close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

подарки из бисера

код для вставкиСкачать
A. MaÓØHa
!âoDïlPKI/r
-v
Ð;;*á0BA
¼oCKBA CaÝÚâ-¿eâÕp6ypÓ
2007
ts0e0Õ'{èe
VI×ÔeÛvâï vâ× flvâcepa ÑìlÛØ Ø×ÒeáâIIìI eée B ,(peÒÝewr EÓØßâe.
Aáarvro á»oÒo <.ÑØáeP'> ßpoØ×oIII»o oâ apaÑáÚoÓo <.Ñyápa>' çâo
o3lIaçaeâ <ÑãculÝÚvt á oâBepáâØïMØ> _ ItpyÓ»ìIe ¸II¸ NIIIoÓoÓpaII-
IIìIe' I.t× æÒeâIloÓo áâeÚJIa Ø»Ø Meâa»Ûa. MeÛÚØe ÑyáØÝìr, ßo äop-
wle IIaßowIØIIaIÞIæØe 6vâcep, Báâpeça»Øáì IIa PãcØ y}Ide B IÅ ÒeÚe, a
Ò ÅVIII ÒeÚe M. B. »oÜoÝoáoB oáIloÒa» IIpoØ×Bo,æáTBo ÑØáepa Ò
P occãâãâ. ±ØáepoÜ oâÔe»ìIBa»Ø ÔBopæoÒìIe ØIIâepÌepÌI' ÔeláopØpo -
BaJIvT rvreÑeÛì, oIá»aÔÌI oÚoÝ'' ßpeÔNIeâìI Ñirâa, yÚpaèIa»Ø lIapoÔ-
IIìIe ÚoáâIo1vIÌI Ø ÑaÛìÝìre ß»aâÌï', áylvloçIt'Ø' ÚoèIe»ÌIáØ' IIIÚaâyÛ.
IáØ' IáØáeTìI Ø pa3IIìIe ÔpyÓØe Me»ÚØe BeéØæìI.
B íâoÙ ÚIIØÓe ÜìI IIayçØM Baá ßpØeNIaNI ÑØáepoßÛeßeÚuIÏ.' uI
ÒìI álvlo]Iáeâe áÒoØMØ pyÚaNlØ Ø×ÓoToÒØâÌ opØÓØIIa»ÌIIìIe ÃÚpa-
ßIeIIØï Ø ×aÑaÒÝìre ØÓpyèIIáØ - Báe ÑyÔeâ ×aÒØáeâÌ oâ ÒaIIIeÓo
BIIØNIaIIØï' âepßellØï Ø äaÝâa×ØØ.
¿epeÔ l{aça»olØ IIÛeâeIIØï IIaÔo ×IIaâì áÛeÔyîéee:
1. .{Ûï paÑoâìr Üo}ItÝo ØáIlo»ì×oÒaâi ÑØáep, áâeÚÛïpyá, ÑyáØ-
IIÌI' EáeIvIçÃttáØIIÌI' pyÑÚy, èreÛÚØÙ <(pØá)).
2. .±Øáep Û}rçIIIe xpaIlØâÌ B pa×IIÌIx llaÚeâØÚax vIJIvI IIy×ÌIpÌÚax'
çâoÑìr oII IIÕ árvIeIIIØBaJIáï IIo æBeây Ø äoprrre.
3. ¸×ÔeÛØï II»eâ}Zâ Ýa ÚallpoÝoÒoÙ :ÝvIa¸ (}l! 64)' ÚoTopyî ßepeÔ
Ilaça»olvt paÑoâìr ÝeoÑxoÔØI\[o IIaBoéØTì IIaâypa»ìIIÌIl\[ ÒoáÚoß['
âo eáâÌ IIpoâ.ïIIyâì IIØâÌ ÝeáÚoÛìÚo pa× çepe× pa×¼ïÓçeÝÝìrÙ
Úyáoçelá BoáÚa (áÒeuØ Ø ßapaäØÝ ØáIlo»Ì×oÒaâì ÝeÛì×ï).
4. !'Ûï ß»eâeµØï ÝeoÑxoÔØI\[ìI áßeæØa»ìIIìIe ÑØáepÝìâe ØJIØ IIpo-
áâìIe âoÝÚ'Øe (Nb 0' N! 1) ØÓÛìI' ØtvleloéØe y×Úoe <<ylßÚo)).
5. HaÔo ØNIeâì oÔIIoToIIHoe (ÛyurèÕ ÑeÛoe) ÛìI{ïIIoe ßoÛoTeIIæe
LtJIuI ìocIlyâ IIoJIoâÝa, uâoÑìl pa×JIo)IdØTÌ IIa IIeNI µeÑoÛìrßØÜØ
ÓopáâÚa¼ß ÑØcep. 3ÔÕáì }I{e Ú»aÔyâ IIoJ*IIIØæÌI á oáâpÌIIvIØ
ÚoÝæalvtØ.
Puc.7
Ha paááâoïÝß¹ 2_3 áÜ oâ lloáÛeÔÝeÙ ÑØáepØIIìI ÒÒoÔïâ' âaÚ-
,Úe èo áxeNle' IIoByIo IIØâÌ Ø llpoÔo»,{taloâ llÛeâeµØe.
oe,ktrèãtÌI|µ
,yICzïIIIµI{,LÒI
!
ITp o ctt|.Ð"ï, èeflozKII
Ifeßo.rÚa ïÒÛïeâáï oárroÒoÙ MIIoÓØx yIápaèeIIØÙ. IfeßouÚØ
ÑìrÒarÞâ ßpoáâìIe Ø áÛo)IáIIìIe, o.æÝopïÔIlëe Ø NIIIoÓopïÔI{ìIe.,
HaçÝeÜ á IIÛeâeIIIÔï ßpoáâoÙ æeßoçÚØ (puc.2).IlepeÔTervl ÚaÚ
æaIIØ×ìIBaâÌ IIa IIØâÌ 6vâcep, oáâaÒÌTe áÒoÑoÔrrìrÙ ÚoÝeæ 2o_25 cltt.
¿oáÛe oIáoIIçaIIØï ßÛeâeIIØï âaÚltáe Ôo»}IáeÝ oáâaâìáï ÔoáâaâoçIlo
ÔÛØÝÝìâÙ Úoµeæ Ý'vtTãI - Ô»ï IápeIIJIeIIØ'I ×arl[oçÚoB ãIJIØI áoeÔØIle-
IIØï láoÝæoÒ æeIIoçIáØ.
-₠
Puc.2
¿poáâaï æelloçÚa Nlorráeâ Ñìââì pa×ÝooÑpa×ÝoÙ ßo æÒeây
äopwre, ÑØcep N[o}*áµo çepeÔoÒaâÌ áo áâeÚ».ïpyáoèI (puc.3).
+
Puc.3
HeáÚoÛìÚo ÝØâeÙ Ø× ÑØáepa ØÛØ áTeÚ»ïpyáa ¼o}ItÝo áoÑpaâÌ
BlvlÕáâe' ßpoIIyáâØB Øx I{oÝæÌI çepe× ÚpyßI{ìIÕ ÑyáØÝìr Ø ×alápe.
ßØB ×aryIoçÚØ (puc. 4 ).
Puc.4
Íâo ÚoÛìe I\{o)*áIIo ÒØÔoØ×MeIIØâì, ÔoÑaÒØB lloáepeÔصe lápyß-
ÝyrÞ ÑyáØÝã (puc.5 ).
Puc.5
IIefl o x|GI c 6ã eopKaJãI|'|
Hay.rØÜáï ß»eáâØ æeIIoçIáy á ÑyÓopÚaâvâØ (puc. 6 ).
Puc.6
IIa ÝØâì rraÑØpaeÜ âpØ ÑØáepvIHÊI, ßpoxoÔØlvl ØâÛoÙ uÕpe× ÑØ-
áepØI{y 2, ÛoÛãïaeâáï ÑyÓopoÚ - ÑØáepØÝa 3, Ôa.rrìrèe IIÛeTeM
aIIaÛoÓØçIIo.
±yÓopÚØ wIoEáI{o paáIIoÛo}IáØâÌ á patIIìIx áâopoÝ æeIIoçÚØ' çe-
pe× pa×IIìIe IIpoèIeEáyâÚØ' æBeToBÌIe ÒapØaIIâÌI ¼oÓyT Ñìrâì pa×-
»ØçIIìIMØ (puc. 7_8 ).
Puc.7
Puc. E
±yÓopÚØ lvIoEáIIo áÔÕÛaâì Ø3 âpex ÑØáepØÝ (puc.9).HaÑØpa-
Õß[ Ýa IIØTì çeTÌIpe ÑØáepØÝìr' IlpoÔeÒaeM ØÓ»y çepe× ÑØcepuâ-
là 7, ßoÛyÝaeTáï ÑyÓopoÚ. TaÚ µáe II»eâeM Ôa»ìIIIe.
Puc.9
.MoíâtÝo IIJIeáâØ ÔÒyáâopoÝÝIolÞ æeßoçIty' æÒeâoBoe peèIeIIØÕ
ÚoâopoÙ ·aÒ,vIcvIT oâ ÒarßeÙ äaÝâa×ØØ (puc. 10 ).
Puc. 10
II,oozKgI qè?'Ð2,)
,(Ûï âoÓo çâoÑìr BìIßoÛIIØâÌ æelloçÚy (tØÓ×aÓD' µaÑØpaeß4 IIa
IIØâì II,ïâÌ ÑØáepØÝ, ßpoxoÔØIvl ãâÓßo¹Ò ÑßcepßÝà 4 ãâ ×aâïÓØÒaelvl
tIØâì. ,(aÛìrße ßpoÔoÛ}IdaeÜ II»eâeIIØe ßo âoÙ í{áe áxeÜe (puc.11).
Puc. 1 1
,(oáâaâovÝo ÝeÞ»o}IáeÝ Ø (3ØÓ3aÓ> á ÑãÓopÚaÜâÛ (puc. 12 ). Ijra-
ÑØpaeÜ áeIvIì 6ØcepvtÝ., ßpoxoÔØM .'up"Ì ÑÙáepØÝy 4, ÔaÛee ßo
áxe¼e.
Pu,c.12
B ßpoÜeíÚÃâráax èIeí*á.æy ÑyÓopÚallØ BIvIeáâo Ñvâcepa NIoµáIIo Øá-
IIoÛÌ3oBaâÌ áâelá»ïpãc (puc. 13). Çâo6ÌI áâÕÚ»ïpyá µe pffia» IIØâì'
eÓ0 IIaÔo IIaIIØ×ÌIBaâì Nleíât.æy ÑØcepvââlaÜtØ.
Puc.13
Æ,ooz|gtr,Ú0 KPecfl|IKI
Puc.14
I
HaÑØpaeÜ çeâìIpe ÑØáÕpØÝìr' ÚoâopìIe ÔoÛ,táIIÌI llaxoÔØâÌáï
Ýa áepeÔØIle IIØâØ (puc. 15 ).
3
Puá. 15
.l
i
¸ÓÛìr llpoßyáÚael\[ B oÔIIÃ
ÔpyÓÃ. ¿oÛ1Æag1áï Úo»eçIáo
áåeMe.
Ø ây rÚe oØáepØIly
(puc. 16 ). laÛee
IIaBáTpeçy ÔpyÓ
IlpoÔoÛí{áaervl ßo
>ñ(
oo
ìo/
2
Puc. 16
Íây æeßoçIáà vlolráIlo Ø×NIeIIØâÌ' BtïÒ ÑØáep pasIloÓo ÔØaÜeâ-
pa' æBeâa vâÛvâ Ôo6aÒØB Ò áxel\[ã ÔoIIo»IIØâeJIÌIIìIe ÑØáepØÝìr
(puc. 17-18).
Puc. 17
Puc.18
IIefloz|$I uheffiKo»l
I.{eßovÚØ éBeâÚoM IIpoáTÌI B Ø3ÓoToÒ JIelïvIuI' Ó»aÒIloe - ÒIIØ-
N[aIIØe Ø áçeâ ÑØáepØÝ. ¸áßoÛì×yÙâe pa×ÝoæÒeâÝìrÙ ÑØáep, áe-
peÔØIIÚà æBeâÚa NIoEáIIo áÔeÛaTì Ø3 )IáÕ¼çy}IáØIIÚØ tâÛØ ÑvâcepØâl-
}áØ IIoÚpyßI{Õe. ¸×ÔeÛâÐe IIÛÕTeâáï oÔÝoÙ vââÛoit, (p.uc. 19 ).
HaÑØpaervr rra IIØâì ÔeBïâÌ ÑvâcepØÝ,×a¼ÌIÚaeNI Øx B láo»ìæo
çepe× 2-î, ÝaÑØpaeÜ eée olæIly - áepeÔØIllty' BÌIÒoÔØIvI Øӻà çe-
pe× ÑØáepØÝã 6, Ø âaIá ÔaÛee.
Eée oÔÝa æelloçÚa æBeTÚoI\[ (puc. 20 ), HaÑØpaeÜ ÒoáeNIÌ 6vâce-
pØII' ×arvIìIÚaeNI Ò ItoÛÌæo çepe× 7-î, ÝaÑØpae¼ áepeÔØIlÚy, ÒìIxoj
tØI\[ çepe× ÑØáepØÝã 6, ÝalvâpaerrÛ 10, 1./, ßpoxoÔØÜ uepe× 5, 6,
10, 11. HaÝØ×ìrBaeNI IIIeáTì 6vâcepvâÝ, BÌIÒoÔؼ ØÓÛy çepet 6vâce-
pØIIy 10, ÝalvâpaÕM áÕpeÔØIlÚy' ÒÌIBoÔØNI ¸T»Ã çÕpe× ÑØáepØÝy
15 ØâaÚ.æaÛee.
4 tz ro
\&fuqaÂïf3t
aX*oÙo@;&
Puc.20
IO 15
11 18 14
9To0hecKjt.
I]eßo.rÚy NIo}ÚÝo ÃIápaáØâì pa×ÝooÑpa×IlìIÜØ IIotÒeáIáaNI Ø. ¾tâØ
BÌIIIo»IIïIoâáï Ø3 ÑØáepa, ÑÃctââl, áâeÚ»ïpyáa' B ×aBØáØNIoáâØ oâ
ÒarßeÙ äaÝâa×ØØ wloÓyâ Ñìrâì pa×ÝoÙ,æJIØIIÌI Ø äopÜìr.
±epeÜ ßpoáâyî æeßoçIáy' ÝaßpØÜep <B ÚpeáTØÚ)' Ø' ÔBØÓa-
ïáì IIo ÝØrráÝñwry ÚpalÞ' IIpØIIÛeâaeNI IIoÔÒeáÚâÐ (puc.21_24).
Puc.21
Puc.22
1l
ll
I
Puc.23
Puc.24
Æ,oouálr ÚhetnozKg,,
HapïÔÝo ÑyÔyâ ÒÌIÓJIïÔeâì æeßoçÚØ' ylápaâââeÝÝìIe (ÒeâoçÚa-
¼¸D, äopÜa ãT I\JIØIlÝa láoTopìtx lvlo)Úeâ Ñìrâì pa×ÛØâÝoÙ.
Ha pØá. 25 ßoÚa×alla oÔIIa Ø× IIØx. HaÑØpaeÜ ÔeBïâÌ ÑØáepØÝ,
ßpoxoÔØèI çepe× 8-î ãâ 7-î ÑvâcepØIIÌI' ÝaÑØpaeÜ eée çeâìIpe'
ÔBØÓaeMáï Çepe× ÑØáepØÝìr 7 2, 7 7, 70, 6, 5, 4. ClcoÒa ÝaÑØpaeÜ çe-
TìIpe ÑØáepØÝìr Ø BÌrxoÔؼ çepe× 76, 75, 74, 3, 2, 7'
2
3
4
5
6
7
I
Puc.25
<.BeâoçÚØ> TBIC)*d'e IIÛeâyâ' ÔBØÓaïáì IIo IIØ)ItI{Õl![y Úpaî æÕIIoç-
ÚØ. ³rÛeâeæØe lèo)*áÝo IIaçØIIaâÌ oâ áepeÔØI{ìI æeIIoçIáI.t' yNIeIIì-
IIIaï ´ÛØIIy <Òeâoçert> td ICoµÆaIvI æeIIoçÚß. (pac.26_27 ).
Puc.26
I
I
't-,
Puc.27
¿pØÚpeßØB IIIÒeµtÌI' Øt (ÒeâoçeÚ') ÜoJIáµo áÔeÛaâì áepÌÓµ
(puc. 28 ).
Àê"
o
o
Pac.28
3ï|±ïts'{ÌI|E
|±µ,TD|EÛãIIIKã³
|EÛozlLo
EÛoçÝoe yÚpaâTâellØe ß»eâeâáï ßo IIpeÔáâaÒÛeIIÝoÙ ÝØrráe áxe-
Üe (puc.29 )z
Ha áepeÔØIly ßpoÒo»oçIloÓo oâpe×Úa ÝaÑØpaeÜ oÔIIy ÑãáØÝÚy,
ßpoIIyáÚaeNI IáoIIæìI ßpoBoJIoÚØ IIaBáâpeçà ÔpyÓ ÔpyÓy çepe× ÔBe
ÑyáØÝÚØ. 3aâeÜ ÝaÑØpaeÜ âpØ ÑyáØÝIlvluâT. I,.
Puc.29
\s
[ÒØÓaïáì oT ¼aIáyèII(Ø eJIoçÚØ Ú ee oáIIoBaIIØIÞ' ÒìI ¼o}Úeâe
áÔeJIaTì áÒoÙ ÒapØallâ yÚpaèIeIIØï' ÒìrÑØpaï IáoJIØçeáâÒo ÑyáØ-
IIoIá B pïty. ³ÛaÒÝoe ßpaÒØ»o: çâoÑìr ÚpaÙ ØÓpyIIIÚØ ÑìlÛ poÒ-
IIÌI}1I Ø Ø3I\[eHï»áï II»aÒIIo - yBÕ»ØçØBaâÌ Ø»Ø yryIeÝÌIIIaâÌ lto-
ÛØçeáâÒo ÑyáØÝoÚ B pïÔy á»eÔyeâ ßo oÔÝoÙ ÑØáepØÝe.
ÏtÆePèua
¸ÓpyrèÚa BÌIIIoJIIIïeâáï aIIaÛoÓØçIIo ßpeÔìIÔyéeÙ, ÝauØÝaï
á xÒoáTa ïéepØæÌI (puc. 30 ). »aßÚØ II»eâeÜ Ø× ÑoÛee lvle»ÚoÓo
ÑØáepa.
ÇâoÑìr á/æeJIaâÌ BaIIIy. ïéepláà ÑoÛee ÝapïÔÝoÙ' ØáIlo»Ì×yÙâe
×eÛeÝìrÙ 6Øcep pa×IIÌIx oâTeIIIáoB Ø pa×IvlepoB. ´Ûï <Ó»a×))
Puc.30
ïéepÚØ Mo}ÚÝo ØÞIlo»ì×oÒaâÌ ÑØáep ÚpaáI{oÓo, Ñe»oÓo, }I{eÛâoÓo
ØJIØ .æpyÓoÓo ïpÚoÓo æBeTa.
ÖãÚ
±epeÜ ÚpyßÝìIÙ ÑØáep Ø IIJIeâeM IIo áxeè(e (puc.3-lJ. Çepe×
ÑØáepØÝÚy-ÓoÛoBy llpoßyáÚaelvl JIeáÚy.yáÌI á MeÛIáØMØ ÑØáepØÝ-
ÚaèIØ IIa ÚoÝæax. ¸× ßpoÒoJloÚØ Ôe»ael\[ Ýo}IáÚØ' IIpoßyrIáaeNI
IlpoBo»oÚy áÚBo3ì ÑØcep Ø IIpØÚpeIIJIïeM ÝorÚÚØ-ÑØáepØIIÌI.
ItoÝæìr IIpoBoJIoIáØ ßpØÚp}ßIØBael[ Ú Ýo}IdÚaNI (puc. 32 ).
Puc.31
U
A
Puc.32
I
I
I
|±aÑozKt|
¿o áxeÜe (puc.33) ÛÛeâeNI ÚpÌIÛo ÑaÑoçÚØ. ,ÆoÙÔï Ôo âyÛo-
BØéa' ÝaÑØpaeÜ Ýa ÛeÒìrÙ ÚoÝeæ ßpoÒo»oláØ IIïâÌ 6ßcepØß,
Òo3ÒpaéaeNláï çepe3 ßpeÔIIoáÛeÔI{îIo.
¿paÒìIrè IáoÝæoNI ßpoÒoÛoÚØ ßpoxo.æØlvl çÕpe× ÝaÑpaÝÝìre
çeâÌIpe vâ ÝaÑßpaervl eée oÔIIy ÑØáepØÝy Ø oÔIIà ÑyáØÝy-Óo»oÒy,
ÒotÒpaââÂaeèIáï çepe× ÔÒe ßpeÔIIoáÛeÔIIØe ÑØáepØÝìr. HaÑØpaervr
âpØ ÑØáepâÐI1ÌI' IlpoåoÔØlvl l{aÒáâpeçy ÚoÝæaNIØ ßpoÒo»olár,l' ´aJlee
IIJIeâeÜ IIo áxeèIe. I{Òeâ Ø pØáyÝoÚ Ýa IápìIÛÌïx ÑaÑoçÚØ ÒìrÑØpa-
eÜ ßo JÚeÛaIIØIo.
Puc.33
|±oclcbï. tÄPohKp
¿pØ ßÛeâe|lãIãI Ýe ×aÑìâÒaÙâe o IIïâIIÌIIIIÚaå Ýa áßØIIe y ÚopoÒÚØ
(puc. 34 ). TIo oÚoÝlraÝØØ IIÛeTeIIØï áÔeÛaÙâe ØB IIpoBoÛoÚØ llo,ft.
I1¸.
Puc.34
fotëèo|'oK
¿ÛeâeÜ ß[ìIIIIoÝÚa ßo áxewle (puc. 35 ) ' Óßa×a Ø I{oá ÔeÛaeM
Ø× çepIIìIx ÑØáepØÝ. ÅÒoáâ Ø JIaIIìI IIpØßÛeâaeM oâÔe»ìIlo.
Puc.35
I
I
i
I
I
!Pu,ÑÚa
HaçØÝaeÜ II»eáâØ, ßpØÑaÒÛïï ßo oÔIlof,t ÑuâcepØÝe B lta}IáÔolvl
pïÔy. C wII ßo XII pïÔìI II»eâeNI' ßpØÑaÒÛïï ÑØcepvâIIìI IIo
áåeÜe (puc.36) c oÔÝoÙ áâopoIIìI' ÔaÔee yÑaÒÛïeÜ ßo oÔÝoÙ ÑØ-
áepØIle B ÚilIiÔolvâ pïÔy. B ÚoÝæe IIpØIdpeßÛïeèI xÒoáÔ Ø× patµo-
æBeâIIìIx ÑßcepvâÝ, ÝaIIØ ×aIIÝÌIx Ýa ÚyáoçÚØ ßpoÒoÛoltØ.
Puc.36
Æ0,floK
(&éèo'Iffi 1)
Çepe× ÑyáØIIy ßpoßyáÚaewl ßpoBo»oÚy, ÝaÑØpaeèI IIa Ýee IIïâ-
EIaÔæaTì 6ØcepØÝ, áIIoBa llpoxoÔØl´ çepe× ÑyáØÝy ( puc. 37 ).
Puc.37
oßïâì ÒaÑØpaeÜ IIïâµaÔæaâì ÑØáepØÝ Ø áµoÒa llpoxoÔI[n´. çÕ.
pe× ÑyáØÝy. TaÚØÜ oÑpa×oÜ ÔeJlaeÜ JIeIIeáâIáØ æÒeâÚa. Ha ßpo.
ÒoÛoçÝìrÙ áâeÑeÛì Üo,IáÝo ÝaIIØ×aTì ÑØáepØÝìr troÔxoÔïéeÓo
æÒeâa.
II0eèoK
(hopèot|fl 2)
I{ÒeâoÚ (puc.38/ ßÛeâeâcï Ø× çeâìIpex ÚpyIIEìIx ÑßcepßÝ. tl
ÑyáØÝìr-áepeÔØIlÚØ. Çepe× ÑãáØÝy ßpoßyáÚaeÜ llpoÒo»oláy' µa-
ÑØpaeÜ ÑØáepØÝy' ßpoxoÔØIvt çepe× 6ãcßÝã, ÝaÑØpaeÜ ÑØáepØÝy,
ãâT. ´.
t
,
Puc. 38
,{Ûï Ø×ÓoâoÒÛel l Øï Iáop×ØIIÚØ
´'âlÐÃ IIpoBo»oÚØ Ôeáïâì Ñâl.cepØÝ
(puc. 39 ) ââaÑØpaeß[ IIa áepe-
Ø IIÛÕTeM âaÚ 25_30 pïÔoÒ,
Koèèfl,La 0Ûï æ0eno0
Puc. 39
ßpollyáÚa.ï IáoHæìI IIpoBoÛoÚØ llaÒáâpeçy ÔpyÓ ÔpyÓy çÕpe3 ÑØ-
áepØIIÌI (puc.40 ).
Puc.40
¿oáÛeÔrr ââflâ pïÔáoeÔØIlïeÜ á IIepBÌIÜ, oÑpa×yeâáï æØJIØIIÔp.
3aâeÜ á o.æÝoÙ áâopoIIìI ÝaÑØpaeÜ IIa ßpoÒo»oÚã ÑØáep Ø ÔeÛaeÜ
Ôâlo (puc.41 ), c ÔpãÓoÙ â IIPØÚP₠IIÛïeM pyçI{y Úop3ØIIItØ.
Puc.41
t
I
±aètn
HaçØÝaeÜ IIJIeáTØ á ÔeáïâØ ÑØáepØÝ (puc.42)' ã6aÒ»ï.ï Ò
}áa}IáÔolvâ pïÔy ßo oÔÝoÙ. .(oÒoÔØÜ Ôo ÔByx ÑvâcepØÝ., ßoáepeÔØIle
Û1ßlrße IIoáâaBØâì ÑyáØÝy, ×aâeNI ßpØÑaÒÛïeÜ Ò Úa}IáÔowl pïÔy IIo
oÔÝoÙ ÑâÐcepvââle' ÔoÒeÔï Øx çØáJIo Ôo ÔeáïTØ.
Puc.42
KJLIãt|
Íâa ØÓpyèIÚa ÔoÛ}ItÝa Ñìrâì ïpÚoÙ Ø ÒeáeÛoÙ' ßoíâol\[y ÔÛï
IIeÕ ÓoÔØâáï lápaáÝìtÙ, )ráeÛâìtÙ, ×eÛeÝìâÙ ÑØáep. HaçØÝaÙâe
I
9
I
I
IIJIeáâØ á BepxÃIIIIdI4 IIIÛïIIìI' BIIJIeâaï çepIIìIe ÑØáepØIIÌI ÔJIï
ÓÛa3 Ø IápaáIIìIe - ÔÛï pylvlïI{ël_1ã: ã::."::I
B oäopÜÛ egvÈIÚoáâÙ'"a ßpoïÒØâe äaârâa×ØrÞ.
Puc.43
I
A. P. MaÓØrra
IIO´APIáuI'¸3- ±ØCEPA
BìrßyáÚaroéØÙ peÔaláâop B. EÐpzuÝ
. 'oâÒeâáâÒeÝÝìrÙ peÔaÚâop o. CÐÑãpoÒÐ
ÅÃÔoïtÝØÚ C.A×ÐpÝoÒ
TexÝØçeáÚØÙ peÔaÚâop M..Bo¾oÛaloÒa
ItoÜßìroâepµa,ï ÒepáâÚ a E. CÐÛìÝutáoÒott.
ºoppeÚâop E. ³atlOeÛì
. CaÒØâapÝo-íßæÔeÜØoÛoÓØçeáIáoe ×aÚÛîçeµØe
}.l! ?7.99.02.953.Ô.003857.05.06 oâ 05.o5. 2006 Ó.
. ¿oÔßØáaÝo R ßÕçaTì ×t.0s.06. Äopl taâ 70å90|/tÒ.
. ' ÃáÛ.ßÕç.Û .2.34' TØpalÚ 5000 íÚ×. ·aÚa× Jll! 7232
ooo *¸×ÔaâeÛìñâÒo áCoÒar
L95LI2' CaÒÚâ-¿eâepÑypÓ' a/ï Ni 51
E-mail : ooosova@mail.wplus. net
¸×ÔaâeÛìáâÒo áBaÛepØ C¿Ñl.
TeÛ. Ò CaÒÚâ-¿eâepÑypÓe: 8.901-305.95-35.
ooo á¸sÔaâeÛìáâÒo ACT>
L7oo02, PoááØï, Ó. TÒepì, èp. ÇaÙÚoÒáÚoro, Ô.27/32
}lïâßæ íÛeÚâpoµÝìre aÔpeáa: âvww.AST.ru
µ-mail: astpub@aha.ru
oâßÕçaâatto á ³oâoÒìIå ÔØÐßo3Ø,ÓØÒoÒ Ò
ooo <<TØßoÓpaäØï ¸¿o ßprräáoî×oÒ tl poäØ×ÛaÓ> .
l 09044' ¼oáÚÒa. ºàyâØl l ÚØÙ ÒaÛ. l 8.
IsÒN 5-1?-0ÇoÇÐç-Ô
ilè ilrrrrr|ilil¿rilrèl|ètl
9n7 851âonæoæ292||
Автор
ydovgar
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
417
Размер файла
11 815 Кб
Теги
podarki, bisera
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа