close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

«ЭКСПО - 2017» - ел мерейі

код для вставкиСкачать
?ЭКСПО - 2017? - ел мерей?
?ЭКСПО ? 2017? ? халы? ?ш?н жасалатын жоба. Сонымен ?атар, б??араны?
к?ш?мен ?тет?н шара. Т?ртк?л д?ние ?аза? ел?не к?з т?ккенде, халы?аралы? шараны
абыроймен ?тк?зу нег?зг? ма?сат болып табылады. Е? алдымен, сапа?а аса м?н
бер?лу? ?ажет деп ойлаймын. Себеб?, ?аза?стан шары?тай т?с?п, тасы ?рге
домала?ан сайын, ел?м?зд?? д?ние ж?з?не танылуы да арта т?сер? ха?. Б?л шара
Астананы ?лемге танытып ?ана ?оймай, ?аза?стан мемлекет?не дамы?ан
елдермен экономикалы? сер?ктест?к орнату?а жол ашады. Астанада?ы ?ЭКСПО ?
2017? к?рмес? ТМД елдер? мен Орталы? Азия аума?ында?ы ?тк?з?лет?н е? ал?аш?ы
халы?аралы? де?гейдег? к?рме. Ел?м?зд?? бас?а мемлекеттер арасынан ?лгер?
суырылып шы?уы экономикамызды? ны?ая т?скен?н бай?атады. Елорданы?
?ЭКСПО ? 2017? астанасы рет?нде та?далуы ? ?аза?станны? жа?анды?
м?ндеттерд? шеше алатынын к?рсетед?. ?рине, ол ?ш?н ел?м?з ж?мыла ж?мыс
жасауы керек. Ынтыма?тасты? пен б?рл?кт? ?атар алып ж?р?п, ел ордасы Астананы
к?лл? д?ние ж?з?не паш ет?п к?рсетет?н, б?рден-б?р м?мк?нд?к осы ? ?ЭКСПО-2017?
к?рмес?. ?йткен?, ?Болаша? энергиясы? та?ырыбы тек ?аза?стан ?ш?н емес, барша
адамзат ?ш?н ма?ызды.
Халы?аралы? к?рмен?? а?ты? шеш?м?нде мазм?нды т?й?н болары ?р? т?уелс?з ел
тарихында ??нды шеж?реге айналары аны?. Мен мемлекет?м?з Елбасымен б?рге
б?л халы?аралы? шараны абыроймен ?тк?зет?н?не сенем?н. Барлы?
астаналы?тарды ж?не ?аза?станды?тарды осы же??с?мен шын ж?ректен ??тты?таймын!
?ана?ат АСЫЛБЕК,
?арМУ-ды? филология факультет?н?? 1 курс студент?.
Автор
library.karazhal
Документ
Категория
Филология
Просмотров
92
Размер файла
173 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа