close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Вдягаймося вишукано взимку

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу "Учитель початкової школи" №1, 2014 Урок французької мови у 2-му класі Автор: Анатолій Безушка
1
2014
КОЛІЗІЇ
АТЕСТАЦІЇ
Поради фахівця
РОЗВИТОК
МОВЛЕННЯ
1-й клас
МАСЛЯНА
ЗАВІТАЛА
Українська мова,
4-й клас
ЛЯЛЬКАМОТАНКА
Інтегрований урок,
3-й клас
ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА
Плани уроків,
2-й клас
Шануймо
маму
Вистава
до 8 Березня
Юні
журавлики
Діяльність дитячого
об’єднання
М’яка зима розщедрилась на сніг,
І їй за це дарунок – сніговик!
1
№ 2014
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
Зміст
Редакційна колегія
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олександрівна, професор ка­
фед­ри математики та мето­ди­ки її навчання Південно­
ук­ра­їнського на­­ціо­нального педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Щербакова Лідія Федорівна, головний спеціаліст
департаменту ­загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Офіційний відділ
3 Борис Жебровський
З новими досягненнями — у новий рiк
Компетентна відповідь
4Ольга МАЛИШЕВА
Колізії атестації
Державний стандарт
Мови і літератури
8 Катерина ПОНОМАРЬОВА
Розвиток мовлення першокласників
Методичні рекомендації
11 Катерина ПОНОМАРЬОВА
Назвемо явища природи
Урок розвитку мовлення в 1-му класі
Сучасні освітні технології
Сходинки до інформатики
13 Ольга Коршунова
Опорні схеми створимо самі
Реалізація діяльнісного підходу
Проектна діяльність
Сходинки до інформатики
16 Ірина Стеценко
Як зберігають музику
завдання до проектної діяльності
Сучасні освітні технології
Математика
17 Людмила ГОРГОШ, Марія КІРИК
здоров’язбережувальна технологія
навчання математики
Сучасні освітні технології
Природознавство
20 Олександр МИТНИК, Тетяна КОВТУН,
Світлана КУСЛИВА
Працюємо творчо: природознавство
у 2-му класі
Завдання розвивального характеру
21 Людмила ІЩУК
Птахи повертаються
Розробка уроку для 2-го класу
Зміст
Іноземні мови
25 Анатолій БЕЗУШКА
Вдягаймося
вишукано взимку
Урок французької мови
у 2-му класі
Морально-етичне
виховання
27 Наталія АНДРУСЕНКО,
Галина ДЖЕМУЛА
У вихованні немає
дрібниць
Українська мова
29 Світлана ПРИХОЖАЙ
Масляна завітала
Урок української мови
у 4-му класі
Ігрові технології
Математика
32 Надія СВІЦЕЛЬСЬКА
Ключі від форту Буаяр
Морозу ми не боїмося — йому радієм, сміємося.
(фото Г. Зименкової надіслала Т. Богомаз, СЗШ № 163, м. Київ)
Математичний урок-гра
для 1-го класу
Фізична культура Планування
Позакласна робота
Громадянська освіта
35 Валентина ЧОРНОБРОВ
РУХ — БАДЬОРІСТЬ — ЗДОРОВ’Я
Орієнтовні плани уроків фізкультури
(2-й клас. ІІІ чверть)
51 Тетяна БОДНАР, Емілія БОНДАРЕНКО,
Ніла ДАНИЛЮК, Любов КАРПОВИЧ,
Тетяна КОРОЛЮК, Оксана СІРАЦЬКА
Інтегрована освіта Мистецтво
Громадське об’єднання виховує і гуртує
42 Оксана МИХАЙЛОВА, Надія ФІРС
У царстві фантазії
Уроки для 3-го класу: музичне мистецтво,
образотворче мистецтво
Інтегрована освіта
Трудове навчання
45 Наталя КАРПЕНКО
Лялька-мотанка цікава й сьогодні
Інтегрований урок трудового навчання
і громадянської освіти у 4-му класі
Юні журавлики
Свята і розваги
48 Вікторія ДОНІЙ
Шануймо маму
Вистава до Дня 8 Березня за мотивами фільму
“У джазі тільки дівчата”
56 Тетяна КОРОЛЮК
Татусеве свято
Сценарій родинного свята
для учнів 1-го класу та їхніх батьків
На 1-й сторінці обкладинки: фото Н. Янчевської, м. Київ
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 1 (10), січень 2014
Головний редактор Ніна Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Орел, Ірина Стеценко
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 28.01.2010 р. Підписано до друку 21.01.2014.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2265. Зам. 140023.
© Видавництво “Світич”, 2014
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
Передплатний індекс — 89869
Іноземні мови
ВДЯГАЙМОСЯ ВИШУКАНО
ВЗИМКУ
Урок французької мови
у 2-му класі
Анатолій БЕЗУШКА,
вчитель початкових класів,
ЗОШ І–ІІІ ступенів, с. Черленівка,
Новоселицький р-н, Чернівецька обл.
Матеріал, що вивчається на уроках іноземної мови, з цікавістю сприймається і легко засвоюється, якщо відповідає комунікативним потребам учнів та збагачує
їхні уявлення про певну сферу життя людини. Саме цей підхід реалізовано автором у поданому уроці.
Те м а . Les vêtements (Одяг).
М е т а . Формувати уміння розповідати про зимовий одяг. Вивчати лексичні одиниці з теми “Одяг”:
un bonnet (трикотажна шапка), des bottes (чобітки), une veste chaude (тепла куртка), une écharpe
(шарф). Ознайомити з дієсловом mettre (одягати). Розвивати навички самостійного мислення та
мовлення з опорою на зразок. Виховувати почуття
захоп­лення французькою мовою. Сприяти формуванню стійкого інтересу до вивчення предмета.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : підручник
“Français 2” (Н. Чумак, Т. Кривошеєва), аудіосупровід до уроку, картки або слайди з тем “Зима”, “Одяг”,
картки з новими лексичними одиницями, мультимедійна презентація.
Т и п у р о к у — урок засвоєння нових знань.
Хід уроку
Je lis et j’écris.
Et j’apprends des poésies.
(На уроці французької я розмовляю лише французькою, я читаю, пишу і вчу вірші).
yy Скоромовки
— Un ver vert va vers un verre vert. (Зелений черв’як
повзе до зеленої склянки).
— Chaque matin le petit Martin donne du pain à ses
lapins. (Кожного ранку маленький Мартін дає хліб
своїм кроликам).
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (1–2 хв)
— Діти, всі ви знаєте, що Франція — це країна високої моди. Що ж таке мода? Це вишуканість у всьому,
що нас оточує — вбранні, дизайні інтер’єру, сучасних автомобілях та телефонах. Сьогодні ж ми з вами
поговоримо про одяг, який носять взимку. Donc, en
route! (Отже, в дорогу!)
І. Організаційний момент (1–2 хв)
ІV. Вивчення нового матеріалу (10–13 хв)
— Bonjours, mes enfants! (Добрий день, діти).
— Comment ça va? (Як справи?)
— Quel jour sommes nous aujourd’hui? (Який сьогодні день?)
— Quel saison est-ce? C’est toujours l’hiver? (Яка
зараз пора року? Все ще зима?)
1. Аудіювання. Cлухання діалогу
Учні прослуховують діалог та відповідають на запитання: “Яка сьогодні погода?”.
ІІ. Актуалізація знань учнів (2–3 хв)
Фонетична зарядка
yy Декламування вірша
A la leçon de français
Je ne parle que français,
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
La maman. Il fait très froid aujourd’hui! Il neige et il
fait du vent! (Мама. Сьогодні дуже холодно! Йде сніг
і вітряно!)
Marc. J’adore la neige! J’adore l’hiver! (Марк. Я
люб­лю сніг! Я люблю зиму!)
La maman. D’accord, Marc, mais mets tes bottes
et ton bonnet! Mets ta veste chaude. N’oublie pas ton
écharpe! (Добре, Марку, але взуй черевики і вдягни
шапку. Не забудь взяти шарф).
25
Іноземні мови Marc. Oui, oui, maman, je mets mon vêtеment
chaud! (Марк. Так, так, мамо, я тепло вдягнувся).
2. Вивчення лексики з теми “Одяг”
Учитель кілька разів показує зображення предметів одягу та називає їх, діти повторюють нові слова.
3. Гра “L’alfabet codé” (“Закодований алфавіт”).
A
1
G
7
B 2
H
8
C 3
D
I
4
E
5
F
6
9
J 10
K 11
L 12
M 13
N 14
O 15
P 16
Q 17
R 18
S 19
T 20
U 21
V 22
W 23
X 24
Y 25
Z 26
— Quand il fait froid, je mets mon bonnet et toi? (Коли
холодно, я вдягаю шапку, а ти?).
— Moi, je mets ma veste chaude. (Я вдягаю теплу
куртку).
VІІ. Розвиток навичок читання (1–2 хв)
С. 92, вправа 5
Lis les mots. (Прочитайте слова).
Un bonnet, des bottes, une écharpe, une veste.
VII. Розвиток навичок письма (2–3 хв)
— Ми добре вміємо читати, тож нам
треба навчитися ще й добре писати.
С. 92, вправа 6
2
15
14
14
5
20
ІХ. Розвиток навичок аудіювання (5–7 хв)
B
O
N
N
E
T
2
15
20
20
5
19
B
O
T
T
E
S
— Ми говорили про різний одяг. Послухайте уважно пісеньку та скажіть, про який з них ідеться. (Діти
слухають пісню “Promenons-nous dans les bois” в аудіозаписі або у виконанні вчителя).
— Послухайте пісню ще раз і проспівайте її.
22
5
19
20
5
X. Підсумок уроку (1–2 хв)
V
E
S
T
E
XІ. Домашнє завдання (1 хв)
5
3
8
1
18
16
5
E
C
H
A
R
P
E
Діти розшифровують закодовані слова.
V. Фізкультхвилинка (1–2 хв)
Un, deux, trois, (Повороти голови праворуч–ліворуч).
Allons dans le bois, (Ходьба на місці).
Quatre, cinq, six, (Нахили тулуба праворуч–ліворуч).
Сueillir des cerises. (Нахил уперед).
Sept, huit, neuf, (Повороти тулуба праворуч–ліворуч).
Dans mon panier neuf, (Нахил уперед).
Dix, onze, douze, (Ходьба на місці).
Elles sont belles et rouges. (Підстрибування на місці).
VІ. Розвиток навичок мовлення (6–7 хв)
1. С. 91, вправа 1
— Скажіть, що вдягає Жулі, коли холодно. Покажіть
відповідний малюнок та складіть речення за зразком.
Exemple: Quand il fait froid Juli met la veste.
2. С. 91, вправа 2
— Послухайте речення. Повторіть їх за вчителем і
покажіть відповідний малюнок.
1. Quand il fait froid, je mets mes bottes. (Коли холодно, я взуваю черевики).
2. Quand il fait froid, je mets ma veste et mon écharpe.
(Коли холодно, я вдягаю куртку і шарф).
3. Quand il fait froid, je mets mon bonnet. (Коли холодно, я вдягаю шапку).
3. Складання діалогу за зразком
— Bonjour, Marie! (Доброго дня, Маріє!).
— Salut, Corine. (Привіт, Корін).
26
Повторити слова, які вивчили
на уроці з теми “Одяг”.
ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ
(підвищеної складності)
Вправа “Карнавал”
Закріплення лексики
— Ви знаєте, що одяг буває різним: зимовим та літнім, чоловічим і жіночим, для дорослих та дітей, буденним і святковим. Незвичайно, гарно вдягаються
люди, які збираються на карнавал. Розгляньте малюнки і складіть речення за зразком про те, як будуть
вбрані на карнавалі діти.
Зразок: Pour le carnaval, Caroline met une robe
rouge et un chaperon rouge aussi. (На карнавал Кароліна вдягає червону сукню і червону шапочку). Anna
met une veste noire et un pantalon noir. (Анна вдягає
чорний жакет і чорні штани). David met un pantalon
jaune, un gilet rouge et un chapeau vert. (Давид одягає жовті штани, червону жилетку і зелений капелюх).
— Ким би ви хотіли бути на карнавалі? Що для
цього треба вдягнути?
Зразок: Je voudrais être un clown… (Le Petit
Chaperon Rouge, un roi, une sorcière). Je mets un
pantalon rouge. Je mets... [Я хотів би бути клоуном
(Червоною Шапочкою, королем, відьмою). Я вдягаю
червоні штани. Я вдягаю…].
Вправа “Один–багато”
Вживання іменників у множині
Розглядаючи картки, діти називають зображені
предмети одягу, записують їхні назви у зошиті та
ставлять іменники у формі множини.
Наприклад: une robes — des robes (сукня — сукні). l
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
Журнал “Джміль” дарує
електронну наочність
Ви прагнете мак­симально ефективно використо­вувати
комп’ютер на різних уроках?
Вам бракує яскравої та змістовної наочності великого
формату для успішної фронтальної роботи?
Бажаєте урізноманітнити індивідуальну роботу з дітьми?
Шукаєте матеріали для проведення цікавих виховних
годин та інших позакласних заходів?
Замовляйте в редакції
Відтепер до кожного випуску журналу читачі зможуть отримати
інтерактивні електронні версії окремих його сторінок для демонстрації
на екрані чи мультимедійній дошці:
99
інтерактивні дидактичні посібники;
99
мультимедійні розвивальні ігри;
99
серії дидактичних малюнків, комікси моральноетичної тематики;
99
сюжетні картини, що на обкладинці журналу,
та репродукції творів світових і укра­їнсь­­­ких
художників (з можливістю збільшувати окремі
фрагменти).
Поспішайте БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАТИ
Електронний додаток до журналу “Джміль”
№ 1 за 2014 рік — “У світі професій”!
Для цього зверніться до редакції. Телефонуйте: (044) 486-13-32
або пишіть на e-mail журналу: jmil@dvsvit.com.ua
Акція!
Журнал “Учитель початкової школи” розповсюджується за передплатою. Індекс 89869
Видавництво “Світич” пропонує новий продукт —
Електронний додаток до журналу “Джміль”
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
93
Размер файла
776 Кб
Теги
іноземні мови, французька
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа