close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інноваційний досвід

код для вставкиСкачать
Інноваційний досвід управліньської діяльності адміністрації школи
Інноваційний досвід
управлінської роботи
адміністрації школи
В умовах демократичного розвитку України
важливого значення набуває вивчення сучасних
технологій управління різними організаціями, в
тому числі й освітніми, які б забезпечували
демократичні та гуманістичні відносини між
учасниками навчально-виховного процесу та
їхніми
керівниками,
зростання
творчого
потенціалу і професійної компетентності кожного,
добробуту
і
конкурентоспроможності,
як
організації, так і її працівників.
Інноваційна діяльність – характерна ознака сучасної освіти та освіти майбутнього. Це
необхідність, що зумовлена часом, конституційними вимогами, тенденціями розвитку освіти
щодо забезпечення кожної дитини освітнім рівнем відповідно до її індивідуальних потреб і
природних здібностей.
Як директор школи, я усвідомлюю роль і значення вчителя як рушійної сили освітянських
реформ, тому пріоритетним завданням нашого навчального закладу стало визначення
необхідності організації процесу підвищення професійної компетентності вчителя.
А саме:
- виявлення здібностей, нахилів, можливостей шляхом проведення анкетувань, тестувань,
діагностики педагогічного колективу, проектної діяльності та позакласної роботи;
- проведення майстер-класів, на яких проходить впровадження інноваційних технологій,
створення школи педагогічної майстерності;
- організація навчальних тренінгів «Калейдоскоп творчих ідей», що впливає на подальший
розвиток закладу;
- створення комфортних умов праці та сприятливих умов для підвищення особистого статусу
кожного суб’єкта навчально-виховного процесу шляхом складання зручного розкладу,
підбору оптимального навантаження;
- створення психологічного мікроклімату;
- інформаційне забезпечення.
Результати впровадження інформаційних технологій в школі
Управлінський аспект:
- створена комплексна система автоматизованих робочих місць адміністрації школи та
вчителя інформатики;
- наданий доступ до глобальної мережі Internet;
- створена шкільна база даних звітності закладу;
- створений єдиний методичний простір школи з метою
використання електронних навчальних матеріалів,
методичних посібників тощо;
- створена база даних:
- річне планування компонентів освітньої діяльності;
- внутрішкільний контроль і управління навчальновиховним процесом;
- аналіз науково-методичного, матеріально-технічного,
кадрового, інформаційного забезпечення.
- створено портфоліо, учителів та учнів;
- створена база даних:
- річне планування компонентів освітньої
діяльності;
- внутрішкільний контроль і управління
навчально-виховним процесом;
- аналіз науково-методичного, матеріальнотехнічного, кадрового, інформаційного
забезпечення.
Системно проводяться в школі теоретичні, практичні
заняття, семінари-практикуми з використанням
комп’ютерних технологій у навчальній діяльності та в
позаурочний час.
Важливим є залучення вчителів-предметників та
учнів до співпраці з упровадження комп’ютерних
технологій: використання діючих навчальних програм,
прикладного програмного забезпечення щодо
створення електронного дидактичного, роздаткового,
наочного, навчального та навчально-контролюючого
матеріалів, використання аудіо- та відеоматеріалів,
глобальної мережі Іntегnеt для проведення уроків з
різних предметів.
Педагогічний колектив у постійному пошуку, що сприяє
проведенню конкурсів, відкритих уроків та позакласних
заходів.
Основні завдання школи, які реалізуються:
- впровадження нових технологій: організація навчального процесу в усіх
структурних підрозділах школи з вдосконалення змісту освіти;
- використання місцевого фольклору, традицій нашої країни;організація виховної
роботи через самовиховання учнів за допомогою програм творчого розвитку і
самореалізації у житті школи на основі самоврядування;
- створення сприятливих умов для підвищення особистого статусу кожного
вчителя та учня у атмосфері загально-педагогічної культури;
- забезпечення охорони здоров’я та фізичного розвитку учнів школи добре
організованою системою фізкультурно-оздоровчої і медико-профілактичної
роботи.
Спостерігаючи за стрімким розвитком науки і техніки, а разом з тим
соціальним та інтелектуальним запитом особистості, кожен із нас чітко
усвідомлює, що школа повинна працювати в режимі розвитку, вона «тяжіє» до
втілення різних освітніх та управлінських інновацій. А сам процес пізнання –
безперервний, тому, пізнавати нове (вчитися) або ж повертатися до вивченого
ніколи нікому не пізно. Саме таким принципом керуються адміністрація та
педагогічний колектив загальноосвітньої школи, який близько 30 років є
культурним та освітнім осередком із добрими традиціями, висококваліфікованими
та інтелектуально вихованими вчителями. Сьогодні школа - це заклад освіти, де
успішно втілюються інноваційні управлінські та педагогічні технології.
Запорукою успішного впровадження інноваційних управлінських та
педагогічних технологій передусім стало матеріально-технічне забезпечення
комп’ютерною технікою. Це наявність комп’ютерів у бібліотеці, кабінеті
інформатики, усіх членів адміністрації та підключення до Інтернету.
Ефективно працюють програмні комплекси (курси, атестація, тарифікація,
кадри), шкільна мережа (ЗНЗ, РВК , учні). 3 2007 року відкритий сайт школи.
Оскільки інновація – це новоутворення, нововведення, а освітніми інноваціями є
вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, виховні, управлінські
системи, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності, то інноваційною
освітньою діяльністю є розробка, поширення та застосування освітніх інновацій.
Метою навчального проектування є створення вчителем таких умов під час
освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної
діяльності учня. Під час використання технології вирішується ціла низка
дидактичних, виховних і розвивальних завдань.
Сьогодні в програмі «Іntеl» працюють директор школи Атружба Світлана
Тарасівна, заступники директора з навчально-виховної роботи Литвин Ганна
Михайлівна та Бестіянець Тамара Григорівна, вчитель математики та інформатики
Литвин Катерина Анатоліївна, вчитель математики Журавель Оксана
Володимирівна, вчитель української мови та літератури Романенко Ірина
Володимирівна, вчитель історії Апихтіна Ганна Василівна, учні основної та
старшої школи. (Презентації учнів викладені на сайті школи)
Упровадження інноваційних управлінських технологій надає можливість:
- зробити управління більш демократичним;
- навчити учасників навчально-виховного процесу формулювати власну
думку,
правильно її виражати, доводити свою точку зору, аргументувати й
дискутувати, слухати іншу людину, поважати альтернативну думку, будувати
конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати
конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу;
- знаходити спільне роз’яснення проблеми;
- розвивати у членів педагогічного колективу почуття спільності, єдності,
відповідальності за процес прийняття рішення та його виконання;
- аналізувати більший спектр думок, масив інформації щодо проблеми, з якої
приймається рішення, творчо підходити до шляхів її розв’язання,
урізноманітнюючи їх. Як бачимо, школа є осередком інноваційної
діяльності. Підсумовуючи вищесказане, можемо чітко зазначити, що
використання інноваційних управлінських та педагогічних технологій є
ефективним засобом розвитку школи.
Управління складною соціальною структурою, якою є сучасна школа, нині
неможливе без участі батьків, учнів, різноманітних верств суспільства. Зокрема
значно зросла роль колегіальних органів управління: Ради школи, Піклувальної
та педагогічної ради, загальних зборів трудового колективу, батьківських
зборів, учнівського самоврядування. Ми взяли курс на державно – громадське
управління, що забезпечить перехід школи з режиму функціонування в режим
розвитку. Невід’ємною складовою моделі адаптивного державно - громадського
управління, є технологія управління школою, що розвивається, побудована на
реалізації чотирьох блоків: учитель, учень, батьки, громадське середовище.
Робота з вчителями полягає у реалізації принципу: Учитель - співучасник процесу
вироблення і реалізації перспективних завдань розвитку школи. Особистість підлеглого
наша управлінська команда розглядає у двох аспектах: особистість є одночасно творцем
норм та їх виконавцем, тобто визначення мети та її виконання проходить у процесі
спільної діяльності керівника та підлеглих; особистість має право на вільний вибір
досягнення визначеної мети; на індивідуальний стиль діяльності, на творчий підхід до
справи. Учитель не об’єкт, а суб’єкт управління. Суб’єкт – суб’єктна система відносин
сприяє зростанню особистості педагога, з’являються особистісні мотиви до власного
самовизначення, самореалізації. Одним із методів активного залучення педагогів у
процес управління, що сприяє пробудженню мотивації до професійного розвитку,
вважаємо делегування повноважень адміністрації педколективу, окремим його членам.
Триває послідовний процес формування колективу однодумців, де панують
організованість, погодженість, єдиний стиль відносин до учнів, батьків, єдина
вимогливість, єдині педагогічні позиції всіх членів колективу до найважливіших питань
життя і діяльності школи. Вчитель має право на вільний вибір засобів досягнення
поставлених цілей, на індивідуальний стиль діяльності, творчий підхід до справи. Це дає
можливість адміністрації школи замінити функції контролю на самоконтроль та
взаємоконтроль педагогів, в тому числі за допомогою моніторингу. Працюючи над
власним професійним вдосконаленням, вчителі вчаться самоменеджменту.
Мотиваційними рушійними силами процесу формування колективу однодумців є
персоналізація особистісних внесків, що дає професійну наснагу вчителю; створення
ситуації успіху, за якої спостерігається постійна позитивна атмосфера в навчальному
закладі.
Робота з учнями побудована на використанні у викладанні нових підходів, які переносять акцент
не на накопичення знань, а на формування технологій розумової праці учнів. Співпраця учителя і
учнів, партнерство на уроці, спільний процес пізнання і відкриттів, постійне створення ситуації
успіху – ось складові цієї технології. Прагнемо, щоб дитина чи підліток не тільки володіли сумою
знань зі шкільних предметів, але й усім досвідом демократичних відносин у суспільстві ,
навичками управління собою, своїм життям у колективі, вміти брати відповідальність за свою
діяльність. Для цього вектор діяльності повернуто на виховання лідерських якостей у школярів,
котрі слід розглядати як готовність кожного до вирішення власних задач визначення свого місця в
житті, успішного розвитку і реалізації своїх нахилів і інтересів. Їх реалізація проходить, перш за
все, через дитячо-юнацький рух та учнівське самоврядування. Сьогодні учні школи є
рівноправними партнерами дорослих у вирішенні найважливіших проблем її життя. Це стало
можливим завдяки дієвій структурі самоврядування, яка об’єднана в учком.
Суттєво змінилися роль і місце батьків в освітній політиці школи. Ми бачимо сім’ю як один з
найважливіших соціальних замовників освіти, активно вивчаємо позицію батьків, враховуємо її
при організації спеціалізованих, поглиблених, профільних класів, додаткової освіти, формуванні
варіативної складової навчального плану, виборі напрямків виховної роботи. Переконані, що
освітній простір школи має бути максимально відкритим для батьків. Для цього їм надається повна
інформація про суть нових технологій навчання і виховання, про зміст і перспективи розвитку
школи, про проблеми і особливості розвитку дітей тощо. Продовжуються традиції батьківського
педагогічного всеобучу, оновлюються зміст і форми його роботи.
Колегіальними формами управління поряд з педрадою стали Загальношкільні збори, в яких
беруть участь вчителі, учні, батьки. Плідно співпрацює з дирекцією Рада школи, Рада голів
батьківських комітетів класів, Піклувальна рада та створений при ній Фонд батьківської
підтримки. Колективні органи учнівського та батьківського самоврядування – дієвий засіб
формування громадської думки й ефективний спосіб демократизації управління.
Важливу роль в управлінні на державно-громадських засадах відіграє взаємодія з
громадським середовищем. Робота у мікрорайоні школи, робота за місцем проживання
учнів і вчителів допомагає використати соціальне середовище для формування особистості
учнів, створити єдиний виховний розвиваючий простір. Демократичність школи - в її
відкритості перед громадськістю. Ми прагнемо засвоїти Pablic realeation - мистецтво
спілкування з громадськістю. PR є один з елементів системи управлінської діяльності,
спрямований на встановлення взаємовигідних гармонійних відносин між школою та
громадськістю, від яких залежить успіх функціонування і розвитку загальноосвітнього
навчального закладу. Поділяємо думку, що вміння подати себе з найкращого боку в умовах
ринкових відносин межує з мистецтвом. Громадська думка про школу має створюватись
шляхом реклами, публікацій у друкованих та електронних засобах масової інформації,
проведення виставок, семінарів, зборів, зустрічей, презентацій, творчих звітів, свят тощо.
При реалізації цих шляхів і створюється громадський резонанс на основі цілісної та
відкритої інформації про себе. Тому до річного плану роботи школи вводимо пункти, що
передбачають формування громадської думки, розвиток стосунків з громадськістю,
встановлення оптимальних стосунків із владою, взаємодію із засобами масової інформації.
Створення позитивного іміджу школи в соціальному оточенні – одна з першочергових задач
управління.
Таким чином, реформування полягає в трансформації державної системи
управління в державно-громадську, завдяки чому навчальний заклад
набуде здатності до самоорганізації і саморозвитку.
Автор
kvin-ta
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
546
Размер файла
8 240 Кб
Теги
apresent
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа