close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Metodichni rekomendatsiyi do PZ nnnn

код для вставкиСкачать
Севастопольський інститут банківської справи
Української академії банківської справи
Національного банку України
Кафедра обліку та аудиту
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Практикум
Севастополь
Севастопольський інститут банківської справи
Української академії банківської справи
Національного банку України
Кафедра обліку та аудиту
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Практикум
для студентів за напрямами підготовки 6.030502 - "Економічна кібернетика", 6.030503 - "Міжнародна економіка", 6.030508 - "Фінанси і кредит", 6.030509 - "Облік і аудит"
Севастополь
СТРИЖАК-ПРЕСС
2012
УДК334.(075.8)
Ч 46
Рекомендовано методичною радою Севастопольського інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, протокол № 8 від 28 квітня 2012 р.
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри обліку та аудиту, протокол № 9 від 28 квітня 2012 р.
Укладач:
доктор економічних наук, професор С.Г. Черемісіна Рецензенти:
кандидат економічних наук, доцент
Д.В. Веремчук
кандидат економічних наук, доцент
кафедри обліку та аудиту
Севастопольського національного
технічного університету
О.В. Рура
Відповідальний за випуск
старший лаборант кафедри обліку та аудиту
Т.В. Горячева Економіка підприємства [Текст] : практикум / [уклад. С.Г.Черемісіна] ; Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України. - Севастополь : "СТРИЖАК-ПРЕСС" , 2013. - 148 с.
Методичні рекомендації включають тематичний план вивчення дисципліни, загальні методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, практичні завдання з кожної теми дисципліни, а також список рекомендованої літератури.
Призначений для студентів за напрямами підготовки 6.030502 - "Економічна кібернетика", 6.030503 - "Міжнародна економіка", 6.030508 - "Фінанси і кредит", 6.030509 - "Облік і аудит"
УДК 334.(075.8)
(c) Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ, 2012
ЗМІСТ
ВСТУП...........................................................................................5ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ..................................6ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ....................................................8Тема 1. ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА..............11ПЗ.01 - Підприємництво. Підприємство як суб'єкт господарювання................11Тема 2. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.....................18ПЗ.02 - Вибір організаційно-правової форми та структури управління підприємством.................................................................................18Тема 3. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА. ПРОДУКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ.......................................................................24ПЗ.03 - Оцінка трудового потенціалу підприємства..................................24ПЗ.04 - Оплата праці на підприємстві....................................................30Тема 4. ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ...............................................39ПЗ.05 - Визначення вартості основних фондів підприємства. Нарахування амортизації...................................................................................39ПЗ.06 - Ефективність використання основних фондів.................................48Тема 5. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА........................................53ПЗ.07 - Визначення потреби підприємства в оборотних коштах................53ПЗ.08 - Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства..................................................................................61Тема 6. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВІ............................................................................64ПЗ.09 - Інвестиційні ресурси та інвестиційний потенціал підприємства.........64ПЗ.10. - Інноваційні процеси підприємства. Оцінка ефективності інновацій...............................................................................................................76Тема 7. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ВИРОБНИЦТВА
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА...............................86ПЗ.11 - Технічний рівень підприємства: оцінка стану та ефективності........86ПЗ.12 - Організація виробничого процесу підприємства.............................93Тема 8. ВИТРАТИ Й ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ........................................103ПЗ.13 - Калькуляція собівартості продукції підприємства. Політика ціноутворення на підприємстві..........................................................103Тема 9. ВИРОБНИЦТВО, ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ....................................................................................119ПЗ.14 - Обчислення очікуваного обсягу валової, товарної, чистої і реалізованої продукції підприємства.................................................................119ПЗ.15 - Регулювання, планування і прогнозування діяльності підприємства...133Тема 10. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА.....................138ПЗ.16 - Оцінка ефективності фінансового-економічної діяльності підприємства. Економічна безпека підприємства...................................................138СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ........................................148ВСТУП
Формування ринкової системи господарювання обумовлює необхідність переосмислення форм і методів ведення економіки підприємства, нового підходу до місця і ролі в розвитку суспільного виробництва. В період ринкових відносин виникають і розвиваються принципово нові організаційно-правові форми підприємств, нові економічні відносини з державою, нові господарські відносини з постачальниками сировини тощо.
В ході функціонування економічного механізму підприємства постійно виникають питання, що вимагають рішення: як повинна працювати економіка підприємства і від чого залежить ефективність її ведення, як працювати з постачальниками і споживачами, в яких випадках необхідна орієнтація на оптову торгівлю, а в яких - на роздрібну, як стимулювати високопродуктивну працю, яка повинна бути система управління виробництвом.
Зазначене дає можливість розглядати економіку підприємства як науку про забезпечення ефективності виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах.
Дисципліна "Економіка підприємства" належить до нормативної компоненти циклу дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки. Метою викладання дисципліни "економіка підприємства" є формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.
Завданням дисципліни є надання знань про методологічні засади цивілізаційної теорії розвитку суспільного виробництва, формування первинних знань у сфері прогнозування і планування економічних показників, розробки економічної стратегії розвитку підприємства, методів та методик оцінки соціально-економічної ефективності діяльності підприємства.
Предметом навчальної дисципліни є методи і способи раціонального поєднання й ефективного використання усіх елементів виробничого процесу (техніки, технології, персоналу) на рівні підприємства.
Практикум та завдання для самостійної роботи складені з метою формування методичного забезпечення практичної підготовки студентів.
Видання містить деталізовані плани практичних занять, навчальні завдання для проведення практичних занять із метою закріплення, поглиблення теоретичних знань і формування практичних навичок, а також завдання для самостійної роботи студентів у вигляді завдань, тестів і рефератів для поглиблення знань та вмінь. Завдання об'єднані за основними темами відповідно до навчальної програми дисципліни і містять методичні рекомендації щодо розрахунку потреби та ефективності використання складових економічного потенціалу сучасного підприємства.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Розподіл навчального часу за видами занять відповідно до робочого навчального плану наведений в таблиці 1.
Таблиця 1 - Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і темКількість годинДенна формаЗаочна формаусьогоу тому числіусьогоу тому числілпіндс.р.лпіндс.р.1234567891011Змістовний модуль 1.Теоретико-практичні основи формування ресурсного потенціалу підприємстваТема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва622-28---8Тема 2. Структура та управління підприємством822-48---8Тема 3. Персонал підприємства. Продуктивність, мотивація та оплата праці1224-61211-10Тема 4. Основні виробничі фонди1224-61211-10Тема 5. Оборотні кошти підприємства активи1224-61211-10Разом за змістовим модулем 1501016-245233-46Змістовний модуль 2. Практичні прийоми ефективного використання ресурсного потенціалу підприємстваТема 6. Інвестиційні ресурси та інноваційні процеси у підприємстві1224-610---10Тема 7. Техніко-технологічна база і інфраструктура підприємства. Організація виробництва1224-61211-10Тема 8. Витрати і ціни на продукцію1022-61211-10Тема 9. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції1224-610---10Тема 10. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності. Економічна безпека підприємства1222-81211-10Разом за змістовим модулем 2581016-325633-50ІНДЗ36363636Усього годин1442032365614466-96
Основним критерієм успішності засвоєння матеріалу дисципліни студентами є можливість застосування ними отриманих знань та вмінь до вирішення практичних завдань. Тому завдання на розв'язання практичних задач є ключовими елементами поточного та підсумкового контролю знань студентів.
При цьому основною метою поточного контролю знань студентів є перевірка рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і його результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на етапі завершення вивчення даної дисципліни - семестровий екзамен та після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні з метою встановлення фактичної відповідності рівня підготовки студентів вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристиці - державна атестація. Дисципліна "Економіка підприємства" має визначену логіку побудови і цілком конкретний зміст і включає такі змістовно-тематичні блоки: теоретичні основи підприємництва та управління підприємством; персонал підприємства, мотивація та оплата праці; ресурсозабезпечення, капітал підприємства та оцінка ефективності його використання; техніко-технологічна база, організація та планування виробництва; витрати, цінова політика і ефективність діяльності підприємства.
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Змістовний модуль 1.Теоретико-практичні основи формування ресурсного потенціалу підприємства
Тема 1 - Теорії підприємств і основи підприємництва
Підприємництво як сучасна форма господарювання. Функції і принципи підприємницької діяльності. Інноваційна модель підприємницької діяльності. Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки в підприємницькій діяльності. Класифікація і структура підприємств. Об'єднання підприємств. Класифікація підприємницьких договорів за сферами діяльності. Поняття, цілі, напрямки діяльності підприємства. Види підприємств. Правові основи функціонування ринкових суб'єктів. Створення, реєстрація, ліквідація та реорганізація підприємства. Ринкове середовище господарювання підприємств.
Тема 2 - Структура та управління підприємством
Сутність і функції процесу управління. Методи управління діяльності підприємств. Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем. Організаційні структури управління підприємствами: види, особливості, переваги та недоліки. Розробка і створення організаційної структури підприємства. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями. Існуючі моделі прийняття управлінських рішень. Зв'язки між підрозділами і керівниками різних ієрархічних рівнів в процесі управління діяльністю підприємства. Тема 3 - Персонал підприємства. Продуктивність, мотивація та оплата праці
Визначення чисельності окремих категорій працівників. Кадрова політика й система управління персоналом. Функціональні підсистеми управління персоналом на підприємстві. Оцінка трудового потенціалу як важливіший елемент системи управління трудовим колективом. Стимулювання інноваційної активності персоналу. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми. Продуктивність, мотивація та оплата праці. Сутність продуктивності праці. Методи вимірювання. Показники рівня продуктивності праці. Мотивація трудової діяльності. Класифікація методів мотивації. Принципи та порядок регулювання поведінки працівників. Сучасна політика оплати праці. Застосовувані форми й системи оплати праці. Доплати й надбавки до заробітної плати. Основні принципи формування системи преміювання персоналу. Визначення її ефективності. Обґрунтування розміру премій. Організація преміювання окремих категорій персоналу. Залучення працівників до участі в прибутках підприємства.
Тема 4 - Основні виробничі фонди
Поняття і структура основних фондів. Активна і пасивна частини основного капіталу підприємства. Групи основних фондів. Фізичний і моральний знос матеріальних об'єктів. Поняття амортизації. Методи нарахування амортизації. Нарахування амортизації в податковому обліку. Ремонт, амортизація і заміна основних фондів. Ефективність відтворення та використання основних фондів.
Показники оцінки ефективності використання основних фондів. Ремонт, модернізація і заміна основних засобів. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.
Тема 5 - Оборотні кошти підприємства
Загальна характеристика й нормування оборотних коштів підприємства. Кругообіг оборотних коштів. Схема кругообігу оборотних коштів за наявною структурою. Оборотні фонди. Фонди обігу. Класифікація норм витрат матеріальних ресурсів. Виробничі запаси. Взаємозв'язок між видами запасів. Ефективність використання оборотних коштів. Система показників ефективності використання матеріальних ресурсів. Система управління запасами підприємства. Взаємозв'язок елементів системи управління запасами. Система Канбан. Система нульових запасів. Система "без складу". Концепція "точно, вчасно". ABC - аналіз, XYZ - аналіз.
Змістовний модуль 2. Практичні прийоми ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства
Тема 6 - Інвестиційні ресурси та інноваційні процеси у підприємстві
Економічна сутність та класифікація інвестицій. Взаємозв'язок між реальними та фінансовими інвестиціями. Інвестиційний менеджмент. Сутність та зміст інвестиційної діяльності підприємства. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій. Формування й регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів). Залучення іноземних інвестицій для розвитку й посилення ефективності діяльності суб'єктів господарювання. Види ефективності проектів. Критерії оцінки якості проекту. Загальна характеристика інноваційних процесів. Інноваційна діяльність. Інноваційний продукт. Інноваційне підприємство. Інноваційна інфраструктура. Об'єкти інноваційної діяльності. Життєвий цикл продукту. Оцінка ефективності інновацій. Нематеріальні ресурси підприємства. Інтелектуальна власність. Оцінка вартості нематеріальних активів. Тема 7 - Техніко-технологічна база і інфраструктура підприємства. Організація виробництва
Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Організаційно-економічний механізм управління розвитком техніко-технологічної бази підприємства. Формування й використання виробничої потужності підприємства. Поняття, види і значення інфраструктури. Система технічного обслуговування. Структура і принципи організації виробничого процесу. Типологія організації бізнесу. Принципи проектування й організації виробничих процесів. Організаційні типи виробництва, їх класифікація. Методи організації виробництва. Регулювання, прогнозування і планування діяльності підприємства. Державне економічне регулювання діяльності суб'єктів господарювання. Класифікація планів з урахуванням особливостей інноваційної сфери. Основні принципи планування на підприємстві. Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування. Прогнозування розвитку підприємств. Основні методи прогнозування.
Тема 8 - Витрати й ціни на продукцію. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг). Собівартість продукції. Класифікація витрат. Система управління витратами на підприємстві. Формування і контроль витрат за місцями виникнення і центрами відповідальності. Критичний обсяг випуску продукції. Кошторис виробництва. Собівартість різних видів продукції. Сутність і методи калькулювання. Методика обчислення основних статей калькуляції. Прогнозування собівартості на етапах розробки та освоєння нової техніки. сутнісна характеристика цін на продукцію. Структура ціни. Методи встановлення та регулювання цін. Загальні та специфічні чинники ціноутворення. Основні методи ціноутворення.
Тема 9 - Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції. Загальна характеристика продукції (послуг). Натуральні і вартісні показники планування й обліку випуску продукції. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг). Принципи маркетингу. Стратегія маркетингу в залежності від типу конкурентного середовища. Виробнича програма підприємства та її ресурсне обґрунтування. Якість і конкурентоспроможність продукції. Класифікація показників якості продукції. Основні положення сучасної концепції управління якістю. Структура управління якістю проекту. Базові положення менеджменту якості проекту. Контроль за якістю проекту як функції менеджменту проекту.
Тема 10 - Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства. Економічна безпека підприємства. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства. Планування фінансової діяльності. Формування й використання прибутку. Джерела прибутку та його обчислення. Напрямки використання прибутку. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності. Сутнісна характеристика поняття ефективність виробництва. Критерії оцінки ефективності виробництва. Чинники зростання ефективності виробництва.
Сутність економічної безпеки підприємства. Взаємозв'язок складових потенціалу підприємства і функціональних цілей економічної безпеки. Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Складові економічної безпеки. Основні напрями забезпечення економічної безпеки за окремими функціональними складовими. Процес побудови системи безпеки. Реструктуризація, санація банкрутство і ліквідація підприємств. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій). Санація (фінансове оздоровлення) суб'єктів господарювання. Тема 1. ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПЗ-01. Підприємництво. Підприємство як суб'єкт господарювання
План заняття
1. Підприємництво як сучасна форма господарювання.
2. Функції і принципи підприємницької діяльності.
3. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
4. Поняття, цілі й напрямки діяльності підприємств.
5. Правові основи функціонування підприємства.
6. Створення, реєстрація, ліквідація та реорганізація підприємства.
7. Класифікація і структура підприємств.
8. Об'єднання підприємств.
Глосарій
Підприємницька діяльність:
1. Діяльність спрямована на максимізацію прибутку.
2. Ініціативна діяльність громадян, що полягає у виробництві товарів і наданні послуг, спрямована на отримання прибутку.
3. Пряма функція реалізації власності, основна її виробнича функція.
4. Дії спрямовані на зростання капіталу, розвиток виробництва й присвоєння прибутку.
5. Специфічний вид діяльності, спрямований на безперервний пошук змін в існуючих формах життя підприємства і суспільства, постійна реалізація цих змін.
6. Діяльність заснована на підвищеній майновій та особистій відповідальності за ухвалення рішень, їхнє виконання й уміння передбачати й мінімізувати чисельні ризики.
7. Діяльність що має творчий та ініціативний характер.
Класична модель підприємницької діяльності - незмінно орієнтується на найефективніше використання наявних ресурсів підприємства (організації).
Інноваційна модель підприємництва - передбачає активне використання переважно інноваційних організаційно-управлінських, техніко-технологічних і соціально-економічних рішень у сфері різномасштабного бізнесу.
Посередник - фізична чи юридична особа, що репрезентує інтереси виробників або споживачів.
Дистриб'ютор - особа, що купує безпосередньо у виробників та реалізує товари своїм постійним клієнтам.
Дилер - фізична чи юридична особа, що перепродає товари від свого імені та за власний рахунок. Комівояжер - особа, що продає товари із доставкою.
Інвестиційні компанії та фонди - здійснюють кругообіг власного й позичкового капіталу у формі інвестування існуючих виробництв, нових технічних та організаційних проектів.
Договір - форма документального закріплення партнерських зв'язків.
Установчий договір - письмовий документ, що засвідчує волевиявлення фізичних чи юридичних осіб щодо заснування нового організаційно-правового утворення для реалізації конкретної підприємницької ідеї.
Підприємницький договір - відображає згоду сторін (партнерів) стосовно безпосереднього здійснення вибраної підприємницької (бізнесової) діяльності у певній організаційно-правовій формі.
Підприємство - складна та динамічна виробнича соціально-економічна система, що включає сукупність елементів і зв'язків між ними. Самостійний господарський статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність, спрямовану на досягнення визначених цілей.
Місія - генеральна (головну) мету підприємства; чітко окреслена причина його існування.
Ціль - бажаний стан підприємства у майбутньому в якісному або кількісному виразі.
Закон "Про підприємства в Україні" - регламентує діяльність різних видів підприємств, ухвалено сесією Верховної Ради України 27 березня 1991 р. Пізніше до нього вносились окремі зміни. Цей Закон визначає види та організаційні форми підприємств, правила їхнього створення й ліквідації, механізм здійснення ними підприємницької діяльності; створює однакові правові умови для діяльності підприємств незалежно від форми власності й системи господарювання; забезпечує самостійність підприємств, чітко фіксує їхні права та відповідальність у здійсненні господарської діяльності, регулює відносини з іншими суб'єктами господарювання і державою.
Асоціація - найпростіша форма договірного об'єднання підприємств (фірм, компаній, організацій) з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу та комерційну діяльність будь-якого з її учасників (членів).
Корпорація - договірне об'єднання суб'єктів господарювання на засаді інтеграції їхніх науково-технічних, виробничих та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.
Консорціум - тимчасове статутне об'єднання промислового й банківського капіталу для досягнення загальної мети (наприклад здійснення спільного великого господарського проекту). Учасниками консорціуму можуть бути державні і приватні фірми, а також окремі держави (наприклад Міжнародний консорціум супутникового зв'язку).
Концерн - форма статутних об'єднань підприємств (фірм), що характеризується єдністю власності й контролю; об'єднання відбувається найчастіше за принципом диверсифікації, коли один концерн інтегрує підприємства (фірми) різних галузей економіки (промисловість, транспорт, торгівля, наукові організації, банки, страхова справа). Після створення концерну суб'єкти господарювання втрачають свою самостійність, підпорядковуючись потужним фінансовим структурам. За сучасних умов значно розширюється мережа міжнародних концернів.
Картель - договірне об'єднання підприємств (фірм) переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності - регулювання збуту виготовленої продукції.
Синдикат - організаційна форма існування різновиду картельної угоди, що передбачає реалізацію продукції учасників через створюваний спільний збутовий орган або збутову мережу одного з учасників об'єднання. Так само може здійснюватись закупівля сировини для всіх учасників синдикату. Така форма об'єднання підприємств є характерною для галузей з масовим виробництвом однорідної продукції.
Трест - монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, в єдиний виробничо-господарський комплекс. При цьому підприємства повністю втрачають свою юридичну і господарську самостійність, оскільки інтегруються всі напрямки їхньої діяльності.
Холдинг (холдингова компанія) - специфічна організаційна форма об'єднання капіталів: інтегроване товариство, що безпосередньо не займається виробничою діяльністю, а використовує свої кошти для придбання контрольних пакетів акцій інших підприємств, які є учасниками концерну або іншого добровільного об'єднання. Завдяки цьому холдингова компанія здійснює контроль за діяльністю таких підприємств. Об'єднувані у холдингу суб'єкти мають юридичну й господарську самостійність. Проте право вирішення основних питань їхньої діяльності належить холдинговій компанії.
Фінансова група - об'єднання юридично та економічно самостійних підприємств (фірм) різних галузей народного господарства. На відміну від концерну на чолі фінансових груп стають один або кілька банків, які розпоряджаються капіталом підприємств (фірм, компаній), що входять до складу фінансової групи, координують усі сфери їхньої діяльності.
Ринок - царина прояву економічних відносин між людьми, які виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання. Сфера товарного обігу і зв'язана з ним сукупність товарно-грошових відносин, яка виникає між виробниками (продавцями) та споживачами (покупцями) у процесі купівлі-продажу товарів.
Ринок споживачів - окремих осіб і домашніх господарств, які купують товари чи отримують послуги для особистого споживання.
Ринок виробників - сукупність осіб і підприємств, що закуповують товари для використання їх у виробництві інших товарів та послуг.
Ринок проміжних продавців - сукупність осіб та організацій, які стають власниками товарів для перепродажу або здавання їх в оренду іншим споживачам із зиском для себе.
Міжнародний ринок - зарубіжних покупців, споживачів, виробників, проміжних продавців.
Теми рефератів
1. Актуальні проблеми створення та функціонування підприємств в Україні.
2. Механізми регулювання підприємницької діяльності.
3. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності.
4. Підприємство як відкрита система. 5. Обґрунтування цілей діяльності підприємства.
6. Правова база регулювання діяльності підприємств в Україні.
7. Ринкова інфраструктура: шляхи і методи її вдосконалення.
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1.Законодавча база регулювання підприємництва в Україні. Напрямки її вдосконалення.
2.Рівні інтернаціоналізації і форми міжнародної підприємницької діяльності.
3.Порівняльна характеристика різних видів підприємницьких договорів. 4.Переваги і недоліки існуючих форм власності підприємств в Україні. 5.Антимонопольне законодавство України. Напрями його вдосконалення.
Тестові завдання
1. Найбільш поширеними організаційно-правовими формами підприємницької діяльності в Україні є:
а) товариство, акціонерне товариство, картель, синдикат;
б) товариство, акціонерне товариство, одноосібна власність, картель, синдикат;
в) товариство, акціонерне товариство, одноосібна власність;
г) товариство, холдингова компанія, одноосібна власність, трест.
2. Індикативне регулювання банківської сфери передбачає:
а) встановлення вимог і обмежень щодо діяльності банків, визначення процентної політики, регулювання імпорту й експорту капіталу;
б) реєстрацію банків і ліцензування їхньої діяльності , встановлення вимог і обмежень щодо діяльності банків, нагляд за діяльністю банків;
в) визначення процентної політики, регулювання імпорту й експорту капіталу, встановлення кореспондентських відносин;
г) немає вірної відповіді.
3. Адміністративне регулювання банківської сфери передбачає:
а) реєстрацію банків і ліцензування їхньої діяльності, встановлення вимог і обмежень щодо діяльності банків, нагляд за діяльністю банків;
б) встановлення вимог і обмежень щодо діяльності банків, визначення процентної політики, регулювання імпорту й експорту капіталу;
в) визначення процентної політики, регулювання імпорту й експорту капіталу, встановлення кореспондентських відносин;
г) всі відповіді вірні.
4. До зовнішнього середовища підприємства відносяться:
а) постачальники, конкуренти, адміністративно-управлінський персонал, місцеві органи самоврядування;
б) постачальники, конкуренти, споживачі, місцеві органи самоврядування;
в) організація праці, кар'єрні інтереси персоналу, техніко-технологічна база підприємства; організаційна структура; г) конкуренти, адміністративно-управлінський персонал, техніко-технологічна база підприємства; організаційна структура.
5. До внутрішнього середовища підприємства відносяться:
а) постачальники, конкуренти, адміністративно-управлінський персонал, місцеві органи самоврядування;
б) постачальники, конкуренти, споживачі, місцеві органи самоврядування;
в) техніко-технологічна база підприємства; організаційна структура;
г) організація праці, кар'єрні інтереси персоналу, техніко-технологічна база підприємства; організаційна структура.
6. Комерційна діяльність підприємства включає такі види:
а) виробничу, торгово-посередницьку, торгово-закупівельну;
б) торгово-посередницьку, торгово-закупівельну;
в) торгово-посередницьку, торгово-закупівельну, інноваційну, інвестиційну;
г) немає вірної відповіді.
7. Фінансова діяльність підприємства включає такі види:
а) торгово-посередницьку, торгово-закупівельну, інноваційну, інвестиційну;
б) банківську, страхову, інвестиційну;
в) торгово-посередницьку, торгово-закупівельну, інвестиційну;
г) немає вірної відповіді.
8. Основними цілями підприємницької діяльності є: а) одержання прибутку від вкладеного в той чи інший об'єкт підприємництва капіталу, фінансових, ресурсних, матеріальних і нематеріальних засобів; б) задоволення попиту суспільства щодо конкретних потреб його членів;
в) вірні відповіді а і б;
г) немає вірної відповіді.
9. Посередництво - це:
а) вид підприємницької діяльності, за якого підприємець представляє на ринку інтереси виробників і споживачів, а не свої власні;
б) підприємницька діяльність, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє;
в) діяльність, пов'язана з наданням консалтингових послуг;
г) всі відповіді вірні.
10. Агентська діяльність - це:
а) діяльність, пов'язана з наданням консалтингових послуг;
б) підприємницька діяльність, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє;
в) вид підприємницької діяльності, за якого підприємець представляє на ринку інтереси виробників і споживачів, а не свої власні;
г) всі відповіді вірні.
11. Товарна біржа - це:
а) регулярно функціонуючий ринок цінних паперів, що сприяє підвищенню мобільності капіталу;
б) особливий суб'єкт господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям;
в) біржа, де здійснюється купівля-продаж іноземної валюти, золота та інших дорогоцінних металів;
г) немає вірної відповіді.
12. Фондова біржа - це: а) регулярно функціонуючий ринок цінних паперів, що сприяє підвищенню мобільності капіталу; б) біржа, де здійснюється купівля-продаж іноземної валюти, золота та інших дорогоцінних металів;
в) особливий суб'єкт господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям;
г) немає вірної відповіді.
13. Валютна біржа - це: а) особливий суб'єкт господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям;
б) біржа, де здійснюється купівля-продаж іноземної валюти, золота та інших дорогоцінних металів;
в) регулярно функціонуючий ринок цінних паперів, що сприяє підвищенню мобільності капіталу;
г) немає вірної відповіді.
14. Доход, що може отримати акціонер за рахунок частини чистого прибутку звітного року, називається:
а) купоном;
б) премією;
в) дивідендом;
г) депозитом.
15. За індивідуальної форми підприємництва підприємець...
а) поділяє відповідальність з партнерами;
б) поділяє відповідальність з державними органами управління;
в) діє на свій ризик;
г) немає вірної відповіді.
Тема 2. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ПЗ.02 - Вибір організаційно-правової форми та структури управління підприємством
План заняття
1. Сутність і функції процесу управління.
2. Методи управління діяльністю підприємств.
3. Види організаційних структур управління підприємствами.
4. Розробка і створення організаційної структури підприємства.
5. Вищі органи державного управління підприємствами
та організаціями.
6. Рішення ситуацій
Ситуація 1. Вибір форми організації бізнесу
Характеристика ситуації. Інженер-технолог Микола Мусієнко розробив оригінальну технологію виготовлення окремих видів меблів з відходів деревини, що утворюються в значній кількості на меблевому комбінаті, де він працює. Потім виникла підприємницька ідея виокремлення виробництва і продажу нових меблів з відходів деревини. Практична реалізація цієї ідеї потребує вибору конкретної форми організації бізнесу. Можливі варіанти цієї підприємницької діяльності зводяться до започаткування одноосібного (індивідуального) підприємства або створення невеликої приватної фірми.
Вимоги до аналізу ситуації. Сформулювати повну і чітку відповідь на запитання, що виникають у процесі аналізу цієї конкретної ситуації. Основними запитаннями є такі.
1. Яку форму організації бізнесу доцільно вибрати в даному конкретному випадку?
2. Які переваги має та чи інша форма організації бізнесу?
3. У якому випадку на підприємстві може працювати найманий персонал?
4. Які обставини можуть змусити Миколу Мусієнка відмовитися від створення (реєстрації) індивідуального підприємства або приватної фірми?
Ситуація 2. Економічний вибір доцільної організаційно-правової форми господарського товариства
Характеристика ситуації. Підприємець Володимир Матвієнко має власне невелике підприємство, яке надає послуги по ремонту житлових приміщень (квартир) та офісів. На фірмі працює 20 робітників високої кваліфікації. Вартість матеріальних активів (основного та оборотного капіталу) дорівнює 263000 грн. Поточні зобов'язання у вигляді кредиторської заборгованості складають 90000 грн. Річний валовий дохід підприємця становить 480000 грн. На поточному власному рахунку Володимира Матвієнка нагромаджено 120000 грн., а також цінних паперів (акцій та ОВДП) на загальну суму 150000 грн. Підприємець Матвієнко має зобов'язання некомерційного характеру (власну нерухомість під заставою) на суму 42000 грн.
З метою подальшого розвитку бізнесу виникла ідея залучити до участі в підприємницькій діяльності ще одного партнера з певним стартовим капіталом. Новий партнер В. Матвієнка погодився вкласти у започатковану останнім справу власний капітал у розмірі 70000 грн.
Зміст аналізу ситуації.
1. Яку організаційно-правову форму господарського товариства (з повною чи обмеженою відповідальністю) краще обрати двом партнерам по бізнесовій діяльності?
2. Яка можлива сума підприємницького ризику кожного з партнерів залежно від обраної організаційно-правової форми господарського товариства?
3. Яку максимальну суму збитків матиме підприємець В. Матві-
єнко у разі виникнення пожежі, підтоплення чи виведення з ладу комунікаційної системи з вини працівників фірми?
Ситуація 3. Розробка організаційної структури і моделі менеджера кадрової служби підприємства
Характеристика ситуації. На створеному кілька років тому акціонерному товаристві закритого типу "Цегла Трипілля" з метою ефективнішого господарювання прийнято рішення щодо вдосконалення організаційної структури управління підприємством, яка б охоплювала не лише функціонування нових структурних підрозділів, а й систему моделей діяльності провідних керівників і менеджерів. На перший план висунуто завдання розробити та запровадити нову організаційну структуру кадрової служби підприємства з виокремленням чіткої управлінської моделі провідного менеджера такого інтегрованого функціонального підрозділу.
Зокрема передбачено: по-перше, ввести керівну посаду першого заступника директора з питань кадрів праці і соціального розвитку; по-друге, створити кілька нових підрозділів, які мають здійснювати функціонально відокремлене управління персоналом підприємства (наприклад, відділи: кадрів, підготовки кадрів, організації праці і заробітної плати, соціального розвитку; лабораторії: наукової організації праці та управління, автоматизованої системи управління "Кадри", соціально-психологічних досліджень; власну навчально-курсову мережу тощо); по-третє, розробити модель провідного менеджера (організатора) кадрової роботи на підприємстві.
Вимоги до аналізу ситуації. Аналіз цієї конкретної ситуації має включати економічно обгрунтовані відповіді на такі запитання.
1. Чи є доцільним з економічної та соціальної точок зору вдосконалення організаційної системи управління персоналом на підприємстві?
2. Чи варто створювати названі вище структурні підрозділи в сучасній системі управління персоналом? Якою ви собі уявляєте організаційну структуру управління персоналом на конкретному підприємстві?
3. Якою за змістом (спрямованістю) має бути розроблювана на підприємстві управлінська модель провідного менеджера з питань кадрової роботи? Сформулюйте принципові положення такої управлінської моделі.
Ситуація 4. Удосконалення управління підприємствами та виробничого об'єднання
Характеристика ситуації. Відповідно до затвердженої схеми генерального плану промислового вузла до його складу включені заводи: шинні № 1 і № 2, гумотехнічних виробів (ГТВ), азбестотехнічних виробів (АТВ) і ремонтно-механічний (РМЗ). У подальшому на базі шинного заводу № 1 та заводу АТВ було створено комбінат шин і гумоазбестових виробів, а РМЗ був розділений на механічний завод (МЗ) та центрально-ремонтне виробництво (ЦРВ). Пізніше до комбінату було приєднано й механічний завод. Потім у зв'язку з уведенням у дію заводу ГТВ на базі комбінату було створено виробниче об'єднання, до складу якого були включені всі заводи промислового вузла.
Найбільш вагомим аргументом підготовки і прийняття рішення щодо створення виробничого об'єднання слід вважати той факт, що всі підприємства, які включені до його складу, розташовані на одній компактній площадці, мають спільні комунікації та об'єкти виробничої і соціальної інфраструктури. Проте на противагу думці опонентів про недостатню обгрунтованість прийнятого рішення через відсутність головної передумови створення виробничого об'єднання - наявності прямих виробничо-технологічних зв'язків між об'єднуваними підприємствами стало посилання на розвиток опосередкованих зв'язків стосовно спільного використання допоміжних та обслуговуючих виробництв, які певною мірою "пом'якшують" вагомість висунутого контраргументу. При цьому зазначалось, що механічний завод забезпечує інші підприємства об'єднання технологічною оснасткою, запасними частинами і різноманітним нестандартним устаткуванням власного виробництва. Частка його товарної продукції для потреб об'єднання становить 25 - 35 %. ЦРВ здійснює централізований ремонт устаткування для всіх підприємств об'єднання.
Керівництво новоствореним об'єднанням почав здійснювати відокремлений (автономний) апарат управління в складі генерального директора, його кількох заступників, певної сукупності технічних, економічних та інших функціональних служб.
На жаль, впродовж кількох останніх років спостерігалося зниження рівня ефективності господарювання в об'єднанні. На думку його фахівців, головним чинником спричинення такого явища є недосконалість системи управління об'єднанням і, як наслідок цього, "розлад" економічного механізму господарювання. Аналогічна думка зафіксована в аналітичній записці контрольно-ревізійного управління міністерства промислової політики України, в якій зазначено: "...Відсутність виробничо-технологічної єдності між виробничими підрозділами об'єднання негативно вплинула на діючу систему організаційно-економічного управління ним. Вона багато в чому зберігає традиційні схеми управління самостійними підприємствами, доповнюючи їх надмірними "поверхами" структури управління. За таких умов неможливо повністю реалізувати переваги ринкової системи господарювання...".
Зміст аналізу ситуації. 1. Дати аналітичну оцінку діючої організаційної структури уп-
равління виробничим об'єднанням та його підприємствами;
2. Визначити коло техніко-економічних показників, необхідних для обгрунтування ефективної організаційної структури управління виробничим об'єднанням та окремими його підрозділами, максимально адаптованої до ринкових умов господарювання;
3. Підготувати конкретні пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури управління виробничим об'єднанням.
Глосарій
Управління - діяльність, спрямована на координацію роботи інших людей.
Функції управління - об'єктивно зумовлені загальні напрями або сфери діяльності, сукупність яких забезпечує ефективне кооперування спільної праці.
Методи управління - способи впливу на окремих працівників і трудові колективи в цілому, які необхідні для досягнення цілей підприємства.
Організаційна структура - сукупність елементів організації (посад і структурних підрозділів) і зв'язків між ними.
Цілевстановлення - вибір і обгрунтування цілей розвитком підприємства, критеріїв управління і обмежень (фінансових, часових, ресурсних тощо).
Регулювання - управління будь-якими контрольованими параметрами діяльності підприємства з метою їх локалізації у заданих межах.
Контроллінг - облік і контроль параметрів внутрішнього середовища підприємства, обсяг надходжень і витрат ресурсів, поточних величин усіх параметрів, що підлягають управлінню.
Координація - забезпечення оптимальної взаємодії між усіма учасниками і елементами розвитку підприємства.
Теми рефератів
1. Переваги і недоліки різних видів організаційних структур.
2. Сучасні моделі прийняття рішень. 3. Етапи процесу прийняття управлінських рішень.
4. Управління конфліктами в командах.
5. Стратегічні цілі управління персоналом.
6. Сучасні типи корпоративної культури.
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Функції управління підприємством та їх взаємозв'язок.
2. Методи управління підприємствами (організаціями): сутність, пріоритети, узгодженість і взаємодія.
3. Методологія вибору ефективного типу організаційної структури управління підприємством на стадії проектування.
4. Фактори, що обумовлюють доцільність використання дивізіональної та матричної організаційних структур управління.
5. Комунікації, інформаційна система підприємства та управлінська діяльність.
6. Досвід провідних світових компаній в галузі управління.
7. Сітьові організаційні структури.
Тестові завдання
1.Організаційна структура - це:
а) взаємозв'язок робочих груп по виконанню робіт;
б) сукупність елементів організації і зв'язків між ними;
в) координація і комунікаційне забезпечення взаємовідносин членів проектної команди та окремих проектних команд між собою;
г) нема правильної відповіді.
2. Загальні принципи побудови організаційних структур управління проектами припускають їхню відповідність:
а) системі взаємин учасників проекту; змісту проекту; вимогам зовнішнього оточення;
б) функціональному або цільовому підходу до формування груп проектної команди;
в) компонентам організаційної структури зовнішніх організацій, певному ступеню централізації або децентралізації;
г) нема правильної відповіді.
3. Основними формами зовнішніх організаційних структур є:
а) форма проектної команди; матрична організація; гібридна організаційна структура; структура модульного зв'язку;
б) внутрішня функціоналізація; внутрішня матрична структура; "федеральна" організація; централізована (децентралізована) організація великих проектів; дивізіональна структура;
в) форма проектної команди; структура модульного зв'язку "федеральна" організація; дивізіональна структура;
г) нема правильної відповіді.
4. Формами внутрішньої організаційної структури є:
а) форма проектної команди; матрична організація; гібридна організаційна структура; структура модульного зв'язку;
б) внутрішня функціоналізація; внутрішня матрична структура; "федеральна" організація; централізована (децентралізована) організація великих проектів; дивізіональна структура;
в) форма проектної команди; структура модульного зв'язку; "федеральна" організація; дивізіональна структура;
г) нема правильної відповіді.
5. Чинниками, що визначають кількість рівнів управління та складність структури, виступають:
а) форма організаційної структури проектних одиниць; глибина контролю на всіх рівнях;
б) кількість і розмір організаційних одиниць; ступінь їх централізації і децентралізації;
в) усі перераховані вище варіанти;
г) нема правильної відповіді.
6. Який вид організаційної структури припускає наявність великого числа прав і повноважень керівника проекту стосовно його управління:
а) проектно-цільова структура;
б) матрична структура;
в) функціональна структура;
г) нема правильної відповіді.
7. Створення пакета організаційної, методичної і довідкової документації є результатом етапу:
а) проектування організаційної структури;
б) вибору виду організаційної структури;
в) реалізації організаційної структури;
г) нема правильної відповіді.
8. Система комунікацій містить у собі:
а) потоки і структуру даних; інформаційну систему; Інтернет, телефонію й інші засоби зв'язку; соціально-психологічні аспекти організації;
б) адміністративні зв'язки; горизонтальні процеси; структуру цілей і задач; виробничо-технологічну інфраструктуру; фінансово-економічні показники діяльності організації і управління нею;
в) усі перераховані вище варіанти;
г) нема правильної відповіді.
9. До якого етапу розробки і створення організаційної структури управління проектом відносяться вартісні моделі:
а) принциповий вибір організаційної структури;
б) детальне проектування організаційної структури;
в) розробка організаційної і методичної документації;
г) нема правильної відповіді.
10. Ефективність використання визначеної організаційної структури залежить:
а) від змісту проекту;
б) від кількості і розміру організаційних одиниць;
в) від глибини контролю на всіх рівнях;
г) нема правильної відповіді.
Тема 3. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА. ПРОДУКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ
ПЗ.03 - Оцінка трудового потенціалу підприємства
План заняття
1. Поняття, класифікація і структура персоналу.
2. Визначення чисельності окремих категорій працівників.
3. Кадрова політика й система управління персоналом.
4. Оцінка трудового потенціалу як важливіший елемент системи управління трудовим колективом. 5. Методи вимірювання та показники рівня продуктивності праці на підприємствах.
Глосарій
Трудові ресурси - частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності.
Персонал підприємства - сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності.
Керівники - це працівники, що займають посади керівників підприємств та їхніх структурних підрозділів.
Спеціалісти - працівники, що виконують спеціальні інженерно-технічні, економічні та інші роботи.
Службовці - працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документації, облік та контроль.
Робітники - персонал безпосередньо зайнятий у процесі створення матеріальних цінностей, а також зайнятий ремонтом, переміщенням вантажів, перевезенням пасажирів, наданням матеріальних послуг та ін.
Професія - вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок. Спеціальність - більш-менш вузький різновид трудової діяльності в межах професії.
Кваліфікація - сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій визначеної складності.
Продуктивність праці - ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ.
Рівень продуктивності праці - кількість продукції (обсягом робіт чи послуг), що виробляє один працівник за одиницю робочого часу (годину, зміну, добу, місяць, квартал, рік), або кількістю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції (виконання роботи чи послуги).
Мотивація - процес збудження себе й інших до діяльності для досягнення особистих цілей або цілі організації.
Система мотивації - сукупність взаємозв'язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства.
Винагорода - все те, що людина вважає цінним для себе. Але розуміння цінності в людей неоднакове, а тому різною є оцінка винагороди та її відносного рівня.
Оплата праці - будь-який заробіток, обчислений, як правило, в грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги.
Теми рефератів
1. Системний аналіз якісного складу персоналу підприємства.
2. Тенденції динаміки структури персоналу підприємств різних галузей промисловості та народного господарства України.
3. Проблеми визначення необхідної кількості управлінського персоналу.
4. Сучасна кадрова політика підприємств та організацій.
5. Формування системи управління персоналом підприємства в сучасних умовах господарювання.
6. Формування і функціонування ринку праці за сучасних умов господарювання.
7. Практика державного й договірного регулювання рівнів заробітної плати окремих категорій персоналу підприємств України. 8. Сучасні проблеми формування й застосування системи преміювання персоналу підприємств.
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Сучасні форми та ефективність підготовки й підвищення кваліфікації управлінського персоналу підприємств.
2. Теорія і практика оцінки різних категорій персоналу як важливий елемент системи управління трудовим колективом.
3. Проблеми регулювання трудових відносин різних категорій персоналу підприємства.
4. Узагальнення зарубіжного досвіду управління персоналом і визначення можливостей його використання на підприємствах України. 5. Факторний метод прогнозування продуктивності праці на виробничих підприємствах. 6. Методичні підходи до обґрунтування розмірів премії та визначення ефективності системи преміювання працівників.
Тестові завдання
1. До категорії "керівники" відносяться:
а) начальники відділів, слюсарі, водії, наладчики;
б) керівники підприємств, структурних підрозділів, дочірніх підприємств; в) керівники підприємств, дочірніх підприємств, обліковці;
г) начальники відділів, лабораторій, секретарі.
2. До категорії "спеціалісти" відносяться:
а) інженери, економісти, юристи, бухгалтери;
б) економісти, юристи, бухгалтери, референти;
в) водії, інженери, економісти, токарі;
г) економісти, юристи, електрики, бухгалтери.
3. До категорії "службовці" відносяться:
а) архіваріуси, обліковці, референти, водії;
б) керівники підприємств, структурних підрозділів, обліковці;
в) секретарі, архіваріуси, обліковці, референти;
г) економісти, юристи, бухгалтери, референти.
4. До категорії "робітники" відносяться:
а) слюсарі, водії, наладчики, електрики, конструктори;
б) слюсарі, водії, наладчики, електрики; в) інженери, економісти, токарі, прибиральники;
г) водії, інженери, економісти, токарі.
5. Професія - це:
а) вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок
б) сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій визначеної складності;
в) сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до навчання;
г) немає вірної відповіді.
6. Трудові ресурси - це:
а) сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності;
б) частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності;
в) населення країни у віці від 18 до 65 років;
г) немає вірної відповіді.
7. Персонал підприємства - це:
а) населення країни у віці від 16 до 60 років;
б) частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності;
в) сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності;
г) немає вірної відповіді.
8. Спеціальність це:
а) більш-менш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;
б) сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій визначеної складності;
в) вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок
г) сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку.
9. Кваліфікація - це:
а) вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок;
б) більш-менш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;
в) сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій визначеної складності;
г) немає вірної відповіді.
10. Плинність персоналу це:
а) відношення неявок на роботу до загальної кількості відпрацьованого часу;
б) відношення звільнених до середньооблікової чисельності;
в) загальна сума років роботи на даному підприємстві всього персоналу до середньооблікової чисельності;
г) відношення середнього тарифного розряду робіт групи робітників до середнього тарифного розряду робіт, що виконуються.
11. Стабільність персоналу це:
а) відношення неявок на роботу до загальної кількості відпрацьованого часу;
б) відношення середнього тарифного розряду робіт групи робітників до середнього тарифного розряду робіт, що виконуються
в) відношення звільнених до середньооблікової чисельності;
г) загальна сума років роботи на даному підприємстві всього персоналу до середньооблікової чисельності.
12. Відповідність кваліфікації робітників ступеню складності виконуваних ним робіт це:
а) загальна сума років роботи на даному підприємстві всього персоналу до середньооблікової чисельності;
б) відношення звільнених до середньооблікової чисельності;
в) відношення середнього тарифного розряду робіт групи робітників до середнього тарифного розряду робіт, що виконуються
г) загальна сума років роботи на даному підприємстві всього персоналу до середньооблікової чисельності.
13. Рівень дисципліни це:
а) відношення неявок на роботу до загальної кількості відпрацьованого часу;
б) відношення середнього тарифного розряду робіт групи робітників до середнього тарифного розряду робіт, що виконуються
в) відношення середнього тарифного розряду робіт групи робітників до середнього тарифного розряду робіт, що виконуються
г) загальна сума років роботи на даному підприємстві всього персоналу до середньооблікової чисельності.
14. Промислово-виробничий персонал підприємства - це:
а)сукупність всіх постійних працівників підприємства;
б)працівники основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв;
в)працівники основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, науково-дослідних, управлінських підрозділів і лабораторій, складів, охорони, зайнятих основною діяльністю;
г)всі відповіді характеризують категорію промислово-виробничого персоналу.
15. Визначте, які працівники відносяться до непромислового персоналу?
а)робітники підсобного господарства;
б)інженерно-технічні працівники механічного цеху;
в)інженерно-технічні працівники заводоуправління;
г)прибиральниці їдальні;
д)охорона складів;
е)секретар-референт; є) медсестра поліклініки;
ж)працівники дитсадків і ясел.
16. Яке з наведених тверджень є вірним?
а)явочна чисельність персоналу дорівнює списковій;
б)явочна чисельність персоналу менша, ніж спискова;
в)явочна чисельність персоналу більша, ніж спискова;
г)вірними можна вважати всі наведені твердження залежно від ситуації.
17. Час на прибирання відходів на робочому місці, на одержання і здачу інструментів, вимірювачів, приладів, приймання робочого місця протягом зміни, - це:
а)підготовчо-заключний час;
б)основний час;
в)допоміжний час;
г) час організаційного обслуговування робочого місця;
д)час технічного обслуговування робочого місця;
е) час для відпочинку, і природних потреб.
18. Кількість працівників облікового складу на визначену дату з урахуванням прийнятих і вибулих протягом певного періоду працівників є:
а) штатною чисельністю працівників;
б)явочною чисельністю працівників;
в)середньообліковою чисельністю працівників;
г) обліковим штатом працівників.
19. Основними заохочувальними мотивами для здійснення визначеної роботи відповідно до мотиваційної теорії управління персоналом на підприємстві є:
а) оплата за кваліфікацію;
б)участь працівників у розподілі прибутку;
в)розподілі між працівниками та компанією економії витрат на заробітну плату;
г)преміювання працівників за збільшення обсягу умовно-чистої продукції в розрахунку на грошову одиницю заробітної плати;
д)преміюванні працівників за економію робочого часу;
е)соціальні програми стимулювання;
є) всі перелічені мотиви є заохочувальними відповідно до мотиваційної теорії управління персоналом на підприємстві.
Рішення задач
1. У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства склала 1778000 нормо-год. Передбачається, що в наступному році у зв'язку з деяким ускладненням вироблюваної продукції її загальна трудомісткість має збільшитися на 11 %. Очікується, що річний фонд робочого часу одного робітника, який становив у звітному році 1785 нормо-год, за рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв має збільшитися приблизно на 6 %, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що дорівнювало в середньому за звітний рік 115 %, - на 2 %.
Визначити необхідну чисельність виробничих робітників-відрядників.
2. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році склала 250 чоловік, випуск товарної продукції - 2557 тис. грн. У розрахунковому році обсяг товарної продукції має становити 2680 тис. грн., а продуктивність праці підвищиться на 6 %.
Визначити:
1) рівень продуктивності праці у звітному і розрахунковому роках;
2) чисельність персоналу, очікувану в розрахунковому році.
3. У звітному році в об'єднанні "Зоря" випуск товарної продукції становив, тис. грн.: на головному підприємстві - 58400, дочірній фірмі № 1 - 15600, дочірній фірмі № 2 - 10800, філії № 1 - 7900. На наступний за звітним рік передбачається збільшити обсяг виробництва у таких розмірах, тис. грн.: по головному підприємству - 3600, дочірнім фірмам № 1 і № 2 - відповідно 1400 і 1200, філії № 1 - 600. При цьому весь приріст обсягу виробництва продукції в об'єднанні має забезпечуватися без збільшення чисельності працюючих.
На підставі наведених даних визначити:
1) завдання щодо підвищення продуктивності праці в усіх виробничих підрозділах та об'єднанню в цілому;
2) необхідне зниження трудомісткості виробничої програми для забезпечення виконання встановленого завдання щодо зростання продуктивності праці.
4. Квартальна програма виробничої ділянки - 620 комплектів деталей. Час на обробку одного комплекту: з токарних робіт - 8,2 год., з фрезерних - 7,1 год., норми виробітку, що плануються на токарні роботи - 110 %, на фрезерні - 115 %. У кварталі 70 робочих днів, тривалість зміни - 8 годин. Визначити чисельність робітників.
ПЗ.04 - Оплата праці на підприємстві
План заняття
1. Форми і системи оплати праці.
2. Розрахунок фонду оплати праці на підприємстві.
3. Стимулювання інноваційної активності персоналу.
4. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми.
Тестові завдання
1. Як називають комплекс причин, що спонукають працівників до цілеспрямованих дій, є рушійною силою людської діяльності та поведінки на основі глибокої особистої зацікавленості і залучення до її здійснення?
а)мотивація;
б)координація дій;
в)психологія поведінки;
г)організація діяльності.
2. Винагорода, обчислена у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник (або уповноважений ним орган) виплачує працівнику за виконану ним роботу, її розмір залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, - це:
а)заробіток;
б)заробітна плата;
в)премія;
г)надбавка.
3. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій, відноситься до...
а)основної заробітної плати;
б)додаткової заробітної плати;
в)інших заохочувальних і компенсаційних виплат
г) немає вірної відповіді.
4. 3 урахуванням яких показників встановлюється розмір мінімальної заробітної плати в Україні?
а)вартісної величини мінімального споживчого бюджету;
б) загального рівня середньої заробітної плати;
в) продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов;
г)з урахуванням всіх вказаних показників.
5. В чому полягає призначення тарифної сітки?
а)визначає абсолютний розмір оплати простої праці за одиницю часу;
б)встановлює диференціацію в оплаті праці з урахуванням розряду праці та галузевої приналежності підприємства;
в) є основою для розробки виробничої програми підприємства;
г) всі відповіді вірні.
6. Яким вимогам повинні відповідати форми оплати праці?
а)найповніше враховувати результати праці;
б)створювати відповідні передумови для постійного зростання продуктивності та якості праці;
в)сприяти підвищенню матеріальної зацікавленості працівників у постійному виявленні і використанні резервів підвищення продуктивності праці;
г)форми заробітної плати повинні відповідати всім визначеним вимогам.
7. Які передумови повинні бути створені для ефективного застосування відрядної форми оплати праці на підприємстві?
а)наявність кількісних показників виробітку, за допомогою яких установлюють норми й розцінки та визначають заробіток відповідно до результатів праці;
б)можливість й необхідність підвищення індивідуальної або групової продуктивності праці на конкретному робочому місці;
в)забезпечення науково обґрунтованого нормування праці і правильного обліку виконаної роботи;
г)здійснення чіткого контролю за якістю продукції;
д)всі визначені вище передумови повинні бути створені для ефективного застосування відрядної форми оплати праці на підприємстві.
8. Встановлена на підприємстві вартість виготовлення одиниці продукції (надання послуги) називається...
а)розцінкою;
б)тарифним коефіцієнтом;
в)тарифною ставкою;
г)розрядом виконуваної роботи.
9. Система оплати праці, яка полягає в тому, що працівнику, крім заробітку за нормований обсяг робіт нараховується премія за виконання (чи перевиконання) певних кількісних і якісних показників, називається...
а)прямою відрядною;
б)відрядно-преміальною;
в)відрядно-прогресивною;
г)погодинно-преміальною;
д)погодинно-прогресивною.
10. Які передумови повинні бути створені для ефективного застосування погодинної форми оплати праці на підприємстві?
а)відсутність реальної можливості для збільшення випуску продукції;
б)неможливість вимірювання чи кількісного вираження результатів праці робітника;
в)недоцільність стимулювання зростання виробітку понаднормово;
г)всі визначені передумови повинні бути створені для ефективного застосування погодинної форми оплати праці на підприємстві.
11. В яких умовах застосовується бригадна оплата праці? Які з нижченаведе них робіт потребують для їх виконання спільних зусиль працівників бригади?
а)спільне обслуговування агрегатів, габаритного устаткування, збірка і монтаж великих об'єктів, роботи, які характеризуються нерівномірним завантаженням працівників різних спеціальностей протягом зміни через різну трудомісткість окремих робіт;
б)роботи на конвеєрах, де досягнення кінцевого результату потребує від кожного працівника чіткого, злагодженого і синхронізованого за часом виконання операцій;
в)роботи, пов'язані з обслуговуванням технологічного процесу і його контролем;
г)всі визначені роботи потребують докладання спільних зусиль працівників бригади.
31. Тарифна ставка:
а) встановлює відповідні співвідношення в оплаті праці працівників різної кваліфікації;
б) визначає рівень погодинної оплати праці певного розряду;
в) це встановлений державою розмір премії за виконання норм виробітку;
г) немає вірної відповіді.
32. До доплат, що мають водночас стимулюючий і компенсуючий характер відносять такі:
а) за суміщення професій, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, на період освоєння нових норм трудових витрат, за інтенсивність праці, за роботу в нічний час;
б) За суміщення професій, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, на період освоєння нових норм трудових витрат, бригадирам з робітників, яких не звільнено від основної роботи; за ведення діловодства та бухгалтерського обліку, за обслуговування обчислювальної техніки;
в) за роботу у важких, шкідливих та особливо важких і шкідливих умовах, за інтенсивність праці, за роботу в нічний час, за перевезення небезпечних вантажів;
г) за роботу у вихідні дні, що є робочими за графіком, за багатозмінний режим роботи, водіям, які працюють на автомобілях, за ненормований робочий день і кочові умови праці, за дні відпочинку (відгулу), що надаються за роботу понад нормальну тривалість робочого часу в разі вахтового методу організації робіт, за роботу понад нормальну тривалість робочого часу в період масового приймання й закладання на зберігання сільськогосподарської продукції, за роз'їзний характер праці.
33. До доплат компенсаційного характеру за умови праці, що відхиляються від нормальних відносять такі:
а) за суміщення професій, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, на період освоєння нових норм трудових витрат, за інтенсивність праці, за роботу в нічний час;
б) за суміщення професій, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, на період освоєння нових норм трудових витрат, бригадирам з робітників, яких не звільнено від основної роботи; за ведення діловодства та бухгалтерського обліку, за обслуговування обчислювальної техніки;
в) за роботу у вихідні дні, що є робочими за графіком, за багатозмінний режим роботи, водіям, які працюють на автомобілях, за ненормований робочий день і кочові умови праці, за дні відпочинку (відгулу), що надаються за роботу понад нормальну тривалість робочого часу в разі вахтового методу організації робіт, за роботу понад нормальну тривалість робочого часу в період масового приймання й закладання на зберігання сільськогосподарської продукції, за роз'їзний характер праці;
г) за роботу у важких, шкідливих та особливо важких і шкідливих умовах, за інтенсивність праці, за роботу в нічний час, за перевезення небезпечних вантажів.
34. До доплат, зв'язаних з особливим характером виконуваних робіт (сезонністю, віддаленістю, невизначеністю об'єкта роботи тощо) відносять наступні:
а) за роботу у вихідні дні, що є робочими за графіком, за багатозмінний режим роботи, водіям, які працюють на автомобілях, за ненормований робочий день і кочові умови праці, за дні відпочинку (відгулу), що надаються за роботу понад нормальну тривалість робочого часу в разі вахтового методу організації робіт, за роботу понад нормальну тривалість робочого часу в період масового приймання й закладання на зберігання сільськогосподарської продукції, за роз'їзний характер праці;
б) за суміщення професій, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, на період освоєння нових норм трудових витрат, за інтенсивність праці, за роботу в нічний час;
в) за роботу у важких, шкідливих та особливо важких і шкідливих умовах, за інтенсивність праці, за роботу в нічний час, за перевезення небезпечних вантажів;
г) за суміщення професій, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, на період освоєння нових норм трудових витрат, бригадирам з робітників, яких не звільнено від основної роботи; за ведення діловодства та бухгалтерського обліку, за обслуговування обчислювальної техніки.
35. Кваліфікаційний (тарифний) розряд працівника передбачає:
а) надання позачергової відпустки;
б) преміювання за стаж роботи;
в) виконання роботи відповідної складності;
г) немає вірної відповіді.
36. До основної заробітної плати включають:
а) зарплату за тарифами, посадовими окладами, компенсаційні виплати; б) зарплату за тарифами, посадовими окладами, премії за виконання особливо важливих доручень;
в) зарплату за тарифами, посадовими окладами, відрядними розцінками;
г) немає вірної відповіді.
37. До додаткової заробітної плати включають:
а) зарплату за тарифами, відрядними розцінками, премії за виконання особливо важливих доручень;
б) зарплату за тарифами, посадовими окладами, компенсаційні виплати;
в) компенсаційні виплати, премії, надбавки і доплати не передбачені чинним законодавством;
г) зарплату за тарифами, посадовими окладами, відрядними розцінками.
38. За прямої відрядної форми оплата праці проводиться шляхом:
а) множення годинної тарифної ставки розряду роботи на фактично відпрацьований час; б) множення розцінки на виконання операції на обсяг виконаних робіт;
в) множення розцінки на фактично відпрацьований час;
г) немає вірної відповіді.
39. За почасової форми оплата праці проводиться шляхом:
а) множення розцінки на фактично відпрацьований час;
б) множення розцінки на виконання операції на обсяг виконаних робіт;
в) множення годинної тарифної ставки розряду роботи на фактично відпрацьований час;
г) немає вірної відповіді.
40. Відрядна розцінка визначається шляхом:
а) множення годинної тарифної ставки розряду роботи на обсяг виконаних робіт;
б) множення годинної тарифної ставки розряду робітника на обсяг виконаних робіт;
в) множення годинної тарифної ставки розряду роботи на фактично відпрацьований час;
г) множення годинної тарифної ставки розряду робітника на фактично відпрацьований час.
41. Для розрахунку заробітку робітника за непрямої відрядної системи необхідно помножити:
а) відрядну розцінку на фактично відпрацьовану ним кількість годин і на середній коефіцієнт виконання норм виробітку всіма робітниками, що обслуговуються;
б) погодинну тарифну ставку робітника на фактично відпрацьовану ним кількість годин і на середній коефіцієнт виконання норм виробітку всіма робітниками, що обслуговуються;
в) погодинну тарифну ставку робітника на обсяг виготовленої продукції і на середній коефіцієнт виконання норм виробітку всіма робітниками, що обслуговуються;
г) відрядну розцінку на погодинну тарифну ставку і на середній коефіцієнт виконання норм виробітку всіма робітниками, що обслуговуються. 42. Почасова оплата праці керівників, спеціалістів і службовців здійснюється:
а) за місячними посадовими окладами;
б) за фактично виконаний обсяг робіт;
в) за дотримання режиму роботи;
г) немає вірної відповіді. 43. Відрядно-прогресивна оплата праці передбачає:
а) оплату робіт, виконаних у межах плану за звичайними відрядними розцінками а робіт, виконаних понад планового завдання - за зниженими розцінками;
б) оплату за розцінками не по окремих операціях, а за весь комплекс робіт із визначенням кінцевого строку його виконання;
в) оплату робіт, виконаних у межах плану за звичайними відрядними розцінками а робіт, виконаних понад планового завдання - за підвищеними розцінками;
г) оплату робіт, виконаних у межах плану за звичайними тарифними ставками а робіт, виконаних понад планового завдання - за ставками вищого розряду.
44. Акордна система передбачає:
а) оплату за фактично відпрацьований час з урахуванням виконання норм виробітку;
б) оплату робіт, виконаних у межах плану за звичайними тарифними ставками а робіт, виконаних понад планового завдання - за ставками вищого розряду;
в) оплату за розцінками не по окремих операціях, а за весь комплекс робіт із визначенням кінцевого строку його виконання;
г) немає вірної відповіді.
45. Вкажіть характер залежності показників чисельності промислово-виробничого персоналу від продуктивності праці:
а)пряма залежність;
б)зворотна залежність;
в)немає залежності.
46. Трудомісткість виробничої програми характеризує:
а)час, що витрачається на виробництво одиниці продукції;
б)час на виробництво усієї продукції протягом року;
в)витрати матеріалів та сировини на виробництво усієї продукції протягом року.
47. Вкажіть характер залежності показника трудомісткості виробництва продукції від продуктивності праці промислово-виробничого персоналу:
а)пряма залежність;
б)зворотна залежність;
в)немає залежності.
48. Показник, який характеризує, на скільки відсотків змінюється продуктивність праці в плановому періоді порівняно з базовим періодом, називається...
а)індексом зростання продуктивності праці;
б)відсотком зростання продуктивності праці;
в)абсолютним приростом продуктивності праці;
г)темпом зростання продуктивності праці;
д)немає правильної відповіді.
49. Тарифна сітка:
а) це встановлений підприємством розмір премії за виконання норм виробітку;
б) встановлює відповідні співвідношення в оплаті праці працівників різної кваліфікації;
в) визначає рівень погодинної оплати праці певного розряду;
г) немає вірної відповіді.
Рішення задач
1. Місячний колективний заробіток виробничої бригади, що працює за спільним нарядом, складає 5200 грн. Розподіл колективного заробітку між членами бригади здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу і коефіцієнта трудової участі (КТУ). Робітник Іваненко А. М. відпрацював у розрахунковому місяці 18 днів, Петренко Б. М. - 20, Коваленко В. О. - 22. Визначені попередньо КТУ відповідно становили 0,9, 1,0 і 1,1. Погодинна ставка оплати праці складає 6,7 грн.
Розрахувати місячну заробітну плату, яку має одержати кожний член бригади.
2. Висококваліфікований робітник п'ятого розряду протягом розрахункового місяця відпрацював 23 дні при тривалості робочої зміни 8 год. Запропоноване виробниче завдання виконано на 105 %. Погодинна тарифна ставка робітника п'ятого розряду дорівнює 10,6 грн. Встановлений розмір премії складає: за виконання плану - 15 %, за кожний відсоток перевиконання плану - 1,5 % від тарифного заробітку.
Визначити загальну величину місячної заробітної плати робітника п'ятого розряду.
3. Визначити відрядну розцінку на виконання виробничої операції якщо норма часу на її виконання складає 0,35 нормо-години, а годинна тарифна ставка розряду робіт - 10,2 грн.
4. Визначити заробітну плату робітника за звітний місяць, користуючись даними, наведеними у табл. 3.1, якщо його заробіток розраховується за прямою відрядною системою
Таблиця 3.1 - Вихідні дані для розрахунку заробітної плати за прямою відрядною системою
ВирібНорма часу, н-годРозряд робітГодинна тарифна ставка, грнФактичний обсяг виготовленої продукції, шт.А0,22511,25120Б0,5449,7595В0,1238,72850Г0,36511,2535 5. Визначити заробітну плату робітника за звітний місяць, користуючись даними, наведеними у табл. 3.2, якщо його заробіток розраховується за відрядно-прогресивною системою.
Таблиця 3.2 - Вихідні дані для розрахунку заробітної плати за відрядно-прогресивною системою
ВирібНорма часу, н-годРозряд робітГодинна тарифна ставка, грнКількість виготовленої продукції, штпланфактА0,5538,72120145Б0,1149,75500550В0,77511,258085 Підвищена розцінка на 15% більше планової.
6. Визначити місячну заробітну плату наладчика, оплата праці якого здійснюється за непрямою відрядною системою, якщо ним відпрацьовано 168 годин, тарифна ставка його розряду 10, 25 грн., а середній коефіцієнт виконання норм на дільниці, що він обслуговує - 107%.
Тема 4. ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ
ПЗ.05 - Визначення вартості основних фондів підприємства. Нарахування амортизації. План заняття
1. Загальна характеристика матеріальних активів.
2. Оцінка, класифікація і структура основних фондів.
3. Знос, амортизація і відтворення основних фондів.
4. Методи начислення амортизації.
5. Нарахування амортизації в податковому обліку.
6. Ремонт, амортизація і заміна основних фондів.
Глосарій
Матеріальні активи підприємства - сукупність усіх ресурсів матеріального характеру.
Основні фонди - це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) частинами в міру спрацювання.
Оцінка основних фондів - грошове вираженням їхньої вартості.
Первісна вартість основних фондів - фактична їхня вартість на момент уведення в дію чи придбання.
Відновлена вартість основних фондів - вартість їхнього відтворення за сучасних умов виробництва.
Амортизація основних фондів - процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів засобів праці на вартість продукції з метою її повного відшкодування.
Теми рефератів
1. Сутність і загальна характеристика виробничих фондів підприємства. Дискусійні аспекти проблеми.
2. Майно соціального призначення і проблеми управління ним за ринкових умов господарювання.
3. Методика визначення балансової вартості основних фондів на початок розрахункового року.
4. Видова класифікація і структура основних фондів підприємств та організацій.
5. Фізичний знос і техніко-економічне старіння основних фондів.
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Методи амортизації основних фондів.
2. Теоретико-методологічні основи і практика оптимізації строків експлуатації виробничого устаткування.
3. Економічне та соціальне обґрунтування форм простого й розширеного відтворення основних фондів підприємств (організацій).
Тестові завдання
1. Основні фонди це:
а) засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється частинами в міру спрацювання;
б) частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість продукції, що виробляється;
в) частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і частково переносять свою вартість на вартість продукції, що виробляється.
г) засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється протягом одного виробничого циклу.
2. Первісна вартість основних фондів - це:
а) початкова балансова вартість з урахуванням зносу;
б) вартість їхнього відтворення за сучасних умов виробництва;
в) відновлена балансова вартість з урахуванням зносу;
г) фактична їхня вартість на момент уведення в дію чи придбання.
3. Відновлена вартість основних фондів - це:
а) початкова балансова вартість з урахуванням зносу;
б) фактична їхня вартість на момент уведення в дію чи придбання;
в) вартість їхнього відтворення за сучасних умов виробництва;
г) відновлена балансова вартість з урахуванням зносу.
4. Залишкова вартість основних фондів це:
а) фактична їхня вартість на момент уведення в дію чи придбання;
б) вартість їхнього відтворення за сучасних умов виробництва;
в) початкова балансова вартість з урахуванням зносу;
г) відновлена балансова вартість з урахуванням зносу.
5. Коефіцієнт змінності роботи устаткування це:
а) відношення загальної кількості відпрацьованих машино-змін за добу до кількості одиниць встановленого устаткування;
б) випуск продукції в розрахунку на одиницю устаткування;
в) відношення кількості виготовлених виробів за одиницю часу до технічної (паспортної) продуктивності відповідного устаткування;
г) немає вірної відповіді.
6. Напруженість використання устаткування це:
а) відношення кількості виготовлених виробів за одиницю часу до технічної (паспортної) продуктивності відповідного устаткування;
б) відношення загальної кількості відпрацьованих машино-змін за добу до кількості одиниць встановленого устаткування;
в) випуск продукції в розрахунку на одиницю устаткування;
г) немає вірної відповіді.
7. Коефіцієнт інтенсивного навантаження устаткування це:
а) випуск продукції в розрахунку на одиницю устаткування;
б) відношення загальної кількості відпрацьованих машино-змін за добу до кількості одиниць встановленого устаткування;
в) відношення кількості виготовлених виробів за одиницю часу до технічної (паспортної) продуктивності відповідного устаткування;
г) немає вірної відповіді.
8. Амортизація основних фондів:
а) вид морального зносу виробничого обладнання;
б) це процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів засобів праці на вартість продукції з метою її повного відшкодування;
в) вид планового ремонту;
г) вид фізичного зносу транспортних засобів.
9. За прямолінійним методом амортизація розраховується:
а) як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації;
б) діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів;
в) як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта;
г) як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації.
10. За методом зменшення залишкової вартості амортизація розраховується:
а) діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів;
б) як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації;
в) як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта;
г) як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації.
11. За методом прискореного зменшення залишкової вартості амортизація розраховується:
а) діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів;
б) як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації;
в) як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта;
г) як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації.
12. За кумулятивним методом амортизація розраховується:
а) діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів;
б) як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації;
в) як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта;
г) як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації.
13. За виробничим методом амортизація розраховується:
а) як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта;
б) як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації;
в) діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів;
г) як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації.
14. До першої групи основних фондів відносяться:
а) будівлі, споруди, меблі, комп'ютери;
б) будівлі, споруди, передаючі пристрої;
в) автотранспорт, меблі;
г) комп'ютерна техніка, засоби зв'язку.
15. До другої групи основних фондів відносяться:
а) будівлі, споруди, меблі, комп'ютери;
б) автотранспорт, меблі;
в) комп'ютерна техніка, засоби зв'язку;
г) будівлі, споруди, меблі, передаючі пристрої.
16. До третьої групи основних фондів відносяться:
а) виробниче обладнання;
б) будівлі, споруди, меблі, комп'ютери;
в) комп'ютерна техніка, засоби зв'язку;
г) виробниче обладнання, меблі, інструменти.
17. До четвертої групи основних фондів відносяться:
а) автотранспорт, меблі;
б) комп'ютерна техніка, засоби зв'язку;
в) будівлі, споруди, меблі, комп'ютери;
г) автотранспорт, споруди, меблі, передаючі пристрої.
18. Які з наведених нижче показників характеризують ефективність викориcтання основних виробничих фондів?
а)рентабельність виробництва, прибуток;
б)фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці;
в)виручка від реалізації, собівартість продукції;
г)продуктивність праці, трудомісткість.
19. Що слід розуміти під фізичним (матеріальним) зносом основних виробничих фондів?
а)процес знецінення діючих засобів праці до повного фізичного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу;
б)явище втрати основними виробничими фондами своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей, тобто споживчої вартості, що призводить до поступового зменшення їх реальної вартості - економічного спрацювання;
в)обидві відповіді вірні.
20. До якої частини основних виробничих фондів відносяться фонди, які створюють передумови для ефективного здійснення виробництва?
а)активної;
б)пасивної.
21. Реально існуючу вартість в сучасних умовах товаровиробництва в поточний момент часу характеризує:
а)первісна вартість основних фондів;
б)відновлювана вартість основних фондів;
в)залишкова вартість основних фондів;
г)справедлива вартість основних фондів.
22. Які з наведених нижче об'єктів основних виробничих фондів не відносяться до другої групи?
а)меблі офісні;
б)верстати фрезерні;
в)комп'ютери та програмне забезпечення;
г)автотранспорт;
д)контрольно-вимірювальні пристрої;
е)конвеєрна стрічка.
23. Яка ознака лежить в основі поділу основних фондів на активну та пасивну частину?
а)паспортна продуктивність обладнання;
б)цільове призначення основних виробничих фондів;
в)ступінь спрацювання;
г)характер участі у виробничих процесах.
24. Які основні виробничі фонди відносять до їх активної частини?
а)фонди, які є засобами праці, мають вартість, функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься частинами на вартість виготовленої продукції;
б)фонди, які приймають безпосередню участь у виробничому процесі, забезпечують певний обсяг і якість виготовлюваної продукції;
в)фонди, які функціонують тривалий час у виробництві та створюють належні умови для його здійснення.
25. Амортизація яких груп основних виробничих фондів нараховується до моменту досягнення балансовою вартістю групи нульового значення?
а)1 групи основних виробничих фондів;
б)2, 3 та 4 груп основних виробничих фондів;
в)1, 2, 3, 4 груп основних виробничих фондів;
г)3 групи основних виробничих фондів.
26. Вартість на момент введення основних фондів в дію, враховуючи витрати на їх придбання і монтажні роботи, тобто фактична вартість основних фондів на момент їх придбання чи введення в експлуатацію є:
а)залишковою вартістю основних виробничих фондів;
б)ліквідаційною вартістю основних виробничих фондів;
в)первісною вартістю основних виробничих фондів;
г)відновлюваною вартістю основних виробничих фондів.
27. В яких одиницях вимірювання обліковують основні виробничі фонди?
а)натуральних одиницях вимірювання;
б)грошових одиницях вимірювання;
в)натуральних і грошових одиницях вимірювання;
г)відсотках.
28. Показник фондовіддачі характеризує:
а)обсяг виробленої продукції у вартісному відтворенні на одиницю вартості основних виробничих фондів підприємства;
б)рівень технічного переозброєння діючого підприємства;
в)кількість виготовленої продукції в натуральному вираженні на одиниці встановленого на підприємстві устаткування;
г)ступінь завантаженості наявних на підприємстві основних фондів.
29. Які складові показники використовуються для розрахунку фондоозброєності праці?
а)вартість основних виробничих фондів та обсяг виготовленої продукції (робіт, послуг) у вартісному відтворенні;
б)середньорічна вартість активної частини основних виробничих фондів та кількість основних робітників в максимально завантажену робочу зміну;
в)прибуток підприємства від здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством та середньорічна вартість основних виробничих фондів;
г)фондовіддача та фондомісткість.
30. Що представляє собою ліквідаційна вартість основних фондів?
а)вартість реалізації демонтованого обладнання;
б)початкову вартість обладнання за відрахуванням вартості його спрацювання, фактично нарахованого на готову продукцію за час його експлуатації;
в)залишкову вартість основних виробничих фондів;
г)вартість ліквідованого устаткування підприємства.
31. Яке з наведених нижче тверджень є вірним?
а)сума амортизаційних відрахувань може бути частково вилучена до бюджету;
б)сума амортизаційних відрахувань може бути повністю вилучена до бюджету;
в)сума амортизаційних відрахувань може бути частково вилучена до централізованих фондів без дозволу власника;
г)сума амортизаційних відрахувань є часткою витрат виробництва платника податку і не може бути вилучена повністю чи частково до бюджету та інших централізованих фондів.
32. Які з наведених нижче елементів не включаються до первісної вартості основних виробничих фондів?
а)суми, що сплачуються постачальникам за придбані фонди;
б)сума податку на додаткову вартість;
в)суми непрямих податків, що відшкодовуються підприємству;
г)витрати, пов'язані зі сплатою зборів за реєстрацію, державного збору, ввізного мита, інших обов'язкових платежів;
д)витрати, пов'язані зі страхуванням ризиків доставки;
е)витрати, пов'язані з монтажем і налагодженням основних фондів;
є) інші витрати, пов'язані з приведенням у робочий стан придбаних основних фондів.
Рішення задач
Задача 1. Розрахувати річну суму амортизаційних відрахувань виробничого обладнання дільниці, яка щойно організована, користуючись даними табл.4.1.
Таблиця 4.1 - Дані для розрахунку суми річної амортизації
Вид обладнанняКількість, шт.Початкова балансова вартість, грн.Ліквідаційна вартість, грн.Нормативний термін служби, роківВерстат токарний105200075007Верстат розточний38400080006Верстат свердлильний43500042005Верстат шліфувальний46600058007Верстат фрезерувальний74800037006 Амортизація нараховується за прямолінійним методом.
Задача 2. Визначити який метод нарахування амортизації (кумулятивний або прискореного зменшення залишкової вартості) є більш доцільним для підприємства, яке володіє такими виробничими фондами (табл. 4.2). Розрахунки провести за 5 років.
Таблиця 4.2 - Дані для визначення оптимального методу нарахування амортизації
Вид обладнанняКількість, шт.Початкова балансова вартість, грн.Ліквідаційна вартість, грн.Нормативний термін служби, роківКомп'ютер25850013003Принтер817008003Сканер513006503 Задача 3. Розрахувати середньорічну вартість основних фондів підприємства за звітний рік на основі даних, наведених в табл. 4.3.
Таблиця 4.3 - Рух основних фондів підприємства за звітний рік
Балансова вартість основних фондів на початок року, тис. грн.Введено в експлуатацію протягом рокуВиведено з експлуатації протягом рокуПервісна вартість, тис. грн.Місяць введенняЛіквідаційна вартість, тис. грн.Місяць виведення327001400квітень300березень2200серпень500вересень1700жовтень400листопад Задача 4. Визначити балансову вартість основних фондів підприємства на початок звітного року якщо:
1) витрати на придбання нових основних фондів склали 2700 тис. грн.
2) вартість виконаних капітальних ремонтів - 1200 тис. грн.
3) витрати на реконструкцію виробничих приміщень і модернізацію устаткування - 700 тис. грн.
4) вартість виведених з експлуатації основних фондів - 400 тис. грн.
Для розрахунку суми амортизаційних відрахувань протягом року, що передував звітному слід користуватися інформацією, наведеною в табл. 4.4.
Таблиця 4.4 - Дані для розрахунку амортизаційних відрахувань
Об'єкт основних засобівПочаткова балансова вартість, тис. грн.Ліквідаційна вартість, тис. грн.Нормативний строк експлуатації, роківФактичний строк експлуатації, роківМетод нарахування амортизаціїВиробничі будівлі3750025003010ПрямолінійнийПередаючі пристрої28001502010ПрямолінійнийВиробниче обладнання цеху 127000200073Прискореного зменшення залишкової вартостіВиробниче обладнання цеху 233000280062КумулятивнийВиробниче обладнання цеху 342000380064Зменшення залишкової вартостіВиробниче обладнання збирального цеху210001700105Прямолінійний ПЗ.06 - Ефективність використання основних фондів
План заняття
1. Поняття ефективності використання основних фондів підприємства
2. Види ефективності відтворення та використання основних фондів.
3. Узагальнюючі та конкретні показники ефективності використання основних фондів 4. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів.
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Система показників для оцінки ефективності процесів відтворення й використання основних фондів та проблеми її вдосконалення.
2. Проблеми оновлення й використання окремих груп основних фондів на підприємствах різних галузей народного господарства України.
3. Тіньові аспекти використання амортизаційного фонду підприємства
Рішення задач
Задача 1. В цеху промислового підприємства встановлено 55 одиниць виробничого обладнання. Протягом доби вони працювали: в одну зміну - 51, у другу зміну 27, у третю зміну - 11. Визначити коефіцієнт змінності та оцінити ефективність використання основних фондів.
Задача 2. Результати роботи підприємства за 4 роки наведено у табл. 4.5.
Таблиця 4.5 - Результати роботи підприємства за 4 роки
Показникрік2007200820092010Реалізована продукція, тис. грн.74500632006110071250Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.14800139001365014200Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.24800235002270022800Питома вага основних фондів (2-4 груп), %49535551 Визначити як і під впливом яких факторів змінювались показники ефективності використання основних фондів підприємства (фондовіддача, фондоємність, фондоозброєність праці).
Задача 3. Заводи виготовляють однакову продукцію. Середньорічна вартість ОФ заводу А: 570 млн. грн., заводу В - 640 млн. грн. Середньооблікова чисельність працівників заводу А : 22800, заводу В: 25300. Обсяг виробництва чистої продукції на одного робочого: 17100 грн. - А; 18900 - В. Розрахувати показники фондовіддачі і фондоозброєності праці і порівняти ефективність використання ОФ.
Задача 4. Визначити структуру і динаміку основного капіталу двох підприємств, провести порівняльний аналіз, зробити висновки (табл. 4.6).
Таблиця 4.6 - Структура і динаміка основного капіталу підприємств А і Б
Об'єкт основних фондівПідприємство АПідприємство Б2009201020092010Виробничі будівлі, тис. грн.9520944074808420Споруди виробничого призначення, тис. грн.375220340352Виробниче обладнання, тис. грн.780074001250014300Автотранспорт і офісні меблі2400215056005400Комп'ютерна техніка, тис. грн.170150430490Пансіонат, тис. грн.35003400--Дитячий садок, тис. грн.12001170- Задача 5. У цеху встановлено 100 верстатів. Режим роботи цеху двозмінний. Тривалість зміни 8 годин. Річний обсяг випуску продукції склав 280000 виробів. Виробнича потужність 310000 виробів. Кількість святкових і вихідних днів в році - 105. Фактичний час роботи устаткування 4 тис. годин в рік. Розрахувати коефіцієнти змінності устаткування, екстенсивного, інтенсивного і інтегрального роботи устаткування. Кількість верстатів, що працюють в 1 зміну - 90 штук, в другу - 80 штук.
Задача 6. Визначити показники використання ОФ цеху. Вартість ОФ на початок року - 28000 грн. Було введено в експлуатацію ОФ на кінець першого кварталу 700 грн., другого - 1200 грн. 3 - 1400 грн., 4 - 800 грн. Ліквідовано на кінець першого кварталу - 200 грн., третього - 500 грн., четвертого - 1000 грн. Виробництво продукції : виріб А: 15 шт. в рік, виріб Б: 10 шт. в рік, виріб В: 20 шт. Вартість однієї одиниці продукції - виріб А: 2000 грн., виріб Б: 1500 грн., виріб В: 800 грн. Кількість працівників - 5 чоловік.
Задача 7. Розмір виробничих основних фондів та їх рух (уведення, виведення) за кілька років, а також обсяги виробленої товарної продукції та отриманого валового прибутку за відповідні роки на державному підприємстві "Буревісник" наведено у табл. 4.7. Норма амортизаційних відрахувань складає 10,5%.
Обчислити середньорічну вартість виробничих основних фондів, фондовіддачу (за товарною продукцією й прибутком), а також зробити висновок щодо динаміки фондовіддачі на підприємстві "Буревісник".
Таблиця 4.7 - Основні фонди, товарна продукція та балансовий прибуток
підприємства "Буревісник" за 2006-2009 рр., тис. грн.
Показник2006200720082009 Виробничі основні фонди на початок року165000Уведення в дію нових основних фондів162005100940017000Виведення з експлуатації спрацьованих основних фондів
8800
6500
7000
7500Загальний обсяг товарної продукції328245316980324100342650Балансовий прибуток30350368904215048460 Задача 8. Звітні показники виробничих основних фондів, товарної і чистої продукції АТ "Наддніпрянка" за 3 роки наведено у табл. 4.8.
Таблиця 4.8 - Середньорічна вартість виробничих основних фондів, обсяг товарної і чистої продукції ВАТ "Наддніпрянка" за 2007-2009 рр., тис. грн.
Показник200720082009 Середньорічна вартість виробничих основних фондів374004280054500Товарна продукція104750136960201650Чиста продукція198002771040730 Розрахувати показник фондовіддачі (за товарною і чистою продукцією) та проаналізувати її динаміку за аналізований період.; визначити ступінь впливу фондовіддачі та середньорічної вартості основних фондів на збільшення обсягів товарної і чистої продукції.
Задача 9. В АТ "Сигма плюс" обсяг товарної продукції в діючих і порівнянних цінах у звітному році дорівнював відповідно 2968 тис. грн. і 2962 тис. грн. При цьому середньорічна вартість основних фондів становила 510 тис. грн., а її приріст - 17 тис. грн.
Визначити кількісний вплив зміни оптових цін на продукцію та середньорічної вартості основних фондів на рівень фондовіддачі (ефективність використання основного капіталу).
Задача 10. Середньорічна вартість виробничих основних фондів підприємства "Промбізнес" дорівнює 2500 тис. грн. У звітному (базовому) році обсяг виготовленої продукції досяг 950 т. Оптова ціна за одну тонну становить 3000 грн., а рівень рентабельності продукції - 20 %. Наступного року передбачається збільшити середньорічну вартість основних фондів на 3 % і випуск продукції на 10 %, а витрати на виробництво зменшити на 2 %.
Обчислити розмір фондовіддачі за продукцією і прибутком у базовому та розрахунковому роках.
Задача 11. Економічні показники виробничо-господарської діяльності АТ "Ракурс" наведено в табл. 4.9.
Таблиця 4.9 - Основні показники діяльності АТ "Ракурс"
ПоказникЗвітний рікРозрахунковий рікТоварна продукція, тис. грн.1264019970Виробничі основні фонди, тис. грн.954017770Персонал, чол.10951115Продуктивність праці, тис. грн.11,5417,91Фондовіддача, грн.1,321,16 Розрахувати абсолютну зміну фондовіддачі під впливом продуктивності праці, чисельності персоналу й вартості виробничих основних фондів.
Задача 12. Вартість основних фондів підприємства "Ромтекс" на початок базового року становила 5860 тис. грн. З 1 травня того ж року введено в дію нових основних фондів на суму 980 тис. грн., а з 1 жовтня виведено з експлуатації спрацьованих основних фондів на суму 1360 тис. грн. Рівень фондовіддачі в базовому році становив 1,12 грн. У розрахунковому році передбачається збільшити обсяг реалізованої продукції на 15 %, а середньорічну вартість основних фондів на 8 %.
1. Визначити рівень фондомісткості продукції в базовому й розрахунковому роках.
2. Обчислити абсолютну та відносну зміни фондомісткості за рахунок динаміки обсягу реалізованої продукції та середньорічної вартості основних фондів.
Задача 13. Виробничі основні фонди фірми "Промекс" на початок розрахункового року становили 5229 тис. грн. У перших числах липня того ж року фірма придбала нові основні фонди вартістю 557 тис. грн., а на початку листопада вивела з експлуатації фізично спрацьовані основні фонди вартістю 127 тис. грн. У розрахунковому році обсяг товарної продукції має становити 24760 тис. грн., а рівень рентабельності продукції - 12 %.
Визначити обсяг випуску продукції і розмір прибутку в розрахунку на 1 грн. вартості основних фондів.
Задача 14. На підприємстві "Борекс" вартість основних фондів на початок звітного року становила 8136 тис. грн. З 1 травня того самого року виведено основних фондів на загальну суму 1235 тис. грн., а з 1 листопада введено в дію нових основних фондів вартістю 1450 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції становив 9132 тис. грн., а загальна чисельність працівників - 250 чоловік.
Розрахувати:
1) середньорічну вартість основних фондів;
2) фондовіддачу і фондомісткість продукції;
3) фондоозброєність праці (підприємства).
Задача 15. На механічній дільниці ремонтного цеху підприємства "Росток" установлено 14 одиниць металорізальних верстатів, з них токарних - 5; фрезерних - 4; свердлильних - 2; шліфувальних - 3. За місяць, в якому було 22 робочих дня, фактично верстатами відпрацьовано 2750 верстато-год, у тому числі токарними - 1540; фрезерними - 575; свердлильними - 270; шліфувальними - 365 верстато-год.
Визначити коефіцієнти змінності роботи по кожній групі металорізальних верстатів і середній коефіцієнт змінності роботи устаткування на механічній дільниці ремонтного цеху.
Задача 16. Результати разового обстеження рівня позмінного екстенсивного використання металорізальних верстатів у виробничих цехах машинобудівного підприємства "Веркон" наведено в табл. 4.10.
Таблиця 4.10 - Наявний парк металорізальних верстатів, фізичних одиниць, і рівень їх екстенсивного використання на підприємстві "Веркон"
Виробничий цехКількість установлених верстатівКількість верстатів, що працювали протягом зміни Кількість відпрацьованих верстато-год за змінупершоїдругоїпершоїдругоїМеханічний цех № 112510085700520Механічний цех № 21089875690450Механічний цех № 311710588670530Інструментальний цех24201514084Ремонтно-механічний цех1614109556Разом по підприємству39033727322951640 1. Визначити коефіцієнти змінності роботи металорізальних верстатів по окремих цехах і підприємству в цілому двома способами (без урахування та з урахуванням внутрішньозмінних втрат робочого часу).
2. Порівнявши розрахункові показники, зробити висновок про те, який із застосованих способів визначення коефіцієнта змінності роботи устаткування точніше характеризує екстенсивний рівень його використання.
Тема 5. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
ПЗ.07 - Визначення потреби підприємства в оборотних коштах. План заняття
1. Загальна характеристика й нормування оборотних коштів.
2. Схема кругообігу оборотних коштів.
3. Структура оборотних фондів і фондів обігу підприємства.
4. Класифікація норм витрат матеріальних ресурсів.
5. Ефективність використання оборотних коштів.
Глосарій
Оборотні кошти - це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу.
Незавершене виробництво - це предмети праці, які не пройшли всіх стадій обробки згідно до технологічного процесу. Вони перебувають безпосередньо на робочих місцях або в процесі транспортування від одного робочого місця до іншого.
Напівфабрикати власного виготовлення - предмети праці, що їх повністю оброблено (перероблено) у даному виробничому підрозділі підприємства, але які потребують дальшої обробки в інших підрозділах (наприклад, поковки, штамповки, відливки та інша продукція заготовочного виробництва).
Витрати майбутніх періодів - такі, які зроблено в даний період, а буде відшкодовано за рахунок собівартості продукції (роботи, послуг) у наступні періоди. До них належать витрати на підготовку виробництва, освоєння випуску нових виробів, раціоналізацію і винахідництво, придбання науково-технічної та економічної інформації, передплату періодичних видань тощо.
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Елементний склад оборотних коштів підприємства (організації).
2. Наукова обґрунтованість поділу оборотних коштів на нормовані й ненормовані.
3. Методи нормування оборотних коштів підприємства (організації).
4. Сутність і методика визначення коефіцієнта зростання витрат (собівартості незавершеного виробництва).
Теми рефератів
1. Дискусійні аспекти визначення складу оборотних фондів підприємств виробничої сфери.
2. Визначення нормативів оборотних коштів для окремих їхніх структурних елементів. 3. Сутність, переваги і недоліки систем контролю за рухом запасів: ABC - аналіз, XYZ - аналіз, логістика.
4. Логістичні системи провідних світових компаній.
Тестові завдання
1. Для розрахунку коефіцієнта наростання витрат потрібно знати:
а) вартість одноденного випуску готових виробів та норму їхнього запасу;
б) первісні витрати на початку виробничого циклу, решту витрат на виготовлення виробу, виробничу собівартість виробу;
в) середньодобовий випуск товарної продукції за її виробничою собівартістю, середню тривалість виробничого циклу у днях, коефіцієнт змінності роботи обладнання;
г) немає вірної відповіді.
2. Для розрахунку нормативу оборотних коштів у незавершеному виробництві потрібно знати:
а) первісні витрати на початку виробничого циклу, решту витрат на виготовлення виробу, виробничу собівартість виробу;
б) вартість одноденного випуску готових виробів та норму їхнього запасу;
в) середньодобовий випуск товарної продукції за її виробничою собівартістю, середню тривалість виробничого циклу у днях, коефіцієнт наростання витрат;
г) немає вірної відповіді.
3. Для розрахунку нормативу оборотних коштів в залишках готової продукції потрібно знати:
а) вартість одноденного випуску готових виробів та норму їхнього запасу; б) середньодобовий випуск товарної продукції за її виробничою собівартістю, середню тривалість виробничого циклу у днях, коефіцієнт наростання витрат;
в) первісні витрати на початку виробничого циклу, решту витрат на виготовлення виробу, виробничу собівартість виробу;
г) немає вірної відповіді.
4. Коефіцієнт оборотності розраховується шляхом:
а) ділення кількості днів у розрахунковому періоді на коефіцієнт наростання витрат за той самий період;
б) ділення прибутку підприємства на суму його оборотних коштів;
в) ділення вартості реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за певний період на середній залишок оборотних коштів за той самий період;
г) ділення середньорічної вартості основних фондів на середній залишок оборотних коштів за той самий період.
5. Тривалість одного обороту в днях (або швидкість обороту) оборотних коштів визначається як:
а) ділення вартості реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за певний період на середній залишок оборотних коштів за той самий період;
б) співвідношення кількості днів у розрахунковому періоді і коефіцієнта оборотності за той самий період;
в) відношення прибутку підприємства до суми його оборотних коштів;
г) добуток вартості реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за певний період та середній залишок оборотних коштів за той самий період.
6. Рентабельність оборотних коштів це:
а) відношення прибутку підприємства до суми його оборотних коштів;
б) вартість реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за певний період поділена на середній залишок оборотних коштів за той самий період;
в) добуток прибутку підприємства та суми його оборотних коштів;
г) відношення середньорічної вартості основних фондів до середнього залишок оборотних коштів за той самий період.
7. Оборотні кошти це:
а) засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється частинами в міру спрацювання;
б) засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється протягом одного виробничого циклу;
в) частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість продукції, що виробляється;
г) частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і частково переносять свою вартість на вартість продукції, що виробляється.
8. Коефіцієнт завантаження визначається шляхом:
а) ділення кількості днів у розрахунковому періоді на коефіцієнт наростання витрат за той самий період;
б) ділення собівартості продукції підприємства на суму його оборотних коштів;
в) ділення середнього залишку оборотних коштів за певний період на вартість реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за той же період;
г) ділення середньорічної вартості основних фондів на середній залишок оборотних коштів за той самий період.
9. До складу оборотних фондів входять:
а) незавершене виробництво, виробничі запаси, відвантажена продукція, витрати майбутніх періодів;
б) готова продукція, грошові кошти на рахунках підприємства, виробничі запаси;
в) виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів; напівфабрикати власного виготовлення;
г) відвантажена продукція, дебіторська заборгованість, незавершене виробництво.
10. До складу фондів обігу входять:
а) готова продукція, грошові кошти на рахунках підприємства, відвантажена продукція, дебіторська заборгованість;
б) незавершене виробництво, виробничі запаси, відвантажена продукція, витрати майбутніх періодів;
в) готова продукція, грошові кошти на рахунках підприємства, виробничі запаси;
г) готова продукція, грошові кошти на рахунках підприємства, відвантажена продукція, виробничі запаси.
11. До нормованих оборотних коштів відносяться:
а) всі фонди обігу та незавершене виробництво;
б) всі оборотні фонди і готова продукція на складі;
в) всі оборотні фонди і дебіторська заборгованість;
г) всі фонди обігу та витрати майбутніх періодів.
12. показниками ефективності використання оборотних коштів підприємства є:
а) чистий прибуток і рентабельність продукції;
б) фондовіддача й фондоозброєність праці;
в) коефіцієнт оборотності та період одного обороту оборотних коштів;
г) фондоємність і трудоємність.
Рішення задач
Задача 1. Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві, якщо:
плановий річний обсяг реалізованої продукції 17000 шт; тривалість виробничого циклу - 6 днів; собівартість одиниці продукції - 225 грн.
Одноразові витрати - 55%, рівнозростаючі витрати решти днів виробничого циклу - 40% до виробничої собівартості. Кількість робочих днів на рік - 252.
Задача 2. У звітному році підприємство реалізувало продукції на 127000 тис. грн. за середнього залишку оборотних коштів у 17000 тис. грн. Визначити прогнозний випуск продукції в плановому році, якщо залишок оборотних коштів становитиме 16000 тис. грн., а тривалість одного обороту зменшиться на 5 днів.
Задача 3. Розрахувати норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів, якщо витрати планового року - 750000 грн., залишок витрат майбутніх періодів на початок розрахункового періоду - 55000 грн., а витрати, включені в собівартість продукції в плановому році - 125000 грн.
Задача 4. Розрахувати коефіцієнт оборотності, якщо обсяг реалізованої продукції у звітному році становив 2670 тис. грн., а середній залишок оборотних коштів - 125 тис. грн. Якою буде тривалість одного обороту за квартал?
Задача 5. Річна потреба меблевої фабрики в деревині - 7500 м. куб. середня вартість розміщення одного заказу 275 грн. середня собівартість збереження - 18 грн. Визначити оптимальний середній розмір партії поставки й мінімальну суму витрат на обслуговування запасу якщо термін доставки заказу від постачальника - 6 днів, річний фонд робочого часу фабрики - 248 днів.
Задача 6. Чиста вага виробу з чавуну - 155 кг, маса заготовки - 174 кг. Річна виробнича програма - 25000 шт. Поставки чавуна здійснюються раз на квартал. Транспортний запас - 3 дні. Визначити величину виробничого запасу та коефіцієнт використання чавуну. Задача 7. Потужність попередньої моделі автомобіля 90 к.с., а маса - 1450 кг. У нової моделі потужність збільшено до 105 к.с., а маса становить 1520 кг. Визначити відносну матеріалоємність старої та нової моделей.
Задача 8. Чиста вага виробу у звітному році складала 125 кг, а величина відходів при обробці - 30 кг. В поточному році заплановано впровадження матеріалозберігаючої технології за якої маса відходів скоротиться на 15%. Визначити коефіцієнт використання матеріалу й частку відходів до і після зміни технології.
Задача 9. Розрахувати норматив виробничих запасів конструкційного матеріалу СМ-030 у натуральному та вартісному вираженні, користуючись наведеними далі вихідними даними.
1. Згідно з виробничою програмою підприємства споживання конструкційного матеріалу становить 4680 т за рік.
2. Часовий інтервал поставки матеріалу на підприємство дорівнює 30 днів.
3. Оформлення термінового замовлення з метою одержання матеріалу в конкретного постачальника потребує трьох днів, а термін доставки й вивантаження його у споживача - ще 6 днів.
4. Підготовка матеріалу до використання у виробничому процесі триває 2 дні.
5. Середньодобова витрата конструкційного матеріалу становить 18 т, а договірна ціна 1 т цього матеріалу - 780 грн.
Задача 10. Складові елементи оборотних коштів АТ "Світоч" наведено в табл. 5.1.
1. Розрахувати загальну структуру оборотних коштів (співвідношення оборотних фондів і фондів обігу).
2. Визначити елементну структуру оборотних коштів АТ "Світоч".
3. Виявити тенденцію змін у структурі оборотних коштів підприємства.
Таблиця 5.1 - Вартість окремих елементів оборотних коштів підприємство "Світоч" та їх динаміка протягом 2006-2010 рр., тис. грн.
Елементи обігових коштів200620072008200920101. Виробничі запаси25750251502521025340254902. Незавершене виробництво640065707100720071003. Напівфабрикати власного виготовлення 4330 4430 4530 4570 45404. Витрати майбутніх періодів215020902450324035005. Залишки готової продукції562057005800588058206. Відвантажена продукція350037303830420046507. Грошові кошти на розрахунковому рахунку 3220 2620 2815 2910 37808. Дебіторська заборгованість202014101460155020409. Інші оборотні кошти66070090511601280 Разом5365052400541005605058200 Задача 11. Виробнича фірма освоїла виготовлення нового виробу А, валові витрати на виробництво (собівартість) якого становлять 4000 грн. Згідно з виявленим ринковим попитом річна виробнича програма нового виробу сформована в розмірі 900 од. За встановленою технологією тривалість виробничого циклу становить 4 дні. Вартість сировини й матеріалів, обробка (переробка) яких започатковується в перший день виробничого циклу, дорівнює 60 % валових витрат на виробництво (собівартості) нового виробу А. Решта витрат по днях виробничого циклу розподіляється рівномірно. Кількість робочих днів у році - 250. Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві нового виробу А.
Задача 12. Визначити норматив оборотних коштів у виробничі запаси основних матеріалів і напівфабрикатів кількох видів, коли відомо, що згідно з планом у IV кварталі розрахункового року має бути випущено виробів ВДО-15 - 200 шт., ВДО-16 - 50 шт. Решту потрібних для розрахунків вихідних даних наведено в табл. 5.2.
Таблиця 5.2 - Вихідні дані для розрахунків нормативу оборотних коштів у виробничі запаси основних матеріалів і напівфабрикатів
Показник Шифр окремих видів матеріалів РКП-350РКП-360СЛ-120ОСЛ-150 Норма витрати на виріб ВДО-15, кг1002001010 на виріб ВДО-16, кг2001503050 Ціна договірна, грн./т80501801000 Інтервал між поставками, діб20306090 Транспортний запас, діб5-510 Задача 13. Визначити норматив оборотних коштів у незавершене виробництво державного підприємства "Ватра" на підставі наведених далі вихідних даних для розрахунків.
1. Річний обсяг вироблюваної продукції у розрахунковому році має скласти 12000 одиниць (шт.), а валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції - 345 грн.
2. Тривалість виробничого циклу становитиме 7 днів.
3. Поточні витрати розподіляться за днями виробничого циклу так: одноразові витрати (витрати першого дня виробничого циклу) - 65 %; рівномірно наростаючі витрати решти днів виробничого циклу - 35 % від загальної собівартості одного виробу. (Вважати, що рік має 250 робочих днів).
Задача 14. Обчислити коефіцієнт наростання витрат, використовуваний для визначення нормативу оборотних коштів у незавершеному виробництві, за наведених далі умов виробничо-господарської діяльності підприємства "Зоря".
1. У структурі виробничої собівартості вироблюваної підприємством продукції частка сировини становить 20 %, основних матеріалів - 30 %, купованих напівфабрикатів - 35 %, заробітної плати та інших операційних видатків - 15 %.
2. Тривалість виробничого циклу за існуючою технологією вироблення продукції становить 30 календарних днів.
3. Поточні витрати розподіляються так: а) на сировину та основні матеріали - протягом перших 10 днів; б) на куповані напівфабрикати -протягом останніх 10 днів; в) витрати на оплату праці та інші операційні видатки - рівномірно протягом усіх 30 днів виробничого циклу.
Задача 15. Сформувати з допомогою конкретних розрахунків норматив оборотних коштів державного підприємства "Буран" на наступний за звітним рік, використавши наведену далі вихідну інформацію:
1. Середній виробничий запас сировини, основних матеріалів і купованих напівфабрикатів на підприємстві у звітному році становив 16 днів. Проведені попередні розрахунки показали, що поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення виробництва й упорядкування (відновлення) кооперувальних зв'язків з іншими постачальниками дозволить скоротити інтервал поставок матеріальних ресурсів на 0,7 доби. Крім того, на 0,3 доби зменшиться інтервал поставок завдяки поліпшенню роботи (руху) транспорту. У кошторисі витрат на виробництво в розрахунковому році на сировину, основні матеріали та напівфабрикати виділено 41280 тис. грн.
2. У звітному році на кожний мільйон гривень товарної продукції було витрачено допоміжних матеріалів на суму 30 тис. грн. Згодом є можливість зменшити питомі витрати допоміжних матеріалів на 5 %. Фактичний обсяг товарної продукції досяг 112900 тис. грн. У розрахунковому році обсяг виробництва продукції має збільшитися на 20 %. Раніше допоміжні матеріали завозилися на підприємство в середньому один раз на два місяці. Середній запас допоміжних матеріалів намічено скоротити на 5 днів.
3. Звітного року фактичний запас палива на підприємстві був таким, що його вистачило б на 28 діб, або на 25 % перевищувало б нормативний запас цього виду ресурсу. Через майбутні зміни в умовах поставляння палива його нормативний запас має скоротитися на 3 доби. За розробленим кошторисом виробництва передбачаються витрати на паливо у загальній сумі 7420 тис. грн.
4. Вартісний норматив оборотних коштів на запасні частини для ремонту технологічного устаткування у звітному році становив 4 коп. у розрахунку на кожну гривню вартості устаткування і транспортних засобів. Збільшення міжремонтного періоду та інші організаційно-технічні заходи уможливлять зменшення цього нормативу на 5 %. Як показали розрахунки, у наступному році очікувана середньорічна вартість устаткування і транспортних засобів становитиме 42000 тис. грн.
5. Валові витрати на виробництво (собівартість) товарної продукції у IV кварталі розрахункового року мають становити 24800 тис. грн. За відповідний квартал звітного року фактична норма залишків незавершеного виробництва дорівнювала в середньому 5,3 доби. У розрахунковому році ця норма має бути скоригована з урахуванням 5%-го скорочення тривалості виробничого циклу. Коефіцієнт наростання витрат становитиме 0,8.
6. По підприємству в цілому оборотні кошти в запасах тари й залишках швидкоспрацьовуваного інструменту, пристроїв та інвентаря у звітному році становили відповідно 62 і 380 тис. грн. Розрахунками доведено необхідність збільшення нормативів за згаданими елементами оборотних коштів відповідно на 12 та 8 %.
7. На початок розрахункового року очікуваний залишок витрат (видатків) майбутніх періодів дорівнює 700 тис. грн. За складеним кошторисом витрат видатки майбутніх періодів становитимуть 8000 тис. грн. Протягом розрахункового періоду валові витрати на виробництво (собівартість) товарної продукції становитимуть 4150 тис. грн. цих видатків.
8. За IV квартал звітного року залишки готових виробів на складі підприємства були такі: нормативні - 3,5 доби, фактичні - 4 доби. У розрахунковому році норма на відвантаження продукції становитиме не півтора, а лише один день.
ПЗ.08 - Оцінка ефективності використання оборотних коштів
План заняття
1. Основні показники для оцінки ефективності використання оборотних коштів.
2. Рівень забезпечення підприємств необхідними оборотними коштами за сучасних умов господарювання.
3. Способи підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємствах різних галузей народного господарства України.
Теми рефератів
1. Проблеми ефективного використання оборотних фондів підприємств і можливі способи їхнього розв'язання.
2.Управління металоємністю, енергоємністю та паливоємністю продукції.
3. Мінімізація витрат з обслуговування запасів
4. Системи управління запасами іноземних компаній
Рішення задач
Задача 1. Очікується, що в поточному році обсяг реалізованої продукції підприємства, яке працює нормально, має становити 200 млн грн., а середній залишок нормованих оборотних коштів - 25 млн грн.
Визначити кількість оборотів і тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства.
Задача 2. За прогнозними розрахунками фірма, що випускає товари народного споживання, у звітному періоді мала виробити товарної продукції на загальну суму 1200 тис. грн. за наявності оборотних коштів у межах 150 тис. грн. Фактично за наявності тих самих оборотних коштів фірма спромоглася випустити і реалізувати власної продукції на суму 1320 тис. грн.
Визначити суму вивільнення (економії) оборотних коштів фірми.
Задача 3. У звітному році мале підприємство "Автосервіс" надало послуг власникам легкових автомобілів на суму 100 тис. грн. При цьому середньорічна сума оборотних коштів становила лише 8340 грн. За наявності незадоволеного попиту на автопослуги мале підприємство в наступному за звітним році має намір збільшити обсяг надаваних послуг на 12 %, а оборотність оборотних коштів прискорити на 16 %.
Розрахувати потребу малого підприємства з надання автопослуг у оборотних коштах та можливу суму їх вивільнення за рахунок збільшення коефіцієнта оборотності.
Задача 4. Протягом звітного року акціонерне товариство "КІП" виробило й реалізувало товарної продукції на суму 900 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 180 тис. грн. У наступному розрахунковому році обсяг реалізованої продукції має бути збільшений на 14 %. Крім того, розроблені організаційно-економічні заходи з підвищення ефективності виробництва дозволять скоротити оборотність оборотних коштів приблизно на 12 днів.
На підставі наведених даних обчислити показники оборотності оборотних коштів АТ "КІП", а також можливий обсяг їх вивільнення завдяки зазначеним організаційно-економічним заходам.
Задача 5. Визначити ефективність використання оборотних коштів фірми "Роксолана" та обсяг додаткового їх залучення у звітному році, користуючись наведеними далі вихідними даними.
Середньорічна сума оборотних коштів цієї фірми дорівнює 650 тис. грн., а виторг від реалізації виробленої продукції - 2925 тис. грн. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів становить 0,15; оборотність їх - 52 дні.
Задача 6. На підставі вихідних даних, наведених у табл. 5.3, обчислити можливу суму вивільнення оборотних коштів у АТ "Авангард".
Таблиця 5.3- Обсяг реалізованої продукції та оборотність оборотних коштів виробничих підрозділів підприємства "Авангард"
Виробничий підрозділОбсяг реалізованої продукції у звітному році, тис. грн.Тривалість одного обороту оборотних коштів, дні очікуванафактичнаГоловне підприємство 25850 24 20Філія 1 8600 30 26Філія 2 6550 36 32 Задача 6. Мале підприємство "Сяйво" у звітному році очікувало реалізувати товарної продукції на суму 1500 тис. грн. за наявності оборотних коштів розміром 300 тис. грн. З остаточним переходом на ринкові умови господарювання підприємство здійснило кілька ефективних організаційно-технічних заходів, що уможливило скоротити тривалість одного обороту оборотних коштів на 27 днів.
Визначити:
1) число оборотів оборотних коштів і заплановану тривалість одного обороту;
2) умовну економію оборотних коштів за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів.
Задача 7. Визначити зміну рівня ефективності використання оборотних коштів, якщо завдяки запровадженню нової технології обробки коефіцієнт використання матеріалу підвищився з 0,52 до 0,67. Решта техніко-економічних показників виробництва були такі: 1) чиста маса виробу - 54,2 кг; 2) щоденний випуск виробів - 24 шт.; 3) договірна ціна 1 т матеріалу - 38300 грн.; 4) транспортно-заготівельні витрати - 32 % від вартості матеріалів; 5) середній інтервал поставки матеріалів - 20 днів; 6) норма страхового запасу - 25 % від поточного запасу матеріалів.
Задача 8. Визначити рівень ефективності використання оборотних коштів фірми за показником числа їх оборотів, якщо обсяг реалізації товарної продукції за два суміжні роки становив 25300 і 28400 грн., а середньорічна сума оборотних коштів дорівнювала відповідно 3370 та 3600 грн.
Задача 9. У 1998 році приватне підприємство "Березань" виготовило й продало через власний магазин продукції на суму 640 тис. грн. Середній залишок оборотних коштів становив 160 тис. грн. У 1999 році було передбачено збільшити обсяг продажу товарів власного виробництва на 12,5 %, а тривалість одного обороту скоротити на 12 днів.
На підставі наведених вихідних даних визначити показники оборотності оборотних коштів (кількість оборотів, тривалість одного обороту), а також розмір умовного їх вивільнення в разі раціональнішого використання в розрахунковому році.
Задача 10. У звітному році на новоствореному приватному підприємстві "Радунь" реалізовано товарної продукції на 20 тис. грн. при середніх залишках оборотних коштів 4700 грн. Визначити можливий випуск продукції в наступному за звітним році за незмінного обсягу оборотних коштів та зменшеної на 14 днів тривалості одного їх обороту.
Задача 11. За попередній рік фірма виконала ремонтні роботи на загальну суму 240 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 20 тис. грн. Наступного року прогнозується збільшити обсяг робіт на 60 тис. грн. Здійснення кількох організаційно-технічних заходів уможливить скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів на 10 %.
Обчислити суму оборотних коштів, що вивільняються.
Тема 6. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ПЗ.09 - Інвестиційні ресурси та інвестиційний потенціал підприємства
План заняття
1. Економічна сутність та класифікація інвестицій.
2. Інвестиційний менеджмент підприємств.
3. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування
виробничих інвестицій.
4. Формування й регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів).
5. Залучення іноземних інвестицій для розвитку й посилення ефективності діяльності суб'єктів господарювання.
6. Інвестиційний потенціал підприємства.
7. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Інвестиційні проекти.
8. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств
9. Прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику.
Глосарій
Інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької й інших видів діяльності, в результаті якої передбачається отримання прибутку (доходу) або виникнення інших позитивних екстерналій, досягнення яких пов'язано із факторами часу та ризику.
Інвестиційна діяльність - сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.
Інвестиційний потенціал - характеристика спроможності підприємства щодо інвестування.
Інвестиційна привабливість - характеристика доцільності щодо інвестування у нього в термінах здійснення інвестиційної діяльності з максимальним ефектом за мінімальних витрат.
Фінансові інвестиції - вкладення коштів у різні фінансові інструменти (активи) - цінні папери (фондові інструменти), банківські депозити (грошові інструменти), паї (фінансове майно) тощо.
Реальні інвестиції - вкладення в основний капітал і приріст матеріально-виробничих запасів (оборотного капіталу).
Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або кредитні відносини, визначають взаємини між особою, яка їх випустила (емітентом), та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів чи відсотків, а також можливість передачі грошових прав іншим особам.
Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому і право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна за ліквідації акціонерного товариства.
Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником певної суми грошових коштів і підтверджує зобов'язання емітента повернути власнику облігації в обумовлений строк номінальну її вартість з виплатою фіксованого відсотка.
Казначейські зобов'язання України - вид цінних паперів на пред'явника, що розміщуються тільки на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу.
Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку як самого депозиту, так і відсотків на нього.
Вексель - окремий вид цінних паперів, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання боржника (векселедавця) сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Фондовий ринок - сфера обігу цінних паперів.
Емітент цінних паперів - юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери з метою залучення фінансових ресурсів для свого розвитку.
Грошовий потік - це фінансовий показник, що характеризує ступінь так званої ліквідності підприємства.
Ризик - ймовірність виникнення збитків або недоодержання доходів у порівнянні з прогнозованим результатом.
Система - група елементів (включаючи як людей, так і технічні елементи), організованих таким чином, що вони можуть працювати як єдине ціле для досягнення поставлених перед ними цілей.
Проект - певне завдання з визначеними вихідними даними і необхідними результатами (цілями), що обумовлюють спосіб вирішення.
Інвестиційний проект - інвестиційна акція, що передбачає вкладення певної кількості ресурсів (фінансових, інтелектуальних, людських, матеріальних) для одержання запланованого результату і досягнення визначених цілей в обумовлений термін.
Програма - сукупність проектів або проект, який відрізняється особливою складністю створюваної продукції та методів управління його здійсненням.
Управління проектами (УП) - методологія організації, планування, керівництва, координації трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів протягом проектного циклу, спрямована на ефективне досягнення його цілей через застосування сучасних методів, техніки і технології управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартістю, часом, якістю і задоволення учасників проекту. Життєвий цикл проекту (проектний цикл) - проміжок часу між моментом появи, зародження проекту і моментом його ліквідації, завершення.
Місія - генеральна мета проекту, чітко виражена причина його існування.
Стратегія проекту - центральна ланка у виробленні напрямків дій з метою одержання позначених місією і системою цілей результатів проекту.
Структуризація проекту - розбивка проекту і системи його управління на підсистеми і компоненти, якими можна управляти.
Учасники проекту - основний елемент структури проекту, що забезпечує реалізацію його задуму.
Команда проекту - спеціальна група, що стає самостійним учасником проекту (або входить до складу одного з цих учасників) і здійснює управління інвестиційним процесом у межах проекту.
Глобальні інвестиційні проекти - такі, реалізація яких істотно впливає на економічну, соціальну, екологічну ситуацію в країні.
Великомасштабні інвестиційні проекти - такі, реалізація яких істотно впливає на економічну, соціальну, екологічну ситуацію в окремих регіонах або галузях господарства країни.
Локальні інвестиційні проекти - такі, реалізація яких не робить істотного впливу на економічну, соціальну й екологічну ситуацію в регіоні і не змінює рівень і структуру цін у регіоні.
Дисконтування грошових потоків - приведення їхніх різночасових значень до вартості на визначений момент часу, що називається моментом приведення (або розрахунковим роком).
Внутрішня норма доходності (IRR) - показник, який відображає норму дисконту, за якої чиста теперішня вартість проекту (NРV) дорівнює нулю.
Чиста теперішня вартість (NРV) - накопичений дисконтований ефект (дисконтоване накопичене сальдо) за розрахунковий період.
Індекс доходності - відношення суми дисконтованих елементів грошового потоку від операційної діяльності до абсолютної величини суми дисконтованих елементів грошового потоку від інвестиційної діяльності.
Строк окупності інвестицій - період часу, за який доходи покривають одноразові витрати на реалізацію інвестиційних проектів.
Еквівалентний ануїтет (ЕА) - середньорічна чиста теперішня вартість за проектом.
Невизначеність - неповнота або неточність інформації про умови реалізації проекту, у тому числі про зв'язані з ним витрати та результати.
Auction Market (аукціонний ринок) - система торгівлі акціями через брокера на фондовому ринку. Характеризується конкуренцією серед покупців і продавців за кращу ціну.
Bid (ціна продажу) - найвища ціна, яку хтось готовий заплатити за акцію в даний момент.
Blue Chip (блакитні фішки) - акції компаній, відомих громадськості високою якістю своїх товарів і послуг, а також здатних успішно функціонувати при сприятливій і несприятливій економічній кон'юнктурі.
Buttonwood Agreement ("Угода під платаном") - торгова угода від 1792 року, що об'єднала 24 брокери в Нью-Йорку в інвестиційне співтовариство. Угода дістала свою назву по місцю неформальних зустрічей покупців і продавців в районі вулиці Wall Street.
Initial Public Offering - IPO (публічне розміщення) : Публічне розміщення акцій на ринку, коли акції компанії включаються в котирувальний лист біржі.
Listed Companies (компанії, чиї акції пройшли процедуру лістингу) - компанії, акції яких торгуються на біржі.
Offer (ціна пропозиції) - найнижча ціна, по якій хтось готовий зробити угоду на продаж акцій в даний момент часу.
Rate of Return - прибутковість на інвестиції.
Broker (брокер) - агент, який збирає ордери на купівлю/продаж цінних паперів, товарів або іншої власності, отримуючи за це комісію.
Commission (комісія) - брокерська винагорода за виконання ордера.
Floor Brokers (брокер операційного залу) - Брокер, що знаходиться безпосередньо в операційному залі біржі для розміщення наказів на купівлю і продаж цінних паперів.
House Broker (брокер Брокерського дому) - брокер, працюючий тільки на один брокерський дім.
Independent Broker (незалежний брокер) - незалежний брокер - член біржі, виконуючий заявки для більш ніж одного брокерського дому. Багато незалежних брокерів є брокерами "прямого доступу", які взаємодіють з іноземними інвесторами.
Treading Post (торговий пост) - робоче місце фахівця. Кожен торговий пост відповідає за 100 акцій.
Regulatory Pyramid ("регулююча піраміда") - система, що забезпечує прозорість і безпеку на ринку цінних паперів.
Securities Investor Protection Corporation (організація по захисту інвесторів) - агентство по захисту інвесторів, створене Конгресом США. Депозит клієнтів брокерських будинків застрахований на суму до $500 000.
Self - Regulations (саморегулювання) - регулювання ринку цінних паперів самим ринком з метою створення чесної і прозорої торгової атмосфери.
Stock Watch - комп'ютерне відділ, який відстежує процес здійснення угод з акціями з метою фіксації одномоментних, сильних змін цін і угод з великим об'ємом для запобігання випадкам недобросовісної поведінки на ринку цінних паперів (наприклад, угод з використанням інсайдерської інформації.
Bear Market (ведмедячий ринок) - ситуація на ринку цінних паперів, коли ціни акцій поступово знижуються.
Bull Market (бичачий ринок) - ситуація на ринку цінних паперів, коли ціни акцій поступово підвищуються.
Dividend (дивіденди) - частина прибутку компанії, що виплачується власникам акцій цієї компанії.
Economic Indicator (економічний індикатор) - індикатор, використовуваний аналітиками для аналізу і прогнозування розвитку ринку.
Annual Report (річний звіт) - щорічний звіт компанії, що показує її фінансовий стан.
Dow Jones Industrial Average (індекс Доу Джонса) - індекс, що розраховується на основі цін акцій 30 компаній, - "блакитних фішок" і що відбиває загальний стан фінансового ринку. Був введений Чарльзом Доу 26 травня 1896 року.
NYSE Composite Index (нью-йоркський комбінований індекс) - індекс, що розраховується на основі цін звичайних акцій, що котируються на NYSE.
Standard & Poor's 500 - індекс розраховується на основі цін акцій 500 компаній.
TOPIX. NIKKEI 225 індекс, що розраховується як середнє зважене значення цін акцій 225 компаній,що найбільш активно торгуються на Токійській фондовій біржі.
Теми рефератів
1. Місце і роль управління проектами в системі менеджменту
2. Перспективи розвитку управління проектами
3. Передумови розвитку методів управління проектами на сучасному етапі розвитку економіки
3. Менеджер проекту: нова професія або нові функції
4. Теорія і практика управління проектами: чи завжди проекти завершуються успішно?
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Сутнісна характеристика і структура інвестицій.
2. Методи визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві.
3. Характеристика і роль окремих видів цінних паперів у фінансуванні розвитку виробництва та економічної діяльності різних суб'єктів господарювання.
4. Державне регулювання випуску й обігу цінних паперів.
5. Об'єктивна необхідність та ефективність залучення іноземних інвестицій для розвитку виробничих підприємств.
6. Методичні основи визначення ефективності інвестицій.
7. Ставка дисконту: сутнісна характеристика, мета застосування, метод визначення.
8. Особливості визначення ефективності капітальних вкладень на окремих стадіях інвестиційно-відтворювального циклу.
9. Методичні підходи до оцінки ефективності випуску та реалізації основних видів цінних паперів.
10. Основні чинники підвищення ефективності формування і використання виробничих інвестицій.
11. Класифікація інвестицій.
12. Обґрунтування інвестиційних проектів різних суб'єктів господарювання.
Тестові завдання
1. Фінансові інвестиції це вкладення коштів у:
а) основний капітал і приріст матеріально-виробничих запасів (оборотного капіталу);
б) цінні папери (фондові інструменти), банківські депозити (грошові інструменти), паї (фінансове майно);
в) нововведення;
г) об'єкти інтелектуальної власності.
2. Реальні інвестиції це вкладення коштів у:
а) цінні папери (фондові інструменти), банківські депозити (грошові інструменти), паї (фінансове майно);
б) основний капітал і приріст матеріально-виробничих запасів (оборотного капіталу);
в) нововведення;
г) об'єкти інтелектуальної власності.
3. Інноваційні інвестиції це вкладення коштів у:
а) цінні папери (фондові інструменти), банківські депозити (грошові інструменти), паї (фінансове майно);
б) нововведення
в) основний капітал і приріст матеріально-виробничих запасів (оборотного капіталу);
г) об'єкти інтелектуальної власності.
4. Інтелектуальні інвестиції здійснюються:
а) в основний капітал і приріст матеріально-виробничих запасів (оборотного капіталу);
б) у цінні папери (фондові інструменти), банківські депозити (грошові інструменти), паї (фінансове майно);
в) у нововведення;
г) у патенти, ліцензії, авторські права тощо.
5. Дивідендна віддача акції це:
а) добуток ринкової вартості однієї акції та кількості емітованих акцій;
б) відношення розміру нарахованого дивіденду до балансової вартості однієї акції;
в) відношення чистого прибутку за вирахуванням абсолютної суми відсотків за користування позиковими коштами до кількості емітованих акцій;
г) співвідношення загального обсягу пропонування і реального обсягу продажу акцій.
6. Коефіцієнт забезпеченості привілейованих акцій це:
а) відношення чистого прибутку за вирахуванням абсолютної суми відсотків за користування позиковими коштами до кількості емітованих акцій;
б) відношення суми балансової вартості акціонерного капіталу і розміру страхового (резервного) фонду до кількості емітованих акцій; в) співвідношення загального обсягу пропонування і реального обсягу продажу акцій;
г) відношення вартості чистих активів емітента до кількості емітованих привілейованих акцій. 7. Емітент цінних паперів це:
а) юридична особа, що надає професійні послуги на фондовому ринку;
б) державна установа, що регулює діяльність фондових ринків і бірж;
в) фізична або юридична особа, яка має вільні кошти і бажає вкласти їх у цінні папери з метою одержання певного доходу (відсотків) чи приросту ринкової вартості цінних паперів;
г) юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери з метою залучення фінансових ресурсів для свого розвитку.
8. Чистий приведений дохід це:
а) різниця між дисконтова ними притоками грошових коштів і дисконтова ними інвестиціями;
б) співвідношення дисконтованих - грошового потоку та інвестицій;
в) строк повернення інвестицій за рахунок реалізації проекту;
г) відношення індексу доходності до строку окупності.
9. Індекс доходності це:
а) строк повернення інвестицій за рахунок реалізації проекту;
б) різниця між дисконтова ними притоками грошових коштів і дисконтова ними інвестиціями;
в) співвідношення дисконтованих - грошового потоку та інвестицій;
г) відношення чистого приведеного доходу до строку окупності.
10. Інвестор це:
а) юридична особа, що надає професійні послуги на фондовому ринку;
б) юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери з метою залучення фінансових ресурсів для свого розвитку;
в) фізична або юридична особа, яка має вільні кошти і бажає вкласти їх у цінні папери з метою одержання певного доходу (відсотків) чи приросту ринкової вартості цінних паперів;
г) немає вірної відповіді.
11. Посередник це:
а) фізична або юридична особа, яка має вільні кошти і бажає вкласти їх у цінні папери з метою одержання певного доходу (відсотків) чи приросту ринкової вартості цінних паперів;
б) юридична особа, що надає професійні послуги на фондовому ринку;
в) державна установа, що регулює діяльність фондових ринків і бірж;
г) немає вірної відповіді.
12. Капіталізована вартість акцій це:
а) добуток ринкової вартості однієї акції та кількості емітованих акцій;
б) відношення суми балансової вартості акціонерного капіталу і розміру страхового (резервного) фонду до кількості емітованих акцій;
в) відношення розміру нарахованого дивіденду до балансової вартості однієї акції;
г) співвідношення загального обсягу пропонування і реального обсягу продажу акцій.
13. Балансова вартість однієї акції це:
а) відношення вартості чистих активів емітента до кількості емітованих привілейованих акцій;
б) добуток ринкової вартості однієї акції та кількості емітованих акцій;
в) відношення суми балансової вартості акціонерного капіталу і розміру страхового (резервного) фонду до кількості емітованих акцій;
г) співвідношення загального обсягу пропонування і реального обсягу продажу акцій.
14. Прибуток на акцію це:
а) відношення розміру нарахованого дивіденду до балансової вартості однієї акції;
б) відношення суми балансової вартості акціонерного капіталу і розміру страхового (резервного) фонду до кількості емітованих акцій;
в) відношення чистого прибутку за вирахуванням абсолютної суми відсотків за користування позиковими коштами до кількості емітованих акцій;
г) відношення вартості чистих активів емітента до кількості емітованих привілейованих акцій.
15. Строк окупності інвестицій це:
а) різниця між дисконтова ними притоками грошових коштів і дисконтова ними інвестиціями;
б) співвідношення дисконтованих - грошового потоку та інвестицій;
в) строк повернення інвестицій за рахунок реалізації проекту;
г) немає вірної відповіді.
16. Яке з наведених визначень поняття "проект" є базовим з погляду системного підходу:
а) проект - певне завдання з визначеними вихідними даними і необхідними результатами (цілями), що обумовлюють спосіб його вирішення;
б) проект - процес переходу з вихідного стану в кінцевий - результат за участі ряду обмежень і механізмів;
в) проект - цілеспрямоване, заздалегідь розраховане і заплановане створення або модернізація фізичних об'єктів, технологічних процесів, ресурсів, а також управлінських рішень і заходів для його виконання;
г) нема правильної відповіді.
17. Місія проекту - це:
а) центральна ланка у виробленні напрямків дій з метою одержання результатів проекту;
б) мета першого рівня проекту;
в) генеральна мета проекту;
г) нема правильної відповіді.
18. Етапами здійснення стратегії проекту є:
а) розробка і вибір стратегії, реалізація стратегії, стратегічний аналіз;
б) розробка і вибір стратегії, стратегічний аналіз, реалізація стратегії;
в) стратегічний аналіз, розробка і вибір стратегії, реалізація стратегії;
г) нема правильної відповіді.
19. Системний підхід до визначення поняття проекту припускає, що проект є: а) цільовою незалежною програмою;
б) керуючою підсистемою;
в) керованою підсистемою;
г) нема правильної відповіді.
20. Відповідно до класифікації, складні проекти - це:
а) проекти, що припускають вирішення завдань за допомогою нестандартних підходів і значних витрат;
б) проекти, що припускають у своєму складі декілька взаємозалежних проектів;
в) цільові програми, які характеризуються високою капіталоємністю, трудомісткістю і вартістю;
г) нема правильної відповіді.
21. Маркетинг проекту належить до:
а) передінвестиційної фази проекту;
б) інвестиційної фази проекту;
в) експлуатаційної фази проекту;
г) нема правильної відповіді.
22. Результат проекту залежить від:
а) ступеня участі в реалізації проекту інвесторів;
б) матеріально-технічного забезпечення проекту;
в) ступеня відповідності запланованому рівню його характеристик;
г) нема правильної відповіді.
23. Ефективність інвестиційного проекту - це:
а) категорія, що відображає відповідність проекту меті його учасників;
б) отримані або сплачені грошові кошти за певний період (крок) та за весь розрахунковий період;
в) максимальне значення абсолютної величини мінусового накопиченого сальдо від інвестиційної та операційної діяльності;
г) нема правильної відповіді.
24 Норма дисконту учасника проекту:
а) призначена для оцінки комерційної ефективності ІП і визначається з урахуванням альтернативної ефективності використання інвестицій;
б) відбиває ступінь ефективності участі в проекті підприємства або акціонерів;
в) застосовується для розрахунку показників суспільної ефективності і вважається національним параметром. Установлюється централізовано;
г) використовується під час розрахунку бюджетної ефективності. Установлюється регіональними органами управління.
25. Статичні методи оцінки ефективності інвестицій ґрунтуються на:
а) проектних, планових і фактичних даних про витрати і результати реалізації ІП;
б) відношенні суми елементів грошового потоку від операційної діяльності до абсолютної величини суми елементів грошового потоку від інвестиційної діяльності;
в) максимальному значенні абсолютної величини мінусового накопиченого сальдо від інвестиційної та операційної діяльності;
г) нема правильної відповіді.
26. Методами оцінки ефективності інвестиційних проектів без урахування дисконтування є:
а) метод чистої приведеної вартості;
б) метод внутрішньої норми прибутку;
в) методи абсолютної ефективності інвестицій;
г) дисконтований термін окупності інвестицій;
д) індекс прибутковості;
е) методи порівняльної ефективності варіантів капітальних вкладень; ж) метод ануїтету;
з) усі варіанти правильні.
Рішення задач
Задача 1. Керівництво фірми хоче придбати нове обладнання, ціна якого 87000 грн. Витрати, зв'язані з установкою обладнання, складуть 2500 грн. Розподіл доходу, прибутку й амортизації по роках представлено в таблиці 6.1. Економічно виправданий термін окупності фірма приймає рівним 5 рокам. Податок на прибуток складає 21%.
Виходячи з даних табл. 6.1. розрахувати: термін окупності інвестицій; доцільність придбання устаткування, виходячи з економічно виправданого терміну окупності інвестицій. Таблиця 6.1 - Розподіл доходу, прибутку й амортизації з нового обладнання по роках
РокиДохідПрибутокАмортизація118000110005000222000150005000327000150005000431000190005000536000250005000 Задача 2. Фірма вирішила придбати нове обладнання вартістю 25000 грн. Зростання експлуатаційних витрат на це устаткування оцінюється в 4000 грн./рік у порівнянні з колишньою технологією. Однак економія на оплаті праці складе 10000 грн. Термін служби устаткування дорівнює 7 рокам. Після його завершення воно може бути продане за 4000 грн. З метою спрощення розуміння сутності розрахунку не будемо при визначенні чистої приведеної вартості враховувати амортизацію і податки. Норма прибутку (ставка дисконтування) прийнята на рівні 15% річних. Розрахувати чисту приведену вартість проекту.
Задача 3. Джерелом фінансування проекту є позика коштів у сумі 15000 грн. під 17% річних. Економічно доцільний термін використання проекту складає 5 років. Річні грошові потоки по роках реалізації проекту розподілені в такий спосіб, грн.: перший рік - 6000;
другий - 11500;
третій - 9500;
четвертий - 10200;
п'ятий - 9800
Погашення основної суми позики і відсотків за ним відповідно до договору повинно здійснюватися за рахунок грошових доходів у міру їхнього одержання. Розрахувати чисту приведену вартість грошового доходу, отриманого в ході реалізації даного інвестиційного проекту.
Задача 5. Результати діяльності підприємства до реалізації інвестиційного проекту наведено в таблиці 6.2. Визначити рентабельність продукції підприємства за чистим прибутком, а також швидкість обороту капіталовкладень і майбутню їх норму прибутку.
Таблиця 6.2 - Розрахунок рентабельності продукції підприємства з урахуванням реалізації інвестиційного проекту
№ п/пПоказникиУ цілому по підприємству до реалізації інвестиційного проектуДані інвестиційного проектуУ цілому по підприємству після реалізації інвестиційного проекту1Обсяг продаж (виручка від реалізації продукції), грн.10000004000010400002Прибуток, грн.20000011200211200 Задача 6. Первісні витрати на реалізацію інвестиційного проекту складуть 50000 грн., щорічний доход дорівнює 18000 грн. Економічно виправданий термін реалізації проекту - 6 років. Норма прибутку на капітал дорівнює 17% річних. Розрахувати термін окупності інвестицій на основі методу дисконтованого терміну окупності інвестицій.
Задача 7. Фірма інвестувала 17000 тис. грн. та запланувала наприкінці п'ятого року реалізації інвестиційного проекту одержати 28228 тис. грн. грошового доходу. Потрібно визначити, яка внутрішня норма прибутку необхідна, щоб дисконтований грошовий дохід п'ятого року дорівнював запланованій сумі.
Задача 8. Використовуючи дані табл. 6.3, потрібно оцінити проект з точки зору індексу доходності та дисконтованого терміну окупності інвестицій, якщо норма прибутку становить 12%.
Таблиця 6.3 - Рух грошових потоків
Грошові потокиРік 0 - витрати в інвестиціїРоки реалізації проектуУсього12345Інве
стиційні витрати35000------Грошові доходи-8000900080007500850041000ПЗ.10. - Інноваційні процеси підприємства. Оцінка ефективності інновацій
План заняття
1. Загальна характеристика інноваційних процесів.
2. Ключова роль інновацій на мікро - та макрорівнях.
3. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності.
4. Класифікації інновацій за різними класифікаційними ознаками.
5. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями.
6. Оцінка ефективності інновацій.
7. Визначення етапів життєвого циклу інновацій з урахуванням ефекту дифузії.
8. Принципи державної інноваційної політики.
9. Нематеріальні ресурси
10. Оцінка вартості нематеріальних активів
11. Амортизація нематеріальних активів
Глосарій
Інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.
Інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
Інноваційний продукт - результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам законодавства України.
Інноваційна продукція - нові конкурентоздатні товари чи послуги, що відповідають вимогам законодавства України.
Інноваційний проект - комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції.
Пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що належить до одного з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, затверджених Верховною Радою України.
Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) - підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг;
Інноваційна інфраструктура - сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).
Інноваційний процес представляє собою перетворення ідей у нову або удосконалену продукцію, що користується стійким довгостроковим попитом на ринку.
Науково-технічний прогрес - безперервний взаємозумовлений процес розвитку науки і техніки; у ширшому суттєво-змістовому значенні - це постійний процес створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки.
Науково-технічна революція - відбиває докорінну якісну трансформацію суспільного розвитку на засаді новітніх наукових відкриттів (винаходів), що справляють революціонізуючий вплив на зміну знарядь і предметів праці, технології, організації та управління виробництвом, характеру трудової діяльності людей.
Організаційний прогрес - узагальнена характеристика процесу використання організаційних факторів розвитку та підвищення ефективності виробництва. Його суть полягає в удосконаленні існуючих та застосуванні нових методів і форм організації виробництва та праці, елементів господарського механізму в усіх ланках управління економікою.
Синергія - факт такої сукупної дії двох або декількох факторів на деякий об'єкт, яка не може бути пояснена простим підсумовуванням (відніманням) діючих факторів.
Економічний ефект - кінцевий результат застосування технологічного нововведення, вимірюваний абсолютними величинами.
Економічна ефективність - показник, обумовлений співвідношенням економічного ефекту і витрат, що породили цей ефект, тобто зіставляються або розмір отриманого прибутку, або зниження витрат (на рівні підприємства), або приріст національного доходу чи валового внутрішнього продукту (на рівні країни) з капітальними вкладеннями на здійснення даного технічного заходу.
Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. Складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом відносно тривалого періоду.
Інтелектуальна власність - юридична категорія, яка застосовується для:
визначення результатів творчої праці людини (творів науки, техніки, мистецтва та інших видів діяльності);
позначення належності таких результатів творчої праці відповідним суб'єктам творчої діяльності;
закріплення за цими суб'єктами особистих немайнових і майнових прав, пов'язаних із розробкою та використанням створених ними інтелектуальних продуктів.
Винахід - результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології. Об'єктами винаходу можуть бути конкретний продукт або спосіб.
Корисна модель - результат творчої діяльності людини, об'єктом якої може бути конструктивне вирішення пристрою або його складових частин.
Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.
Фірмове найменування - стале позначення підприємства (фірми, компанії, тощо) або окремої особи, від імені якої здійснюється виробнича або інша діяльність.
Товарний знак - оригінальну позначення, за допомогою якого товари і послуги одних осіб відрізняють від однорідних товарів і послуг інших осіб.
"Ноу-хау" - не захищені охоронними документами та не оприлюднені (повністю або частково) знання чи досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично використані в наукових дослідженнях та розробках, за виготовлення, реалізації та експлуатації конкурентоспроможної продукції, забезпечуючи певні переваги їхньому власникові.
Патент - виданий державним органом (патентним відомством) охоронний документ, який підтверджує право його власника на відповідний об'єкт промислової власності.
Ліцензія - дозвіл використовувати технічне досягнення або інший нематеріальний ресурс протягом певного строку за обумовлену винагороду.
Теми рефератів
1. Визначення різних видів ефекту від реалізації інноваційних проектів.
2. Визначення інтегрального ефекту від реалізації інноваційних проектів.
3. Ефект дифузії інновацій у суміжні галузі економіки.
4. Життєвий цикл інноваційних продуктів. 5. Використання PR - технологій при просуванні інновацій. 6. Нематеріальні ресурси як дійовий інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства. 7. Характеристика та особливості використання окремих об'єктів промислової власності. 8. Змістова характеристика об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються авторськими і суміжними правами. 9. Сутність та ефективність використання ноу-хау в діяльності підприємств. 10. Збереження комерційної таємниці як чинник забезпечення належної економічної безпеки підприємства. 11. Сутнісно-змістова характеристика нематеріальних активів підприємства. 12. Патентно-ліцензійна діяльність підприємств та організацій у конкурентному середовищі.
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Державна підтримка підприємств інноваторів.
2. Аналітична оцінка впливу організаційно-технічних та інших нововведень на економічні та соціально-екологічні показники діяльності підприємств України.
3. Відбір та методики розрахунку показників для виявлення впливу інновацій на економіку.
4. Суттєва характеристика науково-технічного прогресу.
5. Науково-технічна революція.
6. Міжнародне співробітництво в науково-технічній сфері. Трансфер технологій.
7. Напрямки й тенденції сучасного організаційного прогресу на підприємствах та в інших ланках управління суспільним виробництвом.
8. Методики визначення ефективності технічних, організаційних, соціальних нововведень.
9. Інноваційна модель розвитку різногалузевих підприємств України: об'єктивна необхідність, змістова характеристика та напрями практичної реалізації.
10. Місце науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у інноваційному процесі підприємства. 11. Промисловий шпіонаж. 12. Проблеми оцінки вартості нематеріальних активів підприємства.
Тестові завдання
1. Продуктові інновації
а) результат тривалих цілеспрямованих розробок, який не є продовженням технології, яка змінюється;
б) поступові, на основі традиційних повсякденних розробок;
в) орієнтовані на виробництво та використання нової або удосконаленої продукції;
г) нові способи виробництва існуючої або нової продукції.
2. Радикальні інновації:
а) нові способи виробництва існуючої або нової продукції;
б) результат тривалих цілеспрямованих розробок, який не є продовженням технології, яка змінюється;
в) орієнтовані на виробництво та використання нової або удосконаленої продукції;
г) такі зміни в технології, які істотно впливають на економіку в цілому, тобто технологічні революції.
3. Технологічні інновації:
а) нові способи виробництва існуючої або нової продукції;
б) передбачають нові методи роботи в сфері менеджменту;
в) нові технологічні системи, що передбачають глибокі зміни в технології і стимулюють появлення нових секторів виробництва і споживання; засновані на сполученні радикальної та інкрементної інновацій;
г) результат тривалих цілеспрямованих розробок, який не є продовженням технології, яка змінюється.
4. Управлінські інновації:
а) нові способи виробництва існуючої або нової продукції;
б) поступові, на основі традиційних повсякденних розробок;
в) передбачають нові методи роботи в сфері менеджменту;
г) результат тривалих цілеспрямованих розробок, який не є продовженням технології, яка змінюється.
5. Комплексні інновації:
а) такі зміни в технології, які істотно впливають на економіку в цілому;
б) нові технологічні системи, що передбачають глибокі зміни в технології і стимулюють появлення нових секторів виробництва і споживання; засновані на сполученні радикальної та інкрементної інновацій;
в) результат тривалих цілеспрямованих розробок, який не є продовженням технології, яка змінюється;
г) нові способи виробництва існуючої або нової продукції.
6. Інкрементні інновації:
а) результат тривалих цілеспрямованих розробок, який не є продовженням технології, яка змінюється;
б) поступові, на основі традиційних повсякденних розробок;
в) нові технологічні системи, що передбачають глибокі зміни в технології і стимулюють появлення нових секторів виробництва і споживання; засновані на сполученні радикальної та інкрементної інновацій;
г) такі зміни в технології, які істотно впливають на економіку в цілому.
7. Синергія:
а) метод управління інноваційним підприємством;
б) сукупна дія декількох факторів на деякий об'єкт, яка може бути пояснена підсумовуванням (або відніманням) діючих факторів;
в) сукупна дія декількох факторів на деякий об'єкт, яка не може бути пояснена простим підсумовуванням (або відніманням) діючих факторів;
г) метод управління інноваційним процесом.
8. Зміна техніко-економічної парадигми:
а) поступові, на основі традиційних повсякденних розробок;
б) нові технологічні системи, що передбачають глибокі зміни в технології і стимулюють появлення нових секторів виробництва і споживання; засновані на сполученні радикальної та інкрементної інновацій;
в) результат тривалих цілеспрямованих розробок, який не є продовженням технології, яка змінюється;
г) такі зміни в технології, які істотно впливають на економіку в цілому.
9. До складу соціального ефекту від впровадження інновацій включають:
а) приріст інформації;
б) створення нових робочих місць;
в) збільшення податкових надходжень;
г) немає вірної відповіді.
10. До складу екологічного ефекту від впровадження інновацій включають:
а) підвищення кваліфікаційного рівня працівників;
б) приріст інформації;
в) збільшення податкових надходжень;
г) покращення здоров'я працюючих.
11. До складу бюджетного ефекту від впровадження інновацій включають:
а) підвищення кваліфікаційного рівня працівників;
б) збільшення податкових надходжень;
в) приріст інформації;
г) покращення здоров'я працюючих.
12. До складу науково-технічного ефекту від впровадження інновацій включають:
а) збільшення податкових надходжень;
б) підвищення кваліфікаційного рівня працівників;
в) зменшення матеріальних витрат;
г) приріст інформації.
13. До складу ресурсного ефекту від впровадження інновацій включають:
а) покращення здоров'я працюючих;
б) збільшення податкових надходжень;
в) підвищення кваліфікаційного рівня працівників;
г) зменшення матеріальних витрат.
14. Дифузія інновацій це:
а) процес накопичення інформації;
б) проникнення і використання нововведення у інших продуктах і галузях економіки;
в) такі зміни в технології, які істотно впливають на економіку в цілому;
г) сукупна дія декількох факторів на деякий об'єкт, яка може бути пояснена підсумовуванням (або відніманням) діючих факторів. 15. Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст нематеріальних активів?
а)патенти, авторські права, права на об'єкти промислової власності, права на користування землею тощо;
б)промислова власність, інтелектуальна власність;
в)винаходи, промислові зразки, товарні знаки, інформаційна діяльність, програмне забезпечення тощо;
г) немає вірної відповіді. 16. Норма зносу на нематеріальні активи визначається:
а)самим підприємством в залежності від строку використання відповідного виду нематеріальних активів;
б)централізовано по галузі промисловості;
в) за нормами, встановленими Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін в Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.05.2002 p. №349-IV. 17. Права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інші майнові права відносяться до:
а)нематеріальних ресурсів;
б)нематеріальних активів;
в)основних виробничих фондів;
г)основного капіталу. 18. Чи нараховується амортизація на нематеріальні активи?
а)так;
б)ні;
в)за бажанням;
г)такого поняття не існує. 19. До об'єктів інтелектуальної власності відносяться:
а)інформаційна діяльність, інформаційні технології, програмне забезпечення;
б)винаходи, промислові зразки, товарні знаки, корисні моделі тощо;
в)раціоналізаторські пропозиції, гудвіл, ноу-хау, комерційні таємниці. 20. Дозвіл на використання нематеріального ресурсу протягом певного часу за обумовлену винагороду називають:
а) авторськими правом;
б)ліцензією;
в) патентом;
г)суміжним правом. 21. Виданий державним органом документ, який надає фізичній чи юридичній особі виключне право використовувати зазначене технічне вирішення проблеми:
а)суміжне право;
б)ліцензія;
в)патент;
г)авторське право;
д)свідоцтво на винахід. 22. Винаходом називається:
а)позначене суттєвою новизною економічне чи технічне вирішення завдання у будь-якій галузі народного господарства;
б)позначене суттєвою новизною вирішення технічного завдання у будь-якій галузі народного господарства, яке дає позитивний ефект;
в)позначене несуттєвою новизною вирішення технічного завдання у будь-якій галузі економіки. 23. Товарними знаками вважаються:
а)оригінальні позначення, які не мають правового захисту та значення для виділення даного товару серед інших подібних товарів;
б)оригінальні позначення, які мають правовий захист та призначені для виділення даного товару серед інших подібних товарів;
в)економічні позначення, які приносять велику популярність як окремому товару, так і підприємству в цілому. 24. Що таке гудвіл?
а)нематеріальний актив, вартість якого визначається, як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, яка виникає внаслідок використання найкращих управлінських прийомів, методів, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо;
б)ціна підприємства, зумовлена добрим іменем, діловими зв'язками, що забезпечують йому певний прибуток або іншу користь протягом тривалого періоду;
в)ділова репутація підприємства в конкурентному ринковому середовищі. 25. Які з наведених категорій не визнаються нематеріальним активом?
а)наукові дослідження;
б)об'єкти інтелектуальної власності;
в)довгострокові майнові права;
г)гудвіл;
д)підготовка і перепідготовка кадрів;
е)реклама та просування продукції на ринку;
є) підвищення ділової репутації та іміджу підприємства. 26. Як визначити первісну вартість придбаного підприємством нематеріального активу?
а)як суму ціни придбання нематеріального активу, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до придатного для використання за призначенням стану без урахування витрат на сплату відсотків за кредит (якщо такий мав місце під час придбання нематеріального активу);
б)як суму прямих витрат на оплату праці, прямих матеріальних витрат, інших витрат, безпосередньо пов'язаних зі створенням нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням, витрат, пов'язаних з удосконаленням, підвищенням можливостей та продовженням терміну його використання;
в)як добуток первісної вартості нематеріального активу та індексу переоцінки;
г)як справедливу вартість на дату придбання з урахуванням витрат, які виникають внаслідок його доведення до придатного для використання стану. 27. Які фактори не враховуються при визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів?
а)строки корисного використання подібних до оцінюваного активів;
б)передбачуваний моральний знос;
в)правові чи інші подібні обмеження щодо строків його використання;
г)всі відповіді вірні. 28. Які з наведених нижче витрат щодо створення (придбання) нематеріальних активів не підлягають амортизації?
а) витрати, пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності підприємства;
б)витрати на винахідництво та раціоналізацію господарських процесів;
в)витрати на проведення дослідно-експериментальних та дослідно-конструкторських робіт;
г)витрати на дослідження та виготовлення моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю підприємства;
д)прямі витрати на придбання нематеріальних активів;
е)витрати з виплати роялті;
є) вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів;
ж)гудвіл;
з)витрати на професійну підготовку чи перепідготовку.
Рішення задач
Задача 1. На створення одного з об'єктів нематеріальних активів підприємством витрачено 450 тис грн. Розрахуйте річну суму амортизації об'єкта з урахуванням його корисного строку служби протягом 1,5 року.
Задача 2. Підприємство, що було створено для розробки природного родовища, заплатило за право користування природними ресурсами 500 тис грн. Підприємство буде існувати до вичерпання балансових запасів корисних копалин, оцінюваних у 20 тис тонн. Продуктивність видобутку складає 4 тис тонн на рік. Необхідно обчислити річну суму амортизації нематеріальних активів.
Задача 3. Витрати на розробку програмного комплексу склали 35 млн. грн. Витрати на його рекламу - 5 млн. грн. Плановий прибуток, що його намагатиметься отримати підприємство-розробник має скласти 15 млн. грн. Розрахуйте ціну програмного комплексу, якщо передбачуване число користувачів - 50 осіб.
Тема 7. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ВИРОБНИЦТВА.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
ПЗ.11 - Технічний рівень підприємства: оцінка стану та ефективності
План заняття
1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва
2. Організаційно-економічний механізм управління розвитком техніко-технологічної бази підприємства.
3. Основні показники оцінки технічного рівня підприємства.
4. Формування й використання виробничої потужності підприємства.
5. Поняття, види і значення інфраструктури підприємства.
6. Система технічного обслуговування.
7. Соціальна інфраструктура й соціальна діяльність підприємства.
Глосарій
Техніко-технологічна база підприємства виробничої сфери - системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, яка визначає спосіб виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюваний за допомогою машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому.
Виробнича потужність підприємства - максимально можливий річний обсяг випуску продукції (видобутку й переробки сировини або надання певних послуг) заздалегідь визначених номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології та організації виробництва.
Коефіцієнт змінності роботи обладнання - відношення кількості відпрацьованих верстато-змін до кількості відпрацьованих верстато-днів.
Інфраструктура (від лат. infra - нижче, під та structura - побудова, розміщення) - сукупність складових частин будь-якого об'єкта, що мають підпорядкований (допоміжний) характер і забезпечують умови для нормальної роботи об'єкта в цілому.
Інфраструктура підприємства - комплекс цехів, господарств і служб підприємства, які забезпечують необхідні умови для функціонування підприємства в цілому.
Ремонт - процес відновлення початкової дієспроможності устаткування, яку було втрачено в результаті виробничого використання.
Ремонтний цикл - проміжок часу між двома капітальними ремонтами або між початком експлуатації та першим капітальним ремонтом.
Міжремонтний період - проміжок часу роботи устаткування чи іншого засобу праці між двома суміжними (черговими) ремонтами.
Складність ремонту - показник, який визначає трудомісткість планового ремонту того чи того виду технологічного устаткування проти трудомісткості ремонту еталонної фізичної одиниці.
Інструментальне господарство - сукупність внутрішньовиробничих підрозділів підприємства, що зайняті придбанням, проектуванням, виготовленням, відновленням і ремонтом технологічної оснастки, її обліком, зберіганням і видачею на робочі місця.
Теми рефератів
1. Переваги сучасних технологій (на прикладі конкретної галузі за вибором студента).
2. Обґрунтування виробничої програми для диверсифікованих підприємств.
3. Лізинг та інші форми оренди виробничого обладнання: переваги та недоліки.
4. Відмінності і особливості виробничої інфраструктури у різних галузях економіки (за вибором студента).
5. Відмінності і особливості соціальної інфраструктури у різних галузях економіки (за вибором студента).
6. Управління складським господарством: сучасні концепції.
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Загальна характеристика техніко-технологічної бази підприємства.
2. Тенденції розвитку техніко-технологічної бази підприємств різних галузей (за вибором студента).
3. Порівняльна характеристика традиційного та інноваційного типів виробництва.
4. Оцінка технічного рівня підприємства.
5. Організаційно-економічний механізм управління технічним розвитком підприємства.
6. Стратегічне планування технічного розвитку підприємства.
7. Методичні підходи до визначення виробничої потужності підприємства.
8. Вплив інфраструктури підприємства на ефективність його діяльності.
9. Шляхи досягнення збалансованості між основним виробництвом та виробничою й соціальною інфраструктурою підприємства.
10. Форми організації ремонтно-технічного обслуговування на підприємствах.
11. Тенденції розвитку та проблеми функціонування інструментального господарства на підприємствах різних галузей економіки.
12. Шляхи мінімізації транспортних витрат на підприємствах.
13. Вплив рівня енергоємності виробництва на конкурентоспроможність підприємства.
14. Сучасні форми організації складського господарства.
15. Тенденції розвитку об'єктів соціальної інфраструктури на підприємствах у після кризовий період.
Тестові завдання
1. Коефіцієнт фізичного зносу устаткування це:
а) кількість застосовуваних пристроїв, оснастки та інструментів у розрахунку на одну оригінальну деталь кінцевого виробу;
б) відношення залишкової вартості основних фондів до їх первісної вартості;
в) відношення середньорічної вартості машин та устаткування до кількості робітників у найбільшій зміні;
г) немає вірної відповіді.
2. Коефіцієнт технологічної оснащеності виробництва це:
а) відношення середньорічної вартості машин та устаткування до кількості робітників у найбільшій зміні;
б) кількість застосовуваних пристроїв, оснастки та інструментів у розрахунку на одну оригінальну деталь кінцевого виробу;
в) відношення залишкової вартості основних фондів до їх первісної вартості;
г) немає вірної відповіді.
3. До чинників, що характеризують виробничу потужність підприємства відносять:
а) кількість виробничого обладнання, середній рівень кваліфікації персоналу, продуктивність одиниці обладнання;
б) кількість виробничого обладнання, продуктивність одиниці обладнання;
в) тривалість одного обороту оборотних коштів, середній рівень кваліфікації персоналу, продуктивність одиниці обладнання;
г) тривалість одного обороту оборотних коштів, номенклатуру виробів, продуктивність одиниці обладнання.
4. Коефіцієнт освоєння проектної потужності це:
а) співвідношення величин поточної і проектної потужності;
б) співвідношення річного випуску продукції та середньорічної її величини;
в) співвідношення проектної потужності і середньорічної вартості основних фондів;
г) співвідношення поточної і середніх залишків оборотних коштів за період.
5. Проектна потужність технологічного комплексу це:
а) фактично досягнута потужність, що визначається періодично;
б) потужність, що визначається під час реконструкції діючого або проектування нового підприємства;
в) потужність для покриття пікових навантажень;
г) досягнута потужність на спорідненому підприємстві.
6. Механоозброєність праці це:
а) кількість застосовуваних пристроїв, оснастки та інструментів у розрахунку на одну оригінальну деталь кінцевого виробу;
б) відношення залишкової вартості основних фондів до їх первісної вартості;
в) відношення середньорічної вартості машин та устаткування до кількості робітників у найбільшій зміні;
г) немає вірної відповіді.
7. Поточна потужність технологічного комплексу це:
а) потужність, що визначається під час реконструкції діючого або проектування нового підприємства;
б) фактично досягнута потужність, що визначається періодично;
в) досягнута потужність на спорідненому підприємстві;
г) потужність для покриття пікових навантажень.
8. Резервна потужність технологічного комплексу це:
а) фактично досягнута потужність, що визначається періодично;
б) потужність для покриття пікових навантажень;
в) досягнута потужність на спорідненому підприємстві;
г) потужність, що визначається під час реконструкції діючого або проектування нового підприємства.
9. На рівень виробничої потужності не впливають:
а) номенклатура і асортимент продукції;
б) кількість виробничого обладнання та площі складських приміщень;
в) рівень конкуренції і платоспроможність населення;
г) немає вірної відповіді.
10. Коефіцієнт використання поточної потужності це:
а) співвідношення проектної потужності і середньорічної вартості основних фондів;
б) співвідношення величин поточної і проектної потужності;
в) співвідношення річного випуску продукції та середньорічної її величини;
г) співвідношення поточної і середніх залишків оборотних коштів за період.
11. Ремонтний цикл це:
а) показник, який визначає його трудомісткість.
б) проміжок часу роботи устаткування чи іншого засобу праці між двома суміжними (черговими) ремонтами;
в) проміжок часу між двома капітальними ремонтами або між початком експлуатації та першим капітальним ремонтом;
г) перелік і послідовність планових ремонтів, процесів технічного обслуговування в межах одного ремонтного циклу.
12. Міжремонтний період це:
а) проміжок часу роботи устаткування чи іншого засобу праці між двома суміжними (черговими) ремонтами;
б) проміжок часу між двома капітальними ремонтами або між початком експлуатації та першим капітальним ремонтом;
в) перелік і послідовність планових ремонтів, процесів технічного обслуговування в межах одного ремонтного циклу;
г) показник, який визначає його трудомісткість.
13. Структура ремонтного циклу це:
а) перелік і послідовність планових ремонтів, процесів технічного обслуговування в межах одного ремонтного циклу;
б) показник, який визначає його трудомісткість;
в) проміжок часу між двома капітальними ремонтами або між початком експлуатації та першим капітальним ремонтом;
г) проміжок часу роботи устаткування чи іншого засобу праці між двома суміжними (черговими) ремонтами.
14. Категорія складності ремонту це:
а) проміжок часу роботи устаткування чи іншого засобу праці між двома суміжними (черговими) ремонтами;
б) показник, який визначає його трудомісткість;
в) перелік і послідовність планових ремонтів, процесів технічного обслуговування в межах одного ремонтного циклу;
г) немає вірної відповіді.
15. До виробничої інфраструктури промислового підприємства відносяться:
а) ремонтна служба, інструментальне господарство, заклади освіти;
б) ремонтна служба, інструментальне господарство, складське господарство, система збору та обробки інформації;
в) ремонтна служба, інструментальне господарство, складське господарство, система збору та обробки інформації, пансіонати для співробітників;
г) заклади харчування, спортивно-оздоровчі заклади, житлово-комунальне господарство.
16. До соціальної інфраструктури промислового підприємства відносяться:
а) заклади харчування, спортивно-оздоровчі заклади, житлово-комунальне господарство;
б) ремонтна служба, інструментальне господарство, складське господарство, система збору та обробки інформації, пансіонати для співробітників;
в) заклади харчування, спортивно-оздоровчі заклади, житлово-комунальне господарство, інструментальне господарство;
г) заклади харчування, спортивно-оздоровчі заклади, інструментальне господарство.
17. Характерними рисами ремонтно-механічного цеху є наступні:
а) висока кваліфікація робітників, одиничний тип виробництва, універсальне обладнання;
б) низька кваліфікація робітників, одиничний тип виробництва, універсальне обладнання;
в) низька кваліфікація робітників, крупносерійний тип виробництва, універсальне обладнання;
г) висока кваліфікація робітників, одиничний тип виробництва, спеціалізоване обладнання.
18. Характерними рисами інструментального цеху є наступні:
а) висока кваліфікація робітників, одиничний тип виробництва, універсальне обладнання;
б) низька кваліфікація робітників, крупносерійний тип виробництва, універсальне обладнання;
в) висока кваліфікація робітників, одиничний тип виробництва, спеціалізоване обладнання;
г) низька кваліфікація робітників, крупносерійний тип виробництва, універсальне обладнання.
Рішення задач
Задача 1. Мале підприємство розглядає можливість випуску нової продукції, трудомісткість виготовлення якої складає 0,25 нормо-годин. Ємність цільового сегменту ринку визначена у 250000 шт. Скільки необхідно одиниць обладнання, якщо підприємство буде працювати 5 днів на тиждень у дві зміни по 8 годин кожна. В році, що планується буде 12 святкових днів. Усі операції здійснюватимуться на одному виді обладнання.
Задача 2. В цеху встановлено 34 верстати. На підприємстві двозмінний режим роботи, тривалість зміни - 8 годин. Регламентовані простої - 5% від загального фонду робочого часу обладнання. Кількість робочих днів у плановому році - 248. Продуктивність одного верстату - 5 виробів на годину, обсяг продукції - 325000 шт. Визначити прогнозний коефіцієнт використання виробничої потужності.
Задача 3. Площа проміжного складу для незавершеного виробництва становить 350 кв. м. Площа проходів і проїздів - 50% від загальної площі. Тривалість складання одного виробу - 5 днів. Річний корисний фонд робочого часу складського приміщення - 255 днів.
Визначити виробничу потужність складальної дільниці.
Задача 4. Розрахувати загальну потребу підприємства в електроенергії якщо плановий обсяг випуску продукції - 12500 од.; норма витрат енергії на одиницю продукції 24 кВт-год; витрати енергії на допоміжні потреби 14000 кВт-год; а витрати енергії в мережах складають 9% від загальної потреби.
Задача 5. Визначити кількість транспортних засобів, необхідних для забезпечення ритмічності роботи структурного підрозділу за двобічного маятникового маршруту руху, користуючись даними, наведеними в табл. 7.1.
Таблиця 7.1 - Дані для розрахунку потреби в транспортних засобах
ВирібКількість, шт.Маса одиниці, кгА2700155Б1450185В525220 Якщо: вантажопідйомність одиниці транспортного засобу 1300 кг; коефіцієнт використання його вантажопідйомності - 0,8; ефективний фонд часу роботи одиниці транспортного засобу для однозмінного режиму роботи 160 год; підприємство працює у дві зміни; відстань між пунктами маршруту - 750 м; середня швидкість руху транспортного засобу - 320 м/хв.; час на одну навантажувальну операцію складає 20, а на одну розвантажувальну операцію - 12 хв. за кожен рейс.
Задача 6. Визначити кількість транспортних засобів, необхідних для забезпечення ритмічності роботи структурного підрозділу за двобічного маятникового маршруту руху, користуючись даними, наведеними в табл. 7.2.
Таблиця 7.2 - Дані для розрахунку потреби в транспортних засобах
ВирібКількість, шт.Маса одиниці, кгА3700250Б3270335В1525120 Якщо: вантажопідйомність одиниці транспортного засобу 2200 кг; коефіцієнт використання його вантажопідйомності - 0,85; лімітований час перевозки вантажу - 2 робочих доби , підприємство працює у 2 зміни по 8 годин; відстань між пунктами маршруту - 600 м; середня швидкість руху транспортного засобу - 270 м/хв.; час на одну навантажувальну операцію складає 25, а на одну розвантажувальну операцію - 22 хв. за кожен рейс.
Задача 7. Визначити час затрачуваний транспортним засобом на проходження одного рейсу, якщо відстань між пунктами маршруту - 1800 м; середня швидкість руху транспортного засобу - 280 м/хв.; час на одну навантажувальну операцію складає 15, а на одну розвантажувальну операцію - 21 хв. за кожен рейс.
ПЗ.12 - Організація виробничого процесу підприємства
План заняття
1. Структура і принципи організації виробничого процесу
2. Типологія організації бізнесу.
3. Принципи організації виробництва.
4. Класифікація типів виробництва.
5. Організація виробничого процесу в часі.
6. Методи організації виробництва.
7. Підготовка виробництва.
8. Організація трудових процесів і робочих місць.
Глосарій
Виробничий процес - сукупність взаємозалежних основних, допоміжних і обслуговуючих процесів праці і знарядь праці з метою створення споживчих вартостей - корисних предметів, необхідних для виробничого або особистого споживання.
Технологічний процес - сукупність дій зі зміни та визначення стану предмета праці.
Виробничий цикл - інтервал від початку до закінчення процесу виготовлення продукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво предмети праці перетворюються на готову продукцію.
Партія предметів - певна кількість однакових предметів, які обробляються на кожній операції безперервно з одноразовою витратою підготовчо-заключного часу.
Конструкторська підготовка виробництва - створення нової або вдосконалення продукції, що виготовляється, відповідно до вимог науково-технічного прогресу і перспектив ринкової кон'юнктури. У процесі конструкторської підготовки виробництва створюється комплект конструкторської документації, необхідної для виготовлення та експлуатації виробу (виробів).
Технологічна підготовка виробництва - охоплює сукупність робіт із забезпечення технологічної готовності підприємства до виготовлення продукції належної якості і в належному обсязі.
Організаційно-планова підготовка виробництва - адаптація виробничої та організаційної структур підприємства до умов виготовлення нової продукції, забезпечення потрібним обладнанням, перепланування технологічних схем і розміщення устаткування в підрозділах, розробка календарно-планових нормативів (серій виробів, партій деталей, виробничих циклів тощо), обґрунтування методу переходу на випуск нових виробів.
Технологічність конструкції виробу - така її властивість, яка дає змогу виготовляти, монтувати, обслуговувати та ремонтувати виріб з оптимальними витратами часу й коштів.
Концентрація - усуспільнення виробництва через збільшення розмірів підприємств, зосередження процесів виробництва, робочої сили, засобів виробництва й випуску продукції на все більш великих підприємствах.
Спеціалізація - процес зосередження діяльності підприємства на виготовленні певної продукції або виконанні окремих видів робіт.
Конверсія - істотне (іноді повне) перепрофілювання частини або всього виробничого потенціалу підприємства на виробництво іншої продукції під впливом докорінної зміни ринкового середовища або глобальних чинників розвитку економіки.
Кооперування - форма виробничих зв'язків між підприємствами, що спільно виготовляють певний вид кінцевої продукції.
Комбінування - процес органічного поєднання в одному підприємстві (комбінаті) багатьох виробництв, що належать до різних галузей промисловості чи народного господарства в цілому.
Диверсифікація - одночасний розвиток багатьох технологічно не зв'язаних між собою видів виробництва, значне розширення номенклатури й асортименту виробів, що їх виготовляє підприємство.
Організація праці - система, що визначає порядок і умови сполучення і здійснення часткових трудових і природних процесів, взаємодії виконавців і їх груп із засобами праці й один з одним для досягнення поставленої предметної мети спільної діяльності.
Теми рефератів
1. Умови застосування потокового виробництва, підготовчі роботи з його впровадження.
2. Нормування праці як стимулятор зростання її ефективності.
3. Гнучкі виробничі системи, умови їхнього застосування й ефективність.
4. Перспективи застосування різних методів організації виробництва на підприємствах України.
5. Особливості організації допоміжних виробництв.
6. Диверсифікація виробництва як стратегія розширення присутності підприємства на ринку та його фінансової стабілізації.
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Діалектичний зв'язок побудови виробничого процесу згідно з принципами його раціональної організації та загальної ефективності виробництва.
2. Виробництво як відкрита система.
3. Вплив типу виробництва на методи його організації та виробничо-організаційну структуру.
4. Виробничий процес, його різновиди й структура.
5. Вибір та економічне обґрунтування способу поєднання операцій технологічного процесу за конкретних умов виробництва.
6. Типи виробництва, їх техніко-економічні особливості.
7. Ефективність предметно-групових методів обробки деталей у непотоковому виробництві, умови застосування цих методів і організаційно-технічні заходи для їхнього створення.
8. Сутність і основні цілі організації праці.
Тестові завдання
1. До основних виробничих процесів відносяться:
а) заготівля, обробка, складування;
б) регулювання, ремонт, обробка;
в) заготівля, обробка, збирання, випуск;
г) складування та транспортування готової продукції, сировини, запасних частин.
2. До допоміжних виробничих процесів відносяться:
а) регулювання, ремонт, обробка;
б) ремонт, забезпечення виробництва інструментами й енергією;
в) заготівля, обробка, складування;
г) складування та транспортування готової продукції, сировини, запасних частин.
3. До обслуговуючих виробничих процесів відносяться:
а) складування та транспортування готової продукції, сировини, запасних частин;
б) заготівля, обробка, складування;
в) ремонт, забезпечення виробництва інструментами й енергією;
г) регулювання, ремонт, обробка.
4. Принцип диференціації це:
а) поділ виробничого процесу на окремі технологічні процеси, що у свою чергу підрозділяються на операції, прийоми, рухи;
б) одночасне виконання окремих операцій і процесів;
в) узгодження пропускної спроможності процесу, усієї взаємозв'язаної системи підрозділів і машин;
г) спрямованість на мінімізацію перерв між суміжними операціями.
5. Принцип концентрації це:
а) поділ виробничого процесу на окремі технологічні процеси;
б) обмеження різноманітності елементів виробничого процесу;
в) об'єднання основних, допоміжних і обслуговуючих процесів;
г) виконання декількох операцій на одному робочому місці.
6. Непотоковий метод застосовується у типах виробництва:
а) масовому і крупносерійному;
б) одиничному і серійному;
в) масовому, дрібносерійному та крупносерійному;
г) індивідуальному і масовому. 7. Принцип інтеграції:
а) обмеження різноманітності елементів виробничого процесу;
б) одночасне виконання окремих операцій і процесів;
в) поділ виробничого процесу на окремі технологічні процеси;
г) об'єднання основних, допоміжних і обслуговуючих процесів.
8. Принцип спеціалізації це:
а) одночасне виконання окремих операцій і процесів;
б) обмеження різноманітності елементів виробничого процесу;
в) поділ виробничого процесу на окремі технологічні процеси;
г) організацію виробничого процесу, за якої забезпечуються найкоротші шляхи проходження деталей на всіх стадіях і операціях виробничого процесу, без зустрічних і зворотних переміщень.
9. Принцип прямоточності це:
а) обмеження різноманітності елементів виробничого процесу;
б) поділ виробничого процесу на окремі технологічні процеси;
в) одночасне виконання окремих операцій і процесів;
г) організацію виробничого процесу, за якої забезпечуються найкоротші шляхи проходження деталей на всіх стадіях і операціях виробничого процесу, без зустрічних і зворотних переміщень.
10. Принцип пропорційності це:
а) об'єднання основних, допоміжних і обслуговуючих процесів;
б) узгодження пропускної спроможності процесу, усієї взаємозв'язаної системи підрозділів і машин; в) поділ виробничого процесу на окремі технологічні процеси;
г) одночасне виконання окремих операцій і процесів.
11. Принцип паралельності це:
а) одночасне виконання окремих операцій і процесів;
б) обмеження різноманітності елементів виробничого процесу;
в) об'єднання основних, допоміжних і обслуговуючих процесів;
г) поділ виробничого процесу на окремі технологічні процеси.
12. Потоковий метод застосовується у типах виробництва:
а) індивідуальному і масовому;
б) одиничному і серійному;
в) масовому і крупносерійному;
г) масовому, дрібносерійному та крупносерійному.
13. Принцип безперервності це:
а) обмеження різноманітності елементів виробничого процесу;
б) спрямованість на мінімізацію перерв між суміжними операціями;
в) обмеження різноманітності елементів виробничого процесу;
г) узгодження пропускної спроможності процесу, усієї взаємозв'язаної системи підрозділів і машин.
14. Непотокове виробництво характеризується:
а) універсальним обладнанням і робітниками високої кваліфікації;
б) спеціалізованим обладнанням і робітниками невисокої кваліфікації;
в) спеціалізованим обладнанням і робітниками високої кваліфікації;
г) універсальним обладнанням і робітниками невисокої кваліфікації.
15. Потокове виробництво характеризується:
а) спеціалізованим обладнанням і робітниками високої кваліфікації;
б) універсальним обладнанням і робітниками високої кваліфікації;
в) спеціалізованим обладнанням і робітниками невисокої кваліфікації;
г) універсальним обладнанням і робітниками високої кваліфікації.
16. Технологічна підготовка виробництва включає комплекс робіт такого функціонального призначення:
а) забезпечення технологічності конструкції виробу;
б) розробка технологічних процесів і методів контролю;
в) проектування та виготовлення чи купівля технологічного оснащення;
г) всі відповіді вірні.
17. Технологічність конструкції виробу це:
а) така її властивість, яка дає змогу виготовляти ексклюзивні продукти;
б) така її властивість, яка дає змогу збільшити нормативний строк його служби;
в) така її властивість, яка дає змогу виготовляти, монтувати, обслуговувати та ремонтувати виріб з оптимальними витратами часу й коштів
г) немає вірної відповіді.
18. Детальне опрацювання технологічного процесу є характерним для:
а) одиничного типу виробництва;
б) масового типу виробництва;
в) індивідуального та одиничного типу виробництва;
г) всі відповіді вірні.
Рішення задач
Задача 1. Визначення тривалості операційного циклу обробки партії деталей у механічному цеху промислового підприємства. У механічному цеху промислового підприємства технологічний процес обробки партії деталей включає кілька операцій, за якими норма часу і кількість верстатів зазначені в табл. 7.3.
Таблиця 7.3 - Вихідні дані для розрахунку тривалості операційного циклу обробки партії деталей
ПоказникОперація1234567Норма часу на виконання операції, хв3866236Кількість верстатів, задіяних у процесі операційної обробки, од.
1
2
3
2
1
1
2 На підставі вихідних показників визначити тривалість операційного циклу обробки партії деталей зі 100 штук за умови послідовного, паралельного та паралельно-послідовного поєднання технологічних операцій, а також поштучної передачі оброблюваних деталей з однієї операції на іншу.
Задача 2. Обчислення тривалості циклу і побудова графіка виконання технологічних операцій обробки деталей при послідовному виді їх руху. Розмір партії оброблюваних деталей становить 3 штуки. Технологічний процес обробки деталей складається з чотирьох операцій, кожна з яких має таку норму часу виконання: перша - 2 хв, друга - 1 хв, третя - 3 хв, четверта - 2,5 хв. Кожна технологічна операція здійснюється на одному виді металообробних верстатів.
1. Обчислити тривалість циклу технологічних операцій обробки деталей при послідовному виді їх руху.
2. Побудувати графік виконання технологічних операцій у часі.
Задача 3. Розрахунок тривалості циклу і побудова графіка здійснення технологічних операцій обробки за умови паралельного їх поєднання. Належить розрахувати тривалість циклу технологічних операцій і побудувати графік виконання за умови застосування паралельного виду руху оброблюваних деталей, якщо:
1) розмір партії деталей становить 3 штуки;
2) деталі з однієї технологічної операції на іншу передаються поштучно;
3) технологічний процес механічної обробки деталей охоплює 4 операції, норма виконання кожної з яких становить: першої - 2 хв, другої - 4 хв, третьої - 1 хв, четвертої - 3,5 хв;
4) кожну технологічну операцію виконують робітники на окремому верстаті.
Задача 4. Потрібно визначити тривалість технологічного циклу обробки деталей і побудувати графік здійснення операцій у часі при паралельно-послідовному їх поєднанні, користуючись такою вихідною інформацією:
партії оброблюваних деталей формуються розміром три штуки;
передавання деталей з операції на операцію здійснюється поштучно;
кожна технологічна операція виконується на окремому різнотипному металорізальному верстаті;
нормативна трудомісткість виконання технологічних операцій становить: першої - 3 хв, другої - 2 хв, третьої - 1 хв, четвертої - 2 хв.
Задача 5. Партія деталей складається з 12 штук та обробляється послідовно. Технологічний процес обробки деталей охоплює 6 операцій, кожна з яких виконується на окремому верстаті. Норма часу на виконання окремих технологічних операцій становить, хв: першої - 4; другої - 6; третьої - 6; четвертої - 2; п'ятої - 5; шостої - 3.
Необхідно обчислити скорочення тривалості механічної обробки партії деталей, що спричинене переходом від послідовного до паралельно-послідовного виконання технологічних операцій.
Задача 6. Визначення тривалості і побудова графіка технологічного циклу обробки партії деталей при різних способах поєднання операцій. Потрібно: а) визначити тривалість технологічного циклу обробки партії деталей з чотирьох штук при послідовному, паралельному і послідовно-паралельному поєднанні операцій; б) побудувати графік процесу обробки, якщо тривалість виконання операцій t має наступні значення за часом, у хвилинах: t1 = 8; t2 = 4; t3 = 3; t4 = 10; t5 = 5; t6 = 6. При розрахунках узяти до уваги, що кожна технологічна операція виконується на окремому металообробному верстаті.
Задача 7. У механічному цеху обробка деталей здійснюється партіями з використанням послідовного, паралельно-послідовного та паралельного видів їх руху. Розмір оброблюваної партії деталей становить 15 штук, а транспортної партії - 5 деталей. Нормативна тривалість окремих технологічних операцій (відповідно першої, другої і третьої) дорівнює дві, три та чотири з половиною хвилини. Середній міжопераційний час перерв складає 2 хв. На першій і другій операціях задіяно по одному верстату, а на третій - два верстати. Природні процеси за обраною технологією здійснюються протягом 30 хв. Робота механічного цеху організована у дві зміни по 8 год кожна. Коефіцієнт використання двозмінного фонду робочого часу - 0,706.
Обчислити тривалість технологічного і виробничого циклів механічної обробки деталей, що є складальними одиницями вузлів готових виробів.
Задача 8. Обчислити загальну тривалість виробничого циклу обробки деталей за умови послідовного поєднання операцій на основі таких вихідних показників:
1) коефіцієнт календарності часу (співвідношення календарних і робочих днів у певному проміжку часу) - 1,4;
2) партія оброблюваних деталей - 15 штук;
3) норма часу обробки деталі по операціях: перша - 6 хв; друга - 4 хв; третя - 7 хв; четверта - 3 хв; п'ята - 8 хв;
4) кількість верстатів (робочих місць) по операціях: першій і другій - по одному; решті - по два;
5) середній міжопераційний час перерв - 2 хв;
6) режим роботи устаткування - двозмінний; тривалість робочої зміни - 8 год;
7) тривалість природних процесів - 30 хв.
Задача 9. Визначити тривалість технологічного циклу обробки 60 деталей при паралельному поєднанні операцій, якщо заготовки передаються з операції на операцію партіями по 6 штук, а технологічний процес обробки деталей складається з чотирьох операцій тривалістю: t1 - 15 хв; t2 - 10 хв; t3 - 2 хв; t4 - 8 хв.
Задача 10. Розрахунок тривалості операційного і виробничого циклів обробки деталей за умови застосування послідовного та паралельного видів поєднання операцій. Необхідно розрахувати тривалість операційного і виробничого циклів обробки деталей при послідовному та паралельному видах поєднання технологічних операцій, коли відомо, що:
передавана партія деталей складається з 15 штук;
норми витрат часу на виконання кожної з трьох технологічних операцій становлять відповідно 30, 90 і 48 хв;
час на підготовку виробництва становитиме 1,5 год, а середній міжопераційний час - 20 хв;
усі інші елементи витрат часу в циклі становлять 30 % від тривалості технологічного часу обробки.
Задача 11. Партія деталей із 20 штук обробляється на відповідних верстатах з використанням паралельно-послідовного поєднання технологічних операцій. Технологія обробки деталей охоплює сім операцій з такою тривалістю, хв: t1 = 8; t2 = 5; t3 = 4; t4 = 3; t5 = 9; t6 = 2; t7 = 6.
Здійснені організаційно-технічні заходи уможливили вдосконалення технологічного процесу. Внаслідок цього тривалість 1-ї та 5-ї операцій зменшилася відповідно на 2 та 4 хв.
Потрібно визначити, на скільки хвилин зміниться (скоротиться) загальна тривалість обробки партії деталей.
Задача 12. Партія з 10 деталей обробляється на кількох металорізальних верстатах при послідовно-паралельному виді їх руху від однієї операції до іншої. Технологічний процес обробки деталей складається з 6 операцій такої тривалості: 1-ї - 2 хв; 2-ї - 9 хв; 3-ї - 5 хв; 4-ї - 8 хв; 5-ї - 3 хв; 6-ї - 4 хв.
Знайдена можливість об'єднати 5-ту і 6-ту операції в одну (п'яту) без зміни тривалості кожної окремо. Обчислити розмір скорочення загальної тривалості виготовлення партії деталей.
Задача 13. На одній з виробничих дільниць механічного цеху виготовляються деталі партіями по 30 штук кожна. Застосовуваний спосіб поєднання технологічних операцій - послідовний. Тривалість міжопераційних перерв складає 10 хв. Норма часу на виконання окремих операцій становить: 1-ї - 2 хв; 2-ї - 5 хв; 3-ї - 12 хв; 4-ї - 8 хв. При цьому 4-та операція виконується на двох верстатах. Встановлений режим роботи дорівнює двом змінам по 8 год кожна. Коефіцієнт переведення робочих днів у календарні становить 0,7. Чи зміниться тривалість технологічного і виробничого циклів обробки деталей, якщо з метою поліпшення якості виготовлення першу операцію буде розділено на дві операції однакової тривалості - по одній хвилині кожна?
Задача 14. На виробничій дільниці обробляються чотири деталі (А, Б, В, Г) і виконуються три операції (токарна, фрезерна, свердлильна). Відповідно до цього облаштовано три робочі місця (верстати). Деталі мають однаковий склад технологічних операцій, але різні маршрути обробки. Середня відстань транспортування деталей від одного верстата до іншого становить 3 м. Місячну програму випуску деталей, їх масу і маршрути обробки наведено в табл. 7.4.
На основі відповідних аналітичних оцінок і розрахунків потрібно оптимізувати схему розміщення металообробних верстатів на виробничій дільниці механічного цеху за критерієм мінімізації вантажопотоку.
Таблиця 7.4 - Вихідні показники щодо обробки окремих деталей на виробничій дільниці механічного цеху
ДетальПрограма обробки на місяць, шт.Маса, кгПорядковий номер операціїодиницімісячної програмитокарноїфрезерноїсвердлильноїА1000,220231Б1200,112213В1300,339132Г1400,342132 Задача 15. На виробничому підприємстві за добу виготовляється 1000 деталей. Транспортна партія деталей становить 25 штук. Цех підприємства працює за тризмінним режимом роботи. Тривалість робочої зміни становить 8 год. Прогнозовані технологічні втрати деталей у процесі їх виготовлення дорівнюють 2 % від місячної програми випуску. Визначити ритм конвеєра безперервно-потокової лінії.
Задача 16. На підприємстві введено в дію нову потокову лінію з розподільним конвеєром. На ній започатковано обробку 450 фланців на добу. Потокова лінія функціонує дві зміни на добу. Тривалість робочої зміни становить 8,2 години. Хода конвеєра дорівнює 1,5 м. Норми часу на виконання окремих операцій наведено в табл. 7.5. Технологічні втрати в процесі виготовлення не передбачаються.
Таблиця 7.5 - Нормативна трудомісткість операцій з виготовлення фланців на потоковій лінії
Операція1234567 Норма часу, хв12,010,823,413,05,810,85,4 На основі вихідних даних:
1) розрахувати такт потокової лінії, число робочих місць на ній і необхідну чисельність робітників;
2) визначити тип та основні параметри (швидкість руху і довжини робочої частини) конвеєра;
3) обчислити загальну тривалість циклу обробки деталей.
Тема 8. ВИТРАТИ Й ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ
ПЗ.13 - Калькуляція собівартості продукції підприємства. Політика ціноутворення на підприємстві
План заняття
1. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг).
2. Управління витратами.
3. Сукупні витрати і собівартість продукції (послуг).
4. Собівартість окремих виробів.
5. Ціни на продукцію. 6. Види, методи встановлення та регулювання.
7. Ціни виду "франко".
Глосарій
Собівартість продукції - грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції.
Загальні витрати - витрати на весь обсяг продукції за певний період.
Управління витратами - процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження.
Місце формування витрат - робоче місце, група робочих місць, дільниця, цех.
Центр відповідальності - організаційна єдність місць витрат з центром, відповідальним за їх рівень.
Кошторис виробництва - витрати підприємства, зв'язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні.
Калькулювання - обчислення собівартості окремих виробів.
Ціна - грошовий вираз вартості товару (продукції, послуги).
Теми рефератів
1. Методичні аспекти визначення складу витрат, які включають у собівартість продукції. 2. Методи складання кошторису виробництва залежно від стадії планування та величини підприємства.
3. Напрямки вдосконалення розподілу непрямих витрат за калькулювання. 4. Методи ціноутворення в ринковій економіці. Обґрунтування і вибір методів встановлення цін на продукцію (послуги).
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Залежність загальних витрат і собівартості одиниці продукції від обсягу виробництва.
2. Методика експрес-аналізу за системою "витрати - обсяг продукції - прибуток".
3. Локалізація витрат за місцями їхнього виникнення й центрами відповідальності.
4. Пофакторне обчислення собівартості продукції і сфера його застосування за умов ринку.
5. Удосконалення складу калькуляційних статей витрат за обчислення собівартості продукції у промисловості.
6. Прогнозування собівартості нових виробів на етапах їхньої розробки та освоєння виробництва.
7. Ціна як економічно-фінансовий важіль управління виробництвом (діяльністю) за ринкових умов господарювання.
8. Об'єктивність застосування різноманітних видів цін (тарифів) на продукцію (послуги) в сучасній системі господарювання.
Тестові завдання
1. Собівартість продукції - це:
а) натуральна форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції;
б) грошова форма витрат на виготовлення та збут продукції
в) виручка підприємства мінус амортизаційні відрахування за період;
г) грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції.
2. Загальні витрати - це:
а) грошова форма витрат на виготовлення та збут продукції;
б) витрати на весь обсяг продукції за певний період;
в) прогноз витрат на плановий період;
г) середні витрати за певний період.
3. Витрати на одиницю продукції визначаються як:
а) витрати на весь обсяг продукції за певний період;
б) середні витрати за певний період;
в) натуральна форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції;
г) немає вірної відповіді.
4. Змінні витрати - це:
а) витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу чистої продукції;
б) витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції;
в) витрати, загальна сума яких за певний час не залежить від обсягу виготовленої продукції;
г) немає вірної відповіді.
5. Постійні витрати - це:
а) витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції;
б) витрати, загальна сума яких за певний час не залежить від обсягу виготовленої продукції;
в) витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу чистої продукції;
г) немає вірної відповіді.
6. Собівартість є основою для:
а) розрахунку амортизаційних відрахувань;
б) визначення ціни товару за нижньою межею;
в) розрахунку продуктивності праці робітників основних структурних підрозділів;
г) розрахунку ефективності використання оборотних коштів.
7. До матеріальних витрат відносяться:
а) сировина й основні матеріали, покупні напівфабрикати допоміжні матеріали, паливо та енергію зі сторони, заробітну плату адміністрації;
б) сировина й основні матеріали, покупні напівфабрикати допоміжні матеріали, паливо та енергію зі сторони, вироби, що їх треба купити для укомплектування продукції;
в) сировина й основні матеріали, амортизаційні відрахування, паливо та енергію зі сторони, вироби, що їх треба купити для укомплектування продукції;
г) реклама, матеріали, покупні напівфабрикати допоміжні матеріали, паливо та енергію зі сторони, вироби, що їх треба купити для укомплектування продукції.
8. До складу постійних витрат включають витрати на:
а) сировину, матеріали, напівфабрикати, відрядну зарплату робітників;
б) утримання будівель, організацію виробництва, управління;
в) сировину, матеріали, напівфабрикати, зарплату керівників;
г) запчастини, утримання будівель, організацію виробництва, управління.
9. Непрямі витрати:
а) загальна кількість яких не залежить від обсягу виробництва продукції;
б) не можуть бути безпосередньо віднесені на певний вид продукції;
в) не включаються до собівартості продукції;
г) можуть бути безпосередньо віднесені на певний вид продукції.
10. Прямі витрати:
а) загальна кількість яких не залежить від обсягу виробництва продукції;
б) не можуть бути безпосередньо віднесені на певний вид продукції;
в) не включаються до собівартості продукції;
г) можуть бути безпосередньо віднесені на певний вид продукції.
11. Кошторис виробництва це:
а) сукупність витрат підприємства, пов'язаних з його діяльністю за певний період;
б) сукупність витрат підприємства, пов'язаних з його маркетинговою діяльністю за певний період;
в) витрати на придбання основних фондів;
г) витрати на придбання нематеріальних активів.
12. До складу ціни у загальному випадку входять:
а) собівартість, прибуток, податок на прибуток, акцизний збір, торгові надбавки;
б) собівартість, прибуток, ПДВ, акцизний збір, торгові надбавки;
в) прибуток, податок на прибуток, ПДВ, акцизний збір, торгові надбавки;
г) собівартість, прибуток, податок на прибуток, ПДВ, торгові надбавки.
13. Централізовано-фіксовані ціни встановлюються:
а) самим підприємством;
б) відповідним міністерством;
в) державою;
г) всі відповіді вірні.
14. Договірні ціни формуються: а) постановами Кабінету міністрів;
б) відповідним міністерством;
в) на основі домовленості між продавцем і споживачем;
г) немає вірної відповіді.
15. Тверді - ціни... а) визначаються в момент виконання контракту шляхом перегляду початкової ціни з урахуванням змін у витратах продуцента за період виготовлення виробу;
б) встановлюються на момент укладання контракту і не змінюються протягом усього строку поставки;
в) можуть переглядатись після підписання контракту в залежності від прогнозованих змін у зовнішньому середовищі;
г) немає вірної відповіді.
16. Рухомі - ціни... а) можуть переглядатись після підписання контракту в залежності від прогнозованих змін у зовнішньому середовищі;
б) встановлюються на момент укладання контракту і не змінюються протягом усього строку поставки;
в) визначаються в момент виконання контракту шляхом перегляду початкової ціни з урахуванням змін у витратах продуцента за період виготовлення виробу;
г) немає вірної відповіді.
17. Змінні - ціни... а) встановлюються на момент укладання контракту і не змінюються протягом усього строку поставки;
б) можуть переглядатись після підписання контракту в залежності від прогнозованих змін у зовнішньому середовищі;
в) визначаються в момент виконання контракту шляхом перегляду початкової ціни з урахуванням змін у витратах продуцента за період виготовлення виробу;
г) немає вірної відповіді.
Рішення задач
Задача 1. Складання кошторису витрат на виробництво за їх економічними елементами. Виробничо-торговельна фірма "Славутич" очікує досягти у розрахунковому році рівня найважливіших показників своєї діяльності, наведених у табл. 8.1.
Таблиця 8.1 - Вихідні показники для складання кошторису витрат на виробництво фірми "Славутич", тис. грн.
ПоказникБазисний рікРозрахунковий рікМатеріальні витрати на виробництво продукції 9100 10000Амортизаційні відрахування 760 800Витрати на оплату праці 3740 3800Інші поточні витрати 195 200Виручка від реалізації товарної продукції 17280 19200Доходи від одержання виплат за відсотками 80 100Витрати на виплату відсотків 345 400 1. Скласти кошторис витрат на виробництво за економічними елементами для розрахункового періоду.
2. Обчислити відсоток зниження питомих витрат на виробництво (в розрахунку на 1 гривню виручки від реалізації продукції).
Задача 2. Окремі структурні елементи кошторису витрат на виробництво, собівартості валової і товарної продукції підприємства в базисному періоді, а також динаміка цих елементів у розрахунковому році наводяться в табл. 8.2.
На основі наведених у таблиці вихідних показників належить розрахувати (для обох порівнюваних років):
1) кошторис витрат на виробництво;
2) валові витрати на виробництво (собівартість) валової продукції;
3) повну собівартість товарної продукції підприємства.
Таблиця 8.2 - Вихідна інформація для обчислення кошторису витрат на виробництво, собівартості валової і товарної продукції
Елементи витратАбсолютна величина базисного року, тис. грн.Збільшення (зменшення) у розрахунковому році, %1. Матеріальні витрати 10420 + 3,82. Витрати на оплату праці 4100 + 12,53. Відрахування на соціальні потреби 1780 + 12,54. Амортизація основних фондів 1600 -5. Інші витрати на виробництво 900 + 10,06. Витрати, які не включаються у виробничу собівартість продукції 800 + 9,07. Зміна залишків витрат майбутніх періодів (приріст віднімається, зменшення додається) + 300 - 8,38. Зміна залишків резерву майбутніх платежів (приріст додається, зменшення віднімається) + 40 - 10,09. Зміна залишків незавершеного виробництва (приріст віднімається, зменшення додається) + 100 - 150,010. Позавиробничі витрати 680 + 4,0 Задача 3. У звітному році підприємство мало такі витрати в розрахунку на одну великогабаритну пральну машину, грн.:
сировина і матеріали, енергія технологічна - 132,00;
основна заробітна плата виробничих робітників - 95,00;
додаткова заробітна плата виробничих робітників - 30,00;
відрахування у фонд соціального страхування - 46,25;
витрати на утримання та експлуатацію устаткування - 76,00;
покупні вироби і напівфабрикати - 8,00;
загальновиробничі витрати - 14,60;
загальногосподарські витрати - 17,00;
інші виробничі витрати - 2,00;
позавиробничі (комерційні) витрати - 72,50.
На підставі наведених даних визначити:
1) абсолютні величини прямих і непрямих витрат на виробництво пральних машин;
2) виробничу та повну собівартість виготовлення однієї пральної машини;
3) відсоткове співвідношення прямих і непрямих витрат у структурі повної собівартості пральної машини, якщо прямі витрати складають приблизно половину позавиробничих витрат.
Задача 4. В інтеграційному утворенні - великому виробничому об'єднанні "Укркорспецмаш" виокремлені конкретні вихідні дані, які необхідні для економічних розрахунків.
1. Очікувані показники звітного року.
1.1. Обсяг товарної продукції виробничого об'єднання має становити 85860 тис. грн.
1.2. Витрати на виробництво продукції мають характеризуватися такими даними, тис. грн.:
сировина та основні матеріали - 33000;
допоміжні матеріали - 3000;
паливо зі сторони - 1600;
енергія зі сторони - 1300;
заробітна плата - 19700;
відрахування на соціальне страхування - 7289;
амортизація основних фондів - 5880; інші грошові витрати - 1200.
1.3. Витрати на роботи і послуги непромислового характеру, що не включаються у виробничу собівартість продукції, мають становити 2500 тис. грн., приріст витрат майбутніх періодів - 800 тис. грн., приріст залишків незавершеного виробництва - 520 тис. грн., позавиробничі витрати - 1360 тис. грн.
1.4. Відносна структура витрат на сировину та основні матеріали має такий склад, %:
чорні метали - 50;
кольорові метали - 15;
комплектуючі вироби - 20;
пиломатеріали - 5;
інші види сировини - 10.
1.5. Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу об'єднання не повинен перевищувати 19400 тис. грн.
1.6. Очікуване співвідношення постійних і змінних витрат наведено в табл. 8.3.
Таблиця 8.3 - Очікуване співвідношення постійних і змінних витрат за окремими їх елементами, %
Елемент витрат Частка витрат постійнихзміннихДопоміжні матеріали 40 60Паливо 25 75Енергія 10 90Інші грошові витрати 60 40 2. Прогнозовані показники наступного за звітним року.
2.1. Обсяг товарної продукції виробничого об'єднання заплановано збільшити на 10 %. При цьому 80 % приросту обсягу продукції має бути забезпечено за рахунок підвищення продуктивності праці.
2.2. Розмір скорочення норм витрати окремих видів матеріальних ресурсів у прогнозованому періоді становитиме, %:
чорні і кольорові метали - 7;
комплектуючі вироби - 2;
пиломатеріали - 4;
інші основні матеріали - 3;
допоміжні матеріали - 4;
паливо - 6;
енергія - 12.
2.3. Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу об'єднання в наступному році має збільшитися на 4 %, а працівників соціальної сфери та позаоблікового персоналу залишиться на рівні звітного року.
2.4. Балансова вартість основних фондів виробничого об'єднання на початок наступного за звітним року має скласти 49000 тис. грн. Уведення в дію нових основних фондів вартістю 2000 тис. грн. очікується в другому півріччі. Вилучення спрацьованих і застарілих засобів праці в розмірі 400 тис. грн. передбачається в останньому кварталі поточного року. Середня норма амортизаційних відрахувань - 12 %.
2.5. Загальний обсяг витрат на роботи і послуги непромислового характеру, що не включаються до складу валової продукції (виробничої собівартості), має зменшитися на 200 тис. грн., а позавиробничі витрати збільшаться лише на 2 %.
2.6. Витрати майбутніх періодів збільшаться на 12 % від рівня витрат звітного року; приріст залишків незавершеного виробництва має бути на 175 тис. грн. більшим порівняно зі звітним роком.
На основі наведених вихідних показників потрібно розрахувати і зіставити за два суміжні роки:
1) кошторис витрат на виробництво за первісними економічними елементами;
2) загальні витрати на виробництво валової продукції;
3) повну собівартість товарної продукції;
4) витрати на 1 гривню товарної продукції.
Задача 5. Вихідна інформація, яка необхідна для подальших економічних розрахунків: 1. Товарна продукція виробничого підприємства "Генератор" у розрахунковому році становитиме 30200 тис. грн.
2. Фактичні витрати на 1 гривню товарної продукції у звітному році становили 85 коп.
3. У розрахунковому році очікувана економія поточних витрат за окремими групами техніко-економічних чинників може становити, тис. грн.:
підвищення технічного рівня виробництва - 280;
поліпшення організації виробництва і праці в основних цехах підприємства - 130;
зміна обсягу і структури виробництва - 570.
4. Здійснення заходів щодо освоєння та активного підвищення якості нових виробів обумовить збільшення валових витрат на 480 тис. грн.
5. Зміна цін на деякі види матеріальних ресурсів та умов їх постачання на підприємство зумовить зниження собівартості товарної продукції приблизно на 94 тис. грн., а деяке передбачуване підвищення цін на виготовлювані вироби відповідно до кон'юнктури ринку спричиниться до збільшення обсягу товарної продукції на 220 тис. грн.
Визначити:
1) собівартість товарної продукції розрахункового року, виходячи з фактичного рівня витрат на 1 гривню товарної продукції у звітному році;
2) сумарну економію витрат на виробництво товарної продукції, обумовлену дією різних техніко-економічних чинників;
3) собівартість товарного випуску розрахункового року за цінами та умовами базисного (звітного) року;
4) витрати на 1 гривню товарної продукції в розрахунковому році і відсоток їхнього зниження порівняно зі звітним роком.
Задача 6. Скласти очікувану калькуляцію одиниці продукції А, виходячи з такої інформації. За попередніми розрахунками, витрати конструкційних матеріалів на одиницю виробу мають становити: сталі - 3,2 кг; бронзи - 0,8 кг. Покупна ціна цих матеріалів дорівнює відповідно 980 і 4000 грн. за 1 т. Основна заробітна плата виробничих робітників складатиме 1,5 грн., додаткова заробітна плата - 12 % від основної, а відрахування на соціальне страхування встановлені на рівні 37 % від основної та додаткової заробітної плати. Витрати на експлуатацію та утримання устаткування очікуються в розмірі 90 % і загальновиробничі витрати - 60 % від основної заробітної плати.
Задача 7. Повна собівартість усієї виробленої зі смоли продукції становить 37600 тис. грн. Кількість основних продуктів, одержаних протягом звітного року, характеризується даними табл. 9.4.
Таблиця 8.4 - Види і кількість продуктів, одержуваних у процесі комплексної переробки смоли
Вид продукту Вироблено, тКоефіцієнт зведення до одного продуктуПек кам'яновугільний 38500 1,0Мастило антраценове 12300 2,0Мастило знефенолене 6800 2,0Мастило поглинальне 3600 2,5Нафталін 100 %-й 2500 4,2 Визначити собівартість однієї тонни кожного з одержаних видів продуктів у процесі комплексної переробки вихідної сировини.
Задача 8. Фірма "Інтерконтракт" здійснила товарообмінну (бартерну) операцію - обміняла 2500 т бензину (вартістю 220 дол. США за 1 т) на певну кількість насіння соняшнику. Коефіцієнт обміну бензину на насіння соняшнику дорівнює 1,5. При цьому плата за розподіл паливно-мастильних матеріалів становить 2 % від загального обсягу їх поставок.
Одержане по бартеру насіння соняшнику перероблюється на олієжиркомбінаті. У процесі переробки виготовляється соняшникова олія і шрот. Коефіцієнти виходу олії та шроту з насіння соняшнику - відповідно 0,42 і 0,39, а коефіцієнт, що враховує втрати олії в процесі її відстою, - 0,998.
На здійснення бартерної операції фірма "Інтерконтракт" узяла банківський кредит на суму 150 тис. дол. США на 450 днів. Плата за користування банківським кредитом складає 18 % річних.
Вартість транспортування 1 т насіння соняшнику від місця його закупівлі до місця переробки становить 12,4 дол. США. Загальнофірмові витрати дорівнюють 10,75 % від обсягу продажу продукції (924559 дол. США). Частки валових витрат, віднесених на собівартість олії та шроту, складають відповідно 92 і 8 %.
На підставі наведеної вихідної інформації скласти планову калькуляцію 1 т соняшникової олії та шроту.
Задача 9. Потрібно установити можливий відсоток зниження собівартості річного випуску виробу А за рахунок збільшення обсягу виробництва, користуючись такими вихідними показниками звітного і наступного за ним року:
випуск виробу А за рік, шт. - 50000;
збільшення обсягу виробництва в наступному році, %- 20;
умовно-постійні витрати на річний випуск виробу А
у звітному році, грн. - 35000;
збільшення умовно-постійних витрат у наступному році, %- 4;
валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці
продукції у звітному році, грн. - 6,6.
Задача 10. Обсяг виробництва товарної продукції виробничого об'єднання "Віта-Інтар" у базисному році становив 38000 тис. грн. Упродовж наступного року передбачається збільшити обсяг випуску товарної продукції на 12 %.
Прямі і непрямі витрати як складові елементи собівартості товарної продукції базисного року мають такі розміри, тис. грн. :
сировина і матеріали - 15800;
енергія технологічна - 1900;
основна заробітна плата виробничих робітників - 5900;
додаткова заробітна плата виробничих робітників - 800;
відрахування на соціальні потреби - 2110;
утримання та експлуатація машин і устаткування - 990;
загальновиробничі витрати - 1800;
загальногосподарські витрати - 1200;
підготовка та освоєння виробництва - 1400;
позавиробничі витрати (витрати на маркетинг) - 900.
Структуру матеріальних та енергетичних витрат за базисний рік, а також розмір зміни норм витрат і купівельних цін у розрахунковому році наведено в табл. 8.5.
Таблиця 8.5 - Частка окремих витрат у собівартості продукції базисного року, зміна норм витрати і цін у розрахунковому році, %
Елементи окремих витратЧастка у собівартості базисного рокуЗниження норм витрат у розрахунковому роціЗменшення
"-", збільшення "+" цін у розрахунковому роціСировина 21,0 4,0 + 8,0Основні матеріали 27,2 2,0 - 5,0Технологічна енергія 5,8 6,0 + 10,0Умовно-постійні витрати (без амортизації) 13,7  Амортизаційні відрахування 5,5   У розрахунковому році має бути досягнуто підвищення продуктивності праці виробничих робітників на 8 % і середньорічної заробітної плати робітників на 4 %. Впровадження заходів щодо підвищення технічного рівня та збільшення обсягу виробництва вимагатимуть збільшення чисельності виробничих робітників на 3 % і суми амортизаційних відрахувань на 5 %.
На підставі наведених даних розрахувати витрати на 1 гривню товарної продукції і відсоток їх зниження порівняно з базисним періодом.
Задача 11. У звітному періоді на виробничому підприємстві "Лакма" середньомісячний виробіток одного робітника становив 300 фізичних одиниць продукції, а в розрахунковому році передбачається його збільшити на 16 %. При цьому середньомісячна заробітна плата звітного року досягла 220 грн. і в розрахунковому році вона має збільшитися на 8 %. Частка заробітної плати з нарахуванням на соціальне страхування в очікуваній собівартості товарної продукції дорівнюватиме 32 %.
Кількісно визначити відносне зниження собівартості річного обсягу продукції за рахунок випереджаючих темпів підвищення продуктивності праці порівняно з підвищенням заробітної плати.
Задача 12. . На виробничому підприємстві продукуються вироби, на виготовлення одиниці яких витрачається 60 т чавуну. Покупна ціна останнього становить 750 грн. за одну тонну. Технологічно неминучі відходи металу складають 30 % від його маси. Основна заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції дорівнює 6 грн., додаткова заробітна плата - 6 % від основної зарплати, а відрахування на соціальне страхування - 37 % від суми основної і додаткової заробітної плати.
Загальновиробничі витрати по підприємству становлять 2000 тис. грн., загальногосподарські - 700 тис. грн. Загальна сума заробітної плати основних виробничих робітників за відрядними розцінками складає 1000 тис. грн. Позавиробничі витрати передбачаються в розмірі 2 % від величини виробничої собівартості виробу. Очікуваний прибуток у розрахунку на одиницю продукції має дорівнювати 15 % від повної її собівартості.
Визначити повну собівартість і відпускну ціну одиниці продукованого на підприємстві виробу.
Задача 13. Обчислити точку беззбитковості виробництва на промисловому підприємстві, використовуючи таку інформацію. Виробнича потужність підприємства, яке виробляє один вид продукції, становить 650 тис. од. на рік, а надходження від реалізації виробів - 2600000 грн. Постійні витрати на виробництво складають 900000 грн., змінні витрати - 1360000 грн.
Розв'язання задачі здійснити аналітичним і графічним методами.
Задача 14. Поточний обсяг реалізації продукції підприємства з урахуванням кон'юнктури ринку може дорівнювати 15000 од. Продажна ціна одиниці продукції становить 30 грн. Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції складають 12 грн., а постійні витрати на весь річний випуск продукції - 80000 грн.
Розрахувати:
1) точку беззбитковості виробництва, використавши аналітичний і графічний методи розрахунків;
2) додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10 % і постійних витрат на 20000 грн.
Задача 15. На державних підприємствах "Оріана", "Ровента" та "Юніон" виробництво опинилося у несприятливих ринкових умовах господарювання. У зв'язку з цим виникла необхідність визначення мінімального (критичного) обсягу реалізації продукції на основі структури валових витрат на її виробництво (собівартості). Величини змінних і постійних поточних витрат на цих підприємствах наведено у табл. 9.6. Через два роки економічна ситуація на них має поліпшитися і для забезпечення нормальної їх діяльності потрібно одержувати на початку очікуваного періоду прибуток, що дорівнює 10 % собівартості продукції.
Таблиця 8.6 - Змінні та постійні витрати на виробництво продукції на окремих підприємствах у розрахунковому році, тис. грн
Витрати ДП "Оріана" ДП "Ровента"ДП "Юніон"Змінні 48980 6640073750Постійні 32720 3980041300 На підставі наведеної вихідної інформації, розрахувати критичний обсяг реалізації продукції по кожному підприємству за умови господарювання, що склалася нині і зміниться у найближчій перспективі (через два роки).
Задача 16. На малому підприємстві витрати на оренду приміщень та їх утримання становлять 4000 тис. грн. на рік, а витрати на управління, інженерне і виробничо-господарське обслуговування та амортизаційні відрахування - 3000 тис. грн. Змінні витрати на один виріб складають 200 грн., його продажна ціна - 300 грн.
Визначити мінімальний обсяг випуску продукції на рік, який забезпечує беззбитковість виробництва.
Задача 17. На виробничому підприємстві в першому кварталі поточного року змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції склали 950 грн., ціна одиниці виробу - 1250 грн., загальні постійні витрати - 500000 грн. Протягом другого кварталу цього ж року ціна на вихідну сировину підвищилась на 10 %, що обумовило збільшення змінних витрат на такий самий відсоток.
Визначити, як зміна ціни на вихідну сировину вплинула на критичний обсяг випуску продукції.
Задача 18. Продажна ціна на виготовлюваний виріб, яка в першому кварталі становила 200 грн., у другому кварталі підвищилась на 10 %. Постійні витрати складають 2000 тис. грн. Питомі змінні витрати - 60 грн.
Обчислити ступінь впливу зміни ціни на критичний обсяг випуску продукції.
Задача 19. Промислове підприємство виробляє продукцію одного найменування та реалізує її на внутрішньому ринку за ціною 230 грн. за одиницю. Питомі змінні витрати становлять 180 грн. Постійні витрати становлять разом 550000 грн. Внаслідок підвищення орендної плати постійні витрати збільшились на 8 %. Крім того, кон'юнктура внутрішнього ринку спричинила зниження продажної ціни на продукцію підприємства на 5 %.
Визначити, яким чином збільшення постійних витрат і зниження продажної ціни на продукцію вплинуть на розрахункову величину критичного її обсягу, який треба виготовляти на підприємстві.
Задача 20. Київський державний завод "Авіант" започаткував виробництво пральних машин-автоматів "Либідь". Валові витрати на виробництво (собівартість) однієї пральної машини складають (складає) 140,06 грн. Частка постійних витрат у валових витратах дорівнює 15 %. Продажна ціна пральної машини-автомата "Либідь" становить 200 грн., а річна програма випуску нових побутових машин - 250000 шт.
Визначити критичний обсяг виготовлення пральних машин-автоматів "Либідь", перевищення якого починає забезпечувати прибутковість нового виробництва, двома способами (аналітично-розрахунковим і графічним).
Задача 21. Торговельна фірма "Венчур" економічно обгрунтовує доцільність імпорту технічно досконаліших телефонних апаратів з іншої країни Європи. За попередніми розрахунками, таку імпортовану продукцію можна буде продавати у вітчизняній торговельній мережі по 80 грн. за одиницю. При цьому частка покриття у складі ціни товару має становити щонайменше 30 %. Окремі елементи витрат, пов'язаних з імпортом і продажем телефонних апаратів, такі:
фрахт до митниці - 6 гривень за одиницю;
мито - 10 відсотків від оподатковуваної вартості продукції;
фрахт від митниці до складу покупця товару - 3 гривні за одиницю;
комісійні витрати покупцям - 5 відсотків від продажної ціни телефонних апаратів.
Визначити за методом складання зворотної калькуляції найбільшу ціну за один телефонний апарат, за якою торговельна фірма "Венчур" могла б купувати цей товар.
Задача 22. Одна з українських автозакупівельних фірм проводить маркетингове дослідження щодо економічної вигідності придбання за імпортом і реалізації у роздрібній торговельній мережі України сучасні відеокамери за ціною 500 доларів за одиницю. Фрахт до вітчизняного митного кордону становить 40 доларів за одиницю продукції, а податок на імпорт - 10 % від суми ціни франко-склад постачальника та вартості фрахту до митного кордону країни-покупця.
Економічно обгрунтувати максимально допустиму ціну на імпортні відеокамери, за якою вітчизняна оптозакупівельна фірма може їх закуповувати, якщо дохід від комерції має дорівнювати 25 % від ціни реалізації.
Задача 23. Підготовлений до серійного виробництва новий виріб А може виготовлятися на кількох промислових підприємствах. Валові витрати на виробництво (собівартість) нового виробу на окремих підприємствах представлено в табл. 8.7. Прийнятна для підприємств-продуцентів норма рентабельності нового виробу дорівнює 17 %. На підставі наведених вихідних показників розрахувати: 1) середньозважені валові витрати на виробництво нового виробу на можливих підприємствах-продуцентах; 2) проектну величину продажної ціни нового виробу.
Таблиця 8.7 - Складові елементи валових витрат на виробництво нового виробу на окремих підприємствах
Група калькуляційних статей витрат Підприємство "Нікоавангард""Промінь""Старт-вертикаль""Таврида"Прямі матеріальні витрати, грн.176,50175,50177,0180,0Заробітна плата виробничих робітників з відрахуваннями на соціальне страхування, грн. 108,50 103,75 105,0 112,5Посередні (непрямі) виробничі витрати, грн.388,75385,00386,5395,0Позавиробничі витрати, грн.26,2528,7527,526,5Максимально можливий річний випуск виробів, шт.6000800072001800 Задача 24. Установлення надбавки до базової продажної ціни за якість продукції. Річний економічний ефект від виробництва і використання нового силового трансформатора становить 3500 грн. Установлена базова продажна ціна цього виробу дорівнює 11500 грн., у тому числі нормативний прибуток у ціні - 1800 грн. Шкалу диференціації надбавок залежно від питомої ефективності нових видів продукції наведено в табл. 8.8.
Таблиця 8.8 - Шкала для встановлення надбавки до базової продажної ціни нових виробів залежно від рівня їх якості
Співвідношення економічного ефекту і базової продажної ціни, %Розмір надбавки до продажної ціни, % до нормативного прибутку за досягнення мінімальної
межі інтервалукожну одиницю всередині інтервалу 15 - 35 50 0,20 36 - 55 54 0,25 56 - 75 59 0,30 76 - 95 65 0,35 96 - 115 72 0,45 116 - 135 81 0,60 136 - 155 93 0,75 156 - 175 108 0,85 Понад 175 125 - Користуючись вихідною інформацією, визначити:
1) економічний ефект від виробництва і використання нового силового трансформатора в розрахунку на одну гривню його продажної ціни;
2) абсолютну та відносну величину надбавки до базової продажної ціни.
Задача 25. Спеціальне конструкторське бюро верстатобудівного об'єднання "Верстат-автомат" одержало технічне завдання на розробку нової моделі токарно-гвинторізного верстата з числовим програмним управлінням (ЧПУ). У технічному завданні зазначено, що нова модель верстата має бути продуктивнішою за замінювану модель в 1,4 раза, а строк його служби потрібно збільшити з 8 до 10 років. Це зумовить зниження щорічних експлуатаційних витрат у споживачів приблизно на 400 грн. Продажна ціна базової моделі верстата з ЧПУ становить 24000 грн.
Попередні розрахунки з використанням методу питомих показників дозволяють зробити застереження про те, що матеріальні витрати на вироблення нової моделі верстата не повинні перевищувати 20400 грн., а заробітна плата основних виробничих робітників, яка обчислена за трудомісткістю виробництва нової продукції, - 2180 грн. При цьому загальновиробничі і загальногосподарські витрати підприємства-виготовлювача протягом кількох останніх років у середньому дорівнювали відповідно 130 і 80 % від основної заробітної плати, а позавиробничі витрати - 2 % від виробничої собівартості. Норма рентабельності (прибутковості) по даній групі продукції за існуючих умов господарювання складає 14 % від повної собівартості нового виробу.
На підставі наведених даних:
1) обчислити прогнозну (очікувану) собівартість нової моделі верстата з ЧПУ;
2) розрахувати величину граничної ціни нової моделі верстата з ЧПУ;
3) визначити коефіцієнт відносного здешевлення виробництва нової моделі верстата з нормативним його значенням, установленим на рівні 0,85, задля перевірки економічної обгрунтованості граничної ціни на новий виріб.
Задача 26. Підприємство виготовило і реалізувало в базовому році 2000 шт. виробів одного виду. Ціна реалізації одиниці виробу становить 30 грн., а повна собівартість його виробництва та продажу - 28 грн. Співвідношення змінних і постійних витрат на виробництво продукції дорівнює 60 і 40 %.
Дослідження ринку показали, що якщо знизити ціну одного виробу на 1 грн., тобто з 30 до 29 грн., то обсяг продажу продукції може бути збільшений на 10 %. Виробничі потужності підприємства уможливлюють відповідне збільшення обсягу виробництва продукції.
Прийняти рішення щодо доцільності зниження продажної ціни виготовлюваного виробу.
Тема 9. ВИРОБНИЦТВО, ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
ПЗ.14 - Обчислення очікуваного обсягу валової, товарної, чистої і реалізованої продукції підприємства
План заняття
1. Загальна характеристика продукції (послуг).
2. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції.
3. Якість і конкурентоспроможність продукції.
4. Основні положення сучасної концепції управління якістю проекту. Концепція загального управління якістю. 5. Базові положення менеджменту якості проекту. 6. Контроль за якістю проекту як функції менеджменту проекту
Глосарій
Номенклатура - перелік найменувань виробів, завдання з випуску яких передбачено планом виробництва продукції. Асортимент - сукупність різновидів продукції кожного найменування, що різняться за відповідними техніко-економічними показниками (за типорозмірами, потужністю, продуктивністю, дизайном тощо).
Маркетинг - виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення та задоволення потреб у його продукції (послугах) через продаж її на ринку з метою одержання прибутку.
Якість - сукупність характеристик об'єкта, що належить до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби.
Об'єкт - те, що може бути індивідуально описане і розглянуте, тобто це широке поняття, що включає не тільки продукцію, а й діяльність або процес, організацію або особу.
Продукція - матеріалізований результат процесу трудової діяльності, що має корисні властивості і його призначено для задоволення потреб суспільного або особистого характеру.
Виробнича програма - конкретна сукупність завдань щодо обсягу виробництва продукції визначеної номенклатури та асортименту, а також належної якості, на певний календарний період (місяць, квартал, рік, кілька років).
Рівень якості - кількісна характеристика міри придатності того чи того виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї як порівняти з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання.
Конкурентоспроможність продукції - сукупність її властивостей, що відбиває міру задоволення конкретної потреби проти репрезентованої на ринку аналогічної продукції.
Стандартизація - встановлення й застосування єдиних правил з метою впорядкування діяльності в певній галузі.
Менеджмент якості - система методів, засобів і видів діяльності, спрямованих на виконання вимог клієнтів продукції компанії.
Планування якості - виявлення вимог до якості проекту і продукції проекту, а також визначення шляхів їх досягнення.
Забезпечення якості - регулярна перевірка ходу реалізації проекту з метою встановлення відповідності визначеним раніше вимогам до якості.
Контроль за якістю - сукупність операцій, що включає проведення вимірювань, випробувань, оцінки однієї або декількох характеристик і порівняння отриманих результатів з вимогами, що встановлено.
План якості - план організаційно-технічних заходів для забезпечення системи якості проекту, який повинен описувати конкретні заходи щодо реалізації політики в області якості з вказівкою термінів виконання, відповідальних за виконання, критеріїв оцінки, бюджету.
Стандартизована система менеджменту якості - сукупність документованих методик і засобів планування, забезпечення і контролю за якістю, виконуваних спеціально призначеними структурними одиницями організації (підприємства або проекту).
Стандарт - це документ загального та багаторазового використання, затверджений відповідною організацією, у якому зведені правила керівництва та характеристики продуктів, процесів або послуг і який не є обов'язковим для дотримання.
Норма - документ, який лежить в основі необхідних властивостей продукту, процесу чи послуги, включаючи застосовувані адміністративні процедури, причому цей документ є обов'язковим для дотримання.
Аудит якості - систематичне і незалежне дослідження, яке проводиться для того, щоб установити, чи відповідає діяльність в області якості запланованим вимогам, наскільки ефективно ці вимоги реалізуються і чи придатні вони для досягнення поставлених цілей.
Теми рефератів
1. Система стандартів ISO як фактор розвитку міжнародної торгівлі.
2. Аудит якості проекту як ефективний інструмент системи менеджменту якості.
3. Успішна сертифікація: проблеми, досвід, перспективи. 4. Роль менеджера проекту в забезпеченні якості продукту проекту і якості самого проекту.
5. Умови застосування методів цінової та нецінової конкуренції.
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Обґрунтування маркетингової стратегії підприємства.
2. Методологія складання виробничої програми підприємства.
3. Алгоритм відбору постачальників матеріально-технічних ресурсів.
4. Необхідність і методологія визначення оптимального рівня якості продукції.
5. Конкурентоспроможність продукції: сутнісна характеристика, оцінка, способи забезпечення.
6. Узагальнення зарубіжного досвіду в галузі управління якістю продукції.
7. Система державного нагляду за якістю продукції.
Тестові завдання
1. Номенклатура продукції - це:
а) сукупність різновидів продукції кожного найменування, що різняться за відповідними техніко-економічними показниками;
б) перелік найменувань виробів, завдання з випуску яких передбачено планом виробництва продукції;
в) перелік найменувань виробів, які знято з виробництва у звітному році;
г) валова продукція мінус чиста продукція.
2. Асортимент - це:
а) сукупність різновидів продукції кожного найменування, що різняться за відповідними техніко-економічними показниками;
б) перелік найменувань виробів, завдання з випуску яких передбачено планом виробництва продукції;
в) товарна продукція мінус чиста продукція.
г) перелік найменувань виробів, які знято з виробництва у звітному році.
3. Натуральними показниками обсягу продукції є:
а) товарна продукція, валова продукція, чиста продукція;
б) штуки, кілограми, метри, метри погонні, метри кубічні тощо;
в) товарна продукція, валова продукція, асортимент, метри, кілограми;
г) немає вірної відповіді.
4. Вартісними показниками обсягу продукції є:
а) товарна продукція, валова продукція, асортимент, метри, кілограми;
б) товарна продукція, валова продукція, номенклатура, метри, тони;
в) товарна продукція, валова продукція, чиста продукція;
г) немає вірної відповіді.
5. Змінні витрати - це: а) витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу чистої продукції;
б) витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції;
в) витрати, загальна сума яких за певний час не залежить від обсягу виготовленої продукції;
г) немає вірної відповіді.
6. Товарна продукція це:
а) загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених на продаж або для реалізації різним споживачам;
б) валова продукція плюс зміна залишків незавершеного виробництва протягом розрахункового періоду та вартість сировини й матеріалів замовників;
в) валова продукція плюс матеріальні витрати і сума амортизаційних відрахувань;
г) валова продукція мінус чиста продукція.
7. Чиста продукція це:
а) загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених на продаж або для реалізації різним споживачам;
б) товарна продукція плюс матеріальні витрати і сума амортизаційних відрахувань;
в) товарна продукція мінус матеріальні витрати і сума амортизаційних відрахувань;
г) валова продукція мінус товарна продукція.
8. Валова продукція це:
а) товарна продукція плюс зміна залишків незавершеного виробництва протягом розрахункового періоду, вартість сировини й матеріалів замовників;
б) загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених на продаж або для реалізації різним споживачам;
в) товарна продукція плюс матеріальні витрати і сума амортизаційних відрахувань;
г) товарна продукція плюс зміна залишків незавершеного виробництва протягом розрахункового періоду та вартість сировини й матеріалів замовників.
9. Для обчислення потреби виробництва в певному матеріалі на плановий період слід враховувати:
а) плановий обсяг виробництва, норму розходу на виготовлення одиниці продукції та перехідний запас на початок і кінець періоду;
б) плановий обсяг виробництва та перехідний запас на початок і кінець періоду;
в) плановий обсяг виробництва, норму розходу на виготовлення одиниці продукції та зміну незавершеного виробництва за період;
г) середньодобові витрати матеріалу в натуральному вимірі й інтервал між надходженням чергових партій матеріалів у днях.
10. Для обчислення максимального поточного запасу слід врахувати:
а) плановий обсяг виробництва та перехідний запас на початок і кінець періоду;
б) середньодобові витрати матеріалу в натуральному вимірі й інтервал між надходженням чергових партій матеріалів у днях;
в) плановий обсяг виробництва, норму розходу на виготовлення одиниці продукції та зміну незавершеного виробництва за період;
г) середньодобові витрати матеріалу в натуральному вимірі й час термінового поповнення матеріалів у днях.
11. Для обчислення підготовчого запасу слід врахувати:
а) плановий обсяг виробництва, норму розходу на виготовлення одиниці продукції та зміну незавершеного виробництва за період;
б) середньодобові витрати матеріалу в натуральному вимірі й час на підготовку матеріалів у днях;
в) середньодобові витрати матеріалу в натуральному вимірі й час термінового поповнення матеріалів у днях;
г) плановий обсяг виробництва, норму розходу на виготовлення одиниці продукції та зміну незавершеного виробництва за період.
12. Для обчислення страхового запасу слід врахувати:
а) середньодобові витрати матеріалу в натуральному вимірі й час на підготовку матеріалів у днях;
б) середньодобові витрати матеріалу в натуральному вимірі й час термінового поповнення матеріалів у днях;
г) плановий обсяг виробництва та перехідний запас на початок і кінець періоду.
13. Об'єктивний метод оцінювання рівня якості продукції:
а) проводиться за допомогою стендових випробувань та контрольних вимірювань, а також лабораторного аналізу;
б) ґрунтується на сприйманні властивостей продукту з допомогою органів чуття людини;
в) полягає у визначенні узагальнюючого показника якості оцінюваного виробу;
г) передбачає порівнювання одиничних показників виробів із відповідними показниками виробів-еталонів або базовими показниками стандартів.
14. Органолептичний метод оцінювання рівня якості продукції:
а) полягає у визначенні узагальнюючого показника якості оцінюваного виробу;
б) проводиться за допомогою стендових випробувань та контрольних вимірювань, а також лабораторного аналізу;
в) передбачає порівнювання одиничних показників виробів із відповідними показниками виробів-еталонів або базовими показниками стандартів;
г) ґрунтується на сприйманні властивостей продукту з допомогою органів чуття людини.
15. Диференційований метод оцінювання рівня якості продукції:
а) проводиться за допомогою стендових випробувань та контрольних вимірювань, а також лабораторного аналізу;
б) ґрунтується на сприйманні властивостей продукту з допомогою органів чуття людини;
в) передбачає порівнювання одиничних показників виробів із відповідними показниками виробів-еталонів або базовими показниками стандартів;
г) полягає у визначенні узагальнюючого показника якості оцінюваного виробу.
16. Комплексний метод оцінювання рівня якості продукції:
а) ґрунтується на сприйманні властивостей продукту з допомогою органів чуття людини;
б) передбачає порівнювання одиничних показників виробів із відповідними показниками виробів-еталонів або базовими показниками стандартів;
в) полягає у визначенні узагальнюючого показника якості оцінюваного виробу.
г) проводиться за допомогою стендових випробувань та контрольних вимірювань, а також лабораторного аналізу.
17. Поняття "якість" розглядається як:
а) регулярна перевірка ходу реалізації проекту з метою установлення відповідності визначеним раніше вимогам;
б) система методів, засобів і видів діяльності, спрямованих на виконання вимог і сподівань клієнтів проекту до якості самого проекту і його продукції;
в) цілісна сукупність характеристик об'єкта, які стосуються його здатності задовольняти встановлені або передбачувані потреби;
г) нема правильної відповіді.
18. Перерахуйте чотири основні аспекти якості:
а) чітка специфікація; використання відповідних стандартів і норм; залучення персоналу необхідної кваліфікації; впровадження аудиту якості продукту та проекту взагалі;
б) відповідність якості проекту потребам ринку і ринковим сподіванням; оптимізація якості процесу розробки і планування проекту; відповідність якості виконання проектних робіт плановій документації; відповідна якість матеріально-технічного забезпечення проекту;
в) розробка політики якості; визначення цілей, повноважень і відповідальності; планування якості; контроль за забезпеченням якості;
г) нема правильної відповіді.
19. Аудит якості - це:
а) систематичне і незалежне дослідження, що проводиться з метою установлення відповідності діяльності в області якості запланованим вимогам, визначення ефективності реалізації даних вимог і їхньої придатності для досягнення поставлених цілей;
б) організаційно-технічні заходи щодо забезпечення системи якості проекту;
в) відстеження конкретних результатів діяльності за проектом з метою визначення їх відповідності стандартам і вимогам щодо якості та визначення шляхів усунення причин реальних і потенційних невідповідностей;
г) нема правильної відповіді.
20. Основними принципами концепції загального управління якістю є: а) провідна роль керівництва з управління якістю; націленість на клієнтів; управління процесом; передовий досвід; інформаційна система; підготовка персоналу широкого профілю;
б) стратегічне планування; залучення всіх співробітників; нагороди і визнання; адекватна реакція розроблювачів проекту на динаміку потреб і очікувань споживачів; аналогія якості продукції постачальників власній продукції; оцінка ефективності роботи системи управління якістю;
в) усі перераховані вище варіанти;
г) нема правильної відповіді.
21. Структура управління якістю проекту містить у собі:
а) планування якості; забезпечення якості; контроль за якістю;
б) установлення цільових рівнів якості; контрольні й тестові заходи; перевірки;
в) політика проекту в області якості; планування якості проекту; документація щодо якості; поліпшення якості;
г) нема правильної відповіді.
22. Результатом планування якості проекту є:
а) певний перелік контрольних показників для усіх видів робіт і продукції;
б) план якості;
в) контрольні й тестові заходи;
г) нема правильної відповіді.
23. До складу основних методів і інструментів здійснення контролю за якістю входять:
а) інспекція; контрольні карти; діаграми Парето; статистичні методи; аналіз тенденцій;
б) аналіз прибутків і витрат; зіставлення із зразком; експерименти; графіки потоків;
в) планові і позапланові перевірки, інспекції та інші контрольні й тестові заходи;
г) нема правильної відповіді.
24. Розрізняють аудит якості:
а) зовнішній і внутрішній;
б) плановий і позаплановий;
в) усі перераховані вище варіанти;
г) нема правильної відповіді.
25. Можливими підсумковими рішеннями контролю за якістю можуть бути:
а) прийняття продукції; поліпшення якості; виправлення процесів; ідентифікація браку і управління невідповідною продукцією; переробка продукції для подальшого контролю й перевірки;
б) політика проекту в області якості; план якості проекту; документація про якість; поліпшення якості;
в) організаційно-технічні заходи щодо забезпечення системи якості проекту;
г) нема правильної відповіді.
Рішення задач
Задача 1. Потрібно обчислити очікуваний обсяг валової, товарної, чистої і реалізованої продукції державного підприємства "Спецмаш" у розрахунковому році на основі показників, наведених у табл. 9.1.
Таблиця 9.1- Вихідні дані для обчислення вартісних показників обсягу продукції підприємства "Спецмаш" за розрахунковий рік
ПоказникОдиниця вимірюванняАбсолютна величинаРічний обсяг випуску продукціїшт.700Матеріальні та прирівняні до них витратитис. грн.6600Вартість сировини і матеріалів замовникатис. грн.200Обсяг напівфабрикатів власного виробництватис. грн.1500Виробничі послуги іншим юридичним і фізичним особамтис. грн.800Відпускна ціна одиниці вироблюваної продукціїгрн.12000Залишки нереалізованої продукції на : * початок рокутис. грн.400 * кінець рокутис. грн.800 Задача 2. Визначення прогнозованого обсягу валової, товарної, чистої і реалізованої продукції за можливими варіантами розрахункового року. Спираючись на вихідні техніко-економічні показники табл. 9.2, визначити за можливими двома варіантами розрахункового періоду прогнозовані обсяги:
товарної продукції;
валової продукції;
чистої продукції;
реалізованої продукції.
Таблиця 9.2 - Вихідні техніко-економічні показники для обчислення вартісних показників обсягу вироблюваної продукції за варіантами розрахункового періоду
ПоказникОдиниця вимірюванняВаріанти121. Виробництво продукції в натуральному вимірі:шт. * виріб А550600 * виріб Б700750 * виріб В600500 * виріб Г90010002. Відпускна ціна одиниці продукції:грн. * виріб А1000012000 * виріб Б1200012500 * виріб В800010500 * виріб Г16000135003. Обсяг напівфабрикатів власного виробництватис. грн.220025004. Послуги виробничого характерутис. грн.300028005. Залишки незавершеного виробництва на:тис. грн. * початок року12001800 * кінець року140020006. Матеріальні й прирівняні до них витрати на виробництво річного обсягу продукції
тис. грн.
17200
191807. Вартість сировини й матеріалів замовникатис. грн.2403508. Залишки нереалізованої продукції на:тис. грн. * початок року800500 * кінець року560720 Задача 3. Необхідно розрахувати обсяг і собівартість реалізованої продукції акціонерного товариства "Металіст" на основі таких вихідних даних.
У звітному році згадане підприємство випустило 1000 виробів А і 3000 виробів Б. Відпускна ціна одного виробу складає відповідно 50 та 60 грн. Крім того, підприємство виготовило комплектуючих виробів на суму 25000 грн., з них 15000 грн. для сторонніх замовників. Залишки нереалізованої продукції на складі виробника становили на початок звітного періоду 2000 грн., а на кінець цього ж періоду - лише 500 грн. Рівень рентабельності продукції виробника дорівнює 20 %.
Задача 4. Текстильний комбінат "Південь-Текс" в останньому місяці поточного року мав такі показники виробничо-господарської діяльності.
1. Прядильним цехом виготовлено пряжі на 1000 тис. грн., з якої пряжа на суму 900 тис. грн. надійшла до ткацького цеху для продукування з неї відповідної кількості тканини. З загального обсягу виробленої неоздобленої тканини частина її вартістю 150 тис. грн. реалізована як товарна продукція окремому замовникові. Решта продукції ткацького цеху передана в оздоблювальний цех для подальшої обробки (оздоблення).
2. Оздоблювальний цех комбінату переробив тканини на суму 1200 тис. грн., використавши запас минулого місяця. Вартість виробленої оздоблювальним цехом продукції за звітний місяць складає 1500 тис. грн.
3. Електростанція текстильного комбінату виробила електроенергії на суму 120 тис. грн. Частину електроенергії вартістю 40 тис. грн. відпущено за межі комбінату іншим споживачам. Решту електроенергії використано на задоволення власних потреб комбінату.
4. Здійснений ремонтно-механічним цехом комбінату обсяг капітального ремонту власного технологічного устаткування становив 50000 грн.
5. Комбінатський цех товарів широкого вжитку виготовив різноманітної продукції на суму 2000 тис. грн.
На підставі наведених вище техніко-економічних показників визначити обсяги валового обороту й товарної продукції за звітний місяць на комбінаті.
Задача 5. Визначення розміру виробленої і реалізованої продукції підприємства. Основна продукція виробничого підприємства "Ракурс-ТСП" у розрахунковому році має скласти 52000 тис. грн., послуги промислового характеру - 4800 тис. грн. Вартість напівфабрикатів становитиме 5400 тис. грн., з яких 50 % буде використано для власного виробництва. Обсяг незавершеного виробництва на кінець розрахункового року збільшиться на 3900 тис. грн. Залишки готової продукції на складі підприємства очікуються в розмірі: на початок розрахункового періоду - 8200 тис. грн., на кінець цього ж періоду - 3700 тис. грн.
Визначити очікуваний обсяг валової, товарної, чистої та реалізованої продукції, якщо вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань має скласти приблизно 55 % товарного випуску підприємства.
Задача 6. У звітному році приватна виробнича фірма "Валентин плюс" виготовила виробів А в кількості 200 одиниць, виробів Б - 300 одиниць. Продажна ціна виробу А становить 18000 грн., а виробу Б - 25800 грн. Вартість послуг промислового характеру, наданих іншим підприємствам та організаціям, дорівнює 375000 грн. Залишок незавершеного виробництва на початок розрахункового року склав 750000 грн., а на кінець року - 530000 грн. Поряд з основною продукцією вироблено тару на суму 120000 грн., у тому числі для продажу на сторону вартістю 80000 грн.
Визначити розмір валової й товарної продукції приватної фірми у звітному році.
Задача 7. Потрібно визначити прогнозовані обсяги валової, товарної й реалізованої продукції НВО "Пульсар" з виокремленням головного підприємства й двох його дочірніх підприємств. Вихідні дані для необхідних розрахунків наведено в табл. 9.3.
Таблиця 9.3 - Вихідні показники для обчислення виробленої і реалізованої продукції НВО "Пульсар"
Вид і найменування продукціїПродажна ціна, грн.Прогнозований випуск продукції
за структурними підрозділами об'єднанняГоловне підприємствоДочірня фірма № 1Дочірня фірма № 2Кількість, одиницьВартість, тис. грн.Кількість, одиницьВартість, тис. грн.Кількість, одиницьВартість, тис. грн.Залишки готової продукції на складах * на початок року720400480 * на кінець року600400650Випуск готових виробівГідравлічна машина МГВ-57200500--Машина ГМС-5015600700-400Машина з пульсатором на 25 т ГРМ-2
19400
450

-

1200
Прес для випробування будівельних матеріалів: * 2ПГ-2504600-500- * 2ПГ-3002100-1000- * 2ПГ-401500-2800-Прес для випробування труб ПА-060
41600
-

-

150
Молотки3,5100000150000350000Плоскогубці5,080000100000220000Інша продукція і послугиВиготовлення тари90010501300Механічна обробка литва замовника


500

400

680Капітальний ремонт устаткування


100

120

240Приріст залишків незавершеного виробництва


+750

+800

+950 Задача 8. Техніко-економічні показники, необхідні для аналізу браку і втрат від нього у взуттєвому виробничому об'єднанні "Модельне взуття", наведено в табл. 9.4.
Таблиця 9.4 - Вихідна інформація для аналізу й визначення втрат від браку у ВО "Модельне взуття"
ПоказникВид взуттяТуфлі чоловічі Туфлі жіночі моделі Чобітки дитячі Величина показникаочікуванафактичнаочікуванафактичнаочікуванафактичнаОбсяг виробництва, тис. пар2202241161178687,5Собівартість одиниці виробу, грн.38,537,629,830,218,017,8Установлений ліміт допустимого повернення, відсоток від обсягу виробництва
0,2

0,25

0,35
Кількість повернень від споживачів і ВТК об'єднання, пар

900

450

240У томі числі кількість непоправного браку, пар

225

150

140Витрати на усунення дефектів поправного браку в середньому на одиницю виробу, грн.
6,0
5,6
4,85
4,92
2,54
2,15Ціна реалізації непоправного браку одиниці виробу, грн.

11,2

8,30

5,40Утримано з винуватців браку (у середньому за одиницю виробу), грн.
2,6
2,2
3,2
3,0
1,2
1,0 На підставі вихідної інформації:
1) розрахувати фактичний відносний рівень браку продукції виробничого об'єднання й зіставити його із встановленим лімітом допустимого повернення забракованих виробів;
2) визначити загальну величину втрат від браку та виторг від реалізації непоправного браку за кожним видом продукції і по взуттєвому об'єднанню в цілому.
Задача 9. Мале підприємство "Ауріка-бізнес" освоїло виробництво трьох видів побутової техніки - ваги побутові ДВП-5М, ваги побутові НПП-2, ваги підлогові ДВП-130. Достатнє уявлення про їх конкурентоспроможність на вітчизняному ринку дають розрахунки зведених та інтегральних індексів задоволення потреб споживачів. Розрахувати інтегральний індекс задоволення потреб споживачів за окремими видами побутової техніки і за цим показником визначити вид побутових ваг, який є найбільш конкуретоспроможним на ринку. Необхідні для розрахунків вихідні показники наведено у табл. 9.15.
Таблиця 9.5 - Вихідні показники окремих видів вагів для розрахунків зведених та інтегральних індексів задоволення потреб споживачів
ПоказникиКоефіцієнт вагомості*Рівень задоволення потреб споживачів, балів** Ваги побутові ДВП-5МВаги побутові НПП-2Ваги підлогові ДВП-130ЕталонПродуковані фірмоюЕталонПродуковані фірмоюЕталонПродуковані фірмоюСпоживчіНадійність (дієздатність шкали)886,275,885,2Довговічність (міцність і некорозійність металу)
9
7
6,1
6
5,6
7
6,2Зручність користування (дія механізму, форма, маса)
6
6
6,4
7
5,6
7
5,8Дизайн (зовнішнє оформлення)487,686,486,2Гарантійне обслуговування387,186,476,1Упаковка265,662,465,8Економічні Продажна ціна668,279,077,1Витрати на ремонт465,965,853,8Вартість обслуговування255,175,275,8Непередбачувані витрати332,732,132,0 * Коефіцієнт вагомості встановлено відносно до числа 10. ** Рівень задоволення потреб споживачів у балах розраховано відносно до максимально можливої кількості балів - 10. Задача 11. Ініціативною групою дослідників розроблено спеціальну матрицю конкурентоспроможності кількох зарубіжних фірм, що діють на вітчизняному ринку установчо-виробничих АТС (табл. 9.10).
Таблиця 9.10 - Матриця конкурентоспроможності зарубіжних фірм, які діють на українському ринку установчо-виробничих АТС
Ключовий чинник успіхуКоефіцієнт значущості чинникаРейтинг чинника успіху фірмиAlcatelATTIS
TelecomKapschZucent
TechnologiesPanasonicSiemensЯкість продукції0,30433334Продажна ціна0,20243443Технічне обслуговування0,20313222Канал збуту0,10433432Портфель товарів *0,10443313Наявність сертифікатів Міністерства зв'язку України **
0,06
2
1
2
1
0
2Реклама і стимулювання збуту0,04123443 Разом1,00 * Рейтинг за показником "Портфель товарів" визначається відповідно до наявності в асортименті продукції фірми великих, середніх і малих АТС та додаткових послуг.
** Рейтинг наявності сертифікатів встановлюється в межах від 0 до 2 і дорівнює: 0 - продукція не сертифікована; 1 - сертифікат відповідності мають окремі продукти фірми; 2 - вся продукція фірми сертифікована згідно з чинним законодавством України. Визначити: 1) узагальнений показник конкурентоспроможності кожної фірми; 2) найвищий і найнижчий її рівень серед конкуруючих на українському ринку фірм.
Задача 12. Вихідна інформація щодо показників господарсько-фінансової діяльності окремих підприємств та результатів опитування групи експертів стосовно впливу основних аспектів управління підприємствами на рівень їх конкурентоспроможності наведено відповідно в табл. 9.11 і 9.12.
Таблиця 9.11 - Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств у розрахунковому році, %
ПоказникВиробниче підприємство"Джерело""Старт""Явір"Рівень використання виробничих потужностей908595Частка продукції вироблюваної за довгостроковими договорами
30
60
50Коефіцієнт оновлення асортименту продукції201510Частка продукції, що не має сталого попиту102020Рівень продуктивності праці порівняно з галузевим12095105Рівень плинності кадрів10515Обсяг продукції, недовиробленої через відсутність матеріальних ресурсів
5
0
10Ступінь забезпеченості обіговими коштами808270Прибутковість реалізовуваної продукції12810Прибутковість власного капіталу152018 Таблиця 9.12 - Ступінь впливу окремих аспектів управління діяльністю підприємства на його конкурентоспроможність
Аспект управлінняОцінка рівня впливу, балиМаркетинг і комерційна діяльність8Виробничий менеджмент6Кадрове забезпечення та управління персоналом4Матеріально-технічне забезпечення виробництва2Фінансовий менеджмент10 1. Аналітично оцінити рівень конкурентоспроможності зазначених підприємств на основі показників їх господарсько-фінансової діяльності в розрахунковому році.
2. Для кожного підприємства визначити головні недоліки діяльності, які негативно впливають на рівень його конкурентоспроможності.
3. Запропонувати організаційно-економічні заходи, спрямовані на усунення недоліків діяльності зазначених підприємств.
ПЗ.15 - Регулювання, планування і прогнозування діяльності підприємства
План заняття
1. Державне регулювання діяльності суб'єктів господарювання.
2. Роль планування у забезпеченні інноваційного розвитку.
3. Зв'язок планування з іншими функціями управління.
4. Основні принципи планування на підприємстві.
5. Види планів.
6. Прогнозування розвитку підприємств.
7. Основні методи прогнозування.
Глосарій
Планування - процес задавання цілей і способів їх досягнення на основі формування комплексу робіт (заходів, дій), які повинні бути виконані, застосування методів і засобів реалізації цих робіт, ув'язка ресурсів, необхідних для їх виконання, узгодження дій організації. Прогноз (від гр. ρrognōsis - передбачення) - спроба визначити стан якогось явища чи процесу в майбутньому.
Цілеспрямованість - змістовий опис поставлених дослідницьких завдань.
Системність - побудова прогнозу на підставі системи методів і моделей, що характеризуються певною ієрархією та послідовністю.
Наукова обґрунтованість - усебічне врахування вимог об'єктивних законів розвитку суспільства, використання світового досвіду.
Стратегія - генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для їхнього досягнення.
Бізнес-план - багатоаспектний уніфікований документ, в якому викладено суть, напрямки і способи реалізації підприємницької ідеї.
Теми рефератів
1. Методологія й технологія планування діяльності підприємства за умов ринкової економіки. 2. Специфіка процесів планування на підприємствах, що реалізують інноваційні проекти. 3. Врахування невизначеності під час календарного планування. 4. Взаємозв'язок і взаємодія стратегічного й тактичного планування на підприємстві. Системи календарно-оперативного планування діяльності підприємства і проблеми вдосконалення цих систем.
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Індикативне макроекономічне планування в системі господарювання.
2. Бюджетне планування економічного та соціального розвитку країни.
3. Система планів діяльності підприємства за сучасних умов господарювання.
4. Характеристика, особливості та взаємозв'язок методів планування на підприємстві.
5. Об'єктивна необхідність і проблеми стратегічного планування на підприємствах різних форм власності.
6. Зміст, показники та процедура розробки середньо- і короткострокових планів діяльності підприємства.
7. Сутність агрегування календарно-сітьових планів.
8. Графік Ганта як похідна календарного планування.
9. Сітьові графіки "вершина-робота" й "вершина-подія": порівняльний аналіз.
10. Графіки передування: порядок побудови та показники.
Тестові завдання
1. За цільової орієнтації розрізняють види планів:
а) стратегічні, тактичні, оперативні;
б) стратегічні, тактичні, оперативні, бізнес-плани;
в) стратегічні, тактичні, особисті;
г) нема вірної відповіді. 2. Стратегія зростання: а) характеризує діяльність підприємства за відчутної нестабільності обсягів продажу та прибутку;
б) відбиває намір підприємства збільшувати обсяги продажу, прибутку, капіталовкладень тощо;
в) оборонна стратегія, що застосовується за глибокої кризи підприємства;
г) немає вірної відповіді.
3. Стратегія стабілізації: а) характеризує діяльність підприємства за відчутної нестабільності обсягів продажу та прибутку;
б) відбиває намір підприємства збільшувати обсяги продажу, прибутку, капіталовкладень тощо;
в) оборонна стратегія, що застосовується за глибокої кризи підприємства;
г) немає вірної відповіді.
4. Стратегія виживання:
а) оборонна стратегія, що застосовується за глибокої кризи підприємства;
б) відбиває намір підприємства збільшувати обсяги продажу, прибутку, капіталовкладень тощо;
в) характеризує діяльність підприємства за відчутної нестабільності обсягів продажу та прибутку;
г) немає вірної відповіді.
5. Сітьовий графік - це:
а) орієнтований граф, що відображає всі логічні взаємозв'язки та результати робіт комплексу;
б) повний комплекс робіт і віх проекту з установленими між ними залежностями;
в) графічне зображення календарних дат виконання всіх робіт;
г) нема правильної відповіді. 6. Календарне планування проекту - це:
а) графічне відображення робіт проекту, їх послідовностей і залежностей між ними;
б) повний комплекс робіт і віх проекту з установленими між ними залежностями;
в) планування, яке полягає у визначенні календарних дат виконання всіх робіт;
г) нема правильної відповіді.
7. Критичні роботи за проектом - це:
а) графічне відображення робіт проекту, їх послідовностей і залежностей між ними;
б) повний комплекс робіт і віх проекту з установленими між ними залежностями;
в) графічне зображення календарних дат виконання всіх робіт;
г) нема правильної відповіді.
8. Пізні дати робіт - це:
а) найбільш ранні можливі терміни початку і закінчення робіт за умови, що попередні роботи закінчені;
б) найбільш пізні можливі терміни початку і закінчення робіт за умови, що дата завершення проекту не буде затримана;
в) час, на який може бути затримана дата закінчення роботи без затримки планового терміну завершення проекту; різниця між датами пізнього і раннього закінчень (початків) роботи.
г) нема правильної відповіді.
9. Ранні дати проектних робіт - це:
а) найбільш ранні можливі терміни початку і закінчення робіт за умови, що попередні роботи закінчені;
б) найбільш пізні можливі терміни початку і закінчення робіт за умови, що дата завершення проекту не буде затримана;
в) час, на який може бути затримана дата закінчення роботи без затримки планового терміну завершення проекту; різниця між датами пізнього і раннього закінчень (початків) роботи;
г) нема правильної відповіді.
10. Повний резерв часу - це:
а) найбільш ранні можливі терміни початку і закінчення робіт за умови, що попередні роботи закінчені;
б) найбільш пізні можливі терміни початку і закінчення робіт за умови, що дата завершення проекту не буде затримана;
в) час, на який може бути затримана дата закінчення роботи без затримки планового терміну завершення проекту; різниця між датами пізнього і раннього закінчень (початків) роботи.
г) нема правильної відповіді.
11. Використання інструментів сітьового і календарного графіків у плануванні має такі переваги:
а) визначення й наочне подання повного обсягу робіт у вигляді графіка; переміщування ресурсів, зменшення ризиків і невизначеності після визначення критичних робіт;
б) встановлення цілей проекту щодо часу виконання робіт, вартості й обсягів ресурсів, яких реально можна досягнути; ефективний розподіл відповідальності за проектні роботи між членами команди; оцінка бюджету проекту;
в) оцінка бюджету проекту; визначення й наочне надання повного обсягу робіт у вигляді графіка;
г) визначення й наочне надання повного обсягу робіт у вигляді графіка; встановлення цілей проекту щодо часу виконання робіт, вартості й обсягів ресурсів, яких реально можна досягнути; оцінка бюджету проекту; контролювання виконання робіт й передбачення подальшого перебігу подій; ефективний розподіл відповідальності за проектні роботи між членами команди; переміщування ресурсів, зменшення ризиків і невизначеності після визначення критичних робіт. д) нема правильної відповіді.
12. Побудований сітьовий графік повинний відповідати такі основним вимогам:
а) у сітьовому графіку не повинно бути безвихідних подій;
б) у сітьовому графіку не повинно бути хвостових подій;
в) у сітьовому графіку не повинно бути взаємозалежних подій або замкнутих контурів;
г) усі відповіді правильні;
д) нема правильної ї відповіді.
13. Директивний термін виконання робіт - це:
а) бажаний час, за який повинні бути виконані усі роботи проекту;
б) час, на який може бути затримана дата закінчення роботи без затримки планового терміну завершення проекту;
в) час, на який може бути затримано виконання роботи без збитку для повного резерву наступних робіт сіті (без затримки їхнього раннього початку);
г) нема правильної відповіді.
14. Повний резерв - це:
а) бажаний час, за який повинні бути виконані усі роботи проекту;
б) час, на який може бути затримана дата закінчення роботи без затримки планового терміну завершення проекту;
в) час, на який може бути затримано виконання роботи без збитку для повного резерву наступних робіт сіті (без затримки їхнього раннього початку);
г) нема правильної ї відповіді.
15. До фактографічних методів прогнозування відносять такі методи:
а) аналітичні, інтуїтивні;
б) екстраполяції, функцій, кореляційних і регресивних моделей;
в) кореляційних і регресивних моделей, аналітичні, інтуїтивні;
г) морфологічного аналізу, експертних оцінок, екстраполяції.
16. До евристичних методів прогнозування відносять такі методи:
а) екстраполяції, функцій, кореляційних і регресивних моделей;
б) аналітичні, інтуїтивні;
в) кореляційних і регресивних моделей, аналітичні, інтуїтивні;
г) побудови дерева цілей, оптимізації, функцій.
17. Аналітичні методи прогнозування включають:
а) морфологічного аналізу, експертних оцінок, екстраполяції;
б) побудови дерева цілей, оптимізації, функцій;
в) експертних оцінок, "мозкової атаки";
г) побудови "дерева цілей", морфологічного аналізу; інформаційного моделювання; оптимізації.
Тема 10. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
ПЗ.16 - Оцінка ефективності фінансового-економічної діяльності підприємства. Економічна безпека підприємства
План заняття
1. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства.
2. Аналіз діяльності підприємства.
3. Основні задачі економічного аналізу.
4. Типологія економічного аналізу.
5. Формування й використання прибутку.
6. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.
7. Сутнісна характеристика та оцінка ефективності діяльності підприємства. Глосарій
Кредит - платне надання грошей або інших цінностей у борг на певний час.
Товарний кредит - короткостроковий кредит, який одне підприємство надає іншому в товарній формі через відстрочку платежу за поставлену продукцію (кредит постачальника).
Оренда - договірне строкове платне володіння і користування майном.
Прибуток - та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.
Загальний прибуток - весь прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування та розподілу.
Балансовий прибуток - такий, що реально поступає в розпорядження підприємства після оподаткування.
Валовий прибуток - різниця між виручкою та виробничими витратами (собівартістю продукції за калькулювання за неповними витратами).
Маржинальний прибуток - обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат.
Фінансово-економічний стан підприємства - ступінь його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості й динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями.
Актив - склад засобів підприємства (активів). Пасив - характеризує джерела формування активів.
Баланс - підсумковий синтетичний документ про склад засобів діяльності підприємства.
Ліквідність - більша або менша здатність перетворюватися на платіжні засоби - гроші.
Рентабельність - відносний показник ефективності роботи підприємства, який у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів). Має кілька модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і ресурси (витрати)використовують у розрахунках.
Ефективність виробництва - комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва й робочої сили (працівників) за певний проміжок часу.
Критерій - головна відмітна ознака й визначальна міра вірогідності пізнання суті ефективності виробництва (діяльності) до яких здійснюється кількісна оцінка рівня цієї ефективності.
Економічна безпека підприємства - такий стан ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам).
Інформаційна безпека - це стан захищеності інформаційного середовища, захист інформації є діяльністю по запобіганню просочуванню інформації, що захищається, несанкціонованих і неумисних дій на інформацію, що захищається, тобто процес, спрямований на досягнення цього стану.
Інформаційна безпека підприємства - стан захищеності інформаційного середовища організації, формування, що забезпечує її, використання і розвиток.
Інформаційна безпека держави - стан збереження інформаційних ресурсів держави і захищеності законних прав особи і суспільства в інформаційній сфері.
Безпека інформації - стан захищеності інформації, при якому забезпечені її конфіденційність, доступність і цілісність.
Конфіденційність - властивість інформаційних ресурсів, у тому числі інформації, пов'язане з тим, що вони не стануть доступними і не будуть розкриті для не уповноважених осіб.
Цілісність - незмінність інформації в процесі її передачі або зберігання.
Доступність - властивість інформаційних ресурсів, у тому числі інформації, що визначає можливість їх отримання і використання на вимогу уповноважених осіб.
Апеляційність інформації (англ. non - repudiation) - неможливість відмови від авторства.
Підзвітність інформації (англ. accountability) - забезпечення ідентифікації суб'єкта доступу і реєстрації його дій.
Автентичність або достовірність інформації (англ. authenticity) - властивість, що гарантує, що суб'єкт або ресурс ідентичні заявленим.
Ресурсна безпека - забезпеченість виробництва основними видами ресурсів, можливість заміщення ресурсів та їх якість.
Техніко-технологічна безпека - ступінь спрацювання основних фондів; частка витрат на НДДКР у собівартості тощо.
Теми рефератів
1. Чинники та резерви максимізації прибутку підприємств.
2. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства.
3. Оцінка фінансової стійкості підприємства.
4. Показники ефективності й інтенсивності використання капіталу: методика розрахунку та аналізу. 5. Вплив інфраструктурних інституцій на ефективність суспільного виробництва.
6. Визначення функціональних цілей економічної безпеки підприємства.
7. Економічні кризи: історія та типологія.
8. Економічна криза 2008-2009 років: причини і наслідки.
9. Шляхи подолання світової кризи (досвід людства).
10. Розробка і реалізація системи екологічної безпеки компанії.
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Розподіл прибутку й дивідендна політика підприємства.
2. Оптимізація структури капіталу підприємства.
3. Наукова обґрунтованість методологічних підходів до визначення фінансово-економічного стану підприємства.
4. Формування, визначення й застосування узагальнюючих показників ефективності діяльності суб'єктів господарювання.
5. Науково-технічний прогрес як визначальний чинник зростання ефективності діяльності підприємства.
6. Внутрішні чинники підвищення ефективності діяльності.
7. Роль і місце економічної безпеки в системі діяльності компанії.
8. Склад функціональних елементів економічної безпеки суб'єктів господарювання.
9. Вплив світової фінансової кризи 2008-2009 років на певну галузь економіки (за вибором студента).
10. Система індикаторів відхилення показників діяльності підприємства від бажаного рівня. 11. Актуальні проблеми забезпечення необхідного рівня економічної безпеки підприємств та організацій. 12. Методичні основи визначення та оцінки досягнутого рівня економічної безпеки того чи того суб'єкта господарювання.
13. Інформаційна безпека підприємства: задачі і можливі алгоритми реалізації.
14. Змістова характеристика процесу забезпечення фінансової безпеки суб'єктів бізнесової діяльності.
Тестові завдання
1. Прибуток - це:
а) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства;
б) виручка мінус амортизаційні відрахування;
в) виручка мінус витрати на оплату праці;
г) виручка мінус матеріальні витрати.
2. Балансовий прибуток - це:
а) весь прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування та розподілу;
б) балансовий прибуток після уплати податків;
в) валовий прибуток за мінусом невиробничих витрат;
г) обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат.
3. Чистий прибуток це:
а) це різниця між виручкою та виробничими витратами;
б) балансовий прибуток після уплати податків;
в) валовий прибуток за мінусом невиробничих витрат;
г) обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат
4. Рентабельність власного капіталу це:
а) відношення прибутку до середньої суми активів;
б) відношення прибутку до власного капіталу;
в) відношення прибутку до статутного капіталу;
г) відношення прибутку до повної собівартості реалізованої продукції.
5. Операційний прибуток це:
а) балансовий прибуток після уплати податків;
б) валовий прибуток за мінусом невиробничих витрат;
в) це різниця між виручкою та виробничими витратами;
г) балансовий прибуток після уплати ПДВ. 6. Рентабельність активів це:
а) добуток прибутку й середньої суми активів;
б) відношення прибутку до середньої суми активів;
в) відношення прибутку до статутного капіталу;
г) відношення прибутку до повної собівартості реалізованої продукції.
7. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як:
а) відношення прибутку до ціни;
б) ціни до середньорічної вартості основного капіталу;
в) прибуток до собівартості виробу;
г) прибутку до середнього за період залишку оборотних коштів.
8. Методика детермінованого факторного аналізу полягає у:
а) дослідженні впливу факторів, звязок яких з результативним фактором носить функціональний характер; б) дослідженні впливу факторів, звязок яких з результативним фактором є не повним, кореляційним;
в) дослідженні впливу факторів, що не повязані;
г) немає вірної відповіді.
9. Валовий прибуток це:
а) обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат;
б) балансовий прибуток після уплати податків;
в) це різниця між виручкою та виробничими витратами;
г) балансовий прибуток після уплати акцизу.
10. Рентабельність акціонерного капіталу це:
а) відношення прибутку до середньої суми активів;
б) відношення прибутку до повної собівартості реалізованої продукції;
в) відношення прибутку до статутного капіталу;
г) відношення прибутку до повної собівартості реалізованої продукції.
11. Методика детермінованого факторного аналізу полягає у:
а) дослідженні впливу факторів, звязок яких з результативним фактором носить функціональний характер;
б) дослідженні впливу факторів, звязок яких з результативним фактором є не повним, кореляційним;
в) дослідженні впливу факторів, що не повязані;
г) немає вірної відповіді.
12. Маржинальний прибуток це:
а) балансовий прибуток після уплати податків;
б) валовий прибуток за мінусом невиробничих витрат;
в) балансовий прибуток після уплати податку на прибуток;
г) обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат.
13. Рентабельність основного капіталу це:
а) добуток прибутку й середньої суми активів;
б) відношення прибутку до середньорічної вартості основних фондів;
в) відношення прибутку до статутного капіталу;
г) відношення прибутку до повної собівартості реалізованої продукції.
14. Рентабельність оборотних коштів це:
а) добуток прибутку й середньої суми активів;
б) відношення прибутку до середньої суми активів;
в) відношення прибутку до середнього за період залишку оборотних коштів;
г) відношення прибутку до повної собівартості реалізованої продукції.
15. Точка беззбитковості показує:
а) вартість виробничого обладнання, необхідного для виконання виробничої програми;
б) обсяг виробництва за якого дохід підприємства дорівнює витратам;
в) чисельність персоналу, необхідного для виконання виробничої програми;
г) обсяг виробництва за якого постійні витрати дорівнюють змінним.
16. Рентабельність продукції це:
а) відношення повної собівартості реалізованої продукції до прибутку;
б) відношення прибутку до повної собівартості реалізованої продукції;
в) добуток повної собівартості реалізованої продукції та прибутку;
г) відношення прибутку до власного капіталу.
17. Джерелами негативних впливів на економічну безпеку можуть бути:
а) свідомі дії окремих посадових осіб;
б) несвідомі дії окремих посадових осіб;
в) збіг обставин;
г) всі відповіді вірні.
18. До внутрішнього середовища підприємства відносяться:
а) техніко-технологічна база, корпоративна культура, система управління;
б) державні й муніципальні органи управління, споживачі, постачальники;
в) державні й муніципальні органи управління, корпоративна культура, постачальники;
г) техніко-технологічна база, корпоративна культура, споживачі, постачальники.
19. До зовнішнього середовища підприємства відносяться:
а) техніко-технологічна база, корпоративна культура, система управління;
б) державні й муніципальні органи управління, споживачі, постачальники;
в) державні й муніципальні органи управління, корпоративна культура, постачальники;
г) техніко-технологічна база, корпоративна культура, споживачі, постачальники.
20. До головних факторів, що зумовлюють стратегічну кризу на підприємстві, слід віднести такі:
а) недоліки в організаційній структурі;
б) не оптимальна структура капіталу;
в) зайві виробничі потужності;
г) незадовільна робота з кредиторами;
д) низький рівень контролю якості.
21. Санація підприємства - це:
а) надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги;
б) задоволення вимог кредиторів та виконання зобов'язань перед бюджетом;
в) сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення;
г) система заходів фінансового характеру.
22. До функціональних завдань менеджменту санації відносять такі:
а) проведення санаційного аудиту;
б) організація реалізації проекту санації;
в) розробка санаційної концепції;
г) пошук альтернатив;
д) всі відповіді вірні.
23. На обсяги потреби підприємства в інвестиційному капіталі впливають такі фактори:
а) розмір короткострокової заборгованості підприємства;
б) вартість модернізації існуючих основних фондів;
в) розмір статутного капіталу;
г) місце розташування підприємства;
д) немає вірної відповіді.
24. Фінансова рівновага передбачає:
а) рівність грошових надходжень підприємства та потреби в капіталі для виконання поточних платіжних зобов'язань;
б) рівність резервів ліквідності на початок та кінець періоду;
в) рівність власного та позичкового капіталу;
г) рівність кредиторської та дебіторської заборгованості.
25. База для визначення потреби в капіталі з метою здійснення виробничо-технічних санаційних заходів являє собою:
а) розмір поточних платіжних зобов'язань;
б) суму довгострокової кредиторської заборгованості;
в) обсяг потреби в інвестиційному та оборотному капіталі;
г) очікуваний обсяг виручки від реалізації окремих об'єктів активів;
д) додатний (від'ємний) Cach-Flow, очікуваний у періоді проведення санації.
26. Ефект фінансового левериджу характеризує:
а) відношення позичкового капіталу до власного;
б) залежність рентабельності власного капіталу підприємства від рентабельності всіх активів, процентів за кредит та коефіцієнта заборгованості;
в) рентабельність позичкового капіталу;
г) рентабельність власного капіталу;
27. Які з наведених висловлювань правильні?
а) З приростом заборгованості зростає рентабельність власного капіталу, якщо проценти за кредит менші від рентабельності сукупного капіталу.
б) Якщо рентабельність активів дорівнює процентам за кредит, то останні дорівнюють рентабельності власного капіталу.
в) Рентабельність власного капіталу зростає зі зростанням коефіцієнта заборгованості, якщо проценти за кредит перевищують рентабельність власного капіталу.
г) У разі від'ємного значення показника рентабельності активів рентабельність власного капіталу завжди буде від'ємною.
д) У разі додатного значення показника рентабельності активів рентабельність власного капіталу завжди буде додатною.
28. До вхідних грошових потоків підприємства можна віднести:
а) виручку від реалізації основної продукції;
б) амортизаційні відрахування;
в) кошти, залучені в результаті емісії корпоративних прав;
г) прибуток від основної діяльності;
д) фонд оплати праці.
29. Збільшення суми грошових активів за рахунок внутрішніх фінансових джерел можна досягти:
а) шляхом використання прискорених методів амортизації;
б) рефінансуванням дебіторської заборгованості;
в) продажем частини основних фондів чи окремих структурних підрозділів підприємства;
г) збільшенням статутного фонду підприємства;
д) зниженням собівартості продукції.
30. До вихідних грошових потоків підприємства можна віднести:
а) оплату товарів, робіт, послуг, які становлять собівартість продукції;
б) матеріальні витрати;
в) здійснення реальних та фінансових інвестицій;
г) амортизаційні відрахування;
д) повернення капіталу, який був залучений на фінансовому ринку.
Рішення задач
Задача 1. Визначити масу оподатковуваного прибутку підприємства за звітний період, якщо: підприємством реалізовано продукції на суму 255000 тис. грн.;
дохід від позареалізаційних операцій склав 35000 тис. грн.;
матеріальні витрати - 125000 тис. грн.;
витрати на оплату праці - 36000 тис. грн.;
амортизаційні відрахування на оновлення основних фондів - 35000 грн.;
амортизаційні відрахування від балансової вартості нематеріальних активів - 3200 тис. грн.
Задача 2. Визначити розмір дивідендів, що буде нараховано акціонерам підприємства за результатами роботи у звітному році якщо чистий прибуток підприємства склав 35240 тис. грн., з них 18000 тис. грн. буде реінвестовано у власне виробництво, на 8000 тис. грн. планується придбати цінні папери інших компаній, а залишок буде спрямовано на виплату дивідендів. Статутний капітал підприємства - 105000 тис. грн.
Задача 3. Визначити динаміку маси оподатковуваного і чистого прибутку підприємства, рентабельності продукції, основного та оборотного капіталу, а також рентабельності інвестицій по аналізуємих роках, користуючись даними, наведеними в табл. 10.1. Зробити висновки. Таблиця 10.1 - Показники роботи підприємства за 2007 - 2010 р.р.
Показникроки2007200820092010Валовий дохід, тис. грн.58000420004000052000Валові витрати, тис. грн.45000340003250040000Сума амортизації, тис. грн.6000600060007000Ставка податку на прибуток, %21212121Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.1050009900093000115000Середні залишки оборотних коштів, тис. грн.120008000700011000Інвестиції, тис. грн.800018000 Задача 4. Визначити коефіцієнти поточної, термінової і абсолютної ліквідності компанії на початок і на кінець звітного року, фінансової автономії, фінансової стійкості, фінансової залежності, фінансування, забезпеченості оборотних активів власними джерелами формування,користуючись даними, наведеними в табл. 10.2. Зробити висновки.
Таблиця 10.2 - Показники роботи підприємства за 2010 р., тис. грн.
ПоказникПочаток рокуКінець рокуВласний капітал2500028000Валюта балансу4500053000Оборотні активи2800037000Необоротні активи1730018700Довгострокові забовязання48005100Короткострокові забовязання 1500019000Дебіторська заборгованість58708300Короткострокові фінансові вкладення21001950Грошові кошти39504580РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Березін, О.В., Бутенко, Н.В. Економіка підприємства [Текст]: практикум: навч. посібник / Березін О.В., Бутенко Н.В. - К.: Знання, 2009. - 254 с.
2. Верхоглядова, Н.І., Ядранський, Д.М., Іваннікова, Н.А. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник/ Н.І. Верхоглядова, Д.М. Ядранський, Н.А. Іваннікова, Н.А - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 384 с. 3. Економіка підприємства [Текст]: підручник / за заг. Ред. С.Ф.Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
4. Іванілов, О.С. Економіка підприємства [Текст]: підручник / О.С. Іванілов. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.
5. Організація та управління інноваційною діяльністю [Текст]: підручник / за ред. проф. Перерви П.Г., проф. Меховича С.А., проф. Погорєлова М.І. - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - 1025 с.
6. Гриньова В.М., Салун, М.М. Організація виробництва [Текст]: навч. посібник /В.М. Гриньова, М.М. Салун. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. - 552 с.
7. Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.
8. Донець, Л.І. Основи підприємництва [Текст]: навч. посібник / Л.І. Донець, Н.Г. Романенко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 320 с.
9. Яковлєв, А.І. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах [Текст]: навчальний посіб/ А.І Яковлєв. - Х.: Бізнес Інформ, 2001. - 56 с.
10. Фатхутдинов, Р.А. Организация производства [Текст]: Учебник / Фатхутдинов Р.А. - М. ИНФРА-М, 2000. - 672 с.
11. Савицкая, Г.В. Экономический аналіз [Текст]: учеб.- 11-е изд., испр. и доп. / Г.В. Савицкая. - М. : Новое знание, 2005. - 651 с.
12. Экономика предприятия: тесты, задачи, ситуации [Текст]: учебное пособие/Под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. - 4-е изд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 335 с.
Навчальне видання
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
ПРАКТИКУМ
Укладач:
доктор економічних наук, професор С.Г. Черемісіна Редактор Технічний редактор Комп'ютерна верстка Підп. до друку ______. Формат 6084/16. Гарнітура Times. Папір офсетний.
Ум. друк арк. 3. Обл.-вид. арк. . Тираж 50 пр.Наклад 450 пр. Зам. ___
146
4
5
Продовження таблиці 1
150
58
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
874
Размер файла
380 Кб
Теги
metodichka, nnnn, rekomendatsii
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа