close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Яўгенія Янішчыц: вядомая і невядомая

код для вставкиСкачать
Источник: ?Л?таратура ? мастацтва? - 2012-04-26
Я?ген?я Ян?шчыц: вядомая ? невядомая
Кал? гаварыць пра беларускую паэз?ю другой паловы ХХ стагоддзя, то, безумо?на,
паэтычная спадчына Я?ген?? Ян?шчыц ? адна з самых яскравых ? таленав?тых яе
старонак. З творам? паэтк? можна пазнаём?цца на старонках шасц? прыжыццёвых
зборн?ка?, выбранага, пагарта?шы перыёдыку? Але праз некальк? год, а дакладней, у
2018-м даследчыку ? аматару беларускай паэз?? будзе намнога прасцей убачыць по?ную
карц?ну творчасц? а?тарк?: менав?та да гэтага часу плануецца завяршыць падрыхто?ку ?
выданне Збору твора? Я?ген?? Ян?шчыц. Мяркуецца, што ён пабачыць свет у выдавецтве
?Мастацкая л?таратура?.
Праца над укладаннем Збору твора? ужо пачалася. Яго складальн?к? ? Святлана Калядка,
кандыдат ф?лагаг?чных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацо?н?к аддзела тэоры? ? г?сторы?
л?таратуры ?нстытута мовы ? л?таратуры ?мя Я. Коласа ? Я. Купалы НАН Беларус?, ? Тамара
А?сянн?кава, якая ? апошн?я гады заяв?ла пра сябе як пра ?думл?вага крытыка ? а?тара
паэтычных ? праза?чных твора?, былая сакурсн?ца паэтк?, яна ? стала ?н?цыятарам задумы.
? ?дэя такога выдання з?яв?лася да?но, бо Я. Ян?шчыц вартая таго, каб яе творы выйшл?
менав?та ? форме по?нага збору твора?. ? сярод пакалення 1970-х, ? ?сёй жаночай беларускай
паэз?? яна знаходз?цца на давол? высок?м, а магчыма, ? першым месцы ? ?ерарх?? беларуск?х
творца?-жанчын, ? распавядае Святлана Калядка. ? Кольк? тамо? атрымаецца, цяжка пакуль
сказаць. Мы будзем к?равацца матэрыялам, як? трэба яшчэ ? расшукаць. Збор складуць усе
паэтычныя творы, што был? прадста?лены ? выдадзеных пры жыцц? паэтк? зборн?ках, а таксама ?
кн?зе ?Выбранае?, падрыхтаванай Валянц?най Ко?тун ужо пасля смерц? а?тарк?, у перыядычных
выданнях; тут можна будзе прачытаць ? праза?чныя творы Я. Ян?шчыц, ?х яна пачала п?саць ?
публ?каваць у апошн?я гады жыцця, а таксама публ?цыстыку, выступленн? на нарадах,
пасяджэннях, з?ездах, крытычныя артыкулы, рэцэнз??, пераклады, л?сты.
Збор твора? адкрые ? новыя, невядомыя чытачу старонк? творчасц? Я. Ян?шчыц, бо пры яго
складанн? выкарысто?ваюцца матэрыялы з сямейнага арх?ва (а ? ?м хапае неапубл?каваных
твора?, чарнавых нак?да?), допуск да якога прадаста?ляе сын паэтк? Андрэй, а таксама
матэрыялы з Беларускага дзяржа?нага арх?ва л?таратуры ? мастацтва.
? Натуральна, можна разважаць пра новыя рысы творчасц? Я. Ян?шчыц, яны выя?ляюцца
тольк? цяпер, кал? мы працуем з арх?вам?, ? разважае Святлана Калядка. ? Я за?важыла, што ?
зборн?к? не трап?ла шмат твора?, у як?х адчуваецца ярк? палеск? каларыт, ужываюцца
дыялектызмы. Тольк? з адной апрацаванай папк? з сямейнага арх?ва назб?ралася пэ?ная
колькасць верша?, як?я я раней не бачыла. Да ?сяго, гэты арх?? не так да?но папо?н??ся новым?
матэрыялам?: на гарышчы дома сваяко? Я. Ян?шчыц на Палесс? знайшл? 6 сшытка? з вершам?,
мног?я з як?х датуюцца 1964 годам (паэтэсе на той час было 16 гадо?). ?х перадал? сыну ? М?нск,
а ён, у сваю чаргу, нам.
Але ?зн?кае пытанне: ц? можна Збор твора? назваць по?ным? Бо пра па?нату прадста?лення
творчасц? а?тара цяжка разважаць, нават кал? мы гаворым пра клас?ка?. Сёння будзе досыць
складана сабраць усе л?сты паэтк?, а яна вяла перап?ску з сябрам?, аднакурсн?кам?, чытачам?,
а?тарам?-пачатко?цам?. Магчыма, недзе застал?ся чарнавыя ц? белавыя зап?сы верша?,
праза?чных твора? ? г.д. ?х месцазнаходжанне можа быць нечаканым для даследчыка? ? ? той жа
час зразумелым для сам?х адрасата?. Таму ?кладальн?к? звяртаюцца да чытачо? ?Л?Ма? з
просьбай дасылаць коп?? л?сто?, паштовак, дарчых надп?са? Я. Ян?шчыц на адрас ?нстытута мовы
? л?таратуры ?мя Я. Коласа ? Я. Купалы: г. М?нск, вул. Сурганава, д. 1, корп. 2 (для Калядк? С. У.),
каб Збор твора? бы? як мага больш по?ным.
Марына ВЕСЯЛУХА
Документ
Категория
Культура
Просмотров
27
Размер файла
103 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа