close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция для Philips HD 9300

код для вставкиСкачать
Инструкция для
Philips HD 9300
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98
л чит т нич
ю н льт цию.
гл т чн . Б з вы дны
www.sotmarket.ru
д бн я инф м ция
тзывы, бз ы и
т в
ы
,
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HD9304, HD9301, HD9300
1
4222.005.0398.2
-
-
E?Tina
Pravideln? odstra ov?n? vodn?ho kamene prodlou?? ?ivotnost konvice.
Doporu ujeme n?sleduj?c? etnost odstra ov?n? vodn?ho kamene:
- Jednou za 3 m s?ce v oblastech s men?? tvrdost? vody (do 18 dH).
- Jednou za m s?c v oblastech s v t?? tvrdost? vody (nad 18 dH).
Chcete-li odstranit vodn? k?men postupujte podle n??e popsan?ch krok
1 a? 6.
V kroku 5 pou?ijte ocet.
Dvakr?t opl?chn te a p eva te (kroky 7?10), abyste odstranili ve?ker? ocet.
Tip: Chcete-li odstranit vodn? k?men z iltru, tak jej p ed procesem odstra ov?n?
vodn?ho kamene z konvice vyjm te z dr??ku a um?st te jej na dno konvice.
Pozn?mka: P ed i?t n?m iltru nechte p ?stroj dostate n vychladnout.
?vod
Gratulujeme v?m k zakoupen? v?robku a v?t?me v?s ve sv t v?robk Philips.
Abyste mohli pln vyu??t podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte sv j
v?robek na webu www.philips.com/welcome.
D le?it?
P ed pou?it?m p ?stroje si pe liv p e t te tuto p ?ru ku s d le?it?mi
informacemi a uschovejte ji pro budouc? pou?it?.
-
-
-
nebezpe ?
Konvici ani jej? z?kladnu nesm?te pono it do vody ani do jin? kapaliny.
Upozorn n?
D ?ve ne? p ?stroj p ipoj?te do s?t , zkontrolujte, zda nap t? uveden? na
p ?stroji souhlas? s nap t?m v m?stn? elektrick? s?ti.
Pokud by byly s? ov? kabel, s? ov? z?str ka, z?kladna konvice nebo vlastn?
konvice po?kozeny, konvici nepou??vejte.
Pokud je po?kozen nap?jec? kabel, mus? jeho v?m nu prov?st
spole nost Philips, autorizovan? servis spole nosti Philips nebo obdobn
kvaliikovan? pracovn?ci, aby se p ede?lo mo?n?mu nebezpe ?.
Tento p ?stroj mohou pou??vat d ti star?? 8 let a osoby se sn??en?mi
fyzick?mi, smyslov?mi nebo du?evn?mi schopnostmi nebo nedostatkem
zku?enost? a znalost?, pokud byly pou eny o bezpe n?m pou??v?n?
p ?stroje, pokud je bezpe n? pou??v?n? zaji?t no dohledem nebo pokud
byly obezn?meny s p ?slu?n?mi riziky.
Nedovolte, aby si s p ?strojem hr?li d ti.
Za ?zen? a jeho nap?jec? kabel uchov?vejte mimo dosah d t? mlad??ch
8 let, pokud je za ?zen? zapnut? nebo chladne.
D ti ve v ku 8 let nebo star?? sm j? p ?stroj istit pouze pod dohledem.
Konvici pou??vejte v?hradn s jej? origin?ln? z?kladnou.
Hork? voda v?m m ?e zp sobit v??n? opa en?. Bu te proto velmi
opatrn?, pokud je v konvici hork? voda.
Dbejte na to, aby nap?jec? kabel, z?kladna ani konvice nep i?ly do styku
s hork?mi povrchy.
Nap?jec? kabel nenech?vejte viset p es okraj stolu nebo va?eho
pracovn?ho prostoru, na kter?m p ?stroj le??. Nadbyte nou ?st kabelu
m ?ete ulo?it do spodn? ?sti p ?stroje nebo okolo n?.
Neumis ujte p ?stroj na uzav en? povrch (nap . serv?rovac? podnos),
proto?e by se pod p ?strojem mohla nahromadit voda, a to p edstavuje
mo?n? nebezpe ?.
Konvici nikdy nepl te nad ozna en? maxim?ln? hladiny. Pokud by byla
konvice p epln na, hork? voda by mohla vyst ikovat jej? hubi kou a
opa it v?s.
B hem oh evu vody neotev?rejte v?ko konvice. Pamatujte na to, ?e kdy?
otev ete v?ko t sn po uva en? vody, m ?e v?s opa it vystupuj?c? hork?
p?ra.
Upozorn n?
P ?stroj p ipojujte v?hradn do ?dn uzemn n?ch z?suvek.
B hem va en? vody a n jakou dobu po jej?m uva en? se nedot?kejte t la
konvice, proto?e se velmi zah ?v?. Konvici v?dy zvedejte za rukoje .
Z?kladnu konvice a konvici v?dy postavte na suchou, rovnou a stabiln?
podlo?ku.
Konvice je ur ena pouze k va en? vody. Nepou??vejte ji k oh ?v?n?
jin?ch tekutin, nap ?klad pol?vek, nebo dokonce potravin v zava ovac?ch
sklenic?ch, lahv?ch i plechovk?ch.
Voda v konvici mus? v?dy alespo zakr?vat dno, aby nedo?lo k vyva en?
ve?ker? vody.
-
-
V z?vislosti na tvrdosti vody ve va?? oblasti se mohou objevit na topn?m
t l?sku konvice po ur it? dob pou??v?n? mal? skvrny. Jejich p ? inou je
hromad n? vodn?ho kamene na topn?m t l?sku a uvnit konvice. ?m
je voda tvrd??, t?m rychleji se vodn? k?men usazuje. Usazeniny vodn?ho
kamene mohou m?t r zn? zabarven?. I kdy? jsou zcela ne?kodn?, m ?e
jejich nadm rn? mno?stv? ovliv ovat v?kon konvice. Proto je vhodn? je
pravideln odstra ovat, jak je pops?no v u?ivatelsk? p ?ru ce.
Na z?kladn konvice se mohou objevit ur it? kondenz?ty. Jde o zcela
norm?ln? jev a neznamen? to ??dnou z?vadu.
Tento p ?stroj je ur en k pou?it? v dom?cnosti nebo podobn?mu vyu?it?,
nap : v kuchy k?ch pro person?l v obchodech, kancel? ?ch a jin?ch
pracovi?t?ch; na farm?ch; pou?it? klienty v hotelech, motelech a dal??ch
obytn?ch prost ed?ch.
Ochrana proti va en? bez vody
Tato konvice je vybavena ochranou proti va en? bez vody. Ochrana proti
va en? bez vody konvici automaticky vypne, pokud ji omylem zapnete a
je v n? nedostatek vody nebo ??dn? voda. Nalijte do konvice p ibli?n 1 l
vody. Po kejte 1 minutu a um?st te konvici na z?kladnu. Konvice je znovu
p ipravena k pou?it?.
Elektromagnetick? pole (EMP)
Tento p ?stroj spole nosti Philips odpov?d? v?em norm?m t?kaj?c?m se
elektromagnetick?ch pol? (EMP). Pokud je spr?vn pou??v?n v souladu
s pokyny uveden?mi v t?to u?ivatelsk? p ?ru ce, je jeho pou?it? podle dosud
dostupn?ch v deck?ch poznatk bezpe n?.
Dodate n? p ?slu?enstv?
Chcete-li zakoupit p ?slu?enstv? pro tento p ?stroj, nav?tivte n?? online
obchod na adrese www.shop.philips.com/service. Pokud nen? online
obchod dostupn? ve va?? zemi, obra te se na prodejce v?robk Philips
nebo servisn? st edisko Philips. Budete-li m?t jak?koli pot??e se z?sk?n?m
p ?slu?enstv? pro v?? p ?stroj, kontaktujte st edisko p? e o z?kazn?ky
spole nosti Philips ve va?? zemi. Kontaktn? informace naleznete v z?ru n?m
listu s celosv tovou platnost?.
,
?ivotn? prost ed?
A? p ?stroj doslou??, nevyhazujte jej do b ?n?ho komun?ln?ho odpadu,
ale odevzdejte do sb rny ur en? pro recyklaci. Pom ?ete t?m chr?nit
?ivotn? prost ed? (Obr. 1).
Z?ruka a servis
Pokud pot ebujete servis a informace nebo pokud dojde k pot???m
s v?robkem, nav?tivte web spole nosti Philips www.philips.com/support,
nebo se obra te na st edisko p? e o z?kazn?ky spole nosti Philips ve sv?
zemi. P ?slu?n? telefonn? ?slo najdete v z?ru n?m listu s celosv tovou
platnost?. Pokud se ve va?? zemi st edisko p? e o z?kazn?ky nenach?z?,
kontaktujte m?stn?ho dodavatele v?robk Philips.
EESTI
Korrap?rane katlakivi eemaldamine pikendab kannu t??iga.
Soovitame j?rgmist katlakivi eemaldamise sagedust:
- Kord iga 3 kuu tagant pehme veega piirkondades (kuni 18 dH);
- Kord iga kuu tagant kareda veega piirkondades (?le 18 dH).
Katlakivi eemaldamiseks j?rgige allj?rgnevaid juhendeid 1?6.
Juhendi nr 5 puhul kasutage ??dikat.
??dikaj??kide eemaldamiseks loputage seadet ja laske veel selles kahel korral
keema minna (juhendid 7?10).
N?uanne. Katlakivi eemaldamiseks iltrist t?stke see iltrihoidikust v?lja ja pange
kannu p?hja, enne kui hakkate kannust katlakivi eemaldama.
M?rkus. Enne iltri puhastamist laske seadmel jahtuda.
Sissejuhatus
Palju ?nne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi toodete kasutajate hulka!
Philipsi klienditoe t?husamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel
www.philips.com/welcome.
T?htis
Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt l?bi ja hoidke see
edaspidiseks alles.
-
-
-
-
Oht
?rge kastke seadet ega alust vette vm vedeliku sisse.
Hoiatus
Enne seadme ?hendamist vooluv?rku kontrollige, kas seadmele
m?rgitud toitepinge vastab kohaliku elektriv?rgu pingele.
?rge kasutage seadet, kui selle toitejuhe, pistik, alus v?i seade ise on
kahjustatud.
Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade v?ltimiseks
uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus v?i
samav??rset kvaliikatsiooni omav isik.
Seda seadet v?ivad kasutada v?hemalt 8-aastased lapsed ja f??silise,
meele- v?i vaimse h?irega v?i ebapiisavate kogemuste ja teadmistega
isikud, kui neid on ?petatud seadet ohutult kasutama v?i teostatakse
seadme ohutuks kasutamiseks j?relevalvet ning kui neid on teavitatud
kaasnevatest ohtudest.
?rge laske lastel seadmega m?ngida.
Hoidke seade ja toitejuhe v?ljaspool alla 8-aastaste laste k?eulatust, kui
seade on sisse l?litatud v?i jahtub.
V?hemalt 8-aastased lapsed v?ivad seadet puhastada ainult j?relevalve
all.
Kasutage veekeetjat ainult koos originaalalusega.
Kuum vesi v?ib p?hjustada t?siseid p?letusi. Olge ettevaatlik kannu
k?sitsemisel, kui selles on kuum vesi.
?rge laske toitejuhtmel, alusel ja kannul minna vastu kuumasid pindasid.
?rge laske toitejuhtmel rippuda ?le laua v?i t??pinna serva, millel
seade seisab. Liigset juhtmeosa tuleks hoida kerituna ?mber seadme
aluse.
?rge asetage seadet kinnisele pinnale (nt serveerimiskandikule), sest see
v?ib p?hjustada ohtliku olukorra seadme alla vee kogunemise t?ttu.
?rge kunagi t?itke kannu ?le lubatud maksimaalse taseme t?hise! Kui
kann on ?leliia t?is, v?ib vesi keemise ajal tila kaudu v?lja pritsida ja
p?letusi tekitada.
?rge avage vee keetmise ajal kannu kaant. Olge ettevaatlik, kui avate
kaane kohe p?rast vee keema minemist: kannust v?ljuv aur on v?ga
tuline.
Ettevaatust
?hendage seade vaid maandatud seinakontakti.
?rge katsuge kannu kasutamise ajal ning m?ne aja jooksul p?rast
kasutamist, kuna see l?heb v?ga tuliseks. T?stke kannu alati k?epidemest
hoides.
Paigaldage veekeetja alati kuivale, siledale ja kindlale pinnale.
Veekeetja on ette n?htud ainult vee keetmiseks. ?rge kasutage seda
supi v?i muude vedelike, aga ka purkide, pudelite ega konservikarpide
soojendamiseks.
Veenduge, et vesi kataks v?hemalt veekeetja p?hja, et v?ltida veekeetja
kuivalt keemist.
S?ltuvalt vee karedusest teie elukohas v?ivad kasutamisel ilmuda
elektrikannu k?tteelemendile v?ikesed t?pid. See tuleb kannu sisemusse
ja k?tteelemendile aja jooksul kogunevast katlakivist. Mida karedam
on vesi, seda kiiremini katlakivi koguneb. Katlakivi on erinevat v?rvi.
Ehkki katlakivi on kahjutu, v?ib liigne katlakivi kogunemine m?jutada
kannu j?udlust. Eemaldage katlakivi kannust korrap?raselt, j?rgides
kasutusjuhendis toodud juhtn??re.
Veekeetja alusele v?ib tekkida kondensatsioon. See on t?iesti normaalne
n?htus ja ei t?henda, et veekeetjal oleksid mingid defektid.
Seade on m?eldud kasutamiseks kodumajapidamistes v?i samalaadsetel
puhkudel: poodide, kontorite ja muude t??keskkondade t??tajate
k??gialades; talundites; hotellides, motellides ja muud t??pi
majutusasutustes; kodumajutuse t??pi asutustes.
Kuivaltkeemise kaitse
Veekeetja on varustatud kuivaltkeemise kaitsega. Kuivaltkeemise kaitse l?litab
veekeetja automaatselt v?lja, kui seade on kogemata t?hjalt sisse l?litatud
v?i kui veekeetjas ei ole piisavalt vett. Valage veekeetjasse umbes ?ks liiter
vett. Oodake ?ks minut ja asetage veekeetja alusele tagasi. Veekeetja on
n??d j?lle kasutusvalmis.
Elektromagnetv?ljad (EMF)
See Philipsi seade vastab k?ikidele elektromagnetv?lju (EMF) k?sitlevatele
standarditele. Kui seadet k?sitsetakse ?igesti ja k?esolevale kasutusjuhendile
vastavalt, on seadet t?nap?evaste teaduslike t?endite alusel ohutu kasutada.
Tarvikute tellimine
Sellele seadmele tarvikute ostmiseks k?lastage meie veebilehte www.shop.
philips.com/service. Kui teie riigis ei ole Philipsi veebipoodi, p??rduge
Philipsi m??giesindaja v?i Philipsi teeninduskeskuse poole. Kui te ei leia
vajalikke tarvikuid, p??rduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse.
Selle kontaktandmed leiate ?lemaailmselt garantiilehelt.
,
Keskkond
Seadme kasutusaja l?ppedes ?rge visake seda minema tavalise
olmepr?gi hulka, vaid viige see ringlussev?tuks ametlikku
kogumispunkti. Nii toimides aitate te hoida loodust (Jn 1).
Garantii ja hooldus
Kui vajate hooldust, teavet v?i teil on probleem, k?lastage Philipsi
veebilehte www.philips.com/support v?i p??rduge oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusesse. Telefoninumbri leiate ?lemaailmselt garantiilehelt.
Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, p??rduge Philipsi kohaliku
m??giesindaja poole.
LiETUvi?Kai
Nuolatinis nuos d valymas pailgins virdulio veikimo laik .
Nuos das rekomenduojame ?alinti:
- Vien kart per 3 m nesius, kur yra mink?tas vanduo (iki 18 dH).
- Vien kart per m nes , kur yra kietas vanduo (daugiau nei 18 dH).
Nor dami pa?alinti nuos das, atlikite 1?6 veiksmus.
Atlikdami 5 veiksm naudokite balt j act .
Nor dami pa?alinti vis act , praskalaukite ir pavirinkite du kartus (7?10
veiksmai).
Patarimas. Nor dami i? iltro pa?alinti nuos das, i?imkite j i? laikiklio ir pad kite
ant virdulio dugno prie? ?alindami nuos das i? virdulio.
Pastaba. Prie? valydami iltr leiskite prietaisui atv sti.
vadas
Sveikiname sigijus pirkin ir sveiki atvyk ?Philips?! Kad gal tum te naudotis
visu ?Philips? palaikymu, savo gamin registruokite adresu www.philips.com/
welcome.
Svarbu
Prie? prad dami naudotis prietaisu atid?iai perskaitykite ?i svarbi
informacij ir saugokite j , nes jos gali prireikti ateityje.
-
-
Pavojus
Nemerkite prietaiso ar pagrindo vanden ar kitok skyst .
sp jimas
Prie? jungdami prietais , patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta tampa
atitinka vietinio elektros tinklo tamp .
Prietaiso nenaudokite, jei maitinimo laidas, ki?tukas, pagrindas ar
prietaisas yra pa?eisti.
Jei pa?eistas maitinimo laidas, j turi pakeisti ?Philips? darbuotojai,
?Philips? galiotasis technin s prie?i ros centras arba kiti pana?ios
kvaliikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
? prietais gali naudoti 8 met ir vyresni vaikai bei asmenys su
silpnesniais iziniais, jutimo ir protiniais geb jimais arba neturintys
patirties ir ?ini , su s lyga, kad jie bus pamokyti saugiai naudotis prietaisu
arba bus pri?i rimi siekiant u?tikrinti, jog jie saugiai naudoja prietais , ir su
s lyga, kad jie bus supa?indinti su susijusiais pavojais.
Neleiskite vaikams ?aisti su ?iuo prietaisu.
Kai prietaisas yra jungtas arba au?ta, laikykite j ir jo maitinimo laid
jaunesniems nei 8 met vaikams nepasiekiamoje vietoje.
8 met ir vyresniems vaikams leid?iama valyti prietais tik pri?i rimiems
suaugusi j .
Virdul naudokite tik su originaliu jo pagrindu.
Verdantis vanduo gali nuplikyti. B kite atsarg s, kai virdulyje yra kar?to
vandens.
Laid , pagrind ir prietais laikykite toliau nuo kar?t pavir?i .
Nepalikite nuo stalo ar darbinio pavir?iaus, ant kurio stovi prietaisas,
kra?to nukarusio maitinimo laido. Atliekam laido dal laikykite apvyniot
aplink pagrind arba jame.
Ned kite prietaiso ant prid to pavir?iaus (pvz., pad klo), nes vanduo gali
prad ti kauptis po prietaisu ir sukelti pavojing situacij .
Niekada nepilkite virdul vandens auk? iau maksimalaus lygio ?ymos. Jei
virdulys perpildytas, verdantis vanduo gali i?silieti per snapel ir nuplikyti.
Niekada neatidarykite virdulio dang io, kai vanduo verda. B kite atsarg s
atidarydami dangt u?virus vandeniui: i? virdulio kylantys garai yra labai
kar?ti.
-
-
D mesio
Prietais junkite tik ?emint sienin el. lizd .
Naudojimo metu ir po u?virimo nelieskite virdulio korpuso, nes jis labai
kar?tas. Virdul imkite tik u? jo rankenos.
Virdul ir pagrind visada statykite ant sauso, plok? io ir stabilaus
pavir?iaus.
Virdulys skirtas tik vandeniui virinti. Ne?ildykite virdulyje sriubos
ar kitoki skys i , taip pat stiklainiuose, buteliuose arba skardin se
konservuoto maisto.
Prie? virdami visada sitikinkite, kad vanduo semia virdulio dugn ir taip
apsaugokite nuo tu? io virdulio virimo.
Priklausomai nuo vandens kietumo j s rajone, naudojant virdul ant
virdulio kaitinimo elemento gali susidaryti ma?os d mel s. ?is rei?kinys
yra prastas nuos d susidarymo ant kaitinimo elemento ir virdulio
viduje rezultatas. Kuo kietesnis vanduo, tuo grei iau susidaro nuos dos.
Nuos d spalva gali skirtis. Nors nuos dos n ra kenksmingos, po tam
tikro laiko jos gali daryti poveik virdulio veikimui. Reguliariai ?alinkite
nuos das i? virdulio laikydamiesi nurodym , pateikt naudotojo vadove.
Ant virdulio pagrindo gali susidaryti vandens la?eli . Tai visi?kai normalu ir
tikrai nerei?kia, kad virdulys suged s.
?is prietaisas naudojamas buityje ir pan., pvz., personalo virtuv je
parduotuv se, biuruose ar kitoje darbin je aplinkoje; sodo nameliuose;
klientams vie?bu iuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo tipo aplinkoje;
vie?bu iuose, kuriuose patiekiami pusry iai.
ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni l dzam Philips! Lai piln b? izmantotu Philips
pied?v?t? atbalsta iesp jas, re istr jiet izstr?d?jumu vietn www.philips.com/
welcome.
Svar gi!
Pirms ier ces lieto?anas r p gi izlasiet ?o svar go inform?ciju un saglab?jiet to,
lai vajadz bas gad jum? var tu ieskat ties taj? ar turpm?k.
-
apsauga nuo visi?ko vandens i?garavimo
Virdulyje yra apsauga nuo vandens i?garavimo. Ji automati?kai i?jungia virdul ,
jei jis nety ia jungiamas, kai jo viduje n ra vandens arba yra nepakankamai
vandens. Pripilkite virdul ma?daug 1 litr vandens. Palaukite 1 minut ir
pastatykite atgal virdul ant jo pagrindo. Dabar virdulys v l paruo?tas naudoti.
-
Elektromagnetiniai laukai (EML)
?is ?Philips? prietaisas atitinka visus elektromagnetini lauk (EML)
standartus. Tinkamai eksploatuojant prietais pagal ?iame vartotojo vadove
pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, j yra saugu
naudoti.
-
Pried u?sakymas
Nor dami sigyti ?io prietaiso pried , apsilankykite m s internetin je
parduotuv je adresu www.shop.philips.com/service. Jei internetin s
parduotuv s j s ?alyje n ra, apsilankykite pas savo ?Philips? atstov arba
?Philips? technin s prie?i ros centre. Jeigu sigyjant prietaiso pried kilo koki
nors sunkum , kreipkit s savo ?alies ?Philips? klient aptarnavimo centr .
Jo kontaktinius duomenis rasite visame pasaulyje galiojan ios garantijos
lankstinuke.
,
aplinka
Pasibaigus prietaiso naudojimo laikui, nei?meskite jo kartu su
prastomis buitin mis atliekomis, priduokite j oicial surinkimo
punkt? perdirbti. Taip prisid site tausojant aplink? (Pav. 1).
Garantija ir techninis aptarnavimas
Prireikus technin s prie?i ros paslaug , informacijos ar jei i?kilo problema,
apsilankykite ?Philips? svetain je www.philips.com/support arba kreipkit s
savo ?alies ?Philips? klient aptarnavimo centr . Jo telefono numer rasite
visame pasaulyje galiojan ios garantijos lankstinuke. Jei j s ?alyje n ra klient
aptarnavimo centro, kreipkit s vietin ?Philips? prekybos atstov .
-
-
-
LaTviE?U
Regul?ra att r ?ana no katlakmens nodro?in?s ilg?ku t jkannas darbm ?u.
Ieteicams ??ds atka o?anas bie?ums:
- Reizi trijos m ne?os, ja dens ir m ksts (l dz 18 dH).
- Reizi m nes , ja dens ir ciets (vair?k nek? 18 dH).
Lai atka otu, izpildiet no 1. l dz 6. darb bai.
5. darb b? izmantojiet balto eti i.
Divreiz izskalojiet un v?riet (7.-10. darb ba), lai likvid tu visu eti i.
Padoms. Lai atka otu iltru, izceliet to no tur t?ja un novietojiet t jkannas
apak??, pirms s?kt t jkannas atka o?anu.
Piez me. Pirms iltra t r ?anas, aujiet ier cei piln b? atdzist.
-
Briesmas
Neiegremd jiet ier ci vai pamatni den vai jebkur? cit? ? idrum?.
Br din?jums!
Pirms ier ces pievieno?anas elektrot klam p?rbaudiet, vai uz t?s nor?d tais
spriegums atbilst elektrot kla spriegumam j su m?j?.
Nelietojiet ier ci, ja boj?ts kontaktdak?a, elektr bas vads, pamatne vai pati
ier ce.
Ja elektr bas vads ir boj?ts, tas j?nomaina Philips pilnvarota tehnisk?s
apkopes centra darbiniekiem vai l dz gi kvaliic t?m person?m, lai
izvair tos no briesm?m.
?o ier ci var lietot b rni, kuri sasniegu?i asto u gadu vecumu, k? ar
personas ar pazemin?t?m izisk?m, ma u vai gar g?m sp j?m vai
pieredzes un zin??anu tr kumu, ja t?s ir sa mu?as nor?d jumus par
ier ces dro?u lieto?anu vai tiek uzraudz tas, lai nodro?in?tu dro?u
lieto?anu, un ja t?s ir inform tas par saist tajiem riskiem.
Ne aujiet b rniem rota ?ties ar ier ci.
Kad ier ce ir iesl gta vai tiek dzes ta, ier ci un elektr bas vadu glab?jiet
viet?, kas nav pieejama par 8 gadiem jaun?kiem b rniem.
B rni, kas sasniegu?i 8 gadu vecumu, dr kst t r t ier ci tikai vec?ku
uzraudz b?.
T jkannu dr kst izmantot tikai kop? ar komplekt? eso?o pamatni.
Karsts dens var izrais t smagus apdegumus. Uzmanieties, ja t jkann? ir
karsts dens.
Sargiet elektr bas vadu, pamatni un t jkannu no karst?m virsm?m.
Nepie aujiet, ka elektr bas vads kar?jas p?ri galda vai darbvirsmas malai,
uz kuras atrodas ier ce. Lieko vadu var glab?t ier ces korpus? vai t?
tuvum?.
Nenovietojiet ier ci uz norobe?otas virsmas (piem., serv ?anas papl?tes),
jo tas var likt denim uzkr?ties zem ier ces, t?d j?di radot b stamas
situ?cijas.
Nekad neiepildiet t jkann? deni virs maksim?l? l me a nor?des. Ja
t jkanna ir p?rpild ta, dens v?roties var izl t pa sn pi un rad t apdegumus.
Neatveriet v?ku, kam r dens uzkarst. Uzmanieties, atverot v?ku t l t
p c dens uzv?r ?an?s: tvaiks, kas pl st no t jkannas, ir oti karsts.
iev r bai
Pievienojiet ier ci tikai iezem tai elektrot kla sienas kontaktrozetei.
Nepieskarieties t jkannas korpusam izmanto?anas laik? un si p c tam, jo
tas oti sakarst. Vienm r celiet t jkannu aiz t?s roktura.
Vienm r novietojiet pamatni un t jkannu uz sausas, l dzenas un stabilas
virsmas.
T jkanna ir paredz ta tikai dens v?r ?anai. Nelietojiet to, lai uzsild tu
zupu, citus ? idrumus vai dienu no burk?m, pudel m vai konservu
k?rb?m.
Vienm r p?rliecinieties, ka dens t jkann? vismaz p?rsedz t jkannas
apak? jo da u, lai ne autu t jkannai izv?r ties sausai.
Atkar b? no dens ciet bas t jkannas lieto?anas laik? uz t?s sild ?anas
elementa var par?d ties nelieli plankumi, jo laika gait? uz sild ?anas
elementa un t jkannas iek?pus uzkr?jas katlakmens. Jo ciet?ks dens,
jo ?tr?k veidojas katlakmens. Katlakmens var b t da??d?s kr?s?s. Lai gan
katlakmens nav kait gs, p?r?k daudz katlakmens var ietekm t t jkannas
darb bu. Regul?ri atka ojiet t jkannu, veicot lietot?ja rokasgr?mat?
sniegtos nor?d jumus.
Uz t jkannas pamatnes var kondens ties dens. T? ir parasta par?d ba,
un tas nenoz m , ka t jkanna ir boj?ta.
? ier ce ir paredz ta izmanto?anai m?jsaimniec b? un l dz gos apst?k os,
piem ram: darbinieku virtuv veikal?, biroj? vai cit? darba vid ; ferm?s;
klientu apkalpo?anai viesn c?s, mote os un cit?s dz vojam?s vid s; viesu
m?j?s.
aizsardz ba pret dens piln gu izv?r ?anos
?ai t jkannai ir pretizv?r ?an?s aizsardz ba. Pretizv?r ?an?s aizsardz ba
autom?tiski izsl dz t jkannu, ja to nejau?i iesl dz, kad taj? nav dens vai ja
taj? nav pietieko?i daudz dens. Uzpildiet t jkannu ar aptuveni 1 l dens.
Uzgaidiet 1 min ti un novietojiet t jkannu uz pamatnes. Tagad t jkanna ir
gatava lieto?anai.
Elektromagn tiskie lauki (EML)
? Philips ier ce atbilst visiem standartiem saist b? ar elektromagn tiskiem
laukiem (EML). Ja r kojaties atbilsto?i un saska ? ar ?aj? rokasgr?mat?
sniegtaj?m instrukcij?m, ier ce ir dro?i izmantojama saska ? ar m sdien?s
pieejamajiem zin?tniskiem datiem.
Piederumu pas t ?ana
Lai ieg?d?tos piederumus ?ai ier cei, l dzu, apmekl jiet m su tie?saistes
veikalu vietn www.shop.philips.com/service. Ja tie?saistes veikals
j su valst nav pieejams, v rsieties pie sava Philips izplat t?ja vai Philips
servisa centr?. Ja jums radu??s gr t bas ar piederumu ieg?di savai ier cei,
l dzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpo?anas centru sav? valst .
Kontaktinform?cija pieejama pasaules garantijas buklet?.
,
vide
P c ier ces darbm ?a beig?m, neizmetiet to kop? ar sadz ves
atkritumiem, bet nododiet to oici?l? sav?k?anas punkt? p?rstr?dei.
T?d? veid? j s pal dz sit saudz t vidi (Z m. 1).
Garantija un apkope
Ja nepiecie?ama apkope, inform?cija vai pal dz ba, apmekl jiet Philips
t mek a vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips
klientu apkalpo?anas centru sav? valst . T? t?lru a numurs nor?d ts pasaules
garantijas bro? r?. Ja j su valst nav klientu apkalpo?anas centra, v rsieties pie
viet j? Philips pre u izplat t?ja.
POLSKi
-
-
-
Regularne usuwanie kamienia przed?u a okres eksploatacji czajnika.
Zalecamy usuwanie kamienia:
- co 3 miesi ce w przypadku wody mi kkiej (do 18 dH);
- co miesi c w przypadku wody twardej (powy ej 18 dH).
Aby usun kamie , post puj zgodnie z instrukcjami od 1 do 6 podanymi
poni ej.
Czynno 5 wymaga u ycia bia?ego octu.
Wyp?ucz czajnik i dwukrotnie zagotuj wod (czynno ci od 7 do 10), aby
ca?kowicie usun ocet.
Wskaz?wka: Aby usun kamie z iltra, przed rozpocz ciem usuwania
kamienia z czajnika wyjmij iltr z uchwytu i umie na dnie czajnika.
Uwaga: Przed przyst pieniem do czyszczenia iltra odczekaj, a urz dzenie
ostygnie.
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy w r?d u ytkownik?w produkt?w Philips! Aby
w pe?ni skorzysta z oferowanej przez irm Philips pomocy, zarejestruj sw?j
produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Wa ne
Przed rozpocz ciem korzystania z urz dzenia zapoznaj si dok?adnie z tymi
informacjami i zachowaj je na przysz?o .
-
-
niebezpiecze stwo
Nie zanurzaj urz dzenia i jego podstawy w wodzie ani innym p?ynie.
Ostrze enie
Przed pod? czeniem urz dzenia upewnij si , e napi cie podane na
urz dzeniu jest zgodne z napi ciem w sieci elektrycznej.
Nie u ywaj urz dzenia, je li uszkodzona jest wtyczka, przew?d sieciowy,
podstawa lub samo urz dzenie.
Ze wzgl d?w bezpiecze stwa wymian uszkodzonego przewodu
sieciowego nale y zleci autoryzowanemu centrum serwisowemu irmy
Philips lub odpowiednio wykwaliikowanej osobie.
Z urz dzenia mog korzysta dzieci powy ej 8. roku ycia oraz osoby z
ograniczonymi zdolno ciami izycznymi, sensorycznymi lub umys?owymi,
a tak e nieposiadaj ce wiedzy lub do wiadczenia w u ytkowaniu tego
typu urz dze pod warunkiem, e b d one nadzorowane lub zostan
poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urz dzenia
oraz zagro e wi cych si z jego u ywaniem.
Nie pozwalaj dzieciom bawi si urz dzeniem.
Podczas dzia?ania urz dzenia oraz w czasie jego stygni cia nale y je
umie ci w miejscu niedost pnym dla dzieci poni ej 8. roku ycia.
Dzieci powy ej 8. roku ycia mog czy ci urz dzenie wy? cznie pod
nadzorem osoby doros?ej.
U ywaj czajnika wy? cznie z oryginaln podstaw .
Gor ca woda mo e spowodowa powa ne oparzenia. Zachowaj
ostro no , gdy w czajniku znajduje si gor ca woda.
Trzymaj przew?d sieciowy, podstaw i sam czajnik z dala od rozgrzanych
powierzchni.
-
Nie pozw?l, aby przew?d sieciowy zwisa? z kraw dzi sto?u lub blatu,
na kt?rym ustawione jest urz dzenie. Zb dny fragment przewodu
sieciowego mo na przechowywa wewn trz podstawy urz dzenia lub
nawin go wok?? podstawy.
Aby unikn niebezpiecznych sytuacji, nie stawiaj urz dzenia na
zamkni tej powierzchni (np. na tacy serwisowej), gdy mo e to
spowodowa zebranie wody pod urz dzeniem.
Nigdy nie nape?niaj czajnika powy ej wska nika maksymalnego poziomu.
W przypadku nadmiernego nape?nienia czajnika wrz ca woda mo e
wydosta si przez dziobek i spowodowa oparzenia.
Nie podno pokrywki czajnika podczas gotowania wody. Przy unoszeniu
pokrywki tu po zagotowaniu wody zachowaj ostro no , gdy
wydostaj ca si z czajnika para jest bardzo gor ca.
Uwaga
Pod? czaj urz dzenie wy? cznie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Nie dotykaj obudowy w trakcie ani przez pewien czas po u yciu
czajnika, poniewa nagrzewa si ona do wysokiej temperatury. Zawsze
podno czajnik, korzystaj c z uchwytu.
Zawsze stawiaj podstaw i czajnik na suchej, p?askiej i stabilnej
powierzchni.
Czajnik jest przeznaczony wy? cznie do gotowania wody. Nie u ywaj go
do podgrzewania zup i innych p?yn?w, ani te ywno ci przechowywanej
w s?oikach, butelkach lub puszkach.
Zawsze upewnij si , e woda w czajniku zakrywa ca?e dno czajnika, aby
zapobiec wyparowaniu ca?ej wody z urz dzenia.
W zale no ci od twardo ci wody po pewnym czasie na elemencie
grzejnym czajnika mog pojawi si ma?e plamy. Jest to wynik osadzania
si , wraz z up?ywem czasu, kamienia na elemencie grzejnym i wewn trz
czajnika. Im twardsza woda, tym szybciej osadza si kamie , kt?ry mo e
by r? nego koloru. Mimo, e jest on nieszkodliwy, jego zbyt du a ilo
mo e negatywnie wp?yn na funkcjonowanie czajnika. Regularnie
usuwaj kamie , post puj c zgodnie ze wskaz?wkami zamieszczonymi w
instrukcji obs?ugi.
Na dnie czajnika mo e zbiera si skroplona para wodna. Jest to
zupe?nie normalne zjawisko, kt?re nie wiadczy o jakimkolwiek
uszkodzeniu urz dzenia.
To urz dzenie jest przeznaczone do u ytku w domach i podobnych
miejscach, takich jak kuchnie dla pracownik?w w sklepach, biurach i
innych zak?adach pracy; domy wiejskie; hotele, motele i inne budynki
mieszkalne; pensjonaty typu Bed and Breakfast.
Zabezpieczenie przed w??czeniem pustego urz?dzenia
Czajnik jest wyposa ony w mechanizm zabezpieczaj cy przed w? czeniem
go bez wody. Mechanizm samoczynnie wy? cza czajnik, je eli zosta? on
przypadkowo w? czony bez wody lub ze zbyt ma? ilo ci wody. Wlej do
czajnika ok. 1 litra wody. Odczekaj 1 minut , a nast pnie umie czajnik z
powrotem na podstawie. Czajnik b dzie ponownie gotowy do u ytku.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urz dzenie irmy Philips spe?nia wszystkie normy dotycz ce p?l
elektromagnetycznych. Je li u ytkownik odpowiednio si z nim obchodzi i
u ywa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs?ugi, urz dzenie
jest bezpieczne w u ytkowaniu, co potwierdzaj wyniki aktualnych bada
naukowych.
Zamawianie akcesori?w
Aby zakupi akcesoria do tego urz dzenia, odwied nasz sklep internetowy
pod adresem www.shop.philips.com/service. Je li sklep internetowy
nie jest dost pny w Twoim kraju, skontaktuj si ze sprzedawc produkt?w
irmy Philips lub centrum serwisowym irmy Philips. W przypadku trudno ci
z zakupem akcesori?w skontaktuj si z lokalnym Centrum Obs?ugi Klienta
irmy Philips. Informacje kontaktowe znajduj si w ulotce gwarancyjnej.
,
Ochrona rodowiska
Zu ytego urz?dzenia nie nale y wyrzuca wraz ze zwyk?ymi odpadami
gospodarstwa domowego ? nale y odda je do punktu zbi?rki
surowc?w wt?rnych w celu utylizacji. Stosowanie si do tego
zalecenia pomaga w ochronie rodowiska (rys. 1).
Gwarancja i serwis
W razie konieczno ci naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pyta
lub problem?w odwied nasz stron internetow www.philips.com/
support lub skontaktuj si z lokalnym Centrum Obs?ugi Klienta irmy
Philips. Numer telefonu znajduje si w ulotce gwarancyjnej. Je li w danym
kraju nie ma takiego centrum, zwr? si o pomoc do lokalnego sprzedawcy
produkt?w irmy Philips.
!
.
-
.
.
.
:
3
-
?
?
5
.
,
(
.
-
18 dH).
18 dH).
.
,
.
,
.
,
-
.
-
7?10).
.
.
,
.
,
.
,
.
,
.
.
,
,
.
(
1?6,
(
:
,
,
.
.
.
-
.
-
,
Philips!
,
Philips,
www.philips.com/welcome.
,
:
,
;
;
.
;
-
,
.
.
!
-
,
,
,
.
,
.
8
-
,
-
-
.
,
,
,
.
.
,
.
(
www.philips.com/support
Philips
).
,
.
.
(
.
.
,
.
,
:
.
. 1).
-
Philips
(
Philips.
SLOvEnSKy
.
,-
,
.
,
,
.
):
Philips
,
.
-
-
.
,
8
).
www.shop.philips.com/service.
,
Philips.
,
Philips
.
.
-
.
8
-
,
)
,
,
Philips
-
.
(
(
.
.
-
,
1
,
,
-
.
Philips
.
.
1
.
,
,
.
.
Pravideln? odstra ovanie vodn?ho kame a predl?uje ?ivotnos kanvice.
Odpor? ame nasleduj?cu frekvenciu odstra ovania vodn?ho kame a:
- Raz za 3 mesiace v oblastiach s m?kkou vodou (do 18 dH).
- Raz mesa ne v oblastiach s tvrdou vodou (viac ne? 18 dH).
Na odstr?nenie vodn?ho kame a vykonajte kroky 1 a? 6 uveden? ni??ie.
V kroku 5 pou?ite biely ocot.
Kanvicu dvakr?t vypl?chnite a vyvarte (kroky 7 ? 10), aby ste odstr?nili
v?etky zvy?ky octu.
Tip: Ak chcete odstr?ni vodn? kame z iltra, vytiahnite ho z dr?iaka a polo?te
ho na dno kanvice predt?m, ne? z nej za nete odstra ova vodn? kame .
Pozn?mka: Pred isten?m iltra nechajte zariadenie vychladn? .
?vod
Gratulujeme V?m ku k?pe a vitajte medzi z?kazn?kmi spolo nosti Philips!
Ak chcete vyu?i v?etky v?hody z?kazn?ckej podpory spolo nosti Philips,
zaregistrujte svoj v?robok na adrese www.philips.com/welcome.
D?le?it?
Pred pou?it?m zariadenia si pozorne pre ?tajte tieto d?le?it? inform?cie a
uschovajte si ich na neskor?ie pou?itie.
-
-
-
-
nebezpe enstvo
Kanvicu ani podstavec nikdy nepon?rajte do vody ani do inej kvapaliny.
varovanie
Pred pripojen?m zariadenia skontrolujte, i sa nap?tie uveden? na
zariaden? zhoduje s nap?t?m v sieti.
Ak je po?koden? z?str ka, sie ov? k?bel, podstavec alebo samotn?
zariadenie, nepou??vajte ho.
Po?koden? sie ov? k?bel smie vymeni jedine person?l spolo nosti
Philips, servisn?ho strediska autorizovan?ho spolo nos ou Philips alebo
osoba s podobnou kvaliik?ciou, aby nedo?lo k nebezpe nej situ?cii.
Zariadenie m??u pou??va aj deti star?ie ako 8 rokov a osoby, ktor?
maj? obmedzen? telesn?, zmyslov? alebo ment?lne schopnosti alebo
nemaj? dostatok sk?senost? a znalost?, pokia s? pod dozorom alebo im
bolo vysvetlen? bezpe n? pou??vanie tohto zariadenia a za predpokladu,
?e boli obozn?men? s pr?slu?n?mi rizikami.
Nedovo te, aby sa so zariaden?m hrali deti.
Ke je zariadenie zapnut? alebo chladne, uchov?vajte ho a jeho sie ov?
k?bel mimo dosahu det? mlad??ch ako 8 rokov.
Deti star?ie ako 8 rokov m??u isti zariadenie iba pod dozorom.
Kanvicu pou??vajte len v kombin?cii s jej origin?lnym podstavcom.
Vriaca voda m??e sp?sobi v??ne pop?leniny. Ak je v kanvici hor?ca
voda, bu te opatrn?.
Sie ov? k?bel, podstavec ani kanvica nesm? pr?s do styku s hor?cimi
povrchmi.
Nedovo te, aby sie ov? k?bel prev?sal cez okraj stola alebo kuchynskej
linky, na ktorej je zariadenie polo?en?. Prebyto n? k?bel m??ete zvin?
do podstavca alebo ho okolo neho omota .
Zariadenie nepolo?te na uzatvoren? povrch (napr. serv?rovac? podnos),
inak by sa mohla pod zariaden?m zhroma? ova voda a vznikn?
nebezpe n? situ?cia.
Kanvicu nikdy nenapl te vodou nad zna ku maxim?lnej ?rovne. Ak je
kanvica preplnen?, m??e z v?pustu vystrekn? vriaca voda a sp?sobi
obareniny.
Po as zohrievania vody nikdy neotv?rajte veko. Bu te opatrn? pri jeho
otv?ran? ihne po zovret? vody: para unikaj?ca z kanvice je ve mi hor?ca.
v?straha
Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej z?suvky.
Po as pou??vania a kr?tko po pou?it? kanvice sa nedot?kajte tela kanvice,
preto?e je ve mi hor?ce. Kanvicu v?dy dv?hajte za rukov? .
Podstavec a kanvicu v?dy polo?te na such?, rovn? a stabiln? povrch.
Kanvica je ur en? len na varenie vody. Nepou??vajte ju na ohrievanie
polievok, in?ch tekut?n ani potravy konzervovanej v poh?roch, f a?iach i
plechovk?ch.
Aby ste zabr?nili vyvretiu vody z kanvice, v?dy sa uistite, ?e voda v
kanvici pokr?va aspo jej dno.
V z?vislosti od tvrdosti vody v mieste v??ho bydliska sa po as pou??vania
m??u na povrchu ohrevn?ho telesa kanvice objavi mal? ?kvrny. Je
to d?sledok postupn?ho usadzovania vodn?ho kame a na povrchu
ohrevn?ho telesa a vn?tornom povrchu varnej kanvice. ?m je voda
tvrd?ia, t?m r?chlej?ie vznikaj? usadeniny vodn?ho kame a. Usadeniny
m??u ma r?zne sfarbenie. Hoci je vodn? kame ne?kodn?, ve k?
mno?stvo usaden?n m??e ovplyvni v?kon kanvice. Vodn? kame
pravidelne odstra ujte pod a pokynov uveden?ch v n?vode na
pou??vanie.
M??e sa sta , ?e sa na podstavci varnej kanvice objav? skondenzovan?
para. Je to be?n? jav a neznamen? to, ?e varn? kanvica je po?koden?.
Toto zariadenie je ur en? na pou??vanie v dom?cnosti a na podobn?ch
miestach, ako napr?klad: kuchyne pre zamestnancov v obchodoch,
kancel?ri?ch a na in?ch druhoch pracov?sk; farmy; pou??vanie z?kazn?kmi
v hoteloch, moteloch a in?ch druhoch ubytovac?ch zariaden?; penzi?ny a
ubytovne typu ?bed and breakfast?.
Ochrana proti prehriatiu
T?to kanvica je vybaven? ochranou proti prehriatiu v d?sledku vyvretia vody.
T?to ochrann? funkcia automaticky vypne kanvicu, ak ju n?hodne zapnete
v momente, ke v nej nie je dostatok vody alebo ?iadna voda. Do kanvice
nalejte pribli?ne 1 liter vody. Po kajte 1 min?tu a potom ju polo?te sp? na
podstavec. Kanvica je tak op? pripraven? na pou?itie.
Elektromagnetick? polia (EMF)
Toto zariadenie zna ky Philips vyhovuje v?etk?m norm?m t?kaj?cim sa
elektromagnetick?ch pol? (EMF). Ak budete zariadenie pou??va spr?vne a v
s?lade s pokynmi v tomto n?vode na pou?itie, bude jeho pou?itie bezpe n?
pod a v?etk?ch v s? asnosti zn?mych vedeck?ch poznatkov.
Objedn?vanie pr?slu?enstva
Ak chcete zak?pi pr?slu?enstvo k tomuto spotrebi u, nav?t?vte n?? obchod
online na str?nke www.shop.philips.com/service. Ak vo va?ej krajine nie
je obchod online dostupn?, obr? te sa na predajcu alebo servisn? stredisko
v?robkov zna ky Philips. Ak m?te probl?my s objednan?m pr?slu?enstva pre
svoj spotrebi , obr? te sa na Stredisko starostlivosti o z?kazn?kov spolo nosti
Philips vo svojej krajine. Kontaktn? ?daje strediska n?jdete v prilo?enom
celosvetovo platnom z?ru nom liste.
,
?ivotn? prostredie
Zariadenie na konci jeho ?ivotnosti neodhadzujte spolu s be?n?m
komun?lnym odpadom, ale kv?li recykl?cii ho zaneste na miesto
oici?lneho zberu. Pom??ete tak chr?ni ?ivotn? prostredie (Obr. 1).
Z?ruka a servis
Ak potrebujete servis, inform?cie alebo m?te probl?m, nav?t?vte webov?
str?nku spolo nosti Philips na adrese www.philips.com/support alebo sa
obr? te na Stredisko starostlivosti o z?kazn?kov spolo nosti Philips vo svojej
krajine. Telef?nne ?slo strediska n?jdete v prilo?enom celosvetovo platnom
z?ru nom liste. Ak sa vo Va?ej krajine toto stredisko nenach?dza, obr? te sa
na miestneho predajcu v?robkov zna ky Philips.
3
-
,
,
?
5
.
?
.
(
(
1-6,
:
18 dH).
18 dH).
(
:
.
.
7-10)
,
.
:
.
Philips!
,
Philips,
www.philips.com/welcome.
-
.
.
!
?
-
,
,
-
,
.
,
,
.
,
,
,
Philips,
.
,
8
,
,
,
8
-
support
Philips
.
,
,
.
-
.
.
.
-
.
.
-
(
,
,
8
,
.
.
(
-
.,
),
.
-
,
.
.
,
.
,
.
:
,
,
.
-
,
.
.
-
,
?
,
.
-
.
-
?
-
:
.
.
.
.
;
?
?
.
,
.
,
,
,
,
,
,
,
.
.
.
,
.
;
;
?.
,
.
,
.
.
.
(
).
(
Philips
.1
.
,
1
,
)
,
,
Philips.
.
www.shop.philips.com/service.
,
Philips
,
,
.
.
-
,
,
.
-
Philips
.
.
. 1).
,
,
Philips www.philips.com/
.
Philips.
,
Philips HD 9300
Описание
ф мл ни
дит
нл н з 2 мин ты
Д т в
в
м
з
нии
Характеристики
з в
ии
Д т в
и
гл
л жб
т чн я
дд ж и
л т
вин и
л т з з любым
д бным
б м
тзывы
ции и
ид и
Документ
Категория
Вокруг Света
Просмотров
58
Размер файла
728 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа