close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Психо - діагностика класного колектива

код для вставкиСкачать
http://skoljaroshka.ucoz.net/
Відділ освіти Криворізької РДА
Златоустівська СЗШ
Підготувала вчитель поч. класів
Златоустівської СЗШ
Тарасова Т.В.
2012 рік
Проблема формування особистості в кожному поколінні є центральною
темою і предметом осмислення. Особливо гостро вона постала у сучасний
період стрімкого розвитку техніки, ломки суспільних відносин, змін
пріоритетів. В зв'язку із цим робота класного керівника потребує пошуків
нових підходів до формування підростаючої особистості. Завдання класного
керівника полягає не тільки в тому, щоб просто виховати, а й розвинути
молоду людину, дати поштовх до самореалізації особистості в результаті
самопізнання та корекційної допомоги.
У процесі моєї педагогічної діяльності як класного керівника зацікавленость
психологічними основами виховання дала можливість накопичити певний
досвід з проблеми особистісно-зорієнтованого виховання на діагностикокорекційній
згуртованість
основі.
В
класного
результаті
колективу,
діагностування
високий
рівень
можна
виявити
організаторських
здібностей у переважної більшості учнів, центричну модель класу із високою
потребою у спілкуванні та низький рівень емпатії, а звідси і комунікативних
здібностей. Саме завдяки діагностуванню виявляється невідповідність між
низьким соціальним темпом, пластичністю і підвищеною соціальною
енергійністю, що породжує емоційні реакції на невдачі., занепокоєння
навчальною діяльністю, незадоволення такими особистими якостями, як
невпевненість, несміливість, страх, нетерпимість.
За інноваційним потенціалом вважаю цей досвід комбінаторним, що полягає
у поєднанні власних ідей із відомими методиками діагностики і корекції у
виховній роботі.
Мета цього напрямку виховної роботи полягає в обгрунтуванні доцільності
системи особистісно-зорієнтованого виховання на діагностико-корекційній
основі та вироблення заходів, спрямованих на розвиток емоційно-вольової,
духовної сфери та культури поведінки учнів, підвищення рівня свідомості та
творчості у навчальній та позакласній діяльності.
Практична значимість досвіду полягає у оновленні виховної діяльності
класного керівника, створення нових рекомендаційних підходів до корекції
поведінки та розвитку свідомості учнів.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Високий
Класний керівник :
Середній
низький
__________________
Працелюбство (рівень)
Колективам
Поведінка (рівень)
п/п
Доброта (рівень)
Прізвище, ім 'я
Вихованість (рівень)
№
(рівень}
Діагностика учнів ____ класу
Діагностика ефективно - емоційної сфери
учнів ______ класу
№
Прізвище та ім’я
п/п
учня
Ефективно - емоційна сфера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Високий
Класний керівник :
Середній
низький
__________________
На уроках
однолітками
У стосунках
дорослими
з
У стосунках
Особиста
з
ситуативна
Темперамент
Агресивність
тривожність
Діагностика соціально - психологічних особливостей
учнів ______ класу
№
Прізвище та
Особливості
Спілкування ,
п/п
ім’я учня
морально -
стосунки з людьми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Високий
Класний керівник :
Середній
низький
__________________
колективі
дитячому
статус у
Соціометричний
Конфліктність
ь
Комунікабельніст
інтересів
Стійкість
Вольові якості
Самооцінка
вольової сфери
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КАРТА УЧНЯ.
Прізвище, ім’я учня
___________________________________________________
Клас ________
Стать
________________
ШКАЛА
1 навчання
Сильний учень
1
2
3
4
5 Слабкий учень
Вчиться із зацікавленістю
1
2
3
4
5 Навчанням не цікавиться
Багато читає
1
2
3
4
5 Читає мало
Є навчальні інтереси,
1
2
3
4
5 Навчальних інтересів
пов’язані з орієнтацією на
немає
майбутню професію
2. поведінка
Упертий
1
2
3
4
5 Покладистий
Дисциплінований
1
2
3
4
5 Погана дисципліна
Відсутність конфліктів з
1
2
3
4
5 Часті конфлікти з
вчителями
Відсутні конфлікти з
учителями
1
2
3
4
5 Часті конфлікти з учнями
1
2
3
4
5 Спокійний, врівноважений,
учнями
Агресивна поведінка
доброзичливий стиль
поведінки
Усидливий
1
2
3
4
5 Висока активність рухів,
непосидючий
важковиховуваний
1
2
3
4
5 Легко піддається вихов.
3. громадська активність
Висока
1
2
3
4
5 Низька
Хороший організатор
1
2
3
4
5 Слабкі організаторські
здібності
Висока ініціативність
1
2
3
4
5 Низька
Займає лідерські позиції
1
2
3
4
5 «Відомий», слідує за
кимось
Високий авторитет
1
2
3
4
5 Низький
З бажанням виконує
1
2
3
4
5 Уникає громадських
доручення
доручень
4. спілкування в школі
Має багато друзів
1
2
3
4
5 Непопулярний
Вороги відсутні
1
2
3
4
5 Багато хто не любить його
Любить бувати на людях
1
2
3
4
5 Замкнутий, вузьке коло
друзів
Не боїться виступати перед 1
2
3
4
5 Сором’язливий, боязкий
аудиторією
Відкритий
1
2
3
4
5 Скритний
Чуйний
1
2
3
4
5 Черствий
Орієнтований на власну
1
2
3
4
5 Цікавиться думкою
думку
оточуючих
Погано впливає на
1
2
3
4
5 Є опорою педагога
однолітків
5. деякі специфічні суб’єктивні особливості
Спокійний, впевнений у
1
2
3
4
5 Тривожний, невпевнений
1
2
3
4
5 Недооцінює свої
собі
Переоцінює свої сили
можливості
Честолюбивий
1
2
3
4
5 Скромний, непомітний
Викликає симпатію
1
2
3
4
5 Не викликає симпатії
6. спілкування в сім’ї
Атмосфера доброзичлива,
1
2
3
4
тепла
Відносини близькі,
5 Недоброзичлива,
конфліктна
1
2
3
4
5 Відносини відчужені
1
2
3
4
5 Погане взаєморозуміння
довірливі
Хороше взаєморозуміння
Суворий, жорстокий
1
2
3
4
контроль
Обмеження самостійності
5 Слабкий контроль за
поведінкою
1
2
3
4
5 Необмежена самостійність
дитини
Батьки з охотою
співпрацюють з учителем
1
2
3
4
5 Батьки вступають у
конфлікт з учителем
Анкета оцінки типу темпераменту батьками
(Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко)
Инструкция: Уважаемые родители! Прочитайте предлагаемые ниже
утверждения и в соответствующем столбике отметьте знаком «+» те, которые
имеют непосредственное отношение к вашему ребенку:
если такого качества нет - то в столбике 1;
если качество слабо выражено - то в столбике 2;
если выражено средне – то в столбике 3;
если выражено умеренно сильно – то в столбике 4;
если очень сильно выражено – то в столбике 5.
Тест
№
Утверждения
1
Любит шум и суету вокруг себя
2
Очень нуждается в близких, которые могли
бы его поддержать
3
Нередко раздражен чем-то, возбужден,
беспокоен
4
Быстрых ответов на любые вопросы от него
не ждите
5
Дети считают его веселым
6
Стесняется заговаривать с новыми людьми
7
Любит работу, которую надо делать быстро
8
Чаще молчит в обществе детей
9
Не прочь похвастать, приукрасить что-либо
10
Не любит шумных игр, предпочитает
уединение
11
У него часто меняется настроение
12
Умеет долго играть или выполнять задание,
не отвлекаясь
13
Легко переключается с одного действия на
другое
1
2
3
4
5
14
Его легко огорчить
15
Часто не может усидеть на месте
16
Дольше других сохраняет
работоспособность, не устает
17
Верит в себя, легко переносит неудачи
18
Быстро устает, отключается, перестает
слушать
19
Нетерпелив и несобран, плохо переносит
ожидания
20
Предпочитает кропотливую работу, не
требующую быстрых реакций
Обработка результатов
Необходимо подсчитать сумму баллов по каждому типу темперамента в
соответствии со следующим ключом:
Сангвиник
- 1, 5, 9, 13, 17;
Меланхолик - 2, 6, 10, 14, 18;
Холерик
- 3, 7, 11, 15, 19;
Флегматик
- 4, 8, 12, 16, 20.
Далее необходимо определить процентное соотношение каждого типа
темперамента. Для этого подсчитывается общая
сумма баллов по всем
четырем типам, что соответствует 100 %. Затем подсчитывается процентное
содержание каждого типа темперамента.
Если процентное содержание какого-либо темперамента составляет 40 % и
более – этот тип доминирует; 30 – 35 % - этот тип ярко выражен; 20 – 29 % качества темперамента достаточно выражены и их надо учитывать; 20 % и
менее – качество слабо выражено; 10 % и менее – качество не учитывается.
Холерик – нагадує ураган. Ця людина може зірватися, немов бомба, за
дрібницю накинутися на вас з кулаками, викаже все, що він про вас думає. У
наступний момент він буде обіймати вас. Такої людини завжди «багато», він
заповнює собою все, захоплюючи оточуючих у вихор свого темпераменту.
Він може працювати день і ніч не відпочиваючи, але потім звалитися від
втоми. Дитина холерик може запестити кошеня або цуценя до смерті. Це тип
сильний та врівноважений.
Сангвінік – втілення непостійності. Він може пристосуватися до любої
ситуації. Різко сказане зауваження він сприймає з юмором, у печалі –
намагається повеселитися. Він непосида. Для нього довго виконувати будьяку роботу – питки: дуже скоро стає неінтересно, він нудьгує. Він, як риба
шукає де глибше, та, яку голими руками не візьмеш. Це тип сильний,
врівноважений та рухівний, як ртуть. Та, якщо холерика можливо зрівняти з
автомобілем, який рухається на великій швидкості без гальм, то у сангвініка з
гальмами все добре.
Флегматик
–
нагадує
кам’яний
утес.
Також
неприступний
та
неповоротливий. Він може годинами перекладати поштові марки з місця на
місце, не звертаючи ні на кого уваги. У класі такого часто називають
«гальмованим» - бо в нього процеси гальмування, як говорять фізіологи,
вище за процесами збудження нервової системи. Ви не почуєте від нього
бурхливої радості по поводу подарунка на день народження. Та змусити його
вийти з себе – дуже важко. Якщо чаша терплячості флегматика
переповниться – лавина його обурення змете все на своєму шляху та буде
котитися дуже довго. Це тип сильний, врівноважений та інертний
(малорухомий)
Меланхолик – повільний, стриманий. Він швидко утомлюється. У його
настрої переважає смуток. Він легко замикається у собі. Меланхолік дуже
чутливий до зовнішніх подразнень, дуже ранимий. Образити меланхоліка –
значить нанести йому душевну рану – він ще глибше заб’ється у свою
раковину та буде жорстоко страждати, жаліти себе. Це тип слабкий,
інертний, неврівноважений. Равлик, та й усе
Методика «спостереження за дитиною
для визначення типу темпераменту»
(Б.С. Волков, Н.В. Волкова)
Инструкция:
Наблюдение проводят индивидуально за каждым ребенком. При этом
используют следующие критерии:
Как ведет себя ребенок в ситуации, когда необходимо быстро действовать:
а) легко включается в работу;
б) активно действует;
в) действует спокойно, без лишних слов;
г) робко, неуверенно.
2. Как реагирует ребенок на замечание педагога:
а) говорит, что больше так не будет, но через некоторое время поступает
также;
б) не слушает или поступает по-своему;
в) выслушивает молча;
г) молчит, обижен, переживает.
3. Как разговаривает ребенок с другими детьми в значимых для него
ситуациях:
а) быстро, с жаром, но прислушивается к высказыванию других;
б) быстро, со страстью, но не слушает;
в) медленно, спокойно, но уверенно;
г) с большой неуверенностью.
4. Как ведет себя в непривычной обстановке:
а) легко ориентируется, проявляет активность;
б) активен, проявляет повышенную возбудимость;
в) спокойно рассматривает окружающее;
г) робок, растерян.
Критерии: если обнаруживается, что в большинстве случаев для ребенка
характерны реакции типа а), то можно говорить о преобладании у него черт
сангвиника; б) – холерика; в) – флегматика; г) меланхолика.
Формула темпераменту
Інструкція: Визначте наявність або відсутність у себе певного показника.
Поставте «плюси» у випадку наявності показника за кожним типом
темпераменту.
Холеричний темперамент:
1 . Ви непосидючі й метушливі?
2. Невитримані й запальні?
3. Нетерплячі? 4. Різкі та прямолінійні у відносинах з людьми?
5. Рішучі та ініціативні?
6. Вперті?
7. Чи спритні Ви у суперечці?
8. Ви працюєте ривками?
9. Чи схильні Ви до ризику?
10.Ви незлопам'ятні та невразливі?
11.Ви маєте швидку, пристрасну, із плутаною інтонацією, мову?
12.Не неврівноважені й схильні до гарячності?
13.Чи можна Вас назвати агресивною забіякою?
14.Чи нетерпимі Ви до недоліків інших людей?
15.Чи маєте Ви виразну міміку?
16.Чи здатні Ви швидко діяти та вирішувати?
17.Чи прагнете невпинно до нового?
18.Ви маєте різкі рвучкі рухи?
19.Наполегливі в досягненні поставленої мети?
20.Схильні до різких змін настрою?
Сангвінічний темперамент:
1 . Ви веселі та життєрадісні?
2. Енергійні й діловиті?
3. Часто Ви не доводите розпочату справу до кінця?
4. Здатні швидко схоплювати нове?
5. Ваші інтереси та схильності нестійкі?
6. Чи легко Ви переживаєте свої невдачі й неприємності?
7. Легко пристосовуєтеся до різних обставин?
8. Схильні переоцінювати себе?
9. Із захопленням беретеся за нове діло?
10.Швидко відволікаєтесь, якщо справа перестає Вас захоплювати?
11.Ви швидко включаєтеся в роботу й швидко переключаєтеся з однієї
роботи на іншу?
12.Вас тяготить одноманітність, буденна робота?
13.Ви товариські й чуйні, не почуваєте скутості з новими людьми?
14.Ви витривалі та працездатні?
15.Ви маєте голосну, швидку мову, що супроводжується живими жестами, виразною мімікою?
16.Зберігаєте самовладання у непередбачуваних обставинах?
17.У Вас завжди бадьорий настрій?
18.Ви швидко прокидаєтеся і засинаєте?
19.Чи часто Ви буваєте незібрані, виявляєте поспіх у рішеннях?
20.Схильні іноді відволікатися?
Флегматичний темперамент:
1 . Ви спокійні та холоднокровні?
2. Обережні й розважливі?
3. Послідовні і детальні у справах?
4. Ви вмієте чекати?
5. Мовчазні і не любите говорити пусте?
6. Ви говорите спокійно і розмірене, без різко виражених емоцій,
жестикуляції та міміки?
7. Ви стримані й терплячі?
8. Доводите розпочату справу до кінця?
9. Ви не розтрачуєте даремно сил?
10.Дотримуєтеся виробленого розпорядку життя, системи в роботі?
11. Легко стримуєте пориви гніву?
12. Сприйнятливі до схвалення та осудження?
13. Незлобиві й проявляєте поблажливе відношення до іронії на свою
адресу
14.Ви постійні у своїх відносинах та інтересах?
15.Повільно включаєтеся в роботу й переключаєтеся з однієї роботи
на іншу? «
16.Рівні у відносинах з усіма?
17.Любите акуратність і порядок у всьому?
18.Ви важко пристосовуєтеся до нового оточення?
19.Ви малорухомі, інертні?
20.Маєте витримку?
Меланхолійний темперамент:
1 . Ви сором'язливі й боязкі?
2. Губитеся в новому оточенні?
3. Вам складно встановити контакт із новими людьми?
4. Не вірите у свої сили?
5. Легко переносите самітність?
6. Почуваєте пригніченість і розгубленість при невдачах?
7. Схильні замикатись у собі?
8. Чи швидко Ви стомлюєтеся?
9. Маєте тиху, неспішну мову?"
10.Ви мимоволі пристосовуєтеся до характеру співрозмовника?
11.
Вразливі до слізливості?:
12.Надзвичайно сприйнятливі до схвалення і осуду?
13.Висуваєте високі вимоги до себе і оточуючих?
14.Схильні до помисливості.
15.Болісно чутливі, легко ранимі.
16.Надмірно вразливі?
17.Потайливі та нетовариські, не ділитеся ні з ким своїми думками?
18.Малоактивні та боязкі?
19.Ви покірні?
20.Прагнете викликати співчуття і допомогу оточуючих?
Обробка результатів. Для визначення прояву ознак того чи іншого
темпераменту необхідно за кожним із чотирьох типів порахувати кількість
плюсів і розділити їх на загальну кількість плюсів. Наприклад, у Вас
вийшло 10 плюсів у холеричному темпераменті, а всього 40 плюсів, отже, у
Вашому темпераменті 25 % холеричного і т. д.
При 40 % і вище виразність темпераменту домінуюча, при 30-40 % — досить
яскрава, при 20—29 % — середня, при 10-19 % — мала.
Можна вивести формулу темпераменту, що має вигляд:
Фт = X (Ах/ А) Ч 100 % + С (Ас/ А) Ч 100
+ Ф (А / А) Ч 100 % + М (Аи/ А) Ч 100 %,
де
Фт — формула темпераменту;
А — загальна кількість «плюсів» за всіма чотирма типами темпераменту;
X — відсоток холеричного в темпераменті;
Ах — кількість «плюсів» у холерика;
С — відсоток сангвінічного у темпераменті;
Ас — кількість «плюсів» у сангвініка;
Ф — відсоток флегматичного у темпераменті;
А — кількість «плюсів» у флегматика;
М — відсоток меланхолійного у темпераменті;
Ам — кількість «плюсів» у меланхоліка.
Відповідні символи — X, С, Ф, М — запишіть у порядку убування
процентного складу в темпераменті. Символи з однаковими значеннями
запишіть один під іншим.
Слід зазначити, що жодне із поєднань не можна вважати свідомо
поганим або гарним.
Якщо на першому місці стоїть С, то, швидше за все, учня супроводжуватиме успіх у сфері організації та управління. Сангвінічні задатки
погрібні скрізь, де потрібні мобільність, уміння швидко переключатися
з одного виду діяльності на інший.
'
Перевага Ф характеризує школяра як людину, здатну вирішувати ті самі
завдання, що й сангвінік, але з більшими схильностями до стратегічної
діяльності. Керівникові високого рангу, що приймає важливі стратегічні
рішення, директорові підприємства, фірми — у першу чергу необхідні
флегматичні риси. Йому протипоказані як поспіх, так і довгі коливання у
відповідальний момент, невиправданий оптимізм або перебільшення
труднощів.
М означає, що школяр мало пристосований для самостійної управлінської
роботи. Йому більше підходить робота точна, хоч і кропітка, зате яка не
потребує
ініціативи,
вирішення
практичних
завдань
із
багатьма
невідомими. Для секретаря-референта на першому місці бажані ознаки
меланхоліка. У цій роботі цінуються точність у поєднанні з дипломатичністю у поводженні з людьми. Однак серед меланхоліків нерідко зустрічаються і непогані керівники. У такому випадку їм часто доводиться
за це платити своїм психічним здоров'ям.
Перевага X обіцяє успіх у роботі, де цінується напористість і нестриманість.
Особливо гарні результати досягаються в тому випадку, якщо ця
невгамовна активність збалансована обґрунтованістю і незворушністю
флегматика, тобто у формулі за X треба Ф.
Таким чином, можна припустити, що люди холеричного темпераменту
більш придатні для активної ризикованої діяльності («воїни»), сангвініки
— для організаторської діяльності («політики»), меланхоліки — для творчої
діяльності в науці та мистецтві («мислителі»), флегматики — для
планомірної та плідної діяльності («творці»).
Тест «Права чи ліва півкуля?»
Інструкція
Запропонуйте дитині переплести пальці рук. Можна побачити, що зверху в
неї завжди виявляється той самий великий палець. Якщо лівий — то дитина
емоційна, якщо правий — з аналітичним складом розуму.
Запропонуйте дитині «прицілитися», вибравши собі мішень і дивлячись на
неї крізь своєрідну «мушку» — олівець або ручку. Далі необхідно
подивитися на мішень по черзі із замруженим лівим, потім правим оком.
Нехай дитина визначить,і за якого замруженого ока (головне око) «мушка»
зміщається
щодо мішені. Праве головне око свідчить про твердий,
наполегливий характер, а ліве — про м'який, поступливий.
Попросіть дитину переплести руки на грудях. Якщо після переплетення рук
зверху виявляється права рука, то дитина схильна до кокетства, ліва — до
простоти й доброти.
Якщо дитині під час аплодування зручніше плескати правою рукою, можна
говорити про рішучий характер, лівою — про те, що вона часто вагається,
перш ніж прийняти рішення.
Отримані результати позначте літерами:
великий палець лівої руки зверху
великий палець правої руки зверху
— Л;
— П;
ліве головне око — Л;
праве головне око — П;
ліва рука зверху на грудях — Л;
права рука зверху на грудях — П;
зручніше плескати лівою рукою —
зручніше плескати правою рукою
Л;
— П.
Складіть формулу. Можливе одне з 16 поєднань.
ПППП — для дитини характерний консерватизм, орієнтування на
загальноприйняту думку (стереотип), вона не любить конфліктувати,
сперечатися і сваритися.
ПППЛ — визначальна риса характеру — нерішучість.
ППЛП — характерні кокетство, рішучість, почуття гумору, артистизм. Дуже
корисливий тип характеру.
ППЛЛ — рідкісний тип характеру, близький до попереднього, але м'якішій,
спостерігається певне протиріччя між нерішучістю (ліве аплодування) і
твердістю характеру (праве головне око).
ПЛПП — тип характеру, що поєднує аналітичний склад розуму і м'якість.
Характерним є повільне звикання, обережність, у взаєминах з оточуючими
— терпимість і незначна холодність.
ПЛПЛ — слабкий і найрідкісніший тип характеру. Люди ;і таким характером
беззахисні, піддані впливам.
ЛППП — поширений тип характеру. Головна риса — емоційність, що
поєднується з недостатньою наполегливістю. Піддається чужому впливу, і це
дозволяє пристосовуватися до різних умов життя, легко розумітися з людьми.
ЛППЛ — характерні м'якість, наївність.
ЛЛПП — властива дружелюбність і простота, незначна розкиданість
інтересів, схильність до самоаналізу.
ЛЛПЛ — переважання простодушності, м'якості, довірливості.
ЛЛЛП — емоційна, енергійна й рішуча дитина, але часто приймає поспішні
рішення, наслідками яких є серйозні ускладнення. Важливий додатковий
механізм гальмування.
ЛЛЛЛ — антиконсервативний тип характеру. Здатний подивитися на старі
речі
по-новому,
характерна
емоційність,
що
іноді
переходить
у
відсторонення.
ЛПЛП — найсильніший тип характеру. Важко в чому-небудь переконати,
важко змінює точку зору, але водночас енергійний, завзято досягає
поставлених цілей.
ЛПЛЛ — схожий на попередній тип характеру, наполегливість у досягненні
поставлених цілей. Схильний до самоаналізу, важко знаходить нових друзів.
ПЛЛП
—
легкий
характер.
Уміє
уникати
конфліктів,
полюбляє
подорожувати, швидко знаходить друзів. Однак часто змінює свої
захоплення.
ПЛЛЛ — властива непостійність і незалежність, бажання пробити все
самому. Здатність аналізувати допомагає розв'язувати складні проблеми.
Тест «Екстраверт чи інтроверт?»
Інструкція
Визначити, до якого типу належить людина, можна за допомогою нескладної
методики. Для цього візьміть чистий аркуш паперу і намалюйте коло. А
тепер доповніть коло так, щоб вийшов малюнок. Подивимося, що
намальовано.
Якщо все домальоване розташоване в основному всередині кола
(наприклад, обличчя людини, годинник тощо), то людина — інтроверт.
Якщо ж домальоване виявилося поза колом (наприклад, квітка, сонечко ),
то — екстраверт.
Доповнення малюнка рівною мірою і зовні, і всередині свідчить про те, що
людина належить до амбровертів.
Тепер охарактеризуємо особливості кожного із цих типів.
Інтроверт — тип людини, яка занурена в себе, важко вступає в контакти.
Така людина орієнтована, як правило, на свої
почуття, стримана,
сором'язлива. У рішеннях серйозна, емоціям не довіряє, полюбляє порядок.
Такі люди незамінні, якщо необхідно виконати роботу, що вимагає тривалого
й методичного напруження, посидючості, уваги, терпіння. Інтроверти
(флегматики й меланхоліки), для яких характерний інтерес до явищ власного
внутр.. світу, нетовариськість, замкненість, соціальна насиченість, схильність
до самоаналізу, утруднення соціальної адаптації.
Для
амброверта
характерні спокійні, рівні стосунки з людьми
відповідальність за свої вчинки. Амброверти (люди, що мають риси
екстраверта й інтроверта, тому їх енергія спрямована і всередину, і назовні).
Екстраверти — балакучі, товариські люди, яким притаманні зміни настрою.
Люблять налагоджувати нові контакти, але при цьому часто незібрані,
неврівноважені, можуть бути нав'язливими. При цьому вони чудові
імпровізатори. Усе в них
виходить легко й невимушено. Нестримані,
оскільки не вважають за потрібне контролювати емоції та почуття. У роботі
енергійні, демонструють чудову реакцію. Екстравертам (санів. й холер.)
властиві імпульсивність, ініціат., гнучкість поводження, товар., соц.. адапт.
Соціометричний метод
Мета:
визначити соціометричний статус кожного
учня в системі
міжособистісних стосунків у класному колективі
Вік учнів: від 10 років
Обладнання: роздруковані бланки анкети, ручки чи олівці
Інструкція:
Після того, як кожен учень отримає бланк анкети, з ними проводиться
короткий інструктаж. На першу частину анкетних питань діти дають
відповіді, спираючись на вже набутий власний досвід та свої почуття.
Стосовно другої частини учням пропонують зробити три вибори за такими
соціометричними критеріями:
2.0)
для виявлення емоційного лідера (учня, який сприяє створенню в
2.1)
класі належного психологічного клімату);
2.2)
для виявлення інструментального лідера (учня, який зорієнтований на
діловий бік життя класу).
Обробка отриманих результатів:
За отриманими відповідями підраховується сума виборів, що її набрав кожен
учень класу, по кожному критерію складається соціоматриця і на основі її
аналізу визначається статус дитини, виходячи з таких показників:
6 та більше виборів – «зірка»;
3 - 5 виборів – «популярний»;
1 - 2 вибори – «занедбаний»;
0 виборів – «ізольований».
Хто вибрав
Мірошник
Лавринен
Дробиш
Гнатюк
Ворслова
вибрав
Білоус
Кого
Андрійчук
Зразок заповнення соціоматриці:
і
т.
д.
Андрійчук
*
*
Білоус
*
*
Ворслова
*
*
Гнатюк
*
Дробиш
*
*
*
*
*
Лавриненко
*
*
Мірошник
*
Кількість виборів:
*
2
3
1
*
4
0
6
2
На основі соціоматриці можна побудувати соціограму, яка надає можливість
наочно представити соціальний статус учнів класу.
Соціограма класу:
ІV
ІІІ
ІІ
І
I
II
III
Кожна окружність соціограми має певне значення:
I. Внутрішнє коло – це «зона зірок», до якої увійшли лідери, які набрали
IV
максимальну кількість виборів.
II. Друге коло – це «зона прийнятих», або «популярних», до якої увійшли
учні, які набрали виборів вище середнього (3-5).
III. Третє коло – це «зона неприйнятих, занедбаних», до якої увійшли учні,
які набрали виборів нижче середнього.(1-2).
IV. Зовнішнє коло – це «зона ізольованих», це ті учні, які не отримали
жодного вибору.
Анкета «Самооцінка»
Мета анкети самооцінки: визначити, як дитина в цілому сприймає саму
себе: позитивно, негативно, нейтрально.
Інструкція: « Оцінюйте свої якості та здібності за 10-ти бальною шкалою,
де
0 балів
відсутність даної якості або здібності ;
10 балів
максимальний ступінь прояву даної
якості..
№
Перелік якостей та здібностей
Оцінка
1
Розум.
2
Зовнішність.
3
Чесність.
4
Уміння бути гарним товаришем.
5
Упевненість у собі.
6
Доброта.
7
Справедливість.
Загальна кількість балів:
Висновок:
_______________________________________________________________
Обробка результатів:
Бали, які отримують за кожне твердження додають. При цьому:
0 - 20 балів
- негативне сприймання;
21 - 40 бали
- нейтральне сприймання;
41 - 60 балів
- позитивне сприймання;
Бланк анкети «Соціометрія»
Дата заповнення: ___________
Клас
___________
Прізвище, ім’я: ___________________________________________
1.1. Що ти вважаєш найважливішим в школі? __________________________
1.2. Який день тижня тобі подобається найбільше ? _____________________
Чому? ________________________________________________________
1.3. Що тебе найбільше цікавить у школі? ______________________________
1.4. Чим би тобі хотілося займатися у вільний час? ______________________
1.5. Якби була можливість обирати, то в якому класі ти б хотів(ла) зараз
навчатися? ________________________________________________________
Чому? ________________________________________________________
1.6. Які твої улюблені заняття? _______________________________________
1.7. Що в школі для тебе є найнеприємнішим? __________________________
1.8. Як ти навчаєшся? _______________________________________________
1.9. На кого з однокласників за успішністю тобі хотілось би бути
схожим(ою)? _______________________________________________________
Чому? ________________________________________________________
2.0. З ким би ти хотів(ла) сидіти за партою?
__________________________
або_________________________________
або_________________________________
2.1. Кого з учнів свого класу ти запросив(ла) би до себе на день
народження?
________________________________
________________________________
________________________________
2.2. До кого з учнів свого класу ти звернешся по допомогу, якщо не зможеш
розв’язати якусь задачу?
________________________________
_______________________________
Психогеометрична типологія
Мета: виявити індивідуально-типологічні особливості
Матеріали та обладнання: бланк, ручка
Процедура дослідження
Дану
методику
краще
використовувати
для
експрес-діагностики.
Дослідження можна проводити як індивідуально, так і з групою людей. При
роботі із групою необхідно забезпечити самостійність виконання завдання.
Кожному досліджуваному дається окремий бланк.
Інструкція: „Подивіться на п'ять відомих для Вас геометричних
фігур,
проранжуйте їх від 1 до 5. Виберіть з них ту, про яку можете сказати, що це
Ви, постарайтесь відчути саме свою форму, якщо важко визначитись, то
оберіть фігуру, яка найбільше сподобалась позначне її цифрою - 1, фігура,
яка менше сподобалась, ніж перша, поставте – 2, і так далі. Номерацію ставте
під кожною фігурою”.
Інтерпретація та обробка результатів
Обробка результатів здійснюється шляхом аналізу обраних фігур та
їх
послідовності
Фігура
Позитивні риси характеру
Негативні риси характеру
Організований
Педантичний
Працьовитий
Допитливий
Аналітичний
Дріб'язковий
Раціональний
Надто обережний
Ерудований
Впертий
Твердий у прийнятті рішень
Консервативний
Терплячий
Брак фантазіїї
Розсудливий
Дружелюбний
Безтурботний
Доброзичливий
Балакучий
Турботливий
Легковірний
Відданий
Нерішучий
Емпатійний
Слабка концентрація
Довірливий
Низька мотивація
Щедрий
досягнення
Здатний переконувати
Грає на почуттях інших
Допитливий
Напружений
Чутливий
Емоційно нестабільний
Неамбіційний
Неспокійний
Швидко засвоює нову
Безрозсудний
інформацію
Схильний до навіювань
Сміливий
Збуджений
Активний
Лідер, що веде за собою
Егоцентричний
Бере відповідальність на себе
Категоричний
Рішучий
Хитрий
Орієнтований на суть ситауції
Самовпевнений
Впевнений у собі
Орієнтований на статус
Честолюбний
Нестримний
Енергійний
Креативний та прямолінійний
Неорганізованість
Творчий підхід до життя
Непрактичність
Концептуальність
Нелогічність
Теоретична установка
Непослідовність
Мрійливість
Нестримність
Спрямованість у майбутнє
Мінливість настрою,
Дотепність
поведінки та стосунків
Експресивність
Наївність
Класифікація «важких» людей за М. Бремсоном:
агресивісти — це люди, які прискіпуються до інших, кажуть ущипливі слова
і дратуються, якщо їх не слухають;
скаржники — це люди, у яких завжди знайдеться на що поскаржитися.
Зазвичай вони нічого не роблять для розв'язання проблеми, тому що не
хочуть брати на себе відповідальність;
мовчуни — це люди, надто спокійні й небагатослівні, і ви не знаєте, про що
вони насправді думають або чого хочуть;
надпоступливі — це люди, які скажуть вам «так» з будь-якого приводу і
пообіцяють підтримку, проте слова в таких людей розходяться з ділом;
вічні песимісти — це люди, які завжди передбачають невдачі, оскільки
зазвичай вважають, що з нічого із замисленого не вийде;
усезнайки — це люди, які вважають себе вищими за інших, тому що, на їхню
думку, усе знають і хочуть, щоб про це знали всі;
нерішучі — це люди, які не зважуються прийняти певне рішення.
Крім того, виокремлюють такі типи;
«максималісти» — це люди, які хочуть чогось негайно, навіть якщо в цьому
немає необхідності;
«потайливі» — це люди, які тримають усе в собі, не говорять про свої
образи, а потім, коли ви вже все забули, накидаються на вас;
«безневинні брехуни» — це люди, які «замітають сліди» неправдою й
низкою обманів, так що ви перестаєте розуміти, у що вірити, а в що ні;
«несправжні альтруїсти» — це люди, які нібито роблять вам добро, але в
глибині душі шкодують про це.
Методика Прутченкова
Інструкція:
Перед вами — бланк для заповнення. Вам пропонується
оцінити наведені прислів'я і приказки за п'ятибальною шкалою. У 5 балів
оцінюються ті прислів'я, зміст яких вам подобається і ви згодні з ним. Чотири
бали ставляться в тих випадках, якщо саме прислів'я вам подобається, але
воно не збігається з вашою особистою думкою, або прислів'я збігається з
вашою думкою, але воно вам не подобається. У 2 бали оцінюються прислів'я,
які вам не подобаються і не збігаються з вашою думкою. Один бал ви ставите
в тому випадку, якщо зміст прислів'я вам не зовсім зрозумілий. Проставлені
бали вносяться в запропонований бланк відповідей.
13
17
21
25
«Ведмідь»
10
14
18
22
26
«Тигр»
7
11
15
19
23
27
«Заєць»
8
12
16
20
24
28
«Лис»
1
5
2
6
3
4
Прислів'я та приказки
Кожне діло попервах не йде.
Чия земля — того й хліб.
Коли м'яко стелять — жорстко спати.
Одна голова добре, а дві краще.
Рубай дерево по собі.
Погану траву з поля геть.
Без мастила нема діла.
На колір і смак товариш не всяк.
У чужій душі мов серед ночі.
Загнаних коней стріляють.
Краще пізно, як ніколи.
Ні в кого немає повної відповіді, але в кожного є що сказати.
На язиці медок, а на серці льодок.
Чия відвага, того й перемога.
Не кажи «гоп», поки не перескочиш.
Правда й у вогні не горить, й у воді не тоне.
Вище голови не стрибнеш.
Вовка боятися — у ліс не ходити.
Кращий спосіб розв'язувати суперечки — взагалі уникати їх.
Як важко на душі, йди до друзів раду радити.
Покірне теля двох маток ссе.
У чужі сани не сідай.
На світі немає нічого, що заслуговувало б на суперечку.
Дружні сороки й орла заклюють.
І мутну воду п'ють у негоду.
Не дарма, що Фомі городи копати, а Яремі над ним воєводою стояти.
Дружба дружбою, а служба службою.
Урешті-решт справедливість тріумфує, а зло карається.
Опрацювання результатів:
Обчислюється сума балів за кожною з чотирьох груп (горизонтальних ліній).
Знайдіть найбільше з чотирьох чисел. Тепер визначте особливості свого
поводження в конфліктних ситуаціях.
«Ведмеді»
Якщо найбільшим виявилося перше число, то в спілкуванні з оточуючими
для вас характерне пристосування, що означає приношення в жертву власних
інтересів на шкоду собі заради підтримки добрих взаємин і спокою.
Професії, пов'язані зі знанням юриспруденції.
«Тигр»
Найбільше друге число свідчить про те, що в спілкуванні з іншими людьми
ви прагнете до змагання, що характеризується бажанням досягти задоволення
особистих інтересів на шкоду іншим.
Професії, пов'язані із чіткою дисципліною.
«Заєць»
Найбільше третє число свідчить про те, що ви намагаєтеся уникати нових
контактів. Стиль вашого поводження розглядається як уникання, для якого
характерні як відсутність прагнення задовольнити інтереси партнерів, так і
відсутність тенденції до досягнення власних цілей.
Професії, пов'язані з мистецтвом.
«Лиси»
І нарешті, найбільше четверте число показує, що в спілкуванні ви прагнете
співробітництва. Ви спрямовані до спільного розв'язання всіх спірних питань,
що виникають у процесі діяльності. Спільно доходите такого розв'язання
суперечностей, яке задовольняє обидві сторони.
Професії, пов'язані з іншими людьми.
Анкета "Чи умієте ви слухати"
Завдання: поставити +, коли ситуація викликає у вас роздратування
Питання :
1.
Співрозмовник не дає шансу висловитись, хоч є що сказати, та не
можна вставити слово.
2.
Співрозмовник постійно перериває мене під час бесіди.
3.
Співрозмовник ніколи не дивиться на мене під час розмови я не
впевнений, чи чує він мене.
4.
Розмова викликає почуття марнування часу.
5.
Співрозмовник постійно метушиться, папір і олівець займають його
більше, ніж мої слова.
6.
Співрозмовник ніколи не посміхається, а у мене виникає почуття
незручності і тривоги.
7.
Співрозмовник завжди відволікає мене запитаннями і коментарями.
8.
Щоб я не сказав, співрозмовник завжди осаджує мій запал.
9.
Співрозмовник завжди намагається спростувати мої твердження.
10.
Співрозмовник перекручує зміст моїх слів і вкладає в них інший зміст.
11.
Коли я ставлю запитання, співрозмовник змушує мене захищатися.
12.
Іноді співрозмовник перепитує мене, роблячи вигляд, що не розчув.
13.
Співрозмовник, не дослухавши до кінця, перебиває, щоб погодитись.
14.
Співрозмовник при розмові зосереджено займається сторонньою
справою, він неуважний.
15.
Співрозмовник робить висновки за мене.
16.
Співрозмовник завжди намагається вставити слово в мою розповідь.
17.
Співрозмовник не відводить з мене очей.
18.
Співрозмовник дивиться на мене ніби оцінюючи.
19.
Коли я пропоную щось нове, співрозмовник говорить, що думає так
само.
20.
Співрозмовник виявляє надмір уваги, ойкає і підтакує.
21.
Коли я говорю про серйозне, співрозмовник уставляє жарти, анекдоти.
22.
Співрозмовник часто дивиться на годинник під час розмови.
23.
Коли я вхожу до нього, він кидає всі справи і займається виключно
мною.
24.
Співрозмовник поводить себе так, наче я заважаю робити щось
важливе.
25.
Співрозмовник вимагає, щоб усі погоджувались із ним.
Підрахувати % від 25 ситуацій, що викликають роздратування
Від 0 до 10%- високий рівень уміння слухати
11 —40%- вище середнього
41—70%- середній
71 —100%- низький
Опитувальник «Потреба в спілкуванні»
Оцініть відповіді знаком + чи 1.Мені приємно бути присутнім під час будь-яких святкувань.
2.Я можу притлумити свої бажання, якщо вони суперечать бажанням
товаришів. З.Мені подобається показувати кому-небудь свою прихильність.
4.Я більше дбаю про свій вплив на людей, аніж про дружбу.
5.Я відчуваю щодо друзів більше прав, аніж обов’язків.
6. Коли дізнаюсь про успіх товариша, у мене чомусь погіршується настрій.
7.Мене тішить можливість кому-небу дь чим-небудь допомогти.
8.Мої турботи зникають, коли я опиняюсь серед товаришів по навчанню.
9.Мої друзі мені страшенно набридли.
10.Коли я виконую важливу роботу, присутність людей мене дратує.
11,Навіть будучи притиснутим до стіни, я говорю ту частинку правди, що не
зашкодить друзям. 12.У важкій ситуації я думаю не про себе, а про близьку
людину.
13.Неприємності друзів викликають такі співчуття, що я можу занедужати.
14.Мені приємно допомагати іншим, навіть якщо це шкодить мені.
15.3 поваги до друга я можу погодитися з його думкою, навіть якщо вона не
має слушності.
16.Мені більше до вподоби пригодницькі оповідання, аніж про кохання.
17.Сцени насильства у кіно вселяють у мене відразу.
18.На самоті я відчуваю більшу тривогу, ніж серед людей.
19.Я вважаю, що основною радістю у житті є спілкування.
20.Мені шкода безпритульних кішок і собак.
21.Я волію мати менше друзів, але якщо мати, то близьких.
22.Я люблю бувати серед людей.
23.Я довго переживаю після сварки з близькими.
24.У мене набагато більше близьких друзів, аніж у інших
25.Мене цікавлять власні досягнення, а не дружба.
26.Я більше довіряю власній інтуїції, аніж думці інших.
27.Я
надаю
більшого
значення
матеріальному
благополуччю,
аніж
спілкуванню з приємними людьми.
28.Я співчуваю людям, які не мають близьких друзів.
29.Спілкуючись зі мною, люди часто використовують мене.
30.Я люблю оповідання про безкорисливе кохання і дружбу.
31.Заради друга я можу пожертвувати своїми інтересами.
32.У дитинстві я був у компанії, що завжди трималась разом.
33.Якби я був журналістом, то писав би про силу дружби.
Обробка даних: + за 1,2,7,8,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,33
твердження оцінюється в 1 бал
- за 3,4,5,6,9,10,15,16,25,27,29 твердження оцінюється в 1 бал
Рівень:
низький
ниж. за
середній
серед.
вище за
високий
серед.
Чоловіки
3-21
22-23
24-25
26-28
29-33
Жінки
9-24
25-26
27-28
29-30
31-33
Тест
на визначення рівня розвитку сили волі.
Інструкція
Відповідайте на всі питання анкети, не пропускаючи жодного. Відповідаючи
на запитання, обведіть кружечком літеру відповіді, що відповідає вашому
поводженню.
Питання
1.Чи робите ви вранці зарядку?
а)
Регулярно (2 бали);
б)
іноді (1 бал);
в)
не роблю (0 балів).
2.
Чи обстоюєте ви свою думку перед
однокласниками й дорослими у випадку незгоди з ними?
а)
Завжди (2 бали);
б)
іноді намагаюся це зробити, але не завжди вдається (1 бал);
в)
ні (0 балів).
3.
Чи вмієте ви володіти своїми почуттями (долати розгубленість,
страх тощо)?
а)
Так, у будь-якій ситуації (2 бали);
б)
не завжди, залежно від ситуації (1 бал);
в)
не вмію (0 балів).
4.
Чи висловлюєте ви свою думку на зборах, чи критикуєте ви
недоліки своїх товаришів?
а)
Завжди (2 бали);
б)
іноді зважуюся на це (1 бал);
в)
ніколи (0 балів).
5.
Чи зупиняють вас невдалі спроби розв'язання задачі, розучування
вправи тощо?
а)
Так (0 балів);
б)
іноді (1 бал);
в)
практично ніколи (2 бали).
6.
Якою мірою сформовані у вас основні побутові навички (прибирання
ліжка,
підтримування
порядку
в
кімнаті,
дотримання
основних вимог до зовнішнього вигляду)?
а)
В
основному
сформовані
підтримую
порядок
ліжко,
досить
у
стійко:
кімнаті,
регулярно
акуратний
прибираю
в
одязі
(2 бали);
б)
сформовані, але недостатньо стійко (1 бал);
в)
не сформовані (0 балів).
7.
Чи здатні ви самі, без зовнішнього примусу, організувати свій час?
а)
Так (2 бали);
б)
роблю це нерегулярно (1 бал);
в)
ні (0 балів).
8.
Чи можете ви без нагадування сісти за виконання домашнього
завдання?
а) Практично завжди (2 бали);
б)
тільки іноді (1 бал);
в)
практично ніколи цього не роблю (0 балів).
9. Чи здатні ви довго (упродовж кількох тижнів або навіть місяців) займатися
якою-небудь справою?
а)
Так (2 бали);
б)
дуже нечасто (1 бал);
в)
ні (0 балів).
10.
Чи проявляєте ви інтерес до самовиховання?
а)
Досить чітко (2 бали);
б)
інколи (1 бал);
в)
не проявляю (0 балів).
11.
(Відповідають
лише
ті,
хто
в
попередньому
питанні
вибрав
відповідь а). Решта ставить прочерк.) Якщо ви виявляєте цікавість до
самовиховання, то наскільки сталий характер це має?
а)
Регулярно вдаюся до спроб самовиховання (2 бали);
б)
спроби самовиховання здійснюю час від часу (1 бал);
в)
самовиховання розглядаю лише теоретично (0 балів).
12.
(Відповідають
лише
ті,
хто
в
попередньому
питанні
вибрав
відповідь а) або б). Решта ставить прочерк.) Чи є у вас програма
самовиховання?
а)
Так (2 бали);
б)
певної програми немає, але є деякі задуми (1 бал);
в)
ніякої програми немає (0 балів).
13.
Чи доводите ви свої справи до кінця?
а)
Так (2 бали);
б)
не всі справи доводжу до кінця (1 бал);
в)
дуже рідко доводжу почате до кінця (0 балів).
1 4 . Чи плануєте ви вільний час (особливо на вихідні дні, канікули), чи дієте
абияк?
а)
Найчастіше планую (2 бали);
б)
іноді планую (1 бал);
в)
практично ніколи не планую (0 балів).
15.
Чи вмієте ви стримувати свої почуття?
а)
В основному вмію (2 бали);
б)
іноді не стримуюся (1 бал);
в)
як правило, не стримуюся (0 балів).
16.
Чи вмієте ви серйозно й відповідально виконувати завдання,
яке вважаєте важливим?
а)
Як правило, вмію (2 бали);
б)
не завжди вмію (1 бал);
в)
не вмію (0 балів).
17.
Чи намагаєтеся ви визначити для себе серйозну життєву мету
(вибір професії, оволодіння трудовими навичками)?
а)
Так (2 бали);
б)
намагаюся, але подеколи (1 бал);
в)
не намагаюся (0 балів).
18.
Якщо ви маєте яку-небудь серйозну мету, то чи робите що-небудь для
її здійснення?
а)
Роблю (2 бали);
б)
роблю, але мало (1 бал);
в)
нічого не роблю (0 балів).
Підбиття підсумків
Підрахуйте загальну суму балів. Вона характеризує виразність вольових рис
характеру.
Понад 30 балів свідчать про те, що рівень розвитку вольових якостей у вас
дуже високий.
20-30 балів показують, що у вас середній рівень розвитку вольових якостей.
10-20 балів характеризують вас як людину з практично не розвиненими
вольовими якостями.
Тест «Чи вольова ви людина?»
Інструкція: Наскільки сильна воля, настільки зазвичай плідні наші робота і
навчання. Пропонуємо визначити, яка у вас воля. Постарайтеся відповісти на
питання з максимальною відвертістю (можна використовувати три варіанти
відповіді: «так», «іноді трапляється» (або «не знаю», «важко відповісти»),
«ні»):
Питання :
1.
Чи можете ви завершити роботу, яка вам нецікава?
2.
Чи долаєте ви без особливих зусиль внутрішній опір, коли потрібно
зробити щось неприємне?
3.
Коли потрапляєте в конфліктну ситуацію в школі або удома - чи
можете взяти себе в руки настільки, щоб поглянути на ситуацію об'єктивно?
4.
Якщо однолітки запропонують вам спробувати по курити, чи зможете
ви їм відмовити?
5.
Чи знайдете ви сили вранці встати раніше звичайного, як було
заплановано напередодні, якщо робити це необов’язково?
6.
Чи залишитеся ви на місці події, щоб розказати проте, що ви бачили?
7.
Чи швидко ви виконаєте обіцянку?
8.
Якщо у вас викликають страх відвідини дантиста, чи зумієте ви в
останню мить не змінити свого наміру?
9.
Чи будете ви приймати дуже неприємні ліки, які вам настирливо
рекомендує лікар?
10.
Чи стримаєте ви зопалу дану обіцянку, навіть якщо виконання її
принесе вам немало клопотів?
11.
Чи без коливань ви відправляєтеся з друзями куди-небудь?
12.
Чи суворо ви дотримуєтеся розпорядку дня?
13.
Чи ставитеся ви несхвально до тих, хто довго не повертає узяті в
бібліотеці книги?
14.
Навіть
найцікавіша
телепередача
не
примусить
виконання домашнього завдання?
15.
Чи зможете ви перервати сварку і замовкнути?
вас
відкласти
Результати тесту «Чи вольова ви людина?»
Відповідь «так» - 2 бали; «іноді трапляється» («не знаю», «важко
відповісти») - 1 бал; «ні» - 0 балів.
0-12 балів. З силою волі справи йдуть у вас неважно. Ви просто робите те,
що легше і цікавіше, навіть якщо це в чомусь може нашкодити вам. До
обов'язків
ставитесь
часто
як-небудь,
що
буває
причиною
різних
неприємностей для вас. Ваша позиція виражається відомим виразом: «Що
мені - більше за всіх треба?» Ви не відмовитеся від пропозиції однолітків
спробувати покурити. Будь-яке прохання, будь-який обов'язок ви сприймаєте
мало не як фізичний біль. Справа не тільки в слабкій волі, але і в егоїзмі.
Постарайтеся поглянути на себе саме з урахуванням такої оцінки. Можливо,
це допоможе вам змінити своє ставлення до оточуючих і дещо «переробити»
в своєму характері. Якщо вдасться - від цього ви тільки виграєте.
13-21 бал. Сила волі у вас середня. Якщо зіткнетеся з перешкодою, то
почнете діяти, щоб подолати її. Але якщо побачите обхідний шлях, тут же
скористаєтеся ним. Не перестараєтеся, але і дане вами слово стримаєте.
Неприємну роботу постараєтеся виконати, хоча і побурчите. Ви можете
аргументувати свою відмову спробувати покурити. По доброті душевній
зайві обов'язки на себе не візьмете. Це іноді негативно позначається на
відношенні до вас педагогів, не з кращого боку характеризує вас і в очах оточуючих. Якщо хочете досягти в житті більшого, тренуйте волю.
22-30 балів. З силою волі у вас все гаразд. На вас можна покластися - ви не
підведете. Вас не лякають ні нові доручення, ні ті справи, що відлякують
інших. Вам під силу відмовитися від пропозиції однолітків спробувати
покурити. Правда, вам важко обґрунтувати свою відмову. Але іноді ваша
тверда і непримиренна позиція з принципових питань докучає оточуючим.
Сила волі - це дуже добре, але необхідно володіти і такими якостями, як
гнучкість, поблажливість, доброта.
Типи лідерів
Лідер-організатор. Його головна особливість полягає в тому, що потреби
колект. він сприймає як власні й активно діє. Причому бере на себе ту
частину роботи, яку інші з якихось причин — пасивн., відсутності здібн.,
лінощів тощо — взяти на себе не можуть. Лідер оптимістичн. і впевнений у
тому, що більшість проблем цілком розв'язна. За ним ідуть, знаючи, що він
не пропонуватиме пустої справи. Уміє переконув., схильні заохоч., а якщо
доводиться висловити своє несхвалення, то робить це, не зачіпаючи чужої
гідності, і в результаті люди намагаються прац. краще. Готовий використ.
корисні пропозиції товаришів, навіть якщо вони суперечать його позиції.
Саме такі люди виявляються на очах у будь-якому неформальному колективі.
Лідер-творець. Приваблює до себе насамперед здатністю бачити нове,
братися за розв'язання проблем, що можуть здатися нерозв'язними й навіть
небезпечними. Може поставити завдання так, що воно зацікавить і привабить
людей. Не командує, а лише запрошує до обговорення. Лідер-боєць.
Вольова, упевнена у своїх силах людина. Першим іде назустріч небезпеці й
невідомості, без вагання вступає в боротьбу. Готовий обстоювати те, у що
вірить, і не схильн. до поступок. Однак такому лідерові подеколи бракує
часу, щоб обміркувати свої дії й усе передбачити. «Шаленість хоробрих» —
от його стиль. Лідер-дипломат. Якби він використав свої здібності на лиху
справу, то його цілком можна було б назвати майстром інтриги. Він
спирається на чудове знання ситуації, у тому числі її приховані деталі,
перебуває в курсі пліток і тому добре знає, на кого і як саме можна вплинути.
Віддає перевагу довірчим зустрічам у колі однодумців.
Лідер-утішник. До нього тягнуться тому, що він готовий підтримати у важку
хвилину. Поважає людей, ставиться до них доброзичл. Увічливий,
запобігливий, здатний до співпережив. Він завжди знайде час, щоб вислухати
людину, гарантуючи при цьому збереження таємниці. Своїм оптимізмом
допом. повірити у свої сили, чого від нього й чекають. Однак він не просто
терплячий слухач. Аналізуючи проблему, разом зі співрозмовн. уміє
знаходити вихід зі складного.
Тест «Чи вмієте ви спілкуватися й вести за собою?»
Інструкція.
На пропоновані нижче питання дайте одну з відповідей: «так» або «ні».
Питання
1.
Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся?
2.
Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття
ними вашої думки?
3.
Чи довго вас турбує почуття образи, завданої кимось із ваших
знайомих?
4.
Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації?
5.
Чи є у вас прагнення до встановлення нових знайомств із різними
людьми?
6.
Чи подобається вам займатися суспільною роботою?
7.
Чи справді вам приємніше і простіше проводити час із книгами або за
яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми?
8.
Якщо виникли які-небудь перешкоди в здійсненні ваших намірів, то чи
легко ви відступаєтеся від них?
9.
Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які вік значно старші за
вас?
10.
Чи любите ви вигадувати й організовувати зі своїми товаришами різні
ігри й розваги?
11.
Чи важко ви входите в нову для вас компанію?
12.
Чи часто ви відкладаєте на інші дні ті справи, які потрібно було б
виконати сьогодні?
13.
Чи легко вам вдається встановлювати контакти з незнайомими
людьми?
14.
Чи прагнете ви домагатися, щоб ваші товариші діяли відповідно до
вашої думки?
15.
Чи важко ви освоюєтеся в новому колективі?
16.
Чи справді у вас не буває конфліктів з товаришами через по виконання
ними своїх обов'язків, зобов'язань?
17.
Чи прагнете ви у зручному випадку познайомитися й говорити з новою
людиною?
18.
Чи часто у вирішенні важливих справ ви берете ініціативу на себе?
19.
Чи дратують вас оточуючі та чи хочеться вам побути на самоті?
20.
Чи правда, що ви зазвичай погано орієнтуєтеся в незнайомій для вас
обстановці?
21.
Чи подобається вам постійно перебуває серед людей?
22.
Чи виникає у вас роздратування те, що вам не вдається за кінчити
розпочату справу?
23.
Чи виникає у вас відчуття утруднення, незручності, сором'язливості,
якщо доводиться виявити ініціативу, і познайомитися з новою людиною?
24.
Чи правда, що ви стомлюєтеся від частого спілкування з товаришами?
25.
Чи любите ви брати участь у колективних іграх?
26.
Чи часто ви виявляєте ініціативу в розв'язанні питань, які зачіпають
інтереси ваших товаришів?
27.
Чи правда, що ви почуваєтеся непевно серед малознайомих
вам
людей?
28.
Чи вірно, що ви рідко прагнете доводити свою правоту?
29.
Чи вважаєте ви, що вам неважко внести пожвавлення в малознайому
вам компанію?
30.
Чи берете ви участь у суспільній роботі в школі?
31.
Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю
людей?
32.
Чи правда, що ви не прагнете обстоювати свою думку або рішення,
якщо воно не було відразу прийняте вашими товаришами?
33.
Чи почуваєтеся ви невимушено, потрапивши в незнайому вам
компанію?
34.
Чи охоче ви беретеся до організації різних заходів для своїх товаришів?
35.
Чи правда, що ви не почуваєтеся досить упевнено і спокійно, коли
доводиться говорити що-небудь великій групі людей?
36.
Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?
37.
Чи вірно, що у вас багато друзів?
38.
Чи часто ви опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів?
39.
Чи часто ви соромитеся, відчуваєте незручність під час спілкування з
малознайомими людьми?
40.
Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєтеся в оточенні великої
групи своїх товаришів?
Опрацювання отриманих результатів
За кожну відповідь «так» на питання 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 і
відповідь «ні» на питання 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 поставте 1
бал.
Якщо в сумі вийшло більше 10, то це свідчить про високий рівень
комунікативних умінь.
За кожну відповідь «так» на питання 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, ЗО, 34, 38 і
відповідь «ні» на питання 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 поставте 1
бал. Якщо в сумі вийшло більше 10, то це свідчить про гарні
організаторські здібності.
Тест «Капитан или пассажир»
Характер человека проявляется в его поступках, в отношении к людям, в
выборе, который каждый из нас делает в той или иной ситуации. Данный тест
поможет лучше узнать себя и понять, какой позиции вы придерживаетесь чаще
всего. Ответьте на каждый предлагаемый вопрос: «ДА» (+), «НЕТ» (-) или «НЕ
ЗНАЮ» (?).
Бланк для ответов
Номер вопроса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ответ:
(«ДА»
-
+;
«НЕТ»
-
-;
«НЕ ЗНАЮ» - ?)
Общая сумма баллов
Утверждения
1. Я всегда чувствую ответственность за всё, что происходит в моей жизни.
2. В моей жизни не было бы стольких проблем, если бы некоторые люди изменили
своё отношение ко мне.
3. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами моих неудач.
4. Иногда мне кажется, что я родился (родилась) под «несчастливой звездой».
5. Я считаю, что алкоголики сами виноваты в своей болезни.
6. Иногда я думаю, что за многое в моей жизни ответственны те люди, под
влиянием которых я стал таким, какой есть.
7. Если я простужаюсь, то предпочитаю лечиться самостоятельно, а не прибегать к
помощи врачей.
8. Я считаю, что во вздорности и агрессивности, которые так раздражают в
человеке, чаще всего виноваты другие люди.
9. Я считаю, что любую проблему можно решить, и не понимаю тех, у кого вечно
возникают какие-то жизненные трудности.
10. Я люблю помогать людям, потому что чувствую благодарность за то, что
другие сделали для меня.
11. Если происходит конфликт, то, размышляя, кто в нём виноват, я обычно
начинаю с себя.
12. Если чёрная кошка перейдёт мне дорогу, я перехожу на другую сторону улицы.
13. Я считаю, что каждый человек независимо от обстоятельств должен быть
сильным и самостоятельным.
14. Я знаю свои недостатки, но хочу, чтобы окружающие относились к ним
снисходительно.
15. Обычно я мирюсь с ситуацией, повлиять на которую не в состоянии.
Обработка результатов
Подсчитайте общую сумму баллов, используя следующую шкалу:
- поставьте себе по 10 баллов за каждый ответ «ДА» на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13;
- поставьте себе по 10 баллов за каждый ответ «НЕТ» на вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12,
15;
- поставьте себе по 5 баллов за каждый ответ «НЕ ЗНАЮ».
Интерпретация результатов
100 – 150 баллов. Вы капитан собственной жизни. Чувствуете ответственность за
всё, что с вами происходит, многое берёте на себя, преодолеваете трудности, не
преувеличивая их, не возводя в ранг жизненных проблем. Вы видите перед собой
задачу и думаете над тем, как её можно решить. Но что при этом чувствуете, что
происходит в вашей душе – для окружающих загадка.
50 – 99 баллов. Вы охотно бываете рулевым, но можете, если это необходимо,
передать штурвал в верные руки. При оценке причин собственных трудностей вы
вполне реалистичны. Гибкость, рассудительность и чуткость бывают вашими
союзниками. Случаются ситуации, которые никак вас не касаются, вы не несёте за
них никакой ответственности и, тем не менее, если требуется, всё-таки берёте
ответственность на себя. Вы обычно знаете, когда это нужно сделать. Вы умеете
жить в добром согласии с другими людьми, не нарушая внутреннего согласия с
самим собой.
0 – 49 баллов. Вы часто бываете пассажиром в своей жизни, легко подчиняетесь
внешним силам, говоря: так сложились обстоятельства, судьба и т.п. В своих
трудностях вы обвиняете кого угодно, только не себя. Настоящая независимость
кажется вам умением мирно сосуществовать с другими, не придавая значения
тому, какие это люди и как они относятся к вам.
Методика «Лідер»
Мета дослідження: визначення рівня прояву лідерських якостей особистості
Матеріали та обладнання для дослідження:опитувальник, ручка
Процедура проведення
Дослідження можна проводити як із одним досліджуваним, так і з групою.
Досліджуваним роздаються анкети і зачитується інструкція.
Інструкція досліджуваному: «Вам пропонуються 50 запитань, на кожне з
яких треба чесно і відверто відповісти «так» або «ні». Запитання читайте
уважно і відповідайте швидко, без особливих роздумів. Пам'ятайте, що немає
«хороших» або «поганих» відповідей».
Питання
1. Чи часто ви буваєте в центрі уваги серед оточуючих?
А) так Б)ні
2. Чи вважаєте Ви, що значна частина із оточуючих Вас людей, займають
вищу посаду, ніж Ви?
А) так Б)ні
3. Коли Ви знаходитесь на зібранні людей, рівних з Вами по службовому
положенню, відчуваєте Ви бажання не висловлювати свою думку, навіть
якщо це необхідно?
А) так Б)ні
4. Коли Ви були дитиною Вам подобалось бути лідером серед однолітків?
А) так Б)ні
5. Чи подобається Вам , коли Вам вдається переконати кого-небудь у чомунебудь?
А) так Б)ні
6. Трапляється так, що Вас називають нерішучою людиною?
А) так Б)ні
7. Чи погоджуєтесь Ви із твердженням: «Все найбільш корисне у світі є
результатом діяльності незначної кількості видатних людей»?
А) так Б)ні
8. Ви відчуваєте потребу у пораднику, який міг би спрямувати Вашу
навчальну (професійну)активність?
А) так Б)ні
9. Чи втрачаєте Ви спокій у розмові з людьми?
А) так Б)ні
10. Чи подобається Вам, коли оточуючі бояться Вас?
А) так Б)ні
11. Чи намагаєтесь Ви в компанії зайняти таке місце, де Ви би перебували у
центрі уваги і могли б контролювати ситуацію?
А) так Б)ні
12. Чи вважаєте Ви , що справляєте на людей значуще враження?
А) так Б)ні
13. Ви вважаєте себе мрійником?
А) так Б) ні
14. Чи губитесь Ви, коли оточуючі не погоджуються з Вами?
А) так Б)ні
15.
Чи траплялось так, що за власною ініціативою Ви організовували
діяльність різних команд, колективів?
А) так Б)ні
16. Якщо Ви щось запланували і не отримали бажаних результатів, то Ви:
А)будете раді, якщо відповідальність за це буде перенесена на когось
іншого;
Б)візьмете на себе відповідальність і завершите справу.
17. Яке з цих двох тверджень Вам близьке:
А) справжній керівник повинен володіти тим видом діяльності, яким він
керує, і брати у ньому участь;
Б)справжній керівник повинен вміти тільки керувати іншими і не
обов’язково брати участь у діяльності.
18. З якими людьми Вам більше подобається працювати?
А) з покірними людьми;
Б) з незалежними і самостійними людьми.
19. Чи намагаєтесь Ви уникати гострих дискусій?
А) так Б)ні
20. Коли Ви були дитиною, чи часто Вам доводилось зустрічатись із
владність батька?
А) так Б)ні
21. Чи вмієте Ви у дискусії на професійну тему переконати тих, хто з Вами не
погоджується?
А) так Б)ні
22. Уявіть собі таку ситуацію: під час прогулянки по лісу з друзями Ви
загубились. Наближається вечір, треба приймати рішення. Що Ви будете
робити?
А)дозволите прийняти рішення найкомпетентнішому з вас;
Б)просто не будете нічого робити, розраховуючи на інших.
23. Є така приказка: «Краще бути хорошим робітником, ніж поганим
керівником». Чи погоджуєтесь Ви ?
А) так Б)ні
24. Чи вважаєте Ви себе впливовою людиною?
А) так Б)ні
25. Чи може неуспіх у проявленні ініціативи змусити Вас ніколи більше
цього не робити?
А) так Б)ні
26. Як Ви вважаєте, хто справжній лідер?
А) найкомпетентніша людина;
Б) той, у кого найсильніший характер;
27. Чи завжди Ви намагаєтесь зрозуміти і гідно оцінити людину?
А) так Б)ні
28. Чи поважаєте Ви дисципліну?
А) так Б)ні
29. Якому із двох видів керівника(нижче наведених) Ви надаєте перевагу?
А)той, який все вирішує сам;
Б)той, який завжди радиться і прислухається до думки інших.
30. Який із стилів керівництва на Вашу думку найкращий для роботи ?
А) колегіальний
Б) авторитарний
31. Чи часто у Вас складається враження, що інші використовують Вас?
А) так Б)ні
32. Який із цих двох портретів більше схожий на Вас?
А)людина , яка чітко і голосно говорить, за словом у карман не лізе.
Б) людина із спокійним , тихим голосом, стримана і задумлива.
33.Як Ви себе будете поводити на зборах, якщо вважаєте, що лише ваша
думка правильна?
А) промовчу
Б) буду відстоювати свою думку
34. Чи підчиняєте Ви власні інтереси та інтереси інших у діяльність , якою
Ви займаєтесь?
А) так Б)ні
35. У вас виникає почуття тривоги, коли Вас призначили відповідальним за
певну справу?
А) так Б)ні
36. Чому Ви надали б перевагу:
А)працювати під керівництвом хорошої людини.
Б)працювати самостійно, без керівника.
37. Як Ви ставитесь до твердження: «Для того , щоб сімейне життя було
хорошим, необхідно, щоб рішення приймав хтось один із подружжя»
А)погоджуюсь Б)не погоджуюсь
38. Чи траплялось так, що Вам доводилось щось купувати під впливом
інших, а не із власних потреб та бажань?
А) так Б)ні
39. Чи вважаєте Ви свої організаторські здібності хорошими?
А) так Б)ні
40. Як Ви себе поводите зіштовхнувшись із труднощами?
А)опускаю руки
Б)у мене з'являється сильне бажання їх перебороти
41. Чи робите Ви зауваження людям, якщо вони цього заслуговують?
А) так Б)ні
42. Чи вважаєте , що Ваша нервова система здатна витримувати життєві
навантаження?
А) так Б)ні
43. Як Ви будете діяти, якщо Вам запропонують змінити структуру вашого
закладу?
А) введу потрібні зміни негайно
Б)не буду квапитись, спочатку все ретельно обміркую
44. Чи зможете Ви перервати надто балакучого співбесідника, якщо буде
потрібно?
А) так Б)ні
45. Чи погоджуєтесь Ви з твердження: «Для того, щоб жити щасливо, треба
жити непомітно»?
А) так Б)ні
46. Чи вважаєте Ви , що кожна людина повинна зробити щось видатне?
А) так Б)ні
47. Ким би Ви хотіли бути:
А)художником, поетом, композитором, вченим.
Б) видатним керівником
48. Яку музику Вам приємніше слухати?
А)могутню і урочисту
Б) тиху і ліричну
49. Ви переживаєте хвилювання, очікуючи зустрічі із відомою людиною
А) так Б)ні
50. Часто Ви зустрічаєте людей із більшою волею, ніж у Вас?
А) так Б)ні
Обробка та аналіз результатів
В ході аналізу отриманих даних необхідно підрахувати кількість балів, які
співпадають із ключем.
Ключ: 1а, 2а, 36,4а, 5а, 6б,7а, 86,96,10а, 11а, 12а, 136,146,15а, 166,17а,
186,196,20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 256,26а, 276,28а, 296,306, 31а, 32а, 336,34а,
356,366,37а, 386,39а, 406,41а, 42а, 43а, 44а, 456, 46а,476,48а, 496,506.
За кожну відповідь, яка співпала із ключем, ставиться 1 бал
Рівні прояву лідерських якостей
До 25 балів – слабо виражений рівень
Від 26 до 35 – лідерські якості проявляються на середньому рівні
Від 36-40 - лідерські якості проявляються на високому рівні
Від 40 – лідер , схильний до диктатури
Тест «Оцінювання власного поводження
в конфліктній ситуації»
Інструкція:
Як ви зазвичай поводитеся в конфліктній ситуації або
суперечці?
Якщо вам властиве те чи інше поводження, поставте відповідну кількість
балів після кожного номера відповіді, що характеризує певний стиль
поводження. Якщо саме так ви поводитеся:
часто — поставте 3 бали;
подеколи — 2 бали;
нечасто — 1 бал.
Бали внесіть у бланк відповідей:
1
6
11
Тип «А»
2
7
12
Тип «Б»
3
8
13
Тип «В»
4
9
14
Тип «Г»
5
10
15
Тип «Д »
Питання
Як ви зазвичай поводитеся в суперечці або конфліктній ситуації?
Відповіді
Погрожую або б'юся.
Намагаюся прийняти точку зору супротивника, рахуюся з нею як зі
своєю.
Шукаю компроміси.
Припускаю, що не правий, навіть якщо не можу повірити в це
остаточно.
Уникаю супротивника.
Бажаю будь-що домогтися своїх цілей.
Намагаюся з'ясувати, із чим я згодний, а із чим — категорично ні.
Іду на компроміс.
Здаюся.
Змінюю тему.
Наполегливо повторюю одну думку, поки не доможуся свого.
Намагаюся знайти джерело конфлікту, зрозуміти, з чого все почалося.
Трохи поступаюся, завдяки чому підштовхую до поступок іншу
сторону.
Пропоную мир.
Намагаюся перетворити все на жарт.
Опрацювання результатів:
Підрахуйте кількість балів у кожному горизонтальному ряді.
Так, сума балів під номерами 1,6,11 — це тип поводження «А» і т. д.
Якщо учень набрав найбільше балів під літерами:
«А» — це жорсткий тип розв'язання конфліктів і суперечок. Людина до
останнього наполягає на своєму, обстоюючи свою позицію. Будь-що прагне
виграти. Це тип людини, що завжди права.
«Б» — це «демократичний» стиль. Людина дотримується думки, що завжди
можна
домовитися.
Під
час
суперечки
намагається
запропонувати
альтернативу, шукає рішення, які задовольнили б обидві сторони.
«В» — «компромісний» стиль. Із початку людина згодна на
компроміс.
«Г» — «м'який» стиль. Свого супротивника ці люди «знищують» добротою.
Охоче пристають до точки зору супротивника, відмовляючись від своєї.
«Д» — «стиль уникання». Кредо — «вчасно піти». Ці люди намагаються не
загострювати ситуації, не доводити конфлікт до відкритого зіткнення.
Тест «Рівень конфліктності особистості»
Інструкція:
Відповідаючи на питання, необхідно вибрати один варіант
відповіді. Під конкретною літерою запишіть суму балів після номера
питання.
Питання
1 .Ч и характерно для вас прагнути до домінування, тобто до
того, щоб підкорити своїй волі інших?
а) Ні (1 бал);
б) коли як (2 бали);
в) так (3 бали).
2. Чи є у вашому колективі люди, які вас побоюються, а можливо, й
ненавидять?
а) Ні (3 бали);
б) важко сказати (2 бали);
в) так (1 бал).
3.Хто ви більшою мірою?
а) Пацифіст (1 бал);
б) принциповий (3 бали);
в) заповзятливий (2 бали).
4. Як часто вам доводиться виступати з критичними судженнями?
а) Часто (3 бали);
б) періодично (2 бали);
в) нечасто (1 бал).
5. Що було б для вас найбільш характерно, якби ви очолили новий для вас
колектив?
а)
Розробив
би
програму
розвитку
колективу
на
рік
уперед
і переконав би членів колективу в її перспективності (3 бали);
б)
вивчив би, хто є хто, і встановив би контакт із лідерами
(2 бали);
в)
частіше радився б із людьми (1 бал).
6.
У випадку невдач який стан був би для вас найбільш характерним?
а) Песимізм (2 бали);
б) поганий настрій (3 бали);
в) образа на самого себе (1 бал).
7.
Чи характерно для вас прагнення обстоювати й дотримуватися
традицій вашого колективу?
а) Ні (3 бали);
б) швидше так (2 бали);
в) так (1 бал).
8.
Чи відносите ви себе до людей, яким краще відверто сказати
гірку правду, ніж промовчати?
а) Ні (3 бали);
б) швидше так (2 бали);
в) так (1 бал).
9.
Із трьох особистісних якостей, з якими ви боретеся, найчастіше
намагаєтеся подолати в собі:
а) дратівливість (2 бали);
б) уразливість (1 бал);
в) нетерпимість критики інших (3 бали).
10.
Хто ви більшою мірою?
а) Незалежний (3 бали);
б) лідер (1 бал);
в) генератор ідей (2 бали).
11.
Якою людиною вважають вас друзі?
а) Екстравагантною (2 бали);
б) оптимістом (1 бал);
в) наполегливою (3 бали).
12.
Із чим вам найчастіше доводиться боротися?
а) 3 несправедливістю (3 бали);
б) з бюрократизмом (2 бали);
в) з егоїзмом (1 бал).
13.
Що для вас найбільш характерно?
а)
Недооцінюю свої здібності (2 бали);
б)
оцінюю свої здібності об'єктивно (1 бал);
в)
переоцінюю свої здібності (3 бали).
14. Що приводить вас до зіткнення й конфлікту з людьми?
а) зайва ініціатива (1 бал)
б) зайва критичність (2 бали);
в) зайва прямолінійність (3 бали).
Опрацювання результатів
Обчисліть суму балів. Певна сума балів характеризує рівень конфліктності
особистості:
К-сть балів
Рівень конфліктності особистості
14 - 17
дуже низький;
18 - 20
низький;
21 - 23
нижче за середній;
24 - 26
ближче до середнього;
27 - 29
середній;
30 - 32
ближче до середнього;
33 - 35
вище за середній;
36 - 38
високий;
39 - 42
дуже високий.
Тест на вивчення
соціально-психологічної самоатестації групи
як колективу
Інструкція:
Визначте
рівень
розвитку
вашого
колективу
за
такими
якостями:
колективізм; згуртованість; відповідальність; контактність; відкритість;
організованість; поінформованість.
Під згуртованістю розуміють єдність думок членів педагогічного колективу з
найважливіших питань.
Відповідальність — свідоме і сумлінне ставлення до навчально-виховного
процесу.
Контактність передбачає діловий контакт і сприятливі особисті взаємини між
усіма членами колективу.
Під відкритістю розуміють доброзичливе ставлення між групами в колективі,
а також до нових членів колективу.
Організованість передбачає вміння організувати навчально-виховний процес
як з боку адміністрації, так і з боку кожного члена педагогічного колективу, а
також здатність до ефективної співпраці.
Під поінформованістю розуміють наявність інформації про стан справ
колективу і кожного його члена.
Колективізм пов'язаний із прагненням членів колективу розв'язувати всі
питання разом, зберігаючи та зміцнюючи його.
Кожну з перелічених якостей оцініть за п'ятибальною шкалою:
— ніхто;
— майже ніхто;
— меншість;
— близько половини;
— більшість;
— практично всі члени колективу.
Внесіть отримані бали в циклограму:
Колективізм
З'єднайте всі точки в замкнену ламану.
За цією циклограмою, що можуть скласти всі члени колективу (у кожного
вона буде індивідуальна), можна визначити, яка характеристика колективу є
найрозвиненішою, а яка — найменш розвиненою. Крім того, циклограми
можна порівняти.
Методика діагностики міжособистісних відносин
Т. Лірі
Методика створена Т. Лірі, Р. Лефоржем, Р. Сазеком у 1954 р. і призначена
для дослідження представлень суб'єкта про себе й ідеальне "Я", а також для
вивчення взаємостосунків у малих групах. За допомогою даної методики
виявляється переважаючий тип відносин до людей у самооцінці й
взаємооцінці.
При дослідженні міжособистісних відносин найчастіше виділяються два
чинники: домінування-підпорядкування і дружелюбність-агресивність. Саме
ці чинники визначають загальне враження про людину в процесах
міжособистісного сприйняття. Вони названі М. Аргайлом у числі головних
компонентів при аналізі стилю міжособистісної поведінки і за змістом
можуть бути співвіднесені з двома з трьох головних осей семантичного
диференціала Ч. Звідти: оцінка і сила. У багаторічному дослідженні, що
проводиться американськими психологами під керівництвом Б. Бейлза,
поведінка члена групи оцінюється за двома змінними, аналіз яких
здійснюється
домінування
в
-
тривимірному
підпорядкування,
просторі,
утвореному
дружелюбність
-
трьома
вісями:
недружелюбність,
емоційність - аналітичність.
Для представлення основних соціальних орієнтації Т. Лірі розробив умовну
схему у вигляді круга, розділеного на сектори. У цьому крузі по
горизонтальній і вертикальній осях позначені чотири орієнтації: домінуванняпідпорядкування, дружелюбність-ворожість. У свою чергу ці сектори
розділені на вісім – відповідно більш приватним відносинам. Для ще тоншого
опису круг ділять на 16 секторів, але частіше використовуються октанти,
певним чином орієнтовані відносно двох головних осей.
Схема Т. Лірі заснована на припущенні, що чим ближчі результати
випробовуваного до центру кола, тим сильніше взаємозв'язок цих двох
змінних. Сума балів кожної орієнтації переводиться в індекс, де домінують
вертикальна
(домінування-підпорядкування)
і
горизонтальна
(дружелюбність-ворожість) осі. Відстань отриманих показників від центра
кола вказує на адаптивність або екстремальність інтерперсональної
поведінки.
Опитувальник містить 128 оцінних думок, з яких у кожному з 8 типів
відносин
утворюються
16
пунктів,
упорядкованих
по
висхідній
інтенсивності. Методика побудована так, що думки, направлені на виявлення
якого-небудь типу відносин, розташовані не підряд, а особливим чином: вони
групуються по 4 і повторюються через рівну кількість визначень. При
обробці підраховується кількість відносин кожного типу.
Т. Лірі пропонував використовувати методику для оцінки спостережуваної
поведінки людей, тобто поведінки в оцінці оточуючих ("зі сторони"), для
самооцінки, оцінки близьких людей, для опису ідеального "Я". Відповідно до
цих рівнів діагностики міняється інструкція для відповіді.
Максимальна оцінка рівня – 16 балів, але вона розділена на чотири ступені
вираженості відношення:
0-4 бали – низька
5-8 балів – помірна
9-12 балів – висока
13-16 балів – екстремальна
адаптивна поведінка
екстремальна поведінка до патології
Різні напрями діагностики дозволяють визначити тип особистості, а також
зіставляти дані по окремих аспектах. Наприклад, "соціальне "Я"", "реальне
"Я"", "мої партнери" і т.д.
Методика може бути представлена респонденту або списком (за абеткою або
у випадковому порядку), або на окремих картках. Йому пропонується вказати
ті твердження, які відповідають його уявленню про себе, відносяться до
іншої людини або його ідеалу.
В результаті робиться підрахунок балів по кожній октанті за допомогою
спеціального "ключа" до опитувальника. Отримані бали переносяться на
дискограму, при цьому відстань від центру круга відповідає числу балів по
даній октанті (від 0 до 16). Кінці векторів з'єднуються й утворюють
особистісний профіль.
За спеціальними формулами визначаються показники за двома основними
чинниками: домінування і дружелюбність.
Домінування = (I – V) + 0,7 × (VIІІ + ІІ – IV – VI)
Дружелюбність = (VІІ – ІІІ) + 0,7 × (VIII – ІІ – IV+VI)
Якісний аналіз отриманих даних проводиться шляхом порівняння дискограм,
що демонструють відмінність між представленнями різних людей. С.В.
Максимовим приведені індекси точності рефлексії, диференційованості
сприйняття ступеня благополучності положення особистості в групі, ступені
усвідомлення особистістю думки групи, значущості групи для особистості.
Методичний прийом дозволяє вивчати проблему психологічної сумісності і
часто
використовується
в
практиці
сімейної
консультації,
групової
психотерапії і соціально-психологічного тренінгу.
Типи відношення до оточуючих
I. Авторитарний
13-16 – диктаторський, владний, деспотичний характер, тип сильної
особистості, яка лідирує у всіх видах групової діяльності. Всіх наставляє,
повчає, у всьому прагне покладатися на свою думку, не вміє приймати
поради інших. Оточуючі відзначають цю владність, але визнають її.
9-12 – домінантний, енергійний, компетентний, авторитетний лідер,
успішний у справах, любить давати поради, вимагає до себе поваги.
0-8 – упевнена в собі людина, але не обов'язково лідер, наполегливий і
настирний.
II. Егоїстичний
13-16 – прагне бути над усіма, але одночасно в стороні від усіх,
самозакоханий, обачливий, незалежний, себелюбний. Труднощі перекладає
на оточуючих, але сам відноситься до них дещо відчужено, хвалькуватий,
самовдоволений, зарозумілий.
0-12 – егоїстичні риси, орієнтація на себе, схильність до суперництва.
Ш. Агресивний
13-16 – жорсткий і ворожий по відношенню до оточуючих, різкий, жорсткий,
агресивність може доходити до асоціальної поведінки.
9-12 – вимогливий, прямолінійний, відвертий, строгий і різкий в оцінці
інших, непримиренний, схильний у всьому звинувачувати оточуючих,
глузливий, іронічний, дратівливий.
0-8 – упертий, наполегливий, настирний і енергійний.
IV. Підозрілий
13-16 – відчужений по відношенню до ворожого і злобного світу, підозрілий,
образливий, схильний до сумніву у всьому, злопам'ятний, постійно
скаржиться на всіх (шизоїдний тип характеру).
9-12 – критичний, зазнає труднощі в інтерперсональних контактах із-за
підозрілості
і
боязні
поганого
відношення,
замкнутий,
скептичний,
розчарований в людях, потайний, свій негативізм проявляє у вербальній
агресії.
0-8 – критичний по відношенню до всіх соціальних явищ і навколишніх
людей.
V. Підлеглий
13-16 – покірний, схильний до самоприниження, слабовільний, схильний
поступатися всім і у всьому, завжди ставить себе на останнє місце і засуджує
себе, приписує собі провину, пасивний, прагне знайти опору в кому-небудь
сильнішому.
9-12 – соромливий, покірливий, легко бентежиться, схильний підкорятися
сильнішому без урахування ситуації.
0-8 – скромний, боязкий, поступливий, емоційно стриманий, здатний
підкорятися, не має власної думки, слухняно і чесно виконує свої обов'язки.
VI. Залежний
13-16 – різко невпевнений у собі, має нав'язливі страхи, побоювання,
турбується з будь-якого приводу, тому залежний від інших, від чужої думки.
9-12 – слухняний, боязливий, безпорадний, не вміє проявити опір, щиро
вважає, що інші завжди мають рацію.
0-8 – конформний, м'який, чекає допомоги й порад, довірливий, схильний до
захоплення оточуючих, увічливий.
VII. Доброзичливий
9-12 – доброзичливий і люб'язний зі всіма, орієнтований на прийняття і
соціальне схвалення, прагне задовольнити вимоги всіх, "бути хорошим" для
всіх без урахування ситуації, прагне до цілей мікрогрупи, має розвинені
механізми витіснення і придушення, емоційно лабільний (істероїдний тип
характеру).
0-8 – схильний до співробітництва, кооперації, гнучкий і компромісний при
вирішенні проблем і в конфліктних ситуаціях, прагне бути у згоді з думкою
оточуючих, свідомо конформний, слідує умовностям, правилам і принципам
"хорошого тону" у відносинах з людьми, ініціативний ентузіаст у досягненні
мети групи, прагне допомагати, відчувати себе в центрі уваги, заслужити
визнання і любов, товариський, проявляє теплоту і дружелюбність у
відносинах.
VIІІ. Альтруїстичний
9-16 – гіпервідповідальний, завжди приносить у жертву свої інтереси, прагне
допомогти і співчувати всім, нав'язливий у своїй допомозі й дуже активний
по відношенню до оточуючих, неадекватно приймає на себе відповідальність
за інших (може бути тільки зовнішня "маска", що приховує особистість
протилежного типу).
0-8 – відповідальний по відношенню до людей, делікатний, м'який, добрий,
емоційне ставлення до людей проявляє у співчутті, симпатії, турботі, ласці,
вміє підбадьорити і заспокоїти оточуючих, безкорисливий і чуйний.
ТЕКСТ ОПИТУВАЛЬНИКА ДО МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ
МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН Т. ЛІРІ
Поставте знак "+" проти тих визначень, які відповідають Вашому уявленню
про себе (якщо немає цілковитої впевненості, знак "+" не ставте).
1. Інші думають про нього прихильно
2. Справляє враження на оточуючих
3. Уміє розпоряджатися, наказувати
4. Уміє наполягти на своєму
5. Володіє відчуттям власної гідності
6. Незалежний
7. Здатний сам потурбуватися про себе
8. Може проявити байдужість
9. Здатний бути суворим
10. Строгий, але справедливий
11. Може бути щирим
12. Критичний до інших
13. Любить поплакатися
14. Часто зажурений
15. Здатний проявити недовір'я
16. Часто розчаровується
17. Здатний бути критичним до себе
18. Здатний визнати свою неправоту
19. Охоче підкоряється
20. Поступливий
21. Благородний
22. Захоплюється і схильний до наслідування
23. Поважний
24. Шукає схвалення
25. Здатний до співпраці
26. Прагне вжитися з іншими
27. Дружелюбний, доброзичливий
28. Уважний і ласкавий
29. Делікатний
30. Схвальний
31. Чуйний до закликів про допомогу
32. Безкорисливий
33. Здатний викликати захоплення
34. Користується повагою в інших
35. Володіє талантом керівника
36. Любить відповідальність
37. Упевнений в собі
38. Самовпевнений і напористий
39. Діловитий і практичний
40. Любить змагатися
41. Строгий і крутий, де треба
42. Невблаганний, але неупереджений
43. Дратівливий
44. Відкритий і прямолінійний
45. Не терпить, щоб ним командували
46. Скептичний
47. На нього важко справити враження
48. Образливий, педантичний
49. Легко бентежиться
50. Невпевнений у собі
51. Поступливий
52. Скромний
53. Часто вдається до допомоги інших
54. Дуже шанує авторитети
55. Охоче приймає поради
56. Довірливий і прагне радувати інших
57. Завжди люб'язний в поводженні
58. Дорожить думкою оточуючих
59. Товариський і злагідний
60. Добросердий
61. Добрий, вселяє упевненість
62. Ніжний і м'якосердий
63. Любить піклуватися про інших
64. Безкорисливий, щедрий
65. Любить давати поради
66. Справляє враження значущості
67. Начальницько-наказовий
68. Владний
69. Хвалькуватий
70. Гордовитий і самовдоволений
71. Думає тільки про себе
72. Хитрий і обачливий
73. Нетерпимий до помилок інших
74. Самокорисливий
75. Відвертий
76. Часто недружній
77. Озлоблений
78. Скаржник
79. Ревнивий
80. Довго пам'ятає образи
81. Схильний до самобичування
82. Соромливий
83. Безініціативний
84. Покірливий
85. Залежний, несамостійний
86. Любить підкорятися
87. Надає іншим ухвалювати рішення
88. Легко потрапляє впросак
89. Легко попадає під вплив друзів
90. Готовий довіритися будь-якому
91. Прихильний до всіх розбору
92. Всім симпатизує
93. Прощає все всім
94. Переповнений надмірним співчуттям
95. Великодушний і терпимий до недоліків
96. Прагне протегувати
97. Прагне до успіху
98. Чекає захоплення від кожного
99. Розпоряджається іншими
100. Деспотичний
101. Сноб (судить про людей за рангом і достатком а не за особистими
якостями)
102. Пихатий
103. Егоїстичний
104. Холодний, черствий
105. Уїдливий, глузливий
106. Злобний, жорстокий
107. Часто гнівливий
108. Бездушний, байдужий
109. Злопам'ятний
110. Пройнятий духом суперечності
111. Упертий
112. Недовірливий і підозрілий
113. Боязкий
114. Сором'язливий
115. Відрізняється надмірною готовністю підкорятися
116. М'якотілий
117. Майже ніколи нікому не заперечує
118. Ненав'язливий
119. Любить, щоб його опікали
120. Надмірно довірливий
121. Прагне здобути розташування кожного
122. Зі всіма погоджується
123. Завжди доброзичливий
124. Усіх любить
125. Дуже поблажливий до оточуючих
126. Прагне утішити кожного
127. Піклується про інших у шкоду собі
128. Псує людей надмірною добротою
Таблиця даних дослідження за методикою "Міжособистісні відносини
за Т. Лірі"
Підпорядковуваний
Залежний
Дружелюбний
Альтруїстичний
Олександр Б.
Підозрілий
1
Ім'я
Агресивний
п/п.
Егоїстичний
№
Авторитарний
Міжособистісні відносини за Т. Лірі
1
3
2
6
5
1
4
6
Тест «Рівень співробітництва в дитячому колективі»
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее
утверждении речь идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением
ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае несогласия – минус (–).
Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не
знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов.
Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно.
Список утверждений
1.
Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.
2.
Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах
класса.
3.
Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.
4.
У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не
каждый по отдельности.
5.
После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг
с другом.
6.
Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.
7.
Классному руководителю с нами интересно.
8.
Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает
наши мнения.
9.
Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал,
зачем мы делаем то или иное дело.
10.
Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.
11.
Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.
12.
Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.
13.
Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.
14.
Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.
15.
В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.
16.
Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.
17.
Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.
18.
При
затруднениях
мы
свободно
обращаемся
к
классному
руководителю.
19.
Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с
нами.
20.
В нашем классе ребята всегда и во всем правы.
Ключ, обработка и интерпретация результатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке
результатов возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20
утверждений отдельно. В соответствии с порядковым номером утверждений
от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие шкалы:
(1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу,
активность в общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели,
широкий круг общения в школьном коллективе.
(2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на
центр школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование
групповых (внутриклассных) интересов.
(3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность,
индивидуальность,
приоритет
самостоятельности,
свободного
самовыражения, личной позиции.
(4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое
участие, интересное дело, совместную продуктивную деятельность.
(5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение,
дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих.
(6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на
самоанализ, оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и
потребностей.
(7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и
деятельного участника общих дел.
(8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие
классного
руководителя
как
эмоционального
лидера
,
авторитетного взрослого, способного понять и помочь.
(9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких
значениях: восприятие классного руководителя как интеллектуального
лидера, аналитика ситуации в классе, принимающего ответственные
решения.
(10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет
установку школьников на критичность к социально одобряемым ответам.
Низкая
откровенность
ответов
(низкая
самокритичность)
может
свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о
неблагополучии
во
взаимоотношениях
и
выраженной
социальной
тревожности.
Для
обработки
результатов
необходимо
определить
количественные
значения по каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме
утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За
каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла.
Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до
100%. Кроме того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое
всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются графически.
Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все
ответы школьников анонимны.
Для простоты анализа считают результаты:
низкий – ниже 60%,
нормальный – в интервале 60-80%,
высокий – в интервале 80-100%.
Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50%
результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в
области 50-60% речь идет о пониженной самокритичности, выраженной
социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих
взрослых.
Анкета «Клімат у колективі»
Мета: визначити рівень та характер у взаємовідносинах між учнями класу,
які фактори сприяють або заважають успішному досягненню мети колективу.
Вік учнів: від 13 років.
Обладнання: роздруковані бланки анкет, ручки.
Інструкція:
Заповнюючи анкету, учень у письмовій формі відповідає на її запитання.
Клас ____
Дата _________
Прізвище, ім’я __________________________
1. Оціни стан власного здоров’я (у відсотках)
2. Із ким у тебе виникають конфлікти:
а) з учителями;
б) з адміністрацією школи;
в) з учнями;
г) з батьками;
3. Де ти зазвичай знімаєш напругу, розряджаєшся?
а) вдома;
б) в школі;
в) інший варіант (вкажи)
4. Ти часто хворієш?
5. Як ти вважаєш, ваш клас згуртований колектив?
6. Чи дратує тебе характер і тональність критики з боку вчителів?
7. Чи брав ти участь у розробці :
концертної програми?
шкільної виставки?
ін.. проектах?
8. Чи відчуваєш ти у школі наявність творчої атмосфери?
9. Чи влаштовує тебе характер спілкування у вашому класі?
10. Чи є в класі особи, з якими ти б не хотів спілкуватися?
11. Чи відчуваєш ти гордість від того, що навчаєшся у цій школі?
12. Чи помічають вчителі твої досягнення?
13. Чи вважаєш ти, що у вашому класі панує взаєморозуміння?
14. Твої однокласники з повагою ставляться одне до одного?
15. Коли ти стикаєшся з недоліками, ти прямо кажеш про них?
16. Чи полюбляєш ти жартувати?
17. У тебе є звичка перебивати співрозмовника?
18. У класі є особи, які тобі:
а) симпатичні;
б) байдужі;
в) антипатичні;
19. Часто твої ідеї або пропозиції приймаються класом?
20. Ти із задоволенням приходиш до школи?
Тест діагностики рівня агресивності
Мета: виявити рівень агресивності в поведінці учня
Вік учня: від 14 років
Обладнання: роздруковані бланки тесту, олівці чи ручки
Інструкція:
Учень має дати відповідь «так» або «ні» на наступні запитання:
1. Чи терпляча ти людина?
2. Чи впевнений ти в пріоритеті сили над логікою?
3. Чи вважаєш, що оточуючі заздрять тобі з того чи іншого приводу?
4. Чи важко тобі утриматися від сварки, якщо ти з кимось категорич-но не
згодний?
5. Чи подобається тобі іноді робити щось на зло іншим?
6. Чи буваєш ти неввічливим в тих чи інших ситуаціях?
7. Чи любиш ти читати детективи, дивитись бойовики та фільми жа-хів?
8. Чи подобається тобі кепкувати з інших, бути критичним і саркасти-чним?
9. Чи є поруч із тобою людина, яку ти по-справжньому ненавидиш?
10. Чи буваєш ти неприємним для оточуючих?
11. Чи вважаєш ти, що дітей слід карати за неслухняність?
12. Чи вважаєш ти, що застосування смертної кари у деяких випадках
виправдане?
13. Чи відчував ти коли-небудь таку лють, що розбивав чи рвав якусь річ?
Обробка отриманих результатів.
За кожну позитивну відповідь нараховується 1 бал.
0-4 бали. Учень доброзичливий по відношенню до оточуючих, вважає, що
найкращий спосіб спілкування – порозуміння. Він схильний вірити в
душевне благородство людини, доброту, справедливість і любов як фактори,
які визначають обличчя людства. Але вміння володіти власними емоціями і
почуттями нерідко поєднується з недостатністю впевненості в собі.
5-8 балів. Учню властива стриманість, але вона не має нічого спільного з
байдужістю чи невпевненістю в собі. У випадку необхідності він здатний
підкоряти своїй волі інших людей, не дозволить їм керувати собою, вміє
протиставити невмотивованій агресії власну активно-захисну поведінку.
8-13 балів. Учень явно схильний до агресивних імпульсів по відношенню до
оточуючих і втрати самоконтролю. Його агресивність носить наступальний
характер і досить часто є невмотивованою з боку інших. Він не завжди навіть
сам усвідомлює, що його прагнення бути відвертим насправді часто означає
прояв агресії. Він часто дає негативні оцінки оточуючим, підвищує тон і
використовує лайливі слова.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Варіант
Запитання:
відповіді:
Так Ні
Чи терпляча ти людина?
Чи впевнений ти в пріоритеті сили над логікою?
Чи вважаєш, що оточуючі заздрять тобі з того чи
іншого приводу?
Чи важко тобі утриматися від сварки, якщо ти з
кимось категорично не згодний?
Чи подобається тобі іноді робити щось на зло іншим?
Чи буваєш ти неввічливим в тих чи інших ситуаціях?
Чи любиш ти читати детективи, дивитись бойовики
та фільми жахів?
Чи подобається тобі кепкувати з інших, бути
критичним і саркастичним?
Чи є поруч із тобою людина, яку ти по-справжньому
ненавидиш?
Чи буваєш ти неприємним для оточуючих?
Чи вважаєш ти, що дітей слід карати за
неслухняність?
Чи вважаєш ти, що застосування смертної кари у
деяких випадках виправдане?
Чи відчував ти коли-небудь таку лють, що розбивав
чи рвав якусь річ?
Загальна кількість балів:
Бали
Рівень тривожності та психічного напруження
дитини
(за О. Захаровим)
Мета: визначення рівня тривожності
та ознак психічного напруження
дитини
з/н Запитання
1
Легко засмучується, багато пережинає
2
Часто плаче, скиглить, довго не може заспокоїтись
3
Вередує, дратується через дрібниці
4
Часто ображається, не переносить будь-яких зауважень
5
Трапляються випадки агресії
6
Заїкається
7
Гризе нігті
8
Смокче пальці
9
Поганий апетит
10 Вживає їжу вибірково
11 Важко засинає
12 Снить неспокійно
13 Неохоче прокидається
14 Часто кліпає
15 Неспокійні, імпульсивні рухи
16 Не вміє зосереджуватись, швидко відволікається
17 Намагається бути тихим
18 Боїться темряви
19 Боїться самотності
20 Боїться невдач, невпевнена у собі, нерішуча
21 Відчуває почуття неповноцінності
Так
Іноді Ні
Інтерпретація результатів
За кожну відповідь «так» отримуєте 2 бали, «іноді» 1 бал, «пі» — 0 балів.
Якщо Ви отримали суму:
-
28-42 - невроз, високий рівень психоемоційного напруження;
-
20-27
- невроз був чи буде найближчим часом;
- 11-19 - нервовий розлад, середній рівень психоемоційного напруження;
- 7-13 - низький рівень психічного напруження, дитині необхідна увага;
-
до 7 балів - відхилення незначні і проявляються як вікові особливості
розвитку дитини.
Колірний тест
для виявлення особливостей психічних станів.
Інструкція
Перед вами дванадцять квадратів різного кольору: білий, сірий, червоний,
жовтогарячий, коричневий, жовтий, салатний, рожевий, фіолетовий, синій,
зелений, чорний. Запишіть у стовпчик усі запропоновані кольори. Не
замислюючись, оцініть ступінь приємності кожного кольору:
5 — дуже приємно;
4 — досить приємно;
3 — приємно;
2 — не дуже приємно;
1 — байдуже.
Уважається, що характер кольорів, яким віддається перевага, несе
інформацію про емоційні особливості людини.
Білий — це синтез усіх кольорів, він вважається «ідеальним» кольором. У
ньому закладений багатозначний зміст. Цьому кольору може віддавати
перевагу учень із будь-якими особливостями емоційної сфери, він нікого не
відштовхує, але особливо його полюбляють підлітки, схильні до мрійності,
романтичних переживань.
Чорний — колір, протилежний білому. Це колір невпевненості, що
символізує сприйняття життя в темних тонах. Йому віддають перевагу
школярі, схильні до депресії.
Сірий — улюблений колір розважливих дітей, які довго думають, перш ніж
що-небудь почати. Це також нейтральний колір, який полюбляють підлітки,
що бояться голосно заявити про себе. Якщо ж цей колір зовсім не
подобається школяру - це показник імпульсивності й легкодумства.
Червоний — колір пристрасті. Це улюблений колір сильних, вольових,
владних, запальних і товариських, схильних до альтруїзму школярів. У дітей,
яких
цей
колір
дратує,
найчастіше
спостерігається
комплекс
неповноцінності, острах перед сварками, схильність до самоти, стабільність у
відносинах.
Жовтогарячий — улюблений колір дітей, які мають хорошу інтуїцію,
завзятих мрійників, однак йому також віддають перевагу й ті, хто схильний
до прикидання.
Коричневий колір полюбляють діти, які впевнені у своєму майбутньому.
Вони цінують традиції, родину, відчувають прихильність до батьків.
Неприємний цей колір підліткам самолюбним, егоїстичним, потайливим, не
схильним до відвертості.
Жовтий колір символізує спокій, невимушеність у взаєминах з оточуючими,
інтелігентність. Його люблять підлітки товариські допитливі, такі, що легко
пристосовуються й одержують задоволення від того, що подобаються й
привертають до себе увагу інших -людей. Неприємний цей колір дітям
зосередженим,
песимістично
настроєним,
з
якими
важко
зав'язати
знайомство.
Салатний колір подобається дітям владним, але таким, що бояться діяти,
щоб не потрапити в скрутний стан, а також тим хто схильний до цинізму.
Фіолетовий колір свідчить про дуже високу емоційність, чутливість, високу
духовність і делікатність. Коли він неприємний, це свідчить про розвинене
почуття обов'язку, бажання жити лише сьогоденням. Уважається, що
фіолетовий — типовий колір гармонійно розвинених людей.
Синій колір зазвичай пов'язують із духовним зростанням підлітка. Якщо він
подобається, це свідчить про скромність І меланхолію: така дитина швидко
втомлюється, для неї дуже можливе відчуття упевненості в доброзичливості
оточуючих. У неприйнятті цього кольору розкривається школяр, який хоче
створити враження, що він може геть усе, хоча, по суті, він невпевнений і
замкнений. Байдужність до цього кольору свідчить про певне легкодумство у
сфері почуттів, приховане під маскою ввічливості.
Зеленому кольору віддають перевагу підлітки, які уникають чужого впливу,
шукають способи самоствердження, що є для них найважливішим. Діти, які
не люблять цього кольору, цураються життєвих проблем, примх долі, узагалі
— будь-яких труднощів.
Діагностика «ДВОР»
(автор З. Карпенко)
Вік учнів: 9 – 11 років
Обладнання: роздруковані бланки відповідей тесту, опитувальник, олівці чи
ручки
Інструкція: учню пропонується відповісти на запитання, що стосуються
різних сторін його особистості: поведінки, самопочуття, бажань, страхів,
переконань тощо.
« - Ти маєш чудову нагоду поглянути на себе збоку i проаналiзувати, що ти
знаєш про себе, подiлитися цими знаннями з дорослими, аби вони краще
пiзнали тебе i змогли тебе розумiти, спiлкуватися з тобою, навчати тебе.
У спецiальному бланку для вiдповiдей навпроти вiдповiдного номера
твердження треба поставвти знак «+», якщо ти згоден з твердженяям, i знак
«-», якщо ти з твердженням не згоден.
Не розмiрковуй довго, вiдповiдай одразу, вслуховуючись у зміст. Усi
вiдповiдi будуть правильними, якщо ти вiдповiдатимеш чесно. »
Інтерпретація результатів:
8 – 10 балів - високий рівень вираженості вади;.
4 – 7 балів - середній рівень вираженості вади;
1 –3 бали - низький рівень вираженості вади.
Опитувальник ДВОР
1. Менi важко зосередитися на чомусь одному.
2. Я не можу довго працювати не втомлюючись.
3. Я переживаю з будь-якого приводу.
4. Пiд час виконання завдання я дуже напружений i скутий.
5. Я часто думаю про можливi неприємностi.
б. Я лякливий, багато що викликає в мене страх.
7. Я не люблю чекати.
8. Я не люблю починати нову справу.
9. Я неспокiйно сплю, погано засинаю.
10. Я невпевнений у своїх силах, боюся труднощiв.
11. Я завжди швидко знаходжу вiдповiдь, коли про щось запитують
(можливо i неправильно, але дуже швидко).
12.У мене часто змiнюється настрiй.
13. Менi часто все набридає.
14. Я швидко, не вагаючись, приймаю рiшення.
15. Я часто вiдволiкаюсь на уроках.
16. Коли хтось з дiтей на мене кричить, я також кричу у вiдповiдь.
17. Я впевнений, що впораюсь з будь-яким завданням.
18. Я люблю дiяти, а не розмiрковувати.
19. В iграх я не пiдкоряюся правилам.
20. Я гарячкую пiд час розмови.
21. Коли хтось мене образить, я прагну поквитатися з ним.
22. Інодi мене тiшить, коли я щось зламаю, розiрву, розiб’ю.
23. Я дуже серджуся, коли хтось сміється з мене.
24. Менi здається, що iнколи я хочу зробити якусь шкоду.
25. У вiдповiдь на вказiвки менi хочеться зробити все навпаки.
26. Я люблю бути першим, верховодити, пiдкоряти собi iнших.
27. Я легко можу посваритися чи побитися.
28. Я не поступаюся iншим, не дiлюся з ними нічим.
29. Я не можу змовчати, коли чимось незадоволений.
30. Часом я так наполягаю на своєму, що людям навколо уривається терпець.
31. Я люблю, коли мене хвалять за те, що насправдi зробила iнша людина.
32. Мені подобається отримувати бiльше вiд того, що насправдi належить.
33. Я часто звинувачую кого-небудь у тому в чому насправдi винний сам.
34. Трапляє’ться, що я привласнюю речi, що належать iншiй людинi.
35. Менi подобається перебiльшувати, хвалитися, вигадувати небилицi.
36.Я часто порушую свої обiцянки.
37. Я завжди знаходжу виправдання непорядному вчинку.
38. Я не визнаю своїх помилок.
39. Я роблю все задля своєї вигоди.
40. Я рiдко зiзнаюсь, що заподiяв комусь шкоду.
41. Я часто порушую правила поведiнки, встановленi вчителем.
42. Я люблю смiятися з iнших.
43. Я кривджу своїх товаришiв: б’ю їх, штовхаю, дражню.
44. Часто я говорю одне, а роблю протилежне.
45. Я розповiдаю непристойнi історії, вживаю лайливi слова.
46. Переконаний, що мої пустощi нiкому не шкодять.
47. Для своєї вигоди я часто обдурюю iнших.
48. Дiти скаржаться на мене, не хочуть гратися зi мною.
49. Я люблю розповiдати жахливi iсторiї, про які дiзнався з кiнофiльмiв i
розмов мiж дорослими.
50.Я знущаюся з тварин, нищу без потреби рослини.
51. Я цураюся своїх ровесникiв, тримаюся вiд них вiддалiк.
52. Я не довiряю людям, побоююся їх.
53. Я не люблю дивитися в очi людинi, з якою розмовляю.
54. Я мовчазний, не пiдтримую розмову з чужими людьми.
55. Мене часто запитують, чим я незадоволений.
56. Мене часто пiдозрюють у негарних вчинках.
57. Люди часто навмисно ображають мене.
58. Я часто буваю засмученим.
59. Я люблю гратися сам.
60. Дитяча компанія швидко менi набридає.
61. Менi небайдуже, що про мене думають iншi.
62. Я повинен завжди все знати.
63. Я не маю права помилятися.
64. Я намагаюся виправдати свої вчинки перед iншими людьми.
65. Спочатку я дбаю про iнших, а потiм вже про себе.
66. Коли я зроблю помилку, у мене з’являється почуття провини.
67. Усi люди, з якими я спiлкуюся, повиннi мене любити.
68. Іншi люди мають право контролювати мою поведiнку.
69. Я намагаюся допомогти людям навiть тодi, коли мене про це не просять.
70. Якщо я вже прийняв рiшення, то не маю права передумати.
71. Мої успiхи залежать вiд удачi, талану, щасливого випадку.
72. Я волiю почекати, поки мої труднощi розв’яжуться самi собою.
73. Мої оцiнки в школі не залежать вiд моїх цiнностей.
74. Мої успiхи залежать від допомоги iнших людей.
75. За мене вирiшують iншi, що i як робити.
76. Я не винен, що не можу домогтися кращих результатiв.
77. Я не планую того, що зi мною трапляється.
78. Я сам нiчого не можу змiнитя в своєму життi.
79. За моє здоров’я вiдповiдають дорослi.
80. Дiти виростають такими, якими їх виховуютъ батьки.
81. Я бiльше люблю слухати казки, нiж вiршi.
82. Коли я іду з мамою в магазин, я бiльше хотiв би, щоб мені купили
цукерки, нiж книжку.
83. Я не мрiю стати актором.
84. Менi не подобаються квiти.
85. Мені бiльше подобається звичайна їжа, яку мама готує щодня, нiж фрукти
— ананаси, мандарини, кiвi.
86. Я не радiю, коли бачу щось красиве i незвичайне.
87. Мене цiкавлять технiчнi iграшки, наприклад, автомобiлi, лiтаки,
мотоцикли..
Дешифратор
Прізвище, ім’я учня _________________________________
нечутливість
Естетична
Екстернальність
Невпевненість
Замкнутість
Асоціальність
нечесної поведінки
Схильність до
Анресивність
Тривожність
Імпульсивність
Клас _______
Бланк відповідей
Прізвище, ім’я учня _________________________________
Клас ___________
Дата ____________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
11
21
31
41
51
61
71
81
2
12
22
32
42
52
62
72
82
3
13
23
33
43
53
63
73
83
4
14
24
34
44
54
64
74
84
5
15
25
35
45
55
65
75
85
6
16
26
36
46
56
66
76
86
7
17
27
37
47
57
67
77
87
8
18
28
38
48
58
68
78
88
9
19
29
39
49
59
69
79
89
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Використана література:
1. Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Психологический анализ рисунка и
текста. СПб.: Речь, 2005. – 524 с.
2. Шмилев А.Г. Психодиагностика личносных черт. – СПб.: Речь, 2002. –
480 с.
3.Туріщева Л.В. Класні години. 7-11 класи. Психологія в практиці
класного керівника. Х. : Вид. група «Основа», 2008. - 128 с.
4. Ресурси інтернету.
Автор
TARASOVA-T
Документ
Категория
Образование
Просмотров
557
Размер файла
1 718 Кб
Теги
псих, діагностика, колектив, класного
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа