолого-педагогічній науці.
87.Сутність,функції педагогічної комунікації.
88.Педагогічне спілкування, його стилі.
89.Педагогічний такт як здатність вчителя встановлювати педагогічно доцільний стиль відносин з учнями.
90. Динаміка функцій учителя в сучасному навчально-виховному процесі.
91.Комунікативні характеристики педагогічної діяльності.
92.Мотивація професійної діяльності сучасного педагога.
93.Професійне самовиховання вчителя: сутність, шляхи і способи реалізації.
94. Педагогічний імідж як інструмент розв'язання вчителем професійних завдань. 95.Дидактична система А.Я.Коменського. 96.Мистецтво розроблення творчого задуму уроку в досвіді учителів-майстрів.
97. Професійний ідеал взаємодії вчителя з учнями в спадщині видатних педагогів.
98.А. С. Макаренко про педагогічну майстерність.
99.Гуманістична система роботи В.О.Сухомолинського.
100.Професійна компетентність учителя.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать: Книга для учителя. - М., 1993.
2. Азаров Ю.П. О мастерстве воспитателя. - М., 1974.
3. Амонашвили Ш.А. В школу с шести лет. - М., 1986.
4. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества. - К., 1991.
5. Амонашвили Ш.А. Размышление о гуманной педагогике. - М., 1996.
6. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. - М., 1989.
7. Анисимов А.Г. Психология личности. - М., 1990.
8. Баранов С.П. Принципы обучения. - М., 1975.
9. Безруких М.М., Ефимова С.П. Знаете ли вы свого ученика? - М., 1996.
10. Бине А. Измерение умственных способностей. - СПб, 1998.
11. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: Навчально-методичний посібник для вчителів початкових класів. - К., 1997.
12. Бондарь В.И. Управленческая деятельность директора школы: дидактический аспект. - К., 1987.
13. Брагина Г.В. Мастерство учителя на уроке: Методические рекомендации для учителей средней школы. - М., 1992.
14. Бруннер Д. Процесс обучения. Пер. с нем. - М., 1962.
15. Бурлачук Л.В., Морозов С.В. Словарь-справочник по психологической диагностике. - К., 1989.
16. Введение в общую дидактику. - М., 1990.
17. Возрастная и педагогическая психология. - 2-е изд. / Под ред. А.В.Петровского. - М., 1979.
18. Волкова Н.Є. Педагогіка. - К, 2001. - 615 с.
19. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением: Учебно-методическое пособие / Под ред. М.И.Рожнова. - М., 2001.
20. Вчити цікаво: Добірка нестандартних інтегрованих уроків. - К, 1998.
21. Выготский Л.С. Детская психология // Собр. соч.: В 6-ти т. - М., 1984.
22. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М., 1991.
23. Гільбух Ю.З. Увага: обдаровані діти. - К., 1991.
24. Гільбух Ю.З., Киричук О.В. Шкільний клас: як пізнати і виховати його душу. - К., 1996.
25. Глиссер У. Школа без неудачников / Пер. с англ. - М., 1991.
26. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие. - М., 1999.
27. Гуманізація процесу навчання в школі: Навч. посібник / За ред. С.П.Бондар. - К., 2001.
28. Даниленко Л.І., Островерхова Н.М. Пріоритетні принципи навчання в сучасній школі. - К., 1994.
29. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ ст.). - К., 1994.
30. Дидактика современной школы / Под ред. В.О.Онищука. - К., 1987.
31. Дидактика современной школы / Под ред. М.Н.Скаткина. - М., 1982.
32. Донцова А.И. Психология коллектива. - М., 1984.
33. Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности. - М., 1996.
34. Зак А.З. Развитие умственных способностей младших школьников. - М., 1999.
35. Занков Л.В. Обучение и развитие. - М., 1975.
36. Заток С. Психология мотивации. - К., 2001.
37. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - М., 1999.
38. Зорина Л.Л. Программа - учебник - учитель. - М., 1989.
39. Зюбин Л.М. Учебно-воспитательная работа с трудными учащимися. - М., 1982.
40. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. - М., 1979.
41. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987.
42. Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Пер. с англ. - М., 1995.
43. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. - К., 1997.
44. Кожевников К.П. Методика подготовки лекции. - К., 1988.
45. Козаков В.Г., Кондратьева Л.Л. Психология. - М., 1989.
46. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і розвиток особистості. - К., 1989.
47. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок. Психологическая готовность к школе. - М., 1987.
48. Крайг Т. Психология развития. - СПб, 2000.
49. Красовицький М.Ю. На власні очі. Проблеми морального виховання учнів у теорії і практиці вітчизняної та американської педагогіки. - К., Нью-Йорк, 1998.
50. Краткий психологический словарь / Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - М., 1985.
51. Крутецкий В.А. Психология: учебник для пед. училища: 2-е издание. - М., 1986.
52. Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: Истоки, сущность, перспективы. - М., 1991.
53. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. - Л., 1967.
54. Левченко Т.И. Современные дидактические концепции в образовании. - К., 1995.
55. Леонтьев А.Н. Педагогическое общение // Педагогика и психология. - 1979. - № 3.
56. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. - М., 1975.
57. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 1981.
58. Лихачев Б. Педагогика: Курс лекций. - М., 1999.
59. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. - Харків, 1997.
60. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. - М., 1983.
61. Махмутов М.И. Современный урок: вопросы теории. - М., 1982.
62. Методи навчання і методи учіння. - К., 1990.
63. Методические рекомендации по организации проблемного обучения / Авт. колл., рук. Г.М.Фомин. - Симферополь, 1980.
64. Методические указания и рекомендации по разделу "Дидактика" выпускной квалифицированной работы бакалавра / Под ред. В.А.Казакова. - К., 1994.
65. Михальчик Т.С., Гурьянова Е.Я. Семинарские и практические занятия, контрольные и курсовые работы по психологи: Пособие для студентов заоч. отд-ния фак. педагогики и методики нач. обучения пед. ин-тов. - 3-е изд., испр. и доп. - М., 1987.
66. Мойсеюк Н.Е. Педагогіка: Навчальний посібник - 2-ге вид. - К., 1999.
67. Мороз О.Г. та ін. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація / Навчальний посібник. - К., 1997.
68. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчальний посібник / За заг. ред. академіка О.Г.Мороза. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. - 337 с.
69. Національна доктрина розвитку освіти. - Освіта.- 2002. - № 26.
70. Обухова Л.Ф. Детская психология. - М., 1995.
71. Оконь В. Введение в общую дидактику. - М., 1990.
72. Онишків З.П. Основи школознавства. - Тернопіль: Навчальна книга, 2006.- 173 с.
73. Онищук В.А. Урок в современной школе. - М., 1981. 74. Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста / Под ред. Л.Д.Эльконина, А.Л.Венгера. - М., 1988.
75. Пайперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. - М., 1989.
76. Паламарчук В.Ф. Концептуальні основи навчальних закладів нового типу. Школи нового типу: Метод. посібн. - К., 1998.
77. Палеха Ю.І. та ін. Основи психології та педагогіки: навч.-метод. посібник. - К., 2001. - 164 с.
78. Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М., 1983.
79. Педагогіка / За ред. А.М.Алексюка. - К., 1985.
80. Педагогічні новації столичної освіти: Теорія і практика: Науково-методичний щорічник. - К., 2001.
81. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-педагогический тренинг. - М., 1989.
82. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. - М., 1984.
83. Петровский А.В. Способности и труд. - М., 1966.
84. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. - К., 1989.
85. Платонов К.К. Структура и развитие личности. - М.. 1986.
86. Подготовка будущего учителя - новое качество. Методические материалы / Под ред. Демиденко В.К. - Бердянск, 1990.
87. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебное пособие. - М., 1999.
88. Полякова С.Т. Психопедагогика воспитания. - М., 1996.
89. Практична педагогіка виховання / За ред. М.Ю.Красовицького. - К., 2000.
90. Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками. - К., 1998.
91. Психологическая теория коллектива / Под ред. А.В.Петровского. - М., 1979.
92. Психологический словарь. - М., 1983.
93. Развитие личности ребенка. - М., 1987.
94. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К., 1997.
95. Савченко О.Я. Урок у початкових класах. - К., 1993.
96. Скульський Р.П. Підготовка до творчості. - К., 1992.
97. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність вчителя. - К., 1981.
98. Соціальна педагогіка: Навчально-методичний посібник / За ред. А.Й.Капської. - К., 1998.
99. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5-ти т. - К., 1976.
100. Теми курсових робіт з педагогіки та методики викладання математики: Методичні рекомендації для студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів. - К.: Стилос, 2002. - 62 с.
101. Улюкаєва І.Г., Кот Н.А. Методичні поради до написання курсових та дипломних робіт: Посібник для студентів факультету дошкільного виховання. - Бердянськ: БДПІ, 2000. - 17 с.
102. Фіцула М.М. Педагогіка. - К.: Академія, 2001. - 527 с.
103. Форми навчання в школі // За ред. Ю.І.Мальованого. - К., 1992.
104. Фридман Л.М., Волков К.Н. Развитие личности ученика. - М, 1990.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
63
Размер файла
46 Кб
Теги
kurs, kursovik, tematika, robit
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа