close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення міської ради від 30.01.2013 № 6/32

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від 30.01.2013 № 6/32-1033 Міська програма
"Цукровий діабет" у м.Єнакієве на 2013 рік
Єнакієве
2013
Міська програма
"Цукровий діабет" у м.Єнакієве на 2013 рік
Вступ
Цукровий діабет - одне із найпоширеніших хронічних захворювань з неухильною тенденцією до збільшення кількості хворих. За визначенням ВООЗ цукровий діабет називають "неінфекційною епідемією ХХІ століття". В економічно-розвинутих країнах світу 4-6% людей хворіє на цукровий діабет. В Україні станом на 01.01.2009 зареєстровано більше 1,05 млн.хворих (понад 2% населення), в тому числі близько 8 тисяч дітей до 18 років, причому на одного хворого з виявленим цукровим діабетом припадає 3-4 хворих з недіагностованої хворобою. Невпинно збільшується кількість хворих на цукровий діабет серед дітей з ожирінням. Згідно світової статистики, кількість хворих на цукровий діабет кожні 13-15 років подвоюється. Для України, як і для інших країн світу, цукровий діабет є не тільки медичною, але і соціальною проблемою. Це пов'язано із подальшим зростанням захворюваності населення, високою частотою уражень різних органів і систем, частою причиною інвалідності і смертності хворих. В м.Єнакієве зареєстровано більше 4 тис. хворих на цукровий діабет, половина з яких потребує медикаментозної корекції захворювання.
Найбільшу загрозу становлять судинні ускладнення цукрового діабету (частота яких досягає 60%), насамперед з боку нирок і очей, а у хворих старших вікових груп - збільшення частоти судинних катастроф (інфаркти, інсульти, розвиток гангрени ніг з необхідністю ампутації). Ці ускладнення є основною причиною збільшення інвалідності та смерті хворих (третє місце після серцево-судинної патології та злоякісних новоутворень). ВООЗ констатує, що цукровий діабет зумовлює підвищення смертності в 2-3 рази і скорочує тривалість життя на 10-30%. Своєчасне виявлення цукрового діабету дозволяє попереджувати розвиток і прогресування хронічних інвалідизуючих ускладнень хвороби.
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом
На збільшення частоти цукрового діабету в м.Єнакієве, як в цілому в Україні, впливають зміни соціально-економічного і екологічного характеру, постаріння населення з підвищенням відсотка осіб похилого віку, зміна характеру харчування населення, що в поєднанні з гіподинамією призводить до зростання кількості осіб з надлишковою масою тіла (ожиріння спостерігається майже у 80% хворих на цукровий діабет 2 типу, в т.ч. у дітей), зростання числа хронічних серцево-судинних захворювань (гіпертонічна хвороба, атеросклероз), що також є чинником ризику цукрового діабету.
На ситуацію, що склалася в наданні допомоги хворим, негативно впливають такі фактори, як недостатня інформованість населення щодо важливості проблеми цукрового діабету, необхідності та шляхів здійснення профілактики хвороби, а також своєчасного її виявлення; недосконалість системи діагностики діабету та його хронічних ускладнень. Недостатнім також є державне фінансування закупівлі обладнання, витратних матеріалів для своєчасного виявлення цукрового діабету, його ускладнень та контролю за його компетенцією, нерегулярність забезпечення хворих інсулінами, які їх потребують, сучасними цукрознижувальними препаратами в повній мірі.
Таким чином, для ефективного і сталого вирішення медичних проблем Програми медицина повинна стати стратегічним сектором суспільства, а цукровий діабет має бути внесеним до пріоритетів охорони здоров'я.
Мета Програми
Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я населення України. Метою Програми є:
- здійснення ранньої діагностики, підвищення ефективності лікування та профілактики цукрового діабету та його ускладнень;
- зменшення частоти і важкості хронічних інвалідизуючих ускладнень цукрового діабету, що призведе до збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих завдяки впровадженню міжнародних стандартів діагностики і лікування хворих.
Шляхи і способи розв'язання проблеми, строки виконання Програми
Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є впровадження наступних заходів державної цільової програми "Цукровий діабет" на 2013 рік:
Створення умов для ефективного функціонування закладів охорони здоров'я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет.
Забезпечення керованості діяльністю та розвитком ендокринологічної служби.
Приоритетним вважати амбулаторно-поліклінічний напрямок надання спеціалізованої допомоги хворим на цукровий діабет, в тому числі з використанням ліжок денних стаціонарів.
Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я та підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет та його ускладнень.
Удосконалення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та хворим з його ускладненнями.
У діагностиці та лікування хворих на цукровий діабет ширше використовувати сучасні методи та технології.
Покращення рівня своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет шляхом проведення постійного скринінгу.
Забезпечення закладів охорони здоров'я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Гарантовано безкоштовно забезпечувати хворих на цукровий діабет інсулінами, засобами його ведення та таблетованими цукрознижувальними препаратами. Забезпечити функціонування державного реєстру хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів зі створенням комп'ютерної мережі.
Проводити постійний скринінг для виявлення гестаційного цукрового діабету.
Удосконалення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на цукровий діабет.
Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет.
Фінансове забезпечення програми
Фінансування програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, інших джерел.
Обсяг фінансування програми може бути уточнено під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.
Очікувані результати виконання програми
- покращення раннього виявлення цукрового діабету, в першу чергу в осіб груп ризику, покращення своєчасного виявлення хронічних інвалідизуючих ускладнень діабету і, як наслідок, зменшення їх важкості, що призведе до збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих;
- забезпечення хворих на цукровий діабет життєво необхідними цукрознижуючими препаратами;
- зменшення смертності хворих на цукровий діабет на 10%;
- покращення якості лікування хворих, показником якого може стати поступове зниження показники глікозільованого гемоглобіну до середньоєвропейського рівня;
- зменшення частоти госпіталізації хворих в стадії декомпенсації діабету;
- зменшення прямих та непрямих витрат, пов'язаних з діабетом та його ускладненнями;
- використовування програми "Цукровий діабет" в якості моделі надання медичної допомоги і профілактики при інших хронічних захворюваннях.
Міська програма "Цукровий діабет" на 2013 рік
№
з/пНайменування завданняНайменування показникаЗначення показникаНайменування заходуВідповідальний за виконанняТермін вико-
нання (роки)Джерела фінансуванняусьогоза
роками1234567891Удосконалення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладненняЗниження рівня первинного вихо-ду у працездатно-му віці на інвалід-ність внаслідок ускладнень, зумов лених захворю-ванням на цукро-вий діабет (кількість випад-ків на 10 тис. нас.)1,12009-1,35
2010-1,3
2011-1,25
2012-1,2
2013-1,1Визначення пріоритет-ним амбулаторно-полі-клінічного етапу надан-ня медичної допомоги хворим на цукровий діабет з більш актив-ним використанням денних стаціонарівВідділ охорони здоров'я міської ради, головні лікарі КЛПУ міста20132Поліпшення кад-рового забезпе-чення закладів охорони здоров'я та підвищення рівня підготовки медичних праців-ників з питань профілактики, діагностики та лікування захво-рювання на цукровий діабет та його ускладненьЗниження рівня смертності внаслі-док ускладнень, зумовлених захво-рюванням на цук-ровий діабет (кількість випад-ків на 100 тис. нас.)6,42009-6,8
2010-6,7
2011-6,6
2012-6,5
2013-6,4Забезпечення підвищен ня кваліфікації медич-них працівників, які на-дають медичну допомо-гу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допо-могу, а також офтальмо логів, хірургів, нефроло гів та лікарів інших спеціальностейВідділ охорони здоров'я міської ради, головні лікарі КЛПУ міста20133Покращення рівня своєчасного вияв-лення захворю-вання на цукро-вий діабет шля-хом проведення постійного скринінгуПокращення діаг-ностування захво-рювання на цукро-вий діабет (кіль-кість хворих із вперше виявленим захворюванням на цукровий діабет на 1 тис. нас.)342009-26
2010-28
2011-30
2012-32
2013-343.1. Забезпечення лікувальних закладів міста візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення глюкози в кровіГоловні лікарі КЛПУ міста2013Місцевий бюджет в межах виділених асигнувань на охорону здоров'я3.2. Забезпечення лікувальних закладів міста витратними матеріалами до біохімічних ана-лізаторів для визначен-ня рівня глюкози в кровіГоловні лікарі КЛПУ міста2013Місцевий бюджет в межах виділених асигнувань на охорону здоров'я3.3. Забезпечення про-ведення визначення рів-ня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклі-нічних закладах під час профілактичних оглядів осіб з груп ризику захво рювання на цукровий діабетГоловні лікарі КЛПУ міста2013Місцевий бюджет в межах виділених асигнувань на охорону здоров'я4Забезпечення зак-ладів охорони здо ров"я та хворих на цукровий діа-бет лікарськими засобами та виро-бами медичного призначенняПідвищення рівня компенсації цук-рового діабету хворих, які прий-мають препарати інсуліну (питома вага хворих з ком-пенсованим цук-ровим діабетом у відсотках)11
У дорослих
2009-3
2010-5
2011-7
2012-9
2013-11
У дітей 2010-15
2011-20
2012-25
2013-304.1. Забезпечення хво-рих на цукровий діабет препаратами інсуліну.
4.2. Забезпечення хво-рих на цукровий діабет 2 типу цукрознижу-вальними засобами (таблетки).Відділ охорони здо-ров"я міської ради, головні лікарі КЛПУ міста
Головні лікарі КЛПУ міста
2013Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет
Місцевий бюджет в межах виділених асигнувань на охорону здоров'я
Зменшення кількості випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним станом (щороку відсотки)
10У дітей
2009-10
2010-10
2011-10
2012-10
2013-10
4.3. Забезпечення дітей до 18 років витратними матеріалами до індиві-дуальних глюкометрівГоловні лікарі КЛПУ міста
2013Місцевий бюджет в межах виділених асигнувань на охорону здоров'я4.4. Забезпечення дітей віком до 18 років та ва-гітних, які вперше зах-воріли на цукровий діа-бет комплектами глю-кометрів
Відділ охорони здо-ров"я міської ради, головні лікарі КЛПУ міста
2013Державний бюджет5Створення умов для ефективного функціонування закладів охорони здоров"я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомо-ги хворим на цук-ровий діабетЗменшення кіль-кості випадків ампутацій стопи, зумовлених захво-рюванням на цук-ровий діабет (кіль-кість випадків на 100 тис. нас.)5,32009-6,4
2010-6,1
2011-5,8
2012-5,5
2013-5,35.1. Забезпечення кон-сультативної та ліку-вальної допомоги, дис-пансерного спостере-ження за хворими із синдромом діабетичної стопи в умовах хірургічних кабінетів поліклінік
Головні лікарі КЛПУ міста2013Зменшення кіль-кості випадків гангрен, зумовле-них захворюван-ням на цукровий діабет (питома ва-га хворих з діабе-тичною гангре-ною у загальній кількості хворих на цукровий діабет, відсотків)0,52009-0,7
2010-0,65
2011-0,6
2012-0,55
2013-0,55.2. Оснащення закладів охорони здоров"я апаратами ультразвукової обробки ран нижніх кінцівок і первинної хірургічної обробки ранГоловні лікарі КЛПУ міста2013Державний бюджет, місцевий бюджет в межах виділених асигнувань на охорону здоров'яЗменшення кіль-кості випадків ре-тинопатії важкого ступеня, зумовле-них захворюван-ням на цукровий діабет (питома вага хворих з важ-ким ступенем діа-бетичної ретино- патії у загальній кількості хворих на цукровий діабет, відсотків)302009-50
2010-45
2011-40
2012-35
2013-305.3. Забезпечення дис-пансерного обстеження хворих на цукровий діабет з діабетичною ретинопатією та їхнього амбулаторного лікування, а також реабілітації хворих на цукровий діабет із патологією органів зору, в умовах офтальмологічних кабінетів поліклінікГоловні лікарі КЛПУ міста20135.4. Оснащення закла-дів охорони здоров'я приладами для вимірю-вання гликозильовано-го гемоглобіну та мікро альбумінурії і витратни ми матеріалами до нихВідділ охорони здоров"я міської ради, головні лікарі КЛПУ міста2013Державний бюджет, місцевий бюджет в межах виді-лених асиг-нувань на охорону здоров'я6Удосконалення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на цукровий діабетЗбільшення питомої ваги дітей, хворих на цукровий діабет, які пройшли оздоровлення у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах (питома вага дітей, які оздоровлені, щороку, відсотків)402009-25
2010-30
2011-40
2012-40
2013-406.1. Забезпечення оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет, в умовах спеціалізованих санаторіїв та оздоровчих груп санаторного типуГоловний лікар КЛПУ ДМЛ, дитячий ендокринологДержавний бюджет6.2. Продовження роботи щодо навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет в умовах ендокриноло-гічних кабінетів КЛПУ МЛ №2, КЛПУ МЛ № 7 та КЛПУ ДМЛГоловні лікарі КЛПУ МЛ №2, КЛПУ МЛ № 7 та КЛПУ ДМЛ, міський ендокринолог
20137Забезпечення ке-рованості діяль-ністю та розвит-ком ендокриноло-гічної служби7.1. Продовження роботи щодо функціо-нування та поповнення державних реєстрів ді-тей та дорослих, хворих на цукровий діабетГоловні лікарі КЛПУ міста, міський ендокринолог20138Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабетЗабезпечення належного рівня обізнаності населення стосовно проблем виникнення захворювання на цукровий діабет (відсотків)2009-100
2010-100
2011-100
2012-100
2013-1008.1. Підвищення якості санітарно-просвітниць-кої роботи серед насе-лення з питань запобі-гання розвитку захворю вання на цукровий діабетГоловні лікарі КЛПУ міста, головний лікар центру здоров'я20138.2. Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет
Головні лікарі КЛПУ міста, головний лікар КЛПУ "Міський центр здоров'я", начальник відділу освіти міської ради, керівники ЗМІ міста та громадських організацій 20138.3. Проведення щороку на міському рівні Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на діабет (14 листопада)Головні лікарі КЛПУ міста, головний лікар КЛПУ "Міський центр здоров'я", керівники ЗМІ міста та громадських організацій 2013
Секретар міської ради Т.М.Богданова
Міську програму "Цукровий діабет" на 2013 рік підготував відділ охорони здоров'я міської ради.
В.о.начальника відділу охорони здоров'я
міської ради Ю.П.Кучерова
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення міської ради 30.01.2013 № 6/32-1033
Фінансові витрати на виконанняміської програми "Цукровий діабет" у м. Єнакієве на 2013 рік №№
з/пНайменуванняСума, грн.1.Інсуліни вітчизняного та імпортного виробництва156000,02.Вироби медичного призначення та засоби самоконтролю за рівнем глюкози в крові
30000,0 Усього186000,0
Секретар міської ради Т.М. Богданова
Фінансові витрати на виконання міської програми "Цукровий діабет" у м. Єнакієве на 2013 рік підготовлені відділом охорони здоров'я міської ради
В.о.начальника відділу охорони здоров'я
міської ради Ю.П.Кучерова
Документ
Категория
Нероссийское законодательство
Просмотров
11
Размер файла
93 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа