close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Компетентність і компетенції

код для вставкиСкачать
“ навчання повернуте до шкільної
крейди ”;
більше часу в школі, більше
знань про реальні потреби
шкільної освіти;
компетентний вчитель для
компетентного учня.
надлишковість знань;
їх розірваність;
слабкий зв’язок з дійсністю,
потребами практики;
неузгодженість між освітніми
ланками;
взаємне дублювання змісту.
Великий тлумачний словник
сучасної української мови:
1.
2.
Добра обізнаність із чим-небудь.
Коло повноважень якої-небудь
організації, установи та особи.
А. В. Хуторський:
задана сукупність
взаємопов'язаних якостей
особистості; задана вимога,
норма освітньої підготовки.
Н. М. Бібик:
як соціально закріплений результат,
як реальні вимоги до засвоєння
учнями знань, способів діяльності,
досвіду ставлень з певної галузі
знань, якостей особистості, яка діє в
соціумі.
З. В. Залібовська-Ільницька:
Сфера додаткових знань, умінь,
навичок людини.
Н. Гаврик:
Коло питань, за якими
характеризують певну особистісну
якість.
Н. М. Бібік:
Відчуженою від суб'єкта, наперед
заданою соціальною нормою
освітньої підготовки учня, яка
необхідна для його якісної,
продуктивної діяльності в певній
сфері.
Система знань, вмінь, навичок і
досвіду діяльності учня,
структурованих навколо певної
низки об'єктів реальної дійсності,
необхідних для здійснення ним
подальшої продуктивної освітньої
діяльності.
Великий тлумачний словник
сучасної української мови:
Який має достатні знання в якійнебудь галузі;
Який має певні повноваження,
повноправний.
Обізнаний в певній галузі, знаючий.
Експерт Ради Європи Вало
Хутмахер
Поняття , що за суттю ближче до
“знаю як ”, ніж до “знаю що”.
Члени Міжнародної комісії Ради
Європи:
як комплекс ставлень, цінностей,
знань і навичок, якими
забезпечується спроможність
особистості сприймати та
задовольняти індивідуальні і
соціальні потреби.
В. В. Раєвський, А. В. Хуторський:
результат набуття компетенцій.
С. Шишов:
Здатність ( уміння) діяти на основі
здобутих знань, наявність досвіду
самостійної діяльності на основі
універсальних знань.
Л. В. Резнічеко:
Загальна здатність і готовність до
діяльності, що опирається на
знання і досвід набутий у процесі
навчання і виховання.
Компетентності
ключові
предметні
Ключові компетентності
Автономна дія
вміння вчитися
Вміння функціонувати
Інтерактивне
у соціальногетерогенних
використання засобів
групах
Перелік ключових
компетентностей
загальнокультурна
громадянська
компетентності з ІКТ
здоров’язбережувальна
соціальна
Предметні компетентності
знання
вміння
ставлення
навички
спрямованість процесу навчання
на формування і розвиток
ключових (базових і основних) та
предметних компетенцій
особистості.
Як бачимо, компетенцію слід
розуміти як задану вимогу,
норму навчання школяра, а
компетентність – як його реально
сформовані особистісні якості і
мінімальний досвід діяльності.
Забезпечення економічного
процвітання в суспільстві
Отримання професійної
кваліфікації
Кар'єрне зростання
Конкурентноспроможність
на ринку праці
Соціаль
на
Компете
нтності з
ІКТ
Здоров'я
збережу
вальна
Вміння
вчитися
Загально
культур
на
Громадя
нська
Прийняття
мети
Добір
засобів її
досягнення
Виконавські
дії
Контроль
і оцінка
результатів
організовувати
своє робоче
місце;
орієнтуватися у часі та берегти
його;
планувати свої дії;
доводити роботу до кінця.
Оволодіння досягненнями культури;
Оцінювання найважливіших досягнень
культури;
Толерантне відношення до представників
інших культур;
Активна терпимість та підтримання
справедливих стосунків між людьми і
народами.
Усвідомлення своєї належності до
різних елементів природного,
етносоціального й соціальнокультурного середовищ.
Знання своїх прав і обов’язків.
Здатність екологічно мислити.
Бережливе ставлення до природи, до
людей, до самого себе.
уявлення і поняття про здоров’я, здоровий
спосіб життя та безпечну поведінку;
усвідомлення здоров’я як вищої життєвої
цінності;
взаємозв’язок організму людини з
природнім і соціальним оточенням;
удосконалення фізичної, соціальної,
психічної та духовної складових здоров’я;
дбайливе ставлення до свого здоров’я:
здорове харчування, розпорядок дня,
гігієнічний догляд за тілом, загартовування.
Здатність учня орієнтуватися в
інформаційному просторі, володіти і
оперувати інформацією.
Вміння добувати, осмислювати,
опрацьовувати та використовувати
інформацію з різних джерел,
користуватися різноманітною
довідковою літературою.
Проектування стратегії свого життя з урахуванням
інтересів та потреб різних соціальних груп,
індивідумів, відповідно до соціальних норм та
правил, наявних в українському суспільстві;
продуктивна співпраця з різними партнерами в
групі та команді,
використання різних ролей й функцій у колективі,
прояв ініціативи, підтримка та керування
власними взаєминами з іншими;
конструктивне розв’язання конфліктів, досягнення
консенсусу,
відповідальність за наслідки вчинків.
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
367
Размер файла
469 Кб
Теги
компетентність, компетенций
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа