close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

122112212121

код для вставкиСкачать
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Кафедра Інформатики і кібернетики
КУРСОВА РОБОТА
з Програмування
Тема: Використання інформаційних технологій у роботі парку
відпочинку
Студента ІV курсу 420-і групи
напряму підготовки 6.040302 Інформатика*
Жавжаров В.С.
Керівник Шаров С.В.
Національна шкала ________________
Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____
Члени комісії
________________
(підпис)
________________
(підпис)
________________
(підпис)
м. Мелітополь, 2014
___________________________
(прізвище та ініціали)
___________________________
(прізвище та ініціали)
___________________________
(прізвище та ініціали
2
Зміст
ВСТУП…………………………………………………………………………..3-4
РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО
СУСПІЛЬСТВА
1.1. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ………………………………………………….…………5-7
1.2. ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ У СУСПІЛЬСТВІ……………....………...8-9
1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБД ACCESS…………………………………..………10-11
РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ У
ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ
2.1. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ В MS ACCESS ................................................... 12-15
2.2. ПОШУК, ВИБІРКА І УПОРЯДКУВАННЯ ДАННИХ ............................. 16-22
2.3. СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ В MS ACCESS .............................................................. 22
2.4. СТВОРЕННЯ МАКРОСІВ В MS ACCESS ..................................................... 24
2.5. СТВОРЕННЯ ФОРМ В MS ACCESS.......................................................... 25-26
ВИСНОВКИ ............................................................................................................... 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................................. 28
3
ВСТУП
Актуальність: Нині, попри підвищення комп'ютеризації суспільства, у сфері
бізнесу і торгівлі, послуг досі немає необхідних коштів, які у достатній мірі
автоматизувати процес ведення документації і звітності.
Однією з основних цілей так можна трактувати проблему ведення звітності, а
як і оперативну коригування даних коли виникає потреба у тому.
Про своєчасності та актуальності аналізованої проблеми свідчить те, що
більшість свого часу адміністрація парку витрачає оформлення різної
документації і звітів. Дуже багато крамниць та відсутність пропозицій у цій
сфері гарантує високу потреба у даному продукті.
«Про те, що комп’ютери стрімко ввійшли в наше життя й у процес навчання
англійській мові, трохи потіснивши традиційні методики і змусивши викладачів
іноземних мов вирішувати проблеми, про існування яких кілька десятків років
тому жоден лінгвіст навіть не підозрював» пише С.В. Фадєєв [6]. Немає нічого
дивного в тім, що не усі викладачі виявилися готовими до широкого
впровадження комп’ютерів у таку нетрадиційну сферу, як навчання іноземним
мовам. Необхідно, щоб кожен викладач зрозумів просту думку: комп’ютер у
навчальному процесі – не механічний педагог, чи заступник аналог викладача, а
засіб при навчанні дітей, що підсилює і розширює можливості його навчальної
діяльності. Те, що викладач бажає одержати в результаті використання машини,
у неї необхідно запрограмувати.[5]
Об'єктом до створення бази даних був Парк Культури. Ця база даних пропонує
запровадження звітності, зберігання даних, введення і коригування даних.
Базу даних може використати як адміністрація парку, але й робочий персонал.
Оскільки існують великі парки їм необхідні мати власну базу даних, щоб
контролювати інформаційний потік даних. Метою розробки проектування бази
даних є створення бази даних яка може зберігати дані і давати користувачеві
зручну роботи з даними.
4
Мета дослідження - поглибити знання про СУБД.
Об’єкт дослідження - СУБД.
Предмет дослідження - Microsoft Access.
Задачі:
1. Розібрати тему інформаційні технології як у сучасному суспільстві
2. Створення таблиць в MS Access
3. Пошук, вибірка і упорядкування даних в MS Access
4. Створення звітів в MS Access
5. Створення макросів в MS Access
6. Створення форм в MS Access
Теоретичні методи: аналіз наукової і методичної літератури, вивчення
документів, систематизація і дослідження баз даних.
Практичні методи: аналіз баз даних (якісний і кількісний).
5
1.1. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових
інформаційних технологій у середній школі. Це не тільки нові технічні засоби,
але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Ми
живемо в часи коли англійська мова набула глобального спілкування ( у зв'язку
із загальною комп'ютеризацією ). Людина, що входить на рівень міжнародного і
міжнаціонального спілкування, повинна повною мірою володіти уміннями і
навичками виразу своїх думок англійською мовою. Комунікація, таким чином,
виходить на найважливіше місце. Але вільне спілкування, у свою чергу,
потребує зацікавленості. Ця тема завжди була, є і буде актуальною, тому що
мотивація є рушійною силою, що спонукає учнів до, вивчення найскладніших
завдань з іноземної мови. [1]
Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від використання
традиційних засобів передачі та отримання інформації, таких як ручка,
друкований підручник, класна дошка і крейда до персонального комп'ютера,
комп'ютерних класів з інтерактивними методами та засобами навчання
(інтерактивні дошки і програмне забезпечення ) та інформаційного поля
діяльності всесвітньої інформаційної мережі-Інтернет.
Змістовна основа масової комп'ютеризації в освіті, безумовно, зв'язана з
тим, що сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов
розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Р. Вільямс і К. Маклі у своїй
статті „Комп'ютери в школі " пишуть: "Є одна особливість комп'ютера, що
розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як
помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може "дружелюбно
" спілкуватися з користувачем і в якісь моменти "підтримувати " його, однак
вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало
нудно. У цьому змісті застосування комп'ютерів є, можливо, найбільш
корисним при індивідуалізації викладання ". [5]
6
Змістовна основа масової комп'ютеризації в освіті, безумовно, зв'язана з
тим, що сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов
розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Р. Вільямс і К. Маклі у своїй
статті „Комп'ютери в школі " пишуть: "Є одна особливість комп'ютера, що
розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як
помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може "дружелюбно
" спілкуватися з користувачем і в якісь моменти "підтримувати " його, однак
вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало
нудно. У цьому змісті застосування комп'ютерів є, можливо, найбільш
корисним при індивідуалізації викладання ". [14]
Сучасні інформаційні технології це - форми і методи передачі інформації
при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв'язку (телебачення,
комп'ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв'язку ).
Розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних
технологій активно займаються такі дослідники як, Полат Е.С., Дмитреєва Е.И.,
Новиков С.У., Полілову Т.А., Цвєткова Л.А. И т. д..
Так О.И. Руденко-Моргун у своїй статті „Комп’ютерні технології як нова
форма навчання пише”, ми живемо в столітті інформаційної, комп’ютерної
революції, що почалася в середині 80-х років і дотепер продовжує нарощувати
темпи. От її основні віхи: поява персонального комп’ютера, винахід технології
мультимедіа, впровадження в наше життя глобальної інформаційної
комп’ютерної мережі Інтернет. Усі ці нововведення легко і непомітно ввійшли
в життя: вони широко використовуються майже у всіх професійних сферах і в
побуті.[19]
Комп’ютерні навчальні програми в навчанні англійської мови, вважає Е.Л.
Носенко [8], стали використовуватися з 80-х рр. XX в. Говорилося про те, що
автоматизовані навчальні системи (АОС) відносяться до так названих
комбінованих технічних засобів навчання. Вони призначені для реалізації за
допомогою комп’ютера, що працюють у діалоговому режимі, функцій по
пред’явленню навчальної інформації в зручній для сприйняття формі,
7
індивідуалізованому керуванню навчальною діяльністю в ході програмованого,
проблемного навчання; контролю знань, а також для забезпечення доступу до
обчислювальних, інформаційно-довідкових і інших ресурсів комп’ютера.
Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес,
особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері
суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка,
збереження, передача і використання інформації, здійснювані на основі
сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі
різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства
забезпечує:
активне
використання
постійного
інтелектуального
потенціалу
суспільства, що розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, і
науковому, виробничому й іншому видах діяльності його членів.
інтеграцію
інформаційних
технологій
з
наукового,
виробничого,
ініціюючого розвитку усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію
трудової діяльності;
високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого
члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію інформації,
що представляється істотність використовуваних даних.
Застосування
відкритих
інформаційних
систем,
розрахованих
на
використання всього масиву інформації, доступної в даний момент суспільству
у визначеній його сфері, дозволяє удосконалити механізми керування
суспільним пристроєм, сприяє гуманізації і демократизації суспільства,
підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються в зв’язку з
інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науковотехнічного прогресу, інтелектуалізації усіх видів людської діяльності, але і
створенню якісно нового інформаційного середовища соціуму, що забезпечує
розвиток творчого потенціалу індивіда. [9]
8
1.2. ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ У СУСПІЛЬСТВІ
Сучасне життя представити без сучасної техніки просто неможливо.
Жодна фірма не обходиться без допомоги комп'ютерів. Зберігання даних,
написання документів, складання графіків, таблиць, розкладів, створення
презентацій у всьому в цьому нам допомагає комп'ютер, і допомагає успішно.
Від того, наскільки професійно виконана ваша презентація, чи зумієте ви
переконати глядачів в тому, що ви саме той партнер, який їм потрібен і
залежатиме успіх вашої фірми. [13]
Фундаментальною
межею
цивілізації
є
зростання
виробництва,
споживання і накопичення інформації у всіх галузях людської діяльності. Все
життя людини так чи інакше пов'язано з отриманням, накопиченням і обробкою
інформації. Що б людина не робила: чи читає він книгу, чи дивиться він
телевізор, чи розмовляє - він постійно і безперервно одержує і обробляє
інформацію. [2]
Виділяють два види комп'ютерного забезпечення: програмне і апаратне.
Програмне забезпечення включає системне і прикладне.
Системне програмне забезпечення призначено для функціонування самого
комп'ютера як єдиного цілого. Це, в першу чергу, операційна система, а також
сервісні програми різного призначення - драйвери, утиліти і т.п. В системне
програмне забезпечення входить мережний інтерфейс, який забезпечує доступ
до даних на сервері. Дані, введені в комп'ютер, організовані, як правило, в базу
даних, яка, у свою чергу, управляється прикладною програмою управління
базою даних (СУБД) і може містити, зокрема, історії хвороби, рентгенівські
знімки в цифрованому вигляді, статистичну звітність по стаціонару,
бухгалтерський облік. [11]
Для ефективної обробки великих обсягів інформації електроннітаблиці
оснащені
спеціальною
системою
керування
даними,
що
забезпечує
пошук,сортування і глобальне редагування записів. У ряді випадків, особливо
прироботі з числовими даними, електронні таблиці виявляються значно
9
зручнішими,ніж системи управління базами даних (СУБД), завдяки таким
перевагам:
наочна форма представлення даних;
висока швидкодія, тому що таблиця знаходиться цілкомв оперативній
пам'яті;
зручність автоматичного перерахунку і повторюваних обчислень;
поєднання різних способів обробки даних. [7]
СУБД працюють з даними, представленими у вигляді набору записів.
Кожен записмає унікальне поле — ідентифікатор (ключ), а також набір полів
даних іззаповненими значеннями. СУБД дозволяють, наприклад, зберігати
відомості прокожного співробітника організації, включаючи біографічні дані,
відомості прообіймання посади, зарплату тощо. База даних зберігається у
вигляді файлу надиску. СУБД може швидко відсортуватизаписи і знайти
інформацію за однією або декількома умовами вибору. [8]
Багатокористувальницькі
бази
даних
великого
обсягу
звичайновстановлюють на виділені файл-сервери — мережні комп'ютери зі
швидкимпроцесором і жорстким диском високої ємності з мінімальним часом
доступу.Логічну структуру таких баз даних розробляють фахівці — системні
аналітики,установка і настроювання виконується програмістами, а контроль за
роботою івикористанням бази даних здійснює постійний працівник —
адміністратор базиданих.[18]
10
1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБД ACCESS
СУБД
Access
(фірма
Microsoft
)
має
досить
високі
швидкісні
характеристики і входить до складу надзвичайно популярного в нашій країні і
за кордоном пакета Microsoft Office. Набір команд і функцій , пропонованих
розробникам програмних продуктів у середовищі Access , за потужністю та
гнучкості відповідає більшості сучасних вимог до подання та обробки даних. У
Access підтримуються різноманітні спливаючі і багаторівневі меню , робота з
вікнами і мишею , реалізовані функції низькорівневого доступу до файлів ,
управління кольорами , настройки принтера , представлення даних у вигляді
електронних таблиць і т.п. Система також має засоби швидкої генерації екранів
, звітів і меню , підтримує мову управління запитами SQL , має вбудовану мову
Visual Basic for Applications (VBA) , добре працює в мережі. СУБД Access
дозволяє використовувати інші компоненти пакета Microsoft Office , такі як
текстовий процесор Word for Windows , електронні таблиці Excel і т.д. [17]
Перераховані фактори визначили вибір СУБД Access в якості середовища
для практичного вивчення питань проектування баз даних в даній книзі.[4]
Наведемо деякі з коштів Microsoft Access, що істотно спрощують розробку
додатків.
1.
Процедури обробки подій і модулі форм і звітів. На вбудованій мові
VBA можна писати процедури обробки подій, що виникають у формах і
звітах. Процедури обробки подій зберігаються в модулях, пов'язаних з
конкретними формами та звітами, в результаті чого код стає частиною
макета форми або звіту. Крім того, існує можливість виклику функції VBA
властивістю події. [2]
2.
Властивості, що визначаються в процесі виконання. За допомогою
макросу або процедури обробки подій можна визначити практично будьяку властивість форми або звіту в процесі виконання у відповідь на
виникнення події у формі або звіті.
3.
Модель подій. Модель подій, схожа на використовувану в мові
Microsoft Visual Basic, дозволяє додаткам реагувати на виникнення різних
11
подій, наприклад натискання клавіші на клавіатурі, переміщення миші або
закінчення певного інтервалу часу.[12]
4.
Використання обробки даних за допомогою VBA. За допомогою
мови VBA можна визначати і обробляти різні об'єкти, в тому числі,
таблиці, запити, поля, індекси, зв'язку, форми, звіти і елементи управління.
5.
Побудова меню. Призначений для допомоги при створенні
спеціальних меню в додатках. Крім того, спеціальні меню можуть містити
підменю. [11]
6.
Поліпшені
засоби
налагодження.
Крім
установки
точок
переривання і покрокового виконання програм мовою VBA, можна
вивести на екран список всіх активних процедур. Для цього слід вибрати
команду Виклики в меню Вид або натиснути кнопку [Дзвінки) на панелі
інструментів.[3]
7.
Процедура обробки помилок. Крім традиційних способів обробки
помилок можливе використання процедури обробки події Error для
перехоплення помилок при виконанні програм і макросів
8.
Покращений інтерфейс захисту. Команди вікна діалогу захисту
спрощують процедуру захисту та зміни власника об'єкта [15]
9.
Програмна підтримка механізму OLE. За допомогою механізму
OLE можна обробляти об'єкти з інших додатків.
10.
Програми-надбудови. За допомогою VBA можна створювати
програми-надбудови, наприклад нестандартні майстра і побудовники.
Майстер - засіб Microsoft Access, яке спочатку задає користувачеві
питання, а потім створює об'єкт (таблицю, запит, форму, звіт і т.д.)
відповідно до його вказівок. [5]
Диспетчер надбудов істотно спрощує процедуру установки програмнадбудов в Microsoft Access.
12
2.1. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ В MS ACCESS
Перш ніж почати створення бази даних, потрібно було докладно розібрати
тему, яку я обрав для своєї курсової роботи, а саме тему: "Використання
інформаційних технологій у роботі парку відпочинку", Терміном в один рік.
До бази даних було висунуто такі умови:
База даних повинна містити не менше 4х таблиць (я використав 5 таблиць,
а основна таблиця повинна містити не менше 50ти пунктів (мною було
використано 53 пункти)
Рисунок 1. Таблиці
Основна таблиця с планом заходів включає в себе 53 пункти.
Рисунок 2. Всі пункти в таблицях
13
Таблиця "Мероприятия", включає в себе всі заходи які плануються до
проведення в межах року.
Таблиця План, містить в собі заходи з таблиці "Мероприятия", оформленні
в підтаблиці. Основною метою створення таблиці "план", є зручність.
Наприклад нам достатньо вибрати місце проведення заходу в нашому парку, і
нам по місцю проведення видасться результат з усіма заходами, які плануються
в цьому місці, з датою проведення, парк включає в себе 6 таких місць.
Рисунок 3. Заходи по зонам проведення
Таблиця "Розклад" включає відповідальних за заходи співробітників, час
та графік чергування.
14
Рисунок 4. Таблиця Розклад
Таблиця "Співробітники", включає в себе, список всіх співробітників, з їх
посадою, зарплатнею, та спеціальним кодом, завдяки якому можна в інших
таблицях робити співробітника відповідальним, за той чи інший захід,
екскурсію чи роботу.
Рисунок 5. Таблиця Співробітники
15
Таблиця екскурсії включає в себе, екскурсії які проводяться в парку, с їх
графіком, та часом проведення, та ціною квитка, на екскурсію.
Рисунок 6. Таблиця Екскурсії
16
2.2. ПОШУК, ВИБІРКА І УПОРЯДКУВАННЯ ДАННИХ
В другому завданні нам потрібно, створити не менш ніж 10 запитів, мною
було створено 13, запитів:
Рисунок 6. Всі 13 запитів
Включаючи запити на додавання, видалення та звичайні запити в яких ми
можемо дізнатись інформацію, від зарплати певного робітника до часу
проведення заходу, включно з часом та відповідальним за захід.
Рисунок 7. В таблицю План, додається колонка Площа.
17
Рисунок 8. Видаляється з таблиці Співробітники, Мечникова П.И.)
Рисунок 9. Показується час проведення екскурсій, з прізвищем та графіком
18
Рисунок 10. На екран виводиться зарплатня контролерів
Рисунок 21. На екран виводиться ФІО та Зарплатня працівників з ставкою <=300
Рисунок 32. Показується час ПІБ, екскурсій які проводяться до 12:00 дня.
19
Рисунок 43. Показується тих співробітників у кого чотна кількість екскурсій
Рисунок 54. Середня зарплата по професії
20
Рисунок 65. Виводяться екскурсії де квиток дорожче 100р.
Рисунок 76. Показує список працівників з зарплатнею більше 200
Рисунок 87. Виводиться захід з кодом 1
21
Рисунок 98. Виводяться всі заходи заплановані на 5/30/2014
22
2.3. СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ В MS ACCESS
В третьому завданні нам було задано, створити 5 звітів в Microsoft Access,
Які будуть оцінюватись за оформленням та доцільністю.
Рисунок 109. Звіт - Заходи
Я створив 5 звітів, в першому запиті, який оформлений в мінімалістичному
стилі з таблицею, яка містить в собі 2 колонки, з заходом та датою його
проведення
Рисунок 20. Звіт - План
23
В другому звіті я додала, місця проведення заходів з їх площею, та
відповідальним за місце. Це дуже зручно.
Рисунок 21. Звіт - Співробітники
В третьому звіті, я створив інформацію по робітникам, з їх посадою, та
зарплатню яку вони отримують щомісячно.
Рисунок 22. Звіт - Екскурсії
Також,
було створено, 2 звіти, один по екскурсіям, інший по розкладу
екскурсій.
24
2.4. СТВОРЕННЯ МАКРОСІВ В MS ACCESS
В четвертому завданні потрібно було створити не менше 2х макросів, мною
було створено 2 макроси:
Рисунок 23. Відкриває звіт з планом та місцем проведення заходів
Рисунок 24. Другий список робітників з їх зарплатнею та посадою
25
2.5. СТВОРЕННЯ ФОРМ В MS ACCESS
В останньому завданні мною було створено 4 форми, перша форма заходи, яка
виводить на екран всі заходи, з можливістю редагування, унікальним кодом,
назвою, кодом залу, та датою, яку можна зручно змінити:
Рисунок 25. Форма - Заходи
26
Форма План виводить на екран інформацію, по "собитію №1", де воно буде
проводитись, та кодом відповідального
Рисунок 26. Форма - План
Форму Співробітники, виводить на екран, кожного співробітника, по одному,
переключатись на іншого співробітника можна за допомогою клавіщі tab або ↓,
на екран виводиться ПІБ, посада та зарплата, зручно використовувати цю
форму для контролю над співробітниками
Рисунок 27. Форма - Співробітники
Остання форма екскурсії виводить на екран екскурсію з датою проведення,
кодом відповідального за нею, коштом квитка, часом, та графіком
Рисунок 28. Форма - Екскурсії
27
ВИСНОВКИ
В Інтернеті можна зустріти чимало статей, присвяченим роботі та
доцільності використання баз даних у різних сферах нашого життя. Я вважаю
доцільним користуватися базами даних в плануванні роботи Парку Культури,
це зручно не лише для робітників та керівництва, а і для звичайних людей, бо
можна вибрати дату вільну, та подивитись, як можна весело провести час в
парку культури. База даних значно спрощує облік та аудит парку.
28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Голіцина О.Л. Основи алгоритмізації та програмування: Учеб. Посібник
/О.Л.Голицина,И.И.Попов. – М.:ИНФРА-М, 2004. – 432 з.
2. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і
правила оформлення – Державний стандарт України.
3. Кузнєцов А.А. Основи інформатики.Учеб. для общеобразоват.учеб. закладів
/А.А.Кузнецов,Н.В.Апатова. - М.: Дрохва, 2000. - 176 з.
4. Кушнеренко О.Г. Основи інформатики, і ЗТ:Учеб. для 10-11 кл. - 4-те вид.
/А.Г.Кушнеренко та інших. - М: Просвітництво, 1996. - 224 з.
5. Ксюк Р.О. Поняття алгоритму, основні типи алгоритмів. [Електронний
ресурс] ˗ Режим доступу: URL: http://tmb.org.ua/new/index.php/i-i/4-/2112012-12-10-09-42-00.html
6. Математика стає машиною із виробництва відкриттів» у статті Р.Коллінза
«Наука швидких відкриттів як наслідок схрещення інтелектуальних мереж»
// Філософія науки. – 2002. – №2. –С.3-26.
7. Методика викладання інформатики: Навчальний посібник длястуд.пед.
вузів /М.П.Лапчик,И.Г.Семакин; за загальною редакцієюМ.П.Лапчика. – М.:
Видавничий центр «Академія», 2001. – 125 з.
8. Семакин І.Г. Основи програмування: Підручник для середнього професійної
освіти /И.Г.Семакин,А.П.Шестаков. - М.: Видавничий центр «Академія»,
2003. – 432 з.
9. Особливості роботи з MySQL. [Електронний ресурс] ˗ Режим доступу: URL:
http://vhptu5.vn.ua/index/algoritm_ta_jogo_vlastivosti/0-78
10. MySQL.
[Електронний
ресурс]
˗
Режим
доступу:
URL:
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%
D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%
D0%BC%D1%96%D0%B2
29
11. FireBird.
[Електронний
ресурс]
˗
Режим
доступу:
URL:
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%
D0%B8%D1%82%D0%BC
12. Деякі недоліки СУБД FireBird . [Електронний ресурс] ˗ Режим доступу:
URL:
http://gendocs.ru/v17326/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0
%B8_%D0%BF%D0%BE_visual_basic?page=2
13. Власов А.И., С.Л. Лыткин Краткое практическое руководство разработчика
информационных систем на базе СУБД Oracle http://www.interface.ru/
14. Даммлер М. Microsoft SQL Server 2005 Обзор продукта.
http://www.CITForum.ru, 2005.
15. Дейт. К. Дж. Введение в системы баз данных - Introduction to Database
Systems. — 8-е изд. — М.: «Вильямс», 2006.
16. Елманова Н., Федоров А. Oracle и Microsoft SQL Server: прошлое,
настоящее и будущее. http://www.interface.ru/, 2003.
17. Информатика: Базовый курс/Под ред. С.В.Симоновича. - СПБ.:Питер,2002.
400 с.
18. Системы управления базами данных. http://www.ru.wikipedia.org/
19. Фридланд А.Я. Информатика и компьютерные технологии. А.Я. Фридланд,
Л.С. Ханамирова.- М.: Астрель. 2003.204 с.
Автор
zhavzharov1993
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
59
Размер файла
1 190 Кб
Теги
122112212121
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа