close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Готуємось до ЗНО

код для вставкиСкачать
К.В. Таранік-Ткачук, С.П. Фоміна
ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ
для державної підсумкової
атестації
зі світової літератури
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
11
клас
Київ
Центр навчально-методичної літератури
2013
ОЦІНЮВАННЯ
Завдання 1–16 (рівень стандарту)
За правильне виконання кожного із цих завдань учень отримує по
0,25 бала; відповідно за правильне виконання всього блоку – 4 бали.
Завдання 1–20 (академічний, профільний рівні)
За правильне виконання кожного із цих завдань учень отримує по
0,25 бала; відповідно за правильне виконання всього блоку – 5 балів.
Завдання 21–24 (рівень стандарту, академічний, профільний рівні)
За правильне виконання кожного із цих завдань учень отримує по
0,5 бала; відповідно за правильне виконання всього блоку – 2 бали.
Завдання 25–27 (рівень стандарту)
За правильне виконання кожного із цих завдань учень отримує 1 бал;
відповідно за правильне виконання всього блоку – 3 бали.
3
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
На сучасному етапі розвитку освіти перевірка знань за допомогою тестування дозволяє вчителю вирішити низку важливих завдань: перевірити
результати навчальних досягнень великої кількості учнів з багатьох тем і
розділів програми водночас; об’єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу; під час атестації створити однакові для всіх школярів умови;
автоматизувати процедуру перевірки результатів.
Пропонований збірник завдань для державної підсумкової атестації укладений відповідно до чинних програм зі світової літератури й охоплює навчальний матеріал 10–11 класів. Уміщені в ньому 20 варіантів тестових завдань призначено для комплексної перевірки знань з навчального предмета
і побудовано так, щоб учні змогли продемонструвати вміння аналізувати й
інтерпретувати художній твір, усвідомлювати його родову і жанрову специфіку, стильову своє­рідність, багатство його ідейно-художнього змісту та особливості поетики. Важливим також є сприйняття твору в літе­ра­турномистецькому контексті доби, за якої його було написано, у зв’язках з літературними традиціями.
На виконання завдань державної підсумкової атестації зі світової літератури відводиться два уроки (90 хвилин).
До збірника увійшли завдання різних форм:
•завдання 1–24 (на знання художніх текстів, біографій митців, особливостей літературних епох і напрямів, теоретико-літературних понять, на
визначення творів за уривками) передбачають вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих;
•завдання 25–27 передбачають встановлення відповідності (до кожного
рядка, позначеного буквою, учень добирає відповідник, позначений цифрою);
• завдання 28 передбачає написання стислого твору-роздуму на запропоновану тему (ця творча робота має відображати сформованість базових знань
зі світової літератури, уявлення про художню літературу як мистецтво слова,
уміння самостійно мислити, аналізувати різні за жанровою специфікою твори
й висловлювати щодо них власні думки, спиратися на художні тексти, добирати відповідну форму вислову, визначати національну своєрідність твору).
Увага! Кількість завдань для рівня стандарту, академічного та про­
фільного рівнів відрізняється.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ПЕРЕДМОВА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
За часткове виконання кожного із завдань 25–27 нараховується 0,25;
0,5; 0,75 бала.
Завдання 26, 27 (академічний, профільний рівні)
За правильне виконання кожного із цих завдань учень отримує 1 бал;
відповідно за правильне виконання обох завдань – 2 бали.
За часткове виконання кожного із завдань 26, 27 нараховується 0,25;
0,5; 0,75 бала.
Відповіді тестів закритого типу учень має позначити в бланку відповідей,
зразок якого наведено наприкінці збірника. Якщо вказана відповідь є неправильною, бали за виконання завдання не нараховуються.
Завдання 28 (рівень стандарту, академічний, профільний рівні)
Виконання завдання відкритої форми у вигляді твору-роздуму оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; посилання на
літературні тексти, уміння їх аналізувати й інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність тези, аргументів, висновку); струн­ка побудова (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність, переконливість наведених аргументів в основній частині твору, точність, зрозумілість думки; образне мислення.
За виконання творчого завдання учень може отримати максимум 3 бали.
За наявності великої кількості орфографічних і пунктуаційних помилок
0,5 бала знімається.
Завдання відкритої форми учень має виконати на окремому аркуші, виданому вчителем.
Розподіл завдань за рівнями. Оцінювання
Номери
завдань для
рівня
стандарту
Кількість
балів за
кожне
завдання
1–16
21–24
25–27
28
Усього
0,25
0,5
1
3
Загальна
кількість
балів
4
2
3
3
12
Номери завдань
для академічного
та профільного
рівнів
Кількість
балів за
кожне
завдання
1–20
21–24
26, 27
28
0,25
0,5
1
3
Загальна
кількість
балів
5
2
2
3
12
Правильне виконання завдань кожного варіанта оцінюється 12 балами,
що полегшує виставлення оцінки згідно з критеріями оцінювання знань і
вмінь учнів зі світової літератури.
Звертаємо увагу на те, що загальна кількість отриманих за атестаційну
роботу балів має відповідати оцінці за роботу.
4
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Визначальну роль щодо виникнення нових тенденцій у світовій літературі наприкінці XIX ст. відіграла
А
Б
В
Г
Німеччина
Росія
Франція
Англія
СА 2. Супрематизм на початку XX ст. є
А
Б
В
Г
філософською течією
новими тенденціями в архітектурі
мистецькою течією в малярстві
літературним угрупованням
СА 3. Основною у творчості Ч. Діккенса можна вважати проблему
А
Б
В
Г
традицій і звичаїв Англії
дитини і ставлення до неї в суспільстві
превалювання сил зла над добром
вічного пошуку істини й досконалості
СА 4. Спільною ознакою «епічного театру» Б. Брехта й концепції театру К. Станіславського є
А
Б
В
Г
вірність традиціям класичної драматургії
зображення дійсності в усій її суперечливості
бажання емоційно вразити глядача
беззастережне відтворення актором задуму
драматурга
СА 5. Ф. Достоєвський називав свій художній метод
А
Б
В
Г
хаотичним реалізмом
фантастичним реалізмом
песимістичним реалізмом
символічним реалізмом
СА 6. Теорію трьохсвіття, втілену в романі «Майстер і Маргарита»,
М. Булгаков запозичив у філософа
А
Б
В
Г
І. Канта
А. Шопенгауера
Г. Сковороди
Арістотеля
5
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 1
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 1
СА 7.Знаменита збірка поезій Ш. Бодлера називається
А«Листя трави»
Б«Квіти зла»
В«Книга пісень»
Г «Паризький сплін»
СА 8.Героями роману А. Камю «Чума» є
АКастель, Берліоз, Ейліф
БТарру, Гран, Панлю
ВПанлю, Дервіль, Гран
Г Гран, Кастель, Джойс
СА 9.Поетична збірка «Бестіарій» належить перу
АО. Блока
БШ. Бодлера
ВГійома Аполлінера
Г А. Рембо
СА 10. Світоглядно-філософським підґрунтям творчості В. Вітмена є
А«філософія життя»
Біндивідуалізм
Втрансценденталізм
Г інтуїтивізм
СА 11. Створення «пейзажів душі» характерне для поезії
АП. Верлена
БГійома Аполлінера
ВА. Рембо
Г Р.М. Рільке
СА 12. Посередником між Богом і людьми Р.М. Рільке вважав
Акультуру
Бмузику
Вріч
Г океан
СА 13. Головним предметом дослідження в художньому світі Л. Тол­
сто­го є
Астосунки в любовному трикутнику
Бдіалектика душі героїв
Вкохання як вияв свободи людини
Г історичні події
СА 14.Творчість Дж. Джойса репрезентує
Афранцузьку літературу
Бнорвезьку літературу
Вірландську літературу
Г чеську літературу
СА 15. Автором поезії «П’яний корабель» є
АП. Верлен
БО. Блок
ВГійом Аполлінер
Г А. Рембо
6
АП 17. Внутрішнє життя персонажів п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім»
роз­­кривається через
Адовгі монологи
Бпідтекст
Вдіалоги
Г ремарки
АП 18. Поетичні твори «Батьківщина», «Лицар на годину», «Ведмеже
полювання» належать перу
АО. Блока
БМ. Некрасова
ВБ. Пастернака
Г А. Ахматової
АП 19. У героя твору Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» полковника Ауреліано Буендіа синів було
Ап’ятнадцять
Бсімнадцять
Втринадцять
Г дванадцять
АП 20. Кітч у культурі й мистецтві – це
Асучасний стиль
Бантистиль
Вметод
Г прийом
СА 21. Зухвалі експерименти з формою, естетична агресія та епатаж,
утвердження культу сили й прагнення відтворити свідомість
«людини натовпу» притаманні поезії
Аакмеїстів
Бсюрреалістів
Вфутуристів
Г символістів
СА 22. Універсальність висновків, символічність сюжету, насиченість
моральним або філософським змістом, алегоричність притаманні жанру
Ароману
Бповісті
Впритчі
Г новели
7
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 16. Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») є характерною ознакою
творчості
АМ. Булгакова
БМ. Павича
ВУ. Еко
Г П. Зюскінда
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 1
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 1
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
Íаступного дня, тридцятого квітня, з вологої блакиті повіяв
уже по-весняному теплий вітер. Âін приніс із найдальøих приміських околиць квіткові пахощі. Ранковий гомін на вулиці
здався жвавіøим та веселіøим, ніж завжди. Äля всього наøого
містечка, що скинуло з себе невиразне передчуття лиха, під
тягарем якого ми прожили цілий тиждень, той день став
справжнім днем приходу весни.
А
Б
В
Г
«Чума» А. Камю
«Анна Кареніна» Л. Толстого
«Портрет Доріана Грея» О. Уайльда
«Червоне і чорне» Стендаля
СА 24. Художній твір, персонажами якого є Пелайо й отець Гонзага,
належить до літератури
А
Б
В
Г
неореалізму
«магічного реалізму»
унанімізму
неоромантизму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25.
Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.
А
Б
В
Г
роман
драма
повість-притча
повість
1
2
3
4
5
6
Галілео Галілей
Фанні Мальво
Незнайома
Марк Щуробій
Сантьяго
Орфей
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А Е.М. Хемінгуей 1 «Реквієм»
Б Б. Брехт
2 «Альбатрос»
В Ш. Бодлер
3 «Старий і море»
Г А. Ахматова
4 «Голосівки»
5 «Сторонній»
6 «Життя Галілея»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А постмодернізм
1 Гійом Аполлінер
Б експресіонізм
2 Р.М. Рільке
В сюрреалізм
3 Ф. Кафка
Г символізм
4 М. Павич
5 О. Блок
6 А. Ахматова
8
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Êîæíà ëþäèíà áåçïîâîðîòíî
загублена в собі” (Ô. Каôка)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 1
9
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 1
10
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Фундатором філософії позитивізму є
А
Б
В
Г
І. Кант
Ф. Ніцше
О. Конт
З. Фройд
СА 2. Втілені у творчості А. Камю концепції виявляють чимало
спільних рис із філософією
А
Б
В
Г
прагматизму
позитивізму
конфуціанства
екзистенціалізму
СА 3. Творчість Ш. Бодлера вплинула насамперед на розвиток
А
Б
В
Г
романтизму
фовізму
символізму
неоромантизму
СА 4. Автором поетичної збірки «Алкоголі» є
А
Б
В
Г
Гійом Аполлінер
Ш. Бодлер
О. Блок
А. Рембо
СА 5. Створення картин різних світоглядів на основі поліфонізму –
характерна ознака творчості
А
Б
В
Г
Ф. Достоєвського
Ф. Кафки
Б. Брехта
Е.М. Хемінгуея
СА 6. В історію драматургії XX ст. «епічний театр» Б. Брехта увійшов як
А
Б
В
Г
абсурдне мистецтво
мистецтво прийдешнього
театр одного актора
творчість одного божевільного
11
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 2
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 2
СА 7.Представники американської літератури другої половини
XIX ст. проголошували необхідність «довіри до...
Авлади»
Бсебе»
ВБога»
Г прогресу»
СА 8.Імпресіоністична манера зображення притаманна поезіям
АШ. Бодлера
БВ. Вітмена
ВП. Верлена
Г Р.М. Рільке
СА 9. Алітерація в художньому творі – це
Аповторення однакових голосних
Бзбіги між явищами й предметами
Вповторення однакових приголосних
Г поєднання перших літер поезії в слово
або фразу
СА 10. Головний герой роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» порівнює свій портрет
Аз життям
Бзі щоденником
Вз листом друга
Г із чужою таємницею
СА 11. У поезії Р.М. Рільке поєднуються елементи
Аромантизму, імпресіонізму, неоромантизму
Бреалізму, романтизму, символізму
Всимволізму, імпресіонізму, неоромантизму
Г імажизму, імпресіонізму, імажинізму
СА 12. Мотив спокою має ключове значення в поетичній творчості
АР.М. Рільке
БА. Ахматової
ВГійома Аполлінера
Г П. Верлена
СА 13. Назва роману «Майстер і Маргарита» виникла
Аразом із первісним задумом твору
Бмайже наприкінці роботи над твором
Впісля завершення першої редакції твору
Г після смерті автора
СА 14. Найвідомішими творами Дж. Джойса є
А«Вирок», «Замок», «Перевтілення»
Б«Прощавай, зброє!», «По кому подзвін»,
«Старий і море»
В«Дублінці», «Портрет митця замолоду», «Улісс»
Г «Сторонній», «Чума», «Калігула»
12
СА 15. Весну як стан душі, відродження надій і сподівань оспівував
АР.М. Рільке
БО. Блок
ВФ. Кафка
Г М. Булгаков
СА 16. «Ангелом і демоном» водночас П. Верлен називав
АШ. Бодлера
БГійома Аполлінера
ВА. Рембо
Г С. Малларме
АП 17. Фінали багатьох творів Ч. Діккенса є
Авідкритими
Бнепередбачуваними
Вфантастичними
Г жорстокими
АП 18. Поема «Нещасні» належить перу
АМ. Некрасова
БП. Верлена
ВГійома Аполлінера
Г А. Ахматової
АП 19. У романі Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» відсутнє традиційне уявлення про
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
Аминулий час
Бмайбутній час
Взвичайний плин часу
Г теперішній час
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 2
АП 20. Модернізм вияви кітчевої культури
Авизнавав сучасною формою мистецтва
Бвідкидав, бо шукав універсальних засобів
вираження
Вне знав, бо це явище виникло пізніше
Г використовував, щоб захопити читача
СА 21. До явищ раннього модернізму належать
Аромантизм, символізм, імпресіонізм
Бсимволізм, дадаїзм, неоромантизм
Вімпресіонізм, символізм, неоромантизм
Г імажизм, імпресіонізм, неоромантизм
СА 22. Термін «потік свідомості» належить
АМ. Прусту
БВ. Джемсу
ВДж. Джойсу
Г Ф. Кафці
13
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 2
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
Êоли відкриті мною нові зірки я називаю високим найменням
роду Медічі, то усвідомлюю, що досить було піднести богів і героїв у зоряне небо, щоб уславити їх. У цьому ж разі, навпаки,
високе наймення роду Медічі увічнить ці зорі в людській
пам’яті. ß ж прагну лиøитись у ваøій пам’яті як один з найвірніøих і найвідданіøих слуг ваøих і вважаю за найвищу
честь стати ваøим підданим. Íі до чого я так не прагну, як
бути ближче до того, хто, як враніøнє сонце, осяє наø вік.
А
Б
В
Г
«Дамаскин» М. Павича
«Життя Галілея» Б. Брехта
«Портрет Доріана Грея» О. Уайльда
«Червоне і чорне» Стендаля
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Николич фон Рудна, належить до літератури
А
Б
В
Г
постмодернізму
сюрреалізму
кубофутуризму
гіперреалізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом)
твору.
А роман
1 графиня де Ресто
Б повість
2 Галілей
В повість-притча
3 капітан
Г оповідання
4 Берліоз
5 Сантьяго
6 Замза
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А Ф. Достоєвський 1 «Майстер і Маргарита»
Б М. Булгаков
2 «Стариган з крилами»
В Г. Гарсіа Маркес 3 «Відчуття»
Г М. Павич
4 «Відповідності»
5 «Злочин і кара»
6 «Хозарський словник»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А реалізм
1 А. Ахматова
Б акмеїзм
2 А. Камю
В екзистенціалізм 3 Л. Толстой
Г символізм
4 Ш. Бодлер
5 Б. Брехт
6 М. Павич
14
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Æити – значить діяти” (Анатоль Ôранс)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 2
15
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 2
16
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Слово, від якого походить термін «імпресіонізм», перекладається як
А
Б
В
Г
враження
переживання
напруження
вираження
СА 2. Найвідомішим твором Дж. Джойса визнано роман
А
Б
В
Г
«Війна і мир»
«Улісс»
«Процес»
«Червоне і чорне»
СА 3. Спільною ознакою багатьох творів Ф. Достоєвського є
А
Б
В
Г
протиставлення ідеалу та дійсності
вболівання за людину
увага до урбаністичної теми
дух бунтарства
СА 4. У літературі творчість Ш. Бодлера відображає перехід від
А
Б
В
Г
імажизму до імажинізму
романтизму до символізму
реалізму до імпресіонізму
романтизму до реалізму
СА 5. Етапи творчості А. Камю умовно називають
А
Б
В
Г
бунт, відсторонення, повернення
абсурд, бунт, вигнання
абсурд, примирення, розчарування
вигнання, відсторонення, бунт
СА 6. Новим поняттям щодо релігійно-філософського уявлення
про світ і долю людини в романі «Майстер і Маргарита»
М. Булгакова є
А
Б
В
Г
світло
розплата
спокій
відчуження
17
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 3
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 3
СА 7.Працею всього життя В. Вітмена стала збірка
А«Квіти зла»
Б«Книга пісень»
В«Книга годин»
Г «Листя трави»
СА 8.За Б. Брехтом, технікою «очуження» в «епічному театрі» мають володіти
Аглядачі
Бдраматурги
Вактори
Г всі СА 9.«Людиною-легендою» у XX ст. називали
АФ. Кафку
БГ. Гарсіа Маркеса
ВЕ.М. Хемінгуея
Г А. Камю
СА 10. Засновником кубізму в малярстві вважається
АС. Далі
БП. Пікассо
ВК. Малевич
Г В. Кандінський
СА 11. Зв’язок творчості П. Верлена із символізмом виявляється у
Авидобуванні краси зі зла
Бзображенні «межових» психологічних станів
Вспособі відтворення емоцій і відтінків почуттів
Г поєднанні рис романтизму й реалізму
СА 12. «У мене немає зацікавленості літературою, література – це
я сам, це моє тіло і кров, і бути іншим я не можу», – писав
про свою творчість
АФ. Достоєвський
БФ. Кафка
ВБ. Брехт
Г Л. Толстой
СА 13. Поезія «Осінній день» належить перу
АА. Ахматової
БО. Блока
ВР.М. Рільке
Г Гійома Аполлінера
СА 14. У художньому світі Л. Толстого людина є
Апоєднанням добра і зла
Бнайвищим виявом добра
Вносієм вічного світла
Г вічним осередком зла
18
АСореля
БСвидригайлова
ВГобсека
Г Голворда
СА 16. «Шокові стикування» на рівні словосполучення, речення, ситуації створював
АО. Блок
БА. Рембо
ВП. Верлен
Г Ш. Бодлер
АП 17. Композиція драм Г. Ібсена є
Апсихологічною
Баналітичною
Впарадоксальною
Г параболічною
АП 18. Автором роману «Портрет митця замолоду» є
АДж. Джойс
БО. де Бальзак
ВО. Уайльд
Г Е.М. Хемінгуей
АП 19. Герой твору Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» полковник Ауреліано
Азаплакав ще в животі у матері
Бнародився з дивною посмішкою на обличчі
Вніколи не плакав у дитинстві
Г народився без ознак життя
АП 20. Одним із ключових образів-символів постмодерного твору є
Адорога
Бдзеркало
Влабіринт
Г море
СА 21. Декаданс як умонастрій літератури кінця XIX ст. характеризу­
ється
Аіронічністю, втратою моральних ідеалів і орієнтирів
Бпесимізмом, «світовою тугою», відчуттям самотності
Вусвідомленням абсурдності буття, існуван­ ням «до смерті»
Г песимізмом, гіпертрофованим авторським
суб’єктивізмом
19
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 15. «Не знаю, чи зможете ви з моїх слів уявити собі обличчя цього чоловіка, що його я назвав би “місячним ликом”, так його
жовтава блідість скидалася на колір срібла, з якого облупилася позолота. Волосся було гладеньке, акуратно причесане,
із сивиною попелясто-сірого кольору» – цей опис характеризує
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 3
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 3
СА 22. Уперше термін «сюрреалізм» у літературі використав
А Л. Арагон
Б Гійом Аполлінер
В Пабло Неруда
Г А. Бретон
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
Отож мовчу собі, сповільнюю ходу.
 дуøі безмежної любові лиø припливи;
Âсе далі й далі, мов бродяга той, піду,
З Ïриродою, немов із жінкою, щасливий.
А
Б
В
Г
«Відповідності» Ш. Бодлера
«Відчуття» А. Рембо
«Скіфи» О. Блока
«Забуті арієти» П. Верлена
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Жульєн Сорель, належить
до літератури
А
Б
В
Г
романтизму
модернізму
екзистенціалізму
реалізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність
твору.
А повість-притча
1
Б роман
2
В психологічне есе
3
Г повість
4
5
6
між жанром і персонажем (образом)
Доріан
Замза
Джакомо
Лорелея
Дервіль
Маноліно
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А Б. Брехт
1 «Пісня про себе»
Б П. Верлен
2 «Перевтілення»
В Ф. Кафка
3 «Поетичне мистецтво»
Г В. Вітмен
4 «Гобсек»
5 «Життя Галілея»
6 «Старий і море»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом
або течією та митцем.
А постмодернізм
Б експресіонізм
20
1 Ф. Кафка
2 А. Камю
В екзистенціалізм
Г символізм
3
4
5
6
М. Павич
А. Рембо
Ф. Достоєвський
А. Ахматова
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Áудь-який митець, безперечно, зайнятий пошуками істини. Якщо він великий, кожен
його твір наближається до істини…” (А. Камю)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 3
21
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 3
22
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Творчість поетів-символістів будувалася на сформульованому
Ш. Бодлером законі
А
Б
В
Г
«відповідностей»
«занепаду»
«абсурду»
«істини»
СА 2. Актор «епічного театру» Б. Брехта має спонукати глядача
А
Б
В
Г
замислитися над долею героя
переживати й нервувати
приймати на віру запропоновані висновки
в усьому сперечатися з автором
СА 3. Перу Ф. Ніцше належить праця
А
Б
В
Г
«Світ як воля і уявлення»
«Так казав Заратустра»
«Критика чистого розуму»
«Символіка духу»
СА 4. Паралельно з романом «Чума» його автор написав філософський
твір
А
Б
В
Г
«Міф про Сізіфа»
«Метафізика абсурду»
«Бунтівна людина»
«Вигнання і царство»
СА 5. Ш. Бодлер є автором творів
А «Відчуття», «Самовиправдання», «Альбатрос»
Б «Відповідності», «Гімн красі»,
«П’яний корабель»
В «Альбатрос», «Вечорова гармонія»,
«Гімн красі»
Г «Зосередження», «Альбатрос», «Меланхолія»
СА 6. Перше видання поетичної збірки В. Вітмена «Листя трави» було
здійснене
А
Б
В
Г
1879 р.
1855 р.
1888 р.
1843 р.
23
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 4
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 4
СА 7.Твір М. Булгакова «Майстер і Маргарита» про
Ачоловіка і жінку
Бкрасу і досконалість
Вштучне і природне
Г творчість і кохання
СА 8.У творі Дж. Джойса «Джакомо Джойс»
Анаявні факти біографії автора
Бцитуються твори митців-попередників
Внаявні мотиви східної поезії
Г усі події є вигаданими
СА 9.Зневажливе ставлення до штучності літератури виявилося у
вір­ші П. Верлена
А«Якщо ти звелиш…»
Б«Кошмар»
В«Поетичне мистецтво»
Г «Меланхолія»
СА 10. Провідною рисою кубофутуризму як літературної течії є
Асинкретизм
Бколажність
Всимультанеїзм
Г епатажність
СА 11. Ф. Кафка є автором творів
А«Сільський лікар», «Сторонній», «Замок»
Б«Процес», «Перевтілення», «Чума»
В«Процес», «Замок», «Перевтілення»
Г «Перевтілення», «По кому подзвін», «Процес»
СА 12. Знакові романи Л. Толстого «Війна і мир» та «Анна Кареніна»
написано в
А40–50-х роках XIX ст.
Б60–70-х роках XIX ст.
В70–80-х роках XIX ст.
Г 50–60-х роках XIX ст. СА 13. Для художнього світу Ф. Достоєвського характерна зосередженість на зображенні особистості
Ав побутових ситуаціях
Бу кризові моменти життя
Вв абсурдних ситуаціях
Г на тлі історичних подій
СА 14. Ефект «затемнення тексту» використано у творах
АШ. Бодлера
БА. Камю
ВА. Рембо
Г М. Булгакова
24
Аграфиня де Ресто виходить заміж за Максима де Трая
Бголовний герой заповідає свої гроші
Ернесту де Ресто
Вголовний герой розорюється
Г Ернест де Ресто отримує можливість
одружитися з Каміллою
СА 16. Твердження з роману О. Уайльда «Геній, безсумнівно, триваліший за Красу» співзвучне з ідеями творчості
АГійома Аполлінера
БШ. Бодлера
ВО. Блока
Г А. Рембо
АП 17. Ч. Діккенс був переконаний, що суспільство можна змінити
шляхом
Азміни влади
Бзапровадження народної освіти
Вперевиховання людей
Г економічних реформ
АП 18. В основу поезії М. Некрасова «Роздуми біля парадного під’їзду»
покладено
Арозповідь А. Панаєвої
Бматеріал газетної хроніки
Встаттю з журналу «Сучасник»
Г власні спостереження автора
АП 19. За Г. Гарсіа Маркесом, з позицій «магічного реалізму» авторові
дозволено
Афантазувати
Бвсе
Вбути собою
Г бути штучним
АП 20. Автором творів «Історія пана Зоммера», «Голуб», «Контрабас» є
АП. Зюскінд
БК. Кастанеда
ВХ. Кортасар
Г М. Леві
СА 21. Неоромантичний герой – це
Аслабка людина, яка підкорюється суспільству, уникає ризику
й складних обставин
Бгероїчна людина, яка не потребує визнання своєї сили й унікальності суспільством, сама для себе створює неповторний
світ
Вмужня людина, яка протистоїть суспільству, йде на ризик,
потрап­ляє в незвичайні обставини
25
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 15. У фіналі повісті О. де Бальзака «Гобсек»
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 4
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 4
Г неоднозначна людина, яка намагається
зрозуміти різницю між ідеалом і дійсністю
й обирає для себе існування в одному із цих
вимірів
СА 22. Однією з найвизначніших течій російської літератури «срібної
доби» є
А
Б
В
Г
унанімізм
акмеїзм
неоромантизм
імпресіонізм
СА 23. Прочитайте уривок із твору й визначте його автора.
Íе випускаючи з рук весел і легенько орудуючи ними, він зазирнув у воду й побачив зграйку крихітних рибок такого самого
кольору, як і довгі щупальця медузи; вони пливли собі між тих
щупалець у невеличкому затінку драглистої кулі, яку поволі
несла течія, її отрута їм не øкодила. Зате людям øкодила…
А
Б
В
Г
Г. Гарсіа Маркес
О. де Бальзак
Е.М. Хемінгуей
А. Камю
СА 24. Художній твір, персонажем якого є кардинал Барберіні, належить до літератури
А
Б
В
Г
реалізму
неоромантизму
модернізму
авангардизму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.
А
Б
В
Г
оповідання
роман
повість
драма
1
2
3
4
5
6
Джакомо
Грегор
Галілей
Фанні
Маргарита
Сантьяго
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А Стендаль
1 «Реквієм»
Б О. Блок
2 «Незнайома»
В А. Ахматова
3 «Червоне і чорне»
Г А. Камю
4 «Злочин і кара»
5 «Відповідності»
6 «Чума»
26
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А
Б
В
Г
сюрреалізм
символізм
постмодернізм
реалізм
1
2
3
4
5
6
Л. Толстой
П. Верлен
М. Павич
Гійом Аполлінер
Дж. Джойс
А. Камю
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Все буде правильно, на цьому
побудований світ” (М. Áулгаков)» (на матеріалі вивчених
творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 4
27
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 4
28
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Уперше термін «декаданс» у другій половині XIX ст. використав
А Ш. Бодлер
Б Ж. Мореас
В А. Рембо
Г Т. Готьє
СА 2. У
А
Б
В
Г
романі А. Камю «Чума» герої проходять випробування
звичайними побутовими обставинами
екстремальною ситуацією
реакцією на чуже горе
коханням в абсурдному світі
СА 3. «Небезпечним моралістом, богохульником і анархістом» сучасники вважали
А Гійома Аполлінера
Б А. Рембо
В Ш. Бодлера
Г В. Вітмена
СА 4. «Епічний театр» Б. Брехта
А продовжував традиції «арістотелівського» театру
Б інтерпретував основні принципи
«арістотелівського» театру
В відкидав основні принципи «арістотелівського» театру
Г базувався на принципах класицистичного
театру
СА 5. У
А
Б
В
Г
літературі ХХ ст. провідною є проблема
мистецтва та місії митця
земного кохання та зради
глобальних потрясінь
особистості та влади
СА 6. Романи Ф. Достоєвського можна назвати
А естетськими
Б пафосними
В ідеологічними
Г епатажними
29
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 5
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 5
СА 7.Вважаючи, що «справжня пунктуація – ритм і пауза вірша»,
від розділових знаків у своїх поетичних творах відмовився
АП. Верлен
БР.М. Рільке
ВГійом Аполлінер
Г Ш. Бодлер
СА 8.До «срібної доби» російської поезії відносять
Ададаїзм, сюрреалізм, футуризм, кубофутуризм
Бфовізм, кубізм, абстракціонізм, супрематизм
Вакмеїзм, символізм, футуризм, імажинізм
Гнеоромантизм, символізм, неореалізм,
імпресіонізм
СА 9.Творчість Ф. Кафки, як «співця зла», порівнювали з творчістю
АО. Уайльда
БШ. Бодлера
ВГійома Аполлінера
Г А. Рембо СА 10. У творчості поетів-символістів митець сприймався як
Адиявол
Бянгол
Времісник
Г бог
СА 11. Відомо, що спочатку роман «Майстер і Маргарита» було задумано автором як твір про
АБога
Бкохання
Вдиявола
Г віру
СА 12. Головних персонажів романів Л. Толстого зображено
Астатично
Бнатуралістично Вв динаміці
Г несамостійними
СА 13. Творчість поетів-акмеїстів безпосередньо пов’язана з
АГрузією
БКримом
ВСловаччиною
Г Францією
СА 14. «Золотим ідолом» у тексті твору названо героя
АГ. Гарсіа Маркеса
БО. де Бальзака
ВБ. Брехта
Г М. Павича
30
СА 15. Слави «скандального поета», за словами П. Верлена, зажив
АШ. Бодлер
БВ. Вітмен
ВА. Рембо
Г Л. де Ліль
СА 16. Головний герой роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» ладен віддати за вічну молодість
Ажиття
Бдушу
Вздоров’я
Г друзів
АП 17. «Він є батьком нової драматургії, яка впритул підійшла до
проблем сучасної людини та її душі. Він першим показав внутрішнє обличчя особистості…» – так сказав про Г. Ібсена
АТ.С. Еліот
БА. Чехов
ВДж.Б. Шоу
Г Б. Брехт
АП 18. Літературна творчість М. Некрасова розвивалася в річищі
Ареалізму
Браннього модернізму
Вромантизму
Г зрілого модернізму
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 5
АВ. Хлєбникова
БВ. Маяковського
ВІгоря Северяніна
Г Д. Бурлюка
АП 20. У творі Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» долю родини
Буендіа було записано на пергаментах
Асанскритом
Бновогрецькою мовою
Влатиною
Г давньогрецькою мовою
СА 21. Експресіонізм – це
Азагальна назва сукупності різнорідних художніх напрямів і
шкіл
Бавангардистський напрям у мистецтві й літературі, для якого
характерне загострене суб’єктивне світобачення
Втечія модернізму, для якої характерне
витончене відтворення особистісних
вражень
Г модерністська течія, для якої характерне
культивування «звільненого образу»
31
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
АП 19. Егофутуристом у російській поезії «срібної доби» вважають
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 5
СА 22. Термін «реалізм» у літературі виник
А раніше, ніж власне літературне явище
Б водночас із тенденціями в мистецтві
В після його утвердження в архітектурі
й живописі
Г пізніше, ніж власне літературне явище
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
Заснув він скоро, і вві снi йому ввижалася Àфрика його юнацьких літ: довгі береги, золотаві й білі – такі білі, що аж очам
боляче, – високі миси й величезні темні гори. Òепер він щоночі
опинявся на тих берегах, i чув уві снi, як гуркочуть хвилі прибою, i бачив, як розтинають їx човни тубільців.
А
Б
В
Г
«Чума» А. Камю
«Червоне і чорне» Стендаля
«Дамаскин» М. Павича
«Старий і море» Е.М. Хемінгуея
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Мармеладов, належить до
літератури
А
Б
В
Г
реалізму
імажинізму
романтизму
символізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.
А
Б
В
Г
психологічне есе
роман
повість
оповідання
1
2
3
4
5
6
лорд Генрі
Замза
Галілей
Джакомо
Гобсек
Маноліно
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А
Б
В
Г
М. Булгаков
П. Верлен
О. де Бальзак
Г. Гарсіа Маркес
1
2
3
4
5
6
«Гобсек»
«Життя Галілея»
«Майстер і Маргарита»
«Міст Мірабо»
«Так тихо серце плаче…»
«Стариган з крилами»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А акмеїзм
Б екзистенціалізм
32
1 А. Камю
2 А. Ахматова
В «магічний реалізм»
Г неоромантизм
3
4
5
6
М. Булгаков
Р.М. Рільке
Ф. Кафка
М. Павич
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Кожне життя є особистим
поглядом на Всесвіт” (Õ. Ортега-і-Гассет)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 5
33
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 5
34
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Основною ознакою мистецтва модернізму є
А
Б
В
Г
традиційність
ірраціональність
непередбачуваність
агресивність
СА 2. Герої роману А. Камю «Чума» переконуються в тому, що в несподіваній ситуації треба
А
Б
В
Г
залишатися індивідуалістом
чесно робити свою справу
вчитися бути колективістом
зрозуміти сенс свого життя
СА 3. Жанрове визначення твору Дж. Джойса «Джакомо Джойс» –
А
Б
В
Г
повість
психологічне есе
детектив
інтелектуальний роман
СА 4. На думку В. Вітмена, знищення у світі не існує, є лише
А
Б
В
Г
«таємничий зв’язок»
«вічне оновлення»
«озеро неба»
«постійне повернення»
СА 5. Жульєн – ім’я головного персонажа твору
А
Б
В
Г
«Червоне і чорне»
«Гобсек»
«Життя Галілея»
«Пісня про себе»
СА 6. Вислів «Кожна людина живе за ґратами, які вона носить у
собі» належить
А
Б
В
Г
М. Булгакову
О. Уайльду
Ф. Кафці
А. Рембо
35
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 6
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 6
СА 7.Сутність основної проблеми у творах Ф. Достоєвського зазвичай розкривається в процесі
Аборотьби
Бексперименту
Вдискусії
Г аналізу
СА 8.«Не треба шукати суму в моїй поезії, а лише саме життя» –
поетичний маніфест
АШ. Бодлера
БВ. Вітмена
ВГійома Аполлінера
Г Р.М. Рільке
СА 9.Визначення «прокляті поети» належить
АЖ. Мореасу
БП. Верлену
ВА. Рембо
Г Ш. Бодлеру
СА 10. Першу редакцію роману «Майстер і Маргарита» М. Булгаков
Апередав друзям на збереження
Бспалив через погрозу влади
Внадрукував у літературному журналі
Г доопрацював у подальших версіях
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 11. За жанром твір Л. Толстого «Анна Кареніна» визначають як
Асоціально-психологічний роман
Бпобутово-психологічний роман
Всоціально-квазіісторичний роман
Г філософсько-історичний роман
СА 12. Одним з оповідачів у повісті О. де Бальзака «Гобсек» виступає
АФанні Мальво
БДервіль
ВМаксим де Трай
Г графиня де Ресто
СА 13. Ім’я героя, який любив море і називав його «la mar», –
АГрегор
БМішель
ВСантьяго Г Костянтин
СА 14. Автором творів «Життя Галілея», «Матінка Кураж та її діти» є
АО. Уайльд
БЕ.М. Хемінгуей
ВБ. Брехт
Г О. де Бальзак
36
СА 16. Автором збірки «Сезон у пеклі» є
АШ. Бодлер
БС. Малларме
ВА. Рембо
Г П. Верлен
АП 17. Після публікації роману Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»
Аавтора звільнили з роботи і змусили сплатити штраф
Буряд створив спеціальну комісію для перевірки наведених
у ньому фактів
Вавтор отримав престижну літературну премію
Г було вилучено з продажу і знищено весь
його наклад
АП 18. Перу Б. Пастернака належать поезії
А«Заметіль», «Венеція», «Весна», «Царськосельська ода»
Б«Зимова ніч», «Визначення поезії», «Венеція», «Вакханалія»
В«Уроки англійської», «Сон», «Шекспір»,
«Послухайте!»
Г «Уривок», «Літній сад», «Зимова ніч»,
«Визначення поезії»
АП 19. У творі Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» першу людину, яку було поховано в селищі Макондо, звали
АМельхіседек
БСерафікус
ВМелькіадес
Г Танатос
АП 20. Хронологічні межі постмодернізму умовно визначають
Акінцем ХІХ – початком ХХ ст.
Бдругою половиною ХХ – початком ХХІ ст.
Всерединою ХІХ – кінцем ХХ ст.
Г початком ХХ – початком ХХІ ст.
СА 21. Імпресіоністична манера зображення характеризується
Авідтворенням розрізнених вражень через переживання героя,
незвичайний ракурс подання теми
Бпоєднанням різнорідних об’єктів, не пов’язаних між собою
образів
Впоєднанням реального й фантастичного
в межах одного просторово-часового виміру
Г загостреним суб’єктивним світобаченням
через гіпертрофоване авторське «я»
37
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 15. Цитата з роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» «Душа в
людини є, це щось неймовірно...» завершується словом
А«жахливе»
Б«реальне»
В«слабке»
Г «величне»
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 6
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 6
СА 22. Термін «реалізм» як назва художньої системи увійшов у загальний вжиток у
А другій половині XIX ст.
Б 30-х роках XIX ст.
В 40-х роках XIX ст.
Г другій половині XX ст.
СА 23. Прочитайте уривок із твору й визначте його автора.
×удною близькістю закований,
За темну я дивлюсь вуаль –
І бачу берег зачарований
І чарами пойняту даль.
А
Б
В
Г
Гійом Аполлінер
А. Рембо
О. Блок
П. Верлен
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Марк Щуробій, належить до
літератури
А
Б
В
Г
«потоку свідомості»
реалізму
«магічного реалізму»
гіперреалізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність
твору.
А вірш
1
Б роман
2
В повість
3
Г психологічне есе
4
5
6
між жанром і персонажем (образом)
Дервіль
Галілей
Джакомо
Грегор
п’яний корабель
Левін
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А Ф. Кафка
1 «Сторонній»
Б М. Павич
2 «Поетичне мистецтво»
В А. Камю
3 «Моя циганерія»
Г П. Верлен
4 «Замок»
5 «Дамаскин»
6 «Міст Мірабо»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
38
А
Б
В
Г
екзистенціалізм
«магічний реалізм»
акмеїзм
символізм
1
2
3
4
5
6
А. Ахматова
А. Камю
Г. Гарсіа Маркес
О. Блок
Ф. Кафка
Б. Брехт
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Перо генія мудріше самого
генія та вабить його ще далі меж, що ставить він сам своїй
думці” (Г. Гейне)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 6
39
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 6
40
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. У поезії французьких символістів кінця ХІХ ст. слово є натяком, а художній образ
А
Б
В
Г
красою
загадкою
творчістю
вічністю
СА 2. Відомий роман Ч. Діккенса має назву «Посмертні записки…
А
Б
В
Г
тітоньки Емілі»
містера Нікклбі»
Піквікського клубу»
мого друга»
СА 3. Автором «Маніфесту сюрреалізму» є
А
Б
В
Г
Ф. Марінетті
Ж. Мореас
Ф. Пікабіа
А. Бретон
СА 4. У романі А. Камю «Чума»
А
Б
В
Г
все вирішує сліпий випадок
є логіка вибору тих, хто має померти
помирають найкращі й найдорожчі
відсутня логіка щодо тих, хто помирає
СА 5. Роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита» створювався протягом
А
Б
В
Г
1931–1939 рр.
1928–1940 рр.
1929–1937 рр.
1930–1938 рр.
СА 6. Найстрашнішим у стосунках між людьми Ш. Бодлер вважав
А
Б
В
Г
лицемірство
зраду
образу
нелюбов
41
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 7
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 7
СА 7.Герой романів Ф. Достоєвського зазвичай є
Аносієм певної філософської «теорії»
Бсамозакоханою людиною
Всильною особистістю
Г «природною» людиною СА 8.Перетворенням героя на дивну потворну істоту розпочинається один із творів
АО. Уайльда
БЕ.М. Хемінгуея
ВЛ. Толстого
Г Ф. Кафки
СА 9.Однією з основних особливостей художнього світу В. Вітмена є
Акосмізм, філософічність сприйняття
Бпереконаність в обмеженості фізичних
і духовних можливостей людини
Внастрої занепадництва й зневіри
Гпоетизація сільського життя
СА 10. За твір «Легенда про мертвого солдата» Б. Брехта було
Анагороджено державною премією
Бпозбавлено німецького громадянства
Вудостоєно літературної премії
Гпремійовано грошовою винагородою
СА 11. Дж. Джойс є представником літератури
Аекспресіонізму
Бсимволізму
В«потоку свідомості»
Гнеоромантизму
СА 12. Творчість Стендаля належить до
Адругої половини XIX ст.
Бпершої половини XIX ст.
Впочатку XX ст.
Гпершої половини XX ст.
СА 13. Лише близько трьох років тривала літературна діяльність
АР.М. Рільке
БГійома Аполлінера
ВШ. Бодлера
ГА. Рембо
СА 14. Просторово-часова структура роману М. Булгакова «Майстер і
Маргарита» ґрунтується на філософських принципах
АФ. Ніцше
БГ. Сковороди
ВА. Бретона
ГА. Шопенгауера
42
Астають циніками
Бскоряються обставинам
Ввиявляють непересічну моральну силу
Г перемагають завдяки фізичній силі
СА 16. Персонажами твору О. де Бальзака «Гобсек» є
АМальво, Кастель, Ріє
БДервіль, Мальво, де Ресто
ВСорель, де Реналь, Фуке
Г Сантьяго, Маноліно, Дервіль
АП 17. Стильовою домінантою творчості Дж. Джойса є
А«потік свідомості»
Бприйом «очуднення»
В«магічний реалізм»
Г квазіісторизм
АП 18. Зимовий місяць лютий як пору, що безпосередньо пов’язана з
творчістю й народженням поезії, уславив
АБ. Пастернак
БМ. Некрасов
ВО. Блок
Г В. Маяковський
АП 19. У романі Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» пророцтво
звучить так: «Перший з роду буде до дерева прив’язаний,
останнього з роду…
Азабере вода»
Бпосадять на трон»
Вз дерева знімуть»
Г з’їдять мурахи»
АП 20. Слово «кітч» буквально означає
Аробити, готувати
Бстиль, смак
Впам’ять, спогад
Г халтура, несмак
СА 21. Новелі як жанру притаманні
Ауповільнений сюжет, несподіваний фінал
Бдинамічний сюжет, передбачуваний фінал
Внаявність однієї ключової події, відкритий
фінал
Г динамічний сюжет, несподіваний фінал
СА 22. Ознаками зрілого сюрреалізму в літературі є
Абунт, заперечення старих традицій, культ абсурду
Бвідсутність ліричних відступів, об’єктивність
43
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 15. Потрапивши в складну життєву ситуацію, герої творів Е.М. Хемінгуея зазвичай
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 7
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 7
В культ почуттів, захоплення фольклором
і фантастикою
Г використання «ефекту очуднення»,
філософічність
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
Один із будівничих був старий, переляканий чоловічок, короткорукий і такий мовчун, що, коли його примуøували заговорити, рот його ляскав, наче риб’ячий пухир. Ïочувøи, що від нього очікують церкви для вінчання молодої панночки… він
стурбовано спитав, скільки їй років.
А
Б
В
Г
«Старий і море» Е.М. Хемінгуея
«Стариган з крилами» Г. Гарсіа Маркеса
«Злочин і кара» Ф. Достоєвського
«Дамаскин» М. Павича
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Ернест де Ресто, належить
до літератури
А
Б
В
Г
«магічного реалізму»
реалізму
«потоку свідомості»
символізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом)
твору.
А
Б
В
Г
повість
роман
психологічне есе
драма
1
2
3
4
5
6
Свидригайлов
Галілей
графиня де Ресто
Грегор
Незнайома
Джакомо
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А
Б
В
Г
О. Уайльд
О. Блок
Е.М. Хемінгуей
А. Ахматова
1
2
3
4
5
6
«По кому подзвін»
«Довкола жовтий вечір ліг…»
«Зарізана голубка й водограй»
«Зосередження»
«Незнайома»
«Портрет Доріана Грея»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А реалізм
Б естетизм
44
1 А. Камю
2 Ф. Достоєвський
В сюрреалізм
Г неоромантизм
3
4
5
6
О. Уайльд
Р.М. Рільке
Гійом Аполлінер
Г. Гарсіа Маркес
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Áудь-який справжній твір
мистецтва відображає ôорму присутності людини у світі”
(Р. Гароді)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 7
45
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 7
46
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Ш. Моріс у статті «Література сьогоднішнього дня» (1889) зазначив, що «характерною ознакою сучасного мистецтва є…
А
Б
В
Г
індивідуалізм»
традиційність»
синтетичність»
епатажність»
СА 2. У поезіях В. Вітмена поєднуються ознаки
А
Б
В
Г
імпресіонізму й символізму
романтизму й реалізму
реалізму й неоромантизму
романтизму й символізму
СА 3. За романом А. Камю «Чума», у ситуації абсурдного лиха кохання
А
Б
В
Г
не може врятувати людей
стає важливішим за дружбу
єдине може врятувати людські стосунки
рятує тільки чистих душею й помислами
СА 4. Б. Брехт прийшов у мистецтво в
А
Б
В
Г
90-х роках XIX ст.
20-х роках XX ст.
30-х роках XX ст.
10-х роках XX ст.
СА 5. «Бунтівні» письменники-сюрреалісти XX ст. вважали своїм
попередником
А
Б
В
Г
Ш. Бодлера
А. Рембо
С. Малларме
П. Верлена
СА 6. У романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара» зображено тип
А
Б
В
Г
героя-селянина
героя-інтелектуала
героя-борця
героя-науковця
47
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 8
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 8
СА 7.Після оприлюднення збірки «Квіти зла» Ш. Бодлера було
звинува­чено в
А«пропагуванні утопічних ідей»
Б«поетизації безвідповідального ставлення
до життя»
В«порушенні традиційних канонів
віршування»
Г «грубому реалізмі, що ображає цнотливість»
СА 8.У Радянському Союзі повний текст роману М. Булгакова
«Майстер і Маргарита» вперше було опубліковано
А1967 р.
Б1973 р.
В1945 р.
Г 1970 р.
СА 9.«Моральне життя людини – для митця лише частина
об’єкта. А моральність мистецтва полягає в досконалому
викори­­станні недосконалих засобів» – цитата з авторської
передмови до твору
АЛ. Толстого
БФ. Кафки
ВО. Уайльда
Г А. Камю
СА 10. Фізичний біль загострює абсурдну ситуацію, що відбувається з
героєм на початку твору
А«П’яний корабель» А. Рембо
Б«Перевтілення» Ф. Кафки
В«Злочин і кара» Ф. Достоєвського
Г «Майстер і Маргарита» М. Булгакова
СА 11. Основну думку роману «Анна Кареніна» Л. Толстой визначив як
А«народну»
Б«сімейну»
В«історичну»
Г «політичну»
СА 12. Появу в літературі сюрреалізму проголосив
АВ. Вітмен БР.М. Рільке
ВГійом Аполлінер
Г Б. Брехт
СА 13. Конфлікт у художньому творі – це
Асистема значень і понять, що виражає більше, ніж безпосередній зміст слів
Бспіввідношення частин твору, що відображають складність
зображуваних явищ життя
48
СА 14. Реалізуючи ідею поєднання виражальних можливостей мистецтв, спробу співвіднести звук і колір у поетичному творі
здійснив
АО. Блок
БА. Рембо
ВП. Верлен
Г Ш. Бодлер
СА 15. Однією з основних ознак твору Дж. Джойса «Джакомо Джойс» є
Аописовість
Бдіалогічність мовлення
Вфрагментарність
Г афористичність
СА 16. Перша редакція повісті О. де Бальзака «Гобсек» мала назву
А«Смерть людини»
Б«Адвокат»
В«Небезпеки розпусти»
Г «Лихвар»
АП 17. Однією з провідних ознак творчої манери Ч. Діккенса є
Апоглиблений психологізм
Бдослідження причин і умов формування
характерів героїв
Внавмисне ускладнення характерів
позитивних персонажів
Г відсутність чітко вираженої моральної
позиції автора
АП 18. Г. Ібсен зображує героїню п’єси «Ляльковий дім» Нору
Азі зневагою та обуренням
Бз недовірою щодо ролі жінки в суспільстві
Взі співчуттям її чоловікові
Г з повагою та захопленням
АП 19. Героїню роману Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» Реме­
діос називали
АНещасною
БЩасливою
ВПрекрасною
Г Сонцесяйною
АП 20. Виникнення постмодернізму в літературі умовно датують
А90-ми роками ХХ ст.
Б50-ми роками ХХ ст.
49
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
Взіткнення протилежних поглядів та інтересів,
загострення суперечностей, що творять
основу сюжету
Г зображення характерів і обставин,
відображення життєвих принципів
персонажів
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 8
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 8
В 70-ми роками ХХ ст.
Г 40-ми роками ХХ ст.
СА 21. «Театр абсурду» пов’язаний з художньою практикою
А імпресіонізму
Б експресіонізму
В авангардизму
Г екзистенціалізму
СА 22. Дадаїзм як авангардистська літературно-мистецька течія виник у
А
Б
В
Г
Швейцарії
Німеччині
Франції
США
СА 23. Прочитайте уривок із твору й визначте його автора.
Éому здавалось іноді, що він
вчуває кроки кожного з двох інøих,
які за ним узвозом вгору йøли.
Ïроте це тільки крок його лунав,
і вітер ззаду торгав за кирею.
Òак він собі казав: «Âони ідуть», –
казав це гучно й до луни вслухався.
А
Б
В
Г
Гійом Аполлінер
Р.М. Рільке
А. Рембо
В. Вітмен
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Гран, належить до літератури
А
Б
В
Г
«потоку свідомості»
сюрреалізму
екзистенціалізму
гіперреалізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом)
твору.
А
Б
В
Г
50
роман
вірш
драма
поема
1
2
3
4
5
6
Галілей
Ленінград
Сантьяго
Гермес
Вронський
Гобсек
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А
Б
В
Г
Г. Гарсіа Маркес
В. Вітмен
О. Уайльд
А. Рембо
1
2
3
4
5
6
«Портрет Доріана Грея»
«Війна і мир»
«Старий і море»
«О капітане!»
«Стариган з крилами»
«Голосівки»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А
Б
В
Г
символізм
реалізм
акмеїзм
експресіонізм
1
2
3
4
5
6
Ф. Достоєвський
А. Ахматова
А. Рембо
А. Камю
Ф. Кафка
Б. Брехт
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Всесвіт – лише галерея символів” (Т. Æуôôруа)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 8
51
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 8
52
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Декаданс – це
А модерністська течія кінця XIX – початку XX ст.
Б ірраціоналістська філософська течія
кінця XIX – початку XX ст.
В авангардистський рух початку XX ст.
Г загальна назва кризових тенденцій
у мистецтві кінця XIX ст.
СА 2. «Нульовим градусом письма» у XX ст. називали стиль
А
Б
В
Г
Б. Брехта
Ф. Кафки
Е.М. Хемінгуея
А. Камю
СА 3. Головним об’єктом дослідження в поезіях В. Вітмена виступає
А
Б
В
Г
природа
сам автор
космос
добро і зло
СА 4. Герої роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» виконують моральний обов’язок в ім’я
А
Б
В
Г
особистих інтересів і зиску
усталених традицій і правил
загальнолюдського щастя
вирішення ідеологічного питання
СА 5. Повість О. де Бальзака «Гобсек» належить до літератури
А
Б
В
Г
модернізму
«потоку свідомості»
романтизму
реалізму
СА 6. Щоденник Ш. Бодлера має назву
А
Б
В
Г
«Мій неспокійний розум»
«Моє оголене серце»
«Моя втаємничена муза»
«Моя хвороблива уява»
53
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 9
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 9
СА 7.Унікальність конструкції художньої реальності в романі М. Бул­­
гакова «Майстер і Маргарита» полягає в наявності
Адвох світів
Бліричних відступів
Втрьох світів
Г історичного тла
СА 8.Представники французького символізму XІX ст. на початку
своєї діяльності належали до поетичного угруповання
А«Кентавр»
Б«Парнас»
В«Олімп»
Г «Пегас»
СА 9.Новаторську концепцію театру розробив
АДж. Джойс
БМ. Булгаков
ВГ. Гарсіа Маркес
Г Б. Брехт
СА 10. Автором збірки афоризмів «Він. Нотатки 1920 року» є
АДж. Джойс
БЛ. Толстой
ВМ. Булгаков
Г Ф. Кафка
СА 11. Попередніми, робочими, назвами роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» були
А«Лабіринт», «Гра в Бога»
Б«Ось і він», «Чорний маг»
В«Фантастичний роман», «Він з’явився»
Г«Доктор Фауст», «Сатана»
СА 12. Ч. Діккенс був переконаний, що суспільство можна змінити шляхом
Азміни влади
Бзапровадження народної освіти
Вперевиховання людей
Г економічних реформ
СА 13. Головного героя твору О. де Бальзака «Гобсек» можна назвати
Афілософом-стоїком
Бфілософом-епікурейцем
Вфілософом-циніком
Г філософом-аскетом
СА 14. Поезія «Міст Мірабо» є одним з найвідоміших творів
АШ. Бодлера
БГійома Аполлінера
ВП. Верлена
Г Р.М. Рільке
54
СА 16. Ворожість найближчих людей, фізичне й моральне приниження переживає головний герой твору
А«Майстер і Маргарита» М. Булгакова
Б«Злочин і кара» Ф. Достоєвського
В«Перевтілення» Ф. Кафки
Г «Портрет Доріана Грея» О. Уайльда
АП 17. Важливою ознакою творчості Б. Пастернака є
Афантасмагоричність сюжетів
Бвідчуття музики
Вгіперболізація і гротеск
Г увага до сугестивного значення слова
АП 18. Головна героїня п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім» протестує проти
Апримусової жіночої праці
Б«чоловічих» законів у суспільстві
Вобмежень в галузі жіночої освіти
Г войовничих феміністок
АП 19. За Г. Гарсіа Маркесом (у романі «Сто років самотності»), самот­
ність – це
Анегативний бік життя
Бвластивість мислення
Вдоля обраних
Г збіг обставин
АП 20. Постмодернізм – це
Амистецький стиль
Бінтертекстуальність
Вбагатозначне поняття
Г літературно-мистецька тенденція
СА 21. В обмеженні всього світу власним «я» звинувачували
Аунанімістів
Бімажиністів
Векспресіоністів
Гімпресіоністів
СА 22. Авангардистській літературі притаманні
Арозвиток традиційних художніх форм, ліризм, поміркованість
Бвведення поняття «абсурд», відстороненість від світу
Воспівування сільської місцевості, створення
образів-символів
Гепатаж, руйнування естетичного канону,
експерименти з художньою формою
55
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 15. Мотив сп’яніння характерний для поезії
Аромантиків
Бреалістів
Всимволістів
Гнатуралістів
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 9
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 9
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
І одразу ж підлога сцени вкрилася перськими килимами, виникли величезні дзеркала, з боків освітлені зеленуватими трубками, а поміж дзеркал вітрини, і в них глядачі у веселому приголомøенні побачили паризькі жіночі сукні різних кольорів і
фасонів. Öе в одних вітринах, а в інøих з’явилися сотні дамських капелюхів – і з пір’їнками, і без пір’їнок, і з пряжками, і
без них, також сотні черевичків – чорних, білих, жовтих, øкіряних, атласних, замøевих – і з ремінцями, і з камінцями.
А
Б
В
Г
«Анна Кареніна» Л. Толстого
«Дамаскин» М. Павича
«Майстер і Маргарита» М. Булгакова
«Червоне і чорне» Стендаля
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Гобсек, належить до
літератури
А
Б
В
Г
реалізму
неоромантизму
неореалізму
модернізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом)
твору.
А
Б
В
Г
вірш
драма
роман
повість-притча
1
2
3
4
5
6
Раскольников
Замза
Галілей
альбатрос
Сантьяго
Гобсек
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А
Б
В
Г
Гійом Аполлінер
Г. Гарсіа Маркес
А. Ахматова
М. Булгаков
1
2
3
4
5
6
«Старий і море»
«Собаче серце»
«Альбатрос»
«Реквієм»
«Лорелея»
«Стариган з крилами»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
56
А
Б
В
Г
«магічний реалізм»
експресіонізм
реалізм
неоромантизм
1
2
3
4
5
6
Л. Толстой
Р.М. Рільке
М. Булгаков
Ш. Бодлер
Ф. Кафка
А. Камю
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Якщо поет справді думає словами, то… це слова-мелодії, що складаються в мову-музику”
(Р. Гіль)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 9
57
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 9
58
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Неоромантизм виник як реакція на
А
Б
В
Г
експресіонізм
натуралізм
романтизм
імпресіонізм
СА 2. У романі А. Камю «Чума» пошесть використовував з метою
власної наживи
А
Б
В
Г
Тарру
Ріє
Коттар
Панлю
СА 3. Головна героїня роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита»
з’являється в тексті у
А
Б
В
Г
першому розділі
тринадцятому розділі
другій частині
дев’ятому розділі
СА 4. В. Вітмен започаткував у США
А
Б
В
Г
символістську поезію
урбаністичну поезію
селянську поезію
акмеїстську поезію
СА 5. Сутність внутрішнього конфлікту в збірці «Квіти зла» Ш. Бодлера – це дисгармонія між
А уявленнями різних людей
Б ідеалом і дійсністю
В уявленнями людини в різні періоди
її життя
Г порядністю й розбещеністю
СА 6. У своїх творах Б. Брехт застосовував «ефект...
А
Б
В
Г
затемнення»
очуження»
співчуття»
відтворення»
59
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 10
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 10
СА 7.«Розум людини недостатньо до цього готовий» – так
А. Ейн­штейн висловився з приводу книжки
АГійома Аполлінера
БА. Камю
ВФ. Кафки
Г Ф. Достоєвського
СА 8.Літературний термін «символізм» уперше було застосовано
АО. Блоком
БЖ. Мореасом
ВШ. Бодлером
Г Т. Готьє
СА 9.Персонажами романів Ф. Достоєвського є
АКарамазов, Каренін, Левін
БМишкін, Раскольников, Карамазов
ВРаскольников, Левін, Ростов
Г Раскольников, Карамазов, Катавасов
СА 10. Імпресіоністичний психологізм є головною ознакою
Асвітоглядних уподобань представників
інтуїтивізму
Бнової епатажної форми творів
Ввраженнєвої техніки письма в літературі
Г модерністської літератури початку XX ст. СА 11. Твір Е.М. Хемінгуея «Старий і море» за жанровими ознаками є
Афілософською казкою
Броманом
Вповістю-притчею Г психологічним детективом
СА 12. Автором ідеограми «Зарізана голубка й водограй» є
АВ. Вітмен
БР.М. Рільке
ВГійом Аполлінер Г О. Блок
СА 13. Твір Дж. Джойса «Джакомо Джойс» написано у формі
Аспогадів від третьої особи
Б«потоку свідомості» головного героя
Вдіалогу головних героїв
Г двох окремих нарисів
СА 14. Інтуїтивізм А. Бергсона заснований на тезі
Аглибинну сутність світу можна осягнути тільки за допомогою
інтуїції
Бвідсутність інтуїтивного сприйняття світу позбавляє людину
майбутнього
60
СА 15. На початку своєї письменницької кар’єри О. де Бальзак писав
Ажіночі романи Бшахрайські романи
Впригодницькі романи
Г детективні романи
СА 16. Один з героїв роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» зауважив: «Правда життя відкривається нам саме у вигляді…
Ачудес»
Бпарадоксів»
Вантитез»
Г жартів»
АП 17. П’єса «Ляльковий дім» належить до
А«імпресіоністичного» періоду творчості Г. Ібсена
Б«символістського» періоду творчості
Г. Ібсена
В«романтичного» періоду творчості Г. Ібсена
Г «реалістичного» періоду творчості Г. Ібсена
АП 18. Назва поеми М. Некрасова «Кому на Русі жити…» закінчується
словом
А«гірше»
Б«краще»
В«добре»
Г «веселіше»
АП 19. У романі Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» душі небіжчиків відвідують світ живих, бо
Автратили відчуття межі між світами живих
і мертвих
Бв потойбічному світі почуваються самотніми
Взмушені блукати між світами сто років
Г намагаються допомогти живим
АП 20. До постмодернізму як етапу розвитку літератури належать
твори
АФ. Кафки, Дж. Джойса, М. Пруста
БР. Баха, К. Кастанеди, М. Павича
ВУ. Еко, Кнута Гамсуна, М. Булгакова
Г Р.М. Рільке, Гійома Аполлінера, Ф. Бегбедера
СА 21. Загальною назвою літературно-мистецьких течій нереалістичного спрямування, що виникли як заперечення традиційних
форм та естетики минулого, є
61
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
Внаявність інтуїції як такої в людині вже є
моментом творчості
Г інтуїція є одним із проявів інтелекту
людини
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 10
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 10
А
Б
В
Г
акмеїзм
модернізм
супрематизм
експресіонізм
СА 22. «Театр абсурду» як сукупність явищ театрального авангардного
мистецтва сформувався
А у Франції
Б в Англії
В в Німеччині
Г в Норвегії
СА 23. Прочитайте уривок із твору й визначте його автора.
Âін хотів насамперед спокійно встати, одягтися й поснідати,
а тоді вже обміркувати, що робити далі, бо бачив, що в ліжку
нічого путнього не придумає… À що зміна голосу – то тільки
ознака сильної застуди, фахової хвороби комівояжерів, він нітрохи не сумнівався.
А
Б
В
Г
Ф. Достоєвський
Ф. Кафка
Л. Толстой
М. Булгаков
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Дервіль, належить до літератури
А
Б
В
Г
модернізму
романтизму
реалізму
авангардизму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.
А драма
1 Галілей
Б роман
2 Грегор
В оповідання
3 Орфей
Г вірш
4 Облонський
5 Маноліно
6 Гобсек
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А А. Ахматова
1 «Пісня про себе»
Б П. Верлен
2 «Орфей, Еврідіка, Гермес»
В Р.М. Рільке
3 «Гобсек»
Г В. Вітмен
4 «Реквієм»
5 «Дамаскин»
6 «Поетичне мистецтво»
62
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А
Б
В
Г
реалізм
екзистенціалізм
символізм
сюрреалізм
1
2
3
4
5
6
Ф. Кафка
Ф. Достоєвський
А. Камю
П. Верлен
Гійом Аполлінер
Б. Брехт
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Людина – це симôонія ірраціонального” (Õ. Мартінсон)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 10
63
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 10
64
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Філософу А. Шопенгауеру, який вплинув на розвиток нового
мистецтва і літератури XIX ст., належить праця
А
Б
В
Г
«Творча еволюція»
«Народження трагедії з духу музики»
«Світ як воля і уявлення»
«Майбутнє однієї ілюзії»
СА 2. За п’єсою Б. Брехта, Галілео Галілей був
А
Б
В
Г
науковцем-астрономом
викладачем математики
хіміком-дослідником
фізиком-експериментатором
СА 3. За авторським визначенням, твір «Чума» є
А
Б
В
Г
притчею
хронікою
епопеєю
повістю
СА 4. У творах Ф. Кафки наявні елементи
А
Б
В
Г
супрематизму, неореалізму, абстракціонізму
дадаїзму, кубофутуризму, авангардизму
експресіонізму, сюрреалізму, екзистенціалізму
символізму, імажинізму, неоромантизму
СА 5. Ідеї «інтуїтивної філософії» обґрунтував
А
Б
В
Г
Ф. Ніцше
К. Юнг
А. Бергсон
А. Шопенгауер
СА 6. Ш. Бодлер сприймав сучасний йому світ як
А
Б
В
Г
суцільне добро
царство зла
оазу краси
ланцюг випадковостей
СА 7. Процес психічного життя людини, що цікавив Ф. Достоєвського як письменника, можна назвати
65
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 11
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 11
А«брутальним»
Б«зигзагоподібним»
В«природним»
Г «параболічним»
СА 8.Сюжет твору Дж. Джойса «Джакомо Джойс» відображає
Аісторію однієї родини
Бскладність стосунків чоловіка й жінки
Вбіографію головного героя
Г широкий культурний і філософський контекст
СА 9.Романтичний образ легендарної Лорелеї надихнув на створення художнього твору
АГійома Аполлінера
БО. Уайльда
ВО. Блока
Г Ф. Кафку
СА 10. Детальні переліки предметів, явищ, подій, емоцій, наявні в поезіях В. Вітмена, дістали назву
А«канони»
Б«списки»
В«каталоги»
Г «реєстри»
СА 11. Головою правління літературної організації МАССОЛІТ у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» є
АБездомний
БЛиходєєв
ВБерліоз
Г Варенуха
СА 12. Представниками символізму в літературі є
АЕ. Верхарн, А. Чехов, О. Мандельштам, А. Ахматова,
М. Коцюбинський
БА. Рембо, М. Метерлінк, С. Малларме, П. Верлен,
Олександр Олесь
ВО. Блок, Ігор Северянін, Кнут Гамсун,
С. Цвайг, Леся Українка
Г В. Маяковський, Дж. Конрад, Л. Толстой,
П. Вер­лен, П. Грабовський
СА 13. Вважається, що у Франції першу спробу написати поезію
верліб­ром було здійснено
АВ. Гюго
БШ. Бодлером
ВФ. Рабле
Г А. Рембо
СА 14. Остаточна редакція повісті О. де Бальзака «Гобсек» увійшла до
А«Філософських етюдів»
Б«Сцен паризького життя»
В«Сцен приватного життя»
Г «Аналітичних етюдів»
66
Авнутрішні монологи
Бдіалоги
Вліричні відступи
Г полілоги
СА 16. Основними етапами духовного життя людини, за романом
М. Булгакова «Майстер і Маргарита», є
Анародження – низка помилок – смерть
Бтемрява в душі – світло – спокій
Впомилка – каяття – світло
Г провина – розплата – прощення
АП 17. Розвиток дії у п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім» визначається
Абажанням Хельмера покарати свою дружину
Бантифеміністськими настроями автора
Впрагненням Нори стати повноцінною
особистістю
Г пафосом утвердження справедливості
в суспільстві
АП 18. Поетична творчість Б. Пастернака розпочиналася в річищі
Аімажинізму
Бакмеїзму
Вфутуризму
Г реалізму
АП 19. Героїня роману Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» Урсула дізналася про смерть свого сина Хосе Аркадіо,
Апочувши крик птаха
Бпобачивши, що у дворі впало дерево
Впобачивши струмочок крові
Г зауваживши, що в коморі зникли миші
АП 20. У постмодерністських творах відображення обряду ініціації
по­в’язане з
Аритуальним грецьким танком
Бкультом жертвоприношення
Вспокусами світського життя
Г випробуваннями, подоланням перешкод
СА 21. Філософські ідеї Ж. Дерріди, У. Еко, Ж.Ф. Ліотара, М. Фуко
вплинули на розвиток літератури
Анеоромантизму
Бмодернізму
Вавангардизму
Г постмодернізму
СА 22. У розвитку літератури модернізму виділяють два етапи –
67
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 15. Розкриваючи психологію героїв роману «Анна Кареніна»,
Л. Толстой застосовує
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 11
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 11
А
Б
В
Г
передмежовий і межовий
ранній і зрілий
раціональний та ірраціональний
поміркований і епатажний
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
Àле навіть у найсолодøі хвилини цей чоловік, жертва своїх
безглуздих гордощів, намагався грати роль покорителя жіночих
сердець: він докладав ycix зусиль, щоб зіпсувати те, що було в
ньому привабливого. Íе помічаючи поривів захоплення, які він
збуджував, i докорів сумління, які ще збільøували їхню силу,
він нi на хвилину не дозволяв coбi забути про свій «обов’язок».
А
Б
В
Г
«Портрет Доріана Грея» О. Уайльда
«Червоне і чорне» Стендаля
«Злочин і кара» Ф. Достоєвського
«Гобсек» О. де Бальзака
СА 24. Твір, у якому головним художнім образом є альбатрос, належить до літератури
А акмеїзму
Б «магічного реалізму»
В неореалізму
Г символізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність
твору.
А вірш
1
Б роман
2
В повість
3
Г повість-притча
4
5
6
між жанром і персонажем (образом)
Варенуха
Фанні Мальво
Маноліно
Пелайо
Галілей
п’яний корабель
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А Е.М. Хемінгуей
1 «Перевтілення»
Б М. Павич
2 «Чума»
В Ф. Кафка
3 «Хозарський словник»
Г А. Камю
4 «Старий і море»
5 «Забуті арієти»
6 «Стариган з крилами»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А експресіонізм
Б символізм
68
1 Ф. Кафка
2 А. Рембо
В «магічний реалізм»
Г акмеїзм
3
4
5
6
Г. Гарсіа Маркес
Л. Толстой
А. Ахматова
А. Камю
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Творчість – це своєрідна відповідь людини на самотність” (Р. Áарт)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 11
69
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 11
70
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. За А. Шопенгауером, Світова Воля є
А
Б
В
Г
вищою силою, що керує людьми й завжди їм допомагає
втіленням доброти й вищої краси у світі
уособленням Бога за його відсутності
невблаганною і злою силою, що вимагає
страждань
СА 2. Один з героїв роману А. Камю «Чума» висловлює думку про
те, що всі люди є
А
Б
В
Г
«трохи
«трохи
«трохи
«трохи
недосконалими»
щасливими»
зачумленими»
нещасними»
СА 3. Творчість Б. Брехта репрезентує літературу
А
Б
В
Г
Норвегії
Польщі
Німеччини
Англії
СА 4. Американський поет В. Вітмен
А відкинув канони традиційного віршування
Б розвивав національні літературні традиції
В широко використовував фольклорні
елементи
Г створював вірші у вигляді малюнків
СА 5. У романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» назва будинку,
у якому розміщувався МАССОЛІТ, асоціювалася в москвичів з
А
Б
В
Г
літературною творчістю
рестораном
книгарнею
дачним товариством
СА 6. Поетична творчість М. Некрасова належить до літератури
А
Б
В
Г
символізму
дадаїзму
реалізму
імажинізму
71
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 12
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 12
СА 7.Ф. Кафка за фахом був
Алікарем
Бюристом
Впедагогом
Г бухгалтером
СА 8.За Ш. Бодлером, у людині співіснують два начала –
Анеймовірна краса й потворне зло
Бпошук співчуття й бажання смерті
Вхаос буття й прагнення до ідеалу
Г світла туга й підступність
СА 9.А. Камю назвав «майже першим абсурдистом у літературі»
АО. Уайльда
БФ. Кафку
ВВ. Вітмена
Г Ш. Бодлера
СА 10. Духовне життя своїх героїв щодо співвідношення добра і зла
Ф. Достоєвський розглядає як
Апоєднання
Бсуперництво
Впротиставлення
Г заміщення
СА 11. Наочні вірші Гійома Аполлінера називаються
Аканцонами
Бкаліграмами
Вкаламбурами
Г катренами
СА 12. О. Уайльд вважав себе людиною
Асамозакоханою та іронічною
Бслабкою і безпорадною
Вгеніальною і надзвичайною
Г смішною і беззахисною
СА 13. Першим «дорослим» письменником, який зробив тему дитини й
дитинства однією з основних у своїй творчості, є
АЧ. Діккенс
БО. де Бальзак
ВА. Чехов
Г О. Уайльд
СА 14. Перу Гійома Аполлінера належать твори
А«Відповідності», «Зосередження», «Альбатрос»
Б«Зона», «Міст Мірабо», «Лорелея»
В«П’яний корабель», «Вороння», «Голосівки»
Г «Пан Прюдом», «Тобі», «Осіння пісня»
72
Аромантикам
Бунанімістам
Всимволістам
Г імпресіоністам
СА 16. «Етюди про звичаї» О. де Бальзака складаються з
Атрьох розділів
Бшести розділів
Вп’яти розділів
Г десяти розділів
АП 17. Ім’я головної героїні п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім» –
АМарія
БНора
ВЕліза
Г Сибіл
АП 18. Перша публікація молодого поета М. Некрасова з’явилася в
АЦюриху
БПетербурзі
ВНіцці
Г Москві
АП 19. У романі Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» селище Макондо охопила пошесть
Арадості
Бсуму
Вбезсоння
Г страху
АП 20. Визначними творами теоретика постмодернізму У. Еко є
А«Ілюзії», «Міст через вічність», «Єдина»
Б«Маятник Фуко», «Ім’я троянди», «Острів
напередодні»
В«Безсмертя», «Смішні любові», «Вальс на
прощання»
Г «Колекціонер», «Маг», «Мантісса»
СА 21. Філософське підґрунтя літератури екзистенціалізму складають
праці
АІ. Канта, Ф. Ніцше, К. Ясперса БМ. Хайдеггера, К. Ясперса, М. Бердяєва ВА. Шопенгауера, А. Бергсона, Л. Шестова Г Платона, Феофраста, В. Ділтея
СА 22. Натуралізм як літературний напрям виник у
А50-х
Б60-х
В70-х
Г 80-х
роках
роках
роках
роках
XIX
XIX
XIX
XIX
ст.
ст.
ст.
ст.
73
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 15. Особлива увага до форми художнього твору притаманна
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 12
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 12
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
Із солоденького голосу служниці я зрозумів, що заплатити господиня не має чим. Зате яку красуню я там побачив! У nocnixy
вона тільки накинула на гoлi плечі каøемірову øаль і куталася в неї так уміло, що під øаллю легко вгадувалися форми її
прегарного тіла. Íа ній був пеньюар, оздоблений сніжно-білим
рюøем, отже, не менøе двох тисяч франків на рік тут витрачали тільки на пралю, адже не кожна візьметься за прання
такої тонкої білизни.
А
Б
В
Г
«Перевтілення» Ф. Кафки
«Гобсек» О. де Бальзака
«Майстер і Маргарита» М. Булгакова
«Злочин і кара» Ф. Достоєвського
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Джакомо, належить до літератури
А
Б
В
Г
символізму
«магічного реалізму»
«потоку свідомості»
кубофутуризму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом)
твору.
А роман
1 Маноліно
Б повість
2 Замза
В повість-притча
3 Джакомо
Г оповідання
4 Гобсек
5 Раскольников
6 Еврідіка
СА 26. Установіть відповідність
А Стендаль
1
Б Г. Гарсіа Маркес
2
В Р.М. Рільке
3
Г П. Верлен
4
5
6
між автором і твором.
«Орфей, Еврідіка, Гермес»
«Забуті арієти»
«Стариган з крилами»
«Гімн красі»
«Старий і море»
«Червоне і чорне»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А екзистенціалізм
1 А. Ахматова
Б акмеїзм
2 А. Камю
74
В символізм
Г реалізм
3
4
5
6
О. Блок
О. де Бальзак
Р.М. Рільке
Ф. Кафка
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“В поезії завжди має бути загадка, і єдина мета літератури… натякнути на предмети”
(С. Малларме)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 12
75
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 12
76
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Твердження «Померли всі Áоги, залишилась одна людина»
належить
А
Б
В
Г
Ф. Ніцше
А. Бергсону
З. Фройду
А. Шопенгауеру
СА 2. «Моральне життя людини – для митця лише частина
об’єкта. А моральність мистецтва полягає в досконалому
використанні недосконалих засобів» – цитата з твору
А
Б
В
Г
«Злочин і кара» Ф. Достоєвського
«Дамаскин» М. Павича
«Портрет Доріана Грея» О. Уайльда
«Червоне і чорне» Стендаля
СА 3. Твір Дж. Джойса «Джакомо Джойс» починається із запитання
А
Б
В
Г
Хто?
Де?
Як?
Чому?
СА 4. Центральним персонажем художнього світу Ф. Кафки є
А
Б
В
Г
«маленька людина» ХХ ст.
сильна особистість
історична особа
знедолена дитина
СА 5. Цитата з роману А. Камю «Чума» «Ùоб стати святим, треба жити. Тож…» завершується словом
А
Б
В
Г
«веселіться»
«розважайтеся»
«боріться»
«працюйте»
СА 6. За Б. Брехтом, глядач «епічного театру» має
А
Б
В
Г
відчувати авторську концепцію
міркувати й аналізувати
в усьому сперечатися з автором
все брати на віру
77
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 13
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 13
СА 7.На думку одного з героїв роману А. Камю «Чума», «Усе, що
людина здатна виграти у грі з чумою та життям, – це…
Арозум і сила»
Бзнання і пам’ять»
Ввелич і самозречення»
Г смертний вирок»
СА 8.Людина в естетичній концепції В. Вітмена є
Апрямим відображенням космосу
Бкінцевим етапом розвитку світу Вдоказом скінченності простору й часу
Г осередком зла й брутальності
СА 9.Ф. Достоєвський найчастіше зображує зло як
Авплив надзвичайних обставин
Бвикривлення людської натури
Водвічну рису людського характеру
Г вплив надприродних сил
СА 10. У романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» посвідчення членів МАССОЛІТу було
Ачервоного кольору
Бчорного кольору
Вбілого кольору
Г коричневого кольору
СА 11. Творчість Ш. Бодлера засвідчила формування засадничих
принципів французького
Ареалізму
Бромантизму
Всимволізму
Г екзистенціалізму
СА 12. Найхарактернішою ознакою поезій П. Верлена є
Афілософічність Бколористика
Вмузичність
Г психологізм
СА 13. У творі Е.М. Хемінгуея «Старий і море» двобій Сантьяго з рибиною тривав протягом
Атрьох діб
Бдвох діб
Втижня
Г п’яти діб
СА 14.Основними напрямами й течіями російської поезії «срібної доби» є
Аімпресіонізм, символізм, неоромантизм,
футуризм
Бсимволізм, акмеїзм, футуризм, імажинізм
Вфутуризм, імпресіонізм, імажизм, акмеїзм
Г символізм, імажизм, акмеїзм, експресіонізм
78
А«Перевтілення»
Б«Життя Галілея»
В«Злочин і кара»
Г «Старий і море»
СА 16. Останнім твором А. Рембо і водночас його прощанням з поетичною творчістю став
А«Альбатрос»
Б«Лебідь»
В«Сезон у пеклі»
Г «П’яний корабель»
АП 17. Ліричний герой поезій Б. Пастернака почувається у світі
Аєдиним і неповторним богом
Бслабкою і безпорадною істотою
Вактором на сцені театру життя
Г мірилом усіх речей
АП 18. Персонажами твору Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» є
АНора, Торвальд, Крогстад
БМігель, Дауленд, Ральф
ВСовербері, Клейпол, Шарлотта
Г Сибіл, Генрі, Голворд
АП 19. У романі Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» дощ ішов
Атри роки дев’ять місяців і один день
Бдва роки десять місяців
Вчотири роки одинадцять місяців і два дні
Г два роки одинадцять місяців
АП 20. Постмодерністський герой – це людина, яка
Анамагається знайти точки дотику між реальним
і фантастичним світами
Бперебуває на перехресті різних часів, епох, просторів
Впротистоїть реальному світові в пошуках
ірреального
Г уособлює гармонію, емоційно стійка,
морально врівноважена
СА 21. «Батьками» модерністської прози називають
АФ. Кафку, А. Камю, Т. Манна
БТ. Манна, М. Булгакова, Г. Белля ВФ. Кафку, М. Пруста, Дж. Джойса
Г М. Булгакова, М. Пруста, Дж. Джойса
СА 22. Представниками натуралізму в літературі XIX ст. є
АГ. де Мопассан, А. Чехов, Т.С. Еліот, Дж. Джойс
БЕ. Золя, Ж. Шанфльорі, Л. Дюранті, О. Уайльд
79
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 15.Фразою «Одного ранку, прокинувшись від неспокійного сну…»
починається твір
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 13
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 13
В Е. і Ж. Гонкури, Е. Золя, А. Доде,
Ж.К. Гюїсманс
Г О. Уайльд, Е. і Ж. Гонкури, А. Чехов,
Т.С. Еліот
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
Íайзручніøий спосіб познайомитися з містом – це спробувати
дізнатися, як тут працюють, як тут люблять і як тут помирають. У наøому місті – можливо, таким є вплив клімату –
усе це надто тісно переплетено і робиться все з тим же ж
лихоманково-відстороненим виглядом.
А «Злочин і кара» Ф. Достоєвського
Б «Старий і море» Е.М. Хемінгуея
В «Чума» А. Камю
Г «Анна Кареніна» Л. Толстого
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Римський, належить до літератури
А
Б
В
Г
неоромантизму
«магічного реалізму»
романтизму
реалізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.
А роман
1 Джакомо
Б драма
2 Галілео
В повість-притча
3 Замза
Г оповідання
4 Голворд
5 Сантьяго
6 Орфей
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А Р.М. Рільке
1 «Зона»
Б Ш. Бодлер
2 «О капітане!»
В Гійом Аполлінер
3 «Незнайома»
Г В. Вітмен
4 «Відповідності»
5 «Гобсек»
6 «Ось дерево звелось…»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А символізм
1 М. Булгаков
Б «магічний реалізм»
2 Ш. Бодлер
В експресіонізм
3 Л. Толстой
Г екзистенціалізм
4 Ф. Кафка
5 А. Камю
6 А. Ахматова
80
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Душа вимірюється глибиною
страждань, як собор – висотою дзвіниць” (Г. Ôлобер)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 13
81
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 13
82
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Правильним є твердження: «Митців-модерністів...
А об’єднувала увага до традицій і поглядів представників
минулих поколінь»
Б об’єднував пошук вічних цінностей і найвищих почуттів»
В об’єднувало прагнення не допустити нових
віянь і зрушень у мистецтві й літературі»
Г об’єднували інтерес до людини, прагнення
захистити її духовний світ»
СА 2. Автором поезії «Забуті арієти» є
А
Б
В
Г
О. Блок
Гійом Аполлінер
Р.М. Рільке
П. Верлен
СА 3. Представники «нової драми» XX ст. зосереджували увагу на
історичній проблематиці
психологічному підтексті
зовнішній дії
швидкоплинності проблем
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
А
Б
В
Г
СА 4. У своїй творчості П. Верлен орієнтувався передусім на
А
Б
В
Г
зримість поетичних образів
музикальність поезій
глибокий філософський підтекст
створення ефекту «ясновидіння»
СА 5. На думку Л. Толстого, ідеальна людина
А
Б
В
Г
не може помилятися ніколи
має право на декілька помилок за життя
може помилятися й визнавати помилки
має право помилитися лише один раз
СА 6. За Ф. Кафкою, у світі
А
Б
В
Г
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
ВАРІАНТ 14
не існує відмінності між добром і злом
панує лише зло
немає ані добра, ані зла
панує лише добро
83
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 14
СА 7.Апостольським служінням новій поезії, без скандалів і шокуючої творчості, можна назвати діяльність поета-символіста
АО. Блока
БС. Малларме
ВА. Рембо
Г П. Верлена
СА 8.Автором поезії «Таємничий сурмач» є
АГійом Аполлінер
БВ. Вітмен
ВР.М. Рільке
Г А. Рембо
СА 9.На думку М. Булгакова, сумніви є
Аголовним людським гріхом
Бневід’ємною рисою людської вдачі
Внеобхідною умовою осягнення істини
Г виявом звичайної людської цікавості
СА 10.Тезу «Усе хибне! Усе дозволено!» проголосив
АЖ.Ж. Руссо
БФ. Ніцше
ВА. Шопенгауер
Г В. Ділтей
СА 11. Події в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара» відбуваються
протягом
Атрьох діб Бшести місяців
Вдвох тижнів
Г трьох місяців СА 12. «Людина створена не для поразки… Людину можна знищити, а здолати не можна» – цитата з твору
АФ. Кафки
БА. Камю
ВЕ.М. Хемінгуея Г Л. Толстого
СА 13. Представники акмеїзму на початку XX ст. вважали, що
Апоезія існує лише для обраних
Бпоезія є інтуїтивним потоком свідомості
Вписати вірші може кожен, треба лише
навчитися
Г справжні вірші створюються за допомогою
«автоматичного письма»
СА 14. Назва «Людська комедія» з’явилася в О. де Бальзака
А1840 р.
Б1838 р.
84
СА 15. З образом лорда Генрі в романі О. Уайльда «Портрет Доріана
Грея» пов’язане поняття
А«естетизм»
Б«гедонізм»
В«егоїзм» Г «орфізм»
СА 16. Р.М. Рільке переконував, що втратити віру в Бога неможливо,
адже
Аіснування Творця не потребує додаткових доказів
ББог є скрізь, у кожному вияві життя
Внавіть наука не заперечує існування Бога
Г людина сама є Творцем АП 17. Автором роману «Доктор Живаго» є
АО. Блок
БМ. Булгаков
ВФ. Достоєвський
Г Б. Пастернак
АП 18. Сімейне життя подружжя Хельмерів у п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім» засноване на
Акоханні й повазі
Бобмані й егоїзмі
Впочутті обов’язку
Г взаємній домовленості
АП 19. Г. Гарсіа Маркес є письменником
Абразильським
Бколумбійським
Варгентинським
Г парагвайським
АП 20. «Новому баченню світу» в межах літератури постмодернізму
притаманна
Ачітка обумовленість часу, місця та дії
Борієнтованість виключно на суб’єктивність
та ірраціональність мистецтва
Внастанова на пошук духовних засад буття
Г втрата моральних орієнтирів, дисгармонія
СА 21. Футуризм як авангардистська літературна течія виник
Ау Німеччині
Бу Франції
Вв Італії
Г у Росії
85
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
В1830 р.
Г 1845 р.
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 14
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 14
СА 22. Універсальність змісту, домінування узагальнених образів, перехід від конкретного до абстрактного притаманні
А
Б
В
Г
громадянській ліриці
інтимній ліриці
філософській ліриці
пейзажній ліриці
СА 23. Прочитайте уривок із твору й визначте його автора.
І дивлюсь, ворожнечу зміряю,
Âсе – ненависть, прокльони, любов:
За тортури й погибель – я знаю –
Âсе приймаю!.. І знову! І знов!..
А
Б
В
Г
Ш. Бодлер
А. Ахматова
О. Блок
В. Вітмен
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Грета, належить до
літератури
А
Б
В
Г
реалізму
футуризму
імпресіонізму
експресіонізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом)
твору.
А
Б
В
Г
повість
драма
психологічне есе
роман
1
2
3
4
5
6
Джойс
Ріє
Дервіль
Галілей
Замза
альбатрос
СА 26. Установіть відповідність між персонажем і твором.
А
Б
В
Г
Маноліно
Берліоз
Альона Іванівна
Сорель
1
2
3
4
5
6
«Червоне і чорне»
«Злочин і кара»
«Анна Кареніна»
«Майстер і Маргарита»
«Старий і море»
«Чума»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом
або течією та митцем.
86
А
Б
В
Г
неоромантизм
символізм
реалізм
акмеїзм
1
2
3
4
5
6
Гійом Аполлінер
Р.М. Рільке
П. Верлен
Ф. Достоєвський
А. Ахматова
А. Камю
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Добро залишиться завжди,
тому що воно є потребою особистості” (Ô. Достоєвський)»
(на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 14
87
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 14
88
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Поняття «символ» у контексті літератури кінця XIX ст. означає
А
Б
В
Г
відкидання правдоподібності
художній образ, що втілює певну ідею
ірраціональну силу, яка керує буттям
уособлення краси й гармонії
СА 2. Г. Честертон зауважив, що Ч. Діккенс «ніколи не розмовляв з
народом згори вниз – він завжди розмовляв з ним…
А
Б
В
Г
на рівних»
на колінах»
знизу вгору»
як представник народу»
СА 3. За творами Ш. Бодлера, справжня краса існує в
А
Б
В
Г
коханні
природі
людині
мистецтві
СА 4. Характерною ознакою «епічного театру» Б. Брехта є
А
Б
В
Г
створення ілюзії життєподібності
вплив на інтелект глядача
еволюціонування характерів персонажів
емоційний вплив на глядача
СА 5. На думку А. Камю, людина народжується не тоді, коли
з’являється на світ, а тоді, коли
А
Б
В
Г
відчуває його підтримку
розуміє свою причетність до таємниць буття
починає опиратися йому
готова померти
СА 6. Твір Дж. Джойса «Джакомо Джойс» за жанром
А
Б
В
Г
імпресіоністична повість
психологічне есе
реалістичний нарис
романтична новела
89
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 15
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 15
СА 7.Спадкоємцем і послідовником П. Верлена щодо сприйняття
світу в музичній гармонії був
АС. Малларме
БО. Блок ВА. Рембо
Г В. Брюсов
СА 8.Відповідно до філософських поглядів Г. Сковороди, персонажі роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» мають дві сутності –
Авидиму й приховану
Бсправжню й штучну
Влюдську й божественну Г темну й світлу
СА 9.Стендаля вважають майстром
Асоціально-побутової прози
Бфілософсько-психологічної прози
Вфілософської прози
Г соціально-психологічної прози
СА 10. На символічному рівні в художній структурі романів Ф. Достоєвського найважливішим є
Ачервоний колір
Бблакитний колір
Вжовтий колір
Г білий колір
СА 11. Герой творів Ф. Кафки не може позбутися страху й відчаю,
тому що
Анадто великим є розрив між ідеалом і дійсністю
Бне може осягнути таємниці світу лише розумом
Впостійно носить у собі ці відчуття, є заручником світу
Г сприймає природу як живу істоту, підкорюється її законам
СА 12. Дія роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» розпочинається
Ана Невському проспекті
Бв Києві
Вна Патріарших ставках
Г на даху московського будинку
СА 13. Знаковим кольором у творі Е.М. Хемінгуея «Старий і море» є
Афіолетовий
Бсиній
Вблакитний
Г тьмяно-сріблястий
90
Аімажистів
Бсимволістів
Векспресіоністів
Г імажиністів
СА 15. Жанрове визначення «Людської комедії» О. де Бальзака –
Ароман
Бтрилогія Вепопея
Г поема
СА 16. З образом Доріана Грея в романі О. Уайльда пов’язане поняття
А«король мистецтва»
Б«король життя»
В«принц іронії»
Г «принц парадоксів»
АП 17. Невдовзі після закінчення школи Ч. Діккенс почав працювати
Асажотрусом
Бпродавцем
Врепортером
Г чистильником взуття
АП 18. Автором поетичної збірки «Камерна музика» є
АШ. Бодлер
БГійом Аполлінер
ВДж. Джойс
Г Р.М. Рільке
АП 19. Коли герої роману Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» закохуються, вони
Аглибоко поринають у самотність
Бвтрачають здатність розвиватися
Вна сто років дають своєму роду щастя
Г відчувають, що втрачають свою самотність
АП 20. Провідною ознакою постмодерністського стилю є застосування
на всіх рівнях тексту прийому
Аочуднення
Бгри
Вмарення
Г абсурду
СА 21. Відображення загостреного суб’єктивного світобачення через
гіпертрофоване авторське «я» є основним творчим принципом
Асимволізму
Бекспресіонізму
Вімажинізму
Г екзистенціалізму 91
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 14. Представник російської поезії «срібної доби» О. Блок належав до
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 15
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 15
СА 22. Засобом додаткової характеристики художніх образів, який допомагає створити відповідний настрій, викликати додаткові
враження й почуття, є
А
Б
В
Г
симультанеїзм
колористика
звукопис
синкретизм
СА 23. Прочитайте уривок із твору й визначте його автора.
Òак музики ж всякчас і знов!
Ùоб вірø твій завøе був крилатий,
Ùоб дуøу поривав – øукати
Íову блакить, нову любов…
А
Б
В
Г
Ш. Бодлер
А. Рембо
О. Блок
П. Верлен
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Варенуха, належить до
літератури
А
Б
В
Г
«магічного реалізму»
символізму
«потоку свідомості»
реалізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.
А роман
1 Ãðаí
Б повість
2 Галілей
В драма
3 Сантьяго
Г психологічне есе 4 Дервіль
5 Джакомо
6 Грегор
СА 26. Установіть відповідність між персонажем і твором.
А
Б
В
Г
лорд Генрі
Рамбер
Латунський
Левін
1
2
3
4
5
6
«Перевтілення»
«Анна Кареніна»
«Дамаскин»
«Портрет Доріана Грея»
«Чума»
«Майстер і Маргарита»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
92
А
Б
В
Г
символізм
постмодернізм
екзистенціалізм
неоромантизм
1
2
3
4
5
6
О. Блок
М. Павич
М. Булгаков
А. Камю
Р.М. Рільке
А. Ахматова
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“У краси стільки ж ôорм,
скільки у людини настроїв” (Я. Парандовський)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 15
93
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 15
94
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. У загальному культурному контексті термін «модерн» означає
А
Б
В
Г
краще мистецтво
високе мистецтво
найкраще мистецтво
нове мистецтво
СА 2. За В. Вітменом, людина є
А
Б
В
Г
уособленням власного его
нескінченним ланцюжком предків і нащадків
неповторним букетом окремішності
зібранням усіх проблем своїх предків
СА 3. П. Верлен є автором творів
А
Б
В
Г
«Кошмар», «Зона», «Кортеж»
«Туга», «Знемога», «Марення»
«Марення», «Гамлет», «Зимова ніч»
«Голосівки», «Голова фавна», «Поетичне
мистецтво»
СА 4. Один з героїв роману А. Камю «Чума» був переконаний у
тому, що «мікроб чуми…
А
Б
В
Г
взагалі не існує»
ніколи не помирає»
з’являється як невідворотність»
вражає невинних»
СА 5. За Ф. Достоєвським, «найвищою формою людського існування» є
А
Б
В
Г
доброзичливість
прощення
співчуття
любов
СА 6. Ментальною темою німецької літератури є протиставлення в
характері певного героя рис
А
Б
В
Г
бюргера і художника
оптиміста і песиміста
реаліста і романтика
романтика і бюргера
95
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 16
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 16
СА 7.Теза «Істина – дитя часу, а не авторитету» звучить у творі
А«Джакомо Джойс» Дж. Джойса
Б«Портрет Доріана Грея» О. Уайльда
В«Червоне і чорне» Стендаля
Г «Життя Галілея» Б. Брехта
СА 8.Фраза з поезії Ш. Бодлера «Moesta et errabunda» «Все, що кохаєш там…» закінчується словами
А«тебе також кохає!»
Б«ненавидить тебе!»
В«твого кохання гідне!»
Г «стає твоїм навіки!»
СА 9.Перша редакція твору О. де Бальзака «Гобсек» мала назву
А«Батько Горіо»
Б«Адвокат»
В«Небезпеки розпусти»
Г «Лихвар»
СА 10. Князь темряви Воланд у творі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»
Аспокушає людей, створюючи їм проблеми
Бкарає винних, чинячи по справедливості
Врозкриває таємниці космічного порядку Г влаштовує погром, грабує людей
СА 11. Висловлювання «Ті, що в прекрасному здатні побачити прекрасне, – люди культурні. У них є надія» належить
АО. Уайльду
БО. де Бальзаку
ВФ. Достоєвському
Г Б. Брехту
СА 12. В історії літератури М. Некрасов відомий як представник
Асимволізму
Бреалізму
Вромантизму
Г натуралізму
СА 13. Своє трагічне світосприйняття й відчуття приреченості вважав
особистою покарою
АМ. Булгаков
БФ. Достоєвський
ВШ. Бодлер
Г Ф. Кафка
СА 14. Сантьяго, герою твору Е.М. Хемінгуея «Старий і море», не
щастило
Асімдесят вісім днів
Бвісімдесят днів 96
СА 15. Автором «Маніфесту футуризму» є
АЖ. Мореас
БА. Бретон
ВФ. Пікабіа
Г Ф. Марінетті
СА 16. Зізнання О. Уайльда «У книги я вкладав лише талант, життю ж віддав…» завершується словами
А«саме життя»
Б«свої страждання»
В«свій геній»
Г «самого себе»
АП 17. Ч. Діккенс опублікував своє перше оповідання під псевдонімом
АПіквік
БУїлбі
ВБоз
Г Нікклбі
АП 18. Б. Пастернак ставився до життя з позиції
Афілософії
Брелігії
Впсихології
Г історії
АП 19. У романі Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» небіжчики
Аніколи не повертаються зі світу мертвих
Бстаріють, як і живі
Взавжди повертаються до живих
Г можуть допомогти живим
АП 20. Абстракціонізм – одна з течій живопису, що виникла
Анаприкінці XIX ст.
Бна початку XX ст.
Вв середині XX ст.
Г наприкінці XX ст.
СА 21. Згідно з теорією екзистенціалізму, людина в мить появи на світ
отримує
Асвободу вибору
Бправо відсторонитися
Впідтримку від вищих сил
Г смертний вирок СА 22. Представниками модерністської літератури є
АГ. Гарсіа Маркес, Дж. Джойс, Л. Толстой, Ф. Кафка
БМ. Пруст, М. Булгаков, Г. Гарсіа Маркес, Т. Манн
97
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
Ввісімдесят чотири дні
Г сімдесят два дні ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 16
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 16
В А. Рембо, Ф. Рабле, Ш. Бодлер, Б. Брехт
Г Е.М. Хемінгуей, Анатоль Франс, В. Теккерей,
Дж. Джойс
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
Áоги, боги мої! ßка смутна вечірня земля! ßкі таємничі тумани понад болотами. Õто блукав у цих туманах, маючи непосильний тягар на дуøі, той знає це. Öе знає втомлений. І він
без жалю залиøає тумани землі, її болітця й ріки, він віддається з легким серцем до рук смерті, знаючи, що тільки вона
одна заспокоїть його.
А
Б
В
Г
«Стариган з крилами» Г. Гарсіа Маркеса
«Анна Кареніна» Л. Толстого
«Майстер і Маргарита» М. Булгакова
«Злочин і кара» Ф. Достоєвського
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Свидригайлов, належить до
літератури
А
Б
В
Г
імпресіонізму
неореалізму
дадаїзму
реалізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом)
твору.
А оповідання
1 Дамаскин
Б повість-притча
2 Лизавета
В роман
3 п’яний корабель
Г вірш
4 Галілей
5 Сантьяго
6 Гобсек
СА 26. Установіть відповідність
А роман
Б оповідання
В вірш
Г драма
між жанром і твором.
1 «Старий і море»
2 «Гобсек»
3 «Життя Галілея»
4 «Альбатрос»
5 «Майстер і Маргарита»
6 «Перевтілення»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А «магічний реалізм»
1 Ф. Достоєвський
Б символізм
2 М. Булгаков
98
В неоромантизм
Г постмодернізм
3
4
5
6
А. Рембо
Р.М. Рільке
М. Павич
А. Камю
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Не існує такої проблеми, у
якій не було б безцінного дару для тебе. Ти створюєш собі
проблеми, тому що ці дари тобі вкрай необхідні” (Р. Áах)»
(на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 16
99
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 16
100
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Поети-символісти кінця XIX ст. вважали себе
А
Б
В
Г
втаємниченими обранцями
захисниками правди
видобувачами поетичного вогню
шукачами пригод
СА 2. Трагедія митця в суспільстві є основною проблемою твору
А
Б
В
Г
«Гобсек» О. де Бальзака
«Чума» А. Камю
«Життя Галілея» Б. Брехта
«Перевтілення» Ф. Кафки
СА 3. Позасюжетні елементи у творах митців-імпресіоністів
А подають новий ракурс проблеми
Б розширюють сприйняття головного
персонажа
В не мають інформаційного навантаження
Г поглиблюють використання прийому
«точки зору»
СА 4. Правильним є твердження: «В оповіданні Ô. Каôки “Перевтілення” свою справжню сутність...
А
Б
В
Г
виявила сестра головного героя»
виявив Грегор Замза»
виявили всі родичі головного героя»
виявив повірений»
СА 5. Все своє життя О. де Бальзак мріяв
А
Б
В
Г
назавжди залишитися самітником
одружитися з дуже багатою жінкою
досягти неймовірної популярності
отримати державну нагороду
СА 6. Автором творів «Музей старожитностей», «Євгенія Гранде»,
«Еліксир довголіття» є
А
Б
В
Г
О. де Бальзак
Стендаль
Ф. Кафка
Б. Брехт
101
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 17
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 17
СА 7.М. Павич є представником
Апольської літератури
Бсербської літератури
Вугорської літератури
Г румунської літератури
СА 8.Предметом поетичного зображення для В. Вітмена є
Атілесне кохання
Бвідносини митця і суспільства
Вбудь-яка річ у світі
Г людські почуття
СА 9.Основною темою творів Ф. Достоєвського є
Авічний пошук істини й доброти
Бборотьба добра зі злом у людській душі
Впошук любові в іншій людині
Г пошук сенсу життя
СА 10. «Невимовну тривогу» відчуває ліричний герой поезій
АШ. Бодлера
БО. Блока
ВП. Верлена
Г Р.М. Рільке
СА 11. Художній простір у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» розподіляється на
Асимволічний, космічний, глобальний Ббіблійний, людський, містичний Вбіблійний, реальний, космічний
Г макрокосм, мікрокосм, біблійний
СА 12. У своїх щоденниках Ф. Кафка писав, що не доживе й до
Атридцяти років
Бтридцяти п’яти років
Всорока років
Г сорока п’яти років
СА 13. «Центром паралічу» Дж. Джойс назвав
АНью-Йорк
БШарлевіль
ВПариж
Г Дублін
СА 14. «Єдина зброя людини – воля та розум» – цитата з твору
АЕ.М. Хемінгуея
ББ. Брехта
ВМ. Булгакова
Г А. Камю
102
СА 15. Автором твору «Легенда про мертвого солдата» є
АЛ. Толстой
БГ. Гарсіа Маркес
ВБ. Брехт
Г Е.М. Хемінгуей
СА 16. Цикл поезій «Кармен» належить перу
АО. Блока
БР.М. Рільке
ВА. Ахматової
Г Дж. Джойса
АП 17. Багатозначні й багатопланові діалоги, зосередження уваги на
внутрішньому стані персонажів, що розкривається через деталі,
жести тощо, у творах Г. Ібсена сприяють поглибленню
Асюжету
Бкомпозиції
Впідтексту
Г фіналу
АП 18. Головними персонажами творів М. Некрасова є
Аселяни
Бпани
Втварини
Г жінки
АП 19. У романі Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» час
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
Арухається по колу
Бзникає у «кишенях простору»
Вніколи не псується
Г залежить від динамічності життя людини
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 17
АП 20. Творчість Д. Брауна репрезентує
Аірландську літературу
Бамериканську літературу
Ванглійську літературу
Г шотландську літературу
СА 21. До ознак імпресіонізму в літературі належать
Авідсутність чіткого сюжету, фрагментарність
характеристик героїв
Бзагострене суб’єктивне світобачення, фрагментарність
характеристик героїв
Вфрагментарність характеристик героїв,
використання снів, марень і галюцинацій
Г відсутність чіткого сюжету, символічність
образів і ситуацій
СА 22. Характерною ознакою художнього стилю Дж. Джойса є
Аімпресіоністична манера зображення
Бзастосування прийомів ораторського мистецтва, антитези
103
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 17
В використання асоціацій, культурноісторичних ремінісценцій
Г гротескність, гіперболізація, формальна
незавершеність творів
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
Ñутеніє. Âона прямує через Piazza. Ñірий вечір опускається на
безкраї øавлієво-зелені пасовиська, мовчки розливаючи присмерк і росу. Âона йде за матір’ю, кобилиця веде лоøицю.
А
Б
В
Г
«Анна Кареніна» Л. Толстого
«Дамаскин» М. Павича
«Портрет Доріана Грея» О. Уайльда
«Джакомо Джойс» Дж. Джойса
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Тарру, належить до літератури
А
Б
В
Г
екзистенціалізму
дадаїзму
романтизму
експресіонізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між автором і твором.
А
Б
В
Г
П. Верлен
Е.М. Хемінгуей
Г. Гарсіа Маркес
В. Вітмен
1
2
3
4
5
6
«Стариган з крилами»
«Пісня про себе»
«Хозарський словник»
«Поетичне мистецтво»
«По кому подзвін»
«Осінній день»
СА 26. Установіть відповідність між персонажем і твором.
А
Б
В
Г
Олексій Вронський
отець Панлю
Понтій Пілат
Грегор Замза
1
2
3
4
5
6
«Майстер і Маргарита»
«Чума»
«Перевтілення»
«Анна Кареніна»
«Злочин і кара»
«Гобсек»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А
Б
В
Г
104
екзистенціалізм
«магічний реалізм»
символізм
сюрреалізм
1
2
3
4
5
6
Ш. Бодлер
Гійом Аполлінер
О. Уайльд
А. Камю
М. Булгаков
Ф. Кафка
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Думка і мова для митця –
знаряддя мистецтва” (О. Уайльд)» (на матеріалі вивчених
творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 17
105
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 17
106
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. Слова в поезіях митців-символістів
А багатозначні й непрояснені
Б мають закріплене значення в конкретній
поезії
В мають тільки одне значення
Г контекстуально можуть мати до п’яти
значень
СА 2. Твір Б. Брехта «Життя Галілея» за жанром
А трагікомедія
Б філософська драма
В комедія
Г фантастична драма
СА 3. Ідейними попередниками російських символістів
XX ст. були
А Ж. Мореас, П. Верлен, З. Гіппіус
Б Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо
В М. Мінський, Д. Мережковський, З. Гіппіус
Г Ш. Бодлер, С. Малларме, Ж. Мореас
початку
СА 4. Дія твору Г. Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами» розпочинається з
А
Б
В
Г
триденного дощу
польоту янголів
народження дитини
хвороби дитини
СА 5. «Додатковим ефектом», який справляють твори Ф. Кафки, на
думку самого автора, є
А страх
Б сміх
В сум
Г сором
СА 6. Ліричний герой поезій Ш. Бодлера
А
Б
В
Г
примирився з несправедливістю світу
перебуває в постійному пошуку досконалості
розчарувався в собі та світові
втратив відчуття гармонії та душевний спокій
107
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 18
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 18
СА 7.Ставлення Ф. Достоєвського до своїх героїв можна визначити як
Акритику недоліків
Босуд
Вбеззастережне виправдання
Г співчуття
СА 8.До представників неоромантизму в літературі належать
АКнут Гамсун, Дж. Конрад, Т.С. Еліот,
Ф. Гарсіа Лорка
БА. Конан Дойль, Кнут Гамсун, Джек Лондон,
Р.Л. Стівенсон
ВДжек Лондон, Р.Л. Стівенсон, С. Цвайг,
С. Жеромський
ГФ. Гарсіа Лорка, Кнут Гамсун, А. Доде,
В. Незвал
СА 9.На думку В. Вітмена, любов здатна перемогти
Астрах
Бвічність Взраду
Г смерть
СА 10. Серед чотирьох стихій, що панують у світі, поети-символісти надавали перевагу
Аводі
Бвогню
Вземлі
Г повітрю
СА 11. Твір М. Павича «Дамаскин» є зразком
Амодерністської літератури
Бекзистенційної літератури
Впостмодерністської літератури
Г літератури «потоку свідомості»
СА 12. Наприкінці життя О. де Бальзак щодо всіх своїх творів, підписаних псевдонімом, вирішив
Апередати авторські права другові
Бвизнати власне авторство
Вкатегорично відмовитисявід авторства
Г передати авторські права дружині
СА 13. А. Ахматова ставилася до власної творчості
Аз іронією
Бкритично
Ввідсторонено
Г із захопленням
СА 14. У романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» мотив фатальної
помилки об’єднує
108
СА 15. Проблема самотності людини у світі є однією з центральних у
творі
А«Перевтілення»
Б«Майстер і Маргарита»
В«Старий і море»
Г «Чума»
СА 16. «Я дуже дбайливо розрізняю людей. Друзів собі я обираю лише
вродливих, приятелів – лише лагідних, ворогів – лише…» – ця
репліка лорда Генрі, героя роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея», завершується словом
А«злих»
Б«розумних»
В«жорстоких»
Г «дурних»
АП 17. Лірика Б. Пастернака пройнята поклонінням
Абожественному
Бприроді
Влюдині
Г весні
АП 18. У романі Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» засновники
роду Буендіа – Хосе Аркадіо й Урсула – були
Адітьми ворогуючих кланів
Бдвоюрідними братом і сестрою
Вдітьми глав двох кланів
Г рідними братом і сестрою
АП 19. Назва однієї з течій у живописі «нового мистецтва» ХХ ст. –
«фовізм» – походить від французького слова, що перекладається як
Аслабкий
Бзатухаючий
Вчуттєвий
Г дикий
АП 20. «Чайка Джонатан Лівінгстон» – найвідоміший твір
АДж. Фаулза
БМ. Кундери
ВР. Баха
Г М. Павича
СА 21. «Система віршованих рядків, що не мають рими, віршового
розміру; ритмічна єдність ґрунтується лише на інтонаційній подіб­ності» – цей опис є визначенням
109
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
АПілата й Берліоза
Бмайстра й Пілата
Вмайстра й Іуду
Г Іуду й Левія Матвія
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 18
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 18
А
Б
В
Г
секстини
верлібру
канцони
стансів
СА 22. Термін «магічний реалізм» виник у середині XX ст. в
А російській літературі
Б латиноамериканській літературі
В німецькій літературі
Г американській літературі
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
Âін помалу, розмірено веслував до того місця, над яким кружляв птах. Âеслував не кваплячись, і далі пильнуючи, щоб жилки спускалися у воду прямовисно. Òа все-таки він ледь помітно
випереджав течію і, хоч робив усе як належало, проте посувався
вперед трохи øвидøе, ніж коли б не хотів обернути собі на користь знахідку птаха.
А
Б
В
Г
«Червоне і чорне» Стендаля
«Стариган з крилами» Г. Гарсіа Маркеса
«Злочин і кара» Ф. Достоєвського
«Старий і море» Е.М. Хемінгуея
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Грегор Замза, належить до
літератури
А
Б
В
Г
декадансу
експресіонізму
акмеїзму
неоромантизму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом)
твору.
А
Б
В
Г
роман
вірш
повість
оповідання
1
2
3
4
5
6
міст Мірабо
Левій Матвій
Грегор
Фанні
Галілей
Сантьяго
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А
Б
В
Г
110
В. Вітмен
М. Павич
Ф. Кафка
А. Рембо
1
2
3
4
5
6
«Голосівки»
«Перевтілення»
«Пісня про себе»
«Хозарський словник»
«Гімн красі»
«Сонети до Орфея»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А
Б
В
Г
акмеїзм
символізм
реалізм
«магічний реалізм»
1
2
3
4
5
6
А. Ахматова
Б. Брехт
П. Верлен
Л. Толстой
Г. Гарсіа Маркес
А. Камю
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Принцип Добра завжди перемагає, незважаючи на щонайневдячніші обставини і тяжкі
перепони” (×. Діккенс)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 18
111
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 18
112
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. До раннього модернізму належать
А
Б
В
Г
символізм, імажизм, імажинізм
імпресіонізм, символізм, неоромантизм
неоромантизм, дадаїзм, супрематизм
неоромантизм, імажинізм, експресіонізм
СА 2. Головний герой твору Б. Брехта «Життя Галілея» зрікається
своїх відкриттів під тиском
А
Б
В
Г
церкви
друзів
дітей
учнів
СА 3. За творами Ш. Бодлера, добро – це
А
Б
В
Г
чиста християнська любов до Вищого
жага злитися з вічним і нескінченним світом
повага до інших людей, любов до ближнього
неспокій пошуків і біль поразок
СА 4. Характерною ознакою твору М. Павича «Дамаскин» є
А
Б
В
Г
«нульовий градус письма»
«віртуальний історизм»
«потік свідомості»
«магічний реалізм»
СА 5. У творах раннього модернізму людину зображено як істоту
А
Б
В
Г
суспільну й моральну
раціональну й логічну
непрогнозовану й асоціальну
ірраціональну й неоднозначну
СА 6. На ідеологічному рівні роману Ф. Достоєвського «Злочин і
кара» Раскольников
А
Б
В
Г
йде на злочин заради справедливості
жертвує собою заради інших
випробовує світ на міцність
жертвує іншими заради себе
113
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 19
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 19
СА 7.В. Вітмен є автором творів
А«Зосередження», «Відповідності», «Сплін» Б«Моя циганерія», «Голосівки», «Геній»
В«О капітане!», «Пісня про себе», «Діти Адама»
Г «Сонети до Орфея», «Міст Мірабо», «Лорелея»
СА 8.Жанр твору М. Булгакова «Майстер і Маргарита» –
Афантастичний, комічний, психологічний роман
Бфілософський, фантастичний, сатиричний
роман
Всатиричний, містичний, побутовий роман
Г містичний, фантастичний, архаїчний роман
СА 9.Автором поезії «Осіння пісня» є
АР.М. Рільке
БШ. Бодлер
ВП. Верлен
Г Гійом Аполлінер
СА 10. Імажиністи на початку ХХ ст. писали насамперед про
Аоригінальний художній образ
Бпобут і проблеми села
Встворення власного іміджу
Г вершинні досягнення цивілізації
СА 11. Персонажами твору «Стариган з крилами» є
АГрегор, Георг, землемір К.
БПелайо, Елісенда, отець Гонзага
ВРіє, Панлю, Глан
Г Сантьяго, Маноліно, Буендіа
СА 12. Твердження «А коли любиш – то і вбити не гріх» належить
АРаскольникову
БГрегору
ВСантьяго Г Панлю
СА 13. Автором п’єси «Матінка Кураж та її діти» є
АО. Уайльд
БДж. Джойс
ВМ. Павич
Г Б. Брехт
СА 14. Письменником, про твори якого офіційне літературознавство
певний час відгукувалося, вживаючи слово «маячня», є
АШ. Бодлер
БФ. Кафка
ВФ. Достоєвський
Г А. Камю
114
Алікарем
Бжурналістом
Вюристом
Г священиком
СА 16. А. Ахматову було нагороджено міжнародною премією
АНімеччини
БІталії
ВФранції
Г Англії
АП 17. Персонаж п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім» адвокат Хельмер –
Адобросовісний, педант, естет
Бгрубіян, егоїст, нахаба
Вкар’єрист, неохайний, жадібний
Г самовпевнений, злостивий, не пунктуальний
АП 18. Однією з провідних ознак творчої манери Ч. Діккенса є
Апоглиблений психологізм
Бвирішення морально-етичних проблем
Вускладнення характерів позитивних
персонажів
Г відсутність випадковостей і збігу обставин
у сюжетах
АП 19. Роман Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» завершується
Авідкритим фіналом
Бесхатологічним мотивом
Внародженням дитини
Г весіллям головних героїв
АП 20. Фрагментарність, умовність образів і ситуацій, експресивність,
відкидання правдоподібності є ознаками
Асюрреалізму
Бекспресіонізму
Вімажинізму
Г екзистенціалізму
СА 21. В основі «епічного театру» лежить
Азалучення глядача до подій драматичного твору
Бзвернення до почуттів глядача
Взображення загальних закономірностей буття
Г збудження інтересу глядача до розв’язки п’єси
СА 22. Термін «магічний реалізм» виник у
Анімецькій літературі
Бавстрійській літературі
Влатиноамериканській літературі
Г російській літературі 115
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 15.За освітою О. де Бальзак був
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 19
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 19
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
У такі хвилини він якомога пильніøе дивився у вікно, проте, на
жаль, у ранковому тумані, що заховав навіть протилежний бік
вузенької вулиці, не можна було набратися бадьорості та впевненості. «Уже сьома година, – сказав він сам собі, коли знову почувся дзвін будильника, – уже сьома година, а туман все ще стоїть».
І декілька секунд він полежав спокійно, ледь дихаючи, немов чекав від повної тиøі повернення дійсних і природних обставин.
А
Б
В
Г
«Гобсек» О. де Бальзака
«Перевтілення» Ф. Кафки
«Чума» А. Камю
«Злочин і кара» Ф. Достоєвського
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Маноліно, належить до літератури
А
Б
В
Г
реалізму
модернізму
неореалізму
постмодернізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.
А
Б
В
Г
вірш
роман
повість
повість-притча
1
2
3
4
5
6
Гобсек
Сантьяго
Замза
капітан
Мармеладов
Дамаскин
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А
Б
В
Г
О. де Бальзак
Г. Гарсіа Маркес
А. Ахматова
О. Блок
1
2
3
4
5
6
«Реквієм»
«Незнайома»
«Процес»
«Стариган з крилами»
«Людська комедія»
«Відповідності»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А
Б
В
Г
116
постмодернізм
символізм
акмеїзм
реалізм
1
2
3
4
5
6
Г. Гарсіа Маркес
М. Павич
А. Рембо
А. Ахматова
Ф. Достоєвський
А. Камю
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Смішно оснащений ти для
цього світу” (Ô. Каôка)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 19
117
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 19
118
Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише
ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці.
СА 1. До зрілого модернізму належать
А
Б
В
Г
дадаїзм, експресіонізм, імпресіонізм
кубофутуризм, імажинізм, символізм
футуризм, експресіонізм, екзистенціалізм
імажизм, кубофутуризм, неоромантизм
СА 2. Г. Гарсіа Маркес є представником
А
Б
В
Г
німецької літератури
австрійської літератури
латиноамериканської літератури
норвезької літератури
СА 3. «Першим письменником третього тисячоліття» називають
А
Б
В
Г
У. Еко
П. Зюскінда
М. Павича
М. Кундеру
СА 4. Перу В. Вітмена належать поезії
А
Б
В
Г
«Пісня про себе», «Міст Мірабо», «П’яний корабель»
«Тривога», «Смерть», «Екзотичний аромат»
«Європа», «Бостонська балада», «Пісня про себе»
«Поетичне мистецтво», «Міст Мірабо»,
«Тривога»
СА 5. У романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»
А зло здобуває перемогу над добром, підкорюючи собі
людський і космічний світи
Б зло виконує функцію добра, перебравши на себе чужі
повноваження
В немає чіткої межі між добром і злом, які
іноді міняються місцями
Г добро здобуває перемогу над злом,
покаравши останнє за зухвальство
СА 6. Ліричний герой поезій Ш. Бодлера
А постійно протистоїть добру й гармонії, але намагається знайти
їх у собі
Б розгублений, неспокійний, шукає відповіді на вічні питання і
не знаходить їх
119
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Увага!
Завдання з позначками «ÑА» та «Ñ» призначено для рівня стандарту;
завдання з позначками «ÑА» та «АП» – для академічного і профільного рівнів.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ВАРІАНТ 20
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 20
Взадля світу добра готовий відступитися
від власних духовних шукань
Г ставить власні відчуття вище за прояви
світу, знаходить у собі добро й вищу
справедливість СА 7.Щодо вирішення проблеми «батьків і дітей» саме «діти» завжди програють у творах
АГ. Гарсіа Маркеса
БА. Камю
ВБ. Брехта
Г Ф. Кафки
СА 8.Ф. Достоєвський зауважував, що своєю творчістю шукає людину в
Анатовпі
Блюдині
Вісторії
Г безумстві
СА 9.Автобіографічний ліричний щоденник створив своїми поетичними творами
АР.М. Рільке
БО. Блок
ВП. Верлен
Г А. Рембо
СА 10. Мотиви туги, страждання, зажуреності притаманні поезіям
АВ. Вітмена
БШ. Бодлера
ВР.М. Рільке
Г П. Верлена
СА 11. Дж. Джойс є представником
Афранцузької літератури
Бірландської літератури
Вамериканської літератури
Г норвезької літератури
СА 12. Майстром «шокових стикувань» у поетичних творах вважають
АШ. Бодлера
БО. Блока
ВГійома Аполлінера
Г А. Рембо
СА 13. Автором творів «Замок», «Шуліка», «Сільський лікар» є
АЕ.М. Хемінгуей
БФ. Кафка
ВА. Камю
Г М. Булгаков
120
Апочинається реальність»
Бволодарює краса» Впочинається життя»
Г панує реальність»
СА 15. Загальну настроєвість поезій Р.М. Рільке можна визначити як
Аоптимістичну
Бзанепадницьку
Впесимістичну
Г епатажну
СА 16. О. де Бальзака називають майстром
Апсихологічного роману
Бпобутового роману
Всоціального роману
Г ідеологічного роману
АП 17. Головна героїня п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім» на заувагу чоловіка про те, що вона передусім дружина і мати, відповідає, що
крім того має «священні» обов’язки перед
Абатьком
Бсуспільством
Всвітом
Г самою собою
АП 18. У творі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» на навчання за
п’ять фунтів стерлінгів Олівера хотів забрати
Асажотрус
Бпекар
Впродавець
Г фермер
АП 19. Твердження з роману Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності»
«Людина не пов’язана із землею, якщо…» завершується
сло­вами
А«народилася в іншому краї»
Б«в ній не лежить її покійник»
В«по ній не ходить її ворог»
Г «на ній не народилася її дитина»
АП 20. К. Малевич як митець модерністської доби є найвідомішим пред­
ставником
Афовізму
Бабстракціонізму
Вкубізму
Г супрематизму
121
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 14. У романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» один з постулатів естетизму сформульовано так: «Мистецтво закінчується
там, де…
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 20
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 20
СА 21. Основою імпресіоністичного сприйняття дійсності є
А
Б
В
Г
необхідність вторинного враження
бачення в прекрасному потворного
культ миттєвого враження
зрівняння прямозначного й символу
СА 22. Поетиці постмодернізму притаманні
А
Б
В
Г
синкретизм, культ розуму, універсалізм
раціоналізм, мімесис, ієрархія жанрів
інтертекстуальність, іронічність, колажність
симультанеїзм, гармонійність форми
СА 23. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
Âона теж весь той день була схвильована, а вночі навіть знову
захворіла. Àле вона була така щаслива, що майже злякалася
свого щастя. Ñім років, тільки сім років! Íа початку свого
щастя, іноді, вони обидва ладні були дивитись на ці сім років,
як на сім днів. Âін навіть і не знав того, що нове життя не
дурно ж йому дістанеться, що його ще треба дорого купити,
заплатити за нього великим майбутнім подвигом...
А
Б
В
Г
«Чума» А. Камю
«Червоне і чорне» Стендаля
«Життя Галілея» Б. Брехта
«Злочин і кара» Ф. Достоєвського
СА 24. Художній твір, персонажем якого є Ріє, належить до літератури
А
Б
В
Г
«потоку свідомості»
екзистенціалізму
«магічного реалізму»
експресіонізму
Завдання 25–27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений
ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).
С 25. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом)
твору.
А
Б
В
Г
роман
оповідання
повість-притча
вірш
1
2
3
4
5
6
Маноліно
Соня
Джакомо
Дервіль
Замза
Орфей
СА 26. Установіть відповідність між автором і твором.
А М. Булгаков
Б А. Ахматова
122
1 «Реквієм»
2 «Хозарський словник»
В М. Павич
Г Е.М. Хемінгуей
3
4
5
6
«Осінній день»
«Собаче серце»
«Процес»
«По кому подзвін»
СА 27. Установіть відповідність між літературними напрямом або течією та митцем.
А
Б
В
Г
реалізм
сюрреалізм
естетизм
«магічний реалізм»
1
2
3
4
5
6
М. Булгаков
О. Уайльд
В. Вітмен
Ф. Достоєвський
Гійом Аполлінер
А. Ахматова
Завдання 28 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1,5 сторінки.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
СА 28. Напишіть твір-роздум на тему «“Майже все велике постало
всупереч чомусь…” (Т. Манн)» (на матеріалі вивчених творів).
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 20
123
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
Âàð³àíò 20
124
СВІТО В А ЛІТ ЕРАТ У РА
Бланк відповідей
РОБОТА
на державну підсумкову атестацію
зі __________________________________
назва предмета
за курс загальноосвітньої середньої школи
учня (учениці) _________________ класу
____________________________________
назва навчального закладу
____________________________________
____________________________________
прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка
Увага! Позначайте тільки один варіант у рядку варіантів відповідей
до кожного завдання. Будь-які виправлення в бланку неприпустимі.
Запишіть номер Вашого варіанта:
У завданнях 1–24 правильну відповідь позначайте тільки так:
А
Б
В
Г
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
А
Б
В
Г
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
125
Бланк відповідей
СВІТО В А ЛІТ ЕРАТ У РА
У завданнях 25–27 упишіть до таблиці цифри
А
25
26
27
126
Б
В
Г
Автор
belous.marina.n
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 600
Размер файла
2 325 Кб
Теги
198, 11ukr, dpa, tartkach
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа