close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

вплив torсh інфекції на репродуктивну функцію жінок випадок

код для вставкиСкачать
№ 4, ГРУДЕНЬ 2006
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
УДК 616.97:618:616 053.1/.3 022.7
ВПЛИВ TORСH ІНФЕКЦІЇ НА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ ЖІНОК
А.А. Дудченко, М.О. Дудченко, Т.М. Дудченко
Українська медична стоматологічна академія, Полтава
В
исокий рівень інфікованості населення збудника
ми захворювань, що передаються переважно стате
вим шляхом, згубно впливає на репродуктивні процеси
на всіх етапах — від запліднення до народження, спри
чиняючи непліддя, невиношування, мертвонароджен
ня, вади розвитку, вроджені інфекції.
Проведено аналіз стану новонароджених 133 мате
рів, у яких під час вагітності виявлено різну кількість
інфекцій TORСH комплексу. У 44,1% жінок було по
одному збуднику, у 37, 9% — по два, у 11,8% — по три,
у 3,1% — по чотири, у 3,1% по 5 збудників TORСH ін
фекцій. Спостерігалося 30 варіантів комбінацій збуд
ників. Пріоритетні місця в різних групах займали: гер
певірус — 60%, уреоплазма — 50%, цитамегаловірус —
43,3%, хламідія — 40,8%. Першій групі вагітних (59 жі
нок) проводилось етіотропне лікування поряд із симп
томатичною та патогенетичною терапією. Вони отри
мували антибіотики, противірусну терапію, індуктори
синтезу інтерферону. Решта (74 жінки) з різних при
чин отримували лише лікування загрози переривання
та фетоплацентарної недостатності за традиційними
схемами. Етіотропне лікування отримували також
статеві партнери. Значної різниці у терміні розрод
ження не спостерігалося.
У групі з етіотропним лікуванням на 18,4% менше на
родилося дітей без асфіксії, не зареєстровано жодного
випадку тяжкої асфіксії дітей. У другій групі у 2,3 разу
(Р < 0,01) було більше дітей з асфіксією ІІ ступеня.
Дітей із вродженими вадами у першій групі було у 2,4
разу менше. Вроджені інфекції у разі застосування етіо
тропного лікування проходили у легкій формі: кон’юнк
тивіт, піодермія, тоді як у другій групі вони спостерігали
ся вдвічі частіше і були тяжкими. Загальна неонатальна
захворюваність також була вдвічі вища у цій групі.
Таким чином, застосування етіотропної терапії під
час вагітності та лікування статевих партнерів для
профілактики реінфікування має важливе значення
для зниження перинатальних ускладнень.
УДК 616.33 066.66:616.521.5/.8
ВИПАДОК ПАРАНЕОПЛАСТИЧНОГО СИНДРОМУ ЛЕЗЕРА ТРЕЛАТА
У ХВОРОГО ІЗ АДЕНОКАРЦИНОМОЮ ШЛУНКА
М.О. Дудченко, Б.В. Литвиненко, А.Ф. Артеменко, М.О. Есаулов
Українська медична стоматологічна академія, Полтава
Р
ідкісний паранеопластичний синдром Лезера Тре
лата (Leser Trelat) характеризується раптовою поя
вою множинних кератом та різким збільшенням існую
чих кератом (себорейного кератозу) на шкірі тулуба із
вираженим свербежем. Синдром Лезера Трелата спос
терігається переважно у хворих після 60 років і майже
у 90 % випадках асоційований з аденокарциномами різ
ної локалізації. За даними деяких досліджень, у патоге
незі надзвичайно швидкого та агресивного росту кера
том ключову роль відіграє виділення клітинами пухли
ни деяких цитокінів, зокрема трансформуючого факто
ру росту альфа (TGFα). Цей синдром у 38 % випадків ви
являється разом із acanthosis nigricans.
Нині у світовій літературі описано близько 100 випад
ків синдрому Лезера Трелата. Наводимо випадок даного
синдрому, асоційованого з аденокарциномою шлунка.
Хворий К., 73 роки, звернувся до поліклініки обласного
шкірно венерологічного диспансеру м. Полтави із попе
реднім діагнозом «множинні пігментні невуси?». Захво
рів близько 5 місяців тому, коли раптово з’явилися ви
сипка на тілі, свербіж, явища диспепсії. Самостійно не
лікувався. При обстеженні: патологічний процес має
розповсюджений характер. На шкірі тулуба, кінцівок
Український журнал дерматології, венерології, косметології
множинні себорейні кертоми, понад 200, з вираженим
екзофітним ростом, завбільшки від 0,5 до 3 см у діаметрі.
Висипання розташовані переважно по лініях натягу шкі
ри Лангера. При проведенні дерматоскопічного дослід
ження виявлені типові ознаки себорейного кератозу —
псевдофолікулярні отвори, рогові псевдокісти та «зви
вистий» малюнок. Гістологічне дослідження підтвердило
наявність ознак, характерних для себорейного кератозу.
Враховуючи скарги хворого, стрімкий розвиток патоло
гічного процесу, виражений свербіж, вік пацієнта, пос
тавлено діагноз «паранеопластичний синдром Лезера—
Трелата». Хворий був направлений до обласного онко
логічного диспансеру для подальшого обстеження, де
встановлений діагноз «аденокарцинома шлунка». Паці
єнт госпіталізований для подальшого лікування в стаціо
нарному відділенні онкологічного диспансеру.
Таким чином, дерматологам при обстеженні хворих
похилого віку слід пам’ятати про цей рідкісний синд
ром. У разі наявності великої кількості кератом, що
розвинулися за короткий проміжок часу у поєднанні
із вираженим свербежем шкіри необхідно направляти
пацієнтів до онкологічного диспансеру з метою вияв
лення онкологічного захворювання.
119
Документ
Категория
Культурология
Просмотров
11
Размер файла
34 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа