close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

MAGISTRY

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ
РОБОТИ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.050107 "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"
Дніпропетровськ НМетАУ 2008
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ
РОБОТИ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.050107 "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"
Затверджено
на засіданні Вченої ради академії
Протокол № від Дніпропетровськ НМетАУ 2008
УДК 338.2:378(07)
Методичні вказівки до організації виконання випускної роботи магістра за спеціальністю 8.050107 "Економіка підприємства" / Укл.: Л.М. Губаренко - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.- 41 с.
Викладено методичні вказівки щодо усіх етапів дипломування: від проходження переддипломної практики до підготовки до захисту випускної роботи.
Призначені для студентів факультету економіки і менеджменту та заочного факультету спеціальності 8.050107 - економіка підприємства.
Укладач: Л.М. Губаренко
Відповідальна за випуск С. Б. Довбня, д-р екон. наук, проф.
Рецензент: Підписано до друку Формат 60х84 1/16. Папір друк.
Друк плоский. Облік.-вид. арк. 2,64. Умов.друк.арк. 2,61.
Тираж 50 пр. Замовлення №
Національна металургійна академія України
49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4
__________________________
Редакційно-видавничий відділ НМетАУ
ЗМІСТ
ВСТУП........................................................................................................ 4
1 МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ....................... 5
2 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 7
2.1 Мета, форми, бази і тривалість практики 7
2.2 Організація та керівництво практикою 8
2.3 Зміст переддипломної практики 9
2.4 Збирання та опрацювання матеріалу 9
2.5 Зміст вихідних даних та джерело їх отримання10
2.6 Звіт із практики та його захист10
2.7 Критерії оцінки результатів практики12
3 СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ
МАГІСТРА13
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ17
4.1 Етапи виконання випускної роботи 17
4.2 Вибір і затвердження теми та плану випускної роботи 17
4.3 Проведення досліджень, розрахунків і написання роботи 18
4.4 Підготовка до захисту випускної роботи 18
4.5 Порядок захисту випускної роботи 18
4.6 Критерії оцінювання випускної роботи 19
4.7 Основні умови одержання оцінки 20
5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 22
5.1 Загальні вимоги 22
5.2 Нумерація 23
5.3 Ілюстрації 24
5.4 Таблиці 25
5.5 Формули 26
5.6 Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 27
5.7 Оформлення переліку посилань 28
5.8 Додатки 28
ДОДАТКИ 30
ВСТУП
Зростання ефективності виробництва, реалізація досягнень науково-технічного прогресу, підвищення конкурентоспроможності продукції може бути досягнуто завдяки високій кваліфікації інженерних та управлінських кадрів, розвитку їхнього творчого потенціалу, набуття економічних знань для успішного господарювання в умовах ринку. В зв'язку з цим, значною мірою зростають вимоги до підготовки фахівців, особливо економістів, для металургії та інших галузей промисловості, науково-дослідних інститутів.
У НМетАУ здійснюється підготовка фахівців і виконання ними випускних кваліфікаційних робіт відповідно до вимог Методичних вказівок до організації виконання дипломних проектів і робіт для студентів усіх спеціальностей і форм навчання з доповненнями до них, що затверджені Вченою радою академії (наказ № 209 від 29 листопада 2006 р.).
Випускна робота - це самостійне дослідження, що виконується студентом-магістрантом на завершальному етапі навчання. Воно є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної і практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо присвоєння кваліфікації магістра за спеціальністю 8.050107 "Економіка підприємства".
Основна мета кваліфікаційної роботи магістра - показати підготовленість автора до самостійної науково-педагогічної діяльності.
Випускна робота магістра повинна свідчити про здібності автора аналізувати економічну та науково-технічну літературу, вибирати оптимальний шлях і методику виконання завдання, вирішувати науково-технічні та економічні задачі з елементами наукової новизни, узагальнювати одержані результати.
Випускну роботу необхідно виконати у відповідності до вимог державних стандартів України щодо технічних проектів і документів. Тому у цих методичних вказівках викладені структура та правила оформлення пояснювальних записок до випускних кваліфікаційних робіт з дотриманням державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".
1 МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Основна мета дипломного проектування - завершення підготовки фахівця, а також оцінка його загальної та спеціальної підготовки під час захисту у ДЕК самостійно виконаної кваліфікаційної роботи - випускної роботи магістра. Напрям розробок визначається темою кваліфікаційної роботи.
Дипломне проектування складається з двох послідовних етапів:
а) переддипломна практика, під час якої студент згідно з завданням та програмою збирає вихідні дані до випускної роботи.
Переддипломна практика може бути організована:
- на відповідному виробництві. В цьому разі вихідними даними для розробки випускної роботи є матеріали, отримані на базі практики: характеристика вихідних матеріалів та продукції, фактичні показники роботи обладнання, підрозділів, фінансова та статистична звітність, інформаційні потоки, техніко-економічні показники, нормативні документи, дані щодо організації та управління виробництвом, побажання провідних спеціалістів бази практики щодо усунення існуючих недоліків;
- в академії. В цьому разі вихідними є матеріали, аналогічні тим, що вище перелічені, але отримані з мережі Internet, наукової літератури, нормативної документації, результатів досліджень, що проведені в академії, баз відповідних даних кафедр;
б) власне дипломування, яке призначене для виконання і захисту у ДЕК випускної роботи, що полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо підвищення ефективності виробництва на підставі виконаного аналізу діяльності об'єкта дослідження та можливого впровадження останніх досягнень науки та техніки в виробництво.
Задачі дипломного проектування в основному зводяться до:
- систематизації, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності, застосування їх при вирішенні конкретних науково-технічних, економічних, організаційних питань;
- розвитку навичок самостійної роботи щодо економічного аналізу та обґрунтування прогресивних варіантів розвитку техніки та організації виробництва, ресурсозбереження, вибору виробничо-управлінських структур, форм приватизації підприємств;
- підвищення, перевірки та оцінювання спеціальної підготовки студентів для вирішення економічних задач управління підприємствами та їх структурних підрозділів.
Випускна робота магістра (ВРМ) - це самостійне теоретико-прикладне дослідження, що виконується студентом на завершальному етапі навчання. Воно є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної і практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо присвоєння кваліфікації магістра за спеціальністю 8.050107 "Економіка підприємства".
ВРМ має містити теоретичне осмислення актуальної економічної проблеми, а також обґрунтований проект наукового і практичного її розв'язання, виконаний на підставі проведеного дослідження.
Метою підготовки ВРМ є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань, здобуття умінь їхнього застосування при вирішенні конкретних наукових і практичних завдань з використанням сучасного програмного забезпечення ПЕОМ, сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та уміння самостійно застосовувати їх для вирішення прикладних проблем.
Студент, працюючи над випускною роботою, має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану та оптимальної структури, роботи з літературними джерелами й статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності підприємства, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.
Основні завдання ВРМ зводяться до:
* вивчення або поглиблення та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напрямку дослідження;
* проведення всебічної діагностики проблемної ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;
* розробки та оцінки альтернативних підходів до розв'язання визначених проблемних питань;
* обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;
* підготовки доповіді та наочних матеріалів, що розкривають зміст випускної роботи і пропозиції автора, з подальшим публічним їх захистом.
Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напрямку дослідження, сфери діяльності підприємства та його особливостей.
В якості випускної роботи магістерської роботи може бути подана навчально-методична розробка відповідного обсягу.
Бажано, щоб одночас з виконанням магістерської роботи була підготовлена наукова публікація, наведені нові або поліпшені існуючі науково-педагогічні розробки (методики проведення лабораторних робіт, практичних або семінарських занять).
2 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
Програма переддипломної практики cтудентів підготовлена згідно з "Положеннями про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" (наказ Міністерства освіти України від 08.04.93 № 93), "Методичними рекомендаціями по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України" (лист Міністерства освіти України від 14.11.96 № 31-5/97) та "Положенням про організацію практики студентів у Національній металургійній академії України".
В основі змісту програми переддипломної практики - освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра.
Програма практики є основним навчально-методичним документом для студентів і керівників практики від навчального закладу та бази практики.
2.1 Мета, форми, бази і тривалість практики
Практика - складова навчального процесу.
Мета практики:
­ систематизація, закріплення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, розвиток навичок науково-дослідної роботи;
­ формування у студентів професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових та виробничих умовах, систематизація та актуалізація знань та їх практична реалізація;
­ збирання необхідних фактичних матеріалів для виконання випускної роботи магістра.
Практика проводиться у колективній та індивідуальній формах, які тісно пов'язані і доповнюють одна одну. Колективна форма передбачає консультації, бесіди зі спеціалістами, екскурсії тощо. Індивідуальна форма - це безпосереднє вивчення програмних питань переддипломної практики, виконання відповідних розрахунків, проведення досліджень, необхідних для підготовки звіту про практику і написання випускної роботи магістра.
Базами практики є промислові підприємства металургійної галузі, запропоновані академією за умови вчасного укладання договорів на проведення практики. При погодженні з кафедрою економіки промисловості (ЕП) база практики може бути запропонована студентами.
Якщо за базу практики приймаються інші підприємства чи організації, програма практики виконується з урахуванням їх специфіки.
Базовим підрозділом підприємства, де відбувається практика студентів, є планово-економічний відділ або інший відділ загальноекономічної підприємницької діяльності, який відповідає вибраній темі випускної роботи. Окремі питання програми практики, які не входять до компетенції цих відділів, вивчаються у відповідних відділах і службах. Загальна тривалість практики за навчальним планом - 3 - 4 тижні (відповідно для студентів денної та заочної форм навчання).
2.2 Організація та керівництво практикою
Перед початком практики студенти одержують на кафедрі економіки промисловості направлення, програму практики та індивідуальні завдання відповідно до теми випускної роботи. Керівництво практикою здійснюють викладач академії та спеціаліст від підприємства - бази практики. Графік проходження практики визначається на кожному підприємстві спільно керівниками від бази практики та академії.
Безпосередньо перед початком практики студент має на базі практики пройти інструктаж з техніки безпеки.
Обов'язки керівника практики від кафедри економіки промисловості. У період виконання своїх функцій керівник практики від кафедри ЕП зобов'язаний організувати практику відповідно до затвердженої програми:
1) своєчасно вручити студентові програму практики і направлення, провести загальний інструктаж;
2) консультувати студентів з питань програми практики;
3) спрямувати науково-дослідну діяльність студентів, пов'язану з підготовкою ВРМ;
4) забезпечити взаємодію з керівником практики від бази практики;
5) контролювати виконання програми практики, термінів підготовки звіту про практику і випускної роботи, а також дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку;
6) брати участь у захисті звітів про практику у складі комісії;
7) інформувати кафедру і деканат факультету про хід проходження студентами практики та виконання календарного плану підготовки випускної роботи.
Обов'язки керівника від бази практики. Виконуючи свої функціональні обов'язки, керівник практики від підприємства повинен:
1) створити належні умови для якісного виконання студентами програми практики;
2) здійснювати методичне керівництво та допомагати студентам одержати необхідні матеріали як для виконання програми практики, так і для підготовки ВРМ;
3) контролювати роботу студентів і дотримання ними трудової дисципліни;
4) дати письмові характеристики на студентів з оцінюванням їхнього ставлення до роботи, дотримання трудової дисципліни, рівня практичної підготовки: у характеристиці від бази практики результати студента оцінюються за чотирибальною системою ("відмінно", "добре", "задовільно", незадовільно");
Обов'язки студента:
1) перед початком практики одержати на кафедрі направлення на практику, її програму;
2) під час проходження практики суворо дотримуватися правил техніки безпеки та внутрішнього розпорядку;
3) сумлінно виконувати програму практики, не відмовлятися від виконання завдань і доручень керівника від бази практики, спрямованих на засвоєння практичних навичок діяльності економіста;
4) зібрати та обробити матеріали, необхідні для підготовки звіту про практику й випускної роботи;
5) згідно з вимогами програми оформити письмово звіт і своєчасно представити його на кафедру для перевірки керівником.
Контроль за виконанням студентами вимог до проходження практики відбувається в ході захисту звіту з практики перед комісією. Студенти, які не захистили звіт, не допускаються до захисту випускної роботи.
2.3 Зміст переддипломної практики
1. Ознайомлення з видами та формами підприємницької діяльності фірми (підприємства).
2. Визначення організаційно-правової форми, типу та елементів механізму функціонування підприємства.
3. Аналіз техніко-організаційного та економічного рівня підприємства.
4. Оцінка та аналіз загальної (базової) підприємницької стратегії розвитку фірми та її функціональних стратегій.
5. Аналіз динаміки, структури, джерел формування підприємницького капіталу фірми.
6. Ознайомлення з інноваційно-інвестиційною діяльністю фірми, порядком і джерелами формування інвестиційних ресурсів, методами фінансування програм та проектів підприємництва, методикою оцінки інвестиційної привабливості фірми.
7. Ознайомлення з системою планування підприємницької діяльності підприємства.
8. Вивчення договірних взаємовідносин та партнерських зв'язків на підприємстві, напрямків і форм співробітництва.
9. Ознайомлення з методиками оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності, фінансової діяльності, оцінки ризиків підприємницької діяльності та ін.
11. Обґрунтування напрямків поліпшення ефективності підприємницької діяльності відповідно до теми ВРМ.
2.4 Збирання та опрацювання матеріалу
Джерелами інформації для проведення аналізу (оцінювання) результатів підприємницької діяльності підприємства (фірми), підготовки звіту з практики, написання випускної роботи є форми статистичної звітності (додаток А), а також плани і звіти про результативність різних напрямків господарської діяльності, дані оперативного статистичного та бухгалтерського обліку, опитування і спостереження на робочих місцях, інша оперативна та періодична документація.
При цьому важливо використовувати набуті в академії знання зі статистики, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, менеджменту, маркетингу, економіки підприємства тощо.
Збираючи та опрацьовуючи матеріал, необхідно дослідити якомога більше нового, що з'явилось у практиці господарювання в даній галузі, передовий досвід, нормативні документи. З урахуванням цих матеріалів складається оцінка діяльності підприємства у досліджуваному напрямі, з'ясовуються шляхи та обґрунтовуються заходи щодо підвищення ефективності його функціонування й розвитку.
2.5 Зміст вихідних даних та джерело їх отримання
Як правило, джерелом отримання необхідних даних є технічні й економічні служби та відділи підприємства. Перелік інформації, необхідної для виконання випускної роботи, має наступний вигляд:
­ проектні показники об'єкту (потужність, продуктивність, сортамент);
­ дата введення агрегату в експлуатацію та останньої реконструкції;
­ виробнича програма цеху;
­ планова та фактична питома продуктивність основних агрегатів;
­ баланс часу роботи агрегатів;
­ якість готової продукції, її конкурентоспроможність, ринки збуту;
­ калькуляція собівартості продукції з розшифровкою витрат по переробу, калькуляція собівартості за видами продукції;
­ поділ витрат на умовно-постійні та змінні (питома вага умовно-постійних за статтями калькуляції);
­ норми витрат ресурсів (агломерату, лому, чавуну, сталі, заготовки, палива, електроенергії, води тощо) на одиницю продукції;
­ ціни на матеріали, паливо, електроенергію та інші ресурси, що витрачаються при виготовленні або обробці продукції;
­ оптові ціни підприємства на готову продукцію;
­ рентабельність продукції за видами;
­ вартість основних виробничих фондів цеха з розшифруванням за видами (будівлі, споруди, машини та інші);
­ строки служби та норми амортизаційних відрахувань за видами основних фондів;
­ організаційно-технічні заходи, що спрямовані на підвищення конкурентоспроможності продукції і продуктивності агрегатів, розширення ринків збуту, зниження собівартості, введення нових технологічних процесів.
2.6 Звіт із практики та його захист
За результатами проходження практики кожен студент зобов'язаний у тижневий термін після закінчення практики подати на кафедру економіки промисловості виконаний у письмовій формі звіт.
Структура, зміст звіту, співвідношення його розділів визначаються змістом переддипломної практики й особливостями її бази.
Орієнтовна структура звіту:
ВСТУП. Чітко формулюється мета та завдання переддипломної практики, визначається об'єкт дослідження, методи й інформаційна база дослідження (до 2 - 3 сторінок).
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика підприємства - бази практики (історична довідка, повна назва підприємства, галузева належність, форма власності, організаційна структура, основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги, загальна чисельність персоналу, динаміка основних показників діяльності підприємства) (до 10 стор.).
РОЗДІЛ 2. Опис та аналітична оцінка підприємницької діяльності об'єкта дослідження згідно з переліком вихідної інформації для виконання випускної роботи (до 25 стор.)
РОЗДІЛ 3. Пропозиції та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства - бази практики. Характер і зміст заходів, що пропонуються, мають базуватися на аналітичних і прогнозних оцінках функціонування та розвитку об'єкта дослідження, ретельних техніко-економічних розрахунках (до 10 - 12 стор.). ВИСНОВКИ. Стисло формулюються головні висновки та практичні рекомендації щодо ступеня досягнення мети і виконання поставлених у роботі завдань (до 2 - 3 стор.).
У звіт включаються: титульний аркуш (додаток Б), зміст, де зазначаються назви усіх розділів і підрозділів звіту, список використаних джерел, додатки.
Вимоги щодо оформлення звіту з переддипломної практики ідентичні вимогам щодо оформлення випускної роботи.
Студент, згідно з графіком, до закінчення терміну практики подає керівникові практики від підприємства звіт. Керівник практики від підприємства за умови позитивної оцінки звіту готує характеристику на студента, де оцінює виконання програми практики, обґрунтованість пропозицій та відповідність вимогам оформлення. Після отримання характеристики за підписом керівника з бази практики, яка скріплена печаткою підприємства, студент подає звіт для перевірки його керівником від академії та реєстрації на кафедрі економіки промисловості.
Керівник практики від кафедри розглядає та оцінює звіт студента. За результатами перевірки виставляється оцінка, яка фіксується на титульному аркуші, у відомості й заліковій книжці студента.
У випадку суттєвих відхилень виконаного звіту від вимог він повертається на доопрацювання.
Після захисту звіт передається до архіву кафедри. У разі негативної оцінки результатів практики і поданих матеріалів студента відраховують з НМетАУ.
2.7 Критерії оцінки результатів практики
Підсумки результатів практики слухача визначаються за допомогою системи оцінювання:
"Відмінно" - зміст та оформлення звіту відповідають стандартам. Характеристика студента позитивна. Повні та точні відповіді на всі питання керівника щодо програми практики і виконаної індивідуальної роботи.
"Добре" - несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення звіту. Характеристика студента позитивна. У відповідях на запитання керівника з програми практики студент припускається окремих неточностей, хоча загалом має тверді знання.
"Задовільно" - недбале оформлення роботи. Переважна більшість питань програми практики у звіті висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові й логічні помилки. Характеристика студента в цілому позитивна. При відповідях на запитання керівника студент почувається невпевнено, збивається, припускається помилок, не має твердих знань.
"Незадовільно" - таку оцінку виставляють студентові, якщо у звіті висвітлені не всі питання, або робота запозичена чи підготовлена не самостійно. Характеристика студента стосовно ставлення до практики і трудової дисципліни негативна. На запитання керівника студент не може дати задовільних відповідей.
3 СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА
Випускна робота повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Загальний обсяг роботи має бути близько 100 сторінок друкованого тексту, не враховуючи переліку посилань та додатків.
Робота має бути виконана з урахуванням державних і галузевих стандартів (ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення).
Мова роботи - українська, стиль - науковий, чіткий без орфографічних та синтаксичних помилок.
В самому загальному вигляді випускна робота повинна містити:
- титульний аркуш;
- завдання на випускну роботу;
- відомість випускної роботи;
- реферат;
- зміст;
- вступ;
- послідовно розділи та підрозділи роботи відповідно змісту;
- висновки та рекомендації;
- перелік посилань;
- додатки (при необхідності).
Титульний аркуш (виключно українською мовою)
Титульний аркуш випускної роботи містить найменування вищого навчального закладу, де вона виконана, з вказівкою підпорядкованості (Міністерство освіти і науки України) та структурного підрозділу (кафедра економіки промисловості); тему випускної роботи; прізвище, ім'я, по-батькові, шифр групи студента; прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання та посаду наукового керівника та нормоконтролю, а також завідувача кафедри; місто і рік виконання випускної роботи (додаток В).
Завдання на випускну роботу (виключно українською мовою)
Завдання видається студентові керівником випускної роботи та затверджується завідувачем кафедри. У завданні вказується тема випускної роботи; вихідні дані; перелік графічного матеріалу; перелік питань, що підлягають розробці та додається календарний план роботи студента над обраним напрямком економічного дослідження (додаток Г).
Відомість випускної роботи (виключно українською мовою)
У відомості записують усі документи, які розроблені або застосовані у випускній роботі (додаток Д).
Реферат (виключно українською мовою)
Призначений для ознайомлення з випускною роботою . Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї роботи. Реферат має бути розміщений безпосередньо за відомістю дипломної роботи, починаючи з нової сторінки.
Реферат повинен містити відомості про обсяг випускної роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел згідно з переліком посилань; основні відомості про структуру випускної роботи; перелік ключових слів.
Текст реферату повинен відображати подану у випускній роботі інформацію у такій послідовності:
- відомості про обсяг випускної роботи;
- об'єкт дослідження;
- мета роботи;
- методи дослідження;
- результати роботи;
- ключові слова.
Реферат повинен вміщуватися на одній сторінці формату А4. Ключові слова, що є визначальними для розкриття сутності роботи, наводять після тексту реферату великими літерами в називному відмінку в рядок через коми, перелік їх має містити від 5 до 15 слів (словосполучень).
Зразок складання реферату наведено в додатку Е.
ЗМІСТ випускної роботи (1-2 сторінки)
В змісті слід вказати назви всіх розділів і підрозділів із зазначенням початкових сторінок. Також слід вказати перелік посилань щодо використаної літератури і додатки (якщо такі мають місце). Назви розділів і підрозділів мають бути стислими і зрозумілими, економічно грамотно сформульованими, тісно пов'язаними з назвою роботи, але без повторення її.
ВСТУП (2-3 сторінки)
У вступі до випускної роботи слід обґрунтувати актуальність і значення обраної теми, сформулювати мету, завдання, визначити об'єкт і предмет дослідження, методи дослідження , практичне значення роботи і можливість її використання.
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ТА ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ (8-10 сторінок)
В якості предмета дослідження вибирається економічна проблема. Дослідження цієї проблеми виконується стосовно до обраного об'єкта, яким може бути підприємство, виробнича (науково-виробнича, виробничо-торговельна) фірма, група підприємств, галузь та ін. 2 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ПРОБЛЕМОЮ (15-20 сторінок)
Аналіз виробничої, економічної та екологічної інформації стосовно об'єкта дослідження. Критична оцінка стану питання та напрямки дослідження.
У цьому розділі можна виділити 3-4 відносно самостійних підрозділів, що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об'єкта дослідження. Описувати історію виникнення та розвитку підприємства недоцільно.
Розділ має бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображає відповідні результати діяльності підприємства за останні декілька років.
Слід чітко розмежувати джерела походження використаної в аналізі інформації: що є запозиченим з літератури, що одержано з документів організації, а які дані добуто шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.
3 МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА (15-20 сторінок)
Літературний огляд. Аналіз наукової інформації за проблемою та критичний аналіз існуючих методичних положень, обґрунтування методики дослідження обраної проблеми.
У розділі слід розкрити стан теоретико-методологічних напрацювань з обраної теми, проаналізувати сучасні різноманітні погляди (зокрема власні) на ті чи інші аспекти, виявити невирішені проблеми, які потребують розв'язання в теоретичному, методологічному та прикладному плані.
Важливе місце у даному розділі належить викладенню методик аналізу визначених проблем, які будуть використовуватися у наступних частинах роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого з них для обраного напрямку дослідження.
4 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ (20-25 сторінок)
На підставі узагальнення дослідницьких даних наводяться одержані результати: нові або уточнені теоретичні та методичні положення, економіко-математичні моделі, результати розрахунків та обґрунтувань за проблемою, виявлені кількісні та якісні взаємозв'язки економічних явищ та показників в табличному або графічному виді, області використання отриманих результатів.
5 ОХОРОНА ПРАЦІ (кафедра охраны труда)
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (3 - 5 сторінок)
Це заключна частина роботи. Вона містить стислі, концентровано викладені результати теоретичних досліджень, аналітичних робіт, виконаних досліджень, розрахунків щодо забезпечення економічних показників ефективності запропонованих рекомендацій та вирішення досліджуваної у випускній роботі проблеми. У висновку викладають найбільш важливі практичні результати. Необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів та викласти рекомендації щодо їх використання.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
Необхідно включити тільки ті джерела, які були використані при виконанні випускної роботи. Список містить законодавчі акти, нормативні документи, підручники, брошури, статті в журналах, патенти, методичні матеріали, ресурси INTERNET та інше (додаток Ж).
ДОДАТКИ
Містять матеріали допоміжного характеру - громіздкі таблиці, блок-схеми, дослідницькі анкети, форми звітності тощо.
ГРАФІЧНА ЧАСТИНА - 5-7 аркушів (графіки, діаграми, схеми, формули, таблиці показників, що відображають основний зміст випускної роботи).
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ
4.1 Етапи виконання випускної роботи
Виконання випускної роботи складається з таких основних етапів:
1) вибір і затвердження теми та плану випускної роботи;
2) проведення досліджень, розрахунків і написання роботи;
3) оформлення випускної роботи;
4) підготовка до публічного захисту і захист роботи.
Графік виконання роботи затверджується на початку дипломування, контролюється науковим керівником і кафедрою. За порушення графіка студент може бути недопущений до захисту випускної роботи.
4.2 Вибір і затвердження теми та плану випускної роботи
Тема роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку економічної науки і господарської практики. Вибираючи напрямок дослідження, доцільно користуватися запропонованим переліком тем (додаток К), проте він не є обов'язковим і може уточнюватися або доповнюватися за бажанням студента та керівника його випускної роботи.
Обираючи тему, слід ураховувати її актуальність для підприємства (організації), можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних), проведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність літературних джерел, власні напрацювання.
Обов'язковою вимогою до випускної роботи є її корисність і практична цінність. Робота виконується на матеріалах конкретної організації (підприємства, фірми).
Студенти проходять переддипломну практику за направленням академії; матеріали для виконання випускної роботи вони одержують за місцем практики.
Виконання випускної роботи на абстрактну тему без використання аналізу матеріалів, що характеризують діяльність конкретного підприємства, не допускається.
Пропозиції щодо вибору теми роботи студент спершу обговорює з керівником від кафедри. За поданням керівників кафедра розглядає пропозиції студентів і після їх схвалення готує проект відповідного наказу.
Закріплення за студентом теми випускної роботи оформлюється наказом ректора НМетАУ. Цим самим наказом призначаються і керівники випускних робіт.
Обов'язками керівників випускної роботи є:
* консультування студентів з питань вибору теми роботи, розробки її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів;
* видача студентові завдання на випускну роботу із зазначенням термінів виконання кожного розділу;
* контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки роботи;
* підготовка відгуку про випускну роботу з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до визначених критеріїв оцінки.
План випускної роботи повинен відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання усіх частин. При розробці та обговоренні плану виконання роботи необхідно скласти поетапний календарний план написання випускної роботи згідно із затвердженим на кафедрі регламентом. Невиконання графіка та систематичне відхилення від регламенту є підставою для недопущення студента до захисту випускної роботи.
4.3 Проведення досліджень, розрахунків і написання роботи
Головним завданням цього етапу є підготовка пояснювальної записки до випускної роботи відповідно затвердженій темі та плану. Студент має ґрунтовно ознайомитися з теоретичними засадами обраної проблематики. За допомогою методологічного інструментарію та загальновідомих прийомів і методів аналізу об'єкта дослідження визначаються наявні проблеми і причини їх виникнення. Це, у свою чергу, є основою для розробки та обґрунтування пропозицій щодо усунення проблем і визначення найдоцільнішого способу їх розв'язання в умовах конкретного підприємства.
4.4 Підготовка до захисту випускної роботи
Згідно з календарним планом студент зобов'язаний подавати випускну роботу керівникові на першу перевірку частинами у встановлені строки. У разі недодержання студентом календарного графіка виконання випускної роботи, він може бути відрахований як такий, що не виконує навчальний план.
Після завершення написання роботи студент подає випускну роботу керівникові для одержання від нього письмового відгуку з оцінкою роботи.
Випускна робота, підписана автором, керівником і нормоконтролером з письмовим відгуком керівника подається завідувачу випускаючої кафедри.
Завідувач приймає рішення про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному аркуші випускної роботи, відомості випускної роботи та на довідці голові ДЕК.
У разі невідповідності випускної роботи вимогам даних рекомендацій завідувач кафедри може не допустити студента до захисту роботи.
4.5 Порядок захисту випускної роботи
Порядок захисту випускної роботи встановлюється "Положенням про державні екзаменаційні комісії". Студент перед початком захисту дипломної роботи подає до ДЕК такі документи:
- довідку декана факультету про виконання студентом навчального плану і одержаних ним оцінках з теоретичних дисциплін, курсових робіт та виробничої практики;
- розрахунково-пояснювальну записку і графічний матеріал з усіма необхідними підписами;
- відзив керівника дипломної роботи за встановленою формою.
Час виступу не повинен перевищувати 15 хвилин. Виступ має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу: плакатів графічної частини, роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків - детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.
Захист роботи починається з доповіді, в якій студент має розкрити:
* актуальність теми;
* структуру роботи;
* предмет та об'єкт дослідження;
* висновки за результатами дослідження, зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх ефективності. Завершуючи доповідь, студент має відзначити: його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів.
Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити студентові запитання з метою визначення рівня його фахової підготовки та ерудиції.
Після відповіді на запитання слово надається керівникові для характеристики (відгуку) щодо використання пропозицій автора.
Загальний час захисту випускної роботи не повинен перевищувати 45 хвилин на одного студента.
Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення. У разі незгоди між членами ДЕК думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в день захисту.
Студенти, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з академії, отримуючи академічну довідку. До повторного захисту випускна робота може бути подана протягом трьох років після закінчення навчання в академії. Після захисту випускна робота передається на зберігання в архів академії.
4.6 Критерії оцінювання випускної роботи
Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою, оцінку випускної роботи визначає державна екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості випускної роботи.
Змістовні аспекти роботи:
* актуальність обраної теми дослідження;
* спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;
* відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;
* широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;
* наявність альтернативних підходів до розв'язання визначених проблем;
* рівень обґрунтування запропонованих рішень;
* ступінь самостійності проведення дослідження;
* розвиненість мови викладу праці та її загальне оформлення.
Якість захисту роботи:
* уміння стисло, послідовно й чітко викласти результати дослідження;
* здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;
* загальний рівень підготовки студента;
* володіння культурою презентації.
4.7 Основні умови одержання оцінки
"Відмінно". Випускна робота є бездоганною: містить елементи наукової новизни, має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук керівника позитивний, відповіді на запитання членів ДЕК правильні та стислі.
"Добре". Тема праці розкрита, але є окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово виконано аналіз літературних джерел, елементи новини чітко не подано, недостатньо використано інформаційні матеріали підприємства, є несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення роботи. Відгук має окремі зауваження. Оформлення роботи в межах вимог. Доповідь логічна, проголошена вільно. Відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні та повні.
"Задовільно". Тема випускної роботи магістра в основному розкрита, але є недоліки змістового характеру: нечітко сформульовано мету роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості. Добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи та пропозиції обґрунтовані непереконливо. Недбале оформлення роботи. Відгук містить окремі зауваження. Не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні чи точні.
"Незадовільно". Нечітко сформульовано мету випускної роботи. Розділи роботи погано пов'язані між собою. Відсутній критичний аналіз сучасних літературних джерел. Аналіз виконано поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині роботи. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеко від зразкового. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.
Випускна робота до захисту не допускається. Робота подана керівнику на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом, або написана на тему, яка не відповідає затвердженій наказом по академії, виконана несамостійно. Структура роботи не відповідає вимогам. Відсутнє економічне обґрунтування запропонованих заходів. Робота не оправлена у тверду палітурку, недбало оформлена.
5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
5.1 Загальні вимоги
Випускну роботу викладають українською мовою за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Текст випускної роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий - 30 мм, правий - 15 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм.
Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.
Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.
Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка). Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.
Випускна робота починається з титульного аркуша. За титульним аркушем розміщують послідовно: завдання, відомість, реферат, зміст, вступ, перший розділ, другий розділ, третій розділ, висновки, перелік посилань, додатки.
У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і підрозділу. Назви розділів та підрозділів у змісті й тексті мають бути однаковими. Завдання, відомість, реферат, зміст, вступ (перший аркуш вступу) не нумерують.
Вступ, кожний розділ, висновки і перелік посилань починаються з нової сторінки, а наступний підрозділ - одразу після закінчення попереднього.
Текст основної частини випускної роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти і підпункти.
Розділи, підрозділи, пункти і підпункти слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту за винятком додатків. Заголовки структурних частин роботи, зокрема "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами посередині аркушу, при чому у назві розділу вказується номер розділу, крапка не ставиться, робиться один інтервал, вказується назва розділу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Після назви розділу іде вільний рядок. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається.
Після назви розділу залишається один вільний рядок. Потім з абзацу викладається основний текст.
Вільний рядок залишається після закінчення одного підрозділу та перед початком наступного.
5.2 Нумерація
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, вперше номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці на другому аркуші вступу .
Такі структурні частини роботи, як "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ", "ДОДАТКИ" не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини, нумерують звичайним чином.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу не повинна стояти крапка, наприклад "2.3" (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера не повинна стояти крапка, наприклад "1.3.2"(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.
Ілюстрації (діаграми, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю або рисунок, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.
Рисунки позначають словом " Рисунок " і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.
Номер рисунку повинен складатися з номера розділу і порядкового номера рисунку, між якими ставиться крапка.
Наприклад:
Рисунок 1.2 (другий рисунок першого розділу).
Номер рисунку, його назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під рисунком. Якщо в випускній роботі подано один рисунок, то його нумерують за загальними правилами.
Назва таблиці друкується з абзацу зверху таблиці. Назва таблиці відокремлюється від тексту вільним рядком. Таблиці друкуються 14 або 13 кеглем. Їх нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В лівому куті над таблицею розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу).
Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.
При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.2".
Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).
5.3 Ілюстрації
Ілюструють роботу, з огляду на певний загальний задум, за ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути рисунків випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам рисунків до найважливіших тем. Кожний рисунок має відповідати тексту, а текст - рисунку. Назви рисунків розміщують після їх номерів. При необхідності рисунки доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий надпис).
Підпис під рисунком зазвичай має чотири основних елементи:
* найменування графічного сюжету, позначеного словом "Рисунок";
* порядковий номер рисунку, який вказується без знаку номера арабськими цифрами;
* тематичний заголовок рисунку, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;
* експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.
Основними видами ілюстративного матеріалу в випускних роботах є плакат, схема, фотографія, діаграма і графік.
Якість рисунків повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільмування). Рисунки виконують чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.
У випускній роботі слід застосовувати лише штрихові рисунки і оригінали фотознімків. Фотознімки розміром, меншим за формат А4, наклеюють на стандартні аркуші білого паперу формату А4.
Приклад оформлення ілюстративного матеріалу:
Рисунок 1.1 - Класифікація інновацій
5.4 Таблиці
За логікою побудови таблиці її логічний суб'єкт або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, головці, чи в них обох, а не у прографці, логічний предмет таблиці або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок) - у прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику - всіх даних цього рядка.
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного боку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вмішують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку - боковик.
Приклад оформлення таблиці:
Таблиця 3.1 - Розрахунок NPV проекту Показники Роки 0 1 2 3 4 Інвестиції, грн.-288 000 Чистий грошовий потік (ЧГП), грн.-288 000417 465417 465417 465417 465 Множник дисконту1,0000,84750,7182 0,60860,5158 Дисконтований грошовий потік, грн.-288 000353 801299 823254 069215 328 Накопичений дисконтований потік, грн.-288 00065 801365 624619 693835 021 Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками, якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків і математичних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.
5.5 Формули
При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил. Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.
Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).
Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.
Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний, нижче формули. Номер формули при її перенесенні розміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули - дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.
Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться праворуч від вістря парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і звернене в бік номера.
Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.
Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації:
а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово;
б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.
Розділовими знаками між формулами, що йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.
Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.
Приклад запису формули, на яку йде посилання в тексті випускної роботи: Кореляція між перемінними може бути врахована в моделі шляхом побудови класичної лінійної регресії за формулою Yi = a + bX i + e i ,(1.2 )
де a и b - константи;
X i - невипадкова перемінна з фіксованими значеннями;
e i - випадкова помилка.
5.6 Загальні правила цитування та посилання на використані джерела
При написанні випускної роботи слухач повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, вирішуються поставлені завдання, питання. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.
Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання.
Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "у працях [ 1 - 7 ]...".
Посилання на рисунки вказують її порядковим номером, наприклад, "рис. 1.2".
Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: "... у формулі (2.1)".
На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "... в табл. 1.2".
Загальні вимоги до цитування такі:
а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий";
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед пропущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;
в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело.
5.7 Оформлення переліку посилань
Список використаних джерел розміщується після висновків.
Бібліографічний опис складають з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв тощо. Джерела можна розміщувати одним із таких способів:
* у порядку появи посилань у тексті ; * в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні випускних робіт);
* у хронологічному порядку (додаток Ж).
5.8 Додатки
Додатки оформлюють як продовження випускної роботи, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.
Додаток повинен мати заголовок, надрукований зверху малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток___" і велика літера, що його позначає.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є,З,І,Ї,Й,О,Ч,Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Б і т.д. Якщо додаток взагалі один, він позначається як Додаток А.
Рисунки, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис Д.1.2 - другий рисунок першого розділу Додатка Д, формула (А. 1) - перша формула Додатка А.
29
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
199
Размер файла
726 Кб
Теги
magistr
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа