close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PZ 4 2013 r

код для вставкиСкачать
Практичне заняття № 4
РОБОТА З НАУКОВИМ ТЕКСТОМ
ПЛАН
1. Абревіатури в наукових текстах.
2. Використання скорочень у наукових текстах. 3. Загальні правила цитування. Оформлення покликань на використану літературу, списків джерел, додатків.
4. Типові помилки в науковій мові. 5. ЗАЛІКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА.
Л і т е р а т у р а
1. Ботвина І.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб. / І.В. Ботвина. - К.: АртЕк, 1998. - 190 с.
2. Довідник з культури мови: Посібник / С.Я.Єрмоленко, С.П.Бибик, Н.М.Сологубта ін.; Заред. С.Я.Єрмоленко. -К.: Вища школа, 2005. - 399 с.
3. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. - К.: Вид-во Київського університету, 1970. - 307 с.
4. Основи наукового мовлення: Навч.-метод, посіб. / Уклад. Т.В. Симоненко. - Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. - 2005. - 80 с.
5. Семеног О.М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О.М. Семеног. - К. : ВЦ "Академія", 2010. - 216 с.
6. Скорикова Т.П. Основи культури научной речи. - М. : Норма, 1999. - 546 с.
Практична частина
1. Перекладіть текст українською мовою.
Наука - это непрерывный поиск, столкновение мнений, научных идей. Важно, чтобы это не превращалось в столкновение личностей, а тем более - научных коллективов. Иначе под видом развития науки, принципиальной борьбы мнений начинается утонченное сведение личных счетов, ориентация исследователей не на истину, а на межличностные отношения. Все это разъедает науку как ржавчина железо, снижает эффективность научного потенциала, создает конфликтные ситуации, негативно сказывающиеся на научной деятельности, психическом здоровье людей. Причем развитый в интеллектуальном отношении человек оперирует и более утонченными средствами, приемами нарушения профессиональной этики. Поэтому требовательность к самому себе, к коллегам, профессиональная этика в научно-педагогических коллективах должны быть самого високого уровня (В. Давыдов, П. Образцов).
2. Доберіть 15 фахових абревіатур, що використовують у науковому усному й писемному мовленні. Згрупуйте їх на ті, що вимовляють: а) літерами (літерні); б) звуками (звукові).
3. Запишіть слова та сполучення слів, використавши скорочення. Заповніть таблицю.
Вихідний номер, кімната, і таке інше, корпус, таким чином, стаття, пункти, розрахунковий рахунок, телефон-факс, доктор психологічних наук, 20 годин, таблиця, бібліотека, вхідний номер, громадянин, імені, і тому подібне, малюнок, температура, схема, абонентська скринька, роки, телефон-факс, член-кореспондент, кандидат філософських наук, 20 хвилин, параграфи.
Крапкові скороченняДефісні скороченняСкорочення із скісною рискоюНульові скорочення Комбіновані скорочення 4. Запишіть числові позначення з використанням нарощень.
Двадцять дві камери; частина третя; шістнадцятий рік; тринадцятий, чотирнадцятий і п'ятнадцятий етап експерименту, двадцять треті Олімпійські ігри; у формулі десятій; сімдесятих років; шоста річниця; таблиця сімнадцята; двадцять четверте жовтня; у розділі четвертому; третя редакція; Сигізмунд третій.
5. Оформіть поданий вислів як цитату трьома способами: а) пряме цитування (речення з прямою мовою); б) непряме цитування (зі вставним словом/словосполученням); в) непряме цитування (у формі складнопідрядного речення).
Не тільки сама істина дає впевненість, а й самий пошук її дає спокій (Б. Паскаль). 6. Зредагуйте подані конструкції.
Ведучий спеціаліст, приймати участь, вирішити проблему, включити питання, в минулому році, в перших числах місяця, в протилежність, вступати в силу, в ході обговорення, під редакцією професора, словник став у нагоді, діюча інструкція.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
53
Размер файла
48 Кб
Теги
2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа