close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

«ЭКСПО» қалашығының құрылысы сәуірде басталады

код для вставкиСкачать
?ЭКСПО? ?алашы?ыны? ??рылысы с?у?рде
басталады
?ыз?алда? АЙТЖАНОВА,
?Орталы? ?аза?стан?
Халы?аралы? к?рмелер бюросында таныстырылатын ?ЭКСПО ? 2017? т?ркеу досьес? 200
беттен т?рады. Б?л туралы Орталы? коммуникациялар ?ызмет?ндег? баспас?з
м?слихатында ?Р ?орша?ан ортаны ?ор?ау министр? Н?рлан ?аппаров м?л?м етт?.
Оны? айтуынша, т?ркеу досьес? ?ЭКСПО ? 2017?-н?? нег?зг? ??жаты болып табылады.
?Оны ?ЭКСПО?-ны? Конституциясы деп атау?а болады. Онда б?з белг?леген барлы?
?адамдар Париждег? Халы?аралы? к?рмелер бюросында ма??лдануы ти?с. Ж?не осында?ы
барлы? ба?ыт-ба?дарлар м?ндетт? т?рде орындалады. Б?з осы жоспар бойынша 4 жыл бойы
ж?мыс ?стейм?з?, ? дед? министр. Б?л ??жатта к?птеген ма?ызды м?селелер ескер?лген.
Ж?не ол 200-ге жуы? пара?тан т?рады. Атал?ан ??жат Халы?аралы? к?рмелер
бюросымен ?ана емес, сонымен ?атар, ?ЭКСПО?-?а ?атысу?а ниетт? барлы? елдермен
бек?т?лу? ти?с.
?Астана ?ЭКСПО ? 2017? ?лтты? компаниясы б?р?нш? н?с?асы бойынша ти?ст?
ж?мыстарды ат?арыпты. Ол бюроны? ?арауына ?сынылды. ??жат бойынша ал?аш?ы
ма??лдау ?араша айында болады.
?Б?зд?? ойымызша, б?л ??жатты? со??ы н?с?асы алда?ы жылды? басында ма??лданады.
Сонымен ?атар, Халы?аралы? к?рмелер бюросыны? жалауы мен логотип?н аламыз. Б?л
деген?м?з, ?аза?стан ресми т?рде ?ЭКСПО?-ны? иес? болады. Осы атрибуттарды 2014
жылды? жазында Халы?аралы? к?рмелер бюросыны? отырыстарыны? б?р?нде аламыз деп
жоспарлап отырмыз?,? дед? Н. ?аппаров.
Ал, ?ЭКСПО? ?алашы?ыны? ??рылысы алда?ы жылды? с?у?р айында басталады.Осы
орайда жобаны? с?улет? дизайн?н ?р?ктеу бойынша ?зд?к компанияны аны?тау
т?р?ысында бай?ау ?тк?з?лед?. Б?л е?бектерд?? барлы?ы к?рмеге ?сыныл?ан. ?аз?рг? кезде
жобаны? ?зд?к эсксиз-дизайн? с?улет кешен?н?? ?орытындылары шы?арылуда. Бай?ау?а
22 мемлекеттен 49 компания ?атысты, оны? ?ш?нде 20-сы ?аза?станды? компаниялар.
?Осыны? н?тижес? жария бол?аннан кей?н б?з жобаны? техникалы?-экономикалы?
нег?здемес?не ж?не жобалау-сметалы? ??жаттамасын ?з?рлеуге к?р?сем?з. Б?л ж?мыстар
биыл?ы жылды? ая?ына дей?н жал?асады. Ал, с?у?р айында б?з ЭКСПО учаскес?нде
??рылыс ж?мыстарын бастаймыз деп жоспарлап отырмыз?,? дед? министр.
Автор
library.karazhal
Документ
Категория
Филология
Просмотров
22
Размер файла
127 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа