close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Розвиток мовлення першокласників; Назвемо явища природи

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу "Учитель початкової школи" №1, 2014 Методичні рекомендації та урок мовлення у 1-му класі Автор: Катерина Пономарьова
1
2014
КОЛІЗІЇ
АТЕСТАЦІЇ
Поради фахівця
РОЗВИТОК
МОВЛЕННЯ
1-й клас
МАСЛЯНА
ЗАВІТАЛА
Українська мова,
4-й клас
ЛЯЛЬКАМОТАНКА
Інтегрований урок,
3-й клас
ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА
Плани уроків,
2-й клас
Шануймо
маму
Вистава
до 8 Березня
Юні
журавлики
Діяльність дитячого
об’єднання
М’яка зима розщедрилась на сніг,
І їй за це дарунок – сніговик!
1
№ 2014
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
Зміст
Редакційна колегія
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олександрівна, професор ка­
фед­ри математики та мето­ди­ки її навчання Південно­
ук­ра­їнського на­­ціо­нального педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Щербакова Лідія Федорівна, головний спеціаліст
департаменту ­загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Офіційний відділ
3 Борис Жебровський
З новими досягненнями — у новий рiк
Компетентна відповідь
4Ольга МАЛИШЕВА
Колізії атестації
Державний стандарт
Мови і літератури
8 Катерина ПОНОМАРЬОВА
Розвиток мовлення першокласників
Методичні рекомендації
11 Катерина ПОНОМАРЬОВА
Назвемо явища природи
Урок розвитку мовлення в 1-му класі
Сучасні освітні технології
Сходинки до інформатики
13 Ольга Коршунова
Опорні схеми створимо самі
Реалізація діяльнісного підходу
Проектна діяльність
Сходинки до інформатики
16 Ірина Стеценко
Як зберігають музику
завдання до проектної діяльності
Сучасні освітні технології
Математика
17 Людмила ГОРГОШ, Марія КІРИК
здоров’язбережувальна технологія
навчання математики
Сучасні освітні технології
Природознавство
20 Олександр МИТНИК, Тетяна КОВТУН,
Світлана КУСЛИВА
Працюємо творчо: природознавство
у 2-му класі
Завдання розвивального характеру
21 Людмила ІЩУК
Птахи повертаються
Розробка уроку для 2-го класу
Зміст
Іноземні мови
25 Анатолій БЕЗУШКА
Вдягаймося
вишукано взимку
Урок французької мови
у 2-му класі
Морально-етичне
виховання
27 Наталія АНДРУСЕНКО,
Галина ДЖЕМУЛА
У вихованні немає
дрібниць
Українська мова
29 Світлана ПРИХОЖАЙ
Масляна завітала
Урок української мови
у 4-му класі
Ігрові технології
Математика
32 Надія СВІЦЕЛЬСЬКА
Ключі від форту Буаяр
Морозу ми не боїмося — йому радієм, сміємося.
(фото Г. Зименкової надіслала Т. Богомаз, СЗШ № 163, м. Київ)
Математичний урок-гра
для 1-го класу
Фізична культура Планування
Позакласна робота
Громадянська освіта
35 Валентина ЧОРНОБРОВ
РУХ — БАДЬОРІСТЬ — ЗДОРОВ’Я
Орієнтовні плани уроків фізкультури
(2-й клас. ІІІ чверть)
51 Тетяна БОДНАР, Емілія БОНДАРЕНКО,
Ніла ДАНИЛЮК, Любов КАРПОВИЧ,
Тетяна КОРОЛЮК, Оксана СІРАЦЬКА
Інтегрована освіта Мистецтво
Громадське об’єднання виховує і гуртує
42 Оксана МИХАЙЛОВА, Надія ФІРС
У царстві фантазії
Уроки для 3-го класу: музичне мистецтво,
образотворче мистецтво
Інтегрована освіта
Трудове навчання
45 Наталя КАРПЕНКО
Лялька-мотанка цікава й сьогодні
Інтегрований урок трудового навчання
і громадянської освіти у 4-му класі
Юні журавлики
Свята і розваги
48 Вікторія ДОНІЙ
Шануймо маму
Вистава до Дня 8 Березня за мотивами фільму
“У джазі тільки дівчата”
56 Тетяна КОРОЛЮК
Татусеве свято
Сценарій родинного свята
для учнів 1-го класу та їхніх батьків
На 1-й сторінці обкладинки: фото Н. Янчевської, м. Київ
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 1 (10), січень 2014
Головний редактор Ніна Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Орел, Ірина Стеценко
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 28.01.2010 р. Підписано до друку 21.01.2014.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2265. Зам. 140023.
© Видавництво “Світич”, 2014
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
Передплатний індекс — 89869
Державний стандарт Мови і літератури РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
ПЕРШОКЛАСНИКІВ
Методичні рекомендації
Катерина ПОНОМАРЬОВА, кандидат педагогічних
наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник лабораторії початкової освіти,
Інститут педагогіки НАПН України
Одним з пріоритетних завдань курсу української мови у початковій школі є мовленнєвий розвиток особистості. Вільне володіння зв’язним мовленням обумовлює успішність навчання дитини, її розумовий розвиток, здатність встановлювати
контакти з іншими, безболісну соціалізацію. Саме тому нові нормативні документи (Державний
стандарт початкової загальної освіти (освітня галузь “Мови і літератури”), навчальна програма
з української мови для 1–4 класів) націлюють на формування в молодших школярів комунікативної
компетентності, яка виявляється в здатності успішно застосовувати всі види мовленнєвої діяльності під час спілкування, пізнання навколишнього світу, розв’язання життєво важливих завдань.
Ф
ормування комунікативної компетентності
учнів початкової школи забезпечується чотирма змістовими лініями курсу української
мови, провідне місце серед яких належить мовленнєвій. Зміст цієї лінії спрямовано на формування
мовленнєвого досвіду молодших школярів, який набувається в процесі розвитку й удосконалення всіх
видів мовленнєвої діяльності: слухання-розуміння
тексту (аудіювання), діалогічного й монологічного
усного мовлення, читання і розуміння прочитаного,
зв’язного писемного мовлення.
Реалізація зазначених програмових вимог передбачена на кожному уроці української мови, однак
особлива роль у системі роботи над формуванням
мовленнєвого досвіду відводиться урокам розвитку
зв’язного мовлення.
Основна мета цих уроків у 1-му класі полягає
в ознайомленні учнів з тематичними групами слів;
збагаченні їхнього лексичного запасу назвами
предметів, ознак, дій; формуванні умінь будувати
з вивченими словами словосполучення і речення,
пов’язувати 2–3 речення у зв’язну розповідь.
Добираючи тематичні групи слів, необхідно враховувати доступність їхнього лексичного значення
та їхню актуальність для шестирічних першокласників. Цим вимогам відповідають такі тематичні
8
групи слів: “Іграшки”, “Шкільне приладдя”, “Сім’я”,
“Одяг”, “Посуд”, “Меблі”, “Побутова техніка”, “Фрукти
й овочі”, “Звірі”, “Птахи”, “Пори року”, “Явища природи”, “Професії”, “Транспорт”, “Рослини”, “Квіти”,
“Ввічливі слова”. Засвоєнню кожної з тематичних
груп доцільно присвятити окремий урок розвитку
зв’язного мовлення.
Послідовно опишемо етапи уроку розвитку мовлення та зміст діяльності на кожному з них.
Тлумачення значення слова —
узагальнюючої назви
Ознайомлення з тематичною групою слів розпочинається з тлумачення значення слова — узагальнюючої назви.
З метою активізації уваги дітей та посилення мотивації до пізнання нового навчального матеріалу запитайте, як вони розуміють значення узагальнюючих
слів. Вислухавши міркування, ознайомте дітей із запропонованим визначенням та озвучте його.
Наприклад*
Іграшки — це предмети, призначені для гри.
Явища природи — це певні зміни, які відбуваються
в природі.
* Усі наведені нижче приклади взято із зошита “Подружися
зі словом. 1 клас” (автор К. І. Пономарьова).
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
Державний стандарт Мови і літератури
Транспорт — це засоби для перевезення вантажів і людей.
Проведіть з дітьми бесіду за такими запитаннями:
yy Хто правильно пояснив значення слова?
yy Чия відповідь була найточнішою? Чому?
yy Хто може повторити правильне тлумачення
слова?
Засвоєння видових назв
З метою засвоєння видових назв доречно використовувати для слухання прозові та віршовані
твори різних жанрів (оповідання, казки, загадки
тощо) чи уривки з них, у яких зустрічаються ці видові назви. Підсилити сприймання та покращити
запам’ятовування назв об’єктів допоможуть малюнки
із зображеннями відповідних предметів чи явищ.
Запропонуйте учням такі завдання.
Послухайте вірш.
У дівчинки Наталочки
Є м’ячик і скакалочка,
Три ляльки, ведмежатко,
Конструктор і курчатко.
Вони з дівчатком дружать,
А без Наталі — тужать.
(К. Дідух)
Після прослуховування вірша учитель з’ясовує рівень засвоєння дітьми видових назв, пропонуючи відповісти на такі запитання:
yy Які іграшки були в Наталочки?
yy Які ще іграшки ви знаєте?
Відгадайте загадки.
Що за дім — одне вікно.
Кожен день у нім кіно.
(Телевізор)
Не має рота й язика,
Та цілий день не замовка.
Воно говорить і співає,
Про всі новини сповіщає.
(Радіо)
Білу шафу маєм ми,
В ній є трішечки зими.
(Холодильник)
Він охоче пил вдихає,
Не хворіє і не чхає.
(Пилосос)
Розв’яжіть кросворд.
1. Маленькі будиночки по місту біжать,
Хлопчики й дівчатка в будиночках сидять.
(Трамвай)
2. Залізний кінь, фарбований
І гумою підкований.
2
(Автобус) 1
3. Як натиснеш на педалі,
3
4
Побіжить в далекі далі.
(Велосипед)
4. Полотно, а не доріжка,
І біжить сороконіжка.
(Потяг)
Для активізації словника дітей учитель пропонує їм
розповісти про інші види транспорту, які вони знають.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
Застосування слів
тематичної групи
На цьому етапі уроку молодші школярі вчаться вживати слова тематичної групи у словосполученнях, реченнях, усних зв’язних висловлюваннях (невеликих
розповідях, описах, міркуваннях).
У роботі можна використати такі завдання.
Гра “Злови слово”.
Учитель називає слово. Діти плескають у долоні,
коли звучить слово, яким можна описати м’яч.
Наприклад: круглий, великий, малий, високий, зелений, смачний, яскравий, соковитий, смугастий, балакучий, гумовий.
З’єднайте слова лініями.
Учні з’єднують лініями взаємопов’язані слова. Наприклад, професії (права колонка) і дії, які виконують
люди цих професій (ліва колонка).
лікує хворих будівельник
перукар
навчає учнів
лікар
випікає хліб
учитель
зводить будинки пекар
робить зачіски Складіть розповідь за запитаннями.
Щоб учням було легше розповісти про улюблену
іграшку, можна подати кілька запитань.
yy Як називається твоя улюблена іграшка?
yy Який вона має вигляд?
yy Хто тобі її подарував?
yy Чому саме ця іграшка подобається тобі най­
більше?
yy Де зберігаються твої іграшки? Чи є там порядок?
Хто його наводить?
Закінчіть речення, доповнивши його назвами
транспорту.
Пілот піднімає в повітря … (літак).
Машиніст веде залізницею … (потяг).
Водій перевозить пасажирів у … (автомобілі).
Мотоцикліст мчить на … (мотоциклі).
Космонавт летить у … (космічному кораблі).
Виберіть слова, які позначають явища природи, що
відбуваються влітку.
Спека, дощ, сніг, грім, гроза, іній, блискавка, град.
Складіть розповідь за малюнком.
Складіть розповідь з власного досвіду.
Наприклад, учитель пропонує дітям скласти розповідь про транспорт, на якому їм доводилось їздити,
або про той, яким вони мріють скористатися?
9
Державний стандарт Мови і літератури Виберіть вислови, у яких описано, як треба поводитись у транспорті.
Розмовляти тихо, поступатися місцем старшим,
голосно сміятися, не смітити, триматися за поручень,
штовхатися, писати на сидіннях, пропускати вперед
дівчаток, оплатити проїзд.
Формування в першокласників уміння усно складати зв’язні висловлювання різних типів (розповіді,
описи, міркування) з використанням слів відповідної тематичної групи необхідно здійснювати на кожному уроці розвитку мовлення. Для успішного виконання цього завдання учитель має активізувати
словниковий запас учнів; запропонувати використати допоміжний матеріал (фото, малюнки); ознайомити зі зразками зв’язних висловлювань різних типів;
вербально оцінити складені учнями тексти-мініатюри.
Засвоєння слів — назв ознак та дій
Після ознайомлення учнів зі словами певної тематичної групи — назвами предметів чи явищ, доцільно продовжувати збагачення мовлення дітей словами — назвами ознак та дій. У цій роботі допоможуть
завдання такого змісту.
Розгляньте фото. Розкажіть про кожний фрукт,
давши відповіді на подані запитання.
yy Як називається фрукт?
yy Якого він кольору?
yy Яку має форму?
yy Який на смак?
Продовжіть речення словами — назвами дій.
Восени яблуко (що робить?) …
Розгляньте фото. Опишіть усно кожну рослину
за зразком.
Зразок: Береза (яка?) білокора, струнка, висока.
Назвіть птахів, “розмову” яких передають записані слова.
Цвірінькають … (горобці). Ґелґочуть … (гуси).
Курличуть … (журавлі).
Тьохкають … (солов’ї).
Назвіть побутовий прилад, який виконує зазначену роботу.
Прасує … (праска).
Морозить … (морозильна камера).
Пилососить … (пилосос).
Пере … (пральна машина).
Світить … (світильник).
10
Вживання виражальних
засобів мовлення
Доцільним і посильним для першокласників буде
збагачення їхнього словника доступними виражальними засобами мовлення (порівняннями, епітетами,
метафорами) й використання їх в усних зв’язних висловлюваннях. Для формування цих навичок можна
використати такі завдання.
Продовжіть подані вислови.
Колючий, як … (їжак).
Полохливий, як … (заєць).
Хитрий, як … (лисиця).
Великий, як … (слон).
Визначіть, які слова допомогли вам уявити кожну
рослину.
У ліс прийшла весна. Зеленим килимом укрила
землю трава. Одягла жовті сережки ліщина. На білокорих красунях березах набубнявіли бруньки.
Прослухайте текст і знайдіть у ньому слова, якими
автор розповів про кожну квітку. складіть свою розповідь про квіти.
Перед хатою був великий квітник. У центрі височіли горді мальви. Їх оточували барвисті айстри. Поруч усміхалися яскраві гвоздики. А біля їхніх ніг стелився синій барвінок.
Використання допоміжних
матеріалів та зразків зв’язних
висловлювань різних типів
Важливе значення у формуванні в першокласників навичок складання текстів мають допоміжні матеріали: малюнки, фотографії, тематичний словничок
(групи слів — різні частини мови з відповідної теми),
аудіо- та відеоматеріали тощо. Завдання педагога —
навчити дітей користуватися ними.
Перед складанням розповіді за малюнком чи фото
доречно провести з учнями бесіду за змістом зображеного, звернути їхню увагу на найсуттєвіші деталі,
активізувати їхній словник. Працюючи з тематичним
словником, учитель має з’ясувати, чи розуміють першокласники значення поданих у ньому слів, чи можуть діти використати їх в усному висловлюванні для
опису та порівняння предмета, називання дії, яку він
виконує тощо.
Виробленню уміння логічно і послідовно формулювати думку сприятиме низка запитань, яка є своєрідним планом тексту. Організувати таку роботу можна
по-різному. Наприклад, таким чином.
Розкажи про квіти, які ростуть біля твого будинку.
Скористайся запитаннями.
yy Чи ростуть квіти біля твого будинку?
yy Як вони називаються?
yy Хто їх вирощує?
yy Як за ними доглядають?
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
Державний стандарт Мови і літератури
Складіть розповідь за запитаннями про професії
людей.
yy Ким працюють твої батьки?
yy Яка професія тобі подобається? Чому?
yy Ким ти мрієш стати?
повторень учнями, зразок має дещо відрізнятися. Наприклад, пропонуючи описати яблуко, педагог ознайомлює дітей з описом лимона. Зразком розповіді
про квіти біля будинку може бути текст про дерева,
які ростуть на подвір’ї.
Складіть розповідь за запитаннями про одного зі
звірів.
Якість висловлювань першокласників може бути
різною, оскільки вони ще не мають достатніх знань,
відповідних умінь, у них невеликий досвід мовленнєвотворчої діяльності. Тому вчителю слід налаштувати
дітей на конструктивне сприймання зауважень щодо
якості висловлювань, пояснивши учням, що у процесі навчання часто з’являються помилки, які треба
виправляти, щоб не повторювати їх у наступних текстах. Аби уникнути непорозумінь та негативних емоцій у ході навчання, педагог має докласти максимум
терпіння, коректності, толерантності, доброзичливості. Бо дитина, яка боятиметься, що її розкритикують, висміють чи принизять, ніколи не наважиться
висловити власну думку. Нехай у класі панує гасло:
“Не помиляється лише той, хто нічого не робить!”.
yy Який зовнішній вигляд має
звір?
yy Де він живе?
yy Чи доводилось тобі бачити
цього звіра?
yy Що цікавого ти знаєш про
нього?
Окрім допоміжного матеріалу,
для першокласників велике значення має зразок зв’язного висловлювання. Тому вчитель подає приклад тексту, аналогічний тому, який
пропонує скласти дітям. Щоб уникнути дослівних
Назвемо явища природи
Урок розвитку мовлення в 1-му класі
Катерина ПОНОМАРЬОВА
Те м а . Слова — назви явищ природи.
М е т а . Формувати вміння усно описувати явища
природи та власні враження від побаченого чи пережитого. Збагатити лексичний запас учнів словами —
назвами явищ природи. Розширити уявлення про характерні ознаки явищ природи. Розвивати вміння будувати речення, складати усну розповідь за малюнком, добирати до нього назву. Виховувати пізнавальний інтерес до природних явищ, бажання розповідати про власні спостереження і переживання.
Взимку вкрив усе навкруг:
Ліс, дорогу, поле й луг.
А як сонце припече —
Він струмочком потече. (Сніг).
Летить орлиця по синьому небу,
Крила розкрила, сонце затулила. (Хмара).
Він скрізь: у полі і в саду,
А в дім не попаде.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : зошит з розвитку мовлення “Подружися зі словом. 1 клас” (автор К. Пономарьова), малюнки
або фотографії найпоширеніших явищ природи, тематичні відеоматеріали, мультимедійний комплект.
Хід уроку
І. Організаційний момент (1–2 хв)
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (4–5 хв)
Відгадування загадок
Крил не має, скрізь літає
Та ще й куряву здіймає. (Вітер).
Зроду рук своїх не має,
А узори вишиває. (Мороз).
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
Ми — різні явища природи.
Яку бажаєте погоду?
(Це та наступне фото надіслала Л. Бондар,
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
11
Державний стандарт Мови і літератури 3. Вправа “З’єднайте лініями слова”
Учні з’єднують лініями явище природи (права колонка) і його опис (ліва колонка).
вигнулась дугою випала на трави біжить до берега стелиться полем гуркоче в небі роса
грім
туман
хвиля
веселка
Роботу над першим словосполученням виконують
колективно, над рештою — учні працюють самостійно.
Після завершення роботи здійснюють перевірку.
Колонки легко я з’єднаю,
Бо явища природи знаю
Із дому я тоді іду,
Коли вже він не йде. (Дощ).
Діти відгадують загадки, відповіді вчитель записує
на дошці, перечитує їх і нагадує дітям, що ці слова називають явища природи.
ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку (1–2 хв)
Учитель повідомляє, що на уроці вони пригадають,
що таке явища природи, вчитимуться описувати їх,
розповідати про враження, які викликають у них ці
явища.
ІV. Робота над темою уроку (12–13 хв)
1. Бесіда “Явища природи”
— Пригадайте явища природи, які були відгадками
до загадок, опрацьованих на початку уроку. (Сніг, вітер, мороз, хмара, дощ).
— Що таке явища природи?
Спочатку діти висловлюють свої міркування, потім учитель пропонує прочитати визначення, записане на дошці.
Явища природи — це певні зміни,
які відбуваються в природі.
2. Словникова робота
— Які ще явища природи вам відомі, крім тих, які
ми згадували в загадках?
Учитель може порадити дітям звернутися по підказку до “Тематичного словничка”.
Тематичний словничок
блискавка
буря
веселка
вихор
вíтер
грім
гроза
дощ
12
завірюха
злива
íній
луна
мороз
ожеледиця
повінь
роса
сніг
спека
сутінок
туман
хвиля
хмара
хуртовина
4. Вправа “Добери назву”
Учні розглядають малюнки, фотографії, фрагменти
відеоматеріалів із зображеними на них найпоширенішими явищами природи (оптимальна кількість зоб­
ражень — 5).
Педагог проводить бесіду, надаючи можливість
кожній дитині висловити власну думку.
yy У яку пору року відбуваються явища, які ви по-
бачили на зображеннях (або у ході перегляду
відеоматеріалів)?
yy Які найголовніші ознаки цих явищ?
yy Які з цих явищ доводилося вам бачити?
yy Що ви при цьому відчували?
У ході бесіди доцільно звернути увагу дітей на те,
що в природі часто кілька явищ відбуваються одночасно (падає сніг і дме вітер; нависають хмари, йде
дощ, а від сонячних променів, що пробиваються крізь
хмари, з’являється райдуга; вітер гонить хвилі на річці
тощо). Така розмова допомагає збагатити уявлення
дітей про явища природи, дібрати найбільш влучні
назви до малюнків чи відеофрагментів.
5. Складання розповіді за малюнком
Учитель пропонує дітям розповісти про зображене
на малюнку явище природи, акцентуючи увагу саме
на ньому.
Спочатку учні колективно обговорюють побаче­не
на малюнку, добирають до нього назву. Потім кілька дітей (за бажанням) озвучують свої розповіді, реш­та —
слухають. Завершальний етап роботи — колективне
обговорення почутого.
6. Гра “Злови слово”
Педагог називає явища природи: спека, дощ, сніг,
грім, вітер, мороз, гроза, іній, блискавка, град. Учні
плескають у долоні, коли звучить назва явища природи, яке може бути взимку.
V. Підсумок уроку (1–2 хв)
Бесіда
yy Що таке явища природи?
yy Які явища природи відбуваються в нашій місцевості? Коли їх спостерігаємо?
yy Які ознаки цих явищ? l
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
Журнал “Джміль” дарує
електронну наочність
Ви прагнете мак­симально ефективно використо­вувати
комп’ютер на різних уроках?
Вам бракує яскравої та змістовної наочності великого
формату для успішної фронтальної роботи?
Бажаєте урізноманітнити індивідуальну роботу з дітьми?
Шукаєте матеріали для проведення цікавих виховних
годин та інших позакласних заходів?
Замовляйте в редакції
Відтепер до кожного випуску журналу читачі зможуть отримати
інтерактивні електронні версії окремих його сторінок для демонстрації
на екрані чи мультимедійній дошці:
99
інтерактивні дидактичні посібники;
99
мультимедійні розвивальні ігри;
99
серії дидактичних малюнків, комікси моральноетичної тематики;
99
сюжетні картини, що на обкладинці журналу,
та репродукції творів світових і укра­їнсь­­­ких
художників (з можливістю збільшувати окремі
фрагменти).
Поспішайте БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАТИ
Електронний додаток до журналу “Джміль”
№ 1 за 2014 рік — “У світі професій”!
Для цього зверніться до редакції. Телефонуйте: (044) 486-13-32
або пишіть на e-mail журналу: jmil@dvsvit.com.ua
Акція!
Журнал “Учитель початкової школи” розповсюджується за передплатою. Індекс 89869
Видавництво “Світич” пропонує новий продукт —
Електронний додаток до журналу “Джміль”
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
456
Размер файла
825 Кб
Теги
мови і літератури, державний стандарт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа