close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция для Bosch Aquatak 115 Plus

код для вставкиСкачать
Инструкция для
Bosch Aquatak 115 Plus
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98
л чит т нич
ю н льт цию.
гл т чн . Б з вы дны
www.sotmarket.ru
д бн я инф м ция
тзывы, бз ы и
т в
ы
,
Instrukcja obs?ugi
N?vod k obsluze
N?vod na pou??vanie
Haszn?lati utas?t?s
Руководство по
эксплуатации
Iнструкцiя з
експлуатацi?
Instruc?iuni de folosire
Ръководство за
експлоатация
Uputstvo za
opslu?ivanje
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
Lieto?anas pam?c?ba
Naudojimo instrukcija
Polski
?esky
Slovensky
Magyar
Русский
Укра?нська
Rom?n?
Български
Srpski
Slovensko
Hrvatski
Eesti
Latvie?u
Lietuvi?
AQUATAK 110
AQUATAK 110 PLUS
AQUATAK 115 PLUS
2 ? F016 L70 395 ? 05.12
Made In Italy, Robert Bosch GmbH, D-70745, Leinfelden 579
Type 0XXXXXXXXXX X X X X X X X X X X
2XXX
work press
XXX bar
XXX bar
max press
Lwa
50Hz
2 3 0V
max
H O
2
X
I / min
X X KW
I P -XX
XX dB
T , max XX° C
11
1
2
10
3
4
8
5
AQUATAK 110
AQUATAK 110
9
8
6
7
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
3 ? F016 L70 395 ? 05.12
A
B
8
12
C
D
3
4
5
13
E
F
3
4
6
4 ? F016 L70 395 ? 05.12
G
H
9
I
J
3
3
4
7
K
L
2
1
14
5 ?F016 L70 395 ? 05.12
12
Przepisy bezpiecze?stwa
Przeczyta? przed przyst?pieniem do
u?ytkowania, przestrzega? zalece?!
Przed uruchomieniem zapozna? si? z
instrukcj? obs?ugi urz?dzenia. W
szczeg?lno?ci przestrzega? niniejszych
wskaz?wek bezpiecze?stwa.
Symbole ostrzegawcze i informacyjne znajduj?ce si? na
urz?dzeniu dostarczaj? informacji istotnych z punktu
widzenia bezpiecznej pracy.
Opr?cz informacji zawartych w instrukcji nale?y
przestrzega? og?lnych zasad bezpiecze?stwa pracy
oraz przepis?w dotycz?cych zapobiegania
nieszcz??liwym wypadkom.
Zasilanie
Nigdy nie kierowa? strumienia wody na ludzi,
zwierz?ta, urz?dzenie lub elementy
elektryczne.
■ Napi?cie podane na tabliczce znamionowej musi by?
takie samo, jak napi?cie ?r?d?a zasilania.
■ Zaleca si? pod??czenie urz?dzenia do gniazda
zabezpieczonego w wy??cznik r??nicowo-pr?dowy z
pr?dem wyzwalaj?cym r?wnym 30 mA.
■ W razie konieczno?ci wymiany przewodu, u?ywa? wolno
tylko przewody sieciowe przewidziane do tego celu
przez producenta. Numer zam?wieniowy i typ zob.
Instrukcja eksploatacji.
■ Nie dotyka? wtyczki zasilania mokrymi r?kami.
■ Celem unikni?cia uszkodzenia przewodu sieciowego lub
przed?u?acza nie naje?d?a? na niego, zgina? go lub
szarpa?. Chroni? przew?d przed dzia?aniem wysokiej
temperatury, olejem/smarami oraz ostrymi kraw?dziami.
■ Stosowa? przed?u?acze o przekroju zgodnym z
instrukcj? obs?ugi, z zabezpieczeniem przez
rozpryskami wody. Po??czenie z przed?u?aczem nie
mo?e le?e? w wodzie.
■ W razie wymiany z??cz zasilania sieciowego lub kabla
przed?u?aj?cego, nale?y upewni? si?, ?e nowe z??cza s?
bryzgoszczelne i maj? odpowiedni? wytrzyma?o??
mechaniczn?.
Pod??czenie wody.
■ Przestrzega? przepis?w firmy dostarczaj?cej wod?.
■ Wszystkie w??e po??czeniowe musz? mie? odpowiednio
uszczelnione z??czki.
■ W?? wysokoci?nieniowy nie mo?e by? uszkodzony
(niebezpiecze?stwo wybuchu). Uszkodzony w??
wysokoci?nieniowy musi by? natychmiast wymieniony.
Stosowa? wy??cznie w??e i z??czki zalecane przez
producenta.
Zastosowanie
■ Przed rozpocz?ciem pracy nale?y skontrolowa? stan
techniczny urz?dzenia i jego osprz?tu, a tak?e sprawdzi?
je pod wzgl?dem bezpiecze?stwa pracy. Je?eli
urz?dzenie nie znajduje si? w technicznie nienagannym
stanie, nie mo?e by? dopuszczone do eksploatacji.
■ Niedopuszczalne jest zasysanie rozpuszczalnik?w oraz
cieczy z ich zawarto?ci? jak i nierozcie?czonych kwas?w
(np. benzyna, rozcie?czalniki farb lub olej opa?owy).
Wytryskiwane pary s? skrajnie ?atwopalne, wybuchowe i
toksyczne. Aceton, nierozcie?czone kwasy oraz
rozpuszczalniki maj? te? szkodliwy wp?yw na materia?y
zastosowane w urz?dzeniu.
6 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ W przypadku stosowania urz?dzenia w obszarach
ryzyka (np. na stacjach benzynowych), nale?y
przestrzega? odpowiednich przepis?w bezpiecze?stwa.
Eksploatacja w miejscach potencjalnie zagro?onych
wybuchem jest zabroniona.
■ Urz?dzenie nale?y umie?ci? na stabilnym pod?o?u.
■ Stosowa? wy??cznie preparaty czyszcz?ce zalecane
przez producenta urz?dzenia. Przestrzega? wskaz?wek
odno?nie ich stosowania, likwidacji oraz innych instrukcji
ostrzegawczych producenta detergentu.
■ Wszelkie elementy przewodz?ce pr?d musz? by?
os?oni?te przed rozpryskami wody.
■ Podczas pracy spust pistoletowy nie mo?e by?
zablokowany w pozycji ?ON? (?w??czone?).
■ W razie potrzeby, celem ochrony przed odpryskuj?c? od
przedmiot?w wod? nosi? odpowiedni? odzie? ochronn?.
■ Opony k?? oraz ich zawory nale?y my? z odleg?o?ci co
najmniej 30 cm, aby unikn?? uszkodze?
spowodowanych strumieniem wody pod ci?nieniem,.
Pierwsz? oznak? takiego uszkodzenia mo?e by? zmiana
koloru opony. Uszkodzone opony/zawory stanowi?
zagro?enie dla ?ycia.
■ Materia??w z zawarto?ci? azbestu oraz innych,
zawieraj?cych substancje niebezpieczne dla zdrowia,
nie nale?y natryskiwa?.
■ Stosowa? wy??cznie preparaty czyszcz?ce, kt?re zosta?y
zatwierdzone przez producenta urz?dzenia.
■ Zalecane preparaty u?ywa? w odpowiednim
rozcie?czeniu. Produkty te s? bezpieczne, je?li nie
zawieraj? kwas?w, zasad ani substancji szkodliwych dla
?rodowiska. Zaleca si? przechowywa? je z dala od
dzieci. W razie kontaktu z oczami natychmiast dok?adnie
przep?uka? je du?? ilo?ci? wody. W przypadku spo?ycia
niezw?ocznie skontaktowa? si? z lekarzem.
Obs?uga
■ U?ytkownik powinien stosowa? urz?dzenie jedynie
zgodnie z przeznaczeniem. Powinien bra? pod uwag?
lokalne przepisy i warunki w miejscu pracy. Podczas
pracy uwa?a? na przebywaj?ce w pobli?u osoby
postronne, w szczeg?lno?ci dzieci.
■ Urz?dzenie mo?e by? obs?ugiwane tylko przez
upowa?nione osoby, kt?re zosta?y uprzednio
przeszkolone lub wykaza?y si? znajomo?ci? zasad jego
obs?ugi. Obs?uga przez dzieci oraz osoby nieletnie jest
zabroniona.
■ Niedopuszczalne jest pozostawianie maszyny bez
nadzoru w czasie, gdy silnik pracuje.
■ Wyp?ywaj?cy strumie? wody powoduje powstanie w
pistolecie si?y odrzutu, dlatego te? nale?y mocno trzyma?
r?koje?? i przed?u?k?.
Transport
■ Przed transportem urz?dzenie wy??czy? i zabezpieczy?.
Konserwacja
■ Przed przyst?pieniem czyszczenia, konserwacji lub
wymiany oprzyrz?dowania, urz?dzenie nale?y wy??czy?.
W przypadku urz?dze? zasilanych sieciowo, wyj??
przew?d sieciowy z gniazda.
■ Naprawy mog? by? wykonywane tylko przez
autoryzowany serwis firmy BOSCH.
Osprz?t oraz cz??ci zamienne.
■ Nale?y stosowa? wy??cznie osprz?t i cz??ci zamienne
zalecane przez producenta.
Polski - 1
Dane techniczne
Myjka wysokoci?nieniowa
Numer katalogowy
Moc nominalna
Temperatura dop?ywu
maks.
Ilo?? wody dop?ywaj?cej
min.
Ci?nienie dop?ywu maks.
Ci?nienie nominalne
Maks. ci?nienie robocze
Przep?yw
Pojemnik na ?rodek myj?cy
lub zbiornik
Pojemno?? zbiornika na
?rodek myj?cy
Ci??ar
Klasa ochrony
Numer seryjny
[W]
AQUATAK 110
3 600 H76 C..
1 600
AQUATAK 110 PLUS
3 600 H76 D..
1 600
AQUATAK 115 PLUS
3 600 H76 E..
1 700
[°C]
40
40
40
[l/h]
[bar]
[bar]
[bar]
[l/h]
17
1,5 ? 6,0
100
110
360
17
1,5 ? 6,0
100
110
380
17
1,5 ? 6,0
105
115
380
Pojemnik
Zbiornik
Zbiornik
0,75
0,75
7,0
7,0
/ II
/ II
/ II
Zob. numer seryjny 11 (tabliczka znamionowa) na urz?dzeniu.
[l]
[kg]
0,5
7,0
U?ytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem
Wyposa?enie standardowe
Urz?dzenie przeznaczone jest do czyszczenia
powierzchni oraz przedmiot?w znajduj?cych si?
poza pomieszczeniami zamkni?tymi, narz?dzi,
pojazd?w i ?odzi. Odpowiednie akcesoria
umo?liwiaj? domieszanie dopuszczonych przez
firm? BOSCH preparat?w czyszcz?cych,
odblokowywanie zatkanych rur odp?ywowych lub
usuwanie rdzy i pow?oki malarskiej.
Prawid?owa eksploatacja urz?dzenia powinna
odbywa? si? w temperaturze otoczenia od 0 °C do
40 °C.
Urz?dzenia tego nie nale?y u?ywa? do zastosowa?
profesjonalnych.
Wst?p
Niniejsza instrukcja zawiera wskaz?wki dotycz?ce
w?a?ciwego monta?u oraz bezpiecznego
u?ytkowania urz?dzenia. Ka?dy u?ytkownik
powinien koniecznie dok?adnie zapozna? si? z jej
tre?ci?.
Urz?dzenie wa?y po ca?kowitym zmontowaniu
ok. 7,0 kg. W razie potrzeby prosz? skorzysta? z
pomocy drugiej osoby podczas wyjmowania
urz?dzenia z opakowania.
7 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Po ostro?nym wyj?ciu urz?dzenia, nale?y sprawdzi?
kompletno?? zestawu:
? Myjka wysokoci?nieniowa
? R?koje?? (pistolet)/w?? wysokoci?nieniowy
? Dysza do preparatu czyszcz?cego z butelk?
(tylko AQUATAK 110)
? Lanca wachlarzowa (oznaczona kolorem
czerwonym)
? Lanca obrotowa (oznaczona kolorem
czerwonym)
? Z??czka wlotu wody
? Szczotka
(tylko AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
? Instrukcja obs?ugi
W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia kt?rego?
z element?w, nale?y skontaktowa? si? ze sklepem, w
kt?rym dokonali Pa?stwo zakupu.
Polski - 2
Elementy urz?dzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Blokada spustu
Spust
R?koje?? (pistolet)
Lanca wachlarzowa
W?? wysokoci?nieniowy
Dysza preparatu czyszcz?cego z butelk?
(tylko AQUATAK 110)
Lanca obrotowa
Z??czka wlotu wody
Zbiornik na ?rodek myj?cy
(tylko AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
Wy??cznik sieciowy
Numer seryjny
Opisany lub przedstawiony osprz?t nie nale?y w ca?o?ci
do wyposa?enia standardowego elektronarz?dzia.
Zasady bezpiecze?stwa
Uwaga! Przed konserwacj? lub czyszczeniem
nale?y urz?dzenie wy??czy? i wyj?? wtyczk? z
gniazda sieciowego. Powy?sze dotyczy
r?wnie? przypadk?w, gdy przew?d jest
przeci?ty, uszkodzony lub zapl?tany.
Bezpiecze?stwo elektryczne
Nabyte przez Pa?stwa urz?dzenie posiada
podw?jna izolacj? i nie wymaga uziemienia.
Napi?cie robocze wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla
kraj?w nie nale??cych do UE 220 V, 240 V ? w
zale?no?ci od modelu). Dozwolone jest stosowanie
wy?acznie przedu?aczy posiadajacych atest.
Bli?szych informacji uzyska? mo?na w
autoryzowanym punkcie serwisowym firmy BOSCH.
W razie konieczno?ci u?ycia przed?u?acza
wymagane s? nast?puj?ce przekroje przewodu:
1,5 mm2 do maks. 20 m d?ugo?ci
2,5 mm2 do maks. 50 m d?ugo?ci
Wskaz?wka: Je?li stosowany jest przed?u?acz
powinien on by? uziemiony i pod??czony za pomoc?
wtyczki z przewodem uziemiaj?cym instalacji
elektrycznej, zgodnie z przepisami bezpiecze?stwa.
W razie w?tpliwo?ci nale?y skonsultowa?
wykwalifikowanego elektryka albo zwr?ci? si? do
najbli?szego punktu serwisowego firmy Bosch.
UWAGA! Przed?u?acze niezgodne z przepisami
mog? stanowi? zagro?enie. Przed?u?acz,
wtyczka i ??cznik wtykowy powinny mie?
wodoszczeln? budow? i by? przeznaczone do
zastosowa? na zewn?trz pomieszcze?.
8 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Po??czenia przewod?w powinny znajdowa? si? w
stanie suchym i nie mog? le?e? na ziemi.
W celu podwy?szenia stopnia bezpiecze?stwa
u?ytkowania zaleca si? u?ywanie wy??cznika
r??nicowo-pr?dowego ochronnego FI (RCD) z
pr?dem wy??czaj?cym wyzwalaj?cym nie wi?kszym
ni? maksymalnie 30 mA. Przed ka?dym u?yciem
nale?y sprawdzi? wy??cznik ochronny FI (RCD).
Wskaz?wka dla produkt?w, nie sprzedawanych w
Wielkiej Brytanii: UWAGA: Ze wzgl?du na w?asne
bezpiecze?stwo nale?y koniecznie po??czy?
wtyczk? urz?dzenia z kablem przed?u?aj?cym.
??cznik wtykowy przewodu przed?u?aj?cego musi
by? chroniony przed rozbryzgami wodnymi,
wykonany z gumy lub powlekany gum?. Przy
??czeniu przewod?w przed?u?aj?cych nale?y
stosowa? dodatkowe elementy zabezpieczaj?ce
przed samoczynnym wysuni?ciem si? wtyku z
gniazda.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu
zasilaj?cego, naprawi? go mo?e jedynie
autoryzowany warsztat firmy Bosch.
Monta?
Pod??czenie wody.
A Wkr?ci? z??czk? wlotu wody 8 do otworu wlotu
wody 12.
A / B W?? doprowadzaj?cy wod? (nie wchodzi w
sk?ad dostawy) pod??czy? do kranu z wod? i
urz?dzenia.
Pod??czenie w??a wysokoci?nieniowego/
pistoletu
C Dok?adnie nakr?ci? w?? wysokoci?nieniowy 5 na
z??czk? 13.
D Wstawi? lanc? wachlarzow? 4 do r?koje?ci 3.
Przekr?ci? lanc?, lekko j? wciskaj?c, o 90° w
kierunku zgodnym z ruchem wskaz?wek zegara,
aby j? zablokowa?.
Regulacja i stosowanie r??nych
dyszy
Lanca wachlarzowa
(oznaczona kolorem czerwonym)
E Aby przestawi? strumie? wody z p?askiego na
punktowy, nale?y przekr?ci? przedni pier?cie?,
umieszczony na lancy wachlarzowej.
Lanca obrotowa
(oznaczona kolorem czerwonym)
I Przekr?ci? lanc? wachlarzow? 4 90° w kierunku
przeciwnym do ruchu wskaz?wek zegara.
Wyci?gn?? lanc? z r?koje?ci.
Polski - 3
J Wstawi? lanc? rotacyjn? 7 do r?koje?ci 3.
Przekr?ci? lanc?, lekko j? wciskaj?c, o 90° w
kierunku zgodnym z ruchem wskaz?wek zegara,
aby j? zablokowa?.
Dysza preparatu czyszcz?cego z butl?
AQUATAK 110
I Dysz? lub lanc? przekr?ci? o 90° w kierunku
przeciwnym do ruchu wskaz?wek zegara. i
wyci?gn?? j? z r?koje?ci.
F Wstawi? dysz? preparatu czyszcz?cego 6 do
r?koje?ci 3. Przekr?ci? dysz?, lekko j? wciskaj?c, o
90° w kierunku zgodnym z ruchem wskaz?wek
zegara, aby j? zablokowa?.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G Do spryskiwania ?rodkiem myj?cym, nale?y
przestawi? ci?nienie z wysokiego na niskie za
pomoc? tylnego pier?cienia umieszczonego na
lancy wachlarzowej.
Aby przestawi? wachlarzowy strumie? wody, nale?y
przekr?ci? przedni pier?cie? dyszy.
Uruchamianie
W??czanie
Upewni? si?, czy w??cznik sieciowy znajduje si? w
pozycji (
) i pod??czy? urz?dzenie do ?r?d?a
zasilania.
Odkr?ci? kurek z wod?.
K Uruchomi? blokad? 1, aby zwolni? spust 2.
Nacisn?? do ko?ca spust 2, a? do uzyskania
r?wnomiernego przep?ywu wody oraz braku
powietrza w urz?dzeniu i w??u
wysokoci?nieniowym. Zwolni? spust 2. Nacisn??
blokad? bezpiecze?stwa 1.
Uruchomi? przycisk (
) w??cznika sieciowego 10.
Pistolet 3 skierowa? na d??. Uruchomi? blokad?
w??czaj?c? celem zwolnienia spustu 2. Nacisn??
ca?kowicie spust 2.
Wy??czenie
Zwolni? spust 2. Nacisn?? blokad? bezpiecze?stwa.
R?koje?? jest zablokowana i nie mo?e by?
przypadkowo uruchomiona.
Uruchomi? przycisk (
) na w??czniku 10.
Zakr?ci? kurek z wod?. Wy??czy? urz?dzenie z
gniazda zasilaj?cego.
Nacisn?? blokad? spustu 1, aby zwolni? spust 2.
Nacisn?? do ko?ca spust 2, a? w urz?dzeniu nie
b?dzie ju? wody pod ci?nieniem. Zwolni? spust 2.
Nacisn?? blokad? bezpiecze?stwa 1.
Od??czy? w?? doprowadzaj?cy wod? od urz?dzenia
oraz przy??cza wody.
9 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Wskaz?wki dotycz?ce u?ytkowania
myjki wysokoci?nieniowej
Wskaz?wki og?lne
Sprawdzi?, czy urz?dzenie stoi na r?wnym pod?o?u.
Nie napr??a? w??a wysokoci?nieniowego, ani nie
przesuwa? myjki ci?gn?c j? za w?? - mo?e to
spowodowa? utrat? stabilno?ci przez urz?dzenie i
przewr?cenie si? sprz?tu.
Nie zagina? w??a wysokoci?nieniowego i nie je?dzi?
po nim pojazdami silnikowymi. Chroni? przed
ostrymi kraw?dziami oraz rogami.
Nie stosowa? dyszy rotacyjnej do mycia pojazd?w
silnikowych.
Stosowanie preparat?w czyszcz?cych
U?ywa? wy??cznie preparat?w zatwierdzonych
przez firm? Bosch. ?rodki nieodpowiednie mog?
uszkodzi? urz?dzenie oraz czyszczone
przedmioty.
AQUATAK 110
Pod??czy? dysz? z preparatem do r?koje?ci.
Nape?ni? butelk? odpowiednim ?rodkiem i nakr?ci?
j? ponownie na dysz?.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H Nape?ni? zbiornik 9 ?rodkiem myj?cym,
uprzednio go rozcie?czywszy, zgodnie z
zaleceniami podanymi na opakowaniu.
G Do spryskiwania ?rodkiem myj?cym, nale?y
przestawi? na lancy wachlarzowej ci?nienie na
niskie.
Maj?c na uwadze ochron? ?rodowiska, zalecamy
oszcz?dne stosowanie preparatu. Nale?y
przestrzega? zalece? odno?nie rozcie?czenia
umieszczonych na pojemnikach.
Oferuj?c zindywidualizowan? ofert? ?rodk?w
czyszcz?cych i konserwuj?cych, firma Bosch
gwarantuje bezusterkow? prac? urz?dzenia.
Zalecana metoda czyszczenia
Etap 1: Rozpuszczenie zanieczyszczenia
Spryska? niewielk? ilo?ci? preparatu i pozostawi? na
kr?tki czas.
Etap 2: Usuni?cie zanieczyszczenia
Rozpuszczone zanieczyszczenie usun?? za
pomoc? strumienia pod wysokim ci?nieniem.
Wskaz?wka: Przy czyszczeniu powierzchni
pionowych, nale?y zaczyna? od spodu pracuj?c w
kierunku g?rnym. Sp?ukiwa? w kierunku od g?ry, w
d??.
Polski - 4
Konserwacja
Transport
Przed wszelkimi pracami przy
urz?dzeniu wyci?gn?? wtyczk? z gniazda
sieciowego i od??czy? przew?d
doprowadzaj?cy wod?.
Wskaz?wka: Aby zapewni? d?ugie i niezawodne
funkcjonowanie urz?dzenia, nale?y regularnie
przeprowadza? nast?puj?ce prace konserwacyjne.
Regularnie kontrolowa? urz?dzenie pod k?tem
oczywistych usterek, takich jak poluzowane
elementy mocuj?ce, uszkodzone lub zu?yte cz??ci.
Sprawdza? stan i poprawne zamontowanie os?on i
urz?dze? ochronnych. Niezb?dnych napraw lub
czynno?ci obs?ugowych nale?y dokona? przed
w??czeniem urz?dzenia.
Je?li urz?dzenie, mimo starannych metod produkcji
i kontroli uleg?o awarii, napraw? powinien
przeprowadzi? autoryzowany serwis dla urz?dze?
ogrodowych firmy Bosch.
Przy wszystkich zg?oszeniach oraz zam?wieniach
cz??ci zamiennych koniecznie podawa? 10-cyfrowy
numer katalogowy urz?dzenia zgodnie z danymi na
tabliczce znamionowej.
Czyszczenie/sprawdzanie sitka
L Usun?? adapter 8 z wlotu wody i wyj?? sitko 14.
Sito 14 daje si? ?atwo usun?? za pomoc? szczypiec
o zw??onych ko?cach. Wyp?uka? je wod? i
ponownie za?o?y?. Je?li jest uszkodzone, wymieni?.
Nigdy nie u?ywa? myjki bez sitka albo z
uszkodzonym sitkiem.
10 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
W celu transportu urz?dzenie nale?y toczy? na
k??kach, trzymaj?c je za uchwyt g?rny.
Aby przetransportowa? urz?dzenie po schodach lub
przez przeszkody, nale?y je nie??, trzymaj?c za
g?rny uchwyt.
Je?eli urz?dzenie musi by? przechowywane lub
transportowane w pozycji poziomej, nale?y
uprzednio opr??ni? zbiornik na ?rodek myj?cy.
Przechowywanie po u?yciu
Zewn?trzne elementy urz?dzenia wyczy?ci?
dok?adnie za pomoc? mi?kkiej szczoteczki oraz
szmatki. Nie wolno u?ywa? wody, rozpuszczalnik?w
i nab?yszczaczy. Usun?? wszystkie
zanieczyszczenia, w szczeg?lno?ci z otwor?w
wentylacyjnych silnika.
Je?eli urz?dzenie nie zosta?o ca?kowicie opr??nione
z wody, mo?e ono ulec uszkodzeniu wskutek
dzia?ania niskich temperatur. Urz?dzenie
przechowywa? w pomieszczeniu chronionym przed
niskimi temperaturami.
Nie umieszcza? na obudowie urz?dzenia ?adnych
przedmiot?w.
Upewni? si?, ?e nie dosz?o do zakleszczenia
przewodu podczas zamykania i rozk?adania
urz?dzenia. Nie zgina? w??a
wysokoci?nieniowego.
?
Polski - 5
Usuwanie usterek
Niniejsza tabela zawiera spis usterek i czynno?ci, kt?re mo?na wykona? w przypadku, gdy urz?dzenie nie
funkcjonuje poprawnie. Gdy problemu nie mo?na zidentyfikowa? i rozwi?za?, nale?y zwr?ci? si? do
autoryzowanego punktu serwisowego firmy Bosch.
Uwaga: Przed przyst?pieniem do lokalizowania usterek nale?y urz?dzenie wy??czy? i wyci?gn??
wtyczk? z gniazda sieciowego.
Symptomy
Mo?liwa przyczyna
Usuni?cie
Brak rozruchu silnika
Od??czona wtyczka
Gniazdo sieciowe jest uszkodzone
Wadliwy, b?d? spalony bezpiecznik
Uszkodzony przed?u?acz
Zadzia?a? wy??cznik przeci??eniowy
Pod??czy? wtyczk?
U?y? innego gniazdka sieciowego
Wymieni? bezpiecznik
Spr?bowa? bez przed?u?acza
Poczeka? 5 min na och?odzenie si?
urz?dzenia
Poczeka?, a? woda w pompie/w??u
doprowadzaj?cym wod? lub w osprz?cie
rozmrozi si?
Zamro?enie
Silnik zatrzymuje si?
Wadliwy, b?d? spalony bezpiecznik
Nieprawid?owe napi?cie zasilania
Zadzia?a? wy??cznik przeci??eniowy
Bezpieczniki si? przepalaj?
Zbyt s?aby bezpiecznik
Wymieni? bezpiecznik
Sprawdzi? napi?cie sieci. Musi ono
odpowiada? danym na tabliczce
znamionowej
Poczeka? 5 min na och?odzenie si?
urz?dzenia
Pod??czy? do obwodu elektrycznego,
zabezpieczonego odpowiednio do mocy
myjki wysokoci?nieniowej
Nadmierne ci?nienie robocze Dysza cz??ciowo zatkana
Wyczy?ci? dysz?
Pulsacyjne zmiany ci?nienia
Wy??czy? urz?dzenie, wykona? przebieg
przy otwartym przep?ywie wody przy niskim
ci?nieniu, a? ustabilizuje si? normalne
ci?nienie robocze
Sprawdzi? zgodno?? przy??cza wody z
danymi technicznymi. Minimalna ?rednica
w??a doprowadzaj?cego wod? to 1/2" czyli
? 3 mm
Oczy?ci? sitko
Wyprostowa? spl?tany w?? doprowadzaj?cy
wod?
Od??czy? przed?u?acz w??a
wysokoci?nieniowego (maksymalna
d?ugo?? - 7 m)
Powietrze w w??u do wody lub pompie
wodnej
Nieodpowiedni dop?yw wody
Zapchane sitko
?ci?ni?ty lub zgi?ty w?? doprowadzaj?cy
wod?
Zbyt d?ugi w?? wysokoci?nieniowy
Ci?nienie jest zbyt niskie, ale
stabilne
Wskaz?wka: R??ne rodzaje
osprz?tu mog? by?
przyczyn? niskiego ci?nienia
Zu?yta dysza
Zu?yty zaw?r w??czaj?cy i wy??czaj?cy
Wymieni? dysz?
Nacisn?? spust pi?ciokrotne w kr?tkich
odst?pach czasu
Silnik uruchamia si?, ale
ci?nienie robocze nie jest
uzyskiwane
Brak dop?ywu wody
Sitko zapchane
Dysza jest zatkana
Pod??czy? dop?yw wody
Wyczy?ci? sitko
Wyczy?ci? dysz?
Myjka uruchamia si?
samoczynnie
Nieszczelna pompa/r?koje??
Skontaktowa? si? z serwisem Bosch.
Z urz?dzenia wydostaje si?
woda
Pompa jest nieszczelna
Dopuszczalna norma to 6 kropel na minut?.
W razie powa?niejszego wycieku, nale?y
skontaktowa? si? z serwisem Bosch
11 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Polski - 6
Ochrona ?rodowiska
Obuga klienta Serwis
Nie dopuszcza? do przedostawania si? ?rodk?w
chemicznych szkodliwych dla ?rodowiska do gleby,
wody gruntowej, staw?w, rzek itd.
W przypadku stosowania preparat?w czyszcz?cych,
nale?y przestrzega? danych zawartych na
opakowaniu, w tym zalecanych st??e?.
W przypadku czyszczenia pojazd?w silnikowych,
nale?y przestrzega? przepis?w lokalnych. Nie
dopuszcza?, by zmywany olej przedostawa? si? do
ciek?w wodnych.
7
Obs?uga klienta
Rysunki techniczne oraz informacje o cz??ciach
zamiennych znajda Pa?stwo pod adresem:
www.bosch-pt.com
Serwis Elektronarz?dzi Bosch
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
? ..................................................... +48 (0)22 / 715 44-56
? ..................................................... +48 (0)22 / 715 44-60
Fax ..................................................... +48 (0)22 / 715 44-41
E-Mail: BSC@pl.bosch.com
Deklaracja zgodno?ci
Elektronarz?dzia, osprz?t i opakowanie nale?y
doprowadzi? do ponownego u?ytkowania zgodnego
z zasadami ochrony ?rodowiska.
Tylko dla pa?stw nale??cych do UE:
Nie nale?y wyrzuca? elektronarz?dzi
do odpad?w domowych!
Zgodnie z europejsk? wytyczn?
2002/96/WE o starych, zu?ytych
narz?dziach elektrycznych i
elektronicznych i jej stosowania w
prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do
u?ycia elektronarz?dzia nale?y zbiera? osobno i
doprowadzi? do ponownego u?ytkowania zgodnego
z zasadami ochrony ?rodowiska.
Warto?ci pomiarowe oznaczone zosta?y okre?lono
zgodnie z norm? 2000/14/EG (odleg?o?? 1 m) i wg
DIN 45 635.
Okre?lony wg skali A poziom ha?asu wynosi
standardowo: poziom ci?nienia akustycznego:
77 dB (A); poziom mocy akustycznej 90 dB (A).
Typowe drgania dzia?aj?ce na organizm cz?owieka
przez ko?czyny g?rne (przenoszone do obszaru
r?ka-rami?) s? mniejsze ni? 2,5 m/s2.
Niniejszym o?wiadczamy z pe?n?
odpowiedzialno?ci?, ?e produkt wykonany jest
zgodnie z nast?puj?cymi normami i dokumentami
normalizuj?cymi: EN 60 335, zgodnie z
dyrektywami 89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: gwarantowany poziom mocy
akustycznej LWA jest mniejszy ni? 92 dB (A).
Spos?b oceny zgodno?ci wg za??cznika V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Zastrzega si? prawo dokonywania zmian
12 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Polski - 7
Bezpe?nostn? pfiedpisy
Pfied pou?it?m stroje bezpodm?ne?n?
pfie??st a respektovat!
Pfied uveden?m do provozu si pfie?t?te
n?vod k provozu Va?eho stroje a dbejte
zvl??t? t?chto bezpe?nostn?ch
upozorn?n?.
Na stroji um?st?n? v?stra?n? a upozor?ovac? ?t?tky
d?vaj? d?le?it? upozorn?n? pro bezpe?n? provoz.
Vedle upozorn?n? v n?vodu k provozu mus? b?t
respektov?ny v?eobecn? bezpe?nostn? pfiedpisy.
Elektrick? pfiipojen?
Vodn? paprsek nikdy nesm?rujte na
osoby, zv?fiata, stroj nebo elektrick? d?ly.
■ Na typov?m ?t?tku uveden? nap?t? mus? souhlasit s
nap?t?m s?t?.
■ Je doporu?eno pfiipojit tento stroj jen do z?suvky,
kter? je ji?t?na proudov?m chr?ni?em s
vybavovac?m proudem 30 mA.
■ Pfii v?m?n? kabelu na tomto stroji pou?ijte jen
v?robcem ur?en? s??ov? pfiipojovac? kabel, obj. ??slo
a typ viz n?vod k obsluze.
■ Nikdy se nedot?kejte s??ov? z?str?ky mokr?ma
rukama.
■ S??ovou pfi?pojku nebo prodlu?ovac? kabel
nepfiej??d?jte, nesv?rejte nebo nevle?te, proto?e se
m??e po?kodit. Chra?te kabel pfied teplem, olejem
a ostr?mi hranami.
■ Prodlu?ovac? kabel mus? m?t pr?fiez uveden? v
n?vodu k provozu a mus? b?t chr?n?n? proti
stfi?kaj?c? vod?. Z?str?kov? spoj nesm? le?et ve
vod?.
■ Pfii nahrazov?n? spojek na s??ov? pfi?pojce nebo
prodlu?ovac?m kabelu mus? ochrana proti stfi?kaj?c?
vod? a mechanick? odolnost zaru?en? z?stat.
Pfiipojen? vody
■ Dbejte pfiedpis? firmy z?sobuj?c? V?s vodou.
■ ·rouben? v?ech pfiipojovac?ch hadic mus? b?t t?sn?.
■ Vysokotlak? hadice nesm? b?t po?kozena
(nebezpe?? prasknut?). Po?kozen? vysokotlak?
hadice mus? b?t neprodlen? vym?n?na. Sm? b?t
pou?ity pouze v?robcem doporu?en? hadice a
spojky.
Pou?it?
■ Pfied pou?it?m zkontrolujte fi?dn? stav a provozn?
bezpe?nost stroje s pfi?slu?enstv?m. Jestli?e stav
nen? bezvadn?, nesm? b?t pou?it.
■ Nikdy nenas?vejte kapaliny s obsahem
rozpou?t?del nebo nefied?n? kyseliny a
rozpou?t?dla! K tomu se po??taj? napfi. benz?n,
fiedidla barev nebo topn? olej. Rozpr??en? mlha je
vysoce vzn?tliv?, v?bu?n? a jedovat?, takt??
aceton, nefied?n? kyseliny a rozpou?t?dla
po?kozuj? materi?ly pou?it? ve stroji.
■ Pfii nasazen? stroje v nebezpe?n?ch m?stech (napfi.
?erpac? stanice) je tfieba db?t pfi?slu?n?ch
bezpe?nostn?ch pfiedpis?. Provoz v prostorech s
nebezpe??m v?buchu je zak?z?n.
13 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ Stroj mus? m?t stabiln? podklad.
■ Pou??vejte pouze ?ist?c? prostfiedky doporu?en?
v?robcem a dbejte v?stra?n?ch upozorn?n? a
upozorn?n? k pou?it? a likvidaci.
■ V?echny d?ly vyskytuj?c? se v pracovn?m prostoru
vedouc? proud mus? b?t chr?n?ny proti stfi?kaj?c?
vod?.
■ Spou?t?c? p??ka stfi?kac? pistole nesm? b?t za
provozu v poloze ?ON? pevn? zablokov?na.
■ Podle potfieby noste ochrann? od?v k ochran? pfied
vodou odstfiikuj?c? od pfiedm?t?.
■ Pfii ?i?t?n? pneumatik vozidel pracujte z minim?ln?
vzd?lenosti 30 cm. Jinak m??e doj?t k po?kozen?
pneumatik a jejich ventilk?. Prvn? zn?mkou
po?kozen? je zm?na zbarven? pneumatik.
Po?kozen? pneumatiky vozidel/ventilky jsou ?ivotu
nebezpe?n?.
■ Materi?ly s obsahem azbestu a dal??, je? obsahuj?
l?tky ohro?uj?c? zdrav? se nesm? ostfiikovat.
■ Pou?ijte pouze ?ist?c? prostfiedek, je? je dovolen?
v?robcem stroje.
■ Doporu?en? ?ist?c? prostfiedky pou??vejte zfied?n?.
Tyto v?robky jsou jen potud bezpe?n?, pokud
neobsahuj? ??dn? kyseliny, louhy nebo l?tky
po?kozuj?c? ?ivotn? prostfied?. Doporu?ujeme ?ist?c?
prostfiedky uschov?vat mimo dosah d?t?. Pfii
kontaktu ?ist?c?ho prostfiedku s o?ima ihned
d?kladn? vypl?chnout vodou, pfii polknut? okam?it?
konzultovat s l?kafiem.
Obsluha
■ Obsluhuj?c? osoba sm? stroj pou??vat jen v souladu
s ur?en?m. Respektujte m?stn? skute?nosti. Pfii pr?ci
d?vejte pozor na ostatn? osoby, zvl??t? d?ti.
■ Stroj sm? b?t pou??v?n pouze osobami, je? jsou
sezn?meny s pou??v?n?m a ovl?d?n?m nebo osoby,
je? mohou podat d?kaz, ?e mohou tento stroj
obsluhovat. Stroj nesm? provozovat d?ti a mladistv?.
■ Stroj, dokud je motor v provozu, nesm? b?t nikdy
ponech?n bez dozoru.
■ Vystupuj?c? vodn? paprsek zp?sobuje zp?tn? r?z
stfi?kac? pistole. Proto rukoje? pistole a n?sadu
spolehliv? dr?te.
Pfieprava
■ Pfied pfiepravou stroj vypn?te a zajist?te.
?dr?ba
■ Stroj pfied ve?ker?m ?i?t?n?m a ?dr?bou a v?m?nou
pfi?slu?enstv? vypn?te. U stroj? provozovan?ch na
el. s?ti vyt?hn?te s??ovou z?str?ku.
■ Opravy sm? prov?d?t pouze autorizovan? servis
Bosch.
Pfi?slu?enstv? a n?hradn? d?ly
■ Sm? b?t pou?ito pouze pfi?slu?enstv? a n?hradn? d?ly,
je? jsou uvoln?ny v?robcem. Origin?ln?
pfi?slu?enstv? a origin?ln? n?hradn? d?ly zaru?uj?
bezporuchov? provoz stroje.
?esky - 1
Charakteristick? ?daje
Vysokotlak? ?isti?
Objednac? ??slo
Jmenovit? pfi?kon
Teplota pfi?toku vody max.
Pr?tok na pfi?vodu
vody min.
Tlak na pfi?vodu vody max.
Jmenovit? tlak
Maxim?ln? tlak
Pr?tok
N?doba na ?ist?c?
prostfiedek
Objem n?doby na ?ist?c?
prostfiedek
Hmotnost
Tfi?da ochrany
S?riov? ??slo
[W]
[°C]
AQUATAK 110
3 600 H76 C..
1 600
40
AQUATAK 110 PLUS
3 600 H76 D..
1 600
40
AQUATAK 115 PLUS
3 600 H76 E..
1 700
40
[l/h]
[bar]
[bar]
[bar]
[l/h]
17
1,5 ? 6,0
100
110
360
17
1,5 ? 6,0
100
110
380
17
1,5 ? 6,0
105
115
380
N?dobka
N?dr?ka
N?dr?ka
0,75
7,0
/ II
/ II
Viz s?riov? ??slo 11 (typov? ?t?tek) na stroji.
[l]
[kg]
0,5
7,0
Pou?it?
Stroj je ur?en k ?i?t?n? ploch a pfiedm?t? venku,
?i?t?n? n?fiad?, vozidel a ?lun?. S pfi?slu?n?m
pfi?slu?enstv?m lze pfiim?chat ?ist?c? prostfiedek
dovolen? firmou Bosch, uvolnit v?tokovou trubku a
odstra?ovat rez a n?t?ry barev.
Ur?uj?c? pou?it? se vztahuje na teplotu okol? mezi
0 °C a 40 °C.
Tento v?robek nen? vhodn? pro pr?myslov?
nasazen?.
? Kop? s tryskou s v?j?fiov?m paprskem
(?erven? barevn? rozli?en?)
? Kop? s rota?n? tryskou
(?erven? barevn? rozli?en?)
? Pfiipojovac? d?l
? Myc? kart??
(jen AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
? N?vod k obsluze
Pokud n?kter? d?ly chyb? nebo jsou po?kozeny, obra?te se
pros?m na sv?ho obchodn?ka.
??sti stroje
?vod
Tato pfi?ru?ka obsahuje pokyny ke spr?vn? mont??i
a bezpe?n?mu pou?it? Va?eho stroje. Je d?le?it?,
abyste si tyto pokyny pe?liv? pfie?etli.
Stroj m? ve zcela smontovan?m stavu hmotnost
zhruba 7,0 kg. Pro vyjmut? stroje z obalu si v
pfi?pad? potfieby pfiizv?te pomoc.
Obsah dod?vky
Vysokotlak? ?isti? vyjm?te opatrn? z obalu a
zkontrolujte, zda jsou n?sleduj?c? d?ly kompletn?:
? Vysokotlak? ?isti?
? Stfi?kac? pistole/vysokotlak? hadice
? Tryska pro ?ist?c? prostfiedek a n?dobka
(jen AQUATAK 110)
14 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
0,75
7,0
/ II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Blokov?n? zapnut? spou?t?
Spou??
Stfi?kac? pistole
Kop? s tryskou s v?j?fiov?m paprskem
Vysokotlak? hadice
Tryska pro ?ist?c? prostfiedek s n?dobkou
(jen AQUATAK 110)
Kop? s rota?n? tryskou
Pfiipojovac? d?l
N?dr?ka na ?ist?c? prostfiedek
(jen AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
S??ov? sp?na?
S?riov? ??slo
Vyobrazen? nebo popsan? pfi?slu?enstv? z??sti nepatfi?
k objemu dod?vky.
?esky - 2
Pro Va?i bezpe?nost
Mont??
Pozor! Pfied ?dr?bou a ?i?t?n?m stroj vypn?te
a vyt?hn?te s??ovou z?str?ku. Tot?? plat?,
pokud se kabel po?kod?, nafi?zne nebo
zamot?.
Elektrick? bezpe?nost
V?? stroj je k ochran? bezpe?nosti izolov?n a
nepotfiebuje ??dn? uzemn?n?. Provozn? nap?t? ?in?
230 V AC, 50 Hz (pro zem? mimo EU 220 V, 240 V
podle proveden?). Pou??vejte pouze dovolen?
prodlu?ovac? kabely.
Pokud chcete pfii provozu vysokotlak?ho ?isti?e
pou??t prodlu?ovac? kabel, jsou nutn? n?sleduj?c?
pr?fiezy vodi??:
1,5 mm2 do max. 20 m d?lky
2,5 mm2 do max. 50 m d?lky
Upozorn?n?: pokud se pou?ije prodlu?ovac? kabel,
mus? m?t - jak je pops?no v bezpe?nostn?ch
pfiedpisech - ochrann? vodi?, je? je pfies z?str?ku
spojen? s ochrann?m vodi?em Va?eho
elektrick?ho rozvodu.
Ve sporn?m pfi?pad? se zeptejte vy?kolen?ho
elektrik?fie nebo v nejbli???m zastoupen? servisu
Bosch.
POZOR: prodlu?ovac? kabely nevyhovuj?c?
pfiedpisu mohou b?t nebezpe?n?. Prodlu?ovac?
kabel, z?str?ka a spojka mus? b?t vodot?sn? a v
proveden? povolen?m pro pou?it? venku.
Kabelov? spojky by m?ly b?t such? a nem?ly by
le?et na zemi.
Pro zv??en? bezpe?nosti se doporu?uje pou??t
proudov? chr?ni? FI (RCD) s vybavovac?m
proudem max. 30 mA. Tento proudov? chr?ni? FI
by m?l b?t pfied ka?d?m pou?it?m pfiezkou?en.
Upozorn?n? pro v?robky, kter? se neprod?vaj? ve
Velk? Brit?nii: POZOR: Pro Va?i bezpe?nost je
nutn?, aby z?str?ka um?st?n? na stroji byla spojena
s prodlu?ovac?m kabelem. Spojka prodlu?ovac?ho
kabelu mus? b?t chr?n?na pfied stfi?kaj?c? vodou, b?t
gumov? nebo pota?ena gumou. Prodlu?ovac?
kabel mus? b?t pou?it s tahov?m odleh?en?m.
Je-li pfi?vodn? veden? po?kozeno, sm? b?t opraveno
pouze autorizovan?m servisem Bosch.
15 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Pfiipojen? vody
A Pfiipojovac? d?l 8 na?roubujte na pfi?pojku
vody 12.
A / B Vodovodn? hadici (nen? v dod?vce) spojte s
pfi?pojkou vody a strojem.
Pfiipojen? vysokotlak? hadice / stfi?kac? pistole
C Vysokotlakou hadici 5 pevn? na?roubujte na
pfiipojovac? hrdlo 13.
D Kop? s tryskou s v?j?fiov?m paprskem 4 nasa?te
na stfi?kac? pistoli 3. Pro zaji?t?n? oto?te kop? s
tryskou s lehk?m tlakem o 90° ve sm?ru
hodinov?ch ru?i?ek.
Nastaven? / pou?it? r?zn?ch trysek
Kop? s tryskou s v?j?fiov?m paprskem
(?erven? barevn? rozli?en?)
E Pro zm?nu paprsku z v?j?fie do bodov?ho
paprsku a zp?t ot??ejte pfiedn?m krou?kem na
trysce.
Kop? s rota?n? tryskou
(?erven? barevn? rozli?en?)
I Kop? s tryskou s v?j?fiov?m paprskem 4 oto?te o
90° proti sm?ru hodinov?ch ru?i?ek. Kop? s tryskou
vyt?hn?te ven.
J Kop? s rota?n? tryskou 7 nasa?te na stfi?kac?
pistoli 3. Pro zaji?t?n? oto?te kop? s rota?n? tryskou
s lehk?m tlakem o 90° ve sm?ru hodinov?ch
ru?i?ek.
Tryska pro ?ist?c? prostfiedek s n?dobkou
AQUATAK 110
I Trysku pfi?p. kop? oto?te o 90° proti sm?ru
hodinov?ch ru?i?ek a vyt?hn?te ven.
F Nasa?te trysku pro ?ist?c? prostfiedek s
n?dobkou 6 na stfi?kac? pistoli 3. Pro zaji?t?n?
oto?te trysku pro ?ist?c? prostfiedek s n?dobkou s
lehk?m tlakem o 90° ve sm?ru hodinov?ch ru?i?ek.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G Pro pou?it? ?ist?c?ho prostfiedku nastavte trysku
v?j?fiov?ho paprsku ot??en?m zadn?ho krou?ku z
vysokotlak? na n?zkotlakou polohu.
Pro zm?nu v?j?fiov?ho paprsku ot??ejte trysku na
pfiedn?m krou?ku.
?esky - 3
Uveden? stroje do provozu
Zapnut?
Zajist?te, aby s??ov? sp?na? byl v poloze (
)a
stroj pfiipojte do z?suvky.
Otevfiete vodovodn? kohout.
K Stiskn?te blokov?n? zapnut? spou?t? 1, aby se
uvolnila spou?? 2. Spou?? 2 zcela stla?te a?
rovnom?rn? vyt?k? voda a ve stroji ani ve
vysokotlak? hadici se u? nenach?z? ??dn? vzduch.
Spou?? 2 uvoln?te. Blokov?n? zapnut? spou?t?v
zatla?te.
Stiskn?te tla??tko (
) s??ov?ho sp?na?e 10.
Stfi?kac? pistoli 3 nasm?rujte dol?. Stiskn?te
blokov?n? zapnut? spou?t?, aby se uvolnila
spou?? 2. Spou?? 2 zcela stla?te.
Vypnut?
Spou?? 2 uvoln?te. Blokov?n? zapnut? spou?t?
zatla?te. Stfi?kac? pistole je nyn? zaji?t?n? a nem??e
b?t nedopatfien?m ovl?d?na.
Stiskn?te tla??tko (
) s??ov?ho sp?na?e 10.
Uzavfiete vodovodn? kohout. Vyt?hn?te s??ovou
z?str?ku ze z?suvky.
Stiskn?te blokov?n? zapnut? spou?t? 1, aby se
uvolnila spou?? 2. Spou?? 2 zcela stla?te a? u? ve
stroji nen? ??dn? tlak vody. Spou?? 2 uvoln?te.
Blokov?n? zapnut? spou?t? 1 zatla?te.
Odejm?te vodovodn? hadici ze stroje a od
vodovodn? pfi?pojky.
Upozorn?n? pro pou?it?
vysokotlak?ho ?isti?e
Pr?ce s ?ist?c?mi prostfiedky
Pou??vejte pouze ?ist?c? prostfiedky
doporu?en? firmou Bosch. Nevhodn? ?ist?c?
prostfiedky mohou stroj a ?i?t?n? pfiedm?t
po?kodit.
AQUATAK 110
Nastr?te trysku pro ?ist?c? prostfiedek na stfi?kac?
pistoli.
N?dobku napl?te vhodn?m ?ist?c?m prostfiedkem a
op?t ji na?roubujte na trysku pro ?ist?c? prostfiedek.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H N?dr?ku na ?ist?c? prostfiedek 9 napl?te ?ist?c?m
prostfiedkem, tento pfiedem podle doporu?en?
nafie?te.
G Pro pou?it? ?ist?c?ho prostfiedku nastavte trysku
v?j?fiov?ho paprsku na n?zkotlakou polohu.
Doporu?ujeme pou??t ?ist?c? prostfiedek ?sporn? ve
smyslu ochrany ?ivotn?ho prostfied?. Dbejte
doporu?en? k fied?n? um?st?n? na n?dobce.
Firma Bosch zaru?uje vybranou nab?dkou ?ist?c?ch
a konzerva?n?ch prostfiedk? bezporuchov? provoz
stroje.
Doporu?en? metody ?i?t?n?
Krok 1: uvoln?n? ne?istot
?ist?c? prostfiedek ?etrn? nastfi?kejte a nechte
kr?tk? ?as p?sobit.
Krok 2: odstran?n? ne?istot
Uvoln?nou ne?istotu vysok?m tlakem odstra?te.
Upozorn?n?: pfii ?i?t?n? svisl?ch ploch za??nejte s
ne?istotou / ?ist?c?m prostfiedkem dole a d?le
pokra?ujte nahoru. Pfii spl?chnut? pracujte shora
dol?.
V?eobecn?
Zajist?te, aby stroj st?l na rovn?m podkladu.
Necho?te s vysokotlakou hadic? pfi?li? daleko
dopfiedu popfi. netahejte stroj za hadici. To m??e
v?st k tomu, ?e stroj u? nebude st?t bezpe?n? a
pfievr?t? se.
Vysokotlakou hadici nel?mejte a nejezd?te pfies ni
vozidlem. Vysokotlakou hadici chra?te pfied ostr?mi
hranami nebo rohy.
Rota?n? trysku nepou??vejte k myt? aut.
16 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
?esky - 4
?dr?ba
Pfieprava
Pfied v?emi pracemi na stroji vyt?hn?te
s??ovou z?str?ku a odpojte vodovodn?
pfi?pojku.
Upozorn?n?: N?sleduj?c? ?dr?bov? pr?ce
prov?d?jte pravideln?, aby bylo zaru?eno dlouh? a
spolehliv? pou??v?n?.
Pravideln? kontrolujte stroj na zjevn? vady, jako je
voln? upevn?n? a opotfiebovan? nebo po?kozen?
d?ly konstrukce.
Zkontrolujte, zda jsou kryty a ochrann? vybaven?
neporu?en? a spr?vn? namontovan?. Nutn?
opravy a ?dr?bu prove?te pfied nasazen?m
vysokotlak?ho ?isti?e.
Pokud se u vysokotlak?ho ?isti?e i pfies pe?livou
v?robu a zkou?ky jednou objev? porucha, nechte
opravu prov?st v autorizovan?m servisu pro
zahradn? n?fiad? Bosch.
Pfii v?ech dotazech a objedn?vk?ch n?hradn?ch
d?l? nutn? pros?m uve?te desetim?stn? objednac?
??slo podle typov?ho ?t?tku stroje.
?i?t?n?/kontrola filtru
Pokud mus? b?t stroj ulo?en nebo pfiepraven
vodorovn?, m?la by b?t pfiedem vypr?zdn?na
n?dr?ka na ?ist?c? prostfiedek.
Odstaven? po pou?it?
Pl??? vysokotlak?ho ?isti?e ?ist?te pomoc?
m?kk?ho kart??e a hadfi?ku. Nesm? se pou??t voda,
rozpou?t?dlo ani le?t?c? prostfiedky. Odstra?te
ve?ker? ne?istoty, o?ist?te zejm?na v?trac? otvory
motoru.
Pl??? vysokotlak?ho ?isti?e ?ist?te pomoc?
m?kk?ho kart??e a hadfi?ku. Nesm? se pou??t voda,
rozpou?t?dlo ani le?t?c? prostfiedky. Odstra?te
ve?ker? ne?istoty, o?ist?te zejm?na v?trac? otvory
motoru.
Nepokl?dejte na n?j ??dn? jin? pfiedm?ty.
Zajist?te, aby kabel nebyl pfii skl?d?n? a
rozkl?d?n? skfi?pnut?. Vysokotlakou hadici
nel?mejte.
?
L Odstra?te adapt?r 8 na vodovodn? pfi?pojce a
s?tko 14 vyt?hn?te ven.
S?tko 14 lze hrotov?mi kle?t?mi snadno odstranit.
S?tko opl?chn?te a op?t vsa?te. Po?kozen? s?tko
nahra?te.
Vysokotlak? ?isti? se nikdy nesm? pou??vat, pokud
s?tko chyb? nebo je vadn?.
17 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Pfii pfieprav? uchopte stroj na horn? rukojeti a na
kolech jej vle?te.
Pfii pfieprav? pfies schody nebo pfiek??ky uchopte
stroj na horn? rukojeti a pfieneste jej.
?esky - 5
Hled?n? z?vad
N?sleduj?c? tabulka ukazuje pfi?znaky z?vad a jak m??ete u?init n?pravu, pokud V?? stroj jednou nepracuje
dobfie. Pokud s n? nem??ete lokalizovat a odstranit probl?m, obra?te se na V?? servis.
Pozor: Pfied hled?n?m z?vady stroj vypn?te a vyt?hn?te s??ovou z?str?ku.
Pfi?znaky
Mo?n? pfi??ina
N?prava
Motor se nerozeb?hne
Z?str?ka nen? zapojena
Vadn? z?suvka
Vypnula pojistka
Po?kozen? prodlu?ovac? kabel
Zap?sobila ochrana motoru
Zamrzl?
Pfiipojte z?str?ku
Pou?ijte jinou z?suvku
Vym??te pojistku
Vyzkou?ejte bez prodlu?ovac?ho kabelu
Motor nechte 5 minut vychladnout
?erpadlo, hadici nebo pfi?slu?enstv?
nechte rozt?t.
Motor z?st?v? st?t
Vypnula pojistka
Nespr?vn? s??ov? nap?t?
Vym??te pojistku
Zkontrolujte s??ov? nap?t?, mus?
odpov?dat ?daji na typov?m ?t?tku.
Motor nechte 5 minut vychladnout
Zap?sobila ochrana motoru
Vypnula pojistka
Pojistka pfi?li? slab?
Pfiipojte se na proudov? okruh, kter? je
vhodn? ji?t?n vzhledem k v?konu
vysokotlak?ho ?isti?e.
Pfi?li? vysok? pracovn? tlak
??ste?n? ucpan? tryska
Trysku vy?ist?te
Pulzuj?c? tlak
Vzduch ve vodovodn? hadici nebo v
?erpadle
Vysokotlak? ?isti? vypn?te s otevfienou
stfi?kac? pistol? a otevfien?m vodovodn?m
kohoutem nechte t?ct a? se dos?hne
rovnom?rn?ho pracovn?ho tlaku.
Zkontrolujte, zda vodovodn? pfi?pojka
odpov?d? ?daj?m v technick?ch datech.
Nejmen?? vodovodn? hadice, je? se
sm?j? pou??t, jsou 1/2" nebo ? 13 mm
Vy?ist?te filtr vody.
Vodovodn? hadici polo?te rovn?
Nekorektn? z?sobov?n? vodou
Ucpan? vodn? filtr
Zm??knut? nebo zlomen? vodovodn?
hadice
Pfi?li? dlouh? vysokotlak? hadice
Odejm?te prodlou?en? vysokotlak?
hadice, max. d?lka hadice 7 m.
Tlak rovnom?rn?, ale pfi?li? Opotfiebovan? tryska
n?zk?
Opotfiebovan? start / stop ventil
Upozorn?n?: ur?it?
pfi?slu?enstv? zp?sobuje
n?zk? tlak
Trysku vym??te
Spou?? 5x za sebou rychle stiskn?te
Motor b???, ale nen?
pracovn? tlak
Nen? pfiipojena voda
Ucpan? filtr
Ucpan? tryska
Pfiipojte vodu.
Vy?ist?te filtr
Trysku vy?ist?te
Vysokotlak? ?isti? startuje
s?m od sebe
Net?sn?c? ?erpadlo nebo stfi?kac? pistole Obra?te se na autorizovan? servis Bosch
Stroj nen? t?sn?
Net?sn?c? ?erpadlo
18 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
6 kapek za minutu je pfi?pustn?. Pfii
nenorm?ln?ch, v?razn?ch net?snostech
kontaktujte autorizovan? servis Bosch.
?esky - 6
Ochrana ?ivotn?ho prostfied?
Servis
Chemik?lie zat??uj?c? ?ivotn? prostfied? nesm?j?
vniknout do p?dy, spodn?ch vod, rybn?k?, vodn?ch
tok? atd.
Pfii pou?it? ?ist?c?ch prostfiedk? pfiesn? dodr?ujte
n?vody na obalu a pfiedepsanou koncentraci.
Pfii ?i?t?n? motorov?ch vozidel dbejte m?stn?ch
pfiedpis?: mus? se zabr?nit tomu, aby se smyt? olej
dostal do spodn?ch vod.
Likvidace
Technick? v?kresy a informace k n?hradn?m
d?l?m naleznete na:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch odbytov? spol. s r.o.
142 01 Praha 4 - Kr?
Pod vi??ovkou 19
? ................................................ +420 2 / 61 30 05 65-6
Fax ..................................................... +420 2 / 44 40 11 70
Prohl??en? o shodnosti proveden?
Elektron?fiad?, pfi?slu?enstv? a obaly by m?ly b?t
dod?ny k op?tovn?mu zhodnocen?
nepo?kozuj?c?mu ?ivotn? prostfied?.
Pouze pro zem? EU:
Nevyhazujte elektron?fiad? do
domovn?ho odpadu!
Podle evropsk? sm?rnice
2002/96/ES o star?ch elektrick?ch a
elektronick?ch zafi?zen?ch a jej?m
prosazen? v n?rodn?ch z?konech
mus? b?t neupotfiebiteln? elektron?fiad? rozebran?
shrom??d?no a dod?no k op?tovn?mu zhodnocen?
nepo?kozuj?c?mu ?ivotn? prostfied?.
Nam?fien? hodnoty byly zji?t?ny podle 2000/14/ES
(vzd?lenost 1 m) a DIN 45 635.
Hodnocen? hladina hluku stroje A ?in? typicky:
hladina akustick?ho tlaku 77 dB (A); hladina
akustick?ho v?konu 90 dB (A).
Vibrace pa?e je typicky ni??? ne? 2,5 m/s2.
Prohla?ujeme ve v?hradn? zodpov?dnosti, ?e tento
v?robek odpov?d? n?sleduj?c?m norm?m nebo
normativn?m dokument?m: EN 60 335 podle
ustanoven? sm?rnic 89/336/EHS, 98/37/ES,
2000/14/ES.
2000/14/EG: zaru?en? hladina akustick?ho
v?konu LWA je ni??? ne? 92 dB (A). Metoda
posouzen? shodnosti podle dodatku V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Zm?ny vyhrazeny
19 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
?esky - 7
Bezpe?nostn? pokyny
Pred pou??van?m v?robku si bezpodmiene?ne
pre??tajte tento N?vod na pou??vanie a
dodr?iavajte ho!
Pred pou?it?m si pre??tajte N?vod na
pou??vanie V??ho pr?stroja a dodr?iavajte
predov?etk?m tieto Bezpe?nostn? pokyny.
V?stra?n? a upozor?uj?ce ?t?tky umiestnen? na
Va?om pr?stroji poskytuj? d?le?it? inform?ciu pre
bezpe?n? pou??vanie tohto produktu.
Okrem pokynov v N?vode na pou??vanie treba
dodr?iava? aj V?eobecn? bezpe?nostn? predpisy a
predpisy o ochrane pred ?razmi.
Elektrick? pr?pojka
Nikdy nesmerujte vodn? l?? na ?ud?, zvierat?,
na pr?stroj alebo na elektrick? s??iastky.
■ Nap?tie uveden? na typovom ?t?tku n?radia sa mus?
zhodova? s nap?t?m siete.
■ Odpor??ame prip?ja? tento pr?stroj len na tak?
elektrick? z?suvku, ktor? je vybaven? ochrann?m
sp?na?om pri poruchov?ch pr?doch s hodnotou 30 mA.
■ Pri v?mene sie?ovej ?n?ry tohto produktu pou?ite len
pr?vodn? ?n?ru schv?len? v?robcom, pozri
objedn?vacie ??slo a typ v N?vode na pou??vanie.
■ Z?str?ky sie?ovej ?n?ry sa nikdy nedot?kajte mokr?mi
rukami.
■ Neprech?dzajte po pr?vodnej ?n?re ani po predl?ovacej
?n?re, nestl??ajte ich nadmieru ani ich nemykajte a
nel?mte, preto?e by sa mohli po?kodi?. Chr??te ?n?ru
pred hor??avou, olejom a ostr?mi hranami.
■ Predl?ovacia ?n?ra mus? ma? vodi?e s priemerom
uveden?m v N?vode na pou??vanie a mus? by? v takom
vyhotoven?, aby bola chr?nen? pred ostrekuj?cou vodou.
Z?str?kov? spojenie sa nesmie nach?dza? vo vode.
■ Pri v?mene spojok a sie?ovej ?n?ry alebo
predl?ovacieho k?bla je potrebn? zabezpe?i?, aby
zostala zaru?en? odolnos? proti striekaj?cej vode a
mechanick? pevnos?.
Vodovodn? pr?pojka
■ Dodr?iavajte predpisy prev?dzkovate?a Va?ej
vodovodnej siete.
■ Skrutkov? spojenia v?etk?ch hadicov?ch pr?pojok
musia by? tesn?.
■ Vysokotlakov? hadica nesmie by? po?koden?
(nebezpe?enstvo roztrhnutia). Po?koden?
vysokotlakov? hadicu treba neodkladne vymeni? za
nov?. Mo?no pou??va? v?lu?ne hadice a spojovacie
prvky, ktor? odpor??a v?robca.
Pou??vanie
■ Pred pou?it?m treba v?dy prekontrolova? stav pr?stroja a
pr?slu?enstva z h?adiska a preveri? ich prev?dzkov?
bezpe?nos?. Ak tento stav nie je bezchybn?, pr?stroj sa
nesmie pou??va?.
■ Nikdy nenas?vajte kvapaliny obsahuj?ce rozp???adl?
ani zrieden? kyseliny alebo rozp???adl?! K nim patria
napr. benz?n, riedidl? do farieb alebo vykurovac? olej.
Rozstrekovan? hmla je vysoko z?paln?, v?bu?n? a
jedovat?, rovnako agres?vne vo?i materi?lom pou?it?m
na v?robu pr?stroja s? aj acet?n, nezrieden? kyseliny a
rozp???adl?.
20 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ Pri pou??van? pr?stroja v ohrozenom prostred? (napr. na
benz?nov?ch ?erpadl?ch) treba dodr?iava? pr?slu?n?
bezpe?nostn? opatrenia. Pou??vanie pr?stroja v
priestoroch s nebezpe?enstvom v?buchu je zak?zan?.
■ Pr?stroj sa mus? v?dy nach?dza? na pevnej podlo?ke.
■ Pou??vajte len ?istiace prostriedky, ktor? odpor??a
v?robca pr?stroja a dodr?iavajte jeho pokyny o
pou??van? a likvid?cii pr?stroja a v?stra?n? upozornenia
v?robcu.
■ V?etky s??iastky v pracovnom priestore pr?stroja, ktor?
s? pod nap?t?m, musia by? chr?nen? proti ostrekuj?cej
vode.
■ Sp???acia p??ka striekacej pi?tole sa nesmie pri
prev?dzke zablokova? v polohe ?ON?.
■ V pr?pade potreby si oble?te ochrann? odev na ochranu
pred striekaj?cou vodou, ktor? sa odraz? od okolit?ch
predmetov.
■ Aby ste vysokotlakov?m l??om vody nepo?kodili
pneumatiky vozidla/ventily, ?istite ich z minim?lnej
bl?zkosti 30 cm. Prv?m pr?znakom po?kodenia je
sfarbenie pneumatiky. Po?koden? pneumatiky vozidla/
ventily s? ?ivotunebezpe?n?.
■ Materi?ly, ktor? obsahuj? azbest alebo in? l?tky
ohrozuj?ce zdravie, sa nesm? ostrekova?.
■ Pou??vajte len tak? ?istiace prostriedky, ktor? schv?lil
v?robca.
■ Nepou??vajte v?ak odpor??an? ?istiace prostriedky
nezrieden?. Tieto produkty s? bezpe?n? z toho d?vodu,
lebo neobsahuj? ?iadne kyseliny, l?hy ani l?tky
ohrozuj?ce ?ivotn? prostredie. Odpor??ame V?m, aby
ste ?istiace prostriedky skladovali tak, aby k nim nemali
pr?stup deti. Pri kontakte ?istiacich prostriedkov s o?ami
si o?i ihne? d?kladne vypl?chnite vodou, v pr?pade
prehltnutia okam?ite vyh?adajte lek?ra.
Obsluha
■ Obsluhuj?ca osoba smie pou??va? pr?stroj len pod?a
ur?enia. Treba bra? do ?vahy aj miestne okolnosti a
predpisy. Pri pr?ci d?vajte vedom? pozor na osoby vo
Va?om okol?, predov?etk?m na deti.
■ Tento pr?stroj sm? obsluhova? v?lu?ne iba osoby, ktor?
boli pou?en? o manipul?cii s n?m alebo tak? osoby,
ktor? sa m??u preuk?za?, ?e tento pr?stroj vedia
obsluhova?. Pr?stroj nesm? obsluhova? deti ani
nedospel? ml?de?.
■ K?m je motor zapnut?, nenech?vajte pr?stroj nikdy bez
dozoru.
■ Vystrekuj?ca voda sp?sobuje sp?tn? r?z striekacej
pi?tole. Spo?ahlivo preto dr?te rukov?? pi?tole a
striekac? hrot.
Transport
■ Pred transportom pr?stroj vypnite a zabezpe?te.
?dr?ba
■ Pred ka?d?m ?isten?m, pred ?dr?bou a pred v?menou
pr?slu?enstva n?radie vypnite. Ak m?te n?radie
nap?jan? z elektrickej siete, vytiahnite z?str?ku zo
z?suvky.
■ Opravy pr?stroja smie vykon?va? len autorizovan?
servisn? opravov?a v?robkov BOSCH.
Pr?slu?enstvo a n?hradn? s??iastky
■ Mo?no pou??va? len tak? pr?slu?enstvo a tak? n?hradn?
s??iastky, ktor? boli schv?len? v?robcom pr?stroja.
Origin?lne pr?slu?enstvo a origin?lne n?hradn?
s??iastky zabezpe?uj? bezporuchov? prev?dzku
pr?stroja.
Slovensky - 1
Technick? parametre
Vysokotlakov? ?isti?
Objedn?vacie ??slo
Menovit? pr?kon
Teplota pr?tok max.
Mno?stvo vody pr?tok min.
Tlak vody pr?tok max.
Menovit? tlak
Maxim?lny tlak
Prietok
F?a?a alebo n?dr?ka na
?istiaci prostriedok
Kapacita n?dr?ky na
?istiaci prostriedok
Hmotnos?
Ochrann? trieda
S?riov? ??slo
AQUATAK 110
3 600 H76 C..
[W]
1 600
[°C]
40
[l/hod] 17
[bar]
1,5 ? 6,0
[bar]
100
[bar]
110
[l/hod] 360
F?a?a
AQUATAK 115 PLUS
3 600 H76 E..
1 700
40
17
1,5 ? 6,0
105
115
380
N?dr?ka
N?dr?ka
0,75
7,0
/ II
/ II
Pozri s?riov? ??slo 11 (typov? ?t?tok) na stroji.
[l]
[kg]
0,5
7,0
Spr?vne pou??vanie n?radia
Tento pr?stroj je ur?en? na ?istenie pl?ch a
predmetov vo vonkaj?om prostred?, na ?istenie
n?radia, vozidiel a ?lnov. S primeran?m
pr?slu?enstvom sa m??u primie?ava? ?istiace
prostriedky schv?len? firmou Bosch, ?isti? r?ry
odpadovej vody a odstra?ova? vrstvy hrdze a
farebn? n?tery.
Pou??vanie pod?a ur?enia sa vz?ahuje na teplotu
okolia medzi 0 °C a 40 °C.
Tento produkt nie je vhodn? na profesion?lne
pou??vanie.
?vod
T?to pr?ru?ka obsahuje n?vody na spr?vnu mont??
a bezpe?n? pou??vanie V??ho produktu. Je
d?le?it?, aby ste si tieto pokyny starostlivo pre??tali.
Tento v?robok v??i kompletne zlo?en?
pribli?ne 7,0 kg. V pr?pade potreby si pri vyba?ovan?
v?robku zavolajte niekoho na pomoc.
Obsah dod?vky (z?kladn? v?bava)
Vysokotlakov? ?isti? vyberajte z obalu pozorne a
nezabudnite skontrolova?, ?i s? kompletn?
nasleduj?ce s??iastky:
? Vysokotlakov? ?isti?
? Striekacia pi?to?/vysokotlakov? hadica
? D?za na ?istenie pomocou ?istiaceho
prostriedku a f?a?a
(plat? len pre AQUATAK 110)
21 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
AQUATAK 110 PLUS
3 600 H76 D..
1 600
40
17
1,5 ? 6,0
100
110
380
0,75
7,0
/ II
? Tlakov? r?rka s vej?rovit?m l??om
(?erven? farebn? k?d)
? Tlakov? r?rka s rota?n?m l??om
(?erven? farebn? k?d)
? Spojka
? Um?vacia kefa (plat? len pre
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
? N?vod na pou??vanie
Ak niektor? s??iastky ch?baj?, obr??te sa l?skavo na
svojho predajcu.
Ovl?dacie prvky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Blokovanie zapnutia pre sp???
Sp???
Striekacia pi?to?
Tlakov? r?rka s vej?rovit?m l??om
Vysokotlakov? hadica
D?za na ?istenie pomocou ?istiaceho
prostriedku s f?a?ou
(plat? len pre AQUATAK 110)
Tlakov? r?rka s rota?n?m l??om
Spojka
N?dr?ka na ?istiaci prostriedok (plat? len pre
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
Sie?ov? vyp?na?
S?riov? ??slo
Vyobrazen? alebo pop?san? pr?slu?enstvo nepatr? cel?
do rozsahu ?tandardnej dod?vky.
Slovensky - 2
Bezpe?nostn? pokyny
Mont??
Pozor! Pre ?dr?bou a ?isten?m pr?stroj v?dy
vypnite a z?str?ku sie?ovej ?n?ry vytiahnite
zo z?suvky. To ist? plat? v pr?pade, ak je
po?koden?, narezan? alebo zauzlen?
pr?vodn? ?n?ra.
Elektrick? bezpe?nos?
V?? v?robok je kv?li bezpe?nosti vybaven?
ochrannou izol?ciou a nepotrebuje ?iadne
uzemnenie. Prev?dzkov? nap?tie n?radia je
230 V AC (striedav? pr?d), 50 Hz (pre krajiny mimo
E? 220 V, 240 V ? pod?a konkr?tneho
vyhotovenia). Pou??vajte len predl?ovacie ?n?ry
zodpovedaj?ce predpisom.
Ak chcete pou??va? pri pr?ci s vysokotlakov?m
?isti?om predl?ovaciu ?n?ru, treba dodr?a?
nasledovn? priemery elektrick?ch vodi?ov:
1,5 mm2 a? do d??ky max. 20 m
2,5 mm2 a? do d??ky max. 50 m
Upozornenie: Ak pou??vate pri pr?ci predl?ovaciu
?n?ru, mus? by? t?to vybaven? ? ako je to pop?san?
v Bezpe?nostn?ch predpisoch ? ochrann?m
vodi?om, ktor? je prostredn?ctvom z?str?ky
prepojen? s ochrann?m vodi?om V??ho
elektrick?ho zariadenia.
V pr?pade pochybnost? prekonzultujte probl?m s
vyu?en?m elektrik?rom alebo s najbli???m
autorizovan?m servisn?m strediskom Bosch.
BU?TE OPATRN?: Nevhodn? predl?ovacie
?n?ry, ktor? nezodpovedaj? predpisom, m??u
by? nebezpe?n?. Predl?ovacia ?n?ra, z?str?ka a
spojka musia by? na pou??vanie vo vonkaj?om
prostred? vyroben? vo vodotesnom vyhotoven?,
ktor? je schv?len? na vonkaj?ie pou??vanie.
K?blov? spojky musia by? such? a nesm? le?a? na
zemi.
Na zaru?enie bezpe?nosti odpor??ame pou??va?
ochrann? sp?na? pri poruchov?ch pr?doch (FI) s
maxim?lnym chybov?m 30 mA. Tento ochrann?
sp?na? treba pred ka?d?m pou?it?m prekontrolova?.
Pokyny k produktom, ktor? sa nepred?vaj? vo
Ve?kej Brit?nii: UPOZORNENIE: Pre Va?u
bezpe?nos? je potrebn?, aby bola z?str?ka
namontovan? na n?rad? spojen? s predl?ovacou
?n?rou. Spojenie predl?ovacieho k?bla mus? by?
chr?nen? pred ostrekuj?cou vodou, mus? by?
vyroben? z gumy alebo potiahnut? gumou.
Predl?ovac? k?bel mus? by? vybaven?
od?ah?ovac?mi pr?pravkami pri nam?han? na ?ah.
Ke? je pr?vodn? ?n?ra po?koden?, smie sa zveri?
do opravy len autorizovan?mu servisn?mu
stredisku Bosch.
22 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Vodovodn? pr?pojka
A Spojku 8 naskrutkujte na vodovodn?
pr?pojku 12.
A / B Vodovodn? hadicu (nie je s??as?ou
z?kladnej v?bavy produktu) spojte s vodovodnou
pr?pojkou a s pr?strojom.
Pripojte vysokotlakov? hadicu/striekaciu pi?to?
C Vysokotlakov? hadicu 5 napevno naskrutkujte
na prip?jacie hrdlo 13.
D Vlo?te tlakov? r?rku s vej?rovit?m l??om 4 do
striekacej pi?tole 3. Miernym tlakom oto?te tlakov?
r?rku s vej?rovit?m l??om o 90° v smere pohybu
hodinov?ch ru?i?iek, aby ste ju zaaretovali.
Nastavenie / pou?itie rozli?n?ch d?z
Tlakov? r?rka s vej?rovit?m l??om
(?erven? farebn? k?d)
E Ak chcete nastavova? l?? vody od vej?rovit?ho
na bodov? a nasp??, mus?te ot??a? predn? obj?mku
na tlakovej r?rke s vej?rovit?m l??om.
Tlakov? r?rka s rota?n?m l??om
(?erven? farebn? k?d)
I Oto?te tlakov? r?rku s vej?rovit?m l??om 4 o
90° proti smeru pohybu hodinov?ch ru?i?iek.
Vytiahnite tlakov? r?rku s vej?rovit?m l??om.
J Vlo?te tlakov? r?rku s rota?n?m l??om 7 do
striekacej pi?tole 3. Miernym tlakom oto?te tlakov?
r?rku s rota?n?m l??om o 90° v smere pohybu
hodinov?ch ru?i?iek, aby ste ju zaaretovali.
D?za na ?istenie pomocou ?istiaceho
prostriedku s f?a?ou
AQUATAK 110
I D?zu, resp. tlakov? r?rku oto?te o 90° proti
smeru pohybu hodinov?ch ru?i?iek a vytiahnite ju.
F Vlo?te d?zu na ?istenie pomocou ?istiaceho
prostriedku 6 do striekacej pi?tole 3. Miernym
tlakom oto?te d?zu na ?istenie pomocou ?istiaceho
prostriedku o 90° v smere pohybu hodinov?ch
ru?i?iek, aby ste ju zaaretovali.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G Na striekanie ?istiaceho prostriedku nastavte
d?zu s vej?rovit?m l??om ot??an?m zadnej obj?mky
z vysokotlakovej polohy na n?zkotlakov? polohu.
Ak chcete prestavi? vej?rovit? l??, ot??ajte predn?
obj?mku d?zy.
Slovensky - 3
Spustenie
Zapnutie
Zabezpe?te, aby sa sie?ov? vyp?na? nach?dzal v
polohe (
) a pr?stroj pripojte do z?suvky
elektrickej siete.
Otvorte vodovodn? koh?tik.
K Potla?te blokovanie zapnutia 1, aby ste uvo?nili
sp??? 2. Sp??? 2 stla?te celkom, aby voda tiekla
rovnomerne a v pr?stroji ani vo vysokotlakovej
hadici sa nenach?dzal ?iaden vzduch. Uvo?nite
sp??? 2. Stla?te blokovanie zapnutia pre sp??? 1.
Stla?te tla?idlo (
) sie?ov?ho vyp?na?a 10.
Striekaciu pi?to? 3 nasmerujte smerom dole.
Stla?te blokovanie zapnutia, aby ste uvo?nili
sp??? 2. Sp??? 2 stla?te celkom.
Vypnutie
Uvo?nite sp??? 2. Stla?te blokovanie zapnutia pre
sp???. Striekacia pi?to? je teraz zaaretovan? a
nemo?no ju n?hodne alebo ne?myselne spusti?.
Stla?te tla?idlo (
) sie?ov?ho vyp?na?a 10.
Uzavrite vodovodn? koh?tik. Vytiahnite z?str?ku
sie?ovej ?n?ry zo z?suvky.
Stla?te blokovanie zapnutia 1, aby ste uvo?nili
sp??? 2. Stla?te sp??? 2 celkom, aby sa v pr?stroji
nenach?dzal u? ?iaden tlak vody. Uvo?nite sp??? 2.
Stla?te blokovanie zapnutia pre sp??? 1.
Demontujte z pr?stroja vodovodn? hadicu a
demontujte ju aj z vodovodnej pr?pojky.
Pokyny na pou??vanie
vysokotlakov?ho ?isti?a
V?eobecn?
Zabezpe?te, aby bol pr?stroj v?dy postaven? na
rovnom podklade.
Pr?ca s ?istiacimi prostriedkami
Pou??vajte len tak? ?istiace prostriedky, ktor?
boli schv?len? firmou Bosch. Nevhodn?
?istiace prostriedky by mohli po?kodi? pr?stroj
aj predmet, ktor? ?ist?te.
AQUATAK 110
Nasu?te na striekaciu pi?to? d?zu na ?istenie
pomocou ?istiaceho prostriedku.
F?a?u na ?istiaci prostriedok napl?te vhodn?m
?istiacim prostriedkom a potom f?a?u znova
naskrutkujte na d?zu na ?istenie pomocou
?istiaceho prostriedku.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H N?dr?ka na ?istiaci prostriedok 9 napl?te
?istiacim prostriedkom, ktor? najprv zriedite pod?a
predch?dzaj?cich pokynov.
G Na striekanie ?istiaceho prostriedku d?zu s
vej?rovit?m l??om nastavte na n?zkotlakov?
polohu.
So zrete?om na ochranu ?ivotn?ho prostredia V?m
odpor??ame, aby ste ?istiace prostriedky pou??vali
?etrne. Dodr?iavajte pokyny o rieden? uveden? na
n?dr?ke.
Firma Bosch zaru?uje bezporuchov? prev?dzku
pr?stroja s vybranou ponukou ?istiacich a
konzerva?n?ch prostriedkov.
Odpor??an? met?da ?istenia
Krok 1: Uvo?nenie ne?istoty
·etrne nastriekajte ?istiaci prostriedok a nechajte
ho kr?tky ?as p?sobi?.
Krok 2: Odstr?nenie ne?istoty
Uvo?nen? ne?istotu odstr??te pomocou vysok?ho
tlaku.
Upozornenie: Pri zvisl?ch ploch?ch za??najte s
prostriedkom na odstr?nenie ne?istoty / s ?istiacim
prostriedkom pracova? dole a pokra?ujte smerom
hore. Pri oplachovan? plochy postupujte zhora
smerom dole.
Necho?te s vysokotlakovou hadicou pr?li? dopredu,
resp. ne?ahajte pr?stroj za hadicu. Mohlo by to ma?
za n?sledok to, ?e pr?stroj nebude spo?ahlivo st?? a
prevr?ti sa.
Vysokotlakov? hadicu neprelamujte a
neprech?dzajte cez ?u motorov?m vozidlom.
Chr??te vysokotlakov? hadicu pred ostr?mi hranami
a rohmi.
Tlakov? r?rku s rotuj?cim l??om vody nepou??vajte
na um?vanie motorov?ch vozidiel.
23 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Slovensky - 4
?dr?ba
Transport
Pred ka?dou pr?cou na pr?stroji
vytiahnite z?str?ku pr?vodnej ?n?ry zo
z?suvky a odpojte pr?vod vody.
Upozornenie: Pravidelne vykon?vajte nasleduj?ce
pr?ce na ?dr?be v?robku, aby bola zabezpe?ili jeho
dlhodob? a spo?ahliv? pou??vanie.
N?radie pravidelne kontrolujte, ?i nem? vidite?n?
poruchy, ako napr. uvo?nen? spoje, alebo
opotrebovan? pr?padne po?koden? s??iastky.
Skontrolujte, ?i s? nepo?koden? kryty a ochrann?
prvky a ?i s? spr?vne namontovan?. Pred pou?it?m
vysokotlakov?ho ?isti?a vykonajte pr?padne
potrebn? opravy alebo ?dr?bu.
Ak by vysokotlakov? ?isti? napriek starostlivej
v?robe a kontrole predsa len prestal niekedy
fungova?, treba da? opravu vykona? niektorej
autorizovanej servisnej opravovni z?hradn?ho
n?radia Bosch.
Ak po?adujete inform?cie, alebo objedn?vate
n?hradn? s??iastky, uve?te pros?m
bezpodmiene?ne 10-miestne objedn?vacie ??slo
pod?a typov?ho ?t?tku n?radia.
Pri preprave chytajte pr?stroj za horn? rukov?? a
?ahajte ho po kolieskach.
Pri transporte po schodoch alebo cez prek??ky
chy?te pr?stroj za horn? rukov?? a preneste ho.
Ke? pr?stroj treba skladova? alebo prepravova? v
horizont?lnej polohe, treba najprv vypr?zdni?
n?dr?ku na ?istiaci.
Odstavenie po pou?it?
Vonkaj?ok vysokotlakov?ho ?isti?a d?kladne
vy?istite m?kkou kefou a vyutierajte nejakou
handrou. Nesmiete pou??va? vodu ani ?iadne
rozp???adl? a le?tiace prostriedky. Odstr??te
v?etky ne?istoty, predov?etk?m tie, ktor? sa usadili
na vzduchov?ch ?trbin?ch motora.
Vysokotlakov? ?isti?, z ktor?ho nebola po pou?it?
?plne odstr?nen? voda, sa n?sledkom mrazu
po?kod?. Pr?stroj skladujte v miestnosti s teplotou
nad bodom mrazu.
Nekla?te na? ?iadne in? predmety.
Postarajte sa o to, aby ste pri skladan? a
roz?ahovan? nepricvikli pr?vodn? elektrick?
?n?ru. Nel?mte vysokotlakov? hadicu.
?
?istenie filtra/kontrola filtra
L Demontujte adapt?r 8 na vodovodnej pr?pojke a
vytiahnite sitko 14.
Sitko 14 sa d? jednoducho demontova? pomocou
?picat?ch klie?t?. Sitko prepl?chnite a zalo?te ho na
p?vodn?miesto. Po?koden? sitko nahra?te nov?m.
Nikdy nepou??vajte vysokotlakov? ?isti? vtedy, ak
nem? sitko, alebo ke? je sitko po?koden?.
24 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Slovensky - 5
H?adanie por?ch
V nasleduj?cej tabu?ke s? uveden? sympt?my por?ch a sp?sob ich odstr?nenia pre pr?pad, keby Va?e
n?radie niekedy nepracovalo spo?ahlivo. Ak pomocou nej nebudete vedie? lokalizova? poruchu, obr??te sa
na svoju autorizovan? servisn? opravov?u Bosch.
Upozornenie: Pred vyh?ad?van?m poruchy n?radie vypnite a jeho z?str?ku vytiahnite zo z?suvky.
Sympt?my
Mo?n? pr??iny
Odstr?nenie poruchy
Motor sa nerozbehol
Z?str?ka nie je pripojen? do z?suvky
Porucha v z?suvke
Poistka vypadla
Predl?ovacia ?n?ra je po?koden?
Zasu?te z?str?ku do z?suvky
Pou?ite in? z?suvku
Vyme?te poistku
Pok?ste sa zapn?? pr?stroj bez
predl?ovacej ?n?ry
Nechajte motor 5 min?t vychladn??
Nechajte ?erpadlo, vodovodn? hadicu
alebo pr?slu?enstvo rozmrazi?
Inicioval sa motorov? isti?
Pr?stroj zamrzol
Motor zastavuje
Poistka vypadla
Nap?tie elektrickej siete nie je vhodn?
Inicioval sa motorov? isti?
Vypadla poistka
Poistka je pr?li? slab?
Vyme?te poistku
Prekontrolujte nap?tie elektrickej siete,
mus? zodpoveda? hodnote uvedenej na
typovom ?t?tku pr?stroja
Nechajte motor 5 min?t vychladn??
Pripojte pr?stroj na in? pr?dov? okruh, ktor?
je vhodne zaisten? poistkou
zodpovedaj?cou v?konu vysokotlakov?ho
?isti?a
Pr?li? vysok? pracovn? tlak
D?za je ?iasto?ne upchat?
Vy?istite d?zu
Pulzuj?ci tlak
Vo vodovodnej hadici alebo v ?erpadle je
voda
Vypnite vysokotlakov? ?isti? a nechajte ho
be?a? s otvorenou striekacou pi?to?ou a s
otvoren?m vodovodn?m koh?tikom
dovtedy, k?m sa dosiahne rovnomern?
pracovn? tlak
Skontrolujte, ?i vodovodn? pr?pojka
zodpoved? ?dajom uveden?m v
Technick?ch ?dajoch. Najmen?ie hadice,
ak? sa sm? pou??va?, musia ma? priemer 1/
2" alebo ? 13 mm
Vy?istite vodovodn? filter
Vodovodn? hadicu polo?te rovno
Nap?janie vodou nie je korektn?
Vodovodn? filter je upchat?
Vodovodn? hadica je stla?en? alebo
prelomen?
Vysokotlakov? hadica je pr?li? dlh?
Odstr??te pred??enie vysokotlakovej
hadice, max. d??ka vodovodnej hadice je
7m
Tlak je rovnomern?, ale
pr?li? n?zky
Upozornenie: Ur?it?
pr?slu?enstvo sp?sobuje
n?zky tlak
D?za je opotrebovan?
Ventil ?tart/stop je opotrebovan?
D?zu vyme?te
Sp??? 5 stla?te r?chlo nieko?kokr?t za
sebou
Motor be??, ale pracovn?
tlak ch?ba
Voda nie je pripojen?
Filter je upchat?
D?za je upchat?
Pripojte pr?vod vody
Vy?istite filter
Vy?istite d?zu
Vysokotlakov? ?isti? sa
sp???a s?m od seba
?erpadlo alebo striekacia pi?to? s? netesn? Obr??te sa na autorizovan? servisn?
stredisko Bosch
Pr?stroj je netesn?
?erpadlo je netesn?
25 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Slovensky - 6
6 kvapiek za min?tu je pr?pustn?
netesnos?. V pr?pade nenorm?lnych,
v????ch netesnost? sa skontaktujte s
autorizovan?m servisn?m strediskom
Bosch
Ochrana ?ivotn?ho prostredia
Slu?ba z?kazn?kom
Chemik?lie, ktor? za?a?uj? ?ivotn? prostredie, sa
nesm? dosta? do p?dy ani do spodnej vody, do
rybn?kov, do riek a pod.
V pr?pade pou?itia ?istiacich prostriedkov presne
dodr?iavajte ?daje uveden? na obale a predp?san?
riedenie.
Pri ?isten? motorov?ch vozidiel dodr?iavajte
miestne predpisy: Treba zabr?ni? tomu, aby sa
vystriekan? olej dostal do spodnej vody.
Rozlo?en? obr?zky a inform?cie k n?hradn?m
s??iastkam n?jdete na web-str?nke:
www.bosch-pt.com
BSC SLOVAKIA
Elektrick? ru?n? n?radie
Hlavn? 5
038 52 Su?any
? ............................................... +421 (0)43 / 429 33 24
Fax ............................................... +421 (0)43 / 429 33 25
E-Mail: bsc@bosch-servis.sk
Likvid?cia
Ru?n? elektrick? n?radie, pr?slu?enstvo a obal
treba da? na recykl?ciu ?etriacu ?ivotn? prostredie.
Len pre krajiny E?:
Neodhadzujte ru?n? elektrick?
n?radie do komun?lneho odpadu!
Pod?a Eur?pskej smernice
2002/96/EG o star?ch elektrick?ch a
elektronick?ch v?robkoch a pod?a jej
aplik?ci? v n?rodnom pr?ve sa musia
u? nepou?ite?n? elektrick? produkty zbiera?
separovane a da? na recykl?ciu zodpovedaj?cu
ochrane ?ivotn?ho prostredia.
Vyhl?senie o konformite
Meran? hodnoty zis?ovan? pod?a 2000/14/EG
(vzdialenos? 1 m) a pod?a DIN 45 635.
Vyhodnoten? hodnota hladiny akustick?ho tlaku A
v?robku je typicky: Akustick? tlak 77 dB (A);
hladina akustick?ho tlaku 90 dB (A).
Vibr?cia ruky a predlaktia je typicky ni??ia ako
2,5 m/s2.
Na vlastn? zodpovednos? vyhlasujeme, ?e tento
v?robok je v zhode s nasleduj?cimi normami alebo
normat?vnymi dokumentami: EN 60 335 pod?a
ustanoven? smern?c 89/336/EWG, 98/37/EG a
2000/14/EG.
2000/14/EG: Garantovan? hodnota hladiny
akustick?ho tlaku LWA n?radia je ni??ia ako
92 dB (A). Sp?sob hodnotenia konformity pod?a
pr?lohy V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
V?robca si vyhradzuje pr?vo zmien
26 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Slovensky - 7
Biztons?gi figyelmeztet?sek
A k?sz?l?k haszn?lata el?tt okvetlen?l
olvassa el ?s tartsa be az utas?t?sokat!
Olvassa el az ?zembe v?tel el?tt a k?sz?l?ke
?zemeltet?si ?tmutat?j?t ?s k?l?n?sen
?gyeljen ezen biztons?gi el??r?sok
betart?s?ra.
A k?sz?l?kre felszerelt figyelmeztet? ?s t?j?koztat?
t?bl?k a vesz?lymentes ?zemhez sz?ks?ges fontos
t?j?koztat?sokat tartalmaznak.
Az ?zemeltet?si ?tmutat?ban tal?lhat? el??r?sokon
k?v?l tartsa be az ?ltal?nos biztons?gi ?s
balesetv?delmi el??r?sokat is.
?ramcsatlakoz?s
Sohase ir?ny?tsa a v?zsugarat emberekre,
?llatokra, villamos berendez?sekre vagy
azok r?szeire.
■ A h?l?zati fesz?lts?gnek meg kell egyeznie a
t?pust?bl?n megadott fesz?lts?ggel.
■ C?lszer? a berendez?st csak olyan
dugaszol?aljzathoz csatlakoztatni, amely fel van
szerelve egy 30 mA hiba?ram v?d?kapcsol?val.
■ Ezen k?sz?l?k k?bel?nek kicser?l?s?hez csak a
gy?rt? ?ltal el?ir?nyzott h?l?zati csatlakoz?
vezet?ket haszn?lja, a megrendel?si sz?m ?s
t?pusjel az ?zemeltet?si ?tmutat?ban tal?lhat?.
■ Figyelem: Alkalmatlan hosszabb?t?k vesz?lyesek
lehetnek.
■ Ne menjen kereszt?l a h?l?zati csatlakoz? vezet?ken
vagy a hosszabb?t? k?belen, ne pr?selje ?ssze ?s ne
h?zza meg er?sen azt, mert megrong?l?dhat. ?vja
meg a k?belt az ?les peremekt?l, magas
h?m?rs?klett?l ?s olajt?l.
■ A hosszabb?t? k?belnek legal?bb az ?zemeltet?si
?tmutat?ban megadott vezet?k-keresztmetszettel
kell rendelkeznie ?s fr?ccsen? v?z ellen v?dett
kivitel?nek kell lennie. A dug?s csatlakoz? nem
fek?dhet v?zben.
■ A h?l?zati csatlakoz? vezet?k vagy hosszabb?t?
k?bel csatlakoz?sain?l gondoskodjon arr?l, hogy a
fr?ccsen? v?z elleni v?delem ?s a mechanikai
szil?rds?g biztos?tva legyen.
V?zcsatlakoz?s
■ ?gyeljen a v?zszolg?ltat? v?llalat el??r?sainak
betart?s?ra.
■ ?gyeljen arra, hogy valamennyi csatlakoz? t?ml?
csavark?t?se t?m?r legyen.
■ A nagynyom?s? t?ml?nek nem szabad
megrong?l?dott ?llapotban lennie (sz?trobban?si
vesz?ly). Egy megrong?l?dott nagynyom?s? t?ml?t
azonnal ki kell cser?lni. Csak a gy?rt? ?ltal javasolt
t?ml?ket ?s ?sszek?ttet?seket szabad haszn?lni.
Alkalmaz?s
■ A haszn?lat el?tt ellen?rizze a berendez?s ?s
valamennyi tartoz?k el??r?sszer? ?llapot?t ?s
?zembiztons?g?t. Ha a berendez?s vagy valamelyik
tartoz?k nincs kifog?stalan ?llapotban, nem szabad
haszn?lni.
■ A haszn?lat el?tt ellen?rizze a berendez?s ?s
valamennyi tartoz?k el??r?sszer? ?llapot?t ?s
?zembiztons?g?t. Ha a berendez?s vagy valamelyik
tartoz?k nincs kifog?stalan ?llapotban, nem szabad
haszn?lni.
27 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ A berendez?s vesz?lyes ter?leteken (p?ld?ul t?lt?
?llom?sok) val? haszn?lata eset?n tartsa be a
megfelel? biztons?gi el??r?sokat. A berendez?st
robban?svesz?lyes helys?gekben ?zemeltetni tilos.
■ A berendez?st stabil alapra kell helyezni.
■ Csak a berendez?st gy?rt? c?g ?ltal javasolt
tiszt?t?szereket haszn?ljon, ?s vegye figyelembe a
gy?rt?nak a haszn?latra ?s a hullad?kkezel?sre
vonatkoz?, valamint egy?b t?j?koztat?j?t.
■ A munkater?leten minden ?ram alatt ?ll? r?sznek
fr?ccsen? v?z ellen v?dett kivitelben kell k?sz?lnie.
■ A sz?r?pisztoly ravasz?t ?zem k?zben nem szabad
a ?ON? helyzetben r?gz?teni.
■ Sz?ks?g eset?n a t?rgyakr?l visszafr?ccsen? v?z
elleni v?delemre viseljen v?d?ruh?t.
■ A nagynyom?s? v?zsug?r ?ltal kiv?ltott
megrong?l?d?sok megel?z?s?re a g?pj?rm?vek
gumiabroncsait ?s szelepeit csak legal?bb 30 cm
t?vols?gb?l szabad tiszt?tani. A megrong?l?d?s els?
jele a gumiabroncsok elsz?nez?d?se. A
megrong?l?dott gumiabroncsok / szelepek
?letvesz?lyesek.
■ Az azbesztet ?s egy?b, az eg?szs?gre k?ros hat?s?
anyagokat tartalmaz? t?rgyakat nem szabad a
berendez?ssel lefr?csk?lni.
■ Csak a berendez?s gy?rt?ja ?ltal enged?lyezett
tiszt?t?szereket haszn?ljon.
■ A javasolt tiszt?t?szereket ne haszn?lja h?g?tatlanul.
A term?kek biztons?gosak, mivel nem tartalmaznak
savakat, l?gokat vagy a k?rnyezetrong?l? hat?s?
anyagokat. A tiszt?t?szereket c?lszer? a gyerekek
?ltal el nem ?rhet? helyen t?rolni. Ha a tiszt?t?szer
valakinek a szem?be jut, azt azonnal, b? v?zzel ki kell
?bl?teni. A tiszt?t?szer lenyel?se eset?n azonnal
h?vjon orvost.
Kezel?s
■ A kezel? szem?ly a berendez?st csak a
rendeltet?s?nek megfelel?en haszn?lja. Vegye
figyelembe a helyi adotts?gokat. Munka k?zben
tudatosan ?gyeljen a k?zelben l?v? m?s
szem?lyekre, mindenek el?tt gyerekekre.
■ A berendez?st csak olyan szem?lyek haszn?lhatj?k,
akik a berendez?s haszn?lat?ban ?s kezel?s?ben
megfelel? kik?pz?sben r?szes?ltek, vagy akik
igazolni tudj?k, hogy kezelni tudj?k a berendez?st. A
berendez?st gyerekek vagy fiatalkor?ak nem
?zemeltethetik.
■ A berendez?st sohasem szabad fel?gyelet n?lk?l
hagyni, am?g a motor be van kapcsolva.
■ A kil?p? v?zsug?r a sz?r?pisztolyra visszal?k? er?t
fejt ki. Ez?rt a pisztoly foganty?j?t ?s a l?ndzs?t
biztosan kell fogni.
Sz?ll?t?s
■ A sz?ll?t?s el?tt kapcsolja ki ?s biztos?tsa kikapcsolt
helyzetben a berendez?st.
Karbantart?s
■ A berendez?st minden minden tiszt?t?si ?s
karbantart?si munka, valamint a tartoz?kok
kicser?l?se el?tt kapcsolja ki. H?l?zati ?zem?
k?sz?l?k eset?n h?zza ki a h?l?zati csatlakoz? dug?t.
■ A berendez?st csak erre feljogos?tott Bosch
vev?szolg?lati m?helyek jav?thatj?k.
Tartoz?kok ?s p?talkatr?szek
■ A berendez?shez csak a gy?rt? ?ltal enged?lyezett
tartoz?kokat ?s p?talkatr?szek szabad haszn?lni. Az
eredeti tartoz?kok ?s eredeti p?talkatr?szek
garant?lj?k a berendez?s zavarmentes ?zem?t.
Magyar - 1
A k?sz?l?k m?szaki adatai
Nagynyom?s? tiszt?t?
Rendel?si sz?m
N?vleges
teljes?tm?nyfelv?tel
Hozz?foly?si h?m?rs?klet
max.
Hozz?foly?si v?zmennyis?g
min.
Hozz?foly?si v?znyom?s
max.
N?vleges nyom?s
Maxim?lis nyom?s
?tfoly?s
Tiszt?t?szer-palack vagy
tart?ly
A tiszt?t?szertart?ly
kapacit?sa
S?ly
V?delmi oszt?ly
Gy?ri sz?m
AQUATAK 110
3 600 H76 C..
AQUATAK 110 PLUS
3 600 H76 D..
AQUATAK 115 PLUS
3 600 H76 E..
[W]
1 600
1 600
1 700
[°C]
40
40
40
[l/h]
17
17
17
[bar]
[bar]
[bar]
[l/h]
1,5 ? 6,0
100
110
360
1,5 ? 6,0
100
110
380
1,5 ? 6,0
105
115
380
Palack
Tart?ly
Tart?ly
0,75
0,75
7,0
7,0
/ II
/ II
/ II
L?sd a 11 gy?ri sz?mot (t?pust?bla) a berendez?sen.
[l]
[kg]
0,5
7,0
Rendeltet?sszer? haszn?lat
A sz?ll?tm?ny tartalma
A k?sz?l?k fel?letek ?s t?rgyak, szersz?mok,
g?pj?rm?vek ?s v?zi j?rm?vek szabadban val?
tiszt?t?s?ra szolg?l. Megfelel? tartoz?k haszn?lata
eset?n az anyaghoz a Bosch ?ltal enged?lyezett
tiszt?t?szereket is hozz? szabad keverni, ?s a
berendez?st lefoly?cs?vek eldugul?s?nak
megsz?ntet?s?re, rozsda- ?s fest?kr?tegek
elt?vol?t?s?ra is lehet haszn?lni.
A rendeltet?sszer? haszn?lat egy 0 °C ?s 40 °C
k?z?tti k?rnyezeti h?m?rs?kletre vonatkozik.
Ez a term?k ipari m?retekben val? alkalmaz?sra
nem alkalmas.
Bevezet?s
Ez a k?zik?nyv az ?n berendez?s?nek helyes
?sszeszerel?s?re ?s biztons?gos haszn?lat?ra
vonatkoz? el??r?sokat tartalmazza. Igen fontos,
hogy gondosan elolvassa ezeket az el??r?sokat.
A berendez?s teljesen ?sszeszerelt ?llapotban kb.
7,0 kg t?meg?. A berendez?snek a csomagol?sb?l
val? kiv?tel?hez sz?ks?g eset?n h?vjon seg?ts?get.
28 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
?vatosan vegye ki a nagynyom?s? tiszt?t?t a
csomagol?sb?l ?s ellen?rizze, hogy az al?bbi
alkatr?szek teljes m?rt?kben megvannak-e:
? Nagynyom?s? tiszt?t?
? Sz?r?pisztoly/nagynyom?s? t?ml?
? Tiszt?t?szer-f?v?ka ?s palack
(csak az AQUATAK 110 eset?n)
? Legyez?sugaras nyom?cs? (Piros sz?nk?d)
? Forg?sugaras nyom?cs? (Piros sz?nk?d)
? Csatlakoz?
? Mos?kefe (csak az AQUATAK 110 PLUS/
115 PLUS eset?n)
? Kezel?si Utas?t?s
Ha valamelyik alkatr?sz hi?nyzik, vagy megrong?l?dott,
forduljon ahhoz a keresked?h?z, akin?l a k?sz?l?ket
v?s?rolta.
Magyar - 2
A k?sz?l?k r?szei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
M?k?dtet? billenty? bekapcsol?s reteszel?s
M?k?dtet? billenty?
Sz?r?pisztoly
Legyez?sugaras nyom?cs?
Nagynyom?s? t?ml?
Tiszt?t?szer-f?v?ka palackkal
(csak az AQUATAK 110 eset?n)
Forg?sugaras nyom?cs?
Csatlakoz?
Tiszt?t?szertart?ly
(csak az AQUATAK 110 PLUS/
115 PLUS eset?n)
H?l?zati kapcsol?
Gy?ri sz?m
Az ?br?kon l?that?, vagy a sz?vegben le?r?sra ker?l?
tartoz?kok r?szben nem k?pezik a sz?ll?t?s terjedelm?t.
Az ?n biztons?g??rt
Figyelem! A berendez?s karbantart?sa vagy
tiszt?t?sa el?tt kapcsolja ki a berendez?st ?s
h?zza ki a h?l?zati csatlakoz? dug?t. Ugyanez
?rv?nyes azokra az esetekre is, amikor a
h?l?zati csatlakoz? k?bel megrong?l?dott,
belev?gtak, vagy beakadt valamibe.
Elektromos biztons?gi el??r?sok
Az ?n k?ziszersz?ma biztons?gi
meggondol?sokb?l v?d?szigetel?ssel van ell?tva ?s
f?ldel?sre nincs sz?ks?ge. Az ?zemi fesz?lts?g
230 V AC, 50 Hz (az EU-n k?v?li orsz?gokban a
kivitelt?l f?gg?en 220 V, 240 V). Csak
enged?lyezett hosszabb?t? k?belt haszn?ljon.
Ha a nagynyom?s? tiszt?t? ?zemeltet?s?hez egy
hosszabb?t? k?belt haszn?l, akkor a k?vetkez?
vezet?k keresztmetszetekre van sz?ks?g:
1,5 mm2 legfeljebb 20 m hossz?s?gig
2,5 mm2 legfeljebb 50 m hossz?s?gig
Megjegyz?s: Ha egy hosszabb?t? k?belt haszn?l,
akkor annak ? amint az a biztons?gi el??r?sokban
le?r?sra ker?lt ? egy v?d?vezet?kkel kell
rendelkeznie, amely a csatlakoz? dug?n kereszt?l
?ssze van k?tve az ?n elektromos berendez?s?nek
v?d?vezet?k?vel.
K?ts?ges esetekben k?rdezzen meg err?l egy
megfelel? k?pz?s? villanyszerel?t vagy a k?vetkez?
Bosch szerviz k?pviseletet.
29 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
VIGY?ZAT: A nem szab?lyszer? hosszabb?t?
k?belek vesz?lyesek lehetnek. A hosszabb?t?
k?beleknek, csatlakoz? dug?knak ?s
csatlakoz?soknak v?zhatlan, szabadt?ri
haszn?latra enged?lyezett kivitel?eknek kell
lenni?k.
A k?bel-?sszek?ttet?seket sz?razon kell tartani, ?s
nem szabad k?zvetlen?l a f?ldre fektetni.
A nagyobb biztons?g ?rdek?ben c?lszer? a
berendez?st egy legfeljebb 30 mA leold?si ?ram?
hiba?ram-kapcsol?n (RCD) kereszt?l csatlakoztatni
a villamos h?l?zathoz. Ezt a hiba?ram-kapcsol?t
minden egyes haszn?latbav?tel el?tt ellen?rizni kell.
Megjegyz?s olyan term?kekkel kapcsolatban,
amelyek Nagy-Britanni?ban nem ker?lnek
?rus?t?sra: Figyelem: A berendez?sre szerelt
csatlakoz? dug?t az ?n biztons?ga ?rdek?ben
?ssze kell kapcsolni a hosszabb?t? k?bellel. Csak
fr?ccsen? v?z ellen v?dett kivitel?, gumib?l k?sz?lt,
vagy gumival bevont hosszabb?t? csatlakoz?t
szabad haszn?lni. A hosszabb?t? k?belhez egy
h?z?smegsz?ntet?t kell haszn?lni.
Az ?les v?g??lek ?ltal okozhat? s?r?l?sek
megel?z?s?re viseljen mind a szerel?s ?s
megfesz?t?s, mind az ut?na k?vetkez? ellen?rz?s
sor?n v?d?keszty?t.
?sszeszerel?s
V?zcsatlakoz?s
A Csavarja r? a 8 csatlakoz?t a 12
v?zcsatlakoz?sra.
A / B Csatlakoztassa a v?zt?ml?t (nem tartozik a
sz?ll?tm?nyhoz) a v?zcsatlakoz?ssal ?s a
berendez?ssel.
Csatlakoztassa a nagynyom?s? t?ml?t/
sz?r?pisztolyt
C Csavarja r? szorosan a 5 nagynyom?s? t?ml?t
a 13 csatlakoz?csonkra.
D Helyezze be a 4 legyez?sugaras nyom?cs?vet
a 3 sz?r?pisztolyba. A reteszel?shez forgassa el a
legyez?sugaras nyom?cs?vet enyhe nyom?ssal
90°-ra az ?ramutat? j?r?s?val megegyez? ir?nyba.
Magyar - 3
A k?l?nb?z? f?v?k?k be?ll?t?sa /
haszn?lata
Legyez?sugaras nyom?cs? (Piros sz?nk?d)
E A legyez?szer? sug?r pontszer? sug?rra ?s
visszafel? val? ?tkapcsol?s?hoz forgassa el a
legyez?sugaras nyom?cs?v?n tal?lhat? els? gy?r?t.
Forg?sugaras nyom?cs? (Piros sz?nk?d)
I Forgassa el a 4 legyez?sugaras nyom?cs?vet
90°-ra az ?ramutat? j?r?s?val ellenkez? ir?nyba.
H?zza ki a legyez?sugaras nyom?cs?vet.
J Helyezze be a 7 forg?sugaras nyom?cs?vet
a 3 sz?r?pisztolyba. A reteszel?shez forgassa el a
forg?sugaras nyom?cs?vet enyhe nyom?ssal 90°-ra
az ?ramutat? j?r?s?val megegyez? ir?nyba.
Tiszt?t?szer-f?v?ka palackkal
AQUATAK 110
I Forgassa el a f?v?k?t, illetve a nyom?cs?vet
90°-ra az ?ramutat? j?r?s?val ellenkez? ir?nyba ?s
h?zza ki.
F Helyezze be a 6 tiszt?t?szer-f?v?k?t
a 3 sz?r?pisztolyba. A reteszel?shez forgassa el a
tiszt?t?szer-f?v?k?t enyhe nyom?ssal 90°-ra az
?ramutat? j?r?s?val megegyez? ir?nyba.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G A tiszt?t?szer sz?tsz?r?s?hoz ?ll?tsa ?t a
legyez?sugaras f?v?k?t a h?ts? gy?r?
elforgat?s?val a magas nyom?s? helyzetr?l az
alacsony nyom?s? helyzetbe.
A legyez?sug?r be?ll?t?s?ra forgassa el a f?v?k?t az
els? gy?r?n.
?zembehelyez?s
Bekapcsol?s
Gondoskodjon arr?l, hogy a h?l?zati kapcsol? a
(
) helyzetben legyen ?s csatlakoztassa a
berendez?st a dugaszol?aljzathoz.
Nyissa ki a v?zcsapot.
K Hozza m?k?d?sbe az 1 bekapcsol?s
reteszel?st, hogy ezzel feloldja a 2 m?k?dtet?
billenty?t. Teljesen nyomja be a 2 m?k?dtet?
billenty?t, am?g a v?z egyenletesen folyik, ?s nem
marad semennyi leveg? a berendez?sben ?s a
nagynyom?s? t?ml?ben. Engedje el a 2 m?k?dtet?
billenty?t. Nyomja meg az 1 bekapcsol?s
reteszel?st.
Nyomja meg a (
) h?l?zati kapcsol? 10 gombj?t.
Ir?ny?tsa lefel? a 3 sz?r?pisztolyt. Hozza
m?k?d?sbe a bekapcsol?s reteszel?s?t, hogy ezzel
kioldja a 2 m?k?dtet? billenty?t. Teljesen nyomja be
a 2 m?k?dtet? billenty?t.
30 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Kikapcsol?s
Engedje el a 2 m?k?dtet? billenty?t. Nyomja meg a
bekapcsol?s reteszel?s?t. A sz?r?pisztoly ezzel
elreteszel?dik ?s azt nem lehet t?ved?sb?l
m?k?d?sbe hozni.
Nyomja meg a 10 h?l?zati kapcsol? (
) gombj?t.
Z?rja el a v?zcsapot. H?zza ki a h?l?zati csatlakoz?
dug?t a dugaszol?aljzatb?l.
Hozza m?k?d?sbe az 1 bekapcsol?s reteszel?st,
hogy ezzel feloldja a 2m?k?dtet? billenty?t. Teljesen
nyomja be a 2 m?k?dtet? billenty?t, am?g a
berendez?sben teljesen megsz?nik a v?znyom?s.
Engedje el a 2m?k?dtet? billenty?t. Nyomja meg
az 1 bekapcsol?s reteszel?st.
Vegye le a v?zt?ml?t a berendez?sr?l ?s a
v?zcsatlakoz?sr?l.
T?j?koztat? a nagynyom?s? tiszt?t?
haszn?lat?hoz
?ltal?nos tudnival?k
Gondoskodjon arr?l, hogy a berendez?s s?k alapon
?lljon.
Sohase menjen t?l messze el?re a nagynyom?s?
t?ml?vel, illetve ne h?zza maga ut?n a berendez?st
a t?ml?n?l fogva. Ez ahhoz vezethet, hogy a
berendez?s nem ?ll stabilan ?s feld?l.
Ne t?rje meg a nagynyom?s? t?ml?t ?s ne menjen
?t rajta egy g?pj?rm?vel. ?vja meg a nagynyom?s?
t?ml?t az ?les sarkokt?l vagy ?lekt?l.
A forg? sugar? nyom?cs?vet ne haszn?lja
aut?mos?shoz.
Tiszt?t?szerekkel v?gzett munka
Csak a Bosch ?ltal enged?lyezett
tiszt?t?szereket haszn?ljon. A nem alkalmas
tiszt?t?szerek megrong?lhatj?k a berendez?st ?s
a tiszt?t?sra ker?l? t?rgyakat.
AQUATAK 110
Dugja fel a tiszt?t?szer-f?v?k?t a sz?r?pisztolyra.
T?ltse fel a tiszt?t?szer-palackot megfelel?
tiszt?t?szerrel ?s csavarja ism?t r? a palackot a
tiszt?t?szer-f?v?k?ra.
Magyar - 4
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H T?ltse fel a 9 tiszt?t?szertart?lyt tiszt?t?szerrel,
azt el?tte a javasolt m?rt?kben h?g?tsa fel.
G A tiszt?t?szer sz?tsz?r?s?hoz ?ll?tsa ?t a
legyez?sugaras f?v?k?t az alacsony nyom?s?
helyzetbe.
C?lszer? a tiszt?t?szereket k?rnyezetv?delmi
meggondol?sokb?l takar?kosan haszn?lni. Vegye
figyelembe a tart?lyon megadott h?g?t?si
javaslatokat.
Bosch egy j?l kiv?lasztott tiszt?t?- ?s konzerv?l?szer
v?laszt?kkal garant?lja a berendez?s zavarmentes
?zem?t.
A javasolt tiszt?t?si m?dszer
1. l?p?s: a szennyez?d?sek fellaz?t?sa
Vigyen fel kisebb mennyis?g? tiszt?t?szert ?s hagyja
r?vid ideig hatni a szennyez?sekre.
2. l?p?s: a szennyez?d?s elt?vol?t?sa
A meglazult szennyez?d?st magas nyom?ssal
t?vol?tsa el.
Megjegyz?s: A f?gg?leges fel?letek tiszt?t?s?n?l a
munk?t a tiszt?t?szer alkalmaz?s?val alulr?l kezdje
?s felfel? haladjon tov?bb. A le?bl?t?sn?l fel?lr?l
lefel? haladva dolgozzon.
Karbantart?s
A h?l?zati csatlakoz? dug?t a k?sz?l?ken
v?gzend? b?rmely munka megkezd?se
el?tt h?zza ki ?s szerelje le a v?z
csatlakoz?st is.
Megjegyz?s: A berendez?s hossz? ?s megb?zhat?
m?k?d?s?nek biztos?t?s?ra rendszeresen hajtsa
v?gre a k?vetkez? karbantart?si munk?kat.
Rendszeresen ellen?rizze, nincs-e a berendez?sen
nyilv?nval?, azonnal szembet?n? hiba, p?ld?ul egy
laza, kiakadt, elkopott, vagy megrong?l?dott
alkatr?szek.
Ellen?rizze, hogy a fedelek ?s a biztons?gi
berendez?sek kifog?stalan ?llapotban vannak-e ?s
helyesen vannak-e felszerelve. A sz?ks?ges
jav?t?sokat vagy karbantart?si munk?kat a
nagynyom?s? tiszt?t? haszn?lata el?tt hajtsa v?gre.
Ha a nagynyom?s? tiszt?t? a gondos gy?rt?si ?s
ellen?rz?si elj?r?s ellen?re egyszer m?gis
meghib?sodna, akkor a jav?t?ssal csak Bosch kerti
szersz?m m?hely ?gyf?lszolg?lat?t szabad
megb?zni.
Ha a k?sz?l?kkel kapcsolatban k?rd?sei vannak,
vagy p?talkatr?szeket akar megrendelni, akkor
okvetlen?l adja meg a k?sz?l?ken elhelyezett gy?ri
t?bl?n tal?lhat? t?zjegy? megrendel?si sz?mot.
31 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
A sz?r? tiszt?t?sa/ellen?rz?se
L T?vol?tsa el a v?zcsatlakoz? 8 adapter?t ?s
h?zza ki a 14 szit?t.
A 14 szit?t egy cs?r?s fog?val k?nnyen el lehet
t?vol?tani. ?bl?tse ki, majd ism?t tegye vissza a
hely?re a szit?t. Ha a szita megrong?l?dott, cser?lje
ki.
A nagynyom?s? tiszt?t?t sohasem szabad
haszn?lni, ha a szita hi?nyzik vagy megrong?l?dott.
Sz?ll?t?s
A sz?ll?t?shoz a berendez?st a fels? foganty?n?l
fogva fogja meg ?s a kerekeken gur?tsa.
L?pcs?k?n vagy akad?lyokon val? sz?ll?t?shoz
fogja meg ?s emelje fel a berendez?st a fels?
foganty?n?l fogva.
Ha a berendez?st v?zszintes helyzetben kell t?rolni
vagy sz?ll?tani, a tiszt?t?szertart?lyt el?z?leg ki kell
?r?teni.
Haszn?lat ut?ni le?ll?t?s
Egy puha kef?vel ?s egy kend?vel alaposan tiszt?tsa
meg a nagynyom?s? tiszt?t? k?ls? r?szeit. V?z,
old?szer ?s polit?r haszn?lata tilos. T?vol?tson el
minden szennyez?d?st, k?l?n?sen a motor
szell?z?ny?l?s?nak szennyez?d?seit.
Ha a nagynyom?s? tiszt?t?b?l nem t?vol?tja el
teljesen a vizet, azt a fagy megrong?lja. A
berendez?st egy fagymentes helyis?gben kell
t?rolni.
Ne tegyen m?s t?rgyakat a berendez?sre.
Gondoskodjon arr?l, hogy a k?beleket az
?sszehajt?sn?l, illetve sz?tnyit?sn?l ne cs?pje
be. Ne t?rje meg a nagynyom?s? t?ml?t.
?
Magyar - 5
Hibakeres?s
A k?vetkez? t?bl?zatban k?l?nb?z? hibat?netek ?s a hib?k elh?r?t?si m?djai vannak le?rva. Ha a t?bl?zat
seg?ts?g?vel nem tudja behat?rolni ?s elh?r?tani a hib?t, forduljon a szervizm?hely?hez.
Figyelem: A hibakeres?s megkezd?se el?tt kapcsolja ki a k?sz?l?ket ?s h?zza ki a h?l?zati csatlakoz?
dug?t a dugaszol? aljzatb?l.
T?netek
Lehets?ges okok
Elh?r?t?s
A motor nem indul el
A csatlakoz? dug? nincs bedugva a
dugaszol?aljzatba
A dugaszol?aljzat hib?s
A biztos?t?k kioldott
A hosszabb?t? k?bel megrong?l?dott
A motorv?delem bekapcsolt
Befagyott
Csatlakoztassa a csatlakoz? dug?t
A biztos?t?k kioldott
Nem helyes a h?l?zati fesz?lts?g
Cser?lje ki a biztos?t?kot
Ellen?rizze a h?l?zati fesz?lts?get, a
h?l?zati fesz?lts?gnek meg kell egyeznie a
t?pust?bl?n megadott ?rt?knek
Hagyja a motort5 percig leh?lni
A motor ?llva marad
A motorv?delem bekapcsolt
A biztos?t?k kiold
A biztos?t?k t?l gyenge
Haszn?ljon egy m?sik dugaszol?aljzatot
Cser?lje ki a biztos?t?kot
Pr?b?lja meg hosszabb?t? k?bel n?lk?l
Hagyja a motort5 percig leh?lni
Olvassza fel a szivatty?t, a v?zt?ml?t vagy a
tartoz?kokat
Csatlakoztassa a berendez?st egy olyan
?ramk?rh?z, amely a nagynyom?s? tiszt?t?
teljes?tm?ny?nek megfelel? biztos?t?kkal
van ell?tva
T?l magas ?zemi nyom?s
A f?v?ka r?szlegesen eldugult
Tiszt?tsa meg a f?v?k?t
Pulz?l? nyom?s
Leveg? van a v?zt?ml?ben vagy a
szivatty?ban
Kapcsolja ki a nagynyom?s? tiszt?t?t ?s
hagyja nyitott sz?r?pisztoly ?s nyitott
v?zcsap mellett tov?bb m?k?dni, am?g el
nem ?r egy egyenletes ?zemi nyom?st
Ellen?rizze, hogy a v?zcsatlakoz? megfelel-e
a m?szaki adatokban le?rt ?rt?keknek. A
legv?konyabb megengedett v?zt?ml?
m?rete 1/2" vagy ? 13 mm
Tiszt?tsa meg a v?zsz?r?t
Egyenesen fektesse le a v?zt?ml?t
A v?zell?t?s nem felel meg a
k?vetelm?nyeknek
A v?zsz?r? eldugult
A v?zt?ml? meg van t?rve vagy ?ssze van
pr?selve
A nagynyom?s? t?ml? t?l hossz?
Vegye le a nagynyom?s? t?ml?
hosszabb?t?s?t, a v?zt?ml? legnagyobb
megengedett hossza 7 m
A nyom?s egyenletes, de t?l
alacsony
Megjegyz?s: Egyes
tartoz?kok alacsonyabb
nyom?shoz vezetnek
A f?v?ka elhaszn?l?dott
A start-/stopszelep elhaszn?l?dott
Cser?lje ki a f?v?k?t
5-sz?r gyorsan egym?s ut?n h?zza meg a
m?k?dtet? billenty?t
A motor j?r, de nincs ?zemi
nyom?s
A berendez?s nincs csatlakoztatva a
v?zvezet?khez
A sz?r? eldugult
A f?v?ka eldugult
Csatlakoztassa a v?zell?t?st
A nagynyom?s? tiszt?t?
mag?t?l elindul
A szivatty? vagy a sz?r?pisztoly nincs j?l
t?m?tve
Forduljon egy erre feljogos?tott Bosch
vev?szolg?lathoz
A berendez?s nincs j?l
t?m?tve
A szivatty? nincs j?l t?m?tve
Percenk?nt 6 csepp meg van engedve. Ha
nem norm?lis, l?nyeges t?m?tetlens?geket
?szlel, l?pjen kapcsolatba egy erre
feljogos?tott Bosch vev?szolg?lattal
32 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Magyar - 6
Tiszt?tsa meg a sz?r?t
Tiszt?tsa meg a f?v?k?t
K?rnyezetv?delem
Vev?szolg?lat
A k?rnyezetre k?ros vegyi anyagoknak nem szabad
a talajv?zbe, tavakba, foly?kba, stb. jutniuk.
A tiszt?t?szerek haszn?latakor pontosan tartsa be a
csomagol?son megadott el??r?sokat ?s az el??rt
koncentr?ci?t.
A motoros g?pj?rm?vek tiszt?t?sa sor?n ?gyeljen a
helyi el??r?sok betart?s?ra: Meg kell akad?lyozni,
hogy a lemosott olaj a talajv?zbe jusson.
A tartal?kalkatr?szekkel kapcsolatos robbantott
?br?k ?s egy?b inform?ci?k a k?vetkez? c?men
tal?lhat?k:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch Kft
1103 Budapest
Gy?mr?i ?t. 120
?
......................................................... +36 (0)1 / 431-3835
Fax ......................................................... +36 (0)1 / 431-3888
Hullad?kkezel?s
Az elektromos k?ziszersz?mokat, tartoz?kokat ?s
csomagol?anyagokat a k?rnyezetv?delmi
szempontoknak megfelel?en kell ?jrafelhaszn?l?sra
leadni.
Csak az EU-tagorsz?gok sz?m?ra:
Ne dobja ki az elektromos
k?ziszersz?mokat a h?ztart?si
szem?tbe!
Az elhaszn?lt villamos ?s
elektronikus berendez?sekre
vonatkoz? 2002/96/EG eur?pai
ir?nyelvnek ?s a megfelel? orsz?gos t?rv?nyekbe
val? ?t?ltet?s?nek megfelel?en a m?r nem
haszn?lhat? elektromos k?ziszersz?mokat k?l?n
?ssze kell gy?jteni ?s a k?rnyezetv?delmi
szempontoknak megfelel?en kell ?jrafelhaszn?l?sra
leadni.
Min?s?gi tanus?t? nyilatkozat
A m?r?si eredm?nyek a 2000/14/EG szabv?nynak
(1 m t?vols?gban) ?s a DIN 45 635 szabv?nynak
megfelel?en ker?ltek meghat?roz?sra.
A berendez?s A-ki?rt?kel?s? zajszintj?nek tipikus
?rt?ke: Hangnyom?s-szint 77 dB (A);
Hangteljes?tm?ny-szint 90 dB (A).
A k?z-kar vibr?ci? ?rt?ke kisebb mint 2,5 m/s 2.
Egyed?li felel?s?ggel kijelentj?k, hogy ez a term?k a
k?vetkez? szabv?nyoknak vagy normat?v
dokumentumoknak megfelel: EN 60 335 a
89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG ir?nyelvek
rendelkez?seinek ?rtelm?ben.
2000/14/EG: A garant?lt hangteljes?tm?nyszint (LWA) alacsonyabb 92 dB (A)-n?l. A
megfelel?s?gi vizsg?lat az V f?ggel?knek megfelel?
m?don ker?lt v?grehajt?sra.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
A v?ltoztat?s joga fenntartva
33 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Magyar - 7
Указания по технике безопасности
Перед использованием аппарата обязательно
прочитайте и примите во внимание!
Перед вводом в эксплуатацию Вашего
аппарата прочитайте и учитывайте особенно
эти указания по технике безопасности.
Закрепленные на аппарате предупреждающие и
указывающие таблички содержат важные указания
для безопасной работы с аппаратом.
Наряду с указаниями в руководстве по эксплуатации,
должны учитываться общие правила по технике
безопасности и предотвращению несчастных случаев.
Присоединение электрического тока
Никогда не направляйте струю воды на
людей, животных, аппарат или
электрические части.
■ Напряжение, указанное на типовой табличке, должно
соответствовать напряжению сети.
■ Аппарат рекомендуется подключать только к
штепсельной розетке, оснащенной автоматом
защитного отключения с током срабатывания 30 мА.
■ При замене кабеля настоящего аппарата применять
только предусмотренный изготовителем шнур
присоединения к сети, ? заказа и тип см. руководство
по эксплуатации.
■ Ни в коем случае не прикасайтесь мокрыми руками к
вилке сети.
■ Нельзя переезжать, сдавливать, защемлять или
растягивать шнур присоединение к сети или кабельудлинитель, так как они могут быть при этом
повреждены. Защищайте электрический кабель от
воздействия высоких температур, масла и острых
кромок.
■ Кабель-удлинитель должен иметь поперечное сечение
согласно данным в руководстве по эксплуатации и
обладать степенью защиты от брызг воды.
Штепсельное соединение не должно лежать в воде
■ При замене муфт на присоединении сети или на кабелеудлинителе должна быть обеспечена сохранность
защиты от брызг воды и механическая прочность.
Подача воды
■ Учитывайте предписания Вашей организации по
водоснабжению.
■ Резьбовые соединения всех присоединительных
шлангов должны быть плотными.
■ Шланг высокого давления должен быть всегда в
исправном состоянии, в противном случае возникает
опасность разрыва. Поврежденный шланг высокого
давления следует немедленно заменить. Разрешается
применять только рекомендуемые изготовителем
шланги и арматура соединения.
Применение аппарата
■ Перед использованием проверьте аппарат с
принадлежностями на исправное состояние и
соблюдение правил безопасности. Нельзя работать с
аппаратом в неисправном состоянии.
■ Ни в коем случае нельзя всасывать жидкости,
содержащие растворители, или неразбавленные
кислоты и растворители! К таким жидкостям относятся,
например, бензин, растворитель красок или котельное
топливо. Туман, созданный распылением, легко
воспламеняется, взрывоопасный и ядовитый, а ацетон,
неразбавленные кислоты и растворители агрессивны
по отношению к материалам, использованных в
аппарате
34 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ При использовании аппарата на опасных участках
(например, на заправочных станциях) следует
соблюдать соответствующие предписания по
безопасности. Работать с аппаратом во взрывоопасных
помещениях запрещается.
■ Аппарат должен стоять на прочном основании.
■ Для аппарата разрешается использовать только
рекомендуемые изготовителем чистящие средства.
Соблюдайте указания изготовителя по применению,
утилизации и предупреждающие указания.
■ Все токоведущие части в пределах рабочего диапазона
должны быть защищены от брызг воды.
■ Спусковую гашетка пистолета нельзя заклинивать во
время работы в положении ?ON?.
■ При необходимости носите спецодежду для защиты от
брызг воды, отражаемых обрабатывающими
поверхностями.
■ Для предотвращения повреждений обрабатывайте
автомобильные шины и вентили струей высокого
давления только с расстояние не менее 30 см. Первый
показатель повреждения ? изменение окраски шины.
Поврежденные автомобильные шины и вентили
представляют собой опасность для жизни.
■ Материалы с содержанием асбеста и другие
материалы, содержащие вредные для здоровья
вещества, нельзя обрабатывать струей под давлением.
■ Применяйте только моющие средства, допущенные
изготовителем аппарата.
■ Не применяйте рекомендуемые моющие средства в
концентрированном состоянии. Эти изделия надежны,
так как они не содержат кислот, щелочей или вредных
для окружающей среды веществ. Храните моющие
средства недосягаемо для детей. При попадании
моющего средства в глаза немедленно промыть глаза с
большим количеством воды, при заглатывании
обратитесь немедленно к врачу.
Работа
■ Аппарат разрешается применять только согласно его
назначению. При работе учитывайте местные условия.
При работе сознательно обращайте внимание на
посторонних, особенно на детей.
■ Аппарат разрешается использовать только лицам,
обученным обращению с этим аппаратом, или лицам,
которые в состоянии доказать, что они могут
обслуживать этот аппарат. Не позволяйте детям или
подросткам работать с этим аппаратом.
■ Ни в коем случае не оставляйте аппарат без надзора,
пока работает двигатель.
■ Выходящая струя воды создает на пистолете
реактивную силу. Поэтому надежно держите пистолет и
удлинительную штангу.
Транспорт
■ Перед транспортом выключить аппарат и
предохранить.
Обслуживание
■ Выключайте аппарат до начала работ по очистке,
техобслуживанию и замене принадлежностей. Для
аппаратов, работающих от сети, вынуть вилку сети из
штепсельной розетки.
■ Ремонтные работы разрешается выполнять только
авторизированным фирмой BOSCH сервисным
мастерским.
Принадлежности и запчасти
■ Для аппарата разрешается использовать только
допущенные изготовителем принадлежности и
запчасти. Оригинальные принадлежности и
оригинальные запчасти обеспечивают исправную
работу аппарата.
Русский - 1
Технические данные
Электрическая мойка
высокого давления
Номер для заказа
Номинальная
потребляемая мощность
Температура воды на
входе макс.
Поток воды на входе
мин.
Давление воды на входе
макс.
Номинальное давление
Максимальное давление
Расход воды
Бутылка или бачок для
очищающего средства
Вместимость емкости
для очищающего
средства
Вес
Степень защиты
Номер серии
AQUATAK 110
AQUATAK 110 PLUS
AQUATAK 115 PLUS
3 600 H76 C..
3 600 H76 D..
3 600 H76 E..
[Вт]
1 600
1 600
1 700
[°C]
40
40
40
[л/ч]
17
17
17
[бар]
[бар]
[бар]
[л/ч]
1,5 ? 6,0
100
110
360
1,5 ? 6,0
100
110
380
1,5 ? 6,0
105
115
380
Бутылка
Бачок
Бачок
[л]
[кг]
0,5
7,0
0,75
0,75
7,0
7,0
/ II
/ II
/ II
Смотри номер серии 11 (типовая табличка) на аппарате.
Использование по назначению
Комплектность поставки
Аппарат предназначен для очистки
поверхностей и предметов снаружи
инструментов, автомобилей и лодок. С
соответствующими принадлежностями могут
быть примешаны допущенные фирмой Bosch
моющие средства, прочищены сточные трубы
или удалены ржавчина и красочное покрытие.
Использование по назначению
распространяется на диапазон температур от
0 °C до 40 °C.
Настоящее изделие не предусмотрено для
профессионального использования.
Введение
Настоящее руководство по эксплуатации
содержит указания по правильной сборке и
надежной эксплуатации Вашей машины. Важно,
чтобы Вы внимательно прочитали эти
инструкции.
В полностью собранном состоянии машина
весит ок. 7 кг. При необходимости обратитесь за
помощью при извлечении аппарата из упаковки.
35 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Аккуратно выньте аппарат из упаковки и
проверьте наличие следующих частей:
? Электрическая мойка высокого давления
? Пистолет и шланг высокого давления
? Сопло для моющего средства и емкость
(только для AQUATAK 110)
? Удлинительная штанга с широкой струей
(Красный цвет кодирования)
? Удлинительная штанга с
круговым вращением струи
(Красный цвет кодирования)
? Штуцер
? Щетка
(только для AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
? Руководство по эксплуатации
При недостаче или повреждении частей обратитесь,
пожалуйста, к Вашему продавцу.
Русский - 2
Элементы аппарата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Предохранитель гашетки
Гашетка
Пистолет
Удлинительная штанга с широкой струей
Шланг высокого давления
Сопло моющего средства с емкостью
(только для AQUATAK 110)
Удлинительная штанга с круговым
вращением струи
Штуцер
Бачок для очищающего средства (только
для AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
Выключатель сети
Номер серии
Изображенные или описанные принадлежности не
в обязательном порядке должны входить в
комплект поставки.
Для Вашей безопасности
Внимание! До начала работ по
техобслуживанию или очистке
выключайте аппарат и вынимайте вилку
сети из штепсельной розетки. То же самое
следует сделать, если будет перекручен
или поврежден кабель питания.
Электробезопасность
Для обеспечения безопасности Ваш аппарат
имеет защитную изоляцию и не нуждается в
заземлении. Рабочее напряжение 230 В
переменного тока, 50 Гц (для стран не входящих
в ЕС 220 В, 240 В в зависимости от исполнения).
Применяйте только допущенные для
эксплуатации кабели-удлинители.
Кабель-удлинитель для подключения мойки
высокого давления должен иметь следующее
поперечное сечение проводника:
1,5 мм2 для длины не более 20 м,
2,5 мм2 для длины не более 50 м.
Указание: Кабель-удлинитель должен, по
предписаниям техники безопасности, иметь
защитный проводник, который соединен через
вилку сети с защитным проводником Вашей
электрической установки.
При возникновении сомнений
проконсультируйте профессионального
электрика или ближайшую сервисную
мастерскую фирмы Bosch.
36 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
ОСТОРОЖНО: От кабелей-удлинителей, не
отвечающие предписаниям, может исходить
опасность. Кабель-удлинитель, вилка и
муфта должны быть выполнены в
водонепроницаемом исполнении и
допущены для использования снаружи.
Кабельные соединения должны быть сухими не
лежать на земле.
Для повышения уровня безопасности
рекомендуется использовать автоматически
выключатель защиты от токов повреждения с
током срабатывания не более 30 мА. Перед
каждым использование рекомендуется
проверить исправность автоматического
выключателя защиты от токов повреждения.
Указание для продуктов, не продаваемых в
Великобритании: ВНИМАНИЕ: Для Вашей
безопасности требуется соединить штекер на
Вашем инструменте с кабелем-удлинителем.
Разъем удлинительного кабеля должен быть
защищен от попадания на него брызг воды, он
должен быть выполнен из резины или оснащен
резиновым покрытием. Удлинительный кабель
необходимо использовать в сочетании с
приспособлением для разгрузки от натяжения.
В случае наличия повреждений
соединительного кабеля ремонт должен
производиться только уполномоченной
фирмой Бош сервисной мастерской.
Сборка
Подача воды
A Навинтить адаптер 8 на штуцер 12.
A / B Соединить шланг (не входит в комплект
поставки) с водопроводом и аппаратом.
Присоединить шланг высокого давления и
пистолет
C Крепко навинтить шланг высокого
давления 5 на штуцер 13.
D Вставьте удлинительную штангу с широкой
струей 4 в пистолет 3. Поверните
удлинительную штангу с широкой струей с
небольшим усилием на 90°, чтобы
зафиксировать ее.
Русский - 3
Настройка и использование
различных сопел
Удлинительная штанга с широкой струей
(Красный цвет кодирования)
E Для изменения широкой струи в точечную
струю и обратно следует повернуть переднее
кольцо на удлинительной штанге.
Удлинительная штанга с круговым
вращением струи
(Красный цвет кодирования)
I Поверните удлинительную штангу с широкой
струей 4 на 90° против часовой стрелки. Выньте
удлинительную штангу с широкой струей.
J Вставьте удлинительную штангу с круговым
вращением струи 7 в пистолет 3. Поверните
удлинительную трубу с круговым вращением
струи с небольшим усилием на 90°, чтобы
зафиксировать ее.
Сопло моющего средства с емкостью
AQUATAK 110
I Поверните сопло или удлинительную штангу
на 90° против часовой стрелки и выньте ее.
F Вставьте сопло для очищающего средства 6
в пистолет 3. Поверните сопло для очищающего
средства с небольшим усилием на 90°, чтобы
зафиксировать его.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G Для распыления очищающего средства
переставить сопло с широкой струей с высокого
давления на низкое давление, повернув для
этого заднее кольцо.
Для изменения широкой струи поверните
переднее кольцо сопла.
Работа
Включение
Перед подключением аппарата к штепсельной
розетке установите выключатель сети в
положении (
).
Открыть водопроводный кран
K Задействовать предохранитель
включения 1, чтобы разблокировать гашетку 2.
Нажать на гашетку 2 до упора и выждать
выхода воздуха из аппарата и шланга высокого
давления - вода течет равномерно без
пульсации. Отпустить гашетку 2. Нажать на
предохранитель включения 1.
Задействовать кнопку (
) выключателя
сети 10.
Направить пистолет 3 вниз. Задействовать
предохранитель, чтобы разблокировать
гашетку 2. Нажать до упора гашетку 2.
37 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Выключение
Отпустить гашетку 2. Нажать на
предохранитель включения. Теперь
невозможно непреднамеренно задействовать
пистолет ? он заблокирован.
Задействовать кнопку (
) выключателя
сети 10.
Закрыть водопроводный кран. Вынуть вилку из
штепсельной розетки.
Задействовать предохранитель включения 1,
чтобы разблокировать гашетку 2. Нажать на
гашетку 2 и полностью снять давление воды с
аппарата. Отпустить гашетку 2. Нажать на
предохранитель включения 1.
Отсоединить шланг подачи воды от аппарата и
водопровода.
Указания по применению мойки
высокого давления
Общее
Установите аппарат на плоское основание.
Не отходите со шлангом высокого давления
слишком далеко вперед и не тяните аппарат за
шланг. Это может привести к опрокидыванию
аппарата.
Не перегибайте шланг высокого давления и не
наезжайте на него машиной. Защищайте шланг
высокого давления от острых кромок или углов.
Не пользуйтесь соплом на удлинительной
штанге с круговым вращением струи для мойки
автомобиля.
Работа с моющим средством
Применяйте только допущенные фирмой
Bosch моющие средства. Непригодными
моющими средствами Вы можете повредить
аппарат и очищаемый предмет.
AQUATAK 110
Насадите сопло моющего средства на пистолет.
Залейте в емкость соответствующее моющее
средство и привинтите емкость к соплу
моющего средства.
Русский - 4
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H Заправить очищающее средство в бачок 9,
предварительно разбавить его согласно
рекомендации.
G Для распыления очищающего средства
переключить сопло для широкой струи на
низкое давление.
В интересах охраны окружающей среды, мы
рекомендуем экономно использовать моющее
средство. Учитывайте рекомендации по
разбавлению, предусмотренные на емкости.
Фирма Bosch гарантирует своим предложением
моющих и консервирующих средств
бесперебойную работу аппарата.
Рекомендуемые методы мойки
1-ая операция: Разрыхление загрязнений
Экономно нанесите пистолетом моющее
средство и дать ему коротко воздействовать.
2-ая операция: Удаление загрязнений
Удалить с помощью высокого давления
разрыхленные загрязнения.
Указание: При очистке вертикальных
поверхностей работайте с моющим средством
снизу наверх. Смыв ведите сверху вниз.
Очистка и контроль фильтра
L Снимите адаптер 8 на присоединении
водопровода и выньте сетку 14.
Сетку 14 можно легко вынуть острогубцами.
Сетку промойте и установите на место.
Поврежденную сетку замените.
Ни в коем случае не работайте с мойкой
высокого давления без фильтровальной сетки
или с поврежденной сеткой.
Транспорт
Аппарат транспортировать за верхнюю ручку и
на колесах.
Для транспортировки по лестнице или через
препятствия аппарат поднимать за верхнюю
ручку.
Если аппарат хранится или транспортируется в
горизонтальном положении, то предварительно
следует опорожнить бачок для очищающего
средства.
Постановка на хранение после
работы
Обслуживание
До начала работ по техобслуживанию
или наладке аппарата выньте вилку
сети из штепсельной розетки и
разъедините подвод воды.
Указание: Для обеспечения продолжительной и
надежной эксплуатации аппарата регулярно
выполнять следующие работы по
обслуживанию.
Регулярно проверяйте инструмент на
очевидные дефекты, как то, разболтавшееся
крепление и изношенные или поврежденные
части.
Проверяйте исправность и правильное
расположение крышек и защитных устройств.
Необходимые работы по ремонту и
техобслуживанию должны быть выполнены до
использования мойки высокого давления.
Если мойка высокого давления несмотря на
тщательные методы изготовления и испытания
выйдет из строя, то ремонт следует поручить
авторизованному сервисному центру BoschСадовые инструменты.
Во всех запросах и заказах запчастей,
пожалуйста, обязательно указывайте
десятизначный номер для заказа, указанный на
фирменной табличке аппарата.
38 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
С помощью мягкой щетки и салфетки очистите
снаружи мойку высокого давления. Не
разрешается применять воду, растворители и
полирующие средства. Удалите все
загрязнение, особенно с вентиляционных
прорезей двигетеля.
Полностью слейте воду из мойки высокого
давления для исключения повреждения при
морозе. Храните аппарат в защищенном от
мороза помещении.
Не ставьте никакие предметы на аппарат.
Убедитесь в том, что при складывании и
раскладывании кабели не подвергаются
защемлению. Не перегибайте шланг
высокого давления.
?
Русский - 5
Поиски неисправностей
В следующей таблице приведены признаки и возможности устранения неисправностей на случай
неисправной работы Вашего аппарата. Если Вы не сможете с этой помощью локализировать и
устранить проблему, то обратитесь в Вашу сервисную мастерскую.
Внимание: До начала поиска неисправности выключить аппарат и вынуть вилку сети.
Признаки
Возможная причина
Устранение
Двигатель не включается
Вилка не вставлена в розетку
Неисправна штепсельная розетка
Вставить вилку в розетку
Воспользоваться другой штепсельной
розеткой
Сменить предохранитель
Попробуйте без кабеля-удлинителя
Дайте двигателю остыть в течение 5
минут
Разморозить насос, шланг или
принадлежности
Сработал предохранитель
Поврежден кабель-удлинитель
Сработала защита двигателя
Аппарат замерз
Двигатель
останавливается
Сработал предохранитель
Неправильное напряжение сети
Сработала защита двигателя
Заменить предохранитель
Проверить напряжение сети, оно должно
отвечать данным типовой таблички
Дайте двигателю остыть в течение 5
минут
Срабатывает
предохранитель
Слабый предохранитель
Подключить к электросети с
предохранителем, соответствующим
мощности мойки
Превышение рабочего
давления
Сопло частично забито
Прочистить сопло
Пульсирующее давление
Воздух в шланге или насосе
Выключить мойку, открыть пистолет и
подачу воды. Проточной водой вывести
воздух из системы.
Проверьте соответствие подачи воды с
техническими данными. Минимальный
допускаемый диаметр шланга подачи
воды 1/2" или ? 13 мм
Очистить фильтр воды
Проложить шланг подачи воды без
перегибов
Снять шланг высокого давленияудлинитель, длина шланга не должна
превышать 7 м
Некорректное водоснабжение
Забит фильтр воды
Сдавлен или перегнут шланг подачи
воды
Завышена длина шланг высокого
давления
Постоянное, но низкое
давление
Указание: Какая-то часть
снижает давление
Изношенное сопло
Изношен клапан запуска и останова
Замените сопло
Быстро 5 раз подряд задействуйте
гашетку
Двигатель вращается, но
давления нет
Не подключен водопровод
Забит фильтр
Забито сопло
Присоединить подачу воды
Очистить фильтр
Прочистить сопло
Мойка включается
самостоятельно
Негерметичность насоса или пистолета
Обратитесь к авторизированной
сервисной мастерской Bosch
Негерметичность машины
Негерметичность насоса
Допускается 6 капель в минуту. При
повышенной негерметичности
обратитесь к авторизированной
сервисной мастерской Bosch
39 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Русский - 6
Защита окружающей среды
Зaявлeниe о конформности
Химические реактивы, загрязняющие
окружающую среду, не должны попадать в
грунтовые воды, пруды, реки и т. п.
При применении моющих средств соблюдайте
данные на упаковке и точно выдерживайте
предписанные концентрации.
При очистке автомобилей учитывайте местные
предписания. Смытое масло не должно
попадать в грунтовые воды.
Утилизация
Отслуживший свой срок электроинструмент,
принадлежности и упаковку следует сдать на
экологически чистую рециркуляцию отходов.
Только для стран членов ЕС:
Не выбрасывайте
электроинструменты в бытовые
отходы!
Согласно Директиве 2002/96/ЕС о
старых электрических и
электронных инструментах и
приборах и о ее претворении в национальное
право отслужившие свой срок
электроинструменты должны собираться
отдельно и быть переданы на экологически
чистую утилизацию.
Измерения выполнены согласно 2000/14/ЕС
(на расстоянии в 1 м) и стандарту DIN 45 635.
А-взвешенный уровень шума
электроинструмента составляет, типично:
уровень звукового давления 77 дБ (A); уровень
звуковой мощности 90 дБ (A).
Вибрация, действующая на руку-предплечье,
типично менее 2,5 м/с2.
С полной ответственностью мы заявляем, что
настоящее изделие соответствует
нижеследующим стандартам или нормативным
документам: ЕН 60 335 согласно положениям
Директив 89/336/ЕЭС, 98/37/ЕС, 2000/14/ЕС.
2000/14/ЕС: Уровень звуковой мощности LWA
гарантировано ниже 92 дБ (А). Способ оценки
соответствия согласно приложению V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
С правом на изменения
Сервисное обслуживание
клиентов
Сборочные чертежи и информации по
запасным частям Вы найдете в Интернете:
www.bosch-pt.com
Pоссия
OOO ?Роберт Бош?
129515, Москва, ул. Aкадемика Kоролева, 13
? ......................................................... +7 495 / 9 35 88 06
Факс ...................................................... +7 495 / 9 35 88 07
OOO ?Роберт Бош?
198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 41
? .................................................... +7 (0)812 / 1 84 13 07
Факс ................................................. +7 (0)812 / 1 84 13 61
Адреса региональных гарантийных сервисных
центров указаны в гарантийной карте,
выдаваемой при покупке инструмента
в магазине.
Беларусь
СП Белорусьполь
220 064 Mинск, ул. Курчатова, 7
? .................................................. +375 (0)17 / 234 76 60
40 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Русский - 7
Вказ?вки з техн?ки безпеки
Обов?язково прочитайте перед
використанням приладу та дотримуйтеся!
Прочитайте перед запуском в експлуатац?ю
?нструкц?ю з експлуатац?? та дотримуйтеся,
зокрема, цих вказ?вок з техн?ки безпеки.
Прикр?плен? до приладу попереджувальн? таблички
м?стять важлив? вказ?вки щодо безпечно? роботи.
Поряд з вказ?вками в ?нструкц?? з експлуатац??
необх?дно враховувати загальн? правила техн?ки
безпеки та правила попередження нещасних
випадк?в.
П?дключення до джерела струму
Н?коли не направляйте струм?нь води на
людей, тварин, прилад або електричн?
частини.
■ Напруга в мереж? ма? в?дпов?дати зазначен?й на
заводськ?й табличц? напруз?.
■ Радимо п?дключати цей прилад лише до розетки, що
захищена автоматом захисного вимкнення на 30 мА.
■ При зам?н? кабелю на цьому прилад? використовуйте
лише мережний кабель, що передбачений
виробником, номер для замовлення та тип див. в
?нструкц?? з експлуатац??.
■ Н?коли не бер?ться за штепсель мокрими руками.
■ Не пере?жджайте, не здавлюйте та не смикайте за
мережний та за подовжувальний кабель, оск?льки
це може пошкодити ?х. Захищайте кабель в?д високо?
температури, масла ? гострих кра?в.
■ Подовжувальний кабель повинен мати вказаний в
?нструкц?? з експлуатац?? перер?з та бути захищений
в?д бризок води. Штепсельний роз??м не повинен
лежати в вод?.
■ При зам?н? муфт зчеплення ?з штепселем або
подовжувальних кабел?в сл?дкуйте за тим, щоб
зберегти захист в?д водяних бризок та механ?чну
м?цн?сть.
П?дключення води
■ Зважайте на приписи Вашого водопостачального
п?дпри?мства.
■ Вс? сполучн? шланги повинн? бути щ?льно закручен?.
■ Рукав високого тиску не повинен бути пошкоджений
(небезпека розриву). У раз? пошкодження рукав
високого тиску необх?дно негайно зам?нити.
Дозволя?ться використовувати лише
рекомендован? виробником шланги та кр?плення.
Використання
■ Перед використання необх?дно перев?ряти прилад з
приладдям на предмет належного стану та
безпечност? в робот?. Якщо стан не бездоганний,
приладом користуватися не дозволя?ться.
■ Н?коли не збирайте приладом р?дини, що м?стять
розчинники, а також нерозведен? кислоти та
розчинники! До них в?дносяться, напр., бензин,
розр?джувач? фарб та мазут. Туман в?д
розприскувано? речовини дуже легкозаймистий,
вибухонебезпечний та отрутний; ацетон,
нерозведен? кислоти та розчинники можуть
роз??дати матер?али, що використан? в прилад?.
■ При використанн? приладу у небезпечних зонах
(напр., на бензоколонках) необх?дно дотримуватися
в?дпов?дних правил техн?ки безпеки. Працювати з
приладом в прим?щеннях, де ?сну? небезпека вибуху,
заборонено.
41 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ Прилад повинен обпиратися на ст?йку основу.
■ Використовуйте лише миюч? засоби, рекомендован?
виробником приладу, та дотримуйтеся ?нструкц?й з
використання, вказ?вок щодо видалення та
попереджень виробника.
■ Вс? струмопров?дн? частини в зон? роботи повинн?
бути захищен? в?д бризок води.
■ П?д час роботи важ?ль вимикання п?столетарозпилювача не повинен заклинювати у положенн?
?ON?.
■ При необх?дност? вдягайте робочий одяг для захисту
в?д води, що в?дскаку?.
■ Щоб струменем п?д високим тиском не спричинити
пошкодження, очищуйте шини автомоб?л?в / клапани
лише з в?дстан? м?н?мум 30 см. Першою ознакою
пошкодження ? зм?на кольору шини. Пошкоджен?
автомоб?льн? шини / клапани небезпечн? для життя.
■ Не можна обприскувати матер?али, що м?стять
азбест, та ?нш? матер?али, що м?стять шк?длив? для
здоров?я речовини.
■ Використовуйте лише миюч? засоби, що дозволен?
виробником приладу.
■ Не використовуйте нерозведен? миюч? засоби.
Продукти ? безпечними, лише якщо вони не м?стять
кислот, луг?в або шк?дливих для оточуючого
середовища речовин. Ми радимо збер?гати миюч?
засоби у недоступному для д?тей м?сц?. Якщо миючий
зас?б потрапив в оч?, негайно промийте оч? ретельно
водою; якщо Ви проковтнули р?дину з миючим
засобом, негайно зверн?ться до л?каря.
Експлуатац?я
■ Обслуговуюча особа повинна використовувати
прилад лише за призначенням. Враховуйте м?сцев?
умови. При робот? св?домо сл?дкуйте за ?ншими
особами, зокрема, за д?тьми.
■ Працювати з приладом можна лише особам, як?
пройшли ?нструктаж з використання та поводження
з приладом, або особам, як? можуть надати
п?дтвердження того, що вони вм?ють працювати з
приладом. Д?тям або молод? не дозволя?ться
працювати з приладом.
■ Н?коли не можна залишати прилад без нагляду,
якщо працю? мотор.
■ При виход? струменя води п?столет-розпилювач
може в?дскочити. Тому добре тримайте ручку
п?столета та трубку.
Транспортування
■ Перед транспортуванням вимкн?ть та заф?ксуйте
прилад.
Техн?чне обслуговування
■ Перед очищенням та техн?чним обслуговуванням, а
також перед зам?ною приладдя вимикайте прилад.
В приладах, що живляться в?д мереж?, витягуйте
штепсель з розетки.
■ Ремонт можна проводити лише силами
авторизованих серв?сний майстерень BOSCH.
Приладдя та запчастини
■ Дозволя?ться використовувати лише приладдя та
запчастини, дозволен? виробником. Ориг?нальне
приладдя та ориг?нальн? запчастини гарантують
безпереб?йну роботу приладу.
Укра?нська - 1
Характеристики iнструменту
Очищувач високого тиску
Номер для замовлення
Номiнальна потужнiсть
Температура на вход? макс.
К?льк?сть води на вход?, м?н.
Тиск води на вход? макс.
Ном. тиск
Макс. тиск
Пропускна здатн?сть
Пляшка для миючого
засобу або бачок
?мн?сть бачка для миючого
засобу
Вага
Клас захисту
Сер?йний номер
AQUATAK 110
3 600 H76 C..
[Вт]
1 600
[°C]
40
[л/год] 17
[бар] 1,5 ? 6,0
[бар] 100
[бар] 110
[л/год] 360
Пляшка
[л]
[кг]
AQUATAK 115 PLUS
3 600 H76 E..
1 700
40
17
1,5 ? 6,0
105
115
380
Бачок
Бачок
0,5
7,0
0,75
0,75
7,0
7,0
/ II
/ II
/ II
Див. сер?йний номер 11 (заводська табличка) на машин?.
Призначення приладу
Прилад призначений для очищення надвор?
поверхонь та предмет?в, ?нструмент?в,
автомоб?л?в та човн?в. За умови використання
в?дпов?дного приладдя можна дом?шувати
дозволен? компан??ю Bosch миюч? засоби,
пробивати ст?чн? труби або видаляти ?ржу та
фарбове покриття.
Машина призначена для експлуатац?? при
зовн?шн?й температур? в?д 0 °C до 40 °C.
Цей продукт не призначений для промислового
використання.
Вступ
Ця ?нструкц?я м?стить вказ?вки щодо
правильного монтажу ? безпечно? експлуатац??
Вашо? машини. Важливо, щоб Ви уважно
прочитали ц? вказ?вки.
У повн?стю з?браному стан? вага машини
становить прибл. 7,0 кг. Щоб вийняти машину з
упаковки, за необх?дн?стю в?зьм?ть соб? в
допомогу другу людину.
Обсяг поставки
Обережно вийм?ть очищувач високого тиску з
упаковки ? перев?рте повну наявн?сть ус?х
нижчезазначених деталей:
? Очищувач високого тиску
? П?столет-розпилювач/рукав високого тиску
? Сопло для миючого засобу та пляшка
(т?льки в AQUATAK 110)
42 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
AQUATAK 110 PLUS
3 600 H76 D..
1 600
40
17
1,5 ? 6,0
100
110
380
? Нап?рна трубка для в?ялопод?бного струменя
(червоне кол?рне кодування)
? Нап?рна трубка для вихрового струменя
(червоне кол?рне кодування)
? Штуцер
? Миюча щ?тка
(т?льки в AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
? ?нструкц?я з експлуатац??
Якщо чогось не вистача? або щось пошкоджене, будь
ласка, зверн?ться в магазин.
Елементи машини
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Стопор
Курок
П?столет-розпилювач
Нап?рна трубка для в?ялопод?бного
струменя
Рукав високого тиску
Сопло для миючого засобу з пляшкою
(т?льки в AQUATAK 110)
Нап?рна трубка для вихрового струменя
Штуцер
Бачок для миючого засобу
(т?льки в AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
Мережний вимикач
Сер?йний номер
Зображене чи описане приладдя частково не
належить до комплекту постачання.
Укра?нська - 2
Для вашо? безпеки
Монтаж
Увага! Перед техн?чним обслуговуванням
або очищенням вимкн?ть прилад ? витягн?ть
штепсель з розетки. Це саме ма? чинн?сть ?
якщо електрокабель пошкоджений,
надр?заний або заплутався.
Електрична безпека
З м?ркувань техн?ки безпеки Ваш прилад ма?
захисну ?золяц?ю ? не потребу? заземлення.
Робоча напруга становить 230 В ~, 50 Гц (для
кра?н, що не належать до ?С, в залежност? в?д
виконання 220 В або 240 В). Використовуйте
лише дозволен? подовжувач?.
Якщо Ви хочете користуватися очищувачем
високого тиску через подовжувальний кабель,
Вам потр?бний подовжувальний кабель з таким
поперечним перер?зом:
1,5 мм2 до макс. 20 м в довжину
2,5 мм2 до макс. 50 м в довжину
Вказ?вка: якщо використову?ться
подовжувальний кабель, в?н повинен мати
захисний пров?д, який через штекер по?днаний з
захисним проводом Вашо? електрично?
установки (як описано в правилах техн?ки
безпеки).
При сумн?вах запитайте квал?ф?кованого
електрика або найближче представництво
компан?? Bosch, що зд?йсню? серв?сне
обслуговування.
ОБЕРЕЖНО: Не передбачений
подовжувальний кабель може бути
небезпечним. Подовжувальний кабель,
штекер та муфта повинн? мати
водонепроникне, дозволене для
використання надвор? виконання.
Кабельн? з??днання мають бути сухими ? не
повинн? лежати на земл?.
З метою зб?льшення безпеки рекоменду?ться
користуватися захисним автоматом макс. на
30 мА. Цей захисний автомат сл?д перев?ряти
перед кожним користуванням.
Вказ?вка щодо продукт?в, як? продаються не у
Великобритан??: УВАГА: З м?ркувань техн?ки
безпеки потр?бно, щоб штепсель приладу був
з??днаний з подовжувальним кабелем, як це
показано на малюнку. З??днувальна муфта
подовжувача повинна бути захищена в?д
водяних бризок, зроблена з гуми або покрита
гумою. Подовжувальний кабель ма?
використовуватися з елементом, що компенсу?
натяг.
Пошкоджений п?д??днувальний кабель
дозволя?ться ремонтувати лише в
авторизован?й майстерн? Bosch.
43 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
П?дключення води
A Прикрут?ть штуцер 8 до водопров?дного
патрубка 12.
A / B З??днайте шланг для води (не входить в
обсяг поставки) з водопров?дним патрубком та
приладом.
П?дключ?ть рукав високого тиску/п?столетрозпилювач
C М?цно прикрут?ть рукав високого тиску 5 до
сполучного штуцера 13.
D Встром?ть нап?рну трубку для в?ялопод?бного
струменя 4 в п?столет-розпилювач 3. Для
ф?ксац?? поверн?ть нап?рну трубку для
в?ялопод?бного струменя на 90° за стр?лкою
годинника, злегка натискуючи на не?.
Настроювання / використання
р?зних сопел
Нап?рна трубка для в?ялопод?бного струменя
(червоне кол?рне кодування)
E Щоб зм?нити струм?нь з в?ялопод?бного на
сконцентрований та назад, покрут?ть передн?
к?льце нап?рно? трубки для в?ялопод?бного
струменя.
Нап?рна трубка для вихрового струменя
(червоне кол?рне кодування)
I Покрут?ть нап?рну трубку для в?ялопод?бного
струменя 4 на 90° проти стр?лки годинника.
Витягн?ть нап?рну трубку для в?ялопод?бного
струменя.
J Встром?ть нап?рну трубку для вихрового
струменя 7 в п?столет-розпилювач 3. Для
ф?ксац?? покрут?ть нап?рну трубку для вихрового
струменя на 90° за стр?лкою годинника, злегка
натискуючи на не?.
Сопло для миючого засобу з пляшкою
AQUATAK 110
I Покрут?ть сопло або нап?рну трубку на 90°
проти стр?лки годинника та витягн?ть.
F Встром?ть сопло для миючого засобу 6 в
п?столет-розпилювач 3. Для ф?ксац?? покрут?ть
сопло для миючого засобу на 90° за стр?лкою
годинника, злегка натискуючи на нього.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G Для розбризкування миючого засобу
переставте сопло для в?ялопод?бного струменя з
положення для розбризкування п?д високим
тиском в положення для розбризкування п?д
низьким тиском, повернувши задн? к?льце.
Для регулювання в?ялопод?бного струменя
покрут?ть сопло за передн? к?льце.
Укра?нська - 3
Початок роботи
Вмикання
Впевн?ться, що мережний вимикач знаходиться
у положенн? (
) ? п?дключ?ть прилад до
розетки.
В?дкрийте водопров?дний кран.
K Натисн?ть на ф?ксатор курка 1, щоб
в?дпустити курок 2. Притисн?ть курок 2 до упора,
поки вода не потече р?вном?рно ? з приладу та з
рукава високого тиску не вийде все пов?тря.
В?дпуст?ть курок 2. Натисн?ть на ф?ксатор
курка 1.
Натисн?ть на кнопку (
) мережного
вимикача 10.
Направте п?столет-розпилювач 3 вниз.
Натисн?ть на ф?ксатор курка, щоб в?дпустити
курок 2. Притисн?ть курок 2 до упора.
Вимикання
В?дпуст?ть курок 2. Натисн?ть на ф?ксатор курка.
П?столет-розпилювач тепер заблокований ? не
може бути ув?мкнений випадково.
Натисн?ть на кнопку (
) мережного
вимикача 10.
Закрийте водопров?дний кран. Витягн?ть
штепсель з розетки.
Натисн?ть на ф?ксатор курка 1, щоб в?дпустити
курок 2. Притисн?ть курок 2 до упора, поки з
приладу не вийде вся вода. В?дпуст?ть курок 2.
Натисн?ть на ф?ксатор курка 1.
В?д??днайте шланг для води в?д приладу та
водопроводу.
Вказ?вки щодо користування
очищувачем високого тиску
Загальн? вказ?вки
Сл?дкуйте за тим, щоб машина стояла на р?вн?й
поверхн?.
Робота з миючими засобами
Використовуйте лише миюч? засоби, що
дозволен? компан??ю Bosch. Непридатн?
миюч? засоби можуть пошкодити прилад та
предмет, що очища?ться.
AQUATAK 110
Над?ньте сопло для миючого засобу на п?столетрозпилювач.
Заповн?ть пляшку для миючого засобу
придатним миючим засобом ? прикрут?ть пляшку
до сопла для миючого засобу.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H Заповн?ть бачок для миючого засобу 9
миючим засобом, перед цим розв?вши його, як
рекомендовано.
G Для розбризкування миючого засобу
переставте сопло для в?ялопод?бного струменя
в положення для розбризкування п?д низьким
тиском.
Ми радимо для захисту навколишнього
середовища економно користуватися миючим
засобом. Дотримуйтеся нанесених на ?мност?
рекомендац?й щодо розведення.
Ретельним добором миючих та консервуючих
засоб?в Bosch гаранту? безпереб?йну роботу
приладу.
Рекомендований метод очищення
Крок 1: Розчинення бруду
Економно розприскайте миючий зас?б ? залиште
ненадовго, щоб в?н м?г под?яти.
Крок 2: Зн?мання бруду
П?д високим тиском змийте розчинений бруд.
Вказ?вка: При очищенн? вертикальних
поверхонь починайте наносити зас?б для
видалення бруду/миючий зас?б знизу та
просувайтеся угору. При змиванн? просувайтеся
зверху вниз.
Не заходьте з очищувачем високого тиску
далеко вперед та не тягн?ть прилад за шланг. Це
може призвести до того, що прилад втратить
ст?йк?сть та перекинеться.
Не згинайте рукав високого тиску ? не
пере?жджайте через нього на автомоб?л?.
Захищайте рукав високого тиску в?д гострих
кра?в та кут?в.
Не використовуйте нап?рну трубу вихрового
струменя для миття автомоб?л?в.
44 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Укра?нська - 4
Техн?чне обслуговування
Транспортування
Перед будь-якими роботами на
прилад? витягуйте штепсель з розетки
та в?д??днуйте прилад в?д
водопроводу.
Вказ?вка: Регулярно виконуйте нижчезазначен?
роботи з техн?чного обслуговування, щоб
забезпечити довгу ? над?йну експлуатац?ю
приладу.
Регулярно перев?ряйте прилад на предмет
явних недол?к?в, як напр., послаблення
кр?плення ? спрацювання або пошкодження
деталей.
Перев?ряйте, чи не пошкоджен? кришки ? захисн?
пристро? ? чи правильно вони монтован?.
Необх?дн? ремонтн? роботи ? роботи з техн?чного
обслуговування треба виконувати до початку
роботи з очищувачем високого тиску.
Якщо незважаючи на ретельну процедуру
виготовлення ? випробування очищувач
високого тиску все-таки вийде з ладу, ремонт
ма? виконувати лише майстерня, авторизована
для садових електро?нструмент?в Bosch.
У всiх рекламацiях та замовленнях запасних
частин вказуйте, будь ласка, 10-значний номер
для замовлення, що сто?ть на прилад?.
Для транспортування в?зьм?ть прилад за верхню
рукоятку та кот?ть його на кол?щатках.
Для транспортування по сходах або через
перешкоди в?зьм?ть прилад за верхню рукоятку
та перенес?ть його.
Якщо прилад необх?дно збер?гати або
транспортувати в горизонтальному положенн?,
попередньо треба спорожнити бак для миючого
засобу.
Вимикання п?сля користування
Прочищайте очищувач високого тиску зовн?
м?якою щ?точкою ? ганч?ркою. Використовувати
воду, розчинники ? пол?рувальн? засоби не
дозволя?ться. Витирайте вс? забруднення,
особливо з вентиляц?йних щ?лин мотора.
Очищувач високого тиску, з якого не повн?стю
видалена вода, буде пошкоджений на мороз?.
Прилад потр?бно збер?гати у прим?щенн?,
захищеному в?д морозу.
Не ставте н?чого зверху.
Сл?дкуйте за тим, щоб п?д час складання ?
розкладання не затиснути шнур. Не
згинайте рукав високого тиску.
?
Прочищення/перев?рка ф?льтра
L В?д??днайте штуцер 8 в?д водопроводу та
витягн?ть сито 14.
Сито 14 можна легко вийняти за допомогою
гострогубц?в. Промийте та знов вставте сито.
Зам?н?ть пошкоджене сито.
Н?коли не можна працювати з очищувачем
високого тиску, якщо сито в?дсутн? або
пошкоджене.
45 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Укра?нська - 5
Пошук несправностей
В нижчеподан?й таблиц? описан? симптоми несправностей ? даються поради, що робити, якщо Ваш
прилад перестане працювати належним чином. Якщо це не допоможе Вам знайти ? усунути
проблему, будь ласка, звертайтеся в серв?сну майстерню.
Увага: Перед пошуком несправностей вимкн?ть прилад ? витягн?ть штепсель з розетки.
Симптоми
Можлива причина
Що робити
Мотор не запуска?ться
Штепсель не встромлений в розетку
Несправна розетка
Спрацював запоб?гач
Пошкоджений подовжувальний кабель
Спрацював захисний автомат мотора
Встром?ть штепсель в розетку
Користуйтеся ?ншою розеткою
Пом?няйте запоб?гач
Спробуйте без подовжувального кабелю
Дайте мотору охолонути протягом
5 хвилин
Дайте насосу, шлангу для води або
приладдю в?дтанути
Мотор замерз
Мотор зупиня?ться
Спрацював запоб?гач
Неправильна напруга в мереж?
Спрацював захисний автомат мотора
Спрацьову? запоб?жник
Занадто слабкий запоб?жник
Пом?няйте запоб?жник
Перев?рте напругу в мереж?, вона
повинна в?дпов?дати напруз?, зазначен?й
на заводськ?й табличц?
Дайте мотору охолонути протягом
5 хвилин
П?дключ?ть до електричного кола, яке
захищене в?дпов?дно до потужност?
очищувача високого тиску
Перевищений робочий тиск Частково забилося сопло
Прочист?ть сопло
Пульсуючий тиск
Виключ?ть очищувач високого тиску,
ув?мкн?ть його з в?дкритим п?столетомрозпилювачем та в?дкритим
водопров?дним краном, поки не буде
досягнутий р?вном?рний робочий тиск
Перев?рте, чи в?дпов?да? водопров?д
даним, що зазначен? в техн?чних
характеристиках. Найвужч? шланги для
води, як? можна використовувати, мають
1/2" або ? 13 мм
Прочист?ть водяний ф?льтр
Розпрям?ть шланг для води
Зн?м?ть подовжувач рукава високого
тиску, макс. довжина шлангу для води
7м
Пов?тря у шлангу для води або в насос?
Неправильне водопостачання
Забився водяний ф?льтр
Здавлений або з?гнутий шланг для води
Рукав високого тиску занадто довгий
Тиск р?вном?рний, але
занадто низький
Вказ?вка: певне приладдя
призводить до зниження
тиску
Сопло зносилося
Пусковий/стопорний клапан зносився
Пусковий/стопорний клапан зносився
Швидко натисн?ть 5 раз?в п?дряд на
курок
Мотор працю?, але
робочого тиску нема?
Вода не п?дключена
Забився ф?льтр
Забилося сопло
П?дключ?ть воду
Прочист?ть ф?льтр
Прочист?ть сопло
Очищувач високого тиску
вмика?ться самост?йно
Насос або п?столет-розпилювач прот?ка? Зверн?ться в авторизовану серв?сну
майстерню Bosch
Машина прот?ка?
Насос прот?ка?
46 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
6 крапель за хвилину допуска?ться. При
ненормальному значному прот?канн?
зв?яж?ться з авторизованою серв?сною
майстернею Bosch
Укра?нська - 6
Захист навколишнього
середовища
Серв?с
Не дозволя?ться, щоб еколог?чно шк?длив?
х?м?кати потрапляли в землю, грунтову воду,
ставки, р?чки тощо.
При використанн? миючих засоб?в точно
дотримуйтеся даних на упаковц? та
запропоновано? концентрац??.
При очищенн? транспортних засоб?в з двигуном,
зважайте на м?сцев? приписи: Потрапляння
розбризканого масла у грунтов? води не
допуска?ться.
Детальн? малюнки ? ?нформац?ю щодо
запчастин див.:
www.bosch-pt.com
Укра?на
Aвторизований сервiсний центр ?Епос?
254071 м.Ки?в, вул. Верхнiй Bал, 32
? .................................................. +380 (0)44 / 463 67 46
Факс ............................................... +380 (0)44 / 463 67 46
E-Mail: ASCEPOS@viaduk.net
Заява про вiдповiднiсть
Видалення
Електроприлади, приладдя ? упаковку треба
здавати на еколог?чно чисту повторну
переробку.
Лише для кра?н ?С:
Не викидайте електроприлад в
побутове см?ття!
В?дпов?дно до ?вропейсько?
директиви 2002/96/EG про
в?дпрацьован? електро- ?
електронн? прилади ? ??
перетворення в нац?ональному законодавств?
електроприлади, що вийшли з вживання,
повинн? здаватися окремо ? утил?зуватися
еколог?чно чистим способом.
Результати вим?рювання отриман? в?дпов?дно до
2000/14/EG (на в?дстан? 1 м) ? DIN 45 635.
Оц?нений як А р?вень звукового тиску в?д
приладу, як правило, становить: звукове
навантаження 77 dB (A); звукова потужн?сть
90 dB (A).
Прискорення, що д?? на руку, звичайно
менше за 2,5 м/с2.
Ми заявля?мо п?д нашу виключну
в?дпов?дальн?сть, що цей продукт в?дпов?да?
таким нормам або нормативним документам:
EN 60 335 у в?дпов?дност? до положень директив
89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Гарантований р?вень шум?в LWA
нижчий за 92 дБ (А). Оц?нка в?дпов?дност?
зд?йснена зг?дно Додатку V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Можливi змiни
47 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Укра?нська - 7
Instruc?iuni privind siguran?a
Citi?i ?i respecta?i neap?rat ?nainte a de folosi
ma?ina!
?naintea punerii ?n func?iune citi?i instruc?iunile
de folosire ale ma?inii dumneavoastr? ?i
respecta?i ?n special indica?iile privind
siguran?a ?i protec?ia muncii.
Pl?cu?ele de avertizare ?i cele indicatoare de pe ma?in?
furnizeaz? indica?ii importante pentru utilizarea sigur? a
acesteia.
Pe l?ng? indica?iile din instruc?iunile de folosire trebuie
luate ?n considerare ?i reglement?rile generale privind
siguran?a ?i prevenire accidentelor.
Racordare la re?eaua de curent
Nu ?ndrepta?i jetul de ap? asupra oamenilor,
animalelor, asupra ma?inii sau
componelntelor electrice.
■ Tensiunea specificat? pe pl?cu?a indicatoare a tipului
ma?inii trebuie s? coincid? cu tensiunea re?elei de
curent.
■ Se recomand? racordarea acestei ma?ini numai la o
priz? prev?zut? cu un ?ntrerup?tor de protec?ie de 30 mA
?mpotriva curen?ilor vagabonzi.
■ Pentru schimbarea cablului de alimentare se va folosi
numai conductor de racordare la re?ea indicat de
produc?tor, vezi instruc?iunile de folosire privitor la nr. de
comand? ?i tip.
■ Nu apuca?i niciodat? ?techerul de la re?ea cu m?inile
ude.
■ Nu c?lca?i cu ro?ile unui vehicul, nu strivi?i sau nu trage?i
de cablul prelungitor deoarece acesta s-ar putea
deteriora. Proteja?i cablul de c?ldur?, de contactul cu ulei
?i muchii ascu?ite.
■ Cablul prelungitor trebuie s? aib? sec?iunea specificat?
?n instruc?iunile de folosire ?i s? fie protejat ?mpotriva
stropilor de ap?. Racordul de conectare nu trebuie s? s?
se afle ?n ap?.
■ La ?nlocuirea mufelor de cuplare la re?ea sau a cablului
prelungitor cu altele noi, trebuie asigurat? protec?ia
?mpotriva stropilor de ap? ?i rezisten?a mecanic? a
acestora.
Racordare la sursa de alimentare cu ap?
■ Respecta?i prescrip?iile ?ntreprinderii furnizoare de ap?.
■ ?mbinarea prin ?n?urubare a furtunurilor de racordare
trebuie s? fie etan??.
■ Furtunul de ?nalt? presiune nu trebuie s? fie deteriorat
(pericol de spargere). Un furtun de ?nalt? presiune
deteriorat trebuie schimbat ne?nt?rziat. Este permis?
numai folosirea acelor furtunuri ?i ?mbin?ri recomandate
de produc?tor.
Utilizare
■ ?nainte de utilizare, ma?ina cu accesoriile trebuie
controlate cu privire la starea lor corespunz?toare ?i la
siguran?a de func?ionare. ?n cazul ?n care starea acestora
nu este impecabil?, nu este permis? utilizarea lor.
■ Nu aspira?i niciodat? lichide care con?in solven?i sau acizi
?i solven?i nedilua?i! Printre acestea se num?r? de
exemplu benzina, diluan?ii de vopsele sau p?cura. Cea?a
pulverizat? este extrem de inflamabil?, explozibil? ?i
toxic?, deasemeni, acetona, acizii nedilua?i ?i solven?ii
atac? materialele din care este confec?ionat? ma?ina.
48 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ ?n cazul utiliz?rii ma?ini ?n sectoare periculoase (de
exemplu sta?ii de benzin?) trebuie respectate
instruc?iunile corespunz?toare privind siguran?a ?i
protec?ia muncii. Este interzis? exploatarea ?n spa?ii cu
pericol de explozie.
■ Ma?ina trebuie prev?zut? cu un postament stabil.
■ Folosi?i numai detergen?i recomanda?i de produc?torul
ma?inii ?i respecta?i indica?iile sale de utilizare, eliminare
?i avertizare.
■ Toate componentele purt?toare de curent electric din
sectorul de lucru trebuie s? fie protejate ?mpotriva
stropilor de ap?.
■ Maneta de declan?are a pistolului de stropit nu trebuie
blocat? ?n pozi?ia ?ON? ?n timpul func?ion?rii.
■ Dac? este necesar, purta?i ?mbr?c?minte de protec?ie
pentru a v? proteja de stropii de ap? rico?a?i de pe
obiectele cur??ate.
■ Pentru a evita deteriorarea pneurilor / ventilelor de
autovehicule din cauza jetul de ?nalt? presiune, cur??ai?ile numai de la o distan?? minim? de 30 cm. Primul indiciu
de deteriorare este decolorarea pneului. Pneurile /
ventilele de autovehicule deteriorate reprezint? un
pericol mortal.
■ Nu este permis? pulverizarea de materiale care con?in
azbest ?i alte substan?e nocive.
■ Folosi?i numai detergen?i admi?i de c?tre produc?torul
ma?inii
■ Nu folosi?i detergen?ii recomanda?i f?r? a-i dilua ?n
prealabil. Produsele sunt sigure numai ?n m?sura ?n care
nu con?in acizi, le?ie sau substan?e d?un?toare mediului
?nconjur?tor. Recomand?m depozitarea detergen?ilor la
loc inaccesibil copiilor. ?n cazul contactului detergentului
cu ochii, cl?ti?i?i imediat cu ap? din abunden??, iar ?n caz
de ingerare, consulta?i ne?nt?rziat un medic.
Manevrare
■ Utilizatorul poate folosi ma?ina numai conform
destina?iei. Trebuie luate ?n considerare condi?iile locale.
?n timpul lucrului fi?i con?tien?i de necesitatea protej?rii
altor persoane, ?n special a copiilor.
■ Nu este permis? utilizarea ma?inii dec?t de c?tre aceia
care au fost instrui?i cu privire la folosirea ?i manevrarea
acesteia sau care pot prezenta un atestat din care s?
rezulte c? pot manevra ma?ina. Nu este permis?
utilizarea ma?inii de c?tre copii sau adolescen?i.
■ Nu l?sa?i niciodat? nesupravegheat? ma?ina at?t timp
c?t motorul func?ioneaz?.
■ Jetul de ap? exercit? o for?? de recul la pistolul de stropit.
De aceea ?ine?i bine m?nerul pistolului ?i lancea.
Transport
■ Opri?i ?i asigura?i ma?ina ?nainte de transport.
?ntre?inere
■ Deconecta?i ma?ina ?nainte de a executa lucr?ri de
cur??are ?i ?ntre?inere precum ?i ?nainte de a schimba
accesoriile.
■ Repara?iile vor fi executate numai la ateliere de asisten??
tehnic? post-v?nz?ri autorizate de BOSCH.
Accesorii ?i piese de schimb
■ Se vor folosi numai acele accesorii ?i piese de schimb
autorizate de produc?tor. Accesoriile ?i piesele de
schimb originale asigur? func?ionarea f?r? deranjamente
a ma?inii.
Rom?n? - 1
Specifica?ii tehnice
Ma?in? de cur??at cu
?nalt? presiune
Num?r de comand?
Putere nominal?
Temperatur? de alimentare
max.
Debit de alimentare min.
Presiune de alimentare cu
ap? max.
Presiune nominal?
Presiue maxim?
Debit
Recipient sau rezervor
pentru detergent
Capacitate rezervor
detergent
Greutate
Clas? de protec?ie
Num?r de serie
AQUATAK 110
AQUATAK 110 PLUS
AQUATAK 115 PLUS
[W]
3 600 H76 C..
1 600
3 600 H76 D..
1 600
3 600 H76 E..
1 700
[°C]
[l/h]
40
17
40
17
40
17
[bar]
[bar]
[bar]
[l/h]
1,5 ? 6,0
100
110
360
1,5 ? 6,0
100
110
380
1,5 ? 6,0
105
115
380
Recipient
Rezervor
Rezervor
0,75
0,75
7,0
7,0
/ II
/ II
/ II
Vezi num?rul de serie 11 (pl?cu?a indicatoare a tipului) de pe ma?in?.
[l]
[kg]
0,5
7,0
Utilizare conform destina?iei
Ma?ina este destinat? cur???rii de suprafe?e ?i
obiecte din mediul exterior, unelte, autovehicule ?i
b?rci. Cu ajutorul unor accesorii adecvate, se pot
ad?uga ?i amesteca detergen?i autoriza?i de Bosch,
desfunda ?evi de scurgere sau ?ndep?rta rugina ?i
straturile de vopsea.
Utilizarea conform destina?iei se raporteaz? la o
temperatur? ambiant? ?ntre 0 °C ?i 40 °C.
Acest produs nu este adecvat utiliz?rii profesionale.
Adresa?i-v? distribuitorului dv. ?n caz c? lipsesc piese sau
dac? exist? componente deteriorate.
Elementele ma?inii
Introducere
Prezentul manual cuprinde instruc?iuni privind
montajul ?i utilizarea ?n condi?ii de siguran?? a
ma?inii dumneavoastr?. Este important s? citi?i cu
aten?ie aceste instruc?iuni.
Complet asamblat?, ma?ina c?nt?re?te aproximativ
7,0 kg. ?n caz de nevoie, solicita?i ajutorul altei
persoane pentru a scoate ma?ina din ambalajul ei.
Set de livrare
Scoate?i cu aten?ie ma?ina din ambalaj ?i verifica?i
dac? urm?toarele piese sunt ?n totalitate cuprinse ?n
set:
? Ma?in? de cur??at cu ?nalt? presiune
? pistol de stropit/furtun de ?nalt? presiune
? duz? pentru detergent ?i rezervor
(numai AQUATAK 110)
49 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
? conduct? de presiune cu jet ?n evantai
(cod de identificare de culoare ro?ie)
? conduct? de presiune cu jet rotativ
(cod de identificare de culoare ro?ie)
? racord
? perie de sp?lat
(numai AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
? Instruc?iuni de folosire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Blocaj de siguran?? pentru piedic?
Piedic?
Pistol de stropit
Conduct? de presiune cu jet ?n evantai
Furtun de ?nalt? presiune
Duz? de detergen?i cu recipient
(numai AQUATAK 110)
Conduct? de presiune cu jet rotativ
Pies? de leg?tur?
Rezervor perntru detergent
(numai AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
?ntrerup?tor de re?ea
Num?r serie
Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse
integral ?n setul de livrare.
Rom?n? - 2
Pentru siguran?a
dumneavoastr?
Montare
Aten?ie! ?naintea lucr?rilor de ?ntre?inere sau
cur??are, opri?i ma?ina ?i scoate?i din priz?
?techerul de la re?ea. Acela?i lucru este valabil
?n cazul ?n care cablul electric este deteriorat,
t?iat sau ?ncurcat.
Siguran?? electric?
Pentru siguran??, ma?ina dumneavoastr? este
izolat? de protec?ie ?i nu necesit?
?mp?m?ntare.Tensiunea de exploatare este de
230 V AC, 50 Hz (pentru ??rile din afara UE 220 V,
240 V, ?n func?ie de model). Folosi?i numai cabluri
prelungitoare admise.
Dac? vre?i s? folosi?i un cablu prelungitor pentru
exploatarea ma?inii de cur??at cu ?nalt? presiune,
sunt necesari conductori cu urm?toarele sec?iuni:
1,5 mm2 p?n? la o lungime de maximum 20 m
2,5 mm2 p?n? la o lungime de maximum 50 m
Indica?ie: ?n cazul folosirii unui cablu prelungitor,
acesta trebuie s? fie prev?zut cu conductor de
protec?ie ? ?ntcmai celor descrise ?n normele privind
siguran?a ?i protec?ia muncii ? legat prin ?techer cu
conductorul de protec?ie al instala?iei
dumneavoastr? electrice.
?n caz de nesiguran?? ?ntreba?i un electrician calificat
sau cea mai apropiat? reprezentan?? service Bosch.
FI?I PRECAU?I: Cablurile prelungitoare
neconforme normelor pot fi periculoase.
Cablurile prelungitoare, ?techerele ?i mufele de
cuplare trebuie s? fie execu?ii impermeabile la
ap?, certificate pentru utilizare ?n mediu exterior.
Cablurile de leg?tur? trebuie s? fie uscate ?i s? nu
fie a?ezate pe sol.
Pentru m?rirea siguran?ei se recomand? folosirea
unui ?ntrerup?tor de siguran?? (RCD) cu un curent
de declan?are de maximum 30 mA. Acest
?ntrerup?tor de siguran?? ar trebui controlat ?nainte
de fiecare utilizare.
Indica?ie pentru produse care nu se comercializeaz?
?n Marea Britanie: ATEN?IE: Pentru siguran?a
dumneavoastr? ese necesar, ca ?techerul al ma?inii
s? fie racordat la cablul prelungitor. Mufa cablului
prelungitor trebuie s? fie protejat? ?mpotriva stropilor
de ap?, s? fie confec?ionat? din cauciuc sau
acoperit? cu cauciuc. Cablul prelungitor trebuie
folosit cu o trac?iune cu arc.
Dac? cablul de racordare este deteriorat, repararea
acestuia se va executa numai de c?tre un atelier
autorizat Bosch.
50 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Racordare la sursa de alimentare cu ap?
A ?n?uruba?i piesa de leg?tur? 8 pe racordul de
ap? 12.
A / B Conecta?i furtunul de ap? (nu este cuprins ?n
setul de livrare) la racordul de ap? ?i la ma?in?.
Racordarea furtunului de ?nalt? presiune/
pistolului de stropit
C ?n?uruba?i str?ns furtunul de ?nalt? presiune 5 pe
?tu?ul de racordare 13.
D Introduce?i conducta de presiune cu jet ?n
evantai 4 ?n pistolul de stropit 3. Roti?i la 90°,
conducta de presiune cu jet ?n evantai, ?n sensul
mi?c?rii acelor de ceasornic, ap?s?nd-o u?or, pentru
a o bloca.
Reglarea/utilizarea diferitelor duze
Conduct? de presiune cu jet ?n evantai
(cod de identificare de culoare ro?ie)
E Pentru a modifica forma jetului din evantai ?n jet
punctiform ?i invers, roti?i inelul anterior al conductei
de presiune cu jet ?n evantai.
Conduct? de presiune cu jet rotativ
(cod de identificare de culoare ro?ie)
I Roti?i la 90° conducta de presiune cu jet ?n
evantai 4 ?n sens invers mi?c?rii acelor de
ceasornic. Extrage?i conducta de presiune cu jet ?n
evantai.
J Introduce?i conducta de presiune cu jet rotativ 7
?n pistolul de stropit 3. Roti?i conducta de presiune
cu jet rotativ la 90° ?n sensul mi?c?rii acelor de
ceasornic, ap?s?nd-o u?or, pentru a o bloca.
Duz? pentru detergent cu recipient
AQUATAK 110
I Roti?i la 90°, ?n sens contrar mi?c?rii acelor de
ceasornic ?i extrage?i duza respectiv conducta de
presiune.
F Introduce?i duza de detergent 6 ?n pistolul de
stropit 3. Roti?i la 90° duza de detergent ?n sensul
mi?c?rii acelor de ceasornic, ap?s?nd-o u?or, pentru
a o bloca.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G Pentru pulverizarea de detergent, regla?i duza cu
jet ?n evantai de la presiune ?nalt? la presiune joas?,
prin rotirea inelului posterior.
Pentru a modifica reglajul jetului ?n evantai roti?i
inelul anterior al duzei.
Rom?n? - 3
Punere ?n func?iune
Pornire
Asigura?i-v? c? ?ntrerup?torul de re?ea se afl? ?n
pozi?ia (
) ?i racorda?i ma?ina la priza de curent.
Deschide?i robinetul de ap?.
K Ac?iona?i blocajul de siguran?? 1 pentru a elibera
piedica 2. Ap?sa?i la maximum piedica 2, p?n? c?nd
apa curge uniform, iar ?n ma?in? ?i ?n furtunul de
?nalt? presiune nu mai exist? aer. Declan?a?i
piedica 2. Ap?sa?i blocajul de siguran?? 1.
Ac?iona?i tasta (
) a ?ntrerup?torului de re?ea 10.
?ndrepta?i ?n jos pistolul de stropit 3. Ac?iona?i
blocajul de siguran??, pentru a elibera piedica 2.
Ap?sa?i la maximum piedica 2.
Oprire
Declan?a?i piedica 2. Ap?sa?i blocajul de siguran??.
Acum pistolul de stropit este blocat ?i nu mai poate
fi ac?ionat accidental.
Ac?iona?i tasta (
) a ?ntrerup?torului de re?ea 10.
?nchide?i robinetul de ap?. Scoate?i fi?a de
alimentare de la re?ea din priza de curent.
Ac?iona?i blocajul de siguran?? 1 pentru a elibera
piedica 2. Ap?sa?i la maximum piedica 2 p?n? c?nd
?n ma?in? nu mai exist? ap? sub presiune.
Declan?a?i piedica 2 . Ap?sa?i blocajul de
siguran?? 1.
Desprinde?i furtunul de ap? de la ma?in? ?i de la
racordul de ap?.
Indica?ii privind folosirea ma?inii de
cur??at cu ?nalt? presiune
Utilizarea detergen?ilor
Folosi?i numai detergen?i autoriza?i de Bosch.
Detergen?ii necorespunz?tori pot deteriora
ma?ina ?i obiectul care trebuie cur??at.
AQUATAK 110
Monta?i duza pentru detergent pe pistolul de stropit.
Umple?i recipientul de detergent cu un detergentul
corespunz?tor ?i ?n?uruba?i din nou recipientul pe
duza pentru detergent.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H Umple?i rezervorul 9 cu detergent, dup? ce ?n
prealabil l-a?i diluat conform recomand?rilor.
G Pentru pulverizarea detergentului regla?i la
presiune joas? duza cu jet ?n evantai.
?n scopul protec?iei mediului ?nconjur?tor v?
recomand?m s? ?ntrebuin?a?i ?n mod economic
detergentul. Respecta?i recomand?rile de diluare
de pe recipient.
Bosch garanteaz? func?ionarea f?r? deranjamente a
ma?inii printr-o gam? selec?ionat? de detergen?i ?i
agen?i de conservare.
Metod? de cur??are recomandat?
Pasul 1: Dizolvarea murd?riei
Pulveriza?i cu economie detergentul ?i l?sa?i-l s?
ac?ioneze o scurt? perioad? de timp.
Pasul 2: ?ndep?rtara murd?riei
?ndep?rta?i murd?ria dizolvat?, prin stropire sub jet
de ?nalt? presiune.
Indica?ie: La cur??area suprafe?elor verticale
?ncepe?i din partea de jos aplicarea agentului de
?ndep?rtare a murd?riei/detergentului ?i continua?i
apoi lucrul de jos ?n sus. Pentru cl?tire, lucra?i de sus
?n jos.
Generalit??i
Asigura?i-v? c? ma?ina este a?ezat? pe un
postament plan.
Nu duce?i furtunul de ?nalt? presiune prea mult
?nainte respectiv nu trage?i de furtun pentru a
deplasa ma?ina. Aceasta ar putea provoca
dezechilibrarea ma?inii ?i r?sturnarea sa.
Nu ?ndoi?i furtunul de ?nalt? presiune ?i nu-l c?lca?i
cu ro?ile unui vehicul. Proteja?i furtunul de ?nalt?
presiune de muchii sau col?uri ascu?ite.
Nu folosi?i tubul de presiune cu jet rotativ pentru
sp?larea de autovehicule.
51 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Rom?n? - 4
?ntre?inere
Transport
?naintea oric?ror interven?ii asupra
ma?inii scoate?i ?techerul din priza de
curent ?i decupla?i racordul de ap?.
Indica?ie: Pentru a beneficia de o folosin??
?ndelungat? ?i fiabil?, executa?i regulat urm?toarele
lucr?ri de ?ntre?inere.
Controla?i regulat ma?ina cu privire la defec?iunile
vizibile, cum ar fi elemente de fixare sl?bite ?i
componente uzate sau deteriorate.
Verifica?i dac? acoperirile ?i echipamentele de
protec?ie sunt intacte ?i montate corect. Reepara?iile
necesare sau lucr?rile de ?ntre?inere trebuie
executate ?naintea de utilizarea ma?inii de cur??at cu
?nalt? presiune.
Dac?, ?n ciuda procedeelor de fabrica?ie ?i control
riguroase, ma?ina de cur??at cu ?nalt? presiune are
totu?i o pan?, repararea acesteia se ve executa de
c?tre un centru autorizat de asisten?? tehnic? postv?nz?ri pentru scule electrice de gr?din? Bosch.
?n cazul ?ntreb?rilor ?i comenzilor de piese de
schimb v? rug?m s? indica?i neap?rat num?rul de
comand? din 10 cifre de pe pl?cu?a indicatoare a
ma?inii.
Pentru transport apuca?i ma?ina de m?nerul
superior ?i rula?i-o pe ro?i.
Pentru transportul pe trepte sau peste obstacole,
apuca?i ma?ina de m?nerul superior ?i trage?i-o.
Dac? ma?ina urmeaz? a fi depozitat? sau
transportat? ?n pozi?ie orizontal?, mai ?nt?i goli?i
rezervorul de detergent.
Depozitarea dup? utilzare
Cur??a?i ?n exterior ma?ina de cur??at cu ?nalt?
presiune cu ajutorul unei perii moi ?i cu o lavet?. Nu
este permis? folosirea apei, solven?ilor sau a
pastelor de lustruit. ?ndep?rta?i toat? murd?ria,
cur???nd ?n special fantele de aerisire ale motorului.
O ma?in? de cur??at cu ?nalt? presiune din care nu
a fost golit? apa ?n ?ntregime se va deteriora ?n caz
de ?nghe?. Ma?ina trebuie depozitat? ?ntr-o ?nc?pere
ferit? de ?nghe?.
Nu a?eza?i alte obiecte deasupra ma?inii.
La pliere ?i depliere, asigura?i-v? c?, cablul nu
este strangulat. Nu ?ndoi?i furtunul de ?nalt?
presiune.
?
Cur??area/verificarea filtrului
L ?ndep?rta?i adaptorul 8 de la racordul de ap? ?i
extrage?i sita 14.
Sita 14 poate fi ?ndep?rtat? cu u?urin?? folosind un
cle?te cu cioc. Cl?ti?i sita ?i monta?i-o la loc. Dac?
sita este deteriorat?, ?nlocui?i-o.
Nu este permis? sub nici o form? folosirea ma?inii
de cur??at cu ?nalt? presiune dac? sita lipse?te sau
este defect?.
52 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Rom?n? - 5
Detectarea defec?iunilor
Urm?torul tabel prezint? simptomele defec?iunilor ?i cum le pute?i remedia, dac? vre-o dat? ma?ina dv. nu
func?ioneaz? corespunz?tor. ?n cazul ?n care totu?i nu pute?i localiza ?i ?nl?tura problema, adresa?i-v?
atelierului dv. de service.
Aten?ie: ?nainte de a trece la detectarea defec?iunilor opri?i ma?ina ?i scoate?i ?techerul afar? din
priz?.
Simptome
Cauze posibile
Remediere
Motorul nu porne?te
?techerul nu este introdus ?n priz?
Priza de curent defect?
Siguran?a a ?ntrerupt circuitul
Cablu prelungitor defect
S-a declan?at protec?ia motorului
A ?nghe?at
Introduce?i ?techerul ?n priz?
Folosi?i alt? priz?
Schimba?i siguran?a
?ncerca?i f?r? cablu prelungitor
L?sa?i motorul s? se r?ceasc? 5 minute
L?sa?i pompa, motorul sau accesoriile s?
se dezghe?e
Motorul se opre?te
Siguran?a a ?ntrerupt circuitul
Tensiunea re?elei de curent nu este cea
corect?
?nlocui?i siguran?a
Verifica?i tensiunea re?elei de curent,
aceasta trebuie s? coincid? cu datele de
pe pl?cu?a indicatoare a tipului ma?inii
L?sa?i motorul s? se r?ceasc? 5 minute
S-a declan?at protec?ia motorului
Siguran?a ?ntrerupe
circuitul
Siguran?a este prea slab?
A se racorda la un circuit de curent,
asigurat corespunz?tor pentru puterea
ma?inii de cur??at cu ?nalt? presiune
Presiune de lucru exagerat
de mare
Duza par?ial ?nfundat?
Cur??a?i duza
Presiunea pulseaz?
Aer ?n furtunul de ap? sau ?n pomp?
Deconecta?i ma?ina de cur??at cu ?nalt?
presiune l?s?nd deschis pistolul de
stropit ?i robinetul de ap? p?n? se ajunge
la o presiune de lucru uniform?
Verifica?i dac? racordul de ap?
corespunde specifica?iilor din datele
tehnice. Cele mai mici furtunuri de ap?
care pot fi folosite sunt cele cu diametrul
de 1/2" sau ? 13 mm
Cur??a?i filtrul de ap?
A?eza?i drept furtunul de ap?
Scoate?i prelungitorul de furtun, lungimea
maxim? admis? a furtunului de ap? este
de 7 m
Alimentarea cu ap? nu se face corect
Filtru de ap? ?nfundat
Furtunul de ap? strivit sau ?ndoit
Furtunul de ?nalt? presiune prea lung
Duza este uzat?
Presiunea este uniform?
dar prea sc?zut?
Supapa de pornire/oprire uzat?
Indica?ie: Anumite accesorii
duc la sc?derea presiunii
Schimba?i duza
Ac?iona?i rapid piedica de 5 ori consecutiv
Motorul func?ioneaz?, dar
Nu este racordat? apa
nu exist? presiune de lucru Filtru ?nfundat
Duza ?nfundat?
Racorda?i apa
Cur??a?i filtrul
Cur??a?i duza
Ma?ina de cur??at cu ?nalt?
presiune porne?te singur?
Pompa sau pistolul de stropit neetan
Adresa?i-v? unui centru autorizat de
asisten?? tehnic? post-v?nz?ri Bosch
Ma?ina este neetan??
Pompa este neetan??
Se consider? normal? o pierdere de
6 pic?turi pe minut. ?n caz de
neetan?eit??i anormale contacta?i centrul
autorizat de asisten?? tehnic? postv?nz?ri Bosch
53 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Rom?n? - 6
Protec?ia mediului
Asisten?? service
Nu este permis? p?trunderea chimicalelor poluante
?n sol, apa freatic?, ele?tee, r?uri, etc.
?n cazul utiliz?rii de detergen?i, respecta?i exact
datele de pe ambalaj ?i concentra?ia prescris?.
La cur??area autovehiculelor respecta?i
reglement?rile locale: Trebuie ?mpiedicat?
ajungerea uleiului ?ndep?rtat prin cur??are, ?n apa
freatic?.
Eliminare
Sculele electrice, accesoriile ?i ambalajele trebuie
direc?ionate c?tre o sta?ie de revalorificare
ecologic?.
Numai pentru ??rile membre UE:
Nu arunca?i sculele electrice ?n
gunoiul menajer!
Conform Directivei Europene
2002/96/CE privind aparatura
electric? ?i electronic? uzat? ?i
transpunerea acesteia ?n legisla?ia
na?ional?, sculele electrice casate trebuie colectate
separat ?i direc?ionate c?tre o sta?ie de revalorificare
ecologic?.
Desene de ansamblu ?i informa?ii privind piesele
de schimb g?si?i la:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch SRL
Rom?nia
Str. Horia M?celariu 30 ? 34, sector 1, Bucure?ti
? ..................................................... +40 (0)21 / 405 75 00
Fax .................................................... +40 (0)21 / 405 75 38
Bosch Service Center
Rom?nia
Str. Horia M?celariu 30 ? 34, sector 1, Bucure?ti
? ..................................................... +40 (0)21 / 405 75 40
? ..................................................... +40 (0)21 / 405 75 41
? ..................................................... +40 (0)21 / 405 75 81
Fax .................................................... +40 (0)21 / 405 75 66
Declara?ie de conformitate
Valorile m?surate au fost determinate conform
2000/14/CE (1 m distan??) ?i DIN 45 635.
Nivelul de zgomot evaluat A al ma?inii este ?n mod
nortmal de 77 dB (A); nivel putere sonor? 90 dB (A).
Accelera?ia m?n?-bra? este ?n mod normal inferioar?
valorii de 2,5 m/s2.
Declar?m pe proprie r?spundere, c? acest produs
corespunde urm?toarelor standarde sau documente
normative: EN 60 335 conform prevederilor
Directivelor 89/336/CEE 98/37/CE 2000/14/CE.
2000/14/EG: Nivelul presiunii sonore LWA garantat
este mai mic de 92 dB (A). Procedeu de evaluare al
conformit??ii potrivit anexei V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Sub rezerva modific?rilor
54 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Rom?n? - 7
Указания за безопасна работа
Непременно прочетете преди да използвате
електроинструмента и спазвайте по време на
работа!
Преди първото включване на Вашия
електроинструмент прочетете ръководството
за експлоатация и спазвайте стриктно
указанията в него.
Предупредителните и указателни табелки на
електроинструмента дават важни указания за
безопасна работа с него.
Наред с указанията в ръководството за експлоатация
трябва да се спазват и общите предписания за
безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
Включване към електрозахранването
Никога не насочвайте водната струя към
хора, животни, към самия
електроинструмент или към електрически
модули.
■ Напрежението на захранващата мрежа трябва да
съответства на написаното на табелката на
електроинструмента.
■ Препоръчва се включването на този
електроинструмент към контакт, осигурен с предпазен
изключвател за утаечни токове с праг на задействане
30 mA.
■ При замяна на захранващия кабел на този
електроинструмент използвайте само предвидения от
производителя кабел, за вид и каталожен номер вижте
ръководството за експлоатация.
■ Никога не допирайте щепсела с мокри ръце.
■ Внимавайте да не прегазвате, прегъвате или опъвате
захранващия кабел или удължител, тъй като може да
бъде повреден. Предпазвайте кабела от нагорещяване,
омасляване и допир до остри ръбове.
■ Удължителният кабел трябва да има посоченото в
ръководството за експлоатация напречно сечение и да
е осигурен срещу напръскване с вода. Не се допуска
контактът и щепселът да са във вода.
■ При замяна на щепсел и контакти на захранващия или
удължителния кабел трябва да бъдат гарантирани
защита срещу напръскване с вода и достатъчна
механична устойчивост.
Включване към водопроводната система
■ Спазвайте указанията на Вашето водоснабдително
дружество.
■ Всички съединения на маркучите не трябва да
пропускат вода.
■ Не се допуска маркучът за струята под налягане да има
повреди (опасност от разкъсване). Повреден маркуч за
високо налягане трябва да бъде заменян незабавно.
Допуска се използването само на препоръчаните от
производителя на маркучи и съединителни звена.
Използване
■ Преди да работите с електроинструмента и
приспособленията проверете дали те са в изрядно
състояние и безопасни за използване. Ако състоянието
на даден модул не е изрядно, не се допуска
използването му.
■ Никога не засмуквайте течности, съдържащи
разтворители, или концентрирани киселини и
разтворители! В т.ч. напр. бензин, разредители за боя
или мазут. Разпръснатата струя е лесно запалима,
взривоопасна и отровна, а освен това ацетонът,
концентрираните киселини и разтворители са
агресивни към използваните в електроинструмента
материали.
55 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ При използване на електроинструмента на места с
повишено ниво на риск (напр. бензиностанции) трябва
да се спазват съответните предписания за безопасност.
Не се допуска използването на електроинструмента
във взривоопасна среда.
■ Електроинструментът трябва да бъде поставен на
твърда основа.
■ Използвайте само препоръчваните от производителя
почистващи препарати и се съобразявайте с указанията
за прилагането и изхвърлянето им, както и с всички
изисквания на производителя.
■ В зоната на работа всички детайли, по които тече ток,
трябва да са осигурени срещу напръскване с вода.
■ Спусъкът на пистолета не трябва да бъде застопоряван
в позицията ?ON?.
■ При необходимост работете със защитно облекло, за да
се предпазвате от отразяваната от почиствания детайл
вода.
■ За да се избегне повреждането на автомобилни гуми /
вентили, ги почиствайте от разстояние, не по-малко от
30 cm. Първото указание за повреда на гумата е
промяната на цвета й. Повредени автомобилни гуми /
вентили могат да застрашат човешки живот.
■ Не се допуска почистването със струя под налягане на
азбестосъдържащи материали и материали,
съдържащи опасни за здравето вещества.
■ Използвайте само допуснати от производителя
почистващи препарати.
■ Не използвайте препоръчваните от производителя
почистващи препарати неразредени. Те са безопасни
дотолкова, доколкото не съдържат киселини, основи
или вредни за околната среда вещества. Препоръчва се
съхраняването на почистващите препарати на места,
недостъпни за деца. Ако в очите Ви попадне почистващ
препарат, незабавно обилно ги изплакнете с вода, при
неволно гълтане веднага потърсете лекарска помощ.
Обслужване
■ Работещият с електроинструмента трябва да го
използва само съобразно предназначението му. При
това трябва да се вземат под внимание и конкретните
работни условия. Докато работите, внимавайте за
намиращи се наблизо лица, особено деца.
■ Допуска се използването на този електроинструмент
само от лица, които са били обучени да работят с него
или които могат да представят свидетелство, че могат
да го обслужват. Не се допуска с електроинструмента
да работят деца или младежи.
■ Не се допуска оставянето на електроинструмента без
надзор с работещ двигател.
■ Излизащата под налягане водна струя създава сила,
отблъскваща пистолета назад. Затова дръжте здраво
дръжката на пистолета и стрелата.
Транспортиране
■ Преди да пренасяте електроинструмента, го изключете
и го осигурете срещу включване по невнимание.
Поддържане
■ Винаги преди почистване и техническо обслужване,
както и при замяна на приспособления, изключвайте
електроинструмента. При електроинструменти,
захранвани от електрическата мрежа, изключвайте и
щепсела от контакта.
■ Допуска се извършването на ремонтни дейности само
от оторизирани сервизи за електроинструменти на Бош.
Допълнителни приспособления и резервни части
■ Допуска се използването само на одобрени от
производителя допълнителни приспособления и
резервни части. Оригиналните допълнителни
приспособления и оригиналните резервни части
гарантират безпроблемната работа на
електроинструмента.
Български - 1
Технически характеристики
Водоструйна машина
Каталожен номер
Номинална консумирана
мощност
Температура на
изходящата вода, макс.
Дебит на водата,
минимален
Налягане на изходящата
водна струя, макс.
Номинално налягане
Максимално налягане
Дебит
Бутилка за почистващ
препарат или резервоар
Капацитет на резервоара
за почистващ препарат
Mаса
Kлас на защита
Сериен номер
AQUATAK 110
3 600 H76 C..
AQUATAK 110 PLUS
3 600 H76 D..
AQUATAK 115 PLUS
3 600 H76 E..
[W]
1 600
1 600
1 700
[°C]
40
40
40
[l/h]
17
17
17
[bar]
[bar]
[bar]
[l/h]
1,5 ? 6,0
100
110
360
1,5 ? 6,0
100
110
380
1,5 ? 6,0
105
115
380
Бутилка
Резервоар
Резервоар
[l]
[kg]
0,5
7,0
0,75
0,75
7,0
7,0
/ II
/ II
/ II
Вижте серийния номер 11 (табелка на електроинструмента) на
машината.
Предназначение на
електроинструмента
Съдържание на опаковката
Електроинструментът е предназначен за
почистване на площи и предмети на открито, на
инструменти, превозни средства и лодки. С
подходящи допълнителни приспособления
може да бъдат добавяни почистващи
препарати, да бъдат отпушвани
канализационни тръби и да бъдат отстранявани
ръжда и боя.
Електроинструментът е предназначен за
работа при околна температура между 0 °С и
40 °С.
Този електроинструмент не е предназначен за
професионално използване.
Въведение
Това ръководство съдържа указания за
правилното монтиране и безопасното ползване
на Вашия електроинструмент. Важно е да
прочетете внимателно тези указания.
В напълно сглобено състояние машината тежи
7,0 kg. Ако е необходимо, потърсете помощ, за
да я извадите от опаковката.
56 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Извадете внимателно водоструйната машина от
опаковката и проверете дали са налични
следните детайли:
? Водоструйна машина
? Разпръскващ пистолет/маркуч за високо
налягане
? Дюза за почистващ препарат и бутилка
(само AQUATAK 110)
? Тръба с дюза за ветрилообразна струя
(Кодово оцветяване червено)
? Тръба с дюза за въртяща се струя
(Кодово оцветяване червено)
? Щуцер
? Четка за миене
(само AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
? Ръководство за експлоатация
Ако нещо липсва или е повредено, моля, обърнете се
към Вашия търговец.
Български - 2
Eлементи на електроинструмента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Предпазител на спусъка
Спусък
Пистолет
Тръба с дюза за плоска струя
Маркуч за високо налягане
Дюза за почистващ препарат и бутилка
(само AQUATAK 110)
Тръба с дюза за ротационна струя
Нипел
Резервоар за почистващ препарат
(само AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
Пусков прекъсвач
Сериен номер
Част от изобразените на фигурите и описани в
ръководството за експлоатация допълнителни
приспособления не са включени в
окомплектовката.
За Вашата сигурност
Внимание! Преди техническо обслужване
или почистване спрете машината и
изключете щепсела от захранващата
мрежа. Това трябва да се направи също и
ако захранващият кабел бъде повреден,
усукан или изолацията му бъде нарушена.
Предпазване от токов удар
За безопасност електроинструментът е със
защитна изолация и не се нуждае от
заземяване. Работното напрежение е 230 V
променлив ток, 50 Hz (за страни извън ЕС 220 V
или 240 V в зависимост от изпълнението).
Използвайте само сертифицирани удължители
на захранването.
Ако по време на работа с водоструйната
машина трябва да използвате удължителен
кабел, той трябва да има следното сечение:
1,5 mm2 макс. до 20 m дължина
2,5 mm2 макс. до 50 m дължина
Упътване: Ако бъде използван удължителен
кабел, както е описано в указанията за
безопасна работа, той трябва да има зануляващ
(трети) проводник, през който щепселът се
свързва с нулата на Вашата електрическа
система.
Ако имате въпроси, се обърнете към
квалифициран електротехник или към
представителството на Бош.
57 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
ВНИМАНИЕ: удължителни кабели, които не
отговарят на изискванията, могат да бъдат
опасни. Удължителният кабел, щепселът и
контактът трябва да имат защита срещу вода
и да са предназначени за работа на открито.
Щепселът и гнездото на удължителя трябва да
са сухи и да не бъдат оставяни на пода.
За повишаване на сигурността се препоръчва
използването на предпазен прекъсвач за
утаечни токове (Fl, RCD) с праг на задействане
най-много 30 mA. Винаги преди започване на
работа прекъсвачът трябва да бъде
проверяван.
Указание за продукти, които се продават във
Великобритания: ВНИМАНИЕ: За Вашата
безопасност е необходимо монтираният на
машината щепсел да се свърже с удължителния
кабел. Гнездото на удължителя трябва да е
защитено срещу напръскване с вода, да е
направено от гума или покрито с гума.
Удължителният кабел трябва да се използва с
предпазител срещу обтягане.
Ако проводникът на кабела е повреден, се
допуска ремонтът да бъде извършен само от
оторизиран сервиз за електроинструменти
на Бош.
Монтиране
Включване към водопроводната система
A Навийте нипела 8 към щуцера 12.
A / B Включете маркуча за вода (не е включен
в окомплектовката) към водопроводната
система и към машината.
Включете маркуча за високо налягане /
пистолета за пръскане
C Навийте здраво маркуча за високо
налягане 5 на нипела 13.
D Поставете тръбата за ветрилообразна
струя 4 в пистолета 3. Завъртете тръбата на 90°
по посока на часовниковата стрелка с леко
притискане, за да я застопорите.
Български - 3
Регулиране / използване на
различни дюзи
Тръба с дюза за ветрилообразна струя
(Кодово оцветяване червено)
E За да промените формата на струята от
ветрилообразна на цилиндрична и обратно,
завъртете предния пръстен на дюзата.
Тръба с дюза за въртяща се струя
(Кодово оцветяване червено)
I За да промените формата на струята 4 от
ветрилообразна на цилиндрична и обратно,
завъртете предния пръстен на дюзата.
J Поставете тръбата с дюза за ротационна
струя 7 в пистолета 3. Завъртете тръбата на 90°
по посока на часовниковата стрелка с леко
притискане, за да я застопорите.
Дюза за почистващ препарат с бутилка
AQUATAK 110
I Завъртетет дюзата, респ. тръбата на 90° в
посока, обратна на часовниковата стрелка и
извадете тръбата.
F Поставете дюзата за почистващ препарат 6
в пистолета 3. Завъртете дюзата за почистващ
препарат на 90° по посока на часовниковата
стрелка с леко притискане, за да я застопорите.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G За впръскване на почистващ препарат
превключете дюзата за ветрилообразна струя
от високо на ниско налягане чрез завъртане на
задния пръстен.
Завъртете предния пръстен на дюзата, за да
промените струята.
Пускане в експлоатация
Включване
Уверете се, че пусковият прекъсвач е в позиция
(
), и включете щепсела в контакта.
Отворете крана за водата
K Натиснете предпазителя 1, за да освободите
спусъка 2. Натиснете спусъка 2 докрай, докато
целият въздух излезе от машината и маркуча за
високо налягане и водата започне да тече
равномерно. Отпуснете спусъка 2. Натиснете
предпазителя 1.
Натиснете бутона (
) на пусковия
прекъсвач 10.
Насочете пистолета 3 надолу. Натиснете
предпазителя, за да освободите спусъка 2.
Натиснете спусъка 2 докрай.
58 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Изключване
Отпуснете спусъка 2. Натиснете предпазителя.
Така пистолетът е блокиран и не може да бъде
включен по невнимание.
Натиснете бутона (
) на пусковия
прекъсвач 10.
Затворете крана за вода. Извадете щепсела от
захранващата мрежа.
Натиснете предпазителя 1, за да освободите
спусъка 2. Натиснете спусъка 2, докато в
машината не остане повече вода. Отпуснете
спусъка 2. Натиснете предпазителя 1.
Извадете маркуча за вода от машината и
водопроводната система.
Указания за употреба на
водоструйната машина
Общи указания
Уверете се, че машината е поставена на равна
основа.
Не се премествайте твърде напред с маркуча за
високо налягане, респ. не дърпайте машината с
маркуча. Това може да доведе до
преобръщането на машината.
Не прегъвайте маркуча за високо налягане и не
го прегазвайте с автомобил. Предпазвайте
маркуча от допир до остри ръбове и ъгли.
Не използвайте тръбата за ротационна струя за
миене на кола.
Работа с почистващи препарати
Използвайте само препаратите, указани от
Бош. Неподходящи почистващи препарати
могат да повредят машината и/или
почиствания предмет.
AQUATAK 110
Поставете на пистолета дюзата за почистване с
препарат.
Напълнете бутилката с подходящ препарат и
навийте отново бутилката на дюзата.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H Напълнете резервоара за почистващ
препарат 9 с предварително разреден съгласно
указанията почистващ препарат.
G За впръскване на почистващ препарат
превключете дюзата за ветрилообразна струя
от високо на ниско налягане.
Български - 4
С оглед опазване на околната среда
препоръчваме икономичното използване на
почистващи средства. Спазвайте препоръката
на етикета на бутилката за разреждане на
препарата.
С внимателния подбор на почистващи и
консервиращи препарати фирма Бош гарантира
безпроблемното функциониране на машината.
Препоръчителен метод за почистване
Стъпка 1: разтворете замърсяванията
Напръскайте икономично с почистващ препарат
и го оставете известно време да подейства.
Стъпка 2: премахнете замърсяванията
Отстранете замърсяванията с високо налягане.
Упътване: при почистване на вертикални
повърхности започнете нанасянето на
препарата отдолу и продължете нагоре. При
отмиване работете отгоре надолу.
Поддържане
Преди да извършвате каквито и да е
дейности по машината, изключете
щепсела от захранващата мрежа и
маркуча от водопроводната система.
Упътване: извършвайте посочените по-долу
операции по поддръжка на електроинструмента
редовно, за да осигурите продължителното му и
безопасно използване.
Редовно проверявайте електроинструмента за
видими дефекти, като разхлабено съединение и
износени или повредени детайли.
Проверявайте дали капаците и предпазните
съоръжения са в изправност и правилно
монтирани. Необходимият ремонт и техническо
обслужване трябва да се извършат преди
ползване на водоструйната машина.
Ако въпреки прецизното производство и
внимателно изпитване водоструйната машина
се повреди, ремонтът трябва да бъде извършен
от оторизиран сервиз за електроинструменти на
Бош.
Mоля, при поръчване на резервни части или
когато се обръщате с въпроси към
представителите на Бош непременно
посочвайте десетцифрения каталожен номер
на машината.
59 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Проверка / почистване на филтъра
L Демонтирайте адаптера 8 на щуцера за вода
и извадете ситото 14.
Ситото 14 може лесно да бъде извадено с остри
клещи. Изплакнете ситото и го поставете
отново. Ако ситото е повредено, го заменете.
В никакъв случай водоструйната машина не
трябва да бъде използвана, ако ситото не е
монтирано или е повредено.
Транспортиране
При пренасяне хванете електроинструмента за
горната ръкохватка и го придвижете, като го
търкаляте на колелата му.
За пренасяне по стълби или през препятствия
вдигнете електроинструмента, като го държите
за горната ръкохватка.
Ако електроинструментът трябва да бъде
съхраняван или пренасян в хоризонтално
положение, предварително трябва да бъде
изпразнен резервоарът за почистващ препарат.
Прибиране на машината след
употреба
Почистете отвън водоструйната машина с
помощта на мека четка и кърпа. Не се допуска
използването на вода, разтворители и
полиращи препарати. Отстранете всички
замърсявания, особено внимателно почистете
вентилационните отвори на вентилатора.
Ако във водоструйната машина остане вода,
при замръзване машината ще се повреди.
Машината трябва да се съхранява при
температура над 0 °С.
Не поставяйте върху нея други предмети
Уверете се, че при прибиране и
изваждане кабелът не се заклинва. Не
прегъвайте маркуча за високо
налягане.
?
Български - 5
Откриване на причината за повреда
Таблицата по-долу показва симптомите на дефектите и как можете да ги отстраните, когато
електроинструментът Ви не функционира нормално. Ако не можете да локализирате или
отстраните проблема, се обърнете към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.
Внимание: преди да започнете да търсите повредата, спрете електроинструмента и го
изключете от захранващата мрежа.
Симптоми
Възможна причина
Отстраняване
Електродвигателят не се
включва
Щепселът не е включен в захранващата
мрежа
Контактът е повреден
Предпазителят на захранващата мрежа
е изгорял
Удължителният кабел е повреден
Задействала се е температурната
защита на електродвигателя
Има замръзване
Включете щепсела
Предпазителят на захранващата мрежа
е изгорял
Захранващото напрежение не е
подходящо
Сменете предпазителя
Електродвигателят спира
Задействала се е температурната
защита на електродвигателя
Използвайте друг контакт
Сменете предпазителя
Опитайте без удължителен кабел
Оставете електродвигателя да се
охлади 5 минути
Разтопете помпата, маркуча за вода или
съответното приспособление
Проверете захранващото напрежение;
то трябва да съответства на изписаното
на табелката
Оставете електродвигателя да се
охлади 5 минути
Предпазителят се е
задействал
Предпазителят на захранващата мрежа
е слаб
Включете машината във верига, която е
с достатъчно силен за мощността на
водоструйната машина предпазител
Твърде високо работно
налягане
Дюзата е частично запушена
Почистете дюзата
Пулсиращо налягане
Има въздух в маркуча или помпата
Изключете водоструйната машина и
отворете пистолета и крана за вода и
изчакайте, докато започне да излиза
равномерна струя вода
Проверете дали водопроводната
система съответства на техническите
данни. Най-тънките маркучи, които
могат да бъдат използвани, са 1/2" или
? 13 mm
Почистване на водния филтър
Изпънете маркуча по права линия
Подаването на вода не е достатъчно
Водният филтър е запушен
Маркучът за вода е прещипан или
прегънат
Маркучът за високо налягане е твърде
дълъг
Махнете удължението на маркуча за
високо налягане, макс. дължина на
маркучите 7 m
Налягането е постоянно,
но ниско
Упътване: някои от
допълнителните
приспособления
предизвикват ниско
налягане
Дюзата е износена
Спирателният вентил е износен
Заменете дюзата
Натиснете спусъка 5 пъти
последователно
Електродвигателят
работи, но няма налягане
Няма подаване на вода
Филтърът е запушен
Дюзата е запушена
Включете и пуснете вода
Почистете филтъра
Почистете дюзата
Водоструйната машина се
включва сама
Помпата или пистолетът пропускат
Обърнете се към оторизиран сервиз за
електроинструменти на Бош
Машината пропуска
Помпата пропуска
Допустими са 6 капки на минута. При
ненормални, значителни течове се
обърнете към оторизиран сервиз за
електроинструменти на Бош
60 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Български - 6
Опазване на околната среда
Сервизно обслужване и
консултации
Замърсяващи природата химикали не трябва да
попадат в почвата, подпочвените води, в езера,
реки и т.н.
При използване на почистващи препарати
спазвайте стриктно данните на опаковката и
указаната концентрация.
При почистване на моторни превозни средства
спазвайте местните разпоредби: не трябва да
се допуска протекло машинно масло да попада
в подпочвените води.
Бракуване и изхвърляне
Електроинструментите, допълнителните
приспособления и опаковките трябва да бъдат
подложени на подходяща преработка за
оползотворяване на съдържащите се в тях
вторични суровини.
Само за страни от ЕС:
Не изхвърляйте
електроинструментите при
битовите отпадъци!
Съгласно Директива на
ЕС 2002/96/EG относно бракувани
електрически и електронни
устройства и утвърждаването й като
национален закон електроинструментите,
които не могат да се използват повече, трябва
да се събират отделно и да бъдат подлагани на
подходяща преработка за оползотворяване на
съдържащите се в тях вторични суровини.
Монтажни чертежи и информация за
резервни части можете да намерите в
Интернет на адрес:
www.bosch-pt.com
Роберт Бош EООД - България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
yл. Сребърна ? 3-9
1907 София
? ...................................................... +359 (0)2 / 962 5302
? ...................................................... +359 (0)2 / 962 5427
? ...................................................... +359 (0)2 / 962 5295
Факс ..................................................... +359 (0)2 / 62 46 49
Декларация за съответствие
Стойностите са измерени съгласно 2000/14/ЕС
(1 m разстояние) и DIN 45 635.
Равнището А на излъчвания от
електроинструмента шум обикновено е:
равнище на звуковото налягане 77 dB (A);
мощност на звука 90 dB (A).
Предаваните на ръцете вибрации обикновено са
под 2,5 m/s2.
С пълна отговорност ние декларираме, че този
продукт съответства на следните стандарти
или нормативни документи: EN 60 335 съгласно
изискванията на Директиви 89/336/EWG,
98/37/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: гарантираният горен праг на
мощността на звука LWA е по-малък от
92 dB (A). Метод на изпитване на
съответствието съгласно Приложение V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Правата за изменения запазени
61 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Български - 7
Uputstva o sigurnosti
Pre kori??enja uredjaja neizostavno
pro?itati i obratiti pa?nju!
Pro?itajte pre pu?tanja u rad uputstvo za
rad Va?eg uredjaja i posebno obratite
pa?nju na ova sigurnosna uputstva.
Tablice za opomenom i uputama name?tene na
uredjaju daju va?na uputstva za rad bez opasnosti.
Pored uputstava u uputstvu za rad morate uzeti u
obzir i op?te propise o sigurnosti i spre?avanju
nesre?a.
Priklju?ak za struju.
Ne upravljajte mlaz vode nikada na ljude,
?ivotinje, uredjaj ili elektri?ne delove.
■ Napon nazna?en na tipskoj tablici mora odgovarati
naponu mre?e.
■ Preporu?uje se da se ovaj aparat priklju?i samo na
uti?nicu, koja je osigurana sa za?titnim prekida?em
od 30 mA.
■ Kod promene kablova na ovom uredjaju
upotrebljavajte samo uputstvo za priklju?ak mre?e
koji je predvideo proizvodja?. Katalo?ki broj i tip
pogledajte u uputstvu za rad.
■ Ne hvatajte mre?ni utika? nikada sa vla?nim
rukama.
■ Priklju?ni vod za struju ili produ?ni kabel nikada ne
gazite, gnje?ite ili vu?ete za njega, po?to se mo?e
o?tetiti. ?uvajte kabel od toplote, ulja i o?trih ivica.
■ Produ?ni kabel mora imati presek koji je naveden u
uputstvu za rad i biti za?ti?en od prskaju?e vode.
Uti?na veza nesme biti u vodi.
■ Kod zamene spojnica na priklju?ku mre?e ili
produ?nom kablu moraju ostati obezbedjeni za?tita
od prskanja vode i mehani?ka ?vrsto?a.
Priklju?ak za vodu
■ Obratite pa?nju na propise Va?eg preduze?a za
snabdevanje vodom.
■ Zavrtnji svih crevnih priklju?aka moraju biti
zaptiveni.
■ Crevo visokog pritiska nesme biti o?te?eno(
opasnost od pucanja). O?te?eno crevo visokog
pritiska mora se promeniti bez odlaganja. Smeju se
upotrebljavati samo creva i spojevi koje je
preporu?io proizvodja?.
Upotreba
■ Uredjaj sa priborom prokontrolisati pre kori??enja
da li je stanje ispravno i siguran rad. Ako stanje nije
besprekorno, nesme se koristiti.
■ Ne usisavajte nikada te?nosti koje sadr?e
rastvara?e ili nerazbla?ene kiseline i rastvara?e. U
njih se ubrajaju naprimer benzin, razredjiva?i za
boje ili nafta za grejanje. Magla od raspr?ivanja je
jako zapaljiva, eksplozivna i otrovna, isto tako
aceton, nerazbla?ene kiseline i rastvara?i su
agresivni prema materijalima upotrebljenim sa
aparatom.
62 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ Pri upotrebi uredjaja u podru?jima sa opasno??u(
naprimer benzinske pumpe) mora se obratiti pa?nja
na sigurnosne propise. Rad u prostorijama sa
opasno??u od eksplozija je zabranjen.
■ Uredjaj mora imati stabilnu podlogu.
■ Upotrebljavajte samo sredstva za ?i??enje koja je
preporu?io proizvodja? aparata i obratite pa?nju na
uputstva proizvodja?a o primeni, odvozu djubreta i
upozorenju.
■ Svi delovi u radnom podru?ju koji provode struju
moraju biti za?ti?eni od prskaju?e vode.
■ Poluga za aktiviranje pi?tolja nesme pri radu biti
u?vr??ena u poziciji ?ON?.
■ Nosite pri potrebi za?titno odelo radi za?tite od vode
koju mogu prskati predmeti.
■ Da bi izbegli o?te?enja usled mlaza visokog pritiska
?istite gume vozila/ventile samo sa najmanjim
rastojanjem od 30 cm. Prvi znak sa o?te?enje je
promena boje gume. O?te?ene gume vozila / ventili
su opasni po ?ivot.
■ Materijali koji sadr?e azbest kao i drugi materijali
koji sadr?e materije ?tetne po zdravlje, ne smeju se
prskati.
■ Upotrebljavajte samo sredstva za ?i??enje, koja je
odobrio proizvodja? uredjaja.
■ Ne koristite preporu?ena sredstva za ?i??enje
nerazbla?ena. Proizvodi su u tolikoj meri sigurni,
ako ne sadr?e kiseline, lu?ine ili materije koje ne
o?te?uju okolinu. Preporu?ujemo da ?uvate
sredstva za ?i??enje da budu nedostupna deci. Pri
kontaktu sredstva za ?i??enje sa o?ima odmah
temeljno isperite vodom, a pri gutanju konsultujte
odmah doktora.
Rad
■ Radnik sme koristiti aparat samo prema propisima.
Mesne karakteristike se moraju uzeti u obzir. Pri
radu pazite svesno na druge osobe, posebno na
decu.
■ Aparat smeju da koriste samo osobe koje su
podu?ene u kori??enju i rukovanju ili osobe koje
mogu doneti dokaz da mogu da rade sa aparatom.
Deca i mladi?i ne smeju da rade sa aparatom.
■ Aparat se nesme nikada ostaviti bez nadzora, dokle
god je motor u radu.
■ Izlaze?i mlaz vode daje snagu povratnog udarca na
pi?tolju. Stoga sigurno dr?ite dr?ku pi?tolja i ?tap.
Transport
■ Iskljui?ite i obezbedite aparat pre transporta.
Odr?avanje
■ Isklju?ite uredjaj pre svih ?i??enja i odr?avanja i
promene pribora. Kod uredjaja koji rade na struju
izvucite mre?ni utika?.
■ Popravke smeju izvoditi samo stru?ni Boschservisi.
Pribor i rezervni delovi
■ Smeju se upotrebljavati samo pribor i rezervni
delovi koje je dozvolio proizvodja?.
Originalan pribor i originalni rezervni delovi
obezbedjuju rad aparata bez kvarova.
Srpski - 1
Karakteristike aparata
?ista? sa visokim pritiskom.
AQUATAK 110
AQUATAK 110 PLUS AQUATAK 115 PLUS
Broj narud?bine
3 600 H76 C..
3 600 H76 D..
3 600 H76 E..
Nominalna snaga
[W]
1 600
1 600
1 700
Dotok temperature maks. [°C]
40
40
40
Dotok koli?ine vode min.
[l/h]
17
17
17
Dotok vodenog pritiska
maks.
[bara] 1,5 ? 6,0
1,5 ? 6,0
1,5 ? 6,0
Nominalni pritisak
[bara] 100
100
105
Maksimalni pritisak
[bara] 110
110
115
Protok
[l/h]
360
380
380
Fla?a ili rezervar za
sredstvo za ?i??enje
Fla?a
Rezervar
Rezervar
Kapacitet rezervara
sredstva za ?i??enje
[l]
0,5
0,75
0,75
Te?ina
[kg]
7,0
7,0
7,0
Klasa za?tite
/ II
/ II
/ II
Serijski broj
Pogledajte serijski broj 11 (tipska tablica) na ma?ini.
Upotreba prema svrsi
Aparat je odredjen za ?i??enje povr?ina i predmeta
napolju, alata, vozila i ?amaca. Sa odgovaraju?im
priborom mogu se me?ati sredstva za ?i??enje koja
je Bosch odobrio, ?i??enje cevi za oticanje ili
uklanjanje rdje i premaza boje.
Odredjena upotreba odnosi se na temperaturu
okoline izmedju 0 °C i 40 °C.
Ovaj proizvod nije pogodan za profesionalnu
upotrebu.
Uvod
Ovaj priru?nik sadr?i uputstva o ispravnoj monta?i i
sigurnoj upotrebi Va?e ma?ine. Va?no je da ovo
uputstvo bri?ljivo pro?itate.
Ma?ina je te?ka u potpuno sklopljenom stanju oko
7,0 kg. Pri potrebi pozovite pomo? da bi izvadili
ma?inu iz pakovanja.
Obim isporuke
Izvadite ?ista? visokog pritiska oprezno iz
pakovanja i prokontroli?ite, da li su kompletni
slede?i delovi.
? ?ista? sa visokim pritiskom.
? Pi?tolj za prskanje / crevo visokog pritiska
? Mlaznica za sredstrva za ?i??enje i boca
(samo AQUATAK 110)
? Potisna cev lepezastog mlaza
(Crveno kodiranje boje)
63 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
? Potisna cev rotacionog mlaza
(Crveno kodiranje boje)
? Priklju?ak
? ?etka za pranje
(samo AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
? Uputstvo za upotrebu
Ako delovi nedostaju ili su o?te?eni, obratite se Va?em
trgovcu.
Elementi aparata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Blokada uklju?ivanja za ventilaciju
Prekida?
Pi?tolj
Potisna cev lepezastog mlaza
Crevo visokog pritiska
Mlaznica za sredstvo za ?i??enje sa bocom
(samo AQUATAK 110)
Potisna cev rotacionog mlaza
Priklju?ak
Rezervar za sredstvo za ?i??enje
(samo AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
Mre?ni prekida?
Serijski broj
Pribor na slici ili opisan ne spada delimi?no u obim
isporuke.
Srpski - 2
Radi va?e sigurnosti
Monta?a
Pa?nja! Isklju?ite aparat pre radova
odr?avanja ili ?i??enja i izvucite mre?ni
utika?. Isto va?i kada je o?te?en strujni kabel,
zase?en ili umotan.
Elektri?na sigurnost
Va?a ma?ina ima radi sigurnosti za?titnu izolaciju i
nema potrebu za uzemljenjem Radni napon iznosi
230 V AC, 50 Hz (za zemlje Vam EU 220 V, 240 V
zavisno od konstrukcije). Koristite samo dozvoljeni
produ?ni kabl.
Ako pri radu ?ista?a visokog pritiska ho?ete da
koristite produ?ni kabel, potrebni su slede?i preseci
vodova:
1,5 mm2 do maks. 20 m du?ine
2,5 mm2 do maks. 50 m du?ine
Pa?nja: Ako se koristi produ?ni kabel, mora on
imati za?titni provodnik - kao ?to je opisano u
sigurnosnim propisima, koji je povezan preko
utika?a sa za?titnim provodnikom Va?eg
elektri?nog uredjaja.
U slu?aju dvoumljenja pitajte nekog iskusnog
elektri?ara ili najbli?e zastupni?tvo Bosch-a.
OPREZ: Produ?ni kablovi koji nisu po propisu
mogu biti opasni. Produ?ni kablovi, utika?i i
spojnica moraju biti konstrukcije odobrene za
spoljnu upotrebu i zaptiveni za vodu.
Kablovske veze bi trebale da budu suve i da ne
budu na zemlji.
Za pove?avanje sigurnosti se preporu?uje, da se
koristi jedan FI-prekida? (RCD) sa strujom kvara
maksimalnih 30 mA. Ovaj FI-prekida? bi pre svake
upotrebe trebalo prokontrolisati.
Uputstvo za proizvode koji se ne prodaju u GB:
PA?NJA: Radi Va?e sigurnosti potrebno je, da se
utika? name?ten na ma?ini pove?e sa produ?nim
kablom. Spojnica produ?nog kabla mora biti
za?ti?ena od prskaju?e vode, da se sastoji od
gume ili prevu?ena gumom. Produ?ni kabl mora se
koristiti sa rastere?enjem istezanja.
Ako je priklju?ni vod o?te?en, sme ga popraviti
samo autorizirana Bosch-radionica.
64 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Priklju?ak za vodu
A Priklju?ni komad zavrnuti na priklju?ak za vodu.
A / B Povezati crevo za vodu( nije isporu?eno) sa
priklju?kom za vodu i uredjajem.
Priklju?iti crevo visokog pritiska / pi?tolj
C ?vrsto navrnuti crevo visokog pritiska 5 na
priklju?nicu 13.
D Ubacite potisnu cev lepezastog mlaza 4 u
pi?tolj za prskanje 3. Okrenite potisnu cev
lepezastog mlaza sa lakim pritiskom za 90° u
pravcu kazaljke na satu, da bi je blokirali.
Pode?avanje / upotreba raznih
mlaznica.
Potisna cev lepezastog mlaza
(Crveno kodiranje boje)
E Da bi menjali mlaz od lepeze do u ta?ku i nazad,
okre?ite prsten na potisnoj cevi lepezastog mlaza.
Potisna cev rotacionog mlaza
(Crveno kodiranje boje)
I Okrenite potisnu cev 4 lepezastog mlaza 90°
suprotno kazaljke na satu. Izvucite napolje
potpisnu cev lepezastog mlaza.
J Ubacite potpisnu cev 7 rotacionog mlaza u
pi?tolj za prskanje 3. Okrenite potpisnu cev
rotacionog mlaza lakim pritiskom za 90° u pravcu
kazaljke na satu, da bi je blokirali.
Mlaznica za sredstvo za ?i??enje sa bocom
AQUATAK 110
I Okrenite mlaznicu odnosno potpisnu cev za 90°
nasuprot kazaljke na satu i izvucite napolje.
F Ubacite mlaznicu sredstva za ?i??enje 6 u
pi?tolj za prskanje 3. Okrenite mlaznicu sredstva za
?i??enje lakim pritiskom za 90° u pravcu kazaljke
na satu, da bi je blokirali.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G Za prskanje sredstva za ?i??enje postavite
mlaznicu lepezastog mlaza okretanjem zadnjeg
prstena sa pozicije visokog pritiska na poziciju
niskog pritiska.
Okrenite mlaznicu na prednjem prstenu da bi
blokirali lepezasti mlaz.
Srpski - 3
Pu?tanje u rad
Uklju?ivanje
Uverite se da mre?ni prekida? stoji u poziciji (
)i
priklju?ite uredjaj na uti?nicu.
Otvorite slavinu za vodu.
K Aktivirajte blokadu uklju?ivanja 1, da bi
oslobodili prekida?v 2. Prekida? 2 potpuno
pritisnuti, sve dok voda ne pote?e ravnomerno i ne
bude vi?e vazduha u aparatu i crevu visokog
pritiska. Pustiti prekida? 2. Pritisnuti blokadu
uklju?ivanja 1.
Aktivirati taster (
) mre?nog prekida?a 10.
Usmeriti pi?tolj 3 na dole. Aktivirati blokadu
uklju?ivanja, da bi oslobodili prekida? 2. Prekida? 2
sasvim pritisnuti.
Isklju?ivanje
Pustiti prekida? 2. Pritisnuti blokadu uklju?ivanja.
Pi?tolj je sada blokiran i ne mo?e se vi?e aktivirati.
Aktivirati taster (
) mre?nog prekida?a 10.
Zatvoriti slavinu za vodu. Izvu?i priklju?ak mre?e iz
uti?nice.
Aktivirati blokadu uklju?ivanja 1, da bi oslobodili
prekida? 2. Prekida? 2 sasvim pritisnuti, sve dok u
uredjaju ne bude vi?e vodenog pritiska. Pustite
prekida? 2. Pritisnuti blokadu uklju?ivanja 1.
Skinite crevo za vodu sa aparata i priklju?ka vode.
Uputstvo za kori??enje ?ista?a
visokog pritiska
Op?te
Uverite se da ma?ina stoji na ravnoj podlozi.
Radovi sa sredstvima za ?i??enje
Koristite samo sredstva za ?i??enje koja je
odobrio Bosch. Neodgovaraju?a sredstva za
?i??enje mogu o?tetiti aparat i predmet koji se
?isti.
AQUATAK 110
Nataknite mlaznicu sredstva za ?i??enje na pi?tolj.
Napunite bocu za sredstvo za ?i??enje sa
pogodnim sredstvom i ponovo zavrnite bocu na
mlaznicu sredstva za ?i??enje.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H Napunite rezervar za sredstvo za ?i??enje 9 sa
sredstvom za ?i??enje da bi ga kao ?to je
preporu?eno razbla?ili.
G Za prskanje sredstva za ?i??enje postavite
lepezastu mlaznicu na poziciju niskog pritiska.
Preporu?ujemo u smislu za?tite okoline da
sredstva za ?i??enje koristite ?tedljivo. Obratite
pa?nju na preporuke za razbla?ivanje koje su na
rezervaru.
Bosch garantuje izabranom ponudom sredstava za
?i??enje i konzerviranje rad aparata bez kvarova.
Preporu?ene metode ?i??enja
Korak 1: Omek?ati prljav?tinu
Lagano naneti sredstvo za ?i??enje i kratko vreme
pustiti da deluje.
Korak 2: Ukloniti prljav?tinu
Ukloniti rastvorenu prljav?tinu sa visokim pritiskom.
Pa?nja: Prilikom ?i??enja vertikalnih povr?ina
po?eti dole sa sredstvom za prljav?tinu / ?i??enje i
dalje raditi na gore. Pri ispiranju radite od gore na
dole.
Ne idite sa crevom visokog pritiska suvi?e napred
odnosno ne vucite aparat za crevo. Ovo mo?e
uticati na to da aparat ne stoji vi?e sigurno i da
padne dole.
Ne lomite crevo visokog pritiska i ne vozite vozilom
preko njega. Za?titite crevo visokog pritiska od
o?trih ivica ili uglova.
Ne koristite rotacionu cev pod pritiskom za pranje
kola.
65 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Srpski - 4
Odr?avanje
Transport
Pre svih radova na aparatu izvucite
mre?ni utika? i odvojite priklju?ak vode.
Pa?nja: Izvodite redovno slede?e radove
odr?avanja, da bi se obezbedilo dugo i pouzdano
kori??enje.
Redovno kontroli?ite uredjaj u pogledu o?iglednih
nedostataka, kao ?to su odpu?teno pri?vr??ivanje i
izlizani ili o?te?eni delovi konstrukcije.
Prokontroli?ite da li su poklopci i uredjaji za?tite
?estiti i ispravno montirani. Potrebne popravke ili
radove odr?avanja izvr?ite pre upotrebe ?ista?a
visokog pritiska.
Ako bi ?ista? visokog pritiska i pored bri?ljivog
postupka proizvodnje i kontrole nekada otkazao,
popravku mora izvoditi neki stru?an servis za
Bosch-ba?tenske aparate.
Kod svih pitanja i naru?ivanja rezervnih delova
molimo Vas da neizostavno navedete broj
narud?bine (ima 10 cifara) a prema tipskoj tablici
na aparatu.
?i??enje i kontrola filtra
Za transport uhvatite uredjaj za gornju dr?ku i
gurajte na to?ki?ima.
Za transport preko stepenica ili nekih smetnji
uhvatite uredjaj za gornju dr?ku i nosite.
Ako uredjaj mora da se ?uva horizontalno ili
transportuje, trebalo bi prvo isprazniti rezervar za
sredstvo za ?i??enje.
Isklju?iti posle upotrebe.
?istiti spolja?nost ?ista?a visokog pritiska sa
nekom mekom ?etkom i krpom. Ne smeju se
upotrebljavati voda, rastvara? i sredstva za
poliranje. Uklonite svu prljav?tinu, posebno o?istite
proreze za ventilaciju motora.
?ista? visokog pritiska iz kojeg nije ispra?njena
voda o?teti?e mraz. Aparat bi trebalo ?uvati u nekoj
prostoriji bez mraza.
Ne stavljajte na njega neke druge predmete.
Proveriti da li kabel pri namotavanju i
odmotavanju nije priklje?ten. Crevo visokog
pritiska ne lomite.
?
L Uklonite adapter 8 na priklju?ku za vodu i
izvucite sito 14.
Sito 14 se mo?e lako ukloniti sa nekim kle?tima.
Sito isperite i ponovo ubacite. O?te?eno sito
zamenite.
?ista? visokog pritiska nesme nikada da se koristi
kada nedostaje sito ili je u kvaru.
66 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Srpski - 5
Tra?enje gre?aka
Slede?a tabela pokazuje simbole gre?ki i kako da pomognete sebi, ako Va?a ma?ina ne radi dobro. Ako
time ne mo?ete lokalizovati problem i odstraniti ga, obratite se Va?em servisu.
Pa?nja: Isklju?ite ma?inu pre tra?enja gre?ke i izvucite mre?ni utika?.
Simptomi
Mogu?i uzrok
Pomo?
Motor ne kre?e
Utika? nije priklju?en
Uti?nica je u kvaru
Osigura? je izbio
O?te?en je produ?ni kabel
Motorna za?tita je isklju?ila
Smrznuto
Priklju?iti utika?
Upotrebiti drugu uti?nicu
Promenite osigura?
Poku?ati bez produ?nog kabla
Ostavite motor 5 minuta da se ohladi
Pumpu, crevo za vodu ili pribor
odmrznuti
Motor ostaje da miruje
Osigura? je izbio
Napon mre?e nije uredu
Zameniti osigura?
Prokontrolisati napon mre?e, mora
odgovarati podatku na tipskoj tablici
Ostavite motor 5 minuta da se ohladi
Motorna za?tita je isklju?ila
Osigura? isklju?uje
Osigura? je preslab
Priklju?iti na strujni krug, koji je osiguran
prema snazi ?ista?a visokog pritiska
Pove?ani radni pritisakk
Mlaznica je delimi?no zapu?ena
O?istiti mlaznicu
Pulziraju?i pritisak
Vazduh u crevu za vodu ili pumpi
Pritisak je ravnomeran ali
premali
Pa?nja: Odredjeni pribor
prouzrokuje nizak pritisak
Mlaznica je istro?ena
Ventil za startovanje/zaustavljanje je
istro?en
Isklju?iti ?ista? visokog pritiska i ostaviti
da radi sa otvorenim pi?toljem i
otvorenom slavinom za vodu, sve dok se
ne postigne ravnomeran radni pritisak
Snabdevanje vodom nije ispravno
Prokontrolisati, da li priklju?ak za vodu
odgovara karakteristikama u tehni?kim
podacima. Najmanja creva za vodu koja
se smeju koristiti su 1/2" ili ? 13 mm
O?istiti filter za vodu
Zapu?en filter za vodu
Crevo za vodu je prignje?eno ili savijeno Ispravite crevo za vodu
Skinite produ?etak creva visokog
Crevo visokog pritiska je preduga?ko
pritiska, maks. du?ina creva za vodu je
7m
Promeniti mlaznicu
Aktivirati brzo jedno za drugim
prekida? 5
Motor radi ali nema radnog Voda nije priklju?ena
pritiska
Filter zapu?en
Zapu?ena mlaznica
Priklju?iti vodu
O?istiti filter
O?istiti mlaznicu
?ista? visokog pritiska
sam startuje
Pumpa ili pi?tolj nisu zaptiveni
Obratite se stru?nom Bosch servisu
Ma?ina nije zaptivena
Pumpa nije zaptivena
6 kapi u minuti je dozvoljeno. Kod
nenormalne, zna?ajne nezaptivenosti
stupite u kontakt sa stru?nim Bosch
servisom
67 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Srpski - 6
Za?tita ?ovekove okoline
Servis
Hemikalije koje ?tete okolini ne smeju dospeti u
zemlju, u podzemnu vodu, u potoke, reke itd.
Pri kori??enju sredstava za ?i??enje ta?no se dr?ite
podataka na pakovanju i propisane koncentracije.
Pri ?i??enju motornih vozila obratiti pa?nju na
mesne propise. Mora se spre?iti da isprano ulje
dospe u podzemne vode.
Uklanjanje djubreta
Elektri?ni pribor, pribor i pakovanja treba odvoziti
na regeneraciju koja odgovara za?titi ?ovekove
okoline.
Samo za EZ-zemlje:
Ne bacajte elektri?ni pribor u ku?no
djubre!
Prema Evropskim smernicama
2002/96/EG o starim elektri?nim i
elektronskim aparatima i njihovoj
preradi u nacionalno dobro ne mora
vi?e elektri?ni pribor koji je sposoban za upotrebu
da se odvojeno sakuplja i odvozi regeneraciji koja
odgovara za?titi ?ovekove okoline.
·ematske prikaze i informacije u vezi rezervnih
delova na?i ?ete pod:
www.bosch-pt.com
Bosch-Service
Takovska 46
11000 Beograd
? ............................................................ +381 11-753-373
Fax ............................................................ +381 11-753-373
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
Izjava o usagla?enosti
Merne vrednosti su dobijene prema 2000/14/EG
(1 m rastojanja) i DIN 45 635.
Nivo zvuka uredjaja ocenjen sa A iznosi tipi?no:
Nivo zvu?nog pritiska 77 dB (A). Nivo snage zvuka
90 dB (A).
Vibracija ruke-?ake je tipi?no ni?a od 2,5 m/s2.
Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je na?
proizvod usagla?en sa slede?im standardima ili
normativnim aktima: EN 60 335 prema odredbama
smernica 89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Garantovani nivo snage zvuka LWA je
ni?i od 92 dB (A). Postupak ocene usagla?enosti
ide prema prilogu V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Zadr?avamo pravo na promene
68 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Srpski - 7
Varnostna opozorila
Obvezno preberite pred uporabo naprave in
jih upo?tevajte!
Pred vklopom naprave preberite navodilo za
uporabo Va?e naprave in ?e posebno
upo?tevajte spodaj navedena varnostna
navodila.
Na napravi so pritrjeni napisi z opozorili in napotili,
ki so pomembni za varno uporabo.
Poleg opozoril v navodilu za uporabo je treba
upo?tevati tudi splo?ne varnostne predpise in
predpise v zvezi s prepre?evanjem nesre?.
Elektri?ni priklju?ek
Vodnega curka nikoli ne usmerjajte na ljudi,
?ivali, napravo ali na elektri?ne dele.
■ Napetost, ki je navedena na tipski plo??ici, se mora
ujemati z omre?no napetostjo.
■ Priporo?amo, da napravo priklju?ite samo na vti?nico,
ki je opremljena z za??itnim stikalom 30 mA.
■ Pri zamenjavi kabla lahko na tej napravi uporabite
samo omre?ne kable, ki jih predvideva proizvajalec ?tevilka naro?ila in tip sta navedena v navodilu za
uporabo.
■ Omre?nega vtika?a nikoli ne prijemajte z mokrimi
rokami.
■ Ne vozite ?ez priklju?ni omre?ni kabel ali ?ez kabelski
podalj?ek oziroma ju ne me?kajte in ne vlecite, ker se
lahko po?kodujeta. Zavarujte kabel pred vro?ino,
oljem in ostrimi robovi.
■ Kabelski podalj?ek mora imeti presek, ki je naveden v
navodilu za uporabo in mora biti za??iten pred
vodnimi curki. Vti?ni spoj ne sme le?ati v vodi.
■ Pri zamenjavi spojev na omre?nem priklju?ku ali
kabelskem podalj?ku mora biti ohranjena za??ita
pred vodnimi curki in mehanska trdnost.
Priklju?ek vode
■ Upo?tevajte predpise Va?ega vodovodnega podjetja.
■ Vti?ni spoj vseh priklju?nih cevi mora tesniti.
■ Visokotla?na cev ne sme biti po?kodovana (lahko se
razpo?i). Po?kodovano visokotla?no cev morate
nemudoma zamenjati. Uporabljate lahko samo cevi in
spoje, ki jih priporo?a proizvajalec.
Uporaba
■ Napravo s priborom je treba pred uporabo pregledati
z ozirom na stanje in varnost delovanja. ?e stanje
naprave ni brezhibno, je ne smete uporabljati.
■ Nikoli ne sesajte teko?in, ki vsebujejo topilo ali
nerazred?ene kisline ali topila! Sem spadajo na
primer bencin, razred?ilo za barve ali kurilno olje.
Razpr?ena megla je zelo vnetljiva, eksplozivna in
strupena, prav tako pa materiale, ki so uporabljeni na
napravi, razjedajo aceton, nerazred?ene kisline in
topila.
■ Pri uporabi naprave v nevarnih podro?jih (na primer
na ?rpalkah) je treba upo?tevati ustrezne varnostne
predpise. Uporaba v prostoru, kjer je nevarnost
eksplozije, je prepovedana.
69 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ Naprava mora imeti trdno podno?je.
■ Uporabljajte samo ?istila, ki jih priporo?a proizvajalec
naprave in upo?tevajte navodila za uporabo in
odlaganje ter opozorila proizvajalca.
■ Vsi deli v delovnem podro?ju, ki so pod elektri?no
napetostjo, morajo biti za??iteni pred vodnimi curki.
■ Spro?ilo brizgalne pi?tole se med uporabo ne sme
zagozditi v polo?aju ?ON? (vklopljeno).
■ Po potrebi nosite za??itno obleko, ki Vas bo varovala
pred predmeti, ki letijo naokrog zaradi brizgajo?e
vode.
■ Zaradi prepre?evanja po?kodb, do katerih bi pri?lo
zaradi visokotla?nega curka, ?istite avtomobilske
pnevmatike/ventile samo v razdalji 30 cm. Prvi znak
po?kodbe je sprememba barve pnevmatike.
Po?kodovane pnevmatike/ventili so ?ivljenjsko
nevarni.
■ Ne brizgajte materialov, ki vsebujejo azbest in drugih
materialov, ki vsebujejo zdravju ?kodljive snovi.
■ Uporabljajte samo ?istila, ki jih dovoljuje proizvajalec
naprave.
■ Ne uporabljajte nerazred?enih ?istil. Produkti so
varni, ker ne vsebujejo, kislin, lu?in ali okolju ?kodljivih
snovi. Priporo?amo, da ?istila hranite na mestih, ki
niso dostopna otrokom. Pri stiku ?istila z o?esom
takoj izpirajte oko z vodo, pri zau?itju se takoj
posvetujte z zdravnikom.
Uporaba
■ Oseba, ki dela z napravo, jo lahko uporablja samo v
skladu z namenom. Upo?tevati je treba lokalne
danosti in pri delu zavestno paziti na druge osebe,
posebno na otroke.
■ Napravo lahko uporabljajo samo osebe, ki se
seznanjene z uporabo in rokovanjem ali osebe, ki
lahko doka?ejo, da znajo rokovati z napravo.
Uporaba naprave s strani mladoletnikov ali otrok ni
dovoljena.
■ Dokler motor deluje, naprave ne pu??ajte brez
nadzora.
■ Izstop vodnega curka ima za posledico povratni
sunek brizgalne pi?tole. Ro?aj in cev pi?tole trdno
dr?ite.
Transport
■ Pred transportom izklopite napravo in jo zavarujte.
Vzdr?evanje
■ Pred ?i??enjem, vzdr?evanjem ter zamenjavo pribora
morate stroj izklopiti. Pri elektri?nih napravah
iztaknite omre?ni vtika?.
■ Popravila lahko opravi samo poobla??ena servisna
delavnica BOSCH.
Pribor in nadomestni deli
■ Uporabljajte lahko samo pribor in nadomestne dele,
ki jih dovoljuje proizvajalec. Originalni pribor in
originalni nadomestni deli zagotavljajo delovanje
naprave brez motenj.
Slovensko - 1
Tehni?ni podatki
Visokotla?ni ?istilec
Katalo?ka ?tevilka
Nazivna mo?
Temperatura na pritoku
maks.
Koli?ina vode na pritoku
min.
Vodni tlak na pritoku maks.
Nazivni tlak
Maksimalni tlak
Pretok
Posoda s ?istilom ali
rezervoar
Kapaciteta rezervoarja s
?istilom
Masa
Za??itni razred
Serijska ?tevilka
[W]
AQUATAK 110
3 600 H76 C..
1 600
AQUATAK 110 PLUS
3 600 H76 D..
1 600
AQUATAK 115 PLUS
3 600 H76 E..
1 700
[°C]
40
40
40
[l/h]
[Bari]
[Bari]
[Bari]
[l/h]
17
1,5 ? 6,0
100
110
360
17
1,5 ? 6,0
100
110
380
17
1,5 ? 6,0
105
115
380
Posoda
Rezervoar
Rezervoar
0,75
0,75
7,0
7,0
/ II
/ II
/ II
Glejte serijsko ?tevilko 11 (tipska plo??ica) na stroju.
[l]
[kg]
0,5
7,0
Namembnost naprave
Naprava je namenjena za ?i??enje povr?in in
predmetov na odprtem prostoru, od orodij do vozil
in ?olnov. Z ustreznim priborom lahko vodi
prime?ate ?istilo, ki ga dovoljuje tovarna Bosch.
Mo?no je ?i??enje odtokov ali korozije ali barvnih
premazov.
Uporaba v skladu z namenom se nana?a na
temperaturo okolice med 0 °C in 40 °C.
Proizvod ni primeren za obrtni?ko uporabo.
?e kak?ni deli manjkajo ali so po?kodovani, o tem
obvestite Va?ega trgovca.
Sestavni elementi
Uvod
Ta priro?nik vsebuje napotila za pravilno monta?o
in za varno uporabo stroja. Pomembno je, da ta
napotila skrbno preberete.
Popolnoma sestavljena naprava tehta pribli?no
7,0 kg. Po potrebi si za dviganje naprave iz
embala?e priskrbite pomo?.
Obseg dobave
Visokotla?ni ?istilec previdno dvignite iz embala?e
in preverite, ?e so dobavljeni vsi naslednji deli:
? Visokotla?ni ?istilec
? Brizgalna pi?tola/visokotla?na cev
? ·oba za ?istilo in posoda
(samo AQUATAK 110)
70 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
? Tla?na cev za pahlja?asti curek
(rde?a barvna oznaka)
? Tla?na cev za vrte?i curek
(rde?a barvna oznaka)
? Priklju?ni komad
? ?istilna ??etka
(samo AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
? Navodila za uporabo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Protivklopna zapora spro?ila
Spro?ilo
Brizgalna pi?tola
Tla?na cev za pahlja?asti curek
Visokotla?na cev
·oba za ?istilo s posodo
(samo AQUATAK 110)
Tla?na cev za vrte?i curek
Priklju?ni komad
Rezervoar za ?istilo
(samo AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
Omre?no stikalo
Serijska ?tevilka
Prikazan ali opisan dodatni pribor ni v celoti vklju?en
v standardno opremo naprave.
Slovensko - 2
Za va?o varnost
Monta?a
Pozor! Pred vzdr?evalnimi deli ali ?i??enjem
napravo izklopite in izvlecite vtika? iz
omre?ne vti?nice. Isto velja v primeru, ?e je
elektri?ni kabel po?kodovan, narezan ali
zavit.
Elektri?na varnost
Zaradi varnosti ima naprava za??itno izolacijo in ne
potrebuje ozemljitve. Delovna napetost zna?a
230 V AC, 50 Hz (dr?ave ne?lanice EU 220 V,
240 V, odvisno od izvedbe). Uporabljajte samo
atestirane kabelske podalj?ke.
?e boste pri delu z visokotla?nim ?istilcem
uporabljali kabelski podalj?ek, uporabljajte
podalj?ke z naslednjim premerom ?ice:
1,5 mm2 do dol?ine najve? 20 m
2,5 mm2 do dol?ine najve? 50 m
Opozorilo: ?e boste uporabljali kabelski podalj?ek,
mora biti leta ? kot je opisano v varnostnih
opozorilih ? opremljen z za??itnim vodom, ki je
preko vtika?a povezan z za??itnim vodom
elektri?ne naprave.
PREVIDNO: Kabelski podalj?ki, ki ne ustrezajo
predpisom, so nevarni. Kabelski podalj?ki, vtika?i
in spoj morajo biti vodotesni, v izvedbi, ki ustreza
uporabi na prostem.
PREVIDNO: Kabelski podalj?ki, ki ne ustrezajo
predpisom, so nevarni. Kabelski podalj?ki,
vtika?i in spoj morajo biti vodotesni, v izvedbi,
ki ustreza uporabi na prostem.
Kabelski spoji morajo biti suhi in ne smejo le?ati na
tleh.
Za ve?jo varnost priporo?amo tudi uporabo
FI-stikala (RCD) z maksimalnim spro?ilnim tokom
30 mA. Pred vsako uporabo naprave je potrebno
opraviti preizkus FI-stikal.
Opozorilo za izdelke, ki se ne prodajajo v Veliki
Britaniji: POZOR: Zaradi Va?e varnosti je treba
vtika?, ki se nahaja na stroju, povezati s kabelskim
podalj?kom. Sklapljanje kabelskega podalj?ka
mora biti zavarovano pred vodnimi curki. Izdelano
naj bo iz gumija ali prevle?eno z gumijem. Kabelski
podalj?ek je potrebno uporabljati z razbremenitvijo
potega.
?e je priklju?ni vod po?kodovan, lahko popravilo
opravi samo poobla??ena servisna
delavnica Bosch.
71 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Priklju?ek vode
A Priklju?ni komad 8 privijte na vodni
priklju?ek 12.
A / B Vodno cev (ni vklju?ena v dobavo) pove?ite
z vodnim priklju?kom in napravo.
Priklju?itev visokotla?ne cevi/brizgalne pi?tole
C Visokotla?no cev 5 trdno privijte na priklju?ni
komad 13.
D Tla?no cev za pahlja?asti curek 4 namestite v
brizgalno pi?tolo 3. Z rahlim pritiskom v urini smeri
obrnite tla?no cev za pahlja?asti curek za 90° in jo
blokirajte.
Nastavitev/uporaba razli?nih ?ob
Tla?na cev za pahlja?asti curek
(rde?a barvna oznaka)
E Za spreminjanje curka od pahlja?e do to?ke ter
nazaj je treba obra?ati sprednji prstan na tla?ni cevi
za pahlja?asti curek.
Tla?na cev za vrte?i curek
(rde?a barvna oznaka)
I V protiurini smeri obrnite tla?no cev
pahlja?astega curka 4 za 90°.
J Tla?no cev za vrte?i curek 7 namestite v
brizgalno pi?tolo 3. Z rahlim pritiskom v urni smeri
obrnite tla?no cev za vrte?i curek za 90° in jo
blokirajte.
·oba za ?istilo s posodo
AQUATAK 110
I V protiurini smeri obrnite ?obo oziroma tla?no
cev za 90° in jo izvlecite.
F V brizgalno pi?tolo 3 namestite ?obo za ?istilo 6.
Z rahlim pritiskom v urini smeri obrnite ?obo za
?istilo za 90° in jo blokirajte.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G Za brizganje ?istila obrnite zadnji obro? in
pahlja?asto ?obo iz polo?aja za visok tlak v polo?aj
za nizek tlak.
Pahlja?asti curek prestavljajte z obra?anjem
sprednjega obro?a ?obe.
Slovensko - 3
Zagon
Vklop
Poskrbite, da bo omre?no stikalo v polo?aju (
)
in priklju?ite napravo na elektri?no vti?nico.
Odprite pipo za vodo.
K Pritisnite na protivklopno zaporo 1 in sprostite
spro?ilo 2. Do konca stisnite spro?ilo 2, tako da bo
voda tekla enakomerno in v napravi in v
visokotla?ni cevi ne bo ve? zraka. Spustite
spro?ilo 2. Pritisnite protivklopno zaporo 1.
Pritisnite tipko (
) omre?nega stikala 10.
Brizgalno pi?tolo 3 usmerite navzdol. Pritisnite
protivklopno zaporo in sprostite spro?ilo 2. Do
konca stisnite spro?ilo 2.
Izklop
Spustite spro?ilo 2. Pritisnite protivklopno zaporo.
Brizgalna pi?tola je zdaj blokirana, kar onemogo?a
nenamerno aktiviranje.
Pritisnite tipko (
) omre?nega stikala 10.
Zaprite pipo za vodo. Omre?ni priklju?ek izvlecite iz
vti?nice.
Pritisnite protivklopno zaporo 1 in sprostite
spro?ilo 2. Do konca stisnite spro?ilo 2, dokler v
napravi ni ve? vodnega tlaka. Spustite spro?ilo 2.
Pritisnite protivklopno zaporo 1.
Z naprave odstranite vodno cev in priklju?ek za
vodo.
Delo s ?istili
Uporabljajte samo ?istila, ki jih dovoljuje
tovarna Bosch. Neustrezna ?istila lahko
po?kodujejo napravo in predmet, ki ga ?istite.
AQUATAK 110
·obo za ?istilo nataknite na brizgalno pi?tolo.
Posodo za ?istilo napolnite s primernim ?istilom in
ponovno privijte posodo na ?obo za ?istilo.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H Rezervoar za ?istilo 9 napolnite s ?istilom, ki ga
morate v skladu s priporo?ili prej razred?iti.
G Za brizganje ?istila nastavite ?obo za
pahlja?asti curek v polo?aj nizkega tlaka.
Glede na varovanje okolja priporo?amo var?no
uporabo ?istila. Upo?tevajte priporo?ila za
razred?evanje, ki so na posodi.
Ob uporabi izbrane ponudbe ?istil in sredstev za
konzerviranje Bosch jam?i za brezhibno delovanje
naprave brez kakr?nihkoli motenj.
Priporo?ljiva metoda za ?i??enje
Faza 1: namakanje umazanije
Var?no nabrizgajte ?istilo in po?akajte, da bo nekaj
?asa u?inkovalo.
Faza 2: odstranjevanje umazanije
Pod visokim tlakom odstranite odmo?eno
umazanijo.
Opozorilo: Pri ?i??enju navpi?nih povr?in za?nite
?i??enje s ?istilom od spodaj in nadaljujte navzgor.
Pri splakovanju delajte od zgoraj navzdol.
Opozorila pri uporabi
visokotla?nega ?istilca
Splo?no
Poskrbite, da bo stroj postavljen na ravni podlagi.
Ne premikajte se z visokotla?no cevjo preve?
naprej oziroma ne vlecite naprave za cev. Zaradi
tega lahko naprava izgubi stabilnost in se prevrne.
Visokotla?ne cevi ne pregibajte in ne vozite z
vozilom ?ez njo. Zavarujte visokotla?no cev pred
ostrimi robovi in vogali.
Tla?ne cevi za rotacijski curek ne uporabljajte za
pranje avtomobilov.
72 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Slovensko - 4
Vzdr?evanje
Transport
Pred za?etkom kakr?nihkoli del na
napravi izvlecite omre?ni vtika? iz
vti?nice in odvijte priklju?ek za vodo.
Opozorilo: Prosimo, da redno izvajate spodaj
navedena vzdr?evalna dela, kar bo zagotovilo
dolgo in zanesljivo uporabo naprave.
Napravo redno pregledujte z ozirom na vidne
pomanjkljivosti, na primer ohlapno pritrditev in
obrabljene ali po?kodovane sestavne dele.
Preverite intaktnost in pravilno monta?o pokrovov
in za??itnih naprav. Potrebna popravila in
vzdr?evalna dela je treba opraviti pred uporabo
visokotla?nega ?istilca.
?e bi kljub skrbnemu postopku izdelave in
preizkusa pri?lo do izpada delovanja
visokotla?nega ?istilca, naj popravilo opravi
poobla??ena servisna delavnica za vrtne aparate
Bosch.
Pri vseh poizvedbah in naro?ilih nadomestnih
delov obvezno navedite 10-mestno katalo?ko
?tevilko, ki se nahaja na tipski plo??ici naprave.
Odlaganje po uporabi
Zunanjost visokotla?nega ?istilca o?istite z mehko
??etko in krpo. Vode, topila ali polirnih sredstev ne
uporabljajte. Odstranite vso umazanijo, ?e
posebno skrbno o?istite prezra?evalne re?e
motorja.
?e visokotla?nega ?istilca ne boste do konca
izpraznili, lahko pride do po?kodb zaradi zmrzali.
Napravo shranite v prostoru, kjer ni nevarnosti
zmrzovanja.
Na napravo ne postavljajte nobenih drugih
predmetov.
Poskrbite, da kabli pri sklapljanju in
razklapljanju naprave ne bodo stisnjeni.
Visokotla?ne cevi ne pregibajte.
?
?i??enje/pregled filtra
L Odstranite adapter 8 na priklju?ku za vodo in
izvlecite sito 14.
Sito 14 lahko enostavno izvle?ete s pomo?jo
koni?astih kle??. Sperite sito in ga ponovno
vstavite. Po?kodovano sito zamenjajte.
Nikoli ne uporabljajte visokotla?nega ?istilca brez
ali s po?kodovanim sitom.
73 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Pri transportiranju stroja primite za zgornji ro?aj in
ga nato peljite na kolesih.
Transportiranje preko stopnic ali ovir: primite za
zgornji ro?aj in nesite.
?e je potrebno horizontalno skladi??enje ali
transportiranje stroja, je treba predhodno izprazniti
rezervoar s ?istilom.
Slovensko - 5
Iskanje napak
V spodnji tabeli so navedeni simptomi napak in napotki za primere, ko Va?a naprava ne bi pravilno
delovala. ?e problema na ta na?in ne boste mogli lokalizirati in odstraniti, poi??ite pomo? v Va?i servisni
delavnici.
Pozor: Pred iskanjem napak izklopite napravo in potegnite vtika? iz elektri?ne vti?nice.
Simptomi
Mo?en vzrok
Pomo?
Motor ne deluje
Vtika? ni priklju?en
Defektna vti?nica
Spro?ena varovalka
Po?kodovan kabelski podalj?ek
Spro?ena za??ita motorja
Naprava je zmrznila
Priklju?ite vtika?
Uporabite drugo vti?nico
Zamenjajte varovalko
Poskusite brez kabelskega podalj?ka
5 minut ohlajajte motor
Odtajajte ?rpalko, vodno cev ali pribor
Motor se ustavi
Spro?ena varovalka
Nepravilna omre?na napetost
Zamenjajte varovalko
Preverite omre?no napetost, ki se mora
ujemati s podatki na tipski plo??ici
5 minut ohlajajte motor
Spro?ena varovalka
Varovalka pre?ibka
Priklju?ite na tokokrog, ki je zavarovan
ustrezno z mo?jo visokotla?nega ?istilca
Previsok delovni tlak
Delno zama?ena ?oba
O?istite ?obo
Pulziranje tlaka
Zrak v vodni cevi ali ?rpalki
Izklopljen visokotla?ni ?istilec z odprto
brizgalno pi?tolo in odprto pipo za vodo
pustite toliko ?asa, da bo dose?en
enakomeren delovni tlak.
Preverite, ?e priklju?ek za vodo ustreza
podatkom v tehni?nih podatkih.
Najmanj?e dovoljene vodne cevi, ki jih
?e lahko uporabljate so 1/2" ali ? 13 mm
O?istite vodni filter.
Vodno cev speljite naravnost
Odstranite podalj?ek visokotla?ne cevi,
maksimalna dol?ina vodne cevi 7 m
Spro?ena za??ita motorja
Nepravilno napajanje z vodo
Zama?en vodni filter
Vodna cev zme?kana ali prepognjena
Predolga visokotla?na cev
Enakomeren, a prenizek
tlak
Opozorilo: Dolo?en pribor
povzro?a ni?ji tlak
Obrabljena ?oba
Obrabljen startni/stop - ventil
Zamenjajte ?obo
5-krat hitro zaporedoma aktivirajte
spro?ilo
Motor deluje, vendar na
voljo ni delovnega tlaka
Voda ni priklju?ena
Zama?en filter
Zama?ena ?oba
Priklju?ite vodo
O?istite filter
O?istite ?obo
Samodejni zagon
visokotla?nega ?istilca
Netesnost ?rpalke ali brizgalne pi?tole
Obrnite se na poobla??en servis Bosch
Stroj ne tesni
?rpalka ne tesni
Dovoljenih je 6 kapljic na minuto. Pri
nenormalni, precej veliki netesnosti se
posvetujte s poobla??enim servisom
Bosch.
74 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Slovensko - 6
Varovanje okolja
Servis
Kemikalije, ki obremenjujejo okolje, ne smejo priti v
tla, v podtalnico, v ribnike, reke itd.
Pri uporabi ?istil natan?no upo?tevajte podatke na
embala?i in predpisano koncentracijo.
Pri ?i??enju motornih vozil upo?tevajte lokalne
predpise: prepre?ite uhajanje olja, ki ste ga
odstranili z brizganjem v podtalnico.
Odlaganje
Elektri?na orodja, pribor in embala?o oddajte v
okolju prijazno ponovno predelavo.
Samo za dr?ave EU:
Elektri?na orodja ne odlagajte med
hi?ne odpadke!
V skladu z evropsko smernico ?tev.
2002/96/EG o starih elektri?nih in
elektronskih aparatih in z njenim
tolma?enjem v nacionalnem pravu je
potrebno lo?eno zbiranje neuporabnih elektri?nih
orodij in oddajanje le-teh v okolju prijazno ponovno
predelavo.
Risbe razstavljene ?age in informacije o
nadomestnih delih lahko najdete na
internetnem naslovu:
www.bosch-pt.com
Top Service d.o.o.
Celov?ka 172
1000 Ljubljana
? .................................................... +386 (0)1 / 5194 225
? .................................................... +386 (0)1 / 5194 205
Fax .................................................... +386 (0)1 / 5193 407
Izjava o skladnosti
Merske vrednosti so bile izra?unane v skladu z
2000/14/EG (razdalja 1 m) in DIN 45 635.
Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipi?no
zna?a: nivo zvo?nega tlaka 77 dB (A); nivo jakosti
hrupa 90 dB (A).
Vibriranje rok-lahti je tipi?no ni?je od 2,5 m/s2.
Z izklju?no odgovornostjo izjavljamo, da je ta
izdelek usklajen z naslednjo normo ali normativnim
dokumentom: EN 60 335 po dolo?ilih in smernicah
89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: zajam?eni nivo hrupa LWA je ni?ji od
92 dB (A). Postopek vrednotenja primernosti
izdelka v skladu s prilogo V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Pridr?ujemo si pravico do sprememb
75 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Slovensko - 7
Upute za siguran rad
Prije uporabe ure?aja neizostavno treba
temeljito pro?itati ove upute.
Prije pu?tanja u rad treba pro?itati upute za
uporabu va?eg ure?aja i posebno se
pridr?avati ovih uputa za siguran rad.
Znakovi i natpisi upozorenja koji se nalaze na
ure?aju daju va?ne upute za siguran rad.
Osim naputaka u ovim uputama treba se
pridr?avati i op?ih propisa za sigurnost i
izbjegavanje nezgoda.
Elektri?ni priklju?ak
Mlaz vode nikada ne usmjeravati na ljude
i ?ivotinje, sam ure?aj ili na elektri?ne
komponente.
■ Napon naveden sa tipske plo?ice mora se
podudarati sa mre?nim naponom.
■ Ovaj se ure?aj preporu?uje priklju?iti samo na
uti?nicu osiguranu sa za?titnom sklopkom struje
kvara od 30 mA.
■ Kod zamjene kabela na ovom ure?aju treba koristiti
samo mre?ni priklju?ni kabel koji je predvidio
proizvo?a?, a za katalo?ki br. i tip vidjeti u uputama
za uporabu.
■ Mre?ni utika? nikada ne dirati mokrim rukama.
■ Ne voziti preko mre?nog priklju?nog kabela ili
produ?nog kabela ili produ?nog kabela. Priklju?ni
kabel ne prignje?iti niti natezati, jer bi se mogao
o?tetiti. Za?tite kabel od topline, ulja i o?trih rubova.
■ Produ?ni kabel treba imati presjek naveden u
uputama za rukovanje i treba biti za?ti?en od
prskanja. Utika?ki spoj ne smije biti uronjen u vodu.
■ Kod zamjene spojnica na mre?nom priklju?ku ili
produ?nom kabelu mora ostati zajam?ena za?tita
od prskanja vode i mehani?ka ?vrsto?a.
Priklju?ak na vodu
■ Treba se pridr?avati propisa distributera vode
(vodovoda).
■ Holenderi svih priklju?nih crijeva trebaju biti
nepropusni.
■ Visokotla?no crijevo ne smije biti o?te?eno
(opasnost od rasprsnu?a). O?te?eno visokotla?no
crijevo treba se neodlo?no zamijeniti. Trebaju se
koristiti samo crijeva koja preporu?uje proizvo?a?.
Primjena
■ Ure?aj s priborom treba prije kori?tenja provjeriti na
propisno stanje i pogonsku sigurnost. Ukoliko
stanje ure?aja nije besprijekorno, on se ne smije
koristiti.
■ Nikada ne usisavati teku?ine koje sadr?e otapala ili
nerazrije?ene kiseline i otapala. Tu se ubraja npr.
benzin, razrje?iva? ili lo?ivo ulje. Magla od prskanja
je visokozapljiva, eksplozivna i otrovna.
Nagrizaju?e djelovanje na materijale kori?tene na
ure?aju ima aceton, nerazrije?ene kiseline i
otapala.
76 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ Kod kori?tenja ure?aja u opasnim podru?jima (npr.
na benzinskim postajama), treba se pridr?avati
odgovaraju?ih propisa o sigurnosti. Zabranjen je
rad ure?aja u prostorijama ugro?enim eksplozijom.
■ Ure?aj se treba nalaziti na stabilnoj i ?vrstoj podlozi.
■ Koristiti samo sredstvo za ?i??enje koje preporu?uje
proizvo?a? ure?aja i kod toga se pridr?avati uputa
proizvo?a?a o njegovoj primjeni i zbrinjavanju.
■ Svi dijelovi u radnom podru?ju koji provode struju,
trebaju biti za?ti?eni od prskanja vode.
■ Okida?ka poluga pi?tolja za prskanje ne smije biti
kod rada zaglavljena u polo?aju ?uklju?eno?.
■ U slu?aju potrebe treba nositi za?titnu odje?u za
za?titu od u natrag prskaju?e vode.
■ Za izbjegavanje o?te?enja guma vozila/ventila od
visokotla?nog mlaza, iste treba ?istiti na razmaku od
najmanje 30 cm. Prvi znak takvog o?te?enja je npr.
promjena boje gume. O?te?ene gume vozila/ventili
su opasni za ?ivot.
■ Ne smiju se prskati materijali koji sadr?e azbest i
drugi materijali koji sadr?e tvari koje ugro?avaju
zdravlje.
■ Koristiti samo sredstva za ?i??enje koja je odobrio
proizvo?a? ure?aja.
■ Preporu?ena sredstva za ?i??enje ne koristiti
nerazrije?ena. Ovi su proizvodi toliko sigurni da ne
sadr?e nikakve kiseline, lu?ine ili tvari ?tetne za
okoli?. Preporu?ujemo da sredstva za ?i??enje ne
budu dostupna djeci. Kod kontakta sredstva za
?i??enje sa o?ima, treba ih temeljito isprati vodom,
a u slu?aju njihovog gutanja, treba odmah zatra?iti
lije?ni?ku pomo?.
Rukovanje ure?ajem
■ Osobe koje rukuju ure?ajem trebaju ga koristiti
samo za odre?enu namjenu. Treba uzeti lokalne
propise. Kod rada treba paziti na druge osobe,
osobito na djecu.
■ Ure?ajem smiju rukovati samo osobe koje su
upoznate sa kori?tenjem i rukovanjem ili osobe koje
mogu dokazati da znaju rukovati ure?ajem. Sa
ure?ajem ne smiju raditi djeca ili mla?e osobe.
■ Ure?aj se ne smije nikada ostavljati bez nadzora
dok radi njegov motor.
■ Mlaz vode koji izlazi iz mlaznice stvara silu
povratnog udara na pi?tolj. Zbog toga treba sigurno
i ?vrsto dr?ati ru?ku pi?tolja i motku.
Transport
■ Prije transporta ure?aj treba isklju?iti i osigurati.
Odr?avanje
■ Ure?aj treba isklju?iti prije svakog ?i??enja,
odr?avanja i zamjene pribora. Na ure?ajima sa
mre?nim priklju?kom treba izvu?i mre?ni utika?.
■ Popravke treba prepustiti samo ovla?tenoj BOSCH
servisnoj radionici.
Pribor i rezervni dijelovi
■ Smije se koristiti samo pribor i rezervni dijelovi koje
je odobrio proizvo?a?. Originalni pribor i rezervni
dijelovi jam?e nesmetan rad ure?aja.
Hrvatski - 1
Tehni?ki podaci o uredaju
Visokotla?ni ure?aj za ?i??enje AQUATAK 110
AQUATAK 110 PLUS
Katalo?ki br.
3 600 H76 C..
3 600 H76 D..
Nazivna primljena snaga
[W]
1 600
1 600
Temperatura na dovodu
max.
[°C]
40
40
Koli?ina vode na dovodu
min.
[l/h]
17
17
Tlak vode na dovodu max. [bar]
1,5 ? 6,0
1,5 ? 6,0
Nazivni tlak
[bar]
100
100
Maksimalni tlak
[bar]
110
110
Protok
[l/h]
360
380
Boca sa sredstvom za
?i??enje ili spremnik
Boca
Spremnik
Kapacitet spremnika sa
sredstvom za ?i??enje
[l]
0,5
0,75
Te?ina
[kg]
7,0
7,0
Klasa za?tite
/ II
/ II
Serijski broj
Vidjeti serijski broj 11 (tipska plo?ica) na stroju.
Uporaba za odre?enu namjenu
Ure?aj je predvi?en za ?i??enje na otvorenom,
povr?ina i predmeta, alata, vozila i ?amaca. Sa
odgovaraju?im priborom mogu se umije?ati
sredstva za ?i??enje koja odobrava Bosch, a ure?aj
se mo?e koristiti za ot?epljenje odvodnih cijevi ili za
skidanje hr?e i starih premaza boje.
Primjena za odre?enu namjenu odnosi se na
temperaturu okoline izme?u 0 °C i 40 °C.
Ovaj proizvod nije prikladan za primjenu u obrtu i
industriji.
Uvod
Ovaj priru?nik sadr?i upute za ispravnu monta?u i
sigurnu uporabu va?eg stroja. Va?no je da se ove
upute pa?ljivo pro?itaju.
U potpuno sastavljenom stanju te?ina stroja je cca.
7,0 kg. U slu?aju potrebe zatra?ite pomo? kako bi
stroj izvadili iz ambala?e.
Opseg isporuke
Visokotla?ni ure?aj oprezno izvadite iz ambala?e i
kod toga provjerite da li su na broju slijede?i
dijelovi:
? Visokotla?ni ure?aj za ?i??enje
? pi?tolj za prskanje/visokotla?no crijevo
? mlaznica za sredstvo za ?i??enje i boca
(samo AQUATAK 110)
77 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
AQUATAK 115 PLUS
3 600 H76 E..
1 700
40
17
1,5 ? 6,0
105
115
380
Spremnik
0,75
7,0
/ II
? Tla?na cijev za lepezasti mlaz
(ozna?ena crvenom bojom)
? Tla?na cijev za rotiraju?i mlaz
(ozna?ena crvenom bojom)
? priklju?ni komad
? ?etka za pranje
(samo AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
? Upute za uporabu
Ako dijelovi nedostaju ili su o?te?eni, obratite se va?em
trgovcu.
Dijelovi ure?aja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Zapor uklju?ivanja za odvod
Odvod
Pi?tolj za prskanje
Tla?na cijev za lepezasti mlaz
Visokotla?no crijevo
Mlaznica redstva za ?i??enje sa bocom
(samo AQUATAK 110)
Tla?na cijev za rotiraju?i mlaz
Priklju?ni komad
Spremnik sa sredstvom za ?i??enje
(samo AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
Mre?ni prekida?
Serijski broj
Prikazan ili opisan pribor ne pripada posve opsegu
isporuke.
Hrvatski - 2
Za va?u sigurnost
Monta?a
Pa?nja! Prije radova odr?avanja ili ?i??enja
ure?aj treba isklju?iti i izvu?i mre?ni utika?.
Isto vrijedi ako bi se o?tetio, odrezao i usukao
mre?ni priklju?ni kabel.
Elektri?na sigurnost
Va? je ure?aj za sigurnost za?titno izoliran i ne
zahtjeva nikakvo uzemljenje. Radni napon iznosi
230 V AC, 50 Hz (za zemlje izvan EU 220 V,
240 V, ovisno od izvedbe). Treba koristiti samo
odobrene produ?ne kablove.
Ako kod rada ure?aja trebate koristiti produ?ni
kabel, tada su potrebni slijede?i presjeci vodova.
1,5 mm2 do max. 20 m du?ine
2,5 mm2 do max. 50 m du?ine
Napomena: Ako se koristi produ?ni kabel, tada on
prema propisima za siguran rad treba posjedovati
za?titni vodi?, koji je preko utika?a spojen sa
za?titnim vodi?em va?e elektri?ne instalacije.
U slu?aju sumnje zatra?ite pomo? kvalificiranog
elektri?ara ili najbli?eg Bosch servisa.
OPREZ: Nepropisni produ?ni kablovi mogu biti
opasni. Produ?ni kabel, utika? i spojnica
trebaju biti vodonepropusni na izvedbama za
primjenu na otvorenom.
Spojevi kablova trebaju biti suhi i ne smiju le?ati na
tlu.
Za pove?anje sigurnosti preporu?uje se kori?tenje
FI-sklopke (RCD) sa strujom kvara od max. 30 mA.
Ova se FI-sklopka treba provjeriti prije svakog
kori?tenja.
Napomena za proizvode koji se ne prodaju u Vel.
Britaniji: PA?NJA: Za va?u sigurnost je potrebno
da se utika? koji se nalazi na ure?aju spoji sa
produ?nim kabelom. Spojnica produ?nog kabela
mora biti za?ti?ena od prskanja vode, mora biti
izra?ena od gume ili prevu?ena gumom. Produ?ni
kabel se mora primijeniti s vla?nim rastere?enjem.
Ako je priklju?ni vod o?te?en smije se popraviti
samo u ovla?tenoj Bosch servisnoj radionici.
78 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Priklju?ak na vodu
A Priklju?ni komad 8 navrnuti na priklju?ak
vode 12.
A / B Crijevo za vodu (nije isporu?eno) spojiti s
priklju?kom za vodu i ure?ajem.
Priklju?iti visokotla?no crijevo/pi?tolj za
prskanje
C Visokotla?no crijevo 5 ?vrsto navrnuti na
priklju?ni nastavak 13.
D Stavite tla?nu cijev za lepezasti mlaz 4 u pi?tolj
za prskanje 3. Za zabravljivanje okrenite tla?nu
cijev za lepezasti mlaz uz neznatni pritisak za 90° u
smjeru kazaljke na satu.
Pode?avanje/Primjena razli?itih
mlaznica
Tla?na cijev za lepezasti mlaz
(ozna?ena crvenom bojom)
E Za promjenu mlaza sa lepezastog na to?kasti i
obrnuto, okrenuti prednji prsten na tla?noj cijevi za
lepezasati mlaz.
Tla?na cijev za rotiraju?i mlaz
(ozna?ena crvenom bojom)
I Okrenite tla?nu cijev za lepezasti mlaz 4 za 90°
u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Izvucite
tla?nu cijev za lepezasti mlaz.
J Umetnite tla?nu cijev za rotiraju?i mlaz 7 u
pi?tolj za prskanje 3. Za zabravljivanje okrenite
tla?nu cijev za rotiraju?i mlaz uz neznatni pritisak
za 90° u smjeru kazaljke na satu.
Mlaznica sredstva za ?i??enje sa bocom
AQUATAK 110
I Mlaznicu, odnosno tla?nu cijev okrenite za 90°
u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite.
F Umetnite mlaznicu sredstva za ?i??enje 6 u
pi?tolj za prskanje 3. Za zabravljivanje okrenite
mlaznicu sredstva za ?i??enje uz neznatni pritisak
za 90° u smjeru kazaljke na satu.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G Za prskanje sredstva za ?i??enje, mlaznicu za
lepezasti mlaz okretanjem stra?njeg prstena
prebacite iz visokotla?nog na niskotla?ni polo?aj.
Za reguliranje lepezastog mlaza mlaznicu okrenite
na prednjem prstenu.
Hrvatski - 3
Pu?tanje u rad
Uklju?ivanje
Mre?ni prekida? prebaciti u polo?aj (
) i ure?aj
priklju?iti na mre?nu uti?nicu.
Otvoriti slavinu za vodu.
K Pritisnuti zapor uklju?ivanja 1 da bi se oslobodio
odvod 2. Odvod 2 pritisnuti do kraja, sve dok voda
ne po?ne jednoli?no te?i i dok se u ure?aju i u
visokotla?nom crijevu vi?e ne nalazi niti najmanje
zraka. Osloboditi odvod 2. Pritisnuti zapor
uklju?ivanja 1.
Pritisnuti tipku (
) mre?nog prekida?a 10.
Pi?tolj za prskanje 3 usmjeriti prema dolje.
Pritisnuti zapor uklju?ivanja, kako bi se oslobodio
odvod 2. Odvod 2 do kraja pritisnuti.
Isklju?ivanje
Osloboditi odvod 2. Pritisnuti zapor uklju?ivanja.
Pi?tolj za prskanje je sada zabravljen i ne mo?e se
nehoti?no aktivirati.
Pritisnuti tipku (
) mre?nog prekida?a 10.
Zatvoriti slavinu za vodu. Mre?ni utika? ure?aja
izvu?i iz uti?nice.
Pritisnuti zapor uklju?ivanja 1, kako bi se oslobodio
odvod 2. Odvod 2 do kraja pritisnuti, sve dok se
voda ne izbaci iz ure?aja. Odvod 2 otpustiti.
Pritisnuti zapor uklju?ivanja.
Crijevo za vodu skinuti sa priklju?ka za vodu i
odvojiti od ure?aja.
Upute za uporabu visokotla?nog
ure?aja za ?i??enje
Rad sa sredstvima za ?i??enje
Koristite samo sredstva za ?i??enje koja je
odobrio Bosch. Neprikladna sredstva za
?i??enje mogla bi o?tetiti ure?aj i sam predmet
koji se ?isti.
AQUATAK 110
Nataknite mlaznicu sredstva za ?i??enje na pi?tolj
za prskanje.
Bocu sredstva za ?i??enje napuniti prikladnim
sredstvom za ?i??enje i bocu ponovno navrnuti na
mlaznicu sredstva za ?i??enje.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H Spremnik sredstva za ?i??enje 9 napuniti
sredstvom za ?i??enje koje prethodno treba
razrijediti kako je preporu?eno.
G Za prskanje sredstva za ?i??enje, mlaznicu za
lepezasti mlaz namjestiti na niskotla?ni polo?aj.
U svrhu za?tite okoli?a preporu?ujemo ?tedljivo
tro?enje sredstva za ?i??enje. Treba se pridr?avati
savjeta za razrje?ivanje napisanih na spremniku.
Ponudom odabranih sredstava za ?i??enje i
konzerviranje, Bosch jam?i nesmetani rad ure?aja.
Preporu?eni postupak ?i??enja
Operacija 1: Osloba?anje prljav?tine
·tedljivo poprskati sredstvom za ?i??enje i ostaviti
kra?e vrijeme da djeluje.
Operacija 2: Skidanje prljav?tine
Oslobo?enu prljav?tinu odstraniti visokim tlakom.
Napomena: Kod ?i??enja okomitih povr?ina po?eti
odozdo sa sredstvom za ?i??enje i nastaviti raditi
prema gore. Kod ispiranja raditi odozgo prema
dolje.
Op?enito
Ure?aj treba postaviti na ravnu podlogu.
Visokotla?no crijevo ne odvla?ite suvi?e daleko od
ure?aja, odnosno ure?aj ne vucite potezanjem za
crijevo. To mo?e dovesti do toga da ure?aj vi?e
ne?e sigurno stajati i da ?e pasti.
Ne pregibajte o?tro visokotla?no crijevo i ne vozite
vozilo preko njega. Za?titite visokotla?no crijevo od
povla?enja preko o?trih rubova i uglova.
Tla?nu cijev sa rotiraju?im mlazom ne koristite za
pranje automobila.
79 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Hrvatski - 4
Odr?avanje
Transport
Prije svih radova na ure?aju izvu?i
mre?ni utika? i zatvoriti priklju?ak za
vodu.
Napomena: Slijede?e radove odr?avanja izvodite
redovito, kako bi se osiguralo dugo i besprijekorno
kori?tenje.
Ure?aj treba redovito kontrolirati na o?igledne
nedostatke, kao ?to su otpu?teni spojevi
pri?vr??enja i istro?eni ili o?te?eni dijelovi.
Provjeriti da li su na svojem mjestu poklopci i
za?titne naprave, te da li su ispravno montirani.
neophodne popravke i radove odr?avanja treba
provesti prije uporabe visokotla?nog ure?aja za
?i??enje.
Ako bi visokotla?ni ure?aj za ?i??enje unato?
bri?ljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao
raditi, popravak treba prepustiti ovla?tenom servisu
za Bosch vrtne ure?aje.
Kod svih upita i naru?ivanja rezervnih dijelova
neizostavno navedite 10-znamenkasti katalo?ki
broj prema tipnoj plo?ici ure?aja.
Spremanje nakon uporabe.
Vanjske povr?ine visokotla?nog ure?aja za
?i??enje o?istiti ?etkom i krpom. Za ?i??enje se ne
smije koristiti voda, otapala i sredstva za poliranje.
Svu prljav?tinu odstraniti, a posebno o?istiti otvore
za hla?enje motora.
Visokotla?ni ure?aj za ?i??enje iz kojega nije
potpuno izba?ena voda mogao bi se o?tetiti zbog
zamrzavanja ove vode unutar ure?aja. Ure?aj
treba spremiti u prostoriju bez opasnosti od
zamrzavanja.
Na ure?aj ne stavljati nikakve druge predmete.
Treba paziti da se ne prignje?i kabel kod
sklapanja i rasklapanja ure?aja. Ne
pregibati o?tro visokotla?no crijevo.
?
?i??enje/ispitivanje filtera
L Uklonite adapter 8 na priklju?ku vode i izvucite
filter 14.
Filter 14 se mo?e ukloniti ?iljatim klije?tima. Filter
isprati i ponovno ugraditi, a u slu?aju o?te?enja
zamijeniti.
Visokotla?ni ure?aj za ?i??enje nikada ne koristiti
bez filtera ili sa o?te?enim filtera.
80 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Za transport ure?aj uhvatiti za gornju ru?ku i
kotrljati na kota?ima.
Za transport preko stepenica ili zapreka, ure?aj
uhvatiti na gornjoj ru?ci i nositi.
Kada se ure?aj mora spremiti ili transportirati u
horizontalnom polo?aju, prethodno se treba
isprazniti spremnik sa sredstvom za ?i??enje.
Hrvatski - 5
Tra?enje kvara
Slijede?a tablica prikazuje simbole gre?ke i kako si mo?ete pomo?i ako va? ure?aj ne bi radio ispravno.
Ako na taj na?in ne mo?ete lokalizirati i otkloniti problem, obratite se ovla?tenoj servisnoj radionici.
Pa?nja: Prije tra?enja gre?ke ure?aj isklju?iti i izvu?i mre?ni utika?.
Simptomi
Mogu?i uzroci
Pomo?
Motor se ne pokre?e
Utika? nije priklju?en
Neispravna uti?nica
Pregorio je osigura?
O?te?en produ?ni kabel
Aktivirala je za?tita motora
Zamrznuta voda u ure?aju
Priklju?iti utika?
Koristiti druge uti?nice
Zamijeniti osigura?
Poku?ati raditi bez produ?nog kabela
Motor 5 minuta ostaviti da se ohladi
Ostaviti da se odmrzne pumpa, crijevo
za vodu ili pribor.
Motor ostaje mirovati
Pregorio je osigura?
Mre?ni napon nije odgovaraju?i
Zamijeniti osigura?
Ispitati mre?ni napon koji treba
odgovarati podacima sa tipske plo?ice
Motor 5 minuta ostaviti da se ohladi
Pregorio je osigura?
Osigura? je suvi?e slab
Priklju?iti na strujni krug koji je osiguran
prema snazi visokotla?nog ure?aja za
?i??enje
Suvi?e visok radni tlak
Mlaznica je djelomi?no za?epljena
O?istiti mlaznicu
Pulziraju?i tlak
Zrak je u?ao u crijevo za vodu ili pumpu Isklju?iti visokotla?ni ure?aj za ?i??enje,
otvoriti mlaznicu za prskanje i pustiti da
voda prolazi, sve dok se ne dosegne
jednoli?ni radni tlak
Provjeriti da li priklju?ak na vodu
Opskrba vodom nije kako treba
odgovara tehni?kim podacima.
Najmanja crijeva za vodu koja se smiju
koristiti su 1/2" ili ? 13 mm
O?istiti filter za vodu
Za?epljen je filter za vodu
Crijevo za vodu je prignje?eno ili ima na Crijevo za vodu polo?iti ravno
sebi o?tar pregib
Visokotla?no crijevo je suvi?e duga?ko Skinuti produ?etak visokotla?nog
crijeva, max. du?ina crijeva za vodu je
7m
Aktivirala je za?tita motora
Tlak je jednolik ali je suvi?e Istro?ena sapnica
nizak
Istro?en start/stop ventil
Napomena: Odre?en
pribor uzrokuje ni?i tlak
Zamijeniti mlaznicu
Odvod 5 puta br?e pritiskati jedan iza
drugog
Motor radi ali nema radnog Voda nije priklju?ena
tlaka
Filter je za?epljen
Mlaznica je za?epljena
Priklju?iti vodu
O?istiti filter
O?istiti mlaznicu
Visokotla?ni ure?aj za
?i??enje se pokre?e sam
od sebe
Propu?ta pumpa ili pi?tolj za prskanje
Obratite se ovla?tenom Bosch servisu
Visokotla?ni ure?aj
propu?ta
Propu?ta pumpa
Dopu?ta se propu?tanje od 6 kapi u
minuti. U slu?aju prekomjernog
propu?tanja treba zatra?iti pomo?
ovla?tenog Bosch servisa
81 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Hrvatski - 6
Za?tita okoli?a
Servis
Kemikalije koje zaga?uju okoli? ne smiju dospjeti u
tlo, u podzemne vode, u jezerca, rije?ne tokove itd.
Kod primjene sredstava za ?i??enje treba se strogo
pridr?avati podataka sa ambala?e i propisane
koncentracije.
Kod pranja motornih vozila treba se pridr?avati
va?e?ih propisa: treba se sprije?iti da ulje od
prskanja dospije u podzemne vode.
Zbrinjavanje u otpad
Crte?e u rastavljenom obliku i informacije o
rezervnim dijelovima mo?ete na?i na adresi:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
100 40 Zagreb
? ................................................... +385 (0)1 / 295 80 51
Fax ................................................... +385 (0)1 / 295 80 60
Izjava o uskla?enosti
Elektri?ne alate, pribor i ambala?u treba predati na
ekolo?ki prihvatljivu ponovnu uporabu.
Samo za zemlje EU:
Elektri?ne alate ne bacajte u ku?ni
otpad!
Prema Europskim smjernicama
2002/96/EG za stare elektri?ne i
elektroni?ke ure?aje i njihovo
stavljanje u promet i prema va?e?im
zakonskim propisima, ne moraju se vi?e odvojeno
sakupljati elektri?ni alati prikladni za uporabu i
predavati na ekolo?ki prihvatljivu ponovnu
uporabu.
Izmjerene vrijednosti odre?ene su prema
2000/14/EG (na razmaku 1 m) i DIN 45 635.
Prag buke ure?aja vrednovan sa A obi?no iznosi:
Prag zvu?nog tlaka 77 dB (A); Prag u?inka buke
90 dB (A).
Vibracija na ruci ?aci obi?no je manja od 2,5 m/s2.
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj
proizvod uskla?en sa slijede?im normama ili
normativnim dokumentima: EN 60 335 prema
odredbama smjernica 89/336/EWG, 98/37/EG,
2000/14/EG.
2000/14/EG: Zajam?eni prag u?inka buke LWA ni?i
je od 92 dB (A). Postupak vrednovanja
uskla?enosti prema Dodatku V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Zadr?avamo pravo izmjena
82 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Hrvatski - 7
Ohutusjuhised
Enne seadme kasutamist kindlasti l?bi
lugeda ja j?rgida!
Enne seadme kasutuselev?ttu lugege l?bi
seadme kasutusjuhend ja p??rake erilist
t?helepanu allj?rgnevatele
ohutusjuhistele.
Seadmele paigaldatud hoiatussildid ja muud
etiketid annavad olulist teavet seadme ohutu t??
kohta.
Lisaks kasutusjuhendis toodud teabele tuleb
arvestada ?ldisi ohutusn?udeid.
Vooluv?rku ?hendamine
Veejuga ei tohi kunagi suunata inimeste,
loomade, seadme enda v?i elektriliste
detailide poole.
■ Seadme andmesildil toodud pinge peab ?htima
v?rgupingega.
■ Antud seadet soovitame ?hendada ?ksnes
pistikupessa, mis on varustatud 30 mA
k?ivitusvooluga rikkevoolukaitsel?litiga.
■ Seadme toitejuhtme vahetamisel kasutage ?ksnes
tootja poolt ette n?htud toitejuhet. Tellimisnumber
ja t??p on toodud kasutusjuhendis.
■ Arge puudutage seadme pistikut kunagi m?rgade
k?tega.
■ Arge s?itke toitejuhtmest ega pikendusjuhtmest
kunagi ?le, ?rge pigistage ega t?mmake seda, kuna
sellega v?ite juhet vigastada. Kaitske juhet
kuumuse, ?li ja teravate servade eest.
■ Pikendusjuhe peab olema kasutusjuhendis toodud
ristl?ikega ja pritsmekindel. Pistikupesa ei tohi
asetseda vees.
■ Toitejuhtme ja pikendusjuhtme pistikute
v?ljavahetamisel tuleb tagada nende
pritsmekindlus ja mehaaniline tugevus.
Veev?rguga ?hendamine
■ J?rgige oma veevarustusettev?tte eeskirju.
■ K?ikide ?hendusvoolikute kruvi?hendused peavad
olema veekindlad.
■ K?rgsurvevoolik ei tohi olla vigastatud
(l?hkemisoht). Vigastatud k?rgsurvevoolik tuleb
viivitamatult v?lja vahetada. Kasutada tohib vaid
tootja poolt soovitatud voolikuid ja
?henduselemente.
Kasutamine
■ Enne kasutamist tuleb kontrollida, kas seade ja
lisatarvikud on t??korras ja kas on tagatud nende
t??ohutus. Kui seade ja lisatarvikud ei t??ta veatult,
on nende kasutamine keelatud.
■ Arge kasutage k?rgsurvepesuris kunagi lahusteid
sisaldavaid vedelikke v?i lahjendamata happeid ja
lahusteid! Nende hulka kuuluvad nt bensiin,
v?rvilahustid ja k?tte?li. Nimetatud ainete
pihustamisel tekkiv aerosool on ??rmiselt s?ttiv,
plahvatusohtlik ja m?rgine, samuti kahjustavad
atsetoon, lahjendamata happed ja lahustid
seadmes kasutatud materjale.
■ Seadme kasutamisel ohtlikes kohtades (nt
tanklates) tuleb kinni pidada asjaomastest
ohutuseeskirjadest. Seadme kasutamine
plahvatusohtlikes ruumides on keelatud.
83 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ Seade peab seisma stabiilsel ja tasasel pinnal.
■ Kasutada tohib ainult tootja poolt soovitatud
puhastusvahendeid. T?helepanu tuleb p??rata
tootja soovitustele ja hoiatustele kasutamise ja
h?vitamise kohta.
■ T??piirkonnas peavad k?ik voolujuhtivad detailid
olema kaitstud veepritsmete eest.
■ Veep?stoli p??stik ei tohi seadme t??tamise ajal
sissel?litatud asendis kinni kiilduda.
■ Vajaduse korral kandke kaitseriietust kaitseks
esemetelt tagasipritsuva vee eest.
■ Kahjustuste v?ltimiseks puhastage s?idukite rehve/
ventiile k?rgsurvepesuriga ainult minimaalselt
30 cm kauguselt. Kahjustuse esmaseks tunnuseks
on rehvi v?rvi muutus. Vigastatud rehvid/ ventiilid
on eluohtlikud.
■ Asbesti ja teisi tervistkahjustavaid aineid
sisaldavaid materjale ei tohi k?rgsurvepesuriga
puhastada.
■ Kasutage ainult seadme tootja poolt etten?htud
puhastusvahendeid.
■ Arge kasutage soovitatud puhastusvahendeid
lahjendamata kujul. Tooted on ohutud, kuna nad ei
sisalda happeid, leelislahuseid ega
keskkonnaohtlikke aineid. Hoidke
puhastusvahendeid lastele k?ttesaamatus kohas.
Puhastusvahendi sattumisel silma loputage silma
kohe rohke veega, allaneelamisel p??rduge kohe
arsti poole.
K?sitsemine
■ Seadet kasutav isik tohib seadet kasutada ainult
n?uetekohaselt. Arvestada tuleb kohalikke olusid.
T??tades tuleb j?lgida, et l?heduses ei oleks teisi
inimesi, eriti lapsi.
■ Seadet tohivad kasutada ainult isikud, keda on
instrueeritud seadme kasutamise ja k?sitsemise
osas v?i isikud, kes t?endavad, et nad oskavad
seadet k?sitseda. Seadet ei tohi kasutada lapsed
ega noorukid.
■ Seni, kuni seadme mootor t??tab, ei tohi seadet
j?tta j?relevalveta.
■ Seadmest v?ljuv veejuga p?hjustab veep?stoli
tagasip?rkumise. Seet?ttu tuleb p?stolit tugevalt
k?es hoida.
Teisaldamine
■ Enne teisaldamist l?litage seade v?lja ja paigaldage
transporditoed.
Hooldus
■ Enne mis tahes puhastus- ja hooldust??de
teostamist seadme kallal, samuti lisatarvikute
vahetamist l?litage seade v?lja. V?rgutoitega
seadmete puhul eemaldage pistik pistikupesast.
■ Parandust??d tuleb lasta teostada Boschi
elektriliste t??riistade volitatud remondit??kojas.
Lisatarvikud ja varuosad
■ Kasutada tohib vaid tootja poolt ametlikult
heakskiidetud lisatarvikuid ja varuosi.
Originaallisatarvikud ja -varuosad tagavad seadme
h?ireteta t??.
Eesti - 1
Tehnilised andmed
K?rgsurvepesur
Tellimisnumber
Nimiv?imsus
Sissetuleva vee temperatuur
max
Sissetuleva vee kogus min.
Sissetuleva vee r?hk max
Nimir?hk
Max r?hk
Veetarve
Puhastusvahendipudel
v?i -paak
Puhastusvahendipaagi maht
Kaal
Kaitseklass
Seerianumber
[W]
AQUATAK 110
3 600 H76 C..
1 600
AQUATAK 110 PLUS
3 600 H76 D..
1 600
AQUATAK 115 PLUS
3 600 H76 E..
1 700
[°C]
[l/h]
[bar]
[bar]
[bar]
[l/h]
40
17
1,5 ? 6,0
100
110
360
40
17
1,5 ? 6,0
100
110
380
40
17
1,5 ? 6,0
105
115
380
Pudel
Paak
0,5
0,75
7,0
7,0
/ II
/ II
Vt seadmel olevat seerianumbrit 11 (andmesildil).
[l]
[kg]
N?uetekohane kasutamine
Antud seade on ette n?htud v?listingimustes
olevate pindade ja esemete, t??riistade, s?idukite
ja paatide puhastamiseks. Vastavaid lisatarvikuid
kasutades saab juurde segada Boschi poolt
etten?htud puhastusvahendeid, k?rvaldada
?ravoolutorude ummistusi ja eemaldada roostet
ning v?rvikihte.
Seadme n?uetekohane kasutus on lubatud
temperatuuril 0 °C kuni 40 °C.
Antud seade ei sobi professionaalseks kasutuseks.
Sissejuhatus
K?esolevas juhendis on toodud juhised seadme
korrektse kokkupaneku ja ohutu kasutamise kohta.
On oluline, et loete need juhised hoolega l?bi.
Seade kaalub t?ielikult kokkupanduna ligikaudu
7,0 kg. Seadme v?ljav?tmisel pakendist kasutage
vajadusel teiste inimeste abi.
Tarnekomplekt
V?tke k?rgsurvepesur ettevaatlikult pakendist v?lja
ja kontrollige, kas tarnekomplekt sisaldab k?iki
alltoodud detaile:
? K?rgsurvepesur
? veep?stol/k?rgsurvevoolik
? puhastusvahendiotsak ja pudel
(ainult AQUATAK 110)
84 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Paak
0,75
7,0
/ II
?
?
?
?
Laia joa survetoru (punane v?rvikodeering)
P??rleva joa survetoru (punane v?rvikodeering)
vaheadapter
puhastushari
(ainult AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
? Kasutusjuhend
Kui m?ni osa on puudu v?i kahjustatud, p??rduge
m??giesindusse.
Seadme osad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
P??stiku sissel?litust?kis
P??stik
Veep?stol
Laia joa survetoru
K?rgsurvevoolik
Puhastusvahendiotsak ja pudel
(ainult AQUATAK 110)
P??rleva joa survetoru
Vaheadapter
Puhastusvahendipaak
(ainult AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
L?liti
Seerianumber
Tarnekomplekt ei sisalda k?iki kasutusjuhendis
olevatel joonistel kujutatud v?i kasutusjuhendis
nimetatud lisatarvikuid.
Eesti - 2
T??ohutus
Kokkupanek
Tahelepanu! Enne hooldus- ja puhastust?id
v?i kuitoitejuhe on labi l?igatud, kahjustatud
v?i sassi lainud, l?litage seade valja ja
eemaldage vooluv?rgust
Elektriline ohutus
Teie seade on topeltisoleeritud ja ei vaja
maandamist. T??pinge on 230 V AC, 50 Hz (EL-i
mittekuuluvates riikides 220 V, 240 V s?ltuvalt
versioonist). Kasutage ?ksnes etten?htud
pikendusjuhtmeid.
Kasutada on lubatud vaid j?rgmiste ristl?igetega
pikendusjuhtmeid:
1,5 mm2 kuni max 20 m pikkuste juhtmete puhul
2,5 mm2 kuni max 50 m pikkuste juhtmete puhul
M?rkus: kui kasutate pikendusjuhet, peab see ?
nagu ohutuseeskirjades toodud ? olema
varustatud kaitsejuhiga, mis on pistiku kaudu
?hendatud Teie elektrilise t??riista kaitsejuhiga.
Kahtluse korral p??rduge elektriala asjatundja
poole v?i l?himasse Boschi m??giesindusse.
Ettevaatust: N?uetele mittevastavad
pikendusjuhtmed v?ivad olla ohtlikud.
Pikendusjuhe, pistik ja pistikupesa peavad
olema veekindlad ja ette n?htud kasutamiseks
v?listingimustes.
Juhtmete ?henduskohad peavad olema kuivad ja ei
tohi lebada maapinnal.
Turvalisuse suurendamiseks soovitame kasutada
maksimaalselt 30 mA FI-rikkevoolukaitsel?litit
(RCD). FI-kaitsel?liti tuleks iga kord enne seadme
kasutamist ?le kontrollida.
M?rkus toodete kohta, mida ei m??da
Suurbritannias: TAHELEPANU: Teie ohutuse
huvides tuleb seadme k?ljes olev pistik ?hendada
pikendusjuhtmega. Pikendusjuhtme pistik peab
olema kaitstud veepritsmete eest, valmistatud
kummist v?i kaetud kummiga. Pikendusjuhet tuleb
kasutada koos veoj?u leevendiga.
Toitejuhe tuleb lasta parandada Boschi volitatud
remondit??kojas.
85 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Veev?rguga ?hendamine
A Kruvige vaheadapter 8 ?henduskoha 12 k?lge.
A / B ?hendage veevoolik (ei kuulu
tarnekomplekti) ?henduskoha ja seadmega.
K?rgsurvevooliku/veep?stoli ?hendamine
C Kruvige k?rgsurvevoolik 5 kindlalt
?hendustutsi 13 k?lge.
D ?hendage laia joa survetoru 4 veep?stoliga 3.
Lukustamiseks keerake laia joa survetoru kerge
survega 90° p?rip?eva.
Erinevate otsakute paigaldamine/
kasutamine
Laia joa survetoru
(punane v?rvikodeering)
E Et reguleerida juga laiast joast joonekujuliseks
ja tagasi, keerake laia joa survetoru k?ljes olevat
eesmist r?ngast.
P??rleva joa survetoru
(punane v?rvikodeering)
I Keerake laia joa survetoru 4 90° vastup?eva.
T?mmake laia joa survetoru v?lja.
J ?hendage p??rleva joa survetoru 7
veep?stoliga 3. Lukustamiseks keerake p??rleva
joa survetoru kerge survega 90° p?rip?eva.
Puhastusvahendiotsak ja paak
AQUATAK 110
I Keerake otsakut ja/v?i survetoru 90°
vastup?eva ja t?mmake v?lja.
F ?hendage puhastusvahendiotsak 6
veep?stoliga 3. Lukustamiseks keerake
puhastusvahendiotsakut kerge survega 90°
p?rip?eva.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G Puhastusvahendi pihustamiseks seadke laia joa
otsak tagumisest r?ngast k?rgsurveasendist
madalsurveasendisse.
Laia juga reguleerige otsaku eesmisest r?ngast.
Eesti - 3
Kasutuselev?tt
Sissel?litamine
Veenduge, et l?liti on asendis (
) ja ?hendage
seadme pistik pistikupessa.
Avage veekraan.
K P??stiku 2 vabastamiseks vajutage
sissel?litust?kisele 1. Vajutage p??stikule 2 seni,
kuni vesi voolab ?htlaselt ja seadmes ning
k?rgsurvevoolikus ei ole enam ?hku. Vabastage
p??stik 2. Vajutage sissel?litust?kisele 1.
Vajutage l?liti 10 klahvile (
).
Suunake veep?stol 3 alla. P??stiku 2
vabastamiseks vajutage sissel?litust?kisele.
Vajutage p??stik 2 l?puni sisse.
V?ljal?litamine
Vabastage p??stik 2. Vajutage sissel?litust?kisele.
Veep?stol on n??d lukustatud ja seda ei saa
soovimatult k?ivitada.
Vajutage l?liti 10 klahvile (
).
Sulgege veekraan. Eemaldage pistik pistikupesast.
P??stiku 2 vabastamiseks vajutage
sissel?litust?kisele 1. Vajutage p??stikule 2 seni,
kuni seadmes ei ole enam vett. Vabastage
p??stik 2 lahti. Vajutage sissel?litust?kisele 1.
Eemaldage veevoolik seadme ja ?henduskoha
k?ljest.
Juhised k?rgsurvepesuri
kasutamiseks
T??tamine puhastusvahenditega
Kasutada tohib ainult Boschi poolt etten?htud
puhastusvahendeid. Ebasobivad
puhastusvahendid v?ivad seadet ja
puhastatavat objekti kahjustada.
AQUATAK 110
Kinnitage puhastusvahendiotsak veep?stoli k?lge.
T?itke puhastusvahendipaak sobiva
puhastusvahendiga ja keerake paak
puhastusvahendiotsaku k?lge.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H T?itke puhastusvahendipaak 9
puhastusvahendiga, eelnevalt lahjendage seda
vastavalt juhisele.
G Puhastusvahendi pihustamiseks seadke laia joa
otsak madalsurveasendisse.
Keskkonna kaitseks soovitame kasutada
puhastusvahendeid s??stlikult. J?rgida tuleb
pakendil toodud juhiseid lahjendamise osas.
Puhastus- ja konserveerimisvahendite hoolika
valikuga tagab Bosch seadme h?ireteta t??.
Soovituslik puhastusmeetod
1. samm: Mustuse lahtileotamine
Pihustage v?heses koguses puhastusvahendit
pinnale ja laske veidi aega toimida.
2. samm: Mustuse eemaldamine
Eemaldage lahtileotatud mustus suure survega.
M?rkus: Horisontaalsete pindade puhastamisel
puhastamisvahendiga tuleb alustada alt ja liikuda
edasi ?les. Loputamisel alustada ?levalt ja liikuda
alla.
?ldist
Veenduge, et seade seisab ?hetasasel pinnal.
Arge liikuge k?rgsurvevoolikuga liiga kaugete ette
ja ?rge t?mmake seadet voolikust. Vastasel korral
v?ib seade kaotada stabiilsuse ja ?mber kukkuda.
Arge murdke k?rgsurvevoolikut kokku ja ?rge s?itke
?le k?rgsurvevooliku. Kaitske k?rgsurvevoolikut
teravate servade ja nurkade eest.
Arge kasutage rootorjoa survetoru s?idukite
pesemiseks.
86 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Eesti - 4
Hooldus
Teisaldamine
Enne mis tahes hooldust?id t?mmake
pistik pistikupesast v?lja ja ?hendage
seade veev?rgust lahti.
M?rkus: Seadme kasutusea pikendamiseks
teostage regulaarselt j?rgmisi hooldust?id.
Kontrollige murutrimmerit regulaarselt silmaga
n?htavate vigade suhtes nagu logisevad v?i
kahjustatud l?iketerad, l?dvad ?hendused ning
kulunud v?i kahjustatud osad.
Kontrollige, et katted ja kaitseseadised oleksid
terved ja ?igesti paigaldatud. Enne
k?rgsurvepesuri kasutamist teostage vajaduse
korral h?davajalikud hooldus- ja parandust??d.
Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui
seade sellest hoolimata rikki l?heb, tuleb see lasta
parandada Boschi elektriliste t??riistade volitatud
remondit??kojas.
Mistahes j?relep?rimiste esitamisel ja varuosade
tellimisel palume Teil kindlasti ?ra n?idata seadme
andmesildil olev 10-kohaline tellimisnumber.
Teisaldamiseks hoidke seadet ?lemisest
k?epidemest ja t?mmake ratastel edasi.
Treppide ja takistuste ?letamiseks t?stke seadet
?lemisest k?epidemest.
Kui seadet tuleb hoida v?i teisaldada
horisontaalses asendis, tuleks
puhastusvahendipaak eelnevalt t?hjendada.
Hoiustamine p?rast kasutamist
Puhastage k?rgsurvepesuri v?lispinnad p?hjalikult
pehme harja ja lapiga. Vett, lahusteid ja
poleerimisvahendeid ei tohi kasutada. Eemaldage
kogu mustus, eriti hoolikalt puhastage mootori
ventilatsiooniavasid.
Kui k?rgsurvepesurist ei ole kogu vesi t?ielikult
eemaldatud, siis v?ib seade miinustemperatuuridel
kahjustuda. Seadet tuleks kaitsta k?lma eest.
Seadme peale ei tohi asetada teisi esemeid.
Veenduge, et seadme lahtiv?tmisel ja
kokkupanemisel ei j??ks juhtmed seadme
vahele. Arge murdke k?rgsurvevoolikut
kokku.
?
Filtri puhastamine / kontrollimine
L Eemaldage vaheadapter 8 ?henduskohast ja
t?mmake filter 14 v?lja.
Filtrit 14 saab tangidega kergesti eemaldada.
Loputage filter ?ra ja asetage tagasi kohale,
kahjustuste korral vahetage filter v?lja.
Arge kasutage k?rgsurvepesurit kunagi ilma filtrita
v?i kahjustatud filtriga.
87 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Eesti - 5
Veaotsing
J?rgnevas tabelis on ?ra toodud vead ja juhised nende k?rvaldamiseks. Kui probleem siiski ei kao,
p??rduge volitatud remondit??kotta.
T?helepanu: enne vea otsimise alustamist l?litage seade v?lja ja eemaldage pistik pistikupesast.
S?mptomid
V?imalik p?hjus
K?rvaldamine
Mootor ei k?ivitu
Pistik ei ole pistikupesas
Pistikupesa on katki
Kaitse on rakendunud
Pikendusjuhe on kahjustatud
Mootorikaitse on rakendunud
Kinni k?lmunud
?hendage pistik pistikupesasse
Kasutage teist pistikupesa
Vahetage kaitse
Proovige ilma pikendusjuhtmeta
Laske mootoril 5 minutit jahtuda
Laske pumbal, veevoolikult v?i
lisatarvikutel ?les sulada
Mootor j??b seisma
Kaitse on rakendunud
V?rgupinge ei ole ?ige
Vahetage kaitse v?lja
Kontrollige v?rgupinget, see peab
vastama seadme andmesildil toodud
pingele
Laske mootoril 5 minutit jahtuda
Kaitse rakendub
Kaitse on liiga n?rk
?hendage vooluringiga, mis on
varustatud k?rgsurvepesuri t??ks
sobiva kaitsmega
Suurenenud t??r?hk
Otsak on osaliselt ummistunud
Puhastage otsakut
Pulseeriv r?hk
?hk veevoolikus v?i pumbas
L?litage k?rgsurvepesur v?lja, laske
avatud veep?stoli ja avatud veekraaniga
nii kaua joosta, kuni saavutate ?htlase
t??r?hu
Kontrollige, kas veevoolik vastab
tehnilises infolehes toodud andmetele.
V?ikseimad veevoolikud, mida tohib
kasutada, on ? v?i l?bim??duga ?
13 mm
Puhastage veefilter
T?mmake veevoolik sirgeks
Mootorikaitse on rakendunud
Veevarustus ei ole korrras
Veefilter on ummistunud
Veevoolik on kinni pitsunud v?i
v??ndunud
K?rgsurvevoolik on liiga pikk
Eemaldage k?rgsurvevooliku pikendus,
veevooliku max pikkus on 7 m
R?hk on ?htlane, kuid liiga
madal
M?rkus: teatud
lisatarvikud p?hjustavad
madala r?hu
Otsak on kulunud
Start/stoppventiil on kulunud
Vahetage otsak v?lja
Vajutage 5 korda j?rjest kiiresti
p??stikule
Mootor t??tab, kuid
puudub t??r?hk
Puudub ?hendus veev?rguga
Filter on ummistunud
Otsak on ummistunud
?hendage veev?rguga
Puhastage filter
Puhastage otsakut
K?rgsurvepesur hakkab
iseenesest t??le
Pump v?i veep?stol lekivad
P??rduge Boschi volitatud
remondit??kotta
Seade lekib
Pump lekib
Lubatud on 6 tilka minutis. Kui leke on
suurem, p??rduge Boschi volitatud
remondit??kotta.
88 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Eesti - 6
Keskkonnakaitse
Klienditeenindus
Keskkonda saastavad kemikaalid ei tohi valguda
pinnasesse, p?hjavette, tiikidesse, j?gedesse jm.
Puhastusvahendite kasutamisel tuleb t?pselt kinni
pidada pakendil toodud andmetest ja etten?htud
kontsentratsioonidest.
Mootors?idukite puhastamisel tuleb j?rgida
kohalikke eeskirju; mahapestud ?li ei tohi sattuda
p?hjavette.
Kasutusk?lbmatuks muutunud
seadmete k?itlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
keskkonnas??stlikult ringlusse v?tta.
?ksnes EL liikmesriikidele:
?rge k?idelge kasutusk?lbmatuks
muutunud elektrilisi t??riistu koos
olmej??tmetega!
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
n?ukogu direktiivile 2002/96/E?
elektri- ja elektroonikaseadmete
j??tmete kohta ning direktiivi n?uete kohaldamisele
liikmesriikides tuleb kasutusk?lbmatuks muutunud
elektrilised t??riistad eraldi kokku koguda ja
keskkonnas??stlikult korduskasutada v?i ringlusse
v?tta.
?ksikasjalised joonised ja teabe varuosade
kohta leiate internetiaadressil:
www.bosch-pt.com
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste k?sit??riistade remont ja
hooldus
Parnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
?: ........................................................... + 372 679 1122
Fax: .......................................................... + 372 679 1129
Vastavus EL n?uetele
M??tmised teostatud 2000/14/E? (1 m kauguselt)
ja DIN 45 635 kohaselt.
Seadme A-karakteristikuga m??detud m?ratase
on tavaliselt: helir?hu tase 77 dB (A), heliv?imsuse
tase 90 dB (A).
K?e-randme-vibratsioon on tavaliselt alla 2,5 m/s2.
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab
j?rgmistele standarditele ja normdokumentidele:
EN 60 335 vastavalt direktiivide 89/336/EM?,
98/37/E?, 2000/14/E? n?uetele.
2000/14/E?: garanteeritud m?rav?imsus LWA on
madalam kui 92 dB (A). Vastavuse hindamise
menetlus vastavalt lisale V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Tootja j?tab endale ?iguse muudatuste tegemiseks
89 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Eesti - 7
Dro??bas noteikumi
Pirms instrumenta lieto?anas noteikti izlasiet
?os noteikumus un darba laik? tos iev?rojiet!
Pirms darba uzs?k?anas uzman?gi izlasiet
instrumenta lieto?anas pam?c?bu un stingri
iev?rojiet ?os dro??bas noteikumus.
Nor?do?ie un br?dino?ie mar ?jumi uz instrumenta
korpusa satur svar?gu inform?ciju, kas attiecas uz darba
dro??bu.
Bez lieto?anas pam?c?b? sniegtajiem nor?d?jumiem
izlasiet un iev?rojiet ar? visp?r?jos darba dro??bas un
nelaimes gad?jumu profilakses noteikumus.
Pievieno?ana elektrot?klam
Nev?rsiet ?dens str?klu uz cilv?kiem,
m?jdz?vniekiem, pa?u instrumentu un str?vu
vado?aj?m da ?m.
■ Uz mar ?juma pl?ksn?tes nor?d?tajai sprieguma v?rt?bai
j?atbilst elektrot?kla spriegumam.
■ ?o instrumentu ieteicams pievienot pie elektrot?kla caur
nopl?des str?vas aizsargreleju, kas nostr?d? pie
instrumenta nopl?des str?vas 30 mA.
■ Nomainot instrumenta elektrokabeli, savieno?anai ar
elektrot?klu izmantojiet vien?gi t?du kabeli, k?du ir
paredz?jusi ra?ot?jfirma; kabe a pas?t?juma numurs un tips
ir nor?d?ts lieto?anas pam?c?b?.
■ Nepieskarieties kabe a kontaktdak?ai ar mitr?m rok?m.
■ Nebrauciet p?ri instrumenta elektrokabelim vai
pagarin?t?jkabelim ar transporta l?dzek iem, nepak aujiet
tos triecieniem, k? ar? t?dai stiepes vai lieces deform?cijai,
kas var?tu kabe us saboj?t. Sarg?jiet kabe us no karstuma,
e as un as?m ? autn?m.
■ Pagarin?t?jkabelim j?b?t aizsarg?tiem no ?dens ? akat?m,
un t? vadu ? ?rsgriezuma laukumam j?atbilst lieto?anas
pam?c?b? nor?d?taj?m v?rt?b?m. Kabe u savienojums
nedr?kst atrasties ?den?.
■ Instrumenta elektrokabe a savienojumam ar elektrot?kla vai
pagarin?t?jkabe a kontaktligzdu j?b?t meh?niski notur?gam
un aizsarg?tam pret ?dens ? akat?m.
Pievieno?ana ?densapg?des sist?mai
■ Iev?rojiet ekspluat?cijas noteikumus, ko apstiprin?jusi
viet?j? ?densapg?des iest?de.
■ Visiem cauru u savienojumiem j?b?t bl?viem.
■ Nav at auts izmantot boj?tu augstspiediena ? ?teni, jo darba
laik? t? var spr?gt. Atkl?jot boj?jumu augstspiediena
? ?ten?, t? nekav?joties j?nomaina. Nomai ai lietojiet tikai
t?du ? ?teni un savienot?ju, k?du ?im nol?kam ir ieteikusi
ra?ot?jfirma.
Lieto?ana
■ Pirms lieto?anas p?rbaudiet, vai instruments un t?
piederumi ir tehnisk? k?rt?b? un sp?j dro?i darboties.
Nelietojiet instrumentu, ja tas ir boj?ts vai nedarbojas
pareizi.
■ Neizmantojiet instrumentu neat? aid?tu sk?bju, k? ar?
organisko ? ?din?t?ju un to saturo?u vielu uzs?k?anai. Pie
??d?m viel?m pieder benz?ns, kr?svielu ? ?din?t?ji un
? idrais kurin?mais. ?o ? idrumu emulsijas un tvaiki ir
ind?gi, ugunsnedro?i un spr?dzienb?stami, turkl?t
neat? aid?tas sk?bes, acetons un organiskie ? ?din?t?ji ir
?miski agres?vi un sp?j izrais?t instrumenta da u un
materi?lu koroziju.
■ Lietojot instrumentu viet?s ar paaugstin?tu b?stam?bu
(piem?ram, uzpildes stacij?s), stingri iev?rojiet dro??bas
noteikumus. Nav at auts izmantot instrumentu telp?s ar
paaugstin?tu spr?dzienb?stam?bu.
90 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ Instrumentam j?balst?s uz stingra, l?dzena pamata.
■ Pielietojiet tikai instrumenta ra?ot?jfirmas ieteiktos t?r??anas
l?dzek us, iev?rojiet t?s sniegtos br?dino?os nor?d?jumus un
noteiktos t?r??anas l?dzek u izmanto?anas un utiliz?cijas
noteikumus.
■ Vis?m instrumenta str?vu vado?aj?m da ?m j?b?t
aizsarg?t?m no mitruma un ?dens ? akat?m.
■ Darba laik? nav at auts fiks?t augstspiediena sl?d?a m?l?ti
nospiest? st?vokl? (st?vokl? ?ON?).
■ Darba laik? n?s?jiet ?densdro?u aizsargt?rpu, kas sp?tu
aizsarg?t no riko?et?jo??m ?dens ? akat?m.
■ Lai augstspiediena ?dens str?kla neizsauktu automa??nu
riepu un venti u boj?jumus, to t?r??anu at auts veikt no
vismaz 30 cm liela att?luma. Par boj?jumu pirm?m k?rt?m
liecina riepas kr?sas mai a. Boj?jums automa??nas riep?s
un/vai to venti os var b?t b?stams dz?v?bai.
■ Nav at auts apstr?d?t ar augstspiediena ?dens str?klu
azbestu saturo?us un citus l?dz?gus materi?lus, kas satur
vesel?bai kait?gas vielas.
■ Pielietojiet tikai instrumenta ra?ot?jfirmas ieteiktos t?r??anas
l?dzek us.
■ Nav at auts pielietot ra?ot?jfirmas ieteiktos t?r??anas
l?dzek us neat? aid?t? veid?. Par nekait?giem uzskat?mi
t?r??anas l?dzek i, kas nesatur sk?bes, s?rmus un citas
apk?rt?jai videi kait?gas vielas. T?r??anas l?dzek us ieteicams
uzglab?t viet?s, kas nav pieejamas b?rniem. Ja t?r??anas
l?dzeklis nok ?st ac?s, nekav?joties izskalojiet t?s ar ?deni.
Ja t?r??anas l?dzekli gad?s nejau?i nor?t, nekav?joties
konsult?jieties ar ?rstu.
Darbs ar instrumentu
■ Lietojiet instrumentu tikai t?d? veid?, k? to noteikusi
ra?ot?jfirma. Str?d?jot emiet v?r? viet?jos apst?k us.
Darba laik? raugieties, lai augstspiediena str?klas
sniedzam?bas zon? neatrastos citi cilv?ki un jo sevi? i b?rni.
■ Instrumentu at auts darbin?t tikai person?m, kuras ir
apm?c?tas to lietot vai ir uzskat?mi pier?d?ju?as savu darba
prasmi. Instrumentu nav at auts izmantot b?rniem un
jaunie?iem.
■ Instrumentu nav at auts atst?t bez uzraudz?bas ar iesl?gtu
elektrodzin?ju.
■ Izpl?stot no sprauslas, augstspiediena ?dens str?kla rada
iev?rojamu reakt?vo sp?ku, t?p?c darba laik? stingri turiet
smidzin?t?jpistoles rokturi un smidzin?t?jcauruli.
Transport??ana
■ Pirms transport??anas izsl?dziet instrumentu un
nostipriniet t? elementus.
Apkalpo?ana un apkope
■ Pirms apkopes, t?r??anas un piederumu nomai as izsl?dziet
instrumentu. Instrumentus, kas darbojas no elektrot?kla,
atvienojiet no barojo?? elektrot?kla kontaktligzdas.
■ Instrumenta remontu at auts veikt tikai Bosch pilnvarot?
remontu darbn?c?.
Piederumi un rezerves da as
■ Kop? ar instrumentu at auts izmantot tikai t?dus
piederumus un rezerves da as, kuras ?im nol?kam ir
ieteikusi ra?ot?jfirma. Izmantojot ori in?l?s rezerves da as
un piederumus, tiek nodro?in?ta instrumenta ilgsto?a
darb?ba bez atteikumiem.
Latvie?u - 1
Tehniskie parametri
Augstspiediena t?r?t?js
AQUATAK 110
AQUATAK 110 PLUS AQUATAK 115 PLUS
Pas?t?juma numurs
3 600 H76 C..
3 600 H76 D..
3 600 H76 E..
Nomin?l? pat?r?jam?
jauda
[W]
1 600
1 600
1 700
Pievad?m? ?dens
temperat?ra maks.
[°C]
40
40
40
Min. ?dens pat?ri ? min.
[l/h]
17
17
17
Pievad?m? ?dens
spiediens maks.
[b?ri] 1,5 ? 6,0
1,5 ? 6,0
1,5 ? 6,0
Nomin?lais spiediens
[b?ri] 100
100
105
Maks. spiediens izej?
[b?ri] 110
110
115
Caurlaides sp?ja
[l/h]
360
380
380
T?r??anas l?dzek a iepild??ana
Flakon?
Tvertn?
Tvertn?
T?r??anas l?dzek a ietilp?ba [l]
0,5
0,75
0,75
Svars
[kg]
7,0
7,0
7,0
Aizsardz?bas klase
/ II
/ II
/ II
S?rijas numurs
Skat?t s?rijas numuru 11 uz instrumenta mar ?juma pl?ksn?tes.
Pielietojums
Instruments ir paredz?ts da??du virsmu un objektu
t?r??anai ?rpus telp?m, k? ar? automa??nu, laivu un
citu transporta l?dzek u t?r??anai. Izmantojot
piem?rotus piederumus, instruments ir lietojams
ar? virsmu t?r??anai ar firmas Bosch ieteiktajiem
t?r??anas l?dzek iem, noteces cauru u atbr?vo?anai
no aizs?r?jumiem, k? ar? virsmu att?r??anai no r?sas
vai kr?sojuma.
Instruments ir izmantojams pie apk?rt?j? gaisa
temperat?ras no 0 °C l?dz 40 °C.
?is izstr?d?jums nav paredz?ts profesion?lai
lieto?anai.
Ievads
?aj? pam?c?b? ir sniegti nor?d?jumi, k? pareizi salikt
un dro?i darbin?t augstspiediena t?r?t?ju. T?p?c ir
oti svar?gi, lai j?s uzman?gi izlas?tu ?o dokumentu.
Piln?gi salikts augstspiediena t?r?t?js sver aptuveni
7,0 kg. T?p?c t? izsai o?anas laik? ieteicams
pieaicin?t pal?gu.
Pieg?des komplekts
Uzman?gi izsai ojiet augstspiediena t?r?t?ju un
p?rliecinieties, ka t? pieg?des komplekt? ietilpst
??das vien?bas:
? augstspiediena t?r?t?js
? smidzin?t?jpistole ar augstspiediena ? ?teni
? sprausla ar tvertni t?r??anas l?dzeklim
(tikai AQUATAK 110)
91 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
? Smidzin?t?jstienis ar variosprauslu
(ar sarkanu mar ?jumu)
? Smidzin?t?jstienis ar rotosprauslu
(ar sarkanu mar ?jumu)
? savienot?js
? suka mazg??anai
(tikai AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
? lieto?anas pam?c?ba
Ja k?da no da ?m nav pieg?d?ta vai ir boj?ta, griezieties
tirdzniec?bas viet?, kur ieg?d?j?ties instrumentu.
Sast?vda as
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Blo ?jo?ais spr?ds augstspiediena sl?dzim
Augstspiediena sl?dzis
Smidzin?t?jpistole
Smidzin?t?jstienis ar variosprauslu
Augstspiediena ? ?tene
Sprausla ar tvertni t?r??anas l?dzeklim
(tikai AQUATAK 110)
Smidzin?t?jstienis ar rotosprauslu
Savienot?js
Tvertne t?r??anas l?dzeklim
(tikai AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
Iesl?dz?js
S?rijas numurs
Ne visi aprakst?tie un z?m?jumos att?lotie
papildpiederumi tiek iek auti standarta pieg?des
komplekt?.
Latvie?u - 2
J?su dro??bai
Mont??a
Uzman?bu! Pirms apkalpo?anas vai t?r??anas
izsl?dziet instrumentu un atvienojiet
elektrokabe a kontaktdak?u no elektrot?kla.
R?kojieties ??di ar? gad?jum?, ja instrumenta
elektrokabelis ir samezglojies, boj?ts vai
p?rgriezts.
Elektrodro??ba
Dro??bas apsv?rumu d? j?su instruments ir
apg?d?ts ar aizsargizol?ciju un var tikt lietots bez
aizsargzem?juma. Tas darbojas no mai sprieguma
230 V, 50 Hz (instrumenti, kas paredz?ti
izmanto?anai ?rpus ES, atkar?b? no izpild?juma var
b?t paredz?ti ar? spriegumam 220 V vai 240 V).
Izmantojiet darbam tikai lieto?anai at autos
pagarin?t?jkabe us.
Izmantojot pagarin?t?jkabeli augstspiediena t?r?t?ja
pievieno?anai elektrot?klam, kabe a vadu
? ?rsgriezuma laukumam j?b?t ??dam:
1,5 mm2 pie garuma l?dz 20 m
2,5 mm2 pie garuma l?dz 50 m
Ieteikums: Ja instrumenta pievieno?anai j?lieto
pagarin?t?jkabelis, taj? j?b?t papildu vadam, kas
auj instrumenta aizsargzem?juma ?di caur
kontaktdak?u savienot ar elektroapg?des sist?mas
aizsargzem?juma ?di, k? nor?d?ts elektroiek?rtu
dro?as ekspluat?cijas noteikumos.
?aubu gad?jum? konsult?jieties ar kvalific?tu
elektri i vai griezieties tuv?kaj? Bosch pilnvarot?
remontu darbn?c?.
IEV?R?BAI! Nepiem?rotu pagarin?t?jkabe u
lieto?ana var b?t b?stama. Pagarin?t?jkabelim,
kontaktdak?ai un savienot?jam j?b?t
?densdro?iem un piem?rotiem izmanto?anai
?rpus telp?m.
Kabe u savienojumiem j?b?t sausiem, tos nedr?kst
novietot uz zemes.
Lai paaugstin?tu elektrodro??bu, lietojiet nopl?des
str?vas aizsargreleju (RCD) ar maksim?lo
nostr?des str?vu 30 mA. Ikreiz pirms darba
p?rbaudiet aizsargreleju.
Piez?me par izstr?d?jumiem. kas nav ieg?d?ti
Lielbrit?nij?. UZMAN?BU! Dro??bas apsv?rumu d?
instrumenta elektrokabe a kontaktdak?a j?savieno
ar pagarin?t?jkabeli. Visiem pagarin?t?jkabe u
savienot?jelementiem j?b?t nodro?in?tiem pret
?dens ? akat?m, tiem j?b?t pagatavotiem no
gumijas vai p?rkl?tiem ar gumiju.
Pagarin?t?jkabelis ir izmantojams kop? ar ?pa?u
stiprin?jumu, kas nov?r? atvieno?anos kabe a
vilk?anas gad?jum?.
Atkl?jot elektrokabel? boj?jumu, nodro?iniet, lai
nepiecie?amais remonts tiktu veikts vien?gi
firmas Bosch pilnvarot? remontu darbn?c?.
92 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Pievieno?ana ?densapg?des sist?mai
A Uzskr?v?jiet savienot?ju 8 uz ?dens
pievadier?ces 12.
A / B Izmantojot ?dens pievad? ?teni (neietilpst
pieg?des komplekt?), pievienojiet augstspiediena
t?r?t?ju ?densapg?des sist?mai.
Smidzin?t?jpistoles un augstspiediena
? ?tenes pievieno?ana
C Stingri uzskr?v?jiet augstspiediena ? ?teni 5 uz
augstspiediena savienot?ja 13.
D Ievietojiet smidzin?t?jstieni ar variosprauslu 4
smidzin?t?jpistol? 3. Viegli piespiediet
smidzin?t?jstieni un pagrieziet par 90° pulkste a
r?d?t?ju kust?bas virzien?, l?dz tas fiks?jas.
Da??da veida sprauslu
pievieno?ana un lieto?ana
Smidzin?t?jstienis ar variosprauslu
(ar sarkanu mar ?jumu)
E Grie?ot smidzin?t?jstie a priek??jo gredzenu,
str?klas formu var pak?peniski main?t no taisnas
l?dz v?dek veida.
Smidzin?t?jstienis ar rotosprauslu
(ar sarkanu mar ?jumu)
I Pagrieziet smidzin?t?jstieni ar variosprauslu 4
par 90° pret?ji pulkste a r?d?t?ju kust?bas virzienam
un iz emiet to no smidzin?t?jpistoles savienot?ja.
J Ievietojiet smidzin?t?jstieni ar rotosprauslu 7
smidzin?t?jpistol? 3. Viegli piespiediet
smidzin?t?jstieni un pagrieziet par 90° pulkste a
r?d?t?ju kust?bas virzien?, l?dz tas fiks?jas.
Sprausla ar tvertni t?r??anas l?dzeklim
AQUATAK 110
I Pagrieziet sprauslu vai smidzin?t?jstieni par 90°
pret?ji pulkste a r?d?t?ju kust?bas virzienam un
iz emiet no smidzin?t?jpistoles savienot?ja.
F Ievietojiet sprauslu ar tvertni t?r??anas
l?dzeklim 6 smidzin?t?jpistoles 3 savienot?ja
atv?rum?. Viegli piespiediet sprauslu un pagrieziet
par 90° pulkste a r?d?t?ju kust?bas virzien?, l?dz t?
fiks?jas.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G Lai izsmidzin?tu t?r??anas l?dzekli, ieregul?jiet
variosprauslu darbam zemspiediena re??m?,
pagrie?ot t?s aizmugur?jo gredzenu.
Lai izmain?tu augstspiediena str?klas formu,
grieziet variosprauslas priek??jo gredzenu.
Latvie?u - 3
Iesl?g?ana un vad?ba
Iesl?g?ana
P?rliecinieties, ka iesl?dz?js atrodas st?vokl? (
),
un pievienojiet instrumentu elektrot?kla
kontaktligzdai.
Atveriet ?densapg?des sist?mas kr?nu.
K Nospie?ot blo ?jo?o spr?du 1, atbr?vojiet
augstspiediena sl?dzi 2. L?dz galam nospiediet
augstspiediena sl?d?a 2 m?l?ti un nogaidiet, l?dz
veidojas vienm?r?ga ?dens str?kla, kas liecina par
to, ka instrument? un augstspiediena ? ?ten? vairs
neatrodas gaiss. Tad atlaidiet augstspiediena
sl?d?a 2 m?l?ti. Nospie?ot spr?du 1, blo ?jiet
augstspiediena sl?dzi.
Nospiediet iesl?dz?ja 10 tausti u (
).
V?rsiet smidzin?t?jpistoli 3 lejup. Nospie?ot
blo ?jo?o spr?du, atbr?vojiet augstspiediena
sl?dzi 2. Tad l?dz galam nospiediet augstspiediena
sl?d?a 2 m?l?ti.
Izsl?g?ana
Atlaidiet augstspiediena sl?d?a 2 m?l?ti. Nospiediet
blo ?jo?o spr?du. L?dz ar to smidzin?t?jpistole ir
blo ?ta, un augstspiediena ?dens str?klu vairs
nevar nejau?i iesl?gt.
Nospiediet iesl?dz?ja 10 tausti u (
).
Aizveriet ?densapg?des sist?mas kr?nu.
Atvienojiet augstspiediena t?r?t?ju no elektrot?kla.
Nospie?ot blo ?jo?o spr?du 1, atbr?vojiet
augstspiediena sl?dzi 2. Tad l?dz galam nospiediet
augstspiediena sl?d?a 2 m?l?ti un nogaidiet, l?dz no
sprauslas p?rst?j pl?st ?dens. Atlaidiet
augstspiediena sl?d?a 2 m?l?ti un nospiediet
blo ?jo?o spr?du 1.
Atvienojiet ?dens pievad? ?teni no augstspiediena
t?r?t?ja un no ?densapg?des sist?mas kr?na.
Ieteikumi augstspiediena t?r?t?ja
lieto?anai
Visp?r?ji nor?d?jumi
P?rliecinieties, ka instruments ir novietots uz
l?dzenas virsmas.
Nesalieciet augstspiediena ? ?teni as? le ? un
nepie aujiet transporta l?dzek u p?rvieto?anos p?ri
tai. Sarg?jiet augstspiediena ? ?teni no
saskar?an?s ar as?m ? autn?m vai st?riem.
Nelietojiet rotosprauslu automa??nu t?r??anai.
Darbs ar t?r??anas l?dzek iem
Lietojiet tikai Bosch ieteiktos t?r??anas
l?dzek us. Nepiem?rotu t?r??anas l?dzek u
lieto?ana var saboj?t gan instrumentu, gan ar?
t?r?mo objektu.
AQUATAK 110
Pievienojiet smidzin?t?jpistolei sprauslu ar tvertni
t?r??anas l?dzeklim.
Iepildiet tvertn? piem?rotu t?r??anas l?dzekli un
pieskr?v?jiet tvertni sprauslai.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H Iepildiet tvertn? 9 ?misko t?r??anas l?dzekli, to
iepriek? at? aidot l?dz vajadz?gajai koncentr?cijai.
G Lai izsmidzin?tu t?r??anas l?dzekli, ieregul?jiet
variosprauslu darbam zemspiediena re??m?.
Lai saudz?tu apk?rt?jo vidi, t?r??anas l?dzekli
ieteicams izsmidzin?t taup?gi. Nep?rsniedziet
ra?ot?jfirmas ieteikto koncentr?ciju, kas uzr?d?ta uz
t?r??anas l?dzek a tvertnes.
Firma Bosch garant? instrumenta darb?bu bez
atteikumiem pie nosac?juma, ka kop? ar
instrumentu tiks izmantoti vien?gi firmas ieteiktie
t?r??anas un virsmu konserv??anas l?dzek i.
Ieteicam? metode t?r??anai
Solis 1: net?rumu atmiek? ??ana
M?reni doz?jot ?misko t?r??anas l?dzekli,
izsmidziniet to uz att?r?m?s virsmas un tad nedaudz
nogaidiet, aujot t?r??anas l?dzeklim iedarboties.
Solis 2: net?rumu att?r??ana
Noskalojiet atmiek? ?tos net?rumus ar
augstspiediena ?dens str?klu.
Ieteikums: Att?rot stateniskas virsmas, apstr?d?jiet
t?s ar t?r??anas l?dzekli virzien? no apak?as uz
aug?u. Noskalojot atmiek? ?tos net?rumus, virziet
augstspiediena ?dens str?klu no aug?as uz
apak?u.
Darba laik? p?r?k nenostiepiet augstspiediena
? ?teni un nem? iniet p?rvietot instrumentu, velkot
to aiz augstspiediena ? ?tenes. ??di r?kojoties,
instruments var apg?zties.
93 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Latvie?u - 4
Apkalpo?ana un apkope
Transport??ana
Pirms jebkura darba ar instrumentu
atvienojiet to no elektrot?kla un no
?densapg?des sist?mas.
Ieteikums. Lai nodro?in?tu instrumenta ilgsto?u un
nevainojamu darb?bu, regul?ri veiciet ?eit
aprakst?tos apkopes un tehnisk?s apkalpo?anas
darbus.
Regul?ri apl?kojiet instrumentu un p?rbaudiet, vai
nav k uvu?i va ?gi instrumenta stiprin?juma elementi
un vai nav nodilu?as vai boj?tas t? sast?vda as.
Sekojiet, lai visi instrumenta nosegv?ki un
aizsargelementi b?tu neboj?ti un pareizi
nostiprin?ti. Pirms augstspiediena t?r?t?ja
lieto?anas veiciet visus vajadz?gos apkalpo?anas
un remonta darbus.
Ja, neraugoties uz augsto izgatavo?anas kvalit?ti
un r?p?go p?cra?o?anas p?rbaudi, augstspiediena
t?r?t?js tom?r saboj?jas, t? remonts j?veic Bosch
pilnvarot? d?rza instrumentu remontu darbn?c?.
Veicot saraksti un pas?tot rezerves da as, nor?diet
desmitz?mju pas?t?juma numuru, kas atrodams uz
instrumenta mar ?juma pl?ksn?tes.
Apkope p?c lieto?anas
Not?riet augstspiediena t?r?t?ja ?r?j?s virsmas ar
m?kstu suku un audumu. Nelietojiet instrumenta
t?r??anai ?deni, ? ?din?t?jus vai pul??anas l?dzek us.
Att?riet instrumenta korpusu no tam pielipu?ajiem
net?rumiem, ?pa?i r?p?gi izt?rot ventil?cijas atveres.
Ja augstspiediena t?r?t?js nav piln?gi atbr?vots no
?dens, tas zem? temperat?r? var sasalt, saboj?jot
instrumentu. T?p?c uzglab?jiet augstspiediena
t?r?t?ju no sala pasarg?t?s telp?s.
Uzglab?jot instrumentu, nenovietojiet uz t? citus
priek?metus.
Salokot un atlokot rokturi, sekojiet, lai starp
t? da ?m netiktu iespiests elektrokabelis.
Nesalieciet augstspiediena ? ?teni as?
le ?.
?
Filtra t?r??ana un p?rbaude
L No emiet no ?dens pievadier?ces savienot?ju 8
un izvelciet sietu 14.
Siets 14 ar smailstangu pal?dz?bu ir viegli iz emams
no ?dens pievadier?ces. Izskalojiet sietu un
ievietojiet to atpaka . Ja siets ir boj?ts, nomainiet to
ar jaunu.
Nekad nelietojiet augstspiediena t?r?t?ju bez sieta
vai ar boj?tu sietu.
94 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Transport?jot instrumentu, turiet to aiz aug??j?
roktura un p?rvietojiet uz rite iem.
P?rvietojot instrumentu pa k?pn?m vai p?ri
? ?r? iem, satveriet to aiz aug??j? roktura un
p?rnesiet.
Pirms instrumenta uzglab??anas vai p?rvieto?anas
horizont?l? st?vokl? iztuk?ojiet t?r??anas l?dzek a
tvertni.
Latvie?u - 5
K ?mju atkl??ana un nov?r?ana
?eit sniegtaj? tabul? ir apkopota inform?cija par iesp?jamaj?m k ?m?m to paz?m?m un r?c?bu gad?jumos,
kad instruments vairs nedarbojas pareizi. Ja k ?mi neizdodas lokaliz?t un nov?rst, griezieties tuv?kaj?
elektroinstrumentu apkalpo?anas un remontu darbn?c?.
Uzman?bu! Pirms k ?mju uzmekl??anas un nov?r?anas izsl?dziet instrumentu un atvienojiet to no
barojo?? elektrot?kla.
Paz?mes
Iesp?jamie c?lo i
Nov?r?ana
Dzin?js nedarbojas
Kontaktdak?a nav pievienota elektrot?klam
Boj?jums kontaktligzd?
P?rdedzis dro?in?t?js
Boj?ts pagarin?t?jkabelis
Ir nostr?d?jusi dzin?ja aizsardz?ba
Instruments ir aizsalis
Pievienojiet kontaktdak?u elektrot?klam
Izmantojiet citu kontaktligzdu
Nomainiet dro?in?t?ju
M? iniet str?d?t bez pagarin?t?jkabe a
aujiet dzin?jam 5 min?tes atdzist
aujiet atkust s?knim, ? ?tenei vai
piederumiem
Dzin?js joproj?m negrie?as
P?rdedzis dro?in?t?js
Neatbilsto?s spriegums elektrot?kl?
Nomainiet dro?in?t?ju
P?rbaudiet t?kla spriegumu un sal?dziniet to
ar v?rt?bu uz mar ?juma pl?ksn?tes
aujiet dzin?jam 5 min?tes atdzist
Izdeg dro?in?t?js
Dro?in?t?ja aizsargstr?va ir p?r?k maza
Pievienojiet instrumentu elektropadeves
l?nijai, kas nodro?ina augstspiediena t?r?t?ja
darb?bai nepiecie?amo jaudu
Nepietieko?s spiediens
Sprausla ir da ?ji nosprostota
Izt?riet sprauslu
Augstspiediena ?dens
str?kla puls?
?dens pievad? ?ten? vai s?kn? ir iek uvis
gaiss
Neaizverot kr?nu, izsl?dziet
augstspiediena t?r?t?ju, tad nospiediet
augstspiediena sl?d?a m?l?ti un nogaidiet,
l?dz spiediens k ?st past?v?gs
P?rbaudiet, vai ?densapg?des sist?mas
parametri atbilst tehniskajiem
parametriem. Nelietojiet ?dens
pievad? ?teni, kuras diametrs ir maz?ks
par ? 13 mm (1/2")
Izt?riet ?dens filtru
Iztaisnojiet ?dens pievad? ?teni
Ir nostr?d?jusi dzin?ja aizsardz?ba
?dens padeve nav past?v?ga
?dens filtrs ir nosprostots
?dens pievad? ?tene ir sav?rpusies vai
saliekta
Augstspiediena ? ?tene ir p?r?k gara
No emiet augstspiediena ? ?tenes
pagarin?t?jposmu, pan?kot, lai ? ?tenes
garums nep?rsniegtu 7 m
Spiediens ir past?v?gs, ta?u
p?r?k zems
Piez?me. Da?i piederumi
samazina ?dens spiedienu
Nolietojusies sprausla
Nomainiet sprauslu
Nolietojies palai?anas/aptur??anas ventilis 5 reizes p?c k?rtas ?tri nospiediet
augstspiediena sl?d?a m?l?ti
Dzin?js darbojas, ta?u
instrumenta izej? nav
spiediena
Netiek pievad?ts ?dens
Instruments patst?v?gi
iesl?dzas un izsl?dzas
S?ce s?kn? vai smidzin?t?jpistol?
Griezieties Bosch pilnvarot? remontu
darbn?c?
Instruments nav herm?tisks
S?knis nav herm?tisks
Pie aujam? ?dens nopl?de ir 6 pilieni
min?t?. Ja nopl?de ir liel?ka, nov?rsiet
s?ci. Griezieties Bosch pilnvarot? remontu
darbn?c?
95 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Nosprostots ?dens filtrs
Nosprostota sprausla
Latvie?u - 6
Pievienojiet instrumentu ?densapg?des
sist?mai
Izt?riet filtru
Izt?riet sprauslu
Vides aizsardz?ba
Apkalpo?ana
Izmantojot apk?rt?jai videi kait?gas imik?lijas,
j?nodro?ina, lai t?s nevar?tu ies?kties augsn? un
nenon?ktu grunts?de os, d? os vai up?s.
Pielietojot t?r??anas l?dzekli, iev?rojiet nor?d?jumus,
kas sniegti uz t? iesai ojuma, un nep?rsniedziet
ra?ot?jfirmas ieteikto t?r??anas l?dzek a
koncentr?ciju.
Veicot automa??nu t?r??anu, iev?rojiet viet?jos
noteikumus. Veiciet pas?kumus, lai nov?rstu
izstr?d?t?s e as iek ??ana grunts?de os.
Atbr?vo?an?s no nolietotajiem
izstr?d?jumiem
Sagatavojot otrreiz?jai izmanto?anai nolietotos
elektroinstrumentus, to piederumus un
iesai ojuma materi?lus, tie j?p?rstr?d? apk?rt?jai
videi nekait?g? veid?.
Tikai ES valst?m
Neizmetiet elektroinstrumentu
sadz?ves atkritumu tvertn?!
Saska ? ar Eiropas Savien?bas
direkt?vu 2002/96/ES par
nolietotaj?m elektriskaj?m un
elektroniskaj?m ier?c?m un to
p?rstr?di, k? ar? atbilsto?i t?s atspogu ojumiem
nacion?laj? likumdo?an?, lieto?anai neder?gie
elektroinstrumenti j?sav?c un izjaukt? veid?
j?nog?d? p?rstr?dei apk?rt?jai videi nekait?g?
veid?, lai tos sagatavotu otrreiz?jai izmanto?anai.
Elektroinstrumentu kopsalikuma z?m?jumus
un inform?ciju par rezerves da u ieg?di var
atrast datort?kla vietn?:
www.bosch-pt.com
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas iel? 120 S
LV-1021 R?ga
?: ......................................................... + 371 7 14 62 62
Telefakss: ............................................ + 371 7 14 62 63
Deklar?cija par atbilst?bu
standartiem
Parametru v?rt?bas ir izm?r?tas atbilsto?i direkt?vai
2000/14/ES (1 m att?lum?) un standartam
DIN 45 635.
Instrumenta rad?t? trok? a p?c raksturl?knes A
izsv?rto parametru tipisk?s v?rt?bas ir ??das:
ska as spiediena l?menis 77 dB (A); trok? a jaudas
l?menis 90 dB (A).
Vibr?cijas pa?trin?juma tipisk? v?rt?ba, kas
iedarbojas uz str?d?jo??s personas rok?m,
nep?rsniedz 2,5 m/s2.
M?s ar pilnu atbild?bu pazi ojam, ka ?is
izstr?d?jums atbilst standartiem vai normat?vajiem
dokumentiem EN 60 335, k? ar? direkt?v?m
89/336/EEB, 98/37/EB un 2000/14/EB.
2000/14/EG: garant?tais trok? a jaudas
l?menis LWA nep?rsniedz 92 dB (A). Atbilst?ba ir
izv?rt?ta saska ? ar pielikumu V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Ties?bas uz izmai ?m tiek saglab?tas
96 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Latvie?u - 7
Saugaus darbo instrukcija
Prie? pradedant prietais? naudoti, b?tina
perskaityti instrukcij? ir laikytis joje pateikt?
reikalavim?!
Prie? prad?dami prietais? eksploatuoti,
perskaitykite jo naudojimo instrukcij? ir ypa?
grie?tai laikykit?s saugos nuorod?.
Ant prietaiso esantys ?sp?jamieji ir nurodomieji
?enklai pateikia svarbi? nurodym?, kaip prietais?
saugiai naudoti.
Privaloma laikytis ne tik naudojimo instrukcijoje
pateikt? nuorod?, bet ir bendr?j? saugos reikalavim?
ir nelaiming? atsitikim? prevencijos direktyv?.
?jungimas ? elektros tinkl?
Niekada nenukreipkite vandens srov?s ?
?mones, gyv?nus, pat? prietais? arba
elektrines dalis.
■ Prietaiso firmin?je lentel?je nurodyta ?tampa turi atitikti
tinklo ?tamp?.
■ Prietais? rekomenduojama jungti tik ? tok? ki?tukin?
lizd?, kuris yra su 30 mA nuot?kio srov?s apsauginiu
jungikliu.
■ Keisdami prietaiso laid? naudokite tik gamintojo
nurodyt? maitinimo laid?, u?sakymo Nr. ir tipas
nurodyti naudojimo instrukcijoje.
■ Niekada nelieskite ki?tuko ?lapiomis rankomis.
■ Maitinimo laido arba ilginamojo laido niekada
neperva?iuokite, nesuspauskite ir u? jo netempkite,
nes galite pa?eisti. Saugokite laid? nuo kar??io, tepal?
ir a?tri? briaun?.
■ Ilginamasis laidas turi b?ti naudojimo instrukcijoje
nurodyto skerspj?vio ir apsaugotas nuo ty?kan?io
vandens. Ki?tukin? jungtis jokiu b?du neturi patekti ?
vanden?.
■ Kei?iant maitinimo laido ar ilginamojo laido jungtis
b?tinai turi likti u?tikrinta apsauga nuo vandens pursl?
ir mechaninis atsparumas.
Prijungimas prie vandens tiekimo sistemos
■ Laikykit?s Jus aptarnaujan?ios vandens tiekimo
?mon?s taisykli? reikalavim?.
■ Vis? jungiam?j? ?arn? jungtys turi b?ti sandarios.
■ Draud?iama naudoti pa?eist? auk?to sl?gio ?arn?
(?tr?kimo pavojus). Pa?eist? auk?to sl?gio ?arn? reikia
nedelsiant pakeisti. Leid?iama naudoti tik gamintojo
rekomenduojamas ?arnas ir jungtis.
Naudojimas
■ Prie? pradedant prietais? naudoti reikia patikrinti, ar jis
tvarkingos b?kl?s ir ar saugiai veikia. Pasteb?jus net ir
nedideli? pa?eidim?, prietais? naudoti draud?iama.
■ Niekada nesiurbkite tirpikli?, neskiest? r?g??i? arba
skys?i?, kuri? sud?tyje yra tirpikli?! Pvz., benzino, da??
skiedikli? arba skysto kuro. Pur?kiamas r?kas yra labai
degus, sprogus ir nuodingas, be to acetonas,
neskiestos r?g?tys ir tirpikliai ardo med?iagas, i? kuri?
pagamintas prietaisas.
■ Dirbant su prietaisu pavojingose zonose (pvz.,
degalin?se) b?tina laikytis speciali?j? saugos nuorod?.
Patalpose, kuriose yra sprogimo pavojus, prietais?
naudoti draud?iama.
■ Prietaisas turi stov?ti ant tvirto pagrindo.
97 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
■ Naudokite tik prietaiso gamintojo rekomenduojamas
plovimo priemones ir laikykit?s gamintojo pateikt?
naudojimo, ?alinimo reikalavim? ir ?sp?jam?j?
nuorod?.
■ Visos darbo zonoje esan?ios dalys, kuriomis teka
elektros srov?, turi b?ti apsaugotos nuo ty?kan?io
vandens.
■ Draud?iama fiksuoti pur?kimo pistoleto svirtel?
pad?tyje ?ON? prietaisui veikiant.
■ Jei reikia, dirbkite su apsauginiais drabu?iais,
apsaugan?iais nuo ty?kan?io vandens.
■ Kad transporto priemoni? padang?/ventili? nepa?eist?
auk?to sl?gio srov?, juos plaukite ne ma?esniu kaip
30 cm atstumu. Pirmasis padang? pa?eidimo po?ymis
yra spalvos pakitimas. Pa?eistos transporto priemoni?
padangos/ventiliai kelia pavoj? gyvybei.
■ Draud?iama plauti objektus, kuri? sud?tyje yra asbesto
arba sveikatai kenksming? med?iag?.
■ Naudokite tik prietaiso gamintojo aprobuotas valymo
priemones.
■ Nenaudokite neskiest? rekomenduojam? plovimo
priemoni?. Produktai yra saug?s, jei j? sud?tyje n?ra
r?g??i?, ?arm? arba aplinkai kenksming? med?iag?.
Plovimo priemones rekomenduojame laikyti vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Jei plovimo priemon?s pateko
? akis, nedelsdami gerai praplaukite vandeniu, o jei
nety?ia prarijote plovimo priemon?s, nedelsdami
kreipkit?s ? gydytoj?.
Darbas su prietaisu
■ Dirban?iajam asmeniui prietais? leid?iama naudoti tik
pagal paskirt?. B?tina atsi?velgti ? prietaiso naudojimo
vietoje esan?ias realias s?lygas. Dirbdami b?tinai
atsi?velkite ? kitus ?mones, ypa? ? vaikus.
■ Su prietaisu leid?iama dirbti tik prietais? naudoti ir
valdyti i?mokytiems asmenims arba asmenims,
galintiems pateikti ?rodym?, jog moka dirbti su ?iuo
prietaisu. Vaikams ir paaugliams su ?iuo prietaisu dirbti
draud?iama.
■ Kol variklis veikia, prietaiso niekada negalima palikti be
prie?i?ros.
■ I?einanti vandens srov? veikia pur?kimo pistolet?
atatrankos j?ga. Tod?l tvirtai laikykite pistoleto ranken?
ir vamzd?.
Transportavimas
■ Prie? transportuodami prietais?, j? i?junkite ir
apsaugokite nuo netik?to ?sijungimo.
Technin? prie?i?ra
■ Prie? prad?dami bet kokius prietaiso valymo,
technin?s prie?i?ros darbus arba prie? keisdami
priedus, prietais? i?junkite. Jei prietaisas maitinamas i?
elektros tinklo, i?traukite jo ki?tuk?.
■ Prietais? remontuoti galima tik ?galiotose BOSCH
elektrini? ?ranki? remonto dirbtuv?se.
Priedai ir atsargin?s dalys
■ Leid?iama naudoti tik gamintojo aprobuotus priedus ir
atsargines dalis. Tik naudojant originalius priedus ir
atsargines dalis u?tikrinama, kad prietaisas veiks be
trikd?i?.
Lietuvi?kai - 1
Techniniai duomenys
Auk?to sl?gio plovimo
?renginys
U?sakymo numeris
Nominali naudojamoji galia
Tiekiamo vandens
temperat?ra maks.
Tiekiamo vandens srauto
kiekis min.
Tiekiamo vandens srauto
sl?gis maks.
Nominalus sl?gis
Maksimalus sl?gis
Vandens srautas
Plovimo priemon?s
rezervuaras
Plovimo priemon?s
rezervuaro talpa
Svoris
Apsaugos klas?
Serijos numeris
AQUATAK 110
AQUATAK 110 PLUS
AQUATAK 115 PLUS
[W]
3 600 H76 C..
1 600
3 600 H76 D..
1 600
3 600 H76 E..
1 700
[°C]
40
40
40
[l/h]
17
17
17
[bar]
[bar]
[bar]
[l/h]
1,5 ? 6,0
100
110
360
1,5 ? 6,0
100
110
380
1,5 ? 6,0
105
115
380
Bakelis
Integruotas
Integruotas
0,75
0,75
7,0
7,0
/ II
/ II
/ II
?r. ant ma?inos (firmin?je lentel?je) nurodyt? serijos numer? 11.
[l]
[kg]
0,5
7,0
Prietaiso paskirtis
Prietaisas skirtas ?rankiams, transporto
priemon?ms, valtims ir pavir?iams bei daiktams
lauke plauti. Naudojant atitinkamus priedus ?
pur?kiam? srov? galima ?mai?yti Bosch aprobuot?
valymo priemoni?, plauti nutekamuosius
vamzd?ius arba ?alinti r?dis ir da?us.
Prietaisas yra tinkamas naudoti pagal paskirt?, kai
aplinkos temperat?ra yra nuo 0 °C iki 40 °C.
?is gaminys neskirtas pramoniniam naudojimui.
?vadas
?ioje instrukcijoje pateiktos nuorodos, kaip ma?in?
tinkamai surinkti ir saugiai naudoti. Svarbu, kad
?iuos nurodymus atid?iai perskaitytum?te.
Visi?kai sumontuotas prietaisas sveria apie 7,0 kg.
I?imdami prietais? i? pakuot?s, jei reikia,
pasikvieskite pagalbos.
Komplektuot?
Atsargiai i?imkite auk?to sl?gio plovimo ?rengin? i?
pakuot?s ir patikrinkite, ar yra visos ?emiau
nurodytos dalys:
? Auk?to sl?gio plovimo ?renginys
? Pur?kimo pistoletas/auk?to sl?gio ?arna
? Plovimo priemon?s pur?kimo antgalis ir bakelis
(tik AQUATAK 110)
98 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
? V?duokl?s formos srov?s antgalis
(spalvos kodas: raudona)
? Rotacinis antgalis (spalvos kodas: raudona)
? Jungiamasis antgalis
? Plovimo ?epetys
(tik AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
? Naudojimo instrukcija
Jei tr?ksta atsargini? dali? ar jos yra sugedusios,
kreipkit?s ? savo tiek?j?.
Prietaiso elementai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
?jungimo svirtel?s blokatorius
?jungimo svirtel?
?pur?kimo pistoletas
V?duokl?s formos srov?s antgalis
Auk?to sl?gio ?arna
Plovimo priemon?s pur?kimo antgalis su
bakeliu (tik AQUATAK 110)
Rotacinis antgalis
Jungiamasis antgalis
Plovimo priemon?s rezervuaras
(tik AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
Pagrindinis maitinimo srov?s jungiklis
Serijos numeris
Prietaiso komplekte gali b?ti ne visa pavaizduota
arba apra?yta ?ranga.
Lietuvi?kai - 2
J?s? saugumui
Surinkimas
D?mesio! Prie? prad?dami technin?s
prie?i?ros arba valymo darbus prietais?
i?junkite ir i? lizdo i?traukite ki?tuk?. T? pat?
b?tina padaryti, jei buvo pa?eistas, ?pjautas
ar susipainiojo maitinimo laidas.
Elektrosauga
J?s? saugumui u?tikrinti prietaisas turi apsaugin?
izoliacij?, tod?l jam nebereikia ??eminimo. Darbin?
tinklo ?tampa yra 230 V AC, 50 Hz (ne ES ?alims
skirt? modeli? naudojama ?tampa gali b?ti 220 V,
240 V, priklausomai nuo prietaiso modifikacijos).
B?tina naudoti tik tam tikslui specialiai pritaikyt?
ilginam?j? laid?.
Jei dirbdami su auk?to sl?gio plovimo ?renginiu
norite naudoti ilginam?j? laid?, jo skersmuo turi b?ti
ne ma?esnis kaip:
1,5 mm2 iki maks. 20 m ilgio
2,5 mm2 iki maks. 20 m ilgio
Nuoroda: Jei naudojamas ilginamasis laidas, jis
pagal darbo saugos reikalavimus turi b?ti su
??eminimo laidu, kuris ki?tuku yra sujungtas su J?s?
elektros ?renginio ??eminimo laidu.
Jei abejojate, kreipkit?s ? elektrik? arba ? artimiausi?
Bosch techninio aptarnavimo centr?.
ATSARGIAI: Reikalavim? neatitinkantys
ilginamieji laidai gali b?ti pavojingi. Ilginamasis
laidas, ki?tukas ir lizdas turi b?ti nepralaid?s
vandeniui ir skirti naudoti lauke.
Laid? jungtys turi b?ti sausos ir negul?ti ant ?em?s.
Saugumui u?tikrinti si?loma naudoti apsaugin?
nuot?kio srov?s jungikl? (RCD), kurio maksimali
nuot?kio srov? yra 30 mA. ?is nuot?kio srov?s
jungiklis tur?t? b?ti tikrinamas prie? kiekvien?
naudojim?.
Nuorodos d?l gamini?, parduodam? ne Did?iojoje
Britanijoje: D?MESIO: d?l J?s? saugumo, ant
ma?inos esant? ki?tuk? b?tina sujungti su
ilginamuoju laidu. Ilginamojo laido jungtis turi b?ti
apsaugota nuo ty?kan?io vandens, ji tur?t? b?ti
gumin? arba aptraukta guma. Ilginamasis laidas
turi b?ti naudojamas su laido ?tempimo suma?inimo
?taisu.
Jei laidas yra pa?eistas, jis gali b?ti sutaisytas tik
autorizuotose Bosch remonto dirbtuv?se.
99 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Prijungimas prie vandens tiekimo sistemos
A Jungiam?j? antgal? 8 prisukite prie vandens
prijungimo atvamzd?io 12.
A / B Vandens ?arn? (komplekte n?ra) prijunkite
prie vandentiekio linijos ir prietaiso.
Auk?to sl?gio ?arnos ir pur?kimo pistoleto
prijungimas
C Auk?to sl?gio ?arn? 5 tvirtai u?sukite ant
prijungiamojo atvamzd?io 13.
D V?duokl?s formos srov?s sl?gin? vamzd? 4
?statykite ? pur?kimo pistolet? 3. V?duokl?s formos
srov?s antgal? ?iek tiek spausdami pasukite pagal
laikrod?io rodykl? 90° kampu, kad jis u?sifiksuot?.
?vairi? antgali? ?statymas ir
naudojimas
V?duokl?s formos srov?s antgalis
(spalvos kodas: raudona)
E Nor?dami v?duokl?s formos sraut? pakeisti iki
ta?kin?s formos srauto ir v?l atstatyti atgal,
pasukite v?duokl?s formos srov?s sl?ginio
vamzd?io ?ied?.
Rotacinis antgalis
(spalvos kodas: raudona)
I Pasukite v?duokl?s formos srov?s antgal? 4
prie? laikrod?io rodykl? 90° kampu. V?duokl?s
formos srov?s antgal? i?traukite.
J Rotacin? antgal? 7 ?statykite ? pur?kimo
pistolet? 3. Rotacin? antgal? ?iek tiek spausdami
pasukite pagal laikrod?io rodykl? 90° kampu, kad jis
u?sifiksuot?.
Plovimo priemon?s pur?kimo antgalis su
bakeliu
AQUATAK 110
I Antgal? ar antgalio vamzd? pasukite prie?
laikrod?io rodykl? 90° kampu ir i?traukite.
F Plovimo priemon?s antgal? 6 ?statykite ?
pur?kimo pistolet? 3. Plovimo priemon?s antgal?
?iek tiek spausdami pasukite pagal laikrod?io
rodykl? 90° kampu, kad jis u?sifiksuot?.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
G Nor?dami plovimo priemon? purk?ti, sukdami
v?duokl?s formos srov?s antgalio u?pakalin? ?ied?,
antgal? i? auk?to sl?gio pad?ties nustatykite ? ?emo
sl?gio pad?t?.
Jei norite pakeisti v?duokl?s formos srov?, sukite
antgalio priekin? ?ied?.
Lietuvi?kai - 3
Naudojimas
?jungimas
Patikrinkite, ar tinklo jungiklis yra pad?tyje (
), ir
?ki?kite prietaiso ki?tuk? ? ki?tukin? lizd?.
Atsukite vandens ?iaup?.
K Nuspauskite ?jungimo blokatori? 1, kad
i?laisvintum?te ?jungimo svirtel? 2. Laikykite
svirtel? 2 visi?kai nuspaud?, kol vanduo prad?s
tek?ti tolygia srove ir prietaise bei auk?to sl?gio
?arnoje neliks oro. Svirtel? 2 atleiskite. Paspauskite
?jungimo blokatori? 1.
Paspauskite maitinimo srov?s jungiklio 10 klavi??
(
).
Pur?kimo pistolet? 3 nukreipkite ?emyn.
Nuspauskite ?jungimo blokatori?, kad
i?laisvintum?te ?jungimo svirtel? 2. Svirtel? 2
nuspauskite iki galo.
I?jungimas
Svirtel? 2 atleiskite. Paspauskite ?jungimo
blokatori?. Dabar pur?kimo pistoletas yra
u?blokuotas ir apsaugotas nuo netik?to ?sijungimo.
Paspauskite maitinimo srov?s jungiklio 10 klavi??
(
).
U?sukite vandens ?iaup?. I? ki?tukinio lizdo
i?traukite ki?tuk?.
Nuspauskite ?jungimo blokatori? 1, kad
i?laisvintum?te ?jungimo svirtel? 2. Laikykite
svirtel? 2 visi?kai nuspaud?, kol prietaise visi?kai
neliks vandens. Svirtel? 2 atleiskite. Paspauskite
?jungimo blokatori? 1.
Atjunkite vandens ?arn? nuo prietaiso ir
vandentiekio linijos.
Auk?to sl?gio plovimo ?renginio
naudojimo nuorodos
Plovimo priemoni? naudojimas
Naudokite tik Bosch aprobuotas plovimo
priemones. Netinkamos plovimo priemon?s
gali pa?eisti prietais? ir plaunam?j? pavir?i?.
AQUATAK 110
Plovimo priemon?s pur?kimo antgal? ?statykite ?
pur?kimo pistolet?.
? plovimo priemon?s bakel? pripilkite tinkamos
priemon?s ir prisukite bakel? prie plovimo
priemon?s pur?kimo antgalio.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
H Pripildykite plovimo priemon?s rezervuar? 9
plovimo priemon?s, prie? tai praskied? j? kaip
rekomenduojama.
G Nor?dami plovimo priemon? purk?ti, v?duokl?s
formos srov?s antgal? nustatykite ? ?emo sl?gio
pad?t?.
D?l aplinkos apsaugos plovimo priemon?
rekomenduojame naudoti taupiai. Laikykit?s ant
bakelio pateikt? skiedimo rekomendacij?.
Bosch garantuoja, kad naudojant nurodytas
plovimo ir konservavimo priemones prietaisas veiks
nepriekai?tingai.
Rekomenduojamas plovimo b?das
1-asis ?ingsnis: ne?varum? atmirkymas
Taupiai u?purk?kite plovimo priemon?s ir ?iek tiek
palaukite, kol ?sigers.
2-asis ?ingsnis: ne?varum? ?alinimas
Atmirkusius ne?varumus nuplaukite auk?to sl?gio
srove.
Nuoroda: Plaunant vertikalius pavir?ius,
ne?varum? ?alinimo/plovimo priemon? reikia
prad?ti purk?ti nuo apa?ios ir kilti ? vir??. Priemon?
nuplaunant, reikia prad?ti purk?ti nuo vir?aus ir
leistis ? apa?i?.
Bendrosios nuorodos
U?tikrinkite, kad ?renginys stov?t? ant lygaus
pagrindo.
Nenueikite su auk?to sl?gio ?arna per daug ? priek?
ir netraukite prietaiso u? ?arnos. Prie?ingu atveju
prietaisas gali prarasti stabilum? ir nuvirsti.
Auk?to sl?gio ?arnos nesulenkite ir neperva?iuokite
per j? su transporto priemone. Saugokite auk?to
sl?gio ?arn? nuo a?tri? kra?t? ir kamp?.
Nenaudokite rotacinio antgalio automobiliams
plauti.
100 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Lietuvi?kai - 4
Technin? prie?i?ra
Transportavimas
Prie? pradedant bet kokius prietaiso
techninio aptarnavimo ar remonto
darbus, reikia i?traukti i? tinklo ki?tuk?
ir atjungti prietais? nuo vandens
tiekimo linijos.
Nuoroda: reguliariai atlikite prietaiso aptarnavimo ir
prie?i?ros darbus, kad jis ilgai ir patikimai tarnaut?.
Reguliariai reikia tikrinti, ar n?ra akivaizd?i?
prietaiso pa?eidim?, pvz., atsilaisvinusi? jung?i? ir
susid?v?jusi? ar pa?eist? dali?.
Patikrinkite, ar nepa?eisti ir tinkamai sumontuoti
dang?iai ir apsauginiai ?taisai. Prie? pradedant
naudoti auk?to sl?gio plovimo ?rengin? b?tina atlikti
reikalingus remonto ir technin?s prie?i?ros darbus.
Jei nepaisant kruop??ios gamybos ir patikrinimo
auk?to sl?gio plovimo ?renginys vis d?lto sugest?,
jo remontas turi b?ti atliekamas ?galiotose BOSCH
elektrini? ?ranki? remonto dirbtuv?se.
Ie?kant informacijos ir u?sakant atsargines dalis
b?tina nurodyti de?imt?enkl? prietaiso u?sakymo
numer?.
Filtro valymas ir tikrinimas
Nor?dami perve?ti prietais?, laikykite j? u? vir?utin?s
rankenos ir stumkite ant ratuk?.
Nor?dami gabenti prietais? per laiptus ar kli?tis,
laikydami u? vir?utin?s rankenos, j? perne?kite.
Jei prietais? tenka sand?liuoti ar transportuoti
horizontalioje pad?tyje, prie? tai reikia i?tu?tinti
plovimo priemon?s rezervuar?.
Po naudojimo
Auk?to sl?gio plovimo ?renginio i?or? nuvalykite
?velniu ?epet?liu ir skudur?liu. Nenaudokite
vandens, tirpikli? ir poliravimo priemoni?.
Nuvalykite visus ne?varumus, ypa? nuo variklio
ventiliacini? ang?.
Jei auk?to sl?gio plovimo ?renginyje liks vandens,
jam u??alus ?renginys suges. ?rengin? reikia laikyti
nuo ?al?io apsaugotoje patalpoje.
Ant prietaiso ned?kite joki? daikt?.
Suvyniodami ir i?vyniodami laidus j?
nesuspauskite. Nesulenkite auk?to sl?gio
?arnos.
?
L Nuo vandens tiekimo jungties nuimkite
adapter? 8 ir i?traukite sietel? 14.
Sietel? 14 lengvai galima i?imti smailiomis
repl?mis. Sietel? i?plaukite ir v?l ?statykite. Pa?eist?
filtr? pakeiskite.
Be filtro ar su pa?eistu filtru auk?to sl?gio plovimo
?rengin? naudoti draud?iama.
101 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Lietuvi?kai - 5
Galimi gedimai
?ioje lentel?je rasite nuorodas, kokie yra gedim? po?ymiai ir koki? veiksm? reikia imtis, jei prietaisas blogai
veikia. Jei problema nebus nustatyta ir pa?alinta, kreipkit?s ? remonto dirbtuves.
D?mesio: prie? ie?kodami gedimo i?junkite prietais? ir i?traukite ki?tuk?.
Gedimas
Galima prie?astis
Pagalba
Variklis nepradeda veikti
Ne?ki?tas ki?tukas
El. tinklo lizdo defektas
Suveik? saugiklis
Pa?eistas ilginamasis laidas
Suveik? variklio apsaugin? rel?
U??alo
?ki?kite ki?tuk?
Naudokit?s kitu ki?tukiniu lizdu
Pakeisti saugikl?
Pabandykite ?jungti be ilginamojo laido
Palaukite 5 minutes, kol variklis atv?s
Palaukite, kol at?ils siurblys, vandens
?arna arba pur?kimo antgalis
Variklis nustojo veikti
Suveik? saugiklis
Netinkama tinklo ?tampa
Saugikl? pakeiskite
Patikrinkite tinklo ?tamp?, ji turi atitikti
firmin?je lentel?je pateiktus duomenis
Palaukite 5 minutes, kol variklis atv?s
Suveik? variklio apsaugin? rel?
Suveik? saugiklis
Per silpnas saugiklis
Junkite prietais? ? pakankamo galingumo
elektros grandin?
Per auk?tas darbinis sl?gis
I? dalies u?sikim??s antgalis
I?valykite antgal?
Pulsuojantis sl?gis
Vandens ?arnoje arba siurblyje yra oro
Auk?to sl?gio plovimo ?rengin? i?junkite ir
leiskite vanden? i? atsukto vandens ?iaupo
per atidaryt? pistolet?, kol darbinis sl?gis
taps tolygus
Patikrinkite, ar vandens tiekimo jungtis
atitinka technini? duomen? skyriuje
pateiktus duomenis. Leid?iama naudoti
ne ma?esnio kaip 1/2" arba ? 13 mm
skersmens vandens ?arnas
I?valykite vandens filtr?
I?tiesinkite vandens ?arn?
Atjunkite auk?to sl?gio ?arnos ilginam?j?
dal?, vandens ?arnos maks. ilgis 7 m
Netinkamas vandens tiekimas
U?sikim??s vandens filtras
Suspausta arba u?lenkta vandens ?arna
Auk?to sl?gio ?arna per ilga
Sl?gis tolygus, bet per
Susid?v?jo antgalis
?emas
Susid?v?jo paleidimo ir sustabdymo
Nuoroda: tam tikri
vo?tuvas
papildomi antgaliai s?lygoja
?emesn? sl?g?
Pakeiskite antgal?
5 kartus i? eil?s greitai paspauskite
?jungimo svirtel?
Variklis veikia, bet
nesukuriamas darbinis
sl?gis
Neprijungta prie vandentiekio linijos
U?sikim??s filtras
U?sikim??s antgalis
Prijunkite prie vandentiekio linijos
I?valykite filtr?
I?valykite antgal?
Auk?to sl?gio plovimo
?renginys pradeda veikti
savaime
Nesandarus siurblys arba pur?kimo
pistoletas
Kreipkit?s ? ?galiotas Bosch ?ranki?
remonto dirbtuves
?renginys nesandarus
Siurblys nesandarus
Leistinas nesandarumas - 6 la?ai per
minut?. Jei ?renginys tampa pralaidesnis,
susisiekite su ?galiot? Bosch ?ranki?
remonto dirbtuvi? specialistais
102 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Lietuvi?kai - 6
Aplinkos apsauga
Aptarnavimas
Saugokite, kad aplinkai kenkiantys chemikalai
nepatekt? ? ?em?, gruntinius vandenis ir vandens
telkinius.
Naudodami plovimo priemones tiksliai laikykit?s
ant pakuot?s pateikt? duomen? ir nurodytos
koncentracijos.
Plaudami varikliu varomas transporto priemones
laikykit?s vietini? direktyv?: b?tina imtis atitinkam?
priemoni?, kad nuplauta alyva nepatekt? ?
gruntinius vandenis.
Sunaikinimas
Prietaisas, papildoma ?ranga ir pakuot? turi b?ti
panaudoti ekologi?kam antriniam perdirbimui.
Tik ES ?alims:
Nemeskite elektrini? ?ranki? ? buitini?
atliek? konteinerius!
Pagal EEB direktyv? 2002/96/EB d?l
naudot? elektrini? ?ranki? ir
elektronini? prietais? atliek?
utilizavimo ir pagal vietinius valstyb?s
?statymus nebetinkami naudoti elektriniai ?rankiai
turi b?ti surenkami atskirai nuo kit? atliek? ir
gabenami ? antrini? ?aliav? tvarkymo vietas
perdirbti aplinkai nekenksmingu b?du.
Detalius br??inius ir informacij? apie
atsargines dalis galite rasti interneto
puslapyje:
www.bosch-pt.com
Lietuvos Respublika
UAB ?Elremta?
Bosch instrument? servisas
Neries kr. 16e
48402 Kaunas
?: ....................................................... + 370 37 370 138
Faks: .................................................... + 370 37 350 108
Kokyb?s atitikties deklaracija
Matavim? duomenys gauti pagal 2000/14/EB
(1 m atstumu) ir DIN 45 635.
Pagal A skal? i?matuotas prietaiso triuk?mo lygis
tipiniu atveju siekia: garso sl?gio lygis 77 dB (A);
garso galios lygis 90 dB (A).
Rankos ir rie?o vibravimas tipiniu atveju yra
ma?esnis kaip 2,5 m/s2.
Atsakingai parei?kiame, kad ?is gaminys atitinka
?emiau pateiktas normas arba norminius
dokumentus: EN 60 335 pagal direktyv?
89/336/EES, 98/37/ES, 2000/14/ES reikalavimus.
2000/14/EB: garantuojamas triuk?mo akustinio
galingumo lygis LWA yra ?emesnis nei 92 dB (A).
Atitikties patikra atlikta pagal pried? V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Galimi techniniai pakeitimai
103 ? F016 L70 395 ? TMS ? 13.12.05
Lietuvi?kai - 7
Chlor
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
www.bosch-pt.com
F016 L70 395 (12.05) O / 104
Bosch Aquatak 115 Plus
Описание
ф мл ни
дит
нл н з 2 мин ты
Д т в
в
м
з
нии
Характеристики
з в
ии
Д т в
и
гл
л жб
т чн я
дд ж и
л т
вин и
л т з з любым
д бным
б м
тзывы
ции и
ид и
Документ
Категория
Юный техник
Просмотров
891
Размер файла
5 291 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа