close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3МОДО

код для вставкиСкачать
1. Модель - це
o спеціально створений об'єкт на якому відтворені певні характеристики досліджуваного об'єкта з метою їх вивчення
2. Математична модель - це
o деяка штучна система, фізична або абстрактна, що спрощено відбиває структуру і основні закономірності розвитку реального об'єкта так, що її вивчення подає інформацію про стан і поведінку досліджуваного об'єкта
3. Моделювання - це
o спосіб відображення розглянутих характеристик досліджуваного об'єкта
4. Оберіть задачі моделі яких зводяться до оптимізаційних задач або задач математичного програмування
o задача про оптимальний план випуску продукції !!!???
5. Види математичних моделей в залежності від цільової функції та обмежень є
o лінійні, нелінійні, динамічні, стохастичні, дискретні, евристичні
6. Загальний вигляд задачі лінійного програмування є
o 7. Якими методами можна розв'язати задачу лінійного програмування:
o симплекс метод
8. Задачу лінійного програмування можна розв'язати графічним методом у випадках:
o при та у тому випадку, якщо 9. Який вигляд має оцінка кожного небазисного вектора при складанні симплексної таблиці
o 10. Вкажіть оптимальний план задачі лінійного програмування o 11. Вкажіть розв'язок задачі лінійного програмування o 12. Вказати двоїсту задачу до даної o 13. Двоїстою задачею називається o допоміжна задача лінійного програмування, яка формулюється за певними правилами безпосередньо з умов вихідної або прямої задачі
14. Виберіть правила побудови моделі двоїстої задачі.
o Якщо пряма задача є задачею на max, то двоїста є задачею на min і всі її обмеження мають знак .
15. Економічна інтерпретація змінних двоїстої задачі
o 16. Двоїстою задачею до даної буде o 17. Вкажіть математичну модель транспортної задачі
o 18. Вкажіть умову при якій транспортна задача є відкритою
o 19. Вкажіть методи визначення початкового розв'язку транспортної задачі
o метод північно-західного кута
20. Якими методами здійснюється пошук оптимального розв'язку транспортної задачі
o метод потенціалів
21. Реалізуючи метод північно-західного кута ми
o послідовно вводимо в базис змінні у лівому верхньому куті транспортної таблиці
22. Реалізуючи метод мінімальних штрафів ми
o включаючи до базису змінні пріоритет мають ті змінні яким відповідає найменше значення 23. Реалізуючи метод потенціалів ми
o в -му рядку і кожному -му стовпчику ставляться у відповідність деякі змінні для рядків і стовпців і заносяться в таблицю
24. Реалізуючи розподільчий метод ми
o визначає перехід від 1-го базисного розв'язку до іншого і є аналогом умови допустимості, яка використовується у симплекс методі
25. Як обчислюється двоїста оцінка для кожної небазисної змінної у транспортній задачі
o 26. Виберіть мінімальні сумарні витрати для даної транспортної задачі: 8012013070140451581001127312074159o 27. Вкажіть математичну модель задачі про оптимальні призначення o 28. З допомогою чого розв'язують задачу про оптимальні призначення на мінімізацію цільової функції
o алгоритм Флада
29. З допомогою чого розв'язують задачу про оптимальні призначення на максимізацію цільової функції
o Угорський метод
30. Графом називають
o a) впорядкована пара , де множина не порожня множина вершин, множина - множина впорядкованих пар, які називаються дугами
31. Граф елементам якого поставлені у відповідність певні параметри
o мережа
32. Вкажіть математичну модель задачі про оптимальний потік у мережі
o 33. Який метод розв'язування задачі про найкоротший шлях передбачає розв'язання у скінченну кількість елементарних кроків на кожному з яких називаються вершини мережі та видаляються деякі її дуги
o метод Мінті
34. Виберіть з переліку задачі цілочисельного програмування
35. Виберіть загальну математичну модель задачі цілочисельного програмування
o 36. Перший переріз Гоморі має вигляд
o 37. Другий переріз Гоморі має вигляд
o 38. До якої групи методів розв'язання цілочисельних задач належить метод віток і меж
o комбінаторні методи
39. Який недолік методу віток і меж
o у разі розв'язання задачі великої розмірності потрібно перебирати багато допоміжних задач
40. Вкажіть максимальне значення цільової функції для задачі o 41. Вкажіть який загальний вигляд має задача нелінійного програмування
o , якщо хоча б одна функція чи є нелінійною функцією
42. Вкажіть функцію Лагранжа
o 43. Яка з теорем пов'язує розв'язок задачі нелінійного програмування з наявністю сідлової точки відповідно функції Лагранжа o теорема Куна-Такера
44. Вкажіть математичну модель задачі квадратичного програмування
o 45. Який алгоритм дозволяє без труднощів розв'язати задачу квадратичного програмування
o алгоритм Вольфа
46. Вкажіть математичну модель задачі дробово-лінійного програмування
o 47. Задача дробово-лінійого програмування при розв'язуванні зводиться до:
o задачі лінійного програмування
48. Градієнтний метод - послідовність кроків, кожен з яких містить операції:
o переміщення в обраному напрямі на одну відстань або крок
49. Задачі в яких враховується фактор часу або послідовність операції, а їх розв'язок зводиться до поетапного процесу прийняття рішень - це задачі
o динамічного програмування
50. Які методи розв'язування задач стохастичного програмування полягає у знаходженні детермінованих цільових функцій та функцій обмежень та розв'язуванні відповідних детермінованих задач математичного програмування:
o непрямі методи
51. Які методи розв'язування задач стохастичного програмування ґрунтується на інформації про значення випадкових функцій і (наслідок реалізації експерименту чи спостережень):
o прямі методи
52. Якщо цільова функція задачі подана через математичне сподівання, то така задача називається:
o M-задача
53. Якщо цільова функція задачі подана через дисперсію, то така задача називається:
o V-задача
54. Якщо цільова функція задачі подана через імовірність, то така задача називається:
o P-задача
55. Вкажіть математичну модель задачі стохастичного програмування:
o 56. У двоетапних задачах стохастичного програмування на першому етапі:
o вибирають так званий попередній план або план, що дає змогу провести підготовчі роботи
57. У двоетапних задачах стохастичного програмування на першому етапі:
o компенсування розбіжностей виявлених після реалізації значень випадкових параметрів умови задачі
58. Можливі варіації індивідуальних рішень - це:
o стратегія
59. Ігри в яких виграш одного гравця рівний програшу інших називається:
o ігри з нульовою сумою
60. В антагоністичній грі фігурує:
o 2 учасники
61. Вкажіть нижню ціну гри:
o 62. Вкажіть верхню ціну гри:
o 63. Точку називають сідловою точкою матриці С, коли для всіх можливих значень матриці С виконується співвідношення:
o 64. Упорядковані набори чисел, вектори у яких кожен елемент інтерпретують як імовірність вибору відповідного елемента рішень - це:
o мішані стратегії гравців
65. Формулювання основної теореми матричних ігор
o будь-яка матрична гра розв'язується у змішаних стратегіях
66. Матричну гру можна розв'язати звівши її до:
o задачі лінійного програмування
67. Знайдіть наближено екстремум функції при та .
o 68. Розв'яжіть цілочисельну задачу лінійного програмування та вкажіть . o 69. Розв'яжіть цілочисельну задачу лінійного програмування та вкажіть . o 70. Розв'яжіть задачу нелінійного програмування та вкажіть o 71. Розв'яжіть задачу нелінійного програмування та вкажіть o 72. Аналіз на чутливість правих частин обмежень задачі дозволяють:
o визначити на скільки можна збільшити запаси ресурсів
73. Вкажіть математичну модель задачі про найкоротший шлях:
o 74. Аналіз ступеня дефіцитності ресурсів дозволяє визначити:
o збільшення обсягу якого з ресурсів є найбільш вигідним
75. Скільки існує алгоритмів Гоморі для розв'язування цілочисельних задач:
o 3
76. Яким чином відкриту транспортну задачу перетворюють у закриту?
o шляхом введення фіктивного постачальника або фіктивного користувача
77. Аналіз ступеня дефіцитності ресурсів дозволяє визначити:
o в яких межах лежить допустима зміна коефіцієнтів цільової функції
78. Змінні які можна змінювати у певних межах - це
o керовані змінні 79. Набір керованих змінних на якому досягається максимум чи мінімум цільової функції називається
o найкращим планом
80. Якщо стан деякої системи S змінюється заздалегідь непередбачуваним чином, то говорять, що
o в системі протікає випадковий процес
81. Якщо випадковий процес, що протікає в системі S володіє властивістю, що для кожного моменту часу імовірність будь-якого стану системи в майбутньому (при ) залежить тільки від її стану в теперішній момент і не залежить від того як розвивався процес у минулому, то такий процес називається:
o марківським процесом
82. Основна задача прогнозування розвитку марковських дискретних ланцюгів полягає у:
o визначення імовірності перебування системи у кожному і-тому стані через кроків після початку процесу
83. Якщо число подій будь-якого інтервалу часу не залежить від числа подій на будь-якому іншому інтервалі часу, який не перетинається з попереднім, то потік з такими характеристиками називається:
o потік без наслідків
84. Якщо імовірність появи подій на інтервалі часу не залежить від часу , а залежить тільки від довжини дільниці, то потік з такими характеристиками називається:
o стаціонарний потік
85. Однорідний стаціонарний потік без наслідків - це
o найпростіший потік
86. На які основні класи поділяються СМО
o СМО з відмовами; СМО з очікуванням; СМО з обмеженим очікуванням
87. Виберіть основні характеристики СМО із втратами
o імовірність втрат виклику; імовірність втрат за часом; імовірність втрат за навантаженням.
Автор
marjan275
Документ
Категория
Математика
Просмотров
38
Размер файла
332 Кб
Теги
3модо
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа